BEVEZETÉS A GYÓGYPEDAGÓGIÁBA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BEVEZETÉS A GYÓGYPEDAGÓGIÁBA"

Átírás

1 TÁMOP /1/B MENTOR(h)ÁLÓ PROJEKT MAGYAR ADÉL, TÓTHNÉ ASZALAI ANETT, MÁTÉNÉ HOMOKI TÜNDE BEVEZETÉS A GYÓGYPEDAGÓGIÁBA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUS-KÉPZŐ KAR, GYÓGYPEDAGÓGUS-KÉPZŐ INTÉZET

2 Tartalom: Bevezető 3. o. I. Esetismertetés, esettanulmány 1) Az esetismertetés, esettanulmány meghatározása, szerepe a gyógypedagógiában, a diagnosztikus munkában 4-6. o. 2) Az elkészítés módszertana 6. o. 3) Az esetismertetés felhasználása a gyógypedagógiában 6-8. o. II. Esetismertetés o. III. Esetismertetés o. IV. Esetismertetés o. Záró gondolatok 46. o. Irodalom o. 2

3 Bevezető A jegyzet segédanyag a Bevezetés a gyógypedagógiába című kurzus tananyagához, annak elmélyítését segíti. Célunk, hogy az esetismertetés műfajának rövid áttekintésével és konkrét tanulmányokkal világítsunk rá annak gyógypedagógiai felhasználhatóságára. Áttekintést nyújtunk a fogyatékos emberekről, a fogyatékosságról, akadályozottságról, a komplex gyógypedagógiai tevékenységről. Bevezető ismereteket adunk a fogyatékosságok, sérülések, akadályozottságok felismeréséről, differenciálásáról, a gyógypedagógiai nevelés, oktatás, fejlesztés módszertanáról, a gondozósegítő eljárásokról, valamint azok alkalmazásáról. a Szerzők 3

4 I. Esetismertetés, esettanulmány 1. Az esetismertetés, esettanulmány meghatározása, szerepe a gyógypedagógiában, a diagnosztikus munkában A pszichológiában a pszichodiagnosztika a különféle lelki folyamatok egyéni, ill. típusos jellegzetességeinek feltérképezése meghatározott pszichológiai vizsgáló eljárások segítségével. Célja egy személy vagy csoport pszichés jellemzőinek, képességeinek, attitűdjeinek, magatartásának, várható fejlődésének, esetleges lelki működési rendellenességeinek megállapítása. Eszköztárában megtalálható az ellenőrzött kísérlet, a természetes megfigyelés, az esettanulmány, a statisztikai módszer (kérdőívek, interjúk, tesztek), melyek közül céljának megfelelően szelektál (Mérei Szakács, 1998). A diagnózisalkotás a pszichológia világában gyakran több lépcsőből álló folyamat, mely az első találkozástól kezdve a terápiába is belenyúlhat. A pedagógiában a pedagógiai ismeretátadási folyamat során az értékeléssel együtt diagnosztizálás is történik, vagyis a pedagógus megismeri a tanuló fejlődésmenetét, tudásszintjét, képességeit, a követelményekhez való "illeszkedés" s az attól való eltérés mértékét. A követelményekhez való illeszkedésről érdemes lenne fordított analógiában gondolkodnunk. A közoktatásnak a követelmények támasztásával minden egyes gyermek nevelhetőségéhez (a nevelési-oktatási követelmények gyermekben rejlő előfeltételei) igazodnia kellene, azonban ezt a gyermekek bizonyos hányadánál nem tudja megtenni, "összeillési zavar" (Illyés, 2000) lép fel, aminek következtében a gyermek az adott pedagógiai környezetben korlátozott nevelhetőségűvé válik. Az össze nem illés hol az egyén, hol az intézmény alkalmatlanságában nyilvánul meg. Tágabb értelemben a pedagógiai diagnosztika a tanítási-tanulási folyamat optimalizálása érdekében szinte minden, az oktatással kapcsolatos döntés-előkészítő jellegű tevékenységet felölel, úgymint információgyűjtés és elemzés, hatékony pedagógiai eljárások, megfelelő tanulásszervezési módok kiválasztása, curriculum-értékelés támogatása. (Orosz, 1995) A gyógypedagógiában az elmúlt évtizedekben az ismeretanyag felhalmozódásával jól körülhatárolható gyógypedagógiai pszichodiagnosztikai ismeretrendszer alakult ki, amely a fogyatékosság megismerésének meghatározó elemévé vált. A kezdeti deficitorientált diagnosztikus megközelítés gyökerei az orvosi modellig nyúlnak, mely elsősorban a biológiai 4

5 tényezőkre koncentrál és kevéssé veszi figyelembe azt a szociokulturális feltételrendszert, mely ugyancsak előidézője lehet a képességek eltérő fejlődésének. (Gerebenné, 2004) A gyógypedagógiai pszichodiagnosztikában az aktuális állapotleírás mellett és helyett egyre inkább tért nyert a folyamatdiagnosztika és fejlesztésdiagnosztika. Nem a fogyatékosság került fókuszba, hanem maga a fogyatékosságot hordozó ember, s hamar felismerték, hogy "nem csak a sérült képességeket kell vizsgálni, diagnosztizálni, hanem azt az embert, aki ezeknek hordozója, és aki a maga egészlegességében éli meg saját képességdeficitjeinek hatását egész személyiségére." (Lányiné Takács, 2004) A képességek és tulajdonságok eltérő fejlődésének megismerése kezdetektől fogva magában hordozza a holisztikus megközelítést, oly módon, hogy a sajátos igényű gyermekek/fiatalok/felnőttek megismerését a lehető legkomplexebb módon biztosítja azáltal, hogy a bio-pszicho-szociális viszonyítási keret mentén gondolkodik az emberről. Integrálja a gyógypedagógiai, pszichológiai és medicinális ismereteket annak érdekében, hogy minél teljesebb kép alakuljon ki a vizsgált személyről. Mindez összhangban áll azzal az ökológiai szemlélettel, melynek egyik jeles képviselője, Otto Speck (1998) szerint a gyógypedagógia elméleti és gyakorlati kérdéseit nagyobb összefüggésbe ágyazva, közeli és távoli meghatározóik egymáshoz való valóságos viszonyát mindig szem előtt tartva vizsgálja. A rendszerszemlélet szerint a gyógypedagógia önállósága viszonylagos, semmilyen vonatkozásban nem függetlenedhet más vele érintkező területektől. A gyógypedagógia csak akkor lehet hatékony, ha a szomszédos vagy átfedő területekkel együttműködik, ha integrálódik más, átfogóbb rendszerekbe, és saját működését e rendszerek működéséhez igazítja. (Speck 1998, idézi Illyés 2000) A korszerű gyógypedagógiai diagnosztikus munka három fő irányvonal mentén formálódik. Meghatározója a komplexitásra való törekvés; az egész életívet, a fejlődést követve egy teljes folyamat része; a viszonyítás az egyénhez önmagához történik meg. A fentieken túl a gyógypedagógiai pszichodiagnosztikára is érvényes a megismerés hatékonysága érdekében a racionalitásra és objektivitásra törekvés, tervszerűség, szisztematikusság, módszeresség, pontosságra, koherenciára való törekvés, kollektivitás és kritikai alapállás. (Szokolszky, 2004) 5

