INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA"

Átírás

1 Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KOSSUTH LAJOS IPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS FELNŐTTEK KÖZÉPISKOLÁJA INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA Győr, december 01. Kaukerné Kovács Edit Igazgató

2 INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM 2 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. Tartalomjegyzék BEVEZETŐ A PROGRAM HATÁLYA ALAPELVEK Az egyenlő bánásmód követelménye Az egyenlő bánásmód követelményeinek megsértése Az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt indítható eljárások HELYZETELEMZÉS Az intézmény adatai Alapadatok...10 A tanulói létszám alakulása képzési területenként...11 A kompetencia mérések eredményei...13 Infrastruktúra és hozzáférés az intézményben...13 A pedagógusok módszertani képzettsége az intézményben A PROGRAM CÉLJA KÖTELESSÉGEK ÉS FELELŐSSÉGEK: AKCIÓTERV Rövid távon /1 éven belül/ megoldandó feladatok Középtávon, /3 éven belül/ megoldandó feladatok Hosszútávon /6 éven belül/ megoldandó feladatok Mindennapi nevelési-oktatási tevékenységbe épülő feladatok Gyermek- és ifjúságvédelmet célzó tevékenység...27 Az osztályfőnökök feladatai...28 Az ifjúsági védőnő feladatai...28 Az ifjúságvédelmi felelős feladatai...28 A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő tevékenység...29 A hátrányos helyzetű tanulókat segítő tevékenység oldal

3 INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM 3 A sajátos nevelési igényű tanulókat támogató tevékenység oldal

4 INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM 4 2. BEVEZETŐ A Magyar Köztársaság Alkotmányáról, az l959.évi IV. törvény a Polgári Törvényről, az évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól,a Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvényben, a Szakképzésről szóló 1993.évi LXXIV. törvényben, a Köztársaságnak az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról megalkotott évi CXXV. törvényében megfogalmazottak, valamint Győr Megyei Jogú Város közoktatásra vonatkozó esélyegyenlőségi tervének mentén intézményünk tanulói részére az egyenlőbánásmódot és az esélyegyenlőségüket a szabályzatban leírtak szerint biztosítjuk. Az esélyegyenlőségi terv az intézményben tanuló hátrányos helyzetű, (továbbiakban HHs) valamint halmozottan hátrányos helyzetű (továbbiakban HHH-s) és sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók (továbbiakban SNI-s) esélynövelését hivatott szolgálni. A közoktatási törvény meghatározza a hátrányos, halmozottan hátrányos és sajátos nevelési igényű tanulók körét is. A pont: hátrányos helyzetű gyermek, tanuló: az, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, illetve akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző megállapította; e csoporton belül halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló, akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülője - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes nyilatkozata szerint - óvodás gyermek esetén a gyermek három éves korában, tanuló esetében a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen; halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek; 29. pont: sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a gyermek, tanuló, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján 4. oldal

5 INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM 5 a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd, b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 5. oldal

6 INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM 6 3. A PROGRAM HATÁLYA 1./ Személyi hatálya kiterjed valamennyi, az intézményünkkel tanulói jogviszonyban lévő személyre. 2,/ Időbeni hatálya meghatározott, egy-egy tanévre szóló. Ezen szabályzat től ig érvényes. A nevelőtestület minden tanév szorgalmi idejét követő év végi munkaértekezletén értékeli a szabályzatban foglaltak, a tervezett feladatok megvalósítását. Minden tanév megkezdése után legkésőbb 31 nappal a nevelőtestület a tanév időtartamára szóló tervet megvitatja, elfogadja. 6. oldal

7 INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM 7 4. ALAPELVEK 4.1. Az egyenlő bánásmód követelménye Az esélyegyenlőségi tervben foglaltakat minden, intézményünkben pedagógus és pedagógus munkát segítő munkakörű, intézményünkkel jogviszonyban álló dolgozó köteles munkája során figyelembe venni, és a megvalósulását elősegíteni. Az egyenlő bánásmód követelménye megsértését e szabályzatban megfogalmazott módon orvosolni kell. Ezen intézkedés azonban nem járhat e szabályzat hatálya alá nem tartozó más tanuló jogainak megsértésével, illetve csorbításával Az egyenlő bánásmód követelményeinek megsértése - a közvetlen hátrányos megkülönböztetés, - a közvetett hátrányos megkülönböztetés, - a zaklatás, - a jogellenes elkülönítés, - a megtorlás. Közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek minősül az olyan rendelkezés, melynek eredményeként: - egy személy, vagy csoport valós, vagy vélt neme, - faji hovatartozása, - nemzetisége, - etnikai kisebbséghez való tartozása. - fogyatékossága, - vallási, vagy világnézeti meggyőződése, - politikai, vagy más véleménye, - életkora, - tanulói jogviszonya, - egészségi állapota, - szociális irányultsága, - nemi identitása, - társadalmi származása, - vagyoni helyzete, - egyéb helyzete, tulajdonsága, vagy jellemzője, - bőrszíne, 7. oldal

