NEMZETKÖZI KERESKEDELMI ÜGYLETEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NEMZETKÖZI KERESKEDELMI ÜGYLETEK"

Átírás

1 KÜLKERESKEDELMI ÜGYLETEK ÁTTEKINTÉSE NEMZETKÖZI KERESKEDELMI ÜGYLETEK külkereskedelmi ügylet vállalkozási ügyletek egyszerő különleges áruügyletek áruügyletek export import csereügylet reexport típusú ügyletek bérmunka operatív franchising passzív képviseleti szerzıdés lízingügyletek visszlízing finanszírozás know-how tranzit reexport szolgáltatási ügyletek projektexport licencia aktív kompenzáció szellemi termékek adásvétele exportfıvállalkozás switch barter offset visszavásárlás ellenügylet kijöveteli körswitch bemeneteli Megjegyzés: a szolgáltatási ügyletek számos formáját nem tartalmazza a táblázat. 2 KÜLKERESKEDELMI ÜGYLET FOGALMA KÜLKERESKEDELMI KÜLKERESKEDELMI ÜGYLETEK ÜGYLETEK export import reexport árucsere franchise vállalkozás szolgáltatás Általában: minden üzleti tranzakció, ha a résztvevık nem azonos ország magánszemélyei vagy vállalkozásai. lízing 3 4 ÜGYLETEK AZ EURÓPAI BELSİ PIACON KÜLKERESKEDELMI ÜGYLET AZ EU-BAN Az Európai Unió nemcsak Európa térképét rajzolja át, de újraértelmezi a fogalmat is. Az Unión kivüli országok vállalkozásaival vagy magánszemélyeivel kötött ügyletek export közösségi eladás (közösségen belüli értékesítés) Korábbi import közösségi vásárlás (közösségen belüli beszerzés) Korábbi 5 6 1

2 A KÜLKERESKEDELMI ÜGYLET SZAKASZAI ügylet-elıkészítés szerzıdéskötés szerzıdésteljesítés KÜLKERESKEDELMI ÜGYLETEK SOKFÉLESÉGE A nemzetközi üzleti életet az ügylettípusok sokfélesége jellemzi. DE: minden egyes külkereskedelmi ügylet unikum a maga módján. Rutin megoldások, sablonok nincsenek. 7 8 KÜLKERESKEDELMI ÜGYLETEK RENDSZEREZÉSE Egyszerő áruügyletek Különleges áruügyletek Szellemi termékek adásvétele Franchising Vállalkozási ügyletek Szolgáltatásra kötött ügyletek Lízing 9 NEMZETKÖZI ADÁSVÉTEL 10 NEMZETKÖZI ADÁSVÉTEL export import REEXPORT TÍPUSÚ ÜGYLETEK

3 REEXPORT TÍPUSÚ ÜGYLETEK KLASSZIKUS REEXPORT Klasszikus reexport Tranzit ügylet Switch ügylet Tárgya: külföldi áru eladása külföldre. Célja: rendszerint profitszerzés TRANZIT ÜGYLET SWITCH ÜGYLET Tárgya: egy reexportban harmadik országbeli kereskedı nevének és papírjainak megvétele. Célja: állami tilalom megkerülése. Tárgya:klíring devizadiszponibilitás (klíringdeviza-követelés) adásvétele, áruügyletek révén. Célja: követelések vagy tartozások felszámolása HÁROMSZÖGÜGYLET A belsı piacon három különbözı tagország vállalkozói közötti viszonteladás. Elnevezése: háromszögügylet REEXPORTİR Az ügylet fıszereplıje, kezdeményezıje, szervezıje és gyakran finanszírozója is. Külföldön vásárol árut és külföldön értékesíti azt, de mindig másutt veszi, mint ahol eladja. Az árut rendszerint változatlan formában (kiszerelésben, csomagolásban) adja tovább