6 A fenti diagnosztikus alapelvek megvalósításának keretét adja a diagnosztikus munkának esettanulmányba, esetismertetésbe ágyazott összegzése. 2. Az elkészítés módszertana A gyermek/tanuló komplex megismerése akkor lehet sikeres, ha azt fejlődésében, a folyamatok kialakulásának dinamikáját figyelembe véve vizsgáljuk, figyelembe véve a gyógypedagógiai/pedagógiai segítségnyújtás irányait és feladatait. A képességek és funkciók, valamint ezek működését meghatározó belső és külső feltételek feltárásának a pedagógiai aspektusa az óvodai, iskolai teljesítmények, tudásszintek, tantárgyi teljesítmények, a taníthatóság, a motiváció, s mindezek intézményes feltételeinek, körülményeinek feltárását célozzák. A pszichológiai megközelítésből az értelmesség, intelligencia, beszéd, mozgás, rajzképesség, kognitív funkciók, magatartás, személyiség, s mindezek életkori fejlettségének és fejlődésének feltárása történik. A modell orvosi-kóroki komponense a probléma lehetséges biológiai és környezeti feltételeit, ezek kapcsolatát, az egyén egészségi állapotára gyakorolt hatását, az életkornak megfelelő szomatikus fejlettséget hivatott feltárni. Mind a pedagógiai, mind a gyógypedagógiai vizsgálódások sem nélkülözhetik a szociális szempontú megközelítést, aminek szellemében figyelembe kell venni az életmódot, az életkörülményeket, az interperszonális kapcsolatokat, s mindezek környezetre és a gyermek személyére gyakorolt hatásait. (Gerebenné, 2004). A megközelítések egyben a résztvevő szakemberek kompetenciáit is kijelölik. A gyógypedagógiai esettanulmány olyan összegzését adja, egyben a folyamatdiagnosztika előremutató és visszacsatolást biztosító dokumentumát képezi, amely a fenti megközelítések vizsgálati eredményeit tartalmazza. Eközben nem hiányzik a bemutatott személy holisztikus szemléletű bemutatása. 3. Az esetismertetés felhasználása a gyógypedagógiában A pedagógiai diagnosztikai ismeretek hozzájárulnak ahhoz, hogy a pedagógus, gyógypedagógus a tanítási órán, a fejlesztő foglalkozáson, a tanulási folyamatban reálisan tudja megállapítani, értékelni a gyermek fejlettségi állapotát, teljesítményeinek változását, viselkedését, reakcióját, és képes legyen mérlegelni saját bánásmódjának és elvárásainak várható hatását (Mesterházi, 1998). A fejlesztést végző gyógypedagógus által készített esetismertetés, mely a pedagógiai diagnosztikus eredményeket is tartalmazza, segíti a gyermek fejlődését, fejlesztését abban az esetben, ha a fejlesztő szakember személye, illetve a gyermeket, tanulót ellátó intézmény 6

7 változik. Fontos, a folyamatdiagnosztikát biztosító szerepe, hogy a kontroll-vizsgálatoknál a diagnosztikus team tagjai megismerjék, és beépítsék szakértői véleményükbe az esettanulmány tartalmát. A komplex gyógypedagógiai megismerésben szétválaszthatatlanul összefonódik az ismeretek, készségek, jártasságok felmérése, a teljesítmény- és funkciószintű diagnosztika. Segít ebben a szakvélemény, amely megállapítja a pedagógusok által gyanított testi, érzékszervi, értelmi vagy más akadályozottságot. Javaslatot tesz az iskolában alkalmazott vagy az egységes gyógypedagógiai módszertani központból érkező gyógypedagógus habilitációs, rehabilitációs fejlesztő tevékenységére. Fontos lenne elkülönítenünk egymástól a gyakorlatban a szakértői-, a szak- és a (gyógy)pedagógiai véleményt. A szakértői vélemény a vizsgált személyről alkotott egységes kép írásos rögzítése, mely a komplex gyógypedagógiai pszichodiagnosztikai szakértői vizsgálat összegzése révén jön létre, s központi részét a diagnózis, a vizsgálat összegző megállapítása képezi, mely a különleges nevelési és oktatási problémákat határolja körül (Nagyné Réz, 2006). A szakértői vélemény hatósági döntést alapoz meg. Az alapján az adott gyermek/tanuló különleges gondoskodásban, többletkedvezményekben részesülhet. Tartalmát, elkészítését és hatáskörét az érvényes közoktatási törvény és a kapcsolódó rendeletek szabályozzák. A gyógypedagógiai (szak)vélemény a gyógypedagógus vizsgálata alapján az aktuális állapotra a tanuló fejlődésének alakulására, fejlettségi állapotára, tudásszintjére vonatkozó vélemény, mely hatósági döntést nem alapoz meg. A szakértői vélemény akkor lesz igazán hatékony eszköz a pedagógus kezében, ha a törvény által szabályozott kereteken túl megfelel bizonyos szakmai követelményeknek: Objektív legyen, hűen tükrözze a valóság történéseit, ugyanakkor holisztikus értelmezési keretet nyújtson. Válaszoljon a klinikai kérdésre, tekintettel legyen a szülő/gyermek által hozott problémára. Törekedjen az eredmények minőségi elemzésére, szintetizálására, a teljesítményegyüttjárások értelmezésére. Az állapotot a maga kialakulási folyamatában, dinamikájában mutassa be. A pedagógus, a szülő, a fenntartó és az érintett számára egyaránt tapintatosan informatív és érthető, értelmezhető legyen. 7

8 A gyermeket/tanulót segítse hozzá az őt megillető különleges gondozáshoz, konkrét javaslatokat adjon az egyéni fejlesztési terv elkészítéséhez. Így a szakértői vélemény segít a befogadó pedagógusnak az elindulásban, az egyéni fejlesztési terv kialakításában a "mit, miért, ki, mikor, hogyan, mivel" kérdések megválaszolásával. Emellett egy gyermekkövető rendszer részeként a szakértői vélemény szerves részévé válhatna a tanulói portfóliónak, mely biztosíthatná nemcsak a szakemberek, hanem maga a gyermek és családtagjai számára is a fejlődés, változás figyelemmel kísérését (Falus Kimmel, 2003). Mindhárom vélemény számára hasznos alapinformációkat tartalmazó, a gyógypedagógiai megismeréshez az állapot-megismerést, értékelést biztosító komplex dokumentumot jelent a gyógypedagógiai estismertetés, esettanulmány. A gyógypedagógiai pszichodiagnosztika új távlatai szorosan összefüggnek a sajátos bánásmódot igénylő ember életminőségének javításával, s ily módon az utóbbi időben egyre inkább előtérbe kerül az akadályozottságot megélő ember mentális egészségvédelme. Ennek egyik sarokpontja az ember önészlelése, önattribúciója. Így szükségszerűvé vált, s a következőkben is fontos olyan vizsgáló eljárások, metodikák kidolgozása, adaptálása, melyek a sérült gyermek/felnőtt önmagához, saját fogyatékosságához való viszonyát, énerejét, megküzdési pontenciálját mérik fel és támogatják. (Szabó Mohai, 2004) A komplex esetfeltárások, a longitudinális nyomonkövetés összefoglaló dokumentumaként pedig az estismertetés és az esettanulmány biztosíthatja a multidiszciplináris diagnosztikus team(ek) számára azt az információs bázist, amellyel a fogyatékos személyről a legkomplexebb módon, bio-pszicho-szociális megközelítésekben tudjon gondolkodni. 8

9 II. Esetismertetés 1. MÁTÉNÉ HOMOKI TÜNDE Egy súlyosan-halmozottan fogyatékos gyermek komplex gyógypedagógiai fejlesztése a folyamatdiagnosztika tükrében 1. BEVEZETÉS M. súlyosan- halmozottan fogyatékos kisfiú, akinek fejlődési rendellenességét méhen belül felismerték és közölték az orvosok a szülőpárral. A szülők humanisztikus, családközpontú szemléletük és vallási meggyőződésük miatt egyértelműen a magzat vállalása, kihordása és a gyermek fogadása mellett döntöttek. A születés utáni napokban az orvosok komor prognózist rajzoltak fel a gyermek életkilátásaival kapcsolatban. A nem túl reményteljes jövőkép miatt a szülők sokáig úgy gondolták, hogy kisfiuk számára legfontosabb a család védő-óvó, gondoskodó támogatása és szeretete, az egészségügyi ellátáson kívül nem fordultak segítségért sehová, maguk birkóztak meg a kisfiú fejlesztésének nehézségeivel, melyhez mobilizálták a család erőforrásait. M. 5 éves koráig nem részesült gyógypedagógiai segítségnyújtásban. Ekkor kezdett korai fejlesztésre járni, tanköteles korba lépésétől pedig fejlesztő felkészítő foglalkozásokon vett részt. 7;9 évesen egyike volt azoknak a súlyosan-halmozottan fogyatékos gyermekeknek, akik a közoktatási törvény évi módosításának köszönhetően szeptemberétől elsők között kapcsolódhattak be a mindennapos iskoláztatásba, a fejlesztő iskolai oktatás szervezeti keretei között. Az esetismertetés időpontjában 12;7 éves kisfiú érzelmi és szociális biztonságot nyújtó, elfogadó és támogató családi háttérben nevelkedik egy vidéki nagyvárosban és mindennap iskolába jár! 2. ANAMNÉZIS 2.1 Az anamnézis felvételének körülményei Az anamnézis felvétel idején M. 10; 5 éves. Az anamnesztikus adatokat az édesanya mondja el, aki korábban a különböző szakértői vizsgálatok során már több alkalommal vett részt kórelőzményt feltáró beszélgetésekben. Ennek ellenére nagyon szívesen vállalta a találkozást. Oldottan, bizalmasan és részletesen válaszolt a kérdésekre. A beszélgetést olykor tapintatosan 9

10 vissza kellett terelni a kikérdezés támpontjaira, mert az édesanyát a kisfiával kapcsolatos, érzelmekkel gazdagon átszőtt élményei olykor elragadtatták és eltávolították a konkrét kérdéstől. Minden szavából, gesztusából a gyermeke iránt érzett feltétel nélküli szeretete, elfogadása, türelme, bizalma és a fejlődésében vetett hite sugárzott. 2.2 Részletes anamnézis Családi anamnézis, familiáris adatok M. hétgyermekes nagycsaládban nevelkedik, a család teljes, helyzete rendezett. 3 szobás családi házban élnek. Az édesapa őstermelőként dolgozik, az édesanya ápolási díjat vesz igénybe a kisfiú jogcímén. A szülőpár kapcsolata kiegyensúlyozott, szeretetteljes. A gyermek ellátásában elsősorban az édesanya és az édesapa vesz részt, de a testvérek is szívesen és sokat segítenek. Testvérei között tartós betegség, tanulási nehézség nem fordul elő. A családban többen küzdenek látásgyengeséggel, az apai nagyszülők, az édesapa és valamennyi gyermek szemüveges A gyermekvárás (várandósság) körülményei Az anya kilenc alkalommal volt várandós, ebből hét gyermek született. A további két terhesség spontán vetéléssel megszakadt. M. a IX/7. várt és panaszmentes terhességből született. Az édesanya a várandósság ideje alatt mindvégig egészséges volt, gyógyszereket nem szedett. A gyermek súlyos fejlődési rendellenességét már a magzati életben, méhen belül diagnosztizálták. Az orvosok részéről felmerült a terhesség megszakításának lehetősége, melytől a szülőpár teljesen elzárkózott. Ezzel elkezdődött kálváriájuk. Speciális esetük miatt a lakóhelyükön praktizáló szülészorvos, akinél az édesanya a gyermekeit szülte, nem vállalta sem a terhesgondozást, sem a szülés levezetését. Több klinikát és szülészorvost is megjártak lakóhelyükhöz közel, közöttük országos hírnevű klinikát is, de sikertelenül. Végül a fővárosban találtak olyan kórházat és orvost, aki felvállalta őket. Minden alkalommal több órát kellett utaznia az anyukának, hogy eljusson orvosához. A várandósság további időszakában az édesanya saját maga járt utána születendő gyermeke betegségének, önerőből szedte össze az általa is elérhető szakirodalmat. A történtek lelki feldolgozásához sem kapott szakszerű segítséget sehonnan, csak hitére, a családtagjaira és a barátokra támaszkodhatott Születési, újszülöttkori adatok A gyermek tervezett császármetszéssel jött a világra a várandósság 38. gesztációs hetében. A császármetszést a magzati életben felismert súlyos fejlődési rendellenesség és méhen belüli sorvadás tünetei indokolták a kíméletes szülés-születés érdekében, a gyermek védelmében. 10

11 M. súlyos spina bifidával, alsó végtagi paraparesissel és hydrocephalus internussal született. A műtéti beavatkozást kísérő altatás miatt az édesanyának nincsenek felidézhető emlékei arról, hogy az újszülött azonnal felsírt-e, de a gyermek 8/ 9-es Apgar értéke jó állapotú újszülöttre utal. Születési súlya 2260 g, hossza 49 cm, fejkörfogata 31 cm. Világra jöttét követően megtörtént a nyitott hátgerinc műtéti korrekciója valamint az agyvíz elvezetésének érdekében shunt beépítésére is szükséges volt A fejlődés mérföldkövei a kisgyermekkorban Mozgás Két-három hónapos korától hason fekvésben emeli a fejét, hat-hét hónaposan a hátáról a hasára fordul, önállóan képes felülni nyolc-kilenc hónaposan. Kilenc-tíz hónapos korától a helyváltoztató mozgás érdekében fókamozgás- szerűen kúszik. Felállni csak járógépben és járókeret segítségével képes 8 éves kortól. Kogníció Két-három hónaposan tárgyakért nyúl, azokat szájába veszi, egyik-kézből a másikba helyezi három-négy hónaposan. Féléves korában edényből kivesz-betesz tárgyakat. Kockákból tornyot épít kilenc-tíz hónapos korától. A kirakós játékok nagyon korán, már hónaposan felkeltik a figyelmét és ezekkel tartósan elfoglalja magát. Feltűnő azonban, hogy a ceruza és egyéb íróeszközök a kisgyermekkorban egyáltalán nem érdekelik, ezért firkaélménye nincs. Szocializáció Az édesanya elmondása szerint már nagyon korán odafigyelt a családtagokra, de kilenc-tíz hónapos koráig nem jelez vissza mosolygással, komoly kisbaba volt. Az idegeneket megkülönbözteti a családtagoktól, nem fél, de távolságtartó irántuk. Nyolc-tíz hónapos kora óta utánoz, tapsol, integet. Nem egészen két éves, amikor az édesanya mellett már szívesen tevékenykedik, például a konyhában. Testvérei játék kezdeményezéseibe korán bekapcsolódik. Három évesen a szülők különös megnyilvánulásokra figyelnek fel a gyermek viselkedésében, pl. mániákus rendrakás maga körül, félelem a tűz pattogásától, a fül befogása és riadtság hangos zajoktól, de szakmai ismeret és szakszerű segítség nélkül nem tudják mire vélni ezeket az eseteket. Beszéd Három-négy hónaposan elnyújtott hangokat ad, fél éves korától gagyog. Kilenc-tíz hónaposan néhány szót mond és megérti a tiltást. Kevéssel az első születésnapja után kérésre megmutatja 11

12 néhány testrészét illetve képeskönyvekben képeket megmutat. A folyamatos beszéd kialakulásának idejére az édesanya pontosan nem emlékszik, de elmondja, hogy rövid mondókát, dalszöveget a kisfiú gyorsan, hibátlanul megjegyez, hangulati állapotától függően kérésre elmondja. Beszédében feltűnik, hogy kedvenc hangzású szavait, rövid mondatait szereti ismételgetni. Szavakat, rövid mondatokat pontosan után mond, de spontán beszéde gyakran halandzsa - nyelv, értelmetlen szóalkotás. Önkiszolgálás Három-négy hónapos kora után az anyatejes táplálást bébi tápszer, zöldségek és gyümölcspépek váltják fel. Négy hónaposan cumisüvegből iszik, hét-nyolc hónapos korától kanállal etetik. Étkezésének fejlődése nem tér el a normál fejlődésű testvéreitől, etetési nehézséget a szülők nem tapasztalnak. Súlyos fejlődési rendellenessége miatt az ürítési ingert nem érzékeli, nem jelez. Emiatt éjjelnappal pelenkát visel, vizeletét katéterezéssel, székletét has préssel üríti. Egészségi állapot Valamennyi előírt védőoltást időben megkapja, amelyek után szövődménymentes. A kisgyermekkorban több alkalommal előforduló eszméletvesztés, továbbá visszatérő húgyúti gyulladás miatt több alkalommal szorul kórházi kezelésre, öt éves korban felfekvés-fekély miatt egy alkalommal hosszabb kórházi ápolást igényel. Jobb oldali veséje rendellenes elhelyezkedésű és visszamaradott fejlődésű. Az eszméletvesztés később, 4-6 éves korában is előfordul három alkalommal, ezek után kéthárom hónapig megrekedést, visszaesést tapasztalnak a szülők M. fejlődésében Az anamnézis felvételekor aktuális egészségügyi állapot Az anamnézis felvétel időpontjában M. szomatikus fejlettsége az életkorától kissé elmaradt. A napirendszerű katéterezés miatt fogékonyabb a húgyúti fertőzésekre. Állandó gyógyszert nem szed. Vizelési problémák esetén (húgyúti fertőzés) Nitrofurantoin gyógyszerrel kezelik. Szobatisztasága a fejlődési rendellenesség következtében nem alakult ki. Szakaszosan alszik, nem alussza végig az éjszakát, ha felébred, távirányítóval bekapcsolja magának a zenét és erre újra elalszik. Otthon étkezési problémája nincs, állandó diétára nem szorul. Jellemző, hogy kedvenc ételéből (rántott hús) túl sokat eszik, ezért kicsit vissza kell fogni az elhízás elkerülése miatt. Az iskolában eleinte elutasítja az ennivalót, de később lassan, fokozatosan elfogadja. Mindenhez kenyeret szeretne enni, a leveshez is. 12

13 3. PEDAGÓGIAI ELŐZMÉNYEK éves korig családi nevelés A kórházból hazatérést követően erőt próbáló helyzet várt a szülőkre. A védőnő nem tudott a gyermek gondozásában számottevő gyakorlati segítséget nyújtani, arra vonatkozóan sem adott a családnak felvilágosítást, hova fordulhatnának segítségért. Kizárólag a gyermekorvosukhoz irányította őket, akinek segítségnyújtása csak a fizikális, egészségügyi ellátottságra szorítkozott, gyógypedagógiai gondozás irányába nem tett javaslatokat a szülőknek. Hároméves korában az édesanya szerette volna óvodába íratni a kisfiát. A többségi óvodában - különböző rendelkezésekre hivatkozva- nem fogadták őt, de arra vonatkozóan, hogy merre induljanak tovább, nem nyújtottak felvilágosítást! Így a kisfiúval öt éves koráig csak a család foglalkozott, kortárs gyermekközösségben vagy gyógypedagógiai támogatásban nem részesült. Az első komplex gyógypedagógiai-pszichológiai szakértői vizsgálatra M. 4;6 éves korában került sor, melynek alapján diagnózisa: BNO kód F 71 Q 03 értelmileg akadályozott (közepes mentális retardáció), veleszületett vízfejűség. A súlyos fejlődési rendellenességgel született kisfiú fejlettsége jelentősen elmarad a korától. Fejlesztéséhez gyógypedagógiai és konduktív módszerek szükségesek. A szakértői bizottság a budapesti Nemzetközi Pető Intézetbe javasolta M. elhelyezését. Amennyiben ez nem valósulhat meg, korai fejlesztés keretében heti 4 óra foglalkozást javasolt a család lakóhelyén működő gyógypedagógiai intézményben. M. hathetes bentlakásos foglalkoztatáson vett részt a Pető Intézetben. Az édesanya erre az időszakra úgy emlékszik, hogy kisfia nagyon nehezen viselte a család távolléte miatt. A bentlakásos konduktív nevelése a biztonságot és érzelmi stabilitást nyújtó családi környezetből történt kiszakítás miatt nagyon megviselte a gyermeket és családját egyaránt. A szülők hat hét elteltével úgy döntöttek, hazaviszik gyermeküket. Előrelépést jelentett azonban az, hogy az intézetben a kisfiúval foglalkozó pszichológus felismerte az M. által produkált autizmus-specifikus viselkedési tüneteket éves korban korai fejlesztés Ötéves a kisfiú, amikor kapcsolatba kerültek a dél-alföldi nagyvárosban működő megyei fenntartású gyógypedagógiai intézmény korai fejlesztő szolgálatával és heti 4 órában megkezdődött M. korai fejlesztése. Az időkeretet megosztva gyógypedagógus és konduktor is 13

14 foglalkozott a kisfiúval ambuláns keretek között. Az első gyógypedagógiai vélemény szerint M. eleinte elutasító, valamennyi kezdeményezésre hárító magatartást mutat. Figyelme nehezen kelthető fel és csak rövid ideig tartható. A feladathelyzetben gyakran tiltakozik, sír. Szemkontaktust nem vesz fel. Kérdésekre egyszavas adekvát válaszokat ad a Mi ez kérdésre. Személyfüggő játékokba nem vonható be. Felső végtag ízületei jól kimozgathatóak, alsó végtagjai petyhüdtek, túlhajlíthatók. A bal boka kontraktúrás. Tenyerére támaszkodva felül és biztonságosan ül, helyváltoztatás érdekében a tenyerére támaszkodva húzza magát a parkettán. A fejlesztésében közreműködő személyek megismerése után fokozatosan oldódik, a foglalkozások egy részében már együttműködik, aktív. Önkiszolgálásban Kifejezetten kedveli a formaegyeztető, tágy-tárgykép egyeztetés, puzzle képkirakás feladatait, valamint a ritmusos versikék hallgatás, mondogatását. Sok motivációval egyszerű utasításokat végrehajt. A nyomhagyó eszközök játékos használatával megjelennek az első firkaélmények. Főbb fejlesztési célkitűzések: - interperszonális kapcsolatok erősítése - együttműködés kialakítása - a figyelem felkeltése és megtartása - passzív és aktív szókincs fejlesztése - mozgásfejlesztés a konduktív pedagógia módszereivel - elemi mozgásminták elsajátítása - a kialakult kontraktúrák oldása. A korai fejlesztés időszaka alatt megalapozódott a család és az intézmény szakembereinek kooperatív, bizalomteljes kapcsolata éves korban fejlesztő felkészítés A tanköteles kor betöltésekor újabb szakértői vizsgálatra került sor M. képzési formájának meghatározása céljából. Diagnózis: BNO kód F 71 Q 03, tankötelezettségének képzési kötelezettként tud eleget tenni, melyet fejlesztő felkészítésben teljesít ambuláns formában, heti három óra időkeretben. A gyógypedagógiai vélemény szerint a foglalkozásokra szívesen jön, érdeklődő. Figyelme felkelthető, de továbbra is szétszórt. Teljesítményét az autisztikus viselkedésjegyek erősen befolyásolják. Olykor követelőzik, a számára kedvelt feladatokat szeretné kiválasztani. A környezetében lévő személyeket megnevezi, tárgyak funkcióját ismeri. Tárgyakat, képeket egyszerű főfogalmak alá csoportosít. Nagyon kedveli a meséket, szívesen énekel, egyszerű 14

15 ritmust visszatapsol. Spontán beszéde választékos, irányított helyzetben válaszai gyakran inadekvátak. Már ebben az időszakban megmutatkozik M. érdeklődése a betűk, számok világa iránt, otthon is sokat foglalkoznak vele ezen a fejlesztési területen. Több-kevesebb fogalmát érti, 10-ig elszámol, de a számfogalma még nem alakult ki. Nyolc elemből álló puzzle-kirakót összeállít, formaegyeztetésre képes. A látványos fejlődést dokumentálva a szülők és gyógypedagógusa kezdeményezte kontrollvizsgálatát, a heti óraszám megemelését öt órára, melyet a szakértői bizottság indokoltnak tartott és támogatott. Diagnózis: BNO kód F 72 Q 03 értelmileg akadályozott (súlyos mentális retardáció). Az időkeretet a gyógypedagógus és konduktor megosztva használta fel, a foglalkozások számának emelkedése lehetővé tette a rendszeresebb mozgásnevelést és komplex gyógypedagógiai fejlesztést. Főbb célkitűzések a figyelem és együttműködés, a térbeli orientáció és a testséma fejlesztés. A mozgásnevelés középpontjában a deformitások megelőzése, a kontraktúrák passzív kimozgatása, az egyensúlyfejlesztés, az ülés biztonság, a kar erősítése és a kézhasználat fejlesztése. M. aktívan közreműködött a speciális segédeszköz használatának elsajátításában, a gyógycipő, a csípőkosaras gép fel-és levételének gyakorlásában. Segítséggel, majd felügyelet mellett önállóan képessé vált a járógéppel gurulós járókeret segítségével lépkedni. A kortársakhoz szoktatás érdekében M. egyre több időt töltött az intézményben, édesanyja az egyéni foglalkozásokon kívül elhozta őt az iskola rendezvényeire is. Kezdetben visszahúzódóan, majd egyre oldottabb hangulatban részt vett a Mikulás, a farsang és gyermeknap programjain, ahol jól érezte magát éves korban fejlesztő iskola A fejlesztést ellátó intézmény - az országban elsők között- a 2006/2007-es tanévtől fejlesztő iskolai csoportot indított. A szülők kérésére a következő tanévet megelőzően újabb szakértői kontrollvizsgálatra került sor, melynek célja a M. fejlesztő iskolai beiskolázása. Diagnózis: BNO kód F 73 Q 03 súlyosan-halmozottan sérült. A szakértői bizottság ismét megállapította, hogy a 7;9 éves gyermek tankötelezettségének fejlesztő felkészítés keretében tud eleget tenni. A kisfiú fejlesztő iskolai csoportba történő felvételét a szakértői bizottság támogatta, továbbra is biztosítva számára a gyógytorna és a gyógypedagógiai fejlesztés igénybevételének lehetőségét. M szeptembertől lehetőséget kapott arra, hogy a heti öt óránál többszörös időkeretben, heti húsz órában kortársaival együtt tanulhasson az esélyegyenlőségüket 15

16 biztosító fejlesztő iskolában. Mindennapos iskolába kezdett járni a súlyosan-halmozottan fogyatékos gyermekek számára létrejött fejlesztő iskolai oktatásban. Napirend szerint csoportos és egyéni foglalkozásokon vett részt: érkezés iskolabusszal az intézménybe, reggeli beszélgető kör, mozgásfejlesztés, tízórai-testi higiénia, levegőzés - természeti környezet foglalkozás a szabadban, csoportos és egyéni tanulás, ebéd testi higiénia, relaxáció, kreatív foglalkozás, hazautazás iskolabusszal. A komplex gyógypedagógiai foglalkoztatás ötvözte a motoros funkciók, az érzékelés-észlelés, a kommunikáció, kognitív funkciók fejlesztésének, valamint a mindennapos tevékenységre nevelés alapvető eljárásait. Az egyéni foglalkozások M. esetében elsősorban a kommunikáció és a kultúrtechnikák területét érintették valamint a konduktor által vezetett egyéni mozgásfejlesztést. M. gyorsan megkedvelte és megtanulta irányítani a kerekesszéket, amit ebben az évben kapott először, a segédeszközzel képessé vált biztonságos, önálló helyváltoztatásra. Kiegészítő terápiaként gyógypedagógiai lovagláson vett részt heti két alkalommal és vízi mozgásterápia foglalkozáson a városi strandfürdőben hetente egyszer. Sajnos a húgyúti fertőzések iránti hajlama miatt ezt egészségügyi okok miatt nem lehetett folytatni, gyakran volt gyulladásos megbetegedése, emiatt hiányzott az iskolából. A súlyosan-halmozottan fogyatékos gyermekek pedagógiai vizsgálatát több diagnosztikus eljárással is végezhetjük. A tesztekkel feltárt képességek és tulajdonságok profilja azután megalapozója a gyógypedagógiai beavatkozás cél- és feladatrendszerének. A praktikusan képezhető és fejleszthető értelmileg akadályozott gyermekek pedagógiai diagnosztizálására jól alkalmazható a W.Sailor és B.J.Mix által kidolgozott TARC eljárás, amely négy nagy területen méri a gyermek képességeit: - mindennapos tevékenység: szobatisztaság, mosakodás, étkezés, a ruházat használata - motoros ügyesség: finommotoros képesség, nagymotoros koordináció, iskola előtti képességek - kommunikáció: beszédmegértés, nyelvhasználat, iskola előtti készségek - szociális magatartás: megfigyelt viselkedés, iskola előtti készségek. 16

17 Az I.sz. táblázatban ismertetjük a 9 éves korában elért nyerspontjait. mindennapos tevékenység motoros ügyesség kommunikáció szociális magatartás összes nyerspont elérhető max.pont M. pontszáma A fő területek összpontszáma 1. sz. táblázat Az 1.sz. ábrán bemutatjuk az eljárás profillapját, amely jól ábrázolja a kisfiú négy területen elért eredményeinek egyenetlenségét. Tükrözi a súlyos mozgásakadályozottság következményeit (szobatisztaság, nagymozgás) és megfelelő támpontot ad az egyéni fejlesztés területeinek tervezésében és feladatainak súlyozásában. 1. sz. ábra 17

18 A fejlesztő iskolai oktatás különleges mérföldkövet jelentett a kisfiú és az egész család életében, melyről az édesanya így nyilatkozott: M. napirendje rendszeressé vált, amióta mindennap iskolába jár. Ébresztés és reggeli tevékenységek fél 7-3/4 8 között. ¾ 8-kor érkezik az iskolabusz, iskolai foglalkozások, ebéd az iskolában ig. Hazaérkezés között, ezután pihenés, DVD nézés, zenehallgatás következik. Kedvenc időtöltése a számítógépezés. Délután óra körül otthoni tanulás, majd minden este nagy séták a kerekes kocsival az édesanyával valamelyik bevásárlóközpontba, könyvesboltba, ami nem maradhat ki! Ezután esti tevékenységek, vacsora, fürdés majd lefekvés, zenehallgatással vagy mesével. A hétvégi napirend kötetlenebb, M. több időt tölthet a testvérekkel, és részt vesz a gyülekezeti életben. A családnak nincsen televíziója, ezért esténként mesét hallgat, mesefilmeket és természetfilmeket néz. Az iskolába beszokott, oldottan viselkedik. A tágabb családi körben visszahúzódóbb, komoly, olykor féltékenynek tűnik, így a valós képességeinél butácskábban viselkedik. A gyülekezetben is egyre többet beszél, kommunikál a jól ismert személyekkel. Továbbra is autisztikus magatartásjegyeket mutat. Az apai nagymama elvesztését, a nagyszülő hiányát nehezen dolgozza fel, minden alkalommal keresi a nagymamát a házában, a megszokott tartózkodási helyein. M. a fejlesztő iskolát nagyon szívesen látogatta, a csoportjába gyorsan beilleszkedett. Az iskola és a család kapcsolattartása baráti légkörű, bizalomteljes és kooperatív. A két tanév ideje alatt a szakember team és a szülők egyaránt az tapasztalták, hogy a kisfiú fejlődése minden területen egyenletes és teljesítménye magasabb szintű, mint a fejlesztő iskolai oktatásban elvárható. Ezért - kísérleti jelleggel- M. differenciált foglalkoztatással részt vett az intézmény középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók általános iskolájában (továbbiakban KÁI rövidítéssel) a 2. osztály számolás-mérés és olvasás-írás előkészítése foglalkozásain, ahol kortársaival sikeresen együtt tudott haladni és sok-sok sikerélményhez jutott. A kisfiúval foglalkozó gyógypedagógusokban felmerült a KÁI-ban történő iskoláztatásának lehetősége, amit a szülők is lelkesen támogattak. Az további képzésével kapcsolatban lefolytatott újabb komplex szakértői vizsgálat idején a kisfiú 11;7 éves, diagnózisa: BNO kód F 71 középsúlyos mentális retardáció, autisztikus viselkedésjegyekkel. A 2009/2010-es tanévtől további iskoláztatása a speciális általános iskola 3. csoportjában javasolt. 18

19 4. JELEN ÁLLAPOT M. a következő tanév szeptemberétől a KÁI 3. csoportjában folytatja általános iskolai tanulmányait. A gyógypedagógiai vélemény szerint kezdetben a csoportba nehezen illeszkedett be, társaival nem mindig adekvát módon kezdeményez kapcsolatot, de társai közeledését elfogadja. Megismerte a csoport szokásformáit, elfogadta a közösségi normákat és hangulatától függően igyekszik azokat betartani. A foglalkozásokon csak sok motivációval aktivizálható, érdeklődése azonban erősen függ a hangulati állapotától, intenzitása hullámzó. Beszédértése megfelelő, artikulációja tiszta, de grammatikailag helytelen. Önmagáról is egyes szám harmadik személyben beszél, gyakran echolál. A közismereti tárgyakban a követelményeket meghaladóan teljesít. Ismeri az összes betűt, összeolvas, az olvasottakat értelmezi. Százas körben számlál, tízes körben elemi műveleteket végez. A tanév végén gyógypedagógus részletes véleménye alapján sor került a KÁI-ba történt beiskolázás szakértői kontrolljára, amely megerősítette, hogy a kisfiú értelmileg akadályozott, autisztikus viselkedésjegyekkel, további speciális általános iskolai oktatás javasolt. M. a KÁI 4. osztályos tanulója. Korábban említett gyulladásos betegségei miatt sajnos sokat hiányzik az iskolából, ennek ellenére az iskolai feladatokban jól teljesít, folyamatos fejlődést mutat. Az autisztikus viselkedésjegyek, a kevésbé ismert személyekkel való bizalmatlanság és együttműködés hiánya, a feladatok hárítása az ambuláns helyzetekben a mentális képességének pontos diagnosztizálását megnehezíti, ezért elsősorban a vele foglalkozó gyógypedagógusok és terapeuták folyamatos megfigyeléseire, a pedagógiai diagnosztikára hagyatkozhatunk. M. 12;5 éves, amikor az iskolapszichológus a mentális képességét a Budapest - Binet és a Goodenough teszt alkalmazásával vizsgálta újra. A vizsgálati jegyzőkönyv szerint a vizsgálati helyzetben M. ellenállást tanúsít. Nehezen oldódik, viselkedése bizarr elemekkel tarkított. Szemkontaktust ritkán tart. Figyelme még a négyszemközti helyzetben is nehezen felkelthető, inger által spontán vezérelt. Beszéde érthető, de a feltett kérdéseket hárítja, válaszokat ritkán ad. A vizuális és verbális emlékezet feladatokat is hárítja, emlékezetből azonban egyszerű geometriai elemeket másol (pl négyzet). 19

20 A pszichológiai vizsgálat összegzése: A Budapesti-Binet teszttel mért eredménye alapján IQ=32, amely egy négyéves gyermek teljesítményének felel meg. Az eredmény azonban nem a valós képességeit tükrözi, mivel a gyermek a vizsgálat alatt opponált. Performációs feladatokban jól teljesített, verbalizáció kevésbé jellemezte. A gyermek autisztikus tünetekkel rendelkezik. A vizsgálat alapján megállapítható, hogy a tanuló mentális képességei elmaradnak az életkori átlagától. A grafomotoros feladatra a vizsgálati helyzetben nem motiválható, értékelhető emberrajz nem készült, ezért egy korábbi rajzát elemezzük. Torda (1991) több szerző vizsgálatára hivatkozva összegzi, hogy az emberrajz színvonala és az értelmi fejlettség szoros összefüggést mutat, a tapasztalatok szerint a rajzquotiens általában megegyezik az intelligenciaquotienssel. A rajzkor és életkor hányadosával a gyermek teljesítménye az átlaghoz viszonyítható. A 2. sz. ábrán bemutatott rajz elkészítésének időpontjában M. életkora 138 hónap, azaz 11;6 éves. A Goodenough-féle eljárással végzett kiértékelése megerősíti a pszichológiai vizsgálat kérdőjeleit az mentális képességek vonatkozásában, a kisfiú teljesítménye valóban nem korrelál az IQ-val. A rajzelemzés négy minősítési szempontjában szerzett pontjai: - az emberalak lényeges jegyeinek ábrázolásában, részletezettség: 14 pont - az emberalak differenciált ábrázolása, komplexitás: 3 pont - arányok ábrázolása: 4 pont - motorikus koordináció aspektusa: 3 pont. 20

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

ÁTADÓLAP. A gyermek neve: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Tanulói azonosító:

ÁTADÓLAP. A gyermek neve: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Tanulói azonosító: ÁTADÓLAP A gyermek neve: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Tanulói azonosító: ÉRTELMI KÉPESSÉGEK Vizuális észlelés Sokat hibázik a formák felismerésében, globális észlelése nem megfelelő Segítséggel

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Egyéni projektek a felnőttkori gyógypedagógiai fejlesztésben. Mentálisan akadálymentes közlekedés

Egyéni projektek a felnőttkori gyógypedagógiai fejlesztésben. Mentálisan akadálymentes közlekedés Egyéni projektek a felnőttkori gyógypedagógiai fejlesztésben Mentálisan akadálymentes közlekedés A gyógypedagógiai vizsgálatok, megfigyelések célja Az ügyfél megismerése (meglévő képességek, készségek;

Részletesebben

Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei

Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei 1. A gyógypedagógia fogalma, értelmezése (tárgya, célja, feladatai, integráció, szegregáció) 2. A fogyatékosság fogalma, kritériumai és területei (normalitás, okok,

Részletesebben

IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához

IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához 5. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához I. Igazolom, hogy (Az ápolt személy háziorvosa tölti ki.)

Részletesebben

koragyermekkori intervenciós szakemberek 2012.07.24. POMÁZI KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓS KÖZPONT

koragyermekkori intervenciós szakemberek 2012.07.24. POMÁZI KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓS KÖZPONT Láda Ágnes gyógypedagógus Rajzó Éva konduktor koragyermekkori intervenciós szakemberek 2012.07.24. POMÁZI KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓS KÖZPONT A kicsinyekről való gondoskodás olyan, mint egy gombolyag

Részletesebben

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatásának munkaterve a 2015/ 2016 os tanévre

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatásának munkaterve a 2015/ 2016 os tanévre A sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatásának munkaterve a 2015/ 2016 os tanévre A sajátos nevelési igényt a megyei szakértői bizottság szakvéleményben állapítja meg. Az Intézményben integráltan

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II. 26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:

Részletesebben

KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet

KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet Szász Endre Általános Iskola és AMI Schmidt Márta gyógypedagógus martaschmidt67@gmail.com 2015. május 7. - Ha van négy barackod, és adok még egyet, hány barackod

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

Inkluzív iskola _2. Separáció- integráció- inklúzió

Inkluzív iskola _2. Separáció- integráció- inklúzió Inkluzív iskola _2 Separáció- integráció- inklúzió Speciális nevelési területek, speciális életvitel Speciális megközelítés Normalitás, abnormalitás fogalma, az átlagtól való eltérés okai, magyarázó elméletei

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását gondozását végző személy részére

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását gondozását végző személy részére KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását gondozását végző személy részére KÉRJÜK, SZÍVESKEDJEN NYOMTATOTT BETŰKKEL KITÖLTENI! Az ápolást végző személyre

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail: Ha igen SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely: Születési dátum (év, hó, nap): Anyja neve:

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: Anyja neve: Lakcímetartózkodási

Részletesebben

Fejlesztési terv I. Nagycsoportos óvodás gyermek általános, gyógypedagógiai, éves fejlesztési terve

Fejlesztési terv I. Nagycsoportos óvodás gyermek általános, gyógypedagógiai, éves fejlesztési terve A következő sorokban szeretném bemutatni egy olyan gyermek több éves fejlesztési tervét, aki óvódás korában gyógypedagógiai fejlesztést, általános iskolában pedig diszlexia - diszgráfia terápiát igényelt.

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II.26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye:... ir.sz.... (település)... (utca, hsz.) Születési

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Gaskó Krisztina április 13. A könyvtár-pedagógia módszertana képzés. Készült Golnhofer Erzsébet anyagainak felhasználásával

Gaskó Krisztina április 13. A könyvtár-pedagógia módszertana képzés. Készült Golnhofer Erzsébet anyagainak felhasználásával Gaskó Krisztina 2011. április 13. A könyvtár-pedagógia módszertana képzés Készült Golnhofer Erzsébet anyagainak felhasználásával Mit várnak a pedagógusok az értékeléstől? Pontos információ a tanulók tudásáról

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

A családközpontú korai intervenció. MeszénaTamásné ANK Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Pécs

A családközpontú korai intervenció. MeszénaTamásné ANK Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Pécs A családközpontú korai intervenció MeszénaTamásné ANK Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Pécs Modellváltás a rehabilitációban Az elmúlt harminc év rehabilitációs modelljei Európában: Orvosi modell: alanya

Részletesebben

ADATLAP. A gyermek neve: Születési év, hely, idő: Állampolgárság: TAJ szám: Lakcím: Otthoni telefon: Anyja neve:

ADATLAP. A gyermek neve: Születési év, hely, idő: Állampolgárság: TAJ szám: Lakcím: Otthoni telefon: Anyja neve: ADATLAP A gyermek neve: Születési év, hely, idő: Állampolgárság: TAJ szám: Lakcím: Otthoni telefon: Anyja neve: Születési év, hely, idő: Foglalkozás: Munkahely megnevezése: Cím: Mobil telefonszám: E-mail

Részletesebben

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere?

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? József Attila Tagintézmény Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? Tanulónépesség jellemzői SNI tanulók nagy száma (51%) BTMN tanulók számának folyamatos növekedése (5%) Túlkorosság Többszörös

Részletesebben

BABES BOLYAI TUDOMÁNYEGEYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 JÚLIUS

BABES BOLYAI TUDOMÁNYEGEYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 JÚLIUS BABES BOLYAI TUDOMÁNYEGEYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 JÚLIUS KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK 1. A gyógypedagógia alapfogalmai, elméletei, kapcsolata más tudományokkal

Részletesebben

SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban. Csibi Enikő 2013.02.04.

SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban. Csibi Enikő 2013.02.04. SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban Csibi Enikő 2013.02.04. Együttnevelés, együttoktatás 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról bevezetése óta Magyarországon, azaz 10 éve

Részletesebben

A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet módosítása

A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet módosítása Oktatási és Kulturális Minisztérium A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet módosítása Budapest, 2008. április 2 I. ÖSSZEFOGLALÓ Az Oktatási

Részletesebben

4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására

4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok az ápolási díj megállapítására 1. Személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:...

Részletesebben

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Intézmény neve: Fazekas József Általános Iskola, Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde Intézmény e-mail címe: fazekasisk@gmail.com Kitöltő neve:

Részletesebben

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya

Részletesebben

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYHEZ IGAZODÓ DIFFERENCIÁLÁS LEHETŐSÉGEI AZ ISKOLAI OKTATÁSBAN,

Részletesebben

Felnőttek, mert felnőttek

Felnőttek, mert felnőttek Zolnai Erika Felnőttek, mert felnőttek Értelmi sérült felnőttek szexuálpedagógiai támogatása KLTE S z o c í o Í ő í í í ű Tanszék Könyvtára Leli, KEZEM FOGVA ÖSSZ EfO & K > Kézenfogva Alapítvány Budapest,

Részletesebben

Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása

Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET! (honlapra) Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása Budapest,

Részletesebben

Óvoda-iskola átmenetét segítő program

Óvoda-iskola átmenetét segítő program Óvoda-iskola átmenetét segítő program JÓ GYAKORLATOK ÉLTES EGYMI PÉCS MÁNFAI ZITA gyógypedagógus Az átlagtól eltérő fejlődésmenetű gyermek és az iskolakezdés Segédanyag az óvoda iskola átmenetének megkönnyítése

Részletesebben

Sajátos nevelési igény a megyei szakértői bizottság tevékenységköre, a diagnózis pedagógiai és jogi konzekvenciái

Sajátos nevelési igény a megyei szakértői bizottság tevékenységköre, a diagnózis pedagógiai és jogi konzekvenciái Sajátos nevelési igény a megyei szakértői bizottság tevékenységköre, a diagnózis pedagógiai és jogi konzekvenciái Mernyeiné Tőke Gyöngyi, Szegő Ágnes Székesfehérvár, 2016. október 27. 2 Sajátos nevelési

Részletesebben

Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése

Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése Herczog Mária A Közoktatás megújítása Magyarországon 2007. szeptember 25. Tények és tévhitek Azt, hogy a nép fia vagy, igazolnod, sejh, ma nem azzal

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 január-június között végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató BEVEZETŐ 2015. május 25-én került sor az Országos Kompetenciamérésre a 10. évfolyamos tanulók csoportjának körén. A felmérés célja a tanulók szövegértési képességének és matematikai eszköztudásának felmérése

Részletesebben

II. 4. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓKRA OKTATÁSÁRA-NEVELÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOZÁSOK

II. 4. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓKRA OKTATÁSÁRA-NEVELÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOZÁSOK II.4.1. A sajátos nevelési igényhez igazodó feladatok szervezése Intézményünk a feladatok megszervezését a részben kötelező és nem kötelező órák szervezésével látja el, amelyeken a felzárkóztatás, képességkibontakoztatás

Részletesebben

Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája. Kognitív-viselkedésterápia1

Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája. Kognitív-viselkedésterápia1 Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája DrBaji Ildikó Vadaskert Kórház Kognitív-viselkedésterápia1 Kogníciók(gondolatok, beállítottság) módosítása Viselkedés módosítás Csoport terápiás forma 1 Kognitív-viselkedés

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

mint a cerebralis paresis komplex megközelítésének és ellátásának területe

mint a cerebralis paresis komplex megközelítésének és ellátásának területe A koragyermekkori intervenció, mint a cerebralis paresis komplex megközelítésének és ellátásának területe Szűcs Sándor gyógytornász A korai fejlesztés és intervenció Születéstől kezdve jogosultak rá azok,

Részletesebben

HOZZÁFÉRÉS ÉS MINŐSÉG A SÚLYOSAN HALMOZOTT GYERMEKEK ELLÁTÓ- RENDSZERÉNEK JELLEMZŐI

HOZZÁFÉRÉS ÉS MINŐSÉG A SÚLYOSAN HALMOZOTT GYERMEKEK ELLÁTÓ- RENDSZERÉNEK JELLEMZŐI HOZZÁFÉRÉS ÉS MINŐSÉG A SÚLYOSAN HALMOZOTT GYERMEKEK ELLÁTÓ- RENDSZERÉNEK JELLEMZŐI FOGALMI MEGHATÁROZÁS KIK ŐK? HAZAI HELYZET fogalom 32/2012 (X.8.) EMMI rendelet 3. melléklet: A súlyos halmozott fogyatékosság

Részletesebben

Anamnézis. I. Terhesség: A terhesség előzményei tervezett véletlen lombik

Anamnézis. I. Terhesség: A terhesség előzményei tervezett véletlen lombik Lakcíme: Születési hely, idő: Anyja neve: Anyja/ gondviselő telefonszáma: Vizsgálat időpontja (Játszoda tölti ki): e-mail cím: Vezető tünet: Anamnézis I. Terhesség: A terhesség előzményei tervezett véletlen

Részletesebben

Kéznyújtás az első lépésért. korai fejlesztés és fejlesztő felkészítés Hódmezővásárhelyen

Kéznyújtás az első lépésért. korai fejlesztés és fejlesztő felkészítés Hódmezővásárhelyen Kéznyújtás az első lépésért korai fejlesztés és fejlesztő felkészítés Hódmezővásárhelyen Megérkezés a mikrobusszal a korai fejlesztésre Kedves Szülők, Nagyszülők! Az emberi képességek az első életévekben

Részletesebben

Különleges gondozást igénylő gyermekek, speciális szükségletek, átalakuló iskolák

Különleges gondozást igénylő gyermekek, speciális szükségletek, átalakuló iskolák Különleges gondozást igénylő gyermekek, speciális szükségletek, átalakuló iskolák Módszertani útmutató az átlagtól eltérő fejlődésmenetű tanulók egyénre szabott fejlesztéséhez Bevezetés Minden gyermeknek

Részletesebben

MENTOROK. TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium

MENTOROK. TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium MENTOROK TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium mentor szó a következőket jelentheti: Mentór, Alkumusz fia Odüsszeia című epikus költeményben Télemakhosz atyai jóbarát A mai szóhasználatban egy olyan személyt

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak Összeállította: Dr. Bús Imre főiskolai tanár, szakfelelős Jóváhagyta: Dr. Kurucz Rózsa, intézetigazgató Csecsemő- és kisgyermeknevelő

Részletesebben

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! Műhelymunka óvoda TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

ÚJ VILÁG Alapítvány Pitvaros, 6914 Rákóczi u. 9. Mobil:+36-70-203-2962 Számlaszám: 11535067-20058373 IBAN:HU12 1173 5067 20058373 0000 0000

ÚJ VILÁG Alapítvány Pitvaros, 6914 Rákóczi u. 9. Mobil:+36-70-203-2962 Számlaszám: 11535067-20058373 IBAN:HU12 1173 5067 20058373 0000 0000 A pályázat beszámolója és pénzügyi elszámolása 2015. április -június 1 Tartalom A programsorozat megvalósításáról... 3 Terápiás kutyák az oktatásban... 3 Fejlődés a kutyákkal... 3 Segítő kutyák munkájának

Részletesebben

Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely

Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely 2011.február Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely Pedagógiai munkát segítık rendszere kulturális intézmények gyermekjóléti szolgálat iskola iskola pszichológus civilek szakszolgálatok tehetséggondozó

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Kisgyermekgondozó, -nevelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 61 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

Az intézmény rövid bemutatása

Az intézmény rövid bemutatása 1 Mit jelent a súlyosan halmozottan fogyatékosság? Képesek-e a súlyosan halmozottan fogyatékos személyek az önálló életvezetésre? Milyen mértékben különbözteti meg a társadalom a fogyatékkal élőket és

Részletesebben

Fejlődési rendellenességek, fogyatékosságok. Budapest, 2008. június 7. Sümeginé Hamvas Enikő

Fejlődési rendellenességek, fogyatékosságok. Budapest, 2008. június 7. Sümeginé Hamvas Enikő Fejlődési rendellenességek, fogyatékosságok Budapest, 2008. június 7. Sümeginé Hamvas Enikő A késleltetett ütemű fejlődés megnyilvánulásai, jelei 1. Orvosi leletek alapján - korai, faros, vákuumos vagy

Részletesebben

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs Alulteljesítő tehetségek Kozma Szabolcs. MOTTÓ Az eredetiség nem azt jelenti, hogy olyat mondunk, amit még senki nem mondott, hanem, hogy pontosan azt mondjuk, amit mi magunk gondolunk. James Stephens

Részletesebben

Diagnosztika és terápiás eljárások a rehabilitációban. Lukács Péter DEOEC ORFMT

Diagnosztika és terápiás eljárások a rehabilitációban. Lukács Péter DEOEC ORFMT Diagnosztika és terápiás eljárások a rehabilitációban Lukács Péter DEOEC ORFMT A pszichológiában a pszichodiagnosztika alatt a különféle lelki folyamatok egyéni, ill. típusos jellegzetességeinek feltérképezése

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI

Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Kovácsné Bögödi Beáta 2011. 02.28. EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Szolnok Városi Óvodák

Részletesebben

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak)

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) CSÁMIÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Óvodánk a Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

Az okoskocka eszközökről

Az okoskocka eszközökről Az okoskocka eszközökről Pszichológus, logopédus, fejlesztőpedagógus és tehetségfejlesztő szakemberek dolgozták ki az okoskocka fejlesztő eszközcsaládot azzal a céllal, hogy: az iskolaérettségi szintet

Részletesebben

Gyógypedagógiai alapismeretek. Mede Perla

Gyógypedagógiai alapismeretek. Mede Perla Gyógypedagógiai alapismeretek Mede Perla A téma aktualitása társadalmi szinten és a többségi oktatásban Az előadással kapcsolatos hallgatói elvárások A témával kapcsolatos előismeretek A témával kapcsolatos

Részletesebben

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)?

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? 1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? a) a gyermekem sok verset, éneket tanuljon 0 0,0% b) érezze jól magát az óvodában 19 70,4% c) minél többet játsszon 11 40,7% d) barátokat,

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL Törvényi háttér: 363/2012. (XII.17.) orm. rendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról Az óvodai élet megszervezése 4. Az óvodai nevelés tervezését, valamint a gyermekek megismerését és fejlesztését,

Részletesebben

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában. 2017.04.05. ha találkozol egy autista gyerekkel vagy emberrel,ne feledd ők egy kicsit másképp

Részletesebben

Önkéntes némaság - a mutizmus. Írta: Csányi Nikolett

Önkéntes némaság - a mutizmus. Írta: Csányi Nikolett Mi is a mutizmus? Az alkalmazkodó viselkedés zavara. A mutizmus némaságot jelent. Mutizmus során a beszédszervek épek, de súlyos viselkedéses gátlás (neurotikus zavar) alakul ki, és a gyermek nem beszél.

Részletesebben

A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat kompetenciái az atipikus fejlődésű gyermekek diagnosztikájában, ellátásában

A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat kompetenciái az atipikus fejlődésű gyermekek diagnosztikájában, ellátásában A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat kompetenciái az atipikus fejlődésű gyermekek diagnosztikájában, ellátásában Mile Anikó Székesfehérvár, 2016. október 27. 2 A SZAKSZOLGÁLAT HELYE, SZEREPE A KÖZNEVELÉS

Részletesebben

Csibi Enikő 2012. április 11.

Csibi Enikő 2012. április 11. A Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és a gyermekvédelem intézményeinek együttműködése A speciális szükségletű gyermekek felzárkóztatása érdekében Csibi Enikő 2012. április

Részletesebben

Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola

Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola Intézményi szerkezet Általános Iskolai Intézményegység Utazó Gyógypedagógusi Hálózat Intézményegység Pszichiáter, pszichológus,

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű a gyermekem, mit tehetek?

Sajátos nevelési igényű a gyermekem, mit tehetek? Sajátos nevelési igényű a gyermekem, mit tehetek? A sajátos nevelési igényű gyermekek, és szüleik jogai, lehetőségeik az esélyegyenlőséghez. A sajátos nevelési igény törvényi háttere. Te is más vagy, te

Részletesebben

Társszakmák közti együttműködés gyakorlati megvalósulása az alapellátáson belül

Társszakmák közti együttműködés gyakorlati megvalósulása az alapellátáson belül Társszakmák közti együttműködés gyakorlati megvalósulása az alapellátáson belül Sorompó Anett, Dr.Paraicz Éva, Dr.Hegyi Márta, Dr.Hirsch Anikó MRE Bethesda Gyermekkórház, Budapest Kórházi szociális munka

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához Elfogadta a Pszichológia Intézet Intézeti Tanácsa 2011.02.15. Érvényes a 2011 tavaszán záróvizsgázókra Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához (Részletesebb leíráshoz ld. A pszichológia BA

Részletesebben

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE 2013/2014 Bevezetés Munkánk során hangsúlyozottan jelenik meg az egyéni haladási ütemet segítő differenciált egyéni fejlesztés. Óvodába lépéskor az első, legfontosabb

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat

Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat 4765 Csenger, Ady Endre u. 13-17.Tel.: 44/341-135, Tel./Fax.:341-806 www.csengeriskola.sulinet.hu E-mail:petofi-sandor@csengeriskola.sulinet.hu

Részletesebben

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea Hasznos információk a fogyatékosságról Összeállította: Kovács Tímea Mi a fogyatékosság? A fogyatékosság nem betegség, hanem egy tartós vagy véglegesült állapot. A fogyatékos ember, aki tartósan vagy véglegesen

Részletesebben

AUTISTA GYERMEKEK A MAGYAR KÖZOKTATÁSBAN MAGYAR SZOCIOLÓGIAI TÁRSASÁG ÉVES KONFERENCIÁJA ÉS KÖZGYŰLÉSE 2010. NOVEMBER 5-7.

AUTISTA GYERMEKEK A MAGYAR KÖZOKTATÁSBAN MAGYAR SZOCIOLÓGIAI TÁRSASÁG ÉVES KONFERENCIÁJA ÉS KÖZGYŰLÉSE 2010. NOVEMBER 5-7. MAGYAR SZOCIOLÓGIAI TÁRSASÁG ÉVES KONFERENCIÁJA ÉS KÖZGYŰLÉSE 2010. NOVEMBER 5-7. FOGYATÉKOSSÁG ÉS INTEGRÁCIÓ SZEKCIÓ AUTISTA GYERMEKEK A MAGYAR KÖZOKTATÁSBAN x¾ x ¾ f ¾¾ h¾ 9f½½ ¹ 9h - 1. A KUTATÁSRÓL

Részletesebben

Miben fejlődne szívesen?

Miben fejlődne szívesen? Miben fejlődne szívesen? Tartalomelemzés Szegedi Eszter 2011. január A vizsgálat egy nagyobb kutatás keretében történt, melynek címe: A TANÁRI KOMEPETENCIÁK ÉS A TANÍTÁS EREDMÉNYESSÉGE A kutatás három

Részletesebben

Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM

Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM Érvényes a DAOP-4.1.3/B-09-2009-0009 című pályázat indikátortáblázatban meghatározott időtartamra 2011.08.31-től 2016.08.31-ig Nevelési-gondozási

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

Általános rehabilitációs ismeretek

Általános rehabilitációs ismeretek Tantárgy összefoglaló Tantárgy megnevezése Tantárgy képzési céljai A képzés célok részletesebb kifejtése: Általános rehabilitációs ismeretek A tanuló elsajátítsa a rehabilitáció modern szemléletét, ismerje

Részletesebben

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció. BEMUTATÁS Képességeinek legnagyobb részét az ember sohasem realizálja, s ezek mindaddig ki sem bontakozhatnak, amíg jobban meg nem értjük természetüket.

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Tájékoztató az Óvoda-iskola átmenetet segítő program indításáról Mohács, 2013. október 16 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés KECSKEMÉTI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NYELV ÉS BESZÉDFEJLESZTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 2011. KONZULENS: DR. MAKAI KATALIN

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az intervenció jegyében Mohács, 2013. szeptember 28 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY 1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY DZ X DZS Előnyei: - magánhangzót könnyebb megtanulni

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: Anyja neve: Lakcímetartózkodási

Részletesebben

A pszichomotoros fejlődés zavarainak felismerése és ellátása

A pszichomotoros fejlődés zavarainak felismerése és ellátása A pszichomotoros fejlődés zavarainak felismerése és ellátása Dr. Gallai Mária gyermekpszichiáter Fejlődési zavar Fejlődési zavar gyanúja: megkésett eltérő disszociált fejlődés Fejlődési részterületek:

Részletesebben

Zeneterápia a gyermek-rehabilitációban

Zeneterápia a gyermek-rehabilitációban Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Magyarországi Társasága XXVII. Vándorgyűlése Zeneterápia a gyermek-rehabilitációban Forgács Eszter Zeneterapeuta 2008. szeptember 4-6. A Gézengúz Alapítványról

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B.

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A pedagógiai szakszolgálati tevékenységek (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről) a) a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás

Részletesebben

FEJLESZTŐ-DIFFERENCIÁLÓ SZAKPEDAGÓGIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/808-5/2013.

FEJLESZTŐ-DIFFERENCIÁLÓ SZAKPEDAGÓGIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/808-5/2013. FEJLESZTŐ-DIFFERENCIÁLÓ SZAKPEDAGÓGIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/808-5/2013. Képzésvezető: Dr. Mező Ferenc főiskolai docens Képzési idő: 3 félév Szakképzettség megnevezése: Fejlesztő-differenciáló

Részletesebben