Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján, novemberében

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján, 2012. novemberében"

Átírás

1 Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján, novemberében

2 Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U /2012. ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete november 23-i ülésére Szentes Város Önkormányzata évi költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról szóló tájékoztató Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló többször módosított 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően Szentes Város Önkormányzata a I-III. negyedévi gazdálkodására vonatkozó beszámolási kötelezettségének eleget téve a költségvetési rendelet, valamint a mellékleteiben részletezett előirányzatokhoz viszonyított teljesítést, valamint az év végéig várható folyamatokat értékelve a tapasztalatokról az alábbiakban számolok be. Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az önkormányzat évi költségvetésének I- III. negyedévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadni szíveskedjenek. Szentes, november 10. Szirbik Imre

3 2 Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzati feladatok végrehajtásával, a költségvetés teljesítésével, a gazdálkodással kapcsolatos beszámolási kötelezettség teljesítése az év folyamán rendszeresen a jogszabályoknak megfelelően megtörtént. A évi költségvetés végrehajtásáról szóló I. félévi beszámolót követően az I-III. negyedévi gazdálkodás tapasztalatairól jogszabály szerint november 30-ig kell a Képviselő-testületet tájékoztatni. Az eltelt időszak könyvelési adatokra alapozott előirányzat-felhasználása alapján a vállalt feladatok teljesítésének értékelése megtörtént és a évi költségvetés végrehajtásáról a szeptember 30-i pénzforgalmi adatok összesítésének megfelelően az alábbiak szerint lehet számot adni. A Képviselő-testület augusztus 31-i ülésén tárgyalta az önkormányzat évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót, ami részletesen tartalmazta az önkormányzat vállalt feladatainak, kötelezettségeinek, az előirányzatok időarányos teljesítésének tapasztalatait, a gazdálkodást és a feladat-ellátást befolyásoló körülményeket, a költségvetés tervszámainak alakulását és a szakmai feladatok ellátásának eredményeit. Az I. félévi gazdálkodás általános tapasztalatait figyelembe véve a III. negyedévben lényeges változás nem történt. A költségvetés végrehajtása továbbra is a tervezettnek megfelelő, fegyelmezett, a működés folyamatosságát biztosító óvatos és felelős gazdálkodói magatartás érvényesítése mellett folyt. A rendkívül feszített keretek a feladatellátásban érzékelhető fennakadásokat nem okoztak, viszont a forrásszűke minden területen még inkább megkövetelte a körültekintő, a hatékony és racionális gondolkodás erősítését, a tartalékok mozgósítását és a szakmai munkában az ésszerű takarékoskodás érvényesítését. A működési kiadások teljesítése összességében az időarányosnak megfelelően alakult, a fejlesztési feladatok végrehajtásában viszont erőteljesen érzékelhető a saját források hiánya. A tervezett feladatok megvalósítását a hitelkeretek átcsoportosíthatóságának korlátai, a pályázatok elbírálása és a források rendelkezésre bocsátásának üteme határozta meg. A kötelezettségvállalásokban a bevételek szabtak határt, ezért a tervezett feladatok teljesítésében a prioritások kiemelt jelentőséget kaptak. Összességében azonban megállapítható, hogy a megváltozott gazdálkodási feltételek ellenére a feladatellátás folyamatos volt, működési zavarok a szakmai munkát nem akadályozták, likviditási problémák a gazdálkodásban kezelhetetlen gondokat nem okoztak. Az önkormányzat ebben a forrásszűkös, minden eddigieknél kiszámíthatatlanabb és szigorú gazdálkodási feltételek, költségvetési keretek ellenére megőrizte biztos fizető pozícióját. A vállalt kötelezettségek teljesítése és a rendelkezésre álló források közötti egyensúly biztosítása megfelelő figyelmet kapott.

4 3 Folyószámlahitel igénybevételének alakulása , , , ,00 Időszak , , , , , ,00 - január 1. február 1. március 1. április 1. május 1. június 1. július 1. augusztus 1. szeptember 1. Összeg (Ft) Az önkormányzati szintű bevételi előirányzatok teljesítése Az önkormányzat a működési célú, illetve a fejlesztési, felhalmozási célú feladatok finanszírozásának forrásait az 1. sz. mellékletben részletesen felsorolt bevételi jogcímek teljesítése mutatja. Az önkormányzati egységes pénzalap tervezett bevételei évenként folyamatos csökkenést mutatnak, a beszedett bevételek viszont összegszerűségükben alig maradnak el az előző években realizált bevételek nagyságától. Az évről-évre csökkenő tervezett és beszedhető bevétel az intézményhálózat szerkezeti átalakulásának bevételekre gyakorolt hatásával (feladatbővülés, feladatcsökkenés, a térítési díjak, jogszabály módosulás stb), illetve az adott évi pályázati lehetőségekkel hozható összefüggésbe IX. hó 30-ig IX. hó 30-ig IX. hó 30-ig telj. telj. telj. mód. előir. teljesítés mód. előir. teljesítés mód. előir. teljesítés %-a %-a %-a Összes bevétel , , ,26 Az önkormányzat évre tervezett összes költségvetési bevételei a beszámolási időszak végére 56,26%-ra teljesültek, ami az előző évek teljesítésénél közel 9%-kal magasabb, de nem éri el az időarányost. A bevételeket kiemelt tételenként vizsgálva megállapítható, hogy a működési bevételeken belül az intézményi működési bevételek módosított előirányzatának teljesítése 74,87%-os, ami megfelel az időarányosnak. Ezen bevételi csoporton belül az időlegesen szabad pénzeszközök kamataiból a beszámolási időszak végéig a módosított előirányzatot eft-al meghaladó többlet realizálódott, ami a hitel kamatok többletének részbeni

5 4 ellentételezésére nyújt fedezetet. Az intézmények által tervezett bevételek teljesítési adataiban a feladatok jellegéből adódó eltéréseken túl megállapítható, hogy a terv teljesíthető, az év végéig bevételi kieséssel előre láthatólag nem kell számolni. Az önkormányzat sajátos működési bevételein belül a helyi adókból (építményadó, magánszemélyek kommunális adója, tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó, helyi iparűzési adó) az év első kilenc hónapjában eft-al több folyt be, mint az előző év hasonló időszakában, viszont a tervezetthez képest a teljesítés mintegy 10%-kal alacsonyabb, mint az előző évben volt. Azonban számolva a behajtási tevékenység eredményességével, illetve a feltöltésre érkező befizetésekkel az év végéig a terv nagy valószínűséggel teljesíthető. Adónem Helyi adók alakulása évi előirányzat (eft) Teljesítés IX évi módosított előirányzat (eft) Teljesítés IX.30. Építményadó Magánszemély kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Összesen Építményadóban a tárgyévi előirányzat eft, melyre a beszámolási időszak végéig eft folyt be, így a teljesítés 106,36%. A már jelentkező többletbevétel egy évek óta fennálló, nagy összegű tartozás rendeződésének az eredménye. A beérkezett befizetéseken felül év végéig még legalább eft további bevétel várható. A Magánszemély kommunális adója évi eredeti előirányzata eft. Az év első háromnegyed évében eft bevétel érkezett, így a teljesítés 96,18%-os. A tervszám teljesítéséhez még hiányzó eft az év végéig teljes biztonsággal beszedhető és előre láthatólag kismértékű többletbevétel várható. Tartózkodási idő utáni idegenfogalmi adóból a tervezett eft-tal szemben eft folyt be, ami 85,15%-os teljesítésnek felel meg. Az előző évek utolsó negyedévében beérkezett befizetéseket vizsgálva valószínűsíthető, hogy az előirányzat közel 100%-ra teljesül, többletbevétel azonban az adónemben nem várható. Helyi iparűzési adóból a beszámolási időszakban beérkezett eft, ami az eft összegű előirányzathoz viszonyítva 77,51%-os teljesítést jelent. Ez a bevétel időarányosan megfelel az előző évek azonos időszakában realizált bevételi arányoknak. Az év végéig a tervezett bevételhez még hiányzó eft beérkezésére előreláthatóan lehet számítani. A helyi adókhoz kapcsolódó késedelmi pótlék és bírság tárgyévi tervszáma eft összegben került megállapításra. A beszámolási időszakban beérkezett eft, a teljesítés 88,80%. Év végéig a még hiányzó eft teljesíthető, előreláthatólag kismértékű többletbevétellel is lehet számolni. Az átengedett központi adók között az SZJA helyben maradó rész, a jövedelemkülönbség mérséklését szolgáló SZJA, a gépjárműadó, a termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó, a környezetvédelmi bírság, egyéb bírság (a szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, illetve a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság) jogcímeken

6 5 tervezett bevételek összességében az időarányos felett teljesültek, lemaradás az egyéb bírságok tekintetében mutatkozik. A központi költségvetésből származó bevételek (SZJA helyben maradó rész, jövedelemkülönbség mérséklését szolgáló SZJA) kiutalása a jogszabályban foglaltak szerint és ütemben folyamatos volt, a teljesítés időarányos. A helyben beszedett bevételek között a gépjárműadóban a évre tervezett eft-ra eft befizetés érkezett - a teljesítés 85,00% - mely összegében és arányaiban is elmarad az elmúlt évek azonos időszakában realizált bevételtől. Év végéig a 100%-os teljesítéshez még hiányzó közel eft teljes beszedhetősége bizonytalan. Reális lehetőségek számbavétele alapján december 31-ig legfeljebb millió forint bevétel mellett, 95-97,5%-os teljesítés valószínűsíthető. Termőföld bérbeadás utáni jövedelemadóból beszedhető összeg nem számottevő, az év folyamán 3 adózótól összesen 99 eft folyt be. A környezetvédelmi bírság jogcímen befolyt eft-ot 3 cég fizette környezet-, illetve vízszennyezés miatt. Közterület-felügyeleti bírságból eft, szabálysértési, illetve eljárási bírságból eft bevétel keletkezett. Az egyéb saját bevételek között kerültek megtervezésre a talajterhelési díjból, valamint az önkormányzati tulajdonú lakások és egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevételek. Talajterhelési díjból eft realizálódott, a teljesítés 98,30%. A tervezett bevételi összeghez még hiányzó 85 eft teljesítése valószínűsíthető. A Szentes Városi Szolgáltató Kft. által kezelt önkormányzati bérlakások, illetve a nem lakáscéljára szolgáló ingatlanok bérleti díjából eft (nettó) bevétel keletkezett. A lakbérhátralék I-III. negyedévben eft-tal nőtt a december 31-i efthoz képest. A behajtás nehézkes, mivel a bérlők többségének sem letiltható jövedelme, sem vagyontárgya nincs. Az egyéb bérleti díjak hátraléka eft-tal nőtt az előző év végi eft egyenleghez képest. Több hátralékos a megállapodás szerinti részletfizetési kötelezettségét teljesíti, azonban vannak olyanok is, akiktől befizetés nem érkezett, ezért fizetési meghagyás indítása, illetve peres eljárás van folyamatban. A költségvetésben támogatás jogcímen tervezett normatív hozzájárulások kiutalása a tervezettnek megfelelő volt. Az ellátottak létszámának felülvizsgálata folyamatosan megtörtént. Az év végi elszámolás kapcsán a hozzájárulás alapját képező létszámmódosulások miatt számítani lehet némi korrekcióra. Az állami költségvetésről szóló törvény 5. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokból eft bevétele származott az önkormányzatnak (közműfejlesztés eft, nyári gyermekétkeztetés eft, közművelődési érdekeltségnövelő támogatás eft könyvtári érdekeltségnövelő támogatás eft, prémiumévek program támogatása eft, helyi szervezési intézkedések eft, integrált rendszerben résztvevő pedagógusok anyagi támogatása eft, bérkompenzáció eft, a helyi közlekedés támogatása 381 eft, rendszeres gyermekvédelmi támogatás kiegészítése eft, óvodai fejlesztőprogram támogatása eft).

7 6 Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására kiírt pályázat keretében eft igényt jelentett be az önkormányzat, mely pályázat eredményeként eft került jóváhagyásra. Az önkormányzat élt a jogszabály adta lehetőséggel és szeptember hónapban a II. fordulóban is benyújtotta igényét ( eft), melynek elbírálása a közeljövőben várható. A normatív kötött felhasználású támogatások között a közoktatást érintően a pedagógiai szakszolgálatot támogató normatíva, illetve a pedagógus szakvizsga és továbbképzés, továbbá az egyes pedagóguspótlékok támogatása került elszámolásra. Az egyes szociális feladatok kiegészítő támogatásának igénylése elszámoláshoz kötötten került kiutalásra. A fejlesztési célú támogatások között (pályázati önerőhöz) összességében eft került kiutalásra EU önerőalap támogatásként a Bölcsőde, a Gondozási Központ, az Ady E utca 10. szám alatti épület, a Klauzál utcai Óvoda beruházásokhoz. A költségvetésben tervezett felhalmozási és tőkejellegű bevételeken belül a tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből beszedett bevételek összege eft (6 db parkolóhely megváltás, Rákóczi utcai piacnál ingatlanrész, a Városellátó Intézmény által értékesített használaton kívüli traktor, pótkocsi). A tervezett előirányzathoz viszonyított teljesítés rendkívül alacsony, mivel az értékesítésre kijelölt ingatlanok iránti kereslet továbbra sem növekedett. A pénzügyi befektetések jogcímen került elszámolásra az üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek körébe tartozó, a Szentes-Víz Kft. által a szennyvízcsatorna-hálózat üzemeltetésével kapcsolatos bérleti díj, mely bevétel teljesítése folyamatos, bevétel kieséssel az év végéig nem kell számolni. A támogatásértékű bevételek egy része működési célokat szolgál, így az egészségügyi alapellátást finanszírozó Országos Egészségbiztosítási Pénztár által biztosított támogatásból, illetve a Szentes Kistérség Többcélú Társulás keretében igényelt támogatásokból, illetve az intézmények által benyújtott pályázati pénzekből, továbbá a közfoglalkoztatás támogatásából tevődik össze. Más része támogatásértékű felhalmozási bevételként szerepel a tájékoztatóban úgy, mint az erdősítési feladatok támogatása jogcímen kiutalt összeg, valamint a nyertes pályázatok támogatása (szarvasi úti kerékpárút, Ipari Park infrastruktúra fejlesztés, ipartelepi úti kerékpárút építés, Klauzál utcai Óvoda beruházás, Kossuth u felújítás, szennyvíztelep beruházás előkészítés), illetve a térfigyelő kamera rendszer kiépítéséhez befizetett hozzájárulások. A véglegesen átvett pénzeszközök bevételi csoporton belül a működési célra átvett pénzeszközök között többnyire az intézményi feladatokhoz kapcsolódóan különböző támogatóktól származó bevételek, illetve pályázatokhoz kapcsolódó támogatások realizálódtak az alábbiak szerint (adatok ezer Ft-ban): - Gondozási Központ (rendezvényhez támogatás) 85 - Terney B. Kollégium (szülői befiz. rendezvényhez) Lajtha L.AMI szponzori tám Művelődési Központ Nemzeti Kulturális Alap (tanulmányút, kiállítás 570

8 7 tám.) Szakkör műk-hez szponzori tám Önkormányzat "Alkotó Pedagógusok" kiállítás 200 TIOP-Multimédia pályázat 549 TÁMOP pályázat Összesen: Felhalmozási célra átvett pénzeszközök jogcímen eft teljesült az alábbi részletezés szerint: - Önkormányzat lakosságtól közműfejlesztési hozzájárulás eft DAOP Kossuth u. kerékpárút eft DAOP Útfelújítások eft DAOP Bölcsőde bővítés eft DAOP Ady 10. felújítás eft DAOP Klauzál Óvoda bővítés eft DAOP Városközpont rehabilitáció eft Összesen: eft Támogatási kölcsönök visszatérülése tételen elszámolt eft összes bevételből a Panel-program keretében nyújtott kölcsönből eft, a lakáshoz jutás támogatásából eft, szociális kölcsön törlesztésből eft, a munkáltatói kölcsön visszafizetésből 268 eft, a vállalkozók részére kifolyósított kamatmentes kölcsönből eft bevétel keletkezett. A lakáscélú kamatmentes kölcsön hátralék az előző évi záró adatokhoz képest ,-Ft-al, a Panel-Programhoz kapcsolódó önkormányzati kamatmentes kölcsön hátralék ,-Ft-al növekedett. A belső finanszírozás bevételei között a tájékoztatóban a évi jóváhagyott pénzmaradvány igénybevétele került kimutatásra, a teljes összeg rendezése az év végéig történik meg. Az intézmények részére megállapított maradvány terhére a kötelezettségek teljesítése a jóváhagyásnak megfelelő volt. A külső finanszírozás bevételei tételen a jogszabályokban előírtak szerint a működési bevételek és kiadások közötti különbségből adódó forráshiány mértékével egyező hitel összegét, illetve önkormányzati saját forrás hiányában a felhalmozási célú hitel igénybevételét kell kimutatni. A költségvetés a működés forráshiánya miatt eft hitel felvételével számolt, ami a beszámolási időszak végére eft-ra csökkent, melynek részleteit az I. sz. kimutatás szemlélteti. A tájékoztató mellékleteiben bemutatott intézményi bevételek és kiadások év végéig várható teljesítési adatait, a feladatellátás feltételeit, a kötelező tartalékolás végrehajtását értékelve megállapítható, hogy előirányzat átcsoportosítással a hiány mértéke az elkövetkezendő időszakban tovább csökkenthető. Amennyiben az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása jogcímen igényelt támogatással az év végére a hiány kigazdálkodható. Fontos figyelembe venni azonban, hogy az év hátralévő részében sem a tárgyévi, sem a évi költségvetés terhére fedezetlen kötelezettség nem vállalható. Szigorúan takarékos gazdálkodással el kell érni a jövő évi rendkívül kiszámíthatatlan és nagymértékű forrás kivonás miatti szűkös költségvetési keretek terheinek csökkentését.

