Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010"

Átírás

1 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út / MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL TESTÜLETE MÁJUS 28-án - CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel meghívom Napirendek előtt: Interpelláció Helye: Városháza tanácsterme Napirendi javaslat: 1. Polgármester tájékoztatója 2. Törökszentmiklósi Rend rkapitányság vezet jének beszámolója Fegyvernek Város közrendjének közbiztonságának helyzetér l 3. Az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola Móra Ferenc Általános Iskola Tagintézménye tagintézmény-vezet (magasabb vezet ) kinevezésér l 4. Fegyvernek Város Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról 5. Beszámoló a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ évi szakmai munkájáról 6. Beszámoló a gyermekvédelmi törvény helyi végrehajtásáról 7. Beszámoló a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulás évi szakmai munkájáról 8. Az óvodai körzethatárok meghatározásáról 9. A Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás vagyonfelosztásáról 10. A Fegyverneki Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére irodahelyiség igénylésér l 11. Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító-Megel z Intézet támogatásáról

2 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út / A nem veszélyes hulladék összegy jtésére és hulladéklerakó telepre történ szállításáról szóló közszolgáltatói szerz dés felmondásáról 13. A Települési Szennyvíztisztító telep b vítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken projekt keretében a közterületek helyreállítására vonatkozó szerz dések megkötésér l 14. Térfigyel kamerarendszer b vítésér l 15. Fegyvernek Város Önkormányzata évi Közbeszerzési Tervének elfogadásáról 16. Fegyvernek, Táncsics M. út 93. sz. alatti ingatlan megvásárlásáról 17. Tisza-menti LEADER Közhasznú Egyesület pályázatának támogatásáról 18. Fegyvernek Községi Sportegyesület pályázatának támogatásáról 19. Fegyvernek Községi Sportegyesület infrastrukturális feltételeinek javítását célzó beruházás támogatásáról 20. a Fegyvernek Községi Sportegyesület által megvalósított Kalandpark beruházási költségeinek finanszírozásáról 21. A helyi önkormányzatok m köd képességének meg rzését szolgáló kiegészít támogatás évi igénylésér l El adó: Tatár László polgármester Valamennyi napirendhez meghívott: Képvisel testület tagjai dr. Botka János Hunor Törökszentmiklósi Járási Hivatal hivatalvezet je dr. Pet Zoltán jegyz Páva Bertalan a Fegyverneki Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke Polgármesteri Hivatal csoportvezet i, gazdaságvezet 2. napirendhez: dr. Tóth Péter a Törökszentmiklósi Rend rkapitányság vezet je Simon Imre, a Fegyverneki Rend r rs parancsnoka 3. napirendhez: Kovács Ildikó pályázó, 5222 Örményes, Dózsa György út 15.

3 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út / napirendhez: Valamennyi intézményvezet 5. és 7. napirendekhez meghívott: Barta Józsefné a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Központ igazgatója 6. napirendhez meghívott: Barta Józsefné, a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ igazgatója A Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai Hornyákné Szabó Bernadett, az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola igazgatója Balogh Mihályné, a Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcs de igazgatója dr. Hajdú László Lajos, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi F osztály vezet je (5001 Szolnok, Pf.: 145) Falusiné Bóka Mária, Törökszentmiklósi Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztály vezet je (5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. út 135.) 8. napirendhez: Balogh Mihályné a Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcs de igazgatója 12., 13. és 14. napirendekhez: Nardai Dániel a Fegyverneki Mez gazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény vezet je Fegyvernek, május 14. Tatár László polgármester

4 Fe g yve r nek Váro s Po lg ár me st ere Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. Tájékoztató Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete május 28-ai ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről. Tisztelt Képviselőtestület! A két ülés közötti események: Május 5-én a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ által az időseknek szervezett Anyák Napi rendezvényen vettem részt. Május 13-án Álmosdi Árpád tervezővel egyeztetésre került sor a településfejlesztési és teleprendezési terv megvalósításáról, a településkép kialakításáról. Május 12-én Budapesten az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelü gyelőségen, 14-én a Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon a települési szilárd hulladék közszolgáltatás folyamatos biztosításáról folytattunk megbeszélést. Május 21-én a Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanács ülésére kaptam meghívást. Május 23-án a Fegyvernek és Vidéke Takarékszövetkezet közgyűlésén vettem részt. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. megkereste Fegyvernek Város Önkormányzatát, hogy a Zrt. vagyonkezelésében álló 30 db Fegyvernek belterületi lakóingatlan házi szennyvízvezetékének kiépítésében működjön közre. Az érintettet ingatlanok helyszíni felmérése megtörtént, a kivitelezési munkákhoz kapcsolódó vállalkozási szerződések előkészítését a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. megkezdte. Az előzetes helyszíni felmérések alapján 21 ingatlan felmérése már megtörtént, (a hiányzó ingatlanokon a lakó nem elérhető, illetve a kivitelezés már önerőből megtörtént), a rögzített műszaki tartalom alapján kalkulált vállalkozó díj Ft + ÁFA. A kivitelezési munkákat a Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény a szennyvízprojekt műszaki átadását követően legkésőbb szeptember 15-ig elvégzi. I. Átruházott hatáskörben hozott döntések A.) Polgármester döntései: április hónapban 1.) A szociális ellátások szabályozásáról szóló 32/2012.(VI.01.) rendelet alapján biztosított átruházott hatáskörömben hozott döntés:

