EU ÉS BIZTONSÁGVÉDELMI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EU ÉS BIZTONSÁGVÉDELMI"

Átírás

1 EU ÉS BIZTONSÁGVÉDELMI JOGI ISMERETEK ELŐADÓ: DR. SZŰCS ILONA 1 Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Nappali tagozat

2 TARTALOM: 1-2. ELŐADÁS Jog fogalma és alapvetései Nemzetközi jog kialakulása Jogi alapfogalmak, jogcsaládok Nemzetközi jog sajátosságai Nemzetközi szervezetek joga 2

3 M I A J O G? 3

4 JOG FOGALMA: Olyan magatartási szabályok összessége, amelyek keletkezése államokhoz kötődik, ennél fogva az adott társadalomban általánosan kötelezőek és érvényesülésüket a nemzetközi / állami szervek végső soron kényszerrel biztosítják. 4

5 JOGVISZONY FOGALMA Jogviszonyoknak nevezzük azokat a kapcsolatrendszereket, társadalmi viszonyokat, amelyeket a jog szabályoz. Az egymáshoz közel álló, lényegüket tekintve hasonló jogviszonyokat rendező jogszabályok alkotják az egyes JOGÁGAKAT - alkotmányjog - büntetőjog - polgárjog - nemzetközi jog, stb. 5

6 JOGI NORMA TÁRSADALMI NORMA FOGALMA A norma általános jelentés szerint magatartási szabály, amely a lehetséges cselekedetek közül előírja a helyeset, a követendőt A társadalmi normák = emberi társadalom óta A normák több típusa Kezdetben meghatározó normatípus a szokás, az erkölcs és a vallási norma volt Ezt követően beszélhetünk a jog, mint magatartásszabályzó rendszer megjelenéséről Majd később újabb társadalmi normák alakultak ki: illem, divat, szakmai-technikai előírások, majd a politikai és szervezeti normák A jogi norma a társadalmi normák egy sajátos fajtája. Alapvető megkülönböztető jegyei, hogy általános jellegű, mindenkire kötelező magatartási szabályt jelent, melyet az állam alkot és érvényesülését biztosítja. 6

7 JOG RÉTEGZŐDÉSE: Különféle nézetek elterjedése Pokol Béla: - Jog = jogrendszer - Jogrendszer = a társadalom egyik alrendszere - A modern társadalmakban a jog értelmi rendszerének szerkezete négy rétegből áll: - a jog szövegrétege, - a jogdogmatikai rendszere - a bírói esetjogi réteg - az alapjogi réteg (az 1950-es évektől döntően az alkotmánybíróságok működésének következményeként) Ld. Bővebben Pokol Béla: A jog elmélete c. munkájában 7

8 JOGDOGMATIKA FOGALMA: A jogtudománynak az ága, amely a hatályos és a többség által elfogadott jogrend összefoglalására törekszik, vagyis a jogrendszer anyagát képező különböző jogszabályok rendszerezését és osztályozását végzi. Feladata a hatályos jog általánosan elismert értékeken alapuló, racionális érvekkel való magyarázata. Gyűjti, elemzi és értékeli az eddig felvetett jogi megoldásokat és ennek az elemző és rendszerező munkának eredményeként általános jogi elveket igyekszik megfogalmazni 8

9 PÉLDÁK ÁLTALÁNOS JOGELVEKRE: Joggal való visszaélés tilalma; Saját felróható magatartására előnyök szerzése végett senki sem hivatkozhat; Törvénysértéssel jog nem alapítható; Jogsértés esetén vissza kell állítani az eredeti állapotot; Károkozás esetén kártérítést kell fizetni; Adekvált kauzalitás elve; Res iudicata; Felek egyenlőségének elve; 9

10 NEMZETKÖZI JOG KIALAKULÁSA Alapvetés: ubi societas, ibi jus Nemzetközi jog: a nemzetközi közösség körében alkalmazandó jog 10

11 TÖRTÉNETI HÁTTÉR Korai társadalmak, törzsi szervezetek kialakulása: - területek elhatárolása és a kereskedelem rendezésének kérdésköre Ókor: - birodalmak, városállamok kialakulása - az első nemzetközi szerződések egyenrangú államok között jöttek létre: Umma és Lagas városállamai, Hettita Birodalom és Egyiptom között 11

12 TÖRTÉNETI HÁTTÉR FOLYT. Ókori görögök, rómaiak: - egyenrangú ill. egyenlőtlen szerződések - jelentős előrelépés az alábbi területeken: * békeszerződések * hadijoggal kapcs. szerződések * fegyverkorlátozó szerződések * ius fetiale megjelenik a mindenki által elfogadott normák rendszere ius gentium néven egyfajta nemzetközi magánjogi normává alakul és az idegen állampolgárok jogállását határozza meg * mai konzulátus intézményének előfutára * szakrális helyek védelme 12

