Újvidék október szám LXV. évfolyam

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Újvidék. 2009. október 15. 14. szám LXV. évfolyam"

Átírás

1 Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. Újvidék október szám LXV. évfolyam Évi előfizetés 4300 dinár. Reklamálási határidő 15 nap. Szerkesztőség és ügykezelés: Novi Sad, Vojvode Mišića 1. YU ISSN COBISS.SR-ID A Szerb Köztársaság alkotmányának (Az SZK Hivatalos Közlönye, 98/06. szám) 183. és 184. szakasza és Vajdaság Autonóm Tartomány statútuma (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 17/91. szám) 21. szakaszának 5. pontja alapján, továbbá A költségvetési rendszerről szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 54/09. szám) 2. szakasza 1. bekezdésének 2. pontjával és 47. szakaszának 30. pontjával, valamint 63. szakaszával összhangban Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza október 15-i ülésén VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL 1. szakasz A Vajdaság Autonóm Tartomány évi költségvetéséről szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 4/09. szám) 1. szakasza a következőképpen módosul: 1. szakasz Ez a határozat felméri Vajdaság Autonóm Tartomány évi bevételeit és jövedelmét, valamint megállapítja kiadásait és a költségeit, megállapítja a korábbi évekből át eszközöknek kiadásokra és költségekre való felosztását, a költségvetési hiány és a teljes államkincstári hiány összegét, továbbá a finanszírozásukra szolgáló forrásokat, szabályozza az ezen határozatban felosztott eszközökkel kapcsolatban vállalt kötelezettségeket, felhasználásukat és végrehajtásukat, a költségvetési felhasználók jogait és kötelezettségeit, felméri a pénzvagyon eladásából eredő évi fel nem osztott bevételeknek kiadásokra és költségekre szolgáló összegét, valamint megállapítja azokat a rendeltetéseket, amelyek esetében a Vajdaság Autonóm Tartomány évi költségvetésében az ezen eszközökből tervezett eszközök prioritást élveznek. 2. szakasz Az 1. szakasz után a szöveg a következő két szakasszal egészül ki: 1a. szakasz Vajdaság Autonóm Tartomány évi költségvetése a nem pénzvagyon eladásából megteremtett jövedelem és bevétel átfogó terve és a Vajdaság Autonóm Tartomány évi nem pénzvagyon beszerzésére szolgáló kiadások és költségek terve, amely a következőkből áll: KÖLTSÉGVETÉS SOR-SZÁM ELNEVEZÉS ÖSSZEG dinárban Jövedelem ,72 Nem pénzvagyon eladásából eredő bevételek ,00 I Összesen ( + ) ,72 IV. Kiadások ,71 V. A nem pénzvagyon beszerzésére szolgáló kiadások ,01 V Összesen (IV. + V.) ,72 V VI IX. Költségvetési hiány (I V) A nem pénzvagyon eladásából megteremtett jövedelem és bevétel teljes összege, és a nem pénzvagyon beszerzésére szolgáló kiadások és költségek teljes összege közötti különbség A költségvetési hiány kiigazításának összege a pénzvagyon beszerzésére tervezett kiadások, amelyek A költségvetési rendszerről szóló törvény rendelkezései értelmében kiadásoknak tekintendők A teljes államkincstári hiány (V + VI) A közpolitika végrehajtása és a hitel formájában vagy a pénzvagyon beszerzésére adott szubvenciók céljából végrehajtott vagyonban és kötelezettségekben való átutalásokban korrigált költségvetési hiány , , ,00 A Vajdaság Autonóm Tartomány évi finanszírozási számlája, illetve a pénzvagyon eladásából és adósságvállalásból eredő bevételek terve, valamint a pénzvagyon beszerzésére, továbbá a hitelek és kölcsönök törlesztésére szolgáló kiadások terve, a következőkből áll: SOR-SZÁM ELNEVEZÉS ÖSSZEGdinárban A pénzvagyon eladásából és adósságvállalásból eredő bevételek- a Vajdaság autonóm tartományi magánosítási alanyok tőkéjének eladásból eredő bevételek ,00 dinár és - hazai pénzvagyon eladásából eredő bevételek ,00 dinár ,00

2 998 oldal szám HIVATALOS LAPJA VAT október 15 Pénzvagyon beszerzésére és hitelek és kölcsönök törlesztésére szolgáló kiadások - hazai részvények és egyéb tőke beszerzésére ,00 dinár ,00 I A finanszírozási számla nettó összege ( ) ,00 IV. A finanszírozási számla eszközeinek egy része a évi teljes államkincstári hiány fedezésére (I rész) ,63 V. A finanszírozási számla eszközeinek egy része, amely nincs felosztva a évi költségvetésben (I rész) ,37 A teljes államkincstári hiány és a fedezete A teljes államkincstári hiány összegét ,00 dinárban állapították meg, illetve azon a szinten, amelyet a Szerb Köztársaság Pénzügyminisztériuma, mégpedig a Nemzetközi Valutaalappal kötött egyezmény keretében, Vajdaság Autonóm Tartománynak a évre vonatkozó legmagasabb szintként jóváhagyott. A teljes államkincstári hiány finanszírozására szolgáló ,00 dinár összeget a pénzeszközök egyéb forrásaiból, a korábbi évekből át el nem fogyasztott eszközökből és a korábbi évekből visszamaradt fel nem osztott bevétel- és jövedelemtöbbletből ,37 dinár összegben kell biztosítani, továbbá a pénzvagyon eladásából eredő bevételek ,00 dinár összegéből, valamint a Vajdaság autonóm tartományi magánosítási alanyok tőkéjének eladásából eredő bevételekből ,63 dinár összegben. A teljes államkincstári hiány fedezete után a finanszírozási számla szerint a nettó eszközösszeg megmaradt része, amely viszont a felmért, de fel nem osztott részét képezi a Vajdaság Autonóm Tartomány területéről való magánosítási alanyok tőkéjének évi eladásából eredő bevételrésznek, ,37 dinár összegben nem kell felosztani a Vajdaság Autonóm Tartomány évi kiadásaira és költségeire. 1b.) szakasz A évben kötött szerződésekben realizálásukat megkezdő projektumok és programok, amelyek kötelezettség-részének teljesítése a szerződtetett ütem szerint a évben is esedékes és amelyeknek tárgyát a következők képezik: 1. a munkahelyek számának megőrzésére és Vajdaság Autonóm Tartományban a foglalkoztatás serkentésére irányuló programok realizálása a Tartományi Munkaügyi, Foglalkoztatási és a Nemek Egyenjogúságával Foglalkozó Titkárság révén, 2. a Vajdaság Autonóm Tartomány területén az új technológiák bevezetésének szakterületén új kapacitások technológiai előkészítésének és kiépítésének társfinanszírozása a Tartományi Tudományos és Technológiai Fejlesztési Titkárság révén és 3. projektumok és beruházások finanszírozása Vajdaság Autonóm Tartomány Nagybefektetési Alapja révén, a Vajdaság Autonóm Tartomány évi költségvetése meghozatalának eljárásában az eszközök tervezésében és felosztásában prioritásként kell meghatározni a év végéig az 1a.) szakasz 5. bekezdésében felsorolt Vajdaság autonóm tartományi magánosítási alanyok tőkéjének eladásából megteremtett, de fel nem osztott bevételekből. 3. szakasz A 2. szakasz a következőképpen módosul: 2. szakasz A tartalékeszközöket a évre ,48 dinár összegben kell megállapítani. Az állandó költségvetési tartalékot ,00 dinár összegben kell megtervezni, amelyből ,00 dinár összeget szeptember 30-ával bezárólag Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának határozata értelmében A költségvetési rendszerről szóló törvényben megállapított rendeltetésekre osztottak fel. Az ezen határozatban megtervezett megmaradt eszközösszeg az állandó tartalék címén ,00 dinárt tesz ki. A évi folyó költségvetési tartalék, ideszámítva a Vajdaság Autonóm Tartomány szerveiben a közfogyasztás korlátozására és csökkentésére vonatkozó ideiglenes intézkedésekről szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 7/09. szám) értelmében a folyó költségvetési tartalékba a tervezett eszközcsökkentés alapján ,00 dinár összegben átvitt eszközt is, ,48 dinár összegben került megtervezésre, amelyből Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának határozatai szerint szeptember 30-ával bezárólag ,95 dinárt a közvetlen költségvetési felhasználók részére kell felosztani. A megmaradt eszközösszeg, amelyet e határozat értelmében nem kell felosztani, hanem folyó tartalék címén meg kell tartani ,53 dinár. A tartalékeszközök felhasználásáról a Tartományi Pénzügyi Titkárság javaslatára Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsa dönt. A tartalékeszközök felhasználására irányuló kezdeményezést a Tartományi Pénzügyi Titkársághoz Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó tanácsának elnöke nyújtja be. 7. szakasz A 7. szakasz a következőképpen módosul: 7. szakasz A Költségvetési bevételek finanszírozási forrásból tervezett költségvetési igénybe vevők iránti kötelezettséget a megteremtett forrás és átruházott bevételekkel és jövedelmekkel arányban kell teljesíteni. Az ezen határozatban a finanszírozási forrásból A folyósított hitelek visszafizetéséből és a nem pénzvagyon eladásából eredő bevételekből magánosítási bevételekből tervezett kiadások és költségek csak a Vajdaság autonóm tartományi magánosítási alanyok tőkéjének eladásából felosztott bevételek összegében használhatók fel. A 6. szakaszban a finanszírozási forrásból - A folyósított hitelek visszafizetéséből és a nem pénzvagyon eladásából eredő bevételekből magánosítási bevételekből felosztott eszközök esetében a költségvetési igénybe vevők nem kezdhetik meg az eszközök odaítélésének eljárását, a kötelezettség átvételét és a kiadások végrehajtását az ezen határozat 8. szakaszában elirányozott feltételek előzetes teljesítése és az eszközök felhasználási jogosultságára irányuló pénzügyekben illetékes tartományi szerv vezetője általi jóváhagyás nélkül. 8. szakasz A 8. szakaszban a: Vajdaság Autonóm Tartomány Garanciaalapjának és a: Menekült, Elüldözött és Kitelepített Személyeket Támogató Alapjának szövegrészek hatályukat veszítik. 9. szakasz A 9. szakaszban a szöveg a következő 2. bekezdéssel egészül ki: A Vajdaság Autonóm Tartomány Nagybefektetési Alapja a kifizetéseket végezheti az elszámolási fizetési formákban és azon beruházások és projektumok esetében, amelyeknek befektetői a Vajdaság Autonóm Tartomány költségvetésének közvetlen és közvetett felhasználói.

3 2009. október 15 HIVATALOS LAPJA VAT 14. szám oldal 10. szakasz A 10. szakasz 1. bekezdésében a: ,93 szám ,84 számra változik. 11. szakasz A 12. szakaszban az 1. bekezdés után a szöveg a következő új 2. bekezdéssel egészül ki: Az 1. bekezdésben foglalt jóváhagyás iránti kérelmet a közvetett költségvetési felhasználók számára az a közvetlen költségvetési felhasználó nyújtja be, amelynek hatáskörébe tartozik a közvetett költségvetési felhasználó, az új személyek alkalmazása szükségességének megindoklása és a szóban forgó költségvetési felhasználónak az ezen határozatban jóváhagyott appropriációk keretében biztosított tartalékeszközök mellett. Az eddigi 2. és 3. bekezdés 3. és 4. bekezdésre változik. 12. szakasz A 13. szakasz a következőképpen módosul: 13. szakasz A bizottságokban, tanácsokban, különbizottságokban és egyéb munkatestületekben végzett munkáért járó térítményt A bizottságokban, különbizottságokban és más munkatestületekben végzett munkáért járó térítményhez való jog érvényesítéséről és a térítmény összegéről szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 7/09. szám) értelmében kell meghatározni és kifizetni. 13. szakasz A 18. szakasz 1. bekezdésének 5. pontja végén a pont vesszőre változik és a következő szavakkal egészül: kivéve a közbeszerzési eljárással felölelt kiadásokat és költségeket. 14. szakasz A 24. szakasz 1. bekezdésének végén a pont vesszőre változik és a következő szavakkal egészül ki: valamint a Költségvetési bevételek, A folyósított hitelek törlesztéséből és a magánosítási pénzvagyon-bevétel eladásából eredő jövedelem, a korábbi évek fel nem osztott bevételtöbbletei és a a korábbi évek el nem fogyasztott magánosítási eszközei alatti finanszírozási forrásból tervezett kiadásokra és költségekre, míg a többi forrásból korlátlanul lehet változtatni. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 15. szakasz A bevételekből, jövedelmekből, egyéb pénzeszközforrásból való bevételekből, a korábbi évekből át el nem fogyasztott eszközökből és a korábbi évek fel nem osztott bevétel- és jövedelemtöbbletéből, valamint a pótbevételekből és -jövedelmekből eredő eszközökből tervezett eszközöket a közvetlen költségvetési felhasználóknak részletesebb rendeltetés szerint kell felosztaniuk a évi bevételek és kiadások pénzügyi tervében és a gazdasági osztályozás negyedik szintjén kell kimutatni. A pénzügyi terv szerves része a rendeletetésekről, tevékenységekről és programokról szóló indokolás, amelyeket a tervezett eszközökből kell realizálni. A közvetlen költségvetési felhasználó bevételének és kiadásainak pénzügyi tervét a közvetlen költségvetési felhasználót irányító elöljáró hozza meg, és a pénzügyekben illetékes tartományi szerv előzetesen megszerzett véleményét követően az ezen határozat hatályba lépésének napjától számított legkésőbb tíz napon belül jóváhagyás céljából meg kell küldenie Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának. 16. szakasz A Vajdaság Autonóm Tartomány évi költségvetése végrehajtásának módjáról és a prioritások megállapításáról, valamint a helyi önkormányzati egységeknek való átutalás megvalósításának módjáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 7/09. és 9/09. szám) szerint végrehajtott kiadásokat és költségeket az ezen határozat tartalmazza. 17. szakasz Ez a határozat a Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában való megjelenését követő napon lép hatályba. 01 Szám: 40 21/09. Újvidék, október Dr. Branislava Belić docens s.k., VAJDASÁG AT KÉPVISELŐHÁZÁNAK Vajdaság Autonóm Tartomány statútuma (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 17/91. szám) 21. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja és A tartományi ombudsmanról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 23/02., 5/04. és 16/05. szám) 9. szakasza alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza október 15-i ülésén A TARTOMÁNYI OMBUDSMAN MANDÁTUMÁNAK MEGSZŰNÉSÉRŐL Dr. Petar Teofilovićnak szeptember 24-ével mandátumának lejárta miatt megszűnt tartományi ombudsmani mandátuma. VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY KÉPVISELŐHÁZA 01. Szám: 021-3/2009. Újvidék, október Egeresi Sándor s.k., VAJDASÁG AT KÉPVISELŐHÁZÁNAK ELNÖKE Vajdaság Autonóm Tartomány statútuma (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 17/91. szám) 21. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja és A tartományi ombudsmanról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 23/02., 5/04. és 16/05. szám) 5. szakasza alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza október 15-i ülésén A TARTOMÁNYI OMBUDSMAN MEGVÁLASZTÁSÁRÓL A Képviselőház Dr. Dejan Jančát október 15-étől megválasztja tartományi ombudsmannak.

4 1000 oldal szám HIVATALOS LAPJA VAT október 15 VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY KÉPVISELŐHÁZA 01.Szám: /2009. Újvidék, október Egeresi Sándor s.k., VAJDASÁG AT KÉPVISELŐHÁZÁNAK ELNÖKE Vajdaság Autonóm Tartomány statútuma 21. szakasza 1. bekezdésének 10. pontja és Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza ügyrendjének 30. szakasza alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza október 15-i ülésén A VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY KÉPVISELŐHÁZI BIZOTTSÁGI ELNÖKEINEK ÉS TAGJAINAK MEGVÁLASZTÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL A Vajdaság Autonóm Tartomány képviselőházi bizottsági elnökeinek és tagjainak megválasztásáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 17/08., 5/09. és 8/09. szám) része a következőképpen m ó d o s u l és e g é s z ü l k i: 1. A 3. pontban a Képviselőház a Jogszabályügyi Bizottságba m e g v á l a s z t -j a - Saša Santovacot, a Bizottság tagjának 2. A 9. pontban a Képviselőház az Egészségügyi Szociálpolitikai és Munkaügyi Bizottságba m e g v á l a s z t j a - Milenko Germanacot, a Bizottság tagjának 3. A 11. pontban a Képviselőház a Tájékoztatási Bizottságba m e g v á l a s z t j a - Milenko Germanacot, a Bizottság tagjának, Saša Santovac helyett VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY KÉPVISELŐHÁZA 01.Szám: /08. Újvidék, október Egeresi Sándor s.k., VAJDASÁG AT KÉPVISELŐHÁZÁNAK ELNÖKE Vajdaság Autonóm Tartomány statútuma (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 17/91. szám) 21. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja és Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (Az SZK Hivatalos Lapja, 62/03., 58/04., 64/03 helyreigazítás, 79/05. és 101/05. szám) 37. szakaszának 3. bekezdése és 149. szakaszának 1. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza október 15 -i ülésén A BÁCSKERESZTÚRI PETRO KUZMJAK ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ELNEVEZÉSE MÓDOSÍTÁSÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL A Képviselőház jóváhagyja a bácskeresztúri székhelyű Petro Kuzmjak Általános Iskola és Gimnázium nevének Petro Kuzmjak Általános és Középiskola Diákotthonnal névre való módosítását. VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY KÉPVISELŐHÁZA 01.Szám: /09. Újvidék, október Egeresi Sándor s.k., VAJDASÁG AT KÉPVISELŐHÁZÁNAK ELNÖKE Az egyes autonóm tartományi hatáskörök meghatározásáról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 6/02. szám) 7. szakaszának 2. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza október 15-i ülésén AZ ÚJVIDÉKI SZERB NEMZETI SZÍNHÁZ IGAZGATÓBIZOTTSÁGI ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK KINEVEZÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL A Képviselőház BRANISLAV JATIĆOT személyes kérésére, a jelen határozat meghozatalának napjától felmenti az újvidéki Szerb Nemzeti Színház igazgatóbizottságában való tagsága alól, amelyre az újvidéki Szerb Nemzeti Színház igazgatóbizottsági elnöke és tagjai kinevezéséről szóló határozattal (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 8/07. szám) nevezték ki. A Képviselőház az újvidéki Szerb Nemzeti Színház igazgatóbizottsága tagjának kinevezi: - VESNA KESIĆ-KRSMANOVIĆOT, az Operaház kórusának karmesterét, Újvidék, a munkavállalók képviseletében. I VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY KÉPVISELŐHÁZA 01.Szám: 022-9/07. Újvidék, október Egeresi Sándor s.k., VAJDASÁG AT KÉPVISELŐHÁZÁNAK ELNÖKE A Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02. és 17/03. szám) 9. szakaszának 1. bekezdése és 25. szakaszának 1. bekezdése alapján, valamint Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsa ügyrendjének (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 5/02., 2/03., 15/03. és 4/05. szám) 8. szakaszával, 10. szakasza 1. bekezdésének 1. pontjával és 14. szakaszával kapcsolatban Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsa szeptember 30-i ülésén

5 2009. október 15 HIVATALOS LAPJA VAT 14. szám oldal A KÖZBIZTONSÁGI KÜLÖNBIZOTTSÁG MEGALAKÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL 1. szakasz A Közbiztonsági Különbizottság megalakításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 18/08. és 22/08. szám) 2. szakasza a következőképpen módosul: A Végrehajtó Tanács a Különbizottságba a következőket nevezi ki: Elnök: Dr. Bojan Pajtić, Vajdaság AT Végrehajtó Tanácsának elnöke. Elnökhelyettes: Dušan Jakovljev, Vajdaság AT Végrehajtó Tanácsának alelnöke. Tagok: Anna Tomanová-Makanová, Vajdaság AT Végrehajtó Tanácsának alelnöke, tartományi tájékoztatási titkár, Pásztor István, Vajdaság AT Végrehajtó Tanácsának alelnöke, tartományi gazdasági titkár, Boris Barjaktarović, Vajdaság AT Végrehajtó Tanácsának alelnöke, tartományi regionális és nemzetközi együttműködési titkár. 2. szakasz Miroslav Vasin, tartományi munkaügyi, foglalkoztatási és a nemek egyenjogúságával foglalkozó titkár. Tagok: Boris Barjaktarović, Vajdaság AT Végrehajtó Tanácsának alelnöke, tartományi regionális és nemzetközi együttműködési titkár, Jovica Đukić magiszter, tartományi pénzügyi titkár, Romana Rudić, Vajdaság AT Végrehajtó Tanácsának titkára. 2. szakasz Szám: /2009. Újvidék, szeptember Dušan Jakovljev s.k., A Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02. és 17/03. szám) 9. szakaszának 1. bekezdése és 25. szakaszának 1. bekezdése alapján, valamint Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsa ügyrendjének (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 5/02., 2/03., 15/03. és 4/05. szám) 8. szakaszával, 9. szakasza 1. bekezdésének 1. pontjával és 12. szakaszával kapcsolatban Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsa szeptember 30-i ülésén Szám: /2009. Újvidék, szeptember 30. Dušan Jakovljev s.k., A GAZDASÁGI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁG MEGALAKÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL 511. A Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02. és 17/03. szám) 9. szakaszának 1. bekezdése és 25. szakaszának 1. bekezdése alapján, valamint Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsa ügyrendjének (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 5/02., 2/03., 15/03. és 4/05. szám) 8. szakaszával, 9. szakasza 1. bekezdésének 1. pontjával és 11. szakaszával kapcsolatban Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsa szeptember 30-i ülésén A JOGALKOTÁSI ÉS KÖZIGAZGATÁSI BIZOTTSÁG MEGALAKÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL 1. szakasz A Jogalkotási és Közigazgatási Bizottság megalakításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 18/08. és 22/08. szám) 2. szakasza a következőképpen módosul: A Végrehajtó Tanács a Bizottságba a következőket nevezi ki: Elnök: Dr. Korhecz Tamás, tartományi jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi titkár. Elnökhelyettes: 1. szakasz A Gazdasági és Költségvetési Bizottság megalakításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 18/08. és 22/08. szám) 2. szakasza a következőképpen módosul: A Végrehajtó Tanács a Bizottságba a következőket nevezi ki: Elnök: Pásztor István, Vajdaság AT Végrehajtási Tanácsának alelnöke, tartományi gazdasági titkár. Elnökhelyettes: Jovica Đukić magiszter, tartományi pénzügyi titkár. Tagok: Boris Barjaktarović, Vajdaság AT Végrehajtó Tanácsának alelnöke, tartományi regionális és nemzetközi együttműködési titkár, Dr. Slobodan Puzović, tartományi környezetvédelmi és fenntartható fejlesztési titkár, Dušanka Sremački, tartományi műépítészeti, településrendezési és építkezési titkár, Novka Mojić, tartományi szociálpolitikai és demográfiai titkár, Miroslav Vasin, tartományi munkaügyi, foglalkoztatási és a nemek egyenjogúságával foglalkozó titkár, Daniel Petrović, tartományi mezőgazdasági, víz és erdőgazdálkodási titkár, Radoslav Striković, tartományi energetikai és ásványi nyersanyagügyi titkár. 2. szakasz

6 1002 oldal szám HIVATALOS LAPJA VAT október 15 Szám: /2009. Újvidék, szeptember Dušan Jakovljev s.k., A Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02. és 17/03. szám) 9. szakaszának 1. bekezdése és 25. szakaszának 1. bekezdése alapján, valamint Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsa ügyrendjének (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 5/02., 2/03., 15/03. és 4/05. szám) 8. szakaszával, 10. szakasza 1. bekezdésének 3. pontjával és 16. szakaszával kapcsolatban Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsa szeptember 30-i ülésén A NEMZETEK KÖZÖTTI KAPCSOLATOKKAL, AZ EGYHÁZZAL ÉS A VALLÁSKÖZÖSSÉGEKKEL FOGLALKOZÓ KÜLÖNBIZOTTSÁG MEGALAKÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL 1. szakasz A Nemzetek Közötti Kapcsolatokkal, az Egyházzal és a Vallásközösségekkel Foglalkozó Különbizottság megalakításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 18/08. és 22/08. szám) 2. szakasza a következőképpen módosul: A Végrehajtó Tanács a Bizottságba a következőket nevezi ki: Elnök: Anna Tomanová-Makanová, Vajdaság AT Végrehajtási Tanácsának alelnöke, tartományi tájékoztatási titkár. Elnökhelyettes: Boris Barjaktarović, Vajdaság AT Végrehajtó Tanácsának alelnöke, tartományi regionális és nemzetközi együttműködési titkár. Tagok: Dr. Korhecz Tamás, tartományi jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi titkár, Miroslav Vasin, tartományi munkaügyi, foglalkoztatási és a nemek egyenjogúságával foglalkozó titkár, Modest Dulić, tartományi ifjúsági és sporttitkár, Milorad Đurić, tartományi művelődési titkár, Novka Mojić, tartományi szociálpolitikai és demográfiai titkár. 2. szakasz Szám: /2009. Újvidék, szeptember Dušan Jakovljev s.k., A Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02. és 17/03. szám) 2. szakasza 1. bekezdésének 7. pontja és 25. szakaszának 1. bekezdése, valamint A közszolgálatokról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 42/91., 71/94., 79/05 más törvény, 81/05. más törvény helyesbítése és 83/05. szám más törvény helyesbítése) 4. szakasza alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsa október 7-i ülésén AZ ÜZLETI SZABVÁNYOSÍTÁSI ÉS TANÚSÍTVÁNYOZÁSI INFORMÁCIÓS KÖZPONT MEGALAKÍTÁSÁRÓL ALAPRENDELKEZÉSEK 1. szakasz Vajdaság Autonóm Tartomány megalakítja az Üzleti Szabványosítási és Tanúsítványozási Információs Központot (a továbbiakban: Központ). 2. szakasz A Központ jogi személyiségű intézményként működik. A Központ megalakítása, működése és szervezete tekintetében a közszolgálatokról szóló jogszabályokat kell alkalmazni. AZ ALAPÍTÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 3. szakasz A Központ alapítója Vajdaság Autonóm Tartomány. Az alapító nevében a jogokat és kötelezettségeket Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsa (a továbbiakban: Alapító) érvényesíti. 4. szakasz A Központ működéséhez szükséges helyiségeket, az alapításához szükséges eszközöket és a berendezést a törvénnyel összhangban az Alapító biztosítja. 5. szakasz A Központ alapszabályát, munkaprogramját, pénzügyi tervét, a Központ belső szervezetéről és munkahelyeinek rendszeresítéséről szóló szabályzatot, valamint elnevezésének, székhelyének, tevékenységének, státusbeli és zárszámadásának módosítását az Alapító hagyja jóvá. 6. szakasz Az Alapítónak joga van, hogy a Központ igazgatójának és igazgatóbizottságának intézkedéseket javasoljon a Központ zavartalan működése és azon tevékenységének lebonyolítása céljából, melyre a Központ alakult, a Központ működésére és gazdálkodására vonatkozó olyan jelentések elkészítését kérje, amelyeket a jelen aktus nem irányoz elő, valamint a Központ tevékenységének lebonyolításához szükséges feltételeket biztosító intézkedéseket tegyen. I ELNEVEZÉSE ÉS SZÉKHELYE 7. szakasz A Központ elnevezése: Üzleti Szabványosítási és Tanúsítványozási Információs Központ. A Központ rövidített elnevezése: BSC Információs Központ. A Központ székhelye: Újvidék, Mihajlo Pupin sugárút, 25. szám. IV. A KÖZPONT TEVÉKENYSÉGE 8. szakasz A Központ tevékenysége: Adatfeldolgozás Adatbázisok létesítése Kutatás és fejlesztés Tanácsadás és üzleti menedzsment Mérnöki tevékenység Műszaki kutatás és elemzés Máshová nem sorolt üzleti tevékenység Reklám és propaganda Gazdasági tevékenység rendezése

7 2009. október 15 HIVATALOS LAPJA VAT 14. szám oldal Külfölddel való kapcsolatok Felnőttképzés és máshová nem sorolt egyéb oktatás Máshová nem sorolt nyomtatás A Központ tevékenységei közé tartozik még a tanácsadói szolgáltatás és kiképzés a harmonizált szabványok alkalmazásának terén, kapacitások létesítése a termékek és személyek összehangoltságának megítélésére és tanúsítványozására, az áruk és szolgáltatások európai piacra történő kihelyezésére szolgáló európai irányelvek követelményeivel összhangban. A Központ külkereskedelmi forgalmi tevékenységeket is folytat a bejegyzése szerinti tevékenységi körben foglalt szolgáltatások terén. V. A KÖZPONT FINANSZÍROZÁSA 9. szakasz A Központ működéséhez szükséges eszközöket az alábbi forrásokból biztosítják: Vajdaság Autonóm Tartomány költségvetéséből, közvetlenül a felhasználóktól, a szolgáltatások piaci értékesítéséből, adományokból és más forrásokból a törvénnyel összhangban. A Központ működésének megszűnése esetén, a megmaradt eszközök az Alapítót illetik meg. A jelen szakasz 1. bekezdésében említett eszközöket a törvénnyel, a jelen határozattal, a Központ alapszabályával, munkaprogramjával és pénzügyi tervével összhangban kell felhasználni. V A KÖZPONT SZERVEI 10. szakasz A Központ szervei: az igazgató, az igazgatóbizottság és a felügyelő bizottság. 11. szakasz A Központot az igazgató irányítja. Az igazgatónak törvényben megszabott jogai és kötelességei vannak. 12. szakasz Az igazgatót az Alapító nevezi ki és menti fel, kinevezése négyéves időszakra szól, újbóli megválasztásának lehetőségével. Az igazgatójelöltnek az alapszabályban megállapított feltételeknek kell eleget tennie. 13. szakasz Az igazgató: a Központot képviseli és nevében jár el a bel- és külkereskedelmi forgalomban, meghozza a Központ belső szervezetéről és munkahelyeinek rendszeresítéséről szóló szabályzatot, gondoskodik a Központ törvényes működéséről, határoz a Központ munkavállalóinak jogairól és kötelességeiről, szervezi és irányítja a Központ munkáját, végrehajtja a Központ igazgatóbizottságának határozatait, a törvényben és az alapszabályban megállapított egyéb teendőket is ellát. 14. szakasz Az igazgatóbizottságot az Alapító nevezi ki és menti fel. Az igazgatóbizottságnak hét tagja van, mégpedig: öt tagja az Alapító képviseletében és két tagja a Központ munkavállalóinak sorából. Az igazgatóbizottság mandátuma négy évre szól, újbóli megválasztásának lehetőségével. 15. szakasz Az igazgatóbizottság: meghozza az alapszabályt, meghozza a pénzügyi tervet, jóváhagyja a gazdálkodásról szóló éves beszámolót és a zárszámadást, meghozza a munkaprogramot, határoz az eszközök felhasználásáról a törvénnyel összhangban, határozatokat hoz a státusbeli változásokról, a törvénnyel összhangban, a törvényben, a jelen határozatban és az alapszabályban megállapított egyéb teendőket is ellát. 16. szakasz A felügyelő bizottságot az Alapító nevezi ki és menti fel. A felügyelő bizottságnak öt tagja van, mégpedig: négy tagja az Alapító képviseletében és egy tagja a Központ munkavállalóinak sorából. A felügyelő bizottság mandátuma négy évre szól, újbóli megválasztásának lehetőségével. 17. szakasz A felügyelő bizottság: felügyeli a Központ törvényes működését, áttekinti az éves beszámolót, a zárszámadást és más aktusokat, és megállapítja törvényességüket, az alapszabályban megállapított egyéb teendőket is ellát. A felügyelő bizottság a felügyelet eredményéről értesíti az Alapítót. 18. szakasz A Központ a nemzeti, európai és nemzetközi szabványok implementációja területén az edukációs és tanácsadói tevékenységére vonatkozó céljainak hatásos és hatékony végrehajtására, valamint a gazdaság területén a műszaki vizsgálatokra és elemzésekre vonatkozó tevékenységének megvalósítására, és ezzel kapcsolatban a termékek és szolgáltatások tanúsítványozására, különleges szervezeteket és intézményeket, valamint hazai és külföldi szakértőket alkalmazhat. Az 1. szakaszban említett alkalmazás feltételeit az alapszabály részletezi. V A KÖZPONT JOGAI, KÖTELESSÉGEI ÉS FELELŐSSÉGE A JOGFORGALOMBAN 19. szakasz A Központ harmadik személyekkel folytatott jogforgalomban a egész vagyonával felel. A Központ az Alapítónak köteles éves jelentéseket tenni munkájáról és gazdálkodásáról. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 20. szakasz Az Alapító a Központ igazgatójának kinevezéséig megbízott igazgatói jogkörben korlátlan képviseletre meghatalmazott személyként Marija Vujaković, BSC program menedzsert nevezi ki. 21. szakasz Az Alapító az e határozat hatálybalépésétől számított 30 napon belül kinevezi a Központ igazgatóját, igazgatóbizottságának és felügyelő bizottságának elnökét és tagjait. 22. szakasz Az igazgatóbizottság a kinevezésétől számított 30 napon belül meghozza az alapszabályt. 23. szakasz A Központ általános aktusait az alapszabály közzétételétől számított 30 napon belül kell meghozni.

8 1004 oldal szám HIVATALOS LAPJA VAT október szakasz Ez a határozat a Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított nyolcadik napon lép hatályba. Szám: /2009 Újvidék, október 7. Dušan Jakovljev s.k., 515. A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet megalapításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 7/08. szám) 18. szakasza és a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02. és 17/03. szám) 2. szakaszának 21. pontja és 25. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsa szeptember 23-i ülésén A Végrehajtó Tanács j ó v á h a g y j a a Zavod za kulturu vojvođanskih Mađara - Vajdasági Magyar Művelődési Intézet január decemberi időszakra vonatkozó pénzügyi tervét, amelyet az Intézet igazgatóbizottsága február 27-i ülésén meg. Szám: / A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet megalapításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 7/08. szám) 18. szakasza és a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02. és 17/03. szám) 2. szakaszának 21. pontja és 25. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsa szeptember 23-i ülésén A Végrehajtó Tanács j ó v á h a g y j a a Zavod za kulturu vojvođanskih Mađara - Vajdasági Magyar Művelődési Intézet évi munkatervét és -programját, amelyet az Intézet igazgatóbizottsága február 27-i ülésén meg. Szám: / Az egészségvédelmi törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 107/05. szám) 141. szakaszának 2. bekezdése alapján, Az apatini Junaković Rehabilitációs Szakkórház, Apatin. megalapításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 5/09. szám) 1. szakaszának 2. bekezdésével kapcsolatban és a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 1/95., 3/02. és 17/02. szám) 25. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsa szeptember 23-i ülésén A Végrehajtó Tanács jóváhagyja az apatini Junaković Rehabilitációs Szakkórház, Apatin. alapszabályát, amelyet az apatini Junaković Rehabilitációs Szakkórház, Apatin ideiglenes igazgatóbizottsága július 16-i ülésén meg. Szám: / Anna Tomanová-Makanová s. k., Az egészségvédelmi törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 107/05. szám) 141. szakaszának 2. bekezdése alapján, A Nagykikindai Közegészségügyi Intézet megalapításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 11/06. szám) 1. szakaszának 2. bekezdésével kapcsolatban és a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának Hivatalos Lapja, 10/92., 1/95., 3/02. és 17/02. szám) 25. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsa szeptember 23-i ülésén A Végrehajtó Tanács jóváhagyja a Nagykikindai Közegészségügyi Intézet alapszabályának módosítására vonatkozó határozatot, melyet a Nagykikindai Közegészségügyi Intézet ideiglenes igazgatóbizottsága július 17-i ülésén meg.

9 2009. október 15 HIVATALOS LAPJA VAT 14. szám oldal Szám: / Anna Tomanová-Makanová s. k., 42/91., 71/94. és 79/05. szám) 20. szakaszának 1. bekezdése, Az elszállásolási szolgáltatást nyújtó újvidéki Novi Sad Gerontológiai Központ szociális védelmi intézmény feletti alapítói jogok és kötelezettségek átruházásáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 7/02. szám) pontja, a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának Közlönye, 6/02. szám) 24. szakasza 1. bekezdésének 3. pontjával és A polgárok szociális védelméről és szociális biztonságának szavatolásáról törvény és 115/05. szám) 69c. szakaszával kapcsolatban, az elszállásolási szolgáltatást nyújtó újvidéki Novi Sad Gerontológiai Központ szociális védelmi intézmény igazgatóbizottsága elnökének és tagjainak felmentési és kinevezési eljárásában Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsa szeptember 23-i ülésén nyújtó újvidéki Novi Sad Gerontológiai Központ szociális védelmi intézmény igazgatóbizottságát: Bacsi Sándor okl. gépészmérnök, Piros; - az alapító képviselői Saša Bilinović okl. jogász, Újvidék, Gordana Pirner, Újvidék, Stana Kovačević ápolónő, Futak, Vitomir Stanić okl. geográfus, Újvidék, Mitar Kresić nyugdíjas, Újvidék, Milica Tucakov okl. szociális gondozó, Futak, Dr. Tatjana Nikolić, fizikális gyógyászati és rehabilitációs szakorvos, Futak, Slavica Popović pszichológiatanár, Újvidék. A Végrehajtó Tanács Az elszállásolási szolgáltatást nyújtó újvidéki Novi Sad Gerontológiai Központ szociális védelmi intézmény igazgatóbizottságába kinevezi a következőket: Saša Bilinović okl. jogász, Újvidék; - az alapító képviselői Janko Drča okleveles pszichológus, Újvidék, Vojin Jovančević testnevelő tanár, Újvidék, Branislav Antić okl. jogász, Újvidék, Nenad Čović építésztechnikus, Újvidék, Mitar Kresić nyugdíjas, Újvidék, Slavica Popović pszichológiatanár, szociális-ügyi segédigazgató, Újvidék, Dr. Gordana Đurić, a Befogadó Központ munkaegység befogadó állomással vezetője, Újvidék, Stana Džeferdanović közgazdasági technikus, bér- és személyi juttatási könyvelő, Karlóca. Az igazgatóbizottság elnökének és tagjainak kinevezése négyéves időszakra szól, kivéve az igénybe vevők és a gondnokok képviselőit, vagy az igénybe vevők törvényes képviselőit, akiket kétéves időszakra neveznek ki. I Szám: / /91., 71/94. és 79/05. szám) 20. szakaszának 1. bekezdése, Az elszállásolási szolgáltatást nyújtó rumai Srem Gerontológiai Központ szociális védelmi intézmény feletti alapítói jogok és kötelezettségek átruházásáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 7/02. szám) pontja, a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának Közlönye, 6/02. szám) 24. szakasza 1. bekezdésének 3. pontjával és A polgárok szociális védelméről és szociális biztonságának biztosításáról törvény és 115/05. szám) 69c. szakaszával kapcsolatban, az elszállásolási szolgáltatást nyújtó rumai Srem Gerontológiai Központ szociális védelmi intézmény igazgatóbizottsága elnökének és tagjainak felmentési és kinevezési eljárásában, Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsa szeptember 23 i ülésén nyújtó rumai Srem Gerontológiai Központ szociális védelmi intézmény igazgatóbizottságát: Dr. Vera Šarac neuropszichiáter, Ruma; - az alapító képviselői Nebojša Vitomirović vállalkozó, Ruma, Petar Matijević, Ruma, Miloš Mandić okl. mezőgazdasági mérnök, Ruma,

10 1006 oldal szám HIVATALOS LAPJA VAT október 15 Angelina Uzelac, Ruma, Jasmina Brašančević okl. pszichológus, Ruma, Nikola Pjevac szakképzett lakatos, Ruma. A Végrehajtó Tanács Az elszállásolási szolgáltatást nyújtó rumai Srem Gerontológiai Központ szociális védelmi intézmény igazgatóbizottságába kinevezi: elnöknek: Nebojša Vitomirović menedzser, Ruma, tagoknak: - az alapító képviselői: Danijela Bakula abszolvens, Ruma, Luka Zagorac okl. jogász, Ruma, Bora Vujić okl. technológus, Ruma, Angelina Cvetković, Ruma, Nada Pošarac szociális gondozó, Ruma, Nikola Pjevac magasan szakképzett lakatos, Ruma. Az igazgatóbizottság elnökének és tagjainak kinevezése négyéves időszakra szól, kivéve az igénybe vevők és a gondnokok képviselőit, vagy az igénybe vevők törvényes képviselőit, akiket kétéves időszakra neveznek ki. I Szám: / /91., 71/94. és 79/05. szám) 20. szakaszának 1. bekezdése, Az elszállásolási szolgáltatást nyújtó zombori Gerontológiai Központ szociális védelmi intézmény feletti alapítói jogok és kötelezettségek átruházásáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 7/02. szám) pontja, a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának Közlönye, 6/02. szám) 24. szakasza 1. bekezdésének 3. pontjával és A polgárok szociális védelméről és szociális biztonságának szavatolásáról törvény és 115/05. szám) 69.c szakaszával kapcsolatban, az elszállásolási szolgáltatást nyújtó zombori Gerontológiai Központ szociális védelmi intézmény igazgatóbizottsága elnökének és tagjainak felmentési és kinevezési eljárásában, Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsa szeptember 23 i ülésén nyújtó zombori Gerontológiai Központ szociális védelmi intézmény igazgatóbizottságát: Aleksa Subotić okl. gépészmérnök, Zombor; - az alapító képviselői Siniša Stričević újságíró, Zombor Mirko Bukinac közgazdász, Zombor, Živko Popović okl. jogász, Zombor, Anka Hinić nyugdíjas, Zombor, Goran Basta okl. közgazdász, Zombor, Boris Vojnović közgazdász, Zombor. A Végrehajtó Tanács Az elszállásolási szolgáltatást nyújtó Zombori Gerontológiai Központ szociális védelmi intézmény igazgatóbizottságába kinevezi a következőket: elnöknek: Dejana Bogunović osztálytanító tanár, Zombor; tagoknak: - az alapító képviselői: Danijel Mirkov laboratóriumi technikus, Zombor, Romina Bilić biológiatanár, Zombor, Nedeljko Stojsavljević tanár, Zombor, Dragan Tadić nyugdíjas, Zombor, Goran Basta okl. közgazdász, az Ellátó és Öregek Otthona munkaegység vezetője, Zombor, Šima Kalmar okl. közgazdász, beszerző, Zombor. Az igazgatóbizottság elnökének és tagjainak kinevezése négyéves időszakra szól, kivéve az igénybe vevők és a gondnokok képviselőit, vagy az igénybe vevők törvényes képviselőit, akiket kétéves időszakra neveznek ki. I Szám: / /91., 71/94. és 79/05. szám) 20. szakaszának 1. bekezdése, Az elszállásolási szolgáltatást nyújtó Szabadkai Gerontológiai központ szociális védelmi intézmény feletti alapítói jogok és kötelezettségek átruházásáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 7/02. szám) pontja, a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának

11 2009. október 15 HIVATALOS LAPJA VAT 14. szám oldal Közlönye, 6/02. szám) 24. szakasza 1. bekezdésének 3. pontjával és A polgárok szociális védelméről és szociális biztonságának szavatolásáról törvény és 115/05. szám) 69c szakaszával kapcsolatban, az elszállásolási szolgáltatást nyújtó szabadkai Gerontológiai központ szociális védelmi intézmény igazgatóbizottsága elnökének és tagjainak felmentési és kinevezési eljárásában Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsa szeptember 23 i ülésén nyújtó szabadkai Gerontológiai Központ szociális védelmi intézmény igazgatóbizottságát: Dr. Matijevics Miklós orvos, Szabadka; - az alapító képviselői Siniša Davčik okl. jogász, Szabadka, Dr. Zlata Kočik szakorvos, Szabadka, Neven Orčić abszolvens, Pancsova, Biacsi Mária okl. szociológus, Palics, Franja Lendvai nyugdíjas, Szabadka, Ljiljana Petrović ápolónő, Szabadka, Dr. Mirjana Banjac orvos, Szabadka, Dragan Vuković okl. szociális gondozó, Szabadka. A Végrehajtó Tanács az elszállásolási szolgáltatást nyújtó szabadkai Gerontológiai Központ szociális védelmi intézmény igazgatóbizottságába kinevezi: elnöknek: : Siniša Davčik szabálysértési bíró, Szabadka; tagoknak: - az alapító képviselői: Saša Pejić Gavran elektroenergetikus, Szabadka, Darko Miškoski közgazdasági technikus, Szabadka, Vesna Soldo közgazdász, Szabadka, Danijel Horvat okl. közgazdász, Szabadka, Franja Lendvai nyugdíjas, Szabadka, Ljiljana Petrović, ápolónő, Szabadka, Dragana Vuković okl. szociális gondozó, Szabadka, Dr. Mirjana Banjac vérátömlesztési szakorvos, Szabadka. Az igazgatóbizottság elnökének és tagjainak kinevezése négyéves időszakra szól, kivéve az igénybe vevők és a gondnokok képviselőit, vagy az igénybe vevők törvényes képviselőit, akiket kétéves időszakra neveznek ki. I Szám: / Végrehajtó Tanács 42/91., 71/94. és 79/05. szám) 20. szakaszának 1. bekezdése, Az elszállásolási szolgáltatást nyújtó óbecsei Bečej Gerontológiai Központ szociális védelmi intézmény feletti alapítói jogok és kötelezettségek átruházásáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 7/02. szám) pontja, a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának Közlönye, 6/02. szám) 24. szakasza 1. bekezdésének 3. pontjával és A polgárok szociális védelméről és szociális biztonságának szavatolásáról törvény és 115/05. szám) 69c. szakaszával kapcsolatban, az elszállásolási szolgáltatást nyújtó óbecsei Bečej Gerontológiai Központ szociális védelmi intézmény igazgatóbizottsága elnökének és tagjainak felmentési és kinevezési eljárásában Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsa szeptember 23 i ülésén nyújtó óbecsei Bečej Gerontológiai Központ szociális védelmi intézmény igazgatóbizottságát: Miomir Jelenić közgazdász, Óbecse; - az alapító képviselői Miloš Mihajlović okl. villamossági mérnök, Óbecse, László Márta technológus, Óbecse, Dr. Đurica Stojšić professzor, Óbecse, Hisen Bitići nyugdíjas, Óbecse, Szilágyi Attila beszerző, Óbecse, Beretka Ildikó egészségügyi nővér, Óbecse. A Végrehajtó Tanács az elszállásolási szolgáltatást nyújtó óbecsei Bečej Gerontológiai Központ szociális védelmi intézmény igazgatóbizottságába kinevezi: elnöknek: : Kurin Nimród, Óbecse, tagoknak: - az alapító képviselői: Miloš Mihajlović okleveles villamossági mérnök, Óbecse, Bojan Petković katonatiszt, Óbecse, Kiss Zoltán Rudolf, Péterréve,

12 1008 oldal szám HIVATALOS LAPJA VAT október 15 Hisen Bitići nyugdíjas, Óbecse, Beretka Ildikó ápolónő, Óbecse, Szilágyi Attila műszaki menedzser, Óbecse. Az igazgatóbizottság elnökének és tagjainak kinevezése négyéves időszakra szól, kivéve az igénybe vevők és a gondnokok képviselőit, vagy az igénybe vevők törvényes képviselőit, akiket kétéves időszakra neveznek ki. I Szám: / /91., 71/94. és 79/05. szám) 20. szakaszának 1. bekezdése, Az elszállásolási szolgáltatást nyújtó Pancsovai Gerontológiai Központ szociális védelmi intézmény feletti alapítói jogok és kötelezettségek átruházásáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 7/02. szám) pontja, a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának Közlönye, 6/02. szám) 24. szakasza 1. bekezdésének 3. pontjával és A polgárok szociális védelméről és szociális biztonságának biztosításáról törvény és 115/05. szám) 69c. szakaszával kapcsolatban, az elszállásolási szolgáltatást nyújtó Pancsovai Gerontológiai Központ szociális védelmi intézmény igazgatóbizottsága elnökének és tagjainak felmentési és kinevezési eljárásában Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsa szeptember 23 i ülésén nyújtó Pancsovai Gerontológiai Központ szociális védelmi intézmény igazgatóbizottságát: Jovan Petrovački mezőgazdasági technikus, Pancsova, - az alapító képviselői Slavica Džigurski neuropszichiáter, Pancsova, Mišo Dimitrijević jogász, Pancsova, Dr. Milan Trifunović sebész, Pancsova, Bogdan Bjegović nyugdíjas, Pancsova, - munkavállalók képviselői Dr. Vladimir Moldovan általános szakorvos, Pancsova, Radomir Panić szakképzett lakatos, Pancsova. A Végrehajtó Tanács Az elszállásolási szolgáltatást nyújtó Apatini Gerontológiai Központ szociális védelmi intézmény igazgatóbizottságába kinevezi a következőket: elnöknek: Slavica Džigurski neuropszichiáter, Pancsova, tagoknak: - az alapító képviselői Milan Trifunović sebész szakorvos, Pancsova, Halász Zsuzsanna testnevelő tanár, Pancsova, Miša Sokolović fogorvos, Tárcsó, Vukman Janjušević, Oklada, Nada Rakidžić szociális gondozó, Pancsova, Nada Zlatković főszakács, Pancsova. Az igazgatóbizottság elnökének és tagjainak kinevezése négyéves időszakra szól, kivéve az igénybe vevők és a gondnokok képviselőit, vagy az igénybe vevők törvényes képviselőit, akiket kétéves időszakra neveznek ki. I Szám: / /91., 71/94. és 79/05. szám) 20. szakaszának 1. bekezdése, az elszállásolási szolgáltatást nyújtó Nagykikindai Gerontológiai Központ szociális védelmi intézmény feletti alapítói jogok és kötelezettségek átruházásáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 7/02. szám) pontja, a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának Közlönye, 6/02. szám) 24. szakasza 1. bekezdésének 3. pontjával és A polgárok szociális védelméről és szociális biztonságának szavatolásáról törvény és 115/05. szám) 69c. szakaszával kapcsolatban, az elszállásolási szolgáltatást nyújtó Nagykikindai Gerontológiai Központ szociális védelmi intézmény igazgatóbizottsága elnökének és tagjainak felmentési és kinevezési eljárásában, Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsa szeptember 23 i ülésén nyújtó Nagykikindai Gerontológiai Központ szociális védelmi intézmény igazgatóbizottságát:

13 2009. október 15 HIVATALOS LAPJA VAT 14. szám oldal Branislav Čolak, Basahíd, - az alapító képviselői Gordana Gojkov okl. menedzser mérnök, Nagykikinda, Konecsni Ibolya ápolónő, Nagykikinda, Dr. Mirjana Ilić munkaegészségügyi szakorvos, Nagykikinda, Slobodan Babić nyugdíjas, Nagykikinda, Sunčica Maksić közgazdasági technikus, Nagykikinda, Fülöp József szakosított szakács, Nagykikinda. A Végrehajtó Tanács az elszállásolási szolgáltatást nyújtó Nagykikindai Gerontológiai Központ szociális védelmi intézmény igazgatóbizottságába kinevezi: elnöknek: : Danica Dejanović nyugdíjas, Nagykikinda, tagoknak: - az alapító képviselői: Gordana Bulatović osztálytanító tanár, Nagykikinda, Papp Ernő elektromérnök, Nagykikinda, Biljana Grubić szociális gondozó, Nagykikinda, Dr. Slobodanka Drndarski orvos, Nagykikinda, Sunčica Maksić közgazdasági technikus, Nagykikinda, Milivoj Felbab raktáros - beszerző, Nagykikinda. Az igazgatóbizottság elnökének és tagjainak kinevezése négyéves időszakra szól, kivéve az igénybe vevők és a gondnokok képviselőit, vagy az igénybe vevők törvényes képviselőit, akiket kétéves időszakra neveznek ki. I Szám: / /91., 71/94. és 79/05. szám) 20. szakaszának 1. bekezdése, Az elszállásolási szolgáltatást nyújtó Magyarkanizsai Gerontológiai Központ szociális védelmi intézmény alapítói jogainak és kötelezettségeinek az átvételéről szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 7/02. szám) pontja, a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának Közlönye, 6/02. szám) 24. szakasza 1. bekezdésének 3. pontjával és A polgárok szociális védelméről és szociális biztonságának szavatolásáról törvény és 115/05. szám) 69c. szakaszával kapcsolatban, az elszállásolási szolgáltatást nyújtó Magyarkanizsai Gerontológiai Központ szociális védelmi intézmény igazgatóbizottsága elnökének és tagjainak felmentési és kinevezési eljárásában, Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsa szeptember 23 i ülésén A Végrehajtó Tanács felmenti az elszállásolási szolgáltatást nyújtó Magyarkanizsai Gerontológiai Központ szociális védelmi intézmény igazgatóbizottságában betöltött tisztségük alól: Vojislav Saveljić grafikus, Magyarkanizsa, - az alapító képviselői Adamović Erzsébet tanügyi dolgozó, Magyarkanizsa, Miodrag Bakalić főagronómus, Horgos, Nikola Radmanović munkavállaló, Velebit, Živojin Stankov elektrotechnikus, Nagybecskerek, Jovanka Janjatov számvevőségi főnök, Törökkanizsa, Erika Nikolić ápolónő, Magyarkanizsa. A Végrehajtó Tanács Az elszállásolási szolgáltatást nyújtó Magyarkanizsai Gerontológiai Központ szociális védelmi intézmény igazgatóbizottságába kinevezi: elnöknek: : Vojislav Saveljić grafikus, Magyarkanizsa, tagoknak: - az alapító képviselői: Adamović Erzsébet tanügyi dolgozó, Magyarkanizsa, Miodrag Bakalić főagronómus, Horgos, Nikola Radmanović munkavállaló, Velebit, Živojin Stankov, elektrotechnikus, Nagybecskerek, Jovanka Janjatov számvevőségi főnök, Törökkanizsa, Erika Nikolić ápolónő, Magyarkanizsa. Az igazgatóbizottság elnökének és tagjainak kinevezése négyéves időszakra szól, kivéve az igénybe vevők és a gondnokok képviselőit, vagy az igénybe vevők törvényes képviselőit, akiket kétéves időszakra neveznek ki. I Szám: /2009.

14 1010 oldal szám HIVATALOS LAPJA VAT október /91., 71/94. és 79/05. szám) 20. szakaszának 1. bekezdése, Az elszállásolási szolgáltatást nyújtó Palánkai Gerontológiai Központ szociális védelmi intézmény feletti alapítói jogok és kötelezettségek átruházásáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 7/02. szám) pontja, a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának Közlönye, 6/02. szám) 24. szakasza 1. bekezdésének 3. pontjával és A polgárok szociális védelméről és szociális biztonságának szavatolásáról törvény és 115/05. szám) 69c. szakaszával kapcsolatban, az elszállásolási szolgáltatást nyújtó Palánkai Gerontológiai Központ szociális védelmi intézmény igazgatóbizottsága elnökének és tagjainak felmentési és kinevezési eljárásában, Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsa szeptember 23 i ülésén nyújtó Palánkai Gerontológiai Központ szociális védelmi intézmény következő igazgatóbizottságát: Biljana Nef okl. közgazdász, Palánka, - az alapító képviselői Jasmina Perić okl. közgazdász, Palánka, Petar Pešić mezőgazdasági technikus, Palánka, Dr. Radovan Maluckov orvos, Palánka, Đorđe Đuričić okl. közgazdász, Palánka, Vera Pešić ápolónő, Palánka, Svetlana Lačanski munkaterapeuta, Palánka. A Végrehajtó Tanács az elszállásolási szolgáltatást nyújtó Palánkai Gerontológiai Központ szociális védelmi intézmény igazgatóbizottságába kinevezi: elnöknek: : Dr. Radovan Maluckov orvos, Palánka, tagoknak: - az alapító képviselői: Marija Šešum osztálytanító tanár, Palánka, Slaviša Abadžič mozdonyvezető, Parrag, Ljiljana Karanović okl. jogász, Palánka, Mirko Erceg tanár, Palánka, Želmira Balaban orvos, Palánka, Peter Tir mester, Palánka. Az igazgatóbizottság elnökének és tagjainak kinevezése négyéves időszakra szól, kivéve az igénybe vevők és a gondnokok képviselőit, vagy az igénybe vevők törvényes képviselőit, akiket kétéves időszakra neveznek ki. I Szám: / /91., 71/94. és 79/05. szám) 20. szakaszának 1. bekezdése, Az elszállásolási szolgáltatást nyújtó Verseci Gerontológiai Központ szociális védelmi intézmény feletti alapítói jogok és kötelezettségek átruházásáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 7/02. szám) pontja, a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02. és 17/03. szám) 25. Közlönye, 6/02. szám) 24. szakasza 1. bekezdésének 3. pontjával és A polgárok szociális védelméről és szociális biztonságának szavatolásáról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 36/91., 79/91., 33/93., 53/93., 67/93., 46/94., 48/94., 52/96., 29/01., 84/04., 101/05. egyéb törvény és 115/05. szám) 69c. szakaszával kapcsolatban, az elszállásolási szolgáltatást nyújtó Verseci Gerontológiai Központ szociális védelmi intézmény igazgatóbizottsága elnökének és tagjainak felmentési és kinevezési eljárásában, Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsa szeptember 23 i ülésén nyújtó Verseci Gerontológiai Központ szociális védelmi intézmény igazgatóbizottságát: Tatjana Voskresenski orvos, Versec, - az alapító képviselői Andraš Radić okl. jogász, Versec, Sava Beljin okl. jogász, Versec, Dragoljub Aćimović nyugdíjas politológus, Versec, Milan Pejić nyugdíjas, Versec, Verica Jovanović szociális gondozó, Versec, Sava Baračkov munkaterapeuta, Versec. A Végrehajtó Tanács az elszállásolási szolgáltatást nyújtó Verseci Gerontológiai Központ szociális védelmi intézmény igazgatóbizottságába kinevezi: elnöknek: : Slavko Ćirin mezőgazdasági mérnök, Versec, tagoknak: - az alapító képviselői: Tatjana Voskresenski orvos, Versec, Sava Beljin okl. jogász, Versec,

15 2009. október 15 HIVATALOS LAPJA VAT 14. szám oldal Gordana Kalnak textilipari technikus, Versec, Aleksandar Pasku, Versec, Mladenko Kojić egészségügyi technikus, Versec, Verica Jovanić szociális gondozó, Versec. Az igazgatóbizottság elnökének és tagjainak kinevezése négyéves időszakra szól, kivéve az igénybe vevők és a gondnokok képviselőit, vagy az igénybe vevők törvényes képviselőit, akiket kétéves időszakra neveznek ki. I Szám: / /91., 71/94. és 79/05. szám) 20. szakaszának 1. bekezdése, a Verbászi Gerontológiai Központ megalakításról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 14/03. szám), a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02. és 17/03. szám) 25. szakaszának 4. bekezdése alapján, valamint Az egyes autonóm tartományi hatáskörök meghatározásáról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 6/02. szám) 24. szakasza 1. bekezdésének 3. pontjával és A polgárok szociális védelméről és szociális biztonságának szavatolásáról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 36/91., 79/91., 33/93., 53/93., 67/93., 46/94., 48/94., 52/96., 29/01., 84/04., 101/05. egyéb törvény és 115/05. szám) 69c. szakaszával kapcsolatban, az elszállásolási szolgáltatást nyújtó Verbászi Gerontológiai Központ szociális védelmi intézmény igazgatóbizottsága elnökének és tagjainak felmentési és kinevezési eljárásában, Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsa szeptember 23 i ülésén nyújtó Verbászi Gerontológiai Központ szociális védelmi intézmény következő igazgatóbizottságát: Srđan Stokuća gyermekgyógyász, Verbász, - az alapító képviselői Desanka Đurković szociális gondozó, Verbász, Jasmina Dolapčev irodalomtanár, Verbász, Dr. Danica Komlenov-Ninkov főorvos szakorvos, Verbász, Nevenka Grozdanić, Verbász, Nenad Stijepović okl. jogász, Verbász, Olivera Lazić ápolónő, Verbász. A Végrehajtó Tanács az elszállásolási szolgáltatást nyújtó Verbászi Gerontológiai Központ szociális védelmi intézmény igazgatóbizottságába kinevezi: elnöknek: : Dr. Dragana Cvejić aneszteziológus szakorvos, Verbász, tagoknak: - az alapító képviselői: Dr. Dragana Škorić orvos, Kucora, Branislav Knežević munkavállaló, Verbász, Dr. Savo Dojčinov urológus szakorvos, Verbász, Darinka Ivanišević nyugdíjas, Ókér, Biljana Šipovac mosodai alkalmazott, Verbász, Mihailo Simić okl. pszichológus, Újvidék. Az igazgatóbizottság elnökének és tagjainak kinevezése négyéves időszakra szól, kivéve az igénybe vevők és a gondnokok képviselőit, vagy az igénybe vevők törvényes képviselőit, akiket kétéves időszakra neveznek ki I Szám: / /91., 71/94. és 79/05. szám) 20. szakaszának 1. bekezdése, Az elszállásolási szolgáltatást nyújtó Apatini Gerontológiai és Nyugdíjas Otthon szociális védelmi intézmény feletti alapítói jogok és kötelezettségek átruházásáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 7/02. szám) pontja, a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának Közlönye, 6/02. szám) 24. szakasza 1. bekezdésének 3. pontjával és A polgárok szociális védelméről és szociális biztonságának szavatolásáról törvény és 115/05. szám) 69c. szakaszával kapcsolatban, az elszállásolási szolgáltatást nyújtó Apatini Gerontológiai és Nyugdíjas Otthon szociális védelmi intézmény igazgatóbizottsága elnökének és tagjainak felmentési és kinevezési eljárásában, Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsa szeptember 23 i ülésén nyújtó Apatini Gerontológiai és Nyugdíjas Otthon szociális védelmi intézmény igazgatóbizottságát:

16 1012 oldal szám HIVATALOS LAPJA VAT október 15 Slađana Živkov okl. szociológus, Apatin, - az alapító képviselői Rajko Majstorović Apatin, Molnár Kéri Erzsébet óvónő, Kupuszina, Mirjana Petrović közgazdasági technikus, Apatin, Sofija Prodanović nyugdíjas, Apatin, Marija Šimunov ápolónő, Apatin, Julijana Medić nyomdaipari technikus, Apatin. A Végrehajtó Tanács az elszállásolási szolgáltatást nyújtó Apatini Gerontológiai és Nyugdíjas Otthon szociális védelmi intézmény igazgatóbizottságába kinevezi: elnöknek: : Vlado Miljević okl. jogász, Apatin, tagoknak: - az alapító képviselői: Goran Orlić okleveles közgazdász, Apatin, Horthy Attila gépésztechnikus, Apatin, a helyi önkormányzat képviselője Mirjana Petrović közgazdasági technikus, Apatin, Dragica Samardžić, Palánka, Ilijana Despić, ápolónő, Apatin, Nikolina Mraović szakképzett szakácsnő, Apatin. Az igazgatóbizottság elnökének és tagjainak kinevezése négyéves időszakra szól, kivéve az igénybe vevők és a gondnokok képviselőit, vagy az igénybe vevők törvényes képviselőit, akiket kétéves időszakra neveznek ki I Szám: / /91., 71/94. és 79/05. szám) 20. szakaszának 1. bekezdése, Az elszállásolási szolgáltatást nyújtó Moholi Gerontológiai és Nyugdíjas Otthon szociális védelmi intézmény feletti alapítói jogok és kötelezettségek átruházásáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 7/02. szám) pontja, a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szakaszának 4. bekezdése alapján, valamint az egyes autonóm tartományi Közlönye, 6/02. szám) 24. szakasza 1. bekezdésének 3. pontjával és a polgárok szociális védelméről és szociális biztonságának biztosításáról törvény és 115/05. szám) 69c. szakaszával kapcsolatban, az elszállásolási szolgáltatást nyújtó Moholi Gerontológiai és Nyugdíjas Otthon szociális védelmi intézmény igazgatóbizottsága elnökének és tagjainak felmentési és kinevezési eljárásában, Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsa szeptember 23 i ülésén nyújtó Moholi Gerontológiai és Nyugdíjas Otthon szociális védelmi intézmény igazgatóbizottságát: Krizsán Mária okl. jogász, Ada, - az alapító képviselői Kocsis Gábor géplakatos, Mohol, Jovan Šević gépésztechnikus, Ada, Dr. Fajka Róbert, Ada, Bencsik Erzsébet közgazdasági technikus, Mohol, Stevan Vukov mezőgazdasági technikus, Ada, Kormos Klára ápolónő, Mohol. A Végrehajtó Tanács az elszállásolási szolgáltatást nyújtó Moholi Gerontológiai és Nyugdíjas Otthon szociális védelmi intézmény igazgatóbizottságába kinevezi a következőket: elnöknek: : Dr. Branislav Pejić orvos, Mohol, tagoknak: - az alapító képviselői: Tóbiás József gépésztechnikus, Ada, Bálizs Gizella tanár, Mohol, Kalmár Gábor ipari menedzsment mérnök, Ada, Berec András, Mohol, Gulyás Éva adminisztratív dolgozó, Mohol, Szécsényi Katalin ápolónő, Mohol. Az igazgatóbizottság elnökének és tagjainak kinevezése négyéves időszakra szól, kivéve az igénybe vevők és a gondnokok képviselőit, vagy az igénybe vevők törvényes képviselőit, akiket kétéves időszakra neveznek ki I Szám: /2009.

17 2009. október 15 HIVATALOS LAPJA VAT 14. szám oldal /91., 71/94. és 79/05. szám) 20. szakaszának 1. bekezdése, Az elszállásolási szolgáltatást nyújtó Kúlai Gerontológiai és Nyugdíjas Otthon szociális védelmi intézmény feletti alapítói jogok és kötelezettségek átruházásáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 7/02. szám) pontja, a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának Közlönye, 6/02. szám) 24. szakasza 1. bekezdésének 3. pontjával és A polgárok szociális védelméről és szociális biztonságának szavatolásáról törvény és 115/05. szám) 69c. szakaszával kapcsolatban, az elszállásolási szolgáltatást nyújtó Kúlai Gerontológiai és Nyugdíjas Otthon szociális védelmi intézmény igazgatóbizottsága elnökének és tagjainak felmentési és kinevezési eljárásában, Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsa szeptember 23 i ülésén nyújtó Kúlai Gerontológiai és Nyugdíjas Otthon szociális védelmi intézmény igazgatóbizottságát: Jelena Petrović, Kúla, - az alapító képviselői Zoran Budimčević szakorvos, Kúla Mirjana Karabasil-Kostić osztálytanító tanár, Kúla, Slavojka Perić okl. jogász, Kúla, - az igénybevevők képviselője Eva Šajić Kúla, Đuro Bosnić munkaszervezési mérnök, Kúla, Ruža Dudaš egészségügyi technikus, Bácskeresztúr. A Végrehajtó Tanács Az elszállásolási szolgáltatást nyújtó Kúlai Gerontológiai és Nyugdíjas Otthon szociális védelmi intézmény igazgatóbizottságába kinevezi: elnöknek: : Slavojka Perić okl. jogász, Kúla, tagoknak: - az alapító képviselői: Dr. Marija Mučenski szakorvos, Bácskeresztúr, Ivica Matkovski okl. termelői menedzsment mérnök, Kúla, Mirjana Pejović gyógytornász, Szivác, Eva Šajić, Kúla, -a munkavállalók képviselői Ruža Dudaš egészségügyi technikus, Bácskeresztúr, Ina Kukić közgazdasági technikus, Verbász. Az igazgatóbizottság elnökének és tagjainak kinevezése négyéves időszakra szól, kivéve az igénybe vevők és a gondnokok képviselőit, vagy az igénybe vevők törvényes képviselőit, akiket kétéves időszakra neveznek ki. I Szám: / /91., 71/94. és 79/05. szám) 20. szakaszának 1. bekezdése, Az elszállásolási szolgáltatást nyújtó zombori Miroslav Antić Mika Gyermek- és Ifjúsági Otthon szociális védelmi intézmény alapító jogainak és kötelezettségeinek az átvételéről szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 7/02. szám) pontja és a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02. és 17/03. szám) 25. szakaszának 4. bekezdése alapján, Az egyes autonóm tartományi hatáskörök meghatározásáról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 6/02. szám) 24. szakasza 1. bekezdésének 3. pontjával és A szociális védelemről és a polgárok szociális biztonságának szavatolásáról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 36/91., 79/91., 33/93., 53/93., 67/93., 46/94., 48/94., 52/96., 29/01., 84/04., 101/05. mód törv. és 115/05. szám) 69v. szakaszával kapcsolatban az elszállásolási szolgáltatást nyútó zombori Miroslav Antić Mika Gyermek- és Ifjúsági Otthon szociális védelmi intézmény igazgatóbizottsági elnökének és tagjainak felmentési és kinevezési eljárásában, Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsa szeptember 23-i ülésén A Végrehajtó Tanács felmenti az elszállásolási szolgáltatást nyútó zombori Miroslav Antić Mika Gyermek- és Ifjúsági Otthon szociális védelmi intézmény igazgatóbizottsági tagjait tisztségük alól: az elnököt: - az alapító képviselőjét Dragoslav Bojanić zombori matematikatanárt; a tagokat: - az alapító képviselőit Jovan Mastilović zombori mezőgazdasági technikust, Pribilla Attila zombori általános iskolai tanárt, - a helyi önkormányzat képviselőjét Elvira Dragić, Zombor, - az igénybe vevők, gondnokok vagy törvényes képviselők képviselőjét Stevan Milankov zombori radiológia technikust, t Ružica Ivin zombori nevelőnőt, Zoran Sokolović zombori nevelői koordinátort. A Végrehajtó Tanács a zombori Miroslav Antić Mika Gyermekés Ifjúsági Otthon szociális védelmi intézmény igazgatóbizottságába kinevezi:

18 1014 oldal szám HIVATALOS LAPJA VAT október 15 Jadranka Kosanović zombori okleveles jogász; - az alapító képviselői Silvija Kranjc zombori okleveles szociológus, Német Karolina zombori textilmérnök, Milutin Bogdanović kerényi okl. jogász, -a felhasználók, gondviselők vagy törvényes képviselők képviselője Stevan Milankov zombori egészségügyi technikus, Ružica Ivin zombori nevelőnő, Zoran Sokolović zombori nevelő. Az igazgatóbizottság elnökének és tagjainak kinevezése négyéves időszakra szól, kivéve az igénybe vevők és a gondnokok képviselőit, vagy az igénybe vevők törvényes képviselőit, akiket kétéves időszakra neveznek ki. I Szám: / Anna Tomanová-Makanová s. k., 42/91., 71/94. és 79/05. szám) 20. szakaszának 1. bekezdése, Az elszállásolási szolgáltatást nyújtó pancsovai Spomenak Szülői Gondviselés Nélküli Gyermekek és Ifjúság Otthona szociális védelmi intézmény alapító jogainak és kötelezettségeinek az átvételéről szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 7/02. szám) pontja és a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02. és 17/03. szám) 25. szakaszának 4. bekezdése alapján, Az egyes autonóm tartományi hatáskörök meghatározásáról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 6/02. szám) 24. szakasza 1. bekezdésének 3. pontjával és A szociális védelemről és a polgárok szociális biztonságának szavatolásáról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 36/91., 79/91., 33/93., 53/93., 67/93., 46/94., 48/94., 52/96., 29/01., 84/04., 101/05. mód törv. és 115/05. szám) 69v. szakaszával kapcsolatban az elszállásolási szolgáltatást nyújtó pancsovai Spomenak Szülői Gondviselés Nélküli Gyermekek és Ifjúság Otthona szociális védelmi intézmény igazgatóbizottsági elnökének és tagjainak felmentési és kinevezési eljárásában, Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsa szeptember 23-i ülésén A Végrehajtó Tanács felmenti tisztségük alól az elszállásolási szolgáltatást nyújtó pancsovai Spomenak Szülői Gondviselés Nélküli Gyermekek és Ifjúság Otthona szociális védelmi intézmény igazgatóbizottsági tagjait: az elnököt: - az alapító képviselőjét Đurđevka Naumovski pancsovai mezőgazdasági technikust; a tagokat: - az alapító képviselőit Aleksandra Anđelković pancsovai egyetemi hallgatót, Julijana Gomilšek antalfalvai vállalkozót, - a helyi önkormányzat képviselőjét Miroslav Vujačić pancsovai gépésztechnikust, - az igénybe vevők, gondnokok vagy törvényes képviselők képviselőjét Rajka Blagojević pancsovai okl. szociális gondozót, t Dragoslav Srbljanin pancsovai nevelőt, Kosta Rajić pancsovai nevelőt. A Végrehajtó Tanács az elszállásolási szolgáltatást nyújtó pancsovai Spomenak Szülői Gondviselés Nélküli Gyermekek és Ifjúság Otthona szociális védelmi intézmény igazgatóbizottságába kinevezi: Zorica Domošljan pancsovai okl. szociális gondozó; a - az alapító képviselői Marijana Spišjak-Brkić pancsovai pedagógus, Halász Béla a Technológiai Kar hallgatója, Pancsova, Radmila Vukelić pancsovai nyugalmazott nutricionista, - az igénybe vevők, gondnokok vagy törvényes képviselők képviselőjét Gordana Krstić pancsovai okl. szociális gondozó, Vladimir Stevanovski ferenchalmi okl. pedagógus, Ivan Puškarić dolovai villanyszerelő. Az igazgatóbizottság elnökének és tagjainak kinevezése négyéves időszakra szól, kivéve az igénybe vevők és a gondnokok képviselőit, vagy az igénybe vevők törvényes képviselőit, akiket kétéves időszakra neveznek ki. I Szám: / Anna Tomanová-Makanová s. k., 42/91., 71/94. és 79/05. szám) 20. szakaszának 1. bekezdése, Az elszállásolási szolgáltatást nyújtó fehértemplomi Vera Radivojević Gyermek- és Ifjúsági Otthon szociális védelmi intézmény alapítói jogainak és kötelezettségeinek az átvételéről szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 7/02. szám) pontja, a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02. és 17/03. szám) 25. szakaszának 4. bekezdése alapján, valamint Az egyes autonóm tartományi hatáskörök meghatározásáról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 6/02. szám) 24. szakasza 1. bekezdésének 3. pontjával és A polgárok szociális védelméről és szociális biztonságának szavatolásáról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 36/91., 79/91., 33/93., 53/93., 67/93., 46/94., 48/94., 52/96., 29/01., 84/04., 101/05. egyéb törvény és 115/05. szám) 69c. szakaszá-

19 2009. október 15 HIVATALOS LAPJA VAT 14. szám oldal val kapcsolatban, az elszállásolási szolgáltatást nyújtó fehértemplomi Vera Radivojević Gyermek- és Ifjúsági Otthon szociális védelmi intézmény igazgatóbizottsága elnökének és tagjainak felmentési és kinevezési eljárásában, Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsa szeptember 23 i ülésén A Végrehajtó Tanács felmenti az elszállásolási szolgáltatást nyújtó fehértemplomi Vera Radivojević Gyermek- és Ifjúsági Otthon szociális védelmi intézmény igazgatóbizottságában betöltött tisztségük alól a következő személyeket: Gordana Rogač közgazdasági technikus, Karasjeszenő, - az alapító képviselői Dr. Lidija Laketić pneumoftiziológus szakorvos, Fehértemplom, Radosav Krišan építésztechnikus, Fehértemplom, Bojana Stanković, Fehértemplom, - az igénybe vevők, gondnokok vagy az igénybe vevők törvényes képviselője Marija Šalipurović okl. szociális gondozó, Kevevára, Aleksandar Nikolić nevelő, Fehértemplom, Šiman Kuželka honvédelem tanár, Fehértemplom. A Végrehajtó Tanács az elszállásolási szolgáltatást nyújtó fehértemplomi Vera Radivojević Gyermek- és Ifjúsági Otthon szociális védelmi intézmény igazgatóbizottságába kinevezi: elnöknek: Tibor Savin Georgije kereskedő, Versec, tagoknak: - az alapító képviselői Dr. Lidija Laketić pneumoftiziológus szakorvos, Fehértemplom, Milan Radojev, építészeti főiskolai végzettségű, Gordana Rogač közgazdasági technikus, Karasjeszenő, - az igénybe vevők, gondnokok vagy az igénybe vevők törvényes képviselője Marija Šalipurović okl. szociális gondozó, Kevevára, Aleksandar Veličković nevelő, Fehértemplom, Stojan Grujić pénztáros-raktáros, Fehértemplom. Az igazgatóbizottság elnökének és tagjainak kinevezése négyéves időszakra szól, kivéve az igénybe vevők és a gondnokok képviselőit, vagy az igénybe vevők törvényes képviselőit, akiket kétéves időszakra neveznek ki. I Szám: / /91., 71/94. és 79/05. szám) 20. szakaszának 1. bekezdése, Az elszállásolási szolgáltatást nyújtó kamenicai dr. Milorad Pavlović SOS Gyermekfalu szociális védelmi intézmény alapítói jogainak és kötelezettségeinek az átvételéről szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 7/02. szám) pontja, a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02. és 17/03. szám) 25. szakaszának 4. bekezdése alapján, valamint Az egyes autonóm tartományi hatáskörök meghatározásáról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 6/02. szám) 24. szakasza 1. bekezdésének 3. pontjával és A polgárok szociális védelméről és szociális biztonságának szavatolásáról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 36/91., 79/91., 33/93., 53/93., 67/93., 46/94., 48/94., 52/96., 29/01., 84/04., 101/05. egyéb törvény és 115/05. szám) 69v. szakaszával kapcsolatban, az elszállásolási szolgáltatást nyújtó kamenicai dr. Milorad Pavlović SOS Gyermekfalu szociális védelmi intézmény igazgatóbizottsága elnökének és tagjainak felmentési és kinevezési eljárásában Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsa szeptember 23-i ülésén nyújtó kamenicai dr. Milorad Pavlović SOS Gyermekfalu szociális védelmi intézmény igazgatóbizottságát: Biljana Lekić ápolónő, Újvidék; - az alapító képviselői Lidija Tapalaga egyetemi hallgató, Újvidék, Snežana Boškov programozó, Újvidék, -a helyi önkormányzat képviselője Marija Đukić szociális gondozó, Kamenica, -az igénybe vevők képviselője Dragana Baki egyetemi hallgató, Újvidék, -a munkavállalók képviselői Teodora Pivar nevelő, Karlóca, Branka Bubulj nevelő, Kamenica. A Végrehajtó Tanács az elszállásolási szolgáltatást nyújtó kamenicai dr. Milorad Pavlović SOS Gyermekfalu szociális védelmi intézmény igazgatóbizottságába kinevezi: Aleksandar Maričić gépésztechnikus, Pétervárad; - az alapító képviselői: Miodrag Nikolić tanügyi dolgozó, Újvidék, Zdravko Vučenović testnevelő tanár, Futak, Sava Brzak okleveles közgazdász, Újvidék, : Dragana Baki egyetemi hallgató, Újvidék, Ljiljana Vukajlov nevelő, Újvidék, Đurica Berarov éjjeliőr, Újvidék. Az igazgatóbizottság elnökének és tagjainak kinevezése négyéves időszakra szól, kivéve az igénybe vevők és a gondnokok képviselőit, vagy az igénybe vevők törvényes képviselőit, akiket kétéves időszakra neveznek ki.

20 1016 oldal szám HIVATALOS LAPJA VAT október 15 I Szám: / Anna Tomanová-Makanová s. k., 42/91., 71/94. és 79/05. szám) 20. szakaszának 1. bekezdése, Az elszállásolási szolgáltatást nyújtó veterniki Fogyatékos Gyermekek és Ifjúság Otthona szociális védelmi intézmény alapítói jogainak és kötelezettségeinek átvételéről szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 7/02. szám) pontja, a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02. és 17/03. szám) 25. szakaszának 4. bekezdése alapján, valamint Az egyes autonóm tartományi hatáskörök meghatározásáról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 6/02. szám) 24. szakasza 1. bekezdésének 3. pontjával és A polgárok szociális védelméről és szociális biztonságának szavatolásáról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 36/91., 79/91., 33/93., 53/93., 67/93., 46/94., 48/94., 52/96., 29/01., 84/04., 101/05. egyéb törvény és 115/05. szám) 69c. szakaszával kapcsolatban, az elszállásolási szolgáltatást nyújtó veterniki Fogyatékos Gyermekek és Ifjúság Otthona szociális védelmi intézmény igazgatóbizottsága elnökének és tagjainak felmentési és kinevezési eljárásában, Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsa szeptember 23 i ülésén A Végrehajtó Tanács felmenti az elszállásolási szolgáltatást nyújtó veterniki Fogyatékos Gyermekek és Ifjúság Otthona szociális védelmi intézmény igazgatóbizottságában betöltött tisztségük alól: Branislava Jevtić okl. pszichológus, Újvidék; - az alapító képviselői Borka Šljivić gyógyszerész technikus, Újvidék, Olivera Nađ laboráns, Újvidék, Ladisity Melinda tanár, Újvidék, Dr. Natalija Nikolić neonatológus szakorvos, Újvidék, - az igénybe vevők és gondnokok képviselője, vagy az igénybe vevők törvényes képviselője Zoran Orešćanin elektrotechnikus, Újvidék, Drenka Mihić munkaoktató, Futak, Zorka Stojanović közgazdasági technikus, Veternik, Stojšić Erzsébet ápolónő, Újvidék. A Végrehajtó Tanács az elszállásolási szolgáltatást nyújtó veterniki Fogyatékos Gyermekek és Ifjúság Otthona szociális védelmi intézmény igazgatóbizottságába kinevezi: elnöknek: : Mirko Zorić munkaszervezési mérnök, Újvidék; tagoknak: - az alapító képviselői: Lazar Akin főelőadó, Futak, Dr. Melisa Mironicki, Újvidék, Pázsin-Farkas Julianna okl. pszichológus, Újvidék, Dr. Jadranka Crnomarković-Lunić gyermekgyógyász, Újvidék, - az igénybe vevők, gondnokok képviselője vagy az igénybevevők törvényes képviselője Zoran Orešćanin elektrotechnikus, Újvidék, Dražena Erdeljan okl. pszichológus, Újvidék, Marko Jovanović munka terapeuta, Újvidék, Zorka Stojanović közgazdasági technikus. Az igazgatóbizottság elnökének és tagjainak kinevezése négyéves időszakra szól, kivéve az igénybe vevők és a gondnokok képviselőit, vagy az igénybe vevők törvényes képviselőit, akiket kétéves időszakra neveznek ki. I Szám: / /91., 71/94. és 79/05. szám) 20. szakaszának 1. bekezdése, Az elszállásolási szolgáltatást nyújtó szabadkai Kolevka Gyermek- és Ifjúsági Otthon szociális védelmi intézmény alapítói jogainak és kötelezettségeinek az átvételéről szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 7/02. szám) pontja, a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02. és 17/03. szám) 25. szakaszának 4. bekezdése alapján, valamint Az egyes autonóm tartományi Közlönye, 6/02. szám) 24. szakasza 1. bekezdésének 3. pontjával és A polgárok szociális védelméről és szociális biztonságának szavatolásáról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 36/91., 79/91., 33/93., 53/93., 67/93., 46/94., 48/94., 52/96., 29/01., 84/04., 101/05. egyéb törvény és 115/05. szám) 69c. szakaszával kapcsolatban, az elszállásolási szolgáltatást nyújtó szabadkai Kolevka Gyermek- és Ifjúsági Otthon szociális védelmi intézmény igazgatóbizottsága elnökének és tagjainak felmentési és kinevezési eljárásában, Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsa szeptember 23 i ülésén A Végrehajtó Tanács felmenti az elszállásolási szolgáltatást nyújtó szabadkai Kolevka Gyermek- és Ifjúsági Otthon szociális védelmi intézmény igazgatóbizottságában betöltött tisztségük alól: Dr. Vladimir Vitasović altató szakorvos, Szabadka; - az alapító képviselői Dr. Csehák Korhecz Rozália szakorvos, Szabadka, Crnojević Ilona tanár, Királyhalom,

362. 364. 363. Újvidék. 2009. június 24. 9. szám LXV. évfolyam

362. 364. 363. Újvidék. 2009. június 24. 9. szám LXV. évfolyam Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. Újvidék 2009. június

Részletesebben

115. 117. 116. Újvidék

115. 117. 116. Újvidék VAT Hivatalos Lapja - Megjelenik havonta kétszer és még szükség esetén öt nyelven - szerbhorvát, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven. - Kéziratokat nem õrizzük meg és nem küldjük vissza. - a Hirdetések

Részletesebben

Újvidék. 2012. február 27. 3. szám LXVIII. évfolyam

Újvidék. 2012. február 27. 3. szám LXVIII. évfolyam Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. Újvidék 2012. február

Részletesebben

699. 701. 700. 702. Újvidék

699. 701. 700. 702. Újvidék Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. 699. Újvidék 2013.

Részletesebben

A TARTOMÁNYI JOGALKOTÁSI, KÖZIGAZGATÁSI ÉS NEMZETI KISEBBSÉGI TITKÁRSÁG

A TARTOMÁNYI JOGALKOTÁSI, KÖZIGAZGATÁSI ÉS NEMZETI KISEBBSÉGI TITKÁRSÁG A TARTOMÁNYI JOGALKOTÁSI, KÖZIGAZGATÁSI ÉS NEMZETI KISEBBSÉGI TITKÁRSÁG TÁJÉKOZTATÓJA 2005/06. év Tartományi Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi Titkárság Mihajlo Pupin sugárút 16., 21000

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ SZABADKA VÁROS

TÁJÉKOZTATÓ SZABADKA VÁROS TÁJÉKOZTATÓ SZABADKA VÁROS - KÉPVISELŐ-TESTÜLETE, - POLGÁRMESTERE, - VÁROSI TANÁCSA ÉS - KÖZIGAZGATÁSI HIVATALA MŰKÖDÉSÉRŐL 2010. decembere Legutóbbi frissítés időpontja: 2012. szeptember 30. - SZABADKA

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLV. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. MÁJUS 27. Z E N T A 132. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja, Zenta község statútuma (Zenta

Részletesebben

TÖRVÉNY A KULTÚRÁRÓL (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 72/2009. szám) I. ALAPRENDELKEZÉSEK. A szabályozás tárgya. 1.

TÖRVÉNY A KULTÚRÁRÓL (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 72/2009. szám) I. ALAPRENDELKEZÉSEK. A szabályozás tárgya. 1. TÖRVÉNY A KULTÚRÁRÓL (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 72/2009. szám) I. ALAPRENDELKEZÉSEK A szabályozás tárgya 1. szakasz Ez a törvény a kultúrához fűződő közérdeket, a közérdeknek a kultúrában

Részletesebben

TÖRVÉNY VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY HATÁSKÖREINEK MEGHATÁROZÁSÁRÓL I. ALAPRENDELKEZÉSEK. 1. szakasz

TÖRVÉNY VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY HATÁSKÖREINEK MEGHATÁROZÁSÁRÓL I. ALAPRENDELKEZÉSEK. 1. szakasz TÖRVÉNY VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY HATÁSKÖREINEK MEGHATÁROZÁSÁRÓL I. ALAPRENDELKEZÉSEK 1. szakasz Jelen törvény Vajdaság Autonóm Tartomány (a továbbiakban: Vajdaság AT) hatásköreit határozza meg, és szabályozza

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXII. Évfolyam 3. szám Topolya, 2010. április 15.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXII. Évfolyam 3. szám Topolya, 2010. április 15. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 3 Година XXXXII 15. април 2010. г., Бачка Топола XXXXII. Évfolyam 3. szám Topolya, 2010. április 15. Број 3. 15.04.2010. СТРАНА 212.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIV. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2009. SZEPTEMBER 8. Z E N T A 111. Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. szám egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2/2007. és 11/2008. szám) 19. szakasza

Részletesebben

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY STATÚTUMA

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY STATÚTUMA VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY STATÚTUMA ÚJVIDÉK, 2009. NOVEMBERE A Szerb Köztársaság Alkotmánya alapján, valamint a vajdasági polgároknak a Szerb Köztársaság keretében az autonómia érvényesítésére, ápolására

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIV. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2009. OKTÓBER 20. Z E N T A 126. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 9/2002., 87/2002., 66/2005. és 85/2006. sz.) 25. szakasza, a közbevételekről

Részletesebben

TÖRVÉNY A FELSŐOKTATÁSRÓL (Az SZK Hivatalos Közlönye, 76/2005. és 100/2007.szám - autentikus értelmezés, 97/2008. és 44/2010.

TÖRVÉNY A FELSŐOKTATÁSRÓL (Az SZK Hivatalos Közlönye, 76/2005. és 100/2007.szám - autentikus értelmezés, 97/2008. és 44/2010. TÖRVÉNY A FELSŐOKTATÁSRÓL (Az SZK Hivatalos Közlönye, 76/2005. és 100/2007.szám - autentikus értelmezés, 97/2008. és 44/2010. szám) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A törvény tárgya 1. szakasz Jelen törvény

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIX. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2014. ÁPRILIS 3. Z E N T A 29. A közvállalatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 119/2012. szám) 50. szakaszának 1. és 2. bekezdése, a gazdasági

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 Година XXXVII 22. децембар 2005. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 Година XXXVII 22. децембар 2005. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 10 Година XXXVII 22. децембар 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 10. szám Topolya, 2005. december 22. Broј 10. 22.12.2005. СТРАНА

Részletesebben

A SZABADKAI POLITECHNIKAI ISKOLA STATÚTUMA A STATÚTUM A POLITECHNIKAI ISKOLA TULAJDONA MÁSOLÁSA TÍLTOTT

A SZABADKAI POLITECHNIKAI ISKOLA STATÚTUMA A STATÚTUM A POLITECHNIKAI ISKOLA TULAJDONA MÁSOLÁSA TÍLTOTT A SZABADKAI POLITECHNIKAI ISKOLA STATÚTUMA A STATÚTUM A POLITECHNIKAI ISKOLA TULAJDONA MÁSOLÁSA TÍLTOTT 1 CÍM TARTALOM OLDAL 1. Általános rendelkezések 3 1.1 Az iskola jogállása 3 1.2 Az iskola képviselete

Részletesebben

272. 274. 273. Újvidék

272. 274. 273. Újvidék Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. Újvidék 2008. április

Részletesebben

12. NEMZETISÉGPOLITIKAI SZERVEK, INTÉZMÉNYEK ÉS CIVIL SZERVEZETEK

12. NEMZETISÉGPOLITIKAI SZERVEK, INTÉZMÉNYEK ÉS CIVIL SZERVEZETEK 12. NEMZETISÉGPOLITIKAI SZERVEK, INTÉZMÉNYEK ÉS CIVIL SZERVEZETEK 12.1. Köztársasági szervek 274 12.1.1. A Szerb Köztársaság Népképviselőházának Nemzetek Közötti Viszonyok Bizottsága 274 12.1.2. Köztársasági

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2014. MÁJUS 19. Z E N T A 50. Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakasza 1. bekezdésének 22. pontja alapján, kapcsolatban

Részletesebben

TÖRVÉNY AZ EGYESÜLETEKRŐL (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 51/2009. szám és 99/2011. másik törvény) I. ALAPRENDELKEZÉSEK.

TÖRVÉNY AZ EGYESÜLETEKRŐL (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 51/2009. szám és 99/2011. másik törvény) I. ALAPRENDELKEZÉSEK. TÖRVÉNY AZ EGYESÜLETEKRŐL (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 51/2009. szám és 99/2011. másik törvény) I. ALAPRENDELKEZÉSEK A törvény tárgya 1. szakasz Ez a törvény az egyesületek alapítását és jogállását,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 129. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 10., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 129. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 10., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 129. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 10., kedd Tartalomjegyzék 2010. évi LXXXI. törvény A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról 22318

Részletesebben

HATÁROZATOK. L. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. MÁRCIUS 13. TARTALOM

HATÁROZATOK. L. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. MÁRCIUS 13. TARTALOM L. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. MÁRCIUS 13. TARTALOM oldal HATÁROZATOK 3/2006. (I. 13.) ME h. Fõiskolai tanárok kinevezésérõl... 521 6/2006. (I. 19.) ME h. Fõiskolai tanár felmentésérõl... 521 1006/2006.

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2012. február 16. I. A megyei önkormányzat rendeletei TARTALOMJEGYZÉK Rendelet száma Tárgya Oldal 1/2012. (II. 23.)

Részletesebben

T/15267. számú. törvényjavaslat. a felsőoktatásról

T/15267. számú. törvényjavaslat. a felsőoktatásról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/15267. számú törvényjavaslat a felsőoktatásról Előadó: Dr. Magyar Bálint oktatási miniszter Budapest, 2005. március 2005. évi... törvény a felsőoktatásról Az Országgyűlés

Részletesebben

2011. november 14. - 2011. november 27. 294/2011. (XI. 17.) KE Határozat Egyetemi tanári kinevezésrõl 2.oldal

2011. november 14. - 2011. november 27. 294/2011. (XI. 17.) KE Határozat Egyetemi tanári kinevezésrõl 2.oldal 2011. november 14. - 2011. november 27. MAGYAR KÖZLÖNY 134. szám 2011. november 17. 32 648 oldal 294/2011. (XI. 17.) KE Határozat Egyetemi tanári kinevezésrõl 2.oldal MAGYAR KÖZLÖNY 134. szám 2011. november

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2009. március 10., kedd. 1. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2009. március 10., kedd. 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2009. március 10., kedd 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2009. március 10., kedd 1. szám

Részletesebben

TEMERIN KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

TEMERIN KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA TEMERIN KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIV. évfolyam 2. szám TEMERIN 2012. április 15. E szám 100,00 dinár 6. A helyhatósági választásokról szóló törvény 26. szakaszának 1. bekezdése (Szerb Köztársaság Hivatalos

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 8. szám Topolya, 2013. június 27.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 8. szám Topolya, 2013. június 27. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XLV 27. јун 2013. г., Бачка Топола XLV. évfolyam 8. szám Topolya, 2013. június 27. Број 8. 27.06.2013. СТРАНА 228. OLDAL

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 12. szám Topolya, 2013. október 18.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 12. szám Topolya, 2013. október 18. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 12 Година XLV 18. октобар 2013. г., Бачка Топола XLV. évfolyam 12. szám Topolya, 2013. október 18. Број 12. 18.10.2013. СТРАНА 517.

Részletesebben