Előszó...3 Bevezetés Az Európai Unió alapszerződései...17

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előszó...3 Bevezetés...4 1. Az Európai Unió alapszerződései...17"

Átírás

1 TARTALOMJEGYZÉK Előszó...3 Bevezetés...4 a. Európai Gazdasági Közösséget alapító szerződés...4 b. Az Egységes Európai Okmány...6 (i) Általában...6 (ii) A belső piac...7 c. Az Európai Unióról szóló Szerződés (Maastrichti Szerződés) általában...9 (i) Az első pillér, azaz a közösségeket érintő változások...10 (ii) A második pillér...11 (iii) A harmadik pillér...12 d. Az Amszterdami Szerződés...12 (i) Az Amszterdami Szerződés az EK Szerződést módosító rendelkezései általában...12 (ii) Az intézményrendszert érintő változások...12 (iii) Az Amszterdami Szerződésnek az Európai Unióról szóló Szerződést módosító rendelkezései általában...13 (iv) A második pillér...13 (v) A harmadik pillér...13 e. A Nizzai Szerződés...14 (i) A Nizzai Szerződésnek az EK Szerződést módosító rendelkezései általában...14 (ii) Változások a döntéshozatali eljárásban...14 (iii) Az intézményrendszert érintő változások...15 Európai Parlament...15 Tanács...15 Bizottság...15 Európai Bíróság...16 (iv) A Nizzai Szerződésnek az Európai Unióról szóló Szerződést módosító rendelkezései...16 (v) Alapvető jogok...16 (vi) Biztonságpolitika...16 (vii) Bírósági együttműködés büntetőügyekben Az Európai Unió alapszerződései Általában Az Európai Unióról szóló szerződés hatályos változatának főbb tartalmi rendelkezései EUSZ I. cím Közös rendelkezések EUSZ II. cím A demokratikus elvekre vonatkozó rendelkezések EUSZ III. cím Az intézményekre vonatkozó rendelkezések EUSZ IV. cím A megerősített együttműködésre vonatkozó rendelkezések EUSZ V. cím Az Unió külső tevékenységére vonatkozó általános rendelkezések és a közös kül- és biztonságpolitikára vonatkozó különös rendelkezések

2 Az Unió külső tevékenységére vonatkozó általános rendelkezések A közös kül- és biztonságpolitika EUSZ VI. cím Záró rendelkezések Az Európai Unió Működéséről szóló szerződés hatályos változatának felépítése Első rész: Alapelvek Második rész: A megkülönböztetés tilalma és az uniós polgárság Harmadik rész: Az Unió belső politikái és tevékenységei Negyedik rész: A tengerentúli országok és területek társulása Ötödik rész: Az Unió külső tevékenysége Hatodik rész: Intézményi és pénzügyi rendelkezések Hetedik rész: Általános és záró rendelkezések Az Európai Unió intézményei, főbb hatásköreik és egymáshoz való viszonyuk Az Európai Unió intézményei Az Európai Unió intézményeinek viszonyát meghatározó elvek Az Európai Bizottság összetétele, működése és hatáskörei A Bizottság összetétele A Bizottság működése A biztosok kollégiuma A Bizottság Főtitkársága A Bizottság hatáskörei Az Európai Unió Tanácsának összetétele, működése és hatáskörei. Az Európai Tanács és az Európai Unió Tanácsa közötti különbség jellemzése Az Európai Unió Tanácsa A tanácsi munkacsoportok Az elnökség Az Állandó Képviselők Bizottsága (COREPER) A Tanács Főtitkársága Az Európai Tanács összetétele és működése; az Európai Tanács elnökének feladatai és hatáskörei Az Európai Tanács jelentősége és hatásköre Lisszaboni Szerződés módosításai Az Európai Parlament összetétele, tagjainak választása, működése és hatáskörei Az európai parlamenti választások közös szabályai Választójogi szabályok Összeférhetetlenségi szabályok A választás időpontja A mandátum megüresedése A Parlament létszáma, a parlamenti helyek elosztása Az európai parlamenti választások értékelése Az európai parlamenti képviselők választásának magyar szabályozása Az Európai Parlament működése Az elnök A Plénum A Parlament hatáskörei Önigazgatás Normatív hatáskörök Politikai ellenőrző szerep

3 Az Európai Bizottság meghallgatása, beiktatása Információ és kérdés Vizsgálóbizottságok A bizalmatlansági indítvány A költségvetés ellenőrzése A jog érvényesülésének biztosítása Az Európai Unió Bíróságának felépítése és működése; A Bíróság, a Törvényszék és a Közszolgálati Törvényszék hatáskörei Az Európai Unió Bíróságának összetétele és működése A Törvényszék összetétele és működése Közszolgálati Törvényszék A főtanácsnokok A Bíróság joghatósága A Bíróság eljárása A Bíróság és a Törvényszék határozatai Az Európai Unió tanácsadó szerveinek (Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, Régiók Bizottsága) szerepe a jogalkotási eljárásban A Gazdasági és Szociális Bizottság A Régiók Bizottsága Az Európai Ombudsman és a petíciós jog; az Európai Adatvédelmi Biztos Az Európai Ombudsman Az ombudsman választása Az ombudsman jogállása Az ombudsman feladata A petíciós jog Az Európai Adatvédelmi Biztos Az Európai Unió hatáskörei. Hatáskör-átruházás elve; az Alaptörvény E) cikke; az Alkotmánybíróság fontosabb határozatai az uniós jog magyarországi érvényesülésével kapcsolatban Hatáskörmegosztás a Lisszaboni Szerződés előtt A korlátozott felhatalmazások elve Kizárólagos hatáskörök Párhuzamos hatáskörök Versengő hatáskör Átruházott hatáskörök Bennefoglalt hatáskörök Hatáskörmegosztás a Lisszaboni Szerződés után Az Európai Unió hatásköreinek típusai Kiegészítő hatáskör A hatáskör-átruházás elve Az Alaptörvény E) cikke Az Alkotmánybíróság fontosabb határozatai az uniós jog magyarországi érvényesülésével kapcsolatban Jogalkotási eljárás az Európai Unióban; a rendes jogalkotási eljárás és a különleges jogalkotási eljárások; a szubszidiaritás és az arányosság elve az uniós hatáskörgyakorlás során Általában

4 11.2. Rendes jogalkotási eljárás Különleges jogalkotási eljárás A szubszidiaritás elve az uniós hatáskörgyakorlás során. A szubszidiaritás érvényesülésének ellenőrzése Szubszidiaritás elve A szubszidiaritás érvényesülésének ellenőrzése A nemzeti parlamentek szerepe a jogalkotási eljárásban Általában A nemzeti parlamentek szerepe a jogalkotási eljárásban A nemzeti parlamentek a jogalkotáshoz kapcsolódó ellenőrző szerepe Az Európai Unió elsődleges joga Az uniós jog forrásainak rendszere általában Az elsődleges jog Az alapítószerződések Az általános jogelvek A másodlagos közösségi jog Általában A tagállamok együttes aktusai A szubszidiárius egyezmények A tagállamok képviselőinek egyéb aktusai Az Unió nemzetközi jog szerinti szerződései Az Európai Unió mint a nemzetközi jog alanya, az Európai Unió által kötött nemzetközi szerződések. Határolja el a nemzetközi jogot az uniós jogtól A Lisszaboni Szerződés hatálybalépése előtti jogi környezet Kizárólagos hatáskörök Megosztott hatáskörök, párhuzamos hatáskörök A szubszidiárius egyezmények Az Európai Közösség tagsága egyes nemzetközi szervezetekben A Közösség nemzetközi szervezetekkel kötött megállapodásai A Közösség tagsága nemzetközi szervezetekben Az Európai Unió A Lisszaboni Szerződés hatálybalépése utáni jogi környezet A nemzetközi jog és az uniós jog elhatárolása A rendelet joghatásai, jellemzői, viszonya a nemzeti joghoz. A határozat joghatásai, jellemzői A rendelet joghatásai, jellemzői, viszonya a nemzeti joghoz A határozat joghatásai, jellemzői Az irányelv joghatásai, jellemzői, viszonya a nemzeti joghoz. Az átültetési kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményei A jogalkotási aktusok és a nem jogalkotási aktusok elhatárolása. Az Európai Unió egyéb jogforrásai Jogi aktusok A másodlagos jogforrásokkal szemben támasztott követelmények A jogforrások hierarchiája A jogalkotási aktusok és a nem jogalkotási aktusok elhatárolása

5 18. Az uniós jog autonómiája és elsőbbsége Az uniós jog és a tagállami jog viszonya az EK jog elsőbbsége Az elsőbbség az Európai Bíróság gyakorlata szerint Az uniós jog autonómiája A közvetlen hatály. Az alapszerződések, a rendeletek, az irányelvek vertikális és horizontális közvetlen hatálya; a közvetett hatály A közvetlen hatály elvének megalapozása A közvetlen alkalmazhatóság A közvetlen hatály elvének kiterjesztése A rendelet közvetlen hatálya Az irányelv közvetlen hatálya A határozat közvetlen hatálya A nemzetközi megállapodások közvetlen hatálya A vertikális és horizontális közvetlen hatály A közvetett hatály Az uniós polgárság intézménye, az uniós polgársághoz fűződő jogok terjedelme; az európai polgári kezdeményezés. Az alapszerződések hogyan változtattak e jogok terjedelmén? Az uniós polgárság intézménye (előzmények, fogalmak) Az uniós polgársághoz fűződő jogok terjedelme Az európai polgári kezdeményezés A diszkrimináció tilalma és az egyenlő bánásmód elve az uniós jogban. Mely jogterületeken jelenik ez meg? Soroljon fel néhányat ezek közül Alapjogvédelem az Európai Unióban. Az Európai Unió Alapjogi Chartája. Az Emberi Jogok Európai Egyezményének és az Európai Unió alapjogvédelmének kapcsolódási pontjai Az Európai Bíróság ítélkezés gyakorlata az alapjogok területén; az uniós hatáskörök és az alapjogok védelmének kapcsolata Az Európai Bíróság alapjogi gyakorlata Az uniós hatáskörök és az alapjogok védelmének kapcsolata A tagállamokkal szemben indított kötelezettségszegési eljárások bírósági szakaszt megelőző része; panasz benyújtása az Európai Bizottsághoz; a kötelezettségszegési eljárás bírósági szakasza; a kötelezettségszegési eljárásban hozott ítélet jogkövetkezményei A tagállamokkal szemben indított kötelezettségszegési eljárások bírósági szakaszt megelőző része A szerződésből fakadó kötelezettség megszegése Az eljárásban részt vevő felek Az informális eljárás A panaszeljárás A kötelezettségszegési eljárás bírósági szakasza A bírósági szakasz A jogsértés megállapításának következményei

6 25. Az uniós jogi aktusok megsemmisítése iránti eljárás, az eljárás megindítására jogosultak köre, a keresetindítási határidő, a megtámadható aktusok, megtámadási okok; a mulasztási eljárás, az eljárás megindítására jogosultak köre, a keresetindítási határidő, az eljárás megindításának okai A megsemmisítés iránti eljárás A felülvizsgálható aktusok köre A kérelmezők köre Az érdemi felülvizsgálat alapjai A semmisségi eljárás időbeli korlátozása A semmissé nyilvánítás következményei A mulasztási eljárás Az intézkedés elmulasztása A felülvizsgálható mulasztások köre Az eljárás megindítására jogosultak köre A mulasztási eljárás és jogkövetkezménye, a keresetindítási határidő, az eljárás megindításának okai Az előzetes döntéshozatali eljárás, az eljárás kezdeményezésére jogosultak, az eljárás tárgya és az eljárásban feltehető kérdések köre, megfogalmazása, az eljárás kezdeményezésének formája; Az előzetes döntéshozatal kötelező esetei, illetve az ez alóli kivételek Bevezetés Az előzetes döntésre vonatkozó szerződésbeli rendelkezések Az előzetes döntési eljárást kezdeményező bíróságok és bírói testületek köre Az előzetes döntés kikérésére vonatkozó bírói diszkréció Az előzetes döntéshozatal tárgya. Az előzetes döntési eljárás keretében értelmezhető jogszabályok köre Az előzetes döntéshozatali eljárásban feltehető kérdések köre, megfogalmazása, az utalás formája Az előzetes döntést kezdeményező végzés tartalma Az Európai Bíróságnak az elébe utalt kérdések feletti rendelkezési joga A nemzeti bíróságok által kezdeményezett előzetes döntéshozatali eljárásról szóló tájékoztató I. Általános rendelkezések A Bíróság szerepe az előzetes döntéshozatali eljárásban A Bírósághoz kérdést előterjesztő határozat A kérdés előterjesztője Az értelmezésre vonatkozó előzetes döntéshozatal iránti kérelem Az érvényesség megítélésére vonatkozó előzetes döntéshozatal iránti kérelem Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés előterjesztésének időpontja Az előzetes döntést kezdeményező végzés tartalma és a nemzeti bíróság teendői Az előzetes döntéshozatalra utalás hatásai a nemzeti eljárásra Az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésének kötelező esetei, illetve az ez alóli kivételek Az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésének kötelező esetei Az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésének kötelező esetei alóli kivételek

7 Jogorvoslat az előzetes döntéshozatali eljárást kezdeményező végzéssel szemben hazánkban A sürgősségi előzetes döntéshozatali eljárás A sürgősségi előzetes döntéshozatali eljárás alkalmazásának feltételei A sürgősségi előzetes döntéshozatali eljárás lefolytatása iránti kérelem A Rinau-ügy Az előzetes döntéshozatali eljárás és a magyar bírósági jogalkalmazás összefüggései Az előzetes döntéshozatali eljárásra vonatkozó rendelkezések a polgári eljárásjogban Az előzetes döntéshozatali eljárásra vonatkozó rendelkezések a büntető eljárásjogban Az állam kárfelelőssége az uniós jog megsértéséért (általános alapelvek) Az Európai Unió intézményei vagy azok alkalmazottai által okozott kár megtérítése iránti eljárás Az Unió felelőssége az általa szerződésen kívül okozott kárért Felelősség a jogalkotási aktusokkal okozott károkért Felelősség az igazgatási körben hozott intézkedésekkel okozott károkért Felelősség a közösségi alkalmazottak cselekményei nyomán bekövetkezett károkért Felelősség érvényes jogi aktusokkal okozott károkért Az okozatiság és a kár A tagállamok és az Unió együttes felelőssége A szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésén alapuló térség. Igazságügyi együttműködés. polgári ügyekben A szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésén alapuló térség Bevezető. A szabályozási terület kialakulása A Lisszaboni Szerződés utáni jogi környezet Igazságügyi együttműködés polgári ügyekben as Brüsszeli Egyezmény, a Brüsszel I. és Brüsszel Ia. rendelet A Brüsszel IIa. rendelet A Róma I. rendelet A Róma II. rendelet A Róma III. rendelet Az öröklési rendelet Igazságügyi együttműködés büntetőügyekben; a kölcsönös elismerés elve; a ne bis in idem elve az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlatában A büntetőügyekben való igazságügyi együttműködés, a kölcsönös elismerés elve a büntetőjogban Bevezetés A büntetőügyekben való igazságügyi együttműködésre vonatkozó hatályos rendelkezések A büntető igazságügyi együttműködés uniós szervei Az Európai Igazságügyi Hálózat Az Igazságügyi Együttműködési és Koordinációs Egység az Eurojust A ne bis in idem elve az Európai Bíróság joggyakorlatában A C-187/01. Gözütok és Brügg-ügy

8 A C-436/04. Van Esbroeck ügy A C-150/05. Van Straaten-ügy A C-297/07. Bourquain-ügy A belső piac fogalma, kialakulása, jogalkotás dereguláció a belső piacon. Milyen közösségi jogalkotási folyamat kapcsolódik a kialakulásához, mely jogszabály zárta le ezt a kezdeti folyamatot? A belső piac fogalma, kialakulása, jogalkotás dereguláció a belső piacon A jogharmonizáció Az Egységes piaci intézkedéscsomag A személyek szabad mozgása, kivételek a személyek szabad mozgása alól A Tanács október 15-i 68/360/EGK irányelve a tagállami munkavállalók és családtagjaik Közösségen belüli mozgására és tartózkodására vonatkozó korlátozások eltörléséről A Tanács október 15-i 1612/68/EGK rendelete a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról Az Európai Parlament és a Tanács április 29-i 2004/38/EK irányelve az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról A munkavállalók szabad mozgásának kiterjesztése a tanulókra és a megfelelő anyagiakkal rendelkezőkre; illetve a személyek szabad mozgása A munkavállalók gyermekei és családtagjai Tanulók. A tanulók szabad mozgásának kiterjesztése az Európai Unió Bíróságának joggyakorlatában A diákok tartózkodási jogáról szóló 93/96/EGK irányelv A szabad mozgás kiterjesztése a megfelelő anyagiakkal rendelkezőkre a tartózkodási jogról szóló 90/364/EGK irányelv Kivételek a személyek szabad mozgásának biztosítása alól A munkavállalók szabad mozgása; a letelepedés szabadsága önálló vállalkozók esetében A munkavállalók szabad mozgása A munkavállaló fogalma Részmunkaidős foglalkoztatottak Gyakornokok Állást keresők A munkavállaláshoz kapcsolódó jogosultságok Az állampolgárság alapján történő megkülönböztetés tilalma A megkülönböztetés tilalmának személyi hatálya A megkülönböztetés fogalma Szociális juttatások Kivételek a munkavállaló személyek szabad mozgása alól Közrend, közbiztonság, közegészségügy A közszolgálat mint kivétel az uniós jogban A letelepedés szabadsága önálló vállalkozók esetén A letelepedési jog általában A letelepedési jog tartalma A letelepedési szabadság tagállami korlátozása A nemzeti elbánás elvének terjedelme Nem diszkriminatív intézkedések

9 Az egyes korlátozásokat megalapozó feltételek Megengedett kivételi lehetőségek Hatékony igazságszolgáltatás A letelepedés szabadsága a vállalkozások esetében A vállalatok letelepedési szabadsága általában A letelepedés fajtái Elsődleges letelepedés Másodlagos letelepedés A letelepedési jog tartalma A diplomák és szakképesítések kölcsönös elismerése; az ügyvédi hivatás gyakorlása az Európai Unió más tagállamában A diplomák, szakképesítések kölcsönös elismerése Az ügyvédi hivatás gyakorlása az Európai Unió más tagállamában Az áruk szabad mozgása; a vámok és azzal egyenértékű díjak tilalma; a mennyiségi korlátozások és az azokkal azonos hatású intézkedések tilalma; az áruk szabad mozgásának megengedett korlátozása; a diszkriminatív adóztatás tilalma (az Európai Bíróság szerepe) A vámok és azonos hatású díjak tilalma Vámmal azonos hatású díjak Rejtett díjak Nem diszkriminatív díjak Az áruk szabad mozgása általában Az áru fogalma Termékhonosság A 34. cikk fogalmi elemei Mennyiségi korlátozások Mennyiségi korlátozásokkal azonos hatású intézkedések Behozatali engedélyek Tanúsítványok, bizonylatok bemutatásának kötelezettsége Import vizsgálat, import ellenőrzés A behozott termékek használatát korlátozó vagy hazai termékek használatát előíró intézkedések Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési eljárások során alkalmazott megkülönböztetés Hazai áruk vásárlására történő ösztönzés Fizetési feltételek támasztása, kötelező letétek és biztosítékok, hitelkorlátozások Diszkriminatív reklám és promóciós korlátozások Az áruk eladásának helyére és idejére vonatkozó korlátozások Eredet- vagy származás-megjelölés önkényes fenntartása Általános fajtanevek használatának önkényes korlátozása Kötelező eredetmegjelölés Áruk eladásának tilalma Az áru megjelenésére vonatkozó követelmények Nyelvi követelmények

10 37.4. A 35. cikkbe ütköző intézkedések a kivitelre vonatkozó mennyiségi korlátozások Kiviteli engedélyek, ellenőrzések, tanúsítványok Helyi palackozási követelmények Kiviteli monopóliumok A termék előállítására vonatkozó korlátozások Az áruk szabad mozgásának jogszerű és arányos korlátozásai. A mennyiségi korlátozásokra és azokkal azonos hatású intézkedések igazolhatósága az EUMSZ 36. cikke alapján Közerkölcs Közrend Közbiztonság Az emberi egészség és élet védelme Állat- vagy növény-egészségügy A művészi, történelmi vagy régészeti értéket képviselő nemzeti kincsek védelme Az áruk szabad mozgásának jogszerű és arányos korlátozásai mennyiségi korlátozásokkal azonos hatású intézkedések igazolhatósága a kényszerítő követelmények alapján Adócsalás megelőzése pénzügyi ellenőrzés hatékonysága Fogyasztóvédelem A tisztességtelen verseny megelőzése kereskedelmi ügyletek tisztasága Környezetvédelem Munkafeltételek javítása A diszkriminatív adóztatás tilalma Az adó fogalma A 110. cikk célja és alkalmazása Az importtermékek közvetett diszkriminációja A szolgáltatások szabad mozgása A szolgáltatások szabad mozgása általában A szolgáltatásnyújtás szabadságának alapelemei A szolgáltatás fogalma Határon átnyúló jelleg Időleges (időszakos) jelleg A szolgáltatásnyújtás szabadságának korlátozása Diszkriminatív jellegű rendelkezések Diszkriminatívnak nem minősülő rendelkezések A szolgáltatásnyújtás szabadságának igazolt korlátozásai A letelepedésre vonatkozó nemzeti szabályok megkerülése és ennek tilalma A közhatalom gyakorlásával összefüggő tevékenységek köre A közrendre, közbiztonságra, közegészségügyre való hivatkozás A fogyasztóvédelmi követelményekre való hivatkozás Szakmai, etikai szabályokon alapuló korlátozó nemzeti rendelkezések Kultúrpolitikai célkitűzések Történelmi és művészeti hagyományok megőrzésére való hivatkozás megengedhetősége A pénzügyi szektor jó hírnevének megőrzése Gazdasági jellegű érdekekre való hivatkozás

11 38.5. A korlátozó nemzeti intézkedések megfelelő, szükséges és elengedhetetlen volta Az intézkedések megfelelő jellege ( appropriateness ) Az intézkedések szükségszerűsége ( necessity ) Az intézkedések elengedhetetlensége ( indispensability ) Az arányosság követelménye Az általános érdekek kettős védelmének tilalma Szolgáltatási irányelv A tőke szabad mozgása A tőkemozgás korlátozásának tilalma Kivételek a tőkemozgás korlátozásának tilalma alól A tőkemozgásra vonatkozó rendelkezések közvetlen alkalmazhatósága A tőkemozgás korlátozásának egyes esetei Az ún. aranyrészvény A monetáris unió fogalma és jelentősége Általában A monetáris unió intézményei Az Európai Központi Bank A Központi Bankok Európai Rendszere Gazdasági és Pénzügyi Bizottság A Gazdasági és Pénzügyi Tanács (ECOFIN) Az eurócsoport A monetáris politika eszközei Mi a versenyjog funkciója? Milyen jogforráson alapul? A versenykorlátozó megállapodások Az erőfölénnyel való visszaélés Vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzése Az állami támogatások Különleges vagy kizárólagos jogokkal rendelkező vállalkozások Mi a Bizottság szerepe a versenyjogban? Mi a Bizottság szerepe a versenyjogban? Milyen eljárást folytathat le a Bizottság a versenyjogi szabályok megsértése esetén? A Bizottság és az EU-tagállamok versenyhatóságai, bíróságai közötti együttműködés Az Európai Bizottság jogkörei az EUMSZ 101. és 102. cikkének (eredetileg az EK-Szerződés 81. és 82. cikkének) alkalmazása körében

AZ EURÓPAI UNIÓ JOGA (NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAK - BA )

AZ EURÓPAI UNIÓ JOGA (NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAK - BA ) 1 AZ EURÓPAI UNIÓ JOGA (NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAK - BA ) Tételek: 1. Az Európai Közösségek és az Unió jogának alapvonalai. A magyar csatlakozás 2. Az Európai Unió szervezete: Bizottság, Európai Parlament,

Részletesebben

MEGFELELÉSI TÁBLÁZATOK ( 1 )

MEGFELELÉSI TÁBLÁZATOK ( 1 ) 2008.5.9. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 115/361 MEGFELELÉSI TÁBLÁZATOK ( 1 ) Az Európai Unióról szóló szerződés Korábbi számozás az Európai Unióról szóló Új számozás az Európai Unióról szóló I.

Részletesebben

Alapvető jogok az Európai Unióban, Európai Polgárság

Alapvető jogok az Európai Unióban, Európai Polgárság Alapvető jogok az Európai Unióban, Európai Polgárság 2012. december 13. Európai integráció és emberi jogok az EGK/Euroatom és ESZAK keretében lezajló európai integráció egyértelműen gazdasági célkitűzéseket

Részletesebben

Új távlatok az európai alapjogvédelemben - az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez

Új távlatok az európai alapjogvédelemben - az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez Új távlatok az európai alapjogvédelemben - az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez Szalayné Sándor Erzsébet PTE ÁJK Nemzetközi- és Európajogi Tanszék Európa Központ Szeged, 2010. november

Részletesebben

Tájékoztató az EKP 1 vizsgához (2013-2014. tanév őszi szemeszter)

Tájékoztató az EKP 1 vizsgához (2013-2014. tanév őszi szemeszter) Tájékoztató az EKP 1 vizsgához (2013-2014. tanév őszi szemeszter) A tájékoztató tételsor csupán indikatív jellegű! Célja, hogy a hatékonyabb tanuláshoz és az eredményesebb vizsgázáshoz segítséget nyújtson.

Részletesebben

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 A jogok generációi...3 A hatalmi ágak elválasztása... 4 Az Alaptörvény és a korábbi Alkotmány kapcsolata... 4 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 1.1.

Részletesebben

4. Milyen indokkal tarható fenn egy vámmal azonos hatású díjnak minősülő pénzügyi teher a közös piacon? /TK. 550 551 o./

4. Milyen indokkal tarható fenn egy vámmal azonos hatású díjnak minősülő pénzügyi teher a közös piacon? /TK. 550 551 o./ Felkészülést orientáló kérdések Európa Jog III (A belső piac joga + EU versenyjog) tárgyhoz (Nappali és levelező tagozat; régi hálóterv) A felkészülést orientáló kérdéssor célja, hogy iránymutatást adjon

Részletesebben

Jeney Petra. Évfolyamdolgozat témák

Jeney Petra. Évfolyamdolgozat témák Az ELTE ÁJK Nemzetközi jogi tanszék oktatói által fogadott évfolyam- és szakdolgozati témák (ellenkező jelzés hiányában más témák is szóba kerülhetnek, egyéni konzultáció után) Jeney Petra Évfolyamdolgozat

Részletesebben

Az Európai Unió jogrendszere, Versenyjog

Az Európai Unió jogrendszere, Versenyjog Európai Uniós ismeretek Az Európai Unió jogrendszere, Versenyjog AQUIS COMMUNITAIRE = KÖZÖSSÉGI VÍVMÁNYOK az EU egységes joganyaga Közösségi jogforrások Nem kötelezı jogforrások: elıírások, amelyek betartására

Részletesebben

Döntéshozatal, jogalkotás

Döntéshozatal, jogalkotás Az Európai Unió intézményei Döntéshozatal, jogalkotás 2012. ősz Lattmann Tamás Az Európai Unió intézményei intézményi egyensúly elve: EUSZ 13. cikk az intézmények tevékenységüket az alapító szerződések

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y W e r b ő c z y - s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi

Részletesebben

Gazdasági gondolkodási mód (paradigma) váltás

Gazdasági gondolkodási mód (paradigma) váltás Gazdasági gondolkodási mód (paradigma) váltás A Lisszaboni Szerződésben megfogalmazott neoliberális diktátum és a Szent Korona Értékrend szabadság-őrző intézkedéseinek összehasonlítása Felépítés 1. nap

Részletesebben

Az uniós jogrend, az uniós jog forrásai

Az uniós jogrend, az uniós jog forrásai Az uniós jogrend, az uniós jog forrásai 2012. ősz Dr. Lattmann Tamás Az uniós jog természete Közösségi jog : acquis communautaire (közösségi vívmányok) része a kötelező szabályok összessége Európai Bíróság

Részletesebben

ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK I.

ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK I. ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK I (általános jog) Dr Siket Judit TÁMOP-557-08/1-2008-0001 A jog fogalma, a jogalkotás magatartási minta kötelező norma az állami kényszer szerepe A jogforrások jogforrások az Alaptörvényben

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSI SZERZŐDÉSEK ÉRVÉNYTELENSÉGÉRE IRÁNYULÓ EGYSÉGES PEREK TAPASZTALATAI, AZ ÉRVÉNYTELENSÉG ÚJ SZABÁLYAI

A KÖZBESZERZÉSI SZERZŐDÉSEK ÉRVÉNYTELENSÉGÉRE IRÁNYULÓ EGYSÉGES PEREK TAPASZTALATAI, AZ ÉRVÉNYTELENSÉG ÚJ SZABÁLYAI A KÖZBESZERZÉSI SZERZŐDÉSEK ÉRVÉNYTELENSÉGÉRE IRÁNYULÓ EGYSÉGES PEREK TAPASZTALATAI, AZ ÉRVÉNYTELENSÉG ÚJ SZABÁLYAI Dr. Szecskó József bíró Fővárosi Törvényszék Közigazgatási és Munkaügyi Kollégium JOGSZABÁLYI

Részletesebben

A szakmai követelménymodul tartalma:

A szakmai követelménymodul tartalma: Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Az EU gazdasági és politikai unió

Az EU gazdasági és politikai unió Brüsszel 1 Az EU gazdasági és politikai unió Egységes piacot hozott létre egy egységesített jogrendszer révén, így biztosítva a személyek, áruk, szolgáltatások és a tőke szabad áramlását. Közös politikát

Részletesebben

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A JOGI SZEMÉLY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI (A Ptk. 3:1. -3:48., az egyes jogi személyek átalakulásáról,

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM I. A TANTÁRGY ADATAI

TANTÁRGYI PROGRAM I. A TANTÁRGY ADATAI TANTÁRGYI PROGRAM I. A TANTÁRGY ADATAI 1. A tantárgy kódja: 7NK40NGK17B 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Európai közösségi jog 3. A tantárgy neve (angolul): European Community Law 4. A tanóra száma:

Részletesebben

Tematika. a közigazgatási szakvizsga kötelező tantárgyának felkészítő tanfolyamához. 1. nap. A központi állami szervek rendszere

Tematika. a közigazgatási szakvizsga kötelező tantárgyának felkészítő tanfolyamához. 1. nap. A központi állami szervek rendszere Tematika a közigazgatási szakvizsga kötelező tantárgyának felkészítő tanfolyamához A képzés időpontja: 2012. október 2-4. és 10-11. helye: Győr-Moson-Sopron Megyei Intézményfenntartó Központ Díszterme

Részletesebben

A MAGYAR KÖZIGAZGATÁS ÁTALAKULÁSA...3

A MAGYAR KÖZIGAZGATÁS ÁTALAKULÁSA...3 TARTALOMJEGYZÉK A MAGYAR KÖZIGAZGATÁS ÁTALAKULÁSA...3 1. Bevezetés...3 2. Az államigazgatás átalakulása...4 2.1. A központi közigazgatás és annak átalakulása...4 2.2. A területi-helyi államigazgatás átalakulása

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.11.25. C(2014) 9048 final A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) a Bizottság főigazgatói, valamint a szervezetek vagy önfoglalkoztató személyek közötti megbeszélésekről

Részletesebben

A SZUBSZIDIARITÁS ELVE

A SZUBSZIDIARITÁS ELVE A SZUBSZIDIARITÁS ELVE Az Unió nem kizárólagos hatáskörei vonatkozásában a szubszidiaritás Európai Unióról szóló szerződésben foglalt elve meghatározza azokat a feltételeket, amelyek mellett az Unió rendelkezik

Részletesebben

A hatóság döntései (határozat és végzés); a döntések semmissége

A hatóság döntései (határozat és végzés); a döntések semmissége A hatóság döntései (határozat és végzés); a döntések semmissége 1 A hatósági döntés és az eljárás fogalmának kapcsolata A közigazgatási hatósági eljárás lényegét a hatósági egyedi aktusok kiadásának rendje

Részletesebben

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG MUNKAJOG A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi

Részletesebben

Tematika. a közigazgatási szakvizsga kötelező tantárgyának felkészítő tanfolyamához. 1. nap 2015. október 6. A központi állami szervek rendszere

Tematika. a közigazgatási szakvizsga kötelező tantárgyának felkészítő tanfolyamához. 1. nap 2015. október 6. A központi állami szervek rendszere Tematika a közigazgatási szakvizsga kötelező tantárgyának felkészítő tanfolyamához A képzés időpontja: 2015. október 6-8. és 12-13. helye: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási

Részletesebben

Alkotmányügyi Bizottság JELENTÉSTERVEZET. Vélemény előadója(*): Gál Kinga, Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Alkotmányügyi Bizottság JELENTÉSTERVEZET. Vélemény előadója(*): Gál Kinga, Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Alkotmányügyi Bizottság 2009/2241(INI) 2.2.2010 JELENTÉSTERVEZET az Uniónak az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezményhez történő csatlakozására

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVEZET MINISZTER Szám: 2690-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére az áruk és a szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos

Részletesebben

II. 15. cikk Letelepedéssel kapcsolatos követelmények

II. 15. cikk Letelepedéssel kapcsolatos követelmények Jelentéstétel Szolgáltatási irányelv 15. cikk Kérjük, hogy külön kérdőívet töltsön ki minden egyes követelmény esetében, melyről jelentésben kell beszámolnia. Akkor is így járjon el, ha ugyanaz a jogszabály

Részletesebben

C/3. AZ EURÓPAI UNIÓ JOGA

C/3. AZ EURÓPAI UNIÓ JOGA C/3. AZ EURÓPAI UNIÓ JOGA TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG Az Európai Unió Bíróságának Magyarország csatlakozást megelőzően meghozott legfontosabb ítéletei magyar nyelven a www.curia.europa.eu internetes

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 197-06 Bevezetés a jogtudományba A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A jogi alapfogalmak, a közigazgatási

Részletesebben

Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok

Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok Az üzletszerűen végzett ingatlanközvetítői,

Részletesebben

Fogyasztóvédelem eszközei

Fogyasztóvédelem eszközei Az előadás vázlata Európai Unió politikái Fogyasztóvédelmi politika 2012. tavasz dr. Lattmann Tamás 1. Fogyasztóvédelmi pillanatfelvétel Az EU fogyasztóvédelmi politikájának eszközei A fogyasztóvédelem

Részletesebben

EU-tezaurusz Dokumentumok és testületek

EU-tezaurusz Dokumentumok és testületek EU-tezaurusz Dokumentumok és testületek EU-dokumentum EK jogi aktus kötelező közösségi jogi aktus EU-határozat EU-irányelv EU-rendelet nem kötelező közösségi jogi aktus EU-ajánlás EU-vélemény EU-alkotmány

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet 78/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó részletes szabályokról 2005. november 1-jétől hatályos szöveg A védjegyek és a földrajzi

Részletesebben

Az uniós jog elsőbbsége, közvetlen hatálya és alkalmazhatósága

Az uniós jog elsőbbsége, közvetlen hatálya és alkalmazhatósága Az uniós jog elsőbbsége, közvetlen hatálya és alkalmazhatósága 2012. ősz Dr. Lattmann Tamás Uniós jog működésének modellje Elsődleges források Másodlagos források Állam Jogalkotás Állam Jogalkotás EU jogalkotás

Részletesebben

A MENEKÜLTÜGYI POLITIKA

A MENEKÜLTÜGYI POLITIKA A MENEKÜLTÜGYI POLITIKA A menekültügyi politika célja a tagállamok menekültügyi eljárásainak harmonizálása egy közös európai menekültügyi rendszer kialakításával. A Lisszaboni Szerződés jelentős módosításokat

Részletesebben

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 Szervezetrendszer...4 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG...6 53. A törvény célja, alapelvek, fontosabb fogalmak és értelmező rendelkezések...6 53.1. A törvény célja...6 53.2.

Részletesebben

Dr. Nemes András Általános közigazgatási ismeretek Jogalkotási és jogalkalmazási ismeretek

Dr. Nemes András Általános közigazgatási ismeretek Jogalkotási és jogalkalmazási ismeretek Dr. Nemes András Általános közigazgatási ismeretek Jogalkotási és jogalkalmazási ismeretek c. előadása Köz/ z/állam igazgatási alapok 1. A közigazgatás és az államigazgatás szinonim fogalmak Általános

Részletesebben

Európai uniós jogi ismeretek Jogforrások. 2013. szeptember 4.

Európai uniós jogi ismeretek Jogforrások. 2013. szeptember 4. Európai uniós jogi ismeretek Jogforrások 2013. szeptember 4. 1. Közösségi jogforrás rendszere 1.1. Elsődleges jogforrások 1.2. Másodlagos jogforrások: a./ Kötelező b./ Nem kötelező 1.3. Egyéb jogforrások

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 34. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Lattmann Tamás 1. Fogyasztóvédelmi politika. Az előadás vázlata. Fogyasztói jogok érvényesítése. 1. Fogyasztóvédelmi pillanatfelvétel

Lattmann Tamás 1. Fogyasztóvédelmi politika. Az előadás vázlata. Fogyasztói jogok érvényesítése. 1. Fogyasztóvédelmi pillanatfelvétel Európai Unió politikái Fogyasztóvédelmi politika 2011. ősz Lattmann Tamás Az előadás vázlata 1. Fogyasztóvédelmi pillanatfelvétel Az EU fogyasztóvédelmi politikájának eszközei A fogyasztóvédelem intézményi

Részletesebben

11217/10 ZSFJ/md DG G 2B

11217/10 ZSFJ/md DG G 2B AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2010. október 5. (OR. en) 11217/10 SOC 428 HR 45 JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS HATÁROZATA az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről

Részletesebben

*** AJÁNLÁSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/0268(NLE) 21.5.2013

*** AJÁNLÁSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/0268(NLE) 21.5.2013 EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 21.5.2013 2012/0268(NLE) *** AJÁNLÁSTERVEZET az Európai Unió és a Zöld-foki Köztársaság közötti, a jogellenesen tartózkodó személyek

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.9.17. COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA az Egyesült Királyságnak a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv

Részletesebben

Lattmann Tamás 1. Fogyasztóvédelmi politika. Az előadás vázlata. Fogyasztói jogok érvényesítése. 1. Fogyasztóvédelmi pillanatfelvétel

Lattmann Tamás 1. Fogyasztóvédelmi politika. Az előadás vázlata. Fogyasztói jogok érvényesítése. 1. Fogyasztóvédelmi pillanatfelvétel Európai Unió politikái Fogyasztóvédelmi politika 2012. ősz dr. Lattmann Tamás Az előadás vázlata 1. Fogyasztóvédelmi pillanatfelvétel Az EU fogyasztóvédelmi politikájának eszközei A fogyasztóvédelem intézményi

Részletesebben

A civil szervezetekkel kapcsolatos jogalkalmazás gyakorlati tapasztalatai A közeljövő kihívásai dr. Lódi Petra Szilvia

A civil szervezetekkel kapcsolatos jogalkalmazás gyakorlati tapasztalatai A közeljövő kihívásai dr. Lódi Petra Szilvia A civil szervezetekkel kapcsolatos jogalkalmazás gyakorlati tapasztalatai A közeljövő kihívásai dr. Lódi Petra Szilvia A civil szervezetekkel kapcsolatos főbb jogszabályok Alaptörvény Ptk. Az egyesülési

Részletesebben

Az Európai Unió Bírósága I.

Az Európai Unió Bírósága I. Az Európai Unió Bírósága I. Jeney Petra 2011. november 29. 1 Jeney Petra 2011. november 29. 2 DT-Europa 1 Története Európai Bíróság Szerkezet / Hierarchia / Bíróságok összetétele Természete Szerepe Feladata

Részletesebben

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK Brüsszel, 2005. március 31. (OR. en) AA 1/2/05 REV 2 CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS: TARTALOMJEGYZÉK JOGI AKTUSOK ÉS

Részletesebben

NEMZETKÖZI MAGÁNJOG 1. J1:NMJ (1)

NEMZETKÖZI MAGÁNJOG 1. J1:NMJ (1) NEMZETKÖZI MAGÁNJOG 1. J1:NMJ (1) Az előadások tematikája 1. A nemzetközi elemmel rendelkező tényállások elbírálásának különböző módszerei. Nemzeti jogok és nemzetközi jogviszonyok. 2. A nemzetközi kollíziós

Részletesebben

1968.10.19. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 257. szám

1968.10.19. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 257. szám A TANÁCS 1968. október 15-i 68/360/EGK IRÁNYELVE a tagállami munkavállalók és családtagjaik Közösségen belüli mozgására és tartózkodására vonatkozó korlátozások eltörléséről AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Petíciós Bizottság 31.1.2014 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: Harry Nduka nigériai állampolgár által benyújtott 0256/2011. számú petíció az Egyesült Királyságban való maradásának

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.30. C(2015) 6466 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.9.30.) az (EU) 2015/288 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az Európai Tengerügyi

Részletesebben

A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE

A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE 2009.3.5. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 61/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE (2009. február

Részletesebben

Tájékoztatások és közlemények

Tájékoztatások és közlemények Az Európai Unió Hivatalos Lapja ISSN 1725-518X C 83 Magyar nyelvű kiadás Tájékoztatások és közlemények 53. évfolyam 2010. március 30. Közleményszám Tartalom Oldal 2010/C 83/01 Az Európai Unióról szóló

Részletesebben

VERSENYPOLITIKA JOGALAP CÉLKITŰZÉSEK

VERSENYPOLITIKA JOGALAP CÉLKITŰZÉSEK VERSENYPOLITIKA A belső piacon belüli versenyre vonatkozó szabályokat Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 101 109. cikke tartalmazza. Ezek alapján tilos a vállalkozások közötti versenykorlátozó

Részletesebben

A szolgáltatási notifikációs kötelezettség teljesítése - jogszabályi háttér és gyakorlati kérdések

A szolgáltatási notifikációs kötelezettség teljesítése - jogszabályi háttér és gyakorlati kérdések A szolgáltatási notifikációs kötelezettség teljesítése - jogszabályi háttér és gyakorlati kérdések Budapest, 2015. június 26. Dr. Kovács Ildikó Igazságügyi Minisztérium, Szolgáltatási Notifikációs Központ

Részletesebben

fogadó tagállam az a tagállam, amelyben egy ügyvéd az irányelvnek megfelelően ügyvédi gyakorlatot folytat;

fogadó tagállam az a tagállam, amelyben egy ügyvéd az irányelvnek megfelelően ügyvédi gyakorlatot folytat; Az ügyvédi hivatás gyakorlása az Európai Unión belül (folytatás) Ígéretünkhöz híven visszatérünk a Prókátor legutóbbi számában megjelent cikk témájához és megkíséreljük bemutatni az ügyvédi hivatás, a

Részletesebben

Jogalkotás az Európai Közösségben

Jogalkotás az Európai Közösségben Készítette: Varga Eszter ESKI Egészségügyi Rendszertudományi Iroda 2009. május Az Európai Unió joga három forrásból táplálkozik, a szerződésekből (Római Szerződés, Maastrichti Szerződés, stb.), a másodlagos

Részletesebben

A Tanács 2004/80/EK (2004. április 29.) irányelve

A Tanács 2004/80/EK (2004. április 29.) irányelve 1 / 5 2014.10.20. 14:36 A Tanács 2004/80/EK (2004. április 29.) irányelve 2012.08.10. A Tanács 2004/80/EK irányelve Nyomtatás: A Tanács 2004/80/EK (2004. április 29.) irányelve a bűncselekmények áldozatainak

Részletesebben

I. Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának célja. Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának feltételei

I. Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának célja. Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának feltételei TARTALOMJEGYZÉK I. Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának célja II. III. IV. Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának feltételei Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának megtagadása

Részletesebben

A közvetlen demokrácia és intézményei előadásvázlat 2015. április 23.

A közvetlen demokrácia és intézményei előadásvázlat 2015. április 23. A közvetlen demokrácia és intézményei előadásvázlat 2015. április 23. Alapfogalmak. A képviseleti és a közvetlen hatalomgyakorlás viszonya - a közvetlen hatalomgyakorlás intézményei o népszavazás: döntéshozatal

Részletesebben

54 344 02 0000 00 00 Mérlegképes könyvelő Mérlegképes könyvelő

54 344 02 0000 00 00 Mérlegképes könyvelő Mérlegképes könyvelő z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Petíciós Bizottság 27.5.2014 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: Mark Walker brit állampolgár által benyújtott 0436/2012. sz. petíció a határon átnyúló jogi képviselet biztosításáról

Részletesebben

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0042 PROJEKT

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0042 PROJEKT TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0042 PROJEKT Esélyegyenlőségi program III. rész Jogszabályi környezet Nyíregyháza, 2014. február 3-4 Kiskunfélegyháza, 2014. február12-13 Nyíregyháza, 2014. február 17-18 Szeged,

Részletesebben

A feltételes adómegállapításokkal és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekkel foglalkozó különbizottság felállítása

A feltételes adómegállapításokkal és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekkel foglalkozó különbizottság felállítása EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 ELFOGADOTT SZÖVEGEK Ideiglenes változat P8_TA-PROV(2015)0039 A feltételes adómegállapításokkal és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekkel foglalkozó különbizottság

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 Tartalomjegyzék 3 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 11 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 13 A) A törvény hatálya 13 1. A törvény tárgyi hatálya 14 2. A törvény területi

Részletesebben

2008.5.9. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 115/47 AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA

2008.5.9. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 115/47 AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA 2008.5.9. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 115/47 AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA 2008.5.9. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 115/49 PREAMBULUM

Részletesebben

Tantárgyi tematika. 6. hét: A munkaügyi kapcsolatok a részvételi jogok, a szakszervezetek jogai, a kollektív szerződés, a sztrájkjog, a munkaügyi vita

Tantárgyi tematika. 6. hét: A munkaügyi kapcsolatok a részvételi jogok, a szakszervezetek jogai, a kollektív szerződés, a sztrájkjog, a munkaügyi vita Tantárgyi tematika Tantárgy neve Munkajogi és tb. alapismeretek Neptun kódja: I1:MUJ Képzés- tagozat: Igazságügyi igazgatási képzés levelező tagozat Tantárgy kreditszáma: 8 kredit Tantárgyfelelős: Dr.

Részletesebben

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 338. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 338. cikke (1) bekezdésére, L 189/128 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2014.6.27. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 659/2014/EU RENDELETE (2014. május 15.) a tagállamok közötti termékforgalomra vonatkozó statisztikákról szóló 638/2004/EK

Részletesebben

I. Nemzetközi szerzıdések a közösségi jogban. Az EU jogrendje 3. I/1. Szerzıdéskötési jogosultság

I. Nemzetközi szerzıdések a közösségi jogban. Az EU jogrendje 3. I/1. Szerzıdéskötési jogosultság I. Nemzetközi szerzıdések a közösségi jogban Az EU jogrendje 3. Nemzetközi szerzıdések Jogelvek A Közösségek (egyenként) rendelkeznek nemzetközi szerzıdéskötési képességgel. Csak az alapító Szerzıdésben

Részletesebben

Németországi cégalapítás. Előadó: Bokodi Tibor ügyvezető

Németországi cégalapítás. Előadó: Bokodi Tibor ügyvezető Németországi cégalapítás Előadó: Bokodi Tibor ügyvezető Általános EU szabadságelvek Letelepedési jog szabadsága Szolgáltatásnyújtás szabadsága Tőke szabad áramlásának szabadsága Áruk szabad áramlásának

Részletesebben

(Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG

(Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG 2004.8.5. L 259/1 II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK MIGRÁNS MUNKAVÁLLALÓK SZOCIÁLIS BIZTONSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ IGAZGATÁSI BIZOTTSÁGA (2004. március 23.)

Részletesebben

Jelentősebb magyarországi jogszabályváltozások. jogszabályváltozások 2015. január 29.

Jelentősebb magyarországi jogszabályváltozások. jogszabályváltozások 2015. január 29. Jelentősebb magyarországi jogszabályváltozások Jelentősebb 2015. január magyarországi 29. jogszabályváltozások 2015. január 29. Áttekintés I. A CMS German Desk Közép- és Kelet- Európában II. A vasárnapi

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozási jog ismeretek

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozási jog ismeretek II. évfolyam GM szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalkozási jog ismeretek 2014/2015. II. félév 1 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tantárgy megnevezése Vállalkozások jogi ismerete Tantárgy jellege/típusa: Szakalapozó Kontaktórák

Részletesebben

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A megfelelő tételekhez szükséges a KK 18., 23., 25., 27. és az MK 95. számú állásfoglalásainak ismerete. MUNKAJOG 1. A Munka

Részletesebben

12. Önkormányzati rendszer, szociális feladatok

12. Önkormányzati rendszer, szociális feladatok 12. Önkormányzati rendszer, szociális feladatok 2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól Önkormányzat: a helyi önkormányzás testülete és szervezete, feladat- és hatáskörébe tartozó

Részletesebben

A compliance szerepe a versenyjog területén

A compliance szerepe a versenyjog területén A compliance szerepe a versenyjog területén dr. Hegymegi-Barakonyi Zoltán elnök Magyar Versenyjogi Egyesület Compliance Summit 2015. november 27. 1 A compliance jelentése a versenyjog területén: A hazai,

Részletesebben

Szerbia Legfelsőbb Kasszációs Bíróságának hatásköre az új polgári eljárásjogi jogszabályok tükrében

Szerbia Legfelsőbb Kasszációs Bíróságának hatásköre az új polgári eljárásjogi jogszabályok tükrében Dr. Szalma Mária Szerbia Legfelsőbb Kasszációs Bíróságának hatásköre az új polgári eljárásjogi jogszabályok tükrében I. A Szerb Köztársaság Bíróságokról szóló törvénye 1 értelmében az ország legfelsőbb

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.12.21. COM(2011) 909 végleges 2011/0444 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Seychelle-szigeteknek a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól

Részletesebben

2006.9.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 270/67 BIZOTTSÁG

2006.9.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 270/67 BIZOTTSÁG 2006.9.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 270/67 BIZOTTSÁG EU SVÁJCI VEGYES BIZOTTSÁG 1/2006 HATÁROZATA (2006. július 6.) az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai és másrészről a Svájci Államszövetség

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.12.20. COM(2013) 932 final ANNEXES 1 to 4 MELLÉKLETEK Módosított javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a műszaki szabályokkal és az információs társadalom

Részletesebben

A Bíróság érvénytelennek nyilvánítja az adatok megőrzéséről szóló irányelvet

A Bíróság érvénytelennek nyilvánítja az adatok megőrzéséről szóló irányelvet Az Európai Unió Bírósága 54/14. sz. SAJTÓKÖZLEMÉNY Luxembourg, 2014. április 8. Sajtó és Tájékoztatás A C-293/12. és C-594/12. sz., Digital Rights Ireland, valamint Seitlinger és társai egyesített ügyekben

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 009-04 Petíciós Bizottság 0.7.04 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: Ferran Rosa Gaspar spanyol állampolgár által benyújtott 0098/0. sz. petíció a szabad mozgásról Európában és az ösztöndíj-feltételekről

Részletesebben

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA Vörös László AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA 2008 2 szerző: Vörös László lektor: Dr. Sztanó Imre alkotó szerkesztő: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 248 3 A kézirat lezárva: 2008. január

Részletesebben

A nemzetközi jog fogalma és. története. Pécs, 2012. Komanovics Adrienne. Komanovics Adrienne, 2012 1

A nemzetközi jog fogalma és. története. Pécs, 2012. Komanovics Adrienne. Komanovics Adrienne, 2012 1 A nemzetközi jog fogalma és története Komanovics Adrienne Pécs, 2012 Komanovics Adrienne, 2012 1 A nemzetközi jog fogalma Komanovics Adrienne, 2012 2 A nemzetközi jog fogalma: A nemzetközi jog a nemzetközi

Részletesebben

Nemzeti Pedagógus Műhely

Nemzeti Pedagógus Műhely Nemzeti Pedagógus Műhely 2009. február 28. Varga István 2007. febr. 21-i közlemény A Gazdasági és Közlekedési Minisztériumtól: - sikeres a kiigazítás: mutatóink minden várakozást felülmúlnak, - ipari

Részletesebben

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10.

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEKRE VONATKOZÓ EURÓPAI UNIÓS SZABÁLYOZÁS.MOSTANÁIG CSAK BIZOTTSÁGI

Részletesebben

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS HATÁROZATÁRA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS HATÁROZATÁRA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 13.10.2004 COM(2004)662 végleges Javaslat A TANÁCS HATÁROZATÁRA amely módosítja a 2001/865/EK határozatot, mely utóbbi felhatalmazza a Spanyol Királyságot olyan

Részletesebben

Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa (ENSZ BT) és az Európai Unió (EU) Tanácsa által elfogadott korlátozó intézkedések (szankciók)

Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa (ENSZ BT) és az Európai Unió (EU) Tanácsa által elfogadott korlátozó intézkedések (szankciók) Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa (ENSZ BT) és az Európai Unió (EU) Tanácsa által elfogadott korlátozó intézkedések (szankciók) I. Szankciók jogalapjai I.1. ENSZ szankciók Az Egyesült Nemzetek Alapokmánya

Részletesebben

Jog o h g a h tós ó ág, g, h a h táskör ö,, i l i l l e l tékesség

Jog o h g a h tós ó ág, g, h a h táskör ö,, i l i l l e l tékesség Joghatóság, hatáskör, illetékesség Polgári eljárásjog elıadás A három fogalom 1./ Joghatóság az államok közötti ügymegosztás a nemzetközi elemet tartalmazó ügyekben melyik ország bírósága jár el 2./ Hatáskör

Részletesebben

A NAV-os oldal. a szellemi tulajdonjogok vámhatósági érvényesítésében. 2014. február 26.

A NAV-os oldal. a szellemi tulajdonjogok vámhatósági érvényesítésében. 2014. február 26. A NAV-os oldal a szellemi tulajdonjogok vámhatósági érvényesítésében 2014. február 26. Jogszabályi háttér Új uniós és nemzeti szabályozás 2014. január 1- jétől 608/2013/EU európai parlamenti és tanácsi

Részletesebben

Jelentősebb magyarországi jogszabályváltozások

Jelentősebb magyarországi jogszabályváltozások Jelentősebb magyarországi jogszabályváltozások Jelentősebb 2015. január magyarországi 29. jogszabályváltozások 2015. január 29. Áttekintés I. A vasárnapi zárva tartás II. A polgári és kereskedelmi határozatok

Részletesebben

Számadó Tamás Gazdasági Versenyhivatal, Bírósági képviseleti Iroda vezetője

Számadó Tamás Gazdasági Versenyhivatal, Bírósági képviseleti Iroda vezetője Az üzleti titok védelme a nem nyilvános know-how és üzleti információk (üzleti titkok) jogosulatlan megszerzésével, felhasználásával és felfedésével szembeni védelemről szóló irányelv tervezete Számadó

Részletesebben

A kkv-k az új uniós közbeszerzési irányelvekben. Dr. Boros Anita - főosztályvezető Közbeszerzési Hatóság

A kkv-k az új uniós közbeszerzési irányelvekben. Dr. Boros Anita - főosztályvezető Közbeszerzési Hatóság A kkv-k az új uniós közbeszerzési irányelvekben Dr. Boros Anita - főosztályvezető Közbeszerzési Hatóság I. A kkv-k megítélése az EU-ban 2000 Kisvállalkozások Európai Chartája világszínvonalú kkv-környezet

Részletesebben

Tantárgyi tematika - 2015/2016 I. félév

Tantárgyi tematika - 2015/2016 I. félév Tantárgyi tematika - 2015/2016 I. félév Tantárgy neve Neptun kódja: Képzés- tagozat: Tantárgy kreditszáma: Tantárgyfelelős: Számonkérési forma: Erős előfeltétel: Gyenge előfeltétel/társfeltétel: Kapcsolódik-e

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozási jogi ismeretek. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozási jogi ismeretek. tanulmányokhoz III. évfolyam GM szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalkozási jogi ismeretek tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2015/2016) őszi félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vállalkozási jogi ismeretek Tanszék:

Részletesebben

02. Tétel - Mi az etika szó jelentése, honnan származik és hol a helye a tudományok rendszerében?

02. Tétel - Mi az etika szó jelentése, honnan származik és hol a helye a tudományok rendszerében? VIZSGATÉTELEK 01. Tétel - Melyek az üzleti etika alapvető komponensei? 1. 02. Tétel - Mi az etika szó jelentése, honnan származik és hol a helye a tudományok rendszerében? 04-05. Mennyiben van döntési

Részletesebben

AZ IPARJOGVÉDELEM JOGI ALAPJAI

AZ IPARJOGVÉDELEM JOGI ALAPJAI AZ IPARJOGVÉDELEM JOGI ALAPJAI dr. Jókúti András Jogi és Nemzetközi Főosztály Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2014. június 5. A SZELLEMI TULAJDON VÉDELMÉNEK RENDSZERE Szerzői jog és kapcsolódó jogok

Részletesebben