Előszó...3 Bevezetés Az Európai Unió alapszerződései...17

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előszó...3 Bevezetés...4 1. Az Európai Unió alapszerződései...17"

Átírás

1 TARTALOMJEGYZÉK Előszó...3 Bevezetés...4 a. Európai Gazdasági Közösséget alapító szerződés...4 b. Az Egységes Európai Okmány...6 (i) Általában...6 (ii) A belső piac...7 c. Az Európai Unióról szóló Szerződés (Maastrichti Szerződés) általában...9 (i) Az első pillér, azaz a közösségeket érintő változások...10 (ii) A második pillér...11 (iii) A harmadik pillér...12 d. Az Amszterdami Szerződés...12 (i) Az Amszterdami Szerződés az EK Szerződést módosító rendelkezései általában...12 (ii) Az intézményrendszert érintő változások...12 (iii) Az Amszterdami Szerződésnek az Európai Unióról szóló Szerződést módosító rendelkezései általában...13 (iv) A második pillér...13 (v) A harmadik pillér...13 e. A Nizzai Szerződés...14 (i) A Nizzai Szerződésnek az EK Szerződést módosító rendelkezései általában...14 (ii) Változások a döntéshozatali eljárásban...14 (iii) Az intézményrendszert érintő változások...15 Európai Parlament...15 Tanács...15 Bizottság...15 Európai Bíróság...16 (iv) A Nizzai Szerződésnek az Európai Unióról szóló Szerződést módosító rendelkezései...16 (v) Alapvető jogok...16 (vi) Biztonságpolitika...16 (vii) Bírósági együttműködés büntetőügyekben Az Európai Unió alapszerződései Általában Az Európai Unióról szóló szerződés hatályos változatának főbb tartalmi rendelkezései EUSZ I. cím Közös rendelkezések EUSZ II. cím A demokratikus elvekre vonatkozó rendelkezések EUSZ III. cím Az intézményekre vonatkozó rendelkezések EUSZ IV. cím A megerősített együttműködésre vonatkozó rendelkezések EUSZ V. cím Az Unió külső tevékenységére vonatkozó általános rendelkezések és a közös kül- és biztonságpolitikára vonatkozó különös rendelkezések

2 Az Unió külső tevékenységére vonatkozó általános rendelkezések A közös kül- és biztonságpolitika EUSZ VI. cím Záró rendelkezések Az Európai Unió Működéséről szóló szerződés hatályos változatának felépítése Első rész: Alapelvek Második rész: A megkülönböztetés tilalma és az uniós polgárság Harmadik rész: Az Unió belső politikái és tevékenységei Negyedik rész: A tengerentúli országok és területek társulása Ötödik rész: Az Unió külső tevékenysége Hatodik rész: Intézményi és pénzügyi rendelkezések Hetedik rész: Általános és záró rendelkezések Az Európai Unió intézményei, főbb hatásköreik és egymáshoz való viszonyuk Az Európai Unió intézményei Az Európai Unió intézményeinek viszonyát meghatározó elvek Az Európai Bizottság összetétele, működése és hatáskörei A Bizottság összetétele A Bizottság működése A biztosok kollégiuma A Bizottság Főtitkársága A Bizottság hatáskörei Az Európai Unió Tanácsának összetétele, működése és hatáskörei. Az Európai Tanács és az Európai Unió Tanácsa közötti különbség jellemzése Az Európai Unió Tanácsa A tanácsi munkacsoportok Az elnökség Az Állandó Képviselők Bizottsága (COREPER) A Tanács Főtitkársága Az Európai Tanács összetétele és működése; az Európai Tanács elnökének feladatai és hatáskörei Az Európai Tanács jelentősége és hatásköre Lisszaboni Szerződés módosításai Az Európai Parlament összetétele, tagjainak választása, működése és hatáskörei Az európai parlamenti választások közös szabályai Választójogi szabályok Összeférhetetlenségi szabályok A választás időpontja A mandátum megüresedése A Parlament létszáma, a parlamenti helyek elosztása Az európai parlamenti választások értékelése Az európai parlamenti képviselők választásának magyar szabályozása Az Európai Parlament működése Az elnök A Plénum A Parlament hatáskörei Önigazgatás Normatív hatáskörök Politikai ellenőrző szerep

3 Az Európai Bizottság meghallgatása, beiktatása Információ és kérdés Vizsgálóbizottságok A bizalmatlansági indítvány A költségvetés ellenőrzése A jog érvényesülésének biztosítása Az Európai Unió Bíróságának felépítése és működése; A Bíróság, a Törvényszék és a Közszolgálati Törvényszék hatáskörei Az Európai Unió Bíróságának összetétele és működése A Törvényszék összetétele és működése Közszolgálati Törvényszék A főtanácsnokok A Bíróság joghatósága A Bíróság eljárása A Bíróság és a Törvényszék határozatai Az Európai Unió tanácsadó szerveinek (Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, Régiók Bizottsága) szerepe a jogalkotási eljárásban A Gazdasági és Szociális Bizottság A Régiók Bizottsága Az Európai Ombudsman és a petíciós jog; az Európai Adatvédelmi Biztos Az Európai Ombudsman Az ombudsman választása Az ombudsman jogállása Az ombudsman feladata A petíciós jog Az Európai Adatvédelmi Biztos Az Európai Unió hatáskörei. Hatáskör-átruházás elve; az Alaptörvény E) cikke; az Alkotmánybíróság fontosabb határozatai az uniós jog magyarországi érvényesülésével kapcsolatban Hatáskörmegosztás a Lisszaboni Szerződés előtt A korlátozott felhatalmazások elve Kizárólagos hatáskörök Párhuzamos hatáskörök Versengő hatáskör Átruházott hatáskörök Bennefoglalt hatáskörök Hatáskörmegosztás a Lisszaboni Szerződés után Az Európai Unió hatásköreinek típusai Kiegészítő hatáskör A hatáskör-átruházás elve Az Alaptörvény E) cikke Az Alkotmánybíróság fontosabb határozatai az uniós jog magyarországi érvényesülésével kapcsolatban Jogalkotási eljárás az Európai Unióban; a rendes jogalkotási eljárás és a különleges jogalkotási eljárások; a szubszidiaritás és az arányosság elve az uniós hatáskörgyakorlás során Általában

4 11.2. Rendes jogalkotási eljárás Különleges jogalkotási eljárás A szubszidiaritás elve az uniós hatáskörgyakorlás során. A szubszidiaritás érvényesülésének ellenőrzése Szubszidiaritás elve A szubszidiaritás érvényesülésének ellenőrzése A nemzeti parlamentek szerepe a jogalkotási eljárásban Általában A nemzeti parlamentek szerepe a jogalkotási eljárásban A nemzeti parlamentek a jogalkotáshoz kapcsolódó ellenőrző szerepe Az Európai Unió elsődleges joga Az uniós jog forrásainak rendszere általában Az elsődleges jog Az alapítószerződések Az általános jogelvek A másodlagos közösségi jog Általában A tagállamok együttes aktusai A szubszidiárius egyezmények A tagállamok képviselőinek egyéb aktusai Az Unió nemzetközi jog szerinti szerződései Az Európai Unió mint a nemzetközi jog alanya, az Európai Unió által kötött nemzetközi szerződések. Határolja el a nemzetközi jogot az uniós jogtól A Lisszaboni Szerződés hatálybalépése előtti jogi környezet Kizárólagos hatáskörök Megosztott hatáskörök, párhuzamos hatáskörök A szubszidiárius egyezmények Az Európai Közösség tagsága egyes nemzetközi szervezetekben A Közösség nemzetközi szervezetekkel kötött megállapodásai A Közösség tagsága nemzetközi szervezetekben Az Európai Unió A Lisszaboni Szerződés hatálybalépése utáni jogi környezet A nemzetközi jog és az uniós jog elhatárolása A rendelet joghatásai, jellemzői, viszonya a nemzeti joghoz. A határozat joghatásai, jellemzői A rendelet joghatásai, jellemzői, viszonya a nemzeti joghoz A határozat joghatásai, jellemzői Az irányelv joghatásai, jellemzői, viszonya a nemzeti joghoz. Az átültetési kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményei A jogalkotási aktusok és a nem jogalkotási aktusok elhatárolása. Az Európai Unió egyéb jogforrásai Jogi aktusok A másodlagos jogforrásokkal szemben támasztott követelmények A jogforrások hierarchiája A jogalkotási aktusok és a nem jogalkotási aktusok elhatárolása