4 REEXPORTİR KOCKÁZATAI REEXPORT AZ ÁRU ÚTJA SZERINT árukockázat árkockázat fedezetlenség kockázata indiszkréció kockázata direkt indirekt DIREKT ÉS INDIREKT REEXPORT REEXPORT AZ ÜGYLET LEGALITÁSA SZERINT áru okmányok A ország exportıre reexportır B országban indirekt reexport áru okmányok C ország importıre nem leplezett tiltott és ezért titkolt nem tiltott, de titkolt áru direkt reexport Megjegyzés: Az okmányok mindkét esetben a reexportırön keresztül jutnak el a vevıhöz. Az ellenérték kifizetése is mindkét esetben a reexportır közremőködésével valósul meg TRANZITÜGYLET Harmadik országbeli kereskedı formális bekapcsolása egy nemzetközi adásvételi ügyletbe. Valamilyen külsı ok rendszerint állami szabályozás teszi szükségessé. A TRANZITÜGYLET SZÜKSÉGES FELTÉTELEI A tranzitkereskedı olyan ország legyen: ahova lehet árut importálni az eladó országából, és ahonnan lehet ezt az árut exportálni a vevı országába

5 A TRANZITÜGYLET SZÜKSÉGES FELTÉTELEI A tranzitkereskedı hajlandó legyen színlelni mindkét ügyletkötést, formálisan elıbb vevıként, majd eladóként fellépve. mindkét ügylethez nevét és papírjait adni, és jutalékfizetés ellenében akár a lebukás kockázatait és következményeit is vállalni. 25 TRANZITÜGYLET LEBONYOLÍTÁSA exportır tranzitkereskedı 2. formális exportszerzıdés a közvetítı az ellenérték kifizetésében formálisan közremőködik 1. szerzıdéskötés szóban 5. okmányok 7.okmányok importır külföldi speditır 6. áruszállítás okmánycsere, áru semlegesítése, reexpediálás 26 SWITCH ÜGYLET SWITCH KERESKEDİ Melegágya és éltetıje mindig egy államközi bilaterális klíringkapcsolat. Formálisan reexportként jelenik meg. 27 Országának a bilaterális klíringkapcsolatban keletkezett klíringdeviza-követelését (klíringdeviza - diszponibilitását) értékesíti, vagy államának klíringdevizában fennálló tartozását törleszti áru reexportja révén. 28 SWITCH VÁLTOZATOK Kijöveteli switch (retour ügylet) diszázsió Bemeneteli switch (aller ügylet) ázsió Körswitch 29 KÖRSWITCH FOLYAMATA A ország A1 kereskedı A2 kereskedı D ország importıre 2. áru exportja 30%-os ázsióval 13 millió cl $ 3. áru importja 13 millió cl $ értékben switch kereskedı 1. áruimport 10 millió USD C ország exportıre Üzleti eredmény: 1. B switch kereskedı C árujával A országban 30%-os ázsióval deviza-diszponibilitást teremtett magának áruvásárlásra. 1. D megrendelésére ezért A -ban vásárolt árut, amit 10%-os díszázsióval adott tovább. 2. B 10 millió USD-t fektetett be és így az ügyleten 1, 7 millió USD-t keresett. 30 5

6 REEXPORT ÜGYLETEK RENDSZEREZÉSE reexport áru útja fedezettség cél legalitás direkt fedezett profit tiltott NEMZETKÖZI CSEREÜGYLETEK indirekt fedezetlen marketingcélok nem tiltott fuvarköltség csökkentés titkolt ker.-politikai indítékok nem titkolt CSEREÜGYLET FOGALMA CSEREKERESKEDELEM SZINTJEI Csereügylet minden olyan adásvétel, ahol az exportáru ellenértékét az áru vevıje áruval fizeti meg, azaz árut árura cserélnek. Az összefoglalóan barternek nevezett tevékenység nem egyetlen, jól definiálható ügylettípust jelent, hanem igen sokrétő tevékenységhalmazt. államok közötti bilaterális árucsere-forgalmi és klíring megállapodások, bankok közötti barter megállapodások vállalatok közötti csereügyletek TIPIKUS ÜGYLETEK BARTER Barter Kompenzáció Viszontvásárlás (ellenügylet) Visszavásárlás (buy back) Offset ügylet A ország 100% áru 100% áru