5 2 - rendkívüli települési támogatás elhunyt személy eltemettetéséhez hozzájárulás 1 - átállási támogatás (7. ) - - Bursa Hungarica Felsőokt.Önk.Ösztöndíj (8. ) - - ált.isk.tanulók bérlettámogatása (15. ) 32 - köztemetés (szoc.tv.48. ) - B.) Bizottság döntései: A Szociális és Egészségügyi Bizottság a szociális ellátások szabályozásáról szóló 32/2012.(VI.01.) rendelet 5. (12) bekezdése alapján biztosított átruházott hatáskörében hozott döntései: - rendkívüli települési támogatás megáll. 3 - rendkívüli települési támogatás elutasítás 1 II. Polgármesteri keret felhasználás: évben felhasználható: ,- Ft április 30-ig felhaszn.(ügyfelek): ,- Ft (civil szervezeteknek): ,- Ft ÖSSZESEN: ,- Ft Ebből: szociális segély: ,- Ft szoc.segély természetben: ,- Ft kölcsön: ,- Ft ebből: 4 fő temetési kölcsön Felhasználható: ,- Ft III. Nettó ötmillió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó árubeszerzés, építési beruházás, szolgáltatás megrendelése, vagyonértékesítés, vagyonhasznosítás, vagyoni értékű jog átadása, koncesszióba adásra vonatkozó szerződések: 0 IV. Fontosabb jogszabályok : - Fegyvernek, május 20. Tatár László polgármester

6 FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERE Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete május 28-ai ülésére a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság vezetőjének beszámolója Fegyvernek Város közrendjének közbiztonságának helyzetéről Tisztelt Képviselőtestület! A Rendőrségről szóló évi XXXIV. tv. 8.. (4) bekezdése alapján a rendőrkapitány vagy kijelölt helyettese évente beszámol a rendőrkapitányság illetékességi területén működő települési önkormányzat képviselőtestületének a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról. Ez alapján a mellékelt beszámolót készítette el a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság vezetője. Fentiek szerint javasoljuk az alábbi határozati javaslat elfogadását../2015.(v.28.) sz. önkormányzati határozati javaslat: A Fegyverneki Rendőrőrs évi tevékenységéről készült beszámoló elfogadásáról Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Rendőrségről szóló évi XXXIV. tv. 8.. (4) bekezdése alapján a Fegyverneki Rendőrőrs évi tevékenységéről készült beszámolót elfogadja, egyúttal megköszöni a Rendőrség évben végzett munkáját. Erről értesül: 1.) Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság vezetője 2.) Fegyverneki Rendőrőrs parancsnoka 3.) Tatár László polgármester 4.) dr. Pető Zoltán jegyző 5.) Képviselőtestület tagjai Fegyvernek, május 18. Tatár László Polgármester

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete május 28-ai ülésére az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola Móra Ferenc Általános Iskola Tagintézménye tagintézmény-vezető (magasabb vezető) kinevezéséről Tisztelt Képviselőtestület! A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Törökszentmiklósi Tankerülete pályázatot hirdetett az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola Móra Ferenc Általános Iskola Tagintézménye tagintézmény-vezető (magasabb vezető) munkakörre. A pályázat beadási határideje: április 05. A pályázati kiírásra egy pályázat érkezett Kovács Ildikó részéről. Tokainé Csörgő Henrietta, a KLIK Törökszentmiklósi Tankerület által megbízott Előkészítő Bizottság elnöke május 4-én adta át véleményezésre Kovács Ildikó pályázatát Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének. A pályázati kiírásnak és a jogszabályi előírásnak a pályázat megfelel. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy véleményezze a beadott pályázatot és az alábbi határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni: /2015.(V.28.) sz. önkormányzati határozati javaslat: Az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola Móra Ferenc Általános Iskola Tagintézménye tagintézmény-vezető (magasabb vezető) kinevezéséről Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b./ pontja alapján az alábbi határozatot hozza: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 68.. (1) bekezdése alapján az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola Móra Ferenc Általános Iskola Tagintézmény tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására javasolja kinevezni Kovács Ildikót, 5222 Örményes, Dózsa György út 15. szám alatti lakost. Erről értesül: 1.) Kovács Ildikó 5222 Örményes, Dózsa György út ) Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola igazgatója 3.) Tatár László polgármester 4.) dr. Pető Zoltán jegyző 5.) Képviselőtestület tagjai Fegyvernek, május 14. Tatár László polgármester

30 1 Fegyvernek Város Önkormányzat Polgármesterétől 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. E L Ő T E R J E S Z T É S Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete május 28-ai ülésére Fegyvernek Város Önkormányzata évi költségvetésének módosításáról Tisztelt Képviselőtestület! Az államháztartásról szóló évi CIXV. tv (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról (meghatározott kivétellel) a képviselőtestület dönt. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete januári ülésén az 2/2015.(II.11.) számú rendeletével fogadta el az Önkormányzat évi költségvetését eft főösszeggel. Ez idáig a költségvetés főösszegét nem módosította a Képviselőtestület. A jelenlegi módosító javaslat elfogadása esetén a költségvetés főösszege eft-tal növekszik, melyet kiemelt előirányzatonként, illetve további részletézésben és indoklással az előterjesztés további részében mutatunk be. A költségvetés módosítása összefoglalva az alábbiak miatt vált szükségessé: Elsősorban a 408/2012.(XII.28.) számú korm. rendelet alapján kifizetett bérkompenzáció és kapcsolódó járulékainak beemelése miatt (kiadási oldalon személyi juttatások és járulékok, bevételi oldalon az állami támogatás), Ezen kívül Fegyvernek Város önkormányzat Képviselőtestületének az Önkormányzat évi zárszámadásáról szóló 12/2015.(IV.29.) számú rendelete alapján a évi költségvetési maradvány rendezése miatt, - bevételi oldalon eft intézményi szabad pénzmaradványok elvonása annak tartalékba helyezése, felhasználása, az intézményeknél szintén a évi költségvetési maradvány rendezése miatt javaslunk előirányzat módosítást. Beemelésre kerül éves szinten 23,22 fő közfoglalkoztatotti létszám (évközben induló pályázatok) a hozzá kapcsolódó bérek, járulékok és támogatás összege. Útépítéshez, karbantartásokhoz kapcsolódó felmerülő kiadások előirányzatosítására teszünk ezen felül javaslatot, valamint a Történelmi emlékpark építéséhez kapcsolódóan a pályázati forrással nem fedezett dologi kiadások beemelésére. A képviselő-testület döntése alapján a számlavezető pénzintézettel kötött eft folyószámla hitelkeret, a számviteli szabályozás alapján mind bevételi mind kiadási oldalon növeli a főösszeget. A módosítási javaslat elfogadása esetén a költségvetés főösszege eft-ra módosul. A módosítási javaslatok összességében eft-tal csökkentik a működési tartalék előirányzatát. Felhasználható szabad tartalék előirányzata: eft.

31 2 I. FEGYVERNEKI TISZAVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE A b e v é t e l i előirányzatokat javaslom növelni az alábbiak szerint: e Ft Előző évi pénzmaradvány e Ft 12/2014(IV.30.) sz. önkormányzati rend. alapján évi maradványa e Ft Intézményfinanszírozás : 516 e Ft Óvoda Intézmény finanszírozás: - 349/2014.(XII.29.) sz. Korm. rendelet alapján bérkompenzációra( ig) 442 e Ft Bölcsőde - 349/2014.(XII.29.) sz. Korm. rendelet alapján bérkompenzációra( ig) 74 e Ft A k i a d á s i előirányzatokat javaslom növelni, ill. átcsoportosítani e Ft A személyi juttatások : 256 eft A foglalkoztatottak személyi juttatásait javaslom növelni: Óvoda - 349/2014.(XII.29.) sz. Korm. rendelet alapján bérkompenzációra( ig) 348 e Ft =ebből kötelező feladat 223 eft, önként vállalt 38 e Ft - bér átcsoportosítás munkáltatói táppénzre (járulékok közé) -150 e Ft - technikai tétel: béren belüli átcsoportosítás (tv.szerinti bérből egyéb személyi jutt.ra) -94 e Ft - technikai tétel: béren belüli átcsoportosítás (tv.szerinti bérből egyéb személyi jutt.ra) 94 e Ft Bölcsőde - 349/2014.(XII.29.) sz. Korm. rendelet alapján bérkompenzációra( ig) 58 e Ft - technikai tétel: béren belüli átcsoportosítás (tv.szerinti bérből egyéb személyi jutt.ra) -9 e Ft - technikai tétel: béren belüli átcsoportosítás (tv.szerinti bérből egyéb személyi jutt.ra) 9 e Ft Járulékok: 115 e Ft A járulékokat javaslom növelni a bér növekedéssel összefüggésben Óvoda - 349/2014.(XII.29.) sz. Korm. rendelet alapján bérkompenzáció járuléka( ) 94 e Ft - átcsoportosítás dologi kiadáshoz a 2014.évi C.törvény 41 (6) bekezdés alapján: -145 e Ft - bérből átcsoportosítás munkáltatói táppénzre 150 e Ft Bölcsőde - 349/2014.(XII.29.) sz. Korm. rendelet alapján bérkompenzáció járuléka( ) 16 e Ft Dologi kiadások: 419 e Ft Óvoda - Maradványból dologi kiadásra (Konyha számla, szippantás, egyéb dologi, ÁFA befiz.) 315 e Ft - átcsoportosítás járulékból a 2014.évi C.törvény 41 (6) bekezdés alapján: 145 e Ft - átcsoportosítás beruházásra (telefonkészülék, rádió, ételmintás üveg beszerzés) -62 e Ft Bölcsőde - Maradványból dologi kiadásra (Konyha számla) 21 e Ft Egyéb működési célú kiadások e Ft Óvoda - 12/2014(IV.30.) sz. önkorm. rend. alapján évi maradvány e Ft Beruházások 62 e Ft Óvoda - Dologibólból beruházásra átcsoportosítás (telefonkészülék, rádió, ételmintás üveg) 62 e Ft II. FEGYVERNEKI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

32 3 A bevételek előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint eft A támogatás értékű bevétel előirányzatot javaslom növelni az alábbi szerint 150 eft -Egyéb támogatás értékű működési bevétel Táncházi programok megrendezésére 3608/08973 pályázat A pénzforgalom nélküli bevételek előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint: eft -Előző évi maradvány igénybevétele Az intézmény finanszírozás előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint: 56 eft -Támogatások előirányzata (bér kompenzáció) A 2015 évi bér komp. fedezete bér és járulék, december május hó A kiadások előirányzatát javaslom növelni alábbiak szerint A személyi juttatások előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint: eft 44 eft -Foglalkoztatottak személyi juttatásai A munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát javaslom növelni 12 eft -A bér kompenzáció járuléka A dologi kiadások előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint: -Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások -Egyéb szolgáltatások -Egyéb dologi kiadások -Fizetendő általános forgalmi adó Átcsoportosítás miatt 150 eft 100 eft -100 eft -373 eft 523 eft A támogatás értékű kiadások előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint:1.571 eft -4 számú melléklet szerinti maradvány visszafizetése III. ÖNKORMÁNYZAT

33 4 SSZ. Szakfeladat száma/megnevezése/ kiemelt előirányzat Tételes módosítási javaslat (eft) Kiemelt ei. Mód.összege (eft) Kiemelt ei. Mód.összege (eft) Szakfeladat mód. Összesen(eFt) Önk. Eszámolásai központi költségvetéssel KIADÁSOK 0 BEVÉTELEK Állami támogatások =Egyéb Egyéb működési támogatás -bérkompenzáció fedezete Támogatási célú finanszírozási műveletek KIADÁSOK Intézményfinanszírozás I. Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde 516 =Működésre (bérkompenzáció II. Művelődési Ház és Könyvtár 56 =Működésre III. Polgármesteri Hivatal 657 =Működésre Konyha 682 =Működésre(bérkompenzáció Városüzemeltetési Intézmény =Működésre Orvosi rendelő 226 =Működésre Támogatás értékű kiadások 892 =Működési célú 892 Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Közterület rendjének fenntartása KIADÁSOK Személyi juttatások 102 =Foglalk. Szem jutt havi bérkompenzáció Munkaadói járulékok 27 - bérkompenzációhoz kapcsolódó járulékok 27 BEVÉTELEK 0

34 HOSSZABB IDŐTARTAMÚ KÖZFOGLALKOZTATÁS MINTA PRG.START 0 KIADÁSOK Személyi juttatások ,22 fő =Foglalkoztatottak személyi juttatásai Közfoglalkoztatottak személyi juttatásai -10 fő ig (7512/ ) fő ig (3917/ ) fő ig(5930/ ) fő ig (3455/ ) Munkaadói járulék fő ig (7512/ ) fő ig (3917/ ) fő ig(5930/ ) fő ig (3455/ ) 481 BEVÉTELEK Támogatás éert. Bevételek O91611 Egyéb működési Támogatás fő ig (7512/ ) fő ig (3917/ ) fő ig(5930/ ) fő ig (3455/ ) Erdőgazdálkodás 147 KIADÁSOK 0 BEVÉTELEK Működési támogatások 147 =Egyéb működési támogatás fej.kez Erdő tel. Támogatás (fenntartás) Út autópálya építés -636 KIADÁSOK Dologi kiadások 636

35 Mindazok melyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak Fő út, Deák F. út, Szent Erzsébet út járda karban tartások anyag: zútott kő, cement, sóder Működési célú előzetesen felszámított adó Fő út, Deák F. út, Szent Erzsébet út járda karban tartások anyag: zútott kő, cement, sóder Áfa BEVÉTELEK Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása KIADÁSOK Dologi kiadások Hajtó és kenőanyag felhasználás út karbantartáshoz, zúzott kő, cement, sóder Működési célú előzetesen felszámított adó BEVÉTELEK Szennyvíz gyűjtés tisztítás elhelyezés KIADÁSOK Dologi kiadások szennyvízártalmatlanítás díja TRV Működési előzetesen felsz Áfa Város és községgazdálkodás KIADÁSOK Személyi juttatások 57 =Foglalkoztatottak szem. Jutt havi bérkompenzáció Munkaadói járulékok 16 - bérkompenzációhoz kapcsolódó járulékok 3. Dologi kiadások =Egyéb dologi karbantartás Mercedes sprinteren hengerfej javítás Mercedes Vito karosszéria javítás

36 kataszteri program díja műk.c. előzetesen felsz Áfa Támogatás értékű kiadások =Működési c. tám. értékű kiadások egyéb civil szervezetnek Törökszentmiklósi tűzoltóság támogatása Felhalmozási kiadások 38 =Beruházás Irattárba polc beszerzése irattári polc Áfa 8 6. Tartalékok =Működési célú tartalékok a 12/2015(IV.29. számú önk. Rendelet alapján előző évi maradvány tartalékba helyezése 1. Számú költségvetés módosítás eredményeként csökken /2015(IV.29. számú önk. Rendelet alapján előző évi maradvány tartalékba helyezése : dologi kiadásokra 12/2015(IV.29. számú önk. Rendelet alapján előző évi maradvány tartalékba helyezése : szennyvízberuházási előleg 12/2015(IV.29. számú önk. Rendelet alapján előző évi maradvány tartalékba helyezése: Lakossági szennyvíz szippantás előleg 12/2015(IV.29. számú önk. Rendelet alapján előző évi maradvány tartalékba helyezése: Start közfoglalkoztatási előleg 12/2015(IV.29. számú önk. Rendelet alapján előző évi maradvány tartalékba helyezése:önhiki támogatás

37 8 12/2015(IV.29. számú önk. Rendelet alapján előző évi maradvány tartalékba helyezése: normatíva felülvizsgálathoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettség Önk. Lakásért. Szla Lakásépítési szla 349 Polgármesteri keret felhasználás Szociális segély természetben Szociális segély Kamatmentes kölcsön Kamatmentes kölcsön visszatérülése -civil szervezetek támogatása BEVÉTELEK Működési bevételek Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel TRV bérleti díj v Cascó kártérítés Mercedes Támogatás értékű bevételek =Működési c. tám. értékű bevételek előző évi pénzmaradvány átvétele Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének az önkormányzat évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 12/2015.(IV.29.) számú rendelete alapján Tiszavirág NOÓ és Bölcsőde Művelődési Ház és Könyvtár Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási intézmény Pénzforgalom nélküli bevétel Előző évi kv. Maradvány igénybevétele 12/2015.(IV.29.) sz. zárszám rendelet 6.. (3) bek. Alapján Civil szervezetek működési támogatása BEVÉTELEK

38 9 KIADÁSOK Véglegesen átadott pénzeszközök =Működési célú végleges pe. Átadás polgármesteri keretből adott támogatások civil szervezeteknek Egyéb szoc. Pénzbeni ell BEVÉTELEK Kölcsönök törlesztése =Működési célú polgármesteri keretből visszatérülő KIADÁSOK Kölcsönök nyújtása =Működési c polgármesteri keretből adott kölcsönök Forgatási c. és finanszírozási műveletek BEVÉTELEK Finanszírozási bevételek Likvid célú hitelek felvétele Folyószámla hitel beemelése a 33/2015.(III.05.) számú önk. Hat. Alapján KIADÁSOK Hitel kölcsön törlesztése Likvid hitelek törlesztése Folyószámla hitel törlesztése a 33/2015.(III.05.) számú önk. Hat. Alapján Szabad kapacitás terhére végzett tevékenység 79 BEVÉTELEK 0 KIADÁSOK Személyi juttatások 62 =Foglalkoztatottak szem. Jutt havi bérkompenzáció Munkaadói járulékok 17 - bérkompenzációhoz kapcsolódó járulékok 17

39 Településfejlesztési projektek és támogatásuk BEVÉTELEK 0 KIADÁSOK Dologi kiadások Szakmai anyagként nem számolható kiadások( történelmi emlékpark önkormányzati saját erő köracél, cement, kőelemek, fa és fűrészáru 450 Szakmai anyagként nem számolható kiadások( történelmi emlékpark önkormányzati saját erő köracél, cement, kőelemek, fa és fűrészáru Áfa I. negyed éves Áfa befizetés BEVÉTELEK KIADÁSOK IV. FEGYVERNEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL SSZ. Szakfeladat Tételes Kiemelt ei. Kiemelt ei. Szakfeladat száma/megnevezése/ kiemelt módosítási Mód.összege Mód.összege mód. előirányzat javaslat (eft) (eft) (eft) Összesen(eFt) Önk. És hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége KIADÁSOK Személyi juttatások 451 =Foglakoztatottak szem.jutt havi bérkompenzáció Munkaadói járulékok havi bérkompenzációhoz 121 kapcsolódó járulékok Táppénz hozzájárulás 1-4 havi 35 teljesítés alapján 3. Dologi kiadások 139 =Egyéb dologi kiadások havi Testületi ülések 110 pogácsa sütés más rovaton nem 29 szerepeltethető dologi kiadás fizetési kötelezettség költségvetési törvény alapján (2014) 4. Felhalmozási kiadások 56 =Beruházás 56

40 Egyéb tárgyi eszköz beszerzés 44 (1 db forgószék, sötétítő függöny irodába, 1 db telefon készülék beszerzése) egyéb tárgyi eszköz 12 beszerzéshez kapcsolódó Áfa 5. Támogatás értékű kiadások =Előző évi maradvány átadása zárszámadási rendelet alapján BEVÉTELEK Működési bevételek fénymásolás anyakönyvi 138 események bevételei munkabér, egyéb követelés Adó-,vám és jövedéki -68 igazgatás KIADÁSOK Személyi juttatások 68 =Foglakoztatottak szem.jutt havi bérkompenzáció Munkaadói járulékok havi bérkompenzációhoz 15 kapcsolódó járulékok BEVÉTELEK Országgyűlési Önkormányzati és EU választáshoz kapcs. Tevékenységek BEVÉTELEK 57 Támogatás értékű bevételek Egyéb működési c. 57 támogatások bevételei KIADÁSOK Támogatási célú finanszírozási műveletek KIADÁSOK 0 BEVÉTELEK Intézményfinanszírozás 657 =Intézményfinanszírozás működésre 657 =Önkormányzati kiegészítés I. 17 =Bérkompenzáció Előző évi kv. Maradvány igénybevétele /2015.(IV.29.) sz. zárszám rendelet 6.. (3) bek. Alapján KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK ÖSSZESEN FEGYVERNEKI GYERMEKÉLELMEZÉSI KONYHA

41 12 A Bevételek előirányzatát javaslom megemelni az alábbiak szerint Az egyéb intézményi bevételek előirányzatát javaslom megemelni: e Ft-tal e Ft-tal -A készletértékesítés ellenértékének előirányzatát megemelni: + 4 e Ft-tal az iskolai rendezvényekre biztosított alapanyagok összegével. -A kamatbevételek előirányzatát megemelni: + 1 e Ft-tal -A rendezvényi étkeztetés előirányzatát megemelni: e Ft-tal Az első negyedévben vállalt rendezvények többlet bevételének összegével. A pénzforgalom nélküli bevételek előirányzatát javaslom megemelni: -Jogszabály változás miatt az önálló beszámoló készítési kötelezettség eredményeként keletkezett előző évi pénzmaradvány összegével: Az intézményfinanszírozás előirányzatát javaslom megemelni: e Ft-tal e Ft-tal e Ft-tal -Az egyéb önkormányzati kiegészítés előirányzatát megemelni az alkalmazottak részére kifizetett bérkompenzáció (januártól áprilisig terjedő időszak) és járulékainak fedezetére kapott támogatás összegével: e Ft-tal A Kiadások előirányzatát javaslom megemelni az alábbiak szerint A személyi juttatások előirányzatát javaslom megemelni összesen: -Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásainak előirányzatát megemelni: az alkalmazottaknak részére kifizetett bérkompenzáció összegével januártól április hónapig terjedő időszakra e Ft-tal e Ft-tal e Ft-tal -A kereset-kiegészítés összegének átvezetését javaslom a normatív jutalmak fedezetére: - közalkalmazottak bére előirányzat: e Ft - normatív jutalmak előirányzat: e Ft -A betegszabadság idejére fizetett díjazás fedezetére az alábbi átvezetést javaslom: -közalkalmazottak bére: e Ft -foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai: e Ft A munkaadókat terhelő járulékok összegét javaslom megemelni: e Ft-tal -A szociális hozzájárulási adó előirányzatát javaslom megemelni: e Ft-tal Az alkalmazottak részére kifizetett bérkompenzáció járulékaival. -Az egészségügyi hozzájárulás előirányzatát javaslom megemelni: + 8 e Ft-tal -Táppénz hozzájárulás előirányzatát javaslom megemelni: + 37 e Ft-tal -A személyi jövedelemadó előirányzatát javaslom megemelni: + 5 e Ft-tal

42 13 A dologi kiadások előirányzatát javaslom megemelni az alábbiak szerint: -Az egyéb szolgáltatások előirányzatát megemelni: -Ételhulladék, használt ételzsiradék szállítási költsége: e Ft -Autómosás költsége: + 80 e Ft -Szakmai nap részvételi díja: + 15 e Ft -Zsírfogó akna tisztítási költsége: e Ft -ÁH-n kívüli nem fedezeti ügyletek kamatkiadásainak előirányzatát javaslom megemelni: -Adó-,vám, illeték és más adójellegű kiadások előirányzatát javaslom megemelni: Az iparkamarai regisztráció költségével e Ft-tal e Ft-tal + 10 e Ft-tal + 5 e Ft-tal -A költségvetési tervezés pontosítása érdekében az alábbi átvezetéseket javaslom: -informatikai szolgáltatások igénybevétele: + 90 e Ft -Egyéb kommunikációs szolgáltatások - 90 e Ft -Egyéb szolgáltatások előirányzata: e Ft -Vásárolt élelmezés előirányzata: + 24 e Ft -Postaköltség előirányzata: + 5 e Ft -Szállítás előirányzata: e Ft -Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások: + 29 e Ft A beruházások előirányzatát javaslom megemelni: A szennyvíz csatorna rákötési költségével. A támogatás értékű kiadások előirányzatát javaslom megemelni: + 90 e Ft-tal e Ft-tal -A működési célú támogatási értékű kiadások előirányzatán belül a zárszámadási rendelet alapján az előző évi pénzmaradvány összege, ami az önálló beszámoló készítési kötelezettség miatt keletkezett, átadásra kerül az önkormányzat részére. FEGYVERNEKI MEZŐGAZDASÁGI, VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI INTÉZMÉNY Bevételi előirányzat javasolt emelése: eft - Az Intézményfinanszírozás a bérkompenzáció összegével emelkedik + 1,428 eft Kiadási előirányzat javasolt emelkedése eft

1.. A rendelet 1.. (1) bekezdésében a táblázat hatályát veszti, helyébe az alábbi táblázat lép:

1.. A rendelet 1.. (1) bekezdésében a táblázat hatályát veszti, helyébe az alábbi táblázat lép: 1 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2015.(IX.30.) önkormányzati rendelete Fegyvernek Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013.

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 4. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Tájékoztató Csabdi Község a 2015. I. félévi gazdálkodásról Tárgykört

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/201 (IX.2) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 3/201 (III.1) önkormányzati rendelet áról Sarkadkeresztúr Község

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete 6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013.(IX.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról 1/2013. (II.15.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014 (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról. Jászszentandrás

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Részletesebben

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11 / 2014.(V. 29. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11 / 2014.(V. 29. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11 / 2014.(V. 29. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány Nagyközség

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

12. Napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 24-i soros ülésére

12. Napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 24-i soros ülésére 12. Napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 24-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(V.5) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft) 1. sz. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft) B E V É T E L E K Megnevezés Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat K I A D ÁS O K Módosított Teljesítés

Részletesebben

A rendelet kihirdetése az Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel a mai napon megtörtént.

A rendelet kihirdetése az Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel a mai napon megtörtént. Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015.(IX.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2.

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2. Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 9/2014. (IV.30.) számú önkormányzati rendelete Kétegyháza Nagyközség a zárszámadásáról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Kétegyháza Nagyközség költségvetésének

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i soros ülésére 3. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft)

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Megnevezés Eredeti előirányzat 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása Karbantartási szolgáltatás

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1/2012. (II. 16.) ÖR RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Pénzügyi

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 15/2015. (IX. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 15/2015. (IX. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 15/2015. (IX. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/896/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege 1.1. melléklet az 5/2015.(V.22.) önkormányzati rendelethez Rábcakapi Község Önkormányzata 2014. év költségvetésének mérlege B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Bevételi jogcímek 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

1. melléklet a.../2013. (IX...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K

1. melléklet a.../2013. (IX...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. melléklet a.../2013. (IX....) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Módosítás 1 2 3 4 4 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 63 420 63 413 905

Részletesebben

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 2 Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

ab) munkaadókat terhelő járulékok

ab) munkaadókat terhelő járulékok Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 17.) önkormányzati

Részletesebben

(1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. melléklet Kolontár Község Önkormányzata 1.

1. melléklet Kolontár Község Önkormányzata 1. Kolontár Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K ezer forint A B C D E F G H Cím- Alcím- Előir. Kiemelt BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE 2015.

Részletesebben

1. (1) Az 1/2015.(II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2015.(II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015.(IX.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015.évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról Szuhakálló

Részletesebben

Dr. Kukorelli László. jegyző

Dr. Kukorelli László. jegyző Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016.(I. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti

Részletesebben

1./ Az Önkormányzat évi költségvetésének módosítása Előterjesztő: polgármester

1./ Az Önkormányzat évi költségvetésének módosítása Előterjesztő: polgármester 1./ Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása Előterjesztő: polgármester ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítására Készült: Diósjenő Község Önkormányzata

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére 2.napirend: Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés %

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Piliscsév Község Önkormányzata I/1.számú melléklet Mérleg 2015.06.30. Bevételek Kiadások eft Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Intézm. működési bev. 8 778 15 853 12 223

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025 Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 164 008 879 10 689 364 175 382 710 12 600 834 Közös Önkormányzati

Részletesebben

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz számú napirend a Képviselő testület 2014. október 29-i ülésén Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata 2014. háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Tisztelt Képviselő testület! Ezúton

Részletesebben

Rendelet-tervezet. 2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

Rendelet-tervezet. 2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 13.) önkormányzati

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.9.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.9.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.9.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetése végrehajtásáról 1 Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/ 2015.( IV.24. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/ 2015.( IV.24. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/ 2015.( IV.24. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Részletesebben

Borsodnádasdi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE. B E V É T E L E K Ezer forintban

Borsodnádasdi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE. B E V É T E L E K Ezer forintban Borsodnádasdi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe következő rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe következő rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2016.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 25.) önkormányzati

Részletesebben

Előterjesztés. Bevételek Összeg (Ft) Kiadások Összeg (Ft) Közvetített szolgáltatások Áfa Áfa Készletértékesítés ellenértéke

Előterjesztés. Bevételek Összeg (Ft) Kiadások Összeg (Ft) Közvetített szolgáltatások Áfa Áfa Készletértékesítés ellenértéke Előterjesztés Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő testületének Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 18/2015.(VIII.27.) számú rendeletének módosítására Tisztelt

Részletesebben

KippKopp Óvoda és Bölcsőde 2013.06.30. társulás előtti. Feladat megnevezése 04. 1 2 3 4 5.a 5.b 5. a+b 6

KippKopp Óvoda és Bölcsőde 2013.06.30. társulás előtti. Feladat megnevezése 04. 1 2 3 4 5.a 5.b 5. a+b 6 KippKopp Óvoda és Bölcsőde 2013.06.30. társulás előtti 1. melléklet Feladat 04 Előirányzat-csoport, kiemelt Eredeti előirány-zat Összeen 1 2 3 4 5.a 5.b 5. a+b 6 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2 / 2016.(II. 26. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2 / 2016.(II. 26. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2 / 2016.(II. 26. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező,

Részletesebben

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /206. (II.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 206. évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K ...Önkormányzat melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Eredeti 201 évi Módosított 1 2 4 5 I. Önkormányzat

Részletesebben

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei 1.melléklet Bevételi jogcím ezer forint 2 3 I. Műkéödési célú támogatás államháztartáson belül 136 999 1. Önkormányzatok műköldési

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról Hatályos: 2016. augusztus 23-tól Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati

Részletesebben

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelet áról Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

1. (1) Az 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(VIII.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról Szuhakálló

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához A költségvetési rendelet módosítására az 1. információs táblában kimutatott javaslatok

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések 1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetés CÍMREND Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek évi

Önkormányzati szintű bevételek évi 2. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2016. évi 2016. évi előirányzat Polgármesteri Sorszám Megnevezés Önkormányzat Hivatal, Összesen intézmények 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (IX. 28.) rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/460/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/ 2016.(II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/ 2016.(II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ Költségvetési bevételek 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/ 2016.(II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére 873-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.13.)

Részletesebben

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2013.

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 66/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 66/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 66/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Tapolca Város Önkormányzata, Gyulakeszi Község Önkormányzata és Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2014. április 25-i nyilvános

Részletesebben

Körösladány Város Önkormányzat a 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015/II.27./sz. rendeletének 1. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 1..

Körösladány Város Önkormányzat a 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015/II.27./sz. rendeletének 1. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 1.. Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7/2015. (IX.25.) ÖR. sz. önkormányzati rendelete a Körösladány Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.27.) sz. önkormányzati

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 8/2013. (VI.28.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím i mód.elői. 1 2 3 3 1. I. Önkormányzat működési

Részletesebben

Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

2. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-jétőlkell alkalmazni. címzetes főjegyző

2. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-jétőlkell alkalmazni. címzetes főjegyző Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 Vadna községi

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben