SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 A VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZA november

2 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja 1.1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) meghatározza az intézmény szervezeti felépítését, az intézmény mőködésének belsı rendjét, a külsı kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és azokat a rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. Az SZMSZ szabályozza az intézmény pedagógiai programjában rögzített célés feladatrendszerének racionális és hatékony megvalósítását. - A Szervezeti és Mőködési Szabályzat feladata, hogy megállapítsa a Vasvári Pál Gimnázium mőködésének szabályait, a jogszabályok által biztosított keretek között, illetıleg azokban a kérdésekben, amelyeket nem rendeznek jogszabályok. - Szervezeti és Mőködési Szabályzatban foglaltak megismerése, megtartása és megtartatása feladata és kötelessége az iskola minden vezetıjének, pedagógusának, egyéb alkalmazottjának, az iskola tanulóinak. A Szervezeti és Mőködési Szabályzatban foglaltak megismerése és megtartása azoknak is kötelessége, akik kapcsolatba kerülnek az iskolával, részt vesznek feladatainak megvalósításában, illetıleg igénybe veszik, használják helyiségeit, létesítményeit. - Szervezeti és Mőködési Szabályzatban foglalt rendelkezések megtartása mindenkinek közös érdeke, ezért az abban foglaltak megszegése esetén a) az alkalmazottakkal szemben az igazgató, illetıleg illetékes helyettese - munkáltatói jogkörben eljárva - hozhat intézkedést b) a tanulóval szemben fegyelmezı intézkedés, illetıleg fegyelmi büntetés kiszabására van lehetıség 1.2. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat releváns jogszabályai évi LXXIX. tv.: A közoktatásról (Kt.) évi XXXVII. tv.: A tankönyvpiac rendjéjrıl évi XXXVIII. tv.: Az államháztartásról (Áht.) 1

3 évi XXXIII. tv.: A közalkalmazottak jogállásáról (Kjt.) évi XXII. tv.: a Munka Törvénykönyvérıl (Mt.) évi XLII. tv.: A nemdohányzók védelmérıl és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól évi CXL. tv.: A kulturális javak védelmérıl és a muzeális intézményekrıl a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl évi XXXI. tv.: A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról évi III. tv.: A szociális igazgatásról és a szociális ellátásról évi LXIII. tv.: A személyes adatok védelmérıl és a közérdekő adatok nyilvánosságáról évi CXXV. tv.: A kereset kiegészítésrıl - 20/1997. (II.13.) Korm.r.: A közoktatásról szóló évi LXXIX. Törvény végrehajtásáról (Kt. Vhr.) - 217/1998. (XII.22.) Korm r.: Az államháztartás mőködési rendjérıl - 138/1992. (X.8.) Korm..r.: A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. Végrehajtásáról a közoktatási intézményekben (Kjt. Vhr.) - 277/1997. (XII.22.) Korm.r.: A pedagógus-továbbképzésrıl, a pedagógus szakvizsgáról valamint a továbbképzésben résztvevık juttatásáról és kedvezményeirıl - 11/1994. (VI.8.) MKM r.: A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl (R.) - 30/1999. (II.15.) Korm.r.: A diákigazolványról - 26/1997. (IX.3.) NM. r.: Az iskola-egészségügyi ellátásról - 5/1998. (II. 18.) MKM r.: A tankönyvvé nyilvánításról, a tankönyvtámogatsáról, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjérıl - 34/2001. (IX.14.) OM-ISM. r.: Az iskolai sporttevékenysérıl - 28/2000. (IX.21.) OM r.: A kerettantervek kiadásáról, bevezetésérıl és alkalmazásáról - 24/2000. (VIII. 29.) OM r.: a kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítésrıl - 280/2001. (XII. 26.) Korm.r.: Az államháztartás rendjérıl szóló 217/1998. (XII.30.) Korm.r. módosításáról - 3/2002. (II.15.) OM r.. A közoktatás minıségbiztosításáról és minıségfejlesztésérıl - Az intézmény pedagógiai programja, helyi tanterve 2

4 1.3. A szabályzat hatálya Az SZMSZ és az intézmény mőködését, tevékenységét meghatározó egyéb szabályzatok (vezetıi utasítások) betartása kötelezı érvényő az intézmény minden alkalmazottjára és az intézménnyel szerzıdéses jogviszonyban állókra. Az SZMSZ-t az intézményvezetı elıterjesztése után a nevelıtestület fogadja el a szülıi szervezet és a diákönkormányzat egyetértési jogának gyakorlása mellett. A szabályzat a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba és határozatlan idıre szól. Ezzel egyidejőleg hatályon kívül kerül az elızı SZMSZ. 3

5 2. Az intézmény meghatározása az alapító okirat szerint 2.1. Az intézmény jellemzı adatai: Neve: Vasvári Pál Gimnázium Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kiss Ernı u. 8. Telefon: 42/ Fax: 42/ Honlap címe: Típusa: gimnázium 2.2. Az intézmény jogállása A gimnázium önálló jogi személy. Jogállása: jogi személyiséggel rendelkezı önállóan mőködı költségvetési szerv. Alapító és fenntartó szerve, címe: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Szakmai ellenırzı szerve: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Törvényességi ellenırzı, felügyeleti szerv: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Fıjegyzıje Mőködési köre: Nyíregyháza város és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Az intézményi feladatellátásához tartozó vagyon: a nyíregyházi 6098 hrsz-on nyilvántartott Nyíregyháza, Kiss Ernı u. 8. és az hrsz-on nyilvántartott Nyíregyháza, Kiss Ernı u. 9. alatti ingatlanok és a rajta álló épületek Az iskolai vagyon felett rendelkezı szerv: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése 2.3. Az intézmény alaptevékenysége A gimnázium a közoktatási törvényben elıírt oktatási és nevelési feladatot lát el (4 évfolyamos képzés) Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 279/2008. (XI.28.) Korm. rendelet 10. -ában foglaltaknak megfelelıen határozza meg az államháztartási szakfeladatok rendjét. 4

6 Szakfeladatok: Szakágazati száma: Nappali rendszerő gimnáziumi nevelés, oktatás Idegen nyelvi (angol-német), ének-zene, testnevelés, informatika emelt szintő oktatás Egyetemi, fıiskolai továbbtanulás szervezett elısegítése Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő gimnáziumi nevelése, oktatása Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi idıben) Iskolai intézményi közétkeztetés Oktatási célok és egyéb feladatok Diáksport Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Kiegészítı tevékenység: Intézményi étkeztetés kiegészítı tevékenységként Közoktatási intézményekben végzett kiegészítı tevékenységek Helyiségek, eszközök bérbeadása január 1-tıl érvényes szakfeladatok: Nappali rendszerő gimnáziumi oktatás (9-12/13 évfolyam) Idegen nyelvi (angol-német), ének-zene, testnevelés, informatika emelt szintő oktatás Egyetemi, fıiskolai továbbtanulás szervezett elısegítése Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő gimnáziumi oktatása (9-12/13 évfolyam) Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényő középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése Iskolai intézményi étkeztetés Iskolai, diáksport tevékenység és támogatása Fogyatékossággal élık iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Önkormányzatok, valamint kistérségi társulások elszámolásai Kiegészítı tevékenység: Munkahelyi étkeztetés Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Egyéb oktatást kiegészítı tevékenység 5

7 2.4. Számlaszáma, adószáma, OM azonosítója OTP Bank Rt. Nyíregyháza Adószám: OM azonosító: Az Alapító okirat kelte, száma: Utolsó módosítás: Jóváhagyta: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyőlése 210/2009. (IX. 28.) határozatával 2.6. Az iskola által használt bélyegzık: Hosszú bélyegzı: Vasvári Pál Gimnázium 4400 Nyíregyháza, Kiss Ernı u. 8. Telefon: , Pf.: 112 6

8 Körbélyegzı: a Magyar Köztársaság címere, a VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM NYÍREGYHÁZA felirattal Érettségi vizsgabizottság körbélyegzıje: a Magyar Köztársaság címere, a Vasvári Pál Gimnázium mellett mőködı érettségi vizsga vizsgabizottsága Nyíregyháza felirattal 7

9 Az iskolai bélyegzık használatára a következı beosztásban dolgozók jogosultak: hosszú bélyegzı: igazgató, igazgatóhelyettes, gazdasági vezetı, gazdasági ügyintézı, iskolatitkár, osztályfınökök, tanárok körbélyegzı: igazgató, igazgatóhelyettes, gazdasági vezetı, iskolatitkár, gazdasági ügyintézı, ill. a félévi és év végi értesítı kitöltésekor az osztályfınökök. az érettségi vizsgabizottság körbélyegzıje: az érettségi vizsga jegyzıje A körbélyegzık elhelyezése: 1. sz. az igazgatói irodában, 2. sz. az igazgatóhelyettesi irodában, 3. sz. a gazdasági irodában Az iskola képviselıje A Kt szerint kinevezett igazgató, aki képviseleti jogkörét esetenként, vagy az ügyek meghatározott körében átruházhatja helyetteseire vagy az intézmény más alkalmazottjára Intézményi jogosultságok: Iskolai bizonyítvány kiállítása Érettségi vizsga bizonyítvány kiállítása Érettségi törzslapkivonat kiállítása Érettségi tanúsítvány kiállítása 2.9. Az iskolai gazdálkodás rendje Az iskola részben önállóan gazdálkodó helyi önkormányzati költségvetési szerv. A gazdálkodást a Kölcsey Ferenc Gimnázium és Kollégium Gondnoksága látja el. Az iskola alaptevékenységét a fenntartó által jóváhagyott költségvetés keretében biztosított pénzeszközökbıl irányozza elı. Az iskola költségvetését felügyeleti szerve évente állapítja meg. 8

10 Az iskola gazdálkodásával összefüggı jogosítványok az intézmény igazgatóját illetik meg. Az iskola igazgatója gyakorolja az éves költségvetésében az iskola részére meghatározott a költségvetési keret feletti rendelkezési jogát. Az iskola naptári évekre összeállított költségvetés alapján mőködik. A költségvetés alapját az alábbi bevételek képezik: a tanuló-létszám szerinti normatív állami támogatás a fenntartótól kapott kiegészítés. A költségvetést az iskola gazdasági vezetıje készíti el és az igazgató elıterjesztése alapján, a fenntartó hagyja jóvá. A költségvetés módosításához a fenntartó jóváhagyása szükséges. Az iskola a rendelkezésére álló anyagi eszközökkel az elfogadott költségvetésben, az államháztartási törvényben, valamint annak végrehajtási rendeleteiben foglaltak szerint gazdálkodik. Az állami támogatás felhasználásának módját az illetékes igazgatási és szakmai irányító hatóságok ellenırzik. 9

11 3.Az intézmény feladatai, alapdokumentumai 3.1. Az intézmény alapdokumentumai Az intézmény jogszerő mőködését az alapító okirat, az SZMSZ és az egyéb belsı szabályzatok biztosítják amelyek egy része az SZMSZ mellékleteiben található, másik részüket az SZMSZ-hez kapcsolódó különálló belsı szabályzatok alkotják Szakmai alapdokumentumok Alapító okirat Az intézmény jogszerő mőködését a 210/2009. (IX.28.) határozati számú alapító okirat, és a nyilvántartásba vétel biztosítja. Az alapító okirat tartalma: Az alapító, a fenntartó neve és címe (székhelye) Az intézmény neve, címe (székhelye), típusa, alaptevékenysége, feladatai, vagyona, rendelkezési joga, gazdálkodási jogosítványa Az évfolyamok száma, a maximális gyermek (tanuló) létszám Pedagógiai Program A Nevelési program: Alapelvek, értékek, célok A nevelı-oktató munka eszközei és eljárásai Az iskola pedagógiai folyamata A személyiség és közösségfejlesztéssel kapcsolatos folyamatok Az iskolahasználók az iskolai közéletben Az iskola képzési rendje Az iskola értékelési, ellenırzési rendszere Egészségnevelési program Környezeti nevelési program Kulcskompetenciák B A helyi tanterv 10

12 Minıségirányítási program A pedagógiai program végrehajtása a minıségirányítási program megvalósításával biztosított. Ennek keretében az intézmény minıségfejlesztési rendszert valósít meg. Az oktató és a nevelımunka mérhetıen eredményes ellátására. A pedagógiai hatékonyság vizsgálatára. A folyamatos fejlıdés garantálására. A minıségirányítási programot az intézmény vezetıje készíti, majd az alkalmazotti közösség elfogadja. Az SZMK, a Közalkalmazotti Tanács és a Diákönkormányzat véleményezése után a fenntartó hagyja jóvá a dokumentumot. A minıségfejlesztési munkaterv tartalma összhangban az intézményi munkatervvel - : a minıségfejlesztési folyamat szakaszai, az elvégzendı feladatok, az idıbeni ütemezés, a végrehajtásért felelıs személyek nevei Szervezési dokumentumok Intézményi munkaterv Az intézmény egy tanévre szóló helyi rendjét, programjait a nevelıtestület határozza meg és rögzíti munkatervben, az érintettek véleményének figyelembe vételével. A munkaterv tartalmazza: a konkrét feladatok, tevékenységek megnevezését, a kitőzött idıpontok és határidık dátumát, a munkatevékenységet ellátó felelısök név szerinti felsorolását Tantárgyfelosztás A tantárgyfelosztás tanügyigazgatási dokumentum, amit a pedagógiai irányításért felelıs igazgató tanévenként készít el, - a minisztérium engedélyezett nyomtatványára. A tantárgyfelosztást a nevelıtestület véleményezi, és a fenntartó fogadja el. 11

13 Tartalmazza: Évfolyamonként a tanulócsoportokat és a csoportbontásokat, az óraterv alapján tartandó tantárgyakat, az alkalmazott pedagógusok név szerinti feladatait: a megtartandó tanórákat, foglalkozásokat, mindezek intézményi szintő összesítését. A tantárgyfelosztás a pedagógus munkarend alapokmánya: a feltüntetett, kötelezı óraszámba beszámítható feladatok összegzésével magában foglaja az intézmény pedagógiai tevékenységét idıkeretét Órarend és terembeosztás A tantárgyfelosztás alapján a pedagógusok konkrét napi munkaidı beosztása órarend szerint történik. Heti órarend írja elı a pedagógusok és a diákok részére, hogy mikor, kinek és milyen tanítási órán (foglalkozáson) kell részt venni. Az órarend készítési szempontjai: Az egyes tanulócsoportok héten belüli egyenletes terhelése, a csoportbontások végrehajthatósága, a tantermek kihasználtsága, a tanulók napi változatos tanóra összeállítása, a pedagógus beoszthatósága. A helyi órarendet terembeosztás egészíti ki, ami az órarend szerinti tanítási órák, foglalkozások pontos helyszínét: a kijelölt helyiségeket, tantermeket, elıadókat és azok ajtószámát tünteti fel Felügyeleti beosztás (ügyeleti rend) A Kt. kiemelt felelısséget hárít az intézményekre az egészségvédelem és balesetelhárítás terén. A felügyeletre beosztott pedagógus köteles a biztonsági feladatkört teljes figyelemmel ellátni, mert személyesen felelıs a rábízott fiatalokért. A felügyeleti beosztás órarendhez igazodó tanügyi dokumentum, amely név szerint, nagy pontossággal (óra, perc) jelöli ki az ügyeletre a pedagógust. 12

14 A dokumentumok nyilvánossága Az intézmény köteles a mőködési alapdokumentumokat nyilvánosságra hozni, hogy az alkalmazottak, szülık, érdeklıdık, tájékozódhassanak a helyi tantervrıl, programokról, rendszabályokról. A dokumentumok hivatalos tárolási helyei: Az iskola Pedagógiai programja nyilvános. Megtalálható a fenntartónál, az iskola irattárában, az iskola könyvtárában, az iskola igazgatói irodájában, az iskola honlapján. Az iskolai SZMSZ az iskolai könyvtár nyitvatartási idejében tekinthetı meg. Ezen kívül megtalálható még az iskola irattárában, az iskola igazgatói irodájában, az iskola honlapján. A Házirendet minden tanuló és így a szülı az induló évfolyamon tanévkezdéskor megismeri. Az iskolában megtalálható az irattárban, a könyvtárban, az iskola igazgatói irodájában, az osztályfınököknél, az iskola honlapján. Az Iskolai Minıségirányítási Program (IMIP) is az iskola irattárában, az iskola könyvtárában és az iskola igazgatói irodájában található meg. A szülık az iskola dokumentumairól a szülıi szervezeten keresztül, továbbá szülıi értekezleten kapnak általános tájékoztatást minden tanév indításakor. Ettıl eltérı idıpont az aktualitásnak megfelelıen alakul. A tanulók az iskolai dokumentumokról a diákönkormányzati üléseken és osztályfınöki órákon kapnak tájékoztatást. 13

15 4. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE ÉS VEZETÉSE Az intézmény egyszemélyi vezetıje az igazgató, aki felelıs a gimnázium tevékenységéért és vagyonáért. Közvetlen felügyelete alá tartoznak az igazgatóhelyettesek, a gazdasági vezetı és a tantestület tagjai. A gimnázium dokumentumait az igazgató aláírásával érvényesíti. Az igazgató - magasabb vezetı 2 igazgatóhelyettes - magasabb vezetık Gazdasági vezetı 4.1. Igazgató: - felelıs az intézmény szakszerő és törvényes mőködéséért, gyakorolja a munkáltatói jogokat - jogszabály és kollektív szerzıdésen kívüli ügyekben dönt - képviseli az intézményt - vezeti a nevelıtestületet - irányítja és ellenırzi a nevelı és oktató munkát - elıkészíti, végrehajtja és ellenırzi a döntéseket - biztosítja a személyi és tárgyi feltételeket - együttmőködik a közalkalmazotti tanáccsal és a diákönkormányzattal - megszervezi a nemzeti és iskolai ünnepekrıl való méltó megemlékezést - az igazgatóhelyettesekkel elıkészíti a tantárgyfelosztást, összeállítja az éves munkaprogramot - összefogja a helyettesek és a szakmai munkaközösségek munkáját - ellátja a belsı ellenırzést - az éves ellenırzési terv szerint - ODK, testnevelési szertárakban, a stúdióban és a számítástechnikai teremben - törekszik a jó munkahelyi légkör megteremtésére - felelıs a beiskolázásért - szervezi az iskolai szintő munkaértekezleteket - irányítja az érettségi vizsgák elıkészítését és lebonyolítását - felelıs az iskola gazdálkodásáért az alábbiak szerint: - éves költségvetési feladatok meghatározása, elıirányzatok kialakítása 14

16 - költségvetési elıirányzatok terhére kötelezettség vállalások (utalványozás) - éves belsı ellenırzési terv készítése, ennek a munkatervbe történı beépítése - pénzügyi, anyaggazdálkodási, vagyonvédelmi feladatok irányítása, ellenırzése - éves felújítási, karbantartási programok kialakítása - leltározási és selejtezési bizottságok összeállítása. Az igazgatói állás betöltése csak nyilvános pályázat útján lehetséges (138/1992. (X.8.) Kormányrendelet alapján 15

17 4.2. Igazgatóhelyettesek: ( 2 fı ) - az igazgató távolléte esetén az intézmény teljes jogú felelıs képviselıi - elsıdleges feladatuk az intézmény nevelési és oktatási célkitőzéseinek megvalósítása - segítik a munkaközösségek munkáját. Látogatják a munkaközösségekbe tartozó nevelık óráit - belsı ellenırzéseket végeznek - az éves belsı ellenırzési terv szerint - a szertárakban - felelısek a különféle iskola rendezvények szervezéséért - szervezik és folyamatosan figyelemmel kísérik a diákkörök tevékenységét - értékelést adnak a tanévzáró-tanévnyitó értekezlet beszámolójához - folyamatosan vezetik a munkaviszonnyal kapcsolatos dokumentumokat - megszervezik a tanárok fogadóóráit - közvetlenül kapcsolatot tartanak a kollégiumokkal - elkészítik az év eleji statisztikát - megrendelik a nyomtatványokat, bizonyítványokat - számfejtik a tanárok túlóráit - ellenırzik az osztálynaplókat - továbbítják a baleseti jelentéseket - iktatják a felsorolt feladatokkal kapcsolatos ügyiratokat - az igazgatóval együtt elkészítik a tantárgyfelosztást - elıkészítik a tanulmányi versenyeket - felügyelik a könyvtáros munkáját - információkkal elısegítik a felsıfokú intézményekbe történı jelentkezést - felelısek az érettségi vizsgák elıkészítéséért és lebonyolításáért - fogadják a vidéki tanítási gyakorlatot végzı tanárjelölteket és ellátják az ezzel kapcsolatos adminisztratív teendıket - megszervezik a javító-, a pótló-, az osztályozó és a különbözeti vizsgákat - felelısek a helyettesítések, óracserék lebonyolításáért - nyilvántartást vezetnek az érvényes jogszabályokról. A nevelési és az oktatási igazgatóhelyettesi feladatokat mind a két helyettes egyaránt köteles ismerni és ellátni. A konkrét teendık szétválasztása a munkavégzés során történik. Az igazgató távollétében a helyettesítési rend a következı: 1. nevelési igazgatóhelyettes 2. oktatási igazgatóhelyettes 16

18 A közoktatási intézményben magasabb vezetıi megbízásnak minısül az intézményvezetı helyettesi megbízás is. A megbízás legfontosabb jellemzıi: Az intézményvezetı-helyettesi megbízás csak nyilvános pályázat útján adható. Az intézményvezetı-helyettesi megbízás kiadása a közoktatási intézmény vezetését ellátó igazgató jogköre. Az intézményvezetı-helyettesi megbízás határozatlan idıre adható Gazdasági vezetı: - a költségvetés elkészítése és azzal kapcsolatos pénzügyi-gazdasági tevékenység elvégzése - az év végi szöveges beszámoló elkészítése - a pénzügyi-gazdasági tevékenységgel kapcsolatos jelentések elkészítése - a beszerzések gazdaságosságának felülbírálata - az osztályfınökökkel és a munkaközösség-vezetıkkel történt elızetes egyeztetés alapján a nevelı-oktató munka tárgyi feltételeinek biztosítása - a pénzügyi tevékenység elvégzése - a felújítások, kisebb építkezések és javítások költségfedezetének figyelemmel kísérése, az elvégzendı munkák szerzıdésének megkötése és az ezzel kapcsolatos pénzügyi tevékenység végzése. Versenytárgyalás megszervezés, lebonyolítása - a technikai, ügyviteli dolgozók irányítása, elvégzett munkájuk ellenırzése - az iskola üzemeltetésével - takarítás, karbantartás - kapcsolatos munkák elvégeztetése - a munkavédelmi szemléken köteles részt venni, a feltárt hiányosság kijavításáról - a pénzügyi fedezet figyelembevételével - gondoskodik - a vagyonvédelmi szempontok figyelembevételével a belsı ellenırzési ütemterv alapján ellenırzést végez és a jelentést bemutatja az intézmény igazgatójának intézkedés végett - a legmesszebbmenıkig betartja és betartatja a takarékosságot. Ez elsısorban vonatkozik a villamosenergiára, a gáz és egyéb fogyóeszközök takarékos felhasználására - a jelenléti ívet és a portás által vezetett eseménynaplót rendszeresen ellenırzi. A hiányosságok után a megfelelı intézkedést megteszi - elvégzi az irányítása alá tartozó dolgozók szabadságának ütemezését, a szabadságot engedélyezi - a szakmai továbbképzéseken kötelezı jelleggel részt vesz. 17

19 4.4. Az intézmény vezetıségének tagjai: - az igazgató - az igazgatóhelyettesek - a gazdasági vezetı Feladatuk az intézmény munkájának tervezése, szervezése, irányítása, ellenırzése és értékelése. Az intézmény vezetıinek munkáját középvezetık segítik, meghatározott feladatokkal, jogokkal és kötelezettségekkel. A középvezetık az intézmény kibıvített vezetıségének tagjai. A kibıvített vezetıség tagjai: - igazgató - igazgatóhelyettesek - gazdasági vezetı - szakmai munkaközösségek vezetıi - közalkalmazotti tanács elnöke A kibıvített vezetıség, mint testület konzultatív, véleményezı és javaslattevı joggal rendelkezik, havonta ülésezik. Ha az intézményvezetı és az intézményvezetı-helyettesek együttesen vannak távol, akkor feladatukat ideiglenes jelleggel az osztályfınöki munkaközösség vezetıje és a Közalkalmazotti Tanács vezetıje látja el. 18

20 5. Az iskola közösségei 5.1. A nevelıtestület: - a gimnázium legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve - döntési joga van: - nevelési és oktatási ügyekben - az intézmény mőködésével kapcsolatos kérdésekben - a Pedagógiai Program elkészítésében, módosításában - a Szervezeti és Mőködési Szabályzat módosításában - az éves munkaterv elfogadásában - az intézmény munkáját átfogó értékelések, beszámolók elfogadásában - a Házirend elfogadásában - a tanulók fegyelmi ügyeiben és a tanulók osztályozó vizsgára bocsátásában - véleményt nyilváníthat: - a tantárgyfelosztással kapcsolatban - az igazgatóhelyettesek megbízása, illetve a megbízás visszavonása elıtt - az éves munkatervvel kapcsolatban A nevelıtestület tagjai Középiskolában az lehet pedagógus, aki - a munkakör betöltéséhez szükséges, elıírt szakképesítéssel rendelkezik (a tantárgynak megfelelı egyetemi végzettség, kivéve a készségtárgyak) - idegen nyelv oktatására megfelelı felsıfokú, vagy nyelvtanári végzettséggel rendelkezik. - a pedagógus állások nyilvános pályázat útján tölthetık be - a tanulók és az iskolai dolgozók munkáját magáncélra sem tanítási idıben, sem azonkívül igénybe venni nem szabad - minden nevelınek kötelessége a személyes példamutatás a nevelıoktató munka minden területén 19

21 - a hivatali titoktartás szabályait mindenkinek be kell tartani (a nevelıtestület tagjainak személyes ügyeire vonatkozó, a tanárok és tanulók magatartását, munkáját értékelı megbeszélések, értekezletek vitaanyaga szolgálati titok) - feladata a tanulók nevelése, oktatása - kötelessége, hogy - a szülıket rendszeresen tájékoztassa - az ismereteket tárgyilagosan és többoldalúan nyújtsa - a tanulók emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa - joga, hogy - a tananyagot, a tanítás és nevelés módszereit megválassza - a munkaközösségek véleményének meghallgatása után megválassza a tankönyveket - irányítsa a tanulók munkáját - minısítse tudásukat - gyakorolja a nevelıtestület tagjait megilletı jogokat - személyét, mint a pedagógusközösség tagját megbecsüljék, tevékenységét elismerjék A pedagógusok konkrét feladatai: Alaptevékenységben: - elvégzi az iskolai munkatervben meghatározott feladatokat - lelkiismeretesen felkészül az órára, az órát szükség szerint elıkészíti, megszervezi, megtartja, értékeli - önképzését folyamatosan végzi, részt vesz a továbbképzéseken - részt vesz a fogadóórákon - tanártársaival, a szülıkkel és a tanulókkal való kapcsolatában érvényesíti a kulturált érintkezés szabályait - szükség szerint kapcsolatot tart tanítványainak szüleivel és diákotthoni nevelıtanáraival - egész tanévi munkáját tanmenetben tervezi meg - az írásbeli dolgozatokat, feladatokat idıben kijavítja. A felmérı és témazáró dolgozatok megíratásának idejét idıre jelzi. Gondot fordít a dolgozatok, a házi feladatok és egyéb tanulmányi elfoglaltságok egyenletes elosztására - köteles az érdemjegyet a tanulóval közölni, és az adott érdemjegyet a naplóba bejegyezni 20

22 - a helyettesítést az igazgatóhelyettesek utasításai szerint köteles ellátni - ha munkáját váratlan akadályoztatás miatt a megszabott idıben nem tudja megkezdeni, legkésıbb a munka megkezdése elıtt 15 perccel jelenteni köteles az igazgatónak vagy annak távolléte esetén helyetteseinek. Minden egyéb esetben legalább egy nappal elıbb engedélyt kér az igazgatótól valamely tanítási óra vagy egyéb elıírt foglalkozás elhagyására, elcserélésére, illetıleg javasolja szakszerő helyettesítésének megoldását - a személyi adataiban és lakáscímében történı változásokat bejelenteni - az iskola állományába tartozó szaktanácsadót az osztályfınöki teendıktıl lehetıség szerint mentesíteni kell, egyébként mindazokon a napokon, amikor saját iskolájában teljesít szolgálatot, az iskola Szervezeti és Mőködési Szabályzatában elıírt kötelezettségeinek eleget kell tennie. Részt vesz az iskola tanévnyitó és záró, továbbá - ha tanácsadói munkája lehetıvé teszi - nevelési értekezletein. Tanári munkáját az igazgató, szaktanácsadói tevékenységét pedig a MPKKI (a minısítés elıtt ki kell kérni az Intézet véleményét) - az iskolában a külsı óraadó tanárnak is ismernie és alkalmaznia kell az Oktatási Törvény, a Szervezeti és Mőködési Szabályzat elıírásait, meg kell ıriznie a szolgálati titkot. A pedagógusok alapfeladatain kívül megbízások alapján ellátandó feladatai Pótlékkal: - osztályfınök - munkaközösségvezetı - diákmozgalmat segítı tanár tiszteletdíjjal: - DSE tanárelnök - ODK felelıs tanár - Órarend készítık Társadalmi munkában végzett tevékenységek megbízottjai: - pályaválasztási felelıs - SZMK tanárfelelıs - Szertárosok - Vöröskeresztes tanárelnök - Munkavédelmi és tőzrendészeti felelıs - Balesetbiztosítási felelıs 21

23 Kötelessége, hogy - a szülıket rendszeresen tájékoztassa - az ismereteket tárgyilagosan és többoldalúan nyújtsa - a tanulók emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa Joga, hogy - a tananyagot, a tanítás és nevelés módszereit megválassza - a munkaközösségek véleményének meghallgatása után megválassza a tankönyveket - irányítsa a tanulók munkáját - minısítse tudásukat - gyakorolja a nevelıtestület tagjait megilletı jogokat - személyét, mint a pedagógusközösség tagját megbecsüljék, tevékenységét elismerjék Szakmai munkaközösségek: az iskola szervezeti egységei A nevelési-oktatási intézmény pedagógusai szakmai munkaközösségeket hozhatnak létre. A munkaközösség szakmai, módszertani kérdésekben segítséget ad a nevelési-oktatási intézményben folyó nevelı és oktató munka tervezéséhez, szervezéséhez, értékeléséhez és ellenırzéséhez. A szakmai munkaközösség éves terv szerint részt vesz az intézményben folyó szakmai munka belsı ellenırzésében. A szakmai munkaközösség - a szervezeti és mőködési szabályzatban meghatározottak szerint gondoskodik a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak szakmai segítésérıl. A szakmai munkaközösség meghatározza mőködésének rendjét, elfogadja munkatervét. A szakmai munkaközösség vezetıjét az iskola igazgatója bízza meg a szakmai munkaközösség kezdeményezése alapján. A megbízás többször meghosszabbítható. A szakmai munkaközösség dönt mőködési rendjérıl és munkaprogramjáról. 22

24 A szakmai munkaközösség dönt szakterületén a nevelıtestület által átruházott kérdésekrıl a továbbképzési programokról az iskolai tanulmányi versenyek programjáról. A szakmai munkaközösség szakterületét érintıen véleményezi a nevelésioktatási intézményben folyó pedagógiai munka eredményességét, javaslatot tesz továbbfejlesztésére. A szakmai munkaközösség véleményét szakterületét érintıen be kell szerezni a nevelési, illetıleg a pedagógiai program elfogadásához a felvételi követelmények meghatározásához. Kapcsolattartás: Az intézményvezetés a munkaközösség-vezetıkkel közvetlenül, a munkaközösségi tagokkal közvetve a munkaközösség-vezetıkön keresztül is kapcsolatot tart Munkaközösség-vezetı - személyét az iskola igazgatója bízza meg a szakmai munkaközösség kezdeményezése alapján. A megbízás többször meghosszabbítható - véleményezi és aláírja a munkaközösségi tagok tanmenetét - órákat látogat a munkaközösségen belül - segíti a fiatal, kezdı nevelıket - vezeti a munkaközösségi foglalkozásokat, szervezi és figyelemmel kíséri a szakirodalom tanulmányozását, felhasználását - az iskolavezetéssel koordinálva szervezi a szakmai-módszertani továbbképzéseket - törekszik az egységes pedagógiai eljárások megvalósítására - a szaktárgy vonatkozásában - a munkaközösség véleményét kikérve - felelıs véleményt alkot - javaslatot készít - a szertárossal együttmőködve - a szertárfejlesztésre, kezdeményezi a könyvbeszerzést, folyóiratrendelést - tagja a kibıvített iskolavezetésnek. 23

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 1. számú melléklet OM: 202920 MUNKAKÖRI LEÍRÁS részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 2. A kinevezı szerv neve: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 3. A

Részletesebben

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata Ezen Szervezeti és Mőködési Szabályzat a Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKÉTİL ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Egyetértés a társulásban fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat (Nyergesújfalu)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT P I R O S K A Ó V O D A 1171 Budapest, Pesti út 368. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2009. augusztus 31. Készítette: Bagdi Sándorné óvodavezetı TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések...2

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az intézmény neve: Nyíregyházi Fıiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium. Az intézmény rövidített

Részletesebben

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér 14-16. A L A P Í T Ó O K I R A T Á N A K M Ó D O S Í T Á S A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Szám: 27983/2007. Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata ROSTI PÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata Dunaújváros, 2013. 2013. 1 S Z K A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata A szülői munkaközösség

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Egyetértés az oroszlányi Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A mőködés rendje 8 III. A pedagógiai munka

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 9450/2010. Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a II. Rákóczi Ferenc

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT Szeged Megyei Jogú Város Idısügyi Tanácsa (továbbiakban: IT) figyelemmel a létrehozása óta eltelt idı tapasztalataira, a korábbi és 2003-ban elfogadott Szervezeti és Mőködési Szabályzatát visszavonja és

Részletesebben

PILIS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D J E

PILIS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D J E 7. sz. függelék a rendelet 40.. (11) és 43.. (10) bekezdéséhez PILIS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D J E A Képviselı-testület egységes hivatalt hoz létre - Polgármesteri Hivatalelnevezéssel,

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Mővészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Összeállította: Farkas Lászlóné igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. 2 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZİI... 4 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya...4

Részletesebben

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok és a Magyar Köztársaság 2008. évi CV. törvény 2..(2) bekezdése és a 4.

Részletesebben

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA Rábatamási Község Önkormányzata az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. és a költségvetési

Részletesebben

SZMSZ 2. sz. függelék. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata (ügyrend)

SZMSZ 2. sz. függelék. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata (ügyrend) A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata (ügyrend) SZMSZ 2. sz. függelék A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 1. (6) bekezdés a.) pontja szerint a helyi önkormányzat önállóan

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA (2009. szeptember 1.-tıl) RÁBATAMÁSI Rábatamási Község Önkormányzata az államháztartásról

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1. A Fizikai Intézet 1.1. Az Intézet neve: Pécsi Tudományegyetem Fizikai Intézete Angolul: Institute of Physics of Pécs 1.2. Az Intézet

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 1 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2 A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben, valamint végrehajtási rendeleteiben foglaltak érvényre jutása,

Részletesebben

Barcs Város Önkormányzatának. 9/2008. (III.28.) rendelete. a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjérıl

Barcs Város Önkormányzatának. 9/2008. (III.28.) rendelete. a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjérıl 1 Barcs Város Önkormányzatának 9/2008. (III.28.) rendelete a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjérıl Barcs Város Önkormányzatának Képviselı-testülete (a továbbiakban: Képviselı-testület) a

Részletesebben

Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról *

Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról * Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról * A Képviselıtestület a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2009. február 19-i ülésére 8. NAPIREND

E L İ T E R J E S Z T É S. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2009. február 19-i ülésére 8. NAPIREND E L İ T E R J E S Z T É S A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2009. február 19-i ülésére 8. NAPIREND Tárgy: A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye intézményi alapdokumentumainak

Részletesebben

Általános Iskola. Neumann János SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A MUNKAIDİ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSI SZABÁLYAIRÓL

Általános Iskola. Neumann János SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A MUNKAIDİ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSI SZABÁLYAIRÓL A Neumann János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A MUNKAIDİ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSI SZABÁLYAIRÓL Készítette: Bakos István Hatályos: 2006.09.01. 2 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Város Önkormányzat Képviselı-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Könyves Kálmán Általános Iskola 2173. Kartal, Iskola tér 1. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 17/2000.(IV.6.), a 38/2004.(III.11.), a 82/2007.(VIII.30.),

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Návay Lajos Általános Iskola Rövid neve: NLAI Törzsszáma: 638090 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. 3.) Az intézmény

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-154/2011. Tárgy: Dózsa György Általános Iskola alapító okiratának módosítása

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szálka Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

1. Név: Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium 2. Székhely: 1145 Budapest, Uzsoki u. 34/a

1. Név: Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium 2. Székhely: 1145 Budapest, Uzsoki u. 34/a 1. 1. Név: Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium 2. Székhely: 1145 Budapest, Uzsoki u. 34/a 2. a; Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium tanulóinak érdekképviselete

Részletesebben

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely: 1061 Budapest, Weiner Leó u. 6. 2009.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008.(XI.24.) a nevelési oktatási intézményekrıl szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola és Óvoda Igazgató:

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely: 1061 Budapest, Weiner Leó u. 6. 2010.

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény 59.. rendelkezései alapján a Than

Részletesebben

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április

Részletesebben

Javaslat. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Általános Mővelıdési Központ átszervezésére és alapító okiratának módosítására

Javaslat. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Általános Mővelıdési Központ átszervezésére és alapító okiratának módosítására Szám: 45951/2006. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Javaslat Salgótarján Megyei Jogú

Részletesebben

Diákönkormányzat és jogok az iskolában Eger, október 16.

Diákönkormányzat és jogok az iskolában Eger, október 16. Diákönkormányzat és jogok az iskolában Eger, 2008. október 16. A diákönkormányzat jogszabályi háttere Gyermekek jogairól szóló ENSZ egyezmény a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény (Ktv.) 11/1994.

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől

1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől 1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől Rövidítések: -felelős, E- együttműködik, J-javaslatot tesz, Ell ellenőriz, előkészítési feladatok szürke mező az egész intézményhálózatra

Részletesebben

A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének. Működési Szabályzata

A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének. Működési Szabályzata Gyáli Liliom Óvoda Gyál Liliom utca 13-15. 2360 OM: 032993 A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének Működési Szabályzata 1. Az óvoda szülői szervezetének alapvető célja: Az óvodába járó gyerekek szüleinek

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 120. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsıde alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2009.

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Rendelıintézete

Részletesebben

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján

Részletesebben

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA 2 Útkeresés Segítı Szolgálat Székhelye: Dunaújváros Bartók B. út 6/B A szabályzat kiterjed intézmény keretében mőködı ellátásokra

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

BAKONY-VÖLGYE ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA

BAKONY-VÖLGYE ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA BAKONY-VÖLGYE ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Csehbánya Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Farkasgyepő Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Halimba Község

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft.

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft. Intézmény neve: Szabályzat típusa: MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM Szülői szervezet működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: 201251 Intézmény

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás. 2. Rövid neve: B-E-N Intézményfenntartó Társulás

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás. 2. Rövid neve: B-E-N Intézményfenntartó Társulás ALAPÍTÓ OKIRAT Epöl Község Önkormányzatának képviselı-testülete, Bajna Község Önkormányzatának Képviselı-testülete és Nagysáp Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

2. sz. melléklet. Adatkezelési Szabályzat

2. sz. melléklet. Adatkezelési Szabályzat 2. sz. melléklet Adatkezelési Szabályzat 1 Kövy Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Adatkezelési Szabályzata Készítette: Boros Lajosné igazgató 2 ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Kövy Sándor Általános

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Grassalkovich

Részletesebben

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 2/a. számú melléklet Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (A Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TEL.: FAX.:

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TEL.: FAX.: Tisztelt Képviselı-testület! DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Elıterjesztés Dorog Város Képviselı testületének

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére Tárgy: Intézményvezetıi pályázatok Sorszám: IV./ 1 Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Sápi András Igazgatási Osztály Tisztelt Képviselı-testület! Kulturális és Sport Bizottság Egyéb elıterjesztés Békés

Részletesebben

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1.

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 1/10 KÉSZÍTETTE: Dr. Tölli Katalin al ELLENİRIZTE: Palotai György osztályvezetı HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 2/10 1. osztályvezetı I. Az osztályon ellátandó feladatokhoz tartozó munkakörök Szakmai

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-12 / 2014. Sorszám: 5. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. december 22-én tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A Tóvárosi Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE Székesfehérvár, 2006. október 24. Készítette: Pokrovenszki László Hatályos: visszavonásig 1 1. Általános rendelkezések 1.1.

Részletesebben

Alapító Okirat (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

Alapító Okirat (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Alapító Okirat (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Barcs Város és Komlósd-, Lakócsa-, Péterhida-, Potony-, Szentborbás- és Tótújfalu Községek Önkormányzatai, mint fenntartók a Barcsi Szociális

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA (( GYŐR 2015 A felsőoktatásról szóló 1993. évi L. tv., az államháztartásról szóló 1992. évi VIII. tv., az államháztartás

Részletesebben

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A költségvetési szerv: 1. Neve: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár. 2. Idegen neve: - 3. Rövid neve: Bródy Sándor Könyvtár

ALAPÍTÓ OKIRAT. A költségvetési szerv: 1. Neve: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár. 2. Idegen neve: - 3. Rövid neve: Bródy Sándor Könyvtár ALAPÍTÓ OKIRAT A költségvetési szerv: 1. Neve: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 2. Idegen neve: - 3. Rövid neve: Bródy Sándor Könyvtár 4. Székhelye: 3300 Eger, Kossuth Lajos út 16. 5. Az intézmény

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. július 26-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Tündérkert

Részletesebben

Módosító Okirat. Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás. Az intézmény alapítóinak/fenntartóinak neve és címe:

Módosító Okirat. Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás. Az intézmény alapítóinak/fenntartóinak neve és címe: 1 3. számú melléklet Módosító Okirat Marcali Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Polgármesteri Hivatal által végzett felülvizsgálat alapján indokoltnak tartja, hogy a Marcali, Barcs, Kadarkút,

Részletesebben

Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolájának. 2010/2011. tanévi MUNKATERVE

Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolájának. 2010/2011. tanévi MUNKATERVE Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolájának 2010/2011. tanévi MUNKATERVE A munkaterv fı részei: I. Kiemelt célkitőzések, II. Meghatározó, kiemelt feladatok, III. A kiemelt

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8495/2006. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Kisfaludy

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én) ALAPÍTÓ OKIRAT (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én) Halimba, Nyirád, Szıc Önkormányzatok Képviselı Testületei a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 9..-a,

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a Patay István Általános Iskola alapítói okiratáról Módosító Okirat Nyírmada Város Önkormányzat

Részletesebben

Derkovits Gyula Általános Iskola

Derkovits Gyula Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Derkovits Gyula Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SzMSz) 12. c) pontjában

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei

A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 21. A közoktatás pedagógiai szakszolgálatainak intézményei: gyógypedagógiai tanácsadó,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg 9400 Sopron, Feny tér 1. SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT Sopron, 2013. március Barilichné Tóth Rita igazgató Tartalom

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 19-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 19-i ülésére 5. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. május 19-i ülésére Tárgy: Gyermekek nyári napközbeni ellátásának megszervezése Az elıterjesztést készítette: Rostásné Rapcsák

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl Szentes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Szász Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola (1087 Budapest, Szörény u. 2-4.) DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI- ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Szász Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola (1087 Budapest, Szörény u. 2-4.) DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI- ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szász Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola (1087 Budapest, Szörény u. 2-4.) DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI- ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Mottó: Jó ügy csak jó kezekben válik arannyá! (Gordon)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gézengúz Óvoda 1202. Budapest, XX. Zalán u.11. Budapest, 2011. február 24. Horváth Gabriella Óvodavezetı Tartalomjegyzék Törvényi szabályozások 5.oldal 1. Az intézmény

Részletesebben

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT 1.1. Az intézmény neve: ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

a Fejér Megyei Szakképzés-szervezési Társulás alapító okiratának módosításáról

a Fejér Megyei Szakképzés-szervezési Társulás alapító okiratának módosításáról F.M. Közgyőlése 285/2008. (IX.25.) K.h.sz. határozata a Fejér Megyei Szakképzés-szervezési Társulás alapító okiratának módosításáról Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a Javaslat a Fejér Megyei Szakképzésszervezési

Részletesebben

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE RÉSZÉRE SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programjáról Készítette: Balázs Tünde Lakcím: 4031 Debrecen, Kishegyesi

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t 1 A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Játéksziget Napköziotthonos Óvoda 2173. Kartal, Ady Endre út 60-62. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 65/2005. /VII.21./, a 82/2007/VIII.

Részletesebben