SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 A VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZA november

2 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja 1.1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) meghatározza az intézmény szervezeti felépítését, az intézmény mőködésének belsı rendjét, a külsı kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és azokat a rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. Az SZMSZ szabályozza az intézmény pedagógiai programjában rögzített célés feladatrendszerének racionális és hatékony megvalósítását. - A Szervezeti és Mőködési Szabályzat feladata, hogy megállapítsa a Vasvári Pál Gimnázium mőködésének szabályait, a jogszabályok által biztosított keretek között, illetıleg azokban a kérdésekben, amelyeket nem rendeznek jogszabályok. - Szervezeti és Mőködési Szabályzatban foglaltak megismerése, megtartása és megtartatása feladata és kötelessége az iskola minden vezetıjének, pedagógusának, egyéb alkalmazottjának, az iskola tanulóinak. A Szervezeti és Mőködési Szabályzatban foglaltak megismerése és megtartása azoknak is kötelessége, akik kapcsolatba kerülnek az iskolával, részt vesznek feladatainak megvalósításában, illetıleg igénybe veszik, használják helyiségeit, létesítményeit. - Szervezeti és Mőködési Szabályzatban foglalt rendelkezések megtartása mindenkinek közös érdeke, ezért az abban foglaltak megszegése esetén a) az alkalmazottakkal szemben az igazgató, illetıleg illetékes helyettese - munkáltatói jogkörben eljárva - hozhat intézkedést b) a tanulóval szemben fegyelmezı intézkedés, illetıleg fegyelmi büntetés kiszabására van lehetıség 1.2. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat releváns jogszabályai évi LXXIX. tv.: A közoktatásról (Kt.) évi XXXVII. tv.: A tankönyvpiac rendjéjrıl évi XXXVIII. tv.: Az államháztartásról (Áht.) 1

3 évi XXXIII. tv.: A közalkalmazottak jogállásáról (Kjt.) évi XXII. tv.: a Munka Törvénykönyvérıl (Mt.) évi XLII. tv.: A nemdohányzók védelmérıl és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól évi CXL. tv.: A kulturális javak védelmérıl és a muzeális intézményekrıl a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl évi XXXI. tv.: A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról évi III. tv.: A szociális igazgatásról és a szociális ellátásról évi LXIII. tv.: A személyes adatok védelmérıl és a közérdekő adatok nyilvánosságáról évi CXXV. tv.: A kereset kiegészítésrıl - 20/1997. (II.13.) Korm.r.: A közoktatásról szóló évi LXXIX. Törvény végrehajtásáról (Kt. Vhr.) - 217/1998. (XII.22.) Korm r.: Az államháztartás mőködési rendjérıl - 138/1992. (X.8.) Korm..r.: A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. Végrehajtásáról a közoktatási intézményekben (Kjt. Vhr.) - 277/1997. (XII.22.) Korm.r.: A pedagógus-továbbképzésrıl, a pedagógus szakvizsgáról valamint a továbbképzésben résztvevık juttatásáról és kedvezményeirıl - 11/1994. (VI.8.) MKM r.: A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl (R.) - 30/1999. (II.15.) Korm.r.: A diákigazolványról - 26/1997. (IX.3.) NM. r.: Az iskola-egészségügyi ellátásról - 5/1998. (II. 18.) MKM r.: A tankönyvvé nyilvánításról, a tankönyvtámogatsáról, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjérıl - 34/2001. (IX.14.) OM-ISM. r.: Az iskolai sporttevékenysérıl - 28/2000. (IX.21.) OM r.: A kerettantervek kiadásáról, bevezetésérıl és alkalmazásáról - 24/2000. (VIII. 29.) OM r.: a kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítésrıl - 280/2001. (XII. 26.) Korm.r.: Az államháztartás rendjérıl szóló 217/1998. (XII.30.) Korm.r. módosításáról - 3/2002. (II.15.) OM r.. A közoktatás minıségbiztosításáról és minıségfejlesztésérıl - Az intézmény pedagógiai programja, helyi tanterve 2

4 1.3. A szabályzat hatálya Az SZMSZ és az intézmény mőködését, tevékenységét meghatározó egyéb szabályzatok (vezetıi utasítások) betartása kötelezı érvényő az intézmény minden alkalmazottjára és az intézménnyel szerzıdéses jogviszonyban állókra. Az SZMSZ-t az intézményvezetı elıterjesztése után a nevelıtestület fogadja el a szülıi szervezet és a diákönkormányzat egyetértési jogának gyakorlása mellett. A szabályzat a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba és határozatlan idıre szól. Ezzel egyidejőleg hatályon kívül kerül az elızı SZMSZ. 3

5 2. Az intézmény meghatározása az alapító okirat szerint 2.1. Az intézmény jellemzı adatai: Neve: Vasvári Pál Gimnázium Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kiss Ernı u. 8. Telefon: 42/ Fax: 42/ Honlap címe: Típusa: gimnázium 2.2. Az intézmény jogállása A gimnázium önálló jogi személy. Jogállása: jogi személyiséggel rendelkezı önállóan mőködı költségvetési szerv. Alapító és fenntartó szerve, címe: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Szakmai ellenırzı szerve: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Törvényességi ellenırzı, felügyeleti szerv: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Fıjegyzıje Mőködési köre: Nyíregyháza város és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Az intézményi feladatellátásához tartozó vagyon: a nyíregyházi 6098 hrsz-on nyilvántartott Nyíregyháza, Kiss Ernı u. 8. és az hrsz-on nyilvántartott Nyíregyháza, Kiss Ernı u. 9. alatti ingatlanok és a rajta álló épületek Az iskolai vagyon felett rendelkezı szerv: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése 2.3. Az intézmény alaptevékenysége A gimnázium a közoktatási törvényben elıírt oktatási és nevelési feladatot lát el (4 évfolyamos képzés) Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 279/2008. (XI.28.) Korm. rendelet 10. -ában foglaltaknak megfelelıen határozza meg az államháztartási szakfeladatok rendjét. 4

6 Szakfeladatok: Szakágazati száma: Nappali rendszerő gimnáziumi nevelés, oktatás Idegen nyelvi (angol-német), ének-zene, testnevelés, informatika emelt szintő oktatás Egyetemi, fıiskolai továbbtanulás szervezett elısegítése Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő gimnáziumi nevelése, oktatása Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi idıben) Iskolai intézményi közétkeztetés Oktatási célok és egyéb feladatok Diáksport Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Kiegészítı tevékenység: Intézményi étkeztetés kiegészítı tevékenységként Közoktatási intézményekben végzett kiegészítı tevékenységek Helyiségek, eszközök bérbeadása január 1-tıl érvényes szakfeladatok: Nappali rendszerő gimnáziumi oktatás (9-12/13 évfolyam) Idegen nyelvi (angol-német), ének-zene, testnevelés, informatika emelt szintő oktatás Egyetemi, fıiskolai továbbtanulás szervezett elısegítése Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő gimnáziumi oktatása (9-12/13 évfolyam) Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényő középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése Iskolai intézményi étkeztetés Iskolai, diáksport tevékenység és támogatása Fogyatékossággal élık iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Önkormányzatok, valamint kistérségi társulások elszámolásai Kiegészítı tevékenység: Munkahelyi étkeztetés Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Egyéb oktatást kiegészítı tevékenység 5

7 2.4. Számlaszáma, adószáma, OM azonosítója OTP Bank Rt. Nyíregyháza Adószám: OM azonosító: Az Alapító okirat kelte, száma: Utolsó módosítás: Jóváhagyta: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyőlése 210/2009. (IX. 28.) határozatával 2.6. Az iskola által használt bélyegzık: Hosszú bélyegzı: Vasvári Pál Gimnázium 4400 Nyíregyháza, Kiss Ernı u. 8. Telefon: , Pf.: 112 6

8 Körbélyegzı: a Magyar Köztársaság címere, a VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM NYÍREGYHÁZA felirattal Érettségi vizsgabizottság körbélyegzıje: a Magyar Köztársaság címere, a Vasvári Pál Gimnázium mellett mőködı érettségi vizsga vizsgabizottsága Nyíregyháza felirattal 7

9 Az iskolai bélyegzık használatára a következı beosztásban dolgozók jogosultak: hosszú bélyegzı: igazgató, igazgatóhelyettes, gazdasági vezetı, gazdasági ügyintézı, iskolatitkár, osztályfınökök, tanárok körbélyegzı: igazgató, igazgatóhelyettes, gazdasági vezetı, iskolatitkár, gazdasági ügyintézı, ill. a félévi és év végi értesítı kitöltésekor az osztályfınökök. az érettségi vizsgabizottság körbélyegzıje: az érettségi vizsga jegyzıje A körbélyegzık elhelyezése: 1. sz. az igazgatói irodában, 2. sz. az igazgatóhelyettesi irodában, 3. sz. a gazdasági irodában Az iskola képviselıje A Kt szerint kinevezett igazgató, aki képviseleti jogkörét esetenként, vagy az ügyek meghatározott körében átruházhatja helyetteseire vagy az intézmény más alkalmazottjára Intézményi jogosultságok: Iskolai bizonyítvány kiállítása Érettségi vizsga bizonyítvány kiállítása Érettségi törzslapkivonat kiállítása Érettségi tanúsítvány kiállítása 2.9. Az iskolai gazdálkodás rendje Az iskola részben önállóan gazdálkodó helyi önkormányzati költségvetési szerv. A gazdálkodást a Kölcsey Ferenc Gimnázium és Kollégium Gondnoksága látja el. Az iskola alaptevékenységét a fenntartó által jóváhagyott költségvetés keretében biztosított pénzeszközökbıl irányozza elı. Az iskola költségvetését felügyeleti szerve évente állapítja meg. 8

10 Az iskola gazdálkodásával összefüggı jogosítványok az intézmény igazgatóját illetik meg. Az iskola igazgatója gyakorolja az éves költségvetésében az iskola részére meghatározott a költségvetési keret feletti rendelkezési jogát. Az iskola naptári évekre összeállított költségvetés alapján mőködik. A költségvetés alapját az alábbi bevételek képezik: a tanuló-létszám szerinti normatív állami támogatás a fenntartótól kapott kiegészítés. A költségvetést az iskola gazdasági vezetıje készíti el és az igazgató elıterjesztése alapján, a fenntartó hagyja jóvá. A költségvetés módosításához a fenntartó jóváhagyása szükséges. Az iskola a rendelkezésére álló anyagi eszközökkel az elfogadott költségvetésben, az államháztartási törvényben, valamint annak végrehajtási rendeleteiben foglaltak szerint gazdálkodik. Az állami támogatás felhasználásának módját az illetékes igazgatási és szakmai irányító hatóságok ellenırzik. 9

11 3.Az intézmény feladatai, alapdokumentumai 3.1. Az intézmény alapdokumentumai Az intézmény jogszerő mőködését az alapító okirat, az SZMSZ és az egyéb belsı szabályzatok biztosítják amelyek egy része az SZMSZ mellékleteiben található, másik részüket az SZMSZ-hez kapcsolódó különálló belsı szabályzatok alkotják Szakmai alapdokumentumok Alapító okirat Az intézmény jogszerő mőködését a 210/2009. (IX.28.) határozati számú alapító okirat, és a nyilvántartásba vétel biztosítja. Az alapító okirat tartalma: Az alapító, a fenntartó neve és címe (székhelye) Az intézmény neve, címe (székhelye), típusa, alaptevékenysége, feladatai, vagyona, rendelkezési joga, gazdálkodási jogosítványa Az évfolyamok száma, a maximális gyermek (tanuló) létszám Pedagógiai Program A Nevelési program: Alapelvek, értékek, célok A nevelı-oktató munka eszközei és eljárásai Az iskola pedagógiai folyamata A személyiség és közösségfejlesztéssel kapcsolatos folyamatok Az iskolahasználók az iskolai közéletben Az iskola képzési rendje Az iskola értékelési, ellenırzési rendszere Egészségnevelési program Környezeti nevelési program Kulcskompetenciák B A helyi tanterv 10

12 Minıségirányítási program A pedagógiai program végrehajtása a minıségirányítási program megvalósításával biztosított. Ennek keretében az intézmény minıségfejlesztési rendszert valósít meg. Az oktató és a nevelımunka mérhetıen eredményes ellátására. A pedagógiai hatékonyság vizsgálatára. A folyamatos fejlıdés garantálására. A minıségirányítási programot az intézmény vezetıje készíti, majd az alkalmazotti közösség elfogadja. Az SZMK, a Közalkalmazotti Tanács és a Diákönkormányzat véleményezése után a fenntartó hagyja jóvá a dokumentumot. A minıségfejlesztési munkaterv tartalma összhangban az intézményi munkatervvel - : a minıségfejlesztési folyamat szakaszai, az elvégzendı feladatok, az idıbeni ütemezés, a végrehajtásért felelıs személyek nevei Szervezési dokumentumok Intézményi munkaterv Az intézmény egy tanévre szóló helyi rendjét, programjait a nevelıtestület határozza meg és rögzíti munkatervben, az érintettek véleményének figyelembe vételével. A munkaterv tartalmazza: a konkrét feladatok, tevékenységek megnevezését, a kitőzött idıpontok és határidık dátumát, a munkatevékenységet ellátó felelısök név szerinti felsorolását Tantárgyfelosztás A tantárgyfelosztás tanügyigazgatási dokumentum, amit a pedagógiai irányításért felelıs igazgató tanévenként készít el, - a minisztérium engedélyezett nyomtatványára. A tantárgyfelosztást a nevelıtestület véleményezi, és a fenntartó fogadja el. 11

13 Tartalmazza: Évfolyamonként a tanulócsoportokat és a csoportbontásokat, az óraterv alapján tartandó tantárgyakat, az alkalmazott pedagógusok név szerinti feladatait: a megtartandó tanórákat, foglalkozásokat, mindezek intézményi szintő összesítését. A tantárgyfelosztás a pedagógus munkarend alapokmánya: a feltüntetett, kötelezı óraszámba beszámítható feladatok összegzésével magában foglaja az intézmény pedagógiai tevékenységét idıkeretét Órarend és terembeosztás A tantárgyfelosztás alapján a pedagógusok konkrét napi munkaidı beosztása órarend szerint történik. Heti órarend írja elı a pedagógusok és a diákok részére, hogy mikor, kinek és milyen tanítási órán (foglalkozáson) kell részt venni. Az órarend készítési szempontjai: Az egyes tanulócsoportok héten belüli egyenletes terhelése, a csoportbontások végrehajthatósága, a tantermek kihasználtsága, a tanulók napi változatos tanóra összeállítása, a pedagógus beoszthatósága. A helyi órarendet terembeosztás egészíti ki, ami az órarend szerinti tanítási órák, foglalkozások pontos helyszínét: a kijelölt helyiségeket, tantermeket, elıadókat és azok ajtószámát tünteti fel Felügyeleti beosztás (ügyeleti rend) A Kt. kiemelt felelısséget hárít az intézményekre az egészségvédelem és balesetelhárítás terén. A felügyeletre beosztott pedagógus köteles a biztonsági feladatkört teljes figyelemmel ellátni, mert személyesen felelıs a rábízott fiatalokért. A felügyeleti beosztás órarendhez igazodó tanügyi dokumentum, amely név szerint, nagy pontossággal (óra, perc) jelöli ki az ügyeletre a pedagógust. 12

14 A dokumentumok nyilvánossága Az intézmény köteles a mőködési alapdokumentumokat nyilvánosságra hozni, hogy az alkalmazottak, szülık, érdeklıdık, tájékozódhassanak a helyi tantervrıl, programokról, rendszabályokról. A dokumentumok hivatalos tárolási helyei: Az iskola Pedagógiai programja nyilvános. Megtalálható a fenntartónál, az iskola irattárában, az iskola könyvtárában, az iskola igazgatói irodájában, az iskola honlapján. Az iskolai SZMSZ az iskolai könyvtár nyitvatartási idejében tekinthetı meg. Ezen kívül megtalálható még az iskola irattárában, az iskola igazgatói irodájában, az iskola honlapján. A Házirendet minden tanuló és így a szülı az induló évfolyamon tanévkezdéskor megismeri. Az iskolában megtalálható az irattárban, a könyvtárban, az iskola igazgatói irodájában, az osztályfınököknél, az iskola honlapján. Az Iskolai Minıségirányítási Program (IMIP) is az iskola irattárában, az iskola könyvtárában és az iskola igazgatói irodájában található meg. A szülık az iskola dokumentumairól a szülıi szervezeten keresztül, továbbá szülıi értekezleten kapnak általános tájékoztatást minden tanév indításakor. Ettıl eltérı idıpont az aktualitásnak megfelelıen alakul. A tanulók az iskolai dokumentumokról a diákönkormányzati üléseken és osztályfınöki órákon kapnak tájékoztatást. 13

15 4. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE ÉS VEZETÉSE Az intézmény egyszemélyi vezetıje az igazgató, aki felelıs a gimnázium tevékenységéért és vagyonáért. Közvetlen felügyelete alá tartoznak az igazgatóhelyettesek, a gazdasági vezetı és a tantestület tagjai. A gimnázium dokumentumait az igazgató aláírásával érvényesíti. Az igazgató - magasabb vezetı 2 igazgatóhelyettes - magasabb vezetık Gazdasági vezetı 4.1. Igazgató: - felelıs az intézmény szakszerő és törvényes mőködéséért, gyakorolja a munkáltatói jogokat - jogszabály és kollektív szerzıdésen kívüli ügyekben dönt - képviseli az intézményt - vezeti a nevelıtestületet - irányítja és ellenırzi a nevelı és oktató munkát - elıkészíti, végrehajtja és ellenırzi a döntéseket - biztosítja a személyi és tárgyi feltételeket - együttmőködik a közalkalmazotti tanáccsal és a diákönkormányzattal - megszervezi a nemzeti és iskolai ünnepekrıl való méltó megemlékezést - az igazgatóhelyettesekkel elıkészíti a tantárgyfelosztást, összeállítja az éves munkaprogramot - összefogja a helyettesek és a szakmai munkaközösségek munkáját - ellátja a belsı ellenırzést - az éves ellenırzési terv szerint - ODK, testnevelési szertárakban, a stúdióban és a számítástechnikai teremben - törekszik a jó munkahelyi légkör megteremtésére - felelıs a beiskolázásért - szervezi az iskolai szintő munkaértekezleteket - irányítja az érettségi vizsgák elıkészítését és lebonyolítását - felelıs az iskola gazdálkodásáért az alábbiak szerint: - éves költségvetési feladatok meghatározása, elıirányzatok kialakítása 14

16 - költségvetési elıirányzatok terhére kötelezettség vállalások (utalványozás) - éves belsı ellenırzési terv készítése, ennek a munkatervbe történı beépítése - pénzügyi, anyaggazdálkodási, vagyonvédelmi feladatok irányítása, ellenırzése - éves felújítási, karbantartási programok kialakítása - leltározási és selejtezési bizottságok összeállítása. Az igazgatói állás betöltése csak nyilvános pályázat útján lehetséges (138/1992. (X.8.) Kormányrendelet alapján 15

17 4.2. Igazgatóhelyettesek: ( 2 fı ) - az igazgató távolléte esetén az intézmény teljes jogú felelıs képviselıi - elsıdleges feladatuk az intézmény nevelési és oktatási célkitőzéseinek megvalósítása - segítik a munkaközösségek munkáját. Látogatják a munkaközösségekbe tartozó nevelık óráit - belsı ellenırzéseket végeznek - az éves belsı ellenırzési terv szerint - a szertárakban - felelısek a különféle iskola rendezvények szervezéséért - szervezik és folyamatosan figyelemmel kísérik a diákkörök tevékenységét - értékelést adnak a tanévzáró-tanévnyitó értekezlet beszámolójához - folyamatosan vezetik a munkaviszonnyal kapcsolatos dokumentumokat - megszervezik a tanárok fogadóóráit - közvetlenül kapcsolatot tartanak a kollégiumokkal - elkészítik az év eleji statisztikát - megrendelik a nyomtatványokat, bizonyítványokat - számfejtik a tanárok túlóráit - ellenırzik az osztálynaplókat - továbbítják a baleseti jelentéseket - iktatják a felsorolt feladatokkal kapcsolatos ügyiratokat - az igazgatóval együtt elkészítik a tantárgyfelosztást - elıkészítik a tanulmányi versenyeket - felügyelik a könyvtáros munkáját - információkkal elısegítik a felsıfokú intézményekbe történı jelentkezést - felelısek az érettségi vizsgák elıkészítéséért és lebonyolításáért - fogadják a vidéki tanítási gyakorlatot végzı tanárjelölteket és ellátják az ezzel kapcsolatos adminisztratív teendıket - megszervezik a javító-, a pótló-, az osztályozó és a különbözeti vizsgákat - felelısek a helyettesítések, óracserék lebonyolításáért - nyilvántartást vezetnek az érvényes jogszabályokról. A nevelési és az oktatási igazgatóhelyettesi feladatokat mind a két helyettes egyaránt köteles ismerni és ellátni. A konkrét teendık szétválasztása a munkavégzés során történik. Az igazgató távollétében a helyettesítési rend a következı: 1. nevelési igazgatóhelyettes 2. oktatási igazgatóhelyettes 16

18 A közoktatási intézményben magasabb vezetıi megbízásnak minısül az intézményvezetı helyettesi megbízás is. A megbízás legfontosabb jellemzıi: Az intézményvezetı-helyettesi megbízás csak nyilvános pályázat útján adható. Az intézményvezetı-helyettesi megbízás kiadása a közoktatási intézmény vezetését ellátó igazgató jogköre. Az intézményvezetı-helyettesi megbízás határozatlan idıre adható Gazdasági vezetı: - a költségvetés elkészítése és azzal kapcsolatos pénzügyi-gazdasági tevékenység elvégzése - az év végi szöveges beszámoló elkészítése - a pénzügyi-gazdasági tevékenységgel kapcsolatos jelentések elkészítése - a beszerzések gazdaságosságának felülbírálata - az osztályfınökökkel és a munkaközösség-vezetıkkel történt elızetes egyeztetés alapján a nevelı-oktató munka tárgyi feltételeinek biztosítása - a pénzügyi tevékenység elvégzése - a felújítások, kisebb építkezések és javítások költségfedezetének figyelemmel kísérése, az elvégzendı munkák szerzıdésének megkötése és az ezzel kapcsolatos pénzügyi tevékenység végzése. Versenytárgyalás megszervezés, lebonyolítása - a technikai, ügyviteli dolgozók irányítása, elvégzett munkájuk ellenırzése - az iskola üzemeltetésével - takarítás, karbantartás - kapcsolatos munkák elvégeztetése - a munkavédelmi szemléken köteles részt venni, a feltárt hiányosság kijavításáról - a pénzügyi fedezet figyelembevételével - gondoskodik - a vagyonvédelmi szempontok figyelembevételével a belsı ellenırzési ütemterv alapján ellenırzést végez és a jelentést bemutatja az intézmény igazgatójának intézkedés végett - a legmesszebbmenıkig betartja és betartatja a takarékosságot. Ez elsısorban vonatkozik a villamosenergiára, a gáz és egyéb fogyóeszközök takarékos felhasználására - a jelenléti ívet és a portás által vezetett eseménynaplót rendszeresen ellenırzi. A hiányosságok után a megfelelı intézkedést megteszi - elvégzi az irányítása alá tartozó dolgozók szabadságának ütemezését, a szabadságot engedélyezi - a szakmai továbbképzéseken kötelezı jelleggel részt vesz. 17

19 4.4. Az intézmény vezetıségének tagjai: - az igazgató - az igazgatóhelyettesek - a gazdasági vezetı Feladatuk az intézmény munkájának tervezése, szervezése, irányítása, ellenırzése és értékelése. Az intézmény vezetıinek munkáját középvezetık segítik, meghatározott feladatokkal, jogokkal és kötelezettségekkel. A középvezetık az intézmény kibıvített vezetıségének tagjai. A kibıvített vezetıség tagjai: - igazgató - igazgatóhelyettesek - gazdasági vezetı - szakmai munkaközösségek vezetıi - közalkalmazotti tanács elnöke A kibıvített vezetıség, mint testület konzultatív, véleményezı és javaslattevı joggal rendelkezik, havonta ülésezik. Ha az intézményvezetı és az intézményvezetı-helyettesek együttesen vannak távol, akkor feladatukat ideiglenes jelleggel az osztályfınöki munkaközösség vezetıje és a Közalkalmazotti Tanács vezetıje látja el. 18

20 5. Az iskola közösségei 5.1. A nevelıtestület: - a gimnázium legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve - döntési joga van: - nevelési és oktatási ügyekben - az intézmény mőködésével kapcsolatos kérdésekben - a Pedagógiai Program elkészítésében, módosításában - a Szervezeti és Mőködési Szabályzat módosításában - az éves munkaterv elfogadásában - az intézmény munkáját átfogó értékelések, beszámolók elfogadásában - a Házirend elfogadásában - a tanulók fegyelmi ügyeiben és a tanulók osztályozó vizsgára bocsátásában - véleményt nyilváníthat: - a tantárgyfelosztással kapcsolatban - az igazgatóhelyettesek megbízása, illetve a megbízás visszavonása elıtt - az éves munkatervvel kapcsolatban A nevelıtestület tagjai Középiskolában az lehet pedagógus, aki - a munkakör betöltéséhez szükséges, elıírt szakképesítéssel rendelkezik (a tantárgynak megfelelı egyetemi végzettség, kivéve a készségtárgyak) - idegen nyelv oktatására megfelelı felsıfokú, vagy nyelvtanári végzettséggel rendelkezik. - a pedagógus állások nyilvános pályázat útján tölthetık be - a tanulók és az iskolai dolgozók munkáját magáncélra sem tanítási idıben, sem azonkívül igénybe venni nem szabad - minden nevelınek kötelessége a személyes példamutatás a nevelıoktató munka minden területén 19

21 - a hivatali titoktartás szabályait mindenkinek be kell tartani (a nevelıtestület tagjainak személyes ügyeire vonatkozó, a tanárok és tanulók magatartását, munkáját értékelı megbeszélések, értekezletek vitaanyaga szolgálati titok) - feladata a tanulók nevelése, oktatása - kötelessége, hogy - a szülıket rendszeresen tájékoztassa - az ismereteket tárgyilagosan és többoldalúan nyújtsa - a tanulók emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa - joga, hogy - a tananyagot, a tanítás és nevelés módszereit megválassza - a munkaközösségek véleményének meghallgatása után megválassza a tankönyveket - irányítsa a tanulók munkáját - minısítse tudásukat - gyakorolja a nevelıtestület tagjait megilletı jogokat - személyét, mint a pedagógusközösség tagját megbecsüljék, tevékenységét elismerjék A pedagógusok konkrét feladatai: Alaptevékenységben: - elvégzi az iskolai munkatervben meghatározott feladatokat - lelkiismeretesen felkészül az órára, az órát szükség szerint elıkészíti, megszervezi, megtartja, értékeli - önképzését folyamatosan végzi, részt vesz a továbbképzéseken - részt vesz a fogadóórákon - tanártársaival, a szülıkkel és a tanulókkal való kapcsolatában érvényesíti a kulturált érintkezés szabályait - szükség szerint kapcsolatot tart tanítványainak szüleivel és diákotthoni nevelıtanáraival - egész tanévi munkáját tanmenetben tervezi meg - az írásbeli dolgozatokat, feladatokat idıben kijavítja. A felmérı és témazáró dolgozatok megíratásának idejét idıre jelzi. Gondot fordít a dolgozatok, a házi feladatok és egyéb tanulmányi elfoglaltságok egyenletes elosztására - köteles az érdemjegyet a tanulóval közölni, és az adott érdemjegyet a naplóba bejegyezni 20

22 - a helyettesítést az igazgatóhelyettesek utasításai szerint köteles ellátni - ha munkáját váratlan akadályoztatás miatt a megszabott idıben nem tudja megkezdeni, legkésıbb a munka megkezdése elıtt 15 perccel jelenteni köteles az igazgatónak vagy annak távolléte esetén helyetteseinek. Minden egyéb esetben legalább egy nappal elıbb engedélyt kér az igazgatótól valamely tanítási óra vagy egyéb elıírt foglalkozás elhagyására, elcserélésére, illetıleg javasolja szakszerő helyettesítésének megoldását - a személyi adataiban és lakáscímében történı változásokat bejelenteni - az iskola állományába tartozó szaktanácsadót az osztályfınöki teendıktıl lehetıség szerint mentesíteni kell, egyébként mindazokon a napokon, amikor saját iskolájában teljesít szolgálatot, az iskola Szervezeti és Mőködési Szabályzatában elıírt kötelezettségeinek eleget kell tennie. Részt vesz az iskola tanévnyitó és záró, továbbá - ha tanácsadói munkája lehetıvé teszi - nevelési értekezletein. Tanári munkáját az igazgató, szaktanácsadói tevékenységét pedig a MPKKI (a minısítés elıtt ki kell kérni az Intézet véleményét) - az iskolában a külsı óraadó tanárnak is ismernie és alkalmaznia kell az Oktatási Törvény, a Szervezeti és Mőködési Szabályzat elıírásait, meg kell ıriznie a szolgálati titkot. A pedagógusok alapfeladatain kívül megbízások alapján ellátandó feladatai Pótlékkal: - osztályfınök - munkaközösségvezetı - diákmozgalmat segítı tanár tiszteletdíjjal: - DSE tanárelnök - ODK felelıs tanár - Órarend készítık Társadalmi munkában végzett tevékenységek megbízottjai: - pályaválasztási felelıs - SZMK tanárfelelıs - Szertárosok - Vöröskeresztes tanárelnök - Munkavédelmi és tőzrendészeti felelıs - Balesetbiztosítási felelıs 21

23 Kötelessége, hogy - a szülıket rendszeresen tájékoztassa - az ismereteket tárgyilagosan és többoldalúan nyújtsa - a tanulók emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa Joga, hogy - a tananyagot, a tanítás és nevelés módszereit megválassza - a munkaközösségek véleményének meghallgatása után megválassza a tankönyveket - irányítsa a tanulók munkáját - minısítse tudásukat - gyakorolja a nevelıtestület tagjait megilletı jogokat - személyét, mint a pedagógusközösség tagját megbecsüljék, tevékenységét elismerjék Szakmai munkaközösségek: az iskola szervezeti egységei A nevelési-oktatási intézmény pedagógusai szakmai munkaközösségeket hozhatnak létre. A munkaközösség szakmai, módszertani kérdésekben segítséget ad a nevelési-oktatási intézményben folyó nevelı és oktató munka tervezéséhez, szervezéséhez, értékeléséhez és ellenırzéséhez. A szakmai munkaközösség éves terv szerint részt vesz az intézményben folyó szakmai munka belsı ellenırzésében. A szakmai munkaközösség - a szervezeti és mőködési szabályzatban meghatározottak szerint gondoskodik a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak szakmai segítésérıl. A szakmai munkaközösség meghatározza mőködésének rendjét, elfogadja munkatervét. A szakmai munkaközösség vezetıjét az iskola igazgatója bízza meg a szakmai munkaközösség kezdeményezése alapján. A megbízás többször meghosszabbítható. A szakmai munkaközösség dönt mőködési rendjérıl és munkaprogramjáról. 22

24 A szakmai munkaközösség dönt szakterületén a nevelıtestület által átruházott kérdésekrıl a továbbképzési programokról az iskolai tanulmányi versenyek programjáról. A szakmai munkaközösség szakterületét érintıen véleményezi a nevelésioktatási intézményben folyó pedagógiai munka eredményességét, javaslatot tesz továbbfejlesztésére. A szakmai munkaközösség véleményét szakterületét érintıen be kell szerezni a nevelési, illetıleg a pedagógiai program elfogadásához a felvételi követelmények meghatározásához. Kapcsolattartás: Az intézményvezetés a munkaközösség-vezetıkkel közvetlenül, a munkaközösségi tagokkal közvetve a munkaközösség-vezetıkön keresztül is kapcsolatot tart Munkaközösség-vezetı - személyét az iskola igazgatója bízza meg a szakmai munkaközösség kezdeményezése alapján. A megbízás többször meghosszabbítható - véleményezi és aláírja a munkaközösségi tagok tanmenetét - órákat látogat a munkaközösségen belül - segíti a fiatal, kezdı nevelıket - vezeti a munkaközösségi foglalkozásokat, szervezi és figyelemmel kíséri a szakirodalom tanulmányozását, felhasználását - az iskolavezetéssel koordinálva szervezi a szakmai-módszertani továbbképzéseket - törekszik az egységes pedagógiai eljárások megvalósítására - a szaktárgy vonatkozásában - a munkaközösség véleményét kikérve - felelıs véleményt alkot - javaslatot készít - a szertárossal együttmőködve - a szertárfejlesztésre, kezdeményezi a könyvbeszerzést, folyóiratrendelést - tagja a kibıvített iskolavezetésnek. 23

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA...4 BEVEZETİ...4 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA... 4 BEVEZETİ... 4 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI

Részletesebben

A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009.

A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. 2 Összeállította: Elfogadta: Perényi Barnabás igazgató az iskola nevelıtestülete Egyetért: az iskolaszék elnöke a diákönkormányzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A HORVÁTH ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 30/2007.(III.29.) sz. Képviselı-testületi határozattal jóváhagyott változat 2 1. SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 1/1.

Részletesebben

Azonosító jel: SZMSZ Dátum: 2010. január Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 1/38

Azonosító jel: SZMSZ Dátum: 2010. január Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 1/38 SZERVEZETI ÉS Azonosító jel: SZMSZ ÚNK Dátum: 2010. január MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 1/38 AZ ÚJSZÁSZI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

Békési Kistérségi Óvoda. Szervezeti és Mőködési Szabályzata

Békési Kistérségi Óvoda. Szervezeti és Mőködési Szabályzata Békési Kistérségi Óvoda Szervezeti és Mőködési Szabályzata Készítette: Bereczki Lászlóné Intézményvezetı TARTALOM I. Az intézmény általános jellemzıi 1.. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

A HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA A HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ SZMSZ HATÁLYA Az intézmény meghatározása: A Hansági Ferenc

Részletesebben

Szervezeti és mőködési szabályzat

Szervezeti és mőködési szabályzat Szervezeti és mőködési szabályzat Stúdium Kereskedelmi, Igazgatási, Üzleti Szakközépiskola és Szakiskola OM:200335 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések...3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

VII.1.4. A felnőttoktatás munkarendje... 29 VII.2. Az intézménybe való belépés és benntartózkodás rendje... 29 VII.2.1. Hivatalos ügyek intézése, a

VII.1.4. A felnőttoktatás munkarendje... 29 VII.2. Az intézménybe való belépés és benntartózkodás rendje... 29 VII.2.1. Hivatalos ügyek intézése, a BETHLEN GÁBOR GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA, ÓVODA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYÍREGYHÁZA 2011. Tartalomjegyzék I. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény tevékenységei... 7 Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre:... 8 Az intézmény mőködési területe:...

TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény tevékenységei... 7 Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre:... 8 Az intézmény mőködési területe:... TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA... 4 AZ ISKOLA ALAPADATAI... 6 Az intézmény tevékenységei...

Részletesebben

Tápióság Tápiószentmárton. Általános Iskola. Kubinyi Ágoston Általános Iskolája

Tápióság Tápiószentmárton. Általános Iskola. Kubinyi Ágoston Általános Iskolája Tápióság Tápiószentmárton Általános Iskola Kubinyi Ágoston Általános Iskolája Szervezeti és Mőködési Szabályzat OM azonosító: 201219 Készítette: Kiss Erika igazgató Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

Felsőcsatári Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola 2013.

Felsőcsatári Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola 2013. Szervezeti és Működési Szabályzat Felsőcsatári Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola 2013. Tartalomjegyzék 1. Az intézmény általános jellemzői... 4 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 3 I.2.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA MARI JÁOS SZAPZİ ISOLA SZRVZI S MŐÖDSI SZABÁLYZAA Miskolc, 2008. április ARALOMJGYZ 1. Az intézmény általános jellemzıi... 5 A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja, jogi alapja és hatálya... 5 A Szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat MAROSHEGYI ÓVODA SZÉKESFEHÉRVÁR, RÁDIÓ U.1. Szervezeti és Mőködési Szabályzat Hatálya kiterjed a Maroshegyi Óvoda minden dolgozójára 2. oldal Bevezetı Az intézmény a jogszabályi elıírásoknak megfelelendı

Részletesebben

A körmendi KÖLCSEY UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008.

A körmendi KÖLCSEY UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. A körmendi KÖLCSEY UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. Jóváhagyta: Körmend Város Önkormányzati Képviselőtestületének Oktatási, Kulturális

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 031202 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1. A jogszabályok jegyzéke:...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK OM:030653 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ-KIK076012 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK Készítette: Nevelıtestület Jóváhagyta: Fenyvesi Gyöngyi igazgató Szabályzat elfogadása: Levél, 2013. Jogszabályok

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium

Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzat 1 I. rész A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 4 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ. a./ A szervezeti és m ködési szabályzat /a továbbiakban: SZMSZ

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ. a./ A szervezeti és m ködési szabályzat /a továbbiakban: SZMSZ SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ Általános rendelkezések l. A szervezeti és m ködési szabályzat célja, jogszabályi alapja a./ A szervezeti és m ködési szabályzat /a továbbiakban: SZMSZ határozza

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAIA SZAKSZOLGÁLAT Székhelye: 2461.Tárnok Iskola u.1 Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. OM: 032357 Alapításának éve: 1994. (jogutódlással)

Részletesebben

A Kétegyházai Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium

A Kétegyházai Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium A Kétegyházai Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések...4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

Gothard Jenő Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Gothard Jenő Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Gothard Jenő Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...1 Az intézmény jogállása...1 2009. december 31-ig alkalmazott szakfeladatok:...2 2010. január

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Tomori Pál Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola 2011. 1223 Budapest Művelődés utca 21-27. Szervezeti és működési szabályzat Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 4 1. Az SZMSZ célja,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Máltai Szeretetszolgálat Károly Róbert Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Közgazdasági, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Szakiskola Gyöngyös Szervezeti és Működési Szabályzat 2 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Pécsi Leőwey Klára Gimnázium Klara-Leőwey-Gymnasium Pécs Lycée Klára Leőwey de Pécs 1 2014. november 18. 1 A továbbiakban Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest 2013. március 31. I. Bevezetés A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi. CXC. törvény és a

Részletesebben

A MÓRA FERENC GIMNÁZIUM SZABÁLYZATA 2009.

A MÓRA FERENC GIMNÁZIUM SZABÁLYZATA 2009. A MÓRA FERENC GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰ KÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. 1 I. Bevezet ő rendelkezések A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint végrehajtási rendeleteiben foglaltak érvényre jutása,

Részletesebben