Tájékoztató az EKP 1 vizsgához ( tanév őszi szemeszter)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tájékoztató az EKP 1 vizsgához (2013-2014. tanév őszi szemeszter)"

Átírás

1 Tájékoztató az EKP 1 vizsgához ( tanév őszi szemeszter) A tájékoztató tételsor csupán indikatív jellegű! Célja, hogy a hatékonyabb tanuláshoz és az eredményesebb vizsgázáshoz segítséget nyújtson. A kérdések a súlyponti területeket és kérdéseket jelölik ki. Történet Melyek az európai integráció létrehozásának főbb okai? Sorolja fel az EU tagállamait csatlakozási évszámaik szerint a kezdetektől! Melyek az EK/EU fejlődésének legfontosabb állomásai? Mit jelent a Hatok Európája kifejezés? Mi az euroszklerózis? Milyen okok vezettek az Európai Unió létrehozásához? Mikor fogadták el az EU alapító szerződéseit? Melyek azok (ne csak a hatályban lévőket említse meg)? Melyek a jelenleg hatályban lévő alapszerződések? Melyek az Amszterdami Szerződés és a Nizzai Szerződéshez kapcsolódó fontosabb fejlemények? Mi az Európai Alkotmányos szerződés és mi lett a sorsa? Melyek a Lisszaboni Szerződés által bevezetett legfontosabb változtatások? Mennyiben tér el ez az Európai Alkotmányos szerződéstől. Sorolja fel a tagjelölti státussal rendelkező országokat! Melyek az Európai Uniót jelenleg érő legnagyobb kihívások? Intézményrendszer Melyek az EU intézményei? Melyek az EU székhelyei? Mit jelent a pillérrendszer? Mi az a pillér? Hogyan változott a pillérrendszer a Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követően? Mit jelent az uniós intézmények szupranacionális és intergovernmentális jellege? Válaszát példákkal támassza alá! Miben tér el az EU más nemzetközi szervezetektől? Miben tér az EU egy (nemzet) államtól? Melyek az Európai Uniót magyarázó főbb integrációs elméletek? Mi az a funkcionalizmus és miben tér el tőle a neofunkcionalizmus? Ismertesse a kormányközi megközelítés elméletét az EU integrációjával kapcsolatban! Ismertesse a rezsimelméletet az EU integrációjával kapcsolatban! Ismertesse az interdependencia elméletet az EU integrációjával kapcsolatban! Mutassa be az összehasonlító politika elméleteit az EU integrációjával kapcsolatban! Ismertesse, hogy melyek az Unió intézményei? Ismertesse a monetáris unió intézményrendszerét, mely államok a tagjai a monetáris uniónak? Tanács Mi a különbség a következők között: Európai Tanács, Európa Tanács, Miniszterek Tanácsa, Tanács? Ismertesse a Tanács (teljes) szervezetét! Melyek az Európai Tanács funkciói? Kik alkotják? Melyek az Európai Tanács elnökének feladatai? Ismertesse a Miniszterek Tanácsának részvevőit és hatásköreiket! Mi a COREPER és mi a funkciója? 1

