Pénzügyi modul. Neptun. A pénzügyi kötelezettség. A pénzügyi kötelezettségek fajtái. A pénzkezelési rendszer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pénzügyi modul. Neptun. A pénzügyi kötelezettség. A pénzügyi kötelezettségek fajtái. A pénzkezelési rendszer"

Átírás

1 Neptun Pénzügyi modul A pénzügyi kötelezettség A pénzügyi kötelezettségek fajtái A pénzkezelési rendszer A virtuális gyűjtőszámlára való utalás menetének általános leírása A Neptun pénzügyi moduljának bemutatása A KÖLTSÉGTÉRÍTÉS TELJESÍTÉSÉNEK ÁTTEKINTÉSE A KÖLTSÉGTÉRÍTÉS TELJESÍTÉSÉNEK MENETE A hallgató saját nevében (a saját jövedelméből) kívánja kifizetni a költségtérítés összegét A hallgató helyett egy más magánszemély kívánja kifizetni a költségtérítés teljes összegét A hallgató részben vagy egészben az igényelt és elnyert diákhitelből kívánja kifizetni a költségtérítés összegét A költségtérítés teljes összegét a munkáltató, cég, gazdasági társaság (vagy más jogi személy) kívánja átvállalni A költségtérítést a hallgató és a munkáltató, cég, gazdasági társaság (vagy más jogi személy) megosztva kívánja vállalni

2 A SZIE a 008/009-es tanév őszi félévétől kezdve vezette beaneptun(egységestanulmányirendszer)pénzügyi modulját, melynek lényege, hogy a pénzügyi kötelezettségeket a Neptun hallgatói rendszer virtuális gyűjtőszámlájának használatával kell teljesíteni. A pénzügyi kötelezettség Pénzügyi kötelezettség keletkezik például akkor, ha a hallgató költségtérítéses képzésre nyer felvételt, és a felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyt létesít; tanulmányai során olyan szolgáltatást vesz igénybe, melyért a felsőoktatási intézmény szervezeti és működésiszabályzatábanmeghatározottmértékűtérítéstkell fizetnie(pl.azelvesztettleckekönyvpótlása,késedelmes beiratkozás, diplomamelléklet kiállítása stb.) A pénzügyi kötelezettségek fajtái A fizetési kötelezettségeket a felsőoktatási intézmény a Neptun hallgatói rendszerben, pénzügyi tételek formájában hozza létre. Ezen tételeket két csoportba sorolhatjuk: afelsőoktatásiintézményáltalközpontilagkiírt,ahallgató által nem módosítható tételek (pl. az adott félévre vonatkozó költségtérítés összegét a felsőoktatási intézményhatározzamegésírjakiahallgatónak.abefizetéstamegadotthatáridőigteljesítenikell.) a hallgató által kiírható/kiírandó és törölhető tételek (a hallgatóakívántszolgáltatás(pl.azelveszettleckekönyv pótlása) igénybevétele előtt a Neptunon keresztül,az előre megadott szolgáltatási jogcímek közül választ, a hozzá tartozó pénzügyi tételt kiírja (létrehozza) magának, s annak összegét a Neptun-beli virtuális gyűjtőszámlájárólbefizeti.afelsőoktatásiintézményoktatásivagy igazgatási egysége ellenőrzi, hogy a hallgató befizette-e az általa igényelt szolgáltatás ellenértékét, majd teljesíti akértszolgáltatást.)

3 A pénzkezelési rendszer A pénzkezelési rendszer működését a mellékelt sematikus ábra szemlélteti. A hallgató saját folyószámlája Más magánszemély (természetes személy) folyószámlája A munkáltató, cég, gazdasági társaság (jogi személy) folyószámlája Egyéb szolgáltatások díja A hallgató virtuális gyűjtőszámlája A Szent István Egyetemnek a Magyar Államkincstárnál vezetett folyószámlája Költségtérítés Késedelmi díj Ismétlővizsga díja NEPTUN BANK VAGY EGYÉB PÉNZINTÉZET jóváírás az átutalási megbízás alapján a Szent István Egytem központi számláján jóváírás a közleményrovatban megadott Neptun-kód alapján a Szent István Egytem központi számlájának hallgatóhoz tartozó alszámláján (a virtuális gyűjtőszámlán) kiírt tételek befizetése a virtuális gyűjtőszámláról, azok jóváírása az egyetem javára Mint látható, hallgatóinknak a pénzügyi kötelezettségeket nem közvetlenül (a saját folyószámláról történt átutalás jóváírásával, készpénz-átutalási megbízáson (csekken) keresztül, házipénztári készpénzbefizetéssel vagy más módon), hanem a Neptun-beli virtuális gyűjtőszámláról kell teljesíteniük. A Szent István Egyetemnek a Magyar Államkincstárnálvezetettfolyószámlájáratörténőelsőutaláskorminden hallgatóhoz hozzárendelődik egy alszámlaszám, az úgynevezett virtuális gyűjtőszámla, melyről a fizetési kötelezettsége-

4 4 Az Erste Bank átutalási megbízásra szolgáló formanyomtatványa A Magyar Posta pénzfeladásra szolgáló belföldi postautalványa ket az átutalás Neptun-beli jóváírása után azonnal lehet teljesíteni. A Szent István Egyetem központi folyószámlájára való befizetés leggyorsabb módja a banki átutalás. Az átutaló bármilyen természetes személy (magánszemély) vagy jogi személy lehet. Az átutalás kezdeményezhető az adott számlavezető pénzintézetnél személyesen, a kitöltött átutalási megbízás leadásával vagy a folyószámlához igényelhető elektronikus szolgáltatáscsomag használatával (pl. OTP otpdirekt, Erste NetBank, Raiffeisen DirektNet stb.) Amennyiben a hallgató rendelkezik folyószámlával, az átutalást természetesen a saját számlájáról is kezdeményezheti. A rózsaszín postai csekken való befizetésnemhelyettesítiazátutalást! Az ilyen befizetéseket a Neptun csekként ésnemátutaláskéntkezeli.haazadottfolyószámlán nem áll rendelkezésre az átutalni kívánt összeg, akkor azt először a pénztáron keresztül fizesse be, majd adja le a kitöltött átutalási megbízást az öszszeg így hamarabb megérkezik a felsőoktatási intézmény folyószámlájára, mint a rózsaszín csekkes befizetéssel; a bankköltség kisebb, mint a postai kezelési költség, s pénz a Neptunban is könnyebben kezelhető lesz. A virtuális gyűjtőszámlára való utalás menetének általános leírása Az itt leírtak főleg olyan pénzügyi kötelezettségek teljesítéséhez alkalmazhatóak, amikor a kötelezettség teljesítéséről nem állítható ki számla, illetve az átutalást a hallgató vagy más természetes személy (magánszemély) kezdeményezi. Az ettőleltérőeseteketaköltségtérítésbefizetésénkeresztül mutatjuk be. Amennyiben kérdése merülne fel, még az átutalás megkezdése előtt kérje munkatársaink segítségét!

5 5 A virtuális gyűjtőszámlára való utaláshoz az átutalási megbízásonazalábbiellenoldalinevetésszámlaszámotkellmegadni: Szent István Egyetem Az átutalás közleményrovatában az alábbiak szerint kell megadni a kedvezményezett hallgató Neptun-kódját: NK XXXXXX Például ha a hallgató Neptun-kódja QWRETZ, akkor az NK-QWRETZ kódsort kell megadni! Ha az átutaló személye nem azonos a hallgatóéval, akkor a közleményrovatban a hallgató nevét is érdemes feltüntetni (pl. ha a szülő végzi az átutalást, és hibásan adja meg a Neptun-kódot, nehezebb lesz a tételt beazonosítani.) Az otpdirekt belföldi forintátutalásra szolgáló oldala Az átutalás közleményrovata soha ne maradjon üresen! Ennek hiányában több időbe telik, amíg az adott virtuális gyűjtőszámlán jóváíródik a befizetés, hiszen a több ezer hallgató között kell megtalálni az átutalás kedvezményezettjét. Javasoljuk, hogy virtuális gyűjtőszámlára az éppen szükségesnél kevéssel több pénzt utaljon át, hiszen így elkerülhető, hogyegysürgősenteljesítendőtételjóváírásátaneptunfedezet hiányában megtagadja. Miután elfogadta a megbízást, az átutalást végző pénzintézet a saját üzletszabályzatában meghatározott időn belül elutalja a kért összeget a kedvezményezett (a felsőoktatási intézmény) számlájára. Amenynyiben az átutaló pénzintézet és a kedvezményezett rendszere is nyitott állapotbanvan,azutalásakárazonnalismegtörténhet. Az átutalás megérkezte után a Szent István Egyetem számlavezetője, a Magyar Államkincstár munkanapon belül jóváírja azátutaltösszegetahallgatóvirtuális gyűjtőszámláján. A virtuális gyűjtőszámlán történt jóváírásrólaneptunpénzügyimoduljábanlehet meggyőződni.

6 6 ANEPTUNPÉNZÜGYIMODULJÁNAKBEMUTATÁSA Pénzügyek / Beállítások Bankszámlaszámok Itt kell megadni azt a bankszámlaszámotvagybankszámlaszámokat,melyreahallgatóaneptunbeli virtuális gyűjtőszámláján található egyenlegét vissza kívánja utalni. Fontos, hogy az itt megadott bankszámlaszám- (ok)rólközvetlenülnemlehetátutalnianeptun-belivirtuális gyűjtőszámlára! Partnerek, Szervezetek A hallgató által kiírható és törölhető tételeket a hallgató többnyire a saját nevében fizeti be, de előfordulhat, hogy bizonyos költségeket (leggyakrabban a felsőoktatásiintézményáltalkiírtköltségtérítést)egymás magánszemély vagy jogi személy vállal át a hallgatótól, azokat a saját nevében, a hallgató helyett fizeti be. A Partnerek fül alatt lehet felvinni azon magánszemély(ek) természetesszemély(ek),aszervezetek fülalattpedigazon jogi személy(ek) adatait, akiket a hallgató önmaga helyett befizetőként meg kíván adni. APartnerek fülönfelvittazonnaladatokmegjelennekapartnerek listájában. A Szervezetek fülön megadott adatokat ahogyanarraegyfelbukkanóablakbananeptunisfigyelmeztet előbb a gazdasági igazgatóságnak le kell ellenőriznieésjóvákellhagynia. Az ellenőrzés és jóváhagyás után a felvittszervezetbekerülalistábanszereplőadatokközé.a

7 7 sajátszervezetetebbőlalistábólkellkikeresniésasajátbefizető szervezetekhez adni. Megosztási szabályok Itt lehet megadni, hogy a hallgató önmaga és egy másik magánszemély (természetes személy) vagy jogi személy között hogyan kívánja (összegszerűen vagy százalékosan) megosztani azon kiírt tételeket, ahol a megosztást az intézmény engedélyezte, és amelyekről számlát lehet kiállítani. Adóigazolások kedvezményezettjei Itt adható meg, hogy egy-egy adóévben a hallgató igényt tart-e adóigazolásra, és ha igen, akkor milyen típusút szeretne és kinek a részére. Egy évhez a rákövetkező év január 5-éig vehető fel adóigazolási kérelem, tehát pl. a 008-as befizetésekről legkésőbb 009. január5-éigjeleznikell,haahallgatónakszükségevanadóigazolásra.

8 8 Kérelem a hallgatói egyenleg visszautalásához Pénzügyek / Tranzakciós lista Ezen almenüben követhető nyomon, hogy a hallgató virtuális gyűjtőszámláján milyen pénzmozgások történtek, arra milyen jóváírások érkeztek, illetve azt milyen tételekkel terhelték meg. A rendszer itt jelzi, hogy a tranzakciók sikeresek vagy sikertelenek voltak-e. A szűrések alatt található Visszautalás gombbal lehet kezdeményezni a virtuális gyűjtőszámla rendelkezésre álló egyenlegének a Bankszámlaszámok menüpontban megadott számlaszámokra való visszautalását. A visszautalás végrehajtásához ki kell tölteni a Kérelem a hallgatói egyenleg visszautalásához nevűnyomtatványt,majdaztatanulmányielőadónak kell leadni. Ahogyan a virtuális gyűjtőszámlára való utalás, úgyavisszautalássemközvetlenül,azonnalmegyvégbe,az átfutási idő ez esetben is banki munkanap. Pénzügyek / Számlák Arendszerittlistázzakiazonelkészültszámlákat,melyeket ahallgatóaszámlakérésinyilatkozatleadásávaligényelt.a gazdasági igazgatóság által kiállított számlák elektronikus változata pdf-ben tekinthető meg, a csomagolt fájlban pedig ugyanezenszámlák.pdfés.xmlformátumúváltozatatalálható meg. Az elektronikus változat (mivel azon nem szerepel acégszerűaláírásésahivatalosbélyegző)nemfelelmega számla nyomtatott változatának! Alistábanszereplőtételeka számla elkészültét igazolják!

9 9 Pénzügyek / Befizetés Az. Tételek kiválasztása nevű fülön (a tranzakciós listához hasonlóan) a Gyűjtőszámlák mező jelzi, hogy az adott gyűjtőszámla mely intézményhez tartozik (ugyanazon hallgató több intézménynél is rendelkezhet gyűjtőszámlával), a Gyűjtőszámla egyenlege sorban pedig a hallgatóhoz az adott intézményben hozzárendelt virtuális gyűjtőszámlájának aktuális egyenlege látható. Ha ez a két sor nem látható, akkor a hallgatónak még nincs virtuális gyűjtőszámlája, nincs felhasználható egyenlege, a kiírt tételeket nem tudja befizetni! A virtuális gyűjtőszámla a felsőoktatási intézmény központi bankszámlájára történt első utalás jóváírásával jön létre! A Szűrések sor alatt található Félévek mezőben kiválasztva akívántfélévet,astátusz legördülőmenübenpedigakért státuszt (vagy a Minden típus nevűt), majd a Listázás gombra

10 0 kattintva lehet lekérni a kiírt tételeket. Az adott sorban a megfelelő hivatkozást kiválasztva lehet a kiírt tételt megosztani, a tételhez befizetőt rendelni, részletesebb leírást kérni, illetve a sor végi jelölőnégyzet kipipálásával megjelölni a befizetendő tételt. ATovább gombrakattintvaegyfelbukkanóablakfigyelmeztet arra, hogy ha az adott tételt a hallgató nem a saját nevébenvagyakorábbanmegadottnevébenkívánjabefizetni, akkormégabefizetéselőttvégrekellhajtaniakívántmódosításokat, mert erre a befizetés elvégzése után már nincs lehetőség. A. Befizetés típusa fülönjelenikmegahallgatóhozaz adott intézményben hozzárendelt virtuális gyűjtőszámla. Ha a hallgató nem a legördülő listában megjelenő virtuális gyűjtőszámláról kíván fizetni, akkor az. Tételek kiválasztása fülön,agyűjtőszámla sorbankellmegadniaakívántintézményt. AkiválasztotttételtaBefizet gombrakattintvalehetrendezni.aneptunegyfelbukkanóablakbanasikeresésasikertelenműveletrőlismegerősítéstad. Pénzügyek / Befizetés / Tételkiírás A hallgató által kiírható és módosítható tételeket két csoportra oszthatjuk: szolgáltatási jogcímen kiírható tételek IV (ismétlővizsga) jogcímen kiírható tételek A szolgáltatási jogcím alá mindazon tételek tartoznak, melyek nem egy adott vizsgaköteles tárgy vizsgáival kapcsolatosak.ahallgatónakapénzügyek / Befizetés / Tételkiírás gombra kattintva az e tételcsoportban található, előre megadott

11 szolgáltatásitípusúésösszegűtételekközülkellkikeresniea megfelelőt, ha leckekönyvét, évközi feladatait késve adja le, a regisztrációshétenelmulasztjaabeiratkozástvagyatárgyfelvételi időszak letelte után kíván újabb tárgyakat felvenni vagyakorábbanfelvettekközülleadni. Haabefizetésijogcímnemtalálhatóalistában,atanulmányi előadóhoz vagy a Neptun-rendszergazdához kell fordulni. AzIV-jogcím alattazontárgyakismétlővizsgájánakdíjátlehet kiírni, melyekből a hallgató a féléves vizsgaidőszak során sikertelen vizsgát (vizsgákat) tett. A Tárgyak listában csak a vizsgaköteles tárgyak közül lehet választani. A tárgy kiválasztásautánugyanebbenasorbanmegjelenikabefizetendő összeg (500 forint/alkalom, csak BSc-s képzésre járó hallgatóknál). A befizetendő tétel a Tétel létrehozása" gombra kattintva jön létre. Akövetkezőtáblázatrövidenösszefoglalja,hogyaköltségtérítésesképzésrevalófelvétel,majdahallgatóijogviszonylétesítése után milyen műveleteket kell végrehajtani a költségtérítés rendezéséig.

12 A KÖLTSÉGTÉRÍTÉS TELJESÍTÉSÉNEK ÁTTEKINTÉSE 4 A felsőoktatásba jelentkező költségtérítéses képzésre nyer felvételt A költségtérítéses képzésre felvételt nyert jelentkező hallgatói jogviszonyt létesít a felsőoktatási intézménnyel (beiratkozik) A beiratkozott hallgató az adott félévben "aktív" státuszba kerül, tehát tárgyat (ill. tárgyakat) vesz fel a Neptun hallgatói rendszerben Az aktív státuszú hallgatónak a Neptunban kiírják az adott félévre vonatkozó költségtérítés összegét 5 5. A hallgató saját nevében (a saját jövedelméből) kívánja kifizetni a költségtérítés összegét 5. A hallgató helyett egy más magánszemély kívánja kifizetni a költségtérítés teljes összegét 5. A hallgató részben vagy egészben az igényelt és elnyert diákhitelből kívánja kifizetni a költségtérítés összegét 5.. A befizető magánszemély (természetes személy) szükséges adatainak rögzítése a Neptunban 5.. Számla vagy adóigazolás igénylése a) A befizető magánszemély (természetes személy) adóigazolást kér a befizetésről b) A befizető magánszemély (természetes személy) számlát kér a befizetésről 5.. Utalás a felsőoktatási intézmény központi folyószámlájára 5.. Utalás a felsőoktatási intézmény központi folyószámlájára a) A befizető magánszemély (természetes személy) adóigazolást kér a befizetésről b) A befizető magánszemély (természetes személy) számlát kér a befizetésről 5.. Utalás a felsőoktatási intézmény központi folyószámlájára a) A hallgató a saját folyószámláján jóváírt diákhitel összegéből utalja át a költségtérítés összegét b) A hallgató a diákhitel igénylésekor kitöltötte az engedményezési adatlapot is, így a hitelt a felsőoktatási intézménynek utalják át 6 7 A befizetendő költségtérítés összege megérkezik a felsőoktatási intézmény központi folyószámlájára Az átutalt összeget jóváírják a hallgató virtuális gyűjtőszámláján A hallgató a virtuális gyűjtőszámlán keresztül, a saját nevében egyenlíti ki a költségtérítés összegét 9. Az igényelt bizonylattól (számla vagy adóigazolás) függően végrehajtandó vagy végre nem hajtandó művelet 9. A hallgató a virtuális gyűjtőszámlán keresztül, a saját nevében egyenlíti ki a költségtérítés összegét 0 A kiegyenlített költségtérítés teljesített tételként szerepel a tranzakciók listájában

