58. Újvidék február szám LXVI. évfolyam. 4. szakasz. A Közvállalat tevékenységi köre:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "58. Újvidék. 2010. február 26. 2. szám LXVI. évfolyam. 4. szakasz. A Közvállalat tevékenységi köre:"

Átírás

1 Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. Újvidék február szám LXV évfolyam Évi előfizetés 4300 dinár. Reklamálási határidő 15 nap. Szerkesztőség és ügykezelés: Novi Sad, Vojvode Mišića 1. YU ISSN COBISS.SR-ID szakasz Vajdaság Autonóm Tartomány statútuma (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 17/09. szám) 34. szakaszának 17. fordulata, a Vajdaság Autonóm Tartomány hatásköreinek meghatározásáról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 99/09. szám) 27. szakaszának 1. bekezdése és A közérdekű tevékenységet folytató közvállalatokról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 25/00., 25/02., 107/05., 108/05.- kiigazítás és 123/07. szám) 4. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza február 16-i ülésén TARTOMÁNYI KÉPVISELŐHÁZI RENDELETET A FRUŠKA GORA NEMZETI PARKOT IGAZGATÓ KÖZVÁLLALAT MEGALAPÍTÁSÁRÓL 1. szakasz A Képviselőház megalapítja a Fruška gora Nemzeti Parkot igazgató közvállalatot. A Fruška gora Nemzeti Parkot igazgató közvállalat Fruška gora Nemzeti Park Közvállalat, Kamenica (a továbbiakban: Közvállalat) néven működik. A cég rövidített elnevezése Fruška gora Nemzeti Park KV, Kamenica. A Közvállalat székhelye Kamenicán, a Zmaj tér 1. szám alatt van. A Közvállalat alapítója Vajdaság Autonóm Tartomány, amely nevében az alapítói jogot a Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya gyakorolja. A Közvállalat jogi személy. A harmadik személlyel való jogforgalomban a Közvállalat a maga nevében és saját számlájára lép fel. A harmadik személlyel való jogforgalomban a Közvállalat kötelezettségeiért teljes vagyonával felel. Az alapító kötelezettségeiért a törvénnyel, valamint e rendelettel összhangban felel. A Közvállalatnak pecsétje van. 3. szakasz A pecsét tartalmát és külalakját a Közvállalat alapszabályával, a törvénnyel összhangban kell szabályozni. A Közvállalat tevékenységi köre: - a természeti értékek, kulturális javak és más nevezetességek fejlesztése és védelme; - az erdőgazdálkodás; - a vad- és halállomány védelme, tenyésztése, fejlesztése és kihasználása; - kutatások megszervezése a Nemzeti Park védelme és fejlesztése területén; - a Nemzeti Park és természeti értékeinek, valamint kulturális javainak bemutatása és népszerűsítése; - a Nemzeti Park természeti és kulturális javainak védelmét, fejlesztését és bemutatását szolgáló létesítmények tervezése, kiépítése és karbantartása; - az ökoturizmus tervezése és fejlesztése. A Közvállalat Vajdaság Autonóm Tartomány Kormányának jóváhagyásával egyéb tevékenységeket is végezhet, és az alapszabályával meghatározott teendőket is folytathat feltéve, ha ez nem akadályozza az e szakasz 1. bekezdésében foglalt tevékenységek és teendők ellátását. 5. szakasz A Közvállalat megalapításához szükséges eszközöket a kamenicai székhellyel rendelkező Fruška gora Nemzeti Park Közvállalat ingó és ingatlan tárgyai, pénzeszközei, felszerelése és berendezése képezik. 6. szakasz A Közvállalat a tevékenységéhez és fejlesztéséhez szükséges eszközöket a következő módon teremti meg és szerzi be: 1.) a tevékenységének folytatásából, bérletekből, térítményekből, szolgáltatásnyújtásból és egyéb bevételekből megvalósított jövedelemből, amelyet gazdálkodásával valósít meg; 2.) Vajdaság Autonóm Tartomány költségvetéséből, az évi védelmi és fejlesztési program alapján, a közérdekű teendőkre vonatkozóan; 3.) a törvénnyel összhangban más forrásokból. 7. szakasz A Közvállalat szervei: az igazgatóbizottság, a felügyelő bizottság és az igazgató, amelyeket, illetve akit Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya nevez ki négyéves időtartamra és ment fel, újraválasztásának lehetőségével. 8. szakasz A Közvállalat igazgatóbizottsága: 1) megállapítja a gazdálkodási politikát, 2) meghozza a Nemzeti Park hosszú távú igazgatási tervét, középtávú munka- és fejlesztési tervét és éves gazdálkodási programját,

2 250 oldal - 2. szám HIVATALOS LAPJA VAT február 26. 3) határozatot hoz a Közvállalat elnevezésének és székhelyének megváltoztatásáról, 4) meghozza alapszabályát, 5) dönt az alaptőke csökkentéséről vagy növeléséről, 6) elfogadja a vállalat gazdálkodásáról szóló jelentést és az éves elszámolást, 7) dönt a nyereségfelosztásról, 8) meghozza a beruházási programokat és a beruházási befektetési programokat és kritériumokat, 9) meghozza a belső rendről és az őrszolgálatról szóló aktust, 10) dönt az általa igazgatott földterületek és létesítmények bérbeadásáról, a bérleti díj és egyéb térítések mértékéről és fizetésének módjáról, 11) megállapítja a szolgáltatások díját, 12) az alapítói aktusban és az alapszabályban megállapított egyéb teendőket is ellát. Az igazgatóbizottságnak hét tagja van, mégpedig elnöke, elnökhelyettese és öt tagja, akiket Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya nevez ki és ment fel azzal, hogy három tagot a Közvállalat munkavállalóinak köréből nevez ki. A Nemzeti Park hosszú távú igazgatási tervét és az e szakasz 1. bekezdésének 3. pontjában említett tervet Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza, a középtávú munka- és fejlesztési tervet, az éves gazdálkodási tervet és az e szakasz 1. bekezdésének 4., 5., 6., 7., 8., 10. és 11. pontjában felsorolt aktusokat pedig Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya hagyja jóvá. 9. szakasz A felügyelő bizottság felügyeletet gyakorol a Közvállalat gazdálkodása felett, áttekinti az éves jelentéseit, éves elszámolását és a nyereségfelosztásra vonatkozó javaslatát. A felügyelő bizottság az elvégzett felügyeletről évente legalább egyszer jelentést terjeszt Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya elé. Az e szakasz 2. bekezdésében említett jelentést a felügyelő bizottság egyidejűleg megküldi a Közvállalat igazgatóbizottságának is. A Közvállalat felügyelő bizottságának öt tagja van, akiket Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya nevez ki és ment fel azzal, hogy két tagot a Közvállalat munkavállalóinak köréből nevez ki. 10. szakasz A Közvállalat munkáját az igazgató irányítja. A Közvállalat igazgatója képviseli a vállalatot és a nevében jár el; megszervezi és irányítja a munkafolyamatot és vezeti a vállalat gazdálkodását; felelős a vállalat törvényes működéséért; az igazgatóbizottság jóváhagyásával meghozza a Közvállalat teendőinek megszervezéséről és rendszeresítéséről szóló aktust; javasolja a munkaprogramot és a fejlesztési tervet, a beruházási programokat és a beruházási befektetési programot és kritériumokat, intézkedéseket tesz végrehajtásukra; benyújtja a pénzügyi jelentéseket, a gazdálkodási jelentéseket és az éves elszámolást; végrehajtja az igazgatóbizottság határozatait; a törvényben, az alapítói aktusban és az alapszabályban megállapított más teendőket is ellát. 11. szakasz A Közvállalat alapszabálya szabályozza a belső szervezet kérdéseit, az igazgató kinevezésének és felmentésének feltételeit, a vállalat szerveinek feladatkörét, a vállalat jogait és kötelezettségeit a forgalomban, az eszközökkel való rendelkezéssel kapcsolatos felhatalmazásokat és a Közvállalat gazdálkodása tekintetében jelentős egyéb kérdéseket. 1 A Közvállalat gazdálkodásában felmerülő zavarok esetén Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya intézkedéseket foganatosíthat a Közvállalat zavartalan működése feltételeinek biztosítása végett, illetve felmentheti a Közvállalat általa kinevezett szerveit és ideiglenes szerveket nevezhet ki. 13. szakasz A Fruška gora Nemzeti Park védelme, igazgatása, használata és fejlesztése a Nemzeti Parkká nyilvánításáról szóló aktus és a védett terület irányítására vonatkozó terv alapján a törvénnyel összhangban valósul meg. A Közvállalat meghozza a Fruška gora Nemzeti Park igazgatási tervét, melyet az illetékes minisztérium előzetes véleménye nyomán a Szerb Köztársaság Kormánya hagy jóvá. Az e szakasz 2. bekezdésében említett igazgatási terv az éves igazgatási programokkal valósul meg, melyet a környezetvédelemben illetékes tartományi közigazgatási szerv hagy jóvá. A Közvállalat a folyó év december 15-ig a környezetvédelemben illetékes tartományi közigazgatási szervnek benyújtja az előző évre vonatkozó éves programjának teljesítéséről szóló jelentést és a következő évre vonatkozó éves igazgatási programját 14. szakasz A Közvállalat működésének törvényessége feletti felügyeletet a környezetvédelemben illetékes tartományi közigazgatási szerv gyakorolja. 15. szakasz Vajdaság Autonóm Tartomány kormánya kinevezi az igazgatóbizottság elnökét, elnökhelyettesét és tagjait, a felügyelő bizottság elnökét és tagjait, valamint az igazgató kinevezéséig a megbízott igazgatót. 16. szakasz E rendelet hatályba lépésének napjától a Fruška gora Nemzeti Park Közvállalat nem idegenítheti el, vagy nem terhelheti vagyonát, és nem vehet fel munkaviszonyba új dolgozókat Vajdaság Autonóm Tartomány Kormányának jóváhagyása nélkül. Azok az aktusok és cselekmények, amelyeket a Fruška gora Nemzeti Park Közvállalat az e szakasz 1. bekezdésével ellentétben hoz meg, illetve végez semmisek. 17. szakasz Az igazgatóbizottság a kinevezésének napjától számított 30 napon belül meghozza a Közvállalat alapszabályát, és jóváhagyás végett Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya elé terjeszti. 18. szakasz A Közvállalat köteles az e rendelet hatályba lépésétől számított egy éven belül meghozni a Fruška gora Nemzeti Park igazgatási tervét. Az e szakasz 1. bekezdésében említett terv meghozataláig a Fruška gora Nemzeti Park meglevő éves védelmi, fejlesztési és fenntartható kihasználási programját kell alkalmazni. 19. szakasz A Közvállalat működése megkezdésének napján átveszi A nemzeti parkokról szóló törvénnyel (Az SZK Hivatalos Közlönye, 39/93. szám) alapított kamenicai székhelyű Fruška gora Nemzeti Park Közvállalat jogait, kötelezettségeit, munkavállalóit és eszközeit. 20. szakasz E rendelet hatálybalépésével A Vajdaság AT területén levő nemzeti parkot igazgató közvállalat megalapításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 11/02. szám) hatályát veszíti. 21. szakasz E rendelet a Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított nyolcadik napon lép hatályba.

3 2010. február 26. HIVATALOS LAPJA VAT 2. szám oldal 01. Szám: 023-4/ Maja Sedlarević magiszter s.k., Vajdaság Autonóm Tartomány statútuma (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 17/09. szám) 34. szakaszának 17. fordulata, a Vajdaság Autonóm Tartomány hatásköreinek meghatározásáról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 99/09. szám) 26 szakasza, valamint A természetvédelemről szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 36/09. szám) 133. szakaszának 1. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza a február 16-i ülésén TARTOMÁNYI KÉPVISELŐHÁZI RENDELETET A TARTOMÁNYI TERMÉSZETVÉDELMI INTÉZET MEGALAPÍTÁSÁRÓL 1. szakasz A Képviselőház szervezetet alapít Vajdaság Autonóm Tartomány természete és az egész területükkel területén lévő természeti javak védelmére. A jelen szakasz 1. bekezdésében említett szervezet Tartományi Természetvédelmi Intézet néven működik. A Tartományi Természetvédelmi Intézet (a továbbiakban: Intézet) székhelye Újvidéken, a Munkás u. 20a. szám alatt van. A Intézet alapítója Vajdaság Autonóm Tartomány, az alapító jogait Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya gyakorolja. A Intézet jogi személyiség, a törvényben, a jelen határozatban és az alapszabályában megállapított jogokkal, kötelezettségekkel és felelősségekkel. A Intézet intézményként működik, a közszolgálatokról szóló jogszabályokkal összhangban. 3. szakasz A Intézet a természet és a természeti javak szakmai védelmi teendőit látja el Vajdaság Autonóm Tartomány területén, különös tekintettel az alábbiakra: 1) a természetre és a természeti értékekre vonatkozó adatok begyűjtésére és feldolgozására, 2) a természet állapotának figyelemmel kísérésére és megőrzöttségének értékelésére, a földtani örökség létesítményeinek, a vadállatok élőhelyeinek, élőhely típusok, ökológiai rendszerek, ökológiailag jelentős térségek, védett térségek, ökológiai folyosók, ökológiai hálózatok és tájak veszélyeztetettségének fokára, 3) a védelemre javasolt térségek értékeit megállapító védelmi tanulmányok kidolgozására, valamint e térségek irányításának módjára, 4) a térség védelmére vonatkozó aktusjavaslat kidolgozására, 5) a térség védelmének megszüntetésére vonatkozó aktusjavaslat kidolgozására, 6) a térség előzetes védelmére vonatkozó aktusjavaslat kidolgozására, 7) a védett természeti javakon való munkálatok végzésére vonatkozó feltételek megadására, a védett térség igazgatási tervének véleményezésére, 8) a védett természeti javak feletti szakmai felügyelet ellátására az intézkedési javaslattal, 9) a védett természeti javak irányítóinak, a helyi önkormányzati szerveknek, a polgárok egyesületeinek, a polgárok csoportjainak és egyéneknek a természet, a tájak és a természeti javak védelmében való szaksegítség nyújtására, 10) a természet és a természeti értékek védelmére vonatkozó feltételek és intézkedések megállapítására a terület- és városrendezési tervek, projektdokumentáció, a természetre hatást gyakoroló (erdei, vadászati, halászati, vízgazdálkodási stb.) minden tevékenység területén való programok és stratégiák alapjai kidolgozásának és végrehajtásának eljárásában, 11) szakteendők ellátására a természetben folytatott munkálatok és tevékenységek elfogadhatósága értékelésének kidolgozási eljárásában, a védett térségben való projektek és programok előkészítésében és végrehajtásában, 12) a megvalósíthatósági tanulmány keretének és tartalmának javasolására, valamint a környezetre gyakorolt hatás értékelésére a vad fajtáknak a szabad természetben való reintrodukciójának és telepítésének eljárásában, 13) a védett és szigorúan védett vad fajták kihasználásának módjáról és méreteiről való nyilvántartásra, populációik állapotának megállapítása és figyelemmel kísérése céljából, 14) a közszemle eljárásában való részvételre a védett természeti javakká nyilvánítás céljából, 15) oktatási-nevelési és promóciós tevékenységek megszervezésére és végrehajtására a természetvédelem terén, 16) a természetvédelemre vonatkozó ratifikált nemzetközi szerződések végrehajtásában való részvételre, 17) a védett természeti javak és a természetvédelem tekintetében fontos egyéb adatok regiszterének vezetésére, 18) a geológiai, biológiai és tájjellegű sokféleség egyes elemeinek leltárba vételére, statisztikai elemzésekkel és állapotukra vonatkozó jelentésekkel, 19) természetvédelmi adatbázis vezetésére, a Környezetvédelmi Ügynökség egységes információs rendszerének részeként, 20) a nyilvánosságnak a természeti értékekről, természetvédelemről, a természet veszélyeztetettségéről, a veszélyeztetés tényezőiről és következményeiről való tájékoztatására, 21) a törvényben meghatározott egyéb teendők ellátására. 4. szakasz A jelen rendelet 3. szakaszában említett teendők ellátása során az Intézet a természeti javak védelmi programjainak összehangolása révén együttműködik a Szerb Természetvédelmi Intézettel. Az Intézet az éves program teljesítéséről legkésőbb a folyó év március 31-ig az előző évre vonatkozóan jelentést tesz a Szerb Természetvédelmi Intézetnek. A jelen rendelet 3. szakaszában említett teendők ellátása során az Intézet együttműködést hoz létre a tudomány, a kultúra, az oktatás, a nevelés és egyéb területeken működő szervezetekkel, valamint tevékenységeket szervez az ökológiai tudat szintjének emelése céljából. 5. szakasz A jelen rendelet 3. szakaszában említett teendőket a Intézet a természeti javak védelméről szóló középtávú és éves programja alapján látja el, e programokat a Intézet hozza meg. A természeti javak védelméről szóló középtávú, illetve éves programot a Szerb Köztársaság Kormánya részéről meg A természet és a természeti javak védelmi stratégiájával, valamint a Vajdaság Autonóm Tartomány részéről, a törvényben megállapított hatásköreinek keretében meg természetvédelmi programokkal összhangban kell meghozni. A természeti javak védelméről szóló középtávú programot Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza, az éves programot pedig Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya hagyja jóvá. A természeti javak védelméről szóló középtávú és éves programok valóra váltásáról a Intézet jelentést tesz az illetékes tartományi környezetvédelmi szervnek. 6. szakasz A Intézet megalapításához szükséges eszközöket Vajdaság Autonóm Tartomány költségvetése biztosítja. A Intézet működéséhez szükséges eszközök, jogok és kötelezettségek a Szerb Természetvédelmi Intézet Vajdaság Autonóm Tartomány területén meglevő eddigi eszközeinek, jogainak és kötelezettségeinek része.

4 252 oldal - 2. szám HIVATALOS LAPJA VAT február 26. A Szerb Természetvédelmi Intézet eddigi működése során megteremtett eszközök, szerzett jogok és kötelezettségek elosztását az eddigi Szerb Természetvédelmi Intézet osztómérlegével kell megállapítani. A jelen rendelet 5. szakaszában említett program megvalósításához és az Intézet működéséhez szükséges eszközöket Vajdaság Autonóm Tartomány költségvetéséből, harmadik személyek számára végzett tevékenységek és nyújtott szolgáltatások bevételeiből, adományokból és egyéb forrásokból biztosítják, a törvénnyel összhangban. 7. szakasz A Intézet szervei: az igazgatóbizottság, a felügyelő bizottság és az igazgató. A jelen szakasz 1. bekezdésében említett szerveket Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya nevezi ki négyéves megbízatási időszakra és menti fel. Az igazgató, az igazgatóbizottság és a felügyelő bizottság kinevezésének és felmentésének részletesebb feltételeit a Intézet alapszabálya fogja szabályozni. 8. szakasz A Intézet alapszabálya az Intézet szervezetét és munkamódját, a Intézet képviseletét, valamint a munkája és gazdálkodása tekintetében jelentős egyéb kérdéseket szabályozza. 9. szakasz Az igazgatóbizottságnak 5 tagja van, egyik közülük az elnök. Az igazgatóbizottság három tagját az alapító, két tagját pedig a foglalkoztatottak sorából nevezik ki. Az igazgatóbizottság: 1) meghozza a Intézet alapszabályát, 2) dönt az Intézet gazdálkodásáról, 3) meghozza a pénzügyi tervet, 4) elfogadja az ügyviteli jelentést és az évi zárszámadást, 5) meghozza a természeti javak középtávú védelmi programját és a természeti javak éves védelmi programját, 6) döntést hoz a nyereség felosztásáról, 7) dönt az eszközök használatáról a törvénnyel összhangban. A természeti javak középtávú védelmi programját Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza, az alapszabályt, a pénzügyi tervet, a nyereség felosztásáról szóló határozatot és a természeti javak éves védelmi programját pedig Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya hagyja jóvá. 10. szakasz A felügyelő bizottságnak három tagja van, egyik közülük elnök. A felügyelő bizottság két tagját az alapító sorából nevezik ki, egy tagját pedig a foglalkoztatottak sorából. A felügyelő bizottság: 1) felügyeletet gyakorol az Intézet ügyvitele felett, 2) áttanulmányozza az évi jelentést, az időszakos elszámolásokat, az évi zárszámadást és a nyereség felosztását, 3) jelentést tesz az Intézet szervének és az alapítónak a felügyelet eredményeiről, rámutatva az esetleges szabálytalanságokra és mulasztásokra. 11. szakasz Az Intézet munkáját az igazgató irányítja. Az igazgató: 1) képviseli az Intézetet és a nevében jár el, 2) megszervezi a munkafolyamatot és vezeti az Intézet ügyvitelét, 3) határozatokat hoz hatáskörének keretében, 4) felel az Intézet törvényes működéséért, 5) javasolja az ügyviteli politika alapjait, az Intézet munkaprogramját és -tervét, valamint intézkedéseket foganatosít megvalósításukra, 6) végrehajtja az igazgatóbizottság határozatait, 7) az igazgatóbizottság jóváhagyásával meghozza a munkakörök szervezetéről és besorolásáról szóló aktust, 8) a törvényben és az alapszabályban meghatározott egyéb teendőket lát el, 9) kérelmet nyújt be az Intézetnek a cégbíróságba való bejegyzésére. A munkakörök belső szervezetéről és besorolásáról szóló aktusban előirányozható az Intézet teendőinek ellátása az Intézet székhelyén kívüli szervezeti egységek útján is. 1 Az Intézet munkájának törvényessége felett a környezetvédelemben illetékes tartományi közigazgatási szerv gyakorol felügyeletet. 13. szakasz Az igazgatóbizottság és a felügyelő bizottság elnökét és tagjait, valamint a megbízott igazgatót az igazgató kinevezéséig Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya nevezi ki. Az Intézet igazgatóbizottsága a kinevezésétől számított 30 napon belül köteles meghozni az alapszabályát és az Intézetnek az illetékes cégbíróságnál való bejegyzéséhez szükséges egyéb aktusokat. 14. szakasz Az Intézet működése megkezdésének napján átveszi az eddigi Szerb Természetvédelmi Intézet eszközeinek, jogainak, kötelességeinek és munkavállalóinak egy részét, a törvénnyel és jelen rendelet 6. szakaszával összhangban. 15. szakasz A jelen rendelet hatályba lépésével a Tartományi Természetvédelmi Intézet megalapításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Közlönye, 6/03. szám) hatályát veszíti. 16. szakasz E rendelet a Vajdaság AT Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított nyolcadik napon lép hatályba. 01. szám: 023-3/ Maja Sedlarević magiszter s.k., Vajdaság Autonóm Tartomány statútuma (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 17/09) 34. szakaszának 2. és 17. fordulata alapján, A közvállalatokról és közérdekű tevékenységek végzéséről szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 25/00., 25/02., 107/05., 108/05. és 123/07. - egyéb törvény) 4. szakaszának 4. bekezdésével kapcsolatban Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza február 16-i ülésén TARTOMÁNYI KÉPVISELŐHÁZI RENDELETET A VÍZGAZDÁLKODÁSI KÖZVÁLLALAT VAJDASÁG AT TERÜLETÉRE VALÓ MEGALAPÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL 1. szakasz A vízgazdálkodási közvállalat Vajdaság AT területére való megalapításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 07/02. szám) címe a következőképpen módosul: Tartományi képviselőházi rendelet vízgazdálkodási közvállalat Vajdaság AT területére való megalakításáról. A 4. szakasz végén törlendő a pont, és következő szöveggel folytatódik: (halfogás folyókban és tavakban, a halívás és -tenyésztés halastavakban, villamos energiatermelés vízerőművekben, villamos energia termelése egyéb forrásokból stb.)

5 2010. február 26. HIVATALOS LAPJA VAT 2. szám oldal 3. szakasz A 14. szakasz 1. bekezdésének 2. pontja az alábbira módosul: 2) a vízgazdálkodási létesítmények használatáért és egyéb szolgáltatásokért járó térítés, mégpedig: (1) az öntözésre szolgáló vízgazdálkodási létesítmények használatáért járó térítés, (2) az ipar, a halastavak és egyéb felhasználók ellátására szolgáló vízgazdálkodási létesítmények használatáért járó térítés, (3) a szennyvizek elvezetésére szolgáló vízgazdálkodási létesítmények használatáért járó térítés, (4) haltenyésztési vízgazdálkodási létesítmények használatáért járó térítés, (5) villamos energia gyártására szolgáló vízgazdálkodási létesítmények használatáért járó térítés, (6) a vízben bővelkedő földterület használatáért és egyéb szolgáltatásért járó térítés (vízerőművekért, a természetes anyagok kiaknázásáért, raktárak használatáért, gazdasági és egyéb tevékenységek ellátásáért, rekreációs és egyéb célokra és a Vode Vojvodine VKV igazgatóbizottságának határozatában megállapított egyéb rendeltetésekre és szolgáltatásokra ). Az azonos szakasz 2. bekezdése az alábbira módosul: A vízelvezetéséért járó térítés, a villamos energia gyártására szolgáló vízgazdálkodási létesítmények használatáért járó térítés és a vízben bővelkedő földterület vízerőművek szükségleteire való hasznosításáért és egyéb szolgáltatásért járó térítés mértékét Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya, a jelen szakaszban említett egyéb térítések mértékét pedig a vízgazdálkodásban illetékes tartományi közigazgatási szerv hagyja jóvá. 4. szakasz A 18. szakasz 2. bekezdése után az alábbi új 3. bekezdés kerül: A jelen szakasz 2. bekezdésében említett általános aktust a vízgazdálkodásban illetékes tartományi közigazgatási szerv hagyja jóvá. 5. szakasz A 12., 13., 20. és 26. szakaszokban a: Vajdaság AT Végrehajtó Tanácsa szavak helyébe a Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya szavak kerülnek megfelelő ragokkal és jelekkel ellátva. 6. szakasz E tartományi képviselőházi rendelet a Vajdaság AT Hivatalos Lapjában való közzétételét követő nyolcadik napon lép hatályba. 01. Szám: 023-8/ Maja Sedlarević magiszter s.k., Vajdaság Autonóm Tartomány statútuma (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 17/09. szám) 34. szakasza 1. bekezdésének 2. fordulata alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza február 16-i ülésén TARTOMÁNYI KÉPVISELŐHÁZI RENDELETET A VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY EURÓPAI ÜGYEK ALAPJÁNAK MEGALAKÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL 1. szakasz A Vajdaság Autonóm Tartomány Európai Ügyek Alapjának megalakításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 13/09. szám) elnevezése A Vajdaság Autonóm Tartomány Európai Ügyek Alapjának megalakításáról szóló tartományi képviselőházi rendelet elnevezésre változik. A 7. szakasz 2. bekezdése az alábbira módosul: Az igazgatóbizottság elnökének, elnökhelyettesének és tagjainak, az igazgató, a felügyelő bizottság elnökének és tagjainak megbízatási ideje újraválasztási lehetőséggel négy évre szól. 3. szakasz A 8. szakasz az alábbira módosul: Az Alap igazgatóbizottságának elnöke, elnökhelyettese és három tagja van. Az Alap igazgatóbizottságának elnöke Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőházának elnöke. Az Alap igazgatóbizottságának elnökhelyettese a regionális és nemzetközi együttműködési ügyekkel megbízott tartományi közigazgatási szerv elöljárója. Az Alap igazgatóbizottságának elnökét, elnökhelyettesét és tagjait Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya nevezi ki és menti fel. 4. szakasz A 14. szakasz 1. bekezdése az alábbira módosul: Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya a jelen rendelet hatályba lépésének napjától számított 15 napon belül kinevezi az Alap igazgatóbizottságának elnökét, elnökhelyettesét és tagjait, az Alap igazgatóját, felügyelő bizottságának elnökét és tagjait. 5. szakasz A 9., 10., 12. és 13. szakaszban a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsa szavak helyébe a Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya szavak kerülnek a megfelelő raggal vagy jellel ellátva. 6. szakasz Ez a tartományi képviselőházi rendelet a Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában való megjelenését követő napon lép hatályba. 01. Szám: / Maja Sedlarević magiszter s.k., Vajdaság AT statútuma (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 17/09. szám) 34. szakaszának 2. fordulata alapján és a költségvetési rendszerről szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009. szám) 9ának 4. bekezdésével kapcsolatban Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza február 16-i ülésén REVIZOR ALKALMAZÁSÁRÓL A VAJDASÁG AT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ZÁRSZÁMADÁSA KÜLSŐ REVÍZIÓJÁNAK ELVÉGZÉSÉRE A Képviselőház a Vajdaság AT évi költségvetése zárszámadása külső revíziójára a revizor alkalmazására vonatkozó szerződést a belgrádi Vinčić Kft. Számlavezetési Jelentések Revíziójával Foglalkozó Vállalatnak ítéli oda.

6 254 oldal - 2. szám HIVATALOS LAPJA VAT február 26. I 01. Szám: 40 10/ Maja Sedlarević magiszter s.k., Vajdaság Autonóm Tartomány statútuma (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 17/09. szám) 34. szakaszának 2. fordulata és a Vajdaság Autonóm Tartomány területére vízgazdálkodási közvállalat megalapításáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 7/02. szám) 19. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza február 16-i ülésén h o z o t t AZ ÚJVIDÉKI VODE VOJVODINE VÍZGAZDÁLKODÁSI KÖZVÁLLALAT ALAPSZABÁLYÁT MÓDOSÍTÓ ÉS KIEGÉSZÍTŐ HATÁROZAT JÓVÁHAGYÁSÁRÓL A Képviselőház j ó v á h a g y j a az újvidéki Vode Vojvodine Vízgazdálkodási Közvállalat alapszabályát módosító és kiegészítő határozatot, amelyet a Vode Vojvodine Vízgazdálkodási Közvállalat igazgatóbizottsága december 11-i ülésén meg. I 01. Szám: / Maja Sedlarević magiszter s.k., Vajdaság Autonóm Tartomány statútuma (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 17/09. szám) 34. szakasza és a Vajdasági Pedagógiai Intézet megalapításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 14/03. szám) 1ának 1. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza február 16-i ülésén h o z o t t A VAJDASÁGI PEDAGÓGIA INTÉZET ALAPSZABÁLYÁT MÓDOSÍTÓ ÉS KIEGÉSZÍTŐ HATÁROZAT JÓVÁHAGYÁSÁRÓL A Képviselőház j ó v á h a g y j a a Vajdasági Pedagógia Intézet alapszabályát módosító és kiegészítő határozatot, amelyet a Vajdasági Pedagógia Intézet igazgatóbizottsága november 2-i ülésén meg. I 01. Szám: / Egeresi Sándor s.k., ELNÖKE Vajdaság Autonóm Tartomány statútuma (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 17/09. szám) 34. szakaszának 2. fordulata és a Vajdaság Autonóm Tartomány területére vízgazdálkodási közvállalat megalapításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 7/02. szám) 26. szakaszának 1. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza február 16-i ülésén AZ ÚJVIDÉKI VODE VOJVODINE VÍZGAZDÁLKODÁSI KÖZVÁLLALAT MEGBÍZOTT IGAZGATÓJÁNAK FELMENTÉSÉRŐL A Képviselőház Dr. SZALVAI ATTILÁT, az újvidéki székhelyű Vode Vojvodine Vízgazdálkodási Közvállalat megbízott igazgatóját felmenti tisztsége alól. I 01. Szám: 023-2/ Maja Sedlarević magiszter s.k., Vajdaság Autonóm Tartomány statútuma (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 17/09. szám) 34. szakaszának 2. fordulata és a Vajdaság Autonóm Tartomány területére vízgazdálkodási közvállalat megalapításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 7/02. szám) 26. szakaszának 1. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza február 16-i ülésén AZ ÚJVIDÉKI VODE VOJVODINE VÍZGAZDÁLKODÁSI KÖZVÁLLALAT IGAZGATÓJÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL A Képviselőház Dr. SZALVAI ATTILÁT kinevezi az újvidéki székhelyű Vode Vojvodine Vízgazdálkodási Közvállalat igazgatójának. I

7 2010. február 26. HIVATALOS LAPJA VAT 2. szám oldal 01. Szám: 023-1/ Maja Sedlarević magiszter s.k., Vajdaság Autonóm Tartomány statútuma (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 17/09. szám) 34. szakaszának 2. fordulata és a Vajdaság Autonóm Tartomány Fejlesztési Alapjának megalakításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 4/02., 7/02., 15/02. és 3/06. szám) 8. szakaszának 3. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza február 16-i ülésén VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY FEJLESZTÉSI ALAPJA IGAZGATÓJÁNAK FELMENTÉSÉRŐL 1. szakasz A Képviselőház MIHAILO BRKIĆ újvidéki okleveles közgazdászt - másik tisztségre való távozása miatt - felmenti Vajdaság Autonóm Tartomány Fejlesztési Alapjának igazgatói tisztsége alól. 01. Szám: 025 2/ Maja Sedlarević magiszter s.k., Vajdaság Autonóm Tartomány statútuma (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 17/09. szám) 34. szakaszának 2. fordulata és a Vajdaság Autonóm Tartomány Fejlesztési Alapjának megalakításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 4/02., 7/02., 15/02. és 3/06. szám) 8. szakaszának 2. és 3. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza február 16-i ülésén VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY FEJLESZTÉSI ALAPJA IGAZGATÓJÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL 1.szakasz A Képviselőház SNEŽANA REPAC újvidéki okleveles közgazdászt négyéves időtartamra kinevezi Vajdaság Autonóm Tartomány Fejlesztési Alapjának igazgatói tisztségére. 01. Szám: 025 1/2010. Maja Sedlarević magiszter s.k., 69. Vajdaság Autonóm Tartomány statútuma (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 17/09. szám) 34. szakaszának 2. fordulata, A közvállalatokról és közérdekű tevékenység ellátásáról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 25/00., 25/02., 107/05., 108/05. és 123/07. szám) 14. szakaszának 1. bekezdése és A Dnevnik Holding Lap- és Könyvkiadó Részvénytársaságról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 8/06. szám) 15. szakasza alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza február 16-i ülésén A DNEVNIK HOLDING LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG IGAZGATÓJÁNAK FELMENTÉSÉRŐL A Képviselőház SAVO DOBRANIĆOT személyes kérésére érdekösszeütközés miatt - az e határozat meghozatalának napjától f e l m e n t i a Dnevnik Holding Lap- és Könyvkiadó Részvénytársaság igazgatói tisztsége alól, amelyre a Dnevnik Holding Lap- és Könyvkiadó Részvénytársaság igazgatójának kinevezéséről szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 2/06. szám) alapján nevezték ki. I 01. Szám: 022-7/ Egeresi Sándor s.k., ELNÖKE Vajdaság Autonóm Tartomány statútuma (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 17/09. szám) 34. szakaszának 2. fordulata, A közvállalatokról és közérdekű tevékenység ellátásáról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 25/00., 25/02., 107/05., 108/05. és 123/07. szám) 14. szakaszának 2. és 3. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza február 16-i ülésén A DNEVNIK HOLDING LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MEGBÍZOTT IGAZGATÓJÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL A Képviselőház JASMINA MAŠULOVIĆOT, a közgazdaságtudományok magiszterét, Újvidék kinevezi a Dnevnik Holding Lap- és Könyvkiadó Részvénytársaság megbízott igazgatójává. I 01. Szám: 022-8/2010. Egeresi Sándor s.k., ELNÖKE

8 256 oldal - 2. szám HIVATALOS LAPJA VAT február A Vajdaság Autonóm Tartomány hatásköreinek meghatározásáról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 99/09. szám) 41. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza február 16-i ülésén AZ ÚJVIDÉKI SZERB NEMZETI SZÍNHÁZ IGAZGATÓBIZOTTSÁGI ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK KINEVEZÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL A Képviselőház JUGOSLAV KRAJNOVOT, az újvidéki Szerb Nemzeti Színház igazgatóbizottsági tagját az e határozat meghozatalának napjától - személyes kérésére - felmenti tisztsége alól, amelyre az újvidéki Szerb Nemzeti Színház igazgatóbizottsági elnökének és tagjainak a kinevezéséről szóló határozattal (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 8/07. szám) nevezték ki. A Képviselőház I - MIROSLAV FABRIT, a Drámai IE csoportjának színészét, Újvidék, a munkavállalók közül kinevezi az újvidéki Szerb Nemzeti Színház igazgatóbizottsági tagjává. II 01. Szám: 022-9/ Maja Sedlarević magiszter s.k., Vajdaság Autonóm Tartomány statútumának (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 17/09. szám) 34. szakasza és a Nemek Egyenjogúságával Foglalkozó Tartományi Intézet megalapításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 14/04. és 3/06. szám) 8. és 1ai alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza február 16-i ülésén AZ ÚJVIDÉKI NEMEK EGYENJOGÚSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ TARTOMÁNYI INTÉZET IGAZGATÓBIZOTTSÁGI ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK FELMENTÉSÉRŐL A Képviselőház az e határozat meghozatalának napjától - mandátumuk lejárta miatt felmenti a Nemek Egyenjogúságával Foglalkozó Tartományi Intézet igazgatóbizottságában betöltött tisztségük alól Maja Sedlarević magisztert, elnököt és Darina Poljak, Zdenka Jokić, Plamenka Rozina Vuletić, Slajf Magdolna, Dévavári Zoltán, Dragan Božanić és Illés Marina tagokat, akiket a Nemek Egyenjogúságával Foglalkozó Tartományi Intézet igazgatóbizottsági elnökének és tagjainak kinevezéséről szóló határozattal (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 14/05. szám) neveztek ki, valamint Jelena Nikić tagot, akit a Nemek Egyenjogúságával Foglalkozó Tartományi Intézet igazgatóbizottsági elnökének és tagjainak kinevezéséről szóló határozatot módosító határozattal (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 14/06. szám) neveztek ki. I 01. Szám: 022-3/ Maja Sedlarević magiszter s.k., Vajdaság Autonóm Tartomány statútumának (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 17/09. szám) 34. szakasza és a Nemek Egyenjogúságával Foglalkozó Tartományi Intézet megalapításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 14/04. és 3/06. szám) 8. és 1a alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza február 16-i ülésén AZ ÚJVIDÉKI NEMEK EGYENJOGÚSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ TARTOMÁNYI INTÉZET IGAZGATÓBIZOTTSÁGI ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK KINEVEZÉSÉRŐL A Képviselőház a Nemek Egyenjogúságával Foglakozó Tartományi Intézet igazgatóbizottságába a következő személyeket nevezi ki: - elnök: ŽAKLINA JACIŠIN okleveles agrárökonómia mérnök, Kisorosz, - tagok: 1. VESNA TEODOSIJEVIĆ szerb nyelvtanár magyar tagozatokon, Újvidék, 2. NAGY ROZÁLIA fordító, Pancsova, 3. SÖRÖS SÁNDOR középiskolai végzettségű személy, Sajkáslak, 4. NYILAS-LEONOV ANITA okleveles környezetvédelmi mérnök, Orom, 5. MARIJA RADOJČIĆ egyetemi hallgató, Jazak, 6. GORDANA VULOVIĆ tisztviselő, Zombor, 7. KATARINA KRAJNOVIĆ okleveles szerbnyelv- és irodalomtanár, a Nemek Egyenjogúságával Foglalkozó Tartományi Intézet közönségkapcsolatokkal foglalkozó szakmunkatársa, Újvidék. I 01. Szám: 022-4/2010. Maja Sedlarević magiszter s.k.,

9 2010. február 26. HIVATALOS LAPJA VAT 2. szám oldal 74. Vajdaság Autonóm Tartomány statútumának (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 17/09. szám) 34. szakasza és a Nemek Egyenjogúságával Foglalkozó Tartományi Intézet megalapításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 14/04. és 3/06. szám) 8. és 15. szakasza alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza február 16-i ülésén AZ ÚJVIDÉKI NEMEK EGYENJOGÚSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ TARTOMÁNYI INTÉZET FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK FELMENTÉSÉRŐL A Képviselőház az e határozat meghozatalának napjától - mandátumuk lejárta miatt felmenti a Nemek Egyenjogúságával Foglalkozó Tartományi Intézet felügyelő bizottságában betöltött tisztségük alól Velimirović-Téglási Gabriella elnököt, valamint Jadranka Pjevac és Mirjana Mundžić-Krnjčević tagokat, akiket a Nemek Egyenjogúságával Foglalkozó Tartományi Intézet felügyelő bizottsági elnökének és tagjainak kinevezéséről szóló határozattal (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 14/05. szám) neveztek ki. I 01. Szám: 022-5/ Maja Sedlarević magiszter s.k., Vajdaság Autonóm Tartomány statútumának (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 17/09. szám) 34. szakasza és a nemek egyenjogúságával foglalkozó tartományi intézet megalapításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 14/04. és 3/06. szám) 8. és 15. szakaszai alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza február 16-i ülésén AZ ÚJVIDÉKI NEMEK EGYENJOGÚSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ TARTOMÁNYI INTÉZET FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK KINEVEZÉSÉRŐL A Képviselőház a Nemek Egyenjogúságával Foglakozó Tartományi Intézet felügyelő bizottságába a következő személyeket nevezi ki: - elnök: SZABÓ-KORPONAI LÍVIA okleveles közgazdászt, Péterréve, - tagok: 1. GORDANA NIKOLIĆOT, az interdiszciplináris tudományok magiszterét, Nagybecskerek, 2. VLADISLAVA KOSTIĆ okleveles jogászt, az újvidéki Nemek Egyenjogúságával Foglalkozó Tartományi Intézet közös és személyzeti ügyek szakmunkatársát, Újvidék. I 01. Szám: 022-6/ Egeresi Sándor s.k., ELNÖKE Vajdaság Autonóm Tartomány statútuma (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 17/09. szám) 34. szakaszának 2. fordulója és a Vajdaság Autonóm Tartomány Non-Profit Szektora Fejlesztési Alapjának megalapításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 6/03. szám) 9. szakasza alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza február 16-i ülésén A VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY NON-PROFIT SZEKTORA FEJLESZTÉSI ALAPJA FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK FELMENTÉSÉRŐL A Képviselőház az e határozat meghozatalának napjától - mandátumuk lejárta miatt felmenti a Vajdaság Autonóm Tartomány Non-Profit Szektora Fejlesztési Alapjának felügyelő bizottságában betöltött tisztségük alól IVAN KORNJIN elnököt, valamint MIRJA- NA STOJAKOVIĆ és SZAKÁCS CSABA tagokat, akiket a Vajdaság Autonóm Tartomány Non-Profit Szektora Fejlesztési Alapja felügyelő bizottsági elnöke és tagjai kinevezéséről szóló határozattal (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 7/05. szám) neveztek ki. I 01. Szám: 022-9/ Egeresi Sándor s.k., ELNÖKE Vajdaság Autonóm Tartomány statútuma (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 17/09. szám) 34. szakaszának 2. fordulata és a Vajdaság Autonóm Tartomány Non-Profit Szektora Fejlesztési Alapjának megalapításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 6/03. szám) 9. szakasza alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza február 16-i ülésén A VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY NON-PROFIT SZEKTORA FEJLESZTÉSI ALAPJA FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK KINEVEZÉSÉRŐL A Képviselőház Vajdaság Autonóm Tartomány Non-Profit Szektora Fejlesztési Alapjának felügyelő bizottságába a következő személyeket nevezi ki:

10 258 oldal - 2. szám HIVATALOS LAPJA VAT február elnök: MAŠA AVRAMOV okleveles matematikus, Újvidék, - tagok: 1. SENAD PLANIĆ okleveles közgazdász, Szabadka, 2. ÚRI VERONA textilmérnök, Újvidék. I 01. Szám: / Egeresi Sándor s.k., ELNÖKE Vajdaság Autonóm Tartomány statútuma (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 17/09. szám) 34. szakaszának 2. fordulata, a Dnevnik Holding Lap- és Könyvkiadó Részvénytársaságról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 8/06. szám) 9. és 10. szakasza, valamint a Dnevnik Holding Részvénytársaság alapszabályának 53. és 54. szakasza alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza február 16-i ülésén A DNEVNIK HOLDING LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZGYŰLÉSE ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK FELMENTÉSÉRŐL A Képviselőház az e határozat meghozatalának napjától - mandátumuk lejárta miatt felmenti a Dnevnik Holding Lap- és Könyvkiadó Részvénytársaság közgyűlésében betöltött tisztsége alól ARSENIJE KATANIĆ elnököt, akit a Dnevnik Holding Lap- és Könyvkiadó Részvénytársaság elnökének és tagjainak kinevezéséről szóló határozatot módosító határozattal (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 20/08. szám) neveztek ki, valamint GORAN KOSTIĆ, IGOR GRIJAK, DRAGOMIR TERZIĆ, IVAN FERKO, PETAR PETROVIĆ, JELICA VOJINOV, MILUTIN TEPIĆ, DEJAN ĐAČANIN, SNEŽANA DOK- MANOVIĆ, ROBERT KARAN, NIKOLA NIKOLIĆ, ALEKSAN- DAR MARTON, MARIJANA STOJŠIN és MILENKO KOVAČEVIĆ tagokat, akiket a Dnevnik Holding Lap- és Könyvkiadó Részvénytársaság elnökének és tagjainak kinevezéséről szóló határozattal (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 5/05. szám) neveztek ki. I 01. Szám: 022-1/ Egeresi Sándor s.k., ELNÖKE A gazdasági társaságokról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 125/04. szám) 275. szakaszának 1. bekezdése és a Dnevnik Holding Lap- és Könyvkiadó Részvénytársaságról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 8/06. szám) 9. és 10. szakasza alapján, a Dnevnik Holding Részvénytársaság alapszabályának 53. és 54. szakaszával kapcsolatban Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza február 16-i ülésén A DNEVNIK HOLDING LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZGYŰLÉSE ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK KINEVEZÉSÉRŐL A Képviselőház a Dnevnik Holding Lap- és Könyvkiadó Részvénytársaság közgyűlésének elnökévé kinevezi: IVAN BENAŠIĆ újvidéki újságírót. A Képviselőház a Dnevnik Holding Lap- és Könyvkiadó Részvénytársaság közgyűlésének tagjaivá kinevezi: 1. MILAN VULOVIĆ kúlai kereskedelmi technikust, 2. BOBAN MALEŠEV óbecsei újságírót, 3. VIDANA NEDIĆ beocsini okleveles szociológust, 4. PETAR PETROVIĆ újvidéki újságírót, 5. MILUTIN VLAHOVIĆ verbászi filmrendezőt, 6. VELJKO ETINSKI újvidéki okleveles jogászt, 7. ADANKÓ ANGÉLA adai öntödei formázót, 8. SNEŽANA MIHAJLOVIĆ újvidéki újságírót, 9. PÁPISTA LÁSZLÓ újvidéki nyomdászt. I 01. Szám: 022-2/ Egeresi Sándor s.k., ELNÖKE Vajdaság Autonóm Tartomány statútuma (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 17/09. szám) 34. szakaszának 2. fordulata és a Vajdaság Autonóm Tartomány képviselőházi képviselőinek megválasztásáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 12/04. és 20/08. szám) 80. szakaszának 2. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza február 16-i ülésén VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY KÉPVISELŐHÁZA KÉPVISELŐJE MANDÁTUMÁNAK MEGSZŰNÉSÉRŐL DR. BRANISLAV POPOV képviselőnek - halála miatt január 4-étől megszűnik a mandátuma Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőházában. I 01. Szám: 013-3/08. Egeresi Sándor s.k., ELNÖKE

11 2010. február 26. HIVATALOS LAPJA VAT 2. szám oldal 81. A Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02., 17/03. és 18/09. szám az elnevezés módosulása) ának 26. pontja és 25. szakaszának 1. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya február 10-i ülésén A VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY VÉGREHAJTÓ TANÁCSA TITKÁRSÁGÁNAK MEGALAKÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL 1. szakasz A Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsa Titkárságának megalakításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 12/92., 3/93., 19/02. és 12/08. szám) elnevezése az alábbira változik: Határozat Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya Titkárságának megalakításáról. Az első szakasz az alábbira módosul: Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya (a továbbiakban: Kormány), a Tartományi kormány elnöke, alelnökei és a Tartományi Kormány tagjai, valamint munkatestületei szükségleteire a szakmai, adminisztratív és adminisztratív-műszaki teendők elvégzése céljából önálló szakszolgálatként megalakul Vajdaság Autonóm Tartomány Kormányának Titkársága (a továbbiakban: Titkársága). 3. szakasz A 2., 3., 4., 5., és a 7. szakaszban a Végrehajtó Tanács szó helyébe a Tartományi Kormány szavak kerülnek megfelelő raggal vagy jellel ellátva. 4. szakasz A jelen határozat a Vajdaság AT Hivatalos Lapjában való közzétételét követő napon lép hatályba. Szám: / Anna Tomanová-Makanová s.k., A Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02., 17/03. és 18/09. szám) 9. szakaszának 2. bekezdése és 25. szakasza alapján és Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsa ügyrendjének (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 5/02., 2/03., 15/03., 4/05. és 2/09. szám) 21. szakasza alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya február 10-i ülésén A TARTOMÁNYI DROGELLENES TANÁCS MEGALAKÍTÁSÁRÓL 1. szakasz A Vajdaság AT területén a kábítószer élvezés megszüntetése céljából megalakul a Tartományi Drogellenes Tanács (a továbbiakban: Tanács) Vajdaság Autonóm Tartomány Kormányának (a továbbiakban: Tartományi Kormány) időszaki munkatestületeként Céljainak elérése végett a Tanács: - tevékenységeket folytat a drogellenes harc nemzeti stratégiájával összhangban, - figyelemmel kíséri a kábítószer-élvezés helyzetével és kérdéseivel kapcsolatos problémakört, - koordinálja a kábítószer-élvezés megelőzésére alakult községi bizottságok és a tevékenységük keretében kábítószer-élvezés elleni küzdelemmel foglalkozó intézmények, szervezetek és társulások munkáját, a drogfüggőség megelőzése, a drogfüggők gyógyítása, kezelése és rehabilitálásán való közös tevékenység irányában; - intézkedéseket és tevékenységeket javasol a drogfüggőség megelőzése, gyógyítása, kezelése és rehabilitálása céljából, - kezdeményezi a kábítószerekkel való visszaélés káros következményei elhárításán folyó megelőző tevékenységek programjának meghozatalát, és figyelemmel kíséri a meg programok teljesítését. 3. szakasz A Tanácsnak elnöke és 12 tagja van, akiket a Tartományi Kormány nevez ki. 4. szakasz A Kormány a Tanács elnökének és tagjainak kinevezi: a Tanács elnöke: 1. Modest Dulić, tartományi ifjúsági és sporttitkár, Tanács tagjai: Tatjana Banjanin-Pejić, tartományi ifjúsági és sport segédtitkár, - Dr. Radovan Latinović primárius, tartományi ifjúsági és sport segédtitkár, - Danijel Tomašević a Tartományi Szervek Általános és Közös Ügyintéző Szolgálatának segédigazgatója, - Jovana Reba, a Tartományi Ifjúsági és Sporttitkárság önálló szakmunkatársa, - Milica Gagić, a Tartományi Ifjúsági és Sporttitkárság önálló szakmunkatársa - Dušanka Zeljković, a tartományi helyi önkormányzati és községközi együttműködési titkár tanácsosa, - Ostoja Jovićević, az Újvidéki Belügyi Titkárság Bűnügyi Rendőrségi Osztályának vezetője, - Dr. Nikola Vučković pszichiáter, - Tamara Borovica, a Bölcsészettudományi Kar Pedagógiai Tanszékének asszisztense, - Danijela Budiša pszichológus, - Nenad Drašković okl. jogász, a Vajdasági RTV Rádió-szóró Intézmény igazgatóbizottságának tagja, - Jasna Barbuzan az újvidéki Dnevnik napilap újságírója. 5. szakasz A Tanács a munkájába tevékenyen be fogja vonni a Vajdaság autonóm tartományi vallási közösségeknek a kábítószer-ellenes küzdelemmel foglalkozó képviselőit. 6. szakasz A Tanács szükségleteire a szakmai és adminisztratív-műszaki teendőket a Tartományi Ifjúsági és Sporttitkárság látja el. 7. szakasz A Tanács munkamódjára a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsa ügyrendjének a Tartományi Kormány állandó munkatestületeinek munkamódjára vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

12 260 oldal - 2. szám HIVATALOS LAPJA VAT február szakasz A jelen határozat a Vajdaság AT Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított nyolcadik napon lép hatályba. Szám: / Anna Tomanová-Makanová s.k., A Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02., 17/03. és 18/09. szám) ának 2. és 3. pontja és 26. szakaszának 1. bekezdése alapján, a Vajdaság Autonóm Tartomány demográfiai fejlesztési programjának meghozataláról és a végrehajtására vonatkozó intézkedésekről szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 3/05. szám) ának 1. bekezdésével kapcsolatban Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya február 10-i ülésén A SZÜLETÉSI SORRENDBEN HARMADIK, ILLETVE NEGYEDIK GYERMEK ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNYBEN VALÓ TARTÓZKODÁSI KÖLTSÉGEI EGY RÉSZÉNEK MEGTÉRÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK FELOSZTÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL 1. szakasz A születési sorrendben harmadik, illetve negyedik gyermek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodási költségei egy részének megtérítéséhez szükséges eszközök felosztásáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 5/05., 15/05. és 2/06. szám) ának 1. bekezdésében a tartozó szó után az egy anyától származó szavak kerülnek. A 2. bekezdésben a Végrehajtó Tanácsa szavak helyébe a Kormánya szó kerül. A 6. szakasz 1. bekezdése a következőképpen módosul: A ban említett jog érvényesítéséhez szükséges eszközöket az iskoláskor előtti intézményhez, illetve az általános iskolához a község, illetve a város költségvetése útján kell átutalni. 3. szakasz Ez a határozat a Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában való közzétételét követő nyolcadik napon lép hatályba, és jétől kell alkalmazni. Szám: / Anna Tomanová-Makanová s.k., A Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02., 17/03. és 18/09. szám) 9. szakaszának 2. bekezdése és 25. szakasza alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya február 10-i ülésén A VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNYI KÖZÉPISKOLÁSOK ÉS EGYETEMISTÁK TÁVOLSÁGI ÉS HELYI KÖZLEKEDÉSBEN VALÓ SZÁLLÍTÁSI DÍJA MEGTÉRÍTÉSÉNEK FELTÉTELEIRŐL 1. szakasz A jelen határozat szabályozza a Tartományi Oktatási Titkárság (a továbbiakban: Titkárság) költségvetési eszközeinek a Vajdaság autonóm tartományi községek és városok részére történő felosztásának módját, feltételeit és kritériumait a középiskolások és egyetemisták távolsági és helyi szállítási díjának megtérítése céljából. A jelen határozat 1. szakaszában említett rendeltetésre szolgáló eszközöket az igénybe vevőknek a Vajdaság Autonóm Tartomány költségvetésének a Titkárságok külön rovatrendjében biztosított rendelkezésre álló eszközökkel összhangban kell az igénybe vevők részére felosztani. 3. szakasz A jelen határozat értelmében azok az igénybe vevők, akik jogosultak az eszközökre a Vajdaság autonóm tartományi községek és városok. 4. szakasz Az eszközöket az alábbiak finanszírozására, illetve finanszírozásában való részvételre ítéljük oda: 1) a naponta lakóhelyükről az iskolába városi és városközi közlekedéssel utazó középiskolás tanulók részére; 2) a távolsági és helyi közlekedéssel utazó egyetemi hallgatók részére, akik együttesen eleget tesznek az alábbi feltételeknek: lakhelyük az adott község vagy város területén van, naponta helyi közlekedéssel utaznak a felsőoktatási intézményig (nem veszik igénybe az egyetemi központokban való ellátást), költségvetés terhére tanulnak, először iratkoznak be a tanulmányi évre, nem veszik igénybe a Szerb Köztársaság Oktatási Minisztériuma, Vajdaság Autonóm Tartománya, a helyi önkormányzatok, a Köztársasági Tudós és Művészifjúság Fejlesztési Alapítványa, az Újvidéki Egyetem Tehetséges Hallgatóinak Ösztöndíjalapja és más alapok és közalapítványok által odaítélt ösztöndíjat és kölcsönt. 5. szakasz A jelen határozat 4. szakaszának 1. pontjában említett rendeltetésre szánt eszközök mértékét az alábbi kritériumok alapján állapítjuk meg: 1. a község vagy város területéről naponta lakhelyükről az iskoláig utazó tanulók száma és 2. a községnek vagy a városnak Vajdaság Autonóm Tartomány aktusában megállapított fejlettségi foka Vajdaság Autonóm Tartomány szintjén. A jelen határozat 4. szakaszának 2. pontjában említett rendeltetésre szánt eszközök mértékét az alábbi kritériumok alapján állapítjuk meg: 1. a 4. szakasz 2. pontjában említett egyetemi hallgatók száma a helyi és távolsági közlekedésben és 2. a jelen határozat 4. szakaszának 2. pontjában említett feltételeket teljesítő egyetemi hallgatók szállítási költségeinek előzetes havi számítása. 6. szakasz A jelen határozat 3. szakaszában említett igénybe vevők részére az eszközöket a Titkárság által évente legalább egyszer kiírt pályázat útján ítélik oda.

13 2010. február 26. HIVATALOS LAPJA VAT 2. szám oldal A pályázat lebonyolítására a tartományi titkár különbizottságot alakít (a továbbiakban: különbizottság). A tartományi titkár az eszközök egy részét rendkívüli és előre nem látott esetekben pályázat nélkül is odaítélheti Vajdaság Autonóm Tartomány költségvetéséről szóló tartományi képviselőházi rendelettel összhangban. 7. szakasz A pályázat tartalmazza az aktusnak az elnevezését, amelynek alapján a pályázatot kiírták, a pályázatra való jelentkezésre jogosultak felsorolását, az odaítélendő eszközök terjedelmének alapjául szolgáló kritériumokat, a felosztandó eszközök mértékét és rendeltetését, a pályázati jelentkezés módját és határidejét, valamint a pályázat végrehajtása tekintetében jelentős egyéb adatokat. 8. szakasz A pályázati kérelmet a Titkárságnak egységes formanyomtatványon kell benyújtani, melynek tartalmát a Titkárság állapítja meg. 9. szakasz Az eszközöknek az igénybe vevő számára való odaítéléséről a lebonyolított eljárást követően a különbizottság javaslatára a tartományi titkár dönt. A jelen szakasz 1. bekezdésében említett határozat végleges. 10. szakasz Az eszközök odaítélésével kapcsolatos kötelezettséget a Titkárság a szerződő felek kölcsönös jogait és kötelezettségeit szabályozó szerződés alapján vállalja szakasz Az igénybe vevő köteles az eszközöket odaítélés szerinti rendeltetésre felhasználni, a fel nem használt eszközöket pedig visszatéríteni Vajdaság Autonóm Tartomány költségvetésébe. Az igénybe vevő a folyó év minden negyedévének elteltével a hónap 10-éig köteles időszakos jelent tenni, a költségvetési év végén pedig az eszközök felhasználásáról átfogó jelentést nyújt be a megfelelő dokumentációval, melyet a felelős személy hitelesít. 1 A jelen határozat a Vajdaság AT Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított nyolcadik napon lép hatályba. Szám: / Anna Tomanová-Makanová s.k., A Vajdaság Autonóm Tartomány Garanciaalapjának megalapításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 17/03. és 3/06. szám) 10. szakaszának 2. bekezdése és a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02., 17/03. és 18/09. szám) 25. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya február 3 i ülésén h o z o t t A Kormány j ó v á h a g y j a Vajdaság Autonóm Tartomány Garanciaalapjának évi pénzügyi tervét, amelyet Vajdaság Autonóm Tartomány Garanciaalapjának igazgatóbizottsága január 29-i 8. ülésén fogadott el. I Szám: /2010. Újvidék, február Anna Tomanová-Makanová s.k., A Vajdaság Autonóm Tartomány Garanciaalapjának megalapításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 17/03. és 3/06. szám) 10. szakaszának 2. bekezdése és a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02., 17/03. és 18/09. szám) 25. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya február 3 i ülésén h o z o t t A Kormány j ó v á h a g y j a Vajdaság Autonóm Tartomány Garanciaalapjának évi munkaprogramját, amelyet Vajdaság Autonóm Tartomány Garanciaalapjának igazgatóbizottsága január 29-i 8. ülésén fogadott el. I Szám: /2010. Újvidék, február Anna Tomanová-Makanová s.k., Az egészségvédelemről szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 107/05. szám) 130. szakaszának 3. bekezdése alapján és a Szabadkai Közegészségügyi Intézet megalapításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 11/06. szám) 1. szakaszának 2. bekezdésével kapcsolatban, valamint a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02., 17/03. és 18/09. szám) 25. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya február 3-i ülésén h o z o t t

14 262 oldal - 2. szám HIVATALOS LAPJA VAT február 26. A Kormány dr. MORANA MIKOVIĆ mikrobiológus-parazitológus szakorvost felmenti a Szabadkai Közegészségügyi Intézet megbízott igazgatójának tisztsége alól, amelyre Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsa december 10-én kelt, /2008. számú határozatával nevezte ki. I A VOJVODINA INVESTMENT PROMOTION-VIP VAJDASÁGI BERUHÁZÁSOKAT TÁMOGATÓ ALAP IGAZGATÓBIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK FELMENTÉSÉRŐL 1. szakasz A Kormány felmenti a VOJVODINA INVESTMENT PROMOTI- ON-VIP Vajdasági Beruházásokat Támogató Alap igazgatóbizottságában betöltött tisztségük alól: Szám: /2010. Újvidék, február 3. az ELNÖKÖT: a TAGOKAT: Branislav Pomoriškit Jovo Šaracot Jelena Rist Haas Róbertet Wolfgang Limbetet. 88. Az egészségvédelemről szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 107/05. szám) 130. szakaszának 3. bekezdése alapján, valamint a Szabadkai Közegészségügyi Intézet megalapításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 11/06. szám) 1. szakaszának 2. bekezdésével kapcsolatban és a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02., 17/03. és 18/09. szám) 25. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya február 3-i ülésén h o z o t t A Kormány dr. MORANA MIKOVIĆ mikrobiológus-parazitológus szakorvost - négyéves időtartamra - kinevezi a Szabadkai Közegészségügyi Intézet igazgatójának. I Szám: /2010. Újvidék, február VAJDASÁG AT Kormányának A Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02., 17/03. és 18/09. szám) 25. szakaszának 4. bekezdése alapján és a VOJVODINA INVESTMENT PROMOTION-VIP Vajdasági Beruházásokat Támogató Alap megalapításáról szóló határozat (Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, 14/2004. szám) 9. szakaszával kapcsolatban Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya február 10-i ülésén Ezt a határozat közzé kell tenni Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában. Szám: / A Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02., 17/03. és 18/09. szám) 25. szakaszának 4. bekezdése alapján és a VOJVODINA INVESTMENT PROMOTION-VIP Vajdasági Beruházásokat Támogató Alap megalapításáról szóló határozat (Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, 14/2004. szám) 9. szakaszával kapcsolatban Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya február 10-i ülésén A VOJVODINA INVESTMENT PROMOTION-VIP VAJDASÁGI BERUHÁZÁSOKAT TÁMOGATÓ ALAP IGAZGATÓBIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK KINEVEZÉSÉRŐL 1. szakasz A Kormány kinevezi a VOJVODINA INVESTMENT PROMOTI- ON-VIP Vajdasági Beruházásokat Támogató Alap igazgatóbizottságába: ELNÖK: TAGOK: Gojko Vujnović okl. jogász, Újvidék Anadol Gegić, normatíva és szabványosítási szakember, Újvidék Juhász Bálint okl. közgazdász, Kishegyes Aristea Stakić, az újvidéki Vajdasági Rádió-Te levízió Szerb Nyelvű Hírműsor-szerkesztőségé nek szerkesztője Tobias Stolz. a Szerbiai gazdaságfejlesztés- és foglalkoztatás-támogatási program WBF pro jektvezetője, Berlin, NSZK

15 2010. február 26. HIVATALOS LAPJA VAT 2. szám oldal Ezt a határozat közzé kell tenni Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában. A VOJVODINA INVESTMENT PROMOTION-VIP VAJDASÁGI BERUHÁZÁSOKAT TÁMOGATÓ ALAP FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK KINEVEZÉSÉRŐL Szám: / szakasz A Kormány kinevezi a VOJVODINA INVESTMENT PROMOTI- ON-VIP Vajdasági Beruházásokat Támogató Alap felügyelő bizottságába: ELNÖK: Nada Kosanić okl. közgazdász, Neradin A Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02., 17/03. és 18/09. szám) 25. szakaszának 4. bekezdése alapján és a VOJVODINA INVESTMENT PROMOTION-VIP Vajdasági Beruházásokat Támogató Alap megalapításáról szóló határozat (Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, 14/2004. szám) 13. szakaszával kapcsolatban Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya február 10-i ülésén A VOJVODINA INVESTMENT PROMOTION-VIP VAJDASÁGI BERUHÁZÁSOKAT TÁMOGATÓ ALAP FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK FELMENTÉSÉRŐL 1. szakasz A Kormány felmenti a VOJVODINA INVESTMENT PROMOTI- ON-VIP Vajdasági Beruházásokat Támogató Alap felügyelő bizottságában betöltött tisztségük alól: az ELNÖKÖT: a TAGOKAT: - Boško Erkićet - Aleksandar Kerekešt - Domonkos Rudolfot. Ezt a határozat közzé kell tenni Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában. Szám: / A Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02., 17/03. és 18/09. szám) 25. szakaszának 4. bekezdése alapján és a VOJVODINA INVESTMENT PROMOTION-VIP Vajdasági Beruházásokat Támogató Alap megalapításáról szóló határozat (Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, 14/2004. szám) 13. szakaszával kapcsolatban Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya február 10-i ülésén TAGOK: Nebojša Novaković, a Mezőgazdasági Kar abszolvense, Újvidék Živica Bradarević okl. mérnök, Fehértemplom Ez a határozat közzé kell tenni Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában. Szám: / Az elszállásolási szolgáltatást nyújtó veterniki Fogyatékos Gyermekek és Ifjúság Otthona szociális védelmi intézmény alapítói jogainak és kötelezettségeinek átvételéről szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 7/02. szám) pontja, a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02., 17/03. és 18/09. szám) ának 21. pontja és 25. szakaszának 4. bekezdése alapján, valamint A polgárok szociális védelméről és szociális biztonságának szavatolásáról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 36/91., 33/93., 53/93., 67/93., 46/94., 48/94., 52/96., 29/01., 84/04., 101/05. és 115/05. szám) 65. szakaszának 5. bekezdésével kapcsolatban Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya február 10-i ülésén A Kormány jóváhagyja a veterniki Fogyatékos Gyermekek és Ifjúság Otthona tevékenységének kiterjesztéséről szóló határozatot, amelyet az intézmény igazgatóbizottsága augusztus 21-én megtartott ülésén 623/2-09. szám alatt meg. Ez a határozat közzé kell tenni Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában. Szám: /2010.

16 264 oldal - 2. szám HIVATALOS LAPJA VAT február A Vajdaság Autonóm Tartomány Fejlesztési Alapjának megalakításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 4/02., 7/02., 15/02. és 3/06. szám) 7. szakaszának 2. bekezdése és a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02., 17/03. ás 18/09. szám) 25. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya február 10-i ülésén h o z o t t A Kormány j ó v á h a g y j a Vajdaság Autonóm Tartomány Fejlesztési Alapjának évi pénzügyi tervét, amelyet Vajdaság Autonóm Tartomány Fejlesztési Alapjának igazgatóbizottsága február 1- jei ülésén meg. I Szám: / A Vajdaság Autonóm Tartomány Fejlesztési Alapjának megalakításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 4/02., 7/02., 15/02. és 3/06. szám) 7. szakaszának 2. bekezdése és a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02., 17/03. ás 18/09. szám) 25. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya február 10-i ülésén A Kormány j ó v á h a g y j a Vajdaság Autonóm Tartomány Fejlesztési Alapjának évi munkaprogramját, amelyet Vajdaság Autonóm Tartomány Fejlesztési Alapjának igazgatóbizottsága február 1-jei ülésén meg. I 96. A Vajdasági Román Művelődési Intézet megalapításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 7/08. szám) 18. szakasza és a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02., 17/03. és 18/09. szám) ának 21. pontja és 25. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya február 10-i ülésén A Kormány jóváhagyja a Vajdasági Román Művelődési Intézet Institutului de Culturã al Românilor din Voivodina január decemberi időszakra vonatkozó pénzügyi tervét, amelyet az Intézet igazgatóbizottsága december 28-án megtartott ülésén meg. I Szám: / A Vajdasági Román Művelődési Intézet megalapításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 7/08. szám) 18. szakasza és a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02., 17/03. és 18/09. szám) ának 21. pontja és 25. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya február 10-i ülésén A Kormány jóváhagyja a Vajdasági Román Művelődési Intézet Institutului de Culturã al Românilor din Voivodina a január 1- jétől december 31-éig terjedő időszakra vonatkozó munkaprogramját, amelyet az Intézet igazgatóbizottsága december 28-án megtartott ülésén meg. I Szám: /2010. Szám: /2010.

