Előszó...3 Bevezetés Az Európai Unió alapszerződései...17

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előszó...3 Bevezetés...4 1. Az Európai Unió alapszerződései...17"

Átírás

1 TARTALOMJEGYZÉK Előszó...3 Bevezetés...4 a. Európai Gazdasági Közösséget alapító szerződés...4 b. Az Egységes Európai Okmány...6 (i) Általában...6 (ii) A belső piac...7 c. Az Európai Unióról szóló Szerződés (Maastrichti Szerződés) általában...9 (i) Az első pillér, azaz a közösségeket érintő változások...10 (ii) A második pillér...11 (iii) A harmadik pillér...12 d. Az Amszterdami Szerződés...12 (i) Az Amszterdami Szerződés az EK Szerződést módosító rendelkezései általában...12 (ii) Az intézményrendszert érintő változások...12 (iii) Az Amszterdami Szerződésnek az Európai Unióról szóló Szerződést módosító rendelkezései általában...13 (iv) A második pillér...13 (v) A harmadik pillér...13 e. A Nizzai Szerződés...14 (i) A Nizzai Szerződésnek az EK Szerződést módosító rendelkezései általában...14 (ii) Változások a döntéshozatali eljárásban...14 (iii) Az intézményrendszert érintő változások...15 Európai Parlament...15 Tanács...15 Bizottság...15 Európai Bíróság...16 (iv) A Nizzai Szerződésnek az Európai Unióról szóló Szerződést módosító rendelkezései...16 (v) Alapvető jogok...16 (vi) Biztonságpolitika...16 (vii) Bírósági együttműködés büntetőügyekben Az Európai Unió alapszerződései Általában Az Európai Unióról szóló szerződés hatályos változatának főbb tartalmi rendelkezései EUSZ I. cím Közös rendelkezések EUSZ II. cím A demokratikus elvekre vonatkozó rendelkezések EUSZ III. cím Az intézményekre vonatkozó rendelkezések EUSZ IV. cím A megerősített együttműködésre vonatkozó rendelkezések EUSZ V. cím Az Unió külső tevékenységére vonatkozó általános rendelkezések és a közös kül- és biztonságpolitikára vonatkozó különös rendelkezések

2 Az Unió külső tevékenységére vonatkozó általános rendelkezések A közös kül- és biztonságpolitika EUSZ VI. cím Záró rendelkezések Az Európai Unió Működéséről szóló szerződés hatályos változatának felépítése Első rész: Alapelvek Második rész: A megkülönböztetés tilalma és az uniós polgárság Harmadik rész: Az Unió belső politikái és tevékenységei Negyedik rész: A tengerentúli országok és területek társulása Ötödik rész: Az Unió külső tevékenysége Hatodik rész: Intézményi és pénzügyi rendelkezések Hetedik rész: Általános és záró rendelkezések Az Európai Unió intézményei, főbb hatásköreik és egymáshoz való viszonyuk Az Európai Unió intézményei Az Európai Unió intézményeinek viszonyát meghatározó elvek Az Európai Bizottság összetétele, működése és hatáskörei A Bizottság összetétele A Bizottság működése A biztosok kollégiuma A Bizottság Főtitkársága A Bizottság hatáskörei Az Európai Unió Tanácsának összetétele, működése és hatáskörei. Az Európai Tanács és az Európai Unió Tanácsa közötti különbség jellemzése Az Európai Unió Tanácsa A tanácsi munkacsoportok Az elnökség Az Állandó Képviselők Bizottsága (COREPER) A Tanács Főtitkársága Az Európai Tanács összetétele és működése; az Európai Tanács elnökének feladatai és hatáskörei Az Európai Tanács jelentősége és hatásköre Lisszaboni Szerződés módosításai Az Európai Parlament összetétele, tagjainak választása, működése és hatáskörei Az európai parlamenti választások közös szabályai Választójogi szabályok Összeférhetetlenségi szabályok A választás időpontja A mandátum megüresedése A Parlament létszáma, a parlamenti helyek elosztása Az európai parlamenti választások értékelése Az európai parlamenti képviselők választásának magyar szabályozása Az Európai Parlament működése Az elnök A Plénum A Parlament hatáskörei Önigazgatás Normatív hatáskörök Politikai ellenőrző szerep

3 Az Európai Bizottság meghallgatása, beiktatása Információ és kérdés Vizsgálóbizottságok A bizalmatlansági indítvány A költségvetés ellenőrzése A jog érvényesülésének biztosítása Az Európai Unió Bíróságának felépítése és működése; A Bíróság, a Törvényszék és a Közszolgálati Törvényszék hatáskörei Az Európai Unió Bíróságának összetétele és működése A Törvényszék összetétele és működése Közszolgálati Törvényszék A főtanácsnokok A Bíróság joghatósága A Bíróság eljárása A Bíróság és a Törvényszék határozatai Az Európai Unió tanácsadó szerveinek (Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, Régiók Bizottsága) szerepe a jogalkotási eljárásban A Gazdasági és Szociális Bizottság A Régiók Bizottsága Az Európai Ombudsman és a petíciós jog; az Európai Adatvédelmi Biztos Az Európai Ombudsman Az ombudsman választása Az ombudsman jogállása Az ombudsman feladata A petíciós jog Az Európai Adatvédelmi Biztos Az Európai Unió hatáskörei. Hatáskör-átruházás elve; az Alaptörvény E) cikke; az Alkotmánybíróság fontosabb határozatai az uniós jog magyarországi érvényesülésével kapcsolatban Hatáskörmegosztás a Lisszaboni Szerződés előtt A korlátozott felhatalmazások elve Kizárólagos hatáskörök Párhuzamos hatáskörök Versengő hatáskör Átruházott hatáskörök Bennefoglalt hatáskörök Hatáskörmegosztás a Lisszaboni Szerződés után Az Európai Unió hatásköreinek típusai Kiegészítő hatáskör A hatáskör-átruházás elve Az Alaptörvény E) cikke Az Alkotmánybíróság fontosabb határozatai az uniós jog magyarországi érvényesülésével kapcsolatban Jogalkotási eljárás az Európai Unióban; a rendes jogalkotási eljárás és a különleges jogalkotási eljárások; a szubszidiaritás és az arányosság elve az uniós hatáskörgyakorlás során Általában

4 11.2. Rendes jogalkotási eljárás Különleges jogalkotási eljárás A szubszidiaritás elve az uniós hatáskörgyakorlás során. A szubszidiaritás érvényesülésének ellenőrzése Szubszidiaritás elve A szubszidiaritás érvényesülésének ellenőrzése A nemzeti parlamentek szerepe a jogalkotási eljárásban Általában A nemzeti parlamentek szerepe a jogalkotási eljárásban A nemzeti parlamentek a jogalkotáshoz kapcsolódó ellenőrző szerepe Az Európai Unió elsődleges joga Az uniós jog forrásainak rendszere általában Az elsődleges jog Az alapítószerződések Az általános jogelvek A másodlagos közösségi jog Általában A tagállamok együttes aktusai A szubszidiárius egyezmények A tagállamok képviselőinek egyéb aktusai Az Unió nemzetközi jog szerinti szerződései Az Európai Unió mint a nemzetközi jog alanya, az Európai Unió által kötött nemzetközi szerződések. Határolja el a nemzetközi jogot az uniós jogtól A Lisszaboni Szerződés hatálybalépése előtti jogi környezet Kizárólagos hatáskörök Megosztott hatáskörök, párhuzamos hatáskörök A szubszidiárius egyezmények Az Európai Közösség tagsága egyes nemzetközi szervezetekben A Közösség nemzetközi szervezetekkel kötött megállapodásai A Közösség tagsága nemzetközi szervezetekben Az Európai Unió A Lisszaboni Szerződés hatálybalépése utáni jogi környezet A nemzetközi jog és az uniós jog elhatárolása A rendelet joghatásai, jellemzői, viszonya a nemzeti joghoz. A határozat joghatásai, jellemzői A rendelet joghatásai, jellemzői, viszonya a nemzeti joghoz A határozat joghatásai, jellemzői Az irányelv joghatásai, jellemzői, viszonya a nemzeti joghoz. Az átültetési kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményei A jogalkotási aktusok és a nem jogalkotási aktusok elhatárolása. Az Európai Unió egyéb jogforrásai Jogi aktusok A másodlagos jogforrásokkal szemben támasztott követelmények A jogforrások hierarchiája A jogalkotási aktusok és a nem jogalkotási aktusok elhatárolása

5 18. Az uniós jog autonómiája és elsőbbsége Az uniós jog és a tagállami jog viszonya az EK jog elsőbbsége Az elsőbbség az Európai Bíróság gyakorlata szerint Az uniós jog autonómiája A közvetlen hatály. Az alapszerződések, a rendeletek, az irányelvek vertikális és horizontális közvetlen hatálya; a közvetett hatály A közvetlen hatály elvének megalapozása A közvetlen alkalmazhatóság A közvetlen hatály elvének kiterjesztése A rendelet közvetlen hatálya Az irányelv közvetlen hatálya A határozat közvetlen hatálya A nemzetközi megállapodások közvetlen hatálya A vertikális és horizontális közvetlen hatály A közvetett hatály Az uniós polgárság intézménye, az uniós polgársághoz fűződő jogok terjedelme; az európai polgári kezdeményezés. Az alapszerződések hogyan változtattak e jogok terjedelmén? Az uniós polgárság intézménye (előzmények, fogalmak) Az uniós polgársághoz fűződő jogok terjedelme Az európai polgári kezdeményezés A diszkrimináció tilalma és az egyenlő bánásmód elve az uniós jogban. Mely jogterületeken jelenik ez meg? Soroljon fel néhányat ezek közül Alapjogvédelem az Európai Unióban. Az Európai Unió Alapjogi Chartája. Az Emberi Jogok Európai Egyezményének és az Európai Unió alapjogvédelmének kapcsolódási pontjai Az Európai Bíróság ítélkezés gyakorlata az alapjogok területén; az uniós hatáskörök és az alapjogok védelmének kapcsolata Az Európai Bíróság alapjogi gyakorlata Az uniós hatáskörök és az alapjogok védelmének kapcsolata A tagállamokkal szemben indított kötelezettségszegési eljárások bírósági szakaszt megelőző része; panasz benyújtása az Európai Bizottsághoz; a kötelezettségszegési eljárás bírósági szakasza; a kötelezettségszegési eljárásban hozott ítélet jogkövetkezményei A tagállamokkal szemben indított kötelezettségszegési eljárások bírósági szakaszt megelőző része A szerződésből fakadó kötelezettség megszegése Az eljárásban részt vevő felek Az informális eljárás A panaszeljárás A kötelezettségszegési eljárás bírósági szakasza A bírósági szakasz A jogsértés megállapításának következményei

6 25. Az uniós jogi aktusok megsemmisítése iránti eljárás, az eljárás megindítására jogosultak köre, a keresetindítási határidő, a megtámadható aktusok, megtámadási okok; a mulasztási eljárás, az eljárás megindítására jogosultak köre, a keresetindítási határidő, az eljárás megindításának okai A megsemmisítés iránti eljárás A felülvizsgálható aktusok köre A kérelmezők köre Az érdemi felülvizsgálat alapjai A semmisségi eljárás időbeli korlátozása A semmissé nyilvánítás következményei A mulasztási eljárás Az intézkedés elmulasztása A felülvizsgálható mulasztások köre Az eljárás megindítására jogosultak köre A mulasztási eljárás és jogkövetkezménye, a keresetindítási határidő, az eljárás megindításának okai Az előzetes döntéshozatali eljárás, az eljárás kezdeményezésére jogosultak, az eljárás tárgya és az eljárásban feltehető kérdések köre, megfogalmazása, az eljárás kezdeményezésének formája; Az előzetes döntéshozatal kötelező esetei, illetve az ez alóli kivételek Bevezetés Az előzetes döntésre vonatkozó szerződésbeli rendelkezések Az előzetes döntési eljárást kezdeményező bíróságok és bírói testületek köre Az előzetes döntés kikérésére vonatkozó bírói diszkréció Az előzetes döntéshozatal tárgya. Az előzetes döntési eljárás keretében értelmezhető jogszabályok köre Az előzetes döntéshozatali eljárásban feltehető kérdések köre, megfogalmazása, az utalás formája Az előzetes döntést kezdeményező végzés tartalma Az Európai Bíróságnak az elébe utalt kérdések feletti rendelkezési joga A nemzeti bíróságok által kezdeményezett előzetes döntéshozatali eljárásról szóló tájékoztató I. Általános rendelkezések A Bíróság szerepe az előzetes döntéshozatali eljárásban A Bírósághoz kérdést előterjesztő határozat A kérdés előterjesztője Az értelmezésre vonatkozó előzetes döntéshozatal iránti kérelem Az érvényesség megítélésére vonatkozó előzetes döntéshozatal iránti kérelem Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés előterjesztésének időpontja Az előzetes döntést kezdeményező végzés tartalma és a nemzeti bíróság teendői Az előzetes döntéshozatalra utalás hatásai a nemzeti eljárásra Az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésének kötelező esetei, illetve az ez alóli kivételek Az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésének kötelező esetei Az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésének kötelező esetei alóli kivételek

7 Jogorvoslat az előzetes döntéshozatali eljárást kezdeményező végzéssel szemben hazánkban A sürgősségi előzetes döntéshozatali eljárás A sürgősségi előzetes döntéshozatali eljárás alkalmazásának feltételei A sürgősségi előzetes döntéshozatali eljárás lefolytatása iránti kérelem A Rinau-ügy Az előzetes döntéshozatali eljárás és a magyar bírósági jogalkalmazás összefüggései Az előzetes döntéshozatali eljárásra vonatkozó rendelkezések a polgári eljárásjogban Az előzetes döntéshozatali eljárásra vonatkozó rendelkezések a büntető eljárásjogban Az állam kárfelelőssége az uniós jog megsértéséért (általános alapelvek) Az Európai Unió intézményei vagy azok alkalmazottai által okozott kár megtérítése iránti eljárás Az Unió felelőssége az általa szerződésen kívül okozott kárért Felelősség a jogalkotási aktusokkal okozott károkért Felelősség az igazgatási körben hozott intézkedésekkel okozott károkért Felelősség a közösségi alkalmazottak cselekményei nyomán bekövetkezett károkért Felelősség érvényes jogi aktusokkal okozott károkért Az okozatiság és a kár A tagállamok és az Unió együttes felelőssége A szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésén alapuló térség. Igazságügyi együttműködés. polgári ügyekben A szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésén alapuló térség Bevezető. A szabályozási terület kialakulása A Lisszaboni Szerződés utáni jogi környezet Igazságügyi együttműködés polgári ügyekben as Brüsszeli Egyezmény, a Brüsszel I. és Brüsszel Ia. rendelet A Brüsszel IIa. rendelet A Róma I. rendelet A Róma II. rendelet A Róma III. rendelet Az öröklési rendelet Igazságügyi együttműködés büntetőügyekben; a kölcsönös elismerés elve; a ne bis in idem elve az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlatában A büntetőügyekben való igazságügyi együttműködés, a kölcsönös elismerés elve a büntetőjogban Bevezetés A büntetőügyekben való igazságügyi együttműködésre vonatkozó hatályos rendelkezések A büntető igazságügyi együttműködés uniós szervei Az Európai Igazságügyi Hálózat Az Igazságügyi Együttműködési és Koordinációs Egység az Eurojust A ne bis in idem elve az Európai Bíróság joggyakorlatában A C-187/01. Gözütok és Brügg-ügy

8 A C-436/04. Van Esbroeck ügy A C-150/05. Van Straaten-ügy A C-297/07. Bourquain-ügy A belső piac fogalma, kialakulása, jogalkotás dereguláció a belső piacon. Milyen közösségi jogalkotási folyamat kapcsolódik a kialakulásához, mely jogszabály zárta le ezt a kezdeti folyamatot? A belső piac fogalma, kialakulása, jogalkotás dereguláció a belső piacon A jogharmonizáció Az Egységes piaci intézkedéscsomag A személyek szabad mozgása, kivételek a személyek szabad mozgása alól A Tanács október 15-i 68/360/EGK irányelve a tagállami munkavállalók és családtagjaik Közösségen belüli mozgására és tartózkodására vonatkozó korlátozások eltörléséről A Tanács október 15-i 1612/68/EGK rendelete a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról Az Európai Parlament és a Tanács április 29-i 2004/38/EK irányelve az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról A munkavállalók szabad mozgásának kiterjesztése a tanulókra és a megfelelő anyagiakkal rendelkezőkre; illetve a személyek szabad mozgása A munkavállalók gyermekei és családtagjai Tanulók. A tanulók szabad mozgásának kiterjesztése az Európai Unió Bíróságának joggyakorlatában A diákok tartózkodási jogáról szóló 93/96/EGK irányelv A szabad mozgás kiterjesztése a megfelelő anyagiakkal rendelkezőkre a tartózkodási jogról szóló 90/364/EGK irányelv Kivételek a személyek szabad mozgásának biztosítása alól A munkavállalók szabad mozgása; a letelepedés szabadsága önálló vállalkozók esetében A munkavállalók szabad mozgása A munkavállaló fogalma Részmunkaidős foglalkoztatottak Gyakornokok Állást keresők A munkavállaláshoz kapcsolódó jogosultságok Az állampolgárság alapján történő megkülönböztetés tilalma A megkülönböztetés tilalmának személyi hatálya A megkülönböztetés fogalma Szociális juttatások Kivételek a munkavállaló személyek szabad mozgása alól Közrend, közbiztonság, közegészségügy A közszolgálat mint kivétel az uniós jogban A letelepedés szabadsága önálló vállalkozók esetén A letelepedési jog általában A letelepedési jog tartalma A letelepedési szabadság tagállami korlátozása A nemzeti elbánás elvének terjedelme Nem diszkriminatív intézkedések

9 Az egyes korlátozásokat megalapozó feltételek Megengedett kivételi lehetőségek Hatékony igazságszolgáltatás A letelepedés szabadsága a vállalkozások esetében A vállalatok letelepedési szabadsága általában A letelepedés fajtái Elsődleges letelepedés Másodlagos letelepedés A letelepedési jog tartalma A diplomák és szakképesítések kölcsönös elismerése; az ügyvédi hivatás gyakorlása az Európai Unió más tagállamában A diplomák, szakképesítések kölcsönös elismerése Az ügyvédi hivatás gyakorlása az Európai Unió más tagállamában Az áruk szabad mozgása; a vámok és azzal egyenértékű díjak tilalma; a mennyiségi korlátozások és az azokkal azonos hatású intézkedések tilalma; az áruk szabad mozgásának megengedett korlátozása; a diszkriminatív adóztatás tilalma (az Európai Bíróság szerepe) A vámok és azonos hatású díjak tilalma Vámmal azonos hatású díjak Rejtett díjak Nem diszkriminatív díjak Az áruk szabad mozgása általában Az áru fogalma Termékhonosság A 34. cikk fogalmi elemei Mennyiségi korlátozások Mennyiségi korlátozásokkal azonos hatású intézkedések Behozatali engedélyek Tanúsítványok, bizonylatok bemutatásának kötelezettsége Import vizsgálat, import ellenőrzés A behozott termékek használatát korlátozó vagy hazai termékek használatát előíró intézkedések Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési eljárások során alkalmazott megkülönböztetés Hazai áruk vásárlására történő ösztönzés Fizetési feltételek támasztása, kötelező letétek és biztosítékok, hitelkorlátozások Diszkriminatív reklám és promóciós korlátozások Az áruk eladásának helyére és idejére vonatkozó korlátozások Eredet- vagy származás-megjelölés önkényes fenntartása Általános fajtanevek használatának önkényes korlátozása Kötelező eredetmegjelölés Áruk eladásának tilalma Az áru megjelenésére vonatkozó követelmények Nyelvi követelmények

10 37.4. A 35. cikkbe ütköző intézkedések a kivitelre vonatkozó mennyiségi korlátozások Kiviteli engedélyek, ellenőrzések, tanúsítványok Helyi palackozási követelmények Kiviteli monopóliumok A termék előállítására vonatkozó korlátozások Az áruk szabad mozgásának jogszerű és arányos korlátozásai. A mennyiségi korlátozásokra és azokkal azonos hatású intézkedések igazolhatósága az EUMSZ 36. cikke alapján Közerkölcs Közrend Közbiztonság Az emberi egészség és élet védelme Állat- vagy növény-egészségügy A művészi, történelmi vagy régészeti értéket képviselő nemzeti kincsek védelme Az áruk szabad mozgásának jogszerű és arányos korlátozásai mennyiségi korlátozásokkal azonos hatású intézkedések igazolhatósága a kényszerítő követelmények alapján Adócsalás megelőzése pénzügyi ellenőrzés hatékonysága Fogyasztóvédelem A tisztességtelen verseny megelőzése kereskedelmi ügyletek tisztasága Környezetvédelem Munkafeltételek javítása A diszkriminatív adóztatás tilalma Az adó fogalma A 110. cikk célja és alkalmazása Az importtermékek közvetett diszkriminációja A szolgáltatások szabad mozgása A szolgáltatások szabad mozgása általában A szolgáltatásnyújtás szabadságának alapelemei A szolgáltatás fogalma Határon átnyúló jelleg Időleges (időszakos) jelleg A szolgáltatásnyújtás szabadságának korlátozása Diszkriminatív jellegű rendelkezések Diszkriminatívnak nem minősülő rendelkezések A szolgáltatásnyújtás szabadságának igazolt korlátozásai A letelepedésre vonatkozó nemzeti szabályok megkerülése és ennek tilalma A közhatalom gyakorlásával összefüggő tevékenységek köre A közrendre, közbiztonságra, közegészségügyre való hivatkozás A fogyasztóvédelmi követelményekre való hivatkozás Szakmai, etikai szabályokon alapuló korlátozó nemzeti rendelkezések Kultúrpolitikai célkitűzések Történelmi és művészeti hagyományok megőrzésére való hivatkozás megengedhetősége A pénzügyi szektor jó hírnevének megőrzése Gazdasági jellegű érdekekre való hivatkozás

11 38.5. A korlátozó nemzeti intézkedések megfelelő, szükséges és elengedhetetlen volta Az intézkedések megfelelő jellege ( appropriateness ) Az intézkedések szükségszerűsége ( necessity ) Az intézkedések elengedhetetlensége ( indispensability ) Az arányosság követelménye Az általános érdekek kettős védelmének tilalma Szolgáltatási irányelv A tőke szabad mozgása A tőkemozgás korlátozásának tilalma Kivételek a tőkemozgás korlátozásának tilalma alól A tőkemozgásra vonatkozó rendelkezések közvetlen alkalmazhatósága A tőkemozgás korlátozásának egyes esetei Az ún. aranyrészvény A monetáris unió fogalma és jelentősége Általában A monetáris unió intézményei Az Európai Központi Bank A Központi Bankok Európai Rendszere Gazdasági és Pénzügyi Bizottság A Gazdasági és Pénzügyi Tanács (ECOFIN) Az eurócsoport A monetáris politika eszközei Mi a versenyjog funkciója? Milyen jogforráson alapul? A versenykorlátozó megállapodások Az erőfölénnyel való visszaélés Vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzése Az állami támogatások Különleges vagy kizárólagos jogokkal rendelkező vállalkozások Mi a Bizottság szerepe a versenyjogban? Mi a Bizottság szerepe a versenyjogban? Milyen eljárást folytathat le a Bizottság a versenyjogi szabályok megsértése esetén? A Bizottság és az EU-tagállamok versenyhatóságai, bíróságai közötti együttműködés Az Európai Bizottság jogkörei az EUMSZ 101. és 102. cikkének (eredetileg az EK-Szerződés 81. és 82. cikkének) alkalmazása körében

Tájékoztató az EKP 1 vizsgához (2013-2014. tanév őszi szemeszter)

Tájékoztató az EKP 1 vizsgához (2013-2014. tanév őszi szemeszter) Tájékoztató az EKP 1 vizsgához (2013-2014. tanév őszi szemeszter) A tájékoztató tételsor csupán indikatív jellegű! Célja, hogy a hatékonyabb tanuláshoz és az eredményesebb vizsgázáshoz segítséget nyújtson.

Részletesebben

A SZERZŐDÉSEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA ALAPJOGI CHARTA

A SZERZŐDÉSEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA ALAPJOGI CHARTA EURÓPAI UNIÓ A SZERZŐDÉSEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA ALAPJOGI CHARTA 2010. MÁRCIUS 2010.3.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 83/1 E U Sz. AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGET LÉTREHOZÓ SZERZŐDÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGET LÉTREHOZÓ SZERZŐDÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA This publication is a private consolidation made by Kristina Savickaite, Lithuanian trainee, under the responsibility of Volker Heydt, Brussels, official at the European Commission's Directorate-General

Részletesebben

BOROS ANITA. A KÖZIGAZGATÁSI JOG EUROPANIZÁLÓDÁSA - különös tekintettel Középmagyarországi Régióban megvalósuló közbeszerzési eljárásokra *

BOROS ANITA. A KÖZIGAZGATÁSI JOG EUROPANIZÁLÓDÁSA - különös tekintettel Középmagyarországi Régióban megvalósuló közbeszerzési eljárásokra * Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 BOROS ANITA A KÖZIGAZGATÁSI JOG EUROPANIZÁLÓDÁSA - különös tekintettel Középmagyarországi Régióban

Részletesebben

Igazságügyi együttműködés az Európai Unióban

Igazságügyi együttműködés az Európai Unióban Igazságügyi együttműködés az Európai Unióban Különös tekintettel a Lisszaboni Szerződés újításaira 2010.05.21. Dr. Jeney Petra Előadásvázlat A Lisszaboni Szerződés (LSZ) legfontosabb változtatásai A szabadság,

Részletesebben

Az Európai Unió jogi ábécéje. Klaus Dieter Borchardt

Az Európai Unió jogi ábécéje. Klaus Dieter Borchardt Az Európai Unió jogi ábécéje Klaus Dieter Borchardt A jelen kiadvány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját. Az itt található információkért és nézetekért a szerző vállalja

Részletesebben

2009. évi LXXVI. törvény. a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól. I. Fejezet

2009. évi LXXVI. törvény. a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól. I. Fejezet 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól Az Országgyűlés a vállalkozások, különösen a kis- és középvállalkozások működésének megkönnyítése,

Részletesebben

A TAGÁLLAMOK KORMÁNYKÉPVISELŐINEK KONFERENCIÁJA. Brüsszel, 2004. október 29. (OR. fr) CIG 87/2/04 REV 2

A TAGÁLLAMOK KORMÁNYKÉPVISELŐINEK KONFERENCIÁJA. Brüsszel, 2004. október 29. (OR. fr) CIG 87/2/04 REV 2 A TAGÁLLAMOK KORMÁNYKÉPVISELŐINEK KONFERENCIÁJA Brüsszel, 2004. október 29. (OR. fr) CIG 87/2/04 REV 2 Tárgy: Az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés CIG 87/2/04 REV2 HU TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM

Részletesebben

Az uniós jog és a belső jog viszonya uniós és alkotmányjogi szemszögből

Az uniós jog és a belső jog viszonya uniós és alkotmányjogi szemszögből 202 Láris Liliána Büntetőjogi Tanszék Témavezető: Bárd Károly habil. egyetemi docens, CEU Az uniós jog és a belső jog viszonya uniós és alkotmányjogi szemszögből Bevezetés Az uniós jog 1 és a belső jog

Részletesebben

KÉZIKÖNYV. Kézikönyv a menekültügyre, határokra és bevándorlásra vonatkozó európai jogról

KÉZIKÖNYV. Kézikönyv a menekültügyre, határokra és bevándorlásra vonatkozó európai jogról KÉZIKÖNYV Kézikönyv a menekültügyre, határokra és bevándorlásra vonatkozó európai jogról Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége, 2014 Európa Tanács, 2014 A Kézikönyv kézirata 2013. decemberben készült el.

Részletesebben

tanulmányok A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésen alapuló térség jogforrásainak feltárása [*] CZIGLER DEZSŐ TAMÁS HORVÁTHY BALÁZS

tanulmányok A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésen alapuló térség jogforrásainak feltárása [*] CZIGLER DEZSŐ TAMÁS HORVÁTHY BALÁZS tanulmányok CZIGLER DEZSŐ TAMÁS HORVÁTHY BALÁZS A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésen alapuló térség jogforrásainak feltárása [*] I. BEVEZETŐ Az Európai Unión belül a határok megszüntetése,

Részletesebben

1. cikk Az emberi méltóság Az emberi méltóság sérthetetlen. Tiszteletben kell tartani, és védelmezni kell.

1. cikk Az emberi méltóság Az emberi méltóság sérthetetlen. Tiszteletben kell tartani, és védelmezni kell. AZ EURÓPAI UNIÓ ALAPJOGI CHARTÁJA Preambulum Európa népei, az egymás közötti egyre szorosabb egység létrehozása során úgy döntöttek, hogy osztoznak a közös értékeken alapuló békés jövôben. Szellemi és

Részletesebben

(Tájékoztatások) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK TANÁCS MEGÁLLAPODÁS

(Tájékoztatások) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK TANÁCS MEGÁLLAPODÁS 2013.6.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 175/1 IV (Tájékoztatások) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK TANÁCS MEGÁLLAPODÁS az egységes

Részletesebben

A közösségi jog ABC-je

A közösségi jog ABC-je Európai Dokumentumok Oktatási és Kulturális Fôigazgatóság Dr. Klaus-Dieter Borchardt A közösségi jog ABC-je European Commission Az Európai Dokumentumok sorozat e kötete az Európai Unió minden hivatalos

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/36/EK IRÁNYELVE (2005. szeptember 7.) a szakmai képesítések elismeréséről. (HL L 255, 30.9.2005, o.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/36/EK IRÁNYELVE (2005. szeptember 7.) a szakmai képesítések elismeréséről. (HL L 255, 30.9.2005, o. 2005L0036 HU 01.01.2007 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/36/EK IRÁNYELVE

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ SZOCIÁLIS POLITIKÁI

AZ EURÓPAI UNIÓ SZOCIÁLIS POLITIKÁI AZ EURÓPAI UNIÓ SZOCIÁLIS POLITIKÁI E-jegyzet Szerkesz tet te: Szik l ai Is t vá n Szerzők: Fa r k as Zso m bor, Ju h ás z Gá b o r, Ke gy e Ad él, Lu k ác s Eri k a, Nyil as Mi h á ly, Ré z m ű v es Ju

Részletesebben

kis értékű követelések európai eljárásának alkalmazásához

kis értékű követelések európai eljárásának alkalmazásához Gyakorlati útmutató a kis értékű követelések európai eljárásának alkalmazásához a kis értékű követelések európai eljárásának bevezetéséről szóló, 2007. július 11-i 861/2007/EK európai parlamenti és tanácsi

Részletesebben

Papp Mónika. A gazdasági szabadságok és a közös piaci verseny jogának egyes összefüggései az Európai Bíróság esetjogában. Ph.

Papp Mónika. A gazdasági szabadságok és a közös piaci verseny jogának egyes összefüggései az Európai Bíróság esetjogában. Ph. Papp Mónika A gazdasági szabadságok és a közös piaci verseny jogának egyes összefüggései az Európai Bíróság esetjogában Ph.D dolgozat Budapest, 2006. december Papp Mónika: A gazdasági szabadságok és a

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/25/EU IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/25/EU IRÁNYELVE 2014.3.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 94/243 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/25/EU IRÁNYELVE (2014. február 26.) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Vállalkozók Európában 3

TARTALOMJEGYZÉK. Vállalkozók Európában 3 Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK AJÁNLÁS...8 BEVEZETŐ...10 1. MIT JELENT A BELSŐ PIACI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL SZÓLÓ IRÁNYELV?...13 AZ IRÁNYELV JELENTŐSÉGE...13 A SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁS SZABADSÁGA ELŐTT

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2014. március 24. 2014. 8. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 8/2014. (III. 20.) AB határozat az Alaptörvény M) cikk (2) bekezdésének, valamint ezzel összefüggésben

Részletesebben

A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI

A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. DR. HERBST ÁRPÁD (SZERK.) A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI DE AMTC AVK 2007 Készítette: Apáti Ferenc, projektmenedzser HEFOP

Részletesebben

ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL

ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL Nálunk megtalálja a választ Ha kérdése van az Európai Unióval vagy Magyarország EU-tagságával kapcsolatban, hívja munkanapokon 10 és 18

Részletesebben

Az áruk szabad mozgása Útmutató a Szerződésnek az áruk szabad mozgását szabályozó rendelkezéseinek alkalmazásához

Az áruk szabad mozgása Útmutató a Szerződésnek az áruk szabad mozgását szabályozó rendelkezéseinek alkalmazásához Az áruk szabad mozgása Útmutató a Szerződésnek az áruk szabad mozgását szabályozó rendelkezéseinek alkalmazásához Európai Bizottság Vállalkozás és ipar Az áruk szabad mozgása Útmutató a Szerződésnek az

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE. (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE. (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I. L 177/6 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.7.4. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.) AZ EURÓPAI PARLAMENT

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2014. július 15. 2014. 20. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 20/2014. (VII. 3.) AB határozat A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági

Részletesebben

Fazekas Flóra a velencei bizottság 2012. júniusi véleményei Öt sarkalatos törvényró l

Fazekas Flóra a velencei bizottság 2012. júniusi véleményei Öt sarkalatos törvényró l Fazekas Flóra a velencei bizottság 2012. júniusi véleményei Öt sarkalatos törvényró l Az Európa Tanács keretében működő Joggal a Demokráciáért Európai Bizottság (közismert nevén Velencei Bizottság, a továbbiakban:

Részletesebben

2004.4.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 143.

2004.4.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 143. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2004/35/EK IRÁNYELVE (2004. április 21.) a környezeti károk megelőzése és helyreállítása tekintetében a környezeti felelősségről AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

RÉSZLETES JELENTÉS AZ ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI RENDTARTÁS KONCEPCIÓJÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSÉRŐL

RÉSZLETES JELENTÉS AZ ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI RENDTARTÁS KONCEPCIÓJÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSÉRŐL RÉSZLETES JELENTÉS AZ ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI RENDTARTÁS KONCEPCIÓJÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSÉRŐL I. Az új szabályozás kialakítását meghatározó alapvető szempontok 1.) Az Alaptörvényhez való kapcsolódások Magyarországon

Részletesebben