13 4 A felsőoktatásba jelentkező költségtérítéses képzésre nyer felvételt A költségtérítéses képzésre felvételt nyert jelentkező hallgatói jogviszonyt létesít a felsőoktatási intézménnyel (beiratkozik) A beiratkozott hallgató az adott félévben "aktív" státuszba kerül, tehát tárgyat (ill. tárgyakat) vesz fel a Neptun hallgatói rendszerben Az aktív státuszú hallgatónak a Neptunban kiírják az adott félévre vonatkozó költségtérítés összegét A költségtérítés teljes összegét a munkáltató, cég, gazdasági társaság (vagy más jogi személy) kívánja átvállalni 5.4. A munkáltató, cég, gazdasági társaság (vagy más jogi személy) szükséges adatainak rögzítése a Neptunban 5.4. Utalás a felsőoktatási intézmény központi folyószámlájára a) A munkáltató, cég, gazdasági társaság (vagy más jogi személy) számla alapján maga utalja a költségtérítés teljes összegét b) A hallgató utalja át a költségtérítés teljes összegét, s a munkáltató, cég, gazdasági társaság (vagy más jogi személy) utólag, számla alapján téríti vissza a hallgatónak a költségtérítés teljes összegét 5.5 A költségtérítést a hallgató és a munkáltató, cég, gazdasági társaság (vagy más jogi személy) megosztva kívánja vállalni 5.5. A munkáltató, cég, gazdasági társaság (vagy más jogi személy) szükséges adatainak rögzítése a Neptunban 5.5. Utalás a felsőoktatási intézmény központi folyószámlájára a) A munkáltató, cég, gazdasági társaság (vagy más jogi személy) és a hallgató is átutalja a költségtérítés rá eső részösszegét a részösszegek átutalása egyszerre történik a részösszegek átutalása nem egyszerre történik b) A hallgató maga utalja át a költségtérítés teljes összegét, a munkáltató, cég, gazdasági társaság (vagy más jogi személy) pedig a részösszegről kiállított számla alapján, utólag téríti vissza a hallgatónak a költségtérítés általa vállalt összegét 6 7 A befizetendő költségtérítés összege megérkezik a felsőoktatási intézmény központi folyószámlájára Az átutalt összeget jóváírják a hallgató virtuális gyűjtőszámláján Az átutaló személyétől függően végrehajtandó vagy végre nem hajtandó művelet 8.5 A kiírt pénzügyi tétel megosztása a) A megosztási szabályok alkalmazásával b) A kiírt tétel közvetlen megosztásával 9.5 A költségtérítés részösszegeinek kiegyenlítése a) a részösszegek átutalása egyszerre történt b) a részösszegek átutalása nem egyszerre történt c) a hallgató maga utalta át a költségtérítés teljes összegét 0 A kiegyenlített költségtérítés teljesített tételként szerepel a tranzakciók listájában

14 4 A KÖLTSÉGTÉRÍTÉS TELJESÍTÉSÉNEK MENETE Az alábbiakban az. oldalon található táblázat egyes pontjait részletezzük (az 4. pontok kivételével) 5. A HALLGATÓ SAJÁT NEVÉBEN (A SAJÁT JÖVE- DELMÉBŐL) KÍVÁNJA BEFIZETNI A KÖLTSÉG- TÉRÍTÉS ÖSSZEGÉT 5.. Utalás a felsőoktatási intézmény központi folyószámlájára A hallgató a saját folyószámlájáról utalja el a költségtérítés összegét a Szent István Egyetemnek a Magyar Államkincstárnál vezetett, számú folyószámlájára. Az átutalás közleményrovatában megadja az NK XXXXXX kódsort, ahol az XXXXXX karakterek a hallgatóneptun-kódjátjelentik.példáulhaahallgatóneptun-kódja QWRETZ, akkor az NK-QWRETZ kódsort kell megadni! 6. A befizetendő költségtérítés összege megérkezik a felsőoktatási intézmény központi folyószámlájára Az átutalás átfutási ideje a tranzakcióban részt vevő pénzintézetek szabályzataiban leírtaktól függ. 7. Az átutalt összeget jóváírják ahallgatóvirtuálisgyűjtőszámláján A jóváírás az átutalást követő. munkanapon megtörténik,melyetaneptunbavalóbelépésutána Pénzügyek / Tranzakciós lista menüpont alatt lehet leellenőrizni.

15 5 9. A hallgató a virtuális gyűjtőszámlán keresztül, asajátnevébenegyenlítikiaköltségtérítésösszegét 4 Válassza ki a kívánt gyűjtőszámlát! Válassza ki az adott félévet, a kiírt tételek státuszát, majd kattintson a Listázás gombra! A Befizet oszlopban pipálja ki a befizetni kívánt tételhez tartozó jelölőnégyzetet! Kattintson a Tovább gombra! Kattintson a Befizet gombra! A Neptun a kért művelet sikeres vagy sikertelen teljesítését is felbukkanó ablakban nyugtázza. 0. A kiegyenlített költségtérítés teljesített tételként szerepelatranzakcióklistájában

16 6 5. A HALLGATÓ HELYETT EGY MÁS MAGÁN- SZEMÉLY KÍVÁNJA BEFIZETNI A KÖLTSÉG- TÉRÍTÉS TELJES ÖSSZEGÉT 5.. A befizető magánszemély (természetes személy) szükséges adatainak rögzítése a Neptunban Kattintson a Pénzügyek / Beállítások menüpontra, majd a Partnerek fülön kattintson az Új partner felvétele gombra! A csilaggal jelölt mezők kötelezően kitöltendőek! 5.. Számla vagy adóigazolás igénylése a) A befizető magánszemély (természetes személy) adóigazolást kér a befizetésről A befizető magánszemély (természetes személy) a felsőoktatási intézmény által kiadott adóigazolás alapján számolhatja el a befizetett költségtérítés összegét (a személyi jövedelemadóról szóló 995. évi CXVII. törvény 6. -ban meghatározottak szerint). A befizető magánszemélyt (természetes személyt) a Pénzügyek / Beállítások / Adóigazolások kedvezményezettjei menüpontban lehet megadni. Minden, korábban már partnerként rögzített magánszemély beállítható kedvezményezettként. Ha módosítani kívánja a listában szereplő adatokat, kattintson az Új kedvezményezett megadása gombra! Az Adóigazolás éve rovatban az őszi félév esetén a tanév első, a tavaszi félév esetén a második évét kell megadni (pl. a 008/009- es tanév őszi félévénél 008-at, a tavaszi félév esetén 009-et). 4 A gombra kattintva a partnerek közé korábban felvittek közül kiválaszthatja az új kedvezményezettet. 4 A Halasztást kér jelölőnégyzetet akkor kell bepipálni, ha a hallgató az adókedvezményt nem az adott tárgyévben, hanem összevontan, a tanulmányai befejeztével egyszerre kívánja igénybe venni (a halasztás igénybevételére csak a hallgató jogosult!)

17 7 b) A befizető magánszemély (természetes személy) számlátkérabefizetésről Amennyiben a magánszemély (természetes személy) számlát kér, a hallgató kitölti a Számlakérési nyilatkozat nevű formanyomtatványt, melyen saját adatai mellett megadja a magánszemély szükséges adatait, ez utóbbiakat a Neptun hallgatói rendszer pénzügyi moduljában is rögzíti (ha még nem vitte fel őket), majd a cégszerű aláírással és pecséttel ellátott számlakérési nyilatkozatot leadja a tanulmányi előadójának. Ha a befizető magánszemély (természetes személy) számlát kér, részére nem adható ki adóigazolás! 5.. Utalás a felsőoktatási intézmény központi folyószámlájára a) A befizető magánszemély (természetesszemély)adóigazolástkérabefizetésről A magánszemély (természetes személy) a saját folyószámlájáról utalja el a költségtérítés összegét a Szent István Egyetemnek a Magyar Államkincstárnál vezetett, számú folyószámlájára. Az átutalás közleményrovatában megadja az NK XXXXXX kódsort, ahol az XXXXXX karakterek a hallgató Neptun-kódját jelentik. Például ha a hallgató Neptun-kódja QWRETZ, akkor az NK-QWRETZ kódsort kell megadni! b) A befizető magánszemély (természetes személy) számlátkérabefizetésről A magánszemély a saját folyószámlájáról, a felsőoktatási intézményáltalkiállítottszámlakézhezvételeutánutaljaelaköltségtérítésösszegétaszentistvánegyetemnek a Magyar Államkincstárnál vezetett, számú folyószámlájára. Az átutalás közleményrovatában a felsőoktatási intézmény által kiállított számla sorszámára kell hivatkozni (a

18 8 számla bal felső sarkában található sorszámot kell megadni, pl. 008/YM/4 )! 6. A befizetendő költségtérítés összege megérkezik a felsőoktatási intézmény központi folyószámlájára Az átutalás átfutási ideje a tranzakcióban részt vevő pénzintézetek szabályzataiban leírtaktól függ. 7. Az átutalt összeget jóváírják ahallgatóvirtuálisgyűjtőszámláján A jóváírás az átutalást követő. munkanapon megtörténik,melyetaneptunbavalóbelépésutána Pénzügyek / Tranzakciós lista menüpont alatt lehet leellenőrizni. 9. Az igényelt bizonylattól (számla vagy adóigazolás) függően végrehajtandó vagy végre nem hajtandó művelet a) A befizető magánszemély (természetes személy) adóigazolást kért a befizetésről Ahallgatóavirtuálisgyűjtőszámlánkeresztül,asaját nevében egyenlíti ki a költségtérítés összegét, majd a Pénzügyek/Beállítások/Partnerekmenüpontnál felviszi a befizető magánszemély (természetes személy) szükséges adatait (6. oldal), végül a Pénzügyek / Beállítások / Adóigazolások kedvezményezettjei menünél a felvitt magánszemélyt adja meg az adott tárgyév kedvezményezettjeként (7. oldal). b) A befizető magánszemély (természetes személy) számlátkértabefizetésről EzesetbenahallgatónakaNeptunonkeresztülmár nemkellrendeznieaszámárakiírtköltségtérítést,mert a felsőoktatási intézmény gazdasági igazgatósága a beérkezettátutalásalapjánatételtteljesítettkéntkönyveli le. 0.A kiegyenlített költségtérítés teljesített tételként szerepel a tranzakciók listájában

19 9 5. A HALLGATÓ RÉSZBEN VAGY EGÉSZBEN AZ IGÉNYELT ÉS ELNYERT DIÁKHITELBŐL KÍVÁNJA KIFIZETNI A KÖLTSÉGTÉRÍ- TÉS ÖSSZEGÉT ADiákhitelKözpontZrt.-hezfordulóknaklehetőségükvan az adott féléves költségtérítés teljes vagy részösszegének diákhitelből történő kiegyenlítésére. A diákhitel igénybevételének feltételeiről és az engedményezési eljárásról bővebb információt a honlap nyújt. 5.. Utalás a felsőoktatási intézmény központi folyószámlájára a) A hallgató a saját folyószámláján jóváírt diákhitel összegéből utalja át a költségtérítés összegét A hallgató a saját folyószámlájáról utalja a költségtérítés összegét a Szent István Egyetemnek a Magyar Államkincstárnál vezetett, számú folyószámlájára. Az átutalás közleményrovatában megadja az NK XXXXXX kódsort, ahol az XXXXXX karakterek a hallgató Neptun-kódját jelentik. Például ha a hallgató Neptun-kódja QWRETZ, akkor az NK-QWRETZ kódsort kell megadni! b) A hallgató a diákhitel igénylésekor kitöltötte az engedményezésiadatlapotis,ígyahiteltafelsőoktatásiintézménynek utalják át Akitöltöttésleadottengedményezésiadatlapalapjána Diákhitel Központ Zrt. az elnyert diákhitel adott részét vagy egészét automatikusan a felsőoktatási intézmény központi folyószámlájára utalja. 6. A befizetendő költségtérítés összege megérkezik a felsőoktatási intézmény központi folyószámlájára Az átutalás átfutási ideje a tranzakcióban részt vevő pénzintézetek szabályzataiban leírtaktól függ. 7. Az átutalt összeget jóváírják ahallgatóvirtuálisgyűjtőszámláján A jóváírás az átutalást követő. munkanapon megtörténik,melyetaneptunbavalóbelépésutána Pénzügyek / Tranzakciós lista menüpont alatt lehet leellenőrizni.