2 Mi a Tanács munkacsoportjainak feladata? Kik a munkacsoportok résztvevői és kb. hányan vannak? Milyen új elemeket hozott a Lisszaboni Szerződés a Tanács minősített többségű döntéshozatalával kapcsolatban? Milyen tanácsi formációk működnek jelenleg? Soroljon fel ötöt, ügyeljen azok pontos megnevezésére! Mi az a soros elnökség? Mik a funkciói? Milyen döntéshozatali módok ismertek a Tanácsban? Ismertesse a minősített többségi szavazást a Tanácsban! Mi az a hármas többség? Mi lehet egy ilyen összetett rendszer létrehozásának oka? Hogyan változik a szavazási eljárás? Ismertesse a luxembourgi kompromisszumot! Van-e annak jelenleg bármilyen (nem történeti relevanciája)? Ismertesse az ionninai kompromisszumot! Van-e annak jelenleg bármilyen (nem történeti relevanciája)? Ismertesse az LSZ alapján a Tanács döntéshozatalára vonatkozó átmenti szabályokat! Mi jelent a push-up factor és package deal a Tanács döntéshozatali mechanizmusában? Bizottság Hogyan választják a Bizottságot? Ismertesse a folyamatot! Ismertesse a Bizottság felépítését tág és szűk értelemben egyaránt! Ismertesse a Bizottság elnökének feladatait! Ismertesse a Bizottság tagjainak feladatait! Mutassa be a Bizottság apparátusának főbb vonásait! Melyek az EU Bizottságának legfontosabb hatáskörei? Mutassa be a Bizottság hatásköreit a jogszabály kezdeményezés terén! Mutassa be a Bizottság hatásköreit a jogalkotás terén! Mutassa be a Bizottság hatásköreit a végrehajtás terén! Mit jelent az, hogy a Bizottság a szerződések őre? Adjon részletes választ! Mit jelent a komitológia? Melyek az általános jellemzői? Mi az Antici és Mertens csoport? Európai Parlament Ismertesse az Európai Parlament intézményi és politikai súlyát szimbolizáló fontosabb történelmi helyzeteket! Mióta választják az uniós polgárok közvetlenül az EP képviselőit? Milyen rendszer volt korábban és mi a változás jelentősége? Milyen elveket határozott meg a Tanács az Európai Parlament tagjainak választásával kapcsolatban? Melyek az Európai Parlament főbb funkciói, hatáskörei? Milyen főbb rendező elvek szerint tevődik össze az Európai Parlament? Hány tagja van az Európai Parlamentnek? Mik az EP képviselőcsoport létrehozásának feltételei? Ismertesse az Európai Parlament szervezeti felépítését! Jellemezze az Európai Parlament elnökségének összetételét és feladatkörét! Soroljon fel legalább négy képviselőcsoportot az Európai Parlamentben! Ügyeljen nevük pontos meghatározására! Hogyan változott történelmileg Európai Parlament hatásköre az uniós jogalkotás terén? Milyen feladatai vannak az Európai Parlamentnek a jogalkotás terén? 2

3 Bíróság Mutassa be az Európai Unió Bíróságának szerkezetét! Ismertesse a hierarchia kérdését az Európai Unió Bíróságán belül! Hány tagja van a Bíróságnak? Milyen lehetséges felállásokban ülésezhet és mikor? Mi az a Törvényszék és mik a különös hatáskörű törvényszékek? Hány főtanácsnok van? Mi a főtanácsnokok feladata, jogállása? Milyen jellegű funkciókat gyakorol az Európai Unió Bírósága? Milyen szerepeket lát el az Európai Unió Bírósága? Melyek az Európai Bíróság előtt indítható fontosabb eljárási típusok? Ismertesse a tagállam ellen indítható eljárás céljait és szakaszait! Milyen lehetséges módjai vannak a szerződésből eredő kötelezettség megszegésének a tagállam ellen indítható eljárásnál? A tagállam ellen indítható eljárásnál hogy néz ki a felelősség kérdése és a kimentés lehetősége? Melyek a jogsértés megállapításának következményei? Az uniós jogszabályok bírói felülvizsgálatának milyen módjai ismertek az uniós jog alapján? Mi a semmisségi eljárás funkciója és lehetséges eredménye? Sorolja fel a megtámadható aktusok körét a semmisségi eljárásnál! Milyen tulajdonságokkal kell rendelkeznie a megtámadható aktusnak a semmisségi eljárásnál? Melyek a semmisségi alapok a semmisségi eljárásnál! Ismertesse felsorolásszerűen az aktív perbeli legitimáció kérdését a semmisségi eljárásnál! Mutassa be a nem privilegizált kérelmezők aktív perbeli legitimációjának kérdését a semmisségi eljárásnál! Ismertesse a döntéshozatal elmulasztása esetén indítható eljárás szabályait! Ismertesse a rendelet alkalmazhatatlansága céljából indítható eljárás szabályait! Mutassa be az EU kártérítési felelősségével kapcsolatos szabályokat és a joggyakorlatot! Melyek az előzetes döntéshozatali eljárás funkciói, céljai? Milyen rendelkezésekkel kapcsolatban rendelkezik az Európai Unió Bírósága hatáskörrel előzetes döntés meghozatalára? Mi minősül bíróságnak az előzetes döntéshozatali eljárás szempontjából? Nevezzen meg legalább hat szempontot a Dorsch Consult ügy alapján! Mikor köteles, és mikor fontolhatja meg egy nemzeti bíróság, hogy előzetes döntést kérjen az Európai Unió Bíróságától? Melyek az utalási kötelezettség alóli kivételek az előzetes döntéshozatali eljárásban? Az Európai Unió Bírósága rendszerint milyen esetekben utasít vissza egy előzetes döntéshozatali eljárásra vonatkozó kérelmet? Melyek egy előzetes döntéshozatali eljárás során született döntés lehetséges következményei? Mikor, milyen feltételekkel függesztheti fel a nemzeti bíróság egy uniós jogszabály alkalmazását? Melyek az előzetes döntéshozatali eljárás főbb integrációs történeti eredményei az uniós jogban? Mik az eljárás hátrányai? Melyek azok a fontosabb ügyek, amelyekben Magyarország félként valamilyen formában érintett / érintett volt? Jogrend Mi jelent az acquis communautaire kifejezés? Ismertesse a korlátozott hatáskörök/felhatalmazások elméletét! Mit jelent a Kompetenz- Kompetenz? Mi az autonomista felfogás az uniós jogrenddel kapcsolatban? Mit jelent a szerződésbeli jogalap és mi annak jelentősége? 3

4 Melyek a jogalap megválasztásának kritériumai az uniós jogban? Milyen típusú hatáskörei vannak az EU-nak? Mit jelent az EU kizárólagos hatásköre, és mely területeken érvényesül? Mit jelent az EU megosztott hatásköre, és mely területeken érvényesül? Mit jelent az EU támogató-kiegészítő hatásköre, és mely területeken érvényesül? Mi a kiegészítő hatáskör és mi annak jelentősége? Mit jelent a szupremácia elve és hogyan érvényesül? Hogyan értelmezi a szupremácia elvét az Európai Unió Bírósága? Nevezze meg az Európai Bíróságnak az elsőbbség tételével kapcsolatos három legfontosabb ítéletét, és foglalja össze röviden, az elsőbbségnek mely aspektusával foglalkozott az adott ügyben a Bíróság! Hogyan értelmezi a szupremácia elvét a francia bírói gyakorlat? Hogyan értelmezi a szupremácia elvét a német bírói gyakorlat? Hogyan értelmezi a szupremácia elvét az olasz bírói gyakorlat? Hogyan értelmezi a szupremácia elvét az angol bírói gyakorlat? Mit jelent az uniós jog közvetlen alkalmazhatósága? Mit jelent az uniós jog közvetlen hatálya? Ismertesse, a Van Gend en Loos v. holland adóhatóság ügy európai közjogi jelentőségét! Ismertesse a Costa v. E.N.E.L. ügy európai közjogi jelentőségét! Mi a különbség a vertikális és a horizontális közvetlen hatály között? Sorolja fel a közvetlen hatály négy feltételét a Bíróság korai gyakorlata alapján! Ismertesse a közvetlen hatály négy feltételének eróziójának folyamatát az Európai Bíróság joggyakorlata alapján! Melyek az uniós jog elsődleges és másodlagos forrásai? Sorolja fel a hatályban lévő alapító szerződéseket hatálybalépésük dátumával! Jellemezze a rendeletet, mint az uniós jog forrását! Ismertesse a rendelet elsőbbségének és közvetlen hatályának kérdését az Európai Bíróság joggyakorlata alapján! Jellemezze az irányelvet, mint az uniós jog forrását! Milyen ismérveknek kell megfelelnie az irányelvek átültetésére alkotott nemzeti jogszabálynak? Mi az Európai Bíróság álláspontja az irányelvek horizontális közvetlen hatályával kapcsolatban? Mit jelent a fordított vertikális közvetlen hatály kifejezés az irányelvek esetében és mit mondott róla az Európai Bíróság? Mit jelent és mi a jelentősége a közvetett hatálynak. Milyen uniós jogforrás(oknál) értelmezte ezt az Európai Bíróság? Jellemezze a határozatot, mint az uniós jog forrását! Melyek az általános jogelvek és melyek a megismerési formái? Az Európai Unió Bíróságának joggyakorlata alapján nevezzen meg hat általános jogelvet, mint az uniós jog forrását! Mi a vélemények és ajánlások statusa és szerepe az uniós jogrendben? Ismertesse a hierarchia kérdését az uniós jogrendben! Döntéshozatal Mi jelent az intézményi egyensúly elve? Mit jelent az intézményi együttműködés elve? Mi az a hűségklauzula? Melyek az EU működésének elvei? Milyen az EU és a tagállamok hatásköreinek elhatárolási rendszere? 4

5 Mit jelent a szubszidiaritás elve? Ismertesse az uniós jogalkotás főbb sajátosságait! Mit jelent a korlátozott felhatalmazások elve? Hasonlítsa össze a konzultációs, az együttműködési és a hozzájárulási eljárást! Történetileg ezek miért voltak fontosak? Mutassa be az általános jogalkotási eljárást (ex. együttdöntési eljárást)! Mi az a Passarelle megoldás? Alapjogok, demokrácia Melyek az uniós polgárság alapjai? Mi az uniós polgárság fogalma, melyek a tartalmi elemei? Mit jelent az uniós demokrácia? Ismertesse az uniós demokráciát veszélyeztető helyzetekkel kapcsolatos szabályokat! Mi az Európai Alapjogi Ügynökség? Ismertesse az alapjogvédelem legfontosabb vonásait az Európai Unió Bíróságának gyakorlatában! Mit jelent az uniós jogi kapcsolódás a védett alapjogok kikényszerítése kapcsán? Hogyan érvényesül az egyenlő elbánás elve az uniós jogban? Ismertesse az EU Alapjogi Chartájának státusát és felépítését! Jellemezze az Európai Ombudsman eljárását! Melyek az Európai Parlament ellenőrzési jogával kapcsolatos hatáskörei? Mit jelent a transzparencia és hogyan érvényesül az uniós döntéshozatalban? Kinek felelős a Bizottság és hogyan működik a testület számonkérése az uniós jog alapján? Mi volt az ún. Santer-Bizottság és mi lett a sorsa? Hogyan hozhatók létre vizsgálóbizottságok az EP-ben? Mi a funkciójuk? Hogyan hozhatók létre ideiglenes bizottságok az EP-ben? Mi a funkciójuk? EU-Magyarország Melyek voltak a magyar-eu kapcsolatok fejlődésének fontosabb stációi a csatlakozásig? Melyek a legfontosabb, Magyarország uniós csatlakozásával kapcsolatos AB határozatok, és mit mondanak azok ki? Mit tartalmaz az Alaptörvény az EU-val kapcsolatos viszonyról? Elemezze a rendelkezéseket! Ismertesse vázlatosan az uniós ügyek koordinációját Magyarországon! Mutassa be az AB normakontrollal kapcsolatos hatásköreit az uniós jog szempontjából! Mik az ún. derogációk? Példákon keresztül ismertesse azokat! KKBP Melyek a KKBP főbb történelmi előzményei? Melyek voltak a KKBP / a második pillér létrehozásának főbb okai? Kik jelenítik meg és milyen hatáskörrel az EU-t a KKBP terén? Ismertesse a Tanács teljes vertikumának feladatai a KKBP terén! Ki az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és mik a feladatai? Mi az Európai Külügyi Szolgálat? Melyek a Bizottság feladatai a KKBP terén? Melyek az érintett bizottsági portfóliók? Ismertesse az Európai Unió Bíróságának szerepét a KKBP terén! Melyek a KKBP elsődleges és másodlagos jogforrásai? Ismertesse az EU által végrehajtandó fellépéseket (ex. együttes fellépés)! Ismertese az EU által képviselendő álláspontokat (ex. közös álláspont)! Mi a nyilatkozat és a démarche statusa és szerepe a KKBP-ben? Melyek az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének funkciói, feladatai? 5

6 Sorolja fel a KKBP-t érintő változásokat a Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követően! Soroljon fel hat, az EU külső tevékenységeibe tartozó politikát! 6