5 18. Az uniós jog autonómiája és elsőbbsége Az uniós jog és a tagállami jog viszonya az EK jog elsőbbsége Az elsőbbség az Európai Bíróság gyakorlata szerint Az uniós jog autonómiája A közvetlen hatály. Az alapszerződések, a rendeletek, az irányelvek vertikális és horizontális közvetlen hatálya; a közvetett hatály A közvetlen hatály elvének megalapozása A közvetlen alkalmazhatóság A közvetlen hatály elvének kiterjesztése A rendelet közvetlen hatálya Az irányelv közvetlen hatálya A határozat közvetlen hatálya A nemzetközi megállapodások közvetlen hatálya A vertikális és horizontális közvetlen hatály A közvetett hatály Az uniós polgárság intézménye, az uniós polgársághoz fűződő jogok terjedelme; az európai polgári kezdeményezés. Az alapszerződések hogyan változtattak e jogok terjedelmén? Az uniós polgárság intézménye (előzmények, fogalmak) Az uniós polgársághoz fűződő jogok terjedelme Az európai polgári kezdeményezés A diszkrimináció tilalma és az egyenlő bánásmód elve az uniós jogban. Mely jogterületeken jelenik ez meg? Soroljon fel néhányat ezek közül Alapjogvédelem az Európai Unióban. Az Európai Unió Alapjogi Chartája. Az Emberi Jogok Európai Egyezményének és az Európai Unió alapjogvédelmének kapcsolódási pontjai Az Európai Bíróság ítélkezés gyakorlata az alapjogok területén; az uniós hatáskörök és az alapjogok védelmének kapcsolata Az Európai Bíróság alapjogi gyakorlata Az uniós hatáskörök és az alapjogok védelmének kapcsolata A tagállamokkal szemben indított kötelezettségszegési eljárások bírósági szakaszt megelőző része; panasz benyújtása az Európai Bizottsághoz; a kötelezettségszegési eljárás bírósági szakasza; a kötelezettségszegési eljárásban hozott ítélet jogkövetkezményei A tagállamokkal szemben indított kötelezettségszegési eljárások bírósági szakaszt megelőző része A szerződésből fakadó kötelezettség megszegése Az eljárásban részt vevő felek Az informális eljárás A panaszeljárás A kötelezettségszegési eljárás bírósági szakasza A bírósági szakasz A jogsértés megállapításának következményei

6 25. Az uniós jogi aktusok megsemmisítése iránti eljárás, az eljárás megindítására jogosultak köre, a keresetindítási határidő, a megtámadható aktusok, megtámadási okok; a mulasztási eljárás, az eljárás megindítására jogosultak köre, a keresetindítási határidő, az eljárás megindításának okai A megsemmisítés iránti eljárás A felülvizsgálható aktusok köre A kérelmezők köre Az érdemi felülvizsgálat alapjai A semmisségi eljárás időbeli korlátozása A semmissé nyilvánítás következményei A mulasztási eljárás Az intézkedés elmulasztása A felülvizsgálható mulasztások köre Az eljárás megindítására jogosultak köre A mulasztási eljárás és jogkövetkezménye, a keresetindítási határidő, az eljárás megindításának okai Az előzetes döntéshozatali eljárás, az eljárás kezdeményezésére jogosultak, az eljárás tárgya és az eljárásban feltehető kérdések köre, megfogalmazása, az eljárás kezdeményezésének formája; Az előzetes döntéshozatal kötelező esetei, illetve az ez alóli kivételek Bevezetés Az előzetes döntésre vonatkozó szerződésbeli rendelkezések Az előzetes döntési eljárást kezdeményező bíróságok és bírói testületek köre Az előzetes döntés kikérésére vonatkozó bírói diszkréció Az előzetes döntéshozatal tárgya. Az előzetes döntési eljárás keretében értelmezhető jogszabályok köre Az előzetes döntéshozatali eljárásban feltehető kérdések köre, megfogalmazása, az utalás formája Az előzetes döntést kezdeményező végzés tartalma Az Európai Bíróságnak az elébe utalt kérdések feletti rendelkezési joga A nemzeti bíróságok által kezdeményezett előzetes döntéshozatali eljárásról szóló tájékoztató I. Általános rendelkezések A Bíróság szerepe az előzetes döntéshozatali eljárásban A Bírósághoz kérdést előterjesztő határozat A kérdés előterjesztője Az értelmezésre vonatkozó előzetes döntéshozatal iránti kérelem Az érvényesség megítélésére vonatkozó előzetes döntéshozatal iránti kérelem Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés előterjesztésének időpontja Az előzetes döntést kezdeményező végzés tartalma és a nemzeti bíróság teendői Az előzetes döntéshozatalra utalás hatásai a nemzeti eljárásra Az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésének kötelező esetei, illetve az ez alóli kivételek Az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésének kötelező esetei Az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésének kötelező esetei alóli kivételek

7 Jogorvoslat az előzetes döntéshozatali eljárást kezdeményező végzéssel szemben hazánkban A sürgősségi előzetes döntéshozatali eljárás A sürgősségi előzetes döntéshozatali eljárás alkalmazásának feltételei A sürgősségi előzetes döntéshozatali eljárás lefolytatása iránti kérelem A Rinau-ügy Az előzetes döntéshozatali eljárás és a magyar bírósági jogalkalmazás összefüggései Az előzetes döntéshozatali eljárásra vonatkozó rendelkezések a polgári eljárásjogban Az előzetes döntéshozatali eljárásra vonatkozó rendelkezések a büntető eljárásjogban Az állam kárfelelőssége az uniós jog megsértéséért (általános alapelvek) Az Európai Unió intézményei vagy azok alkalmazottai által okozott kár megtérítése iránti eljárás Az Unió felelőssége az általa szerződésen kívül okozott kárért Felelősség a jogalkotási aktusokkal okozott károkért Felelősség az igazgatási körben hozott intézkedésekkel okozott károkért Felelősség a közösségi alkalmazottak cselekményei nyomán bekövetkezett károkért Felelősség érvényes jogi aktusokkal okozott károkért Az okozatiság és a kár A tagállamok és az Unió együttes felelőssége A szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésén alapuló térség. Igazságügyi együttműködés. polgári ügyekben A szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésén alapuló térség Bevezető. A szabályozási terület kialakulása A Lisszaboni Szerződés utáni jogi környezet Igazságügyi együttműködés polgári ügyekben as Brüsszeli Egyezmény, a Brüsszel I. és Brüsszel Ia. rendelet A Brüsszel IIa. rendelet A Róma I. rendelet A Róma II. rendelet A Róma III. rendelet Az öröklési rendelet Igazságügyi együttműködés büntetőügyekben; a kölcsönös elismerés elve; a ne bis in idem elve az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlatában A büntetőügyekben való igazságügyi együttműködés, a kölcsönös elismerés elve a büntetőjogban Bevezetés A büntetőügyekben való igazságügyi együttműködésre vonatkozó hatályos rendelkezések A büntető igazságügyi együttműködés uniós szervei Az Európai Igazságügyi Hálózat Az Igazságügyi Együttműködési és Koordinációs Egység az Eurojust A ne bis in idem elve az Európai Bíróság joggyakorlatában A C-187/01. Gözütok és Brügg-ügy

8 A C-436/04. Van Esbroeck ügy A C-150/05. Van Straaten-ügy A C-297/07. Bourquain-ügy A belső piac fogalma, kialakulása, jogalkotás dereguláció a belső piacon. Milyen közösségi jogalkotási folyamat kapcsolódik a kialakulásához, mely jogszabály zárta le ezt a kezdeti folyamatot? A belső piac fogalma, kialakulása, jogalkotás dereguláció a belső piacon A jogharmonizáció Az Egységes piaci intézkedéscsomag A személyek szabad mozgása, kivételek a személyek szabad mozgása alól A Tanács október 15-i 68/360/EGK irányelve a tagállami munkavállalók és családtagjaik Közösségen belüli mozgására és tartózkodására vonatkozó korlátozások eltörléséről A Tanács október 15-i 1612/68/EGK rendelete a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról Az Európai Parlament és a Tanács április 29-i 2004/38/EK irányelve az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról A munkavállalók szabad mozgásának kiterjesztése a tanulókra és a megfelelő anyagiakkal rendelkezőkre; illetve a személyek szabad mozgása A munkavállalók gyermekei és családtagjai Tanulók. A tanulók szabad mozgásának kiterjesztése az Európai Unió Bíróságának joggyakorlatában A diákok tartózkodási jogáról szóló 93/96/EGK irányelv A szabad mozgás kiterjesztése a megfelelő anyagiakkal rendelkezőkre a tartózkodási jogról szóló 90/364/EGK irányelv Kivételek a személyek szabad mozgásának biztosítása alól A munkavállalók szabad mozgása; a letelepedés szabadsága önálló vállalkozók esetében A munkavállalók szabad mozgása A munkavállaló fogalma Részmunkaidős foglalkoztatottak Gyakornokok Állást keresők A munkavállaláshoz kapcsolódó jogosultságok Az állampolgárság alapján történő megkülönböztetés tilalma A megkülönböztetés tilalmának személyi hatálya A megkülönböztetés fogalma Szociális juttatások Kivételek a munkavállaló személyek szabad mozgása alól Közrend, közbiztonság, közegészségügy A közszolgálat mint kivétel az uniós jogban A letelepedés szabadsága önálló vállalkozók esetén A letelepedési jog általában A letelepedési jog tartalma A letelepedési szabadság tagállami korlátozása A nemzeti elbánás elvének terjedelme Nem diszkriminatív intézkedések

9 Az egyes korlátozásokat megalapozó feltételek Megengedett kivételi lehetőségek Hatékony igazságszolgáltatás A letelepedés szabadsága a vállalkozások esetében A vállalatok letelepedési szabadsága általában A letelepedés fajtái Elsődleges letelepedés Másodlagos letelepedés A letelepedési jog tartalma A diplomák és szakképesítések kölcsönös elismerése; az ügyvédi hivatás gyakorlása az Európai Unió más tagállamában A diplomák, szakképesítések kölcsönös elismerése Az ügyvédi hivatás gyakorlása az Európai Unió más tagállamában Az áruk szabad mozgása; a vámok és azzal egyenértékű díjak tilalma; a mennyiségi korlátozások és az azokkal azonos hatású intézkedések tilalma; az áruk szabad mozgásának megengedett korlátozása; a diszkriminatív adóztatás tilalma (az Európai Bíróság szerepe) A vámok és azonos hatású díjak tilalma Vámmal azonos hatású díjak Rejtett díjak Nem diszkriminatív díjak Az áruk szabad mozgása általában Az áru fogalma Termékhonosság A 34. cikk fogalmi elemei Mennyiségi korlátozások Mennyiségi korlátozásokkal azonos hatású intézkedések Behozatali engedélyek Tanúsítványok, bizonylatok bemutatásának kötelezettsége Import vizsgálat, import ellenőrzés A behozott termékek használatát korlátozó vagy hazai termékek használatát előíró intézkedések Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési eljárások során alkalmazott megkülönböztetés Hazai áruk vásárlására történő ösztönzés Fizetési feltételek támasztása, kötelező letétek és biztosítékok, hitelkorlátozások Diszkriminatív reklám és promóciós korlátozások Az áruk eladásának helyére és idejére vonatkozó korlátozások Eredet- vagy származás-megjelölés önkényes fenntartása Általános fajtanevek használatának önkényes korlátozása Kötelező eredetmegjelölés Áruk eladásának tilalma Az áru megjelenésére vonatkozó követelmények Nyelvi követelmények

10 37.4. A 35. cikkbe ütköző intézkedések a kivitelre vonatkozó mennyiségi korlátozások Kiviteli engedélyek, ellenőrzések, tanúsítványok Helyi palackozási követelmények Kiviteli monopóliumok A termék előállítására vonatkozó korlátozások Az áruk szabad mozgásának jogszerű és arányos korlátozásai. A mennyiségi korlátozásokra és azokkal azonos hatású intézkedések igazolhatósága az EUMSZ 36. cikke alapján Közerkölcs Közrend Közbiztonság Az emberi egészség és élet védelme Állat- vagy növény-egészségügy A művészi, történelmi vagy régészeti értéket képviselő nemzeti kincsek védelme Az áruk szabad mozgásának jogszerű és arányos korlátozásai mennyiségi korlátozásokkal azonos hatású intézkedések igazolhatósága a kényszerítő követelmények alapján Adócsalás megelőzése pénzügyi ellenőrzés hatékonysága Fogyasztóvédelem A tisztességtelen verseny megelőzése kereskedelmi ügyletek tisztasága Környezetvédelem Munkafeltételek javítása A diszkriminatív adóztatás tilalma Az adó fogalma A 110. cikk célja és alkalmazása Az importtermékek közvetett diszkriminációja A szolgáltatások szabad mozgása A szolgáltatások szabad mozgása általában A szolgáltatásnyújtás szabadságának alapelemei A szolgáltatás fogalma Határon átnyúló jelleg Időleges (időszakos) jelleg A szolgáltatásnyújtás szabadságának korlátozása Diszkriminatív jellegű rendelkezések Diszkriminatívnak nem minősülő rendelkezések A szolgáltatásnyújtás szabadságának igazolt korlátozásai A letelepedésre vonatkozó nemzeti szabályok megkerülése és ennek tilalma A közhatalom gyakorlásával összefüggő tevékenységek köre A közrendre, közbiztonságra, közegészségügyre való hivatkozás A fogyasztóvédelmi követelményekre való hivatkozás Szakmai, etikai szabályokon alapuló korlátozó nemzeti rendelkezések Kultúrpolitikai célkitűzések Történelmi és művészeti hagyományok megőrzésére való hivatkozás megengedhetősége A pénzügyi szektor jó hírnevének megőrzése Gazdasági jellegű érdekekre való hivatkozás

11 38.5. A korlátozó nemzeti intézkedések megfelelő, szükséges és elengedhetetlen volta Az intézkedések megfelelő jellege ( appropriateness ) Az intézkedések szükségszerűsége ( necessity ) Az intézkedések elengedhetetlensége ( indispensability ) Az arányosság követelménye Az általános érdekek kettős védelmének tilalma Szolgáltatási irányelv A tőke szabad mozgása A tőkemozgás korlátozásának tilalma Kivételek a tőkemozgás korlátozásának tilalma alól A tőkemozgásra vonatkozó rendelkezések közvetlen alkalmazhatósága A tőkemozgás korlátozásának egyes esetei Az ún. aranyrészvény A monetáris unió fogalma és jelentősége Általában A monetáris unió intézményei Az Európai Központi Bank A Központi Bankok Európai Rendszere Gazdasági és Pénzügyi Bizottság A Gazdasági és Pénzügyi Tanács (ECOFIN) Az eurócsoport A monetáris politika eszközei Mi a versenyjog funkciója? Milyen jogforráson alapul? A versenykorlátozó megállapodások Az erőfölénnyel való visszaélés Vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzése Az állami támogatások Különleges vagy kizárólagos jogokkal rendelkező vállalkozások Mi a Bizottság szerepe a versenyjogban? Mi a Bizottság szerepe a versenyjogban? Milyen eljárást folytathat le a Bizottság a versenyjogi szabályok megsértése esetén? A Bizottság és az EU-tagállamok versenyhatóságai, bíróságai közötti együttműködés Az Európai Bizottság jogkörei az EUMSZ 101. és 102. cikkének (eredetileg az EK-Szerződés 81. és 82. cikkének) alkalmazása körében

AZ EURÓPAI UNIÓ JOGA (NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAK - BA )

AZ EURÓPAI UNIÓ JOGA (NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAK - BA ) 1 AZ EURÓPAI UNIÓ JOGA (NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAK - BA ) Tételek: 1. Az Európai Közösségek és az Unió jogának alapvonalai. A magyar csatlakozás 2. Az Európai Unió szervezete: Bizottság, Európai Parlament,

Részletesebben

MEGFELELÉSI TÁBLÁZATOK ( 1 )

MEGFELELÉSI TÁBLÁZATOK ( 1 ) 2008.5.9. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 115/361 MEGFELELÉSI TÁBLÁZATOK ( 1 ) Az Európai Unióról szóló szerződés Korábbi számozás az Európai Unióról szóló Új számozás az Európai Unióról szóló I.

Részletesebben

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI 1 Jogalap Leírás Eljárási szabályok 1 14. cikk Általános gazdasági érdekű szolgáltatások 15. cikk (3) Hozzáférés az uniós intézmények dokumentumaihoz

Részletesebben

Alapvető jogok az Európai Unióban, Európai Polgárság

Alapvető jogok az Európai Unióban, Európai Polgárság Alapvető jogok az Európai Unióban, Európai Polgárság 2012. december 13. Európai integráció és emberi jogok az EGK/Euroatom és ESZAK keretében lezajló európai integráció egyértelműen gazdasági célkitűzéseket

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM I. A TANTÁRGY ADATAI (AZ ÚJ BA, BSC SZAKOK ESETÉBEN MEGEGYEZIK A

TANTÁRGYI PROGRAM I. A TANTÁRGY ADATAI (AZ ÚJ BA, BSC SZAKOK ESETÉBEN MEGEGYEZIK A TANTÁRGYI PROGRAM I. A TANTÁRGY ADATAI (AZ ÚJ BA, BSC SZAKOK ESETÉBEN MEGEGYEZIK A TANTÁRGYI ADATLAP ADATAIVAL) 1. A tantárgy kódja 7NK40NGK17B 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Európai közösségi jog

Részletesebben

Tájékoztató az EKP 1 vizsgához (2013-2014. tanév őszi szemeszter)

Tájékoztató az EKP 1 vizsgához (2013-2014. tanév őszi szemeszter) Tájékoztató az EKP 1 vizsgához (2013-2014. tanév őszi szemeszter) A tájékoztató tételsor csupán indikatív jellegű! Célja, hogy a hatékonyabb tanuláshoz és az eredményesebb vizsgázáshoz segítséget nyújtson.

Részletesebben

I. Tananyag és felkészülést orientáló kérdések a kiselőadást NEM tartó hallgatók számára:

I. Tananyag és felkészülést orientáló kérdések a kiselőadást NEM tartó hallgatók számára: Felkészülést orientáló kérdések Európa Jog III (A belső piac joga + EU versenyjog) tárgyhoz (Nappali és levelező tagozat; új hálóterv) A felkészülést orientáló kérdéssor célja, hogy iránymutatást adjon

Részletesebben

Új távlatok az európai alapjogvédelemben - az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez

Új távlatok az európai alapjogvédelemben - az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez Új távlatok az európai alapjogvédelemben - az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez Szalayné Sándor Erzsébet PTE ÁJK Nemzetközi- és Európajogi Tanszék Európa Központ Szeged, 2010. november

Részletesebben

Jeney Petra. Évfolyamdolgozat témák

Jeney Petra. Évfolyamdolgozat témák Az ELTE ÁJK Nemzetközi jogi tanszék oktatói által fogadott évfolyam- és szakdolgozati témák (ellenkező jelzés hiányában más témák is szóba kerülhetnek, egyéni konzultáció után) Jeney Petra Évfolyamdolgozat

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR. Államtudomány Közigazgatás

KÖZIGAZGATÁSI MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR. Államtudomány Közigazgatás Államtudomány Közigazgatás 1. A kameralisztika, az abszolutizmus kormányzati változatai 2. Jogi irányzatok a közigazgatás-tudományban 3. A közigazgatás politikatudományi megközelítése 4. A közigazgatás

Részletesebben

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 A jogok generációi...3 A hatalmi ágak elválasztása... 4 Az Alaptörvény és a korábbi Alkotmány kapcsolata... 4 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 1.1.

Részletesebben

Közszolgálati Nemzetközi Képzési Központ

Közszolgálati Nemzetközi Képzési Központ Közszolgálati Nemzetközi Képzési Központ Nemzetközi Közszolgálati Továbbképzési Program Az Európai Corpus Juris és intézményrendszere, változások és a jövő Nemzeti Közszolgálati Egyetem Postacím: 1581

Részletesebben

EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI IGAZGATÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR

EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI IGAZGATÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR A nemzeti, az uniós és a globális nemzetközi intézményrendszer (az államtudományi és közigazgatási szempontból) 1. Az államtudomány fogalma. Az állam fogalmának alakulása kezdetektől napjainkig. 2. Az

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y W e r b ő c z y - s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi

Részletesebben

Döntéshozatal, jogalkotás

Döntéshozatal, jogalkotás Az Európai Unió intézményei Döntéshozatal, jogalkotás 2012. ősz Lattmann Tamás Az Európai Unió intézményei intézményi egyensúly elve: EUSZ 13. cikk az intézmények tevékenységüket az alapító szerződések

Részletesebben

4. Milyen indokkal tarható fenn egy vámmal azonos hatású díjnak minősülő pénzügyi teher a közös piacon? /TK. 550 551 o./

4. Milyen indokkal tarható fenn egy vámmal azonos hatású díjnak minősülő pénzügyi teher a közös piacon? /TK. 550 551 o./ Felkészülést orientáló kérdések Európa Jog III (A belső piac joga + EU versenyjog) tárgyhoz (Nappali és levelező tagozat; régi hálóterv) A felkészülést orientáló kérdéssor célja, hogy iránymutatást adjon

Részletesebben

A négy alapszabadság. Alapvetı jogok az Európai Közösségben a 4 alapszabadság. Áru

A négy alapszabadság. Alapvetı jogok az Európai Közösségben a 4 alapszabadság. Áru Európai Uniós ismeretek A négy alapszabadság Alapvetı jogok az Európai Közösségben a 4 alapszabadság EGK cél: a tagállamok közös piacának kiépítése közös piac: olyan terület, ahol az áruk, szolgáltatások,

Részletesebben

Az Európai Unió jogrendszere, Versenyjog

Az Európai Unió jogrendszere, Versenyjog Európai Uniós ismeretek Az Európai Unió jogrendszere, Versenyjog AQUIS COMMUNITAIRE = KÖZÖSSÉGI VÍVMÁNYOK az EU egységes joganyaga Közösségi jogforrások Nem kötelezı jogforrások: elıírások, amelyek betartására

Részletesebben

Az áruk szabad mozgása II. Mennyiségi korlátozások és a velük azonos hatású intézkedések tilalma (Tk o.)

Az áruk szabad mozgása II. Mennyiségi korlátozások és a velük azonos hatású intézkedések tilalma (Tk o.) Az áruk szabad mozgása II. Mennyiségi korlátozások és a velük azonos hatású intézkedések tilalma (Tk. 557 580. o.) 1 EUMSZ 34. cikk: A tagállamok között tilos a behozatalra vonatkozó minden mennyiségi

Részletesebben

A Lisszaboni Szerződés értelmében rendes jogalkotási eljárást előíró jogalapok 1

A Lisszaboni Szerződés értelmében rendes jogalkotási eljárást előíró jogalapok 1 A Lisszaboni Szerződés értelmében rendes jogalkotási eljárást előíró jogalapok 1 E melléklet azokat a jogalapokat sorolja fel, amelyek vonatkozásában a Lisszaboni Szerződésben létrehozott rendes jogalkotási

Részletesebben

Gazdasági gondolkodási mód (paradigma) váltás

Gazdasági gondolkodási mód (paradigma) váltás Gazdasági gondolkodási mód (paradigma) váltás A Lisszaboni Szerződésben megfogalmazott neoliberális diktátum és a Szent Korona Értékrend szabadság-őrző intézkedéseinek összehasonlítása Felépítés 1. nap

Részletesebben

Az uniós jogrend, az uniós jog forrásai

Az uniós jogrend, az uniós jog forrásai Az uniós jogrend, az uniós jog forrásai 2012. ősz Dr. Lattmann Tamás Az uniós jog természete Közösségi jog : acquis communautaire (közösségi vívmányok) része a kötelező szabályok összessége Európai Bíróság

Részletesebben

A GENERÁLI PROVIDENCIA ÜGY- A KIZÁRÓ OKOK ÉRTELMEZÉSE AZ EURÓPAI BÍRÓSÁG ÉS A KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG GYAKORLATÁBAN május 7.

A GENERÁLI PROVIDENCIA ÜGY- A KIZÁRÓ OKOK ÉRTELMEZÉSE AZ EURÓPAI BÍRÓSÁG ÉS A KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG GYAKORLATÁBAN május 7. A GENERÁLI PROVIDENCIA ÜGY- A KIZÁRÓ OKOK ÉRTELMEZÉSE AZ EURÓPAI BÍRÓSÁG ÉS A KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG GYAKORLATÁBAN 2015.május 7. Tartalom A kizáró okok funkciója,jogpolitikai célja A hamis adatszolgáltatás,mint

Részletesebben

Az uniós jog forrásai

Az uniós jog forrásai Lehetséges kategorizálások Lisszabon előtt Az uniós jog forrásai Előadás vázlat Sonnevend Pál Tagállamok aktusai Közösségek aktusai Általános jogelvek Közösségek nemzetközi szerződései Elsődleges források

Részletesebben

BEVEZETÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANULMÁNYOZÁSÁBA

BEVEZETÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANULMÁNYOZÁSÁBA FARKAS BEÁTA VÁRNAY ERNŐ BEVEZETÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANULMÁNYOZÁSÁBA A, Szeged 1997 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETES 1 I. BEVEZETÉS A REGIONÁLIS INTEGRÁCIÓ ELMÉLETI HÁTTERÉBE... 3 1. INTEGRÁCIÓS ELMÉLETEK 3 1.1.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK I.

ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK I. ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK I (általános jog) Dr Siket Judit TÁMOP-557-08/1-2008-0001 A jog fogalma, a jogalkotás magatartási minta kötelező norma az állami kényszer szerepe A jogforrások jogforrások az Alaptörvényben

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ SZERVEZETE, MŰKÖDÉSE ÉS JOGRENDSZERE. Az_Europai_Unio_szervezete_es_jogrendszere.

AZ EURÓPAI UNIÓ SZERVEZETE, MŰKÖDÉSE ÉS JOGRENDSZERE. Az_Europai_Unio_szervezete_es_jogrendszere. 1 AZ EURÓPAI UNIÓ SZERVEZETE, MŰKÖDÉSE ÉS JOGRENDSZERE Az_Europai_Unio_szervezete_es_jogrendszere. TARTALOM 2 Az európai integráció fejlődése Az Európai Unió jogi keretei Uniós polgárság és alapvető jogok

Részletesebben

Tantárgyi tematika. Kötelező és ajánlott irodalom:

Tantárgyi tematika. Kötelező és ajánlott irodalom: Tantárgyi tematika Tantárgy neve Európai közjog és politika 1 Neptun kódja: JL4:EKP (1) Képzés- tagozat: osztatlan jogász mester levelező tagozat Tantárgy kreditszáma: 4 kredit Tantárgyfelelős: Dr. Kende

Részletesebben

Szigorlati kérdések polgári eljárásjogból

Szigorlati kérdések polgári eljárásjogból Szigorlati kérdések polgári eljárásjogból 1. A polgári eljárásjog alapfogalmai: peres- ill. nem peres eljárás, az eljárás alanyai, tárgya, célja, a bírósági út. 2. A polgári eljárásjog helye a jogrendszerben,

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA

AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA Az Európai Unió Bírósága a hét uniós intézmény egyike. Három igazságszolgáltatási fórum alkotja: a Bíróság, a Törvényszék és a Közszolgálati Törvényszék. Az Európai Unió igazságszolgáltatásért

Részletesebben

Az Európai Unió polgári eljárásjogának kialakulása, fejlıdése Joghatósági szabályok az Európai Unióban

Az Európai Unió polgári eljárásjogának kialakulása, fejlıdése Joghatósági szabályok az Európai Unióban Az Európai Unió polgári eljárásjogának kialakulása, fejlıdése Joghatósági szabályok az Európai Unióban Debrecen, 2015. November 4. Polgári eljárásjogok -Definíciók Polgári eljárásjog Nemzetközi polgári

Részletesebben

A szakmai követelménymodul tartalma:

A szakmai követelménymodul tartalma: Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM I. A TANTÁRGY ADATAI

TANTÁRGYI PROGRAM I. A TANTÁRGY ADATAI TANTÁRGYI PROGRAM I. A TANTÁRGY ADATAI 1. A tantárgy kódja: 7NK40NGK17B 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Európai közösségi jog 3. A tantárgy neve (angolul): European Community Law 4. A tanóra száma:

Részletesebben

Az EU gazdasági és politikai unió

Az EU gazdasági és politikai unió Brüsszel 1 Az EU gazdasági és politikai unió Egységes piacot hozott létre egy egységesített jogrendszer révén, így biztosítva a személyek, áruk, szolgáltatások és a tőke szabad áramlását. Közös politikát

Részletesebben

Tematika. a közigazgatási szakvizsga kötelező tantárgyának felkészítő tanfolyamához. 1. nap. A központi állami szervek rendszere

Tematika. a közigazgatási szakvizsga kötelező tantárgyának felkészítő tanfolyamához. 1. nap. A központi állami szervek rendszere Tematika a közigazgatási szakvizsga kötelező tantárgyának felkészítő tanfolyamához A képzés időpontja: 2012. október 2-4. és 10-11. helye: Győr-Moson-Sopron Megyei Intézményfenntartó Központ Díszterme

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSI SZERZŐDÉSEK ÉRVÉNYTELENSÉGÉRE IRÁNYULÓ EGYSÉGES PEREK TAPASZTALATAI, AZ ÉRVÉNYTELENSÉG ÚJ SZABÁLYAI

A KÖZBESZERZÉSI SZERZŐDÉSEK ÉRVÉNYTELENSÉGÉRE IRÁNYULÓ EGYSÉGES PEREK TAPASZTALATAI, AZ ÉRVÉNYTELENSÉG ÚJ SZABÁLYAI A KÖZBESZERZÉSI SZERZŐDÉSEK ÉRVÉNYTELENSÉGÉRE IRÁNYULÓ EGYSÉGES PEREK TAPASZTALATAI, AZ ÉRVÉNYTELENSÉG ÚJ SZABÁLYAI Dr. Szecskó József bíró Fővárosi Törvényszék Közigazgatási és Munkaügyi Kollégium JOGSZABÁLYI

Részletesebben

A külföldi határozatok elismerése és végrehajtása az EU-ban a 44/2001/EK és a 2201/2003/EK Rendeletek alapján. Dr. Nyilas Anna

A külföldi határozatok elismerése és végrehajtása az EU-ban a 44/2001/EK és a 2201/2003/EK Rendeletek alapján. Dr. Nyilas Anna A külföldi határozatok elismerése és végrehajtása az EU-ban a 44/2001/EK és a 2201/2003/EK Rendeletek alapján Dr. Nyilas Anna Jogforrások: 1. Magyar belső jog: 1979. évi 13. törvényerejű rendelet a nemzetközi

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.12.21. COM(2016) 818 final 2016/0411 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló

Részletesebben

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A JOGI SZEMÉLY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI (A Ptk. 3:1. -3:48., az egyes jogi személyek átalakulásáról,

Részletesebben

AZ EURÓPAI FIZETÉSI MEGHAGYÁSOS ELJÁRÁS GYAKORLATA. B u d a p e s t, s z e p t e m b e r 2 9.

AZ EURÓPAI FIZETÉSI MEGHAGYÁSOS ELJÁRÁS GYAKORLATA. B u d a p e s t, s z e p t e m b e r 2 9. AZ EURÓPAI FIZETÉSI MEGHAGYÁSOS ELJÁRÁS GYAKORLATA d r. R á k V i k t o r B u d a p e s t, 2 0 1 6. s z e p t e m b e r 2 9. végrehajtási jogcímhez jutás önálló, alternatív igényérvényesítési eljárás európai

Részletesebben

Alkotmányjog. előadó: dr. Szalai András

Alkotmányjog. előadó: dr. Szalai András Alkotmányjog előadó: dr. Szalai András 1 A jog fogalma, a magyar jogrendszer tagozódása KÖZJOG MAGÁNJOG Alkotmány, Alaptörvény az alkotmány fogalma és típusai az 1949. évi XX. törvény Alaptörvény jellemzői

Részletesebben

A SZUBSZIDIARITÁS ELVE

A SZUBSZIDIARITÁS ELVE A SZUBSZIDIARITÁS ELVE Az Unió nem kizárólagos hatáskörei vonatkozásában a szubszidiaritás Európai Unióról szóló szerződésben foglalt elve meghatározza azokat a feltételeket, amelyek mellett az Unió rendelkezik

Részletesebben

1. cikk. 2. cikk. 3. cikk

1. cikk. 2. cikk. 3. cikk 2004.12.16. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 310/261 7. JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓ KIVÁLTSÁGAIRÓL ÉS MENTESSÉGEIRŐL A MAGAS SZERZŐDŐ FELEK, FIGYELEMBE VÉVE, hogy az Alkotmány III-434. cikke szerint

Részletesebben

C 326/266 Az Európai Unió Hivatalos Lapja (7.) JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓ KIVÁLTSÁGAIRÓL ÉS MENTESSÉGEIRŐL

C 326/266 Az Európai Unió Hivatalos Lapja (7.) JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓ KIVÁLTSÁGAIRÓL ÉS MENTESSÉGEIRŐL C 326/266 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2012.10.26. (7.) JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓ KIVÁLTSÁGAIRÓL ÉS MENTESSÉGEIRŐL A MAGAS SZERZŐDŐ FELEK, FIGYELEMBE VÉVE, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés

Részletesebben

Tematika. 1. nap. A központi állami szervek rendszere

Tematika. 1. nap. A központi állami szervek rendszere Tematika a közigazgatási szakvizsga kötelező tantárgyának felkészítő tanfolyamához A képzés időpontja: 2013. április 15-17. és 24-25. helye: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Díszterme (9021 Győr,

Részletesebben

2. Mutassa be, milyen érvek és ellenérvek szólnak a belső piac létrehozása mellett/ellen? /TK o., 1. előadás/

2. Mutassa be, milyen érvek és ellenérvek szólnak a belső piac létrehozása mellett/ellen? /TK o., 1. előadás/ Felkészülést orientáló kérdések Európa Jog III (A belső piac joga + EU versenyjog) tárgyhoz (Nappali tagozat) A felkészülést orientáló kérdéssor célja, hogy iránymutatást adjon a vizsgázóknak arra nézve,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZIGAZGATÁS ÁTALAKULÁSA...3

A MAGYAR KÖZIGAZGATÁS ÁTALAKULÁSA...3 TARTALOMJEGYZÉK A MAGYAR KÖZIGAZGATÁS ÁTALAKULÁSA...3 1. Bevezetés...3 2. Az államigazgatás átalakulása...4 2.1. A központi közigazgatás és annak átalakulása...4 2.2. A területi-helyi államigazgatás átalakulása

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, február 28. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, február 28. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. február 28. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2017/0049 (NLE) 6795/17 UD 55 CORDROGUE 31 JAVASLAT Küldi: Az átvétel dátuma: 2017. február 28. Címzett: Biz.

Részletesebben

A hatóság döntései (határozat és végzés); a döntések semmissége

A hatóság döntései (határozat és végzés); a döntések semmissége A hatóság döntései (határozat és végzés); a döntések semmissége 1 A hatósági döntés és az eljárás fogalmának kapcsolata A közigazgatási hatósági eljárás lényegét a hatósági egyedi aktusok kiadásának rendje

Részletesebben

MELLÉKLETEK. a következőhöz A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. A jogállamiság erősítésére irányuló új uniós keret

MELLÉKLETEK. a következőhöz A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. A jogállamiság erősítésére irányuló új uniós keret EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 11.3.2014 COM(2014) 158 final ANNEXES 1 to 2 MELLÉKLETEK a következőhöz A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A jogállamiság erősítésére irányuló új

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.6.22. COM(2016) 407 final 2016/0189 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió nevében az EGT Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás XIX. mellékletének (Fogyasztóvédelem)

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Jogforrások, költségvetés 139. lecke A közösségi jog Az EGK Szerződésnek

Részletesebben

HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETE AUSZTRIÁBAN ÉS MAGYARORSZÁGON

HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETE AUSZTRIÁBAN ÉS MAGYARORSZÁGON HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETE AUSZTRIÁBAN ÉS MAGYARORSZÁGON Összehasonlító elemzés DR. SZABÓ KÁROLY GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉSI ÉS FELÜGYELETI FŐOSZTÁLYÁNAK

Részletesebben

C/3. AZ EURÓPAI UNIÓ JOGA

C/3. AZ EURÓPAI UNIÓ JOGA C/3. AZ EURÓPAI UNIÓ JOGA TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG Az Európai Unió Bíróságának Magyarország csatlakozást megelőzően meghozott legfontosabb ítéletei magyar nyelven a www.curia.europa.eu internetes

Részletesebben

Tematika. a közigazgatási szakvizsga kötelező tantárgyának felkészítő tanfolyamához. 1. nap 2015. október 6. A központi állami szervek rendszere

Tematika. a közigazgatási szakvizsga kötelező tantárgyának felkészítő tanfolyamához. 1. nap 2015. október 6. A központi állami szervek rendszere Tematika a közigazgatási szakvizsga kötelező tantárgyának felkészítő tanfolyamához A képzés időpontja: 2015. október 6-8. és 12-13. helye: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási

Részletesebben

Tematika. a közigazgatási szakvizsga kötelező tantárgyának felkészítő tanfolyamához

Tematika. a közigazgatási szakvizsga kötelező tantárgyának felkészítő tanfolyamához Tematika a közigazgatási szakvizsga kötelező tantárgyának felkészítő tanfolyamához A képzés időpontja: 2016. szeptember 5-7. és 12-13. helye: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Díszterme (9021 Győr,

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.11.29. COM(2016) 745 final 2016/0368 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1101/89/EGK rendelet, a 2888/2000/EK rendelet és a 685/2001/EK rendelet

Részletesebben

XXX. Gazdasági Versenyhivatal

XXX. Gazdasági Versenyhivatal XXX. Gazdasági Versenyhivatal I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása A Gazdasági Versenyhivatal (a továbbiakban: GVH vagy Hivatal ) státuszát és jogosítványait a tisztességtelen piaci

Részletesebben

A.1) A büntetőjog fogalma, feladata; az állami büntetőhatalom korlátai; a büntetőjog alapelvei

A.1) A büntetőjog fogalma, feladata; az állami büntetőhatalom korlátai; a büntetőjog alapelvei A.1) A büntetőjog fogalma, feladata; az állami büntetőhatalom korlátai; a büntetőjog alapelvei Záróvizsga-felkészítő konzultáció Büntetőjog c. tárgyból Jogász alapszak Miskolc, 2016. A büntetőjog fogalma

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 10. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 10. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. június 10. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS IRÁNYELVE a 2006/112/EK

Részletesebben

A törvényességi felügyelet szabályozása. Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium

A törvényességi felügyelet szabályozása. Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium A törvényességi felügyelet szabályozása és szakmai irányítása Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium I. A törvényességi felügyelet szabályozása A törvényességi felügyelettel kapcsolatos

Részletesebben

A diasort hatályosította: dr. Szalai András (2016. január 31.)

A diasort hatályosította: dr. Szalai András (2016. január 31.) A diasort hatályosította: dr. Szalai András (2016. január 31.) 1 Az előadás tartalmi felépítése 1. A közigazgatási szervek hatósági jogalkalmazói tevékenysége, a közigazgatási eljárási jog és a közigazgatási

Részletesebben

Tantárgyi útmutató /NAPPALI félév

Tantárgyi útmutató /NAPPALI félév Tantárgy megnevezése Gazdasági jog alapjai I. Tantárgyi útmutató /NAPPALI 2011-2012 1. félév Tantárgy jellege/típusa: Egységes üzleti alapozó modul Kontaktórák száma: 24 Egyéni tanulási óra igény: 36 Vizsgajelleg:

Részletesebben

Az uniós jog elsőbbsége, közvetlen hatálya és alkalmazhatósága

Az uniós jog elsőbbsége, közvetlen hatálya és alkalmazhatósága Az uniós jog elsőbbsége, közvetlen hatálya és alkalmazhatósága 2012. ősz Dr. Lattmann Tamás Uniós jog működésének modellje Elsődleges források Másodlagos források Állam Jogalkotás Állam Jogalkotás EU jogalkotás

Részletesebben

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG MUNKAJOG A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi

Részletesebben

Módosított javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Módosított javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.9.6. COM(2016) 552 final 2011/0103 (NLE) Módosított javaslat A TANÁCS HATÁROZATA megállapodás aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról; valamint megállapodás alkalmazásáról

Részletesebben

Az alapjogok védelme és korlátozása

Az alapjogok védelme és korlátozása Az alapjogok védelme és korlátozása Dr. Smuk Péter, egyetemi docens Az alapjogvédelmi intézményrendszer Nemzetközi egyezmények fórumok Hazai általános szervek speciális szervek Az alapjogvédelmi intézményrendszer

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.20. COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Franciaország tengeren túli megyéiben kivetett octroi de mer egyedi adóról szóló 2004/162/EK határozatnak

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 34. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 197-06 Bevezetés a jogtudományba A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A jogi alapfogalmak, a közigazgatási

Részletesebben

Az Európai Unió Bírósága I.

Az Európai Unió Bírósága I. Az Európai Unió Bírósága I. Jeney Petra 2011. november 29. 1 Jeney Petra 2011. november 29. 2 DT-Europa 1 Története Európai Bíróság Szerkezet / Hierarchia / Bíróságok összetétele Természete Szerepe Feladata

Részletesebben

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 2 ) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

II. 15. cikk Letelepedéssel kapcsolatos követelmények

II. 15. cikk Letelepedéssel kapcsolatos követelmények Jelentéstétel Szolgáltatási irányelv 15. cikk Kérjük, hogy külön kérdőívet töltsön ki minden egyes követelmény esetében, melyről jelentésben kell beszámolnia. Akkor is így járjon el, ha ugyanaz a jogszabály

Részletesebben

Alkotmányügyi Bizottság JELENTÉSTERVEZET. Vélemény előadója(*): Gál Kinga, Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Alkotmányügyi Bizottság JELENTÉSTERVEZET. Vélemény előadója(*): Gál Kinga, Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Alkotmányügyi Bizottság 2009/2241(INI) 2.2.2010 JELENTÉSTERVEZET az Uniónak az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezményhez történő csatlakozására

Részletesebben

Beszámoló az EU Jogot Oktatók Első Találkozójáról

Beszámoló az EU Jogot Oktatók Első Találkozójáról Beszámoló az EU Jogot Oktatók Első Találkozójáról Miskolci Egyetem 2012. május 3. 1 2012. május 3-án került megrendezésre a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán az EU Jogot Oktatók Első Találkozója

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.11.25. C(2014) 9048 final A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) a Bizottság főigazgatói, valamint a szervezetek vagy önfoglalkoztató személyek közötti megbeszélésekről

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Javaslat A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.10.6. COM(2016) 653 final 2016/0319 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések

Részletesebben

Tematika. a közigazgatási szakvizsga kötelező tantárgyának felkészítő tanfolyamához

Tematika. a közigazgatási szakvizsga kötelező tantárgyának felkészítő tanfolyamához Tematika a közigazgatási szakvizsga kötelező tantárgyának felkészítő tanfolyamához A képzés időpontja: 2014. szeptember 16-18. és 22-23. helye: 2014. szeptember 16-17.: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok

Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok Az üzletszerűen végzett ingatlanközvetítői,

Részletesebben

1. Intézményrendszer az új törvényben A Tanács jövője

1. Intézményrendszer az új törvényben A Tanács jövője A közbeszerzési intézményrendszer változása, régi és új Dr. Kovács László főosztályvezető Közbeszerzések Tanácsa 2011. november 24. A közbeszerzési intézményrendszer változása, régi és új 1 1. Intézményrendszer

Részletesebben

XXX. Gazdasági Versenyhivatal

XXX. Gazdasági Versenyhivatal XXX. Gazdasági Versenyhivatal I. A célok meghatározása, felsorolása A Gazdasági Versenyhivatal (a továbbiakban: GVH vagy Hivatal ) státuszát és jogosítványait a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás

Részletesebben

1968.10.19. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 257. szám

1968.10.19. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 257. szám A TANÁCS 1968. október 15-i 68/360/EGK IRÁNYELVE a tagállami munkavállalók és családtagjaik Közösségen belüli mozgására és tartózkodására vonatkozó korlátozások eltörléséről AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

Részletesebben

Az EU környezetvédelmi jogának végrehajtása: az Európai Bizottság és a nemzeti bíróságok szerepe (bevezetés)

Az EU környezetvédelmi jogának végrehajtása: az Európai Bizottság és a nemzeti bíróságok szerepe (bevezetés) Az EU környezetvédelmi jogának végrehajtása: az Európai Bizottság és a nemzeti bíróságok szerepe (bevezetés) Budapest, 2010. január 11. Koller Péter Európai Bizottság Környezetvédelmi Fıigazgatóság EU

Részletesebben

ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK

ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS 20. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi

Részletesebben

ÜZLETI JOG I. 2013/ előad. alapszabadság

ÜZLETI JOG I. 2013/ előad. alapszabadság ÜZLETI JOG I. 2013/14 10. előad adás Az Uniós s jog jellege A négy n alapszabadság 2 Áttekintés: I. AZ EU INTÉZMÉNYEI I.1 Az Európai Bizottság A.) Fogalma, jellege B.) Kinevezése C.) Feladatai - áttekintés

Részletesebben

NEMZETKÖZI MAGÁNJOG 1. J1:NMJ (1)

NEMZETKÖZI MAGÁNJOG 1. J1:NMJ (1) NEMZETKÖZI MAGÁNJOG 1. J1:NMJ (1) Az előadások tematikája 1. A nemzetközi elemmel rendelkező tényállások elbírálásának különböző módszerei. Nemzeti jogok és nemzetközi jogviszonyok. 2. A nemzetközi kollíziós

Részletesebben

Tájékoztatások és közlemények

Tájékoztatások és közlemények Az Európai Unió Hivatalos Lapja ISSN 1725-518X C 83 Magyar nyelvű kiadás Tájékoztatások és közlemények 53. évfolyam 2010. március 30. Közleményszám Tartalom Oldal 2010/C 83/01 Az Európai Unióról szóló

Részletesebben

Európai uniós jogi ismeretek Jogforrások. 2013. szeptember 4.

Európai uniós jogi ismeretek Jogforrások. 2013. szeptember 4. Európai uniós jogi ismeretek Jogforrások 2013. szeptember 4. 1. Közösségi jogforrás rendszere 1.1. Elsődleges jogforrások 1.2. Másodlagos jogforrások: a./ Kötelező b./ Nem kötelező 1.3. Egyéb jogforrások

Részletesebben

Fogyasztóvédelem eszközei

Fogyasztóvédelem eszközei Az előadás vázlata Európai Unió politikái Fogyasztóvédelmi politika 2012. tavasz dr. Lattmann Tamás 1. Fogyasztóvédelmi pillanatfelvétel Az EU fogyasztóvédelmi politikájának eszközei A fogyasztóvédelem

Részletesebben

Általános jogi ismeretek. Tematika:

Általános jogi ismeretek. Tematika: Általános jogi ismeretek Tematika: 1 Általános közigazgatási jog, közigazgatási alapismeretek 2 A közigazgatás intézményrendszere 3 Közigazgatási hatósági eljárás, hatáskör, illetékesség Budapest, 2014

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Petíciós Bizottság 31.1.2014 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: Harry Nduka nigériai állampolgár által benyújtott 0256/2011. számú petíció az Egyesült Királyságban való maradásának

Részletesebben

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 Szervezetrendszer...4 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG...6 53. A törvény célja, alapelvek, fontosabb fogalmak és értelmező rendelkezések...6 53.1. A törvény célja...6 53.2.

Részletesebben

EU-tezaurusz Dokumentumok és testületek

EU-tezaurusz Dokumentumok és testületek EU-tezaurusz Dokumentumok és testületek EU-dokumentum EK jogi aktus kötelező közösségi jogi aktus EU-határozat EU-irányelv EU-rendelet nem kötelező közösségi jogi aktus EU-ajánlás EU-vélemény EU-alkotmány

Részletesebben

*** AJÁNLÁSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/0268(NLE) 21.5.2013

*** AJÁNLÁSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/0268(NLE) 21.5.2013 EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 21.5.2013 2012/0268(NLE) *** AJÁNLÁSTERVEZET az Európai Unió és a Zöld-foki Köztársaság közötti, a jogellenesen tartózkodó személyek

Részletesebben

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK Brüsszel, 2005. március 31. (OR. en) AA 1/2/05 REV 2 CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS: TARTALOMJEGYZÉK JOGI AKTUSOK ÉS

Részletesebben

2003. évi CXIII. törvény. az Európai Parlament tagjainak választásáról

2003. évi CXIII. törvény. az Európai Parlament tagjainak választásáról 2003. évi CXIII. törvény az Európai Parlament tagjainak választásáról Magyarország csatlakozása az Európai Unióhoz megköveteli, hogy az Országgyűlés megalkossa az Európai Parlamentben Magyarország képviselői

Részletesebben

Jogalkotás az Európai Közösségben

Jogalkotás az Európai Közösségben Készítette: Varga Eszter ESKI Egészségügyi Rendszertudományi Iroda 2009. május Az Európai Unió joga három forrásból táplálkozik, a szerződésekből (Római Szerződés, Maastrichti Szerződés, stb.), a másodlagos

Részletesebben

VERSENYPOLITIKA JOGALAP CÉLKITŰZÉSEK

VERSENYPOLITIKA JOGALAP CÉLKITŰZÉSEK VERSENYPOLITIKA A belső piacon belüli versenyre vonatkozó szabályokat Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 101 109. cikke tartalmazza. Ezek alapján tilos a vállalkozások közötti versenykorlátozó

Részletesebben

A MENEKÜLTÜGYI POLITIKA

A MENEKÜLTÜGYI POLITIKA A MENEKÜLTÜGYI POLITIKA A menekültügyi politika célja a tagállamok menekültügyi eljárásainak harmonizálása egy közös európai menekültügyi rendszer kialakításával. A Lisszaboni Szerződés jelentős módosításokat

Részletesebben

PUBLIC LIMITE HU AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, április 17. (23.04) (OR. en) 8748/12 Intézményközi referenciaszám: 2011/0130 (COD) LIMITE

PUBLIC LIMITE HU AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, április 17. (23.04) (OR. en) 8748/12 Intézményközi referenciaszám: 2011/0130 (COD) LIMITE Conseil UE AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2012. április 17. (23.04) (OR. en) 8748/12 Intézményközi referenciaszám: 2011/0130 (COD) LIMITE PUBLIC JUSTCIV 140 COPEN 87 CODEC 979 FELJEGYZÉS Küldi: az elnökség

Részletesebben