Az uniós jog elsőbbsége, közvetlen hatálya és alkalmazhatósága

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az uniós jog elsőbbsége, közvetlen hatálya és alkalmazhatósága"

Átírás

1 Az uniós jog elsőbbsége, közvetlen hatálya és alkalmazhatósága ősz Dr. Lattmann Tamás Uniós jog működésének modellje Elsődleges források Másodlagos források Állam Jogalkotás Állam Jogalkotás EU jogalkotás Állam Jogalkotás Állam Jogalkotás Állam Jogalkotás Lattmann Tamás (ELTE ÁJK) 1

2 Uniós jog elsőbbség, közvetlen hatály elsőbbség: az uniós jog elsőbbséget élvez a tagállami jogi előírásokkal szemben közvetlen alkalmazhatóság: a jog végrehajtása független az esetleges tagállami végrehajtástól közvetlen hatály: az uniós jog közvetlenül hoz létre egyéni jogokat és kötelességeket, melyek védelme és érvényesítése a nemzeti bíróságok kötelezettsége Uniós jog elsőbbség, közvetlen hatály részben folyamatosan alakul ki konkrét előírások + a Bíróság jogértelmező munkájának eredménye (több ügy során alakul ki) elsődleges források esetén másodlagos források esetén vertikális horizontális közvetlen hatály Lattmann Tamás (ELTE ÁJK) 2

3 Uniós jog elsőbbség, közvetlen hatály Állam Jogalkotás Vertikális közvetlen hatály állam-egyén viszonylat Horizontális közvetlen hatály egyén-egyén viszonylat Uniós jog források Elsődleges források ALAPÍTÓ SZERZŐDÉSEK ÁLTALÁNOS JOGELVEK Másodlagos források 1. pillér EK Rendelet Irányelv Határozat Ajánlás, állásfoglalás Közös stratégia 2. pillér Együttes fellépés KKBP Közös álláspont Nk. megállapodás 3. pillér Lisszaboni Szerződés BRIE ezt megszünteti Kerethatározat Lattmann Tamás (ELTE ÁJK) 3

4 Elsődleges források elsőbbsége, közvetlen hatálya Elsődleges jogforrások elsőbbsége Az államok által megkötött nemzetközi szerződések elsőbbsége az állami joghoz képest nemzetközi jogi evidencia Elsődleges jogforrások : nemzetközi szerződések, vagy amúgy is kötelezőnek elismert jogelvek Costa v. E.N.E.L. (1964) Kérdés: lex posterior elv későbbi törvény szabálya leronthatja-e a törvényi szinten lévő nemzetközi szerződés szabályát? Bíróság: A közösségi jog alkalmazásának nem akadálya a későbbi nemzeti jogszabály! Lattmann Tamás (ELTE ÁJK) 4

5 Elsődleges jogforrások közvetlen hatálya Van Gend en Loos v. holland adóhatóság (1963) Kérdés: a holland cég jogosult-e közvetlenül a Római Szerződés egy cikkére hivatkozni? Bíróság: a közösségi jog egy új, elkülönült jogrend, amelynek javára az államok körülhatárolt területen korlátozták szuverén jogaikat, amelynek jogalanyai a tagállamok és azok állampolgárai is Costa v. E.N.E.L. (1964) Bíróság: A közösségi jog saját jogrend, mely a tagállamok jogrendje integráns részévé vált és amelyet bíróságaik alkalmazni kötelesek. Indokok: EK természete (határozatlan idő, saját jogalanyiság, jogképesség, hatáskörök) + EKSZ szövege és szelleme Elsődleges jogforrások közvetlen hatálya négy feltétel: adott közösségi jogi előírás akkor alkalmazandó közvetlenül, ha az 1. egyértelmű 2. feltétlen 3. önálló 4. negatív tartalmú További fejlődés: a négy feltétel eróziója a további jogértelmező munka során a Bíróság folyamatosan lazította a fenti kritériumokat Lattmann Tamás (ELTE ÁJK) 5

6 Elsődleges jogforrások közvetlen hatálya A négy feltétel eróziója ad 1. egyértelműség Ténylegesen mennyire szükséges, hogy a felhívott norma egyértelmű legyen, egyáltalán hogyan értelmezhető ez? Defrenne v. SABENA (1976) Kérdés: egyenlő munkáért egyenlő bér elve közvetlenül hatályos-e (stewardess pereli a légitársaságot a diszkriminatív bérezés okán) Bíróság: az adott ügyben az elv konkrétan értelmezhető a ténylegesen azonos munkakör miatt, így a válasz, hogy igen Elsődleges jogforrások közvetlen hatálya A négy feltétel eróziója ad 3. önállóság Ha adott norma későbbi jogalkotási aktust igényel, ám ez(ek) elmarad(nak), az hatályosulhat közvetlenül? Reyners v. Belgium (1974) Kérdés: RSZ 52. cikk közvetlen hatálya? A szöveg szerint el kell törölni minden korlátozást, ám ez nem történt meg, az ehhez szükséges irányelveket a Tanács nem fogadta el. Bíróság: a norma közvetlenül hatályosulhat, mert amúgy is ez volt a cél Lattmann Tamás (ELTE ÁJK) 6

7 Elsődleges jogforrások közvetlen hatálya A négy feltétel eróziója ad 4. negatív tartalom Valóban csak kötelezettséget tartalmazó norma esetében értelmezhető a közvetlen hatály? Lütticke v. Hauptzollamt Saarlouis (1966) Bíróság: nem csak negatív tartalom esetén, hanem perelni lehet az államot egy cselekvésre felszólító közösségi szabály nem teljesítése esetén is, ha a tagállam számára arra adott határidő eltelt (Lütticke-elv) Elsődleges jogforrások közvetlen hatálya közvetlen hatály kiterjesztése a horizontális jogviszonyokra a vertikális (azaz a közigazgatási jellegű) jogviszonyokra egyértelművé vált mi lesz a magánjogiakkal (horizontális)? először csak a főbb elvek tekintetében, majd általánosan is elismerték Walrave, Koch v. Association Cycliste (1974) Kérdés: diszkrimináció állampolgársági alapon a kerékpáros szövetség versenykiírásában Bíróság: horizontális viszonyokra is alkalmazhatóak a főbb elvek az állampolgárságon alapuló bármely megkülönböztető bánásmód tilalma nemcsak a kormányzati intézkedések esetében érvényes, hanem a nem-kormányzati megegyezésekre (mint pl. a szövetségek alapszabályzata) is vonatkozik Lattmann Tamás (ELTE ÁJK) 7

8 Másodlagos források elsőbbsége, közvetlen hatálya RENDELET elsőbbsége EUMSZ 288. cikk: A rendelet általános hatállyal bír. Teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban. Lattmann Tamás (ELTE ÁJK) 8

9 RENDELET elsőbbsége Elsőbbség akár a tagállami alkotmánnyal szemben: Internationale Handelsgesellschaft mbh v. Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel (1970) Probléma: A német Alkotmány által garantált alapjog (tulajdonhoz való jog) sérelmének lehetősége a közösségi jogi előírás által Bíróság: közösségi jog egységes érvényesülése igényli, hogy a közösségi szervek aktusait ne a nemzeti jog mentén ítéljék meg Ezért nem érinti egy közösségi aktusnak a tagállamban való érvényességét vagy alkalmazhatóságát az arra való hivatkozás, hogy az adott állam alkotmányában konkrét formát öltő alapjogok vagy a nemzeti alkotmány strukturális elvei sérülnek. BVerfG. ezt követő ügyei: Solange I. (1974), Solange II. (1978), Maastricht (1993), Banánpiaci rendtartás (2000) RENDELET elsőbbsége Eljárási következmény: Simmenthal II. ügy Simmenthal Spa v. Ministero delle Finanze (1978) Kérdés: kérhető-e normakontroll a tagállami alkotmánybíróságtól? Bíróság: perbíróság alkalmazza a közvetlenül hatályos közösségi jogi normát, az ellentétes tagállami jogszabály alkalmazásától tekintsen el Lattmann Tamás (ELTE ÁJK) 9

10 RENDELET közvetlen hatálya? EUMSZ 288. cikk (régebben EKSZ 249. cikk) alapján közvetlenül hatályosul Bizottság v. Olaszország (1973) Kérdés: lehet-e állami szabályozást kibocsátani a rendeletek végrehajtására? Bíróság: nem, hacsak maga a R nem írja elő + horizontális közvetlen hatály egyértelmű IRÁNYELV közvetlen hatálya? Az EKSZ rendelkezéseiből nem olvasható ki a közvetlen hatály, SŐT mivel kifejezetten jogalkotási kötelezettséget írnak elő, úgy tűnhet, hogy nincs ilyen DE Lattmann Tamás (ELTE ÁJK) 10

11 IRÁNYELV közvetlen hatálya? Franz Grad v. Finanzamt Traunstein (1970) Bíróság: az irányelv közvetlenül hatályosulhat tartalom számít effet utile ha LEJÁRT a jogalkotásnak megadott határidő állammal szemben lehet közvetlenül hivatkozni rá, HA az nem teljesítette jogalkotói kötelezettségét Pubblico Ministero v. Ratti (1979) Kérdés: ha még nem járt le a jogalkotásra adott határidő, hivatkozható-e közvetlenül az irányelv? Bíróság: nem határidő eredménytelen elteltét meg kell várni, amíg az le nem telik, az irányelvnek nincs közvetlen hatálya IRÁNYELV közvetlen hatálya? Ursula Becker v. Finanzamt Münster Innenstadt (1982) Kérdés: ha az adózó az adóbevallását egy harmonizációs irányelvnek megfelelően készítette el, de az állami jogszabály nem felel meg annak, hivatkozható-e az irányelv? Bíróság:igen harmonizációt szolgáló irányelvek is közvetlenül hatályosak Lattmann Tamás (ELTE ÁJK) 11

12 IRÁNYELV közvetlen hatálya? Fordított vertikális közvetlen hatály? Officier van Justitie v. Kolpinghuis Nijmegen (1987) Kérdés: állam hivatkozhat-e irányelvre magánszeméllyel szemben, ha az nem felel meg egy át nem ültetett irányelv előírásának? Bíróság: az irányelvek alapvetően állami, jogalkotói kötelezettséget jelentenek, ezért fordítottan nem hatályosulnak közvetlenül IRÁNYELV közvetlen hatálya? Horizontális közvetlen hatály? Marshall v. Southampton and South-West Hampshire Area Health Authority (1986) Kérdés: lehet-e magánjogi jogalanyokkal szemben az át nem ültetett irányelvekre hivatkozni? (pl. munkaügyi per) Bíróság: az irányelvek állami kötelezettséget jelentenek, NEM Faccini Dori v. Recreb (1994) Kérdés: Olaszo. még nem ültette át a házaló kereskedelemről szóló irányelvet, de a felperes alkalmazni akarta a kereskedővel szemben Bíróság: bár a szabály jellegénél fogva alkalmas lenne a közvetlen hatályra, az állam mulasztása által okozott jogi bizonytalanság nem terhelhető a magánjogi felekre, így a kereskedőre sem Lattmann Tamás (ELTE ÁJK) 12

13 IRÁNYELV közvetlen hatálya? Horizontális közvetlen hatály? Újabb eredmények: lazul a szigor, de még mindig nem elfogadott az irányelvek horizontális közvetlen hatálya állami szerv fogalmának kiterjesztése közvetett hatály tagállam kártérítési felelőssége IRÁNYELV közvetlen hatálya? Horizontális közvetlen hatály? állami szerv fogalmának kiterjesztése A. Foster and Others v. British Gas (1990) Bíróság: magánjogi jogviszonyokban eljáróállam (pl. munkáltatóként) is államnak tekinthető a közvetlen hatály alkalmazása céljából Lattmann Tamás (ELTE ÁJK) 13

14 IRÁNYELV közvetlen hatálya? Horizontális közvetlen hatály? közvetett (értelmezési) hatály tagállami kötelezettség: tagállami jogszabályt a közösségi jogi előírásokkal összhangban kell értelmezni Maria Pupino büntetőügye (2005) Bíróság: kerethatározat (volt III. pillérbe tartozó jogforrás) közvetett hatálya Köszönöm a figyelmet! Lattmann Tamás (ELTE ÁJK) 14

Az uniós jog és a belső jog viszonya uniós és alkotmányjogi szemszögből

Az uniós jog és a belső jog viszonya uniós és alkotmányjogi szemszögből 202 Láris Liliána Büntetőjogi Tanszék Témavezető: Bárd Károly habil. egyetemi docens, CEU Az uniós jog és a belső jog viszonya uniós és alkotmányjogi szemszögből Bevezetés Az uniós jog 1 és a belső jog

Részletesebben

tanulmányok A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésen alapuló térség jogforrásainak feltárása [*] CZIGLER DEZSŐ TAMÁS HORVÁTHY BALÁZS

tanulmányok A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésen alapuló térség jogforrásainak feltárása [*] CZIGLER DEZSŐ TAMÁS HORVÁTHY BALÁZS tanulmányok CZIGLER DEZSŐ TAMÁS HORVÁTHY BALÁZS A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésen alapuló térség jogforrásainak feltárása [*] I. BEVEZETŐ Az Európai Unión belül a határok megszüntetése,

Részletesebben

A Van Gend & Loos ügy a vertikális közvetlen hatály és a közvetlen alkalmazhatóság

A Van Gend & Loos ügy a vertikális közvetlen hatály és a közvetlen alkalmazhatóság 7 Források: Kecskés L.: EK jog és jogharmonizáció, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1995 Kende T.:Európai Közjog és Politika, Osiris, Budapest, 1998 Craig-De Burca: EU Law Text, Cases and Materials, Oxfor

Részletesebben

A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI

A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. DR. HERBST ÁRPÁD (SZERK.) A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI DE AMTC AVK 2007 Készítette: Apáti Ferenc, projektmenedzser HEFOP

Részletesebben

A nemzetközi jog és a belső jog viszonya

A nemzetközi jog és a belső jog viszonya A nemzetközi jog és a belső jog viszonya Előadás-vázlat Sonnevend Pál A lehetséges szempontok A nemzetközi jog szempontja: monizmus és dualizmus ellentéte A belső jog szempontja: miként válik a belső jog

Részletesebben

A TÁRSASÁGI ADÓZÁS HARMONIZÁCIÓJA AZ EURÓPAI UNIÓBAN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A LEGÚJABB TENDENCIÁKRA

A TÁRSASÁGI ADÓZÁS HARMONIZÁCIÓJA AZ EURÓPAI UNIÓBAN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A LEGÚJABB TENDENCIÁKRA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT KÜLGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁS SZAKIRÁNY A TÁRSASÁGI ADÓZÁS HARMONIZÁCIÓJA AZ EURÓPAI UNIÓBAN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL

Részletesebben

BOROS ANITA. A KÖZIGAZGATÁSI JOG EUROPANIZÁLÓDÁSA - különös tekintettel Középmagyarországi Régióban megvalósuló közbeszerzési eljárásokra *

BOROS ANITA. A KÖZIGAZGATÁSI JOG EUROPANIZÁLÓDÁSA - különös tekintettel Középmagyarországi Régióban megvalósuló közbeszerzési eljárásokra * Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 BOROS ANITA A KÖZIGAZGATÁSI JOG EUROPANIZÁLÓDÁSA - különös tekintettel Középmagyarországi Régióban

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/25/EU IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/25/EU IRÁNYELVE 2014.3.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 94/243 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/25/EU IRÁNYELVE (2014. február 26.) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2014. június 3. 2014. 17. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 16/2014. (V. 22.) AB határozat a jogerős határozattal kiszabott közérdekű munka vagy pénzbüntetés

Részletesebben

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE Értelmezés és alkalmazás a gyakorlatban

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE Értelmezés és alkalmazás a gyakorlatban VEZINFÓ-TUDÁSTÁR szakkönyv-sorozat Dr. Horváth István AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE Értelmezés és alkalmazás a gyakorlatban A megszerzett tudás és a gyakorlat összhangja VEZINFÓ-TUDÁSTÁR szakkönyv-sorozat

Részletesebben

A fogyatékkal élô személyek jogai. tükrében

A fogyatékkal élô személyek jogai. tükrében Bárd Petra A fogyatékkal élô személyek jogai az acquis communautaire tükrében A fogyatékkal élô személyek jogainak szabályozása jelentôs változáson ment keresztül az elmúlt évtizedekben, és ez a változás

Részletesebben

I. Az Alkotmánybíróság, egyéb bíróságok és az alkotmányossági vizsgálat

I. Az Alkotmánybíróság, egyéb bíróságok és az alkotmányossági vizsgálat AZ EURÓPAI ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGOK XII. KONFERENCIÁJA A Konferencia témája: Az alkotmánybíróságok és egyéb nemzeti bíróságok kapcsolatai és az európai bíróságok működésének e területre gyakorolt hatásai A Magyar

Részletesebben

Tájékoztató az EKP 1 vizsgához (2013-2014. tanév őszi szemeszter)

Tájékoztató az EKP 1 vizsgához (2013-2014. tanév őszi szemeszter) Tájékoztató az EKP 1 vizsgához (2013-2014. tanév őszi szemeszter) A tájékoztató tételsor csupán indikatív jellegű! Célja, hogy a hatékonyabb tanuláshoz és az eredményesebb vizsgázáshoz segítséget nyújtson.

Részletesebben

A bírói szerepvállalás egyes aspektusai a magyar alapjogi bíráskodásban

A bírói szerepvállalás egyes aspektusai a magyar alapjogi bíráskodásban Auer Ádám Botos Gyöngyvér Holndonner Roland Kiss Balázs végzős joghallgatók, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar A bírói szerepvállalás egyes aspektusai a magyar alapjogi bíráskodásban 1.

Részletesebben

A helyiségbérleti szerződésekkel kapcsolatos perek egyes kérdései

A helyiségbérleti szerződésekkel kapcsolatos perek egyes kérdései A helyiségbérleti szerződésekkel kapcsolatos perek egyes kérdései A helyiségbérleti szerződések a vállalkozások működésének szerves részei, a belőlük eredő jogviták száma jelentős, jellegük szerteágazó

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE. (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE. (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I. L 177/6 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.7.4. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.) AZ EURÓPAI PARLAMENT

Részletesebben

Kérdőív ALKOTMÁNYBÍRÁSKODÁS: MŰKÖDÉS ÉS KAPCSOLAT MÁS KÖZJOGI SZERVEZETEKKEL. Európai Alkotmánybíróságok Kongresszusának XV.

Kérdőív ALKOTMÁNYBÍRÁSKODÁS: MŰKÖDÉS ÉS KAPCSOLAT MÁS KÖZJOGI SZERVEZETEKKEL. Európai Alkotmánybíróságok Kongresszusának XV. Kérdőív ALKOTMÁNYBÍRÁSKODÁS: MŰKÖDÉS ÉS KAPCSOLAT MÁS KÖZJOGI SZERVEZETEKKEL Európai Alkotmánybíróságok Kongresszusának XV. konferenciája A Magyar Köztársaság Alkotmánybíróságának válaszai I. Az Alkotmánybíróság

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola. dr. Váczi Péter. A jó közigazgatási eljáráshoz való alapjog és annak összetevői

Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola. dr. Váczi Péter. A jó közigazgatási eljáráshoz való alapjog és annak összetevői Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola dr. Váczi Péter A jó közigazgatási eljáráshoz való alapjog és annak összetevői Doktori értekezés Témavezető: Dr. Patyi András, PhD tanszékvezető

Részletesebben

Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban

Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban E ENG M IS ÉRINT Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban Budapest 2002 Szerzõk: BANKÓ ZOLTÁN és GYULAVÁRI TAMÁS JOGUKBAN ÁLL AVAGY A MUNKAVÁLLALÓK HELYZETE ÉS JOGAI AZ EU-BAN E ENG

Részletesebben

I. Könyv: A személyek II. Rész A jogi személyek általános szabályai

I. Könyv: A személyek II. Rész A jogi személyek általános szabályai Szerkesztőbizottsági javaslat Tisztelt Olvasó! A Polgári Jogi Kodifikáció előző számában megkezdtük közölni az új Polgári Törvénykönyv szakmai vitára bocsátandó normaszövegét és annak indokolását: a Személyhez

Részletesebben

Fővárosi Ítélőtábla 10.Gf.40.570/2014/6.

Fővárosi Ítélőtábla 10.Gf.40.570/2014/6. Fővárosi Ítélőtábla 10.Gf.40.570/2014/6. A Fővárosi Ítélőtábla a Gere Ügyvédi Iroda... által képviselt... felperesnek, a Réti, Antall és Társai Ügyvédi Iroda... által képviselt alperes neve... alperes

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2013.12.24. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 352/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 1407/2013/EU RENDELETE (2013. december 18.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.

Részletesebben

A közvetlen adók harmonizációja

A közvetlen adók harmonizációja A közvetlen adók harmonizációja az Európai Unióban, különös tekintettel a magánszemélyek jövedelemadózására JÁNOSI ANDREA I. Bevezető z Európai Unió közvetlen adó, illetve jövedelemadó rendszerének ismerete

Részletesebben

A gazdaságilag függő munkavégzés szabályozása: Kényszer vagy lehetőség? 1. Gyulavári Tamás 2

A gazdaságilag függő munkavégzés szabályozása: Kényszer vagy lehetőség? 1. Gyulavári Tamás 2 A gazdaságilag függő munkavégzés szabályozása: Kényszer vagy lehetőség? 1 Gyulavári Tamás 2 Bevezetés A magyar munkajogi szabályozás hagyományosan a munkaviszonyokból és a polgári jogviszonyokból álló

Részletesebben

A/7 A JOGI SZEMÉLY KRITÉRIUMAI, FAJTÁI, KELETKEZÉSE, MEGSZŰNÉSE, KÉPVISELETE; A NEM JOGI SZEMÉLY SZERVEZETEK JOGALANYISÁGA

A/7 A JOGI SZEMÉLY KRITÉRIUMAI, FAJTÁI, KELETKEZÉSE, MEGSZŰNÉSE, KÉPVISELETE; A NEM JOGI SZEMÉLY SZERVEZETEK JOGALANYISÁGA Elméletek a jogi személyekről A jogi személyek mibenlétére vonatkozó elméleteket hagyományosan három fő csoportba szokás sorolni. 1. Fikciós elméletek Elismerik a jogi személyek létét, de lényeges különbséget

Részletesebben

Papp Mónika. A gazdasági szabadságok és a közös piaci verseny jogának egyes összefüggései az Európai Bíróság esetjogában. Ph.

Papp Mónika. A gazdasági szabadságok és a közös piaci verseny jogának egyes összefüggései az Európai Bíróság esetjogában. Ph. Papp Mónika A gazdasági szabadságok és a közös piaci verseny jogának egyes összefüggései az Európai Bíróság esetjogában Ph.D dolgozat Budapest, 2006. december Papp Mónika: A gazdasági szabadságok és a

Részletesebben

A tisztességtelen szerződési feltételek európai szabályozásának hatása a nemzeti polgári eljárásjogok alapelveire DR. NEMESSÁNYI ZOLTÁN ** Az európai magánjog egyik központi jogforrása, a fogyasztókkal

Részletesebben

A jogi személyek körében felmerülő felelősségi kérdésekről, különös tekintettel a vezető tisztségviselőkre

A jogi személyek körében felmerülő felelősségi kérdésekről, különös tekintettel a vezető tisztségviselőkre 3. Keresetindítási jog tartalma és terjedelme a felszámolási eljárás lezárását követően A felszámolási eljárás jogerős lezárását követő 60 napos jogvesztő határidőn belül ki nem elégített követelése erejéig

Részletesebben

A határon átnyúló elemeket tartalmazó

A határon átnyúló elemeket tartalmazó Iustum Aequum Salutare X. 2014. 2. 15 22. A határon átnyúló elemeket tartalmazó jogviták bírói gyakorlata egyetemi docens (SZTE ÁJTK) A fogalom-meghatározásoknak különös jelentősége van a határon átnyúló

Részletesebben

kis értékű követelések európai eljárásának alkalmazásához

kis értékű követelések európai eljárásának alkalmazásához Gyakorlati útmutató a kis értékű követelések európai eljárásának alkalmazásához a kis értékű követelések európai eljárásának bevezetéséről szóló, 2007. július 11-i 861/2007/EK európai parlamenti és tanácsi

Részletesebben