8 INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM 8 - anyanyelve miatt részesül más, összehasonlítható helyzetben lévő tanulóhoz, vagy csoporthoz képest kedvezőtlenebb bánásmódban. Közvetett hátrányos megkülönböztetésnek minősül az a közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek nem minősülő, látszólag az egyenlő bánásmód követelményének megfelelő rendelkezés, amely a fenti pontban meghatározott tulajdonságokkal rendelkező egyes tanulókat, vagy csoportokat más összehasonlítható helyzetben lévő tanulókhoz, vagy csoporthoz képest lényegesen nagyobb arányban hátrányosabb helyzetbe hoz. Zaklatásnak minősül a viccelődő, az ugratás az emberi méltóságot sértő magatartás, amely az érintett tanulónak a fentiekben meghatározott tulajdonságával függ össze és célja vagy hatása valamely tanulóval szemben megfélemlítő, ellenséges, támadó, megalázó, megszégyenítő vagy támadó környezet kialakítása, illetve gúny tárgyává teszi. Jogellenes elkülönítésnek minősül az a magatartás, amely a fentiekben meghatározott tulajdonságai alapján egyes tanulókat vagy csoportjukat másoktól - tárgyilagos mérlegelés szerinti ésszerű indok nélkül - elkülönít. Megtorlásnak minősül az a magatartás, amely az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt kifogást emelő, eljárást indító, vagy az eljárásban közreműködő tanulóval szemben, ezzel összefüggésben jogsérelmet okoz, jogsérelem okozására irányul, vagy azzal fenyeget. Előnyben részesítés nem jelenti az egyenlő bánásmód követelményének megsértését, az a rendelkezés, amely egy kifejezetten megjelölt csoport tárgyilagos értékelésén alapuló esélyegyenlőségének felszámolására irányul, feltéve, ha az törvényen, kormányrendeleten alapul, és határozott időre vagy határozott feltétel bekövetkezéséig szól. Ez a rendelkezés nem sérthet alapvető jogot, nem biztosíthat feltétlen előnyt, és nem zárhatja ki az egyéni szempontok mérlegelését. Védelmet biztosítunk, fellépünk a jogsérelem bármely formája ellen. /Pl: vagyoni, személyiségi, valamely meglévő előny elvesztése/. 8. oldal

9 INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM Az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt indítható eljárások Az egyenlő bánásmód megsértésének következményeit orvosolni kell. Ez az eljárás azonban nem járhat más tanuló jogainak megsértésével, csorbításával. Az egyenlő bánásmód követelményét sértő döntés semmis. A semmis döntés bárki által, határidő nélkül megtámadható. Az ilyen intézményi döntés ellen a fenntartónkhoz lehet fordulni. / Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Győr Városház tér 01 / Az intézménynél kezdeményezett eljárás mellett az érintett a bírósághoz is fordulhat a személyiségi jogai megsértése miatt. A jogsérelmet szenvedett félnek kell bizonyítani, hogy őt, vagy csoportját hátrány érte. Az intézményünknek kell bizonyítania, hogy: - megtartotta, vagy - az adott viszonyok között nem volt köteles megtartani az egyenlő bánásmód követelményeit. Az egyenlő bánásmód megsértése, a zaklatás, a jogellenes elkülönítés, megtorlás előfordulása esetén a tanuló a Diákönkormányzat vezetőségéhez fordulhat. Vizsgálni szükséges, hogy a hátrányos helyzet bekövetkezését kiváltó intézkedés, döntés szándékos /rejtett/, gondatlan, sőt vétlen, nem kívánt, az eredeti szándéktól eltérő eredményt előidéző. 9. oldal

10 INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM HELYZETELEMZÉS 5.1. Az intézmény adatai Alapadatok OM azonosító: Intézmény neve: Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája Intézmény címe: 9025 Győr, Kossuth Lajos út 07 Fiúkollégium: Leánykollégium: Fenntartó neve: Főállású pedagógusok száma: Az intézménybe járó tanulók száma levelező tagozattal együtt: Az intézménybe járó nappali tagozatos tanulók száma: Magántanulók száma levelező tagozattal együtt: Magántanulók száma nappali képzésben: Hátrányos helyzetű (HH) tanulók száma: (nappali rendszerű képzésben) Halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) tanulók száma: (nappali rendszerű képzésben) Más település(ek)ről tanulók száma: 9025 Győr, Dr. Róth Emil u Győr, Kossuth Lajos u. 22/A. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 87 fő 1151 fő 861 fő 9 fő 3 fő 69 fő 10 fő 699 fő 10. oldal

11 INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM 11 A tanulói létszám alakulása képzési területenként Intézmény Funkció Tanulók száma HH tanulók száma ebből HHH tanulók SNI-s tanulók száma száma Szakiskola Szakiskolai szakképzés Szakközépiskola 9-12 (13. nyelvi Kossuth Lajos előkészítővel kezdett Ipari Szakképző osztályok) Iskola, Kollégium Szakközépiskolai és Felnőttek szakképzés Középiskolája Felnőttoktatás érettségire Győr, Kossuth felkészítés (nappali Lajos út munkarend szerint 9025 szervezett) Felnőttoktatás érettségire felkészítés (levelező munkarend szerint szervezett) Összesen: oldal

12 INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM 12 Az évfolyamismétlők száma évfolyam Tanulólétszám Évfolyam ismétlők száma az iskolarendszerű szakképzésben szakközépiskola/szakiskola Évfolyam ismétlők száma az iskolarendszerű nappali munkarend szerint szervezett gimnáziumi felnőttoktatásban összesen HH HHH SNI összesen HH HHH SNI összesen oldal

13 INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM 13 A kompetencia mérések eredményei Országos kompetencia-mérés eredményei Iskola átlaga Országos átlag Iskola átlaga Országos átlag olvasási-szövegértési kompetenciák 10. évfolyam szakiskola 10. évfolyam szakközépiskola matematikai-logikai kompetenciák 10. évfolyam szakiskola 10. évfolyam szakközépiskola Infrastruktúra és hozzáférés az intézményben az eszközt / létesítményt használó eszköz/létesítmény darab gyermekek, tanulók száma HH és HHH gyermekek, tanulók száma Sajátos nevelési (SNI) igényű gyermekek, tanulók száma nyelvi labor számítástechnikai szaktanterem Számítógépek száma (legalább P4 ) *:tanulók számára hozzáférhető ebből internet hozzáféréssel tornaterem tornaszoba oldal

14 INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM 14 A Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája 125 éve tölt be meghatározó szerepet a győri szakképzésben. Az intézményben folyó oktatónevelő munka célja, hogy korszerű és alkalmazható szakelméleti és gyakorlati ismeretekkel felvértezett, képesítésének megfelelő munkakör ellátására ill. szakirányú továbbtanulásra alkalmas, testileg, lelkileg harmonikusan fejlett tanulókat neveljen a társadalom számára. Az iskola jelenlegi formájában önkormányzati fenntartású szakképző iskolaként, valamint felnőttoktatási kerettanterv alapján szervezett gimnáziumként működik. Az intézmény fiú és lánykollégiummal rendelkezik. Alapító Okiratunkban feladatként szerepel a sajátos nevelési igényű (SNI-s) tanulók ellátása. Az iskola infrastrukturális ellátottsága kiváló. A hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanulók számára is az esélyegyenlőséget segítendő- rendelkezésre állnak az IKT eszközei. Tornatermünk mellett tornaszoba, valamint sportpálya is tanulóink rendelkezésére áll. Iskolánkban az akadálymentesítés még nem megoldott. Győr város képzési szerkezetében az esélyegyenlőség megteremtését hivatott biztosítani a felnőttoktatási kerettantervre épülő gimnáziumi felnőttoktatás. Legfontosabb célja a szakiskolai végzettséggel rendelkező tanulók érettségi vizsgára való felkészítése. Második esély azoknak a tanulóknak, akik nem képességeik, hanem szociális helyzetük, és szociokulturális körülményeik miatt kerültek szakiskolai képzésbe, és alkalmasak a magasabb szintű végzettség megszerzésére. Második esély azoknak a tanulóknak is, akik önhibájukon kívül (pl. betegség) kiesnek a szakképzési lehetőségek köréből így általános képzésben folytathatják tanulmányaikat. Önkormányzati jóváhagyással helyi tantervünkben a felzárkóztatást célozva a nappali munkarend szerint szervezett gimnáziumi osztályainkban valamennyi érettségi tantárgyat emelt óraszámban tanítjuk, illetve kiemelt óraszámban biztosítunk lehetőséget a választható érettségi tantárgyakból való felkészülésre érettségi fakultációk keretében. Pedagógiai, és Minőségirányítási Programunkban megjelenik a személyiségfejlesztésnek, a beilleszkedési, magatartási problémákkal küszködő tanulók megsegítésének, a gyermek és ifjúságvédelemnek, a hátrányos helyzetű tanulók 14. oldal

15 INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM 15 felzárkóztatásának, a sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztésének, a differenciált képesség fejlesztésnek, valamint a lemorzsolódás megakadályozásának programja. Tanulóink számára tanulmányaik időtartamára lehetőségeinkhez mérten biztosítjuk a megfelelő mentálhigiénés ellátást. A pedagógusok módszertani képzettsége az intézményben Az intézmény szakos ellátottsága teljes körű. A 2003/2004 és a 2005/2006-os tanévek között a Szakiskolai Fejlesztési Program I. keretében a nevelőtestület tagjai számos, elsősorban a módszertani kultúra fejlesztését célzó bel, -és külföldi tananyagfejlesztésben vehettek részt es tanév továbbképzésbe kapcsolódhattak be, illetve számos Tantárgyi továbbképzések közismereti és szakmai alapozó tantárgyak ( 9 fő ) Szakmai továbbképzések fodrász és nőiruha-készítő szakmákhoz kapcsolódóan Tananyagfejlesztések tanulási-tanítási útmutatók készítése Wordlskills verseny Finnország Továbbképzések belföldön a minőségirányítási csoport tagjai számára ( 4 fő) Továbbképzések külföldön 2 fő Hollandia 1 fő Olaszország 1 fő Németország Belső segédlet készítése Tanulásmódszertan fejlesztése a közismereti és a szakmai tárgyak területén (4 fő részvételével) Szakmai idegen nyelvi segédanyag készítése pályázatra ( 2 fő részvételével) Nyelvtanárok továbbképzése külföldön majd itthon 1 fő Németország 1 fő- Anglia szakmai tantárgyakat oktató tanárok nyelvoktatásának támogatása értékben (2fő) Multimédiás továbbképzés 1 hét ( 1 fő) ECDL START modul megszerzésének támogatása ( 9 fő szerzett végzettséget) ös tanév 15. oldal

16 INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM 16 Felzárkóztató feladatbank használata magyar nyelv és irodalom valamint matematika tantárgyakból Akkreditált tanártovábbképzés támogatása ( 14 fő személyiségfejlesztő tréningje) Továbbképzések belföldön a minőségirányítási csoport tagjai számára ( 2 fő) Tanulmányút külföldön (1 fő ) Írország Belső szabályzat A tanulói értékelés egységes rendszere ( 1 fő ) Közismeretis és szakmais tanárok nyelvi képzése külföldön 2 fő Németország 2 fő Írország Szakmais tanárok nyelvi képzésének támogatása Angol nyelvtanulás: (3 fő) Német nyelvtanfolyam: (3 fő) Honlapkészítés 1 hetes továbbképzés (1 fő) ECDL START modul megszerzésének támogatása (4 fő ) os tanév Tanulmányút külföldön 1 fő Hollandia 1 fő Skócia 2 fő Olaszország 1 fő Franciaország Belső szabályzat A bemutató órák szervezésének rendje ( 1 fő ) Intézményi információs rendszer szabályozásának dokumentumai ( 1 fő) Továbbképzés kooperatív nyelvoktatás ( 2 fő ) Multimédiás továbbképzés 1 hét (1 fő) os tanév E-learning tananyagfejlesztő tanfolyam (1 fő) Az esélyegyenlőség elősegítése érdekében esélyegyenlőségi referenset nevezünk ki. Neve: Szabó Istvánné Munkaköre: Ifjúságvédelmi felelős Elérhetősége: 16. oldal

17 INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM 17 Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája Győr, Kossuth Lajos út 07; 96/ / ös szoba Intézményünk vezetése a helyzetfelmérés során tudomására jutott adatokat a személyes adatok védelméről szóló törvényi rendelkezéseinek megfelelően köteles kezelni. Az esélyegyenlőségi terv elkészítését megelőzően végzett felmérés során az adatokra vonatkozó nyilatkozattétel önkéntes. Különleges személyi adatnak minősül a faji eredet, a nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozás, így azok csak az érintett önkéntes adatszolgáltatása alapján kezelhető. Az iskolánk tanulója csak abban az esetben vehet részt az esélyegyenlőségi tervünkben rögzített, a helyzetéhez kapcsolódó programban, ha adatai nyilvántartásához és kezeléséhez írásban hozzájárul. 17. oldal

18 INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM A PROGRAM CÉLJA Programunk alapvető célja, hogy biztosítsa intézményünkön belül a tanulóink részére a szegregációmentesség és az egyenlő bánásmód elvének teljeskörű érvényesülését, megelőzze a hátrányos megkülönböztetést és elősegítse azon csoportok tagjainak esélyegyenlőségét, akik szociális és kulturális hátránnyal indulnak a középiskolai tanulás útján. Az esélyegyenlőségi program segítse hozzá diákjainkat ahhoz, hogy felkészült, a munkaerőpiacon eséllyel megjelenő szakemberekké váljanak, vagy induljanak el a felsőoktatás felé. A hátrányos helyzetűek számára esélyt teremtünk a hátrányaik kompenzálására. - speciális szolgáltatásokat szervezünk részükre. - intézményünk minden tevékenysége során támogatjuk lépéseiket. Így: 1. A beiratkozásnál, a felvételinél Érvényesítjük az egyenlő bánásmód követelményét a felvételi kérelmek elbírálása során, az oktatásba történő bekapcsolódás feltételeinek meghatározásakor. A szülőkkel a beiskolázás időszakában megismertetjük követelményeinket, feltételeinket. A felvételi követelményeket, a tanulói jogviszony létesítésének tanulmányi feltételeit, az ún. felvételi követelményeket, a tanulmányi követelményekkel összefüggésben állapítjuk meg. Olyan követelményeket állapítunk meg, amelyek megismerésére, elsajátítására minden jelentkezőnek lehetősége van. Nem támasztunk olyan követelményt, amelyre a családi háttér, a szociális körülmények befolyással /pl: nyelvvizsga/ vannak. A szakképzésbe való bekapcsolódást a Kt. alapján előírt egészségügyi és pályaalkalmassági követelményekhez kötjük, illetve figyelembe vesszük a tanulószerződéssel való rendelkezésüket. 2. A tanításban, az ismeretközvetítésben 18. oldal

19 INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM 19 Az osztályokba történő besorolásról az igazgató dönt, a szakmai munkaközösség véleményének kikérése után. A tanórán kívüli foglalkozások megszervezésekor /szakkörök, tanulmányi- és más kirándulások, érdeklődési körök/, a résztvevők kiválasztásakor mindennemű megkülönböztetéstől tartózkodunk. A fenntartó által nem támogatott szakköri foglakozásokhoz /melyhez nem köteles óraszámot biztosítani/ indokolt esetben az iskolánk saját eszközével segíti azokat, akik bekapcsolódásra egyébként nem lennének képesek. Nem működhet intézményünkben olyan szakkör, diákkör, egyéb tanulói, szülői vagy más szervezet, melynek célja más személyek vagy csoportok lejáratása, megbélyegzése, vagy kirekesztése. A pedagógiai programunkban rögzítettük, hogy világnézeti, vallási kérdésekben nem foglalunk állást, semlegesek vagyunk. 3. A tanulók egyéni fejlesztésében Nem lehet egységes, általános, minden esetre igaz egyenlőtlenségi okról beszélni. Nem lehet minden területen valamennyi csoport hátrányos helyzetben. Nem lehet az esélyegyenlőtlenség ellen úgy harcolnunk, hogy ennek következtében a célzott körbe nem tartozók emberi méltósága sérüljön. Nem járhat azzal az előnyben részesítés, hogy az érintettek részére feltétlen előnyt biztosítunk, s nem hagyhatók figyelmen kívül az egyéni szempontok sem. Nem lehet, hogy minden, a csoportba tartozó tanuló egyformán igényt tartson az előnyben részesítésre. Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében garantáljuk a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvényben meghatározott tanulói jogok maradéktalan érvényesülését. Intézményünk minden felvett tanulónak azonos feltételeket biztosít ahhoz, hogy hozzájuthassanak mindazokhoz az ismeretekhez, amelyek átadására jogosult, illetve köteles az intézmény. Pedagógiai tevékenységünket a tanulók egyéniségéhez igazítjuk. Nevelési programunk biztosítja a személyiséghez, a tehetség kibontakoztatásához szükséges feltételeket, s segítséget adunk a családi körülményekből fakadó, vagy a betegségből, fogyatékosságból eredő hátrányok ledolgozásához. 19. oldal

20 INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM 20 Alapvető kötelességünknek tartjuk, hogy az egyes szolgáltatások nyújtásánál, az egyes szolgáltatások igénybevételi lehetőségének megteremtésénél, egyenlő feltételeket biztosítsunk minden érdekelt tanulónak. Ésszerű indokok, mérlegelés alapján differenciált magatartást, intézkedést, utasítást teszünk, megkülönböztetett feltételeket biztosítunk, gyakorolunk. /Pl: a sajátos nevelési igényű tanulók részére eltérő foglalkozásokat szervezünk, a szakértői és rehabilitációs bizottságok szakvéleménye alapján megsegítéseket foganatosítunk/ A szülők kérésére, a gyermekük sajátos helyzete miatt a tanulót mentesítjük valamennyi kötelező tanórai foglalkozás alól /pl: élsportoló/ abban az esetben, ha iskolába járás nélkül is tudja teljesíteni a követelményeket, a tankötelezettséget. Ezt az igazgató dönti el. A szolgáltatások terén / nevelési tanácsadás, pályaválasztási tanácsadás, gyógytestnevelés / betartjuk az önkéntesség elvét, és szervezőmunkával biztosítjuk az ellátást. 4. Az értékelés gyakorlatában A tanulók teljesítményének értékelése a nyilvános követelményekre épül, és a törvényi előírás szerinti eljárási rend szerint történik. A tanulók teljesítményét a nyújtott teljesítményük alapján, azonos mércével mérjük A tanulók teljesítményét, előmenetelét évközben rendszeresen érdemjeggyel értékeljük, melyről szülőjét rendszeresen értesítjük. Az értékelés a minősítés nem lehet fegyelmezési eszköz. Az év végi osztályzatot a nevelőtestület állapítja meg. Biztosítjuk a sikeres felkészülést a vizsgákra. A megszerezhető tanúsítványokat, bizonyítványokat, okleveleket mindenkinek kiadjuk. Figyelembe vesszük, hogy akit mentesítettek az egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés minősítése alól, az alapműveltségi és az érettségi vizsgán az érintett tantárgyak helyett mást választhatnak. 5. A tanulói előmenetelben Mivel minden tanulónk számára egyforma színvonalú ellátást biztosítunk, ezért az egyéni képességükhöz igazodva nyújtunk differenciált szolgáltatást. Biztosítjuk a tehetséggondozást, az egyéni továbbhaladást, a felzárkóztatást. 20. oldal

21 INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM 21 Pedagógiai programban szerepeltetjük a beilleszkedési, magatartási nehézséggel összefüggő pedagógiai tevékenységet, a tehetség, a képesség kibontakoztatását segítő tevékenységet, a tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő programot, a szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységet, ez nem járhat együtt a tanulási elkülönítéssel, a külön tanulócsoport kialakításával. A pedagógiai szakszolgálatok igénybevétele csak a szülők egyetértésével történhet. Lehetőséget biztosítunk arra, hogy igény szerint használhassa, igénybe vegye az iskola eszközeit, a könyvtárat, a számítástechnikai eszközöket, a sport- és szabadidős létesítményeket. Biztosítjuk a rendszeres iskola egészségügyi ellátást. Biztosítjuk a jogszabályi alapon járó juttatásokhoz való hozzáférésüket, /ingyenes, vagy kedvezményes étkezés, tankönyvellátás, fizetési halasztás/ a nevelőtestület döntése alapján. 6. A fegyelmezés, büntetés gyakorlatában Jogaik gyakorlásához való információhoz hozzájuttatjuk, s tájékoztatjuk a joggyakorláshoz szükséges eljárásokról. Szabadon véleményt nyilváníthatnak minden kérdésről, és javaslatot tehetnek /L: Házirendet, SzMSz-t,/ Tanköteles tanulók esetében a tanulói jogviszonyony megszüntetését csak kivételesen alkalmazzuk, még a szülő döntése esetén is csak akkor, ha egy mási intézményben a kötelező szolgáltatás megoldott. A fegyelmezés és büntetés szabályait a Házirendünk tartalmazza. 7. A tananyag kiválasztásában, alkalmazásában: Figyelembe vesszük a szakértői és rehabilitációs bizottság intézmény típus ajánlását. Szükség esetén biztosítjuk az oktatáshoz a tankönyvet és más segédleteket, az esetleges magánoktatáshoz, integrált neveléshez és oktatáshoz, képzési kötelezettséghez a szakirányú végzettségű pedagógust, illetve szakmai szolgáltatást. 8. A továbbtanulásban A tanuló, vagy a szülők kérésére továbbtanulási tanácsot adunk. 21. oldal

22 INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM 22 Tájékoztatjuk a szülőket, hogy ha költségtérítéses képzésre nyerne felvételt gyermekük, akkor államilag finanszírozott képzés keretében folytathatja tanulmányait./miniszteri engedéllyel/ 9. A humánerőforrás fejlesztésben, a pedagógusok szakmai továbbképzésében Mindenkit a végzettségének megfelelő munkakörben foglalkoztatunk és biztosítjuk a szakmai fejlődéshez szükséges továbbképzést, magasabb iskolai végzettség megszerzését. A továbbtanulás költségeit a lehetőségekhez mérten támogatjuk. 10. A partnerség építésében és a kapcsolattartásban a szülőkkel, a segítőkkel, a szakmai és társadalmi környezettel A szülői jogok érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében nem korlátozzuk a szülői szervezetek számát. Iskolánkban a tanulóközösségek, a diákkörök érdekeinek képviseletére nem korlátozzuk a létrehozandó diákönkormányzatok számát. 22. oldal

23 INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM KÖTELESSÉGEK ÉS FELELŐSSÉGEK: Intézményünk igazgatója felelős azért, hogy - minden pedagógus munkakörű dolgozó megismerje az esélyegyenlőségi programunkat és kövesse a benne foglaltakat, - a társadalmi partnerekkel megismertesse a programot és megnyerje őket a konkrét feladatok megvalósításában való közreműködésre, - az intézményünk minden érdekelt tanulója és szüleik megismerjék a programot, és meggyőzze őket az abban foglalt lehetőségekbe való bekapcsolódásra, - biztosítja a pedagógusok felkészítését és segítését a program végrehajtásához, - az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben megtegye a szükséges intézkedést. Intézményünk vezető beosztású, pedagógus munkakörű dolgozói felelősek - a program megvalósításának koordinálásáért, - a program végrehajtásának nyomon követéséért, - az esélyegyenlőség sérülése esetén a panaszok kivizsgálásáért. A nevelőtestület valamennyi tagja felelős azért, hogy birtokában legyen az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó jogi előírásoknak, - biztosítsák a diszkriminációmentes nevelést - oktatást, - a befogadó és toleráns légkört, - az e területen az ismeretek bővítését szolgáló továbbképzéseken részt vegyen, - ismerje a programban foglaltakat, s közreműködjön annak megvalósításában, - esélyegyenlőség sérülése esetén azt jelezze felettesének, illetve az illetékes munkatársának. Intézményünkkel minden szerződéses jogviszonyban álló, szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje az esélyegyenlőségi programunkat és magára nézve is kötelezőként betartsa, kövesse. 23. oldal

24 INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM AKCIÓTERV Évről évre egyre több azoknak a tanulóinknak a száma, akik lelkileg sérülékenyebbek, éppen ezért beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzdenek. Ezért az oktatási és nevelési célkitűzéseinkben megfogalmazottak szerint fontos feladatunknak tartjuk ezeknek a problémáknak a legyőzését. A nehezen nevelhető gyerekek megítélésében és segítésében nagyon fontos szerepe van az őt tanító szaktanároknak és az osztályfőnököknek, akik szükség esetén kérhetik a szakemberek (a nevelési tanácsadó által biztosított pszichológus, pszichiáter) segítségét is. Ehhez a tevékenységünkhöz támogatást kapunk a Nevelési Tanácsadótól, egy pszichológus személyesen veszi fel a kapcsolatot azokkal a tanulókkal, akik különösen problémásak, ezen kívül szaktanácsokkal látja el az érdeklődő pedagógusokat, illetve előadások formájában nyújt ismereteket a tantestületnek a konfliktuskezeléssel, személyiségfejlesztéssel kapcsolatosan. Jelentős a munkája ezen a területen iskolánk ifjúságvédelmi felelősének, az iskola pszichológusának, az ifjúsági védőnőnek. Hagyományosan a pedagógus továbbképzések fontos témaköre a magatartászavarral küzdő tanulókhoz kapcsolódó új módszertani ismeretek fejlesztése. Több pedagógusunk kifejezetten a konfliktuskezeléshez kapcsolódóan továbbképzésen, kommunikációs tréningen vett részt, fejlesztve ezzel problémamegoldó készségüket, amelyet kamatoztatni tudnak a közvetlen pedagógiai munkájukban. Az intézmény anyagi kereteihez mérten továbbra is ösztönzi, támogatja a nevelőtestület tagjainak hasonló továbbképzéseken való részvételét. Kiemelt szerepet szánunk az óralátogatásoknak, melyek során a gyakorlatban adhatjuk át tapasztalatainkat egymásnak. Az új kerettantervek lehetővé teszik, hogy néhány osztályban óratervi keretek között tanulásmódszertannal foglalkozzanak diákjaink. A helyzetelemzés által feltárt problémák, hiányosságok /esélyegyenlőségi kockázatok/ alapján dolgoztuk ki fejlesztési céljainkat, az elérésük érdekében tervezett intézkedéseket /beavatkozásokat/. Az egyes tevékenységeket a feladatok felelősei külön dokumentumban tovább bontják. 24. oldal

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör Esélyegyenlőségi Terv Mátyás Király Általános Iskola Csömör 2 Amit az esélyegyenlőségről tudni kell Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta az Európai Unió és a hazai társadalom elvárásait tükröző 2003. évi

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV IV. KÖTET Békéscsaba, 2012. 2 2008-2013 2013 Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

Hatályos: től

Hatályos: től MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA 2015 Hatályos: 2015.01.01-től Készítette: Szentesi Zsuzsanna humánpolitikai csoportvezető Szivák Ildikó gazdasági igazgató Budapest Jogszabályi

Részletesebben

Egyenlő bánásmód és diszkrimináció. A megkülönböztetés- mentességi jog alapfogalmai Uszkiewicz Erik

Egyenlő bánásmód és diszkrimináció. A megkülönböztetés- mentességi jog alapfogalmai Uszkiewicz Erik Egyenlő bánásmód és diszkrimináció A megkülönböztetés- mentességi jog alapfogalmai Uszkiewicz Erik A magyar szabályozás I. Alaptörvény XV. cikk (1) A törvény előtt mindenki egyenlő. Minden ember jogképes.

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

2003. évi CXXV. törvény

2003. évi CXXV. törvény 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról Az Országgyűlés elismerve minden ember jogát ahhoz, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, azon szándékától vezérelve,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV

KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola és Kollégium 5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 7. 5601 Békéscsaba, Pf. 17 Tel.:(66) 441-004, Tel /fax.(66) 324-163 www.gszi.sulinet.hu KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI

Részletesebben

Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév

Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. OM:035472 Igazgató: Aranyiné Farkas Magdolna Magántanulói szabályzat 1.) Jogszabályi

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Deák Ferenc Gimnázium 6723 Szeged, József Attila sgt. 118-120. Tel.: (36) 62/620-180; Fax: (36) 62/620-186 OM azonosító: 029 744 E-mail: deak_gimnazium@mailbox.hu honlap: www.deakf-szeged.sulinet.hu ESÉLYEGYENLŐSÉGI

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2012.10.30. TANULMÁNYI TERÜLETEK

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016 2014. OKTÓBER 28. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola 1011 Budapest, Ponty utca 3. TANULMÁNYI TERÜLETEK (TAGOZATOK)

Részletesebben

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv 2008 1. A dokumentum jogszabályi háttere A Magyar Köztársaság Alkotmánya 4. (1) bek., 70/a. A közoktatásról szóló

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Szabályzat

Esélyegyenlőségi Szabályzat 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések...3 A Szabályzat hatálya és célja...3 1....3 II. A hallgatók esélyegyenlősége...3 A fogyatékossággal élő hallgatók esélyegyenlőségének biztosítása...3 2....3

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 2015. OKTÓBER 15. Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskolája 1011 Budapest,

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

A VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM, POSTAFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM, POSTAFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM, POSTAFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2008 - 2 - Tartalomjegyzék 1. A dokumentum jogszabályi háttere...3 2. Az esélyegyenlőségi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

TANULÓI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

TANULÓI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Kinizsi Lakótelepi Tagiskola OM 033966 7400 Kapvár, Búzavirág u. 21. TANULÓI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Az intézmény főja: Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 201202 KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a. tanév középfokú beiskolázásához A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2011.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. HATÁLYBA LÉPÉS: - 2012. 09. 01. - 2013. 01. 01. - 2013. 09. 01. -2014. 09. 01. 2016. 01. 01. TANKÖTELEZETTSÉG az óvoda 3

Részletesebben

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2017/2018

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2017/2018 8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2017/2018 2016. OKTÓBER 15. Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakgimnáziuma 1011 Budapest, Ponty

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 34. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv. Jogszabályi háttér

Nyugat-magyarországi Egyetem Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv. Jogszabályi háttér Nyugat-magyarországi Egyetem Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv Jogszabályi háttér Az esélyegyenlőségről, az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY Módosításokkal egységes szerkezeíbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT Eredeti alapító okirat kelte: 1991.07.11. 1992.06.18. 1994.06.03. 1997.09.01.

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház -

Magyarországi Evangélikus Egyház - Alapító okirata - módosításokkal egybeszerkesztett, a 2011. május 4-én kelt alapító okirat helyébe lép 1 - A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 9/2011. (02.19.) évi határozatával megalapított

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Jelen tájékoztató a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet és a 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelet 3. számú melléklete alapján a Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2016/2017-es tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere?

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? József Attila Tagintézmény Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? Tanulónépesség jellemzői SNI tanulók nagy száma (51%) BTMN tanulók számának folyamatos növekedése (5%) Túlkorosság Többszörös

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára Intézmény neve: Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3300 Eger, Bem tábornok utca 3. Telefon/fax: (36) 515-020, 313-765 E-mail: egrikossuthtitkarsag@gmail.com Honlap: www.kossuthzsuzsa.hu

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 8. osztályos diákoknak. a 2014/2015-ös tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 8. osztályos diákoknak. a 2014/2015-ös tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. osztályos diákoknak a 2014/2015-ös tanévre Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola OM azonosító: 035409 Elérhetőségeink: Cím: 1106 Budapest, Maglódi út 8. Telefon: (06-1) 261

Részletesebben

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató BEVEZETŐ 2015. május 25-én került sor az Országos Kompetenciamérésre a 10. évfolyamos tanulók csoportjának körén. A felmérés célja a tanulók szövegértési képességének és matematikai eszköztudásának felmérése

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2010.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

Alapító Okirat. b) Székhelye: 2660 Balassagyarmat-Nyírjes, Nyírjespuszta 5. Pf. 102.

Alapító Okirat. b) Székhelye: 2660 Balassagyarmat-Nyírjes, Nyírjespuszta 5. Pf. 102. Alapító Okirat A Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány Szakképző Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma 1997. július 31-i, többször módosított Alapító Okirata a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

Tagintézmény megnevezése: Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola Pálfy- Vízügyi Tagintézmény. Különös Közzétételi Lista Szakközépiskola

Tagintézmény megnevezése: Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola Pálfy- Vízügyi Tagintézmény. Különös Közzétételi Lista Szakközépiskola Tagintézmény megnevezése: Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola Pálfy- Vízügyi Tagintézmény Különös Közzétételi Lista Szakközépiskola 11. A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége

Részletesebben

A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM. térítési díj és tandíjfizetési szabályzata

A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM. térítési díj és tandíjfizetési szabályzata A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM térítési díj és tandíjfizetési szabályzata Hatályos: 2016. év szeptember hó 1. napjától I. Törvényi háttér a térítési díj

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS

Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS Tudnivalók: DIÁKOKNAK A felnőttoktatásra vonatkozó külön rendelkezések Ha a tanuló a nyolc évfolyamos általános iskola elvégzése esetén 17., gimnázium

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása 44 Támogatási jogcím Fajlagos Mennyiségi egység Mutató A Rendelet 1.sz. melléklete Ft Számított összeg 1. a (1)Lakosságszám szerint 1 57 fő 1649 32 16 3 2. Körzeti igazgatás 2. aokmányirodák működése és

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 8105 Pétfürdő, Hősök tere 10., Telefon: 88/476-211, fax: 88/476-042 Adószám: 18926631-1-19 OM 100522 E-mail: kolping@kolpingpet.hu TÉRÍTÉSI

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

A rendelet hatálya. Ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások

A rendelet hatálya. Ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 25/2009. (06.23.) rendelete a fenntartásában működő nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési díj és tandíj összegének megállapításáról és megfizetésének

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV 9. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Bartókné Lukács Irén igazgató Nagy Mónika GYIV felelős

Részletesebben

AZ EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE

AZ EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE AZ EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek oktatási sikeressége érdekében 1. Helyzetelemzés A gimnázium pedagógiai

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

I. Bevezetés. II. Általános célok, etikai elvek A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

I. Bevezetés. II. Általános célok, etikai elvek A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE I. Bevezetés Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Ebetv.) alapelvi szinten

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37. (5) alapján Kaposvár Város Önkormányzata

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások. A térítési és tandíjfizetési kötelezettség

A rendelet hatálya. Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások. A térítési és tandíjfizetési kötelezettség om Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (I.21.) számú rendelete az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési díjak és tandíjak megállapításának

Részletesebben

ZALAMEGYEI KORMÁNYHIVATAL IGAZGATÓ HATÁROZAT. A Zala Megyei Kormányhivatal által Z0/9/2011. számon nyilvántartásba vett Szociális Missziótársulat

ZALAMEGYEI KORMÁNYHIVATAL IGAZGATÓ HATÁROZAT. A Zala Megyei Kormányhivatal által Z0/9/2011. számon nyilvántartásba vett Szociális Missziótársulat ZALAMEGYEI KORMÁNYHIVATAL IGAZGATÓ Ügyiratszám: ZAB/090/173-5/2014. Tárgy: működési engedély módosítása Ügyintéző: Baloghné Erdei Margit Telefon: (92) 507-788 HATÁROZAT A Zala Megyei Kormányhivatal által

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE BÁNYAI JÚLIA KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2008. Esélyegyenlőségi terv A gyermekek személyiség fejlesztésében, nevelésben jelentős szocializációs színtér a középiskola,

Részletesebben

Képzési idő. Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő Humán gimnázium (angol olasz)

Képzési idő. Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZC KRÚDY GYULA GIMNÁZIUMA, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLÁJA, TURISZTIKAI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu

Részletesebben

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az iskola tanulóinak összlétszáma: 240 fő Halmozottan hátrányos

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT

ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT MTA Agrártudományi Kutatóközpont ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT Martonvásár, 2012. március 20. Bedő Zoltán főigazgató 0 Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember

Részletesebben

Tanulmányok szüneteltetése és magántanulói jogviszony eljárásrendje

Tanulmányok szüneteltetése és magántanulói jogviszony eljárásrendje Tanulmányok szüneteltetése és magántanulói jogviszony eljárásrendje 2013. szeptember 1. 1. 1. Tanulói jogviszony szüneteltetése, tanulói jogviszony külföldön A köznevelési törvény hatályos előírásai az

Részletesebben

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata ROSTI PÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata Dunaújváros, 2013. 2013. 1 S Z K A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata A szülői munkaközösség

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz)

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító:

Részletesebben

OM azonosító: 200951

OM azonosító: 200951 Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola 6440 Jánoshalma, Béke tér 11. E-mail: hunyadi.kir@gmail.com Honlap: www.hunyadi.janoshalma.hu Tel.: 06-77/501-180 Fax:06-77/501-180 FELVÉTELI

Részletesebben

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT 1.1. Az intézmény neve: ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ABONY Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola 2740 Abony, Kossuth tér 18. Tel.: 06 53/360-071 e-mail: kinizsi@kinizsi-abony.sulinet.hu http://www.kinizsi-abony.hu OM azonosító: 032618 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Hrvatski Vrtić, Osnovna Škola, Gimnazija i Učenički Dom Miroslava Krleže Székhelye:

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

felvételi tájékoztatója a 2016/2017. tanévre

felvételi tájékoztatója a 2016/2017. tanévre Hordozd a gyertyát! A Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium felvételi tájékoztatója a 2016/2017. tanévre Intézményi adatok: Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben