Keretszerzıdés. Szociális jelentés és környezetvédelmi nyilatkozat az európai bıriparban Szakágazati Szociális Párbeszéd Bizottság Bırgyártás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Keretszerzıdés. Szociális jelentés és környezetvédelmi nyilatkozat az európai bıriparban Szakágazati Szociális Párbeszéd Bizottság Bırgyártás"

Átírás

1 Keretszerzıdés Szociális jelentés és környezetvédelmi nyilatkozat az európai bıriparban Szakágazati Szociális Párbeszéd Bizottság Bırgyártás (jóváhagyta a Bizottság 2008 június 17-én) 1. Bevezetés A COTANCE és az ETUF:TCL, az európai szintő bıripari szociális partnerek a Szakágazati Szociális Párbeszéd Bizottság keretein belül megerısítik a munkahelyhez kapcsolódó emberi jogokkal való elkötelezettségüket és a környezeti források felelısségteljes kihasználáshoz való viszonyukat. Az európai bıripar szociális partnerei egyetértésben erıfeszítéseket tesznek azért, hogy a bıripari szakágazat termelékeny és nemzetközileg versenyképes legyen, ugyanakkor fiyelemmel legyenek az emberi jogokra és a környezetre. Támogatják a tisztességes és világmérető kereskedelmet, aminek az ILO konvencióinak és az emberi jogok nemzetközi elveinek, az emberi méltóság elvein betartásán kell alapulnia, valamint be kell tartania az UNEP Tiszta Technológiák Deklarációjában megfogalmazott környezetvédelmet. Az európai bıripari szociális kódex (2000 július) aláírói most elfogadnak egy szociális jelentésre vonatkozó elıírást, amelyben a környzeti követelményeknek való megfelelıség mutati is bennefoglaltatnak. Az Egyezmény 139-ik cikkelye értelmében ez az önálló európai keretszerzıdés a COTANCE és az ETUF-TLC tagjait elkötelezi annak gyakorlati megvalósítását illetıen a tagországokban a vezetıkre és dolgozókra vonatkozó eljárási szabályoknak megfelelıen. Az aláíró partnerek egyidejőleg felhívják a csatlakozni kívánó országokban lévı tagszervezeteiket ennek a megállapodásnak a negvalósítására. Ennek a megállapodásnak a gyakorlati megvalósítására az megállapodás aláírását követı 3 éven belül kerül sor. A tagszervezetek jelentik majd ennek az egyezménynek a megvalósítását a Szakágazati Szociális Párbeszéd Bizottságnak. A megállapodás aláírását követı elsı 2 évben a Szakágazati Szociális Párbeszéd Bizottság évente táblázatos formában foglalja majd össze a bevezetés aktuális állapotát. A bevezetés során elvégzett munkáról szóló teljes jelentést a Szakágazati Szociális Párbeszéd Bizottság állít majd össze a 3-ik év során. * * *

2 Tartalom Elıszó 1. Alkalmazási terület 2. Vonatkozó szabványok 3. Terminológia és fogalommeghatározások 4. Követelmények 4.1 általános elvek 4.2 szociális mutatók 4.3 környezet mutatók 5. Vezetési követelmények Elıszó A szociális jelentés és a környezetvédelmi nyilatkozat a cégek rendelkezésére álló, az érdekel feleknek azaz a vevık, intézmények, a versenytársak, a pénzpiac, a felügyeleti szervek, a szállítók és az alkalmazottak a cég szociális és környezeti elkötelezettségére vonatkozó tájékoztatás innovatív eszközei. A hatékony kommunikációt elısegítendı ezen dokumentumok tartalmának meg kell felelnie a nemzetközi és az adott szakágazat elıírásainak azért, hogy azokat egyszerőbb lgyen értelmezni és összehasonlítani. 1. Alkalmazási terület Ez a dokumentum néhány hasznos mutatót ajánl a bırgyártással foglalkozó cégeknek, hogy elkészíthessék szociális jelentésüket és környezetvédelmi nyilatkozatukat, melyeket az üzleti politikájukról szóló, az érdeklıdı (részvevı) felek tájékoztatására készítenek. Egy szociális és környezetvédelmi indikátorokat tartalmazó lista áll rendelkezésre ennek a célnak az eléréséhez. Ezeken felül a jelen dokumentum irányelveket tartalmaz a független minısítı testületek részére a jelentések auditálásához. Ezek az elıírások mindenütt alkalmazhatók, ahol különleges szbályo(zó)k nem állnak rendelkezésre. 2. Vonatkozó szabványok - COTANCE-ETUF:TCL Bıripari Szociális Kódex - ISO 9000 Minıségirányítási Rendszer Alapok és szóhasználat - ISO 9001 Minıségirányítási Rendszer Követelmények - ISO 9004 Minıségirányítási Rendszer Irányelvek a mőködés javításához - ISO Körnezetirányítási Rendszer Követelmények és irányevek - SA 8000 Szociális elszámoltathatóság Kifejezések és fogalmak Az alábbi fogalom-meghatározások érvényesek ebben az elıírásban. 3.1 Szociális és környezeti politika: egy szervezet céljai és általános irányelvei a szociális elkötelezettség and környezeti ügyekkel kapcsolatban, ahogyan azokat a felsıszintő vezetık (management) hivatalosan hangoztatják. 3.2 Folyamat: egy tevékenység vagy procedúra végrehajtásának jól meghatározott útja. 3.3 Indikátor: egy minıségi vagy mennyiségi index (paraméter), amely az adott jellemzı szintjét mutatja.

3 3.4 Jelentés: a cégen kívüli világnak eljuttatandó információkat tartalmazó dokumentum. 3.5 Értékelés: házon belüli referenciát szolgáló dokumentum. Ez elsıdlegesen mennyiségi elemzést jelent. 4.1 Általános elvek 4. Követelmények A jelentést a cég (vállalat) készíti. A szociális jelentésben és a környezetvédelmi nyilatkozatban foglaltaknak pontosaknak, igazolhatóknak és tisztán megfogalmazottnak kell lennie. A jelentésnek tartalmaznia kell a cégre vonatkozó tiszta indikátorokat, tevékenységének leírását és részlegeit kell tartalmaznia. A jelentést a cég és dolgozói szervezett keretek között megvitatják. A jelentésnek félreérthetetlennek kell lennie és lehetıséget kell biztosítania ahhoz, hogy megjegyzéseket főzzenek hozzá vagy további információkat kérjenek hozzá. 4.2 Szociális indikátorok A szociális jelentésben foglalt minimális információnak a következı indikátorokon kell alapulnia (Q= minıségre vonatkozó, R=mennyiségre vonatkozó, E= gazdasági/pénzügyi indicator) Emberi erıforrásokra vonatkozó indikátorok Q R E Összes foglalkoztatott Szerzıdési kategóriák (határozatlan idejő, határozott idejő, ideiglenes ) Szakszervezeti jelenlét a) Életkor b) Szolgálati idı c) Jövedelem d) Nemzetiség e) Felvétel/felmondás f) Férfiak/nık %-os aránya g) Képzési programok (megvalósított és tervezett) h) Betegség/baleset miatti hiányzás i) Dolgozók elégedettsége: vállalati szolgáltatások, célok ismertsége, ösztönzı rendszer j) Munkahelyi konfliktusok (sztrájkok stb.) Szociális indikátorok Q R E a) Elıírások betartása b) Szociális tanúsítás c) Ipari egyesülésekben, szabványosítási szervezetekben és hasonló intézményekben való tagság

4 4.3 Környezet(védelm)i indikátorok A jelentésnek legalább a következı információkat kell tartalmaznia: 1. A folyamatciklus és annak a környezetre való hatásának leírása, figyelemmel arra, ahol a cég fejleszti tevékenységét. 2. Költségelemek, melyeknek jelentıs hatással vannak a környezetre, azaz: - víz, - levegı, - szilárd hulladék, - energia, - más számottevı tényezı (az adózatlan nyereség vagy árbevétel arányában). 3. Az elmúlt három év során bevezetett vagy kidolgozott környezetvédelmi projektek részletei, azok költségei és a következı három évre tervezett esetleges környezetvédelmi beruházások. 4. Esetleg bizonyos környezetvédelmi kutatások támogatására vonatkozó információ. 5. Bármilyen független tanúsítás vagy audit. 6. Bármilyen program, amely a dolgozókat a környezetvédelemmel kapcsolatos ügyekrıl tájékoztatja, illetve ilyen irányú tájékozottságuk kiszélesítését célozza. 5. Vezetési kövtelmények A jelentés tartalmi megbízhatóságára vonatkozó megfelelı garanciák biztosítása mellet a cégnek a következı tevékenységeket kell irányítania alkalmas dokumentumokon keresztül: a) üzleti adatok összegyőjtése, feldolgozása és közreadása; b) az üzlettel kapcsolatban állóknak a jelentés tartalmát illetı kérdéseinek megválaszolása; c) az a) és b) pontokban megfogalmazott tevékenységek dokumentálása és nyilvántartása; d) az a) és b) pontokban leírt tevékenységek helytelenségének megelızése és korrigálása; e) a fenti folyamat hatékonyságának házon belüli (felül)vizsgálata. AZ ISO 9001 SZABVÁNYBAN MEGHATÁROZOTT VEZETÉSI SZINT MEGFELELİNEK TEKINTHETİ A FENTIEKBEN LEÍRT FOLYAMAT IRÁNYÍTÁSÁHOZ. EZEKET A KÖVETELMÉNYEKEKET KÖTELEZİ ÉRVÉNYŐNEK TEKINTIK, AMIKOR A JELENTÉST FÜGGETLEN TANUSÍTÓ SZERVEZETEK JÓVÁHAGYJÁK. * * * * Keretszerzıdés 1. Cikkely A COTANCE-ETUF:TCL szociális jelentés elıírásainak elterjesztése A COTANCE és az ETUF:TCL felkérik az európai bıriparban tevékenykedı tagjaikat és dolgozóikat arra, hogy jelenlegi modell alapján fejlesszék ki szociális jelentésüket és környzetvédelmi nyilatkozatukat. 2. Cikkely Elterjesztés és bevezetés 2.1 COTANCE és ETUF:TCL kötelezik magukat arra, hogy a szociális jelentés elıírásait minden szinten közzéteszik a megfelelı nyelveken.

5 2.2 A COTANCE és az ETUF:TCL felkérik tagjaikat (felsorolásuk a mellékletben), hogy elterjesszék a szociális jelentés elıírásait és bátorítsák annak fokozatos megvalósítását a vállalkozások szintjén. 2.3 A COTANCE és az ETUF:TCL biztosítani fog (ahol erre szükség lesz) oktatási és felvilágosítási programokat. 3. Cikkely Nyomonkövetı, értékelı és korrekciós tevékenységek 3.1 COTANCE és ETUF:TCL megegyezik abban, hogy figyelemmel kíséri az európai Szakágazati Szociális Párbeszéde keretében a jelenlegi szociális jelentés elıírásainak fokozatos elterjesztését és megvalósítását. 3.2 Ennek megfelelıen a COTANCE és az ETUF:TCL a szükségesség szerint a jelenlegi keretszerzıdés megvalósítását rendszeresen értékelni fogja a Bevezetıben jelzett, az aláírást követı 3-ik éven túl is. Felkérhetik egyebek mellet az Európai Bizottságot vagy annak tagországait arra, hogy ehhez a megfelelı segítséget megadják. 3.3 COTANCE és ETUF:TCL egyetért abban, hogy a a keretszerzıdés megvalósításának értékelésére függetlenség elvének betartása mellet kell történnie, ami a keretszerzıdés megbízhatóságát garantálja minden érdekelt fél számára. 3.4 A COTANCE és az ETUF:TCL együttesen és szabadon elhatározhazja az európai Szakágazati Szociális Párbeszéddel összhangban bármilyen újabb kezdeményezt, amely a jelenlegi keretszerzıdés megvalósítását elısegíti. 4. Cikkely Legkedvezıbb feltétel A COTANCE tagjai vagy a velük kapcsolatban álló vállalatok részletesebb indikátorokat az ı szociális jelentésükben és környezetvédelmi nyilatkozatukban. A jelenlegi szociális jelentés elıírásainak megvalósítása semmilyen körülmenyek között sem használható a jelenleg alkalmazott részletesebb jelentések és nyilatkozatok csökkentésére. Melléklet: Tagok listája. Brüsszel, június 17. A COTANCE részérıl: Gustavo Gonzalez-Quijano, Fıtitkár Az ETUF:TCL részérıl: Patrick Itschert, Fıtitkár