7 KOMPENZÁCIÓ A kétirányú áruszállítások értékét valutában is kifejezik. Mindig egyetlen szerzıdést kötnek. Rövid idıkülönbség van a kétirányú áruszállítás között. Nem kedvelt változat. RÉSZTVEVİK SZÁMA Ketten cserélnek árut: önkompenzáció Többen vesznek részt az árucserében: többlábú kompenzáció TELJES ÉS RÉSZLEGES ÖNKOMPENZÁCIÓ HÁROMSZÖGÜGYLET Teljes kompenzáció önkompenzációban A ország 100 ezer USD értékő áru 100 ezer USD értékő áru A ország Részleges kompenzáció önkompenzációban 50 ezer USD értékő áru áru áru A ország 100 ezer USD értékő áru 50 ezer USD C ország áru 39 Megjegyzés: a körügylet akkor kompenzáció, ha az árukat értékben fejezik ki. Mivel nincs pénzmozgás, valamennyi áruérték azonos. 40 TÖBBLÁBÚ KOMPENZÁCIÓS ÜGYLET VISZONTVÁSÁRLÁS A ország áruszállítás USD áruszállítás USD áruszállítás USD fizetés hazai valutában USD A szerzıdı felek mindig két adásvételi szerzıdést kötnek, az eredeti vásárlásra vonatkozik az egyik, a viszontvásárlásra a másik. A két szerzıdés egymást feltételezi ( ellenügylet ). Lehet teljes és részleges csereügylet is

8 TÖBBLÁBÚ VISZONTVÁSÁRLÁSOS ÜGYLET VISSZAVÁSÁRLÁS (BUY BACK) A ország áruszállítás USD fizetés USD áruvásárlás USD fizetés USD áruvásárlás USD fizetés USD Hosszú lejáratú csereügylet. Igen nagy értékő ügyletkötés. A rendszerint fejlett országbeli vállalat gyárakat, bányaberendezéseket stb. exportál. Vevıje (rendszerint fejlıdı ország vállalata) a nagyberendezés értékét a berendezéssel elıállított termékkel (eredménytermékkel) fizeti meg OFFSET ÜGYLET Egyik oldalon csúcstechnológia exportja. Az exportált termékek ellenértékének egy részét a vevı saját országának termékeivel fizeti meg. Az ellenérték másik részét hazai valutában téríti. Ezt az összeget az eredeti exportır a cserepartner országában esetleg közös vállalat keretében beruházza, rendszerint infrastruktúra fejlesztésére fordítja. Az ilyen ügyletkötések rendkívül nagy értékőek és bizalmasan kezeltek. 45 AZ ÁRUCSERE MÉRTÉKE teljes kompenzáció részleges kompenzáció túlkompenzáció 46 SAJÁTOS ÜZLETI FELTÉTELEK Viszontvásárlás mértéke kompenzációs ráta Szerzıdéses árak kompenzációs cserearányok ártámogatások Kötbérfizetési kötelezettség Transzferzáradék Újraeladási tilalom vagy piaci korlátozás Eltőrési jutalék 47 SZELLEMI TERMÉKEK ADÁSVÉTELE 48 8

9 SZELLEMI TERMÉKEK ADÁSVÉTELE JOGVÉDELEM ALÁ TARTOZÓ SZELLEMI TERMÉKEK licencia know-how ügylet A jogvédelem lehet: szerzıi jogvédelem (irodalmi, mővészeti, tudományos alkotások) iparjogvédelem (találmányok, újítások, ipari minták, védjegyek, eredet megjelölések, szoftverek, stb.) LICENCIA ÜGYLET KNOW-HOW ÜGYLET Az iparjogvédelem alá tartozó szabadalom adásvétele. Tárgya olyan mőszaki tudás, tapasztalat, módszer ( tudni hogyan ), amely adott szakmai körben ismeretes, Ez a tudás mások számára nem hozzáférhetı, nem publikált és iparjogvédelem alá sem vont LICENCIA ÜGYLETEK NEMZETKÖZI MEGJELENÉSBEN áruexport külföldi beruházás FRANCHISING áruexport külföldi beruházás licencia export külföldi beruházás (mőködı tıke export) áruexport

