I. Nemzetközi szerzıdések a közösségi jogban. Az EU jogrendje 3. I/1. Szerzıdéskötési jogosultság

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Nemzetközi szerzıdések a közösségi jogban. Az EU jogrendje 3. I/1. Szerzıdéskötési jogosultság"

Átírás

1 I. Nemzetközi szerzıdések a közösségi jogban Az EU jogrendje 3. Nemzetközi szerzıdések Jogelvek A Közösségek (egyenként) rendelkeznek nemzetközi szerzıdéskötési képességgel. Csak az alapító Szerzıdésben foglalt célok elérése érdekében jogosult bármely Közösség szerzıdést kötni = funkcionális szerzıdéskötési képesség. I./1. Szerzıdéskötési jogosultság...szerzıdéskötési jogosultság esetén a Bizottság javaslatokat terjeszt a Tanács elé, amely engedélyezi a Bizottságnak a szükséges tárgyalások megkezdését. A tárgyalásokat a Bizottság folytatja le, konzultálva a Tanács által a Bizottság támogatására kinevezett külön bizottsággal... A Tanács a meghatározott hatáskörök gyakorlása során minısített többséggel dönt, kivéve... ha olyan területrıl van szó,ahol a belsı rendelkezések elfogadásához egyhangúság szükséges... (EK Szerzıdés 300. cikk) I/1. Szerzıdéskötési jogosultság A megállapodásokat a Tanács az Európai Parlamenttel való konzultációt követıen köti meg. Az Európai Parlament véleményét azon a határidın belül bocsátja ki, amelyet a Tanács tőzhet ki az ügy sürgısségének megfelelıen. Határidın belüli vélemény hiányában a Tanács egyedül hozhat döntést. 1

2 I/1. Szerzıdéskötési jogosultság Az Európai Parlament hozzájárulásával kell megkötni azokat a megállapodásokat, amelyek együttmőködési eljárások megszervezése révén külön intézményi keretet hoznak létre, tovább azokat a megállapodásokat, amelyeknek a Közösség számára jelentıs költségvetési vonzatai vannak, valamint azokat a megállapodásokat, amelyek módosítást vonnak maguk után egy, a 251. cikkben elıírt eljárás szerint elfogadott aktusra vonatkozóan. Sürgıs esetben a Tanács és az Európai Parlament megállapodhatnak a hozzájárulás megadásának határidejében. I/2. Beleértett külsı hatáskörök (implied external powers) Az Európai Bíróság által kidolgozott jogelv értelmében szerzıdéskötési képesség nemcsak a Szerzıdés kifejezett rendelkezéseibıl fakadhat, hanem annak más rendelkezéseibıl is következhet - akár a Közösség intézményei által alkotott aktusokból is!... A Szerzıdés megvalósítása során nem lehet szétválasztani a Közösségen belüli intézkedések rendjét a külkapcsolatoktól. I/3. A Közösség által vállalt kötelezettségek kötelezettjei A Közösség által kötött megállapodások a Közösség intézményeit és a tagállamokat kötelezik. Ha egy tagállam jogi vagy egyéb tényével sértené a megállapodást, az a közösségi jog megsértésének minısül, melyért a tagállam közösségi jogi felelısséggel tartozik. A tagállamok felelısséggel tartoznak a Közösség által harmadik felekkel szemben vállalt kötelezettségekért is. I/4. A nemzetközi szerzıdések helye a közösségi jogi hierarchiában A Közösség által kötött nemzetközi megállapodások elsıbbséget élveznek a másodlagos közösségi joggal szemben. 2

3 II. Jogi alapelvek a közösségi jogban A Közösség a jogállamiság elvén nyugszik. A jogelvek kötelezıek a közösségi intézményekre is, így több szerzı azokat a másodlagos jog fölé helyezi. A jogelvek a közösségi jog tagállami végrehajtása során a tagállamokkal szemben is érvényesülı követelmények. A jogelvek a közösségi jogban elsısorban a bírói jogalkotás útján jelennek meg. II/1. A demokrácia és a jogállamiság Az Unió a szabadság, a demokrácia, az emberi jogok és az alapvetı szabadságok tiszteletben tartásán és a jogállamiság elvein - mint a tagállamok közös elvein - alapul. Az Unió tiszteletben tartja az emberi jogokat, mint a közösségi jog általános alapelveit... (EUSZ 6. cikk) II/1. A demokrácia és a jogállamiság Az Unió felügyeletet gyakorolhat a tagállamokban a demokrácia és a hozzá szorosan kapcsolódó jogilag is értelmezhetı elvek érvényesülése fölött, illetve a csatlakozás mércéjéül állíthatja ezen értékeket a tagjelölt országokkal szemben. II/1. A demokrácia és a jogállamiság Az állam és/vagy kormányfıi összetételő Tanács egyhangúan határoz a tagállamok egyharmada, vagy a Bizottság által benyújtott javaslat tárgyában, és az Európai Parlament hozzájárulása után - az érintett tagállam kormánya észrevételeinek beterjesztésére felszólítást követıen - megállapíthatja a 6. cikkben foglalt elvek valamely tagállam általi súlyos és folyamatos megsértését. 3

4 II/1. A demokrácia és a jogállamiság Amennyiben az elızı megállapításra sor kerül, a Tanács minısített többséggel elhatározhatja a Szerzıdésben foglalt, az illetı tagállamot megilletı bizonyos jogok felfüggesztését (pl szavazás a Tanácsban). A Tanács késıbb minısített többséggel elhatározhatja az alkalmazott szankciók megváltoztatását, vagy megszüntetését, amennyiben az elrendelésükre okot adó helyzetben változás következett be. II/1. A demokrácia és a jogállamiság A Nizzai Szerzıdés által beiktatott megelızı szakasz értelmében megállapítható a 6. cikk (1) bekezdésekben foglaltak megsértésének nyilvánvaló súlyos kockázata is. II/2. Az emberi jogok érvényesülése az EU-ban A Közösségeket létrehozó Szerzıdések eredetileg nem foglalkoztak az emberi jogokkal - kifejezetten gazdasági vonatkozásúak voltak. A gazdaságon kívüli területek az elsı idıszakban tagállami kompetenciába tartoztak. II/2. Az emberi jogok érvényesülése az EU-ban 1970-tıl kezdıdıen az Európai Bíróság megváltoztatta addigi, az emberi jogokkal kapcsolatosan merev, álláspontját, majd tüzetesebben foglalkozni kezdett az alapjogok védelmének a kérdésével. Eljutott addig, hogy az alapjogokat a közösségi jogban eleve meglévınek állítja. Késıbb megállapította, hogy az emberi jogok védelmére a tagállamok a közösségi jog alapján is kötelesek. 4

5 II/2. Az emberi jogok érvényesülése az EU-ban 1977: Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közös nyilatkozata az alapvetı jogok védelmérıl és tiszteletben tartásáról. Maastrichti Szerzıdés: Az Unió tiszteletben tartja az alapvetı jogokat, amint azokat az Emberi jogok és alapvetı szabadságok védelmérıl szóló, Rómában november 4-én kel Európai Egyezmény biztosítja... II/2. Az emberi jogok érvényesülése az EU-ban Amszterdami Szerzıdés: Az Unió a szabadság, a demokrácia, az emberi jogok és alapvetı szabadságok tiszteletben tartásán és a jogállamiság elvein, mint a tagállamok közös elvein nyugszik. Európai Parlament, Tanács és Bizottság elnökei, 2000: Az Európai Unió Alapjogi Kartája Kartája A 62 fıs kidolgozó testületben részt vette a tagállamok állam- és kormányfıinek 15 képviselıje, a Bizottság elnökének egy képviselıje, az EP 15 képviselıje, valamint a tagállami parlamentek egy-két képviselıje. Tovább megfigyelıként részt vehetett az Európai Bíróság két képviselıje, az Európa Tanács két képviselıje. Nem rendelkezik kötelezı erıvel. Méltóság: emberi méltósághoz való jog, élethez való jog, egyéniség tiszteletben tartásához való jog, kínzás, embertelen, vagy megalázó bánásmód vagy büntetés tilalma, a rabszolgaság és a kényszermunka tilalma. Egyenlıség: jogegyenlıség, diszkrimináció tilalma, kulturális, vallási és nyelvi változatosság, nık és férfiak közötti egyenlıség, gyermekek jogai, idısek jogai, fogyatékos személyek integrációja 5

