Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján, novemberében

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján, 2012. novemberében"

Átírás

1 Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján, novemberében

2 Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U /2012. ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete november 23-i ülésére Szentes Város Önkormányzata évi költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról szóló tájékoztató Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló többször módosított 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően Szentes Város Önkormányzata a I-III. negyedévi gazdálkodására vonatkozó beszámolási kötelezettségének eleget téve a költségvetési rendelet, valamint a mellékleteiben részletezett előirányzatokhoz viszonyított teljesítést, valamint az év végéig várható folyamatokat értékelve a tapasztalatokról az alábbiakban számolok be. Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az önkormányzat évi költségvetésének I- III. negyedévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadni szíveskedjenek. Szentes, november 10. Szirbik Imre

3 2 Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzati feladatok végrehajtásával, a költségvetés teljesítésével, a gazdálkodással kapcsolatos beszámolási kötelezettség teljesítése az év folyamán rendszeresen a jogszabályoknak megfelelően megtörtént. A évi költségvetés végrehajtásáról szóló I. félévi beszámolót követően az I-III. negyedévi gazdálkodás tapasztalatairól jogszabály szerint november 30-ig kell a Képviselő-testületet tájékoztatni. Az eltelt időszak könyvelési adatokra alapozott előirányzat-felhasználása alapján a vállalt feladatok teljesítésének értékelése megtörtént és a évi költségvetés végrehajtásáról a szeptember 30-i pénzforgalmi adatok összesítésének megfelelően az alábbiak szerint lehet számot adni. A Képviselő-testület augusztus 31-i ülésén tárgyalta az önkormányzat évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót, ami részletesen tartalmazta az önkormányzat vállalt feladatainak, kötelezettségeinek, az előirányzatok időarányos teljesítésének tapasztalatait, a gazdálkodást és a feladat-ellátást befolyásoló körülményeket, a költségvetés tervszámainak alakulását és a szakmai feladatok ellátásának eredményeit. Az I. félévi gazdálkodás általános tapasztalatait figyelembe véve a III. negyedévben lényeges változás nem történt. A költségvetés végrehajtása továbbra is a tervezettnek megfelelő, fegyelmezett, a működés folyamatosságát biztosító óvatos és felelős gazdálkodói magatartás érvényesítése mellett folyt. A rendkívül feszített keretek a feladatellátásban érzékelhető fennakadásokat nem okoztak, viszont a forrásszűke minden területen még inkább megkövetelte a körültekintő, a hatékony és racionális gondolkodás erősítését, a tartalékok mozgósítását és a szakmai munkában az ésszerű takarékoskodás érvényesítését. A működési kiadások teljesítése összességében az időarányosnak megfelelően alakult, a fejlesztési feladatok végrehajtásában viszont erőteljesen érzékelhető a saját források hiánya. A tervezett feladatok megvalósítását a hitelkeretek átcsoportosíthatóságának korlátai, a pályázatok elbírálása és a források rendelkezésre bocsátásának üteme határozta meg. A kötelezettségvállalásokban a bevételek szabtak határt, ezért a tervezett feladatok teljesítésében a prioritások kiemelt jelentőséget kaptak. Összességében azonban megállapítható, hogy a megváltozott gazdálkodási feltételek ellenére a feladatellátás folyamatos volt, működési zavarok a szakmai munkát nem akadályozták, likviditási problémák a gazdálkodásban kezelhetetlen gondokat nem okoztak. Az önkormányzat ebben a forrásszűkös, minden eddigieknél kiszámíthatatlanabb és szigorú gazdálkodási feltételek, költségvetési keretek ellenére megőrizte biztos fizető pozícióját. A vállalt kötelezettségek teljesítése és a rendelkezésre álló források közötti egyensúly biztosítása megfelelő figyelmet kapott.

4 3 Folyószámlahitel igénybevételének alakulása , , , ,00 Időszak , , , , , ,00 - január 1. február 1. március 1. április 1. május 1. június 1. július 1. augusztus 1. szeptember 1. Összeg (Ft) Az önkormányzati szintű bevételi előirányzatok teljesítése Az önkormányzat a működési célú, illetve a fejlesztési, felhalmozási célú feladatok finanszírozásának forrásait az 1. sz. mellékletben részletesen felsorolt bevételi jogcímek teljesítése mutatja. Az önkormányzati egységes pénzalap tervezett bevételei évenként folyamatos csökkenést mutatnak, a beszedett bevételek viszont összegszerűségükben alig maradnak el az előző években realizált bevételek nagyságától. Az évről-évre csökkenő tervezett és beszedhető bevétel az intézményhálózat szerkezeti átalakulásának bevételekre gyakorolt hatásával (feladatbővülés, feladatcsökkenés, a térítési díjak, jogszabály módosulás stb), illetve az adott évi pályázati lehetőségekkel hozható összefüggésbe IX. hó 30-ig IX. hó 30-ig IX. hó 30-ig telj. telj. telj. mód. előir. teljesítés mód. előir. teljesítés mód. előir. teljesítés %-a %-a %-a Összes bevétel , , ,26 Az önkormányzat évre tervezett összes költségvetési bevételei a beszámolási időszak végére 56,26%-ra teljesültek, ami az előző évek teljesítésénél közel 9%-kal magasabb, de nem éri el az időarányost. A bevételeket kiemelt tételenként vizsgálva megállapítható, hogy a működési bevételeken belül az intézményi működési bevételek módosított előirányzatának teljesítése 74,87%-os, ami megfelel az időarányosnak. Ezen bevételi csoporton belül az időlegesen szabad pénzeszközök kamataiból a beszámolási időszak végéig a módosított előirányzatot eft-al meghaladó többlet realizálódott, ami a hitel kamatok többletének részbeni

5 4 ellentételezésére nyújt fedezetet. Az intézmények által tervezett bevételek teljesítési adataiban a feladatok jellegéből adódó eltéréseken túl megállapítható, hogy a terv teljesíthető, az év végéig bevételi kieséssel előre láthatólag nem kell számolni. Az önkormányzat sajátos működési bevételein belül a helyi adókból (építményadó, magánszemélyek kommunális adója, tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó, helyi iparűzési adó) az év első kilenc hónapjában eft-al több folyt be, mint az előző év hasonló időszakában, viszont a tervezetthez képest a teljesítés mintegy 10%-kal alacsonyabb, mint az előző évben volt. Azonban számolva a behajtási tevékenység eredményességével, illetve a feltöltésre érkező befizetésekkel az év végéig a terv nagy valószínűséggel teljesíthető. Adónem Helyi adók alakulása évi előirányzat (eft) Teljesítés IX évi módosított előirányzat (eft) Teljesítés IX.30. Építményadó Magánszemély kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Összesen Építményadóban a tárgyévi előirányzat eft, melyre a beszámolási időszak végéig eft folyt be, így a teljesítés 106,36%. A már jelentkező többletbevétel egy évek óta fennálló, nagy összegű tartozás rendeződésének az eredménye. A beérkezett befizetéseken felül év végéig még legalább eft további bevétel várható. A Magánszemély kommunális adója évi eredeti előirányzata eft. Az év első háromnegyed évében eft bevétel érkezett, így a teljesítés 96,18%-os. A tervszám teljesítéséhez még hiányzó eft az év végéig teljes biztonsággal beszedhető és előre láthatólag kismértékű többletbevétel várható. Tartózkodási idő utáni idegenfogalmi adóból a tervezett eft-tal szemben eft folyt be, ami 85,15%-os teljesítésnek felel meg. Az előző évek utolsó negyedévében beérkezett befizetéseket vizsgálva valószínűsíthető, hogy az előirányzat közel 100%-ra teljesül, többletbevétel azonban az adónemben nem várható. Helyi iparűzési adóból a beszámolási időszakban beérkezett eft, ami az eft összegű előirányzathoz viszonyítva 77,51%-os teljesítést jelent. Ez a bevétel időarányosan megfelel az előző évek azonos időszakában realizált bevételi arányoknak. Az év végéig a tervezett bevételhez még hiányzó eft beérkezésére előreláthatóan lehet számítani. A helyi adókhoz kapcsolódó késedelmi pótlék és bírság tárgyévi tervszáma eft összegben került megállapításra. A beszámolási időszakban beérkezett eft, a teljesítés 88,80%. Év végéig a még hiányzó eft teljesíthető, előreláthatólag kismértékű többletbevétellel is lehet számolni. Az átengedett központi adók között az SZJA helyben maradó rész, a jövedelemkülönbség mérséklését szolgáló SZJA, a gépjárműadó, a termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó, a környezetvédelmi bírság, egyéb bírság (a szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, illetve a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság) jogcímeken

6 5 tervezett bevételek összességében az időarányos felett teljesültek, lemaradás az egyéb bírságok tekintetében mutatkozik. A központi költségvetésből származó bevételek (SZJA helyben maradó rész, jövedelemkülönbség mérséklését szolgáló SZJA) kiutalása a jogszabályban foglaltak szerint és ütemben folyamatos volt, a teljesítés időarányos. A helyben beszedett bevételek között a gépjárműadóban a évre tervezett eft-ra eft befizetés érkezett - a teljesítés 85,00% - mely összegében és arányaiban is elmarad az elmúlt évek azonos időszakában realizált bevételtől. Év végéig a 100%-os teljesítéshez még hiányzó közel eft teljes beszedhetősége bizonytalan. Reális lehetőségek számbavétele alapján december 31-ig legfeljebb millió forint bevétel mellett, 95-97,5%-os teljesítés valószínűsíthető. Termőföld bérbeadás utáni jövedelemadóból beszedhető összeg nem számottevő, az év folyamán 3 adózótól összesen 99 eft folyt be. A környezetvédelmi bírság jogcímen befolyt eft-ot 3 cég fizette környezet-, illetve vízszennyezés miatt. Közterület-felügyeleti bírságból eft, szabálysértési, illetve eljárási bírságból eft bevétel keletkezett. Az egyéb saját bevételek között kerültek megtervezésre a talajterhelési díjból, valamint az önkormányzati tulajdonú lakások és egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevételek. Talajterhelési díjból eft realizálódott, a teljesítés 98,30%. A tervezett bevételi összeghez még hiányzó 85 eft teljesítése valószínűsíthető. A Szentes Városi Szolgáltató Kft. által kezelt önkormányzati bérlakások, illetve a nem lakáscéljára szolgáló ingatlanok bérleti díjából eft (nettó) bevétel keletkezett. A lakbérhátralék I-III. negyedévben eft-tal nőtt a december 31-i efthoz képest. A behajtás nehézkes, mivel a bérlők többségének sem letiltható jövedelme, sem vagyontárgya nincs. Az egyéb bérleti díjak hátraléka eft-tal nőtt az előző év végi eft egyenleghez képest. Több hátralékos a megállapodás szerinti részletfizetési kötelezettségét teljesíti, azonban vannak olyanok is, akiktől befizetés nem érkezett, ezért fizetési meghagyás indítása, illetve peres eljárás van folyamatban. A költségvetésben támogatás jogcímen tervezett normatív hozzájárulások kiutalása a tervezettnek megfelelő volt. Az ellátottak létszámának felülvizsgálata folyamatosan megtörtént. Az év végi elszámolás kapcsán a hozzájárulás alapját képező létszámmódosulások miatt számítani lehet némi korrekcióra. Az állami költségvetésről szóló törvény 5. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokból eft bevétele származott az önkormányzatnak (közműfejlesztés eft, nyári gyermekétkeztetés eft, közművelődési érdekeltségnövelő támogatás eft könyvtári érdekeltségnövelő támogatás eft, prémiumévek program támogatása eft, helyi szervezési intézkedések eft, integrált rendszerben résztvevő pedagógusok anyagi támogatása eft, bérkompenzáció eft, a helyi közlekedés támogatása 381 eft, rendszeres gyermekvédelmi támogatás kiegészítése eft, óvodai fejlesztőprogram támogatása eft).

7 6 Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására kiírt pályázat keretében eft igényt jelentett be az önkormányzat, mely pályázat eredményeként eft került jóváhagyásra. Az önkormányzat élt a jogszabály adta lehetőséggel és szeptember hónapban a II. fordulóban is benyújtotta igényét ( eft), melynek elbírálása a közeljövőben várható. A normatív kötött felhasználású támogatások között a közoktatást érintően a pedagógiai szakszolgálatot támogató normatíva, illetve a pedagógus szakvizsga és továbbképzés, továbbá az egyes pedagóguspótlékok támogatása került elszámolásra. Az egyes szociális feladatok kiegészítő támogatásának igénylése elszámoláshoz kötötten került kiutalásra. A fejlesztési célú támogatások között (pályázati önerőhöz) összességében eft került kiutalásra EU önerőalap támogatásként a Bölcsőde, a Gondozási Központ, az Ady E utca 10. szám alatti épület, a Klauzál utcai Óvoda beruházásokhoz. A költségvetésben tervezett felhalmozási és tőkejellegű bevételeken belül a tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből beszedett bevételek összege eft (6 db parkolóhely megváltás, Rákóczi utcai piacnál ingatlanrész, a Városellátó Intézmény által értékesített használaton kívüli traktor, pótkocsi). A tervezett előirányzathoz viszonyított teljesítés rendkívül alacsony, mivel az értékesítésre kijelölt ingatlanok iránti kereslet továbbra sem növekedett. A pénzügyi befektetések jogcímen került elszámolásra az üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek körébe tartozó, a Szentes-Víz Kft. által a szennyvízcsatorna-hálózat üzemeltetésével kapcsolatos bérleti díj, mely bevétel teljesítése folyamatos, bevétel kieséssel az év végéig nem kell számolni. A támogatásértékű bevételek egy része működési célokat szolgál, így az egészségügyi alapellátást finanszírozó Országos Egészségbiztosítási Pénztár által biztosított támogatásból, illetve a Szentes Kistérség Többcélú Társulás keretében igényelt támogatásokból, illetve az intézmények által benyújtott pályázati pénzekből, továbbá a közfoglalkoztatás támogatásából tevődik össze. Más része támogatásértékű felhalmozási bevételként szerepel a tájékoztatóban úgy, mint az erdősítési feladatok támogatása jogcímen kiutalt összeg, valamint a nyertes pályázatok támogatása (szarvasi úti kerékpárút, Ipari Park infrastruktúra fejlesztés, ipartelepi úti kerékpárút építés, Klauzál utcai Óvoda beruházás, Kossuth u felújítás, szennyvíztelep beruházás előkészítés), illetve a térfigyelő kamera rendszer kiépítéséhez befizetett hozzájárulások. A véglegesen átvett pénzeszközök bevételi csoporton belül a működési célra átvett pénzeszközök között többnyire az intézményi feladatokhoz kapcsolódóan különböző támogatóktól származó bevételek, illetve pályázatokhoz kapcsolódó támogatások realizálódtak az alábbiak szerint (adatok ezer Ft-ban): - Gondozási Központ (rendezvényhez támogatás) 85 - Terney B. Kollégium (szülői befiz. rendezvényhez) Lajtha L.AMI szponzori tám Művelődési Központ Nemzeti Kulturális Alap (tanulmányút, kiállítás 570

8 7 tám.) Szakkör műk-hez szponzori tám Önkormányzat "Alkotó Pedagógusok" kiállítás 200 TIOP-Multimédia pályázat 549 TÁMOP pályázat Összesen: Felhalmozási célra átvett pénzeszközök jogcímen eft teljesült az alábbi részletezés szerint: - Önkormányzat lakosságtól közműfejlesztési hozzájárulás eft DAOP Kossuth u. kerékpárút eft DAOP Útfelújítások eft DAOP Bölcsőde bővítés eft DAOP Ady 10. felújítás eft DAOP Klauzál Óvoda bővítés eft DAOP Városközpont rehabilitáció eft Összesen: eft Támogatási kölcsönök visszatérülése tételen elszámolt eft összes bevételből a Panel-program keretében nyújtott kölcsönből eft, a lakáshoz jutás támogatásából eft, szociális kölcsön törlesztésből eft, a munkáltatói kölcsön visszafizetésből 268 eft, a vállalkozók részére kifolyósított kamatmentes kölcsönből eft bevétel keletkezett. A lakáscélú kamatmentes kölcsön hátralék az előző évi záró adatokhoz képest ,-Ft-al, a Panel-Programhoz kapcsolódó önkormányzati kamatmentes kölcsön hátralék ,-Ft-al növekedett. A belső finanszírozás bevételei között a tájékoztatóban a évi jóváhagyott pénzmaradvány igénybevétele került kimutatásra, a teljes összeg rendezése az év végéig történik meg. Az intézmények részére megállapított maradvány terhére a kötelezettségek teljesítése a jóváhagyásnak megfelelő volt. A külső finanszírozás bevételei tételen a jogszabályokban előírtak szerint a működési bevételek és kiadások közötti különbségből adódó forráshiány mértékével egyező hitel összegét, illetve önkormányzati saját forrás hiányában a felhalmozási célú hitel igénybevételét kell kimutatni. A költségvetés a működés forráshiánya miatt eft hitel felvételével számolt, ami a beszámolási időszak végére eft-ra csökkent, melynek részleteit az I. sz. kimutatás szemlélteti. A tájékoztató mellékleteiben bemutatott intézményi bevételek és kiadások év végéig várható teljesítési adatait, a feladatellátás feltételeit, a kötelező tartalékolás végrehajtását értékelve megállapítható, hogy előirányzat átcsoportosítással a hiány mértéke az elkövetkezendő időszakban tovább csökkenthető. Amennyiben az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása jogcímen igényelt támogatással az év végére a hiány kigazdálkodható. Fontos figyelembe venni azonban, hogy az év hátralévő részében sem a tárgyévi, sem a évi költségvetés terhére fedezetlen kötelezettség nem vállalható. Szigorúan takarékos gazdálkodással el kell érni a jövő évi rendkívül kiszámíthatatlan és nagymértékű forrás kivonás miatti szűkös költségvetési keretek terheinek csökkentését.

9 8 Önkormányzati saját forrás hiányában a fejlesztési feladatok végrehajtásához igénybe vett hitel feladatonkénti részletezését az II. sz. kimutatás tartalmazza. A korrekciós tételeként - a szabályoknak megfelelően - a tájékoztatóban összességében kimutatott eft a rendezésre váró kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek bruttó forgalmát, a nyitó pénzkészletet, valamint a évi beszámolóban jóváhagyott pénzmaradvánnyal összefüggő költségvetési tételek (pénzmaradvány elvonás, alulfinanszírozás, pénzmaradvány igénybevétele) összegét, továbbá az intézményfinanszírozás összegét tartalmazza. Összességében az eltelt időszak, illetve az év hátralévő részében teljesíthető számadatok azt mutatják, hogy az év végén jelentős bevétel kieséssel nem kell számolni. Megfelelő behajtási munkával a tervezett bevételek beszedhetők és a tervezett kiadások fedezete összességében biztosítható. Figyelembe kell venni azonban azt, hogy a költségvetés csak a tervezett feladatok végrehajtására nyújt fedezetet, többlet kötelezettség vállalásra csak többletforrás realizálása esetén kerülhet sor. Önkormányzati szintű kiadási előirányzatok felhasználása A költségvetés tervezett és teljesítési adataiban jól nyomon követhető, hogy a gazdálkodás feltételeiben évben fokozódott a kiszámíthatatlanság, a források beszűkülése, a tartalékok kimerülése. A több összetevős változás, a bizonytalansági tényezők felerősödése miatt az eltelt időszak gazdálkodását minden területen az óvatosság és a visszafogottság jellemezte. Az ellátási kötelezettség teljesítése mellett fokozódott a beszűkült költségvetési keretek miatt a takarékoskodás, a hatékonyabb feladatellátás kényszere. A évi gazdálkodás eredményei nagyban hozzájárultak a korábbiaknál szűkösebb keretek, a forráshiányos költségvetés ellenére a tervezett feladatok időarányos megvalósításához, finanszírozási problémák csökkentéséhez, a forrásszűkös gazdálkodás feltételeinek biztosításához. A bevételek és a kiadások megfelelő ütemezésével, a kötelezettségvállalások szigorú kontrolljával a működőképesség minden területen biztosítható volt, érzékelhető problémákat az időleges likviditási nehézségek nem okoztak. Az engedélyezett 185 millió Ft-os folyószámlahitel keret terhére hitel igénybevételére rövid időszakra, augusztus és szeptember hónapokban volt szükség. A költségvetésben megfogalmazott gazdálkodási elvek szem előtt tartásával az intézmények feladatellátása zavartalan, az önkormányzat működőképessége és fizetőképessége biztosított volt. A működési forráshiány csökkentésére irányuló intézkedések eredményesek voltak, a kötelező tartalékolási kötelezettség teljesítése időarányos, egy kivétellel az elvárásoknak megfelelően alakult a megtakarítások mértéke. A fenti szűkös keretek és behatárolt lehetőségek ellenére megállapítható, hogy a kötelező feladatellátás alapvető feltételei minden területen biztosítottak voltak a költségvetés kiadási előirányzatainak felhasználása összességében ugyan időarányos alatti, viszont az ellátást veszélyeztető feladat nem maradt el. Az egyes kiemelt tételek közötti szóródás - különösen a

10 9 közüzemi költségek az ellátotti létszámcsökkenés, áremelkedések miatt mutatkozik. A többletkiadások fedezetének nagy része az előirányzatok közötti átcsoportosításokkal, kisebb része (energia költség többlet) a céltartalékban elkülönített keret terhére biztosítható. Az év folyamán - a megalapozott tervezés és a fegyelmezett gazdálkodás eredményeként nem volt szükség pótelőirányzat engedélyezésre csak azokban az esetekben, melyek a központi intézkedésekhez és a központi költségvetésből finanszírozott feladatokhoz kapcsolódtak. A beszámolási időszak fegyelmezett gazdálkodását feltételezve az év végéig sem merül fel előreláthatólag olyan igény, ami pótlólagos forrás biztosítását tenné szükségessé. Az eltelt időszak gazdálkodását értékelve összességében megállapítható, hogy a működés a jóváhagyott előirányzatok felhasználásával biztosított, a feladatok ellátása folyamatos volt. A fejlesztési feladatok végrehajtásában fennakadások nem voltak, viszont a saját bevételek hiánya, a külső források beszűkülése miatt a folyamatok lelassultak, prioritások és az anyagi lehetőségek határozták meg a kötelezettség vállalások, a beruházások folytatásának ütemét. A megfelelő forrás háttérrel indított munkák elvégzését likviditási problémák nem akadályozták, a kivitelezések a szerződéses feltételeknek megfelelő ütemben haladtak. Az előirányzat felhasználás a beruházások tekintetében alacsony, ami a munkák állásával, a pályázatok alakulásával, és az előzőekben részletezett forráshiánnyal hozható összefüggésbe. Az önkormányzat összes kiadásainak alakulása (korrekciós tételek nélkül) adatok ezer Ft-ban évi évi évi Megnevezés mód. előir. teljesítés (IX.30.) telj. %-a mód. előir. teljesítés (IX.30.) telj. %-a mód. előir. teljesítés (IX.30.) telj. %-a - személyi juttatások , , ,16 - munkaadót terhelő jár , , ,95 - dologi kiadások , , ,18 - közüzemi , , ,44 - speciális célú tám , , ,64 - átadott p.e., kölcsönök , , ,91 - támogatásértékű kiad , , ,48 - felhalmozás, felújítás , , ,65 - tartalék hiteltörlesztés , , ,48 Összesen: , , ,24 A fenti adatok évek közötti összehasonlításából kitűnik a szakmai, illetve pénzügyi jogszabályok változása, a feladat átrendeződések költségvetést érintő hatása. A tájékoztató számszaki adatait bemutató mellékletek és a fentiek alapján megállapítható, hogy a szorosan vett működési költségek az időarányosnak megfelelően alakultak, a dologi előirányzatok viszonylagos alacsony felhasználásában a fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó, a számviteli szabályok szerint e tételek közé sorolt kiadások teljesítése jelenik meg. Az átadott pénzeszközök és kölcsönök 38,91 %-os teljesítése, valamint a támogatásértékű kiadásokra tervezett előirányzatok 1,48 %-os felhasználása szintén a felhalmozási feladatok végrehajtásának pályázatok hiányában történő elmaradásával hozható összefüggésbe. Az intézményi körben megvalósuló felhalmozási és felújítási feladatok részben önkormányzati,

11 10 részben pályázati támogatásokból a 2/a., 2/b. sz. mellékletekben részletezettek szerint kerültek megvalósításra. A tervezetett önkormányzati fejlesztések végrehajtását a rendelkezésre álló források nagymértékben befolyásolták. A 4. sz. mellékletben feladatonként részletezett előirányzatok teljesítése a tervezettől eltérően alakult, mivel az önkormányzat fejlesztési célú bevételei nem tették lehetővé minden feladat elvégzését, illetve a pályázatokhoz szükséges önerő biztosítását. A külső források igénybevételének feltételei megváltoztak, a pénzintézetek hitelfolyósítási szándéka, illetve a stabilitási törvény szerinti engedélyezés behatárolta a forrás előteremtés lehetőségeit. A tervezett feladatok megvalósításában az előzőek miatt felerősödött a fontossági sorrend és az anyagi lehetőségek közötti feltétlen egyensúly megteremtésének kényszere, ami azt eredményezte és jövőben is arra lehet számítani, hogy nem lesz mód mindent az elképzeléseknek és a döntéseknek megfelelően megvalósítani. A feladatok beszámolási időszakban történt végrehajtását, illetve az év végéig várhatóan teljesíthető kiadások mértékét a 4. sz. melléklet tartalmazza. Az elvégzett munkák rövid értékelését a tájékoztató későbbi része részletezi. A hiteltörlesztés a szerződésekben foglaltaknak megfelelően folyamatos volt. A tartalékok felhasználása a Képviselő-testület jóváhagyásával folyamatos volt, a feladatokhoz kapcsolódó részletezést a 3. sz. kimutatás tartalmazza. A korrekciós tételek között került elszámolásra a folyószámla hitelkeret terhére időlegesen betétbe elhelyezett összeg, illetve annak visszavezetése, valamint a számviteli előírásoknak megfelelően függő kiadásként nyilvántartott, illetve a személyi juttatások központosított számfejtésével kapcsolatos rendezőtételek összege. A költségvetési előirányzatok intézményenkénti teljesítésének indoklása, a gazdálkodás értékelése VÁROSÜZEMELTETÉS Az Önkormányzat a városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatait ellátó Városellátó Intézmény költségvetésében tervezett előirányzatok teljesítése összességében időarányos. Az egyéb saját bevételek teljesítése kis mértékben alatta marad az időarányosnak, mivel az intézmény a nehéz gazdasági helyzet miatt egyre nehezebben tud a kiszámlázott bevételeihez hozzájutni. Ez fokozott mértékben jellemző a lakossági, közületi szemétszállítás díjaira. A kintlévőségek növekedése és a szerződések módosítása (kisebb edényzetre átkötött szerződések) miatt várhatóan e Ft kieséssel lehet számolni. Az intézmény nyújt szolgáltatást Szentes, Szegvár, Nagytőke településeken, ahol a hátralékos állomány folyamatosan növekszik. A Szentes közigazgatási területén kívül eső Szegvár településen az előző évhez viszonyítva a hátralék kimagaslóan növekszik, a évi állományhoz képest a szeptember 30-i hátralékos összeg több mint duplájára emelkedett. Az áfa bevételek teljesítése is az időarányos érték alatt maradt, melynek oka, részben a szelektív hulladék értékesítés fordított adózása miatt jelentkező áfa bevétel csökkenés, részben a bevételek elmaradása. Az áfa visszatérülések I-III. negyedévi teljesítései adatai jelentős mértékben meghaladják a tervezettet, ami a évben végzett kapubejáró átépítési munkáival hozható összefüggésbe. A támogatásértékű egyéb működési bevételek ÁHT-on belülről tételen tervezett bevételek 100 %-ban teljesültek, az év végéig várható többlet bevételt jelenthet a közfoglalkoztatottak

12 11 bér és járulékainak október-november-december hónapban a Munkaügyi Központ által megtérítendő összege. Az előző évi pénzmaradvány felhasználása folyamatos, az év végéig az igénybevétel megtörténik. A felhalmozási és tőkejellegű bevételek 387 eft-os teljesítése az intézménynél feleslegessé vált, elavult eszközök értékesítéséből befolyt összeget tartalmazza. Az önkormányzati támogatás igénybevétele jelentősen alatta maradt az időarányosnak, mivel a felújítási, felhalmozási kiadások között tervezett beszerzések és munkák részben a IV. negyedévben jelentkeznek, illetve elmaradnak. Az év végével fel nem használt maradvány a céljellegű kiadások között tervezett Kurca vízfrissítés (2.400 eft eft) kedvező időjárás miatti elmaradása, a felújítások között tervezett Eszperantó híd felújításával kapcsolatos ( eft) engedélyezési eljárás elhúzódása miatt keletkezik. Az intézmény költségvetésében tervezett kiemelt kiadási előirányzatokon a belül a személyi jellegű kiadások és a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése az időarányosnak megfelelően alakult. Év végéig az előirányzattól való eltérés a közfoglalkoztatottak részére IV. negyedévben kifizetésre kerülő munkabért és járulékot, valamint a bérkompenzációt és járulékát tartalmazza, melynek fedezetét a központi költségvetés biztosítja. A dologi kiadások között az üzemanyag felhasználás jelentős mértékben meghaladta az időarányost, ami elsősorban az áremelkedések következménye. A beszámolási időszakban a tervezéskor alkalmazott gázolaj árnál a tényleges beszerzési ár átlaga több mint 10 Ft-tal emelkedett, így az éves várható teljesítés eft-tal meghaladja a költségvetésben tervezett összeget. A többletköltség ellentételezése részben a dologi kiadások csökkenésével (karbantartási anyagok és alkatrészek beszerzése), részben az egyéb díjak megtakarításából biztosítható. A fűtésre fordítható költségek felhasználása időarányos alatti, mivel a fűtési idény miatt az év hátralévő részében jelentkeznek a kifizetési kötelezettségek. Az áremelkedések hatását a fűtési módszerek módosításával (fa tüzeléssel váltja ki az intézmény a telephelyen a gázfűtést munkanapokon) sikerül ellensúlyozni. A villamosenergia kiadások időarányos mérték feletti teljesítését a hulladék lerakó építési munkálatainak többletköltsége okozta. A víz- és csatornadíjak kiadásainak teljesítése az időarányos alatt maradt és várhatóan év végig eft megtakarítás keletkezik, mivel az intézmény a tervezésnél a megadott 718,- Ft-os víz- és csatorna együttes díjával számolt, azonban a víz fogyasztásból 2600 m 3 295,- Ftos egységáron (közkifolyók), 6200 m 3 324,- Ft-os egységáron (kerti csapok, szökőkutak vízdíja), és 3900 m 3 670,-Ft-os egységáron (telephely, iroda, hulladék lerakó víz- és csatornadíj) kerültek kiszámlázásra. A közüzemi díjak áfá-ja a közüzemi díjakkal arányosan teljesült és a fentiek miatt év végéig várhatóan eft-tal haladja meg a tervezettet. Az egyéb céljellegű kiadások a beszámolás időszakában az időarányos alatt teljesültek. Várhatóan év végéig ezen kiadások eft-tal maradnak el a tervezettől, mivel a kedvező időjárás miatt a Kurca vízfrissítésére nem került sor. Az egyéb céljellegű kiadások áfája a fentiekkel összhangban alakult, és év végéig 648 eft-tal marad el a Kurca vízfrissítési munka elmaradása miatt. Az egyéb dologi kiadások I-III. negyedévi teljesítése kis mértékben meghaladta a tervezett mértéket, ami azzal hozható összefüggésbe, hogy nagy részben ezen a tételen kerültek elszámolásra az előző évi pénzmaradványból engedélyezett dologi kiadások. Év végéig a tervezetthez képest várhatóan megtakarítással lehet számolni, ami a takarékos gazdálkodás megvalósításával (karbantartási anyagok és alkatrészek költségeinek csökkentése) a közüzemi díjak többletét ellensúlyozza.

13 12 Egyéb dologi kiadások áfájának teljesülése a beszámolás időszakában kis mértékben az időarányos alatt maradt a hulladéklerakó, a komposzt és az inert hulladék minősítésével kapcsolatban felmerült engedélyezési, hatósági díjak áfa mentessége miatt. A fizetendő áfa a bevételekkel összhangban időarányosan meghaladta az I-III. negyedévre tervezettet. A felújításokra tervezett előirányzat teljesítése, mivel a munkák nagyrésze az utolsó negyedévben fejeződik be nagyon alacsony. Ezen a tételen az év végéig mintegy eft megtakarítással lehet számolni, mivel a tervezett feladatok végrehajtása csak részben történik meg ebben az évben. Összességében megállapítható, hogy az intézmény rendelkezésére álló források az év végéig várhatóan biztosítják a feladatok ellátását. Esetleges probléma a november-december havi nagyon havas és csúszós időjárás esetén adódhat, mivel az éves hó és síkosság mentesítésre rendelkezésre álló pénzügyi fedezet a január-február havi rendkívüli téli időjárás okozta helyzet megszüntetése miatt felhasználásra került. Az intézménynél 10 jármű (4 db hóeke+ sószóró, 2 db Multicar eke+sószóró, 2 db mezőgazdasági vontató eke+sószóró, 1 db rakodógép, 1 db traktor sószóróval) végzi a téli hó eltakarítási munkákat. 10 járműnek az 1 órára eső munkavégzési átlag önköltsége Ft/ óra. A fentiekben részletezett költségvetési források az alábbi feladatok elvégzésének anyagi feltételeit biztosították. A települési szilárd hulladék közszolgáltatás keretében az év első három negyedévében a tervezett hulladék mennyiség 66,8% -a került begyűjtésre és elhelyezésre. Az intézmény - az év első felében bevezetett kuka azonosító matricák alapján - rendszeres helyszíni ellenőrzést végez annak kiszűrése érdekében, hogy a lakosok a szerződésben rögzített hulladékgyűjtő edényeket használják. A begyűjtött szelektív hulladék mennyisége a tervezett szinten alakult. A évtől működő Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. által koordinált szelektív hulladékok értékesítése áprilisban indult meg, azonban a benyújtott támogatási igényekből a mai napig bevétel nem realizálódott. A köztisztasági tevékenységet a rendelkezésre álló gépek folyamatosan végezték. A téli hóeltakarítási és síkosság mentesítési feladatok évi kiadási előirányzata a február elején kezdődött rendkívüli hó munkák kiadásaira felhasználásra került. Út-járda és hídfenntartás, üzemeltetés területén a kátyúzási munkák következtében megszüntetésre került az utakon 1253 m 2 kátyú. Kiemelt munkaként határidőre elkészült a Kossuth u. D-i oldali járda, a Díszkút körüli burkolatjavítás. A járdajavítások a balesetmentes gyalogos közlekedést szem előtt tartva valósultak meg. Folyamatos feladat a járdalapos járdajavítási munkák végzése a Start munkaprogram keretében, valamint folytatódik a térkő burkolatos járda építés is a város különböző részein. A beszámolási időszakban elkészült a térkő burkolat a Baross u.- Apponyi téri szakaszon, a Kossuth u. Déli oldal Mátyás király u. és a Penny áruház bejárata között, a Csongrádi úton a Delelő Vendéglő és a Dózsa ház között, folyamatban van a Kertvárosi lakótelepen a Honvéd u. páratlan oldal járda építése Cseuz B. u. és a Drahos u. közötti szakaszon. A parkolási tevékenység bevétele az I-III. negyedévben kis mértékben az időarányos alatt maradt. Ennek oka a nehéz gazdasági helyzettel magyarázható. Ugyanakkor a parkoló órák

14 13 javítására, karbantartására tervezett kiadások is jelentős mértékben alatta maradtak a tervezettnek. A parkoló órákat forgalmazó Szenzor Kft.-vel az intézménynek élő szerződése van az órák javítására, karbantartására. Az év folyamán eddig nem volt jelentős meghibásodás. Parkolási tevékenység bevételeinek és kiadásainak alakulása IX.30-ig Tervezett Tényleges Telj %-a KIADÁSOK e Ft Személyi jellegű kiadás ,35 Munkabér járuléka ,09 Anyag (nyomtatvány,munkaruha,szakmai anyag, karb.tartási anyag ) ,98 - Szolgáltatás igénybevétele (postaköltség,parkoló órák karbantartása, program módosítás) ,30 Egyéb 72 Áfa kiadás ,10 Áfa befizetés ,11 Összes kiadás ,32 BEVÉTELEK Parkolási bevétel (parkolóóra, bérlet, pótdíj) ,44 Kiszámlázott áfa ,92 Áfa visszatérülés ,51 Összes bevétel ,67 A csapadékvíz csatornák fenntartása, üzemeltetése keretében felújításra került a Nagyhegy széli úton 230 fm nyílt árokszakasz 12 db kapubejáró átépítéssel. Nyílt árok tisztítások folytak a város különböző területein. Víznyelő aknák kialakítására került sor a város 4 pontján. Folyamatban van a Nagyvölgy csatorna tisztítása közmunkások részvételével. A parkfenntartás keretében év elején a munkák az előző évekhez hasonlóan a száraz fák kivágásával, gallyazásával kezdődtek. Megtörténtek a cserje ifjítások és a rózsák nyitása, áprilistól folyamatosak voltak a fűnyírási munkák mindhárom kategóriában. Májusban elültetésre kerültek az egynyári virágpalánták. A nagyon száraz időjárás miatt a 11 parkterületen lévő öntözőrendszer folyamatosan működött szeptember végéig. Felújításra került a Szentháromság tér, Olimpiai tölgy környéke, Luther tér, Apponyi tér szobor körüli parkterület. Ebben az évben 18 db közterületi játszótér kötelező felülvizsgálata történt meg. A beszámolási időszakban folyamatos volt a különböző növényvédelmi munkák elvégzése is (légi és földi szúnyoggyérítés, szövőlepke elleni védekezés, levéltetű és csipkés poloska elleni permetezés). Év végéig várhatóan elütetésre kerül db kétnyári virágpalánta és tulipán hagyma a város frekventált helyein lévő virágágyakba. Téliesítésre kerülnek a szökőkutak, ivókutak. Megtörténik a kopjafa, első-második világháborús emlékművek, valamint az orosz emlékmű

15 14 környékének rendbetétele a koszorúzási ünnepekre. Valamennyi virágtartó láda és cserép leszedésre és téli tárolásra kerül november folyamán. AZ EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK ELLÁTÁSA A szociális juttatások megállapításának alapját képező ,-Ft nyugdíjminimum, nem változott. Az ellátások közül a lakásfenntartási támogatásra való jogosultság megállapítását érintette törvényi változás, megszűnt a lehetősége a helyi támogatás megállapításának, a továbbiakban normatív támogatás igénybevételére nyílt mód új szabályokkal. Az adósságcsökkentési támogatás szabályozásában történt negatív változás, hogy a támogatást együttműködés esetén két évente, együtt nem működés esetén pedig négy évente lehet igénybe venni. Az új intézkedés hatására valószínűsíthető, hogy tovább növekszik a rászorulók tartozása a rezsiköltségek tekintetében, és egyre több családnál kerülhet sor az áram- és gázszolgáltatás megszüntetésére, figyelemmel arra is, hogy a foglalkoztatást helyettesítő támogatás havi összege január 1-jétől ,-Ft-ról ,-Ft-ra csökkent év január 01-én az 55. életévüket betöltött aktív korúak foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők segélyét meg kellett szüntetni, és részükre rendszeres szociális segélyt kellett megállapítani, akik nem vehettek részt közfoglalkoztatásban január 1-jétől az előző évben megállapított 55. életévüket betöltött rendszeres szociális segélyben részesülőket ismét felül kellett vizsgálni, és azok esetében, akik még 5 évnél később érik el a saját jogú öregségi nyugdíjra való jogosultságukat, azokat ismét foglalkoztatást helyettesítő támogatásban kellett részesíteni, a rendszeres szociális segély megszüntetése mellett. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló évi CXCI. törvény a közgyógyellátás jogosultsági feltételeiben hozott változást január 1-jétől, de a szabályozást már április 15-én visszaállították, így az addig elutasított, vagy megszüntetett közgyógyellátási jogosultságokat újra felül kellett vizsgálni és a régi-új rendelkezések szerint megállapítani január 1-jétől az időskorúak járadékában, ápolási díjban, és aktív korúak segélyében részesülők számára megszűnt az ellátásuk terhére előleg kifizetésének lehetősége. A I-III. negyedévében a közfoglalkoztatás a költségvetésben tervezettek alapján, két közfoglalkoztatási formában valósult meg. A hagyományos típusú, hosszú távú közfoglalkoztatás keretében 19 intézményben, 80 munkakörben, 5 hónapos időtartamban, napi 6 órás munkaidővel alkalmazták a munkanélkülieket, elsősorban takarítási, kisegítői és udvarosi munkakörökben. A hagyományos típusú közfoglalkoztatás munkabér- és járulékköltségeinek 30%-át az önkormányzat biztosította költségvetésében. Az első foglalkoztatási szakasz napjával ért véget, a program új munkavállalókkal folytatódott napjától. Nem volt lehetőség a szerződések hosszabbítására, hiába teljesített jól valaki, vagy szerette volna a munkáltató megtartani. Az intézmények több közfoglalkoztatottat is tudnának alkalmazni, de a létszámkeret a Munkaügyi Központ által meghatározott.

16 15 A Start mintaprogram keretében három programot pályázott meg az önkormányzat, 103 fő foglalkoztatásával, napi 8 órás munkaidővel. A programok megvalósítását a Belügyminisztérium ellenőrizte és az időarányos teljesítést kiválónak értékelte. A Belvíz-elvezetési program keretében megvalósult a mirhók takarítása, az önkormányzati erdők sorápolása. A Téli közfoglalkoztatási program keretében tervezett intézményi felújítások időarányos teljesítése is megvalósult. A Járda felújítási program a terven túl teljesült, így újabb járdaszakaszok felújítása is elkészülhetett. A start mintaprogramok támogatása 100%-os volt. A pénzbeli és természetbeni támogatásokat igénybe vevők számának alakulása I-III. negyedévben Aktív korú nem foglalkoztatottak foglalkoztatás helyettesítő támogatásra átlagosan 339 fő szerzett jogosultságot. Rendszeres szociális segélyben összességében 66 fő részesült, ebből egészségkárosodott 20 fő, 55 év felettiek rendszeres szociális segélyben részesülő 12 fő, és foglalkoztatási mentesség alapján 34 fő. Az eltelt időszakban időskorúak járadéka átlagosan 34 fő részére került folyósításra. Egészségügyi szolgáltatásra jogosító hatósági bizonyítvánnyal 668 fő rendelkezett, ebből 581 fő részére került év I- III. negyedévében megállapításra. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság 1322 gyermek, valamint fiatal felnőtt esetében került megállapításra, amellyel a különböző kedvezmények igénybevétele vált lehetővé (étkezési térítési díj, tankönyvtámogatás, alanyi jogon járó pénzbeli támogatások). Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra 16 gyermek szerzett jogosultságot. Ebben a támogatási formában azok a gyermekek részesülhetnek, akik gyámság alatt állnak. A támogatás havi összege azonos az öregségi nyugdíjminimum 22 %-val, amely jelenleg 6.270,- Ft. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatással 1298 gyermeket támogatott az önkormányzat ruhanemű, élelmiszer, valamint más szükségletek kielégítésére. Emellett ugyancsak a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás keretében került átvállalásra 265 gyermek napközbeni ellátásának költsége, étkeztetése. Az adatok azonban a számokban átfedéseket tartalmazhatnak, mivel aki étkezésre kapott támogatást, mellette még pld. ruhaneműre, vagy más szükségletek kielégítéséhez is kaphatott segítséget. Felnőttek esetében átmeneti segély 886 fő részére került megállapításra, szociális kölcsönt 9 fő igényelt. Lakásfenntartási támogatást 813 fő kapott. Adósságkezelési támogatásban, és az ehhez kapcsolódó lakásfenntartási támogatásban 179 fő részesült. Ápolási díjat hozzátartozóik ápolásáért, gondozásáért átlagosan 106 fő kapott, alanyi jogon 50 fő, méltányosságból pedig 56 fő. Temetési segélyben 160 fő részesült, a köztemetések száma pedig 31 volt. A mozgáskorlátozottak támogatását 81 fő kérelmezte, ennek teljes összegét a központi költségvetés fedezte. Érvényes közgyógyellátási igazolvánnyal szeptember 30-án 1088 fő rendelkezett, ebből alanyi jogon 704 fő, normatív alapon 139 fő, méltányosságból pedig 245 fő.

17 16 Intézményi ellátások Szentes Város Önkormányzat Bölcsődéje I-III. negyedévben 120 férőhellyel működött. Az ellátottak létszámáról készült alábbi táblázat tartalmazza az étkezés alapú nyilvántartást is, így érzékelhető a TAJ alapú nyilvántartás alapján igényelhető normatíva változása is. Ideje Férőhelyek száma Ellátottak létszámának alakulása Beírt gyermekek létszáma Bölcsőde kihasználtsága % Gondozott gyermekekhez viszonyítva Étkezés nyilvántartás alapján TAJ alapú nyilvántartás alapján Beírt gyermekekhez viszonyítva Január Február Március Április Május Június I.félév összesen Július Augusztus Szeptember III. negyed év átlag A beírt gyermekek létszáma csökkent, mivel 60 fő fölötti létszámban folyamatosan elmentek óvodába július-szeptember hónapban. Az új beiratkozók száma kevesebb volt, de növekvő tendenciát mutat. Térítésdíjas szolgáltatásként játszócsoport, valamint házi gyermekfelügyelet működött az intézményben. A jóváhagyott költségvetés a szakmai feladatellátás anyagi hátterét biztosította. A saját bevételek a tervezettnél magasabb kihasználtság miatt kedvezően alakultak, az év végéig bevétel kieséssel nem kell számolni. A kiadások között a közüzemi díjak többletét a többletbevételek előre láthatólag fedezik, az év végéig a költségvetés a működés feltételeit pótelőirányzat nélkül biztosítja. A Szentesi Családsegítő Központ által ellátott feladatok között a gyermekjóléti szolgáltatásban részesülő gyermekek és családok forgalmi adatai kis mértékű csökkenést mutatnak. Jellemző azonban, hogy a problémák egyre súlyosabbak, fokozott gondozást igényelnek. Ezt támasztja alá a védelembe vett gyermekek számának fokozatos emelkedése is. Időszak I-III. negyedévben I-III. negyedévben Felvett esetek Lezárt esetek 111 családból 123 gyermek 97 családból 135 gyermek 51 családból 78 gyermek 96 családból 142 gyermek Jelenleg gondozott esetek 262 családból 385 gyermek 231 családból 361 gyermek Jelenleg védelembe vett esetek 33 családból 46 gyermek 37 családból 60 gyermek Átmeneti nevelésben lévő esetek nincs adat nincs adat

18 I-III. negyedévben I-III. negyedévben 114 családból 127 gyermek 71 családból 111 gyermek 86 családból 113 gyermek 81 családból 131 gyermek 226 családból 357 gyermek 174 családból 339 gyermek 38 családból 67 gyermek 38 családból 71 gyermek 33 családból 57 gyermek 25 családból 50 gyermek Eseti kezelésben 68 gyermek részesült, és jelentős volt a pszichológusi tanácsadáson megjelenő kliensek száma is. A családsegítés klienseinek és forgalmi adatainak alakulása I-III. negyedév I-IV. negyedév ÉV Kliens szám Forgalom (család) Forgalom Várható:3800 Az ellátottak száma évek óta viszonylag állandó, a forgalom enyhe növekedést mutat az előző évekhez viszonyítva. Ennek oka, hogy jellemzően megnőtt az egy ellátottra eső problémák száma, ami a találkozások számát is növeli. A hozott probléma az esetek legnagyobb részében anyagi természetű. Az ellátotti körön belül viszonylag magas a mélyszegénységben élők, illetve az adósságterhekkel, lakhatási problémákkal küzdők aránya. Az ilyen típusú problémák a későbbiekben okozhatnak családi-párkapcsolati konfliktusokat, vagy mentális problémákat. Családterápiás és mediációs szolgáltatást a tárgyidőszakban 47 család (120 fő) vett igénybe. A feladatok ellátása továbbra is 20 órában a Családsegítő Központ telephelyén történik, 20 órában pedig a Közösségi Térben a fiatal korosztály részére nyújt az intézmény szolgáltatást. Népkonyha forgalmi adatai ÉV I-III. negyedév Kiosztott adagok Működési napok száma összesen száma A napi tíz adag meleg étel a tárgyidőszakban is folyamatosan kiosztásra került, a konyha kihasználtsága maximális. Az idei évben eddig összesen 31 fő vette igénybe a népkonyhai szolgáltatást, ami azt jelenti, hogy átlagosan egy-egy ellátott 61 napot étkezett az intézményben. A tanyagondnoki szolgáltatásban az ellátottak száma kismértékben csökkent. Ennek oka többek között az elhalálozások, illetve az elköltözések. A csökkenés másik oka, hogy az idei évben is elmaradtak a nagy mennyiségű élelmiszer adományok, így nem jelentek meg a szolgálatnál azok az ügyfelek, akik egyébként a rendszeres kapcsolattartást nem igénylik. A tárgyév forgalma közel azonos az előző év hasonló időszakának mutatóival. A magas forgalmi adatok is igazolják, hogy a szolgálat egész évben igen nagy leterheltséggel működött.

19 18 ÉV I-III. negyedév I-IV. negyedév Kliens szám Forgalom Forgalom fő fő fő 4668 Várható:6300 A tanyagondnokok ez évben az általános feladataikon túl a Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályának felkérésére a tanyavillamosítási programhoz kapcsolódóan végeztek széles körű felmérést a külterületi lakosok körében, annak tekintetében, hogy mely tanyákban nincs áram, és kik azok, akik szeretnék beköttetni. A Gyermekek Átmeneti Otthonában a lakószobák kihasználtsága csökkent, kevesebb család került elhelyezésre, mint az előző év azonos időszakában. Ennek oka elsősorban, hogy a Hódmezővásárhelyi Kistérségi Társulás részére az egy szobát (3 férőhely) folyamatosan biztosítani kellett, amit igénybe is vettek ebben az időszakban. A férőhelyek kihasználtsági mutatója több mint 10%-kal nőtt, nagyobb gyermeklétszámmal érkező anyák kérték ellátásukat. Két család érkezett Derekegyházáról, a többi lakó szentesi bejelentett lakcímmel rendelkezik. A családok kikerülési lehetősége egyre rosszabb. Nehezebb munkahelyet és albérleti lehetőséget találniuk, ezért hosszabb időt töltenek az intézményben szeptember 30-ig az összes gondozási napok száma 5020 volt, ami 3,5 %-kal magasabb az előző időszakhoz képest. Mutató GYÁO III. n.év GYÁO III. n.év Összes ellátott személy 42 fő 46 fő Ebből felnőtt 14 fő 14 fő gyermek 28 fő 32 fő Összes ellátott család 17 család 15 család Felvett új családok száma 8 család 11 család Kigondozott családok száma 14 család 11 család Lakószobák kihasználtsága 95,73 % 92,09 % Férőhelyek kihasználtsága 77,23 % 79,66 % Egy napra jutó átlag 17,76 fő 18,33 fő Az egy napra jutó ellátottak (18,33 fő) életkor szerinti megoszlása Év 0-3 év 4-6 év 7-18 év Felnőtt III. n.év 3,64 fő 1,78 fő 6,41 fő 6,11 fő III. n.év 0,52 fő 4,55 fő 7,81 fő 5,45 fő A fenti adatokból látható, hogy nagymértékben - 3,64 főről 0,52 főre - csökkent a 0-3 év közötti gyermekek száma az előző év hasonló időszakához képest, míg a 4-6 évesek aránya jelentősen nőtt. Az életkori sajátosságok nagyban befolyásolják az intézményi programszervezést, a családok gondozási nevelési programját is. Folyamatosan szervez az intézmény prevenciós programokat, korrepetálnak és változatos szabadidős tevékenységet biztosítanak. A lakók igénybe veszik a családterapeuta, a pszichológus és a pedagógiai szakszolgálat szolgáltatásait is.

20 19 A bentlakó családok (40 %) elsősorban lakhatási probléma miatt kérték elhelyezésüket. A lakók 20 %-a családi konfliktus, míg 13 %-a bántalmazás miatt kérte elhelyezését az otthonban. A február hónapban bekövetkezett rendkívüli időjárás, a nagy hó és a vízvezetékek elfagyása miatt 4 család, összesen 10 fő (27 %) érkezett az intézménybe. A Családok Átmeneti Otthonában a beszámolási időszakban az összes gondozási napok száma 7613 nap volt. A Kistérségből 1 család, Makóról pedig szintén 1 család kérte a felvételét az intézménybe. Az ellátott családok számát és az intézmény kihasználtságát illetően nem voltak jelentős változások az előző évhez képest. A bekerülési okok tekintetében azonban eltéréseket lehet tapasztalni, az újonnan felvett családok közül 2 kifejezetten rendezetlen devizakölcsön miatt kérte felvételét, míg 1 család részben a felhalmozott személyi kölcsönök miatt nem tudta az albérletet fenntartani. A kigondozott családok közül 2 család szociális bérlakásba, 3 család pedig a rokonokhoz költözött ki. Nagyon sok kiköltözött, vagy kiköltözni készülő család panaszkodik az albérleti piacon tapasztalható állapotok miatt, a szemmel láthatóan hátrányos helyzetű családoknak esélyük sincs, hogy albérletet találjanak. A szociális bérlakások limitált száma is nagyban megnehezíti a családok kigondozását. A közcélú foglakoztatásnak köszönhetően minden családban van legalább egy kereső, ami megkönnyíti a mindennapi megélhetésüket, de nem elegendő ahhoz, hogy a lakhatásukat megnyugtatóan tudják rendezni. Mutató I-III. negyedévév I-III. negyedévév Összes ellátott személy 44 fő 45 fő Ebből felnőtt 24 fő 23 fő gyermek 20 fő 22 fő Összes ellátott család 12 család 13 család Felvett új családok száma 4 család 5 család Kigondozott családok száma 5 család 5 család Lakószobák kihasználtsága 98% 99,3 % Férőhelyek kihasználtsága 84,5% 82% Egy napra jutó átlag 27,9 fő 27,05 fő A beszámolási időszakban helyettes szülői ellátás iránti kérelem az intézményhez nem érkezett. A Dózsa-ház Közösségi térben ifjúsági tanácsadó iroda működtetését, drogalternatíva programok szervezését és koordinálását végezték az intézmény dolgozói. Közösségi tér forgalmi adatainak alakulása Összes forgalom 2011.év (fő) Összes forgalom 2012.év (fő) jan. febr. márc. ápr. máj. júni. júli. aug. szept. össz

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek évi

Önkormányzati szintű bevételek évi 2. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2016. évi 2016. évi előirányzat Polgármesteri Sorszám Megnevezés Önkormányzat Hivatal, Összesen intézmények 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Készítette: Zsirai Alajosné gazd.főelőadó Előterjesztés Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Tisztelt Képviselő-testület! BEVÉTELEK ALAKULÁSA Hidegség Község Önkormányzatának

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Nemti Község Polgármesterétől. Nemti, Kossuth út 28. a Nemti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

TÁJÉKOZTATÓ. Nemti Község Polgármesterétől. Nemti, Kossuth út 28. a Nemti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nemti Község Polgármesterétől Nemti, Kossuth út 28. TÁJÉKOZTATÓ a Nemti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról Készült: a Képviselő-testület 2013.

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó a 2012. évi költségvetés I. negyedévi alakulásáról

T á j é k o z t a t ó a 2012. évi költségvetés I. negyedévi alakulásáról Berhida Város Polgármesterétől 8181. Berhida, Veszprémi u. 1-3. Tel.: 88/585-621 Fax: 585-620 Tisztelt Képviselő-testület! T á j é k o z t a t ó a 2012. évi költségvetés I. negyedévi alakulásáról A 2012.

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 14 029 2.Szolgáltatások ellenértéke 13 599 3. Áfa visszatérítése 4.

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2014. április 29-ei ülésére a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2014. április 29-ei ülésére a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2014. április 29-ei ülésére a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról Alsózsolca Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése végrehajtásáról a következők szerint tájékoztatom

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Monostorpályi Község Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Monostorpályi Községi Önkormányzat és intézményei 2015. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Bojt Község Önkormányzat 3.

Bojt Község Önkormányzat 3. Bojt Község Önkormányzat 3. P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előkészítő: Tiszó Sándorné irodavezető Pénzügyi Iroda ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 2008. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti

Részletesebben

27. számú melléklet. Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről

27. számú melléklet. Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről 27. számú melléklet Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata 2008. évi költségvetésének teljesítéséről I. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK: Az önkormányzat bevételei közül három jogcímen történő

Részletesebben

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó 2 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2013. októberében

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2013. októberében Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2013. októberében Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-4989-15/2013. ELŐTERJESZTÉS Szentes Város

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről

BESZÁMOLÓ a I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről BESZÁMOLÓ a 2013. I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK Az Önkormányzat bevételei 84,14 %-ban teljesültek az I-III. negyedévben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 7. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. november 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Martfű Város Polgármesterétől T Á J É K O Z T A T Ó a 2009. évi pénzügyi terv I. félévi teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz. törvény 79.. (1) bekezdésében

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület szeptember 15-i ülésének 4. napirendi pontjához

Előterjesztés a Képviselő-testület szeptember 15-i ülésének 4. napirendi pontjához Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. szeptember 15-i ülésének 4. napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! A 2014. év első félévi költségvetésének végrehajtásáról az alábbiakban számolok be.

Részletesebben

2013. évi költségvetés bevételeinek módosítása szakfeladatonként Önkormányzat (e Ft-ban) Bevételek. 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383

2013. évi költségvetés bevételeinek módosítása szakfeladatonként Önkormányzat (e Ft-ban) Bevételek. 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383 Bevételek 841 901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Sajátos bevételek Normatíva Eredeti ei. Módosított ei. Módosítandó 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383

Részletesebben

BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERE 8352 BAZSI, FŐ U.91. T/FAX:87/352-201

BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERE 8352 BAZSI, FŐ U.91. T/FAX:87/352-201 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERE 8352 BAZSI, FŐ U.91. T/FAX:87/352-201 ELŐTERJESZTÉS Bazsi Község Önkormányzata 2012. szeptember 6 -i ülésére Tárgy: Tájékoztató Bazsi Község Önkormányzata 2012.

Részletesebben

Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére. .. napirendi pont

Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére. .. napirendi pont Dunakeszi Város Polgármesterétől Sajtó tájékoztatható Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére.. napirendi pont Dunakeszi Város 2012. évi költségvetésének 1. sz.

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről T Á J É K O Z T A T Ó Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 87. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/460/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz Az Önkormányzat fő feladata 2013. évben is a jogszabályok szerinti feladatok ellátásának biztosítása volt. Ennek megfelelően működtette az óvodát, a bölcsődét,

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 27-i ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 27-i ülésére 1 Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. szeptember 27-i ülésére 202/2012. (IX.27.) sz. előterjesztés Tárgy: I. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2012.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK Az Önkormányzat bevételei 50,47 %-ban teljesültek az I. félévben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: A teljesülés

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Kiskunmajsa Város 2013. évi zárszámadásáról Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Önkormányzatunk a törvényben meghatározott kötelező, illetve önként vállalt feladatai ellátásának

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l 121-3/2011. * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez a összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 099 2.Intézményi működési bevétel 26 871 26 895 3.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Alsózsolca Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetése végrehajtásáról a következők szerint tájékoztatom

Részletesebben

Előterjesztés. Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez

Előterjesztés. Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez Csorvás Város Polgármesterétől 5920. Csorvás, Rákóczi u. 17. Tel: 258-016. Előterjesztés Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez az önkormányzat 2016. évi első féléves gazdálkodásáról Tisztelt

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz számú napirend a Képviselő testület 2014. október 29-i ülésén Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata 2014. háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Tisztelt Képviselő testület! Ezúton

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 30-i ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. márciusi ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. márciusi ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés módosítás összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 757 2.Intézményi működési

Részletesebben

2015 PMINFO - III. negyedév

2015 PMINFO - III. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 733315 1254 17 0403 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7132 Bogyiszló

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat ezer Ft ezer Ft 1. számú melléklet % 1 Személyi juttatások

Részletesebben

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előterjesztés Az Egyek Nagyközség Önkormányzata 2014. harmadik negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az egyes törvényeknek

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 4. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Tájékoztató Csabdi Község a 2015. I. félévi gazdálkodásról Tárgykört

Részletesebben

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről.

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Hagyárosbörönd község Önkormányzata 8992 Hagyárosbörönd Fő u. 29. Telefon-fax: 92/560-030 92/560-031 E-mail: hborond@zelkanet.hu Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Az

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Lócs Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1171 1171 működési célú

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések 1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetés CÍMREND Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója

Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója 1 Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Csepreg Város Önkormányzata 2006. I. félévben is ellátta az önkormányzatokról szóló törvényben

Részletesebben

GYÖNGYÖSHALÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11/2012. (IV.24.) R E N D E L E T E A 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓRÓL

GYÖNGYÖSHALÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11/2012. (IV.24.) R E N D E L E T E A 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓRÓL GYÖNGYÖSHALÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11/2012. (IV.24.) R E N D E L E T E A 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓRÓL Gyöngyöshalász Községi Önkormányzata az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 65.

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/ /2011.

Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/ /2011. Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/476-206 124-4/2011. Tárgy: Emőd Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása Emőd Város Képviselő-testületének

Részletesebben

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft) 1. sz. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft) B E V É T E L E K Megnevezés Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat K I A D ÁS O K Módosított Teljesítés

Részletesebben

A B C D E F G H I J. Sorszám

A B C D E F G H I J. Sorszám 1. melléklet a 1/2014.(II. 20.) önkormányzati rendelethez SZÁPÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2014. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A B C D E F G H I J Sorszám 2013. évi hatályos

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet a 2/2012. (II.8.) önkormányzati határozathoz Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sor-szám Bevételi jogcím 1 2 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítására Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az önkormányzat a 2013. évi költségvetését

Részletesebben

Beszámoló a évi költségvetés végrehajtásáról

Beszámoló a évi költségvetés végrehajtásáról Vilonya Község Önkormányzat Polgármesterétől 8181. Berhida, Veszprémi u. 1-3. Tisztelt Képviselő-testület! Beszámoló a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV törvény

Részletesebben

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ Megnevezés 2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként 1. számú melléklet ezer Ft-ban Előirányzat Intézményi működési bevételek 1120 Önkormányzatok

Részletesebben

Bevételek. Eredeti ei Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai. Sajátos bevételek. Normatíva

Bevételek. Eredeti ei Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai. Sajátos bevételek. Normatíva Bevételek 841 901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Sajátos bevételek Normatíva Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés 1. Normatív támogatások 93 413 Önkorm-i Hivatal

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2013. ( I.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról. Tengelic

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére 873-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.13.)

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Tiszasüly Községi Önkormányzat 2011. III. negyedévi normatív 1. számú melléklet hozzájárulás, SZJA bevételeinek alakulása

Tiszasüly Községi Önkormányzat 2011. III. negyedévi normatív 1. számú melléklet hozzájárulás, SZJA bevételeinek alakulása Tiszasüly Községi Önkormányzat 2011. III. negyedévi normatív 1. számú melléklet hozzájárulás, SZJA bevételeinek alakulása Fajlagos összeg (Ft) MEGNEVEZÉS Fő Összeg (Forintban) A helyi önkormányzatok normatív

Részletesebben

1. függelék. Bevételek

1. függelék. Bevételek 1. függelék Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat 1. 2. 3. 4. 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 14 689 02 Települési önkormányzatok egyes

Részletesebben

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100 Költségvetési kiadások e 21.9.3. (adatok ezer 42111- ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE 1234 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Útberuházás) 38 4 38 4,% 182 Beruházás áfája 9 6 9 6,% Beruházás Összesen: 48 48,%

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei 1.melléklet Bevételi jogcím ezer forint 2 3 I. Műkéödési célú támogatás államháztartáson belül 136 999 1. Önkormányzatok műköldési

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

1. (1) Az 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(VIII.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról Szuhakálló

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Páty Község Önkormányzata évi I. félévi Pénzügyi beszámolója TARTALOMJEGYZÉK

Páty Község Önkormányzata évi I. félévi Pénzügyi beszámolója TARTALOMJEGYZÉK 1 Páty Község Önkormányzata 2013. évi I. félévi Pénzügyi beszámolója TARTALOMJEGYZÉK I. Bevételek I/1. I/2. I/3. I/4. I/5. I/6. I/7. Az önkormányzat sajátos m ködési bevételei Intézményi m ködési bevételek

Részletesebben

. számú napirend a Képviselő testület 2015. szeptember 16-i ülésén. Tájékoztató Győrújbarát Község Önkormányzatának 2015. első félévi gazdálkodásáról

. számú napirend a Képviselő testület 2015. szeptember 16-i ülésén. Tájékoztató Győrújbarát Község Önkormányzatának 2015. első félévi gazdálkodásáról . számú napirend a Képviselő testület 2015. szeptember 16-i ülésén Tájékoztató Győrújbarát Község Önkormányzatának 2015. első félévi gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő testület! Az elmúlt években az a

Részletesebben

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Ingatlan bérleti díja,bolt:( 50.000*12), kultúrház:(10.000*12) Posta helyiség 30.000*10hó 1 020 Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm.

Részletesebben

Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés %

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés % 1.számú melléklet Nagybakónak Község Önkormányzatának 2011. évi bevételei (ezer Ft-ban) 2011. évi Teljesítés % 1.Intézményi bevételek Közhatalmi bevételek 0 0 23 Áru és készletértékesítés 0 0 69 egyéb

Részletesebben

Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetésének mérlege

Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetésének mérlege 1. melléklet a.../2016. (...) önkormányzati rendelethez Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének mérlege A B C megnevezés 2015. terv 2016. terv 1 Intézményi működési bevétel 5 300

Részletesebben