9 8 Önkormányzati saját forrás hiányában a fejlesztési feladatok végrehajtásához igénybe vett hitel feladatonkénti részletezését az II. sz. kimutatás tartalmazza. A korrekciós tételeként - a szabályoknak megfelelően - a tájékoztatóban összességében kimutatott eft a rendezésre váró kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek bruttó forgalmát, a nyitó pénzkészletet, valamint a évi beszámolóban jóváhagyott pénzmaradvánnyal összefüggő költségvetési tételek (pénzmaradvány elvonás, alulfinanszírozás, pénzmaradvány igénybevétele) összegét, továbbá az intézményfinanszírozás összegét tartalmazza. Összességében az eltelt időszak, illetve az év hátralévő részében teljesíthető számadatok azt mutatják, hogy az év végén jelentős bevétel kieséssel nem kell számolni. Megfelelő behajtási munkával a tervezett bevételek beszedhetők és a tervezett kiadások fedezete összességében biztosítható. Figyelembe kell venni azonban azt, hogy a költségvetés csak a tervezett feladatok végrehajtására nyújt fedezetet, többlet kötelezettség vállalásra csak többletforrás realizálása esetén kerülhet sor. Önkormányzati szintű kiadási előirányzatok felhasználása A költségvetés tervezett és teljesítési adataiban jól nyomon követhető, hogy a gazdálkodás feltételeiben évben fokozódott a kiszámíthatatlanság, a források beszűkülése, a tartalékok kimerülése. A több összetevős változás, a bizonytalansági tényezők felerősödése miatt az eltelt időszak gazdálkodását minden területen az óvatosság és a visszafogottság jellemezte. Az ellátási kötelezettség teljesítése mellett fokozódott a beszűkült költségvetési keretek miatt a takarékoskodás, a hatékonyabb feladatellátás kényszere. A évi gazdálkodás eredményei nagyban hozzájárultak a korábbiaknál szűkösebb keretek, a forráshiányos költségvetés ellenére a tervezett feladatok időarányos megvalósításához, finanszírozási problémák csökkentéséhez, a forrásszűkös gazdálkodás feltételeinek biztosításához. A bevételek és a kiadások megfelelő ütemezésével, a kötelezettségvállalások szigorú kontrolljával a működőképesség minden területen biztosítható volt, érzékelhető problémákat az időleges likviditási nehézségek nem okoztak. Az engedélyezett 185 millió Ft-os folyószámlahitel keret terhére hitel igénybevételére rövid időszakra, augusztus és szeptember hónapokban volt szükség. A költségvetésben megfogalmazott gazdálkodási elvek szem előtt tartásával az intézmények feladatellátása zavartalan, az önkormányzat működőképessége és fizetőképessége biztosított volt. A működési forráshiány csökkentésére irányuló intézkedések eredményesek voltak, a kötelező tartalékolási kötelezettség teljesítése időarányos, egy kivétellel az elvárásoknak megfelelően alakult a megtakarítások mértéke. A fenti szűkös keretek és behatárolt lehetőségek ellenére megállapítható, hogy a kötelező feladatellátás alapvető feltételei minden területen biztosítottak voltak a költségvetés kiadási előirányzatainak felhasználása összességében ugyan időarányos alatti, viszont az ellátást veszélyeztető feladat nem maradt el. Az egyes kiemelt tételek közötti szóródás - különösen a

10 9 közüzemi költségek az ellátotti létszámcsökkenés, áremelkedések miatt mutatkozik. A többletkiadások fedezetének nagy része az előirányzatok közötti átcsoportosításokkal, kisebb része (energia költség többlet) a céltartalékban elkülönített keret terhére biztosítható. Az év folyamán - a megalapozott tervezés és a fegyelmezett gazdálkodás eredményeként nem volt szükség pótelőirányzat engedélyezésre csak azokban az esetekben, melyek a központi intézkedésekhez és a központi költségvetésből finanszírozott feladatokhoz kapcsolódtak. A beszámolási időszak fegyelmezett gazdálkodását feltételezve az év végéig sem merül fel előreláthatólag olyan igény, ami pótlólagos forrás biztosítását tenné szükségessé. Az eltelt időszak gazdálkodását értékelve összességében megállapítható, hogy a működés a jóváhagyott előirányzatok felhasználásával biztosított, a feladatok ellátása folyamatos volt. A fejlesztési feladatok végrehajtásában fennakadások nem voltak, viszont a saját bevételek hiánya, a külső források beszűkülése miatt a folyamatok lelassultak, prioritások és az anyagi lehetőségek határozták meg a kötelezettség vállalások, a beruházások folytatásának ütemét. A megfelelő forrás háttérrel indított munkák elvégzését likviditási problémák nem akadályozták, a kivitelezések a szerződéses feltételeknek megfelelő ütemben haladtak. Az előirányzat felhasználás a beruházások tekintetében alacsony, ami a munkák állásával, a pályázatok alakulásával, és az előzőekben részletezett forráshiánnyal hozható összefüggésbe. Az önkormányzat összes kiadásainak alakulása (korrekciós tételek nélkül) adatok ezer Ft-ban évi évi évi Megnevezés mód. előir. teljesítés (IX.30.) telj. %-a mód. előir. teljesítés (IX.30.) telj. %-a mód. előir. teljesítés (IX.30.) telj. %-a - személyi juttatások , , ,16 - munkaadót terhelő jár , , ,95 - dologi kiadások , , ,18 - közüzemi , , ,44 - speciális célú tám , , ,64 - átadott p.e., kölcsönök , , ,91 - támogatásértékű kiad , , ,48 - felhalmozás, felújítás , , ,65 - tartalék hiteltörlesztés , , ,48 Összesen: , , ,24 A fenti adatok évek közötti összehasonlításából kitűnik a szakmai, illetve pénzügyi jogszabályok változása, a feladat átrendeződések költségvetést érintő hatása. A tájékoztató számszaki adatait bemutató mellékletek és a fentiek alapján megállapítható, hogy a szorosan vett működési költségek az időarányosnak megfelelően alakultak, a dologi előirányzatok viszonylagos alacsony felhasználásában a fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó, a számviteli szabályok szerint e tételek közé sorolt kiadások teljesítése jelenik meg. Az átadott pénzeszközök és kölcsönök 38,91 %-os teljesítése, valamint a támogatásértékű kiadásokra tervezett előirányzatok 1,48 %-os felhasználása szintén a felhalmozási feladatok végrehajtásának pályázatok hiányában történő elmaradásával hozható összefüggésbe. Az intézményi körben megvalósuló felhalmozási és felújítási feladatok részben önkormányzati,

11 10 részben pályázati támogatásokból a 2/a., 2/b. sz. mellékletekben részletezettek szerint kerültek megvalósításra. A tervezetett önkormányzati fejlesztések végrehajtását a rendelkezésre álló források nagymértékben befolyásolták. A 4. sz. mellékletben feladatonként részletezett előirányzatok teljesítése a tervezettől eltérően alakult, mivel az önkormányzat fejlesztési célú bevételei nem tették lehetővé minden feladat elvégzését, illetve a pályázatokhoz szükséges önerő biztosítását. A külső források igénybevételének feltételei megváltoztak, a pénzintézetek hitelfolyósítási szándéka, illetve a stabilitási törvény szerinti engedélyezés behatárolta a forrás előteremtés lehetőségeit. A tervezett feladatok megvalósításában az előzőek miatt felerősödött a fontossági sorrend és az anyagi lehetőségek közötti feltétlen egyensúly megteremtésének kényszere, ami azt eredményezte és jövőben is arra lehet számítani, hogy nem lesz mód mindent az elképzeléseknek és a döntéseknek megfelelően megvalósítani. A feladatok beszámolási időszakban történt végrehajtását, illetve az év végéig várhatóan teljesíthető kiadások mértékét a 4. sz. melléklet tartalmazza. Az elvégzett munkák rövid értékelését a tájékoztató későbbi része részletezi. A hiteltörlesztés a szerződésekben foglaltaknak megfelelően folyamatos volt. A tartalékok felhasználása a Képviselő-testület jóváhagyásával folyamatos volt, a feladatokhoz kapcsolódó részletezést a 3. sz. kimutatás tartalmazza. A korrekciós tételek között került elszámolásra a folyószámla hitelkeret terhére időlegesen betétbe elhelyezett összeg, illetve annak visszavezetése, valamint a számviteli előírásoknak megfelelően függő kiadásként nyilvántartott, illetve a személyi juttatások központosított számfejtésével kapcsolatos rendezőtételek összege. A költségvetési előirányzatok intézményenkénti teljesítésének indoklása, a gazdálkodás értékelése VÁROSÜZEMELTETÉS Az Önkormányzat a városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatait ellátó Városellátó Intézmény költségvetésében tervezett előirányzatok teljesítése összességében időarányos. Az egyéb saját bevételek teljesítése kis mértékben alatta marad az időarányosnak, mivel az intézmény a nehéz gazdasági helyzet miatt egyre nehezebben tud a kiszámlázott bevételeihez hozzájutni. Ez fokozott mértékben jellemző a lakossági, közületi szemétszállítás díjaira. A kintlévőségek növekedése és a szerződések módosítása (kisebb edényzetre átkötött szerződések) miatt várhatóan e Ft kieséssel lehet számolni. Az intézmény nyújt szolgáltatást Szentes, Szegvár, Nagytőke településeken, ahol a hátralékos állomány folyamatosan növekszik. A Szentes közigazgatási területén kívül eső Szegvár településen az előző évhez viszonyítva a hátralék kimagaslóan növekszik, a évi állományhoz képest a szeptember 30-i hátralékos összeg több mint duplájára emelkedett. Az áfa bevételek teljesítése is az időarányos érték alatt maradt, melynek oka, részben a szelektív hulladék értékesítés fordított adózása miatt jelentkező áfa bevétel csökkenés, részben a bevételek elmaradása. Az áfa visszatérülések I-III. negyedévi teljesítései adatai jelentős mértékben meghaladják a tervezettet, ami a évben végzett kapubejáró átépítési munkáival hozható összefüggésbe. A támogatásértékű egyéb működési bevételek ÁHT-on belülről tételen tervezett bevételek 100 %-ban teljesültek, az év végéig várható többlet bevételt jelenthet a közfoglalkoztatottak

12 11 bér és járulékainak október-november-december hónapban a Munkaügyi Központ által megtérítendő összege. Az előző évi pénzmaradvány felhasználása folyamatos, az év végéig az igénybevétel megtörténik. A felhalmozási és tőkejellegű bevételek 387 eft-os teljesítése az intézménynél feleslegessé vált, elavult eszközök értékesítéséből befolyt összeget tartalmazza. Az önkormányzati támogatás igénybevétele jelentősen alatta maradt az időarányosnak, mivel a felújítási, felhalmozási kiadások között tervezett beszerzések és munkák részben a IV. negyedévben jelentkeznek, illetve elmaradnak. Az év végével fel nem használt maradvány a céljellegű kiadások között tervezett Kurca vízfrissítés (2.400 eft eft) kedvező időjárás miatti elmaradása, a felújítások között tervezett Eszperantó híd felújításával kapcsolatos ( eft) engedélyezési eljárás elhúzódása miatt keletkezik. Az intézmény költségvetésében tervezett kiemelt kiadási előirányzatokon a belül a személyi jellegű kiadások és a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése az időarányosnak megfelelően alakult. Év végéig az előirányzattól való eltérés a közfoglalkoztatottak részére IV. negyedévben kifizetésre kerülő munkabért és járulékot, valamint a bérkompenzációt és járulékát tartalmazza, melynek fedezetét a központi költségvetés biztosítja. A dologi kiadások között az üzemanyag felhasználás jelentős mértékben meghaladta az időarányost, ami elsősorban az áremelkedések következménye. A beszámolási időszakban a tervezéskor alkalmazott gázolaj árnál a tényleges beszerzési ár átlaga több mint 10 Ft-tal emelkedett, így az éves várható teljesítés eft-tal meghaladja a költségvetésben tervezett összeget. A többletköltség ellentételezése részben a dologi kiadások csökkenésével (karbantartási anyagok és alkatrészek beszerzése), részben az egyéb díjak megtakarításából biztosítható. A fűtésre fordítható költségek felhasználása időarányos alatti, mivel a fűtési idény miatt az év hátralévő részében jelentkeznek a kifizetési kötelezettségek. Az áremelkedések hatását a fűtési módszerek módosításával (fa tüzeléssel váltja ki az intézmény a telephelyen a gázfűtést munkanapokon) sikerül ellensúlyozni. A villamosenergia kiadások időarányos mérték feletti teljesítését a hulladék lerakó építési munkálatainak többletköltsége okozta. A víz- és csatornadíjak kiadásainak teljesítése az időarányos alatt maradt és várhatóan év végig eft megtakarítás keletkezik, mivel az intézmény a tervezésnél a megadott 718,- Ft-os víz- és csatorna együttes díjával számolt, azonban a víz fogyasztásból 2600 m 3 295,- Ftos egységáron (közkifolyók), 6200 m 3 324,- Ft-os egységáron (kerti csapok, szökőkutak vízdíja), és 3900 m 3 670,-Ft-os egységáron (telephely, iroda, hulladék lerakó víz- és csatornadíj) kerültek kiszámlázásra. A közüzemi díjak áfá-ja a közüzemi díjakkal arányosan teljesült és a fentiek miatt év végéig várhatóan eft-tal haladja meg a tervezettet. Az egyéb céljellegű kiadások a beszámolás időszakában az időarányos alatt teljesültek. Várhatóan év végéig ezen kiadások eft-tal maradnak el a tervezettől, mivel a kedvező időjárás miatt a Kurca vízfrissítésére nem került sor. Az egyéb céljellegű kiadások áfája a fentiekkel összhangban alakult, és év végéig 648 eft-tal marad el a Kurca vízfrissítési munka elmaradása miatt. Az egyéb dologi kiadások I-III. negyedévi teljesítése kis mértékben meghaladta a tervezett mértéket, ami azzal hozható összefüggésbe, hogy nagy részben ezen a tételen kerültek elszámolásra az előző évi pénzmaradványból engedélyezett dologi kiadások. Év végéig a tervezetthez képest várhatóan megtakarítással lehet számolni, ami a takarékos gazdálkodás megvalósításával (karbantartási anyagok és alkatrészek költségeinek csökkentése) a közüzemi díjak többletét ellensúlyozza.

Általános értékelés. Tisztelt Képviselő-testület!

Általános értékelés. Tisztelt Képviselő-testület! 2 Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló többször módosított 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően

Részletesebben

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ Készült Szentes Város Önkormányzata Közgazdasági Osztályán 2012. március - áprilisában Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes,

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. márciusában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. márciusában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. márciusában Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata 2009. évi gazdálkodásával kapcsolatos beszámolási kötelezettségének

Részletesebben

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2015. április - májusban

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2015. április - májusban Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2015. április - májusban Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-5326-4/2015. ELŐTERJESZTÉS Szentes

Részletesebben

Készült 2005 szeptemberében, Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán

Készült 2005 szeptemberében, Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán Készült 2005 szeptemberében, Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán Tisztelt Képviselő-testület! A költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási kötelezettségéről szóló, módosított

Részletesebben

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Készült Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda 2014. januárjában Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata

Szentes Város Önkormányzata Szentes Város Önkormányzata Készült: 2009. november hónapban - 2 - SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Képviselő-testülete 2009. november 27- i ülésére Szentes Város Önkormányzata 2010.

Részletesebben

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2013. októberében

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2013. októberében Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2013. októberében Szentes Város Polgármestere U-25431-4/2013. ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2012.novemberében

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2012.novemberében Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2012.novemberében Szentes Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012.

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Mell.: 1 db. 1. A Képviselő-testület a mellékelt szövegezés szerint a felülvizsgálattal egyetért és azt elfogadja.

Mell.: 1 db. 1. A Képviselő-testület a mellékelt szövegezés szerint a felülvizsgálattal egyetért és azt elfogadja. 1 Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-1147-17/2015. Témafelelős: Lencséné Szalontai Mária Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁJUS 17. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 19/2013. (V.17.) ÖR. a 2012. évi zárszámadásról ZMJVK 20/2013. (V.17.)

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Oldalszám Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város 2012. évi költségvetésének háromnegyedévi teljesítéséről 1

TARTALOMJEGYZÉK. Oldalszám Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város 2012. évi költségvetésének háromnegyedévi teljesítéséről 1 TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város 2012. évi költségvetésének háromnegyedévi teljesítéséről 1 1. melléklet Bevételek és kiadások ai 63 2. melléklet Felújítási, felhalmozási

Részletesebben

Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Mell.: 1 db

Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Mell.: 1 db Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-18402-14/2010. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.hu Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2014. ÁPRILIS 25. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 43/2014. (IV.17.) sz. hat. ZMJVK 68/2014. (IV.17.) sz. hat. A Zalai Közszolgáltató

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló Gödöllő város 2009. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

INDOKOLÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁRÓL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ

INDOKOLÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁRÓL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ INDOKOLÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁRÓL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. 82. -a alapján a jegyző által elkészített zárszámadási

Részletesebben

Kiegészítő melléklet Paks Város 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet Paks Város 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz Kiegészítő melléklet Paks Város 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz 1. Az önkonnányzat által ellátott feladatok értékelése Paks Város Önkormányzata részben 7 intézményével, részben

Részletesebben

Előterjesztés. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. november 28-i ülésére Szentes város 2009. évi költségvetési koncepciójáról

Előterjesztés. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. november 28-i ülésére Szentes város 2009. évi költségvetési koncepciójáról Szentes Város Önkormányzata SZENTES VÁROS 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA KÉSZÜLT: 2008. NOVEMBER HÓNAPBAN 2 SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERE Előterjesztés Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor

M E G H Í V Ó. 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor tartja ülését, melyre

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1.

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2012. szeptember 4. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai utca 2. T Á J É K O Z T A T Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. III. NEGYEDÉVES GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési beszámolójának szöveges indoklása

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési beszámolójának szöveges indoklása Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési beszámolójának szöveges indoklása Az önkormányzat 2009. évi költségvetése 23.173,3 millió Ft-os bevételi, 28.785,6 millió Ftos kiadási főösszeggel

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete számára

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete számára Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete számára Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester A képviselő-testületi ülés időpontja: 2012. május 03. sz. napirend Tárgy: A Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE. dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE. dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 186-16/2005. MELLÉKLETEK: 27 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének /2005. ( ) Kgy. rendelete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadására. I. Jogszabályi környezet

E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadására. I. Jogszabályi környezet Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadására Az államháztartásról szóló módosított 2011.

Részletesebben