58. Újvidék február szám LXVI. évfolyam. 4. szakasz. A Közvállalat tevékenységi köre:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "58. Újvidék. 2010. február 26. 2. szám LXVI. évfolyam. 4. szakasz. A Közvállalat tevékenységi köre:"

Átírás

1 Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. Újvidék február szám LXV évfolyam Évi előfizetés 4300 dinár. Reklamálási határidő 15 nap. Szerkesztőség és ügykezelés: Novi Sad, Vojvode Mišića 1. YU ISSN COBISS.SR-ID szakasz Vajdaság Autonóm Tartomány statútuma (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 17/09. szám) 34. szakaszának 17. fordulata, a Vajdaság Autonóm Tartomány hatásköreinek meghatározásáról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 99/09. szám) 27. szakaszának 1. bekezdése és A közérdekű tevékenységet folytató közvállalatokról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 25/00., 25/02., 107/05., 108/05.- kiigazítás és 123/07. szám) 4. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza február 16-i ülésén TARTOMÁNYI KÉPVISELŐHÁZI RENDELETET A FRUŠKA GORA NEMZETI PARKOT IGAZGATÓ KÖZVÁLLALAT MEGALAPÍTÁSÁRÓL 1. szakasz A Képviselőház megalapítja a Fruška gora Nemzeti Parkot igazgató közvállalatot. A Fruška gora Nemzeti Parkot igazgató közvállalat Fruška gora Nemzeti Park Közvállalat, Kamenica (a továbbiakban: Közvállalat) néven működik. A cég rövidített elnevezése Fruška gora Nemzeti Park KV, Kamenica. A Közvállalat székhelye Kamenicán, a Zmaj tér 1. szám alatt van. A Közvállalat alapítója Vajdaság Autonóm Tartomány, amely nevében az alapítói jogot a Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya gyakorolja. A Közvállalat jogi személy. A harmadik személlyel való jogforgalomban a Közvállalat a maga nevében és saját számlájára lép fel. A harmadik személlyel való jogforgalomban a Közvállalat kötelezettségeiért teljes vagyonával felel. Az alapító kötelezettségeiért a törvénnyel, valamint e rendelettel összhangban felel. A Közvállalatnak pecsétje van. 3. szakasz A pecsét tartalmát és külalakját a Közvállalat alapszabályával, a törvénnyel összhangban kell szabályozni. A Közvállalat tevékenységi köre: - a természeti értékek, kulturális javak és más nevezetességek fejlesztése és védelme; - az erdőgazdálkodás; - a vad- és halállomány védelme, tenyésztése, fejlesztése és kihasználása; - kutatások megszervezése a Nemzeti Park védelme és fejlesztése területén; - a Nemzeti Park és természeti értékeinek, valamint kulturális javainak bemutatása és népszerűsítése; - a Nemzeti Park természeti és kulturális javainak védelmét, fejlesztését és bemutatását szolgáló létesítmények tervezése, kiépítése és karbantartása; - az ökoturizmus tervezése és fejlesztése. A Közvállalat Vajdaság Autonóm Tartomány Kormányának jóváhagyásával egyéb tevékenységeket is végezhet, és az alapszabályával meghatározott teendőket is folytathat feltéve, ha ez nem akadályozza az e szakasz 1. bekezdésében foglalt tevékenységek és teendők ellátását. 5. szakasz A Közvállalat megalapításához szükséges eszközöket a kamenicai székhellyel rendelkező Fruška gora Nemzeti Park Közvállalat ingó és ingatlan tárgyai, pénzeszközei, felszerelése és berendezése képezik. 6. szakasz A Közvállalat a tevékenységéhez és fejlesztéséhez szükséges eszközöket a következő módon teremti meg és szerzi be: 1.) a tevékenységének folytatásából, bérletekből, térítményekből, szolgáltatásnyújtásból és egyéb bevételekből megvalósított jövedelemből, amelyet gazdálkodásával valósít meg; 2.) Vajdaság Autonóm Tartomány költségvetéséből, az évi védelmi és fejlesztési program alapján, a közérdekű teendőkre vonatkozóan; 3.) a törvénnyel összhangban más forrásokból. 7. szakasz A Közvállalat szervei: az igazgatóbizottság, a felügyelő bizottság és az igazgató, amelyeket, illetve akit Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya nevez ki négyéves időtartamra és ment fel, újraválasztásának lehetőségével. 8. szakasz A Közvállalat igazgatóbizottsága: 1) megállapítja a gazdálkodási politikát, 2) meghozza a Nemzeti Park hosszú távú igazgatási tervét, középtávú munka- és fejlesztési tervét és éves gazdálkodási programját,

2 250 oldal - 2. szám HIVATALOS LAPJA VAT február 26. 3) határozatot hoz a Közvállalat elnevezésének és székhelyének megváltoztatásáról, 4) meghozza alapszabályát, 5) dönt az alaptőke csökkentéséről vagy növeléséről, 6) elfogadja a vállalat gazdálkodásáról szóló jelentést és az éves elszámolást, 7) dönt a nyereségfelosztásról, 8) meghozza a beruházási programokat és a beruházási befektetési programokat és kritériumokat, 9) meghozza a belső rendről és az őrszolgálatról szóló aktust, 10) dönt az általa igazgatott földterületek és létesítmények bérbeadásáról, a bérleti díj és egyéb térítések mértékéről és fizetésének módjáról, 11) megállapítja a szolgáltatások díját, 12) az alapítói aktusban és az alapszabályban megállapított egyéb teendőket is ellát. Az igazgatóbizottságnak hét tagja van, mégpedig elnöke, elnökhelyettese és öt tagja, akiket Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya nevez ki és ment fel azzal, hogy három tagot a Közvállalat munkavállalóinak köréből nevez ki. A Nemzeti Park hosszú távú igazgatási tervét és az e szakasz 1. bekezdésének 3. pontjában említett tervet Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza, a középtávú munka- és fejlesztési tervet, az éves gazdálkodási tervet és az e szakasz 1. bekezdésének 4., 5., 6., 7., 8., 10. és 11. pontjában felsorolt aktusokat pedig Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya hagyja jóvá. 9. szakasz A felügyelő bizottság felügyeletet gyakorol a Közvállalat gazdálkodása felett, áttekinti az éves jelentéseit, éves elszámolását és a nyereségfelosztásra vonatkozó javaslatát. A felügyelő bizottság az elvégzett felügyeletről évente legalább egyszer jelentést terjeszt Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya elé. Az e szakasz 2. bekezdésében említett jelentést a felügyelő bizottság egyidejűleg megküldi a Közvállalat igazgatóbizottságának is. A Közvállalat felügyelő bizottságának öt tagja van, akiket Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya nevez ki és ment fel azzal, hogy két tagot a Közvállalat munkavállalóinak köréből nevez ki. 10. szakasz A Közvállalat munkáját az igazgató irányítja. A Közvállalat igazgatója képviseli a vállalatot és a nevében jár el; megszervezi és irányítja a munkafolyamatot és vezeti a vállalat gazdálkodását; felelős a vállalat törvényes működéséért; az igazgatóbizottság jóváhagyásával meghozza a Közvállalat teendőinek megszervezéséről és rendszeresítéséről szóló aktust; javasolja a munkaprogramot és a fejlesztési tervet, a beruházási programokat és a beruházási befektetési programot és kritériumokat, intézkedéseket tesz végrehajtásukra; benyújtja a pénzügyi jelentéseket, a gazdálkodási jelentéseket és az éves elszámolást; végrehajtja az igazgatóbizottság határozatait; a törvényben, az alapítói aktusban és az alapszabályban megállapított más teendőket is ellát. 11. szakasz A Közvállalat alapszabálya szabályozza a belső szervezet kérdéseit, az igazgató kinevezésének és felmentésének feltételeit, a vállalat szerveinek feladatkörét, a vállalat jogait és kötelezettségeit a forgalomban, az eszközökkel való rendelkezéssel kapcsolatos felhatalmazásokat és a Közvállalat gazdálkodása tekintetében jelentős egyéb kérdéseket. 1 A Közvállalat gazdálkodásában felmerülő zavarok esetén Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya intézkedéseket foganatosíthat a Közvállalat zavartalan működése feltételeinek biztosítása végett, illetve felmentheti a Közvállalat általa kinevezett szerveit és ideiglenes szerveket nevezhet ki. 13. szakasz A Fruška gora Nemzeti Park védelme, igazgatása, használata és fejlesztése a Nemzeti Parkká nyilvánításáról szóló aktus és a védett terület irányítására vonatkozó terv alapján a törvénnyel összhangban valósul meg. A Közvállalat meghozza a Fruška gora Nemzeti Park igazgatási tervét, melyet az illetékes minisztérium előzetes véleménye nyomán a Szerb Köztársaság Kormánya hagy jóvá. Az e szakasz 2. bekezdésében említett igazgatási terv az éves igazgatási programokkal valósul meg, melyet a környezetvédelemben illetékes tartományi közigazgatási szerv hagy jóvá. A Közvállalat a folyó év december 15-ig a környezetvédelemben illetékes tartományi közigazgatási szervnek benyújtja az előző évre vonatkozó éves programjának teljesítéséről szóló jelentést és a következő évre vonatkozó éves igazgatási programját 14. szakasz A Közvállalat működésének törvényessége feletti felügyeletet a környezetvédelemben illetékes tartományi közigazgatási szerv gyakorolja. 15. szakasz Vajdaság Autonóm Tartomány kormánya kinevezi az igazgatóbizottság elnökét, elnökhelyettesét és tagjait, a felügyelő bizottság elnökét és tagjait, valamint az igazgató kinevezéséig a megbízott igazgatót. 16. szakasz E rendelet hatályba lépésének napjától a Fruška gora Nemzeti Park Közvállalat nem idegenítheti el, vagy nem terhelheti vagyonát, és nem vehet fel munkaviszonyba új dolgozókat Vajdaság Autonóm Tartomány Kormányának jóváhagyása nélkül. Azok az aktusok és cselekmények, amelyeket a Fruška gora Nemzeti Park Közvállalat az e szakasz 1. bekezdésével ellentétben hoz meg, illetve végez semmisek. 17. szakasz Az igazgatóbizottság a kinevezésének napjától számított 30 napon belül meghozza a Közvállalat alapszabályát, és jóváhagyás végett Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya elé terjeszti. 18. szakasz A Közvállalat köteles az e rendelet hatályba lépésétől számított egy éven belül meghozni a Fruška gora Nemzeti Park igazgatási tervét. Az e szakasz 1. bekezdésében említett terv meghozataláig a Fruška gora Nemzeti Park meglevő éves védelmi, fejlesztési és fenntartható kihasználási programját kell alkalmazni. 19. szakasz A Közvállalat működése megkezdésének napján átveszi A nemzeti parkokról szóló törvénnyel (Az SZK Hivatalos Közlönye, 39/93. szám) alapított kamenicai székhelyű Fruška gora Nemzeti Park Közvállalat jogait, kötelezettségeit, munkavállalóit és eszközeit. 20. szakasz E rendelet hatálybalépésével A Vajdaság AT területén levő nemzeti parkot igazgató közvállalat megalapításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 11/02. szám) hatályát veszíti. 21. szakasz E rendelet a Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított nyolcadik napon lép hatályba.

3 2010. február 26. HIVATALOS LAPJA VAT 2. szám oldal 01. Szám: 023-4/ Maja Sedlarević magiszter s.k., Vajdaság Autonóm Tartomány statútuma (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 17/09. szám) 34. szakaszának 17. fordulata, a Vajdaság Autonóm Tartomány hatásköreinek meghatározásáról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 99/09. szám) 26 szakasza, valamint A természetvédelemről szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 36/09. szám) 133. szakaszának 1. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza a február 16-i ülésén TARTOMÁNYI KÉPVISELŐHÁZI RENDELETET A TARTOMÁNYI TERMÉSZETVÉDELMI INTÉZET MEGALAPÍTÁSÁRÓL 1. szakasz A Képviselőház szervezetet alapít Vajdaság Autonóm Tartomány természete és az egész területükkel területén lévő természeti javak védelmére. A jelen szakasz 1. bekezdésében említett szervezet Tartományi Természetvédelmi Intézet néven működik. A Tartományi Természetvédelmi Intézet (a továbbiakban: Intézet) székhelye Újvidéken, a Munkás u. 20a. szám alatt van. A Intézet alapítója Vajdaság Autonóm Tartomány, az alapító jogait Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya gyakorolja. A Intézet jogi személyiség, a törvényben, a jelen határozatban és az alapszabályában megállapított jogokkal, kötelezettségekkel és felelősségekkel. A Intézet intézményként működik, a közszolgálatokról szóló jogszabályokkal összhangban. 3. szakasz A Intézet a természet és a természeti javak szakmai védelmi teendőit látja el Vajdaság Autonóm Tartomány területén, különös tekintettel az alábbiakra: 1) a természetre és a természeti értékekre vonatkozó adatok begyűjtésére és feldolgozására, 2) a természet állapotának figyelemmel kísérésére és megőrzöttségének értékelésére, a földtani örökség létesítményeinek, a vadállatok élőhelyeinek, élőhely típusok, ökológiai rendszerek, ökológiailag jelentős térségek, védett térségek, ökológiai folyosók, ökológiai hálózatok és tájak veszélyeztetettségének fokára, 3) a védelemre javasolt térségek értékeit megállapító védelmi tanulmányok kidolgozására, valamint e térségek irányításának módjára, 4) a térség védelmére vonatkozó aktusjavaslat kidolgozására, 5) a térség védelmének megszüntetésére vonatkozó aktusjavaslat kidolgozására, 6) a térség előzetes védelmére vonatkozó aktusjavaslat kidolgozására, 7) a védett természeti javakon való munkálatok végzésére vonatkozó feltételek megadására, a védett térség igazgatási tervének véleményezésére, 8) a védett természeti javak feletti szakmai felügyelet ellátására az intézkedési javaslattal, 9) a védett természeti javak irányítóinak, a helyi önkormányzati szerveknek, a polgárok egyesületeinek, a polgárok csoportjainak és egyéneknek a természet, a tájak és a természeti javak védelmében való szaksegítség nyújtására, 10) a természet és a természeti értékek védelmére vonatkozó feltételek és intézkedések megállapítására a terület- és városrendezési tervek, projektdokumentáció, a természetre hatást gyakoroló (erdei, vadászati, halászati, vízgazdálkodási stb.) minden tevékenység területén való programok és stratégiák alapjai kidolgozásának és végrehajtásának eljárásában, 11) szakteendők ellátására a természetben folytatott munkálatok és tevékenységek elfogadhatósága értékelésének kidolgozási eljárásában, a védett térségben való projektek és programok előkészítésében és végrehajtásában, 12) a megvalósíthatósági tanulmány keretének és tartalmának javasolására, valamint a környezetre gyakorolt hatás értékelésére a vad fajtáknak a szabad természetben való reintrodukciójának és telepítésének eljárásában, 13) a védett és szigorúan védett vad fajták kihasználásának módjáról és méreteiről való nyilvántartásra, populációik állapotának megállapítása és figyelemmel kísérése céljából, 14) a közszemle eljárásában való részvételre a védett természeti javakká nyilvánítás céljából, 15) oktatási-nevelési és promóciós tevékenységek megszervezésére és végrehajtására a természetvédelem terén, 16) a természetvédelemre vonatkozó ratifikált nemzetközi szerződések végrehajtásában való részvételre, 17) a védett természeti javak és a természetvédelem tekintetében fontos egyéb adatok regiszterének vezetésére, 18) a geológiai, biológiai és tájjellegű sokféleség egyes elemeinek leltárba vételére, statisztikai elemzésekkel és állapotukra vonatkozó jelentésekkel, 19) természetvédelmi adatbázis vezetésére, a Környezetvédelmi Ügynökség egységes információs rendszerének részeként, 20) a nyilvánosságnak a természeti értékekről, természetvédelemről, a természet veszélyeztetettségéről, a veszélyeztetés tényezőiről és következményeiről való tájékoztatására, 21) a törvényben meghatározott egyéb teendők ellátására. 4. szakasz A jelen rendelet 3. szakaszában említett teendők ellátása során az Intézet a természeti javak védelmi programjainak összehangolása révén együttműködik a Szerb Természetvédelmi Intézettel. Az Intézet az éves program teljesítéséről legkésőbb a folyó év március 31-ig az előző évre vonatkozóan jelentést tesz a Szerb Természetvédelmi Intézetnek. A jelen rendelet 3. szakaszában említett teendők ellátása során az Intézet együttműködést hoz létre a tudomány, a kultúra, az oktatás, a nevelés és egyéb területeken működő szervezetekkel, valamint tevékenységeket szervez az ökológiai tudat szintjének emelése céljából. 5. szakasz A jelen rendelet 3. szakaszában említett teendőket a Intézet a természeti javak védelméről szóló középtávú és éves programja alapján látja el, e programokat a Intézet hozza meg. A természeti javak védelméről szóló középtávú, illetve éves programot a Szerb Köztársaság Kormánya részéről meg A természet és a természeti javak védelmi stratégiájával, valamint a Vajdaság Autonóm Tartomány részéről, a törvényben megállapított hatásköreinek keretében meg természetvédelmi programokkal összhangban kell meghozni. A természeti javak védelméről szóló középtávú programot Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza, az éves programot pedig Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya hagyja jóvá. A természeti javak védelméről szóló középtávú és éves programok valóra váltásáról a Intézet jelentést tesz az illetékes tartományi környezetvédelmi szervnek. 6. szakasz A Intézet megalapításához szükséges eszközöket Vajdaság Autonóm Tartomány költségvetése biztosítja. A Intézet működéséhez szükséges eszközök, jogok és kötelezettségek a Szerb Természetvédelmi Intézet Vajdaság Autonóm Tartomány területén meglevő eddigi eszközeinek, jogainak és kötelezettségeinek része.

4 252 oldal - 2. szám HIVATALOS LAPJA VAT február 26. A Szerb Természetvédelmi Intézet eddigi működése során megteremtett eszközök, szerzett jogok és kötelezettségek elosztását az eddigi Szerb Természetvédelmi Intézet osztómérlegével kell megállapítani. A jelen rendelet 5. szakaszában említett program megvalósításához és az Intézet működéséhez szükséges eszközöket Vajdaság Autonóm Tartomány költségvetéséből, harmadik személyek számára végzett tevékenységek és nyújtott szolgáltatások bevételeiből, adományokból és egyéb forrásokból biztosítják, a törvénnyel összhangban. 7. szakasz A Intézet szervei: az igazgatóbizottság, a felügyelő bizottság és az igazgató. A jelen szakasz 1. bekezdésében említett szerveket Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya nevezi ki négyéves megbízatási időszakra és menti fel. Az igazgató, az igazgatóbizottság és a felügyelő bizottság kinevezésének és felmentésének részletesebb feltételeit a Intézet alapszabálya fogja szabályozni. 8. szakasz A Intézet alapszabálya az Intézet szervezetét és munkamódját, a Intézet képviseletét, valamint a munkája és gazdálkodása tekintetében jelentős egyéb kérdéseket szabályozza. 9. szakasz Az igazgatóbizottságnak 5 tagja van, egyik közülük az elnök. Az igazgatóbizottság három tagját az alapító, két tagját pedig a foglalkoztatottak sorából nevezik ki. Az igazgatóbizottság: 1) meghozza a Intézet alapszabályát, 2) dönt az Intézet gazdálkodásáról, 3) meghozza a pénzügyi tervet, 4) elfogadja az ügyviteli jelentést és az évi zárszámadást, 5) meghozza a természeti javak középtávú védelmi programját és a természeti javak éves védelmi programját, 6) döntést hoz a nyereség felosztásáról, 7) dönt az eszközök használatáról a törvénnyel összhangban. A természeti javak középtávú védelmi programját Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza, az alapszabályt, a pénzügyi tervet, a nyereség felosztásáról szóló határozatot és a természeti javak éves védelmi programját pedig Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya hagyja jóvá. 10. szakasz A felügyelő bizottságnak három tagja van, egyik közülük elnök. A felügyelő bizottság két tagját az alapító sorából nevezik ki, egy tagját pedig a foglalkoztatottak sorából. A felügyelő bizottság: 1) felügyeletet gyakorol az Intézet ügyvitele felett, 2) áttanulmányozza az évi jelentést, az időszakos elszámolásokat, az évi zárszámadást és a nyereség felosztását, 3) jelentést tesz az Intézet szervének és az alapítónak a felügyelet eredményeiről, rámutatva az esetleges szabálytalanságokra és mulasztásokra. 11. szakasz Az Intézet munkáját az igazgató irányítja. Az igazgató: 1) képviseli az Intézetet és a nevében jár el, 2) megszervezi a munkafolyamatot és vezeti az Intézet ügyvitelét, 3) határozatokat hoz hatáskörének keretében, 4) felel az Intézet törvényes működéséért, 5) javasolja az ügyviteli politika alapjait, az Intézet munkaprogramját és -tervét, valamint intézkedéseket foganatosít megvalósításukra, 6) végrehajtja az igazgatóbizottság határozatait, 7) az igazgatóbizottság jóváhagyásával meghozza a munkakörök szervezetéről és besorolásáról szóló aktust, 8) a törvényben és az alapszabályban meghatározott egyéb teendőket lát el, 9) kérelmet nyújt be az Intézetnek a cégbíróságba való bejegyzésére. A munkakörök belső szervezetéről és besorolásáról szóló aktusban előirányozható az Intézet teendőinek ellátása az Intézet székhelyén kívüli szervezeti egységek útján is. 1 Az Intézet munkájának törvényessége felett a környezetvédelemben illetékes tartományi közigazgatási szerv gyakorol felügyeletet. 13. szakasz Az igazgatóbizottság és a felügyelő bizottság elnökét és tagjait, valamint a megbízott igazgatót az igazgató kinevezéséig Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya nevezi ki. Az Intézet igazgatóbizottsága a kinevezésétől számított 30 napon belül köteles meghozni az alapszabályát és az Intézetnek az illetékes cégbíróságnál való bejegyzéséhez szükséges egyéb aktusokat. 14. szakasz Az Intézet működése megkezdésének napján átveszi az eddigi Szerb Természetvédelmi Intézet eszközeinek, jogainak, kötelességeinek és munkavállalóinak egy részét, a törvénnyel és jelen rendelet 6. szakaszával összhangban. 15. szakasz A jelen rendelet hatályba lépésével a Tartományi Természetvédelmi Intézet megalapításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Közlönye, 6/03. szám) hatályát veszíti. 16. szakasz E rendelet a Vajdaság AT Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított nyolcadik napon lép hatályba. 01. szám: 023-3/ Maja Sedlarević magiszter s.k., Vajdaság Autonóm Tartomány statútuma (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 17/09) 34. szakaszának 2. és 17. fordulata alapján, A közvállalatokról és közérdekű tevékenységek végzéséről szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 25/00., 25/02., 107/05., 108/05. és 123/07. - egyéb törvény) 4. szakaszának 4. bekezdésével kapcsolatban Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza február 16-i ülésén TARTOMÁNYI KÉPVISELŐHÁZI RENDELETET A VÍZGAZDÁLKODÁSI KÖZVÁLLALAT VAJDASÁG AT TERÜLETÉRE VALÓ MEGALAPÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL 1. szakasz A vízgazdálkodási közvállalat Vajdaság AT területére való megalapításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 07/02. szám) címe a következőképpen módosul: Tartományi képviselőházi rendelet vízgazdálkodási közvállalat Vajdaság AT területére való megalakításáról. A 4. szakasz végén törlendő a pont, és következő szöveggel folytatódik: (halfogás folyókban és tavakban, a halívás és -tenyésztés halastavakban, villamos energiatermelés vízerőművekben, villamos energia termelése egyéb forrásokból stb.)

5 2010. február 26. HIVATALOS LAPJA VAT 2. szám oldal 3. szakasz A 14. szakasz 1. bekezdésének 2. pontja az alábbira módosul: 2) a vízgazdálkodási létesítmények használatáért és egyéb szolgáltatásokért járó térítés, mégpedig: (1) az öntözésre szolgáló vízgazdálkodási létesítmények használatáért járó térítés, (2) az ipar, a halastavak és egyéb felhasználók ellátására szolgáló vízgazdálkodási létesítmények használatáért járó térítés, (3) a szennyvizek elvezetésére szolgáló vízgazdálkodási létesítmények használatáért járó térítés, (4) haltenyésztési vízgazdálkodási létesítmények használatáért járó térítés, (5) villamos energia gyártására szolgáló vízgazdálkodási létesítmények használatáért járó térítés, (6) a vízben bővelkedő földterület használatáért és egyéb szolgáltatásért járó térítés (vízerőművekért, a természetes anyagok kiaknázásáért, raktárak használatáért, gazdasági és egyéb tevékenységek ellátásáért, rekreációs és egyéb célokra és a Vode Vojvodine VKV igazgatóbizottságának határozatában megállapított egyéb rendeltetésekre és szolgáltatásokra ). Az azonos szakasz 2. bekezdése az alábbira módosul: A vízelvezetéséért járó térítés, a villamos energia gyártására szolgáló vízgazdálkodási létesítmények használatáért járó térítés és a vízben bővelkedő földterület vízerőművek szükségleteire való hasznosításáért és egyéb szolgáltatásért járó térítés mértékét Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya, a jelen szakaszban említett egyéb térítések mértékét pedig a vízgazdálkodásban illetékes tartományi közigazgatási szerv hagyja jóvá. 4. szakasz A 18. szakasz 2. bekezdése után az alábbi új 3. bekezdés kerül: A jelen szakasz 2. bekezdésében említett általános aktust a vízgazdálkodásban illetékes tartományi közigazgatási szerv hagyja jóvá. 5. szakasz A 12., 13., 20. és 26. szakaszokban a: Vajdaság AT Végrehajtó Tanácsa szavak helyébe a Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya szavak kerülnek megfelelő ragokkal és jelekkel ellátva. 6. szakasz E tartományi képviselőházi rendelet a Vajdaság AT Hivatalos Lapjában való közzétételét követő nyolcadik napon lép hatályba. 01. Szám: 023-8/ Maja Sedlarević magiszter s.k., Vajdaság Autonóm Tartomány statútuma (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 17/09. szám) 34. szakasza 1. bekezdésének 2. fordulata alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza február 16-i ülésén TARTOMÁNYI KÉPVISELŐHÁZI RENDELETET A VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY EURÓPAI ÜGYEK ALAPJÁNAK MEGALAKÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL 1. szakasz A Vajdaság Autonóm Tartomány Európai Ügyek Alapjának megalakításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 13/09. szám) elnevezése A Vajdaság Autonóm Tartomány Európai Ügyek Alapjának megalakításáról szóló tartományi képviselőházi rendelet elnevezésre változik. A 7. szakasz 2. bekezdése az alábbira módosul: Az igazgatóbizottság elnökének, elnökhelyettesének és tagjainak, az igazgató, a felügyelő bizottság elnökének és tagjainak megbízatási ideje újraválasztási lehetőséggel négy évre szól. 3. szakasz A 8. szakasz az alábbira módosul: Az Alap igazgatóbizottságának elnöke, elnökhelyettese és három tagja van. Az Alap igazgatóbizottságának elnöke Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőházának elnöke. Az Alap igazgatóbizottságának elnökhelyettese a regionális és nemzetközi együttműködési ügyekkel megbízott tartományi közigazgatási szerv elöljárója. Az Alap igazgatóbizottságának elnökét, elnökhelyettesét és tagjait Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya nevezi ki és menti fel. 4. szakasz A 14. szakasz 1. bekezdése az alábbira módosul: Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya a jelen rendelet hatályba lépésének napjától számított 15 napon belül kinevezi az Alap igazgatóbizottságának elnökét, elnökhelyettesét és tagjait, az Alap igazgatóját, felügyelő bizottságának elnökét és tagjait. 5. szakasz A 9., 10., 12. és 13. szakaszban a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsa szavak helyébe a Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya szavak kerülnek a megfelelő raggal vagy jellel ellátva. 6. szakasz Ez a tartományi képviselőházi rendelet a Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában való megjelenését követő napon lép hatályba. 01. Szám: / Maja Sedlarević magiszter s.k., Vajdaság AT statútuma (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 17/09. szám) 34. szakaszának 2. fordulata alapján és a költségvetési rendszerről szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009. szám) 9ának 4. bekezdésével kapcsolatban Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza február 16-i ülésén REVIZOR ALKALMAZÁSÁRÓL A VAJDASÁG AT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ZÁRSZÁMADÁSA KÜLSŐ REVÍZIÓJÁNAK ELVÉGZÉSÉRE A Képviselőház a Vajdaság AT évi költségvetése zárszámadása külső revíziójára a revizor alkalmazására vonatkozó szerződést a belgrádi Vinčić Kft. Számlavezetési Jelentések Revíziójával Foglalkozó Vállalatnak ítéli oda.

6 254 oldal - 2. szám HIVATALOS LAPJA VAT február 26. I 01. Szám: 40 10/ Maja Sedlarević magiszter s.k., Vajdaság Autonóm Tartomány statútuma (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 17/09. szám) 34. szakaszának 2. fordulata és a Vajdaság Autonóm Tartomány területére vízgazdálkodási közvállalat megalapításáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 7/02. szám) 19. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza február 16-i ülésén h o z o t t AZ ÚJVIDÉKI VODE VOJVODINE VÍZGAZDÁLKODÁSI KÖZVÁLLALAT ALAPSZABÁLYÁT MÓDOSÍTÓ ÉS KIEGÉSZÍTŐ HATÁROZAT JÓVÁHAGYÁSÁRÓL A Képviselőház j ó v á h a g y j a az újvidéki Vode Vojvodine Vízgazdálkodási Közvállalat alapszabályát módosító és kiegészítő határozatot, amelyet a Vode Vojvodine Vízgazdálkodási Közvállalat igazgatóbizottsága december 11-i ülésén meg. I 01. Szám: / Maja Sedlarević magiszter s.k., Vajdaság Autonóm Tartomány statútuma (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 17/09. szám) 34. szakasza és a Vajdasági Pedagógiai Intézet megalapításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 14/03. szám) 1ának 1. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza február 16-i ülésén h o z o t t A VAJDASÁGI PEDAGÓGIA INTÉZET ALAPSZABÁLYÁT MÓDOSÍTÓ ÉS KIEGÉSZÍTŐ HATÁROZAT JÓVÁHAGYÁSÁRÓL A Képviselőház j ó v á h a g y j a a Vajdasági Pedagógia Intézet alapszabályát módosító és kiegészítő határozatot, amelyet a Vajdasági Pedagógia Intézet igazgatóbizottsága november 2-i ülésén meg. I 01. Szám: / Egeresi Sándor s.k., ELNÖKE Vajdaság Autonóm Tartomány statútuma (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 17/09. szám) 34. szakaszának 2. fordulata és a Vajdaság Autonóm Tartomány területére vízgazdálkodási közvállalat megalapításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 7/02. szám) 26. szakaszának 1. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza február 16-i ülésén AZ ÚJVIDÉKI VODE VOJVODINE VÍZGAZDÁLKODÁSI KÖZVÁLLALAT MEGBÍZOTT IGAZGATÓJÁNAK FELMENTÉSÉRŐL A Képviselőház Dr. SZALVAI ATTILÁT, az újvidéki székhelyű Vode Vojvodine Vízgazdálkodási Közvállalat megbízott igazgatóját felmenti tisztsége alól. I 01. Szám: 023-2/ Maja Sedlarević magiszter s.k., Vajdaság Autonóm Tartomány statútuma (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 17/09. szám) 34. szakaszának 2. fordulata és a Vajdaság Autonóm Tartomány területére vízgazdálkodási közvállalat megalapításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 7/02. szám) 26. szakaszának 1. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza február 16-i ülésén AZ ÚJVIDÉKI VODE VOJVODINE VÍZGAZDÁLKODÁSI KÖZVÁLLALAT IGAZGATÓJÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL A Képviselőház Dr. SZALVAI ATTILÁT kinevezi az újvidéki székhelyű Vode Vojvodine Vízgazdálkodási Közvállalat igazgatójának. I

7 2010. február 26. HIVATALOS LAPJA VAT 2. szám oldal 01. Szám: 023-1/ Maja Sedlarević magiszter s.k., Vajdaság Autonóm Tartomány statútuma (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 17/09. szám) 34. szakaszának 2. fordulata és a Vajdaság Autonóm Tartomány Fejlesztési Alapjának megalakításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 4/02., 7/02., 15/02. és 3/06. szám) 8. szakaszának 3. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza február 16-i ülésén VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY FEJLESZTÉSI ALAPJA IGAZGATÓJÁNAK FELMENTÉSÉRŐL 1. szakasz A Képviselőház MIHAILO BRKIĆ újvidéki okleveles közgazdászt - másik tisztségre való távozása miatt - felmenti Vajdaság Autonóm Tartomány Fejlesztési Alapjának igazgatói tisztsége alól. 01. Szám: 025 2/ Maja Sedlarević magiszter s.k., Vajdaság Autonóm Tartomány statútuma (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 17/09. szám) 34. szakaszának 2. fordulata és a Vajdaság Autonóm Tartomány Fejlesztési Alapjának megalakításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 4/02., 7/02., 15/02. és 3/06. szám) 8. szakaszának 2. és 3. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza február 16-i ülésén VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY FEJLESZTÉSI ALAPJA IGAZGATÓJÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL 1.szakasz A Képviselőház SNEŽANA REPAC újvidéki okleveles közgazdászt négyéves időtartamra kinevezi Vajdaság Autonóm Tartomány Fejlesztési Alapjának igazgatói tisztségére. 01. Szám: 025 1/2010. Maja Sedlarević magiszter s.k., 69. Vajdaság Autonóm Tartomány statútuma (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 17/09. szám) 34. szakaszának 2. fordulata, A közvállalatokról és közérdekű tevékenység ellátásáról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 25/00., 25/02., 107/05., 108/05. és 123/07. szám) 14. szakaszának 1. bekezdése és A Dnevnik Holding Lap- és Könyvkiadó Részvénytársaságról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 8/06. szám) 15. szakasza alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza február 16-i ülésén A DNEVNIK HOLDING LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG IGAZGATÓJÁNAK FELMENTÉSÉRŐL A Képviselőház SAVO DOBRANIĆOT személyes kérésére érdekösszeütközés miatt - az e határozat meghozatalának napjától f e l m e n t i a Dnevnik Holding Lap- és Könyvkiadó Részvénytársaság igazgatói tisztsége alól, amelyre a Dnevnik Holding Lap- és Könyvkiadó Részvénytársaság igazgatójának kinevezéséről szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 2/06. szám) alapján nevezték ki. I 01. Szám: 022-7/ Egeresi Sándor s.k., ELNÖKE Vajdaság Autonóm Tartomány statútuma (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 17/09. szám) 34. szakaszának 2. fordulata, A közvállalatokról és közérdekű tevékenység ellátásáról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 25/00., 25/02., 107/05., 108/05. és 123/07. szám) 14. szakaszának 2. és 3. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza február 16-i ülésén A DNEVNIK HOLDING LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MEGBÍZOTT IGAZGATÓJÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL A Képviselőház JASMINA MAŠULOVIĆOT, a közgazdaságtudományok magiszterét, Újvidék kinevezi a Dnevnik Holding Lap- és Könyvkiadó Részvénytársaság megbízott igazgatójává. I 01. Szám: 022-8/2010. Egeresi Sándor s.k., ELNÖKE

8 256 oldal - 2. szám HIVATALOS LAPJA VAT február A Vajdaság Autonóm Tartomány hatásköreinek meghatározásáról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 99/09. szám) 41. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza február 16-i ülésén AZ ÚJVIDÉKI SZERB NEMZETI SZÍNHÁZ IGAZGATÓBIZOTTSÁGI ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK KINEVEZÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL A Képviselőház JUGOSLAV KRAJNOVOT, az újvidéki Szerb Nemzeti Színház igazgatóbizottsági tagját az e határozat meghozatalának napjától - személyes kérésére - felmenti tisztsége alól, amelyre az újvidéki Szerb Nemzeti Színház igazgatóbizottsági elnökének és tagjainak a kinevezéséről szóló határozattal (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 8/07. szám) nevezték ki. A Képviselőház I - MIROSLAV FABRIT, a Drámai IE csoportjának színészét, Újvidék, a munkavállalók közül kinevezi az újvidéki Szerb Nemzeti Színház igazgatóbizottsági tagjává. II 01. Szám: 022-9/ Maja Sedlarević magiszter s.k., Vajdaság Autonóm Tartomány statútumának (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 17/09. szám) 34. szakasza és a Nemek Egyenjogúságával Foglalkozó Tartományi Intézet megalapításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 14/04. és 3/06. szám) 8. és 1ai alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza február 16-i ülésén AZ ÚJVIDÉKI NEMEK EGYENJOGÚSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ TARTOMÁNYI INTÉZET IGAZGATÓBIZOTTSÁGI ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK FELMENTÉSÉRŐL A Képviselőház az e határozat meghozatalának napjától - mandátumuk lejárta miatt felmenti a Nemek Egyenjogúságával Foglalkozó Tartományi Intézet igazgatóbizottságában betöltött tisztségük alól Maja Sedlarević magisztert, elnököt és Darina Poljak, Zdenka Jokić, Plamenka Rozina Vuletić, Slajf Magdolna, Dévavári Zoltán, Dragan Božanić és Illés Marina tagokat, akiket a Nemek Egyenjogúságával Foglalkozó Tartományi Intézet igazgatóbizottsági elnökének és tagjainak kinevezéséről szóló határozattal (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 14/05. szám) neveztek ki, valamint Jelena Nikić tagot, akit a Nemek Egyenjogúságával Foglalkozó Tartományi Intézet igazgatóbizottsági elnökének és tagjainak kinevezéséről szóló határozatot módosító határozattal (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 14/06. szám) neveztek ki. I 01. Szám: 022-3/ Maja Sedlarević magiszter s.k., Vajdaság Autonóm Tartomány statútumának (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 17/09. szám) 34. szakasza és a Nemek Egyenjogúságával Foglalkozó Tartományi Intézet megalapításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 14/04. és 3/06. szám) 8. és 1a alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza február 16-i ülésén AZ ÚJVIDÉKI NEMEK EGYENJOGÚSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ TARTOMÁNYI INTÉZET IGAZGATÓBIZOTTSÁGI ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK KINEVEZÉSÉRŐL A Képviselőház a Nemek Egyenjogúságával Foglakozó Tartományi Intézet igazgatóbizottságába a következő személyeket nevezi ki: - elnök: ŽAKLINA JACIŠIN okleveles agrárökonómia mérnök, Kisorosz, - tagok: 1. VESNA TEODOSIJEVIĆ szerb nyelvtanár magyar tagozatokon, Újvidék, 2. NAGY ROZÁLIA fordító, Pancsova, 3. SÖRÖS SÁNDOR középiskolai végzettségű személy, Sajkáslak, 4. NYILAS-LEONOV ANITA okleveles környezetvédelmi mérnök, Orom, 5. MARIJA RADOJČIĆ egyetemi hallgató, Jazak, 6. GORDANA VULOVIĆ tisztviselő, Zombor, 7. KATARINA KRAJNOVIĆ okleveles szerbnyelv- és irodalomtanár, a Nemek Egyenjogúságával Foglalkozó Tartományi Intézet közönségkapcsolatokkal foglalkozó szakmunkatársa, Újvidék. I 01. Szám: 022-4/2010. Maja Sedlarević magiszter s.k.,

9 2010. február 26. HIVATALOS LAPJA VAT 2. szám oldal 74. Vajdaság Autonóm Tartomány statútumának (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 17/09. szám) 34. szakasza és a Nemek Egyenjogúságával Foglalkozó Tartományi Intézet megalapításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 14/04. és 3/06. szám) 8. és 15. szakasza alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza február 16-i ülésén AZ ÚJVIDÉKI NEMEK EGYENJOGÚSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ TARTOMÁNYI INTÉZET FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK FELMENTÉSÉRŐL A Képviselőház az e határozat meghozatalának napjától - mandátumuk lejárta miatt felmenti a Nemek Egyenjogúságával Foglalkozó Tartományi Intézet felügyelő bizottságában betöltött tisztségük alól Velimirović-Téglási Gabriella elnököt, valamint Jadranka Pjevac és Mirjana Mundžić-Krnjčević tagokat, akiket a Nemek Egyenjogúságával Foglalkozó Tartományi Intézet felügyelő bizottsági elnökének és tagjainak kinevezéséről szóló határozattal (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 14/05. szám) neveztek ki. I 01. Szám: 022-5/ Maja Sedlarević magiszter s.k., Vajdaság Autonóm Tartomány statútumának (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 17/09. szám) 34. szakasza és a nemek egyenjogúságával foglalkozó tartományi intézet megalapításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 14/04. és 3/06. szám) 8. és 15. szakaszai alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza február 16-i ülésén AZ ÚJVIDÉKI NEMEK EGYENJOGÚSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ TARTOMÁNYI INTÉZET FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK KINEVEZÉSÉRŐL A Képviselőház a Nemek Egyenjogúságával Foglakozó Tartományi Intézet felügyelő bizottságába a következő személyeket nevezi ki: - elnök: SZABÓ-KORPONAI LÍVIA okleveles közgazdászt, Péterréve, - tagok: 1. GORDANA NIKOLIĆOT, az interdiszciplináris tudományok magiszterét, Nagybecskerek, 2. VLADISLAVA KOSTIĆ okleveles jogászt, az újvidéki Nemek Egyenjogúságával Foglalkozó Tartományi Intézet közös és személyzeti ügyek szakmunkatársát, Újvidék. I 01. Szám: 022-6/ Egeresi Sándor s.k., ELNÖKE Vajdaság Autonóm Tartomány statútuma (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 17/09. szám) 34. szakaszának 2. fordulója és a Vajdaság Autonóm Tartomány Non-Profit Szektora Fejlesztési Alapjának megalapításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 6/03. szám) 9. szakasza alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza február 16-i ülésén A VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY NON-PROFIT SZEKTORA FEJLESZTÉSI ALAPJA FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK FELMENTÉSÉRŐL A Képviselőház az e határozat meghozatalának napjától - mandátumuk lejárta miatt felmenti a Vajdaság Autonóm Tartomány Non-Profit Szektora Fejlesztési Alapjának felügyelő bizottságában betöltött tisztségük alól IVAN KORNJIN elnököt, valamint MIRJA- NA STOJAKOVIĆ és SZAKÁCS CSABA tagokat, akiket a Vajdaság Autonóm Tartomány Non-Profit Szektora Fejlesztési Alapja felügyelő bizottsági elnöke és tagjai kinevezéséről szóló határozattal (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 7/05. szám) neveztek ki. I 01. Szám: 022-9/ Egeresi Sándor s.k., ELNÖKE Vajdaság Autonóm Tartomány statútuma (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 17/09. szám) 34. szakaszának 2. fordulata és a Vajdaság Autonóm Tartomány Non-Profit Szektora Fejlesztési Alapjának megalapításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 6/03. szám) 9. szakasza alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza február 16-i ülésén A VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY NON-PROFIT SZEKTORA FEJLESZTÉSI ALAPJA FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK KINEVEZÉSÉRŐL A Képviselőház Vajdaság Autonóm Tartomány Non-Profit Szektora Fejlesztési Alapjának felügyelő bizottságába a következő személyeket nevezi ki:

10 258 oldal - 2. szám HIVATALOS LAPJA VAT február elnök: MAŠA AVRAMOV okleveles matematikus, Újvidék, - tagok: 1. SENAD PLANIĆ okleveles közgazdász, Szabadka, 2. ÚRI VERONA textilmérnök, Újvidék. I 01. Szám: / Egeresi Sándor s.k., ELNÖKE Vajdaság Autonóm Tartomány statútuma (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 17/09. szám) 34. szakaszának 2. fordulata, a Dnevnik Holding Lap- és Könyvkiadó Részvénytársaságról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 8/06. szám) 9. és 10. szakasza, valamint a Dnevnik Holding Részvénytársaság alapszabályának 53. és 54. szakasza alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza február 16-i ülésén A DNEVNIK HOLDING LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZGYŰLÉSE ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK FELMENTÉSÉRŐL A Képviselőház az e határozat meghozatalának napjától - mandátumuk lejárta miatt felmenti a Dnevnik Holding Lap- és Könyvkiadó Részvénytársaság közgyűlésében betöltött tisztsége alól ARSENIJE KATANIĆ elnököt, akit a Dnevnik Holding Lap- és Könyvkiadó Részvénytársaság elnökének és tagjainak kinevezéséről szóló határozatot módosító határozattal (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 20/08. szám) neveztek ki, valamint GORAN KOSTIĆ, IGOR GRIJAK, DRAGOMIR TERZIĆ, IVAN FERKO, PETAR PETROVIĆ, JELICA VOJINOV, MILUTIN TEPIĆ, DEJAN ĐAČANIN, SNEŽANA DOK- MANOVIĆ, ROBERT KARAN, NIKOLA NIKOLIĆ, ALEKSAN- DAR MARTON, MARIJANA STOJŠIN és MILENKO KOVAČEVIĆ tagokat, akiket a Dnevnik Holding Lap- és Könyvkiadó Részvénytársaság elnökének és tagjainak kinevezéséről szóló határozattal (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 5/05. szám) neveztek ki. I 01. Szám: 022-1/ Egeresi Sándor s.k., ELNÖKE A gazdasági társaságokról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 125/04. szám) 275. szakaszának 1. bekezdése és a Dnevnik Holding Lap- és Könyvkiadó Részvénytársaságról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 8/06. szám) 9. és 10. szakasza alapján, a Dnevnik Holding Részvénytársaság alapszabályának 53. és 54. szakaszával kapcsolatban Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza február 16-i ülésén A DNEVNIK HOLDING LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZGYŰLÉSE ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK KINEVEZÉSÉRŐL A Képviselőház a Dnevnik Holding Lap- és Könyvkiadó Részvénytársaság közgyűlésének elnökévé kinevezi: IVAN BENAŠIĆ újvidéki újságírót. A Képviselőház a Dnevnik Holding Lap- és Könyvkiadó Részvénytársaság közgyűlésének tagjaivá kinevezi: 1. MILAN VULOVIĆ kúlai kereskedelmi technikust, 2. BOBAN MALEŠEV óbecsei újságírót, 3. VIDANA NEDIĆ beocsini okleveles szociológust, 4. PETAR PETROVIĆ újvidéki újságírót, 5. MILUTIN VLAHOVIĆ verbászi filmrendezőt, 6. VELJKO ETINSKI újvidéki okleveles jogászt, 7. ADANKÓ ANGÉLA adai öntödei formázót, 8. SNEŽANA MIHAJLOVIĆ újvidéki újságírót, 9. PÁPISTA LÁSZLÓ újvidéki nyomdászt. I 01. Szám: 022-2/ Egeresi Sándor s.k., ELNÖKE Vajdaság Autonóm Tartomány statútuma (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 17/09. szám) 34. szakaszának 2. fordulata és a Vajdaság Autonóm Tartomány képviselőházi képviselőinek megválasztásáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 12/04. és 20/08. szám) 80. szakaszának 2. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza február 16-i ülésén VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY KÉPVISELŐHÁZA KÉPVISELŐJE MANDÁTUMÁNAK MEGSZŰNÉSÉRŐL DR. BRANISLAV POPOV képviselőnek - halála miatt január 4-étől megszűnik a mandátuma Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőházában. I 01. Szám: 013-3/08. Egeresi Sándor s.k., ELNÖKE

11 2010. február 26. HIVATALOS LAPJA VAT 2. szám oldal 81. A Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02., 17/03. és 18/09. szám az elnevezés módosulása) ának 26. pontja és 25. szakaszának 1. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya február 10-i ülésén A VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY VÉGREHAJTÓ TANÁCSA TITKÁRSÁGÁNAK MEGALAKÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL 1. szakasz A Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsa Titkárságának megalakításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 12/92., 3/93., 19/02. és 12/08. szám) elnevezése az alábbira változik: Határozat Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya Titkárságának megalakításáról. Az első szakasz az alábbira módosul: Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya (a továbbiakban: Kormány), a Tartományi kormány elnöke, alelnökei és a Tartományi Kormány tagjai, valamint munkatestületei szükségleteire a szakmai, adminisztratív és adminisztratív-műszaki teendők elvégzése céljából önálló szakszolgálatként megalakul Vajdaság Autonóm Tartomány Kormányának Titkársága (a továbbiakban: Titkársága). 3. szakasz A 2., 3., 4., 5., és a 7. szakaszban a Végrehajtó Tanács szó helyébe a Tartományi Kormány szavak kerülnek megfelelő raggal vagy jellel ellátva. 4. szakasz A jelen határozat a Vajdaság AT Hivatalos Lapjában való közzétételét követő napon lép hatályba. Szám: / Anna Tomanová-Makanová s.k., A Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02., 17/03. és 18/09. szám) 9. szakaszának 2. bekezdése és 25. szakasza alapján és Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsa ügyrendjének (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 5/02., 2/03., 15/03., 4/05. és 2/09. szám) 21. szakasza alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya február 10-i ülésén A TARTOMÁNYI DROGELLENES TANÁCS MEGALAKÍTÁSÁRÓL 1. szakasz A Vajdaság AT területén a kábítószer élvezés megszüntetése céljából megalakul a Tartományi Drogellenes Tanács (a továbbiakban: Tanács) Vajdaság Autonóm Tartomány Kormányának (a továbbiakban: Tartományi Kormány) időszaki munkatestületeként Céljainak elérése végett a Tanács: - tevékenységeket folytat a drogellenes harc nemzeti stratégiájával összhangban, - figyelemmel kíséri a kábítószer-élvezés helyzetével és kérdéseivel kapcsolatos problémakört, - koordinálja a kábítószer-élvezés megelőzésére alakult községi bizottságok és a tevékenységük keretében kábítószer-élvezés elleni küzdelemmel foglalkozó intézmények, szervezetek és társulások munkáját, a drogfüggőség megelőzése, a drogfüggők gyógyítása, kezelése és rehabilitálásán való közös tevékenység irányában; - intézkedéseket és tevékenységeket javasol a drogfüggőség megelőzése, gyógyítása, kezelése és rehabilitálása céljából, - kezdeményezi a kábítószerekkel való visszaélés káros következményei elhárításán folyó megelőző tevékenységek programjának meghozatalát, és figyelemmel kíséri a meg programok teljesítését. 3. szakasz A Tanácsnak elnöke és 12 tagja van, akiket a Tartományi Kormány nevez ki. 4. szakasz A Kormány a Tanács elnökének és tagjainak kinevezi: a Tanács elnöke: 1. Modest Dulić, tartományi ifjúsági és sporttitkár, Tanács tagjai: Tatjana Banjanin-Pejić, tartományi ifjúsági és sport segédtitkár, - Dr. Radovan Latinović primárius, tartományi ifjúsági és sport segédtitkár, - Danijel Tomašević a Tartományi Szervek Általános és Közös Ügyintéző Szolgálatának segédigazgatója, - Jovana Reba, a Tartományi Ifjúsági és Sporttitkárság önálló szakmunkatársa, - Milica Gagić, a Tartományi Ifjúsági és Sporttitkárság önálló szakmunkatársa - Dušanka Zeljković, a tartományi helyi önkormányzati és községközi együttműködési titkár tanácsosa, - Ostoja Jovićević, az Újvidéki Belügyi Titkárság Bűnügyi Rendőrségi Osztályának vezetője, - Dr. Nikola Vučković pszichiáter, - Tamara Borovica, a Bölcsészettudományi Kar Pedagógiai Tanszékének asszisztense, - Danijela Budiša pszichológus, - Nenad Drašković okl. jogász, a Vajdasági RTV Rádió-szóró Intézmény igazgatóbizottságának tagja, - Jasna Barbuzan az újvidéki Dnevnik napilap újságírója. 5. szakasz A Tanács a munkájába tevékenyen be fogja vonni a Vajdaság autonóm tartományi vallási közösségeknek a kábítószer-ellenes küzdelemmel foglalkozó képviselőit. 6. szakasz A Tanács szükségleteire a szakmai és adminisztratív-műszaki teendőket a Tartományi Ifjúsági és Sporttitkárság látja el. 7. szakasz A Tanács munkamódjára a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsa ügyrendjének a Tartományi Kormány állandó munkatestületeinek munkamódjára vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

12 260 oldal - 2. szám HIVATALOS LAPJA VAT február szakasz A jelen határozat a Vajdaság AT Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított nyolcadik napon lép hatályba. Szám: / Anna Tomanová-Makanová s.k., A Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02., 17/03. és 18/09. szám) ának 2. és 3. pontja és 26. szakaszának 1. bekezdése alapján, a Vajdaság Autonóm Tartomány demográfiai fejlesztési programjának meghozataláról és a végrehajtására vonatkozó intézkedésekről szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 3/05. szám) ának 1. bekezdésével kapcsolatban Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya február 10-i ülésén A SZÜLETÉSI SORRENDBEN HARMADIK, ILLETVE NEGYEDIK GYERMEK ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNYBEN VALÓ TARTÓZKODÁSI KÖLTSÉGEI EGY RÉSZÉNEK MEGTÉRÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK FELOSZTÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL 1. szakasz A születési sorrendben harmadik, illetve negyedik gyermek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodási költségei egy részének megtérítéséhez szükséges eszközök felosztásáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 5/05., 15/05. és 2/06. szám) ának 1. bekezdésében a tartozó szó után az egy anyától származó szavak kerülnek. A 2. bekezdésben a Végrehajtó Tanácsa szavak helyébe a Kormánya szó kerül. A 6. szakasz 1. bekezdése a következőképpen módosul: A ban említett jog érvényesítéséhez szükséges eszközöket az iskoláskor előtti intézményhez, illetve az általános iskolához a község, illetve a város költségvetése útján kell átutalni. 3. szakasz Ez a határozat a Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában való közzétételét követő nyolcadik napon lép hatályba, és jétől kell alkalmazni. Szám: / Anna Tomanová-Makanová s.k., A Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02., 17/03. és 18/09. szám) 9. szakaszának 2. bekezdése és 25. szakasza alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya február 10-i ülésén A VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNYI KÖZÉPISKOLÁSOK ÉS EGYETEMISTÁK TÁVOLSÁGI ÉS HELYI KÖZLEKEDÉSBEN VALÓ SZÁLLÍTÁSI DÍJA MEGTÉRÍTÉSÉNEK FELTÉTELEIRŐL 1. szakasz A jelen határozat szabályozza a Tartományi Oktatási Titkárság (a továbbiakban: Titkárság) költségvetési eszközeinek a Vajdaság autonóm tartományi községek és városok részére történő felosztásának módját, feltételeit és kritériumait a középiskolások és egyetemisták távolsági és helyi szállítási díjának megtérítése céljából. A jelen határozat 1. szakaszában említett rendeltetésre szolgáló eszközöket az igénybe vevőknek a Vajdaság Autonóm Tartomány költségvetésének a Titkárságok külön rovatrendjében biztosított rendelkezésre álló eszközökkel összhangban kell az igénybe vevők részére felosztani. 3. szakasz A jelen határozat értelmében azok az igénybe vevők, akik jogosultak az eszközökre a Vajdaság autonóm tartományi községek és városok. 4. szakasz Az eszközöket az alábbiak finanszírozására, illetve finanszírozásában való részvételre ítéljük oda: 1) a naponta lakóhelyükről az iskolába városi és városközi közlekedéssel utazó középiskolás tanulók részére; 2) a távolsági és helyi közlekedéssel utazó egyetemi hallgatók részére, akik együttesen eleget tesznek az alábbi feltételeknek: lakhelyük az adott község vagy város területén van, naponta helyi közlekedéssel utaznak a felsőoktatási intézményig (nem veszik igénybe az egyetemi központokban való ellátást), költségvetés terhére tanulnak, először iratkoznak be a tanulmányi évre, nem veszik igénybe a Szerb Köztársaság Oktatási Minisztériuma, Vajdaság Autonóm Tartománya, a helyi önkormányzatok, a Köztársasági Tudós és Művészifjúság Fejlesztési Alapítványa, az Újvidéki Egyetem Tehetséges Hallgatóinak Ösztöndíjalapja és más alapok és közalapítványok által odaítélt ösztöndíjat és kölcsönt. 5. szakasz A jelen határozat 4. szakaszának 1. pontjában említett rendeltetésre szánt eszközök mértékét az alábbi kritériumok alapján állapítjuk meg: 1. a község vagy város területéről naponta lakhelyükről az iskoláig utazó tanulók száma és 2. a községnek vagy a városnak Vajdaság Autonóm Tartomány aktusában megállapított fejlettségi foka Vajdaság Autonóm Tartomány szintjén. A jelen határozat 4. szakaszának 2. pontjában említett rendeltetésre szánt eszközök mértékét az alábbi kritériumok alapján állapítjuk meg: 1. a 4. szakasz 2. pontjában említett egyetemi hallgatók száma a helyi és távolsági közlekedésben és 2. a jelen határozat 4. szakaszának 2. pontjában említett feltételeket teljesítő egyetemi hallgatók szállítási költségeinek előzetes havi számítása. 6. szakasz A jelen határozat 3. szakaszában említett igénybe vevők részére az eszközöket a Titkárság által évente legalább egyszer kiírt pályázat útján ítélik oda.

13 2010. február 26. HIVATALOS LAPJA VAT 2. szám oldal A pályázat lebonyolítására a tartományi titkár különbizottságot alakít (a továbbiakban: különbizottság). A tartományi titkár az eszközök egy részét rendkívüli és előre nem látott esetekben pályázat nélkül is odaítélheti Vajdaság Autonóm Tartomány költségvetéséről szóló tartományi képviselőházi rendelettel összhangban. 7. szakasz A pályázat tartalmazza az aktusnak az elnevezését, amelynek alapján a pályázatot kiírták, a pályázatra való jelentkezésre jogosultak felsorolását, az odaítélendő eszközök terjedelmének alapjául szolgáló kritériumokat, a felosztandó eszközök mértékét és rendeltetését, a pályázati jelentkezés módját és határidejét, valamint a pályázat végrehajtása tekintetében jelentős egyéb adatokat. 8. szakasz A pályázati kérelmet a Titkárságnak egységes formanyomtatványon kell benyújtani, melynek tartalmát a Titkárság állapítja meg. 9. szakasz Az eszközöknek az igénybe vevő számára való odaítéléséről a lebonyolított eljárást követően a különbizottság javaslatára a tartományi titkár dönt. A jelen szakasz 1. bekezdésében említett határozat végleges. 10. szakasz Az eszközök odaítélésével kapcsolatos kötelezettséget a Titkárság a szerződő felek kölcsönös jogait és kötelezettségeit szabályozó szerződés alapján vállalja szakasz Az igénybe vevő köteles az eszközöket odaítélés szerinti rendeltetésre felhasználni, a fel nem használt eszközöket pedig visszatéríteni Vajdaság Autonóm Tartomány költségvetésébe. Az igénybe vevő a folyó év minden negyedévének elteltével a hónap 10-éig köteles időszakos jelent tenni, a költségvetési év végén pedig az eszközök felhasználásáról átfogó jelentést nyújt be a megfelelő dokumentációval, melyet a felelős személy hitelesít. 1 A jelen határozat a Vajdaság AT Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított nyolcadik napon lép hatályba. Szám: / Anna Tomanová-Makanová s.k., A Vajdaság Autonóm Tartomány Garanciaalapjának megalapításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 17/03. és 3/06. szám) 10. szakaszának 2. bekezdése és a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02., 17/03. és 18/09. szám) 25. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya február 3 i ülésén h o z o t t A Kormány j ó v á h a g y j a Vajdaság Autonóm Tartomány Garanciaalapjának évi pénzügyi tervét, amelyet Vajdaság Autonóm Tartomány Garanciaalapjának igazgatóbizottsága január 29-i 8. ülésén fogadott el. I Szám: /2010. Újvidék, február Anna Tomanová-Makanová s.k., A Vajdaság Autonóm Tartomány Garanciaalapjának megalapításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 17/03. és 3/06. szám) 10. szakaszának 2. bekezdése és a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02., 17/03. és 18/09. szám) 25. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya február 3 i ülésén h o z o t t A Kormány j ó v á h a g y j a Vajdaság Autonóm Tartomány Garanciaalapjának évi munkaprogramját, amelyet Vajdaság Autonóm Tartomány Garanciaalapjának igazgatóbizottsága január 29-i 8. ülésén fogadott el. I Szám: /2010. Újvidék, február Anna Tomanová-Makanová s.k., Az egészségvédelemről szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 107/05. szám) 130. szakaszának 3. bekezdése alapján és a Szabadkai Közegészségügyi Intézet megalapításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 11/06. szám) 1. szakaszának 2. bekezdésével kapcsolatban, valamint a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02., 17/03. és 18/09. szám) 25. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya február 3-i ülésén h o z o t t

14 262 oldal - 2. szám HIVATALOS LAPJA VAT február 26. A Kormány dr. MORANA MIKOVIĆ mikrobiológus-parazitológus szakorvost felmenti a Szabadkai Közegészségügyi Intézet megbízott igazgatójának tisztsége alól, amelyre Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsa december 10-én kelt, /2008. számú határozatával nevezte ki. I A VOJVODINA INVESTMENT PROMOTION-VIP VAJDASÁGI BERUHÁZÁSOKAT TÁMOGATÓ ALAP IGAZGATÓBIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK FELMENTÉSÉRŐL 1. szakasz A Kormány felmenti a VOJVODINA INVESTMENT PROMOTI- ON-VIP Vajdasági Beruházásokat Támogató Alap igazgatóbizottságában betöltött tisztségük alól: Szám: /2010. Újvidék, február 3. az ELNÖKÖT: a TAGOKAT: Branislav Pomoriškit Jovo Šaracot Jelena Rist Haas Róbertet Wolfgang Limbetet. 88. Az egészségvédelemről szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 107/05. szám) 130. szakaszának 3. bekezdése alapján, valamint a Szabadkai Közegészségügyi Intézet megalapításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 11/06. szám) 1. szakaszának 2. bekezdésével kapcsolatban és a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02., 17/03. és 18/09. szám) 25. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya február 3-i ülésén h o z o t t A Kormány dr. MORANA MIKOVIĆ mikrobiológus-parazitológus szakorvost - négyéves időtartamra - kinevezi a Szabadkai Közegészségügyi Intézet igazgatójának. I Szám: /2010. Újvidék, február VAJDASÁG AT Kormányának A Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02., 17/03. és 18/09. szám) 25. szakaszának 4. bekezdése alapján és a VOJVODINA INVESTMENT PROMOTION-VIP Vajdasági Beruházásokat Támogató Alap megalapításáról szóló határozat (Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, 14/2004. szám) 9. szakaszával kapcsolatban Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya február 10-i ülésén Ezt a határozat közzé kell tenni Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában. Szám: / A Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02., 17/03. és 18/09. szám) 25. szakaszának 4. bekezdése alapján és a VOJVODINA INVESTMENT PROMOTION-VIP Vajdasági Beruházásokat Támogató Alap megalapításáról szóló határozat (Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, 14/2004. szám) 9. szakaszával kapcsolatban Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya február 10-i ülésén A VOJVODINA INVESTMENT PROMOTION-VIP VAJDASÁGI BERUHÁZÁSOKAT TÁMOGATÓ ALAP IGAZGATÓBIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK KINEVEZÉSÉRŐL 1. szakasz A Kormány kinevezi a VOJVODINA INVESTMENT PROMOTI- ON-VIP Vajdasági Beruházásokat Támogató Alap igazgatóbizottságába: ELNÖK: TAGOK: Gojko Vujnović okl. jogász, Újvidék Anadol Gegić, normatíva és szabványosítási szakember, Újvidék Juhász Bálint okl. közgazdász, Kishegyes Aristea Stakić, az újvidéki Vajdasági Rádió-Te levízió Szerb Nyelvű Hírműsor-szerkesztőségé nek szerkesztője Tobias Stolz. a Szerbiai gazdaságfejlesztés- és foglalkoztatás-támogatási program WBF pro jektvezetője, Berlin, NSZK

15 2010. február 26. HIVATALOS LAPJA VAT 2. szám oldal Ezt a határozat közzé kell tenni Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában. A VOJVODINA INVESTMENT PROMOTION-VIP VAJDASÁGI BERUHÁZÁSOKAT TÁMOGATÓ ALAP FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK KINEVEZÉSÉRŐL Szám: / szakasz A Kormány kinevezi a VOJVODINA INVESTMENT PROMOTI- ON-VIP Vajdasági Beruházásokat Támogató Alap felügyelő bizottságába: ELNÖK: Nada Kosanić okl. közgazdász, Neradin A Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02., 17/03. és 18/09. szám) 25. szakaszának 4. bekezdése alapján és a VOJVODINA INVESTMENT PROMOTION-VIP Vajdasági Beruházásokat Támogató Alap megalapításáról szóló határozat (Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, 14/2004. szám) 13. szakaszával kapcsolatban Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya február 10-i ülésén A VOJVODINA INVESTMENT PROMOTION-VIP VAJDASÁGI BERUHÁZÁSOKAT TÁMOGATÓ ALAP FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK FELMENTÉSÉRŐL 1. szakasz A Kormány felmenti a VOJVODINA INVESTMENT PROMOTI- ON-VIP Vajdasági Beruházásokat Támogató Alap felügyelő bizottságában betöltött tisztségük alól: az ELNÖKÖT: a TAGOKAT: - Boško Erkićet - Aleksandar Kerekešt - Domonkos Rudolfot. Ezt a határozat közzé kell tenni Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában. Szám: / A Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02., 17/03. és 18/09. szám) 25. szakaszának 4. bekezdése alapján és a VOJVODINA INVESTMENT PROMOTION-VIP Vajdasági Beruházásokat Támogató Alap megalapításáról szóló határozat (Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, 14/2004. szám) 13. szakaszával kapcsolatban Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya február 10-i ülésén TAGOK: Nebojša Novaković, a Mezőgazdasági Kar abszolvense, Újvidék Živica Bradarević okl. mérnök, Fehértemplom Ez a határozat közzé kell tenni Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában. Szám: / Az elszállásolási szolgáltatást nyújtó veterniki Fogyatékos Gyermekek és Ifjúság Otthona szociális védelmi intézmény alapítói jogainak és kötelezettségeinek átvételéről szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 7/02. szám) pontja, a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02., 17/03. és 18/09. szám) ának 21. pontja és 25. szakaszának 4. bekezdése alapján, valamint A polgárok szociális védelméről és szociális biztonságának szavatolásáról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 36/91., 33/93., 53/93., 67/93., 46/94., 48/94., 52/96., 29/01., 84/04., 101/05. és 115/05. szám) 65. szakaszának 5. bekezdésével kapcsolatban Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya február 10-i ülésén A Kormány jóváhagyja a veterniki Fogyatékos Gyermekek és Ifjúság Otthona tevékenységének kiterjesztéséről szóló határozatot, amelyet az intézmény igazgatóbizottsága augusztus 21-én megtartott ülésén 623/2-09. szám alatt meg. Ez a határozat közzé kell tenni Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában. Szám: /2010.

16 264 oldal - 2. szám HIVATALOS LAPJA VAT február A Vajdaság Autonóm Tartomány Fejlesztési Alapjának megalakításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 4/02., 7/02., 15/02. és 3/06. szám) 7. szakaszának 2. bekezdése és a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02., 17/03. ás 18/09. szám) 25. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya február 10-i ülésén h o z o t t A Kormány j ó v á h a g y j a Vajdaság Autonóm Tartomány Fejlesztési Alapjának évi pénzügyi tervét, amelyet Vajdaság Autonóm Tartomány Fejlesztési Alapjának igazgatóbizottsága február 1- jei ülésén meg. I Szám: / A Vajdaság Autonóm Tartomány Fejlesztési Alapjának megalakításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 4/02., 7/02., 15/02. és 3/06. szám) 7. szakaszának 2. bekezdése és a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02., 17/03. ás 18/09. szám) 25. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya február 10-i ülésén A Kormány j ó v á h a g y j a Vajdaság Autonóm Tartomány Fejlesztési Alapjának évi munkaprogramját, amelyet Vajdaság Autonóm Tartomány Fejlesztési Alapjának igazgatóbizottsága február 1-jei ülésén meg. I 96. A Vajdasági Román Művelődési Intézet megalapításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 7/08. szám) 18. szakasza és a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02., 17/03. és 18/09. szám) ának 21. pontja és 25. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya február 10-i ülésén A Kormány jóváhagyja a Vajdasági Román Művelődési Intézet Institutului de Culturã al Românilor din Voivodina január decemberi időszakra vonatkozó pénzügyi tervét, amelyet az Intézet igazgatóbizottsága december 28-án megtartott ülésén meg. I Szám: / A Vajdasági Román Művelődési Intézet megalapításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 7/08. szám) 18. szakasza és a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02., 17/03. és 18/09. szám) ának 21. pontja és 25. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya február 10-i ülésén A Kormány jóváhagyja a Vajdasági Román Művelődési Intézet Institutului de Culturã al Românilor din Voivodina a január 1- jétől december 31-éig terjedő időszakra vonatkozó munkaprogramját, amelyet az Intézet igazgatóbizottsága december 28-án megtartott ülésén meg. I Szám: /2010. Szám: /2010.

17 2010. február 26. HIVATALOS LAPJA VAT 2. szám oldal 98. A Tartományi Mezőgazdasági Fejlesztési Alap megalapításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 3/01. szám) 7. szakaszának 2. bekezdése és 10. szakaszának 2. bekezdése és a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02., 17/03. és 18/09. szám) 25. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya február 10-i ülésén A Kormány jóváhagyja a Tartományi Mezőgazdasági Fejlesztési Alap évi munkaprogramját és pénzügyi tervét, amelyet az Alap Tanácsa január 29-én megtartott ülésén meg. I Szám: / Az egyes autonóm tartományi hatáskörök meghatározásáról szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 6/02. szám) 16. szakasza 1. bekezdésének 11. pontja, a Vajdaság AT Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02., 17/03. és 18/09. szám) a 16. pontjának 9. fordulata és 25. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya február 10-i ülésén A Kormány felmenti a mitrovicai Középiskolai Kollégium igazgatóbizottságában betöltött tisztségük alól: az alapító képviseletében: 1. Sanja Bugadžija mitrovicai történelemtanárt, 2. Jasna Arbanas mitrovicai okl. jogászt, 3. Sanja Jovanović mitrovicai osztálytanító tanárt, 4. Snežana Šarić-Novakovićot, a mitrovicai Pčelica Iskoláskor Előtti Intézmény szociális gondozóját; a szülők képviseletében: 1. Dragan Bodrožić ingyiai építésztechnikust, 2. Vesna Rankov vajszkai háztartásbelit; a foglalkoztatottak képviseletében: 1. Suzana Sekulić Đorđević pedagógust, a kollégium szakmunkatársát, 2. Milenko Žilićet, a kollégium gondnokát; I A Kormány a mitrovicai Középiskolai Kollégium igazgatóbizottságába kinevezi: az alapító képviseletében: - elnök Jasna Arbanas mitrovicai okl. jogász; -tagok 1. Nebojša Ognjenović mitrovicai okl. fafeldolgozási erdészmérnök, 2. Boško Umetić mitrovicai tanár, 3. Predrag Martinović mitrovicai munkanélküli elektromechanikus; -a szülők képviseletében: 1. Gordana Đačanin sidi közgazdasági technikus, 2. Ratko Sokol sidi munkás; -a foglalkoztatottak képviseletében: 1. Ljubica Jovanović okl. erdészmérnök, a Kollégium nevelője, 2. Snežana Maričić közgazdasági technikus, adminisztratív alkalmazott. II A mitrovicai Középiskolai Kollégium felügyelő bizottsága elnökének és tagjainak kinevezése négyéves időszakra szól. IV. Szám: / Az egyes autonóm tartományi hatáskörök meghatározásáról szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 6/02. szám) 16. szakasza 1. bekezdésének 11. pontja, a Vajdaság AT Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02., 17/03. és 18/09. szám) a 16. pontjának 9. fordulata és 25. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya február 10-i ülésén A Kormány felmenti a verseci Középiskolai Diákotthon igazgatóbizottságának következő tagjait: - az alapító képviseletében: 1. Aleksandar Dudić okl. geográfust, a verseci Nikola Tesla Műszaki Középiskola tanárát, 2. Snežana Kostić verseci okl. jogászt, 3. Dobru Srbin verseci okleveles közgazdászt, 4. Filip Kalnakot, a belgrádi Tanítóképző Kar Verseci Tagozatának hallgatóját; - a szülők képviseletében: 1. Juka Nikicát, Ürményházáról, 2. Jasmina Sarićot, Homokbálványosról; - az alkalmazottak képviseletében: 1. Knežević Hajnalka okl. pszichológust, az Otthon szakmunkatársát, 2. Slavica Zbiljićet, az Otthon szakképzett szakácsnőjét.

18 266 oldal - 2. szám HIVATALOS LAPJA VAT február 26. I A Kormány a verseci Középiskolai Diákotthon igazgatóbizottságába kinevezi: -az alapító képviseletében: -elnök Snežana Kostić verseci okl. jogász; -tagok 1. Dobru Srbin verseci okleveles közgazdász, 2. Filip Kalnak, a belgrádi Tanítóképző Kar Verseci Tagozatának hallgatója, 3. Sanja Vasić verseci orvos; - a szülők képviseletében: 1. Zoran Ivanov, Fehértemplomról, 2. Radovan Kerkez, Rárosról; - a Diákotthon alkalmazottainak képviseletében: 1. Knežević Hajnalka okl. pszichológus, az Otthon szakmunkatársa, 2. Slavica Zbiljić, az Otthon szakképzett szakácsnője. II A verseci Középiskolai Kollégium igazgatóbizottsága elnökének és tagjainak kinevezése négyéves időszakra szól. IV. Szám: / Az egyes autonóm tartományi hatáskörök meghatározásáról szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 6/02. szám) 16. szakasza 1. bekezdésének 11. pontja, a Vajdaság AT Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02., 17/03. és 18/09. szám) a 16. pontjának 9. fordulata és 25. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya február 10-i ülésén A Kormány felmenti a verseci Középiskolai Diákotthon felügyelő bizottságának következő tagjait: az alapító képviseletében: 1. Milan Miletić ipari menedzsment mérnököt, 2. Stevica Nazarčić okl. jogászt, ügyvédet, 3. Tóth Évát, a verseci Vuk Karadžić Általános Iskola tanítónőjét; a szülők képviseletében: 1. Dragan Lapčević károlyfalvai okl. közgazdászt, 2. Kiro Sokolov fehértemplomi hivatásos altisztet; az alkalmazottak képviseletében: 1. Slobodanka Pećanac közgazdasági technikust, az Otthon raktárosát. I A Kormány a verseci Középiskolai Diákotthon felügyelő bizottságába kinevezi: az alapító képviseletében: - elnök Dragan Konstadinovski verseci okl. jogász; - tagok 1. Biljana Vujasin verseci okl. pedagógus, 2. Ljubodrag Knežević verseci okl. gépészmérnök; - a szülők képviseletében: 1. Ljiljana Selaković-Božović, Fehértemplomról, 2. Dragan Atanacković, Homokbálványosról; - a Diákotthon alkalmazottainak képviseletében: Slobodanka Pećanac, az Otthon számvevőségi referens munkatársa. II A verseci Középiskolai Kollégium felügyelő bizottsága elnökének és tagjainak kinevezése négyéves időszakra szól. IV. Szám: / A Vajdaság Autonóm Tartomány hatásköreinek meghatározásáról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 99/09. szám) 36. szakasza 1. bekezdésének 11. pontja, a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02., 17/03 és. 18/09. szám) a 16. pontjának 9. fordulata és 25. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya február 10-i ülésén AZ ÚJVIDÉKI EGYETEMISTA KÖZPONTI FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI TAGJAINAK FELMENTÉSÉRŐL A Kormány felmenti az újvidéki Egyetemista Központi felügyelő bizottságában betöltött tisztségük alól a következő tagokat: az alapító képviseletében: 1. Svetlana Kosanović okl. jogászt, az Adóhivatal terepi ellenőri felügyelőjét, 2. Bogdan Benić okl. agrármérnököt, 3. Bátori József építésztechnikust, a Pannónia Kisipari Szövetkezet igazgatóját; az egyetemi hallgatók képviseletében: Nemanja Starovićot, Bölcsészettudományi Kar, Újvidék; az Egyetem képviseletében: Dr. Radovan Pejanović professzort, Mezőgazdasági Kar, Újvidék; az alkalmazottak képviseletében: Duško Jovanovot, az Egyetemi Étterem igazgatóját.

19 2010. február 26. HIVATALOS LAPJA VAT 2. szám oldal I Szám: / A Vajdaság Autonóm Tartomány hatásköreinek meghatározásáról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 99/09. szám) 36. szakasza 1. bekezdésének 11. pontja, a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02., 17/03 és. 18/09. szám) a 16. pontjának 9. fordulata és 25. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya február 10-i ülésén AZ ÚJVIDÉKI EGYETEMISTA KÖZPONTI FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI TAGJAINAK KINEVEZÉSÉRŐL A Kormány az újvidéki Egyetemista Központi felügyelő bizottságába kinevezi: az alapító képviseletében: - elnök Srđan Lutkić újvidéki okl. közgazdász; tagok 1. Antun Lukač szabadkai kémiai technológia mérnök, 2. Marko Rovčanin szikicsi egyetemi hallgató; az egyetemi hallgatók képviseletében: Nebojša Novaković, Mezőgazdasági Kar, Újvidék; az Egyetem képviseletében: Dr. Radovan Pejanović professzor, az Újvidéki Egyetem prorektora; az alkalmazottak képviseletében: Blagoje Jokanović, az Elszállásolási Szolgálat referense. I Az újvidéki Egyetemista Központi felügyelő bizottsága elnökének és tagjainak kinevezése négyéves időszakra szól. II Szám: / A Vajdaság AT Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02., 17/03. és 18/09. szám) 2. szakasza 16. pontjának 16. fordulata és 25. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya február 10-i ülésén A ZOMBORI TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR IGAZGATÓJÁNAK A FELMENTÉSÉRŐL A Kormány ZORAN BEKVALACOT f e l m e n t i a zombori Történelmi Levéltár igazgatójának tisztsége alól. I Szám: / A Vajdaság AT Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02., 17/03. és 18/09. szám) 2. szakasza 16. pontjának 16. fordulata és 25. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya február 10-i ülésén A ZOMBORI TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR IGAZGATÓJÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL A Kormány ZORAN BEKVALACOT négyéves időtartamra k i n e v e z i a zombori Történelmi Levéltár igazgatójává. I Szám: / A Vajdaság AT Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02., 17/03. és 18/09. szám) 2. szakasza 16. pontjának 16. fordulata és 25. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya február 10-i ülésén

20 268 oldal - 2. szám HIVATALOS LAPJA VAT február 26. A PANCSOVAI MŰEMLÉKVÉDELMI INTÉZET IGAZGATÓJÁNAK FELMENTÉSÉRŐL A Kormány NIKOLA VLAJIĆOT f e l m e n t i a pancsovai Műemlékvédelmi Intézet igazgatójának tisztségéből. I Szám: / A Vajdaság AT Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02., 17/03. és 18/09. szám) 2. szakasza 16. pontjának 16. fordulata és 25. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya február 10-i ülésén A PANCSOVAI MŰEMLÉKVÉDELMI INTÉZET IGAZGATÓJÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL A Kormány DUŠANKA ANTONIJEV-STAJIĆOT négyéves időtartamra k i-n e v e z i a pancsovai Műemlékvédelmi Intézet igazgatójának. I Szám: / A Menekült, Elüldözött és Széttelepített Személyek Segélyalapjának létrehozásáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 19/06. szám) 16. szakaszának 2. bekezdése és a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02., 17/03. és 18/09. szám) 2. szakaszaszának 21. pontja és 25. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya február 17-i ülésén meghozta az alábbi A Kormány j ó v á h a g y j a a Menekült, Elüldözött és Széttelepített Személyek Segélyalapjának évi pénzügyi tervét, amelyet a Menekült, Elüldözött és Széttelepített Személyek Segélyalapjának igazgatóbizottsága február 1-jei, 68. ülésén meg. I Szám: /2010. Újvidék, február A Menekült, Elüldözött és Széttelepített Személyek Segélyalapjának létrehozásáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 19/06. szám) 16. szakaszának 2. bekezdése és a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02., 17/03. és 18/09. szám) 2. szakaszaszának 21. pontja és 25. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya február 17-i ülésén meghozta az alábbi A Kormány j ó v á h a g y j a a Menekült, Elüldözött és Széttelepített Személyek Segélyalapjának évi munkaprogramját, amelyet a Menekült, Elüldözött és Széttelepített Személyek Segélyalapjának igazgatóbizottsága február 1-jei, 68. ülésén meg. I Szám: /2010. Újvidék, február A Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02., 17/03. és 18/09. szám) a 16. pontjának 18. fordulata alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya február 24-i ülésén A NAGYBECSKEREKI ŽARKO ZRENJANIN VÁROSI NÉPKÖNYVTÁR IGAZGATÓBIZOTTSÁGI TAGJAINAK FELMENTÉSÉRŐL ÉS KINEVEZÉSÉRŐL A Kormány f e l m e n t i tisztségéből a nagybecskereki Žarko Zrenjanin Városi Népkönyvtár igazgatóbizottságának tagját: Željko Mojsint. I A Kormány a nagybecskereki Žarko Zrenjanin Városi Népkönyvtár igazgatóbizottsága tagjának k i n e v e z i: Nikola Penjint.

Újvidék. 2009. október 15. 14. szám LXV. évfolyam

Újvidék. 2009. október 15. 14. szám LXV. évfolyam Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. Újvidék 2009. október

Részletesebben

115. 117. 116. Újvidék

115. 117. 116. Újvidék VAT Hivatalos Lapja - Megjelenik havonta kétszer és még szükség esetén öt nyelven - szerbhorvát, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven. - Kéziratokat nem õrizzük meg és nem küldjük vissza. - a Hirdetések

Részletesebben

362. 364. 363. Újvidék. 2009. június 24. 9. szám LXV. évfolyam

362. 364. 363. Újvidék. 2009. június 24. 9. szám LXV. évfolyam Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. Újvidék 2009. június

Részletesebben

TÖRVÉNY VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY HATÁSKÖREINEK MEGHATÁROZÁSÁRÓL I. ALAPRENDELKEZÉSEK. 1. szakasz

TÖRVÉNY VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY HATÁSKÖREINEK MEGHATÁROZÁSÁRÓL I. ALAPRENDELKEZÉSEK. 1. szakasz TÖRVÉNY VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY HATÁSKÖREINEK MEGHATÁROZÁSÁRÓL I. ALAPRENDELKEZÉSEK 1. szakasz Jelen törvény Vajdaság Autonóm Tartomány (a továbbiakban: Vajdaság AT) hatásköreit határozza meg, és szabályozza

Részletesebben

TÖRVÉNY A FELSŐOKTATÁSRÓL (Az SZK Hivatalos Közlönye, 76/2005. és 100/2007.szám - autentikus értelmezés, 97/2008. és 44/2010.

TÖRVÉNY A FELSŐOKTATÁSRÓL (Az SZK Hivatalos Közlönye, 76/2005. és 100/2007.szám - autentikus értelmezés, 97/2008. és 44/2010. TÖRVÉNY A FELSŐOKTATÁSRÓL (Az SZK Hivatalos Közlönye, 76/2005. és 100/2007.szám - autentikus értelmezés, 97/2008. és 44/2010. szám) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A törvény tárgya 1. szakasz Jelen törvény

Részletesebben

699. 701. 700. 702. Újvidék

699. 701. 700. 702. Újvidék Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. 699. Újvidék 2013.

Részletesebben

Újvidék. 2012. február 27. 3. szám LXVIII. évfolyam

Újvidék. 2012. február 27. 3. szám LXVIII. évfolyam Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. Újvidék 2012. február

Részletesebben

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY STATÚTUMA

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY STATÚTUMA VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY STATÚTUMA ÚJVIDÉK, 2009. NOVEMBERE A Szerb Köztársaság Alkotmánya alapján, valamint a vajdasági polgároknak a Szerb Köztársaság keretében az autonómia érvényesítésére, ápolására

Részletesebben

A TARTOMÁNYI JOGALKOTÁSI, KÖZIGAZGATÁSI ÉS NEMZETI KISEBBSÉGI TITKÁRSÁG

A TARTOMÁNYI JOGALKOTÁSI, KÖZIGAZGATÁSI ÉS NEMZETI KISEBBSÉGI TITKÁRSÁG A TARTOMÁNYI JOGALKOTÁSI, KÖZIGAZGATÁSI ÉS NEMZETI KISEBBSÉGI TITKÁRSÁG TÁJÉKOZTATÓJA 2005/06. év Tartományi Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi Titkárság Mihajlo Pupin sugárút 16., 21000

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLV. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. MÁJUS 27. Z E N T A 132. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja, Zenta község statútuma (Zenta

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ SZABADKA VÁROS

TÁJÉKOZTATÓ SZABADKA VÁROS TÁJÉKOZTATÓ SZABADKA VÁROS - KÉPVISELŐ-TESTÜLETE, - POLGÁRMESTERE, - VÁROSI TANÁCSA ÉS - KÖZIGAZGATÁSI HIVATALA MŰKÖDÉSÉRŐL 2010. decembere Legutóbbi frissítés időpontja: 2012. szeptember 30. - SZABADKA

Részletesebben

TÖRVÉNY A KULTÚRÁRÓL (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 72/2009. szám) I. ALAPRENDELKEZÉSEK. A szabályozás tárgya. 1.

TÖRVÉNY A KULTÚRÁRÓL (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 72/2009. szám) I. ALAPRENDELKEZÉSEK. A szabályozás tárgya. 1. TÖRVÉNY A KULTÚRÁRÓL (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 72/2009. szám) I. ALAPRENDELKEZÉSEK A szabályozás tárgya 1. szakasz Ez a törvény a kultúrához fűződő közérdeket, a közérdeknek a kultúrában

Részletesebben

A SZABADKAI POLITECHNIKAI ISKOLA STATÚTUMA A STATÚTUM A POLITECHNIKAI ISKOLA TULAJDONA MÁSOLÁSA TÍLTOTT

A SZABADKAI POLITECHNIKAI ISKOLA STATÚTUMA A STATÚTUM A POLITECHNIKAI ISKOLA TULAJDONA MÁSOLÁSA TÍLTOTT A SZABADKAI POLITECHNIKAI ISKOLA STATÚTUMA A STATÚTUM A POLITECHNIKAI ISKOLA TULAJDONA MÁSOLÁSA TÍLTOTT 1 CÍM TARTALOM OLDAL 1. Általános rendelkezések 3 1.1 Az iskola jogállása 3 1.2 Az iskola képviselete

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2014. MÁJUS 19. Z E N T A 50. Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakasza 1. bekezdésének 22. pontja alapján, kapcsolatban

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVIII. ÉVFOLYAM 22. SZÁM 2013. DECEMBER 30. Z E N T A 227. A helyi önkormányzat finanszírozásáról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 62/2006., 47/2011., 93/2012. és

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIV. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2009. SZEPTEMBER 8. Z E N T A 111. Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. szám egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2/2007. és 11/2008. szám) 19. szakasza

Részletesebben

TÖRVÉNY AZ EGYESÜLETEKRŐL (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 51/2009. szám és 99/2011. másik törvény) I. ALAPRENDELKEZÉSEK.

TÖRVÉNY AZ EGYESÜLETEKRŐL (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 51/2009. szám és 99/2011. másik törvény) I. ALAPRENDELKEZÉSEK. TÖRVÉNY AZ EGYESÜLETEKRŐL (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 51/2009. szám és 99/2011. másik törvény) I. ALAPRENDELKEZÉSEK A törvény tárgya 1. szakasz Ez a törvény az egyesületek alapítását és jogállását,

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIX. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2014. ÁPRILIS 3. Z E N T A 29. A közvállalatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 119/2012. szám) 50. szakaszának 1. és 2. bekezdése, a gazdasági

Részletesebben

MŰKÖDÉSI ÉS FENNTARTÁSI SZABÁLYZAT

MŰKÖDÉSI ÉS FENNTARTÁSI SZABÁLYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FENNTARTÁSI SZABÁLYZAT (ALAPSZABÁLYZATI HATÁROZAT) Magyar Tannyelvű Tnaítóképző Kar Szabadka A Felsőoktatási törvény 53. cikkének első bekezdésésnek 1. pontja alapján (Szerb Köztársaság hivatalos

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXII. Évfolyam 3. szám Topolya, 2010. április 15.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXII. Évfolyam 3. szám Topolya, 2010. április 15. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 3 Година XXXXII 15. април 2010. г., Бачка Топола XXXXII. Évfolyam 3. szám Topolya, 2010. április 15. Број 3. 15.04.2010. СТРАНА 212.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 139. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 25., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 139. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 25., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 25., péntek 139. szám Tartalomjegyzék 2011. évi CLIV. törvény A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 122. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. szeptember 18., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 122. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. szeptember 18., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 122. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. szeptember 18., kedd Tartalomjegyzék 2012. évi CII. törvény A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi

Részletesebben

A Megyei Közgyűlés jogszabályok alapján ellátandó feladat- és hatásköre 1. Alapfeladatok

A Megyei Közgyűlés jogszabályok alapján ellátandó feladat- és hatásköre 1. Alapfeladatok A Megyei Közgyűlés jogszabályok alapján ellátandó feladat- és hatásköre 1 I. Alapfeladatok 2. számú melléklet 1. Önállóan szabályozhatja, szabadon igazgathatja a megyei önkormányzati közügyeket. 2. A törvényi

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 Година XXXVII 22. децембар 2005. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 Година XXXVII 22. децембар 2005. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 10 Година XXXVII 22. децембар 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 10. szám Topolya, 2005. december 22. Broј 10. 22.12.2005. СТРАНА

Részletesebben

Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról

Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról A Magyar Köztársaság állampolgárainak közös felelőssége, hogy minden gyermek, serdülő és fiatal aktív alakítója lehessen hazánk, Európa és

Részletesebben

A BUDAPESTI SZÉKHELYŰ KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM MÓDOSITOTT ALAPÍTÓ OKIRATA

A BUDAPESTI SZÉKHELYŰ KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM MÓDOSITOTT ALAPÍTÓ OKIRATA A BUDAPESTI SZÉKHELYŰ KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM MÓDOSITOTT ALAPÍTÓ OKIRATA PREAMBULUM A Felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX törvény, valamint a Közép-európai Egyetem állami elismeréséről szóló 2004. évi

Részletesebben

Magyar Értékes Hulladék Kezelők Közhasznú Egyesülete (MÉHKE)

Magyar Értékes Hulladék Kezelők Közhasznú Egyesülete (MÉHKE) Magyar Értékes Hulladék Kezelők Közhasznú Egyesülete (MÉHKE) szervezeti és működési szabályzata Hatályos: február 15-től Jóváhagyta az Elnökség 3/ (03.03.) döntése alapján. Budapest, március 3. Garanadra

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 208. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 208. szám MAGYAR KÖZLÖNY 208. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. december 13., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi CCXVI. törvény A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosításáról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND (SZMR)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND (SZMR) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND (SZMR) 2014. augusztus 29. TARTALOMJEGYZÉK ELSŐ RÉSZ... 4 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I. FEJEZET... 4 A FŐISKOLA NEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA... 4 A SZABÁLYZAT HATÁLYA... 4 II.

Részletesebben

HATÁROZATOK. L. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. MÁRCIUS 13. TARTALOM

HATÁROZATOK. L. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. MÁRCIUS 13. TARTALOM L. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. MÁRCIUS 13. TARTALOM oldal HATÁROZATOK 3/2006. (I. 13.) ME h. Fõiskolai tanárok kinevezésérõl... 521 6/2006. (I. 19.) ME h. Fõiskolai tanár felmentésérõl... 521 1006/2006.

Részletesebben