20 0 9. A hallgató a virtuális gyűjtőszámlán keresztül, asajátnevébenegyenlítikiaköltségtérítésösszegét 4 Válassza ki a kívánt gyűjtőszámlát! Válassza ki az adott félévet, a kiírt tételek státuszát, majd kattintson a Listázás gombra! A Befizet oszlopban pipálja ki a befizetni kívánt tételhez tartozó jelölőnégyzetet! Kattintson a Tovább gombra! Kattintson a Befizet gombra! A Neptun a kért művelet sikeres vagy sikertelen teljesítését is felbukkanó ablakban nyugtázza.

21 0. A kiegyenlített költségtérítés teljesített tételként szerepelatranzakcióklistájában

22 5.4 A KÖLTSÉGTÉ- RÍTÉS TELJES ÖSSZEGÉT A MUNKÁLTATÓ, CÉG, GAZDASÁGI TÁRSASÁG (VAGY MÁS JOGI SZEMÉLY) KÍVÁNJA ÁTVÁLLALNI 5.4. A munkáltató, cég, gazdasági társaság (vagy más jogi személy) szükséges adatainak rögzítése a Neptunban Kattintson a Pénzügyek / Beállítások menüpontra, majd a Szervezetek fülön kattintson az Új saját szervezet gombra! Ellenőrizze le, hogy megjelenő listában szerepel-e már az Ön által felvivendő szervezet! Használja a Keresés funkciót! Ha a szervezet szerepel a listában, a szervezet adatait tartalmazó sor végén kattintson a Kiválaszt feliratra! Ha a szervezet még nem szerepel az adatbázisban, kattintson az Új szervezet felvétele gombra! Adja meg a szükséges adatokat! A csilaggal jelölt mezők kötelezően kitöltendőek! A mentés után a Neptun figyelmeztet, hogy a felvitt adatok csak a gazdasági igazgatóság ellenőrzése és jóváhagyása után kerülnek be az adatbázisba.

23 A hallgató kitölti a Számlakérési nyilatkozat nevű formanyomtatványt, melyen saját adatai mellett megadja a szervezet szükségesadatait,majdacégszerűaláírással és pecséttel ellátott számlakérési nyilatkozatotleadjaatanulmányielőadójának. ANeptunbafelvittadatokésaleadott számlakérésinyilatkozatalapjánagazdaságiigazgatóságelkészítiapéldányos számlát, melyet postai úton juttat el a szervezet levelezési címére Utalás a felsőoktatási intézmény központi folyószámlájára a) A munkáltató, cég, gazdasági társaság(vagymásjogiszemély)számla alapján maga utalja a költségtérítés teljes összegét Amunkáltató,cég,gazdaságitársaság(vagymásjogiszemély)asaját céges folyószámlájáról, a felsőoktatási intézmény által kiállítottszámlakézhezvételeutánutaljaelaköltségtérítés összegét a Szent István Egyetemnek a Magyar Államkincstárnál vezetett, számú folyószámlájára. Az átutalás közleményrovatában a felsőoktatási intézmény által kiállított számla sorszámára kell hivatkozni (a számla bal felső sarkában található sorszámot kell megadni, pl. 008/YM/4 )! b)ahallgatóutaljaátaköltségtérítésteljesösszegét,sa munkáltató, cég, gazdasági társaság (vagy más jogi személy) utólag, számla alapján téríti vissza a hallgatónak a költségtérítés teljes összegét A hallgató a saját folyószámlájáról utalja el a költségtérítés összegét a Szent István Egyetemnek a Magyar Államkincstárnál vezetett, számú folyószámlájára. Az átutalás közleményrovatában megadja az NK XXXXXX kódsort, ahol az XXXXXX karakterek a hallgató Neptun-kódját

24 4 jelentik. Például ha a hallgató Neptun-kódja QWRETZ, akkor az NK-QWRETZ kódsort kell megadni! 6. A befizetendő költségtérítés összege megérkezik a felsőoktatási intézmény központi folyószámlájára Az átutalás átfutási ideje a tranzakcióban részt vevő pénzintézetek szabályzataiban leírtaktól függ. 7. Az átutalt összeget jóváírják ahallgatóvirtuálisgyűjtőszámláján A jóváírás az átutalást követő. munkanapon megtörténik,melyetaneptunbavalóbelépésutána Pénzügyek / Tranzakciós lista menüpont alatt lehet leellenőrizni. 9.4 Az átutaló személyétől függően végrehajtandó vagy végre nem hajtandó művelet a) A költségtérítés összegét a munkáltató, cég, gazdasági társaság (vagy más jogi személy) utalta át a felsőoktatási intézménynek EzesetbenahallgatónakaNeptunonkeresztülmár nemkellrendeznieaszámárakiírtköltségtérítést, mert a felsőoktatási intézmény gazdasági igazgatósága a beérkezett átutalás alapján a tételt teljesítettként könyveli le. b) A munkáltató, cég, gazdasági társaság (vagy más jogi személy) vállalta a költségtérítés rendezését, de annak összegétahallgatóutaltaáthelyettükafelsőoktatásiintézmény folyószámlájára Ez esetben a hallgatónak a Neptunban is rendezni kell a számára kiírt költségtérítést, mégpedig úgy, hogy a kiírt tétel befizetése előtt befizetőként a munkáltatót, céget, gazdaságitársaságot(vagymásjogiszemélyt)adjameg.

Pénzügyi modul. Neptun. A pénzügyi kötelezettség. A pénzügyi kötelezettségek fajtái. A pénzkezelési rendszer

Pénzügyi modul. Neptun. A pénzügyi kötelezettség. A pénzügyi kötelezettségek fajtái. A pénzkezelési rendszer Neptun Pénzügyi modul A pénzügyi kötelezettség A pénzügyi kötelezettségek fajtái A pénzkezelési rendszer A virtuális gyűjtőszámlára való utalás menetének általános leírása A Neptun pénzügyi moduljának

Részletesebben

PÉNZÜGYEK KEZELÉSE A NEPTUN-RENDSZER SEGÍTSÉGÉVEL

PÉNZÜGYEK KEZELÉSE A NEPTUN-RENDSZER SEGÍTSÉGÉVEL PÉNZÜGYEK KEZELÉSE A NEPTUN-RENDSZER SEGÍTSÉGÉVEL útmutató hallgatóknak A pénzügyi rendszer A Wesley János Lelkészképző Főiskola a 2010/2011. tanév I. félévétől bevezette a Neptun Pénzügyi modult, amelynek

Részletesebben

BME HOGYAN TUDOK SZÁMLÁT KÉRNI

BME HOGYAN TUDOK SZÁMLÁT KÉRNI BME HOGYAN TUDOK SZÁMLÁT KÉRNI Összefoglaló 1 Kiírt tételek befizetése... 14 i. A hallgató fizeti a teljes összeget... 14 ii. A hallgató és/vagy cég fizet... 17 2. Kiírt tételek megosztása... 20 1 Kiírt

Részletesebben

Pénzügyi folyamatok a Hallgatói Webes felületen

Pénzügyi folyamatok a Hallgatói Webes felületen Pénzügyi folyamatok a Hallgatói Webes felületen Kiírt tételek megtekintése A Pénzügyek/Befizetés menüpont alatt tekintheti meg a már teljesített és a befizetendő (aktív) fizetési kötelezettségeinek listáját.

Részletesebben

Gyes, stb. mentességhez ig. ( ) KJ SZOLG Egyéb, tanulmányi ügyekre vonatkozó kérelem ( ) *

Gyes, stb. mentességhez ig. ( ) KJ SZOLG Egyéb, tanulmányi ügyekre vonatkozó kérelem ( ) * Tisztelt Hallgatóink! A 2010/2011. I. félévében a költségtérítési díj befizetéséhez hasonlóan a különböző pótdíjak befizetése is a Neptun rendszeren keresztül történik. Szabályzatunk (Szabályzat a KJF

Részletesebben

A LEGGYAKORIBB HIBA : A GYŐJTİSZÁMLÁRA UTALÁS MÉG NEM JELENTI A KÖLTSÉGTÉRÍTÉS AUTOMATIKUS BEFIZETÉSÉT!!!

A LEGGYAKORIBB HIBA : A GYŐJTİSZÁMLÁRA UTALÁS MÉG NEM JELENTI A KÖLTSÉGTÉRÍTÉS AUTOMATIKUS BEFIZETÉSÉT!!! KÖLTSÉGTÉRÍTÉS BEFIZETÉSE A NEPTUNON 1. Amennyiben saját maga a befizetı : Elsısorban gondoskodnia kell róla, hogy a BME győjtıszámlára átutalja a megfelelı összeget. A BME győjtıszámlára bármely banknál

Részletesebben

A kiírt tétel befizetésének 2 legfontosabb lépése:

A kiírt tétel befizetésének 2 legfontosabb lépése: Kedves Hallgató! A Nyugat-magyarországi Egyetem a gyűjtőszámlás befizetési módot írja elő az önköltségi, költségtérítési és egyéb térítési díjak (IV díj, különeljárási díj stb.) befizetéséről a hallgatók

Részletesebben

PÉNZÜGYI TÁJÉKOZTATÓ

PÉNZÜGYI TÁJÉKOZTATÓ PÉNZÜGYI TÁJÉKOZTATÓ Kedves Távoktatás tagozatos Hallgatónk! A 2012/2013-as tanévtől a költségtérítéses hallgatók a NEPTUN rendszeren keresztül online befizetéssel, interneten keresztül, csekken, valamint

Részletesebben

Pénzügyileg rendezett számla befizetés után. Átutalásos számla befizetés előtt

Pénzügyileg rendezett számla befizetés után. Átutalásos számla befizetés előtt Pénzügyileg rendezett számla befizetés után Minden már befizetett tételről a teljesítést követően automatikusan elektronikus számla készül a hallgató nevére, amely megtekinthető és letölthető a Pénzügyek/Számlák

Részletesebben

E-számlával kapcsolatos tudnivalók

E-számlával kapcsolatos tudnivalók Kedves Hallgató! E-számlával kapcsolatos tudnivalók A Nyugat-magyarországi Egyetem 2015/16. tanévtől új elektronikus számlázási rendszert használ. I. Számla előzetes kérése nélkül Minden kiírt és befizetett

Részletesebben

A tandíj kedvezménye az adójóváírás igénybevételéhez

A tandíj kedvezménye az adójóváírás igénybevételéhez A tandíj kedvezménye az adójóváírás igénybevételéhez A 2009-es adóévben az adóigazolás kiállításához a hallgatónak kell az ehhez szükséges adatokat a Neptun rendszerben fölvinnie. Az adóigazolás kedvezményezettjének

Részletesebben

Díjak befizetése a Dunaújvárosi Főiskolán

Díjak befizetése a Dunaújvárosi Főiskolán Díjak befizetése a Dunaújvárosi Főiskolán A díjak befizetésének 3 módja van: - Gyűjtőszámlás befizetés (1): amikor a hallgató saját maga fizeti a költségeit. Ezzel a fizetési móddal minden tétel teljesíthető.

Részletesebben

Díjak befizetése a Dunaújvárosi Egyetemen

Díjak befizetése a Dunaújvárosi Egyetemen Díjak befizetése a Dunaújvárosi Egyetemen A díjak befizetésének 3 módja van: - Gyűjtőszámlás befizetés (1): amikor a hallgató saját maga fizeti a költségeit. Ezzel a fizetési móddal minden tétel teljesíthető.

Részletesebben

Tájékoztató a NEPTUN rendszerben a hallgatói pénzügyek kezeléséről

Tájékoztató a NEPTUN rendszerben a hallgatói pénzügyek kezeléséről 2.sz. melléklet Tájékoztató a NEPTUN rendszerben a hallgatói pénzügyek kezeléséről 1. A hallgatói pénzügyek kezelésére a Főiskola egy gyűjtőszámlát üzemeltet az OTP Banknál. A hallgatók csak banki átutalással

Részletesebben

Tisztelt Hallgatónk!

Tisztelt Hallgatónk! Tisztelt Hallgatónk! Az alábbiakban tájékoztatjuk a 2009-ben befizetett költségtérítési díj után igénybe vehető adókedvezménnyel kapcsolatos tudnivalókról. A Személyi Jövedelemadóról szóló törvény 35-37.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ JÖVEDELEMADÓ KEDVEZMÉNYHEZ

TÁJÉKOZTATÓ JÖVEDELEMADÓ KEDVEZMÉNYHEZ TÁJÉKOZTATÓ JÖVEDELEMADÓ KEDVEZMÉNYHEZ Kedves Hallgatók! Az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket a felsőoktatási képzésekért befizetett tandíj/költségtérítési díj után igénybe vehető adókedvezmény feltételeiről:

Részletesebben

Aláíráspótló vizsgára való jelentkezés feltételei és menete (Székesfehérvár)

Aláíráspótló vizsgára való jelentkezés feltételei és menete (Székesfehérvár) Aláíráspótló vizsgára való jelentkezés feltételei és menete (Székesfehérvár) Feltételek: Félévközi jegy pótlása esetén (ez esetben is aláíráspótló típusú vizsgára kell jelentkezni): elégtelen bejegyzés

Részletesebben

Diákhitel engedményezés (DH1) űrlap kitöltési útmutató

Diákhitel engedményezés (DH1) űrlap kitöltési útmutató Diákhitel engedményezés (DH1) űrlap kitöltési útmutató Amennyiben Ön Diákhitel1-ből fizeti a tandíját, a tényleges fizetés nem történik meg a tantárgyfelvételi időszak (augusztus 22.) előtt, azonban a

Részletesebben

Kifizetések kezelése. 1 Kifizetési dátumok megadása pénzügyi kódokhoz

Kifizetések kezelése. 1 Kifizetési dátumok megadása pénzügyi kódokhoz Kifizetések kezelése 1 Kifizetési dátumok megadása pénzügyi kódokhoz 1.1 Pénzügyi kódok menüponttól indulva Pénzügyek (kék menüpont, csak lenyitni + jelnél)(78600)/kifizetési jogcímek (jogcím kiválasztása)

Részletesebben

Neptun Pénzügyi Rendszer Általános tájékoztató (2008/09/1)

Neptun Pénzügyi Rendszer Általános tájékoztató (2008/09/1) Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem FIGYELEM! Neptun Pénzügyi Rendszer Általános tájékoztató (2008/09/1) A BEFIZETÉSEK CSAK A NEPTUN RENDSZEREN KERESZTÜL TÖRTÉNHETNEK MEG, EZÉRT KÉRJÜK A TELJES TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

EGYÉB BEFIZETÉSI MÓDOK (KÜLSŐ SZÁMLA, HÁZIPÉNZÁR)

EGYÉB BEFIZETÉSI MÓDOK (KÜLSŐ SZÁMLA, HÁZIPÉNZÁR) (KÜLSŐ SZÁMLA, HÁZIPÉNZÁR) Felhasználói dokumentáció verzió 1.2. Budapest, 2014. Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal 1.1. 2014.07.17. 2.1. Egy külső számla több kiíráshoz rögzítése 7.

Részletesebben

Nyilatkozat kötött felhasználású diákhitelről (DH2) űrlap kitöltési útmutató

Nyilatkozat kötött felhasználású diákhitelről (DH2) űrlap kitöltési útmutató Nyilatkozat kötött felhasználású diákhitelről (DH2) űrlap kitöltési útmutató Amennyiben Ön Diákhite2-ből finanszírozza a tandíját, a tényleges fizetés nem történik meg a tantárgyfelvételi időszak (augusztus

Részletesebben

Átutalási csomag karbantartó modul

Átutalási csomag karbantartó modul Átutalási csomag karbantartó modul 1. Bevezetés... 2 2. Új átutalási csomag felvitele... 2 2.1. Új tétel felvitele... 4 2.2. Átutalási csomag tétel törlése... 8 2.3. Bankszámlaszám módosítása... 8 2.4.

Részletesebben

Használati útmutató az Üzleti e-pack kedvezmény igénybevételéhez

Használati útmutató az Üzleti e-pack kedvezmény igénybevételéhez Használati útmutató az Üzleti e-pack kedvezmény igénybevételéhez 1 Az Üzleti e-pack kedvezmény együttes igénybevételi feltételei: elektronikus számlaküldés igénylése (Távszámla, Telemátrix e-számla) számla

Részletesebben

Elmé léti vizsgajéléntő kia llí ta sa

Elmé léti vizsgajéléntő kia llí ta sa Elmé léti vizsgajéléntő kia llí ta sa 1. Az elméleti vizsga adminisztrációjának ügymenete A tanuló bankkártyával kifizeti a vizsgadíjat. Sikeres fizetés esetén az E-Edu bankszámláján jelenik meg a befizetett

Részletesebben

Bankszámlakivonat importer leírás

Bankszámlakivonat importer leírás Bankszámlakivonat importer leírás Célja: A Bankszámlakivonat importer a Kulcs-Könyvelés programba épülő modul, mely a bankok által készített elektronikus bankszámlakivonatok fájljainak beolvasását és abból

Részletesebben

Diákigazolvány. Belépés> Adminisztráció> Iskolai oktatás képes menü> diákigazolvány> diákigazolvány igénylés

Diákigazolvány. Belépés> Adminisztráció> Iskolai oktatás képes menü> diákigazolvány> diákigazolvány igénylés Tartalom Új diákigazolvány igénylés folyamata... 2 1. IAR feltöltéshez szükséges jogosultságok beállítása... 2 2. Token kérés... 2 3. Új igénylés feladása... 2 Igénylések keresése, szinkronizálása... 4

Részletesebben

OTPdirekt Internet Banking. Használati útmutató

OTPdirekt Internet Banking. Használati útmutató OTPdirekt Internet Banking Használati útmutató 1 Tartalom I. OTPdirekt Internet Banking : Azonosítási lépések I.1. Azonosítás OTP Bank Románia által kibocsátott bankkártya segítségével...3 I.2. Azonosítás

Részletesebben

ÚTMUTATÓ VONALKÓDDAL ELLÁTOTT TELEPÍTÉSI TANÚSÍTVÁNY RÖGZÍTÉSÉHEZ

ÚTMUTATÓ VONALKÓDDAL ELLÁTOTT TELEPÍTÉSI TANÚSÍTVÁNY RÖGZÍTÉSÉHEZ ÚTMUTATÓ VONALKÓDDAL ELLÁTOTT TELEPÍTÉSI TANÚSÍTVÁNY RÖGZÍTÉSÉHEZ Tartalom I. Képesített vállalkozás teendői a Telepítési Tanúsítvánnyal... 2 II. Értékesítő vállalkozás feladatai... 5 III. Képesített személy

Részletesebben

FIR WEBMODUL ALKALMAZÁS DIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYLÉS

FIR WEBMODUL ALKALMAZÁS DIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYLÉS Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit kft. FIR WEBMODUL ALKALMAZÁS DIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYLÉS Felhasználói kézikönyv Dokumentum állapota: Tervezet Verzió: 0.1.0 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Bejelentkezés...

Részletesebben

A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK A NEPTUN.NET HASZNÁLATÁHOZ

A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK A NEPTUN.NET HASZNÁLATÁHOZ A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK A NEPTUN.NET HASZNÁLATÁHOZ Belépés a Neptun.NET rendszerbe hallgatóként: http://www.neptun.bme.hu/ A honlap baloldalán a KAPCSOLATOK nevű hasábot lefelé görgetve található a Neptun.Net

Részletesebben

Nevelési év indítása óvodák esetén

Nevelési év indítása óvodák esetén Nevelési év indítása óvodák esetén A LÉPÉSEK SORRENDJE NAGYON FONTOS, EZÉRT KÉRJÜK SZIGORÚAN BETARTANI! - Mielőtt elkezdi a nevelési év indítását, kérem, legalább egyszer olvassa át az egész segédletet,

Részletesebben

OTP ADLAK Adómentes Lakáshitel-támogatás. Alapszolgáltatás KÉZIKÖNYV. OTP ADLAK alapszolgáltatás - munkáltatói portál

OTP ADLAK Adómentes Lakáshitel-támogatás. Alapszolgáltatás KÉZIKÖNYV. OTP ADLAK alapszolgáltatás - munkáltatói portál OTP ADLAK Adómentes Lakáshitel-támogatás Alapszolgáltatás KÉZIKÖNYV OTP ADLAK alapszolgáltatás - munkáltatói portál www.otpvnt.hu 2017.02.23. MUNKÁLTATÓK... 3 1. Belépés az internetes portálra... 3 2.

Részletesebben

Bankkivonatok feldolgozása modul

Bankkivonatok feldolgozása modul Bankkivonatok feldolgozása modul 1 1. Bevezetés... 3 2. A Banki kivonatok karbantartása ablak menüpontjai... 3 2.1. Riportok... 3 o Túlfizetett számlák... 3 o Nyitott számlák... 4 o Rendezett számlák...

Részletesebben

Rácz Annamária 2015.09.21

Rácz Annamária 2015.09.21 Rácz Annamária 2015.09.21 Elsődleges lépések Befizetési tételek kiírása előtt meg kell nézni a hallgató Képzéskódját és a kiírás félévén érvényes Pénzügyi státuszát. Fentiek szerint kell kiválasztani a

Részletesebben

Neptun Pénzügyi Rendszer Általános tájékoztató (2008/09/2)

Neptun Pénzügyi Rendszer Általános tájékoztató (2008/09/2) Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem FIGYELEM! Neptun Pénzügyi Rendszer Általános tájékoztató (2008/09/2) A BEFIZETÉSEK CSAK A NEPTUN RENDSZEREN KERESZTÜL TÖRTÉNHETNEK MEG, EZÉRT KÉRJÜK A TELJES TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

Tantárgyfelosztás. I. Ellenőrzés. Mielőtt hozzákezd a tantárgyfelosztás tervezéséhez, ellenőrizze le, illetve állítsa be a következőket:

Tantárgyfelosztás. I. Ellenőrzés. Mielőtt hozzákezd a tantárgyfelosztás tervezéséhez, ellenőrizze le, illetve állítsa be a következőket: Tantárgyfelosztás I. Ellenőrzés Mielőtt hozzákezd a tantárgyfelosztás tervezéséhez, ellenőrizze le, illetve állítsa be a következőket: Alkalmazott képes menü > alkalmazottak alapadatai - Alkalmazottak

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az OSZIR Kémiai Biztonsági Szakrendszerben (KBIR) történő veszélyes anyaggal és készítménnyel végzett tevékenység bejelentéséről

TÁJÉKOZTATÓ az OSZIR Kémiai Biztonsági Szakrendszerben (KBIR) történő veszélyes anyaggal és készítménnyel végzett tevékenység bejelentéséről TÁJÉKOZTATÓ az OSZIR Kémiai Biztonsági Szakrendszerben (KBIR) történő veszélyes anyaggal és készítménnyel végzett tevékenység bejelentéséről A Kémiai Biztonsági Szakrendszer elérése A rendszerbe ÁNTSZ

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS a DIMSQL Integrált Számviteli Rendszer Bankterminál moduljának használatához

FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS a DIMSQL Integrált Számviteli Rendszer Bankterminál moduljának használatához FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS a DIMSQL Integrált Számviteli Rendszer Bankterminál moduljának használatához www.dimenzio-kft.hu Tartalomjegyzék 1. A dimsql.ini fájl beállítása... 3 2. Védelmi kódok megadása... 4

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás benyújtása

Pénzügyi elszámolás benyújtása Felhasználói kézikönyv ESZA Nonprofit Kft. Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer ESZA Nonprofit Kft. Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer Felhasználói kézikönyv Pénzügyi

Részletesebben

Behajtási engedély nyilvántartó rendszer

Behajtási engedély nyilvántartó rendszer GFWorkflow Behajtási engedély nyilvántartó rendszer Az igénylés folyamata SAP Központ Tartalom 1. BEVEZETŐ... 2 2. A RENDSZER ELÉRÉSE... 2 3. A BEHAJTÁSI ENGEDÉLY IGÉNYLÉS FOLYAMATA... 3 3.1. IGÉNYLŐ ADATAINAK

Részletesebben

SEGÉDLET. Kedvezményezettek részére Gyakran előforduló számlarögzítési problémák

SEGÉDLET. Kedvezményezettek részére Gyakran előforduló számlarögzítési problémák SEGÉDLET Kedvezményezettek részére Gyakran előforduló számlarögzítési problémák 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Elszámolás számla rögzítés... 3 2. Számlaösszesítő esetében ki a szállító?... 4 3. Mi a teendő, ha a

Részletesebben

Clean-Soft Számítástechnikai és Számviteli Kft. Precíz Info. a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszer pénztár moduljának kezelése

Clean-Soft Számítástechnikai és Számviteli Kft. Precíz Info. a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszer pénztár moduljának kezelése Precíz Info a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszer pénztár moduljának kezelése PRECÍZ Integrált Ügyviteli Rendszerben a Pénzügyi moduljának elindítása A Microsoft, az ActiveX, az IntelliMouse,

Részletesebben

Euro-eBank Ügyfélprogram (ÜP) Felhasználói Leírás v. 3.00

Euro-eBank Ügyfélprogram (ÜP) Felhasználói Leírás v. 3.00 Euro-eBank Ügyfélprogram (ÜP) Felhasználói Leírás v. 3.00 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Program indítása:... 3 3. A program üzemmódjai:... 4 4. Számlaegyenleg lekérdezése:... 4 5. Számlakivonatok

Részletesebben

Képzési projektterv felvétele Képző Szervezetek részére Kitöltési útmutató

Képzési projektterv felvétele Képző Szervezetek részére Kitöltési útmutató Képzési projektterv felvétele Képző Szervezetek részére Kitöltési útmutató az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI EGYETEM DIÁKIGAZOLVÁNY KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSI RENDJE

NYÍREGYHÁZI EGYETEM DIÁKIGAZOLVÁNY KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSI RENDJE NYÍREGYHÁZI EGYETEM DIÁKIGAZOLVÁNY KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSI RENDJE Elfogadva: 2012. május 22., hatályba lép: 2012. május 24-én Utolsó módosítás: 2016. június 14., hatályba lép: 2016. június 16-án Az oktatási

Részletesebben

Internet bank felhasználói leírás v1.1

Internet bank felhasználói leírás v1.1 Internet bank felhasználói leírás v1.1 Miután az Internet Bank használatára leadta igénylését, 5 munkanapon belül E- mailben megkapja a Csoport, illetve a Felhasználó nevét, SMS-ben pedig az első belépéshez

Részletesebben

NEPTUN MOBIL ALKALMAZÁS FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET

NEPTUN MOBIL ALKALMAZÁS FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET NEPTUN MOBIL ALKALMAZÁS FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET Felhasználói dokumentáció verzió 1.0 Budapest, 2015. Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal Kiadás: 2015.07.05. Verzió: 1.6. Oldalszám: 2 / 12

Részletesebben

Az alábbi témákban találhat információkat ebben a dokumentumban:

Az alábbi témákban találhat információkat ebben a dokumentumban: TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ a tanulmányok elkezdéséhez levelező és távoktatás tagozatos hallgatók részére Tisztelt Levelező és Távoktatás tagozatos (a továbbiakban levelező tagozatos) Hallgatók! Az Önök munkáját,

Részletesebben

Letiltások és levonások kezelése a Novitax bérszámfejtő programban

Letiltások és levonások kezelése a Novitax bérszámfejtő programban Letiltások és levonások kezelése a Novitax bérszámfejtő programban A Személyi adatokban, a Levonások/Letiltások gomb segítségével rögzíthetőek letiltások és levonások az adott személyekhez. A felrögzített

Részletesebben

Kedves Szülők, Diákok!

Kedves Szülők, Diákok! Kedves Szülők, Diákok! Zeneiskolánkban az oktatás térítési díj, illetve tandíj megfizetése ellenében vehető igénybe. Térítési díjat fizet minden olyan 6-18 éves növendék, aki tanulói jogviszonnyal rendelkezik,

Részletesebben

Letiltások kezelése. A letiltásokat alapértelmezetten letiltási sorrendben jeleníti meg a program, ami a nyilakkal módosítható.

Letiltások kezelése. A letiltásokat alapértelmezetten letiltási sorrendben jeleníti meg a program, ami a nyilakkal módosítható. Letiltás rögzítése A Személyi adatokban, a Levonások/Letiltások/Jöv. gomb segítségével rögzíthetőek letiltások és levonások az adott személyekhez. A felrögzített letiltásokról a program analitikát vezet,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZÉCHENYI PIHENŐ KÁRTYA ELFOGADÁSÁRÓL ALL YOU CAN MOVE SPORTPASS ESETÉBEN

TÁJÉKOZTATÓ A SZÉCHENYI PIHENŐ KÁRTYA ELFOGADÁSÁRÓL ALL YOU CAN MOVE SPORTPASS ESETÉBEN TÁJÉKOZTATÓ A SZÉCHENYI PIHENŐ KÁRTYA ELFOGADÁSÁRÓL ALL YOU CAN MOVE SPORTPASS ESETÉBEN Szolgáltató cégnév: Klub Rekreáció Kft. SZÉP kártya alszámla ( zseb ) neve, amelyet be tudunk fogadni szolgáltatásunk

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A látvány-csapatsportok támogatási rendszeréről a 2014/15-es évadban

TÁJÉKOZTATÓ A látvány-csapatsportok támogatási rendszeréről a 2014/15-es évadban TÁJÉKOZTATÓ A látvány-csapatsportok támogatási rendszeréről a 2014/15-es évadban Tisztelt Tagszervezetek, Tisztelt Pályázók! Korábbi tájékoztatóinkban részletes leírást adtunk a sporttámogatási rendszer

Részletesebben

Főkönyvi elhatárolások

Főkönyvi elhatárolások Főkönyvi elhatárolások MGS-Cégadat Törzsadatok / Számlatükör karbantartó A számlatükörben jelölhető, ha a főkönyvi szám elhatárolás típusú. Az aktív és passzív külön elkülöníthető, de működés szempontjából

Részletesebben

1. Bevezetés. rekord felvitele ( A Partnerek karbantartása nevű ablakban van lehetőség a rendszerben lévő partnerek

1. Bevezetés. rekord felvitele ( A Partnerek karbantartása nevű ablakban van lehetőség a rendszerben lévő partnerek Partnerek modul 1 1. Bevezetés... 3 2. Új partner felvitele... 4 3. Az új partner felvitele ablak és a kijelölt partner adatainak módosítása ablak menüpontjai 6 3.1. Kapcsolatok menüpont... 6 o Kedvezmények

Részletesebben

Energiainformációs Adattár Adatgyűjtő alrendszer felhasználói dokumentáció

Energiainformációs Adattár Adatgyűjtő alrendszer felhasználói dokumentáció Energiainformációs Adattár Adatgyűjtő alrendszer felhasználói dokumentáció Bevezető Tisztelt engedélyes! Üdvözöljük Önt a Magyar Energia Hivatal Energiainformációs Adattár - Adatgyűjtő alrendszerének felhasználói

Részletesebben

a Raiffeisen Expressz programban

a Raiffeisen Expressz programban VIBER utalások kezelése 1. VIBER átutalások kezelése a Raiffeisen Expressz programban A Raiffeisen Expressz lehetőséget biztosít VIBER utalási megbízások kézi rögzítésére, majd elektronikus aláírás után

Részletesebben

A Szoftvert a Start menü Programok QGSM7 mappából lehet elindítani.

A Szoftvert a Start menü Programok QGSM7 mappából lehet elindítani. Telepítés A programot a letöltött telepítőprogrammal lehet telepíteni. A telepítést a mappában lévő setup.exe fájlra kattintva lehet elindítani. A telepítő a meglévő QGSM7 szoftver adatbázisát törli. Ezután

Részletesebben

1. Bejelentkezés. 2. Ügyfélkapu nyitólap

1. Bejelentkezés. 2. Ügyfélkapu nyitólap 1. Bejelentkezés A WorCare Ügyfélkaput a www.ugyfelkapu-worcare.peas.hu címről lehet elindítani. A lap letöltődése után a Felhasználónév mezőbe a felhasználó megadott nevét kell beírni, majd ezt követően

Részletesebben

Felhasználói útmutató

Felhasználói útmutató Felhasználói útmutató EUREST KFT. BUDAPESTI NÉMET ISKOLA WEB ALAPÚ MENÜRENDSZERÉNEK HASZNÁLATÁHOZ Tartalom Általános felhasználói ismeretek... 2 Nyelv Választás... 3 Regisztráció... 4 Bejelentkezés...

Részletesebben

NEPTUN.NET HALLGATÓI

NEPTUN.NET HALLGATÓI NEPTUN.NET HALLGATÓI WEB modul Funkcionális leírás Budapest, 2005 SDA Stúdió Kft. 1/49/ TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 4 2. Belépés a rendszerbe... 5 3. Üzenetek... 5 3.1. Üzenetek megtekintése... 5 3.2.

Részletesebben

Felhasználói Leírás v.2.00

Felhasználói Leírás v.2.00 Euro-eBank Ügyfélprogram (ÜP) Felhasználói Leírás v.2.00 Bakonyvidéke Takarékszövetkezet 1. Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 Program indítása:... 3 A program üzemmódjai:... 4 Számlaegyenleg lekérdezése:...

Részletesebben

Vevő számlák, egyéb követelések kezelése felhasználói dokumentum Lezárva:

Vevő számlák, egyéb követelések kezelése felhasználói dokumentum Lezárva: Vevő számlák, egyéb követelések kezelése felhasználói dokumentum Lezárva: 2015.11.24. Griffsoft Informatikai Zrt. 6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34 M lph. fszt.2. Telefon: (62) 549-100 Telefax: (62)

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DOLGOZÓK IMPORTÁLÁSA KULCS BÉR PROGRAMBA AZ ONLINE MUNKAIDŐ NYILVÁNTARTÓ RENDSZERBŐL. Budapest, 2013. november 08.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DOLGOZÓK IMPORTÁLÁSA KULCS BÉR PROGRAMBA AZ ONLINE MUNKAIDŐ NYILVÁNTARTÓ RENDSZERBŐL. Budapest, 2013. november 08. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DOLGOZÓK IMPORTÁLÁSA KULCS BÉR PROGRAMBA AZ ONLINE MUNKAIDŐ NYILVÁNTARTÓ RENDSZERBŐL Budapest, 2013. november 08. 1. CÉLKITŰZÉS A fő cél, hogy az OL Munkaidő Rendszerből kinyert jelenlét

Részletesebben

CobraConto.Net v0.50 verzió

CobraConto.Net v0.50 verzió CobraConto.Net v0.50 verzió - Új: Kötelezettségek kezelése: A bérszámfejtés, járulékok, külön eljárással megállapított adók, import áfa és saját vállalkozásban megvalósított beruházás áfa tételeinek vegyes

Részletesebben

Tájékoztató a szakdolgozat elektronikus feltöltéséről

Tájékoztató a szakdolgozat elektronikus feltöltéséről Tájékoztató a szakdolgozat elektronikus feltöltéséről Tisztelt hallgató mielőtt belekezd a szakdolgozata feltöltésébe az elektronikus felületen kérem, hogy figyelmesen olvassa el a tájékoztatót. Csak akkor

Részletesebben

Elszámolási útmutató

Elszámolási útmutató Elszámolási útmutató Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az elszámolás benyújtása abban az esetben lehetséges, amennyiben már minden, a pályázat keretein belül, illetve önerőből vállalt korszerűsítés befejeződött

Részletesebben

Online Befektetési Rendszer hasznos tippek

Online Befektetési Rendszer hasznos tippek Milyen esetben használja az átvezetés funkciót? Online Befektetési Rendszer hasznos tippek Minden Budapest Banknál vezetett értékpapírszámla rendelkezik hozzá tartozó pénzszámlával. A pénzszámlán elhelyezett

Részletesebben

ElektrO-ParT elektronikai alkatrész nyilvántartó program leírás.

ElektrO-ParT elektronikai alkatrész nyilvántartó program leírás. ElektrO-ParT elektronikai alkatrész nyilvántartó program leírás. 1. ábra A program, indítás után az 1. ábra szerint fog megjelenni. Ebben az ablakban tudunk új alkatrészt felvinni vagy meglévőt módosítani.

Részletesebben

MODULO LISTÁS KREDITÁTVITELI ŰRLAP ÜGYLEÍRÁS V SZTE HSZI július 17.

MODULO LISTÁS KREDITÁTVITELI ŰRLAP ÜGYLEÍRÁS V SZTE HSZI július 17. MODULO 2 LISTÁS KREDITÁTVITELI ŰRLAP ÜGYLEÍRÁS SZTE HSZI 2014. július 17. Tartalomjegyzék Bevezetés 3 Kitöltés megkezdése 3 Személyes adatok 3 Képzések 3 Tárgyelemek, kurzusok 4 Beadás 4 Döntés 5 2 Bevezetés

Részletesebben

RoadRecord mobil alkalmazás használati útmutató

RoadRecord mobil alkalmazás használati útmutató RoadRecord mobil alkalmazás használati útmutató Az alkalmazás elindítása után a következő képernyőről kétféleképpen tud továbblépni. 1. A szinkronizációs adatok beállítása Amennyiben Ön még nem használta

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. az OTH Kémiai Biztonsági Szakrendszerébe (OSZIR) történő bejelentés menetéről Veszélyes keverék bejelentés

TÁJÉKOZTATÓ. az OTH Kémiai Biztonsági Szakrendszerébe (OSZIR) történő bejelentés menetéről Veszélyes keverék bejelentés TÁJÉKOZTATÓ az OTH Kémiai Biztonsági Szakrendszerébe (OSZIR) történő bejelentés menetéről Veszélyes keverék bejelentés Veszélyes keverék bejelentés Bejelentő lap kitöltésének menete 1. Az elektronikus

Részletesebben

Értesítő modul. 1. Bevezetés Általános kimenő számla előleg kibocsátása Stornózás... 8

Értesítő modul. 1. Bevezetés Általános kimenő számla előleg kibocsátása Stornózás... 8 Értesítő modul 1. Bevezetés... 2 2. Általános kimenő számla előleg kibocsátása... 2 3. Stornózás... 8 1 1. Bevezetés 1. ábra Az Értesítő modul az Előleg bekérő értesítők központi kibocsátó helye. Ez a

Részletesebben

Astra áttöltés Dimension-be

Astra áttöltés Dimension-be Astra áttöltés Dimension-be Az Astra-Dimension átállással kapcsolatosan a következő feladatokat kell végrehajtani. Kérem, olvassa át ezt a dokumentációt, hogy az áttöltés hiba nélkül történjen meg. Az

Részletesebben

A KÉMIAI BIZTONSÁGI SZAKRENDSZER ELÉRÉSE...

A KÉMIAI BIZTONSÁGI SZAKRENDSZER ELÉRÉSE... TÁJÉKOZTATÓ az OSZIR Kémiai Biztonsági Szakrendszerben (KBIR) történő veszélyes anyagokkal és keverékekkel végzett tevékenység bejelentéséről sok telephely adattal rendelkező partnerek esetén 1 v 1.0 2015.09.02.

Részletesebben

Útmutató a kifizetési kérelem benyújtásához vállalkozások/cégek esetében

Útmutató a kifizetési kérelem benyújtásához vállalkozások/cégek esetében Útmutató a kifizetési kérelem benyújtásához vállalkozások/cégek esetében A támogatói szerződés (VKTSZ) megkötését követően kezdődik el a projekt megvalósítása, aminek alapja, az Pályázó jogainak és kötelezettségeinek

Részletesebben

Tanulmányi eredmények exportálasa (KIR)

Tanulmányi eredmények exportálasa (KIR) Tanulmányi eredmények exportálasa (KIR) A középiskola és a szakiskola minden évben értesíti az általános iskolát arról, hogy az ott végzett tanulók a középiskola, illetve a szakiskola első két évfolyamán

Részletesebben

A PC Connect számlázó program kezelése.

A PC Connect számlázó program kezelése. A PC Connect számlázó program kezelése. A PC Connect számlázó program egy kifejezetten kis vállalatok számára kifejlesztett számlázó program. A számlázót az asztalon található PC Connect számlázó ikonnal

Részletesebben

Hallgatói Web. Funkcionális leírás

Hallgatói Web. Funkcionális leírás Hallgatói Web Funkcionális leírás Budapest, 2006 Tartalomjegyzék 1. Saját adatok... 5 1.1. Törzsadatok...5 1.2. Címek... 5 1.3. Telefonszámok... 6 1.4. E-mail címek... 6 1.5. Bankszámlaszámok... 6 1.6.

Részletesebben

Számla karbantartó program leírás.

Számla karbantartó program leírás. Számla karbantartó program leírás. A számla program még hatékonyabb működéséhez vásárolja meg a bővített kiadású Naptár programot. Ebbe a verziójú Naptár programba van integrálva egy okos kis modul, ami

Részletesebben

Árverési biztosíték befizetési tájékoztató

Árverési biztosíték befizetési tájékoztató Árverési biztosíték befizetési tájékoztató Az árverési biztosíték befizetése az egyik, kötelező feltétele az árverésen való részvételnek! Fő szempontok a biztosíték befizetése során: - Minden földrészlethez

Részletesebben

A Munkáltató által az adómentességi vizsgálat megrendelésekor rögzített támogatások összege

A Munkáltató által az adómentességi vizsgálat megrendelésekor rögzített támogatások összege Tájékoztató OTP ADLAK teljes körű szolgáltatáson kívül folyósított munkáltatói támogatások OTP ADLAK rendszerben történő rögzítéséhez (Adómentességi Igazolás kiállításához) I. A személyi jövedelemadóról

Részletesebben

Magiszter.NET iskolaadminisztrációs rendszer feltöltése adatokkal

Magiszter.NET iskolaadminisztrációs rendszer feltöltése adatokkal Magiszter.NET iskolaadminisztrációs rendszer feltöltése adatokkal I. Intézményi alapadatok kitöltése Belépés> Adminisztráció> Intézmény képes menü> Intézményi adatok> Intézményi alapadatok Az intézmények

Részletesebben

Outlook Express használata

Outlook Express használata Outlook Express használata Az induló ablak több részre oszlik Nyitott mappa tartalma Mappák Partnerek Az induló ablak nézetét testre lehet szabni a Nézet menü/elrendezés almenüjével Az eszköztár testreszabásához

Részletesebben

A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK A NEPTUN.NET HASZNÁLATÁHOZ

A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK A NEPTUN.NET HASZNÁLATÁHOZ A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK A NEPTUN.NET HASZNÁLATÁHOZ Belépés a Neptun.Net rendszerbe hallgatóként: http://www.neptun.bme.hu/ A honlap baloldalán a KAPCSOLATOK nevű hasábot lefelé görgetve található a Neptun.Net

Részletesebben

Jövedéki termékek kezelése

Jövedéki termékek kezelése Jövedéki termékek kezelése A program lehetőséget biztosít arra, hogy megkönnyítse azoknak a cégeknek a munkáját, akik jövedéki termékeket, italokat és dohányárut árusítanak. A VPOP megadta a program számára

Részletesebben

Hírlevél. 2010. április. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2010. II. negyedév

Hírlevél. 2010. április. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2010. II. negyedév Hírlevél Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben 2010. II. negyedév 2010. április Tartalom Elektronikus bank Határidős kötelezettségek lista változásai... 3 Bankbizonylatok

Részletesebben

Magánszemélyek részére

Magánszemélyek részére FIÓKJAINK Telefon Nyitva tartás 1055 Budapest, Balassi B. u. 9-11. 1085 Budapest, József krt. 72. (06 1) 428-8808 (06 1) 428-8821 1062 Budapest, Andrássy út 98. (06 1) 428-8800 1111 Budapest, Bartók Béla

Részletesebben

Hallgatói KÉPZÉSI SZERZŐDÉS

Hallgatói KÉPZÉSI SZERZŐDÉS Hallgatói KÉPZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a név: Budapesti Gazdasági Egyetem székhely: 1149 Budapest, Buzogány u. 11-13. számlaszám: 10032000-00282833-00000000 adószám: 15329822-2-42 statisztikai

Részletesebben

Raiffeisen DirektNet, Internet Banking. Felhasználói kézikönyv - Új funkciók

Raiffeisen DirektNet, Internet Banking. Felhasználói kézikönyv - Új funkciók Raiffeisen DirektNet, Internet Banking Felhasználói kézikönyv - Új funkciók TARTALOM 1. LEJÁRT TARTOZÁSOK MEGJELENÍTÉSE LAKOSSÁGI ÜGYFELEKNEK... 2 2. FORINTÁTUTALÁS HITELKÁRTYASZÁMLÁRÓL MAGÁNSZEMÉLYEKNEK...

Részletesebben

Tájékoztató a társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszerében 2015. január 1-től bekövetkezett változásokról

Tájékoztató a társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszerében 2015. január 1-től bekövetkezett változásokról Tájékoztató a társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszerében 2015. január 1-től bekövetkezett változásokról I. Jogszabályi háttér A társasági adó kedvezményezett célokra történő felajánlásának szabályai

Részletesebben

MODULO MK ZÁRÓVIZSGA JELENTKEZÉS ÜGYLEÍRÁS V.1.0.20140717. SZTE HSZI 2014. július 17.

MODULO MK ZÁRÓVIZSGA JELENTKEZÉS ÜGYLEÍRÁS V.1.0.20140717. SZTE HSZI 2014. július 17. MODULO 2 MK ZÁRÓVIZSGA JELENTKEZÉS ÜGYLEÍRÁS SZTE HSZI 2014. július 17. Tartalomjegyzék Kitöltés megkezdése 3 Személyes adatok 3 Jelentkezés 3 Nyilatkozatok 4 Szakdolgozat/diplomamunka/tanulmány 5 Beadás

Részletesebben

Az Intrastat modul használata

Az Intrastat modul használata Az Intrastat modul használata Beállítások A Beállítások / Rendszer beállítások Általános fülön a Szerződés alapján történő áru kezelése és működése választóval tudjuk meghatározni, hogy az intrastat adatlekérést

Részletesebben

Bevezetés. 1. Feladat-ellátási helyek adatainak rögzítése. Feladatellátási hely felvitele

Bevezetés. 1. Feladat-ellátási helyek adatainak rögzítése. Feladatellátási hely felvitele Bevezetés Az alábbiakban egy intézményi adatbázis használatba vételének kezdeti lépéseit tekintjük át. A kiindulási állapotként az import segítségével tanulókkal, és foglalkoztatottakkal feltöltött adatbázis

Részletesebben

W_Pénzügy felhasználói dokumentáció. Felhasználói dokumentáció W_Pénzügy

W_Pénzügy felhasználói dokumentáció. Felhasználói dokumentáció W_Pénzügy Felhasználói dokumentáció W_Pénzügy 1 Jelen felhasználói dokumentáció alapfokú számítógép felhasználói ismeretekkel rendelkezők részére készült. Ezért nem tér ki az a Windows operációs rendszer használatának

Részletesebben

Kézikönyv. Pénzügyi könyvelés nyitott tételek kiegyenlítése

Kézikönyv. Pénzügyi könyvelés nyitott tételek kiegyenlítése Kézikönyv Pénzügyi könyvelés nyitott tételek kiegyenlítése Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 3 2 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 5 3 FIZETÉSI OBLIGÓ / NYITOTT TÉTELEK KIEGYENLÍTÉSE... 7

Részletesebben

Értékpapír transzfer és átutalási megbízás

Értékpapír transzfer és átutalási megbízás Értékpapír transzfer és átutalási megbízás 1. Ügyfélre vonatkozó adatok Az Ügyfél a nyilatkozat aláírásával kijelenti, hogy a QUAESTOR Értékpapír Zrt. f.a. által az Ügyfélről nyilvántartott alábbiakban

Részletesebben

1. Bevezetés. összeállítása ( ) majd a Lekérdezés futtatása ( ) nyomógombot kell megnyomni (2. ábra).

1. Bevezetés. összeállítása ( ) majd a Lekérdezés futtatása ( ) nyomógombot kell megnyomni (2. ábra). Áfa bevallás modul 1. Bevezetés... 2 2. Megjelenítés... 3 2.1. Áfában csak feladott... 3 2.2. Áfában nem csak feladott... 3 3. Normál ÁFA időszak... 3 3.1. ÁFA bevallás státuszok: Nyitás, zárás, törlés...

Részletesebben

Óranyilvántartás (NEPTUN)

Óranyilvántartás (NEPTUN) Óranyilvántartás (NEPTUN) 1. NEPTUN web felületén az óranyilvántartás elérése Az óranyilvántartás adminisztrálására az oktatónak lehetősége van az oktatói weben az Oktatás / Kurzusok menüponton. A beállított

Részletesebben