13 TÖRTÉNETI HÁTTÉR FOLYT. Középkor: - IX-X. századtól megnő újra a szerepe a korai nemzetközi jognak - népvándorlások kora - egyház jelentős szerepe - császárság-egyház szembenállása - háborúk De: kereszténység = közös kulturális alap 13

14 TÖRTÉNETI HÁTTÉR FOLYT. Az európai politikai helyzet stabilizálódásával felerősödik a normativitás jelensége a nemzetközi jogban: Lovagiasság szabályai Tilos harcolni - bizonyos időben bizonyos helyeken Az egyház megtiltja a magánháborúkat (csak a szankcióháborúkat és a szent háborúkat fogadja el) Megjelenik a követküldés intézménye, kialakulnak az első külügyminisztériumok. A pápa diplomáciai hatalmára alapulva elterjed a választott-bíráskodás alkalmazása. Általános szabály a pacta sunt servanda elve, ami alól csak a pápa adhat felmentést. Megjelenik az elismerés intézménye a korona adományozása az adott ország elismerését jelenti. 14

15 TÖRTÉNETI HÁTTÉR FOLYT. Újkor: - az államközi kapcsolatokban elsődleges az abszolút monarchiák létét igazoló szuverenitás hangsúlyozása De: a háborúindítás elméleti igazolására is ez szolgált 15

16 TÖRTÉNETI HÁTTÉR FOLYT. Háború ellenes vs. Háborút támogató tábor Desiderius (Rotterdami) Erasmus: teológus - holland humanista - Ágoston-rendi szerzetes, filozófus, teológus - bírálja az egyház mértéktelen hatalmát - a háborút brutálisnak, rossznak tartja - Saint Pierre Abbé, Comenius, Rousseau Erasmus - Ifj. Hans Holbein festménye,

17 TÖRTÉNETI HÁTTÉR FOLYT. Immanuel Kant: Örök béke c. műve (1796) - mivel szerinte minden békekötést újabb háború követett a történelem folyamán, így - békeszövetséget (foedus pacificum) kell kötni az alábbi elvek betartásával: - állandó hadsereg felszámolása - be nem avatkozás egymás belügyeibe - tisztességtelen eszközöket tilos használniuk az államoknak egymás ellen 17

18 TÖRTÉNETI HÁTTÉR FOLYT. Vízválasztó: 1648 vesztfáliai kongresszus (30 éves háború lezárásaként jelentős eredmény) - a modern európai államrendszer alapját jelenti Lényege: * először jelentik meg a szuverén államok egyenlőségének elve továbbá, hogy a * szerződő államok közötti vitákat közvetítés vagy döntőbíráskodás útján kell rendezni 18

19 TÖRTÉNETI HÁTTÉR FOLYT. A Napóleoni háborúk lezárásáig nem a békés viszonyok, hanem a háború volt jellemző Európa történelmére A történészek ebben az időszakban a nagyhatalmak részvételével több mint 70 nagyobb háborút feltételeznek A XIX. sz. elejét követően az ún. kongresszusok veszik át a meghatározó szerepet - diplomáciai kapcsolatok jelentős fejlődése, a mai szabályozás alapjai - nemzetközi folyókon való hajózás joga 19

20 TÖRTÉNETI HÁTTÉR FOLYT párizsi nemzetközi békekonferencia - elnök: Victor Hugo solferinói csata borzalmai hatására: - Henri Dunant svájci férfi kezdeményezésére alakult meg a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága (1863) vagy a Nemzetközi Távíró Egyesület (1865 ) 20

21 TÖRTÉNETI HÁTTÉR FOLYT. Ennek, az ún. konferencia-diplomácia hatásának köszönhetően az államok közötti általában kétoldalú kapcsolatokból olyan többoldalú együttműködés fejlődött ki, amelyből már nem csak a nagyhatalmak, hanem kisebb országok is kivehették részüket. 21

22 JOGI ALAPFOGALMAK TISZTÁZÁSA JOG JOGCSALÁDOK JOGRENDSZEREK NEMZETI JOG Ha 2 v. több állam ill. nemzetközi szervezetek is részesei NEMZETKÖZI jog 22

23 JOGCSALÁDOK - Kontinentális jogcsalád - Angolszász jogcsalád - Egyéb (pl. vallási) alapú jogcsaládok 23

24 KONTINENTÁLIS JOGCSALÁD JELLEMZŐI Alap: római jog Európa országai (kivéve UK) a jogot jogszabályok határozzák meg, melyek igen részletesen szabályoznak --- törvénykönyvek melyek tételesen tartalmazzák a magatartási szabályokat a bíróságok gyakorlatának kisebb jelentősége + a jogászképzésben meghatározó az elméleti alapok oktatása 24

25 ANGOLSZÁSZ JOGCSALÁD JELLEMZŐI Alap: precedensjog, azaz az esetjogból levont analógia Bírósági döntések súlyosabb volta a jogszabályokkal szemben Nem minden bírói döntés képez esetjogot Vannak jogszabályok, de ezek inkább alapelveket fektetnek le Erősen gyakorlat-orientált jogászképzés Esküdtszékek is részt vesznek az igazságszolgáltatásban 25

26 ANGOLSZÁSZ JOGCSALÁD JELLEMZŐI FOLYT. Az esküdtszék intézménye: Nagy esküdtszék (25 tag): arról dönt, hogy az ügy alkalmas-e arra, hogy a bíróság tárgyalja. Ma már csak az USA egyes államaiban működik. Kis esküdtszék: (12 tag): a bírósági eljárás egyik szereplője Franciaországban is létezik ez a jogintézmény; - egyes országokban az esküdtszék büntetőügyekben jár el (pl. Anglia, Franciaország, Brazília), más országokban polgári és büntetőügyekben is eljár (USA); - az esküdtszéki eljárásokban is van hivatásos bíró, ő ismeri a jogot és instruálja az esküdtszéket. Kivételt képez Franciaország, ahol a bíró és az esküdtszék együtt dönt a bűnösség és a büntetés kérdésében is. 26

27 EGYÉB (VALLÁSI) JOGCSALÁDOK: Iszlám, hindu, stb. Jog és vallás szoros összefonódása Tradíciók alapján ítélkeznek (iszlám vallásjog = Korán (szent könyv) + Szunna Speciális bíróságok létrejötte (pl. iszlámban az ún. Sharia bíróságok) Kiemelendő: nők eltérő helyzete 27

28 JOGRENDSZER FOGALMA A jogcsaládokon belül a jog jogrendszerekre tagolódik Tág értelemben: egy adott állam jogának (intézmények, jogszabályok, stb. ) rendszere Szűkebb értelemben: egy időben érvényes jogszabályok rendszere TEHÁT: annyi jogrendszer van, ahány állam 28

29 ÁLLAMOK JOGÁNAK ÖSSZETEVŐI: Többféle felfogás: Hegel és főleg német jogászok as években újjáéledt - nemzeti (szocialista) jogot illeti meg a primátus - nemzetközi jogot a belső jogra hivatkozással félre lehet tenni Heinrich Trippel: - nemzetközi jog és nemzeti jog külön jog Mert: más források, más alanyok, más tartalom a belső jogba a nemzetközi jog akkor alkalmazható, ha egy aktussal beiktatják (ratifikálják) Hans Kelsen: - nemzetközi jog primátusa - a nemzetközi jogi normába ütközés érvénytelenséggel jár - De! e megoldás nem jogi, hanem politikai, ideológiai megfontolásokon alapul - nincs szükség transzformálásra, automatikusan beépül a belső jogba 29

30 ÁLLAMOK JOGÁNAK ÖSSZETEVŐI ÁLLAMOK SAJÁT (BELSŐ) JOGA NEMZETKÖZI JOG Nincs két egyforma állam jogrendszerének tartalma oldaláról 30

31 ÁLLAMOK JOGÁNAK ÖSSZETEVŐI nemzeti jog oldaláról közelítve: alkotmányok szintjén sokféle megoldás van nemzetközi jog primátusát fogadják el (Francia, Belga, Spanyol, Görög, Holland) a nemzetközi jog szabályait automatikusan a belső jog részévé nyilvánítja de! nem zártak kimaradnak általános elvek, nemzetközi szervezetek határozatai a nemzetközi jog primátusát egy belső jogszabály mondja ki (USA) elfogadott nemzetközi szerződések a szövetségi törvények szintjén állnak DE! adott esetben az alkotmány hivatkozik a belső jog elsőbbségére dualista megoldás (brit, német, olasz) a nemzetközi kötelezettségeket transzformálni kell a nemzetközi jogba nem mondanak semmit a viszonyról ( skandináv államok) 31

32 NEMZETKÖZI JOG SAJÁTOSSÁGAI Nemzetközi jog létezését tagadók érvei nem rendelkezik a jogi jelleg kritériumaival jogi norma egy feltételből, rendelkező részből, és jog-következményből (pl. szankcióból) áll de itt nincs meg mind A jog kritériuma a hatalmi ágak elkülönülése - de itt az államok alkotják mindhárom ágat Itt nem létezik a hagyományos értelemben vett jogalkotás. A jogalkotást maguk az államok végzik szerződéskötés útján. Az igazságszolgáltatás megkérdőjelezhetősége Nemzetközi jogot támogatók érvei ugyan eltér a többi jogi normától, de rendelkezik a jogi jelleg valamennyi kritériumával. általános szerkezet hiányában is az államok elismerik a nemzetközi normák létezését. A nemzeti jogrendekben a hatalmi ágak csak funkcionálisan különülnek el A jogalkotás lényege a nemzeti jogban is a politikai kompromisszum A nemzeti bíróságok hatékonysága sem teljes körű 32