Az Európai Tanács eljárási szabályzata A Tanács eljárási szabályzata

Az Európai Tanács eljárási szabályzata A Tanács eljárási szabályzata ISSN 1830-4982 HU A TANÁCS FŐTITKÁRSÁGA Az Európai Tanács eljárási szabályzata A Tanács eljárási szabályzata REFERENCIASZÖVEGEK 2009. DECEMBER Az Európai Tanács eljárási szabályzata A Tanács eljárási szabályzata

Részletesebben

1. Az Európai Parlament feladatai, döntéshozatali eljárásai és felépítése

1. Az Európai Parlament feladatai, döntéshozatali eljárásai és felépítése 1. Az Európai Parlament feladatai, döntéshozatali eljárásai és felépítése Az Európai Parlament az Európai Unió egyetlen közvetlenül megválasztott testülete, és az egyetlen olyan nemzetek feletti intézmény,

Részletesebben

SEGÉDANYAG KÖZIGAZGATÁSI JOG KÜLÖNÖS RÉSZ TÁRGYHOZ

SEGÉDANYAG KÖZIGAZGATÁSI JOG KÜLÖNÖS RÉSZ TÁRGYHOZ DEBRECENI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KÖZIGAZGATÁSI JOGI TANSZÉK SEGÉDANYAG KÖZIGAZGATÁSI JOG KÜLÖNÖS RÉSZ TÁRGYHOZ 2012/2013. TANÉV I. FÉLÉV DEBRECEN 2012 BALÁZS ISTVÁN AZ EURÓPAI KÖZIGAZGATÁSI

Részletesebben

Nemzeti szuverenitás és/vagy európai integráció?

Nemzeti szuverenitás és/vagy európai integráció? Fórika Éva Petrea, Bogdan Nemzeti szuverenitás és/vagy európai integráció? egy hosszú távú versenyrõl, melynek több, régi vagy új résztvevõje van, s amelybe még többen szeretnének beszállni Bevezetõ helyett

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola. dr. Váczi Péter. A jó közigazgatási eljáráshoz való alapjog és annak összetevői

Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola. dr. Váczi Péter. A jó közigazgatási eljáráshoz való alapjog és annak összetevői Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola dr. Váczi Péter A jó közigazgatási eljáráshoz való alapjog és annak összetevői Doktori értekezés Témavezető: Dr. Patyi András, PhD tanszékvezető

Részletesebben

A magyar helyi önkormányzati rendszer átalakítása

A magyar helyi önkormányzati rendszer átalakítása Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola dr. Csörgits Lajos A magyar helyi önkormányzati rendszer átalakítása A demokrácia, a helyi közügyek és a helyi önkormányzás egyes kérdései

Részletesebben

Az Európai Parlament

Az Európai Parlament Az Európai Parlament 2 Tartalomjegyzék Üdvözöljük az Európai Parlamentben! 3 Az Európai Parlament Önért dolgozik 5 Jó kezekben az európai költségvetés 11 A szabadságjogok és a demokrácia őre 17 Az Európai

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA ÖNKORMÁNYZATI KÖZIGAZGATÁS (tankönyv) Budapest, 2012 NEMZETI KÖZIGAZGATÁSI INTÉZET A tankönyvet megalapozó tanulmányok szerzői: I. fejezet: Dr. Barabás Zoltán II. fejezet: Dr.

Részletesebben

Munkavédelem az Európai Unióban

Munkavédelem az Európai Unióban Munkavédelem az Európai Unióban Bevezetés 2 Visszatekintés a kezdetektõl máig 3 A felelõsség megosztása 8 Irányelvek 10 Intézmények 15 Új trendek az Európai Unióban 17 A jogharmonizáció eddigi eredményei

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGET LÉTREHOZÓ SZERZŐDÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGET LÉTREHOZÓ SZERZŐDÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA This publication is a private consolidation made by Kristina Savickaite, Lithuanian trainee, under the responsibility of Volker Heydt, Brussels, official at the European Commission's Directorate-General

Részletesebben

Az Európai Üzemi Tanácsokra vonatkozó új szabályok. Betekintés a 2009/38/EK irányelvbe

Az Európai Üzemi Tanácsokra vonatkozó új szabályok. Betekintés a 2009/38/EK irányelvbe Az Európai Üzemi Tanácsokra vonatkozó új szabályok Betekintés a 2009/38/EK irányelvbe Milyen célt szolgálnak az Európai Üzemi Tanácsok? Az Európai Üzemi Tanácsok adott vállalat európai munkavállalóit képviselik.

