A MENEKÜLTÜGYI POLITIKA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MENEKÜLTÜGYI POLITIKA"

Átírás

1 A MENEKÜLTÜGYI POLITIKA A menekültügyi politika célja a tagállamok menekültügyi eljárásainak harmonizálása egy közös európai menekültügyi rendszer kialakításával. A Lisszaboni Szerződés jelentős módosításokat tartalmaz. Részletes végrehajtását a Stockholmi Program szabályozza. JOGALAP Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 67. cikkének (2) bekezdése és 78. cikke. Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 18. cikke. CÉLKITŰZÉSEK Közös menekültügyi, kiegészítő és ideiglenes védelem nyújtására vonatkozó politika kialakítása azzal a céllal, hogy a nemzetközi védelmet igénylő harmadik országbeli állampolgárok mindegyike számára megfelelő jogállást kínáljon és biztosítsa a visszaküldés tilalma elvének tiszteletben tartását. E politikának meg kell felelnie az évi genfi egyezménynek és az évi jegyzőkönyvnek. Sem a szerződés, sem a Charta nem tartalmazza a menedékjog és a menekült fogalmának meghatározását. Mindkettő kifejezetten az július 28-i genfi egyezményre és az január 31-i jegyzőkönyvre hivatkozik. EREDMÉNYEK A. Az Amszterdami és a Nizzai Szerződés hatásai 1999-ben az Amszterdami Szerződés új hatáskörökkel ruházta fel az EU intézményeit, lehetővé téve, hogy külön intézményi mechanizmus alapján dolgozzanak ki jogszabályokat a menekültügy területén ben a Nizzai Szerződés úgy rendelkezett, hogy a hatálybalépését követő 5 éven belül a Tanács egyes területekre vonatkozóan intézkedéseket hoz, mindenekelőtt megállapítja a valamely harmadik ország állampolgára által a tagállamok egyikében benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételeket és eljárási szabályokat, valamint egyes minimumszabályokat (menedékkérők befogadása, menekültstátusz, eljárások). A szerződés azt is kikötötte, hogy a Tanács az Európai Parlamenttel történő egyszerű konzultációt követően egyhangúlag határoz a közös szabályok és a témát szabályozó főbb elvek meghatározását illetően. A szerződés kimondta, hogy az első szakasz lezárása után a Tanács határozhat a rendes együttdöntési eljárás alkalmazásáról, a Tanács pedig minősített többséggel hozza meg a határozatait. A Tanács 2004 végén hozta meg e határozatot, és 2005 óta alkalmazzák az együttdöntési eljárást. Az Európai Unió ismertetése

2 B. A Lisszaboni Szerződés A Lisszaboni Szerződés megújította a menekültügyi intézkedéseket azok közös menekültügyi politikává történő átalakítása révén. Célja már nem csupán a minimumszabályok felállítása, hanem egy egységes, szabályzatokat és eljárásokat tartalmazó közös rendszer létrehozása is. A közös európai menekültügyi rendszernek a következő elemeket kell magában foglalnia: egységes menekültstátusz, egységes kiegészítő védelmet biztosító jogállás, közös ideiglenes védelmi rendszer, közös eljárások a menekültstátusz vagy kiegészítő védelmet biztosító jogállás megadására és visszavonására vonatkozóan, a menedékjog iránti kérelem elbírálására köteles tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok, a befogadási körülményekre vonatkozó szabályok, a harmadik országokkal való partnerség és együttműködés. Semmilyen változtatás nem történt az Unión belüli döntéshozatali folyamatban. Azonban jelentős mértékben javult az Európai Unió Bírósága által végzett igazságügyi ellenőrzés. Az előzetes döntéshozatal céljából benyújtott keresetekkel egy tagállam bármelyik bírósága foglalkozhat, ellentétben a korábbi gyakorlattal, amikor ezt a feladatot csak a nemzeti bíróságok végezhették. Ez várhatóan lehetővé teszi, hogy a menekültügy terén a Bíróságnál jelentősebb ítélkezési gyakorlat alakuljon ki. C. Az Európai Tanács programjai Az Európai Tanács által egymás után elfogadott programok jelentős hatást gyakoroltak az európai menekültügyi politika végrehajtására októberben a tamperei program elfogadásával a Tanács úgy határozott, hogy a közös európai menekültügyi rendszert két egymást követő lépésben kell megvalósítani novemberben a Hágai Program azt kérte, hogy a második szakasz eszközeit és intézkedéseit 2010 vége előtt fogadják el. A október 16-án elfogadott Európai Bevándorlási és Menekültügyi Paktum ünnepélyesen emlékeztet arra, hogy valamennyi üldözött külföldinek joga van ahhoz, hogy a genfi egyezmény értelmében segítségben és védelemben részesüljön az Európai Unió területén. Kéri, hogy amennyiben lehetséges 2010-ben de legkésőbb 2012-ben közös garanciákat tartalmazó, egységes menekültügyi eljárást vezessenek be, valamint hogy a menekültek és a kiegészítő védelmet élvezők tekintetében egységes jogállásokat fogadjanak el. A Stockholmi Program, amelyet a közötti időszakra az Európai Tanács december 10-én fogadott el, megerősítette a közös szolidáris és védelmi terület létrehozására irányuló célkitűzést, amely terület alapja a közös menekültügyi eljárás és a nemzetközi védelemben részesülők egységes jogállása. Mindenekelőtt hangsúlyozza, hogy ösztönözni kell a tényleges szolidaritást azokkal a tagállamokkal, amelyekre különleges nyomás nehezedik, valamint kiemeli az új Európai Menekültügyi Támogatási Hivatalnak szánt fontos szerepet. Az Európai Unió ismertetése

3 D. A hatályos főbb jogi eszközök és a függőben lévő javaslatok: az Európai Parlament és a Tanács április 16-i 516/2014/EU rendelete a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap létrehozásáról, a 2008/381/EK tanácsi határozat módosításáról, valamint az 573/2007/EK és az 575/2007/EK európai parlamenti és tanácsi határozatok és a 2007/435/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről [1] ; az Európai Parlament és a Tanács április 16-i 514/2014/EU rendelete a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapra, valamint a rendőrségi együttműködés, a bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem, valamint a válságkezelés pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról [2] ; az Európai Parlament és a Tanács június 26-i 603/2013/EU rendelete a harmadik országbeli állampolgár vagy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló 604/2013/EU rendelet hatékony alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok összehasonlítását szolgáló Eurodac létrehozásáról, továbbá a tagállamok bűnüldöző hatóságai és az Europol által az Eurodac-adatokkal való, bűnüldözési célú összehasonlítások kérelmezéséről, valamint a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű ITrendszereinek üzemeltetési igazgatását végző ügynökség létrehozásáról szóló 1077/2011/ EU rendelet módosításáról [3] (a 603/2013/EU rendelet alkalmazása a hatálybalépése után két évvel kezdődik és hatályon kívül fogja helyezni a korábbi 2725/2000/EK tanácsi rendeletet és annak végrehajtási rendeletét (407/2002/EK)); az Európai Parlament és a Tanács június 26-i 2013/33/EU irányelve a nemzetközi védelmet kérelmezők befogadására vonatkozó szabályok megállapításáról [4] (a 2013/33/ EU irányelv július 21-én hatályon kívül fogja helyezni a Tanács 2003/9/EK irányelvét); az Európai Parlament és a Tanács június 26-i 2013/32/EU irányelve a nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó közös eljárásokról [5] (a 2013/32/EU irányelv július 21-én hatályon kívül fogja helyezni a Tanács 2005/85/EK irányelvét); az Európai Parlament és a Tanács december 13-i 2011/95/EU irányelve a harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésére, az egységes menekült- vagy kiegészítő védelmet biztosító jogállásra, valamint a nyújtott védelem tartalmára vonatkozó szabályokról [6] (a 2011/95/EU irányelv december 21-én hatályon kívül fogja helyezni a korábbi 2004/83/EK tanácsi irányelvet); az Európai Parlament és a Tanács május 9-i 439/2010/EU rendelete az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal létrehozásáról [7] ; az Európai Parlament és a Tanács december 16-i 2008/115/EK irányelve a harmadik országok illegálisan tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról [8] ; [1]HL L 150., , 168. o. [2]HL L 150., , 112. o. [3]HL L 180., , 1. o. [4]HL L 180., , 96. o. [5]HL L 180., , 60. o. [6]HL L 337., , 9. o. [7]HL L 132., , 11. o. [8]HL L 348., , 98. o. Az Európai Unió ismertetése

4 a Tanács július 20-i 2001/55/EK irányelve a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek tömeges beáramlása esetén nyújtandó átmeneti védelem minimumkövetelményeiről, valamint a tagállamok e személyek befogadása és a befogadás következményeinek viselése tekintetében tett erőfeszítései közötti egyensúly előmozdítására irányuló intézkedésekről [9]. AZ EURÓPAI PARLAMENT SZEREPE A menekültüggyel kapcsolatos Unión belüli szolidaritás fokozásáról szóló, szeptember 11-i állásfoglalás, A gyakorlati együttműködés, a döntéshozatal minősége a közös európai menekültügyi rendszerben című, június 21-i állásfoglalás, a dublini rendszer értékeléséről szóló, szeptember 2-i állásfoglalás, valamint a közös európai menekültügyi rendszer jövőjéről szóló, március 10-i állásfoglalás átfogó képet nyújt az Európai Parlament által megfogalmazott fő iránymutatásokról és aggodalmakról. Az Európai Parlament megbízható és méltányos, hatékonyan végrehajtott és a visszaküldés tilalmának elvén alapuló eljárásokat sürget. Hangsúlyozza, hogy el kell kerülni a védelem mértékének és a befogadás minőségének romlását, és az EU külső határai mentén elhelyezkedő tagállamokra háruló terhek jobb megosztására kell törekedni. A Parlament hangsúlyozza, hogy a fogva tartásra csak kivételes, nagyon pontosan meghatározott körülmények között kerülhet sor, és biztosítani kell a bírósághoz fordulás jogát. Támogatja a Menekültügyi Támogatási Hivatal létrehozását. A Parlament egyébként megsemmisítés iránti keresetet nyújthat be a Bírósághoz, és ezt az eszközt sikeresen alkalmazta a 2005/85/EK irányelvben meghatározott, a biztonságos származási országnak tekintett harmadik országok és a biztonságos európai harmadik országok közös minimumlistája elfogadására vonatkozó rendelkezések megsemmisítése érdekében (Európai Bíróság, május 6-i ítélet, C-133/06. sz. ügy). A Parlament több látogatást is szervezett a tagállamokban található befogadóállomásokra és idegenrendészeti fogdákba. A menedékkérők befogadása minimumszabályainak megállapításáról szóló 2003/9/EK irányelvnek az Európai Unióban történő végrehajtásáról: az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság helyszíni látogatásai ( ) című, február 5-i állásfoglalásában hangsúlyozza a már létező jogszabályok tagállamok általi alkalmazásának hiányosságait. Az új menekültügyi csomag bemutatása keretében, amelynek eredményeképp létrejött egy közös európai menekültügyi rendszer, a Parlament társjogalkotói minőségében május 7-én első olvasatban döntést hozott a Bizottság által beterjesztett első négy javaslatról: a befogadási minimumszabályokról, az Eurodacról, a benyújtott kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározásáról és az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatalról. Általában véve és azzal a feltétellel, hogy bizonyos pontokhoz módosításokat nyújtanak be a Parlament kinevezett előadói elégedettek voltak a Bizottság javaslataival és általános megközelítésével [10]. Az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatalt létrehozó 439/2012/EU rendelettel kapcsolatos két évig tartó tárgyalásokat, majd a rendelet 2010-ben és a kvalifikációs irányelv (lásd feljebb: Eredmények D. pont) 2011 végén történt elfogadását követően politikai megállapodás született a Tanács és a Parlament között a nemzetközi védelmet kérelmezők befogadására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 2013/33/EU irányelvről és a nemzetközi védelem [9]HL L 212., , 12. o. [10]A befogadás minimumszabályai: A. Masip Hidalgo, 2008/0244; Eurodac: N. Vlad Popa, 2008/0242; Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal: J. Lambert, 2009/0027; a kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam: J. Hennis- Plasschaert, 2008/0243; Európai Menekültügyi Alap: B. Dührkop Dührkop, 2009/0026. Az Európai Unió ismertetése

5 megadására és visszavonására vonatkozó közös eljárásokról szóló 2013/32/EU irányelvről. Az új közös európai menekültügyi rendszer megvalósítása a 604/2013/EU módosított dublini rendelet és az Eurodac létrehozásáról szóló, júniusi 603/2013/EU rendelet elfogadásával befejeződött. Sarah Sy 06/2015 Az Európai Unió ismertetése

Molnár Tamás mily színes e táj! az európai unió menekültügyi acquis-jának kialakulása És fejló dé s e a kezdetektó l na pja i n k ig

Molnár Tamás mily színes e táj! az európai unió menekültügyi acquis-jának kialakulása És fejló dé s e a kezdetektó l na pja i n k ig Molnár Tamás mily színes e táj! az európai unió menekültügyi acquis-jának kialakulása És fejló dé s e a kezdetektó l na pja i n k ig a kezdetektó l amszterdamig Az eredendően gazdasági integrációs szervezetnek

Részletesebben

KÖZÖS EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI RENDSZER. Belügy

KÖZÖS EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI RENDSZER. Belügy KÖZÖS EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI RENDSZER Belügy A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni. Ingyenesen hívható telefonszám (*): 00 800 6 7 8 9 10 11 (*)

Részletesebben

A NEMZETKÖZI VÉDELEM NEM EU-HARMONIZÁLT FORMÁI MAGYARORSZÁGON Gyulai Gábor Budapest, 2009. augusztus

A NEMZETKÖZI VÉDELEM NEM EU-HARMONIZÁLT FORMÁI MAGYARORSZÁGON Gyulai Gábor Budapest, 2009. augusztus A NEMZETKÖZI VÉDELEM NEM EU-HARMONIZÁLT FORMÁI MAGYARORSZÁGON Gyulai Gábor Budapest, 2009. augusztus 2 A NEMZETKÖZI VÉDELEM NEM EU-HARMONIZÁLT FORMÁI MAGYARORSZÁGON 2009 Gyulai Gábor. Minden jog fenntartva.

Részletesebben

Emberi jogi képzés a visszatérés területén. Oktatási segédanyag. Országos Bírósági Hivatal 2012-2013.

Emberi jogi képzés a visszatérés területén. Oktatási segédanyag. Országos Bírósági Hivatal 2012-2013. Emberi jogi képzés a visszatérés területén Oktatási segédanyag Országos Bírósági Hivatal 2012-2013. Emberi jogi képzés a visszatérés területén Oktatási segédanyag Tartalomjegyzék: Dr. Igor Ciobanu: A visszaküldés

Részletesebben

tanulmányok A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésen alapuló térség jogforrásainak feltárása [*] CZIGLER DEZSŐ TAMÁS HORVÁTHY BALÁZS

tanulmányok A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésen alapuló térség jogforrásainak feltárása [*] CZIGLER DEZSŐ TAMÁS HORVÁTHY BALÁZS tanulmányok CZIGLER DEZSŐ TAMÁS HORVÁTHY BALÁZS A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésen alapuló térség jogforrásainak feltárása [*] I. BEVEZETŐ Az Európai Unión belül a határok megszüntetése,

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGET LÉTREHOZÓ SZERZŐDÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGET LÉTREHOZÓ SZERZŐDÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA This publication is a private consolidation made by Kristina Savickaite, Lithuanian trainee, under the responsibility of Volker Heydt, Brussels, official at the European Commission's Directorate-General

Részletesebben

KÉZIKÖNYV. Kézikönyv a menekültügyre, határokra és bevándorlásra vonatkozó európai jogról

KÉZIKÖNYV. Kézikönyv a menekültügyre, határokra és bevándorlásra vonatkozó európai jogról KÉZIKÖNYV Kézikönyv a menekültügyre, határokra és bevándorlásra vonatkozó európai jogról Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége, 2014 Európa Tanács, 2014 A Kézikönyv kézirata 2013. decemberben készült el.

Részletesebben

BELÜGYMINISZTÉRIUM EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI ALAP 2013. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A BM/3651-1/2013. SZ. NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ

BELÜGYMINISZTÉRIUM EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI ALAP 2013. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A BM/3651-1/2013. SZ. NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ BELÜGYMINISZTÉRIUM EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI ALAP 2013. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A BM/3651-1/2013. SZ. NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ 1 T A RT ALOMJ E GYZÉK I. AZ EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI ALAP... 3 I.1. Általános információk...

Részletesebben

A TANÁCS 2009/50/EK IRÁNYELVE

A TANÁCS 2009/50/EK IRÁNYELVE 2009.6.18. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 155/17 IRÁNYELVEK A TANÁCS 2009/50/EK IRÁNYELVE (2009. május 25.) a harmadik országbeli állampolgárok magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából

Részletesebben

Az Európai Unió által a 2014-2020. közötti uniós programozási időszakban létrehozásra kerülő Belső Biztonsági Alaphoz kapcsolódó hétéves

Az Európai Unió által a 2014-2020. közötti uniós programozási időszakban létrehozásra kerülő Belső Biztonsági Alaphoz kapcsolódó hétéves Az Európai Unió által a 2014-2020. közötti uniós programozási időszakban létrehozásra kerülő Belső Biztonsági Alaphoz kapcsolódó hétéves szakpolitikai stratégia TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

A projekt az Európai Bizottság társfinanszírozásával valósul meg. 1

A projekt az Európai Bizottság társfinanszírozásával valósul meg. 1 A kísérő nélküli kiskorúak befogadása, hazatérése és integrációja érdekében tett intézkedésekre vonatkozó szakpolitikák és e kiskorúak száma Magyarországon A projekt az Európai Bizottság társfinanszírozásával

Részletesebben

Az Európai Unió migrációs politikája napjainkban

Az Európai Unió migrációs politikája napjainkban Az Európai Unió migrációs politikája napjainkban Erdei Nikolett Tuka Ágnes Európa és a migráció A világ népességének körülbelül 3%-a, mintegy 220 millió ember él szülőhazáján kívül, közülük ma már sokan

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ BÜNTETŐJOGI JOGALKOTÁSÁNAK LEGÚJABB TENDENCIÁI UDVARHELYI BENCE

AZ EURÓPAI UNIÓ BÜNTETŐJOGI JOGALKOTÁSÁNAK LEGÚJABB TENDENCIÁI UDVARHELYI BENCE Publicationes Universitatis Miskolcinensis Sectio Juridica et Politica, Tomus XXXII. (2014), pp. 321 337. AZ EURÓPAI UNIÓ BÜNTETŐJOGI JOGALKOTÁSÁNAK LEGÚJABB TENDENCIÁI UDVARHELYI BENCE A 2009-ben hatályba

Részletesebben

I. Bel- és igazságügyi együttmûködés a Maastrichti Szerzôdésig. II. A bel- és igazságügyi együttmûködés intézményei és keretei

I. Bel- és igazságügyi együttmûködés a Maastrichti Szerzôdésig. II. A bel- és igazságügyi együttmûködés intézményei és keretei Bevezetés 2 I. Bel- és igazságügyi együttmûködés a Maastrichti Szerzôdésig 3 II. A bel- és igazságügyi együttmûködés intézményei és keretei 5 III. Az Amszterdami Szerzôdés reformjai 11 IV. Az európai bel-

Részletesebben

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 KAPONYI ERZSÉBET

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 KAPONYI ERZSÉBET Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 KAPONYI ERZSÉBET A KÖZÖS EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI RENDSZER ÉS AZ ALAPVETŐ JOGOK VÉDELME* Bevezető A nemzetközi migráció komplex kérdése

Részletesebben

Magyarország. Lengyelország

Magyarország. Lengyelország Belarus Bevezetés Magyarország Csehország mint menedéket nyújtó ország Szlovákia Lengyelország Ukrajna Ausztria Budapest Magyarország Románia Szlovénia Horvátország Szerbia A menedékkérők és menekültek

Részletesebben

Igazságügyi együttműködés az Európai Unióban

Igazságügyi együttműködés az Európai Unióban Igazságügyi együttműködés az Európai Unióban Különös tekintettel a Lisszaboni Szerződés újításaira 2010.05.21. Dr. Jeney Petra Előadásvázlat A Lisszaboni Szerződés (LSZ) legfontosabb változtatásai A szabadság,

Részletesebben

L 331/12 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.12.15.

L 331/12 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.12.15. L 331/12 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.12.15. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1093/2010/EU RENDELETE (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról,

Részletesebben

RENDELETEK. A TANÁCS 390/2014/EU RENDELETE (2014. április 14.) a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó Európa a polgárokért program létrehozásáról

RENDELETEK. A TANÁCS 390/2014/EU RENDELETE (2014. április 14.) a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó Európa a polgárokért program létrehozásáról 2014.4.17. L 115/3 RENDELETEK A TANÁCS 390/2014/EU RENDELETE (2014. április 14.) a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó Európa a polgárokért program létrehozásáról AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel

Részletesebben

(Tájékoztatások) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK TANÁCS MEGÁLLAPODÁS

(Tájékoztatások) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK TANÁCS MEGÁLLAPODÁS 2013.6.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 175/1 IV (Tájékoztatások) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK TANÁCS MEGÁLLAPODÁS az egységes

Részletesebben

MINK JÚLIA AZ EMBERI JOGOK VÉDELME ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MENEKÜLTÜGYI SZABÁLYOZÁSA

MINK JÚLIA AZ EMBERI JOGOK VÉDELME ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MENEKÜLTÜGYI SZABÁLYOZÁSA MINK JÚLIA AZ EMBERI JOGOK VÉDELME ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MENEKÜLTÜGYI SZABÁLYOZÁSA A KÍNZÁS, AZ EMBERTELEN VAGY MEGALÁZÓ BÁNÁSMÓD ÉS BÜNTETÉS TILALMA, VALAMINT A NON-REFOUEMENT ELVÉNEK VIZSGÁLATA CÍMŰ DOKTORI

Részletesebben

A SZUBSZIDIARITÁS ELVE

A SZUBSZIDIARITÁS ELVE A SZUBSZIDIARITÁS ELVE Az Unió nem kizárólagos hatáskörei vonatkozásában a szubszidiaritás Európai Unióról szóló szerződésben foglalt elve meghatározza azokat a feltételeket, amelyek mellett az Unió rendelkezik

Részletesebben

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 161. cikkére, tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 161. cikkére, tekintettel a Bizottság javaslatára, 2006.7.31. L 210/25 A TANÁCS 1083/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE ÉS NÉHÁNY KIEMELT SZAKPOLITIKÁJA Tansegédlet 2009. április Összeállította: Dr. Törő Csaba főiskolai tanár Tartalomjegyzék I. AZ EURÓPAI UNIÓ FOGALMA...2 I.1. Az EU-t

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 883/2004/EK RENDELETE (2004. április 29.) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 883/2004/EK RENDELETE (2004. április 29.) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról 2004R0883 HU 01.05.2010 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 883/2004/EK RENDELETE

Részletesebben

Az Európai Tanács eljárási szabályzata A Tanács eljárási szabályzata

Az Európai Tanács eljárási szabályzata A Tanács eljárási szabályzata ISSN 1830-4982 HU A TANÁCS FŐTITKÁRSÁGA Az Európai Tanács eljárási szabályzata A Tanács eljárási szabályzata REFERENCIASZÖVEGEK 2009. DECEMBER Az Európai Tanács eljárási szabályzata A Tanács eljárási szabályzata

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE. (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE. (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I. L 177/6 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.7.4. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.) AZ EURÓPAI PARLAMENT

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS IRÁNYELVE

Javaslat A TANÁCS IRÁNYELVE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.6.12. COM(2013) 348 final 2013/0188 (CNS) C7-0200/13 Javaslat A TANÁCS IRÁNYELVE a 2011/16/EU irányelvnek az adózás területére vonatkozó kötelező automatikus információcsere

Részletesebben

DISSERTATIONES. FÉL LÁBBAL A PARADICSOMBAN Menekültügyi igazgatás nemzetközi jogi és európai jogi kitekintéssel. BERKES LILLA egyetemi hallgató

DISSERTATIONES. FÉL LÁBBAL A PARADICSOMBAN Menekültügyi igazgatás nemzetközi jogi és európai jogi kitekintéssel. BERKES LILLA egyetemi hallgató Iustum Aequum Salutare IV. 2008/1. 77 95. DISSERTATIONES FÉL LÁBBAL A PARADICSOMBAN Menekültügyi igazgatás nemzetközi jogi és európai jogi kitekintéssel BERKES LILLA egyetemi hallgató I. Bevezetõ A menedékjog

Részletesebben

A SZERZŐDÉSEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA ALAPJOGI CHARTA

A SZERZŐDÉSEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA ALAPJOGI CHARTA EURÓPAI UNIÓ A SZERZŐDÉSEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA ALAPJOGI CHARTA 2010. MÁRCIUS 2010.3.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 83/1 E U Sz. AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI

Részletesebben