Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út /

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010"

Átírás

1 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út / MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL TESTÜLETE MÁJUS 28-án - CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel meghívom Napirendek előtt: Interpelláció Helye: Városháza tanácsterme Napirendi javaslat: 1. Polgármester tájékoztatója 2. Törökszentmiklósi Rend rkapitányság vezet jének beszámolója Fegyvernek Város közrendjének közbiztonságának helyzetér l 3. Az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola Móra Ferenc Általános Iskola Tagintézménye tagintézmény-vezet (magasabb vezet ) kinevezésér l 4. Fegyvernek Város Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról 5. Beszámoló a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ évi szakmai munkájáról 6. Beszámoló a gyermekvédelmi törvény helyi végrehajtásáról 7. Beszámoló a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulás évi szakmai munkájáról 8. Az óvodai körzethatárok meghatározásáról 9. A Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás vagyonfelosztásáról 10. A Fegyverneki Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére irodahelyiség igénylésér l 11. Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító-Megel z Intézet támogatásáról

2 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út / A nem veszélyes hulladék összegy jtésére és hulladéklerakó telepre történ szállításáról szóló közszolgáltatói szerz dés felmondásáról 13. A Települési Szennyvíztisztító telep b vítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken projekt keretében a közterületek helyreállítására vonatkozó szerz dések megkötésér l 14. Térfigyel kamerarendszer b vítésér l 15. Fegyvernek Város Önkormányzata évi Közbeszerzési Tervének elfogadásáról 16. Fegyvernek, Táncsics M. út 93. sz. alatti ingatlan megvásárlásáról 17. Tisza-menti LEADER Közhasznú Egyesület pályázatának támogatásáról 18. Fegyvernek Községi Sportegyesület pályázatának támogatásáról 19. Fegyvernek Községi Sportegyesület infrastrukturális feltételeinek javítását célzó beruházás támogatásáról 20. a Fegyvernek Községi Sportegyesület által megvalósított Kalandpark beruházási költségeinek finanszírozásáról 21. A helyi önkormányzatok m köd képességének meg rzését szolgáló kiegészít támogatás évi igénylésér l El adó: Tatár László polgármester Valamennyi napirendhez meghívott: Képvisel testület tagjai dr. Botka János Hunor Törökszentmiklósi Járási Hivatal hivatalvezet je dr. Pet Zoltán jegyz Páva Bertalan a Fegyverneki Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke Polgármesteri Hivatal csoportvezet i, gazdaságvezet 2. napirendhez: dr. Tóth Péter a Törökszentmiklósi Rend rkapitányság vezet je Simon Imre, a Fegyverneki Rend r rs parancsnoka 3. napirendhez: Kovács Ildikó pályázó, 5222 Örményes, Dózsa György út 15.

3 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út / napirendhez: Valamennyi intézményvezet 5. és 7. napirendekhez meghívott: Barta Józsefné a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Központ igazgatója 6. napirendhez meghívott: Barta Józsefné, a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ igazgatója A Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai Hornyákné Szabó Bernadett, az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola igazgatója Balogh Mihályné, a Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcs de igazgatója dr. Hajdú László Lajos, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi F osztály vezet je (5001 Szolnok, Pf.: 145) Falusiné Bóka Mária, Törökszentmiklósi Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztály vezet je (5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. út 135.) 8. napirendhez: Balogh Mihályné a Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcs de igazgatója 12., 13. és 14. napirendekhez: Nardai Dániel a Fegyverneki Mez gazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény vezet je Fegyvernek, május 14. Tatár László polgármester