17 2010. február 26. HIVATALOS LAPJA VAT 2. szám oldal 98. A Tartományi Mezőgazdasági Fejlesztési Alap megalapításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 3/01. szám) 7. szakaszának 2. bekezdése és 10. szakaszának 2. bekezdése és a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02., 17/03. és 18/09. szám) 25. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya február 10-i ülésén A Kormány jóváhagyja a Tartományi Mezőgazdasági Fejlesztési Alap évi munkaprogramját és pénzügyi tervét, amelyet az Alap Tanácsa január 29-én megtartott ülésén meg. I Szám: / Az egyes autonóm tartományi hatáskörök meghatározásáról szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 6/02. szám) 16. szakasza 1. bekezdésének 11. pontja, a Vajdaság AT Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02., 17/03. és 18/09. szám) a 16. pontjának 9. fordulata és 25. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya február 10-i ülésén A Kormány felmenti a mitrovicai Középiskolai Kollégium igazgatóbizottságában betöltött tisztségük alól: az alapító képviseletében: 1. Sanja Bugadžija mitrovicai történelemtanárt, 2. Jasna Arbanas mitrovicai okl. jogászt, 3. Sanja Jovanović mitrovicai osztálytanító tanárt, 4. Snežana Šarić-Novakovićot, a mitrovicai Pčelica Iskoláskor Előtti Intézmény szociális gondozóját; a szülők képviseletében: 1. Dragan Bodrožić ingyiai építésztechnikust, 2. Vesna Rankov vajszkai háztartásbelit; a foglalkoztatottak képviseletében: 1. Suzana Sekulić Đorđević pedagógust, a kollégium szakmunkatársát, 2. Milenko Žilićet, a kollégium gondnokát; I A Kormány a mitrovicai Középiskolai Kollégium igazgatóbizottságába kinevezi: az alapító képviseletében: - elnök Jasna Arbanas mitrovicai okl. jogász; -tagok 1. Nebojša Ognjenović mitrovicai okl. fafeldolgozási erdészmérnök, 2. Boško Umetić mitrovicai tanár, 3. Predrag Martinović mitrovicai munkanélküli elektromechanikus; -a szülők képviseletében: 1. Gordana Đačanin sidi közgazdasági technikus, 2. Ratko Sokol sidi munkás; -a foglalkoztatottak képviseletében: 1. Ljubica Jovanović okl. erdészmérnök, a Kollégium nevelője, 2. Snežana Maričić közgazdasági technikus, adminisztratív alkalmazott. II A mitrovicai Középiskolai Kollégium felügyelő bizottsága elnökének és tagjainak kinevezése négyéves időszakra szól. IV. Szám: / Az egyes autonóm tartományi hatáskörök meghatározásáról szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 6/02. szám) 16. szakasza 1. bekezdésének 11. pontja, a Vajdaság AT Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02., 17/03. és 18/09. szám) a 16. pontjának 9. fordulata és 25. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya február 10-i ülésén A Kormány felmenti a verseci Középiskolai Diákotthon igazgatóbizottságának következő tagjait: - az alapító képviseletében: 1. Aleksandar Dudić okl. geográfust, a verseci Nikola Tesla Műszaki Középiskola tanárát, 2. Snežana Kostić verseci okl. jogászt, 3. Dobru Srbin verseci okleveles közgazdászt, 4. Filip Kalnakot, a belgrádi Tanítóképző Kar Verseci Tagozatának hallgatóját; - a szülők képviseletében: 1. Juka Nikicát, Ürményházáról, 2. Jasmina Sarićot, Homokbálványosról; - az alkalmazottak képviseletében: 1. Knežević Hajnalka okl. pszichológust, az Otthon szakmunkatársát, 2. Slavica Zbiljićet, az Otthon szakképzett szakácsnőjét.

18 266 oldal - 2. szám HIVATALOS LAPJA VAT február 26. I A Kormány a verseci Középiskolai Diákotthon igazgatóbizottságába kinevezi: -az alapító képviseletében: -elnök Snežana Kostić verseci okl. jogász; -tagok 1. Dobru Srbin verseci okleveles közgazdász, 2. Filip Kalnak, a belgrádi Tanítóképző Kar Verseci Tagozatának hallgatója, 3. Sanja Vasić verseci orvos; - a szülők képviseletében: 1. Zoran Ivanov, Fehértemplomról, 2. Radovan Kerkez, Rárosról; - a Diákotthon alkalmazottainak képviseletében: 1. Knežević Hajnalka okl. pszichológus, az Otthon szakmunkatársa, 2. Slavica Zbiljić, az Otthon szakképzett szakácsnője. II A verseci Középiskolai Kollégium igazgatóbizottsága elnökének és tagjainak kinevezése négyéves időszakra szól. IV. Szám: / Az egyes autonóm tartományi hatáskörök meghatározásáról szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 6/02. szám) 16. szakasza 1. bekezdésének 11. pontja, a Vajdaság AT Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02., 17/03. és 18/09. szám) a 16. pontjának 9. fordulata és 25. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya február 10-i ülésén A Kormány felmenti a verseci Középiskolai Diákotthon felügyelő bizottságának következő tagjait: az alapító képviseletében: 1. Milan Miletić ipari menedzsment mérnököt, 2. Stevica Nazarčić okl. jogászt, ügyvédet, 3. Tóth Évát, a verseci Vuk Karadžić Általános Iskola tanítónőjét; a szülők képviseletében: 1. Dragan Lapčević károlyfalvai okl. közgazdászt, 2. Kiro Sokolov fehértemplomi hivatásos altisztet; az alkalmazottak képviseletében: 1. Slobodanka Pećanac közgazdasági technikust, az Otthon raktárosát. I A Kormány a verseci Középiskolai Diákotthon felügyelő bizottságába kinevezi: az alapító képviseletében: - elnök Dragan Konstadinovski verseci okl. jogász; - tagok 1. Biljana Vujasin verseci okl. pedagógus, 2. Ljubodrag Knežević verseci okl. gépészmérnök; - a szülők képviseletében: 1. Ljiljana Selaković-Božović, Fehértemplomról, 2. Dragan Atanacković, Homokbálványosról; - a Diákotthon alkalmazottainak képviseletében: Slobodanka Pećanac, az Otthon számvevőségi referens munkatársa. II A verseci Középiskolai Kollégium felügyelő bizottsága elnökének és tagjainak kinevezése négyéves időszakra szól. IV. Szám: / A Vajdaság Autonóm Tartomány hatásköreinek meghatározásáról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 99/09. szám) 36. szakasza 1. bekezdésének 11. pontja, a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02., 17/03 és. 18/09. szám) a 16. pontjának 9. fordulata és 25. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya február 10-i ülésén AZ ÚJVIDÉKI EGYETEMISTA KÖZPONTI FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI TAGJAINAK FELMENTÉSÉRŐL A Kormány felmenti az újvidéki Egyetemista Központi felügyelő bizottságában betöltött tisztségük alól a következő tagokat: az alapító képviseletében: 1. Svetlana Kosanović okl. jogászt, az Adóhivatal terepi ellenőri felügyelőjét, 2. Bogdan Benić okl. agrármérnököt, 3. Bátori József építésztechnikust, a Pannónia Kisipari Szövetkezet igazgatóját; az egyetemi hallgatók képviseletében: Nemanja Starovićot, Bölcsészettudományi Kar, Újvidék; az Egyetem képviseletében: Dr. Radovan Pejanović professzort, Mezőgazdasági Kar, Újvidék; az alkalmazottak képviseletében: Duško Jovanovot, az Egyetemi Étterem igazgatóját.

19 2010. február 26. HIVATALOS LAPJA VAT 2. szám oldal I Szám: / A Vajdaság Autonóm Tartomány hatásköreinek meghatározásáról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 99/09. szám) 36. szakasza 1. bekezdésének 11. pontja, a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02., 17/03 és. 18/09. szám) a 16. pontjának 9. fordulata és 25. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya február 10-i ülésén AZ ÚJVIDÉKI EGYETEMISTA KÖZPONTI FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI TAGJAINAK KINEVEZÉSÉRŐL A Kormány az újvidéki Egyetemista Központi felügyelő bizottságába kinevezi: az alapító képviseletében: - elnök Srđan Lutkić újvidéki okl. közgazdász; tagok 1. Antun Lukač szabadkai kémiai technológia mérnök, 2. Marko Rovčanin szikicsi egyetemi hallgató; az egyetemi hallgatók képviseletében: Nebojša Novaković, Mezőgazdasági Kar, Újvidék; az Egyetem képviseletében: Dr. Radovan Pejanović professzor, az Újvidéki Egyetem prorektora; az alkalmazottak képviseletében: Blagoje Jokanović, az Elszállásolási Szolgálat referense. I Az újvidéki Egyetemista Központi felügyelő bizottsága elnökének és tagjainak kinevezése négyéves időszakra szól. II Szám: / A Vajdaság AT Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02., 17/03. és 18/09. szám) 2. szakasza 16. pontjának 16. fordulata és 25. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya február 10-i ülésén A ZOMBORI TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR IGAZGATÓJÁNAK A FELMENTÉSÉRŐL A Kormány ZORAN BEKVALACOT f e l m e n t i a zombori Történelmi Levéltár igazgatójának tisztsége alól. I Szám: / A Vajdaság AT Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02., 17/03. és 18/09. szám) 2. szakasza 16. pontjának 16. fordulata és 25. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya február 10-i ülésén A ZOMBORI TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR IGAZGATÓJÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL A Kormány ZORAN BEKVALACOT négyéves időtartamra k i n e v e z i a zombori Történelmi Levéltár igazgatójává. I Szám: / A Vajdaság AT Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02., 17/03. és 18/09. szám) 2. szakasza 16. pontjának 16. fordulata és 25. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya február 10-i ülésén

20 268 oldal - 2. szám HIVATALOS LAPJA VAT február 26. A PANCSOVAI MŰEMLÉKVÉDELMI INTÉZET IGAZGATÓJÁNAK FELMENTÉSÉRŐL A Kormány NIKOLA VLAJIĆOT f e l m e n t i a pancsovai Műemlékvédelmi Intézet igazgatójának tisztségéből. I Szám: / A Vajdaság AT Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02., 17/03. és 18/09. szám) 2. szakasza 16. pontjának 16. fordulata és 25. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya február 10-i ülésén A PANCSOVAI MŰEMLÉKVÉDELMI INTÉZET IGAZGATÓJÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL A Kormány DUŠANKA ANTONIJEV-STAJIĆOT négyéves időtartamra k i-n e v e z i a pancsovai Műemlékvédelmi Intézet igazgatójának. I Szám: / A Menekült, Elüldözött és Széttelepített Személyek Segélyalapjának létrehozásáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 19/06. szám) 16. szakaszának 2. bekezdése és a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02., 17/03. és 18/09. szám) 2. szakaszaszának 21. pontja és 25. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya február 17-i ülésén meghozta az alábbi A Kormány j ó v á h a g y j a a Menekült, Elüldözött és Széttelepített Személyek Segélyalapjának évi pénzügyi tervét, amelyet a Menekült, Elüldözött és Széttelepített Személyek Segélyalapjának igazgatóbizottsága február 1-jei, 68. ülésén meg. I Szám: /2010. Újvidék, február A Menekült, Elüldözött és Széttelepített Személyek Segélyalapjának létrehozásáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 19/06. szám) 16. szakaszának 2. bekezdése és a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02., 17/03. és 18/09. szám) 2. szakaszaszának 21. pontja és 25. szakaszának 4. bekezdése alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya február 17-i ülésén meghozta az alábbi A Kormány j ó v á h a g y j a a Menekült, Elüldözött és Széttelepített Személyek Segélyalapjának évi munkaprogramját, amelyet a Menekült, Elüldözött és Széttelepített Személyek Segélyalapjának igazgatóbizottsága február 1-jei, 68. ülésén meg. I Szám: /2010. Újvidék, február A Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02., 17/03. és 18/09. szám) a 16. pontjának 18. fordulata alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya február 24-i ülésén A NAGYBECSKEREKI ŽARKO ZRENJANIN VÁROSI NÉPKÖNYVTÁR IGAZGATÓBIZOTTSÁGI TAGJAINAK FELMENTÉSÉRŐL ÉS KINEVEZÉSÉRŐL A Kormány f e l m e n t i tisztségéből a nagybecskereki Žarko Zrenjanin Városi Népkönyvtár igazgatóbizottságának tagját: Željko Mojsint. I A Kormány a nagybecskereki Žarko Zrenjanin Városi Népkönyvtár igazgatóbizottsága tagjának k i n e v e z i: Nikola Penjint.

607. Újvidék. 2010. november 25. 21. szám LXVI. évfolyam

607. Újvidék. 2010. november 25. 21. szám LXVI. évfolyam Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. Újvidék 2010. november

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVII. ÉVFOLYAM 27. SZÁM 2012. OKTÓBER 17. ZENTA 203. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 56. szakasza, az állami szervekben létesített munkaviszonyról szóló

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVII. évfolyam 7. szám Topolya, 2015. június 30.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVII. évfolyam 7. szám Topolya, 2015. június 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 7 Година XLVII 30. јун 2015. г., Бачка Топола XLVII. évfolyam 7. szám, 2015. június 30. Број 7. 30.06.2015. СТРАНА 341. OLDAL 2015.06.30.

Részletesebben

FORUM KÖNYVKIADÓ INTÉZET ALAPSZABÁLYÁT I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. szakasz. 2. szakasz

FORUM KÖNYVKIADÓ INTÉZET ALAPSZABÁLYÁT I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. szakasz. 2. szakasz A Forum Könyvkiadó Intézet Igazgatóbizottsága A közhivatalokról szóló törvény 21. szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 1991. évi 42., 1994. évi 71. és 2005. évi 81. száma módosítás és 2005. évi 83. száma

Részletesebben

269. 270. Újvidék. 2006. május 31. 8 szám LXII évfolyam

269. 270. Újvidék. 2006. május 31. 8 szám LXII évfolyam VAT Hivatalos Lapja - Megjelenik havonta kétszer és még szükség esetén öt nyelven - szerbhorvát, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven. - Kéziratokat nem őrizzük meg és nem küldjük vissza. - a Hirdetések

Részletesebben

ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJÁNAK ÉVI TARTALOMJEGYZÉKE. Sorszám Tartalom Szám/oldal

ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJÁNAK ÉVI TARTALOMJEGYZÉKE. Sorszám Tartalom Szám/oldal ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJÁNAK 2008. ÉVI TARTALOMJEGYZÉKE Sorszám Tartalom Szám/oldal 16 A HELYI KOMMUNÁLIS ILLETÉKEK ÁRJEGYZÉKÉBEN SZEREPLŐ DINÁRÉRTÉKEK ÖSSZEHANGOLÁSA 4/35 35 A MOHOLI HELYI KÖZÖSSÉG ALAPSZABÁLYZATA

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIV. ÉVFOLYAM 15. SZÁM 2009. NOVEMBER 17. Z E N T A 137. A helyhatósági választásokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 46. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete 2009.11.16-án

Részletesebben

325. 327. 326. 328. Újvidék

325. 327. 326. 328. Újvidék Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. 325. Újvidék 2011.

Részletesebben

3. szám 34. oldal 2015.04.28

3. szám 34. oldal 2015.04.28 3. szám 34. oldal 2015.04.28 9. Az utakon levő közlekedési biztonságról szóló törvény ( SZK 41/09-es, 53/10-es és 101/11-es számú Hivatalos Közlönye ) 18. szakasza 2. bekezdésének 2. pontja, Csóka község

Részletesebben

409. 410. Újvidék. 2008. szeptember 23. 19. szám LXIV. évfolyam. 5. szakasz

409. 410. Újvidék. 2008. szeptember 23. 19. szám LXIV. évfolyam. 5. szakasz Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. 409. Újvidék 2008.

Részletesebben

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Alapszabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Alapszabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szlovén Köztársaság Alkotmánya (SZK Hivatalos Lapja 91/33. sz.) 64. szakasza és a Nemzeti Önigazgatási Közösségekről szóló törvény (SZK Hivatalos Lapja 94/65. sz.) 9. szakasza értelmében a Muravidéki

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XXXXIII. Évfolyam 10. szám Topolya, november 23.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XXXXIII. Évfolyam 10. szám Topolya, november 23. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 10 Година XXXXIII 23. новембар 2011. г., Бачка Топола XXXXIII. Évfolyam 10. szám Topolya, 2011. november 23. Број 10. 23.11.2011.

Részletesebben

V É G Z É S T hozott CSÓKA KÖZSÉGBEN A SPORT FEJLESZTÉSÉRŐL SZÓLÓ PROGRAM KIDOLGOZÁSÁT VÉGZŐ BIZOTTSÁG MEGALAKITÁSÁRÓL

V É G Z É S T hozott CSÓKA KÖZSÉGBEN A SPORT FEJLESZTÉSÉRŐL SZÓLÓ PROGRAM KIDOLGOZÁSÁT VÉGZŐ BIZOTTSÁG MEGALAKITÁSÁRÓL 73. 12. szám 414. oldal 2015.11.04. A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 119/12-es és 83/2014-es számú Hivatalos Közlönye ) Csóka község Statútuma ( Csóka község 3/11-es számú Hivatalos Lapja Letisztázott

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVII. ÉVFOLYAM 29. SZÁM 2012. NOVEMBER 10. ZENTA 259. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.) 44. szakasza 1. bekezdésének 5. és 6. pontja, Zenta

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXIX 26. април 2007. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXIX 26. април 2007. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 3 Година XXXIX 26. април 2007. г., Бачка Топола XXXIX. évfolyam 3. szám Topolya, 2007. április 26. Broј 3. 26.04.2007. СТРАНА 19. OLDAL 2007.04.29.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2013. MÁJUS 8. Z E N T A 79. A közúti közlekedésben való szállításról szóló törvény (az SZK Hivatalos Lapja, 46/1995., 66/2001., 91/2005., 62/2006. és 31/2011. sz.) 7. és 36. szakaszának

Részletesebben

Újvidék április szám LXIX. évfolyam

Újvidék április szám LXIX. évfolyam Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. Újvidék 2013. április

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA LI. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM 2016. ÁPRILIS 12. Z E N T A 60. Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 78. szakaszának 1. pontja és a falusi sport finanszírozásának

Részletesebben

DÖNTÉST A 2016/2017. TANÉVRE AZ ÖSZTÖNDÍJAK ODAÍTÉLÉSÉRŐL

DÖNTÉST A 2016/2017. TANÉVRE AZ ÖSZTÖNDÍJAK ODAÍTÉLÉSÉRŐL SZERB KÖZTÁRSASÁG ZENTA KÖZSÉG ZENTA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE SZÁM: 451-24/2016-IV-02 Kelt 2016. december 29-én ZENTA А helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. és 83/2014.

Részletesebben

A TANÁCS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK MEGVÁLASZTÁSÁRÓL SZÓLÓ VÉGZÉST. 1. szakasz

A TANÁCS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK MEGVÁLASZTÁSÁRÓL SZÓLÓ VÉGZÉST. 1. szakasz A Magyar Nemzeti Tanács (továbbiakban: Tanács) a Tanács Alapszabályának 37. és 38. szakasza (elfogadva 2014. december 2-án H/1/2014 iratszám alatt) valamint a Tanács Ügyrendjének 19. szakasza alapján (elfogadva

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVI. ÉVFOLYAM 11. SZÁM Z E N T A 110. А Zenta Község egyetemi hallgatói ösztöndíjalapja eszközeinek a felosztásáról szóló szabályzat (Zenta Község Hivatalos Lapja, 16/2009. és 17/2010. szám) 4. szakaszának

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 - Година XXXXIII 7. јул г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 - Година XXXXIII 7. јул г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 7 - Година XXXXIII 7. јул 2011. г., Бачка Топола XXXXII évfolyam - 7. szám, 2011. július 7. Број 7. 07.07.2011. СТРАНА 214. OLDAL

Részletesebben

/Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, Újvidék, 2003. május 22, 8. szám/

/Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, Újvidék, 2003. május 22, 8. szám/ /Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, Újvidék, 2003. május 22, 8. szám/ A nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságjogainak a védelméről szóló törvény (A JSZK Hivatalos Lapja, 11/02. szám) 1. szakaszának

Részletesebben

Újvidék. 2009. október 15. 14. szám LXV. évfolyam

Újvidék. 2009. október 15. 14. szám LXV. évfolyam Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. Újvidék 2009. október

Részletesebben

Újvidék március szám LXVIII. évfolyam. 5. szakasz

Újvidék március szám LXVIII. évfolyam. 5. szakasz Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. 192. Újvidék 2012.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. FEBRUÁR 17. Z E N T A 2. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010. sz. és 101/2010.sz.) 85. szakaszának 2. bekezdése, valamint

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXIII. Évfolyam 5. szám Topolya, 2011. április 28.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXIII. Évfolyam 5. szám Topolya, 2011. április 28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XXXXIII 28. април 2011. г., Бачка Топола XXXXIII. Évfolyam 5. szám Topolya, 2011. április 28. Број 5. 28.04.2011. СТРАНА 91. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXXI 12. март г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXXI 12. март г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXXI 12. март 2009. г., Бачка Топола XXXX évfolyam 4. szám, 2009. március 12. Broј 4. 12.03.2009. СТРАНА 59. OLDAL 2009.03.12. 4.

Részletesebben

133. 134. Újvidék. 2010. március 23. 3. szám LXVI. évfolyam. 2. szakasz

133. 134. Újvidék. 2010. március 23. 3. szám LXVI. évfolyam. 2. szakasz Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. Újvidék 2010. március

Részletesebben

210. Újvidék. 2010. április 12. 5. szám LXVI. évfolyam. 6. szakasz

210. Újvidék. 2010. április 12. 5. szám LXVI. évfolyam. 6. szakasz Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. Újvidék 2010. április

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2015. MÁRCIUS 17. Z E N T A Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 78. szakaszának 1. pontja és az iskolai sport finanszírozásának

Részletesebben

547. Újvidék. 2010. október 29. 19. szám LXVI. évfolyam. 4. szakasz

547. Újvidék. 2010. október 29. 19. szám LXVI. évfolyam. 4. szakasz Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. Újvidék 2010. október

Részletesebben

195. 196. Újvidék. 2006. április 28. 5 szám LXII évfolyam. 4. szakasz

195. 196. Újvidék. 2006. április 28. 5 szám LXII évfolyam. 4. szakasz VAT Hivatalos Lapja - Megjelenik havonta kétszer és még szükség esetén öt nyelven - szerbhorvát, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven. - Kéziratokat nem õrizzük meg és nem küldjük vissza. - a Hirdetések

Részletesebben

Újvidék. 2010. január 28. 1. szám LXVI. évfolyam

Újvidék. 2010. január 28. 1. szám LXVI. évfolyam Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. Újvidék 2010. január

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 Година XXXVII 15. септембар 2005. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 Година XXXVII 15. септембар 2005. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 7 Година XXXVII 15. септембар 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 7. szám Topolya, 2005. szeptember 15. Broј 7. 15.09.2005. СТРАНА 108. OLDAL

Részletesebben

Újvidék. 2008. december 29. 25. szám LXIV. évfolyam. alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsa 2008. Szám: 02-00133/2008. 597.

Újvidék. 2008. december 29. 25. szám LXIV. évfolyam. alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsa 2008. Szám: 02-00133/2008. 597. Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. Újvidék 2008. december

Részletesebben

4/2015. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE

4/2015. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM Az államháztartáson kívüli forrás átadásárólátvételéről 2. oldal 6/2015. (VII. 1.) önkormányzati rendelet 2015. július 1.

Részletesebben

TÖRVÉNY VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY HATÁSKÖREINEK MEGHATÁROZÁSÁRÓL I. ALAPRENDELKEZÉSEK. 1. szakasz

TÖRVÉNY VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY HATÁSKÖREINEK MEGHATÁROZÁSÁRÓL I. ALAPRENDELKEZÉSEK. 1. szakasz TÖRVÉNY VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY HATÁSKÖREINEK MEGHATÁROZÁSÁRÓL I. ALAPRENDELKEZÉSEK 1. szakasz Jelen törvény Vajdaság Autonóm Tartomány (a továbbiakban: Vajdaság AT) hatásköreit határozza meg, és szabályozza

Részletesebben

AZ ÉLSPORT ÉS A SPORTDÍJAK FINANSZÍROZÁSÁRA IRÁNYULÓ NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT A ÉVBEN

AZ ÉLSPORT ÉS A SPORTDÍJAK FINANSZÍROZÁSÁRA IRÁNYULÓ NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT A ÉVBEN A Zenta községben az élsport és a sportdíjak finanszírozásának módjáról szóló szabályzat (Zenta Község Hivatalos Lapja, 27/2015. szám) 8. szakasza alapján az élsport finanszírozására irányuló nyilvános

Részletesebben

Újvidék. 2008. január 31. 1. szám LXIV. évfolyam

Újvidék. 2008. január 31. 1. szám LXIV. évfolyam Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. Újvidék 2008. január

Részletesebben

Fórum Kisebbségkutató Intézet. Alapszabálya

Fórum Kisebbségkutató Intézet. Alapszabálya Fórum Kisebbségkutató Intézet Alapszabálya Jogi Személyek Társulása A Polgári Törvénykönyv 20f 20j paragrafusa alapján 1. cikkely A Társulás neve és jogi formája A Társulás neve: Fórum Kisebbségkutató

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIV. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2009. SZEPTEMBER 8. Z E N T A 111. Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. szám egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2/2007. és 11/2008. szám) 19. szakasza

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 5. szám Topolya, 2014. február 28.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 5. szám Topolya, 2014. február 28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XLVI 28. фебруар 2014. г., Бачка Топола XLVI. évfolyam 5. szám Topolya, 2014. február 28. Број 5. 28.02.2014. СТРАНА 49.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 9 Година XXXXI 18. септембар г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 9 Година XXXXI 18. септембар г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9 Година XXXXI 18. септембар 2009. г., Бачка Топола XXXXI. Évfolyam 9. szám, 2009. szeptember 18. Број 9. 18.09.2009. СТРАНА 2. OLDAL 2009.09.18.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXVII 4. октобар г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXVII 4. октобар г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XXXVII 4. октобар 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 8. szám Topolya, 2005. oktober 4. Broј 8. 04.10.2005. СТРАНА 113.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXV 20. мај 2003. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXV 20. мај 2003. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 3 Година XXXV 20. мај 2003. г., Бачка Топола XXXV. évfolyam 3. szám 2003. május 20. Broј 3. 20.05.2003. СТРАНА 58. OLDAL 2003.05.20. 3. szám 42.

Részletesebben

MAGYARKANIZSA KÖZSÉG PEDAGÓGUS EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYÁT. A célok megvalósulási területe

MAGYARKANIZSA KÖZSÉG PEDAGÓGUS EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYÁT. A célok megvalósulási területe Magyarkanizsa Község Pedagógus Egyesülete Magyarkanizsa Szám: 2/2011-1 Kelt: 2011. március 24-én Az egyesületekről szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Lapjának 51/09 száma) 78. és 12. szakaszok

Részletesebben

VÉLEMÉNY. SZERB KÖZTÁRSASÁG POLGÁRI JOGVÉDŐ /11. B e l g r á d. Iktatószám: Dátum:

VÉLEMÉNY. SZERB KÖZTÁRSASÁG POLGÁRI JOGVÉDŐ /11. B e l g r á d. Iktatószám: Dátum: SZERB KÖZTÁRSASÁG POLGÁRI JOGVÉDŐ 16-2987/11. B e l g r á d Iktatószám: 21307 Dátum: 2011.11.4. A Polgári Jogvédőről szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 79/05. és 54/07. szám) 1. szakaszának 2. bekezdésével

Részletesebben

2. szám 8. oldal 2014.03.05.

2. szám 8. oldal 2014.03.05. 2. szám 8. oldal 2014.03.05. 4. A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 129/07-es számú Hivatalos Közlönye ) 32. szakaszának 9. pontja és Csóka község Statútumának ( Csóka község 3/11-es számú Hivatalos

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 2 Година XXXV 13. мај 2003. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 2 Година XXXV 13. мај 2003. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 2 Година XXXV 13. мај 2003. г., Бачка Топола XXXV. évfolyam 2. szám 2003. május 13. Broј 2. 13.05.2003. СТРАНА 49. OLDAL 2003.05.13. 2. szám 34.

Részletesebben

289. 290. Újvidék. 2006. június 30. 9 szám LXII évfolyam. 5. szakasz

289. 290. Újvidék. 2006. június 30. 9 szám LXII évfolyam. 5. szakasz VAT Hivatalos Lapja - Megjelenik havonta kétszer és még szükség esetén öt nyelven - szerbhorvát, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven. - Kéziratokat nem őrizzük meg és nem küldjük vissza. - a Hirdetések

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 9. szám Topolya, 2013. augusztus 28.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 9. szám Topolya, 2013. augusztus 28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9 Година XLV 28. август 2013. г., Бачка Топола XLV. évfolyam 9. szám Topolya, 2013. augusztus 28. Број 9. 28.08.2013. СТРАНА 395.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

oldal 243 SZENTTAMÁS KÖZSÉG HVATALOS LAPJA Szám Ezen Végzés 1. Pontjában említett eszközök a felsorolt célokra lesznek felhasználva

oldal 243 SZENTTAMÁS KÖZSÉG HVATALOS LAPJA Szám Ezen Végzés 1. Pontjában említett eszközök a felsorolt célokra lesznek felhasználva SZENTTAMÁS KÖZSÉG HVATALOS LAPJA Év XLV Szenttamás, 27.08.2015. Szám: 13. Szükség szerinti kiadmány 101. A költségvetési rendszerről szóló törvény 61. Cikkely 1. Bekezdése szerint ( Szerb Köztársaság Hivatalos

Részletesebben

Az ülést Zenta Község Képviselő-testülete nagytermében 13,00 órai kezdettel tartjuk.

Az ülést Zenta Község Képviselő-testülete nagytermében 13,00 órai kezdettel tartjuk. Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011) 48. szakasza, valamint a Zentai Községi Képviselő-testület ügyrendjének (Zenta Község Hivatalos Lapja, 12/2008. sz.) 76. szakasza alapján

Részletesebben

675. Újvidék. 2009. december 14. 18. szám LXV. évfolyam

675. Újvidék. 2009. december 14. 18. szám LXV. évfolyam Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. Újvidék 2009. december

Részletesebben

KOLIBRI NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYÁT

KOLIBRI NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYÁT Az egyesületekről szóló törvény ( SZK Hivatalos Közlönye, 51/09. sz.) 10. és 12. -a és a Nagycsaládosok Egyesülete Kolibri Közgyűlése 2011. május 9-én megtartott ülésén meghozta a KOLIBRI NAGYCSALÁDOSOK

Részletesebben

70. 72. 71. Újvidék. 2006. február 27. 2 szám LXII évfolyam

70. 72. 71. Újvidék. 2006. február 27. 2 szám LXII évfolyam VAT Hivatalos Lapja - Megjelenik havonta kétszer és még szükség esetén öt nyelven - szerbhorvát, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven. - Kéziratokat nem őrizzük meg és nem küldjük vissza. - a Hirdetések

Részletesebben

629. Újvidék. 2006. december 11. 18 szám LXII évfolyam

629. Újvidék. 2006. december 11. 18 szám LXII évfolyam VAT Hivatalos Lapja - Megjelenik havonta kétszer és még szükség esetén öt nyelven - szerbhorvát, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven. - Kéziratokat nem őrizzük meg és nem küldjük vissza. - a Hirdetések

Részletesebben

115. 117. 116. Újvidék

115. 117. 116. Újvidék VAT Hivatalos Lapja - Megjelenik havonta kétszer és még szükség esetén öt nyelven - szerbhorvát, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven. - Kéziratokat nem õrizzük meg és nem küldjük vissza. - a Hirdetések

Részletesebben

Általános szabályzatot. Általános rendelkezések

Általános szabályzatot. Általános rendelkezések Az alapítványokról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 88/2010. és 99/2011. szám) 34. szakasza és A Prosperitati Alapítvány alapszabálya (meghozva 2016. január 21-én) 10. szakaszának 1.

Részletesebben

PÁLYÁZAT PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZAT PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány TARTOMÁNYI OKTATÁSI, KÖZIGAZGATÁSI ÉS NEMZETI KÖZÖSSÉGI TITKÁRSÁG PÁLYÁZAT Vajdaság autonóm tartományi etnikai közösségek szervezetei támogatására 2013-ban

Részletesebben

AZ ELSŐ HELYI KÖZÖSSÉG STATÚTUMÁT

AZ ELSŐ HELYI KÖZÖSSÉG STATÚTUMÁT A helyi önkormányzatról szóló törvény 72. szakasza (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007 szám) és a helyi közösségi önkormányzatról szóló határozat (Ada Község Hivatalos Lapja, 17/2007 szám)

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG ÉS A TARTOMÁNYI MUNKAÜGYI, FOGLALKOZTATÁSI ÉS A NEMEK EGYENJOGÚSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ TITKÁRSÁG

ZENTA KÖZSÉG ÉS A TARTOMÁNYI MUNKAÜGYI, FOGLALKOZTATÁSI ÉS A NEMEK EGYENJOGÚSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ TITKÁRSÁG A foglalkoztatásról és a munkanélküliség esetén való biztosításról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 36/09. és 88/10. szám) 43. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja, a csökkent munkaképeségű személyek

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIV. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 2009. DECEMBER 11. Z E N T A 146. A tervezésről és építésről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/09. és 81/09. sz. kiig.) 216. szakasza 2. bekezdése, valamint Zenta község

Részletesebben

A RANGLISTAJAVASLATOT A 2016/2017-ES ÉVBEN A HALLGATÓI ÖSZTÖNDÍJAK ODAÍTÉLÉSÉRŐL. A felsőoktatási intézmény neve. A hallgatói évek

A RANGLISTAJAVASLATOT A 2016/2017-ES ÉVBEN A HALLGATÓI ÖSZTÖNDÍJAK ODAÍTÉLÉSÉRŐL. A felsőoktatási intézmény neve. A hallgatói évek SZERB KÖZTÁRSASÁG ZENTA KÖZSÉG AZ ÖSZTÖNDÍJAK ODAÍTÉLÉSÉBEN ILLETÉKES BIZOTTSÁG SZÁM: 451-24/2016--02 KELT: 2016. december 20-án ZENTA A hallgatói ösztöndíjakról szóló szabályzat (Zenta Község Hivatalos

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról

MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/180-6/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. május 29-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá ./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

354. 355. 356. Újvidék

354. 355. 356. Újvidék Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. Újvidék 2013. április

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIX. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 2014. DECEMBER 1. Z E N T A 130. A Zenta község mezőgazdaság-fejlesztési költségvetési pénzalapjának megalapításáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos

Részletesebben

R E G I S Z T E R A VAJDASÁG AT HIVATALOS LAPJÁBAN 2006-BAN MEGJELENT AKTUSOK

R E G I S Z T E R A VAJDASÁG AT HIVATALOS LAPJÁBAN 2006-BAN MEGJELENT AKTUSOK R E G I S Z T E R A VAJDASÁG AT HIVATALOS LAPJÁBAN 2006-BAN MEGJELENT AKTUSOK Regiszter HIVATALOS LAPJA VAT 3 oldal REGISZTER A VAJDASÁG AT HIVATALOS LAPJÁBAN 2006-BAN MEGJELENT AKTUSOK Vajdaság Autonóm

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2008. AUGUSZTUS 29. Z E N T A 54. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakaszának 1. pontja és Zenta község statútumának (Zenta Község

Részletesebben

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. alapító okirata

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. alapító okirata XX/1130/5/2010. A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2) bekezdésében, az államháztartás

Részletesebben

403. 404. Újvidék. 2009. július 22. 10. szám LXV. évfolyam

403. 404. Újvidék. 2009. július 22. 10. szám LXV. évfolyam Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. Újvidék 2009. július

Részletesebben

699. 701. 700. 702. Újvidék

699. 701. 700. 702. Újvidék Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. 699. Újvidék 2013.

Részletesebben

34. 36. 35. Újvidék. 2007. február 20. 2 szám LXIII évfolyam

34. 36. 35. Újvidék. 2007. február 20. 2 szám LXIII évfolyam VAT Hivatalos Lapja - Megjelenik havonta kétszer és még szükség esetén öt nyelven - szerbhorvát, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven. - Kéziratokat nem őrizzük meg és nem küldjük vissza. - a Hirdetések

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVIII 31. мај 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVIII 31. мај 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXVIII 31. мај 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 10. szám Topolya, 2006. május 31. Broј 4. 31.05.2006. СТРАНА 57.

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 7. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Garas u. 26. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Bárdos Lajos

Részletesebben

A RANGLISTAJAVASLATOT A 2015/2016. TANÉVBEN A HALLGATÓKNAK AZ ÖSZTÖNDÍJ ODAÍTÉLÉSÉRŐL

A RANGLISTAJAVASLATOT A 2015/2016. TANÉVBEN A HALLGATÓKNAK AZ ÖSZTÖNDÍJ ODAÍTÉLÉSÉRŐL SZERB KÖZTÁRSASÁG ZENTA KÖZSÉG AZ ÖSZTÖNDÍJAK ODAÍTÉLÉSÉBEN ILLETÉKES BIZOTTSÁG SZÁM: 451-32-5/2015--02 DÁTUM: 2015. 12. 07. ZENTA A hallgatói ösztöndíjakról szóló szabályzat (Zenta Község Hivatalos Lapja,

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVII. ÉVFOLYAM 22. SZÁM 2012. JÚLIUS 02. ZENTA 93. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta Község Zenta Község Képviselő-testülete Ifjúsági Tanács Iktatószám: 016-40/2012-I Kelt: 2012. június

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 4. szám Topolya, 2005. május 31. Broј 4. 31.05.2005. СТРАНА 63. OLDAL

Részletesebben

Újvidék. 2008. március 24. 5. szám LXIV. évfolyam 140.

Újvidék. 2008. március 24. 5. szám LXIV. évfolyam 140. Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. Újvidék 2008. március

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítására Előadó: dr.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVII. ÉVFOLYAM 02. SZÁM 2012. JANUÁR 27. ZENTA 11. Az állami szervekben létesített munkaviszonyokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 48/91., 66/91., 44/98. másik törvény, 49/99. másik törvény,

Részletesebben

Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a

Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a A Ramocsaházi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratáról A Képviselő-testület: 1. A Ramocsaházi

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVII. ÉVFOLYAM 38. SZÁM 2012. DECEMBER 31. Z E N T A 326. KULTURNO-OBRAZOVNI CENTAR THURZÓ LAJOS Az igazgató bizottság 05-8-8 iktatószámú, 2012.12.10.-i döntése alapján határozatot hozott A ZENTAI THURZÓ

Részletesebben

A Kormány. /2006. ( ) Korm. rendelete. a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről

A Kormány. /2006. ( ) Korm. rendelete. a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről Melléklet a 13469-1/2006.-SZMM számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2006. ( ) Korm. rendelete a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről A Kormány az Alkotmány 35. -a (2) bekezdésében megállapított

Részletesebben

Polgári Jogvédő SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 16-166/11. TARTOMÁNYI OMBUDSMAN Belgrád Iktatószám: 1714 Dátum: 2011.03.16.

Polgári Jogvédő SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 16-166/11. TARTOMÁNYI OMBUDSMAN Belgrád Iktatószám: 1714 Dátum: 2011.03.16. Polgári Jogvédő SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 16-166/11. TARTOMÁNYI OMBUDSMAN Belgrád Iktatószám: 1714 Dátum: 2011.03.16. A Szerb Köztársaság alkotmánya (Az SZK Hivatalos Közlönye, 98/06.

Részletesebben

A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAINAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAINAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 4. melléklet az 1/2013. (II.20.) önkormányzati rendelethez 1 2 3 4 5 6 A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAINAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 1 Módosította: a 11/2013 (VII. 3.) önkormányzati rendelet 4. -a. Hatályos 2013. július

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Vasi Rendőr Sportsegély- és Sportegyesület Elnöksége Szám:.../ 2007 VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely 2007. május 30. 2 A Vasi Rendőr Sportsegély-

Részletesebben

NYILVÁNOS HIRDETMÉNYT ADA KÖZSÉG KÖZTULAJDONÁT KÉPEZŐ ÉPÍTÉSI TELEK ELTULAJDONÍTÁSÁRA ÍRÁSBELI AJÁNLATOK BEGYŰJTÉSE ÚTJÁN

NYILVÁNOS HIRDETMÉNYT ADA KÖZSÉG KÖZTULAJDONÁT KÉPEZŐ ÉPÍTÉSI TELEK ELTULAJDONÍTÁSÁRA ÍRÁSBELI AJÁNLATOK BEGYŰJTÉSE ÚTJÁN Ada község statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 10/2014. szám egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 60. szakaszának 3v pontja, valamint az építési telkek elidegenítéséről és bérbeadásáról szóló határozat

Részletesebben

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA 2013. február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Taksony Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Dunavarsány Város Önkormányzat Erkel Ferenc

Részletesebben

Óbecse Község Választási Bizottsága a án megtartott ülésén megerősítette

Óbecse Község Választási Bizottsága a án megtartott ülésén megerősítette A helyhatósági választásokról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007., 34/2010. az AB Határozata és 54/2011. számok), 15. szakasza 1. bekezdésének 12. pontja alapján Óbecse Község

Részletesebben

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33. Okirat száma: A 39/2015.(III.19.) határozat 1. melléklete Módosító okirat A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Sajószentpéter Városi Önkormányzat képviselő-testülete által 2014. február 27. napján kiadott,

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T a sportösztöndíjak Zenta község évi költségvetéséből történő odaítélésére irányuló eljárás megindításáról

H A T Á R O Z A T O T a sportösztöndíjak Zenta község évi költségvetéséből történő odaítélésére irányuló eljárás megindításáról Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 78. szakaszának 1. pontja és a sportösztöndíjak odaítéléséről szóló szabályzat (Zenta Község Hivatalos Lapja, 12/2016. szám) 7. szakasza

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA. Egységes szerkezetben

ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA. Egységes szerkezetben ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetben Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. április 20. A 24/2012. (IV. 20.) számú Képviselő-testületi

Részletesebben