Részletesebben

SZERZŐDÉS A GAZDASÁGI ÉS MONETÁRIS UNIÓBELI STABILITÁSRÓL, KOORDINÁCIÓRÓL ÉS KORMÁNYZÁSRÓL A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG,

SZERZŐDÉS A GAZDASÁGI ÉS MONETÁRIS UNIÓBELI STABILITÁSRÓL, KOORDINÁCIÓRÓL ÉS KORMÁNYZÁSRÓL A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, SZERZŐDÉS A GAZDASÁGI ÉS MONETÁRIS UNIÓBELI STABILITÁSRÓL, KOORDINÁCIÓRÓL ÉS KORMÁNYZÁSRÓL A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG,

Részletesebben

I. Az Alkotmánybíróság, egyéb bíróságok és az alkotmányossági vizsgálat

I. Az Alkotmánybíróság, egyéb bíróságok és az alkotmányossági vizsgálat AZ EURÓPAI ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGOK XII. KONFERENCIÁJA A Konferencia témája: Az alkotmánybíróságok és egyéb nemzeti bíróságok kapcsolatai és az európai bíróságok működésének e területre gyakorolt hatásai A Magyar

Részletesebben

A NEMZETKÖZI VÉDELEM NEM EU-HARMONIZÁLT FORMÁI MAGYARORSZÁGON Gyulai Gábor Budapest, 2009. augusztus

A NEMZETKÖZI VÉDELEM NEM EU-HARMONIZÁLT FORMÁI MAGYARORSZÁGON Gyulai Gábor Budapest, 2009. augusztus A NEMZETKÖZI VÉDELEM NEM EU-HARMONIZÁLT FORMÁI MAGYARORSZÁGON Gyulai Gábor Budapest, 2009. augusztus 2 A NEMZETKÖZI VÉDELEM NEM EU-HARMONIZÁLT FORMÁI MAGYARORSZÁGON 2009 Gyulai Gábor. Minden jog fenntartva.

Részletesebben

Az Alkotmánybíróság hatásköreinek módosulása az új Abtv. tekintetében Szalbot Balázs

Az Alkotmánybíróság hatásköreinek módosulása az új Abtv. tekintetében Szalbot Balázs Az Alkotmánybíróság hatásköreinek módosulása az új Abtv. Szalbot Balázs Tanulmány az ars boni jogi folyóiratból. arsboni.hu - 2012. Az Alkotmánybíróság hatásköreinek módosulása az új Abtv. A tanulmány

Részletesebben

2. AZ ÁLLAMSZERVEZET FELÉPíTÉSE

2. AZ ÁLLAMSZERVEZET FELÉPíTÉSE 2. AZ ÁLLAMSZERVEZET FELÉPíTÉSE BEVEZETÉS E fejezet a Magyar Köztársaság alkotmányos rendszerével, az államszervezet felépítésével kapcsolatos fontosabb ismereteket tartalmazza. A tananyag az alkotmányos

Részletesebben

Tartalomjegyzék KÖSZÖNTŐ 4

Tartalomjegyzék KÖSZÖNTŐ 4 Tartalomjegyzék KÖSZÖNTŐ 4 1. A NEMZETPOLITIKAI STRATÉGIA FOGALMA 5 1.1. A nemzetpolitikai stratégia műfaja 5 1.1.1. A nemzetpolitikai stratégia sajátosságai 5 1.1.2. A nemzetpolitikai stratégia helye

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

az alkotmánybíróság határozatai

az alkotmánybíróság határozatai 2015. május 19. 2015. 11. szám az alkotmánybíróság határozatai az alkotmánybíróság hivatalos lapja Tartalom 11/2015. (V. 14.) AB határozat a Kúria 2/2014. Polgári jogegységi határozata rendelkező része

Részletesebben

Terület-és településfejlesztési ismeretek

Terület-és településfejlesztési ismeretek Terület-és településfejlesztési ismeretek Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez Szerkesztette: Dr. Szigeti Ernő Budapest 006. szeptember A TANANYAGOT MEGALAPOZÓ TANULMÁNYOK SZERZŐI: DR. KÖKÉNYESI

Részletesebben

AZ ÚJ POLGÁRI PERRENDTARTÁS KONCEPCIÓJA. A Kormány 2015. január 14. napján megtartott ülésén elfogadott Koncepció

AZ ÚJ POLGÁRI PERRENDTARTÁS KONCEPCIÓJA. A Kormány 2015. január 14. napján megtartott ülésén elfogadott Koncepció AZ ÚJ POLGÁRI PERRENDTARTÁS KONCEPCIÓJA A Kormány 2015. január 14. napján megtartott ülésén elfogadott Koncepció I. Az új polgári perrendtartás megalkotásának szükségessége Új polgári perrendtartást szükséges

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR)

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) Európai Képesítési Keretrendszer Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni.

Részletesebben

Még sok tekintetben nem tisztázott, hogyan

Még sok tekintetben nem tisztázott, hogyan Léteznek egyetemes emberi jogi standardok, amelyeket mindenképpen be kell tartani A r m i n von Bogda n dy n é m et Eu rópa-jogá sz professzor r a l Halmai Gábor és Salát Orsolya beszélget Az európai elvek

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE. (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE. (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I. L 177/6 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.7.4. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.) AZ EURÓPAI PARLAMENT

Részletesebben

H A T Á R R E N D É S Z E T I T A N U L M Á N Y O K

H A T Á R R E N D É S Z E T I T A N U L M Á N Y O K IV. évfolyam 3. szám H A T Á R R E N D É S Z E T I T A N U L M Á N Y O K 2007/3. SZÁM B U D A P E S T - 2007-1 A HATÁRŐRSÉG TUDOMÁNYOS TANÁCSA TUDOMÁNYOS, SZAKMAI KIADVÁNYA Felelős kiadó: SAMU ISTVÁN határőr

Részletesebben

Az 1698/2013. (X. 4.) Korm. határozattal elfogadott

Az 1698/2013. (X. 4.) Korm. határozattal elfogadott Az 1698/2013. (X. 4.) Korm. határozattal elfogadott Migrációs Stratégia és az azon alapuló, az Európai Unió által a 2014-2020. ciklusban létrehozásra kerülő Menekültügyi és Migrációs Alaphoz kapcsolódó

Részletesebben

A jogorvoslathoz való jog. tükrében. tanulmányok. Turkovics István

A jogorvoslathoz való jog. tükrében. tanulmányok. Turkovics István zásáról a jogalkalmazó közigazgatási hatóságok dönthetnek. Továbbá, ezek a döntések csak jogszerűségük miatt lehetnek érvényesek. Ha jogszerűtlenek lennének, azokról a jog alapján bíróság dönthet. A közigazgatási

Részletesebben

MIT TETT ÉS MIT NEM TETT A VILÁG (ÉS MAGYARORSZÁG) A NŐK EGYENJOGÚSÁGA ÉS HELYZETE JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN? Koncz Katalin 1

MIT TETT ÉS MIT NEM TETT A VILÁG (ÉS MAGYARORSZÁG) A NŐK EGYENJOGÚSÁGA ÉS HELYZETE JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN? Koncz Katalin 1 MIT TETT ÉS MIT NEM TETT A VILÁG (ÉS MAGYARORSZÁG) A NŐK EGYENJOGÚSÁGA ÉS HELYZETE JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN? Koncz Katalin 1 A nők egyenjogúságának megteremtése érdekében végzett nemzetközi és hazai tevékenység

Részletesebben

Szolgáltatáspiac és liberalizáció az Európai Unióban: Ki jár(hat) jól?

Szolgáltatáspiac és liberalizáció az Európai Unióban: Ki jár(hat) jól? Hetesi E. Majó Z. Lukovics M. (szerk.) 2009: A szolgáltatások világa. JATEPress, Szeged, 53-73. o. Szolgáltatáspiac és liberalizáció az Európai Unióban: Ki jár(hat) jól? Somosi Sarolta 1 Az Európai Unió

Részletesebben

AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE

AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE ETENIM KFT 2006 TARTALOMJEGYZÉK AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben