2. szám 8. oldal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2. szám 8. oldal 2014.03.05."

Átírás

1 2. szám 8. oldal A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 129/07-es számú Hivatalos Közlönye ) 32. szakaszának 9. pontja és Csóka község Statútumának ( Csóka község 3/11-es számú Hivatalos Lapja letisztázott szöveg ) 77. szakaszának 10. pontja alapján Csóka község Képviselő- testülete tartott ülésén V É G Z É S T А CSÓKAI ÖRÖM ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNY STATÚTUMA MÓDOSITÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZITÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 1. szakasz Ezzel a Végzéssel jóváhagyjuk a csókai Öröm Iskoláskor Előtti Intézmény Statútuma módosításáról és kiegészítéséről szóló Határozatot, melyet az Intézmény Igazgató bizottsága án meg. 2. szakasz A csókai Öröm Iskoláskor Előtti Intézmény Statútuma módosításáról és kiegészítéséről szóló Határozat szövege, e Végzés összetevő részét képezi. 3. szakasz Ezt a Végzést közzétesszük Csóka község Hivatalos Lapjában. SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AT Csóka KKT elnöke K Ö Z S É G Marjanov Mirjana, s.k. CSÓKA KÖZSÉG KÉPVISELŐ - TESTÜLETE Szám: 016-1/ XV Kelt: Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény ( SZK 72/09-es, 52/11-es és 55/13-as számú Hivatalos Közlönye ) 47. és 57. szakasza 1. bekezdésének 1, pontja és 172. szakaszának 1. bekezdése, Az iskoláskor előtti oktatásról és nevelésről szóló törvény ( SZK 18/2010-es számú Hivatalos Közlönye ) 1. szakasza és a csókai Öröm Iskoláskor Előtti Intézmény Statútumának ( Csóka község 16/2009-es számú Hivatalos Lapja ) 93. szakasza alapján a csókai Öröm Iskoláskor Előtti Intézmény Igazgató bizottsága án tartott ülésén H A T Á R O Z A T O T A CSÓKAI ÖRÖM ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNY S T A T Ú T U M Á N A K MÓDOSITÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZITÉSÉRŐL 1. szakasz A 2. szakasz változik és így hangzik:,,az Iskoláskor előtti oktatási és nevelési tevékenység, mely közvetlen társadalmi tevékenység, közszolgálatként valósul meg. Az iskoláskor előtti oktatási és nevelési tevékenység az iskoláskor előtti gyermekek oktatása és nevelése, a törvénnyel összhangban. Az iskoláskor előtti életkor alatt, a 6 hónapos kortól az általános iskola kezdetéig terjedő életkort értjük.

2 2. szám 10. oldal szakasz A 3. szakasz 1. bekezdésében, hozzáadjuk: a 8. pontot, mely így hangzik:,,képesség, kreativitás, esztétikai érzékelés és ízlés fejlesztése, 9. pontot, mely így hangzik:,,önismeret és spontaneitás fejlesztése 10. pontot, mely így hangzik:,,faji, nemzetiségi, kulturális, nyelvi, vallási, nemzetiségi, nemi és életkori egyenlőség, tolerancia és különbözőség tiszteletben tartása. 3. szakasz A 26. szakasz változik és így hangzik:,,az Intézményben tilosak mindazok az aktivitások, melyekkel veszélyeztetik, lenézik, diszkriminálják vagy elkülönítik az egyéneket, illetve csoportokat, faji, nemzetiségi, esztétikai, nyelvi, vallási vagy nemi hovatartozásuk, fizikai vagy szellemi tulajdonságuk, fogyatékosságuk vagy identitászavaruk, egészségi állapotuk, életkoruk, szociális és kulturális hátterük, pénzügyi helyzetük és politikai hovatartozásuk alapján, valamint ezekre a tevékenységekre való ösztönzés vagy ezeknek a tevékenységeknek a nem megakadályozása, valamint a diszkriminációt tiltó törvénnyel meghatározott egyéb alapon. 4. szakasz A 30. szakasz 6. bekezdése változik és így hangzik:,,az Igazgató bizottság tagjává nem javasolható és nem nevezhető ki olyan személy: 1. akit jogerős ítélettel elítéltek azért a bűncselekményért, melyre legkevesebb 3 hónap feltétel nélküli szabadságvesztést szabnak ki, vagy aki elítélt: családon belüli erőszakért, kiskorúak elrablásáért, kiskorúak megrontásáért és elhanyagolásáért, vérfertőzésért, megvesztegetésért vagy vesztegetési pénz elfogadásáért, nemi szabadság, jogforgalom, az emberiség és a nemzetközi joggal védett egyéb javakkal szemben elkövetett bűncselekményért, függetlenül a kiszabott büntetőjogi szankcióktól, valamint az a személy sem, akinél a törvénnyel összhangban diszkriminatív magatartást állapítottak meg. 2. aki több struktúra érdekeit képviselheti, a szakszervezet tagjait kivéve, 3. akinek teendői, kötelessége vagy funkciói nem kapcsolhatók össze a közigazgatási hivatalban végezendő tevékenységekkel, 4. akit már más intézményekben kineveztek a közigazgatási hivatal tagjává, 5. akit más intézmény igazgatójává neveztek ki, 6. a törvénnyel meghatározott más esetekben''. 5. szakasz A 32. szakasz 1. bekezdésének 1. pontja a,,és egyéb általános aktusokat szavak után kiegészül a,,és jóváhagyást ad a tevékenységek megszervezéséről és rendszerezéséről szóló aktusra szavakkal. Ugyanez a szakasz 2. pontjában a,,program szavat a,,terv szóra cseréljük, a,,megvalósításáról szó után hozzáadjuk a,,és meghozza a Beszerzési tervet szavakat. Változik a 9. pont és így hangzik:,,megvitatja az általános elveket, az oktatás és nevelés céljainak megvalósítását, a teljesítmény színvonalát, intézkedéseket tesz a munkakörülmények javítására és az oktatás és nevelés tevékenységének megvalósítására''. Az eredeti 9. pont, ezután a 10. pont lesz. 6. szakasz A 34. szakasz kiegészül és így hangzik:,,a Szülők Tanácsában arányosan képviseltek a nemzeti kisebbségek, azaz az etnikai csoportok képviselői is. A Szülők Tanácsának tagja, a fejlődésben zavart gyermekek szüleinek képviselője is. 7. szakasz A 35. szakasz 3. bekezdése kiegészül: a,,nevelői engedéllyel szavak után vesszővel és a,,képzése szóval. 8. szakasz A 36. szakasz kiegészül a 2. bekezdés után egy új 3. bekezdéssel és így hangzik:,,az igazgatót az Igazgató bizottság választja meg, a nemzeti kisebbségek megfelelő Nemzeti Tanácsa véleményének megszerzését követően''. Az eredeti 3. bekezdés a 4. bekezdés lesz.

3 2. szám 12. oldal szakasz A 38. szakasz 3. bekezdésének 12. pontja kiegészül és így hangzik:,,az Igazgató bizottságnak átadja a munkájáról és az intézmény munkájáról szóló jelentést, évente legalább kétszer. A 38. szakasz 2. bekezdésének 13. pontja kiegészül és így hangzik:,,meghozza a tevékenységek szervezéséről és rendszerezéséről szóló általános aktust. Az eredeti 13. pont a 14. pont lesz. 10. szakasz A 39. szakasz kiegészül egy új bekezdéssel, mely a 6. bekezdés lesz és így hangzik:,,amennyiben az Igazgató bizottság határidőn belül nem hoz határozatot az igazgató felmentéséről e szakasz 4. bekezdéséből, akkor az igazgatót felmentheti a miniszter, a megbízás elmulasztásáról szóló jegyzőkönyv átvételétől számított 15 napon belül. 11. szakasz A 40. szakasz kiegészül egy új bekezdéssel, mely az 5. bekezdés lesz és így hangzik:,,az igazgatónak, aki Az oktatási és nevelési redszer alapjairól szóló törvény 63. szakaszának 3. és 4. bekezdéseivel összhangban lett felmentve, megszűnik a munkaviszonya, végkielégitéshez való jog nélkül''. 12. szakasz A 41. szakasz 1. bekezdése kiegészül úgy, hogy a,,titkár szó után vesszőt teszünk és a,,az intézmény pénzelésére vonatkozó szempontok és szabványok meghatározására való szabályzattal összhangban szavak kerülnek. A 2. bekezdés változik és így hangzik:,,a titkári teendőket végezheti mesterképzett okleveles jogász vagy okleveles jogász, aki a képzést négy éves időtartamú alapstúdiumokon szerezte, és rendelkezik a titkári teendőkre letett szakvizsgával. 13. szakasz Az 59. szakasz 1. bekezdése kiegészül а 4. ponttal, mely így hangzik:,,a Szerb Köztárasság állampolgára és az 5. ponttal mely így hangzik:,,beszéli azokat a nyelveket, amelyeken az oktatás és nevelés folyik. 14. szakasz A 74. szakasz 1. bekezdése új számokkal egészül ki, melyek így hangzanak:,,12. a gyermekek, a tanulók és foglalkoztatottak biztonságára vonatkozó intézkedések elmulasztása, 13. illuminált vagy ittas állapotban jön dolgozni, alkoholos vagy más kábító italok használata, melyek csökkentik a munkaképességet, 14. illegális vagy nem elvégzett munka, mellyel akadályozza vagy megakadályozza a gyermek illetve a foglalkoztatott jogainak megvalósítását, 15. munkajogi visszaélés, 16. az intézmény eszközeinek, helyiségeinek, berendezéseinek és vagyonának törvénytelen rendelkezése, 17. a munkából való igazolatlan kimaradás legkevesebb két egymást követő munkanapon, 18. a munkakötelezettség egyéb megsértése külön törvénnyel összhangban. 15. szakasz A /09-es számú és i keltezésű Statútum többi rendeletei hatályban maradnak. 16. szakasz A Statútum módosításáról és kiegészítésétől szóló Határozatot továbbítjuk Csóka község Képviselő testületének jóváhagyásra. A jóváhagyás megszerzése után megjelentetjük a csókai Öröm Iskoláskor Előtti Intézmény hirdetőtábláján és az Intézmény hirdetőtábláján való megjelentetése napjától számított nyolcadik napon lép hatályba. Az Igazgató bizottság elnöke Gyömbér Stana, s.k.

4 2. szám 14. oldal A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 129/07-es számú Hivatalos Közlönye ) 32. szakasza, A közvállalatokról szóló törvény ( SZK 119/2012-es számú Hivatalos Közlönye ) 50. szakasza, valamint Csóka község Statútumának ( Csóka község 3/11-es számú Hivatalos Lapja letisztázott szöveg ) 77. szakaszának 1. bekezdésének 22. pontja alapján Csóka község Képviselő- testülete tartott ülésén V É G Z É S T CSÓKA KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT 2014-ES ÉVI ÜGYVITELI PROGRAMA MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL I. Ezzel a Végzéssel jóváhagyjuk Csóka Kommunális Közvállalat 2014-es évi Ügyviteli programa módosítását és kiegészítését, melyet a Közvállalat Felügyelő bizottsága án észrevétel nélkül elfogadott. II. Csóka Kommunális Közvállalat 2014-es évi Ügyviteli programa módosításának és kiegészítésének szövege, e Végzés összetevő részét képezi. III. Ezt a Végzést közzétesszük Csóka község Hivatalos Lapjában. SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AT Csóka KKT elnöke K Ö Z S É G Marjanov Mirjana, s.k. CSÓKA KÖZSÉG KÉPVISELŐ - TESTÜLETE Szám: 016-1/ XV Kelt:

5 2. szám 16. oldal Csóka Kommunális Közvállalat Statútumának 24. szakasza alapján, Csóka KKV Felügyelő bizottsága án megtartott rendes ülésén H A T Á R O Z A T O T CSÓKA KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT 2014-ES ÉVI ÜGYVITELI PROGRAMA MÓDOSITÁSRÓL ÉS KIEGÉSZITÉSÉRŐL 1. Csóka Kommunális Közvállalat Felügyelő bizottsága által elfogadott és Csóka község Képviselő testülete által meg jóváhagyás adásról szóló Végzéssel ( Csóka község 16/2013-as számú Hivatalos Lapja ) elfogadott Csóka Kommunális Közvállalat 2014-es évi Ügyviteli programában a oszlopban a,,a segély, sport aktivitások, propaganda, reprezentáció eszközök használatának, az Igazgató bizottság valamint a Felügyelő bizottság elnöke és tagjai téritményének meghatározási feltételei'' elnevezés alatt az 1. bekezdés 1. albekezdésében, amely igy hangzik:,, Tervezett eszközök segélyre, humanitárius segélyre és sportaktivitásokra az összbevételek 0,3%- nak magasságában, valamint legtöbb ,00 dinár összegben'' teljes egészében törlődik. 2. A oszlopban a,,a segély, sport aktivitások, propaganda, reprezentáció eszközök használatának, az Igazgató bizottság valamint a Felügyelő bizottság elnöke és tagjai téritményének meghatározási feltételei'' elnevezés alatt az 2. bekezdés 1. albekezdésében, amely igy hangzik:,, Célirányos eszközök szponzorálásokra és támogatásokra, amelyek az összbevételek 0,3%-át tehetik ki, valamint legtöbb ,00 dinár összegben'' teljes egészében törlődik. 3. A,,Befektetési beruházás'' elnevezésű táblázatban a 3-as sorszám alatt a 6-os oszlopban a,, ,00'' összeg törlődik. 4. A,,Befektetési beruházás'' elnevezésű táblázatban a 6-os oszlopban az,,összesen'' elnevezés alatt a,, ,00'' összeg,, ,00'' összegre cserélődik. 5. A,,Pénzelési forrás'' elnevezésű táblázatban a 3-as sorszám alatt a 6-os oszlopban a,, ,00'' összeg törlődik. 6. A,,Pénzelési forrás elnevezésű táblázatban a 6-os oszlopban az,,összesen'' elnevezés alatt a,, ,00'' összeg,, ,00'' összegre cserélődik. 7. A Csóka Kommunális Közvállalat 2014-es évi Programa többi szakaszainak és tételeinek tekintetében, továbbra is hatályban van és változatlan marad. 8. Ezt a Határozatot el kell küldeni az Alapitónak jóváhagyás adás érdekében. CSÓKA KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT Elesett harcosok utca 5., Csóka Szám: 96 Keltezés: A Felügyelő bizottság elnöke nevében Terhes Endre, s.k.

6 2. szám 18. oldal A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 129/07-es számú Hivatalos Közlönye ) 32. szakasza, A páciensek jogairól szóló törvény ( SZK 45/13-as számú Hivatalos Közlönye ) 42. szakasza és Csóka község Statútumának ( Csóka község 3/11-es számú Hivatalos Lapja letisztázott szöveg ) 77. szakasza alapján Csóka község Képviselő testülete tartott ülésén V É G Z É S T CSÓKA KÖZSÉG EGÉSZSÉGÜGYI TANÁCSA KINEVEZÉSÉRŐL SZÓLÓ VÉGZÉS MÓDOSITÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZITÉSÉRŐL 1. szakasz Ezzel a Végzéssel változik és kiegészül Csóka község Egészségügyi Tanácsa kinevezéséről szóló Végzés, amely Csóka község 14/2013-as számú Hivatalos Lapjában jelent meg. 2. szakasz A 3. szakasz után hozzáadunk egy új,,4. szakaszt, amely így hangzik:,, Csóka község Egészségügyi Tanácsa elnökének és tagjainak munkájáért, Csóka község Képviselő testülete tanácsnokainak, valamint állandó munkatestülete tagjainak térítményeiről és egyéb jövedelmeiről szóló Határozattal ( Csóka község 12/04-es és 1/06-os számú Hivatalos Lapja ) összhangban, térítményt határozunk meg. 3. szakasz Csóka község Egészségügyi Tanácsa kinevezéséről szóló Végzés egyéb rendeletei változatlanok maradnak. 4. szakasz Ez a Végzés Csóka község Hivatalos Lapjában való közzétételének nyolcadik napján lép hatályba. SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AT Csóka KKT elnöke K Ö Z S É G Marjanov Mirjana, s.k. CSÓKA KÖZSÉG KÉPVISELŐ - TESTÜLETE Szám: 016-1/ XV Kelt:

7 2. szám 20. oldal A helyi önkormányzatról szóló törvény ( 129/07-es számú Hivatalos Közlönye ) 32. szakaszának 9. pontja, Csóka község Statútumának ( Csóka község 3/11-es számú Hivatalos Lapja Letisztázott szöveg ) 77. szakasza és A közvállalatokról szóló törvény ( SZK 119/2012-es számú Hivatalos Közlönye ) 17. szakaszának 1. bekezdése alapján Csóka község Képviselő testülete tartott ülésén V É G Z É S T CSÓKA KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK FELMENTÉSÉRŐL I. FELMENTJÜK Csóka Kommunális Közvállalat Felügyelő bizottságának elnökét, éspedig: - Kobrehel Évát Csókáról elnök saját kérésére. II. А Felügyelő bizottsága elnökének mandátuma e Végzés közzétételének napján szűnik meg III. Ezt a Végzést közzéteszik Csóka község Hivatalos Lapjában. SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AT Csóka KKT elnöke K Ö Z S É G Marjanov Mirjana, s.k. CSÓKA KÖZSÉG KÉPVISELŐ - TESTÜLETE Szám: 016-1/ XV Kelt: A helyi önkormányzatról szóló törvény ( 129/07-es számú Hivatalos Közlönye ) 32. szakaszának 9. pontja, Csóka község Statútumának ( Csóka község 3/11-es számú Hivatalos Lapja Letisztázott szöveg ) 77. szakasza és Csóka Kommunális Közvállalat Statútumának ( Csóka község 6/2013-as számú Hivatalos Lapja ) 19. és 20. szakasza alapján Csóka község Képviselő testülete tartott ülésén V É G Z É S T CSÓKA KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK KINEVEZÉSÉRŐL I. KINEVEZZÜK Csóka Kommunális Közvállalat Felügyelő bizottságának elnökét, éspedig: - Sütő Tibort Csókáról elnök. II. А Felügyelő bizottság fent említetett elnökének mandátuma a többi tag mandátumának leteltéig tart, vagyis legtovább ig, e Végzés közzétételének napjától kezdve. III. Ezt a Végzést közzéteszik Csóka község Hivatalos Lapjában. SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AT Csóka KKT elnöke K Ö Z S É G Marjanov Mirjana, s.k. CSÓKA KÖZSÉG KÉPVISELŐ - TESTÜLETE Szám: 016-1/ XV Kelt:

8 2. szám 22. oldal A bányászatról és a geológiai kutatásokról szóló törvény (SZK 88/11-es számú Hivatalos Közlönye) 137.szakasza, A helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK 129/07-es számú Hivatalos Közlönye) 45.szakasza és Csóka község Községi Tanácsa munkájáról szóló Ügyrend (Csóka község 13/08-as számú Hivatalos Lapja ) alapján, Csóka község Községi Tanácsa án tartott ülésén meghozta CSÓKA KÖZSÉG TERÜLETÉN AZ ÁSVÁNYI NYERSANYAGOK HASZNÁLATÁNAK TÉRÍTMÉNYÉBŐL 2013-BAN MEGVALÓSÍTOTT ESZKÖZÖK ELOSZTÁSÁRA VONATKOZÓ PROGRAMOT I. E Programmal végezzük Csóka község területén az ásványi nyersanyagok használatának térítményéből 2013-ban megvalósított eszközök elosztását. II. Az ásványi nyersanyagok használatának térítményéből megvalósított eszközöket előláttuk Csóka község 2013-as évi költségvetéséről szóló Határozatban ,00 dinár összegben. III. E Program II.pontjában említett eszközök a helyi közösségek életkörülményeinek javitására, de főleg az infrastrukturális létesítmények és egyéb létesítmények építésére lesznek elosztva, az életkörülmények javulása céljából a következőkre vonatkozóan: 1. Egyházaskér HK-ben az Ifjúsági Otthon kapitális karbantartására ( tervezzük a munkálatok kivitelezésének pénzelését az Egyházaskéri Ifjúsági Otthon felújitása szempontjából ) összesen ,00 dinár összegben és 2. A munkálatok kivitelezésére- Csóka és Tiszaszentmiklós lakott települések óvoda épületeiben a régi ablakok és ajtók cseréje és Padé lakott település óvoda épületének vízszigetelése összesen ,00 dinár összegben. IV. Amennyiben a bevételek nem valósulnak meg a tervezett összegben, Csóka község elnöke határozza meg az elsődleges tevékenységeket. V. E Program végrehajtásáról szóló Jelentést A gazdasági, mezőgazdasági,fejlődési városrendezési és lakás-kommunális tevékenységek Ügyosztálya nyújtja be, a következő évre vonatkozó Program elfogadása előtt. VI. A Programra, Csóka község Községi Tanácsa által történő meghozatala után, szükséges jóváhagyást kérni Az energetikai és ásványi nyersanyagok Tartományi Titkárságától és közzé kell tenni Csóka község Hivatalos Lapjában. VII. A PROGRAMOT TOVÁBBÍTANI KELL: - Az energetikai és ásványi nyersanyagok Tartományi Titkárságának, Újvidék, Mihajlo Pupin sugárút A gazdasági, mezőgazdasági, fejlődési, városrendezési és lakás-kommunális tevékenységek Ügyosztályának - A Pénzügyosztálynak SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AT CSÓKA KÖZSÉG KÖZSÉGI TANÁCS Kelt: Szám:31-1/04/ Jóváhagyási szám: / , től CSÓKA Csóka Községi Tanácsának elnöke Balázs Ferenc s.k.

9 2. szám 24. oldal Az állami tulajdonban levő mezőgazdasági földterületek bérbeadási eljárásának lefolytatására illetékes szerv meghatározásáról szóló határozat (Csóka község 3/2012-es számú Hivatalos Lapja) 2.szakasza alapján, Csóka község elnöke én HATÁROZATOT hoz AZ ÁLLAMI TULAJDONBAN LÉVŐ MEZŐGAZDASÁGI FÖLDTERÜLETEK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ TÉRÍTMÉNY ÖSSZEGÉRŐL, MELY A BÍRÓSÁGON KÍVÜLI RENDEZÉS TÁRGYÁT KÉPEZI 1.szakasz Az állami tulajdonban lévő mezőgazdasági földterületek használatára vonatkozó térítmény összegét jogalap nélkül a 2008/2009-es gazdasági évre, a Szerb Köztársaság Nemzeti Bankjának a befizetés napján érvényes euró középárfolyamának dinár ellenértékében határozzuk meg. 2.szakasz A térítmény összegét a mezőgazdasági földterületek kultúrája és osztályozása szerint határozzuk meg, éspedig a következő szántóföldekre: első osztályú 77,07 euró másod osztályú 73,21 euró harmad osztályú 69,36 euró negyed osztályú 65,50 euró ötöd osztályú 61,65 euró hatod osztályú 57,80 euró heted osztályú, rétek és legelők 53,95 euró első osztályú szőlőskertek 77,07 euró 3.szakasz A Bíróságon kívüli rendezés javaslatának elkészítéséhez és a mezőgazdasági munkákra illetékes minisztériumnak aláírás céljából való megküldéséhez szükséges szakmunkákat a Tartományi felügyelőség jegyzőkönyve és e Határozat alapján, Csóka község községi közigazgatásának a mezőgazdasági munkákra illetékes Ügyosztálya végzi. 4.szakasz E Határozat Csóka község Hivatalos Lapjában való közzététele napján lép hatályba. SZERB KÖZTÁRSASÁG- VAJDASÁG AT CSÓKA KÖZSÉG CSÓKA KÖZSÉG ELNÖKE Szám: 320-5/01/2014-III Kelt: Csóka község elnöke Balázs Ferenc s.k.

10 Határozat száma T A R T A L O M Oldalszám 4. А CSÓKAI ÖRÖM ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNY STATÚTUMA MÓDOSITÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZITÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT JÓVÁHAGYÁSÁRÓL SZÓLÓ VÉGZÉS A CSÓKAI ÖRÖM ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNY STATÚTUMÁNAK MÓDOSITÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZITÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT 5. CSÓKA KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT 2014-ES ÉVI ÜGYVITELI PROGRAMA MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL SZÓLÓ VÉGZÉS CSÓKA KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT 2014-ES ÉVI ÜGYVITELI PROGRAMA MÓDOSITÁSRÓL ÉS KIEGÉSZITÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT 6. CSÓKA KÖZSÉG EGÉSZSÉGÜGYI TANÁCSA KINEVEZÉSÉRŐL SZÓLÓ VÉGZÉS MÓDOSITÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZITÉSÉRŐL SZÓLÓ VÉGZÉS 7. CSÓKA KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK FELMENTÉSÉRŐL SZÓLÓ VÉGZÉS 8. CSÓKA KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK KINEVEZÉSÉRŐL SZÓLÓ VÉGZÉS 9. CSÓKA KÖZSÉG TERÜLETÉN AZ ÁSVÁNYI NYERSANYAGOK HASZNÁLATÁNAK TÉRÍTMÉNYÉBŐL 2013-BAN MEGVALÓSÍTOTT ESZKÖZÖK ELOSZTÁSÁRA VONATKOZÓ PROGRAM 10. AZ ÁLLAMI TULAJDONBAN LÉVŐ MEZŐGAZDASÁGI FÖLDTERÜLETEK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ TÉRÍTMÉNY ÖSSZEGÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT, MELY A BÍRÓSÁGON KÍVÜLI RENDEZÉS TÁRGYÁT KÉPEZI FŐ ÉS FELELŐS SZERKESZTŐ: Šalbot Pakaški Dragana, Csóka KKT Titkára ÉVI ELŐFIZETÉS: 2.500,00 dinár Csóka község Igazgatási szervének rendes számlájára, Zsíró számla szám: Hivatkozva: KIADÓ: Községi közigazgatási szerv А KIADÓ CÍME: Csóka, Tiszamente, 20-as sz.

V É G Z É S T hozott CSÓKA KÖZSÉGBEN A SPORT FEJLESZTÉSÉRŐL SZÓLÓ PROGRAM KIDOLGOZÁSÁT VÉGZŐ BIZOTTSÁG MEGALAKITÁSÁRÓL

V É G Z É S T hozott CSÓKA KÖZSÉGBEN A SPORT FEJLESZTÉSÉRŐL SZÓLÓ PROGRAM KIDOLGOZÁSÁT VÉGZŐ BIZOTTSÁG MEGALAKITÁSÁRÓL 73. 12. szám 414. oldal 2015.11.04. A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 119/12-es és 83/2014-es számú Hivatalos Közlönye ) Csóka község Statútuma ( Csóka község 3/11-es számú Hivatalos Lapja Letisztázott

Részletesebben

3. szám 34. oldal 2015.04.28

3. szám 34. oldal 2015.04.28 3. szám 34. oldal 2015.04.28 9. Az utakon levő közlekedési biztonságról szóló törvény ( SZK 41/09-es, 53/10-es és 101/11-es számú Hivatalos Közlönye ) 18. szakasza 2. bekezdésének 2. pontja, Csóka község

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIV. ÉVFOLYAM 15. SZÁM 2009. NOVEMBER 17. Z E N T A 137. A helyhatósági választásokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 46. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete 2009.11.16-án

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVII. ÉVFOLYAM 27. SZÁM 2012. OKTÓBER 17. ZENTA 203. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 56. szakasza, az állami szervekben létesített munkaviszonyról szóló

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXV 20. мај 2003. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXV 20. мај 2003. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 3 Година XXXV 20. мај 2003. г., Бачка Топола XXXV. évfolyam 3. szám 2003. május 20. Broј 3. 20.05.2003. СТРАНА 58. OLDAL 2003.05.20. 3. szám 42.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T hozott A GYERMEKES CSALÁDOK PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁGÁRÓL

H A T Á R O Z A T O T hozott A GYERMEKES CSALÁDOK PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁGÁRÓL 4. szám 42. oldal 2015.05.14. 13. A gyermekes családok pénzügyi támogatásáról szóló törvény ( SZK 16/02-es, 115/05-os és 107/09-es számú Hivatalos Közlönye ) 9. szakaszának 4. bekezdése és Csóka község

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 9 Година XXXXI 18. септембар г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 9 Година XXXXI 18. септембар г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9 Година XXXXI 18. септембар 2009. г., Бачка Топола XXXXI. Évfolyam 9. szám, 2009. szeptember 18. Број 9. 18.09.2009. СТРАНА 2. OLDAL 2009.09.18.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXXI 12. март г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXXI 12. март г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXXI 12. март 2009. г., Бачка Топола XXXX évfolyam 4. szám, 2009. március 12. Broј 4. 12.03.2009. СТРАНА 59. OLDAL 2009.03.12. 4.

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVII. évfolyam 7. szám Topolya, 2015. június 30.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVII. évfolyam 7. szám Topolya, 2015. június 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 7 Година XLVII 30. јун 2015. г., Бачка Топола XLVII. évfolyam 7. szám, 2015. június 30. Број 7. 30.06.2015. СТРАНА 341. OLDAL 2015.06.30.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2015. MÁRCIUS 17. Z E N T A Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 78. szakaszának 1. pontja és az iskolai sport finanszírozásának

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA LI. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM 2016. ÁPRILIS 12. Z E N T A 60. Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 78. szakaszának 1. pontja és a falusi sport finanszírozásának

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 2 Година XXXV 13. мај 2003. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 2 Година XXXV 13. мај 2003. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 2 Година XXXV 13. мај 2003. г., Бачка Топола XXXV. évfolyam 2. szám 2003. május 13. Broј 2. 13.05.2003. СТРАНА 49. OLDAL 2003.05.13. 2. szám 34.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVII. ÉVFOLYAM 29. SZÁM 2012. NOVEMBER 10. ZENTA 259. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.) 44. szakasza 1. bekezdésének 5. és 6. pontja, Zenta

Részletesebben

4. szám 38. oldal 2014.05.21.

4. szám 38. oldal 2014.05.21. 4. szám 38. oldal 2014.05.21. 22. A mezőgazdasági földterületről szóló törvény ( SZK 62/06- os, 65/08-as és 41/09-es számú Hivatalos Közlönye ) 60. szakasza alapján, a Szerb Köztársaság Mezőgazdasági Kereskedelmi,

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVI. ÉVFOLYAM 11. SZÁM Z E N T A 110. А Zenta Község egyetemi hallgatói ösztöndíjalapja eszközeinek a felosztásáról szóló szabályzat (Zenta Község Hivatalos Lapja, 16/2009. és 17/2010. szám) 4. szakaszának

Részletesebben

Az ülést Zenta Község Képviselő-testülete nagytermében 13,00 órai kezdettel tartjuk.

Az ülést Zenta Község Képviselő-testülete nagytermében 13,00 órai kezdettel tartjuk. Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011) 48. szakasza, valamint a Zentai Községi Képviselő-testület ügyrendjének (Zenta Község Hivatalos Lapja, 12/2008. sz.) 76. szakasza alapján

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2013. MÁJUS 8. Z E N T A 79. A közúti közlekedésben való szállításról szóló törvény (az SZK Hivatalos Lapja, 46/1995., 66/2001., 91/2005., 62/2006. és 31/2011. sz.) 7. és 36. szakaszának

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. FEBRUÁR 17. Z E N T A 2. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010. sz. és 101/2010.sz.) 85. szakaszának 2. bekezdése, valamint

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XL 28. фебруар 2008. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XL 28. фебруар 2008. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 3 Година XL 28. фебруар 2008. г., Бачка Топола XL. évfolyam 3. szám, 2008. február 28. Broј 3. 28.02.2008. СТРАНА 6. OLDAL 2008.02.28.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIV. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2009. SZEPTEMBER 8. Z E N T A 111. Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. szám egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2/2007. és 11/2008. szám) 19. szakasza

Részletesebben

/Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, Újvidék, 2003. május 22, 8. szám/

/Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, Újvidék, 2003. május 22, 8. szám/ /Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, Újvidék, 2003. május 22, 8. szám/ A nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságjogainak a védelméről szóló törvény (A JSZK Hivatalos Lapja, 11/02. szám) 1. szakaszának

Részletesebben

7. szám 126. oldal 2015.06.11. ezresekben. Gazdasági osztályozás L E I R Á S А. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI, KIADÁSAI ÉS KÖLTSÉGEI

7. szám 126. oldal 2015.06.11. ezresekben. Gazdasági osztályozás L E I R Á S А. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI, KIADÁSAI ÉS KÖLTSÉGEI 7. szám 126. oldal 2015.06.11. 37. A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 129/07-es számú Hivatalos Közlönye ) 32. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja, A költségvetési rendszerről szóló törvény ( SZK

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 Година XXXVII 15. септембар 2005. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 Година XXXVII 15. септембар 2005. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 7 Година XXXVII 15. септембар 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 7. szám Topolya, 2005. szeptember 15. Broј 7. 15.09.2005. СТРАНА 108. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 - Година XXXXIII 7. јул г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 - Година XXXXIII 7. јул г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 7 - Година XXXXIII 7. јул 2011. г., Бачка Топола XXXXII évfolyam - 7. szám, 2011. július 7. Број 7. 07.07.2011. СТРАНА 214. OLDAL

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 9. szám Topolya, 2013. augusztus 28.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 9. szám Topolya, 2013. augusztus 28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9 Година XLV 28. август 2013. г., Бачка Топола XLV. évfolyam 9. szám Topolya, 2013. augusztus 28. Број 9. 28.08.2013. СТРАНА 395.

Részletesebben

ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJÁNAK ÉVI TARTALOMJEGYZÉKE. Sorszám Tartalom Szám/oldal

ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJÁNAK ÉVI TARTALOMJEGYZÉKE. Sorszám Tartalom Szám/oldal ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJÁNAK 2008. ÉVI TARTALOMJEGYZÉKE Sorszám Tartalom Szám/oldal 16 A HELYI KOMMUNÁLIS ILLETÉKEK ÁRJEGYZÉKÉBEN SZEREPLŐ DINÁRÉRTÉKEK ÖSSZEHANGOLÁSA 4/35 35 A MOHOLI HELYI KÖZÖSSÉG ALAPSZABÁLYZATA

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIX. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 2014. DECEMBER 1. Z E N T A 130. A Zenta község mezőgazdaság-fejlesztési költségvetési pénzalapjának megalapításáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 4. szám Topolya, 2005. május 31. Broј 4. 31.05.2005. СТРАНА 63. OLDAL

Részletesebben

pályázatot hirdet külön sportprogramok finanszírozására vagy támogatására

pályázatot hirdet külön sportprogramok finanszírozására vagy támogatására Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Szabadka Város POLGÁRMESTER Iratszám: II-401-56/2012 Kelt 2012.01.18-án Szabadka A sporttörvény 138. szakaszának 2. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 5. szám Topolya, 2014. február 28.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 5. szám Topolya, 2014. február 28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XLVI 28. фебруар 2014. г., Бачка Топола XLVI. évfolyam 5. szám Topolya, 2014. február 28. Број 5. 28.02.2014. СТРАНА 49.

Részletesebben

oldal 243 SZENTTAMÁS KÖZSÉG HVATALOS LAPJA Szám Ezen Végzés 1. Pontjában említett eszközök a felsorolt célokra lesznek felhasználva

oldal 243 SZENTTAMÁS KÖZSÉG HVATALOS LAPJA Szám Ezen Végzés 1. Pontjában említett eszközök a felsorolt célokra lesznek felhasználva SZENTTAMÁS KÖZSÉG HVATALOS LAPJA Év XLV Szenttamás, 27.08.2015. Szám: 13. Szükség szerinti kiadmány 101. A költségvetési rendszerről szóló törvény 61. Cikkely 1. Bekezdése szerint ( Szerb Köztársaság Hivatalos

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 23. SZÁM 2015. SZEPTEMBER 30. Z E N T A 140. A mezőgazdasági földterületről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 62/06., 69/08. és 41/09. szám) 64. szakaszának

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 42. 6. szám 124. oldal 2013.05.07. Az oktatás és nevelés rendszer alapjairól szóló törvény ( SZK 72/09-es és 52/11-es számú Hivatalos Közlönye )

Részletesebben

V É G Z É S T hozott CSÓKA KÖZSÉGBEN A FOGLALKOZTATÁSI TANÁCS MEGALAKÍTÁSÁRÓL

V É G Z É S T hozott CSÓKA KÖZSÉGBEN A FOGLALKOZTATÁSI TANÁCS MEGALAKÍTÁSÁRÓL 1. szám 2. oldal 2015.02.05. 1. A helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK 129/07-es és 83/2014-es számú Hivatalos Közlönye) 44. szakаsza és Csóka község Statútumának ( Csóka község 3/11-es számú Hivatalos

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XXXXIII. Évfolyam 10. szám Topolya, november 23.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XXXXIII. Évfolyam 10. szám Topolya, november 23. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 10 Година XXXXIII 23. новембар 2011. г., Бачка Топола XXXXIII. Évfolyam 10. szám Topolya, 2011. november 23. Број 10. 23.11.2011.

Részletesebben

DÖNTÉST A 2016/2017. TANÉVRE AZ ÖSZTÖNDÍJAK ODAÍTÉLÉSÉRŐL

DÖNTÉST A 2016/2017. TANÉVRE AZ ÖSZTÖNDÍJAK ODAÍTÉLÉSÉRŐL SZERB KÖZTÁRSASÁG ZENTA KÖZSÉG ZENTA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE SZÁM: 451-24/2016-IV-02 Kelt 2016. december 29-én ZENTA А helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. és 83/2014.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXVII 4. октобар г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXVII 4. октобар г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XXXVII 4. октобар 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 8. szám Topolya, 2005. oktober 4. Broј 8. 04.10.2005. СТРАНА 113.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVII. ÉVFOLYAM 22. SZÁM 2012. JÚLIUS 02. ZENTA 93. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta Község Zenta Község Képviselő-testülete Ifjúsági Tanács Iktatószám: 016-40/2012-I Kelt: 2012. június

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2008. AUGUSZTUS 29. Z E N T A 54. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakaszának 1. pontja és Zenta község statútumának (Zenta Község

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXIX 26. април 2007. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXIX 26. април 2007. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 3 Година XXXIX 26. април 2007. г., Бачка Топола XXXIX. évfolyam 3. szám Topolya, 2007. április 26. Broј 3. 26.04.2007. СТРАНА 19. OLDAL 2007.04.29.

Részletesebben

FORUM KÖNYVKIADÓ INTÉZET ALAPSZABÁLYÁT I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. szakasz. 2. szakasz

FORUM KÖNYVKIADÓ INTÉZET ALAPSZABÁLYÁT I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. szakasz. 2. szakasz A Forum Könyvkiadó Intézet Igazgatóbizottsága A közhivatalokról szóló törvény 21. szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 1991. évi 42., 1994. évi 71. és 2005. évi 81. száma módosítás és 2005. évi 83. száma

Részletesebben

NYILVÁNOS HIRDETMÉNYT ADA KÖZSÉG KÖZTULAJDONÁT KÉPEZŐ ÉPÍTÉSI TELEK ELTULAJDONÍTÁSÁRA ÍRÁSBELI AJÁNLATOK BEGYŰJTÉSE ÚTJÁN

NYILVÁNOS HIRDETMÉNYT ADA KÖZSÉG KÖZTULAJDONÁT KÉPEZŐ ÉPÍTÉSI TELEK ELTULAJDONÍTÁSÁRA ÍRÁSBELI AJÁNLATOK BEGYŰJTÉSE ÚTJÁN Ada község statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 10/2014. szám egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 60. szakaszának 3v pontja, valamint az építési telkek elidegenítéséről és bérbeadásáról szóló határozat

Részletesebben

AZ ÉLSPORT ÉS A SPORTDÍJAK FINANSZÍROZÁSÁRA IRÁNYULÓ NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT A ÉVBEN

AZ ÉLSPORT ÉS A SPORTDÍJAK FINANSZÍROZÁSÁRA IRÁNYULÓ NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT A ÉVBEN A Zenta községben az élsport és a sportdíjak finanszírozásának módjáról szóló szabályzat (Zenta Község Hivatalos Lapja, 27/2015. szám) 8. szakasza alapján az élsport finanszírozására irányuló nyilvános

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T a sportösztöndíjak Zenta község évi költségvetéséből történő odaítélésére irányuló eljárás megindításáról

H A T Á R O Z A T O T a sportösztöndíjak Zenta község évi költségvetéséből történő odaítélésére irányuló eljárás megindításáról Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 78. szakaszának 1. pontja és a sportösztöndíjak odaítéléséről szóló szabályzat (Zenta Község Hivatalos Lapja, 12/2016. szám) 7. szakasza

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVIII 31. мај 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVIII 31. мај 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXVIII 31. мај 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 10. szám Topolya, 2006. május 31. Broј 4. 31.05.2006. СТРАНА 57.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVII. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 212. ÁPRILIS 2. KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 212.4.2. 84. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta Község Zenta község polgármestere Szám: 41-9/212-II

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 9 Година XXXIII 9. октобар 2001. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 9 Година XXXIII 9. октобар 2001. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 9 Година XXXIII 9. октобар 2001. г., Бачка Топола XXXIII. évfolyam 9. szám 2001. október 9. Број 9. 09.10. 2001. СТРАНА 130. OLDAL 2001. 10. 09.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXIII. Évfolyam 5. szám Topolya, 2011. április 28.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXIII. Évfolyam 5. szám Topolya, 2011. április 28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XXXXIII 28. април 2011. г., Бачка Топола XXXXIII. Évfolyam 5. szám Topolya, 2011. április 28. Број 5. 28.04.2011. СТРАНА 91. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 Година XXXXI 9. јул 2009. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 Година XXXXI 9. јул 2009. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 7 Година XXXXI 9. јул 2009. г., Бачка Топола XXXXI. Évfolyam 7. szám Topolya, 2009. július 9. Broј 7. 09.07.2009. СТРАНА 217. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XL 24. април 2008. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XL 24. април 2008. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XL 24. април 2008. г., Бачка Топола XL. évfolyam 5. szám Topolya, 2008. április 24. Broј 5. 24.04.2008. СТРАНА 27. OLDAL

Részletesebben

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0042 PROJEKT

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0042 PROJEKT TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0042 PROJEKT Esélyegyenlőségi program III. rész Jogszabályi környezet Nyíregyháza, 2014. február 3-4 Kiskunfélegyháza, 2014. február12-13 Nyíregyháza, 2014. február 17-18 Szeged,

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015. JANUÁR 27. Z E N T A 1. A mezőgazdasági földterületről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 62/06., 69/08. és 41/09. szám) 64. szakaszának 3.

Részletesebben

B) AZ ENGEDÉLYEZTETÉS TÁRGYÁT KÉPEZŐ ÉPÜLET ADATAI

B) AZ ENGEDÉLYEZTETÉS TÁRGYÁT KÉPEZŐ ÉPÜLET ADATAI Az építtető teljes neve (természetes személyek esetén) A jogi személy elnevezése (jogi személy esetén) ÉPÍTÉSI, LAKÁSÜGYI KOMMUNÁLIS, MEZŐGAZDASÁGI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VAGYONJOGÜGYI OSZTÁLY Topolya Községi

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG ÉS A TARTOMÁNYI MUNKAÜGYI, FOGLALKOZTATÁSI ÉS A NEMEK EGYENJOGÚSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ TITKÁRSÁG

ZENTA KÖZSÉG ÉS A TARTOMÁNYI MUNKAÜGYI, FOGLALKOZTATÁSI ÉS A NEMEK EGYENJOGÚSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ TITKÁRSÁG A foglalkoztatásról és a munkanélküliség esetén való biztosításról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 36/09. és 88/10. szám) 43. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja, a csökkent munkaképeségű személyek

Részletesebben

269. 270. Újvidék. 2006. május 31. 8 szám LXII évfolyam

269. 270. Újvidék. 2006. május 31. 8 szám LXII évfolyam VAT Hivatalos Lapja - Megjelenik havonta kétszer és még szükség esetén öt nyelven - szerbhorvát, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven. - Kéziratokat nem őrizzük meg és nem küldjük vissza. - a Hirdetések

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVII. ÉVFOLYAM 02. SZÁM 2012. JANUÁR 27. ZENTA 11. Az állami szervekben létesített munkaviszonyokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 48/91., 66/91., 44/98. másik törvény, 49/99. másik törvény,

Részletesebben

231 HIVATALOS LAPJA Év XLVII Szenttamás, 16.10.2014. Szám: 13. Szükség szerinti kiadmány 112. Az állatjóléti törvény 66. Cikkelye szerint ( Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, szám: 41/2009), Az állatorvosi

Részletesebben

VÉLEMÉNY. SZERB KÖZTÁRSASÁG POLGÁRI JOGVÉDŐ /11. B e l g r á d. Iktatószám: Dátum:

VÉLEMÉNY. SZERB KÖZTÁRSASÁG POLGÁRI JOGVÉDŐ /11. B e l g r á d. Iktatószám: Dátum: SZERB KÖZTÁRSASÁG POLGÁRI JOGVÉDŐ 16-2987/11. B e l g r á d Iktatószám: 21307 Dátum: 2011.11.4. A Polgári Jogvédőről szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 79/05. és 54/07. szám) 1. szakaszának 2. bekezdésével

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIV. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 2009. DECEMBER 11. Z E N T A 146. A tervezésről és építésről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/09. és 81/09. sz. kiig.) 216. szakasza 2. bekezdése, valamint Zenta község

Részletesebben

ÉPÍTÉSI, LAKÁSÜGYI KOMMUNÁLIS, MEZŐGAZDASÁGI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VAGYONJOGÜGYI OSZTÁLY Topolya Községi Közigazgatási Hivatala

ÉPÍTÉSI, LAKÁSÜGYI KOMMUNÁLIS, MEZŐGAZDASÁGI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VAGYONJOGÜGYI OSZTÁLY Topolya Községi Közigazgatási Hivatala ÉPÍTÉSI, LAKÁSÜGYI KOMMUNÁLIS, MEZŐGAZDASÁGI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VAGYONJOGÜGYI OSZTÁLY Topolya Községi Közigazgatási Hivatala A) A HELYSZÍN ADATAI TÁRGY: A MUNKÁLATOK BEJELENTÉSE 1. POSTACÍM (akkor kell

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2015. JÚNIUS 1. Z E N T A 90. A Zenta község mezőgazdaság-fejlesztési költségvetési pénzalapjának megalapításáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos

Részletesebben

RENDELETET ZENTA KÖZSÉGBEN A NAGYCSALÁDOS KEDVEZMÉNYKÁRTYÁRÓL

RENDELETET ZENTA KÖZSÉGBEN A NAGYCSALÁDOS KEDVEZMÉNYKÁRTYÁRÓL A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/07. szám) 20. szakasza 1. bekezdésnek 10. pontja és 32. szakaszának 6. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T

H A T Á R O Z A T O T A mezőgazdasági földterületről szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 62/06., 69/08. és 41/09. szám) 64. szakaszának 3. bekezdése és Az állami tulajdonban levő mezőgazdasági földterület bérbeadásával

Részletesebben

B) A HASZNÁLATBAVÉTELI ENGEDÉLY TÁRGYÁT KÉPZETŐ ÉPÜLET ADATAI

B) A HASZNÁLATBAVÉTELI ENGEDÉLY TÁRGYÁT KÉPZETŐ ÉPÜLET ADATAI ÉPÍTÉSI, LAKÁSÜGYI KOMMUNÁLIS, MEZŐGAZDASÁGI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VAGYONJOGÜGYI OSZTÁLY Tplya Községi Közigazgatási Hivatala az építtető teljes neve (természetes személyként) teljes elnevezése (jgi személyként)

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T

H A T Á R O Z A T O T A mezőgazdasági földterületről szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 62/06., 69/08. és 41/09. szám) 64. szakaszának 3. bekezdése és Az állami tulajdonban levő mezőgazdasági földterület bérbeadásával

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA LI. ÉVFOLYAM, 17. SZÁM 2016. AUGUSZTUS 11. Z E N T A 108. A Zenta Község Mezőgazdaság-fejlesztési Költségvetési Pénzalapjának megalapításáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos

Részletesebben

DUNASZERDAHELY VÁROS

DUNASZERDAHELY VÁROS DUNASZERDAHELY VÁROS Dunaszerdahely Város 2015/21. sz. (2015. november 24.) a város hatáskörében működő iskolákban és iskolai intézményekben a részleges költségtérítésre irányuló járulék összegének meghatározásáról

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXVII. évfolyam 6. szám Topolya, 2005. július 28.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXVII. évfolyam 6. szám Topolya, 2005. július 28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 6 Година XXXVII 28. јул 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 6. szám 2005. július 28. Broј 6. 28.07.2005. СТРАНА 87. OLDAL 2005.07.28. 6. szám

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2013. FEBRUÁR 19. Z E N T A 3. A közvállalatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 119/2012. sz.) 65. szakaszának 5. bekezdése, a helyi önkormányzatról szóló (az SZK Hivatalos

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 9 Година XXXVI 21. септембар г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 9 Година XXXVI 21. септембар г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9 Година XXXVI 21. септембар 2004. г., Бачка Топола XXXV évfolyam 9. szám 2004. szeptember 21. Broј 9. 21.09.2004. СТРАНА 146. OLDAL

Részletesebben

Óbecse Község Választási Bizottsága a án megtartott ülésén megerősítette

Óbecse Község Választási Bizottsága a án megtartott ülésén megerősítette A helyhatósági választásokról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007., 34/2010. az AB Határozata és 54/2011. számok), 15. szakasza 1. bekezdésének 12. pontja alapján Óbecse Község

Részletesebben

Társasági szerződés módosítása

Társasági szerződés módosítása Társasági szerződés módosítása A kiemelten közhasznú Bárka Józsefvárosi Színházi- és Kulturális Nonprofit Gazdasági Társaság (1082 Budapest, Üllői út 82.), a taggyűlés.. sz. határozata értelmében, a gazdasági

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja:- Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Ügyrendi Bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 11. szám Topolya, szeptember 4.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 11. szám Topolya, szeptember 4. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 11 Година XLVI 4. септембар 2014. г., Бачка Топола XLV évfolyam 11. szám, 2014. szeptember 4. Број 11. 04.09.2014. СТРАНА 297. OLDAL

Részletesebben

VFA VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY FEJLESZTÉSI ALAPJA d.о.о. Újvidék

VFA VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY FEJLESZTÉSI ALAPJA d.о.о. Újvidék VFA A Vajdaság Autonóm Tartomány Fejlesztési Alapja d.o.o. Újvidék, 2015. évi munkaprogramjának és a felügyelő bizottságának határozata alapján, Vajdaság Autonóm Tartomány Fejlesztési Alapja d.о.о. Újvidék

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 12-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 12-i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 12-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatás igénylése Tisztelt Képviselő-testület! Az

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG ÉS A TARTOMÁNYI MUNKAÜGYI, FOGLALKOZTATÁSI ÉS A NEMEK EGYENJOGÚSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ TITKÁRSÁG

ZENTA KÖZSÉG ÉS A TARTOMÁNYI MUNKAÜGYI, FOGLALKOZTATÁSI ÉS A NEMEK EGYENJOGÚSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ TITKÁRSÁG A foglalkoztatásról és a munkanélküliség esetén való biztosításról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 36/09. és 88/10. szám) 43. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja, a csökkent munkaképeségű személyek

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVII. ÉVFOLYAM 01. SZÁM 2012. JANUÁR 26. ZENTA 1. Az állami szervekbeli munkaviszonyról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 48/91., 66/91., 44/98. sz. egyéb törvények, 49/99-egyéb törvények, 34/01.sz.

Részletesebben

Број: 11. 23.05.2013. СТРАНА 192. OLDAL 2013.05.23. 11. szám

Број: 11. 23.05.2013. СТРАНА 192. OLDAL 2013.05.23. 11. szám Број: 11. 23.05.2013. СТРАНА 192. OLDAL 2013.05.23. 11. szám A szociális védelemrıl szóló törvény 213. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 24/11. sz.) és a szociális védelmi jogosultságok érvényesítésérıl

Részletesebben

58. Újvidék. 2010. február 26. 2. szám LXVI. évfolyam. 4. szakasz. A Közvállalat tevékenységi köre:

58. Újvidék. 2010. február 26. 2. szám LXVI. évfolyam. 4. szakasz. A Közvállalat tevékenységi köre: Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. Újvidék 2010. február

Részletesebben

A közmunkákat a munkáltató a közmunka kivitelezője hajtja végre, akit a helyi önkormányzat jelöl ki, nyilvános pályázat alapján.

A közmunkákat a munkáltató a közmunka kivitelezője hajtja végre, akit a helyi önkormányzat jelöl ki, nyilvános pályázat alapján. A foglalkoztatásról és a munkanélküliség esetén való biztosításról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 36/09. és 88/10. szám) 43. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja, a csökkent munkaképességű személyek

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLV. ÉVFOLYAM 27. SZÁM 2010. DECEMBER 31. Z E N T A 261. A közlekedésbiztonságról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 41/2009. szám) 8. szakaszának 2. bekezdése és Zenta község statútumának (Zenta Község

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVII. ÉVFOLYAM 38. SZÁM 2012. DECEMBER 31. Z E N T A 326. KULTURNO-OBRAZOVNI CENTAR THURZÓ LAJOS Az igazgató bizottság 05-8-8 iktatószámú, 2012.12.10.-i döntése alapján határozatot hozott A ZENTAI THURZÓ

Részletesebben

TERVEZET MUNKAANYAG évi. törvény

TERVEZET MUNKAANYAG évi. törvény TERVEZET MUNKAANYAG 2011. évi. törvény a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról 1. (1) A fegyveres szervek hivatásos állományú

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIX. ÉVFOLYAM 17. SZÁM 2014. DECEMBER 3. Z E N T A 131. Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 78. szakaszának 1. pontja és Zenta községben az

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 Година XXXVIII 30. новембар 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 Година XXXVIII 30. новембар 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 10 Година XXXVIII 30. новембар 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 10. szám Topolya, 2006. november 30. Broј 10. 30.11.2006. СТРАНА 155. OLDAL

Részletesebben

TÖRVÉNY VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY HATÁSKÖREINEK MEGHATÁROZÁSÁRÓL I. ALAPRENDELKEZÉSEK. 1. szakasz

TÖRVÉNY VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY HATÁSKÖREINEK MEGHATÁROZÁSÁRÓL I. ALAPRENDELKEZÉSEK. 1. szakasz TÖRVÉNY VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY HATÁSKÖREINEK MEGHATÁROZÁSÁRÓL I. ALAPRENDELKEZÉSEK 1. szakasz Jelen törvény Vajdaság Autonóm Tartomány (a továbbiakban: Vajdaság AT) hatásköreit határozza meg, és szabályozza

Részletesebben

PÁLYÁZAT PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZAT PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány TARTOMÁNYI OKTATÁSI, KÖZIGAZGATÁSI ÉS NEMZETI KÖZÖSSÉGI TITKÁRSÁG PÁLYÁZAT Vajdaság autonóm tartományi etnikai közösségek szervezetei támogatására 2013-ban

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2008. FEBRUÁR 19. Z E N T A 1. A közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/91. szám) 3. és 4. szakasza alapján, az általános érdekű művelődési tevékenységekről

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 23-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 23-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 23-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2014. (IV.23.) határozata

Részletesebben

Újvidék április szám LXIX. évfolyam

Újvidék április szám LXIX. évfolyam Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. Újvidék 2013. április

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Zenta Község Hivatalos Lapja 2005. október 28. 6. szám 192.oldal ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 6. SZÁM XL. ÉVFOLYAM 2005. OKTÓBER 28. С Е Н Т А Zenta Község Hivatalos Lapja 2005. október 28. 6. szám 193.oldal

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 11. szám Topolya, 2013. október 10.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 11. szám Topolya, 2013. október 10. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 11 Година XLV 10. октобар 2013. г., Бачка Топола XLV. évfolyam 11. szám Topolya, 2013. október 10. Број 11. 10.10.2013. СТРАНА 472.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 1 Година XXXVII 14. фебруар 2005. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 1 Година XXXVII 14. фебруар 2005. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 1 Година XXXVII 14. фебруар 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 1. szám 2005. február 14. Broј 1. 14.02.2005. СТРАНА 1. OLDAL 2005.02.14. 1.

Részletesebben

TÖRVÉNY AZ ÁLLAMI ÜGYÉSZI TANÁCSRÓL (A SZK Hivatalos Közlönye, 116/2008., 101/2010. és 88/2011. szám)

TÖRVÉNY AZ ÁLLAMI ÜGYÉSZI TANÁCSRÓL (A SZK Hivatalos Közlönye, 116/2008., 101/2010. és 88/2011. szám) TÖRVÉNY AZ ÁLLAMI ÜGYÉSZI TANÁCSRÓL (A SZK Hivatalos Közlönye, 116/2008., 101/2010. és 88/2011. szám) I. ALAPRENDELKEZÉSEK A törvény tartalma 1. szakasz Jelen törvény az Állami Ügyészi Tanács (a továbbiakban:

Részletesebben

Javaslat a Szent János utcai Óvoda alapító okiratának módosítására

Javaslat a Szent János utcai Óvoda alapító okiratának módosítására GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.szeptember 16-ai ülésére Tárgy: Javaslat a Szent János utcai Óvoda alapító okiratának módosítására Előterjesztő: Dr. Gémesi

Részletesebben

Befektetői tájékoztató

Befektetői tájékoztató Befektetői tájékoztató TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉPÍTKEZÉSI ENGEDÉLYEK BESZERZÉSÉRŐL ( építkezési engedély köteles: az új épületek kiépítése, valamint a meglévő épületek bővítése, szintezése és szerkezeti átalakítása)

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLI ÉVFOLYAM - 9. SZÁM 2008. JÚLIUS 11. Z E N T A 36. A helyhatósági választásokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.) 56. szakasza alapján a Zentai Községi Képviselő-testület 2008.06.26-án

Részletesebben

Број: 16. 18.07.2013. СТРАНА 309. OLDAL 2013.07.18. 16. szám

Број: 16. 18.07.2013. СТРАНА 309. OLDAL 2013.07.18. 16. szám Број: 16. 18.07.2013. СТРАНА 309. OLDAL 2013.07.18. 16. szám A helyi önkormányzatról szóló törvény 46. szakasza (A Hiv. Közlönye, 129/07. sz.) és Magyarkanizsa község alapszabálya 47. szakaszának 6. és

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Benedek Elek Óvoda Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei hatállyal az alábbiak szerint. Egyben

Részletesebben