10 FRANCHISE ÜGYLET FOGALMA A franchising áruk és/vagy szolgáltatások értékesítését megvalósító tartós kapcsolatrendszer. A franchise adó termelési és/vagy értékesítési know-how használati jogát engedi át a franchise vevınek, annak tevékenysége felett folyamatos ellenırzést gyakorolva. TÍPUSAI Termelési (termék- és védjegyhasználati): a termékre és a védjegyhasználatra. Értékesítési franchise Üzleti szolgáltatásokra vonatkozó franchise: teljes körő know-how használati megállapodás, ahol az üzleti stratégia sikerességét biztosító marketing, minıségbiztosítási know-how stb. használatára is jogot kap a franchise vevı VÁLLALKOZÁSI ÜGYLET VÁLLALKOZÁSI ÜGYLETEK Tevékenységkifejtı ügylet, a hangsúly a dolog elıállításának folyamatán van. Az exportır valamely dolog megtervezésére, annak elkészítésére, üzembe helyezésére stb. vállalkozik, azaz valamilyen eredmény, valamilyen új dolog létrehozására vagy valamilyen szükséglet kielégítésére. Az ügylet másik szereplıje a szolgáltatás átvételére és az ellenérték kifizetésére kötelezi magát a vállalkozási szerzıdésben FİVÁLLALKOZÁS A vállalkozó tevékenysége kifejtése során igénybe vehet más vállalkozókat hazai vagy külföldi alvállalkozókat. Ilyenkor a vállalkozó fıvállalkozó. A vonatkozó külkereskedelmi ügyletet a hazai szóhasználatban export-fıvállalkozás. 59 BÉRMUNKA-ÜGYLET Lényege megbízás: az egyik ország termelıje vagy megbízza a másik ország termelıjét, hogy az általa rendelkezésére bocsátott alapanyagot félkész- vagy késztermékké dolgozza fel. A bérmunkát vállaló szerzıdésszerő teljesítésként eredmény megvalósítására (késztermék elkészítésére) vállalkozik

11 BÉRMUNKAEXPORT BÉRMUNKAIMPORT A külföldi tulajdonú alapanyagot feldolgozó fél hozzáadott munkáját exportálja a visszaszállítandó késztermékben. Az ilyen bérmunka aktív. Az alapanyag tulajdonosa külföldi munkát importál a visszaérkezı késztermékben. Nézıpontjából ez passzív bérmunka. A bérmunkáltató az elvégzett munkáért bérmunka díjat fizet SZOLGÁLTATÁSRA KÖTÖTT ÜGYLETEK SZOLGÁLTATÁSRA KÖTÖTT ÜGYLETEK A nemzetközi adásvételi ügyletek tárgya lehet valamilyen értékkel bíró szolgáltatás is. Ilyen szolgáltatás:az ügynöki, illetve a képviseleti tevékenység, amelynek ellátására a megbízó és a megbízott képviseleti szerzıdést köt. Megbízási szerzıdés a bizományosi tevékenység vagy a tızsdei brókerekkel kötött szerzıdés is SZOLGÁLTATÓK A NEMZETKÖZI ÜGYLETBEN A SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉSEK JELLEMZİJE szállítmányozók, fuvarozók, raktárak, kikötık, reklámtevékenységet, kiállítás-szervezést végzı cégek, pénzintézetek, biztosító társaságok, ügyvédek, biztosításközvetítık, piackutató cégek, különféle termék- és folyamatminısítéssel foglalkozó szervezetek, kereskedelmi kamarák, A szolgáltatást nyújtó szerzıdéses partnere érdekében fejti ki tevékenységét. Tevékenységének célja a megbízó által megkívánt eredmény elérése, de ennek megvalósulását szerzıdésszerő teljesítésként nem vállalja. vámügynökségek (stb.)