4 Fe g yve r nek Váro s Po lg ár me st ere Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. Tájékoztató Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete május 28-ai ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről. Tisztelt Képviselőtestület! A két ülés közötti események: Május 5-én a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ által az időseknek szervezett Anyák Napi rendezvényen vettem részt. Május 13-án Álmosdi Árpád tervezővel egyeztetésre került sor a településfejlesztési és teleprendezési terv megvalósításáról, a településkép kialakításáról. Május 12-én Budapesten az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelü gyelőségen, 14-én a Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon a települési szilárd hulladék közszolgáltatás folyamatos biztosításáról folytattunk megbeszélést. Május 21-én a Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanács ülésére kaptam meghívást. Május 23-án a Fegyvernek és Vidéke Takarékszövetkezet közgyűlésén vettem részt. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. megkereste Fegyvernek Város Önkormányzatát, hogy a Zrt. vagyonkezelésében álló 30 db Fegyvernek belterületi lakóingatlan házi szennyvízvezetékének kiépítésében működjön közre. Az érintettet ingatlanok helyszíni felmérése megtörtént, a kivitelezési munkákhoz kapcsolódó vállalkozási szerződések előkészítését a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. megkezdte. Az előzetes helyszíni felmérések alapján 21 ingatlan felmérése már megtörtént, (a hiányzó ingatlanokon a lakó nem elérhető, illetve a kivitelezés már önerőből megtörtént), a rögzített műszaki tartalom alapján kalkulált vállalkozó díj Ft + ÁFA. A kivitelezési munkákat a Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény a szennyvízprojekt műszaki átadását követően legkésőbb szeptember 15-ig elvégzi. I. Átruházott hatáskörben hozott döntések A.) Polgármester döntései: április hónapban 1.) A szociális ellátások szabályozásáról szóló 32/2012.(VI.01.) rendelet alapján biztosított átruházott hatáskörömben hozott döntés:

5 2 - rendkívüli települési támogatás elhunyt személy eltemettetéséhez hozzájárulás 1 - átállási támogatás (7. ) - - Bursa Hungarica Felsőokt.Önk.Ösztöndíj (8. ) - - ált.isk.tanulók bérlettámogatása (15. ) 32 - köztemetés (szoc.tv.48. ) - B.) Bizottság döntései: A Szociális és Egészségügyi Bizottság a szociális ellátások szabályozásáról szóló 32/2012.(VI.01.) rendelet 5. (12) bekezdése alapján biztosított átruházott hatáskörében hozott döntései: - rendkívüli települési támogatás megáll. 3 - rendkívüli települési támogatás elutasítás 1 II. Polgármesteri keret felhasználás: évben felhasználható: ,- Ft április 30-ig felhaszn.(ügyfelek): ,- Ft (civil szervezeteknek): ,- Ft ÖSSZESEN: ,- Ft Ebből: szociális segély: ,- Ft szoc.segély természetben: ,- Ft kölcsön: ,- Ft ebből: 4 fő temetési kölcsön Felhasználható: ,- Ft III. Nettó ötmillió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó árubeszerzés, építési beruházás, szolgáltatás megrendelése, vagyonértékesítés, vagyonhasznosítás, vagyoni értékű jog átadása, koncesszióba adásra vonatkozó szerződések: 0 IV. Fontosabb jogszabályok : - Fegyvernek, május 20. Tatár László polgármester

6 FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERE Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete május 28-ai ülésére a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság vezetőjének beszámolója Fegyvernek Város közrendjének közbiztonságának helyzetéről Tisztelt Képviselőtestület! A Rendőrségről szóló évi XXXIV. tv. 8.. (4) bekezdése alapján a rendőrkapitány vagy kijelölt helyettese évente beszámol a rendőrkapitányság illetékességi területén működő települési önkormányzat képviselőtestületének a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról. Ez alapján a mellékelt beszámolót készítette el a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság vezetője. Fentiek szerint javasoljuk az alábbi határozati javaslat elfogadását../2015.(v.28.) sz. önkormányzati határozati javaslat: A Fegyverneki Rendőrőrs évi tevékenységéről készült beszámoló elfogadásáról Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Rendőrségről szóló évi XXXIV. tv. 8.. (4) bekezdése alapján a Fegyverneki Rendőrőrs évi tevékenységéről készült beszámolót elfogadja, egyúttal megköszöni a Rendőrség évben végzett munkáját. Erről értesül: 1.) Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság vezetője 2.) Fegyverneki Rendőrőrs parancsnoka 3.) Tatár László polgármester 4.) dr. Pető Zoltán jegyző 5.) Képviselőtestület tagjai Fegyvernek, május 18. Tatár László Polgármester

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete május 28-ai ülésére az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola Móra Ferenc Általános Iskola Tagintézménye tagintézmény-vezető (magasabb vezető) kinevezéséről Tisztelt Képviselőtestület! A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Törökszentmiklósi Tankerülete pályázatot hirdetett az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola Móra Ferenc Általános Iskola Tagintézménye tagintézmény-vezető (magasabb vezető) munkakörre. A pályázat beadási határideje: április 05. A pályázati kiírásra egy pályázat érkezett Kovács Ildikó részéről. Tokainé Csörgő Henrietta, a KLIK Törökszentmiklósi Tankerület által megbízott Előkészítő Bizottság elnöke május 4-én adta át véleményezésre Kovács Ildikó pályázatát Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének. A pályázati kiírásnak és a jogszabályi előírásnak a pályázat megfelel. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy véleményezze a beadott pályázatot és az alábbi határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni: /2015.(V.28.) sz. önkormányzati határozati javaslat: Az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola Móra Ferenc Általános Iskola Tagintézménye tagintézmény-vezető (magasabb vezető) kinevezéséről Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b./ pontja alapján az alábbi határozatot hozza: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 68.. (1) bekezdése alapján az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola Móra Ferenc Általános Iskola Tagintézmény tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására javasolja kinevezni Kovács Ildikót, 5222 Örményes, Dózsa György út 15. szám alatti lakost. Erről értesül: 1.) Kovács Ildikó 5222 Örményes, Dózsa György út ) Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola igazgatója 3.) Tatár László polgármester 4.) dr. Pető Zoltán jegyző 5.) Képviselőtestület tagjai Fegyvernek, május 14. Tatár László polgármester

30 1 Fegyvernek Város Önkormányzat Polgármesterétől 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. E L Ő T E R J E S Z T É S Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete május 28-ai ülésére Fegyvernek Város Önkormányzata évi költségvetésének módosításáról Tisztelt Képviselőtestület! Az államháztartásról szóló évi CIXV. tv (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról (meghatározott kivétellel) a képviselőtestület dönt. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete januári ülésén az 2/2015.(II.11.) számú rendeletével fogadta el az Önkormányzat évi költségvetését eft főösszeggel. Ez idáig a költségvetés főösszegét nem módosította a Képviselőtestület. A jelenlegi módosító javaslat elfogadása esetén a költségvetés főösszege eft-tal növekszik, melyet kiemelt előirányzatonként, illetve további részletézésben és indoklással az előterjesztés további részében mutatunk be. A költségvetés módosítása összefoglalva az alábbiak miatt vált szükségessé: Elsősorban a 408/2012.(XII.28.) számú korm. rendelet alapján kifizetett bérkompenzáció és kapcsolódó járulékainak beemelése miatt (kiadási oldalon személyi juttatások és járulékok, bevételi oldalon az állami támogatás), Ezen kívül Fegyvernek Város önkormányzat Képviselőtestületének az Önkormányzat évi zárszámadásáról szóló 12/2015.(IV.29.) számú rendelete alapján a évi költségvetési maradvány rendezése miatt, - bevételi oldalon eft intézményi szabad pénzmaradványok elvonása annak tartalékba helyezése, felhasználása, az intézményeknél szintén a évi költségvetési maradvány rendezése miatt javaslunk előirányzat módosítást. Beemelésre kerül éves szinten 23,22 fő közfoglalkoztatotti létszám (évközben induló pályázatok) a hozzá kapcsolódó bérek, járulékok és támogatás összege. Útépítéshez, karbantartásokhoz kapcsolódó felmerülő kiadások előirányzatosítására teszünk ezen felül javaslatot, valamint a Történelmi emlékpark építéséhez kapcsolódóan a pályázati forrással nem fedezett dologi kiadások beemelésére. A képviselő-testület döntése alapján a számlavezető pénzintézettel kötött eft folyószámla hitelkeret, a számviteli szabályozás alapján mind bevételi mind kiadási oldalon növeli a főösszeget. A módosítási javaslat elfogadása esetén a költségvetés főösszege eft-ra módosul. A módosítási javaslatok összességében eft-tal csökkentik a működési tartalék előirányzatát. Felhasználható szabad tartalék előirányzata: eft.

31 2 I. FEGYVERNEKI TISZAVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE A b e v é t e l i előirányzatokat javaslom növelni az alábbiak szerint: e Ft Előző évi pénzmaradvány e Ft 12/2014(IV.30.) sz. önkormányzati rend. alapján évi maradványa e Ft Intézményfinanszírozás : 516 e Ft Óvoda Intézmény finanszírozás: - 349/2014.(XII.29.) sz. Korm. rendelet alapján bérkompenzációra( ig) 442 e Ft Bölcsőde - 349/2014.(XII.29.) sz. Korm. rendelet alapján bérkompenzációra( ig) 74 e Ft A k i a d á s i előirányzatokat javaslom növelni, ill. átcsoportosítani e Ft A személyi juttatások : 256 eft A foglalkoztatottak személyi juttatásait javaslom növelni: Óvoda - 349/2014.(XII.29.) sz. Korm. rendelet alapján bérkompenzációra( ig) 348 e Ft =ebből kötelező feladat 223 eft, önként vállalt 38 e Ft - bér átcsoportosítás munkáltatói táppénzre (járulékok közé) -150 e Ft - technikai tétel: béren belüli átcsoportosítás (tv.szerinti bérből egyéb személyi jutt.ra) -94 e Ft - technikai tétel: béren belüli átcsoportosítás (tv.szerinti bérből egyéb személyi jutt.ra) 94 e Ft Bölcsőde - 349/2014.(XII.29.) sz. Korm. rendelet alapján bérkompenzációra( ig) 58 e Ft - technikai tétel: béren belüli átcsoportosítás (tv.szerinti bérből egyéb személyi jutt.ra) -9 e Ft - technikai tétel: béren belüli átcsoportosítás (tv.szerinti bérből egyéb személyi jutt.ra) 9 e Ft Járulékok: 115 e Ft A járulékokat javaslom növelni a bér növekedéssel összefüggésben Óvoda - 349/2014.(XII.29.) sz. Korm. rendelet alapján bérkompenzáció járuléka( ) 94 e Ft - átcsoportosítás dologi kiadáshoz a 2014.évi C.törvény 41 (6) bekezdés alapján: -145 e Ft - bérből átcsoportosítás munkáltatói táppénzre 150 e Ft Bölcsőde - 349/2014.(XII.29.) sz. Korm. rendelet alapján bérkompenzáció járuléka( ) 16 e Ft Dologi kiadások: 419 e Ft Óvoda - Maradványból dologi kiadásra (Konyha számla, szippantás, egyéb dologi, ÁFA befiz.) 315 e Ft - átcsoportosítás járulékból a 2014.évi C.törvény 41 (6) bekezdés alapján: 145 e Ft - átcsoportosítás beruházásra (telefonkészülék, rádió, ételmintás üveg beszerzés) -62 e Ft Bölcsőde - Maradványból dologi kiadásra (Konyha számla) 21 e Ft Egyéb működési célú kiadások e Ft Óvoda - 12/2014(IV.30.) sz. önkorm. rend. alapján évi maradvány e Ft Beruházások 62 e Ft Óvoda - Dologibólból beruházásra átcsoportosítás (telefonkészülék, rádió, ételmintás üveg) 62 e Ft II. FEGYVERNEKI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

32 3 A bevételek előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint eft A támogatás értékű bevétel előirányzatot javaslom növelni az alábbi szerint 150 eft -Egyéb támogatás értékű működési bevétel Táncházi programok megrendezésére 3608/08973 pályázat A pénzforgalom nélküli bevételek előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint: eft -Előző évi maradvány igénybevétele Az intézmény finanszírozás előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint: 56 eft -Támogatások előirányzata (bér kompenzáció) A 2015 évi bér komp. fedezete bér és járulék, december május hó A kiadások előirányzatát javaslom növelni alábbiak szerint A személyi juttatások előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint: eft 44 eft -Foglalkoztatottak személyi juttatásai A munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát javaslom növelni 12 eft -A bér kompenzáció járuléka A dologi kiadások előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint: -Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások -Egyéb szolgáltatások -Egyéb dologi kiadások -Fizetendő általános forgalmi adó Átcsoportosítás miatt 150 eft 100 eft -100 eft -373 eft 523 eft A támogatás értékű kiadások előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint:1.571 eft -4 számú melléklet szerinti maradvány visszafizetése III. ÖNKORMÁNYZAT

33 4 SSZ. Szakfeladat száma/megnevezése/ kiemelt előirányzat Tételes módosítási javaslat (eft) Kiemelt ei. Mód.összege (eft) Kiemelt ei. Mód.összege (eft) Szakfeladat mód. Összesen(eFt) Önk. Eszámolásai központi költségvetéssel KIADÁSOK 0 BEVÉTELEK Állami támogatások =Egyéb Egyéb működési támogatás -bérkompenzáció fedezete Támogatási célú finanszírozási műveletek KIADÁSOK Intézményfinanszírozás I. Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde 516 =Működésre (bérkompenzáció II. Művelődési Ház és Könyvtár 56 =Működésre III. Polgármesteri Hivatal 657 =Működésre Konyha 682 =Működésre(bérkompenzáció Városüzemeltetési Intézmény =Működésre Orvosi rendelő 226 =Működésre Támogatás értékű kiadások 892 =Működési célú 892 Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Közterület rendjének fenntartása KIADÁSOK Személyi juttatások 102 =Foglalk. Szem jutt havi bérkompenzáció Munkaadói járulékok 27 - bérkompenzációhoz kapcsolódó járulékok 27 BEVÉTELEK 0

34 HOSSZABB IDŐTARTAMÚ KÖZFOGLALKOZTATÁS MINTA PRG.START 0 KIADÁSOK Személyi juttatások ,22 fő =Foglalkoztatottak személyi juttatásai Közfoglalkoztatottak személyi juttatásai -10 fő ig (7512/ ) fő ig (3917/ ) fő ig(5930/ ) fő ig (3455/ ) Munkaadói járulék fő ig (7512/ ) fő ig (3917/ ) fő ig(5930/ ) fő ig (3455/ ) 481 BEVÉTELEK Támogatás éert. Bevételek O91611 Egyéb működési Támogatás fő ig (7512/ ) fő ig (3917/ ) fő ig(5930/ ) fő ig (3455/ ) Erdőgazdálkodás 147 KIADÁSOK 0 BEVÉTELEK Működési támogatások 147 =Egyéb működési támogatás fej.kez Erdő tel. Támogatás (fenntartás) Út autópálya építés -636 KIADÁSOK Dologi kiadások 636

35 Mindazok melyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak Fő út, Deák F. út, Szent Erzsébet út járda karban tartások anyag: zútott kő, cement, sóder Működési célú előzetesen felszámított adó Fő út, Deák F. út, Szent Erzsébet út járda karban tartások anyag: zútott kő, cement, sóder Áfa BEVÉTELEK Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása KIADÁSOK Dologi kiadások Hajtó és kenőanyag felhasználás út karbantartáshoz, zúzott kő, cement, sóder Működési célú előzetesen felszámított adó BEVÉTELEK Szennyvíz gyűjtés tisztítás elhelyezés KIADÁSOK Dologi kiadások szennyvízártalmatlanítás díja TRV Működési előzetesen felsz Áfa Város és községgazdálkodás KIADÁSOK Személyi juttatások 57 =Foglalkoztatottak szem. Jutt havi bérkompenzáció Munkaadói járulékok 16 - bérkompenzációhoz kapcsolódó járulékok 3. Dologi kiadások =Egyéb dologi karbantartás Mercedes sprinteren hengerfej javítás Mercedes Vito karosszéria javítás

36 kataszteri program díja műk.c. előzetesen felsz Áfa Támogatás értékű kiadások =Működési c. tám. értékű kiadások egyéb civil szervezetnek Törökszentmiklósi tűzoltóság támogatása Felhalmozási kiadások 38 =Beruházás Irattárba polc beszerzése irattári polc Áfa 8 6. Tartalékok =Működési célú tartalékok a 12/2015(IV.29. számú önk. Rendelet alapján előző évi maradvány tartalékba helyezése 1. Számú költségvetés módosítás eredményeként csökken /2015(IV.29. számú önk. Rendelet alapján előző évi maradvány tartalékba helyezése : dologi kiadásokra 12/2015(IV.29. számú önk. Rendelet alapján előző évi maradvány tartalékba helyezése : szennyvízberuházási előleg 12/2015(IV.29. számú önk. Rendelet alapján előző évi maradvány tartalékba helyezése: Lakossági szennyvíz szippantás előleg 12/2015(IV.29. számú önk. Rendelet alapján előző évi maradvány tartalékba helyezése: Start közfoglalkoztatási előleg 12/2015(IV.29. számú önk. Rendelet alapján előző évi maradvány tartalékba helyezése:önhiki támogatás

37 8 12/2015(IV.29. számú önk. Rendelet alapján előző évi maradvány tartalékba helyezése: normatíva felülvizsgálathoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettség Önk. Lakásért. Szla Lakásépítési szla 349 Polgármesteri keret felhasználás Szociális segély természetben Szociális segély Kamatmentes kölcsön Kamatmentes kölcsön visszatérülése -civil szervezetek támogatása BEVÉTELEK Működési bevételek Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel TRV bérleti díj v Cascó kártérítés Mercedes Támogatás értékű bevételek =Működési c. tám. értékű bevételek előző évi pénzmaradvány átvétele Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének az önkormányzat évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 12/2015.(IV.29.) számú rendelete alapján Tiszavirág NOÓ és Bölcsőde Művelődési Ház és Könyvtár Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási intézmény Pénzforgalom nélküli bevétel Előző évi kv. Maradvány igénybevétele 12/2015.(IV.29.) sz. zárszám rendelet 6.. (3) bek. Alapján Civil szervezetek működési támogatása BEVÉTELEK

38 9 KIADÁSOK Véglegesen átadott pénzeszközök =Működési célú végleges pe. Átadás polgármesteri keretből adott támogatások civil szervezeteknek Egyéb szoc. Pénzbeni ell BEVÉTELEK Kölcsönök törlesztése =Működési célú polgármesteri keretből visszatérülő KIADÁSOK Kölcsönök nyújtása =Működési c polgármesteri keretből adott kölcsönök Forgatási c. és finanszírozási műveletek BEVÉTELEK Finanszírozási bevételek Likvid célú hitelek felvétele Folyószámla hitel beemelése a 33/2015.(III.05.) számú önk. Hat. Alapján KIADÁSOK Hitel kölcsön törlesztése Likvid hitelek törlesztése Folyószámla hitel törlesztése a 33/2015.(III.05.) számú önk. Hat. Alapján Szabad kapacitás terhére végzett tevékenység 79 BEVÉTELEK 0 KIADÁSOK Személyi juttatások 62 =Foglalkoztatottak szem. Jutt havi bérkompenzáció Munkaadói járulékok 17 - bérkompenzációhoz kapcsolódó járulékok 17

39 Településfejlesztési projektek és támogatásuk BEVÉTELEK 0 KIADÁSOK Dologi kiadások Szakmai anyagként nem számolható kiadások( történelmi emlékpark önkormányzati saját erő köracél, cement, kőelemek, fa és fűrészáru 450 Szakmai anyagként nem számolható kiadások( történelmi emlékpark önkormányzati saját erő köracél, cement, kőelemek, fa és fűrészáru Áfa I. negyed éves Áfa befizetés BEVÉTELEK KIADÁSOK IV. FEGYVERNEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL SSZ. Szakfeladat Tételes Kiemelt ei. Kiemelt ei. Szakfeladat száma/megnevezése/ kiemelt módosítási Mód.összege Mód.összege mód. előirányzat javaslat (eft) (eft) (eft) Összesen(eFt) Önk. És hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége KIADÁSOK Személyi juttatások 451 =Foglakoztatottak szem.jutt havi bérkompenzáció Munkaadói járulékok havi bérkompenzációhoz 121 kapcsolódó járulékok Táppénz hozzájárulás 1-4 havi 35 teljesítés alapján 3. Dologi kiadások 139 =Egyéb dologi kiadások havi Testületi ülések 110 pogácsa sütés más rovaton nem 29 szerepeltethető dologi kiadás fizetési kötelezettség költségvetési törvény alapján (2014) 4. Felhalmozási kiadások 56 =Beruházás 56

40 Egyéb tárgyi eszköz beszerzés 44 (1 db forgószék, sötétítő függöny irodába, 1 db telefon készülék beszerzése) egyéb tárgyi eszköz 12 beszerzéshez kapcsolódó Áfa 5. Támogatás értékű kiadások =Előző évi maradvány átadása zárszámadási rendelet alapján BEVÉTELEK Működési bevételek fénymásolás anyakönyvi 138 események bevételei munkabér, egyéb követelés Adó-,vám és jövedéki -68 igazgatás KIADÁSOK Személyi juttatások 68 =Foglakoztatottak szem.jutt havi bérkompenzáció Munkaadói járulékok havi bérkompenzációhoz 15 kapcsolódó járulékok BEVÉTELEK Országgyűlési Önkormányzati és EU választáshoz kapcs. Tevékenységek BEVÉTELEK 57 Támogatás értékű bevételek Egyéb működési c. 57 támogatások bevételei KIADÁSOK Támogatási célú finanszírozási műveletek KIADÁSOK 0 BEVÉTELEK Intézményfinanszírozás 657 =Intézményfinanszírozás működésre 657 =Önkormányzati kiegészítés I. 17 =Bérkompenzáció Előző évi kv. Maradvány igénybevétele /2015.(IV.29.) sz. zárszám rendelet 6.. (3) bek. Alapján KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK ÖSSZESEN FEGYVERNEKI GYERMEKÉLELMEZÉSI KONYHA

41 12 A Bevételek előirányzatát javaslom megemelni az alábbiak szerint Az egyéb intézményi bevételek előirányzatát javaslom megemelni: e Ft-tal e Ft-tal -A készletértékesítés ellenértékének előirányzatát megemelni: + 4 e Ft-tal az iskolai rendezvényekre biztosított alapanyagok összegével. -A kamatbevételek előirányzatát megemelni: + 1 e Ft-tal -A rendezvényi étkeztetés előirányzatát megemelni: e Ft-tal Az első negyedévben vállalt rendezvények többlet bevételének összegével. A pénzforgalom nélküli bevételek előirányzatát javaslom megemelni: -Jogszabály változás miatt az önálló beszámoló készítési kötelezettség eredményeként keletkezett előző évi pénzmaradvány összegével: Az intézményfinanszírozás előirányzatát javaslom megemelni: e Ft-tal e Ft-tal e Ft-tal -Az egyéb önkormányzati kiegészítés előirányzatát megemelni az alkalmazottak részére kifizetett bérkompenzáció (januártól áprilisig terjedő időszak) és járulékainak fedezetére kapott támogatás összegével: e Ft-tal A Kiadások előirányzatát javaslom megemelni az alábbiak szerint A személyi juttatások előirányzatát javaslom megemelni összesen: -Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásainak előirányzatát megemelni: az alkalmazottaknak részére kifizetett bérkompenzáció összegével januártól április hónapig terjedő időszakra e Ft-tal e Ft-tal e Ft-tal -A kereset-kiegészítés összegének átvezetését javaslom a normatív jutalmak fedezetére: - közalkalmazottak bére előirányzat: e Ft - normatív jutalmak előirányzat: e Ft -A betegszabadság idejére fizetett díjazás fedezetére az alábbi átvezetést javaslom: -közalkalmazottak bére: e Ft -foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai: e Ft A munkaadókat terhelő járulékok összegét javaslom megemelni: e Ft-tal -A szociális hozzájárulási adó előirányzatát javaslom megemelni: e Ft-tal Az alkalmazottak részére kifizetett bérkompenzáció járulékaival. -Az egészségügyi hozzájárulás előirányzatát javaslom megemelni: + 8 e Ft-tal -Táppénz hozzájárulás előirányzatát javaslom megemelni: + 37 e Ft-tal -A személyi jövedelemadó előirányzatát javaslom megemelni: + 5 e Ft-tal

42 13 A dologi kiadások előirányzatát javaslom megemelni az alábbiak szerint: -Az egyéb szolgáltatások előirányzatát megemelni: -Ételhulladék, használt ételzsiradék szállítási költsége: e Ft -Autómosás költsége: + 80 e Ft -Szakmai nap részvételi díja: + 15 e Ft -Zsírfogó akna tisztítási költsége: e Ft -ÁH-n kívüli nem fedezeti ügyletek kamatkiadásainak előirányzatát javaslom megemelni: -Adó-,vám, illeték és más adójellegű kiadások előirányzatát javaslom megemelni: Az iparkamarai regisztráció költségével e Ft-tal e Ft-tal + 10 e Ft-tal + 5 e Ft-tal -A költségvetési tervezés pontosítása érdekében az alábbi átvezetéseket javaslom: -informatikai szolgáltatások igénybevétele: + 90 e Ft -Egyéb kommunikációs szolgáltatások - 90 e Ft -Egyéb szolgáltatások előirányzata: e Ft -Vásárolt élelmezés előirányzata: + 24 e Ft -Postaköltség előirányzata: + 5 e Ft -Szállítás előirányzata: e Ft -Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások: + 29 e Ft A beruházások előirányzatát javaslom megemelni: A szennyvíz csatorna rákötési költségével. A támogatás értékű kiadások előirányzatát javaslom megemelni: + 90 e Ft-tal e Ft-tal -A működési célú támogatási értékű kiadások előirányzatán belül a zárszámadási rendelet alapján az előző évi pénzmaradvány összege, ami az önálló beszámoló készítési kötelezettség miatt keletkezett, átadásra kerül az önkormányzat részére. FEGYVERNEKI MEZŐGAZDASÁGI, VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI INTÉZMÉNY Bevételi előirányzat javasolt emelése: eft - Az Intézményfinanszírozás a bérkompenzáció összegével emelkedik + 1,428 eft Kiadási előirányzat javasolt emelkedése eft

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012. MÁJUS 31-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő- TESTÜLETE 2013. MÁJUS 23-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. MEGHÍVÓ Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 29. február 26-án csütörtök 15 órakor tartandó ülésére tisztelettel meghívom

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012. SZEPTEMBER 27-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó Napirendek előtt: interpelláció Napirendi javaslat: FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2009. DECEMBER 17-ÉN

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK V ÁR OS ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2014. FEBRUÁR 27-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012. AUGUSZTUS 23-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 19-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó Napirendek előtt: interpelláció Napirendi javaslat: FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2010. JANUÁR 28-ÁN

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. szeptember 18-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. szeptember 18-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152. 23-387-041 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. szeptember

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /215.(II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Napirendek előtt: Interpelláció Napirendi javaslat: FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2009. SZEPTEMBER

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

MEGHIVO. Nemesszalok, Kulsovat, Marcalserselyi, Mihdlyhdza* Vindr kozsesek Keyviselotestiileteinek

MEGHIVO. Nemesszalok, Kulsovat, Marcalserselyi, Mihdlyhdza* Vindr kozsesek Keyviselotestiileteinek Ko zs e $ Oak o i m n ivyzata 9534 Marcalserselyi, Kossuth u. 52. S\. --'. [.vvvvvw «: 89 342-032 Kepviselo-testiilet Tagjainak Hel vben MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet 2014. februar 6-an

Részletesebben

JÁSZKISÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

JÁSZKISÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS JÁSZKISÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS 2012. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (III.09.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Jászkisér Város

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2015. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2015. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2015. évi költségvetési

Részletesebben

4. A rendelet 1-10.,12.,mellékletei helyébe ezen rendelet 1-10., 12.mellékletei lépnek. 5. A rendelet a kihirdetését követőnapon lép hatályba. ...

4. A rendelet 1-10.,12.,mellékletei helyébe ezen rendelet 1-10., 12.mellékletei lépnek. 5. A rendelet a kihirdetését követőnapon lép hatályba. ... Gecse Község ÖnkormányzatKépviselő-testületének /215.(IV.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló1/214.(ii.7.) önkormányzati rendeletének módosításáról Gecse Község Önkormányzatának

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselő- testületnek - Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. november 27. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. november 27. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. november 27. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7./2013.(III.25.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről Balatonudvari Község Önkormányzatának

Részletesebben

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám:8/3014 Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről Előterjesztő neve: Bencsik Mónika polgármester Előadó neve: Perlaki Zoltán gazdasági

Részletesebben

MEGHÍVÓ. 2015. június 18.

MEGHÍVÓ. 2015. június 18. MEGHÍVÓ 2015. június 18. 2 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 18-án (csütörtökön) 9 00 órai kezdettel nyilvános munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István

Részletesebben

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről (a 12/2012.(VI.29.), a 14/2012.(IX.11.), a 20/2012.(XI.15.),

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület február 18-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó Tárgy:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Csömödér. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2014. év február hó 5. napján. Határozatok:

JEGYZŐKÖNYV. Csömödér. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2014. év február hó 5. napján. Határozatok: JEGYZŐKÖNYV Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. év február hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: 1/2014.(11.05.) Z\ 2/2014.(11.05.) Z1 3/2014.(11.05.) A15 4/2014.(11.05.)

Részletesebben