Pénzügyi modul. Neptun. A pénzügyi kötelezettség. A pénzügyi kötelezettségek fajtái. A pénzkezelési rendszer

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pénzügyi modul. Neptun. A pénzügyi kötelezettség. A pénzügyi kötelezettségek fajtái. A pénzkezelési rendszer"

Átírás

1 Neptun Pénzügyi modul A pénzügyi kötelezettség A pénzügyi kötelezettségek fajtái A pénzkezelési rendszer A virtuális gyűjtőszámlára való utalás menetének általános leírása A Neptun pénzügyi moduljának bemutatása A KÖLTSÉGTÉRÍTÉS TELJESÍTÉSÉNEK ÁTTEKINTÉSE A KÖLTSÉGTÉRÍTÉS TELJESÍTÉSÉNEK MENETE A hallgató saját nevében (a saját jövedelméből) kívánja kifizetni a költségtérítés összegét A hallgató helyett egy más magánszemély kívánja kifizetni a költségtérítés teljes összegét A hallgató részben vagy egészben az igényelt és elnyert diákhitelből kívánja kifizetni a költségtérítés összegét A költségtérítés teljes összegét a munkáltató, cég, gazdasági társaság (vagy más jogi személy) kívánja átvállalni A költségtérítést a hallgató és a munkáltató, cég, gazdasági társaság (vagy más jogi személy) megosztva kívánja vállalni

2 A SZIE a 008/009-es tanév őszi félévétől kezdve vezette beaneptun(egységestanulmányirendszer)pénzügyi modulját, melynek lényege, hogy a pénzügyi kötelezettségeket a Neptun hallgatói rendszer virtuális gyűjtőszámlájának használatával kell teljesíteni. A pénzügyi kötelezettség Pénzügyi kötelezettség keletkezik például akkor, ha a hallgató költségtérítéses képzésre nyer felvételt, és a felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyt létesít; tanulmányai során olyan szolgáltatást vesz igénybe, melyért a felsőoktatási intézmény szervezeti és működésiszabályzatábanmeghatározottmértékűtérítéstkell fizetnie(pl.azelvesztettleckekönyvpótlása,késedelmes beiratkozás, diplomamelléklet kiállítása stb.) A pénzügyi kötelezettségek fajtái A fizetési kötelezettségeket a felsőoktatási intézmény a Neptun hallgatói rendszerben, pénzügyi tételek formájában hozza létre. Ezen tételeket két csoportba sorolhatjuk: afelsőoktatásiintézményáltalközpontilagkiírt,ahallgató által nem módosítható tételek (pl. az adott félévre vonatkozó költségtérítés összegét a felsőoktatási intézményhatározzamegésírjakiahallgatónak.abefizetéstamegadotthatáridőigteljesítenikell.) a hallgató által kiírható/kiírandó és törölhető tételek (a hallgatóakívántszolgáltatás(pl.azelveszettleckekönyv pótlása) igénybevétele előtt a Neptunon keresztül,az előre megadott szolgáltatási jogcímek közül választ, a hozzá tartozó pénzügyi tételt kiírja (létrehozza) magának, s annak összegét a Neptun-beli virtuális gyűjtőszámlájárólbefizeti.afelsőoktatásiintézményoktatásivagy igazgatási egysége ellenőrzi, hogy a hallgató befizette-e az általa igényelt szolgáltatás ellenértékét, majd teljesíti akértszolgáltatást.)

3 A pénzkezelési rendszer A pénzkezelési rendszer működését a mellékelt sematikus ábra szemlélteti. A hallgató saját folyószámlája Más magánszemély (természetes személy) folyószámlája A munkáltató, cég, gazdasági társaság (jogi személy) folyószámlája Egyéb szolgáltatások díja A hallgató virtuális gyűjtőszámlája A Szent István Egyetemnek a Magyar Államkincstárnál vezetett folyószámlája Költségtérítés Késedelmi díj Ismétlővizsga díja NEPTUN BANK VAGY EGYÉB PÉNZINTÉZET jóváírás az átutalási megbízás alapján a Szent István Egytem központi számláján jóváírás a közleményrovatban megadott Neptun-kód alapján a Szent István Egytem központi számlájának hallgatóhoz tartozó alszámláján (a virtuális gyűjtőszámlán) kiírt tételek befizetése a virtuális gyűjtőszámláról, azok jóváírása az egyetem javára Mint látható, hallgatóinknak a pénzügyi kötelezettségeket nem közvetlenül (a saját folyószámláról történt átutalás jóváírásával, készpénz-átutalási megbízáson (csekken) keresztül, házipénztári készpénzbefizetéssel vagy más módon), hanem a Neptun-beli virtuális gyűjtőszámláról kell teljesíteniük. A Szent István Egyetemnek a Magyar Államkincstárnálvezetettfolyószámlájáratörténőelsőutaláskorminden hallgatóhoz hozzárendelődik egy alszámlaszám, az úgynevezett virtuális gyűjtőszámla, melyről a fizetési kötelezettsége-

4 4 Az Erste Bank átutalási megbízásra szolgáló formanyomtatványa A Magyar Posta pénzfeladásra szolgáló belföldi postautalványa ket az átutalás Neptun-beli jóváírása után azonnal lehet teljesíteni. A Szent István Egyetem központi folyószámlájára való befizetés leggyorsabb módja a banki átutalás. Az átutaló bármilyen természetes személy (magánszemély) vagy jogi személy lehet. Az átutalás kezdeményezhető az adott számlavezető pénzintézetnél személyesen, a kitöltött átutalási megbízás leadásával vagy a folyószámlához igényelhető elektronikus szolgáltatáscsomag használatával (pl. OTP otpdirekt, Erste NetBank, Raiffeisen DirektNet stb.) Amennyiben a hallgató rendelkezik folyószámlával, az átutalást természetesen a saját számlájáról is kezdeményezheti. A rózsaszín postai csekken való befizetésnemhelyettesítiazátutalást! Az ilyen befizetéseket a Neptun csekként ésnemátutaláskéntkezeli.haazadottfolyószámlán nem áll rendelkezésre az átutalni kívánt összeg, akkor azt először a pénztáron keresztül fizesse be, majd adja le a kitöltött átutalási megbízást az öszszeg így hamarabb megérkezik a felsőoktatási intézmény folyószámlájára, mint a rózsaszín csekkes befizetéssel; a bankköltség kisebb, mint a postai kezelési költség, s pénz a Neptunban is könnyebben kezelhető lesz. A virtuális gyűjtőszámlára való utalás menetének általános leírása Az itt leírtak főleg olyan pénzügyi kötelezettségek teljesítéséhez alkalmazhatóak, amikor a kötelezettség teljesítéséről nem állítható ki számla, illetve az átutalást a hallgató vagy más természetes személy (magánszemély) kezdeményezi. Az ettőleltérőeseteketaköltségtérítésbefizetésénkeresztül mutatjuk be. Amennyiben kérdése merülne fel, még az átutalás megkezdése előtt kérje munkatársaink segítségét!