12 A SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉSEK JELLEMZİJE A megbízó a megbízott tevékenységéért díjat fizet. A megbízottnak a megbízó érdekeit kell képviselnie a jó kereskedı gondosságával. A birtokába jutott információkat továbbítania kell megbízójának A szakszerő és gondos munkavégzés mellett rendszerint titoktartási kötelezettség terheli. A szerzıdés gyakran szabályozza az összeférhetetlenségi eseteket is. KERESKEDELMI KÉPVISELİ Az exportırt külföldi piacán a másik ország üzletembere képviseli, számára üzleti partnereket, termékeire vevıket talál. Jutalékos közvetítı kereskedı: közvetítıi tevékenységét megbízója nevében és számlájára (kockázatára) végzi KIZÁRÓLAGOS KÉPVISELİ AZ ÜGYNÖK ÉS A KÉPVISELİ ELHATÁROLÁSA Meghatározott földrajzi területen területvédelmet élvez. A kizárólagos képviseleti jogot éves forgalomhoz is célszerő kötni. A kereskedelmi képviseletre vonatkozó szabályozásokat az Európai Közösség harmonizálta. Az ügynök eseti megbízás alapján dolgozik, az eladó árujára vevıt, esetleg a vevı részére eladót keres. A feleket összehozza, és ezzel tevékenysége lezárult. A képviselı olyan ügynök, akit megbízójához tartós (határidı nélküli vagy többéves lejáratú) megbízási szerzıdés köt. Tevékenysége igen sokrétő lehet AZ ALKUSZ ÉS A BRÓKER BIZOMÁNYI SZERZİDÉS A pusztán közvetítı jellegő ügynököt szokás alkusznak is nevezni (az árverések kulcsfigurája). A képviseleti jogú ügynök jogosítványt kaphat ügyletkötésre is. Ilyen ügyletkötési joggal felruházott képviselı például a bróker, aki lehetıséget kaphat arra is, hogy saját nevében kössön ügyleteket ekkor már képviselıbıl bizományossá válik. A bizományos az általa közvetített ügyletet a saját nevében köti meg (azaz az áru eladójaként vagy vevıjeként lép fel), de megbízója számlájára és kockázatára. Egy bizományi ügylet mögött mindig három szereplı van: a megbízó, a bizományos és üzleti partnere

13 A BIZOMÁNYI SZERZİDÉS RENDELKEZÉSEI limitár bizományos díjazása bizományos felelıssége bizományi raktár (konszignációs raktár) önszerzıdés DELKLEDERE (DEL CREDERE) FELELİSSÉG Delkredere kockázat: a megbízó kockázata, ha a bizományos áruját hitelben értékesíti az általa nem ismert vevınek. Delkredere felelısségvállalás: hitelben eladott áruk esetében a bizományos a vevı nem fizetése esetén köteles a megbízó számára az áru ellenértékét megfizetni. Delkredere jutalék: a delkredere felelısség vállalásáért a bizományos külön jutalékot kap LÍZINGÜGYLET LÍZING ÜGYLET 75 A kifejezés az angol to lease szóból származik, Magyarországon gépbérlet, haszonbérlet néven vált ismertté. A kölcsön, a letét, a bizomány, a bérlet és az adásvétel bizonyos elemeit egyesíti. 76 A LÍZINGÜGYLET TÍPUSAI VISSZLÍZING RÉSZTVEVİI résztvevık nemzetisége belföldi nemzetközi ügylet tárgya idıtartam ingó ingatlan határidıs megújuló vevı egyúttal 1. adásvételi ügylet tulajdonos egyúttal résztvevık száma lízing célja direkt indirekt operatív finanszírozási lízingadó 2. visszlízing lízingvevı

14 79 14

A VILÁGGAZDASASÁG KAPCSOLATRENDSZEREI

A VILÁGGAZDASASÁG KAPCSOLATRENDSZEREI A VILÁGGAZDASASÁG KAPCSOLATRENDSZEREI Nemzetközi kapcsolatok szükségessége Egymásra utaltság: természeti erıforrások hiánya, természeti adottságok országonkénti különbözısége Méretgazdaságosság (technikai-technológiai

Részletesebben

2000. évi C. törvény. a számvitelrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A törvény hatálya

2000. évi C. törvény. a számvitelrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A törvény hatálya A piacgazdaság mőködéséhez nélkülözhetetlen, hogy a piac szereplıi számára hozzáférhetıen, döntéseik megalapozása érdekében mind a vállalkozók, mind a nem nyereségorientált szervezetek, valamint az egyéb

Részletesebben

A VÁLLALKOZÁSOK BERUHÁZÁSAI ÉS FINANSZÍROZÁSUK

A VÁLLALKOZÁSOK BERUHÁZÁSAI ÉS FINANSZÍROZÁSUK Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elısegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

AZ ÉRTÉKESÍTÉS MESTEREI: A KERESKEDELMI KÖZVETÍTŐK

AZ ÉRTÉKESÍTÉS MESTEREI: A KERESKEDELMI KÖZVETÍTŐK BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK nappali tagozat export-import menedzsment szakirány AZ ÉRTÉKESÍTÉS MESTEREI: A KERESKEDELMI KÖZVETÍTŐK Készítette: Sziklai Kinga

Részletesebben

MOLNÁR ISTVÁN IVÁNYI GYÖRGY VÁLLALKOZÓK EURÓPAI FOGALOMTÁRA

MOLNÁR ISTVÁN IVÁNYI GYÖRGY VÁLLALKOZÓK EURÓPAI FOGALOMTÁRA MOLNÁR ISTVÁN IVÁNYI GYÖRGY VÁLLALKOZÓK EURÓPAI FOGALOMTÁRA MOLNÁR ISTVÁN IVÁNYI GYÖRGY VÁLLALKOZÓK EURÓPAI FOGALOMTÁRA 2000 fogalom a vállalkozások és az Európai Unió szóhasználatában TINTA KÖNYVKIADÓ

Részletesebben

A gazdasági tevékenység hordozói és szervezési formáik, a számvitel fogalma és feladata

A gazdasági tevékenység hordozói és szervezési formáik, a számvitel fogalma és feladata A gazdasági tevékenység hordozói és szervezési formáik, a számvitel fogalma és feladata Aszámvitel társadalomtudomány, a közgazdaságtudományok egy szakágazata. Fogalmát nem magyarázhatjuk meg néhány gazdasági

Részletesebben

29. Kikre vonatkozik e tájékoztatás?

29. Kikre vonatkozik e tájékoztatás? 29. Az általános szabályok szerint adózó áfa-alanyoknak a Közösségen belüli termékbeszerzéseik, szolgáltatás-igénybevételük, termékértékesítéseik, szolgáltatásnyújtásaik után teljesítendı áfa-kötelezettségének

Részletesebben

Beköszöntı. Ajánló. Bízva a közös munka sikerében Barátsággal, Jancsa-Pék Judit. Kerényi Máté Elnökségi tag. H. Nagy Mária.

Beköszöntı. Ajánló. Bízva a közös munka sikerében Barátsággal, Jancsa-Pék Judit. Kerényi Máté Elnökségi tag. H. Nagy Mária. Adótanácsadók Egyesülete Nemzetközi Adó Tagozat Beköszöntı 2011. március 29-én megalakult az Adótanácsadók Egyesületének Nemzetközi Adó Tagozata. Ez csupán egy hír, de számunkra, akik azon dolgoztunk,

Részletesebben

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLİ ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA Doktori (PhD) értekezés Készítette: Horváth Zoltán Gödöllı 2010. A doktori

Részletesebben

Tájékoztató és kezelési szabályzat

Tájékoztató és kezelési szabályzat Tájékoztató és kezelési szabályzat DKB Irányelvnek megfelelő luxemburgi jog szerinti befektetési alap 2010 októberi kiadás BayernInvest Luxembourg S.A. 3, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg www.bayerninvest.lu

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK

VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK SZTÁV RT Szakmai Továbbképzı, Átképzı és Vállalkozástámogató Részvénytársaság VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK 2006 Tartalomjegyzék 1. A VÁLLALKOZÁS KÖRNYEZETE,... 3 2. VÁLLALKOZÁSI FORMÁK... 8 2.1. Egyéni vállalkozások,

Részletesebben

Pénzügyi ismeretek részéhez készíttetett segédanyag

Pénzügyi ismeretek részéhez készíttetett segédanyag A Közbeszerzések Tanácsa által a közbeszerzési referens szakképesítés (OKJ 54 343 03 0000 00 00) Közbeszerzési vonatkozású gazdasági és pénzügyi tevékenység szakmai követelménymoduljának Pénzügyi ismeretek

Részletesebben

Marketing logisztika

Marketing logisztika 2 Dankó László MSc. MA. PhD. CSc. Marketing logisztika a II. évfolyamos marketing szakos - értékesítés szakirányos MA közgazdász hallgatók számára Miskolc, 2009. 3 Szerkesztette: Dr. Dankó László PhD.

Részletesebben

Értékesítés-menedzsment

Értékesítés-menedzsment Dr.Dankó László MSc,MSc,PhD,CSc. Értékesítés-menedzsment a nappali és levelezı tagozatos marketing szakos MA közgazdász hallgatók számára Miskolc, 2009. 2 Írta és szerkesztette: Dr. Dankó László tanszékvezetı

Részletesebben

2007. évi CXXVII. törvény indokolása. az általános forgalmi adóról

2007. évi CXXVII. törvény indokolása. az általános forgalmi adóról Általános indokolás Az áfáról szóló alaptörvény közel másfél évtizede született olyan idıben és körülmények között, amikor hazánk még nem volt az Európai Unió tagállama. Az idıközi módosítások nyomán a

Részletesebben

Bevezetés a vállalkozások világába

Bevezetés a vállalkozások világába Bevezetés a vállalkozások világába Írta és szerkesztette Fejes Miklós 2008 Minden jog fenntartva! Ezen kiadvány sem egyben, sem részleteiben nem sokszorosítható, nem másolható a szerzı engedélye nélkül!

Részletesebben

1.1 A banküzem jogi környezete Dr. Bozsik Sándor kézirat

1.1 A banküzem jogi környezete Dr. Bozsik Sándor kézirat 1.1 A banküzem jogi környezete Dr. Bozsik Sándor kézirat A fejezet célja: Bemutatni: 1. a bank fizetıképességét védı tényezıket 2. a bankok tevékenységi körét 3. a bankok mőködésének szabályozási feltételeit

Részletesebben

A Kodolányi János Fıiskola SZELLEMITULAJDON-KEZELÉSI SZABÁLYZATA 1

A Kodolányi János Fıiskola SZELLEMITULAJDON-KEZELÉSI SZABÁLYZATA 1 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 12. SZÁMÚ MELLÉKLETE A Kodolányi János Fıiskola SZELLEMITULAJDON-KEZELÉSI SZABÁLYZATA 1 Elfogadva: a Szenátus 2006. december 20-i ülésén Határozat száma: SZE 335/3.4/2006.(XII.20.)

Részletesebben

1992. évi LXXIV. törvény. az általános forgalmi adóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET HATÁLY. Területi hatály.

1992. évi LXXIV. törvény. az általános forgalmi adóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET HATÁLY. Területi hatály. 1992. évi LXXIV. törvény az általános forgalmi adóról Az állami költségvetés feladatainak ellátásához szükséges állandó és értékálló bevétel biztosítása érdekében, az árutermelı piacgazdaság igényeit kielégítı

Részletesebben

Észak-alföldi Régió Baross Gábor Program Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomag

Észak-alföldi Régió Baross Gábor Program Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomag Észak-alföldi Régió Baross Gábor Program Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomag EA_KFI_07 Pályázati útmutató a Kutatás-fejlesztési és innovációs programhoz 2008 1 Tartalomjegyzék 1. A támogatás

Részletesebben

ERDÉSZETI KISFÜZETEK Magán-erdıgazdálkodási Tájékoztató Iroda. Jáger László Erdıtulajdon és gazdálkodás. Sopron, 2008.

ERDÉSZETI KISFÜZETEK Magán-erdıgazdálkodási Tájékoztató Iroda. Jáger László Erdıtulajdon és gazdálkodás. Sopron, 2008. ERDÉSZETI KISFÜZETEK Magán-erdıgazdálkodási Tájékoztató Iroda Jáger László Erdıtulajdon és gazdálkodás Sopron, 2008. Jáger László Erdıtulajdon és gazdálkodás Készült: Magán-erdıgazdálkodási Tájékoztató

Részletesebben

SZELLEMI TULAJDON VÉDELMI ÉS GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA

SZELLEMI TULAJDON VÉDELMI ÉS GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SZEGEDI BIOLÓGIAI KÖZPONT SZELLEMI TULAJDON VÉDELMI ÉS GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA JÓVÁHAGYTA A SZEGEDI BIOLÓGIAI KÖZPONT IGAZGATÓ TANÁCSA 2010. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. A Szabályzat

Részletesebben

Új Magyarország Kishitel Termékleírás

Új Magyarország Kishitel Termékleírás Új Magyarország Kishitel Termékleírás Támogatásban részesíthetı Kedvezményezettek A GOP 4 Kishitel Program keretében a Közvetítı útján Támogatásra jogosultak a devizabelföldinek minısülı, a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Rutin és egyéb feladatok

Rutin és egyéb feladatok Rutin és egyéb feladatok Szóbeli vizsga kérdés vázlatok Dr Gısi Zsuzsanna 5. tétel Ön egy sportvállalkozás indítását tervezi. Sportszervezetek Sportszervezetek Sportegyesületek a sporttörvényben megállapított

Részletesebben

Határmenti társadalmi-gazdasági ismeretek. Jegyzet

Határmenti társadalmi-gazdasági ismeretek. Jegyzet Határmenti társadalmi-gazdasági ismeretek Jegyzet Referiri la websiteul programului: www.huro-cbc.eu Declaratie referitoare la refuzul responsabilitatii: The content of the present device does not necesarily

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA. AZ AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP Egységes szerkezetbe foglalt

TÁJÉKOZTATÓJA. AZ AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP Egységes szerkezetbe foglalt AZ AEGON PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP, AZ AEGON BELFÖLDI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP, AZ AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP, AZ AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP, AZ AEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY

Részletesebben

Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2010. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat.

Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2010. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat. KEDVES ÜGYFELEINK, BARÁTAINK! Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2010. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat. Minden év elején arra koncentráltunk, hogy legalább a legfontosabb

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK 1 / 151 2014.05.07. 14:52 A jogszabály mai napon (2014.V.7.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. Váltás a jogszabály következı idıállapotára ( határozatlan ) 1995. évi

Részletesebben

3. A kis- és középvállalkozások innovációs tevékenysége

3. A kis- és középvállalkozások innovációs tevékenysége 3. A kis- és középvállalkozások innovációs tevékenysége 3.1. Elméleti megalapozás és a szükséges fogalmak 3.1.1. Az innovációs fogalomkör Az innováció meghatározására a szakirodalomban számos kísérlet

Részletesebben

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z Fogalom Adásvételi szerződés Adóstárs ÁFA Annuitásos hitel Árfolyamgarancia Árfolyamkockázat Áruhitel Magyarázat A polgári törvénykönyv megfogalmazása szerint

Részletesebben