6 Szabadság:szabadsághoz, biztonsághoz való jog, magánélet és a családi élet tiszteletben tartásához való jog, személyes adatok védelméhez való jog, házassághoz és családalapításhoz való jog, a gondolat szabadsága, vallásszabadság, a kifejezés és az információ szabadsága, gyülekezési jog, egyesülés joga, mővészetek és tudomány szabadsága, oktatáshoz való jog, a foglalkozás megválasztásának szabadsága, szabad munkavállalás joga, vállalkozáshoz való jog, tulajdonhoz való jog, menedékjoghoz való jog üldözés, kiutasítás, vagy kiadatás esetére. Szolidaritás: munkavállaló joga a vállalaton belüli információhoz és vélemény-nyilvánításhoz, munkaközvetítıi rendszerhez való hozzáférés joga, indokolatlan elbocsátás elleni védelemhez való jog, igazságos és méltányos munkakörülményekhez való jog, gyermekmunka tilalma, fiatalok védelme a munkában, a egészségügyi ellátáshoz való jog, környezetvédelemhez és a fogyasztóvédelemhez való jog, szociális biztonsághoz és -ellátáshoz való jog, stb.. Állampolgári jogok: választáshoz, választhatósághoz való jog az európai parlamenti választásokon és helyhatósági választásokon, korrekt közigazgatáshoz való jog, dokumentumokhoz való hozzáférés joga, ombudsmanhoz való jog, petíció joga, mozgás és a tartózkodás joga, diplomáciai, konzuli védelemhez való jog Igazságszolgáltatás: hatékony jogorvoslathoz való jog, tisztességes eljáráshoz való jog, ártatlanság vélelme és a védelemhez való jog, bőncselekmények és büntetések törvényessége és arányossága, ugyanazon bőncselekményért ne kerüljön sor kétszeri elítélésre és büntetésre. 6

7 II/4. Az arányosság elve a közösségi jogban Közérdek elérésére irányuló intézkedés mennyiben korlátozhat, sérthet más jogos érdeket? Az elvet az Európai Bíróság fejtette ki. Fı elemei: az egyes közigazgatási rendelkezéseknek megfelelı eszközül kell szolgálniuk a megjelölt cél eléréséhez; az adott intézkedésnek szükségesnek kell lennie; az intézkedés által elérhetı pozitívumoknak arányban kell állniuk az általa megvalósított korlátozással. II/4. Az arányosság elvének érvényesítése Vizsgálatot kell lefolytatni, mely során: meg kell határozni az intézkedéssel érintett érdekeket, meg kell találni azt az értékrendet és mércét, amely alapján az egymással ütközı érdekeket össze lehet vetni, (mérlegeléshez) meg kell állapodni arról, hogy az érintett érdek, illetve cél sérelme elfogadható-e egy másik cél eléréséhez, el kell döntetni, hogy a közhatalommal bíró szerv döntése a fenti meggondolások alapján arányos volt-e. 7

8 8

1. cikk Az emberi méltóság Az emberi méltóság sérthetetlen. Tiszteletben kell tartani, és védelmezni kell.

1. cikk Az emberi méltóság Az emberi méltóság sérthetetlen. Tiszteletben kell tartani, és védelmezni kell. AZ EURÓPAI UNIÓ ALAPJOGI CHARTÁJA Preambulum Európa népei, az egymás közötti egyre szorosabb egység létrehozása során úgy döntöttek, hogy osztoznak a közös értékeken alapuló békés jövôben. Szellemi és

Részletesebben

Jens-Peter Bonde AZ EU ALKOTMÁNYA SZERZŐDÉS EGY EURÓPAI ALKOTMÁNY LÉTREHOZÁSÁRÓL. az európai konvent

Jens-Peter Bonde AZ EU ALKOTMÁNYA SZERZŐDÉS EGY EURÓPAI ALKOTMÁNY LÉTREHOZÁSÁRÓL. az európai konvent AZ EU ALKOTMÁNYA SZERZŐDÉS EGY EURÓPAI ALKOTMÁNY LÉTREHOZÁSÁRÓL E az európai konvent 1 AZ EU ALKOTMÁNYÁNAK ELFOGADÁSA Jens-Peter Bonde A tagállamoknak egyhangúlag kell elfogadniuk kormányközi konferencián

Részletesebben

2007. évi LXXX. törvény. a menedékjogról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya. Értelmezı rendelkezések

2007. évi LXXX. törvény. a menedékjogról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya. Értelmezı rendelkezések 2007. évi LXXX. törvény a menedékjogról Az Országgyőlés a hazájukat elhagyni kényszerülık emberi jogainak és alapvetı szabadságainak védelmére, figyelemmel a Magyar Köztársaság nemzetközi kötelezettségeire,

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE ÉS NÉHÁNY KIEMELT SZAKPOLITIKÁJA Tansegédlet 2009. április Összeállította: Dr. Törő Csaba főiskolai tanár Tartalomjegyzék I. AZ EURÓPAI UNIÓ FOGALMA...2 I.1. Az EU-t

Részletesebben

(2007/C 303/01) Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság ünnepélyesen kihirdeti az alábbi szöveget az Európai Unió Alapjogi Chartájaként:

(2007/C 303/01) Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság ünnepélyesen kihirdeti az alábbi szöveget az Európai Unió Alapjogi Chartájaként: AZ EURÓPAI UNIÓ ALAPJOGI CHARTÁJA (2007/C 303/01) Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság ünnepélyesen kihirdeti az alábbi szöveget az Európai Unió Alapjogi Chartájaként: Preambulum AZ EURÓPAI UNIÓ

Részletesebben

A SZERZŐDÉSEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA ALAPJOGI CHARTA

A SZERZŐDÉSEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA ALAPJOGI CHARTA EURÓPAI UNIÓ A SZERZŐDÉSEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA ALAPJOGI CHARTA 2010. MÁRCIUS 2010.3.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 83/1 E U Sz. AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI

Részletesebben

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/18/EK irányelve ( 2009. április 23.) a tengeri szállítási ágazatban bekövetkezı balesetek kivizsgálására

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/18/EK irányelve ( 2009. április 23.) a tengeri szállítási ágazatban bekövetkezı balesetek kivizsgálására Az Európai Parlament és a Tanács 2009/18/EK irányelve ( 2009. április 23.) a tengeri szállítási ágazatban bekövetkezı balesetek kivizsgálására irányadó alapelvek megállapításáról, valamint az 1999/35/EK

Részletesebben

Jogi és Igazgatási Ismeretek II. Emberi jogi alapismeretek

Jogi és Igazgatási Ismeretek II. Emberi jogi alapismeretek Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Jogi és Igazgatási Ismeretek II. Emberi jogi alapismeretek Tanulási segédlet ÁJT0501E kurzushoz Szociális munkás és Szociálpedagógus alapszakos

Részletesebben

A SZUBSZIDIARITÁS ELVE

A SZUBSZIDIARITÁS ELVE A SZUBSZIDIARITÁS ELVE Az Unió nem kizárólagos hatáskörei vonatkozásában a szubszidiaritás Európai Unióról szóló szerződésben foglalt elve meghatározza azokat a feltételeket, amelyek mellett az Unió rendelkezik

Részletesebben

2009. évi CLV. Törvény

2009. évi CLV. Törvény 2009. évi CLV. Törvény a minısített adat védelmérıl* * A törvényt az Országgyőlés a 2009. december 14-i ülésnapján fogadta el. MEGJELENT M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009. évi 194. szám 47843 M A G Y A R

Részletesebben

A TAGÁLLAMOK KORMÁNYKÉPVISELŐINEK KONFERENCIÁJA. Brüsszel, 2004. október 29. (OR. fr) CIG 87/2/04 REV 2

A TAGÁLLAMOK KORMÁNYKÉPVISELŐINEK KONFERENCIÁJA. Brüsszel, 2004. október 29. (OR. fr) CIG 87/2/04 REV 2 A TAGÁLLAMOK KORMÁNYKÉPVISELŐINEK KONFERENCIÁJA Brüsszel, 2004. október 29. (OR. fr) CIG 87/2/04 REV 2 Tárgy: Az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés CIG 87/2/04 REV2 HU TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM

Részletesebben

2009. évi CLV. törvény I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. Alapelvek. Értelmezı rendelkezések

2009. évi CLV. törvény I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. Alapelvek. Értelmezı rendelkezések 1 Az Országgyőlés az állami és a közfeladatok ellátásának biztosítása érdekében, a közérdekő adatok megismerésének alkotmányos jogából, illetve e jog kizárólag szükséges és arányos mértékő korlátozásának

Részletesebben

Civil kézikönyv. http://elearning.hid-miskolc.hu/mod/book/print.php?id=2

Civil kézikönyv. http://elearning.hid-miskolc.hu/mod/book/print.php?id=2 Page 1 of 82 Civil kézikönyv Portál: HÍD Egyesület e-learning portál Kurzus: Civil kézikönyv Könyv modul: Civil kézikönyv Nyomtatta: Iványi Gábor Dátum: Thursday, 5 February 2009, 11:29 PM Page 2 of 82

Részletesebben

A közösségi jog ABC-je

A közösségi jog ABC-je Európai Dokumentumok Oktatási és Kulturális Fôigazgatóság Dr. Klaus-Dieter Borchardt A közösségi jog ABC-je European Commission Az Európai Dokumentumok sorozat e kötete az Európai Unió minden hivatalos

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 883/2004/EK RENDELETE (2004. április 29.) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 883/2004/EK RENDELETE (2004. április 29.) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról 2004R0883 HU 01.05.2010 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 883/2004/EK RENDELETE

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE. (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE. (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I. L 177/6 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.7.4. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.) AZ EURÓPAI PARLAMENT

Részletesebben

I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelkezés a hatályos alkotmányi szöveg gördülékenyebb megfogalmazása.

I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelkezés a hatályos alkotmányi szöveg gördülékenyebb megfogalmazása. 1 Magyarország államformája köztársaság. I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK 1. 2. (1) A Magyar Köztársaság független, demokratikus jogállam. Változatlan szöveg. (2) A közhatalom forrása a nép, amely azt

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa által a közbeszerzési referens szakképesítés (OKJ 54 343 03 0000 00 00) Közbeszerzési vonatkozású általános jogi ismeretek

A Közbeszerzések Tanácsa által a közbeszerzési referens szakképesítés (OKJ 54 343 03 0000 00 00) Közbeszerzési vonatkozású általános jogi ismeretek A Közbeszerzések Tanácsa által a közbeszerzési referens szakképesítés (OKJ 54 343 03 0000 00 00) Közbeszerzési vonatkozású általános jogi ismeretek szakmai követelménymoduljához készíttetett segédanyag

Részletesebben

KÉZIKÖNYV. Kézikönyv a menekültügyre, határokra és bevándorlásra vonatkozó európai jogról

KÉZIKÖNYV. Kézikönyv a menekültügyre, határokra és bevándorlásra vonatkozó európai jogról KÉZIKÖNYV Kézikönyv a menekültügyre, határokra és bevándorlásra vonatkozó európai jogról Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége, 2014 Európa Tanács, 2014 A Kézikönyv kézirata 2013. decemberben készült el.

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.11.25. C(2014) 9048 final A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) a Bizottság főigazgatói, valamint a szervezetek vagy önfoglalkoztató személyek közötti megbeszélésekről

Részletesebben

T/2204. számú. törvényjavaslat

T/2204. számú. törvényjavaslat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/2204. számú törvényjavaslat az egyrészrıl az Európai Közösségek és tagállamai, másrészrıl az Örmény Köztársaság közötti Partnerségi és Együttmőködési Megállapodás, valamint

Részletesebben

ANTIDISZKRIMINÁCIÓS KÉZIKÖNYV

ANTIDISZKRIMINÁCIÓS KÉZIKÖNYV ANTIDISZKRIMINÁCIÓS KÉZIKÖNYV ANTIDISZKRIMINÁCIÓS KÉZIKÖNYV Készült a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Civil szervezetek és az antidiszkriminációs törvény végrehajtása címû programja keretében SZERZÕK:

Részletesebben

Jogalkotási és jogalkalmazási ismeretek

Jogalkotási és jogalkalmazási ismeretek Jogalkotási és jogalkalmazási ismeretek 1 Tartalom I. részr 1. A jogalkotás s tartalmi kérdk rdései 2. A magyar köztk ztársaság g jogforrási rendszere 3. Jogszabály ly-elıkészítési si és s jogszabály ly-

Részletesebben

Az emberi dimenzióval foglalkozó koppenhágai konferencia dokumentuma

Az emberi dimenzióval foglalkozó koppenhágai konferencia dokumentuma Az emberi dimenzióval foglalkozó koppenhágai konferencia dokumentuma EURÓPAI BIZTONSÁGI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÉRTEKEZLET Az EBEÉ emberi dimenzióval foglalkozó koppenhágai konferenciájának dokumentuma (Koppenhága,

Részletesebben

Alapvető szabályok: lásd: A fogyatékossággal élő emberek esélyegyenlőségének alapvető szabályai

Alapvető szabályok: lásd: A fogyatékossággal élő emberek esélyegyenlőségének alapvető szabályai Szószedet a fogyatékosságról és az emberi jogokról Alapvető szabályok: lásd: A fogyatékossággal élő emberek esélyegyenlőségének alapvető szabályai Aláírás: Az emberi jogi egyezmények ratifikálásának első

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE (2011. április 25.) (tervezet)

MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE (2011. április 25.) (tervezet) MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE (2011. április 25.) (tervezet) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat Mi, a magyar nemzet tagjai, az új évezred kezdetén, felelősséggel

Részletesebben

Emberi Jogok Európai Egyezménye

Emberi Jogok Európai Egyezménye Emberi Jogok Európai Egyezménye A 11. és 14. Kiegészítő Jegyzőkönyv által módosított Emberi Jogok Európai Egyezménye valamint az 1., 4., 6., 7., 12. és 13. Kiegészítő Jegyzőkönyv Az Egyezményt korábban

Részletesebben

EURÓPAI KÖZJOG ÉS POLITIKA 2. 2011/2012

EURÓPAI KÖZJOG ÉS POLITIKA 2. 2011/2012 EURÓPAI KÖZJOG ÉS POLITIKA 2. 2011/2012 - Indikatív Tételsor - Szürke Modul (Külgazdaság, CFSP, SZBJT) Külgazdasági Politika 1. Mi a vámunió? EUMSz 28. c. (1): Az Az Unió vámuniót alkot, amely a teljes

Részletesebben

1990. évi LXV. törvény. a helyi önkormányzatokról. I. fejezet A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI. Az önkormányzati jogok

1990. évi LXV. törvény. a helyi önkormányzatokról. I. fejezet A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI. Az önkormányzati jogok 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról Az Országgyőlés - követve hazánk haladó önkormányzati hagyományait, továbbá az Európai Önkormányzati Karta alapkövetelményeit - elismeri és védi a helyi

Részletesebben

2009. JÚNIUS 4-7. SEGÉDLET AZ EURÓPAI UNIÓ EGYHÁZAINAK ÉS KERESZTYÉN SZERVEZETEINEK

2009. JÚNIUS 4-7. SEGÉDLET AZ EURÓPAI UNIÓ EGYHÁZAINAK ÉS KERESZTYÉN SZERVEZETEINEK EURÓPA PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK 2009. JÚNIUS 4-7. SEGÉDLET AZ EURÓPAI UNIÓ EGYHÁZAINAK ÉS KERESZTYÉN SZERVEZETEINEK KERESZTYÉN LÁTOMÁSUNK AGGODALMAINK - KÉRDÉSEINK Krisztust követı hitünk parancsára minden

Részletesebben