5 5 A virtuális gyűjtőszámlára való utaláshoz az átutalási megbízásonazalábbiellenoldalinevetésszámlaszámotkellmegadni: Szent István Egyetem Az átutalás közleményrovatában az alábbiak szerint kell megadni a kedvezményezett hallgató Neptun-kódját: NK XXXXXX Például ha a hallgató Neptun-kódja QWRETZ, akkor az NK-QWRETZ kódsort kell megadni! Ha az átutaló személye nem azonos a hallgatóéval, akkor a közleményrovatban a hallgató nevét is érdemes feltüntetni (pl. ha a szülő végzi az átutalást, és hibásan adja meg a Neptun-kódot, nehezebb lesz a tételt beazonosítani.) Az otpdirekt belföldi forintátutalásra szolgáló oldala Az átutalás közleményrovata soha ne maradjon üresen! Ennek hiányában több időbe telik, amíg az adott virtuális gyűjtőszámlán jóváíródik a befizetés, hiszen a több ezer hallgató között kell megtalálni az átutalás kedvezményezettjét. Javasoljuk, hogy virtuális gyűjtőszámlára az éppen szükségesnél kevéssel több pénzt utaljon át, hiszen így elkerülhető, hogyegysürgősenteljesítendőtételjóváírásátaneptunfedezet hiányában megtagadja. Miután elfogadta a megbízást, az átutalást végző pénzintézet a saját üzletszabályzatában meghatározott időn belül elutalja a kért összeget a kedvezményezett (a felsőoktatási intézmény) számlájára. Amenynyiben az átutaló pénzintézet és a kedvezményezett rendszere is nyitott állapotbanvan,azutalásakárazonnalismegtörténhet. Az átutalás megérkezte után a Szent István Egyetem számlavezetője, a Magyar Államkincstár munkanapon belül jóváírja azátutaltösszegetahallgatóvirtuális gyűjtőszámláján. A virtuális gyűjtőszámlán történt jóváírásrólaneptunpénzügyimoduljábanlehet meggyőződni.

6 6 ANEPTUNPÉNZÜGYIMODULJÁNAKBEMUTATÁSA Pénzügyek / Beállítások Bankszámlaszámok Itt kell megadni azt a bankszámlaszámotvagybankszámlaszámokat,melyreahallgatóaneptunbeli virtuális gyűjtőszámláján található egyenlegét vissza kívánja utalni. Fontos, hogy az itt megadott bankszámlaszám- (ok)rólközvetlenülnemlehetátutalnianeptun-belivirtuális gyűjtőszámlára! Partnerek, Szervezetek A hallgató által kiírható és törölhető tételeket a hallgató többnyire a saját nevében fizeti be, de előfordulhat, hogy bizonyos költségeket (leggyakrabban a felsőoktatásiintézményáltalkiírtköltségtérítést)egymás magánszemély vagy jogi személy vállal át a hallgatótól, azokat a saját nevében, a hallgató helyett fizeti be. A Partnerek fül alatt lehet felvinni azon magánszemély(ek) természetesszemély(ek),aszervezetek fülalattpedigazon jogi személy(ek) adatait, akiket a hallgató önmaga helyett befizetőként meg kíván adni. APartnerek fülönfelvittazonnaladatokmegjelennekapartnerek listájában. A Szervezetek fülön megadott adatokat ahogyanarraegyfelbukkanóablakbananeptunisfigyelmeztet előbb a gazdasági igazgatóságnak le kell ellenőriznieésjóvákellhagynia. Az ellenőrzés és jóváhagyás után a felvittszervezetbekerülalistábanszereplőadatokközé.a

7 7 sajátszervezetetebbőlalistábólkellkikeresniésasajátbefizető szervezetekhez adni. Megosztási szabályok Itt lehet megadni, hogy a hallgató önmaga és egy másik magánszemély (természetes személy) vagy jogi személy között hogyan kívánja (összegszerűen vagy százalékosan) megosztani azon kiírt tételeket, ahol a megosztást az intézmény engedélyezte, és amelyekről számlát lehet kiállítani. Adóigazolások kedvezményezettjei Itt adható meg, hogy egy-egy adóévben a hallgató igényt tart-e adóigazolásra, és ha igen, akkor milyen típusút szeretne és kinek a részére. Egy évhez a rákövetkező év január 5-éig vehető fel adóigazolási kérelem, tehát pl. a 008-as befizetésekről legkésőbb 009. január5-éigjeleznikell,haahallgatónakszükségevanadóigazolásra.

8 8 Kérelem a hallgatói egyenleg visszautalásához Pénzügyek / Tranzakciós lista Ezen almenüben követhető nyomon, hogy a hallgató virtuális gyűjtőszámláján milyen pénzmozgások történtek, arra milyen jóváírások érkeztek, illetve azt milyen tételekkel terhelték meg. A rendszer itt jelzi, hogy a tranzakciók sikeresek vagy sikertelenek voltak-e. A szűrések alatt található Visszautalás gombbal lehet kezdeményezni a virtuális gyűjtőszámla rendelkezésre álló egyenlegének a Bankszámlaszámok menüpontban megadott számlaszámokra való visszautalását. A visszautalás végrehajtásához ki kell tölteni a Kérelem a hallgatói egyenleg visszautalásához nevűnyomtatványt,majdaztatanulmányielőadónak kell leadni. Ahogyan a virtuális gyűjtőszámlára való utalás, úgyavisszautalássemközvetlenül,azonnalmegyvégbe,az átfutási idő ez esetben is banki munkanap. Pénzügyek / Számlák Arendszerittlistázzakiazonelkészültszámlákat,melyeket ahallgatóaszámlakérésinyilatkozatleadásávaligényelt.a gazdasági igazgatóság által kiállított számlák elektronikus változata pdf-ben tekinthető meg, a csomagolt fájlban pedig ugyanezenszámlák.pdfés.xmlformátumúváltozatatalálható meg. Az elektronikus változat (mivel azon nem szerepel acégszerűaláírásésahivatalosbélyegző)nemfelelmega számla nyomtatott változatának! Alistábanszereplőtételeka számla elkészültét igazolják!

9 9 Pénzügyek / Befizetés Az. Tételek kiválasztása nevű fülön (a tranzakciós listához hasonlóan) a Gyűjtőszámlák mező jelzi, hogy az adott gyűjtőszámla mely intézményhez tartozik (ugyanazon hallgató több intézménynél is rendelkezhet gyűjtőszámlával), a Gyűjtőszámla egyenlege sorban pedig a hallgatóhoz az adott intézményben hozzárendelt virtuális gyűjtőszámlájának aktuális egyenlege látható. Ha ez a két sor nem látható, akkor a hallgatónak még nincs virtuális gyűjtőszámlája, nincs felhasználható egyenlege, a kiírt tételeket nem tudja befizetni! A virtuális gyűjtőszámla a felsőoktatási intézmény központi bankszámlájára történt első utalás jóváírásával jön létre! A Szűrések sor alatt található Félévek mezőben kiválasztva akívántfélévet,astátusz legördülőmenübenpedigakért státuszt (vagy a Minden típus nevűt), majd a Listázás gombra

10 0 kattintva lehet lekérni a kiírt tételeket. Az adott sorban a megfelelő hivatkozást kiválasztva lehet a kiírt tételt megosztani, a tételhez befizetőt rendelni, részletesebb leírást kérni, illetve a sor végi jelölőnégyzet kipipálásával megjelölni a befizetendő tételt. ATovább gombrakattintvaegyfelbukkanóablakfigyelmeztet arra, hogy ha az adott tételt a hallgató nem a saját nevébenvagyakorábbanmegadottnevébenkívánjabefizetni, akkormégabefizetéselőttvégrekellhajtaniakívántmódosításokat, mert erre a befizetés elvégzése után már nincs lehetőség. A. Befizetés típusa fülönjelenikmegahallgatóhozaz adott intézményben hozzárendelt virtuális gyűjtőszámla. Ha a hallgató nem a legördülő listában megjelenő virtuális gyűjtőszámláról kíván fizetni, akkor az. Tételek kiválasztása fülön,agyűjtőszámla sorbankellmegadniaakívántintézményt. AkiválasztotttételtaBefizet gombrakattintvalehetrendezni.aneptunegyfelbukkanóablakbanasikeresésasikertelenműveletrőlismegerősítéstad. Pénzügyek / Befizetés / Tételkiírás A hallgató által kiírható és módosítható tételeket két csoportra oszthatjuk: szolgáltatási jogcímen kiírható tételek IV (ismétlővizsga) jogcímen kiírható tételek A szolgáltatási jogcím alá mindazon tételek tartoznak, melyek nem egy adott vizsgaköteles tárgy vizsgáival kapcsolatosak.ahallgatónakapénzügyek / Befizetés / Tételkiírás gombra kattintva az e tételcsoportban található, előre megadott

11 szolgáltatásitípusúésösszegűtételekközülkellkikeresniea megfelelőt, ha leckekönyvét, évközi feladatait késve adja le, a regisztrációshétenelmulasztjaabeiratkozástvagyatárgyfelvételi időszak letelte után kíván újabb tárgyakat felvenni vagyakorábbanfelvettekközülleadni. Haabefizetésijogcímnemtalálhatóalistában,atanulmányi előadóhoz vagy a Neptun-rendszergazdához kell fordulni. AzIV-jogcím alattazontárgyakismétlővizsgájánakdíjátlehet kiírni, melyekből a hallgató a féléves vizsgaidőszak során sikertelen vizsgát (vizsgákat) tett. A Tárgyak listában csak a vizsgaköteles tárgyak közül lehet választani. A tárgy kiválasztásautánugyanebbenasorbanmegjelenikabefizetendő összeg (500 forint/alkalom, csak BSc-s képzésre járó hallgatóknál). A befizetendő tétel a Tétel létrehozása" gombra kattintva jön létre. Akövetkezőtáblázatrövidenösszefoglalja,hogyaköltségtérítésesképzésrevalófelvétel,majdahallgatóijogviszonylétesítése után milyen műveleteket kell végrehajtani a költségtérítés rendezéséig.

12 A KÖLTSÉGTÉRÍTÉS TELJESÍTÉSÉNEK ÁTTEKINTÉSE 4 A felsőoktatásba jelentkező költségtérítéses képzésre nyer felvételt A költségtérítéses képzésre felvételt nyert jelentkező hallgatói jogviszonyt létesít a felsőoktatási intézménnyel (beiratkozik) A beiratkozott hallgató az adott félévben "aktív" státuszba kerül, tehát tárgyat (ill. tárgyakat) vesz fel a Neptun hallgatói rendszerben Az aktív státuszú hallgatónak a Neptunban kiírják az adott félévre vonatkozó költségtérítés összegét 5 5. A hallgató saját nevében (a saját jövedelméből) kívánja kifizetni a költségtérítés összegét 5. A hallgató helyett egy más magánszemély kívánja kifizetni a költségtérítés teljes összegét 5. A hallgató részben vagy egészben az igényelt és elnyert diákhitelből kívánja kifizetni a költségtérítés összegét 5.. A befizető magánszemély (természetes személy) szükséges adatainak rögzítése a Neptunban 5.. Számla vagy adóigazolás igénylése a) A befizető magánszemély (természetes személy) adóigazolást kér a befizetésről b) A befizető magánszemély (természetes személy) számlát kér a befizetésről 5.. Utalás a felsőoktatási intézmény központi folyószámlájára 5.. Utalás a felsőoktatási intézmény központi folyószámlájára a) A befizető magánszemély (természetes személy) adóigazolást kér a befizetésről b) A befizető magánszemély (természetes személy) számlát kér a befizetésről 5.. Utalás a felsőoktatási intézmény központi folyószámlájára a) A hallgató a saját folyószámláján jóváírt diákhitel összegéből utalja át a költségtérítés összegét b) A hallgató a diákhitel igénylésekor kitöltötte az engedményezési adatlapot is, így a hitelt a felsőoktatási intézménynek utalják át 6 7 A befizetendő költségtérítés összege megérkezik a felsőoktatási intézmény központi folyószámlájára Az átutalt összeget jóváírják a hallgató virtuális gyűjtőszámláján A hallgató a virtuális gyűjtőszámlán keresztül, a saját nevében egyenlíti ki a költségtérítés összegét 9. Az igényelt bizonylattól (számla vagy adóigazolás) függően végrehajtandó vagy végre nem hajtandó művelet 9. A hallgató a virtuális gyűjtőszámlán keresztül, a saját nevében egyenlíti ki a költségtérítés összegét 0 A kiegyenlített költségtérítés teljesített tételként szerepel a tranzakciók listájában

13 4 A felsőoktatásba jelentkező költségtérítéses képzésre nyer felvételt A költségtérítéses képzésre felvételt nyert jelentkező hallgatói jogviszonyt létesít a felsőoktatási intézménnyel (beiratkozik) A beiratkozott hallgató az adott félévben "aktív" státuszba kerül, tehát tárgyat (ill. tárgyakat) vesz fel a Neptun hallgatói rendszerben Az aktív státuszú hallgatónak a Neptunban kiírják az adott félévre vonatkozó költségtérítés összegét A költségtérítés teljes összegét a munkáltató, cég, gazdasági társaság (vagy más jogi személy) kívánja átvállalni 5.4. A munkáltató, cég, gazdasági társaság (vagy más jogi személy) szükséges adatainak rögzítése a Neptunban 5.4. Utalás a felsőoktatási intézmény központi folyószámlájára a) A munkáltató, cég, gazdasági társaság (vagy más jogi személy) számla alapján maga utalja a költségtérítés teljes összegét b) A hallgató utalja át a költségtérítés teljes összegét, s a munkáltató, cég, gazdasági társaság (vagy más jogi személy) utólag, számla alapján téríti vissza a hallgatónak a költségtérítés teljes összegét 5.5 A költségtérítést a hallgató és a munkáltató, cég, gazdasági társaság (vagy más jogi személy) megosztva kívánja vállalni 5.5. A munkáltató, cég, gazdasági társaság (vagy más jogi személy) szükséges adatainak rögzítése a Neptunban 5.5. Utalás a felsőoktatási intézmény központi folyószámlájára a) A munkáltató, cég, gazdasági társaság (vagy más jogi személy) és a hallgató is átutalja a költségtérítés rá eső részösszegét a részösszegek átutalása egyszerre történik a részösszegek átutalása nem egyszerre történik b) A hallgató maga utalja át a költségtérítés teljes összegét, a munkáltató, cég, gazdasági társaság (vagy más jogi személy) pedig a részösszegről kiállított számla alapján, utólag téríti vissza a hallgatónak a költségtérítés általa vállalt összegét 6 7 A befizetendő költségtérítés összege megérkezik a felsőoktatási intézmény központi folyószámlájára Az átutalt összeget jóváírják a hallgató virtuális gyűjtőszámláján Az átutaló személyétől függően végrehajtandó vagy végre nem hajtandó művelet 8.5 A kiírt pénzügyi tétel megosztása a) A megosztási szabályok alkalmazásával b) A kiírt tétel közvetlen megosztásával 9.5 A költségtérítés részösszegeinek kiegyenlítése a) a részösszegek átutalása egyszerre történt b) a részösszegek átutalása nem egyszerre történt c) a hallgató maga utalta át a költségtérítés teljes összegét 0 A kiegyenlített költségtérítés teljesített tételként szerepel a tranzakciók listájában

14 4 A KÖLTSÉGTÉRÍTÉS TELJESÍTÉSÉNEK MENETE Az alábbiakban az. oldalon található táblázat egyes pontjait részletezzük (az 4. pontok kivételével) 5. A HALLGATÓ SAJÁT NEVÉBEN (A SAJÁT JÖVE- DELMÉBŐL) KÍVÁNJA BEFIZETNI A KÖLTSÉG- TÉRÍTÉS ÖSSZEGÉT 5.. Utalás a felsőoktatási intézmény központi folyószámlájára A hallgató a saját folyószámlájáról utalja el a költségtérítés összegét a Szent István Egyetemnek a Magyar Államkincstárnál vezetett, számú folyószámlájára. Az átutalás közleményrovatában megadja az NK XXXXXX kódsort, ahol az XXXXXX karakterek a hallgatóneptun-kódjátjelentik.példáulhaahallgatóneptun-kódja QWRETZ, akkor az NK-QWRETZ kódsort kell megadni! 6. A befizetendő költségtérítés összege megérkezik a felsőoktatási intézmény központi folyószámlájára Az átutalás átfutási ideje a tranzakcióban részt vevő pénzintézetek szabályzataiban leírtaktól függ. 7. Az átutalt összeget jóváírják ahallgatóvirtuálisgyűjtőszámláján A jóváírás az átutalást követő. munkanapon megtörténik,melyetaneptunbavalóbelépésutána Pénzügyek / Tranzakciós lista menüpont alatt lehet leellenőrizni.

15 5 9. A hallgató a virtuális gyűjtőszámlán keresztül, asajátnevébenegyenlítikiaköltségtérítésösszegét 4 Válassza ki a kívánt gyűjtőszámlát! Válassza ki az adott félévet, a kiírt tételek státuszát, majd kattintson a Listázás gombra! A Befizet oszlopban pipálja ki a befizetni kívánt tételhez tartozó jelölőnégyzetet! Kattintson a Tovább gombra! Kattintson a Befizet gombra! A Neptun a kért művelet sikeres vagy sikertelen teljesítését is felbukkanó ablakban nyugtázza. 0. A kiegyenlített költségtérítés teljesített tételként szerepelatranzakcióklistájában

16 6 5. A HALLGATÓ HELYETT EGY MÁS MAGÁN- SZEMÉLY KÍVÁNJA BEFIZETNI A KÖLTSÉG- TÉRÍTÉS TELJES ÖSSZEGÉT 5.. A befizető magánszemély (természetes személy) szükséges adatainak rögzítése a Neptunban Kattintson a Pénzügyek / Beállítások menüpontra, majd a Partnerek fülön kattintson az Új partner felvétele gombra! A csilaggal jelölt mezők kötelezően kitöltendőek! 5.. Számla vagy adóigazolás igénylése a) A befizető magánszemély (természetes személy) adóigazolást kér a befizetésről A befizető magánszemély (természetes személy) a felsőoktatási intézmény által kiadott adóigazolás alapján számolhatja el a befizetett költségtérítés összegét (a személyi jövedelemadóról szóló 995. évi CXVII. törvény 6. -ban meghatározottak szerint). A befizető magánszemélyt (természetes személyt) a Pénzügyek / Beállítások / Adóigazolások kedvezményezettjei menüpontban lehet megadni. Minden, korábban már partnerként rögzített magánszemély beállítható kedvezményezettként. Ha módosítani kívánja a listában szereplő adatokat, kattintson az Új kedvezményezett megadása gombra! Az Adóigazolás éve rovatban az őszi félév esetén a tanév első, a tavaszi félév esetén a második évét kell megadni (pl. a 008/009- es tanév őszi félévénél 008-at, a tavaszi félév esetén 009-et). 4 A gombra kattintva a partnerek közé korábban felvittek közül kiválaszthatja az új kedvezményezettet. 4 A Halasztást kér jelölőnégyzetet akkor kell bepipálni, ha a hallgató az adókedvezményt nem az adott tárgyévben, hanem összevontan, a tanulmányai befejeztével egyszerre kívánja igénybe venni (a halasztás igénybevételére csak a hallgató jogosult!)

17 7 b) A befizető magánszemély (természetes személy) számlátkérabefizetésről Amennyiben a magánszemély (természetes személy) számlát kér, a hallgató kitölti a Számlakérési nyilatkozat nevű formanyomtatványt, melyen saját adatai mellett megadja a magánszemély szükséges adatait, ez utóbbiakat a Neptun hallgatói rendszer pénzügyi moduljában is rögzíti (ha még nem vitte fel őket), majd a cégszerű aláírással és pecséttel ellátott számlakérési nyilatkozatot leadja a tanulmányi előadójának. Ha a befizető magánszemély (természetes személy) számlát kér, részére nem adható ki adóigazolás! 5.. Utalás a felsőoktatási intézmény központi folyószámlájára a) A befizető magánszemély (természetesszemély)adóigazolástkérabefizetésről A magánszemély (természetes személy) a saját folyószámlájáról utalja el a költségtérítés összegét a Szent István Egyetemnek a Magyar Államkincstárnál vezetett, számú folyószámlájára. Az átutalás közleményrovatában megadja az NK XXXXXX kódsort, ahol az XXXXXX karakterek a hallgató Neptun-kódját jelentik. Például ha a hallgató Neptun-kódja QWRETZ, akkor az NK-QWRETZ kódsort kell megadni! b) A befizető magánszemély (természetes személy) számlátkérabefizetésről A magánszemély a saját folyószámlájáról, a felsőoktatási intézményáltalkiállítottszámlakézhezvételeutánutaljaelaköltségtérítésösszegétaszentistvánegyetemnek a Magyar Államkincstárnál vezetett, számú folyószámlájára. Az átutalás közleményrovatában a felsőoktatási intézmény által kiállított számla sorszámára kell hivatkozni (a

18 8 számla bal felső sarkában található sorszámot kell megadni, pl. 008/YM/4 )! 6. A befizetendő költségtérítés összege megérkezik a felsőoktatási intézmény központi folyószámlájára Az átutalás átfutási ideje a tranzakcióban részt vevő pénzintézetek szabályzataiban leírtaktól függ. 7. Az átutalt összeget jóváírják ahallgatóvirtuálisgyűjtőszámláján A jóváírás az átutalást követő. munkanapon megtörténik,melyetaneptunbavalóbelépésutána Pénzügyek / Tranzakciós lista menüpont alatt lehet leellenőrizni. 9. Az igényelt bizonylattól (számla vagy adóigazolás) függően végrehajtandó vagy végre nem hajtandó művelet a) A befizető magánszemély (természetes személy) adóigazolást kért a befizetésről Ahallgatóavirtuálisgyűjtőszámlánkeresztül,asaját nevében egyenlíti ki a költségtérítés összegét, majd a Pénzügyek/Beállítások/Partnerekmenüpontnál felviszi a befizető magánszemély (természetes személy) szükséges adatait (6. oldal), végül a Pénzügyek / Beállítások / Adóigazolások kedvezményezettjei menünél a felvitt magánszemélyt adja meg az adott tárgyév kedvezményezettjeként (7. oldal). b) A befizető magánszemély (természetes személy) számlátkértabefizetésről EzesetbenahallgatónakaNeptunonkeresztülmár nemkellrendeznieaszámárakiírtköltségtérítést,mert a felsőoktatási intézmény gazdasági igazgatósága a beérkezettátutalásalapjánatételtteljesítettkéntkönyveli le. 0.A kiegyenlített költségtérítés teljesített tételként szerepel a tranzakciók listájában

19 9 5. A HALLGATÓ RÉSZBEN VAGY EGÉSZBEN AZ IGÉNYELT ÉS ELNYERT DIÁKHITELBŐL KÍVÁNJA KIFIZETNI A KÖLTSÉGTÉRÍ- TÉS ÖSSZEGÉT ADiákhitelKözpontZrt.-hezfordulóknaklehetőségükvan az adott féléves költségtérítés teljes vagy részösszegének diákhitelből történő kiegyenlítésére. A diákhitel igénybevételének feltételeiről és az engedményezési eljárásról bővebb információt a honlap nyújt. 5.. Utalás a felsőoktatási intézmény központi folyószámlájára a) A hallgató a saját folyószámláján jóváírt diákhitel összegéből utalja át a költségtérítés összegét A hallgató a saját folyószámlájáról utalja a költségtérítés összegét a Szent István Egyetemnek a Magyar Államkincstárnál vezetett, számú folyószámlájára. Az átutalás közleményrovatában megadja az NK XXXXXX kódsort, ahol az XXXXXX karakterek a hallgató Neptun-kódját jelentik. Például ha a hallgató Neptun-kódja QWRETZ, akkor az NK-QWRETZ kódsort kell megadni! b) A hallgató a diákhitel igénylésekor kitöltötte az engedményezésiadatlapotis,ígyahiteltafelsőoktatásiintézménynek utalják át Akitöltöttésleadottengedményezésiadatlapalapjána Diákhitel Központ Zrt. az elnyert diákhitel adott részét vagy egészét automatikusan a felsőoktatási intézmény központi folyószámlájára utalja. 6. A befizetendő költségtérítés összege megérkezik a felsőoktatási intézmény központi folyószámlájára Az átutalás átfutási ideje a tranzakcióban részt vevő pénzintézetek szabályzataiban leírtaktól függ. 7. Az átutalt összeget jóváírják ahallgatóvirtuálisgyűjtőszámláján A jóváírás az átutalást követő. munkanapon megtörténik,melyetaneptunbavalóbelépésutána Pénzügyek / Tranzakciós lista menüpont alatt lehet leellenőrizni.

20 0 9. A hallgató a virtuális gyűjtőszámlán keresztül, asajátnevébenegyenlítikiaköltségtérítésösszegét 4 Válassza ki a kívánt gyűjtőszámlát! Válassza ki az adott félévet, a kiírt tételek státuszát, majd kattintson a Listázás gombra! A Befizet oszlopban pipálja ki a befizetni kívánt tételhez tartozó jelölőnégyzetet! Kattintson a Tovább gombra! Kattintson a Befizet gombra! A Neptun a kért művelet sikeres vagy sikertelen teljesítését is felbukkanó ablakban nyugtázza.

21 0. A kiegyenlített költségtérítés teljesített tételként szerepelatranzakcióklistájában

22 5.4 A KÖLTSÉGTÉ- RÍTÉS TELJES ÖSSZEGÉT A MUNKÁLTATÓ, CÉG, GAZDASÁGI TÁRSASÁG (VAGY MÁS JOGI SZEMÉLY) KÍVÁNJA ÁTVÁLLALNI 5.4. A munkáltató, cég, gazdasági társaság (vagy más jogi személy) szükséges adatainak rögzítése a Neptunban Kattintson a Pénzügyek / Beállítások menüpontra, majd a Szervezetek fülön kattintson az Új saját szervezet gombra! Ellenőrizze le, hogy megjelenő listában szerepel-e már az Ön által felvivendő szervezet! Használja a Keresés funkciót! Ha a szervezet szerepel a listában, a szervezet adatait tartalmazó sor végén kattintson a Kiválaszt feliratra! Ha a szervezet még nem szerepel az adatbázisban, kattintson az Új szervezet felvétele gombra! Adja meg a szükséges adatokat! A csilaggal jelölt mezők kötelezően kitöltendőek! A mentés után a Neptun figyelmeztet, hogy a felvitt adatok csak a gazdasági igazgatóság ellenőrzése és jóváhagyása után kerülnek be az adatbázisba.

23 A hallgató kitölti a Számlakérési nyilatkozat nevű formanyomtatványt, melyen saját adatai mellett megadja a szervezet szükségesadatait,majdacégszerűaláírással és pecséttel ellátott számlakérési nyilatkozatotleadjaatanulmányielőadójának. ANeptunbafelvittadatokésaleadott számlakérésinyilatkozatalapjánagazdaságiigazgatóságelkészítiapéldányos számlát, melyet postai úton juttat el a szervezet levelezési címére Utalás a felsőoktatási intézmény központi folyószámlájára a) A munkáltató, cég, gazdasági társaság(vagymásjogiszemély)számla alapján maga utalja a költségtérítés teljes összegét Amunkáltató,cég,gazdaságitársaság(vagymásjogiszemély)asaját céges folyószámlájáról, a felsőoktatási intézmény által kiállítottszámlakézhezvételeutánutaljaelaköltségtérítés összegét a Szent István Egyetemnek a Magyar Államkincstárnál vezetett, számú folyószámlájára. Az átutalás közleményrovatában a felsőoktatási intézmény által kiállított számla sorszámára kell hivatkozni (a számla bal felső sarkában található sorszámot kell megadni, pl. 008/YM/4 )! b)ahallgatóutaljaátaköltségtérítésteljesösszegét,sa munkáltató, cég, gazdasági társaság (vagy más jogi személy) utólag, számla alapján téríti vissza a hallgatónak a költségtérítés teljes összegét A hallgató a saját folyószámlájáról utalja el a költségtérítés összegét a Szent István Egyetemnek a Magyar Államkincstárnál vezetett, számú folyószámlájára. Az átutalás közleményrovatában megadja az NK XXXXXX kódsort, ahol az XXXXXX karakterek a hallgató Neptun-kódját

24 4 jelentik. Például ha a hallgató Neptun-kódja QWRETZ, akkor az NK-QWRETZ kódsort kell megadni! 6. A befizetendő költségtérítés összege megérkezik a felsőoktatási intézmény központi folyószámlájára Az átutalás átfutási ideje a tranzakcióban részt vevő pénzintézetek szabályzataiban leírtaktól függ. 7. Az átutalt összeget jóváírják ahallgatóvirtuálisgyűjtőszámláján A jóváírás az átutalást követő. munkanapon megtörténik,melyetaneptunbavalóbelépésutána Pénzügyek / Tranzakciós lista menüpont alatt lehet leellenőrizni. 9.4 Az átutaló személyétől függően végrehajtandó vagy végre nem hajtandó művelet a) A költségtérítés összegét a munkáltató, cég, gazdasági társaság (vagy más jogi személy) utalta át a felsőoktatási intézménynek EzesetbenahallgatónakaNeptunonkeresztülmár nemkellrendeznieaszámárakiírtköltségtérítést, mert a felsőoktatási intézmény gazdasági igazgatósága a beérkezett átutalás alapján a tételt teljesítettként könyveli le. b) A munkáltató, cég, gazdasági társaság (vagy más jogi személy) vállalta a költségtérítés rendezését, de annak összegétahallgatóutaltaáthelyettükafelsőoktatásiintézmény folyószámlájára Ez esetben a hallgatónak a Neptunban is rendezni kell a számára kiírt költségtérítést, mégpedig úgy, hogy a kiírt tétel befizetése előtt befizetőként a munkáltatót, céget, gazdaságitársaságot(vagymásjogiszemélyt)adjameg.

Pénzügyi műveletek Felhasználói dokumentáció verzió 2.3.

Pénzügyi műveletek Felhasználói dokumentáció verzió 2.3. Pénzügyi műveletek Felhasználói dokumentáció verzió 2.3. Budapest, 2007. Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal 2.1. 2006.10.03. A teljes dokumentáció A teljes dokumentáció megváltozott megváltozott

Részletesebben

A NEPTUN segédlet a hallgatók részére

A NEPTUN segédlet a hallgatók részére A NEPTUN segédlet a hallgatók részére A Nyíregyházi Főiskolán a hallgatókkal kapcsolatos adminisztratív munkák a NEPTUN.NET számítógépes rendszerben (továbbiakban Neptun) folynak. Ezen rendszeren keresztül

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ JÖVEDELEMADÓ KEDVEZMÉNYHEZ

TÁJÉKOZTATÓ JÖVEDELEMADÓ KEDVEZMÉNYHEZ TÁJÉKOZTATÓ JÖVEDELEMADÓ KEDVEZMÉNYHEZ Kedves Hallgatók! Az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket a felsőoktatási képzésekért befizetett tandíj/költségtérítési díj után igénybe vehető adókedvezmény feltételeiről:

Részletesebben

DIÁKHITEL. Felhasználói dokumentáció verzió 1.8. Budapest, 2015.

DIÁKHITEL. Felhasználói dokumentáció verzió 1.8. Budapest, 2015. Felhasználói dokumentáció verzió 1.8. Budapest, 2015. Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal 1.1. 2012.11.07. 3.2.1. Szerződésszám rögzítése a HWEB-en 24. 1.2. 2013.03.13. 2.3.1. Kötelező

Részletesebben

Tájékoztató a NEPTUN rendszerben a hallgatói pénzügyek kezeléséről

Tájékoztató a NEPTUN rendszerben a hallgatói pénzügyek kezeléséről 2.sz. melléklet Tájékoztató a NEPTUN rendszerben a hallgatói pénzügyek kezeléséről 1. A hallgatói pénzügyek kezelésére a Főiskola egy gyűjtőszámlát üzemeltet az OTP Banknál. A hallgatók csak banki átutalással

Részletesebben

DIÁKHITEL. Felhasználói dokumentáció verzió 1.3. Budapest, 2012.

DIÁKHITEL. Felhasználói dokumentáció verzió 1.3. Budapest, 2012. Felhasználói dokumentáció verzió 1.3. Budapest, 2012. Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal 1.1. 2012.11.07. 2.2.1. Szerződésszám rögzítése a HWEB-en 19. 1.2. 2013.03.13. 1.3.1. Kötelező

Részletesebben

A tandíj kedvezménye az adójóváírás igénybevételéhez

A tandíj kedvezménye az adójóváírás igénybevételéhez A tandíj kedvezménye az adójóváírás igénybevételéhez A 2009-es adóévben az adóigazolás kiállításához a hallgatónak kell az ehhez szükséges adatokat a Neptun rendszerben fölvinnie. Az adóigazolás kedvezményezettjének

Részletesebben

ÉRTÉK-Rendszerház Kft. Társasház Érték. Társasház kezelő szoftver. Felhasználói dokumentáció

ÉRTÉK-Rendszerház Kft. Társasház Érték. Társasház kezelő szoftver. Felhasználói dokumentáció ÉRTÉK-Rendszerház Kft. Társasház Érték Társasház kezelő szoftver Felhasználói dokumentáció Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Telepítési útmutató... 5 Telepítés Windows 8/Windows 8.1 rendszerre... 6

Részletesebben

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4. EGÉSZSÉGSZÁMLA KEZELÉSI SZABÁLYZAT

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4. EGÉSZSÉGSZÁMLA KEZELÉSI SZABÁLYZAT OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4. EGÉSZSÉGSZÁMLA KEZELÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYOS 2015. ÁPRILIS 1. 1 TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 1. A SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE...

Részletesebben

- 1 - DIREKTNET FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. Gyakori kérdések és válaszok a. Raiffeisen DirektNet, internetbankról. 2015. március

- 1 - DIREKTNET FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. Gyakori kérdések és válaszok a. Raiffeisen DirektNet, internetbankról. 2015. március - 1 - DIREKTNET FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Gyakori kérdések és válaszok a Raiffeisen DirektNet, internetbankról 2015. március - 2 - Tisztelt Ügyfelünk! A Raiffeisen DirektNet internetbanki szolgáltatást azzal

Részletesebben

WebKincstár - Felhasználói Kézikönyv

WebKincstár - Felhasználói Kézikönyv WebKincstár - Felhasználói Kézikönyv 2015.január 01. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. WebKincstár szolgáltatás igénybevételének követelményei... 4 3. Bejelentkezés... 6 3.1. Első bejelentkezés... 7

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv 2015. www.armada.hu. 1993-2015. Parallel Kft.

Felhasználói kézikönyv 2015. www.armada.hu. 1993-2015. Parallel Kft. Felhasználói kézikönyv 2015. Tartalomjegyzék Bevezetés...5 A telepítés folyamata...6 A szoftver indítása...6 A Főképernyő felépítése...6 Menü...7 Eszközsor...8 Információs sáv...8 Cégek menüpont...9 Cégek

Részletesebben

PARA EL. Armada Főkönyvi rendszer

PARA EL. Armada Főkönyvi rendszer PARALLEL Számítástechnikai, Ügyviteli Szolgáltató és Kereskedelmi Kft ( 273-3310 5 273-3311 Mobil 06 (20) 9-340-661 Bemutatóterem: 1165 Budapest, Jószef u. 18. INTERNET: http:/ /www.parallel.hu E-MAIL:

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ ERSTE LAKOSSÁGI NETBANK MŰKÖDÉSÉHEZ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ ERSTE LAKOSSÁGI NETBANK MŰKÖDÉSÉHEZ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ ERSTE LAKOSSÁGI NETBANK MŰKÖDÉSÉHEZ 1 Tartalomjegyzék Általános fogalmak... 4 Az Erste NetBank elérési címe... 4 Erste NetBank Súgó... 5 I. fejezet - Általános tudnivalók... 5 1.

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer Felhasználói kézikönyv Legutóbbi változások: A könnyebb használat

Részletesebben

ERSTE Lakossági NetBank. Felhasználói kézikönyv

ERSTE Lakossági NetBank. Felhasználói kézikönyv ERSTE Lakossági NetBank 1 Tartalom 1 Tartalom... 2 2 A NetBank működésének általános bemutatása... 4 2.1 Felhasználói felület általános működése... 4 2.1.1 Általános kereső... 4 2.1.2 Listák és lekérdezések

Részletesebben

TEHERGÉPJÁRMŰ ONLINE BEHAJTÁSI HOZZÁJÁRULÁS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ÜGYKEZELÉSI INFORMÁCIÓS RENDSZERHEZ. Utolsó módosítás: 2012.07.26.

TEHERGÉPJÁRMŰ ONLINE BEHAJTÁSI HOZZÁJÁRULÁS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ÜGYKEZELÉSI INFORMÁCIÓS RENDSZERHEZ. Utolsó módosítás: 2012.07.26. TEHERGÉPJÁRMŰ ONLINE BEHAJTÁSI HOZZÁJÁRULÁS ÜGYKEZELÉSI INFORMÁCIÓS RENDSZERHEZ FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Utolsó módosítás: 2012.07.26. TARTALOM JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 3 1 ONLINE FELÜLET... 4 1.1 REGISZTRÁCIÓ...

Részletesebben

Hallgatói Felhasználói Segédlet

Hallgatói Felhasználói Segédlet Egységes Tanulmányi Rendszer Hallgatói Felhasználói Segédlet Felhasználói dokumentáció verzió 2.7. Budapest, 2010. Készítette: Változáskövetés Verzió Dátum Változás Pont Cím Az üzenet nyomtatásánál több

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV A BUDAPEST INTERNETBANK SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSÁHOZ. 2014. március

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV A BUDAPEST INTERNETBANK SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSÁHOZ. 2014. március FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV A BUDAPEST INTERNETBANK SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSÁHOZ 2014. március Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 HOGYAN HASZNÁLJUK A KÖNYVET?... 4 1. MIT NYÚJT ÖNNEK A BUDAPEST INTERNETBANK...

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. Pénzügyi elszámolás benyújtása

Felhasználói kézikönyv. Pénzügyi elszámolás benyújtása Felhasználói kézikönyv Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer Felhasználói kézikönyv Pénzügyi elszámolás benyújtása Legutóbbi

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. FŐTÁV Zrt. Online Ügyélszolgálat. Díjfizetői szerepkör

Felhasználói kézikönyv. FŐTÁV Zrt. Online Ügyélszolgálat. Díjfizetői szerepkör Felhasználói kézikönyv FŐTÁV Zrt. Online Ügyélszolgálat Díjfizetői szerepkör 1 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK... 3 2 REGISZTRÁCIÓ... 4 3 BEJELENTKEZÉS, ELFELEJTETT JELSZÓ, JELSZÓ MÓDOSÍTÁS, REGISZTRÁCIÓHOZ TARTOZÓ

Részletesebben

Készült: 2014.08.30., Utolsó frissítés: 2014.09.10., E-Szoftverfejlesztő Kft., www.eszoft.hu

Készült: 2014.08.30., Utolsó frissítés: 2014.09.10., E-Szoftverfejlesztő Kft., www.eszoft.hu Készült: 2014.08.30., Utolsó frissítés: 2014.09.10., E-Szoftverfejlesztő Kft., www.eszoft.hu Tartalom 1. Bevezetés...2 2. Változások...2 3. Rendszer beállítások...3 3.1. Előfizető létrehozása...3 3.2.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. A nemzetiségi támogatások felhasználására. (A pályázat kódja: NEMZ-13)

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. A nemzetiségi támogatások felhasználására. (A pályázat kódja: NEMZ-13) EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A nemzetiségi támogatások felhasználására (A pályázat kódja: NEMZ-13) TARTALOMJEGYZÉK 1. Támogatott tevékenységek és kiadástípusok... 3 2. A pályázaton

Részletesebben

Belépés a Neptun.Net rendszerbe és a Neptun információs oldalra

Belépés a Neptun.Net rendszerbe és a Neptun információs oldalra 1 Belépés a Neptun.Net rendszerbe és a Neptun információs oldalra A Neptun.Net csak Internet Explorer 9+ ill. Mozilla Firefox 15+ ill. Chrome/Opera/Safari böngészővel használható. A Neptun más böngészőket

Részletesebben

CSATLAKOZÓ. Felelős kiadó: Szabó Imre Ernõ BME Diákközpont igazgató. Készült: 2009. július 10000 példányban

CSATLAKOZÓ. Felelős kiadó: Szabó Imre Ernõ BME Diákközpont igazgató. Készült: 2009. július 10000 példányban CSATLAKOZÓ Felelős kiadó: Szabó Imre Ernõ BME Diákközpont igazgató Készült: 2009. július 10000 példányban Tartalomjegyzék Checklist 5 1. Gondolatok, információk Információszerzés 7 Hallgatói Képviseletek

Részletesebben

K&H vállalkozói e-bank. felhasználói kézikönyv. legutolsó frissítés dátuma: 2014.07.15

K&H vállalkozói e-bank. felhasználói kézikönyv. legutolsó frissítés dátuma: 2014.07.15 K&H vállalkozói e-bank felhasználói kézikönyv legutolsó frissítés dátuma: 2014.07.15 1 Kedves Ügyfelünk! Köszöntjük Önt a K&H vállalkozói e-bank felhasználói között. Jelen felhasználói kézikönyvben röviden

Részletesebben

NetBank. Felhasználói Kézikönyv

NetBank. Felhasználói Kézikönyv NetBank Felhasználói Kézikönyv Változás-nyilvántartó lap Sorszáma Dátuma Leírása 1.00 2010.09.28. Alap változat 2 2/37 Tartalom 1. A dokumentum célja... 5 2. Bevezetés, általános tudnivalók... 6 2.1. A

Részletesebben

Használati útmutató OTPdirekt szolgáltatás

Használati útmutató OTPdirekt szolgáltatás Használati útmutató OTPdirekt szolgáltatás 1 1. Fejezet OTPdirekt Contact Center, Internet Bank, SmartBank és SMS- Kontroll... 5 1. Általános információk... 5 2. Az OTPdirekt szolgáltatás felhasználói...

Részletesebben

HALLGATÓI FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET

HALLGATÓI FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET HALLGATÓI FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET Felhasználói dokumentáció verzió 4.1. Budapest, 2014. Változáskezelés Verzi ó Dátum Pont 3.8 2013.02.06. 9.12 3.8 2013.02.06. 1.1.2 3.8 2013.02.06. általános 3.8 2013.02.06.

Részletesebben

Tisztelt Hallgatónk!

Tisztelt Hallgatónk! Tisztelt Hallgatónk! Az alábbiakban tájékoztatjuk a 2009-ben befizetett költségtérítési díj után igénybe vehető adókedvezménnyel kapcsolatos tudnivalókról. A Személyi Jövedelemadóról szóló törvény 35-37.

Részletesebben