33 NEMZETKÖZI JOG SAJÁTOSSÁGAI Miben tér el a nemzetközi jog a nemzeti jogtól? 33

34 NEMZETKÖZI JOG SAJÁTOSSÁGAI Eltérések: - Speciális jogalanyok - Szabályozás tárgya - Speciális keletkezési mód - Kikényszerítésének és alkalmazásának módja - Cél és funkció 34

35 NEMZETKÖZI JOG SAJÁTOSSÁGAI Speciális JOGALANYOK: ÁLLAMOK (teljes, korlátlan jogalanyiság) NEMZETKÖZI SZERVEZETEK (származékos, korlátozott jogalanyiság) TERMÉSZETES SZEMÉLYEK JOGI SZEMÉLYEK NÉPEK, EMBERISÉG 35

36 NEMZETKÖZI JOG SAJÁTOSSÁGAI Szabályozás TÁRGYA: - Szuverén egyenlőség - az egyenjogú, szabad államok közti viszonyokat szabályozza - Nincs alá-fölérendeltségi viszony - Jogalap = gyakorlat és a szokásjog (nem jogszabály) - Szubszidiaritás elve - Bármire vonatkozhat = jogágak jönnek létre, mint a belső jogban 36

37 NEMZETKÖZI JOG SAJÁTOSSÁGAI Speciális KELETKEZÉSI MÓD: nemzetközi jogszabály csak úgy jöhet létre, ha annak megalkotásában két vagy több állam vesz részt. Nemzetközi joggá egy szabályt sohasem a tartalma, hanem mindig a keletkezési módja teszi. A belső jogtól eltér a nemzetközi jogszabály megszűnése is: ehhez szintén a résztvevő államok akarat megegyezése szükséges, ugyanez érvényes a nemzetközi jogszabály módosítására is. 37

38 NEMZETKÖZI JOG SAJÁTOSSÁGAI Kikényszerítésének és alkalmazásának módja: A nemzetközi jogban a jogalanyoknak mindenkor a kompromisszumra kell törekedni Míg a nemzeti jogban a kikényszerítésére megfelelő erőhatalmi szervezet áll az állam rendelkezésére (bíróság, rendőrség, katonaság, stb.) A nemzetközi kapcsolatokban nem létezik olyan, államok felett álló központi hatalom, amely mindenkor biztosítaná a nemzetközi jog szabályainak betartását. A nemzetközi kapcsolatokban, mint a nemzetközi jogi szabályok betartását biztosító erő általános szabályként maga az állam lép fel: ÖNSEGÉLY Pl.: ha valamely állam a jogsértést elkövető állam magatartását hasonló magatartással viszonozza, így törekszik arra, hogy a jogsértő állam helyreállítsa a törvényes állapotot. 38

39 NEMZETKÖZI JOG SAJÁTOSSÁGAI Cél és funkció különbsége: Egy időben létező államok közötti kapcsolatok békés rendezése Korábban a fő cél: háborúk elkerülése Ma: új értéktartalom, amely a világ különböző részein nem érvényesül egyformán. egy sor olyan szabály jött létre, amelyiket két vagy több állam közös akarat megegyezéssel hozott létre, de maguk a szabályok államon belüli viszonyokat rendeznek. Pl. az állampolgárságra, a munkavégzésre, a hontalanokra vagy egyes cselekmények bűncselekménnyé nyilvánítására kötött szerződések. Ezeket formális értelemben vett nemzetközi jognak nevezik, szemben az ún. materiális nemzetközi joggal, amelynek tárgya valódi államközi kapcsolat pl. hadviselés szabályai, konzuli jog, diplomáciai jog 39

40 NEMZETKÖZI JOG SAJÁTOSSÁGAI A nemzetközi jog szabályai minden esetben két vagy több állam akaratának találkozásából keletkeznek: a nemzetközi jognak megvannak a maga saját jogforrásai. NEMZETKÖZI JOG Nemzetközi magánjog Nemzetközi (köz)jog 40

41 NEMZETKÖZI JOG SAJÁTOSSÁGAI Nemzetközi magánjog: Azokat a belső jogba tartozó szabályokat foglalja magában, amelyek meghatározzák a számításba jöhető államok közül melyiknek a joga nyerjen alkalmazást természetes és jogi személyek között létrejövő olyan viszonyokra, amelyek tényállása valamilyen külföldi elemet tartalmaz. Belső jogi szabályok (polgári, családjogi) (pl. a jogviszony egyik alanya külföldi, a jogviszony tárgya külföldön lévő dolog) 41

42 NEMZETKÖZI JOG SAJÁTOSSÁGAI Nemzetközi jogi jogforrások: a) nemzetközi egyezmények - pl. New York-i keretegyezmény az éghajlatváltozásról és annak Kiotói jegyzőkönyve az üvegházhatású gázok kibocsátásának visszafogásáról (1992-ENSZ) b) nemzetközi szokás (szokásjog) - pl. Anglia-Norvégia halászati ügy - 3 vs. 6 tmf c) "civilizált nemzetek" által elismert jogelvek - pl. erőszak tilalma, államok belügyeibe való beavatkozás tilalma, stb. d) egyoldalú nyilatkozatok e) megelőző bírói döntések, kiváló jogtudósok szakvéleményei, nemzetközi szervezetek ajánlásai - pl. Nemzetközi Jogi Intézet a világ legkiválóbb nemzetközi jogászait tömörítő, a nemzetközi jog tanulmányozásával és fejlesztésével foglalkozó tudós társaság 42

43 NEMZETKÖZI JOG SAJÁTOSSÁGAI Nemzetközi szerződés ismérvei: A Bécsi egyezmény 2 cikk 1/a pontja szerint nemzetközi szerződéseknek nevezzük azokat a megállapodásokat, melyek: a nemzetközi jog alanyai között írásban jönnek létre* nemzetközi jellegű jogokat és kötelezettségeket fogalmaznak meg. 43

44 NEMZETKÖZI JOG SAJÁTOSSÁGAI Nemzetközi szerződések tárgyaik szerint: Gazdasági, kulturális, kereskedelmi, kutatási, stb. Nemzetközi szerződések főbb fajtái: Egyezmény Alapokmány Kompromisszum Megállapodás Konkordátum Nyilatkozat Jegyzőkönyv Modus Vivendi Jegyzékváltás 44

45 NEMZETKÖZI SZERVEZETEK 45

46 NEMZETKÖZI SZERVEZETEK Nemzetközi szervezetek ismérvei: A nemzetközi szervezetek az államközi együttműködés azon formái, amelyek nemzetközi szerződés révén jönnek létre min. 2 állam között (bilaterális, multilaterális) állandó struktúrával (azaz legalább egy, de általában több állandó szervvel rendelkeznek) és alapító okiratuk okán nemzetközi jogalanyisággal vannak felruházva De: lehetnek szervezeten belül intézmények is (EU Tanácsa) És bizonyos intézmények eltérhetnek az ált. szervezeti sémáktól (pl. bíróság) 46

47 NEMZETKÖZI SZERVEZETEK A nemzetközi szervezeteket államok hozzák létre államok közötti szerződéssel, alapító okirattal jönnek létre állandó struktúrával, szervekkel, intézményekkel rendelkeznek nemzetközi jogalanyisággal rendelkeznek Államok = eredeti jogalanyiság Nk. Szervezetek = származékos jogalanyiság 47

48 NEMZETKÖZI SZERVEZETEK Osztályozásuk: - Univerzális vagy zárt szervezetek (melyek tagsága, feladataik, felelőssége az egész világra kiterjed) - Kormányközi vagy integrációs/szupranacionális szervezetek Kormányközi megállapodások útján jönnek létre. A határozathozatal az egyes tagállamok képviselőinek kezében van. Szakértői bizottságok / vagy a parlamenti közgyűlés jellegű szervek csak ajánlásokat hoznak, amelyek nem kötelezők a tagállamokra. 48

49 NEMZETKÖZI SZERVEZETEK Pl.: Univerzális zárt szervezetek: Nem törekszik univerzális tagságra, a tagfelvételt szigorú ismérvék alapján szabályozzák. Regionális szervezetek - földrajzi elhelyezkedés alapján (Arab Liga) Partikuláris - NATO, EU Speciális zárt szervezet - OPEC 49

50 NEMZETKÖZI SZERVEZETEK Szupranacionális szervezetek: A szervezet vagy az egyes szervei fel vannak ruházva a tagállamokra kötelező határozatok meghozatalának jogával. Pl: Európai Unió Tanácsa A kormányközi szervezeteken belül erősödnek a szupranacionális elemek. Pl.: az ENSZ Nk. Bíróságának ítéletei 50

51 NEMZETKÖZI SZERVEZETEK TIPIZÁLÁSA Forrás: 51

52 NEMZETKÖZI SZERVEZETEK Az ENSZ óta Szinte az összes állam tagja Célja: a béke és a biztonság megőrzése, az alapvető emberi és szabadságjogok tiszteletben tartása, a nemzetek egyenjogúságának biztosítása és együttműködésének elősegítése. Határozatai ugyan nem kötelezőek, de ajánlásai nagy hatással bírnak. A Biztonsági Tanács az ENSZ döntéshozó szerve. A békét és a biztonságot veszélyeztető ügyekben hoz határozatot. Ha a békés megoldás nem vezet eredményre, fegyveres erőket is bevethet. Az ENSZ székház New York-ban 52

53 NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ENSZ szakosított szervei az ENSZ-szel szerződéses viszonyban állnak, az többnyire ellenőrző vagy beszámoltató tevékenységet gyakorol felettük önálló nemzetközi jogalanyok nemzetközi szerződésben foglalt alapszabályzatuk van meghatározott speciális tevénységet folytatnak (táblázat) 53

54 NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ENSZ SZAKOSÍTOTT SZERVEK I. IAEA (Nemzetközi Atomenergia Ügynökség) ben alakult - Hazánk alapító tag volt - Céljai: - segíteni az atomenergia békés felhasználását, - sugárvédelmi előírások, radioaktív anyagok szállítási szabályzatának kidolgozását; - kutatási eredmények közkinccsé tétele; - megoldani a műszaki információk cseréjét és gyakorlati megvalósításukat; - nukleáris balesetek esetén rendkívüli segítség nyújtása a tagállamoknak; 54

55 NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ENSZ SZAKOSÍTOTT SZERVEK II. ITU (Nemzetközi Távközlési Egyesület) 1865-ben alakult Párizsban, Ez a legrégebbi nemzetközi szervezet a világon Régi neve: Nemzetközi Távíró Egyesület volt Feladata: - rádió, telefon összeköttetésekkel kapcsolatos együttműködés, a frekvenciasávok elosztása berlini Nemzetközi Rádió-távközlési Egyezmény - segélykérés általános Morse-kódjának elfogadása 55

56 NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ENSZ SZAKOSÍTOTT SZERVEK III. ICAO (Nemzetközi Légi Közlekedési Szervezet) ben alakult, Chicagoban (kp. Montreálban van) tagország - A légi közlekedés biztonságára, hatékonyságára és rendszerességére vonatkozó nemzetközi szabványokat és szabályokat fogad el, továbbá a polgári repülés valamennyi területén az együttműködés közvetítőjeként szolgál a szerződő államok között. 4-betűs ICAO-repülőtérkódok (például LHBP Ferihegy, Bp) 3-betűs légitársaságkódok (például MAH Malév) 1987 óta 56

57 FELHASZNÁLT IRODALOM: Blahó András Prandler Árpád: Nemzetközi szervezetek és intézmények (Aula Kiadó, 2011) Pokol Béla: Jogelmélet (Századvég Kiadó, 2005.) Magyar ENSZ Társaság honlapja (http://www.menszt.hu) 57

58 Köszönöm a figyelmet! 58

A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI

A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. DR. HERBST ÁRPÁD (SZERK.) A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI DE AMTC AVK 2007 Készítette: Apáti Ferenc, projektmenedzser HEFOP

Részletesebben

ÜZLETI JOG. BACCÁtÁURBUS StlEEsrim TBMKÖNWEK. Szerkesztette SÁRKÖZY TAMÁS. írta BALÁSHÁZY MÁRIA, PÁZMÁNDI KINGA és SÁRKÖZY TAMÁS

ÜZLETI JOG. BACCÁtÁURBUS StlEEsrim TBMKÖNWEK. Szerkesztette SÁRKÖZY TAMÁS. írta BALÁSHÁZY MÁRIA, PÁZMÁNDI KINGA és SÁRKÖZY TAMÁS BACCÁtÁURBUS StlEEsrim TBMKÖNWEK ÜZLETI JOG ^% A SOROZAT KÖTETEI: BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Ergonómia

Részletesebben

JOGI ALAPTAN TÉTELEK

JOGI ALAPTAN TÉTELEK JOGI ALAPTAN TÉTELEK 1. Jogképződési módok 2. A jogszabály fogalma és szerkezeti elemei A jogszabályok csoportosításai 3. A magyar jogforrási rendszer A jogforrási rendszer alapelvei 4. A jogalkalmazás

Részletesebben

Jogi és Igazgatási Ismeretek II. Emberi jogi alapismeretek

Jogi és Igazgatási Ismeretek II. Emberi jogi alapismeretek Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Jogi és Igazgatási Ismeretek II. Emberi jogi alapismeretek Tanulási segédlet ÁJT0501E kurzushoz Szociális munkás és Szociálpedagógus alapszakos

Részletesebben

BACCALAUREUS SCIENTIÆ TANKÖNYVEK

BACCALAUREUS SCIENTIÆ TANKÖNYVEK ÜZLETI JOG BACCALAUREUS SCIENTIÆ TANKÖNYVEK A SOROZAT KÖTETEI: BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Ergonómia

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM BME-OMIKK TfcTfl

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM BME-OMIKK TfcTfl BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM BME-OMIKK TfcTfl 1 I\ 381.256 GAZD 1 GAZDASÁG-ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR ÜZLETI TUDOMÁNYOK INTÉZET ÜZLETI JOG BACCALAUREUS SCIENTI^ TANKÖNYVEK A SOROZAT KÖTETEI:

Részletesebben

Általános jogi és közigazgatási ismeretek (dr. Bednay Dezső) TARTALOM

Általános jogi és közigazgatási ismeretek (dr. Bednay Dezső) TARTALOM Általános jogi és közigazgatási ismeretek (dr. Bednay Dezső) TARTALOM I. FEJEZET: A Magyar Köztársaság alkotmányos alapjai I. Témakör: Az államszervezet felépítése 1. Az államhatalmi ágak megosztása 2.

Részletesebben

Bevezetés az alkotmányjogba

Bevezetés az alkotmányjogba Bevezetés az alkotmányjogba Az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei Szerkesztette Trócsányi, László és Schanda, Balázs Bevezetés az alkotmányjogba: Az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos

Részletesebben

PHD-értekezés. Dr. Kisteleki Károly:

PHD-értekezés. Dr. Kisteleki Károly: PHD-értekezés Dr. Kisteleki Károly: Az állampolgárság fogalmának és jogi szabályozásának történeti fejlődése - koncepciók és alapmodellek Európában s Magyarországon Témavezető: Dr. Fürész Klára ELTE Állam-

Részletesebben

Jogi ismeretek. Az alkotmányjog, az államigazgatási jog. A jog kialakulása, a jogfejlődés meghatározói, jogi alapfogalmak

Jogi ismeretek. Az alkotmányjog, az államigazgatási jog. A jog kialakulása, a jogfejlődés meghatározói, jogi alapfogalmak Jogi ismeretek Az alkotmányjog, az államigazgatási jog A jog kialakulása, a jogfejlődés meghatározói, jogi alapfogalmak A múltban a spontán kialakuló, formálódó szokások, magatartásformák idővel szokásjoggá

Részletesebben

Állami egyházjog 2011.

Állami egyházjog 2011. Állami egyházjog 2011. 1. előadás Az állam és az egyházak közötti viszony történeti áttekintése Alaptípusok a, az állam és az egyház egységére épülő rendszerek államegyházság, egyházállamiság, b, az állam

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE ÉS A KÖZOKTATÁS. Bevezető gondolatok. Az alaptörvény fogalma, helye és jelentősége

MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE ÉS A KÖZOKTATÁS. Bevezető gondolatok. Az alaptörvény fogalma, helye és jelentősége 2011. 08. 22. MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE ÉS A KÖZOKTATÁS Bevezető gondolatok Az alaptörvény fogalma, helye és jelentősége A társadalom működését meghatározó jogszabályok egységes, összehangolt rendszere

Részletesebben

NEMZETKÖZI JOG NEMZETKÖZI JOG ~: A jogrendszernek az a speciális ága, mely a nk jogalanyok egymás közötti kapcsolatát (jogviszonyát) szabályozza.

NEMZETKÖZI JOG NEMZETKÖZI JOG ~: A jogrendszernek az a speciális ága, mely a nk jogalanyok egymás közötti kapcsolatát (jogviszonyát) szabályozza. NEMZETKÖZI JOG NEMZETKÖZI JOG ~: A jogrendszernek az a speciális ága, mely a nk jogalanyok egymás közötti kapcsolatát (jogviszonyát) szabályozza. Államonként 1 jogrendszer ezen belül jogág jogszabály jogi

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA Nemzeti Közszolgálati Egyetem KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA Általános közigazgatási ismeretek I. modul: Központi állami szervek rendszere Jegyzet Budapest, 2013 Nemzeti Közszolgálati Egyetem Általános közigazgatási

Részletesebben

A közösségi jog ABC-je

A közösségi jog ABC-je Európai Dokumentumok Oktatási és Kulturális Fôigazgatóság Dr. Klaus-Dieter Borchardt A közösségi jog ABC-je European Commission Az Európai Dokumentumok sorozat e kötete az Európai Unió minden hivatalos

Részletesebben

Általános jogi ismeretek

Általános jogi ismeretek Lőrincz Krisztián Általános jogi ismeretek A követelménymodul megnevezése: Közlekedésüzemvitel általános előírásainak alkalmazása A követelménymodul száma: 0663-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Nemzetközi jog II. Belső jog Nem anyagi jog nem eljárási jog - A nk. gazdasági kapcsolatok joga: Nemzetközi eredetű Anyagi (vagy eljárási is lehet)

Nemzetközi jog II. Belső jog Nem anyagi jog nem eljárási jog - A nk. gazdasági kapcsolatok joga: Nemzetközi eredetű Anyagi (vagy eljárási is lehet) Nemzetközi jog II. ÁLTALÁNOS RÉSZ Nemzetközi magánjog A nemzetközi magánjog azoknak a szabályoknak az összessége, melyek külföldi elemet tartalmazó vagyoni, illetve munka- és családjogi viszonyokat szabályoznak.

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Jegyzet

Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Jegyzet Nemzeti Közszolgálati Egyetem KÖZIGAZGATÁSI alapvizsga Jegyzet Budapest, 2013 NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM A közigazgatási alapvizsga tankönyv a Magyary Zoltán Közigazgatási-fejlesztési Program, a versenyvizsga

Részletesebben

Mi lehet az erdélyi székelység autonómiájának az uniós jogalapja?

Mi lehet az erdélyi székelység autonómiájának az uniós jogalapja? Tanka Endre Mi lehet az erdélyi székelység autonómiájának az uniós jogalapja? Hatástalan nemzetközi jogi érvek a jogfosztottság orvoslására 1. Románia Erdély Székelyföldjének a trianoni békediktátum óta

Részletesebben

I. Könyv: A személyek II. Rész A jogi személyek általános szabályai

I. Könyv: A személyek II. Rész A jogi személyek általános szabályai Szerkesztőbizottsági javaslat Tisztelt Olvasó! A Polgári Jogi Kodifikáció előző számában megkezdtük közölni az új Polgári Törvénykönyv szakmai vitára bocsátandó normaszövegét és annak indokolását: a Személyhez

Részletesebben

Környei Ágnes. Emberi jogok a nemzetközi kapcsolatokban. egyetemi jegyzet. Piliscsaba, 2011. ISBN 978-963-308-056-6

Környei Ágnes. Emberi jogok a nemzetközi kapcsolatokban. egyetemi jegyzet. Piliscsaba, 2011. ISBN 978-963-308-056-6 Környei Ágnes Emberi jogok a nemzetközi kapcsolatokban egyetemi jegyzet ISBN 978-963-308-056-6 Piliscsaba, 2011. I. Az emberi jogok fogalma, csoportosítása...3 1. A történeti fejlődés...4 2. Civilizációk,

Részletesebben

I. fejezet. A jog szociológiai vizsgálatának sajátosságai. (Bencze Mátyás)

I. fejezet. A jog szociológiai vizsgálatának sajátosságai. (Bencze Mátyás) I. fejezet A jog szociológiai vizsgálatának sajátosságai (Bencze Mátyás) 1. A jogszociológia célja 2000. március 1. napján hatályba lépett a magyar Büntető Törvénykönyv azon módosítása, amelyik szigorúbb

Részletesebben

2006. évi 2-3. szám X. évfolyam. collega. Jogi szakmai folyóirat

2006. évi 2-3. szám X. évfolyam. collega. Jogi szakmai folyóirat 2006. évi 2-3. szám X. évfolyam collega Jogi szakmai folyóirat collega X. évfolyam 2-3. szám Jogi szakmai folyóirat X. évfolyam 2 3. szám collega Tartalom: Alkotmányjog és Államigazgatási Jog Betlejné

Részletesebben

Tájékoztató a közigazgatási alapvizsga tananyagát érintő változásokról

Tájékoztató a közigazgatási alapvizsga tananyagát érintő változásokról Tájékoztató a közigazgatási alapvizsga tananyagát érintő változásokról Budapest, 2014. augusztus 15. 1 Tisztelt Vizsgázó! A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: NKE) jogszabályban rögzített feladata,

Részletesebben

A vallási közösségek jogállására vonatkozó európai és magyar szabályozás összehasonlító elemzése

A vallási közösségek jogállására vonatkozó európai és magyar szabályozás összehasonlító elemzése Antalóczy Péter A vallási közösségek jogállására vonatkozó európai és magyar szabályozás összehasonlító elemzése Az elmúlt időszakban az alkotmány, majd az Alaptörvény, továbbá az új egyházi törvény módosításai

Részletesebben

Kapcsolattartás, mint a gyermek emberi joga

Kapcsolattartás, mint a gyermek emberi joga Somfai Balázs Kapcsolattartás, mint a gyermek emberi joga A gyermekek nem mini felnőttek mini emberi jogokkal ( Building a Europe for and with Children című hároméves Európa tanácsi program egyik jelmondata)

Részletesebben

A hátrányos megkülönböztetés tilalmának értelmezése

A hátrányos megkülönböztetés tilalmának értelmezése Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Alkotmányjogi és Politikatudományi Tanszék A hátrányos megkülönböztetés tilalmának értelmezése a nemzetközi dokumentumok és az Alkotmány

Részletesebben

ANTIDISZKRIMINÁCIÓS KÉZIKÖNYV

ANTIDISZKRIMINÁCIÓS KÉZIKÖNYV ANTIDISZKRIMINÁCIÓS KÉZIKÖNYV ANTIDISZKRIMINÁCIÓS KÉZIKÖNYV Készült a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Civil szervezetek és az antidiszkriminációs törvény végrehajtása címû programja keretében SZERZÕK:

Részletesebben

A munkaviszony jogi szabályozása. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde

A munkaviszony jogi szabályozása. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde A munkaviszony jogi szabályozása Készítette: Friedrichné Irmai Tünde AZ EMBERI JOGOK MEGHATÁROZÁSA Milyen jogaink vannak? Kezdjünk néhány alapvető meghatározással: Ember: főnév A Homo sapiens faj tagja;

Részletesebben

A munkaviszony jogi szabályozása. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde

A munkaviszony jogi szabályozása. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde A munkaviszony jogi szabályozása Készítette: Friedrichné Irmai Tünde AZ EMBERI JOGOK MEGHATÁROZÁSA Milyen jogaink vannak? Kezdjünk néhány alapvető meghatározással: Ember: főnév A Homo sapiens faj tagja;

Részletesebben