Alapvető jogok az Európai Unióban, Európai Polgárság

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alapvető jogok az Európai Unióban, Európai Polgárság"

Átírás

1 Alapvető jogok az Európai Unióban, Európai Polgárság december 13. Európai integráció és emberi jogok az EGK/Euroatom és ESZAK keretében lezajló európai integráció egyértelműen gazdasági célkitűzéseket fogalmazott meg nem tekintette elsődleges feladatának az emberi jogok védelmét az emberi jogok védelme az Európa Tanács feladata az Európai Emberi jogi Egyezmény körében 1

2 EK által gyakorlot hatáskörök, illetve a közösségi jogalkotás körében, hogyan biztosítható az alapjogvédelem? Nemzeti jog nem ad(hat) jogorvoslatot, mivel a közösségi jog önálló, független jogrend Európai Emberi Jogi Egyezmény nem felhívható Közösségnek nem kell jogalkotása során szembenéznie az alapjogi korlátozással? Legitim-e a az alapjogi vonatkozások szempontjából ürres közösségi jog? Tagállami alkotmánybíróságok alapjogi érveléssek kérdőjelzhetik meg a közösségi jog elsődlegességét Alapjogvédelem az Európai Bíróság gyakorlatában Az alapjogvédelem közösségi jogi megalapozása a közösségi aktusokkal szemben 29/69 Stauder eset az alapvető emberi jogok a közösségi jog általános jogelveinek részét képezik 11/70 Internationale Handelsgesellschaft az emberi jogok európai bírósági védelmét a tagállamok közös alkotmányos tradíciói inspirálják, 4/73 Nold azok az emberi jogokat védő nemzetközi egyezmények is iránymutatásként szolgálnak a közösségi jog számára, amelyek kidolgozásában a tagállamok részt vettek vagy annak részes felei 44/79 Hauer a Bíróság először a közösségi aktusokkal szemben alakította ki az emberi jogok védelmét, azt és az Európai Közösség hatáskörének korlátjaként értelmezve 2

3 A Közösség által védett alapjogok kikényszerítése a tagállamokkal szemben a közösségi jogi kapcsolódás C-159/90 Society for the Protection of Unborn Children (Ireland) Ltd /84 Cinéthéque 60/00 Mary Carpenter az érintett tagállami aktusok köre 36/75 Rutili 222/84 Johnston az emberi jogok védelme, mint kimentési lehetőség a tagállamok számára C-112/00 Schmidberger C-36/02 Omega egyenlő bánásmód elve méltányos eljáráshoz és hatékony jogorvoslathoz való jog; büntetőjogi rendelkezések visszaható hatályának tilalma; magán- és családi élethez való jog; fizikai integritásához való jog; orvosi titoktartáshoz való jog; magánlakás sérthetetlenségéhez való jog; vallásgyakorlás szabadsága; szólás- és véleményszabadság; egyesülés szabadsága, különösen a szakszervezeti jogok gyakorlása; tulajdonhoz való jog; gazdasági tevékenység gyakorlásának szabadsága; általános mozgásszabadság 3

4 A Közösség politikai szervei által kibocsátott az emberi jogok védelmével kapcsolatos dokumentumok 1977 áprilisában az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közös nyilatkozata Az Európai Tanács 1978 áprilisi, koppenhágai nyilatkozata a demokráciáról; Az Európai Parlament, a Tanács, a tagállamok képviselői és a Tanács 1986 júniusi nyilatkozata a rasszizmus és a xenofóbia ellen; A külügyminiszterek 1986 júliusi közleménye az emberi jogokról; Az Európai Parlament 1989 áprilisi nyilatkozata az alapvető jogokról és szabadságokról; A Munkavállalói alapvető szociális jogok közösségi chartája amelyet az Európai Tanács 1989 decemberében fogadott el. Emberi jogi tárgyú rendelkezések az alapító szerződésekben Egységes Európai Okmány preambuluma utalást tesz az Emberi Jogok Európai Egyezményére és az Európai Szociális Chartára EUSZ 6. cikk az Európai Unió kötelessége, hogy az alapvető jogokat az Emberi Jogok Európai Egyezményének, illetve a közösségi jog alapelveként, a tagállamok közös alkotmányos tradíciói alapján biztosítsa 4

5 Az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez történő csatalakozás szándéka 1994 a csatlakozás szükséges, összeegyeztethető-e az Európai Közösséget létrehozó Szerződéssel, ha az Európai Közösség mint nemzetközi jogalany csatlakozik az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez? Európai Bíróság 1/94 Az EK az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez történő csatlakozásáról szóló véleménye Az Európai Unió Alapjogi Chartája Az Európai Unió Alapjogi Chartáját a kölni Európai Tanács döntése 1999 folyamán dolgozták ki 2000 decemberében Nizzában fogadták el ekkor még jogilag nem kötelező erejű dokumentum Az Alkotmányszerződés II. része, azonban az Alkotmányszerződés végül nem lépett hatályba 5

6 Az Európai Unió Alapjogi Chartája Lisszaboni Szerződés megteremtette a Charta szerződéssel azaz EUSZ és EUMSZ azonos jogi kötelezőerejét megteremtette az Unió az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez történő csatlakozásának jogalapját (1) A Charta rendelkezései semmilyen módon nem terjesztik ki az Uniónak a Szerződésekben meghatározott hatásköreit. A Chartában foglalt jogokat, szabadságokat és elveket a Charta VII. címében foglalt, az értelmezést és alkalmazást szabályozó általános rendelkezéseknek megfelelően kell értelmezni, kellően figyelembe véve a Chartában említett azon magyarázatokat, amelyek meghatározzák az egyes rendelkezések eredetét. (2) Az Unió csatlakozik az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezményhez. Ez a csatlakozás nem érinti az Uniónak a Szerződésekben meghatározott hatásköreit. (3) Az alapvető jogok, ahogyan azokat az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény biztosítja, továbbá ahogyan azok a tagállamok közös alkotmányos hagyományaiból következnek, az uniós jogrend részét képezik mint annak általános elvei. 6

7 Tagállamok nyilatkozata Az Európai Unió Alapjogi Chartája, amely jogilag kötelező erővel bír, megerősíti az alapvető jogokat úgy, ahogyan azokat az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény biztosítja, és ahogyan azok a tagállamok közös alkotmányos hagyományaiból erednek. A Charta nem terjeszti ki az uniós jog alkalmazási körét az Unió hatáskörein túl, továbbá nem hoz létre új hatásköröket vagy feladatokat az Unió számára, és nem módosítja a Szerződésekben meghatározott hatásköröket és feladatokat. Tagállami opt-out-ok (UK, CZ, PL) Az Alapjogi Charta felépítése Preambulum Általános rendelkezések Méltóság Szabadság Egyenlőség Szolidaritás Uniós polgárság Méltányos igazságszolgáltatás 7

8 Az Alapjogi Charta horizontális klauzulái Charta alkalmazási köre a Charta rendelkezéseit az EU intézményeinek, illetve testületeinek továbbá a tagállamoknak uniós jog végrehajtásakor kell alkalmazniuk Charta és az Emberi Jogok Európai Egyezményének viszonya ha a Charta által biztosított jogok azonosak az egyezményben foglalt jogokkal, akkor tartalmuk és hatókörük is megegyezik de! az uniós védelem lehet szélesebb körű a Charta hatálya, értelmezése Chartában elismert jogok és szabadságok gyakorlása csak a törvény által, és e jogok lényeges tartalmának tiszteletben tartásával korlátozható, az arányosság elvére figyelemmel amennyiben e Charta a tagállamok közös alkotmányos hagyományaiból eredő alapvető jogokat ismer el, akkor ezeket a jogokat e hagyományokkal összhangban kell értelmezni a Charta nem szolgálhat alapul a már létező emberi jogvédelmi rendszerek lerontására és a benne foglalt jogok sem használhatók fel saját érvényesülésük semmissé tételére A Charta egyetlen rendelkezését sem lehet úgy értelmezni, hogy az bármilyen jogot biztosítana olyan tevékenység folytatására vagy olyan cselekedet végrehajtására, amely az e Chartában elismert jogok vagy szabadságok megsértésére vagy a Chartában meghatározottnál nagyobb mértékű korlátozására irányul 8

9 A Chartában foglalt jogok érvényesítése Az Európai Unió Bíróságai előtt tagállami bíróságok előtt Európai Bizottság monitoring? Az Unió Emberi Jogok Európai Egyezményéhez történő csatlakozása kifejezett EUSZ felhatalmazás 6 cikk (2) bek június 4. tárgyalási irányelvek elfogadása az Európai Unió Egyezményhez való csatlakozása lehetővé teszi, hogy az uniós polgárok az Európai Unió mint önálló jogi személy ellen indítsanak eljárást az Európai Emberi Jogi Bíróság (a továbbiakban: EJEB) előtt, az pedig az Európai Uniót marasztalja el a jogsértésért 9

10 Vitatott kérdések a társalperesi mechanizmus működése, amely az Európai Uniónak és az uniós tagállamoknak az EJEB előtti együttes eljárását rendezné; az Európai Bíróság bevonása az EJEB előtti, uniós jogi kérdéseket érintő eljárásba, illetve az Európai Unió szavazati jogának alakulása az Európa Tanács Miniszteri Bizottságában akkor, amikor ez utóbbi az EJEB ítéleteinek végrehajtását ellenőrző jogkörében dönt. Az uniós polgárság Az uniós polgárság intézménye előzmények EUSZ - EUSZ 2. és az EKSZ módosított 8. cikke, Amszterdami Szerződés módosította, EKSZ cikkei Lisszaboni Szerződés EUMSZ cikkei Micheletti-ügy 10

11 Az uniós polgársághoz fűződő jogok terjedelme EUMSZ 20. cikk megállapítja az uniós polgárság létrejöttét az uniós polgárság automatikus, mindenki, aki valamely tagállam állampolgára, az unió polgárává válik az uniós polgárságról nem lehet lemondani, és harmadik államok állampolgárai azt nem szerezhetik meg az uniós polgárság nem érinti a tagállamok azt a jogát, hogy a saját állampolgársági szabályaikat kialakítsák az uniós polgárság kiegészíti és nem helyettesíti a nemzeti állampolgárságot, ahhoz járulékos jelleggel kapcsolódik. 21. cikk az Unió területén való mozgás és letelepedés szabadsága 22. cikk a lakóhely szerinti tagállamban az önkormányzati választásokon az aktív és passzív választójog, választójog az Európai Parlamenti választások során. 23. cikk a diplomáciai és a konzuli védelem 24. cikk az uniós polgárok petíciót nyújthatnak be az Európai Parlamenthez és az Európai Ombudsmanhoz A 25. cikke értelmében az uniós állampolgárságból következő jogok körét az EUMSZ módosítása nélkül lehet kiterjeszteni másodlagos jogszabályok elfogadásával 11

1. cikk Az emberi méltóság Az emberi méltóság sérthetetlen. Tiszteletben kell tartani, és védelmezni kell.

1. cikk Az emberi méltóság Az emberi méltóság sérthetetlen. Tiszteletben kell tartani, és védelmezni kell. AZ EURÓPAI UNIÓ ALAPJOGI CHARTÁJA Preambulum Európa népei, az egymás közötti egyre szorosabb egység létrehozása során úgy döntöttek, hogy osztoznak a közös értékeken alapuló békés jövôben. Szellemi és

Részletesebben

A SZERZŐDÉSEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA ALAPJOGI CHARTA

A SZERZŐDÉSEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA ALAPJOGI CHARTA EURÓPAI UNIÓ A SZERZŐDÉSEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA ALAPJOGI CHARTA 2010. MÁRCIUS 2010.3.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 83/1 E U Sz. AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI

Részletesebben

Az emberi jogok védelmének fejlődése az Európai Unióban: az Unió csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez

Az emberi jogok védelmének fejlődése az Európai Unióban: az Unió csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez Az emberi jogok védelmének fejlődése az Európai Unióban: az Unió csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez MARINKÁS GYÖRGY * Előszó 2009-ben megkötött Lisszaboni Szerződés 1 egy régóta húzódó

Részletesebben

A SZUBSZIDIARITÁS ELVE

A SZUBSZIDIARITÁS ELVE A SZUBSZIDIARITÁS ELVE Az Unió nem kizárólagos hatáskörei vonatkozásában a szubszidiaritás Európai Unióról szóló szerződésben foglalt elve meghatározza azokat a feltételeket, amelyek mellett az Unió rendelkezik

Részletesebben

(2007/C 303/01) Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság ünnepélyesen kihirdeti az alábbi szöveget az Európai Unió Alapjogi Chartájaként:

(2007/C 303/01) Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság ünnepélyesen kihirdeti az alábbi szöveget az Európai Unió Alapjogi Chartájaként: AZ EURÓPAI UNIÓ ALAPJOGI CHARTÁJA (2007/C 303/01) Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság ünnepélyesen kihirdeti az alábbi szöveget az Európai Unió Alapjogi Chartájaként: Preambulum AZ EURÓPAI UNIÓ

Részletesebben

tanulmányok A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésen alapuló térség jogforrásainak feltárása [*] CZIGLER DEZSŐ TAMÁS HORVÁTHY BALÁZS

tanulmányok A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésen alapuló térség jogforrásainak feltárása [*] CZIGLER DEZSŐ TAMÁS HORVÁTHY BALÁZS tanulmányok CZIGLER DEZSŐ TAMÁS HORVÁTHY BALÁZS A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésen alapuló térség jogforrásainak feltárása [*] I. BEVEZETŐ Az Európai Unión belül a határok megszüntetése,

Részletesebben

A TAGÁLLAMOK KORMÁNYKÉPVISELŐINEK KONFERENCIÁJA. Brüsszel, 2004. október 29. (OR. fr) CIG 87/2/04 REV 2

A TAGÁLLAMOK KORMÁNYKÉPVISELŐINEK KONFERENCIÁJA. Brüsszel, 2004. október 29. (OR. fr) CIG 87/2/04 REV 2 A TAGÁLLAMOK KORMÁNYKÉPVISELŐINEK KONFERENCIÁJA Brüsszel, 2004. október 29. (OR. fr) CIG 87/2/04 REV 2 Tárgy: Az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés CIG 87/2/04 REV2 HU TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM

Részletesebben

Az Európai Unió jogi ábécéje. Klaus Dieter Borchardt

Az Európai Unió jogi ábécéje. Klaus Dieter Borchardt Az Európai Unió jogi ábécéje Klaus Dieter Borchardt A jelen kiadvány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját. Az itt található információkért és nézetekért a szerző vállalja

Részletesebben

A közösségi jog ABC-je

A közösségi jog ABC-je Európai Dokumentumok Oktatási és Kulturális Fôigazgatóság Dr. Klaus-Dieter Borchardt A közösségi jog ABC-je European Commission Az Európai Dokumentumok sorozat e kötete az Európai Unió minden hivatalos

Részletesebben

KÉZIKÖNYV. Kézikönyv a menekültügyre, határokra és bevándorlásra vonatkozó európai jogról

KÉZIKÖNYV. Kézikönyv a menekültügyre, határokra és bevándorlásra vonatkozó európai jogról KÉZIKÖNYV Kézikönyv a menekültügyre, határokra és bevándorlásra vonatkozó európai jogról Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége, 2014 Európa Tanács, 2014 A Kézikönyv kézirata 2013. decemberben készült el.

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Doktori Iskola. Dr. Balogh-Békesi Nóra

Károli Gáspár Református Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Doktori Iskola. Dr. Balogh-Békesi Nóra Károli Gáspár Református Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Doktori Iskola Dr. Balogh-Békesi Nóra KÖZÖSSÉGI JOG ÉS SZUVERENITÁS- TRANSZFER A CSATLAKOZÁSI KLAUZULÁK ÉS A HATÁSKÖR MEGOSZTÁS MENTÉN Témavezető:

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE ÉS NÉHÁNY KIEMELT SZAKPOLITIKÁJA Tansegédlet 2009. április Összeállította: Dr. Törő Csaba főiskolai tanár Tartalomjegyzék I. AZ EURÓPAI UNIÓ FOGALMA...2 I.1. Az EU-t

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola. dr. Váczi Péter. A jó közigazgatási eljáráshoz való alapjog és annak összetevői

Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola. dr. Váczi Péter. A jó közigazgatási eljáráshoz való alapjog és annak összetevői Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola dr. Váczi Péter A jó közigazgatási eljáráshoz való alapjog és annak összetevői Doktori értekezés Témavezető: Dr. Patyi András, PhD tanszékvezető

Részletesebben

Előszó...3 Bevezetés...4 1. Az Európai Unió alapszerződései...17

Előszó...3 Bevezetés...4 1. Az Európai Unió alapszerződései...17 TARTALOMJEGYZÉK Előszó...3 Bevezetés...4 a. Európai Gazdasági Közösséget alapító szerződés...4 b. Az Egységes Európai Okmány...6 (i) Általában...6 (ii) A belső piac...7 c. Az Európai Unióról szóló Szerződés

Részletesebben

Az alapjogok védelme általában

Az alapjogok védelme általában VII. évfolyam 2010/4. TANULMÁNY Téglási András: A tulajdonhoz való jog védelme Európában az Európai Unió Bírósága, az Emberi Jogok Európai Bírósága és a magyar Alkotmánybíróság gyakorlatának fényében A

Részletesebben

Az alapvető emberi jogok történeti alakulása és védelme az Európai Unióban

Az alapvető emberi jogok történeti alakulása és védelme az Európai Unióban Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Európajogi és Nemzetközi Közjogi Tanszék Az alapvető emberi jogok történeti alakulása és védelme az Európai Unióban (Évfolyamdolgozat) Budapest

Részletesebben

DFT-HUNGÁRIA. Dr. Hubai Ágnes. közérthető közbeszerzés. Szakkönyv a 2009. áprilisában módosított közbeszerzési törvényről 2009.

DFT-HUNGÁRIA. Dr. Hubai Ágnes. közérthető közbeszerzés. Szakkönyv a 2009. áprilisában módosított közbeszerzési törvényről 2009. DFT-HUNGÁRIA Dr. Hubai Ágnes közérthető közbeszerzés Szakkönyv a 2009. áprilisában módosított közbeszerzési törvényről 2009. www.e kozbeszerzes.hu. dr. Hubai ágnes: Közérthető Közbeszerzés Szakkönyv a

Részletesebben

ANTIDISZKRIMINÁCIÓS KÉZIKÖNYV

ANTIDISZKRIMINÁCIÓS KÉZIKÖNYV ANTIDISZKRIMINÁCIÓS KÉZIKÖNYV ANTIDISZKRIMINÁCIÓS KÉZIKÖNYV Készült a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Civil szervezetek és az antidiszkriminációs törvény végrehajtása címû programja keretében SZERZÕK:

Részletesebben

Igazságügyi együttműködés az Európai Unióban

Igazságügyi együttműködés az Európai Unióban Igazságügyi együttműködés az Európai Unióban Különös tekintettel a Lisszaboni Szerződés újításaira 2010.05.21. Dr. Jeney Petra Előadásvázlat A Lisszaboni Szerződés (LSZ) legfontosabb változtatásai A szabadság,

Részletesebben

O L V A S Ó K Ö N Y V A Z E G Y É N J O G I H E L Y Z E T E A Z E U R Ó P A I U N I Ó B A N

O L V A S Ó K Ö N Y V A Z E G Y É N J O G I H E L Y Z E T E A Z E U R Ó P A I U N I Ó B A N SZALAYNÉ SÁNDOR ERZSÉBET egyetemi docens O L V A S Ó K Ö N Y V A Z E G Y É N J O G I H E L Y Z E T E A Z E U R Ó P A I U N I Ó B A N AZ OLVASÓKÖNYV alapját egy TANULMÁNYGYŰJTEMÉNY képezi. Szöveges és prezentációs

Részletesebben

BOROS ANITA. A KÖZIGAZGATÁSI JOG EUROPANIZÁLÓDÁSA - különös tekintettel Középmagyarországi Régióban megvalósuló közbeszerzési eljárásokra *

BOROS ANITA. A KÖZIGAZGATÁSI JOG EUROPANIZÁLÓDÁSA - különös tekintettel Középmagyarországi Régióban megvalósuló közbeszerzési eljárásokra * Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 BOROS ANITA A KÖZIGAZGATÁSI JOG EUROPANIZÁLÓDÁSA - különös tekintettel Középmagyarországi Régióban

Részletesebben

Alapjogok érvényesülése az Európai Bíróság és az Emberi Jogok Európai Bírósága eljárásában. Illisz Ivett

Alapjogok érvényesülése az Európai Bíróság és az Emberi Jogok Európai Bírósága eljárásában. Illisz Ivett Alapjogok érvényesülése az Európai Bíróság és az Emberi Jogok Európai Bírósága eljárásában Illisz Ivett Budapest, 2013 Tartalomjegyzék I. Bevezető... 5 II. Alapjogok jogforrásai... 8 1. Nemzetközi szerződések...

Részletesebben

Jens-Peter Bonde AZ EU ALKOTMÁNYA SZERZŐDÉS EGY EURÓPAI ALKOTMÁNY LÉTREHOZÁSÁRÓL. az európai konvent

Jens-Peter Bonde AZ EU ALKOTMÁNYA SZERZŐDÉS EGY EURÓPAI ALKOTMÁNY LÉTREHOZÁSÁRÓL. az európai konvent AZ EU ALKOTMÁNYA SZERZŐDÉS EGY EURÓPAI ALKOTMÁNY LÉTREHOZÁSÁRÓL E az európai konvent 1 AZ EU ALKOTMÁNYÁNAK ELFOGADÁSA Jens-Peter Bonde A tagállamoknak egyhangúlag kell elfogadniuk kormányközi konferencián

Részletesebben

ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL

ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL Nálunk megtalálja a választ Ha kérdése van az Európai Unióval vagy Magyarország EU-tagságával kapcsolatban, hívja munkanapokon 10 és 18

Részletesebben

h a t á r o z a t o t:

h a t á r o z a t o t: ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG I/3653/2012. Az Alkotmánybíróság a köztársasági elnöknek az Országgyűlés által elfogadott, de még ki nem hirdetett törvény Alaptörvénnyel való összhangjának előzetes vizsgálatára benyújtott

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA Nemzeti Közszolgálati Egyetem KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA Általános közigazgatási ismeretek I. modul: Központi állami szervek rendszere Jegyzet Budapest, 2013 Nemzeti Közszolgálati Egyetem Általános közigazgatási

Részletesebben

A TANÁCS 1408/71/EGK RENDELETE

A TANÁCS 1408/71/EGK RENDELETE 1971R1408 HU 28.04.2006 006.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 1408/71/EGK RENDELETE (1971. június 14.) a

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.11.25. C(2014) 9048 final A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) a Bizottság főigazgatói, valamint a szervezetek vagy önfoglalkoztató személyek közötti megbeszélésekről

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2014. június 3. 2014. 17. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 16/2014. (V. 22.) AB határozat a jogerős határozattal kiszabott közérdekű munka vagy pénzbüntetés

Részletesebben

A gyógyszerész egyik feladata, hogy ismerje és megfelelően alkalmazza a gyógyszerészettel kapcsolatos jogi és szakmai szabályokat

A gyógyszerész egyik feladata, hogy ismerje és megfelelően alkalmazza a gyógyszerészettel kapcsolatos jogi és szakmai szabályokat Dr. Balogh Tamás Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) Jogi Főosztály, Egészségpolitikai Jogi Osztály A gyógyszerész egyik feladata, hogy ismerje és megfelelően alkalmazza a gyógyszerészettel kapcsolatos

Részletesebben