Köszöntő. Egy olyan Vöröskeresztről álmodunk, amely képes enyhíteni a rászorulók életének minden nehézségét.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Köszöntő. Egy olyan Vöröskeresztről álmodunk, amely képes enyhíteni a rászorulók életének minden nehézségét."

Átírás

1

2

3 Köszöntő Kedves Olvasó! Ön most egy olyan kiadványt tart a kezében, amely mindannyiunkhoz, mind annyi unk ról szól. Vöröskeresztesekről, leendő vöröskeresztesekről, ön kén te sek r ől, segítő szán dékú, szociálisan érzékeny emberekről, vagy éppen rászo ru lók ról, rászorulókhoz. Szól a több mint 125 éves múltunkról, egy EMBERRŐL, aki létre hozott egy ESZMÉT. Emberekről, akik életben tartják, és életfeladatuknak érzik, hogy to vább adják ezt az eszmét, és ápolják a hagyományokat szerte a világon. Egy emb lémáról, amely immár jelkép: az emberiesség jelképe. És szól a hét alap elv ről: emberiességről, pár - tatlanságról, semlegességről, függetlenségről, önkéntességről, egységről, egyetemes ségről. Nemes, emberhez méltó gondolatokról. Ez a kiadvány a jövőről is szól, melyet az emberiség szolgálatában építünk egy hal - ha tatlan eszme nyomán. Egy olyan jövőről, ahol senki nem lépi át a földön fek vő EMBERT. Egy olyan jövőről, ahol AD az, akinek van miből. Egy olyan jö vő ről, ahol ke zét nyújtja, és SEGÍT fiatal az idősnek, erős a gyengének, gazdag a szegénynek. És szól az álmainkról is. Egy olyan Vöröskeresztről álmodunk, amely képes enyhíteni a rászorulók életének minden nehézségét. Egy olyan Vöröskeresztről álmodunk, amely egészséges, tartalmas utat mutat a jövő nemzedékének. Egy olyan Vöröskeresztről álmodunk, amely tömegeket mozgat meg annak érdekében, hogy valóra válthassuk az álmainkat.

4 Tartalom 01 Mozgalmunk alapjai Szociális tevékenységünk Véradásszervezés Felnőttképzés Egészségvédelem Ifjúsági munka Kapcsolatok 26

5 Alapelveink Emberiesség A Vöröskereszt és Vörösfélhold mozgalom, amely abból az óhajból született, hogy a harcmezők sebesültjei megkülönböztetés nélkül segítségben részesüljenek, nem - zeti és nemzetközi méretekben erőfeszítéseket tesz, hogy megelőzze és enyhítse az emberi szenvedést, bárhol következzék is be. Célja az élet, az egészség védelme, az em beri személyiség tiszteletben tartása. Elősegíti a népek közötti kölcsönös meg - ér tést, barátságot, együttműködést és a tartós békét. Pártatlanság A szenvedés enyhítésére törekszik, ebben csak a rászorultság mértéke szerint tesz kü lönbséget, és elsőbbséget biztosít a legsürgősebb veszélyhelyzeteknek. Semlegesség Annak érdekében, hogy továbbra is élvezze mindenki bizalmát, ellenségeskedések so rán a mozgalom nem állhat egyik oldalra sem, és sohasem folytathat politikai, faji, vallási, illetve ideológiai természetű vitákat. Függetlenség A mozgalom független. A nemzeti társaságok, miközben kormányaik segítői a huma ni - tá rius munkában, és alá vannak vetve országaik törvényeinek, mindig őrizzék meg önál - ló ságukat, hogy mindenkor a mozgalom alapelveinek megfelelően cselekedhessenek. Önkéntesség A Nemzetközi Vöröskereszt és Vörösfélhold önkéntes segítő mozgalom, amelynek in dítéka semmiképpen sem lehet az anyagi haszonszerzés. Egység Egy országban csak egy Vöröskereszt vagy Vörösfélhold társaság létezhet. Mindenki előtt nyitva kell állnia. Emberbaráti tevékenységét az ország egész területére ki kell ter jesztenie. Egyetemesség A Nemzetközi Vöröskereszt és Vörösfélhold Mozgalom világméretű intézmény, amely ben minden nemzeti társaságnak egyenlő jogai vannak, egyenlő a fe le lős sé - gük és a kötelességük egymás segítésében.

6 Szervezetünk A magyar szabadságharc leverése után az évi kiegyezéssel létrejövő Osztrák- Ma gyar Monarchia csatlakozott a Genfi Egy ezményekhez, és megkezdődött egy bé csi székhellyel működő önkéntes se - gélyegylet szervezése. A Monarchia közös had ügyminisztere szeptember 21- én hivatalosan javasolta a magyar kormány elnökének és honvédelmi miniszte - ré nek az önkéntes egészségügyi szolgálat me gszervezését. A magyar kormány elv - ben egyetértett a kezdeményezéssel, de ra gaszkodott ahhoz, hogy az ön kéntes egészségügyi szolgálatot Magyarországon kü lön és önállóan szervezzék meg. Az április 12-én megtartott értekezleten döntés született Auszt riá - ban és Ma gyarországon önállóan működő Vörös Kereszt Egyletek szer ve - zési és mű kö dé si alapelveinek kimunkálásáról. I. Ferenc József jó vá hagy - ta az előterjesztett ja vas latot, majd december 5-én megbízta gróf Ká rolyi Gyula főrendházi ta got a magyar segélyegylet megszervezésével. Mi közben az önálló magyar se gély egylet létrehozásáról folytak a tárgya - lások, a Monarchia csapatai 1878-ban megindultak Bosznia-Her ceg ovi - na megszállására. Ebben az időben már számos jótékony nőegylet mű - kö dött Magyarországon. Ezek vezetői közös értekezletre gyűltek össze, és elhatározták, hogy mozgalmat indítanak a Bosznia-Her ceg ovi ná ban har coló katonák, valamint az itthon maradt hozzátartozóik meg se gí té sé - re. Köz ponti Segélyező Nőegylet néven gyűjtést kezdeményeztek. A kez - de mé nye zés jelentős eredményét tapasztalva a Nőegylet vezetői el ha tá - roz ták, hogy mun ká jukat állandósítják, és az egész országra kiterjesztik. Bi zottságot választottak, hogy a Genfi Egyezményeknek megfelelő Alap - sza bályt dolgozzon ki. Az elfoga dott Alapszabály szerint az március 27-én megtartott közgyűlésen meg ala kult a Magyar Országos Segélyező Nő egylet. A Nőegylet elismerésre méltó mu nkát végzett a Vöröskereszt esz méinek terjesztésében, kezdeményezésére bon takozott ki hazánkban az önkéntes és hivatásos ápolónőképzés. Vezetői részt vettek a Magyar

7 Vö röskereszt megalakításában, tehát joggal tekinthetjük őket a Magyar Vö röskereszt közvetlen elődjének. A királytól kapott megbízás alap ján Ká rolyi Gyula megkezdte az önkéntes segélyegylet szervezését. Az ala ku - ló közgyűlést május 16-ra hívták össze, melyen kimondták a Ma - gyar Szent Korona Országai Vörös-Kereszt Egyletének megalakulását. A két egylet egye sülése május 17-én a Magyar Tudományos Aka dé - mia dísztermében meg tartott együttes közgyűlésen történt. Az első el - nök gróf Károlyi Gyula, társelnök gróf Zichy Nándorné lett. A központi vá lasztmány értesítette a Vöröskereszt Nem zetközi Bizottságát a Magyar Szent Korona Országai Vörös-Kereszt Egy le té nek megalakulásáról, és kér te felvételét a nemzetközi kötelékbe. A Vö rös ke reszt Nemzetközi Bizottsága (ICRC) január 20-án kelt kör levelében je len tet te be a magyar egylet működését. A Magyar Vö rös - ke reszt egyenjogú tagja lett a Nemzetközi Vöröskereszt Mozgalomnak. Meg alakulása óta a Magyar Vö rös kereszt megszakítás nélkül működik Ma gyarországon től tagja a Vö rös ke reszt és Vörösfélhold Tár sa sá - gok Nemzetközi Szövetségének (IFRC). 01 MOZGALOMUNK ALAPJAI

8 Az embléma 1864-ben elfogadták a legelső Genfi Egyezményt: a fehér alapon nyugvó vö rös keresztet hivatalosan elismerték mint a fegyveres erők egészségügyi alakulatainak megkülönböztető jelzését. A választás tulajdonképpen tisz telgés a svájci zászló (vörös alapon fehér kereszt) előtt, melynek in ver - ze lett a Vöröskereszt hi vatalos emblémája. A Genfi Egyezmények jelenleg három emblémát határoznak meg: a vörös ke resz tet, a vörös félholdat és a vörös kristályt. Az Egyezmények és Ki egé - szí tő Jegy ző könyveik számos cikket tartalmaznak az emblémáról. Egyebek kö zött meg ha tá rozzák az embléma használatát, méretét, célját és el he lye - zé sét, azokat a sze mé lyeket és vagyontárgyakat, amelyeket védelmeznek, azt, hogy kik használhat ják, mit jelent az embléma tiszteletben tartása, és mi lyen büntetés róható ki a vissza élésért. Az embléma védelmi célokra történő felhasználása a Genfi Egyez mé nyek ál tal biz tosított védelem látható megjelenítése az egészségügyi sze mély ze - ten, egy sé ge ken és szállítmányokon. Az embléma jelző célra tör ténő fel - hasz nálása mind há bo rús, mind békeidőben azt bizonyítja, hogy egy sze - mély vagy vagyontárgy kap cso latban van a Vöröskereszt és Vö rösfélhold moz galommal. A Vöröskereszt Nem zetközi Bizottsága minden időben jogosult az embléma mind védelmi, mind jel ző célra történő fel használására. A nemzetközi humanitárius jog által kifejezetten nem engedélyezett bár - mely hasz nálat az emblémával való visszaélésnek minősül. Az emb lé má - val védelmi cé lok ra történő visszaélés veszélyezteti a nemzetközi hu ma - ni tárius jog által bizto sí tott védelmi rendszert. Az emblémával jelzésként tör ténő visszaélés a köz vé le mény előtt aláássa a jelképet, és ebből adó - dó an háborús időben csökkenti annak vé dő erejét. A Genfi Egyez mé nyek részes államai vállalták, hogy büntető in téz ke dé seket vezetnek be az zal a céllal, hogy mind háborús, mind békeidőben meg előz zék és vissza - szorítsák az emblémával való visszaélést. Fon tos feladatunk, hogy megvédjük az emblémát, hiszen háborús idők - ben az emb léma jelenti a mi védelmünket.

9

10 A rászoruló emberekért Szociális tevékenységünk alapjai Az 1989-et követő változások, a társadalmi, gazdasági viszonyok átala ku - lá sa ko moly nehézségek elé állította a társadalom egy igen jelentős há - nya dát. A vál tozások következtében sokak megélhetése vált bizonytalan - ná, ami nem egy szer maga után vonta munkájuk megszűnését, lak ha tá - suk ellehe tet le nü lé sét, és nem elhanyagolható módon emberi, családi kap csolataik fella zu lá sát, vagy akár teljes szétzilálódását is. Az elmúlt év - ti zedekben a perifériára sod ródott emberek hátránya mind inkább hat - vá nyozódott. Félő, hogy min den napjaink megszokott jelenségeivé vál - hat nak, és sajnálatra méltó, ámde meg változtathatatlan állapotként rak - tá rozódhatnak el fejünkben a róluk szó ló képek. A rászorulók azok az embertársaink, akik áldozatul eshetnek olyan hely zeteknek, mely közvetlenül fenyegeti túlélésüket, vagy azt a le he - tő séget, hogy elfogadható szintű szociális és anyagi biztonságban és em beri méltóságban élhessenek. Ők gyakran a természeti ka taszt ró - fák áldozatai, a nagy gazdasági krízisekből fakadó szegénység el szen - ve dői, menekültek, vagy éppen járványok súlytotta terület lakói. Stratégia 2010 Vöröskereszt és Vörösfélhold Társaságok Nemzetközi Szövetsége

11 Érdemes egy pillanatra elgondolkodnunk azon, hogy még nekünk, mun ká - val, otthonnal, családdal, barátokkal bíró embereknek is nehéz lépést tar ta - nunk a világ rohanásával. Számunkra is komoly küzdelmet jelent a fel színen ma radás. Vajon milyen lenne, ha egyszer úgy alakulna az éle tünk, hogy el - veszítettünk mindent, ami biztonságot, fogódzót ad a min den napok har - cai hoz? Elképzelni sem tudjuk, annyira hozzászoktunk vé dőhálónkhoz. 02 SZOCIÁLIS TEVÉKENYSÉGÜNK Pedig egyszer ők is elindultak valahonnan. Voltak dolgozó emberek, gye - re kek, apák, anyák, szomszédok a mi munkatársaink, a mi szomszédjaink. Egyszer ők is normális életet éltek. Nem akartak hajléktalanná vá lni senki sem akar hajléktalanná válni. Mégis hajléktalanná váltak. Hogy miért? Talán csak elfelejtették megtanítani őket valamire. Talán nem is volt, aki megtaníthatta volna. Talán nem is volt hol megtanulni. Haj léktalannak lenni nem életforma nem lehet életforma. Mégis azzá vál hatott? Létezhet az, hogy bizonyos arcok az utcán nap mint nap szem - be jönnek velünk talán már évek óta szembejönnek? Létezhet. Mit tehetünk? Mi nem adhatjuk vissza a családot, nem adhatjuk vissza a régi barátot, nem adhatjuk vissza a régi lakást, nem adhatjuk vissza azokat az időket, amikor még minden működött. De nem is ez a dolgunk, hanem az, hogy lehetőséget adjunk és bízzunk. Lehetőséget adjunk egy emberhez méltó élet újrakezdéséhez, és bízzunk anélkül, hogy mindenáron alapot és garanciákat keresnénk befektetett bizalmunk megtérüléséhez. A Magyar Vöröskereszt ebben a szellemben lassan két évtizede küzd a hajléktalan sorban élő emberekért. Mára Budapest öt pontján várjuk haj léktalanellátó intézményeinkbe a fővárosban élő hajléktalanokat, és nyolc utcai gondozó szolgálatunk segíti őket nap mint nap az utcákon.

12 Adományozás Az Önök segítsége Az adományok jelentik szociális munkánk alapját Szervezetünk szociális tevékenysége elképzelhetetlen a beérkező ado má - nyok nélkül. Alapvető feladatunk a rászoruló emberek segítése, amelyet nem zetközi iránymutatások alapján, ám a helyi igényekhez igazodva va ló - sí tunk meg. Az általunk nyújtott szociális szolgáltatásoknál különbséget a rá szorulók között csak a rászorultság mértékének tekintetében teszünk. Nem zetközi irányelv, hogy szervezetünknek hézagpótló szerepet kell be - töl tenie az állami és helyi, önkormányzati szociális szolgáltatások között. Köz tudott, hogy a segélyek igénylése és megérkezése között több nap is el telhet, ugyanakkor ezeknek az embereknek ebben az időszakban is biz - to sítani kell a létfenntartáshoz nélkülözhetetlen feltételeket. Itt segít a Vöröskereszt. Területi szervezeteink jó kapcsolatot ápolnak a ke - rü le ti Önkormányzatok szociális osztályaival és intézményeivel, akik éven - te számos esetben veszik igénybe a helyi szervezeti egység szolgálta tá sait annak ér dekében, hogy gondozottjaik ne maradjanak támogatás nél kül az átmeneti idő szakban.

13 Ezekben az esetekben a legtöbb alkalommal élelmiszeripari termékekre, háztartási vegyiárura, illetve pénz jellegű segélyekre van szüksége az igénylőnek. A támogatások biztosításához azonban igen nagymennyiségű adományra van szükség, annak érdekében, hogy az igénylőket nap mint nap ki szol gál - has suk. Számos magánszemély és vállalat érzi azt, hogy a társadalmi kö te - le zettségvállalás nem csak egy szép szerep, hanem valódi segítség az arra rászoruló embereknek. Amennyiben Ön is úgy érzi, hogy szeretne hozzájárulni szervezetünkön ke resztül a nehéz anyagi körülmények között élő emberek életmi nő sé - gé nek javításához, kérjük, vegye fel a kapcsolatot helyi irodánkkal! Az adományok eljuttatása a rászorulókhoz Rendszeresen szervezett, vagy alkalmi segélyakcióink során a rászorultság mér tékének figyelembe vételével juttatjuk el a beérkező ado má nyo kat az ar - ra rászoruló embereknek. Fontosnak tartjuk, hogy az átadott tá mo gatás ne csak a túlélést biztosítsa, hanem segítse a visszatérést a ren des életvitelhez. Hiszünk abban, hogy a hozzánk forduló emberek nagy része nem akar sz ociálisan hátrányos helyzetű minősítésben élni, így a számukra átadott ado mányok talán segítenek egy hosszabb távú cél megvalósításában is. Mikulásgyár A Mikulásgyár az év legnagyobb szabású adománygyűjtő akciója, melyet a Magyar Vöröskereszt és partnerei valósítanak meg a karácsony előtti he tekben 2005 óta. Az akció során az ország 17 pontján várják hivatásos és önkéntes munkatársaink az egyéni és vállalati felajánlásokat, me lye - ket a legrászorultabbaknak juttatunk el. Szociális üdültetések Szociális üdültetéseinket a legrászorultabb családok gyermekei részére szer vezzük. Ezen alkalmak egyfelől kikapcsolódást nyújtanak a fiatalok szá mára, másrészt a színes programok során olyan, a mindennapokban jól hasz nosítható ismereteket adunk át számukra, amelyek további életükben nagy hasznukra lehetnek. Ezeknek az üdültetéseknek a megvalósításában is nagy szerepet játsza - nak azok az adományok, amelyek segítségével még tartalmasabb idő töl - tést biztosíthatunk. 02 SZOCIÁLIS TEVÉKENYSÉGÜNK

14 intézmények Szociális intézményeink Magyar Vöröskereszt Férfi Magyar Vöröskereszt Nappali Hajléktalan Szálló Tartózkodó és Népkonyha 1215 Budapest, Ady Endre u Budapest, Bihari u.15. Tel/fax: Tel/fax: Ellátási formák: éjjeli menedékhely: 85 fő (téli időszakban okt.-ápr.) további 25 fő nappali melegedő: 50 fő utcai gondozó szolgálat: XXI. kerület Egyéb szolgáltatások: beteg/nyugdíjas szoba, lakhatási program Magyar Vöröskereszt Hajléktalan Szálló 1131 Budapest, Madridi u.7. Tel: , Fax: web: Ellátási formák: átmeneti szálló: 203 fő éjjeli menedékhely: 38 fő rehabilitációs részleg: 32 fő kiléptető lakás: 6 fő Utcai gondozó szolgálat: XIII. kerület Egyéb szolgáltatások: betegszoba, munkaerő-piaci csoport, mű vé szeti csoport háziorvosi rendelő, pszic hiátriai járóbeteg szakrendelés, jog - segély szolgálat Ellátási formák: nappali melegedő: 92 fő népkonyha: 250 adag meleg étel utcai gondozó szolgálat X.-XVI.-XVII. ker. Egyéb szolgáltatások: álláskeresési tanácsadás, internetezés, telefon használat, jogi tanácsadás, orvosi ta nácsadás, évente egyszer influenza el - le ni védőoltás, értékmegőrzés, postacím, lak hatási program, albérlet keresés Vöröskeresztes Nappali Szociális Központ 1089 Budapest, Diószeghy S. u. 5. Tel: Ellátási formák: nappali melegedő: 120 fő utcai gondozó szolgálat: Keleti pályaudvar és aluljárórendszere Egyéb szolgáltatások: addiktológus, jogi tanácsadás, szociális in - for mációs szolgálat, ebédeltetés, uzson - náztatás

15 Magyar Vöröskereszt Főzőkonyha 1081 Budapest, Homok u.4-6 Tel: hétfőtől péntekig 300 adag melegétel Magyar Vöröskereszt Családok Átmeneti Otthona XXI. kerület Tel/fax: Az Otthonok címeit a bentlakók ér de ké - ben nem tesszük közzé. Ellátási formák: családok átmeneti otthona: 100 fő Magyar Vöröskereszt XIX. kerületi Nappali Melegedő 1191 Budapest, Ady Endre u.112. Tel: Ellátási formák: nappali melegedő: 60 fő utcai gondozó szolgálat XIX. kerület Egyéb szolgáltatások: addiktológiai csoportfoglalkozás, film klub, jogi tanácsadás, álláskeresési tanácsadás, iratpótlás, postacím 02 SZOCIÁLIS TEVÉKENYSÉGÜNK

16 Véradásszervezés A Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezete tíz fő hivatásos és jó né - hány önkéntes véradásszervező kollégája évente mintegy 45 ezer vér - adót megszólítva biztosítja a főváros zavartalan vérellátását. Ez a bázis ad ja a budapesti véradások több mint kétharmadát. A Budapesti Vöröskereszt által szervezett véradó napok szinte kizárólag hely színi kiszállás alkalmával igyekeznek a véradást minél kényelmeseb - ben elérhetővé tenni egy-egy munkahelyi, iskolai, lakossági, vagy bármilyen más közösség számára. Ennek kapcsán hivatásos szervezőink fő feladata gondozni és fejleszteni az egyes kerületek véradásait, törekedve a vérellátás egyenletességének megvalósítására, valamint állandó pár - be szédet kell folytatniuk a partnerintézményekkel és a vérellátó szolgá - la tokkal. A Vöröskereszt eszmeiségének megfelelően és a kor kö ve tel - mé nyeit is figyelembe véve a jövőben célunk egy átgondolt kommuni ká - ciós stratégia kidolgozásával újra megszólítani a társadalmat az önkéntes vér adás mozgalmának helyreállítása érdekében. A vér élő szövet, semmi mással nem pótolható az emberi szervezet számára. Ezért fontos, hogy minél többen váljunk véradóvá. Ki adhat vért? Mindenki, aki egészséges, elmúlt 18 éves, de még nem töltötte be a 60-ik (rendszeres véradóknál 65-ik) életévét. Mivel a levett vér mennyisége 450 ml, azaz majdnem fél liter, ezért a véradáshoz az 50 kg-os súlyhatárt meg kell haladni. Számos tünet, beavatkozás vagy gyógyszeres kezelés kizárja a vér adást, de nem mindegyik. A gyógyszerszedés például önmagában nem ki záró ok, erről és a véradást érintő minden más kérdésről a véradás hely - színén jelenlévő orvos dönt felelősen. A minél kevésbé megterhelő vér - adás hoz azonban nem elég csak megfelelni a feltételeknek, a felkészülés is sokat számít. A véradást kellő pihenés, étkezés és bőséges italfogyasztás kell, hogy megelőzze. Természetesen ilyenkor kerülni kell a nagyon zsíros éte leket és a szeszesitalokat is. A véradás folyamatának teljes időtartama mintegy fél óra. Első lé pés ként egy fényképes igazolvány és a TAJ-kártya alapján regisztrálják az ada to - kat. Fontos, hogy a megfelelő igazolványok bemutatása (személyi iga-

17 Elérhetőségek zolvány, vagy jogosítvány, vagy útlevél + TAJ-kártya, némely vérellátónál lak címkártya) nélkül nem lehet vért adni! A regisztráció után a donornak ki kell töltenie egy kérdőívet is. E kérdőív alapján dönti el az orvos, hogy van-e a véradásnak bármiféle kockázata. Az orvosi és a laborvizsgálat so - rán vércsoport meghatározásra, hemoglobin szint és vérnyomásmérésre ke rül sor. A véradás 5-7 percig tart, amit körülbelül tíz perces pihenés és meg figyelés követ. Ha minden rendben van, a donor fölkelhet. A véradás előtt és után kötelező a donorétkeztetés, amelynek során fél liter fo lya - dé kot (ásványvíz) és kalóriapótló csokoládészeletet, illetve 500 Ft ér té kű, minden nagyobb üzletben beváltható hidegélelmezési utalványt kap a véradó. A véradás napján fokozott fizikai terheléssel járó munka vagy sport tevékenység nem végezhető, azaz pihenni kell, de minden más hét - köznapi tevékenység zavartalanul végezhető. A levett vér összes al ko tó ja nagyjából egy hónap alatt termelődik újra, de két véradás között így is 56 nap kötelező pihenőidő szükséges. A nők évente 3, a férfiak pedig 4 alkalommal adhatnak vért. Internet: Levélcím: 1051 Budapest, Arany János u Telefonszám: (1) Fax: (1)

18 Nyilvántartási szám: Akkreditációs lajstromszá: AL-1221 Tudásunk Felnőttképzés értéke Múltunk tapasztalatainak megőrzésére legalkalmasabb eszközünk a kép - zés. A szervezet megalakulása óta foglakozunk oktatással, melyet a kor ki hívásaihoz alkalmazkodva mindig magas színvonalon igyekeztünk foly - tat ni. Így van ez most is: az akkreditált felnőttképző intézményünk ga - ran cia erre. Így a Budapesten tanulni vágyók számára a budapesti Vö rös - ke reszt színvonalas és sokszínű képzési lehetőségeket kínál. Az egész életen át tartó tanulás (Life Long Learning LLL) lehetőség az ön megvalósításra, szakmai ismeretek és tudás megszerzésére, ezek fo - lya matos fejlesztésére, bővítésére, így új munkahelyek választására, si - ke res életútra, valamint biztonságos családi élet megteremtésére. A tu - dás karbantartásával csökken a kiszolgáltatottság, csökken az életút kény szerpályáinak veszélye. A kompetencia alapú képzés a résztvevőket a szaktudáson felül képessé teszi a sikeres kommunikációra és együttműködésre, továbbtanulásra, mobilitásra. Az a célunk, hogy mindenki megtalálhassa a neki megfelelő képzést, majd ennek sikeres elvégzése után állást is találjon. Szervezetünk fel - nőtt képzési tevékenységével is segíteni kívánja a hozzá forduló em be re - ket az eligazodásban, az információszerzésben. Megfelelő létszám esetén különböző jellegű képzéseket indítunk: > általános célú képzéseket, > OKJ-ben nem szereplő szakképesítés megszerzésére felkészítő képzéseket, > államilag elismert, az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) szereplő szak - ké pesítés megszerzésére felkészítő képzéseket, valamint felnőtt kép zés - hez kapcsolódó szolgáltatásokat biztosítunk (pl.: előzetes tudásszint fel - mé rése, pályaorientáció és pályakorrekciós tanácsadás). Kiemelt képzéseink A Magyar Köztársaság állampolgárának legyen az felnőtt avagy gyermek joga van a biztonságos és egészséges élet- és munkafeltételekhez. A munkáltató felelős az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos mun kavégzés követelményeinek biztosításáért. Ebben nagy szerepe le - het a kellő számú kiképzett elsősegélynyújtónak.

19 TÁRSADALMI ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS TANFOLYAM A Magyar Vöröskereszt alaptevékenységei között igen komoly szerepet kap az elsősegélynyújtás ismereteinek népszerűsítése. Az évtizedes ta - pasz talat, a kiterjedt nemzetközi kapcsolatok olyan ismeretanyag birto - ko sává tették, ami alkalmassá teszi arra, hogy minél szélesebb körben át adja tudását a társadalmunk minden tagjának. Ennek szellemében dol goztunk ki egy olyan képzési programot, mely modulokból felépülve igyek szik minden érdeklődő igényének megfelelő tartalmú és hosszú sá - gú tanfolyamot biztosítani. 04 FELNŐTTKÉPZÉS Modulok Alapozó szint 1. Elsősegélynyújtási alapmodul 10 óra Kiegészítő szint 2. Közúti elsősegélynyújtás kiegészítő modul 2 óra 3. Munkahelyi elsősegélynyújtás kiegészítő modul 2 óra 4. Idegenvezetők, túravezetők, utazók elsősegélye kiegészítő modul 2 óra Továbbképző szint 5. Komplex reanimáció (CPR) továbbképző modul 8 óra 6. Középfokú elsősegélynyújtás továbbképző modul 12 óra Szintentartás 7. Szintentartó (újraérvényesítő/megerősítő) modul 4 óra A kiegészítő és továbbképző szintek moduljai csak az alapozó szint el ső - se gélynyújtási alapmoduljának igazolt megléte esetén választhatók. A Társadalmi elsősegélynyújtás képzés célja olyan elméleti és gyakorlati el sősegélynyújtási ismeretek közvetítése, melyek birtokában szükség ese tén a végzett hallgatók szakszerűen és eredményesen tudnak az arra rá szorulóknak elsősegélyt nyújtani. A képzés során megszerezhető kompetenciák: A képzést sikeresen befejező hallgató képes: > a súlyos, életet veszélyeztető állapot felismerésére; > a tájékozódáshoz szükséges kommunikációs eszközök használatára; > a balesetet elszenvedő sajátos kommunikációs jelzéseinek, esetleges kommunikációs problémáinak értelmezésére; > a szakterületen használatos szakkifejezések alkalmazására; > segítő kapcsolat kialakítására;

20 > a beavatkozások helyes sorrendjének megállapítására; > a szükséges beavatkozások elvégzésére szakmai illetékességének ha tá ra in belül az alábbi esetekben: eszméletvesztéses állapot, légzési zavarok, bi - zo nyos belgyógyászati kórképek, sebészeti balesetek stb.; > szakszerű segítséghívásra (mentő, orvos hívása); > baleset esetén a szükséges magatartásforma kialakítására; > felelősen viselkedni és dönteni és tevékenységének következményeiért fe lelősséget vállalni. Társadalmi elsősegélynyújtás munkahelyi elsősegélynyújtás kiegészítő modullal Képzésünk népszerű a munkáltatók körében, mivel az 55/1992(III.21.) kor - mányrendelet és az évi XCIII. törvénnyel módosított 15/1972.(VIII.) EüM rendeletben előírtak értelmében minden munkáltatónak rendel kez - nie kell az elsősegélynyújtásban járatos munkatársakkal. A munkahelye - ken minden műszakban az ott dolgozók létszámától, a munkahely jelle gé - től, a munkafolyamatok veszélyességétől, az előforduló balesetek gyakori - sá gától függően kellő számú kiképzett elsősegélynyújtónak kell jelen len - nie. Az elsősegélynyújtókat a munkahelyen dolgozók közül kell kijelölni. Az el sősegélynyújtók kijelöléséről, azok képzéséről és továbbképzéséről a mun káltatónak kell gondoskodnia. A képzés megszervezéséhez a Magyar Vö röskereszt területi szervezetének közreműködését lehet kérni. Ebben is nagy segítséget tud nyújtani a Magyar Vöröskereszt Budapest Fő városi Szervezete. Társadalmi elsősegélynyújtás közúti elsősegélynyújtás kiegészítő modullal A közúti járművezetők elsősegélynyújtási ismeretei megszerzésének iga - zo lásáról szóló 31/1992.(XII.19.)NM rendelet 1. -a értelmében az el ső - se gélynyújtásból az Országos Mentőszolgálat által előírt ismeretek meg - szer zését tanúsító igazolást a Magyar Vöröskereszt fővárosi, megyei szer vezetei adják ki. A fővárosban 9 oktatási kabinetben szervezünk köz - úti elsősegélynyújtási vizsgákat és igény szerint tanfolyamokat. E tevékenység szakmai, módszertani irányítására létrehoztuk a fővárosi El sősegélynyújtási Szakértői Bizottságot, mely gondoskodik a szakembe - rek felkészítéséről, továbbképzéséről, a szaknévsorok karbantar tá sá - ról, a vizsgák ellenőrzéséről, a tárgyi feltételek meglétéről és így a szín - vo nal garantálásáról. Évente főt vizsgáztatunk.

21

22 ELSŐSEGÉLY GYERMEKEINKÉRT PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉS Az oktatási intézmény, ahol gyermekeink napjuk nagy részét töltik, ve - szé lyes munkahely, itt is fontos az egészséget nem veszélyeztető és biz - ton ságos munkavégzés követelményeinek biztosítása. Ehhez az oktatási in tézményekben is nagy segítség, ha kellő számú kiképzett elsősegély - nyúj tó van. Ebben ajánlja fel segítségét a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet. A Fővárosi Munkaügyi Központ Oktatói, pedagógiai ké pe sí té - sek ( Elsősegély gyermekeinkért elsősegélynyújtó tanfolyam pedagógusok számára) megnevezéssel vette nyilvántartásba képzési programun kat, melyet 2007-ben ismételten akkreditáltattunk az Oktatási és Kul tu rá lis Minisztérium Pedagógus-továbbképzési és Akkreditációs Köz pont já nál. Az alapítási és indítási engedély száma: OKM-3/51/2007. Ez a képzés azért is hasznos a pedagógusok számára, mivel sikeres el vég zé se esetén a tanfolyam 30 órája beszámít a kötelező továbbképzés óra szá mába (ld. 277/1997.(XII.22.) számú kormányrendelet 8/A (1) és (2) be kezdése). BÉBI SZITTER ÉS HÁZI BETEGÁPOLÓ-GONDOZÓ KÉPZÉS Szakmai team-ek (védőnők, pedagógusok, vöröskeresztes dolgozók, szociális szakemberek) dolgozták ki azokat a képzési programokat, amelyekkel elkezdhettük a bébi szitter és házi betegápoló-gondozó képzéseket. A 42 órás képzéseinkre érettségizett fiatalok, felsőoktatási intézményekben tanulók, GYES-en lévő anyák, munkanélkülivé vált felnőttek és olyan ér deklődők jelentkeznek, akik rokoni-ismerősi körben vagy hivatássze rű - en gyermekfelügyeletet, illetve házi gondozást-betegápolást szívesen vál lalnának. A Vöröskereszt emblémával ellátott, három nyelven kiállított tanúsítványaink a sikeresen vizsgát tevők kezében bizalmat sugároznak az országban és külföldön egyaránt, és bébi szitterként, vagy házi be tegápoló-gondozóként a munkavállalást segíthetik. A fenti képzéseink oktatói védőnők, szociális szakemberek, el ső se gély - nyúj tó szak em berek, szakképzett ápolók köréből kerültek ki. A Bébi szitter képzés célja: olyan szakemberek képzése, akik képesek cse csemőgondozási, kisgyermek gondozási feladatok ellátására, be teg - sé geik felismerésére és a szakmai illetékességen belül történő ke ze lé sé - re, balesetek megelőzésére, szakszerű elsősegélynyújtásra.

23 A Házi betegápoló-gondozó képzés célja: olyan szakemberek képzése, akik képesek a szociális terület alapellátásához kapcsolódva a házi be teg - ápo lási, gondozási alapfeladatokat szakszerűen ellátni. A fenti képzéseket elvégzett hallgatók, az ellátást igénybe vevők saját kör - nyezetében, vagy intézményi keretek között végezhetik te vé keny sé gü ket. 04 FELNŐTTKÉPZÉS Információk a képzésekről Internet: Ügyfélszolgálatunk elérhetőségei: Telefon: (1) és (1)

24 Az Egészség emberi élet egészség védelme A jó egészség egyfajta erő- és örömérzettel is együtt jár, tehát jóval többet jelent szá munkra, mint a betegség puszta hiánya. Életünkhöz szerencse kell, de élet mó dunk helyes megválasztásával mi magunk is sokat tehetünk egészségünkért. A felelősségteljes ember törekszik egészsége megőrzésére, mindent meg tesz, hogy ne ártson önmagának. A betegséget ugyanis megelőzni min dig könnyebb, ol csóbb és biztosabb, mint gyógyítani. Két ségtelen, a tizenéves, huszonéves, illetve a harmincas éveik elején járó em be rek többségének kutya bajuk, akármilyen helytelenül is táp - lál koznak, akár hogy gyötrik és kínozzák testüket a legkülönfélébb mó do - kon, hisz' a fiatal test oly megbocsátó! Aztán negyven körül a természet benyújtja a számlát, vagyis az egészségtelen szokások és az egészségtelen életvitel halmozott hatásai ek ko riban jelentkeznek először: magas vérnyomás, túlsúly, cukorbetegség, érszűkület Az élet megismételhetetlen, ezért is nagy felelősség a döntés, hogyan élünk. Az emberek többsége egyáltalán nincs felkészülve az egészsége vál ság - hely ze te i re, s ilyenkor fűhöz-fához kapva próbál értelmes túlélési ter ve - ket kovácsolni. Gon dolják ezt végig amíg teljesen egészségesek, és előzzék meg az ilyen hely ze te ket! Vizsgáljanak meg minden egészségükkel összefüggő életmódtényezőt, és ha kell, változtassanak rajta: vagyis egy időben több fronton vegyék fel a har cot: táp lál kozzanak helyesen, ne dohányozzanak, mozogjanak sokat sza bad levegőn stb! Célzott szűrővizsgálatokkal a betegségek egy része korai, tünetmentes sza ka szában felismerhető, megfelelő kezelésekkel jól gyógyítható. A lakosság egészségi problémáinak megoldásában a Magyar Vö rös ke - reszt minden munkatársa fontosnak tartja a felvilágosítást, az egész ség - meg őrzést. A sok év tizedes hagyományok alapján a szűrővizsgálatok szer vezésében, a lakosság moz gósításában elsősorban önkéntesek vesz - nek részt. Az egészségvédelmi mun kában is gyakran önkénteseink dol - goz nak szakemberek irányításával.

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. MÁJUS 10. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szer kesz tõ ség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft I. Jogszabályok

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 30., kedd 64. szám TARTALOMJEGYZÉK 127/2006. (V. 30.) Korm. r. A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Hor vát Köz tár sa ság Kor - mánya között

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

A MAGYAR VÖRÖSKERESZT HELYI SZERVEZETÉNEK Kiadás: 02. Változásokkal egységes szerkezet Oldal: 1/7. Preambulum. Első rész. Az Alapszabály hatálya

A MAGYAR VÖRÖSKERESZT HELYI SZERVEZETÉNEK Kiadás: 02. Változásokkal egységes szerkezet Oldal: 1/7. Preambulum. Első rész. Az Alapszabály hatálya Változásokkal egységes szerkezet Oldal: 1/7 Preambulum A Magyar Vöröskereszt Károly Róbert Főiskolán működő Helyi Szervezete a Magyar Vöröskereszt (a továbbiakban: MVK) Alapszabálya, Szervezeti és Működési

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24 2 0 1 2. F E B R U Á R egyenlítô M E L L É K L E T BÁ RÁN DY GER GELY PhD OR SZÁG GYÛ LÉ SI KÉP VI SE LÔ AZ IGAZ SÁG ÜGYI AL KOT MÁ NYO ZÁS KRONOLÓGIÁJA A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 31., péntek 35. szám I. kö tet Ára: 943, Ft TARTALOMJEGYZÉK 24/2006. (III. 31.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 15., szerda 109. szám Ára: 777, Ft TARTALOMJEGYZÉK 216/2007. (VIII. 15.) Korm. r. A hosszú távú kötelezettségek vállalásának egyes szabályairól

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások CXXXIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2006. áp ri lis 26. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 71/2006. (IV. 3.) Korm. ren de let 80/2006. (IV. 6.) Korm.

Részletesebben

Tudnivalók a Vöröskeresztről

Tudnivalók a Vöröskeresztről Tudnivalók a Vöröskeresztről Kulcsszavak A Vöröskereszt és Vörösfélhold Mozgalom eredete és története Henry Dunant 1828-1910 A Vöröskereszt Mozgalom alapítója. Nagyon megindította a Solferinoi csata borzalma,

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2089-2192. OLDAL 2008. május 8. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN. PAPHÁZI Ti bor

KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN. PAPHÁZI Ti bor Szociológiai Szemle 2006/1, 116 128. KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN PAPHÁZI Ti bor Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet H-1134 Budapest,

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 96. szám Ára: 3825 Ft 2009. évi LXXX. tör vény A Bün te tõ Tör vény könyv rõl szóló 1978. évi IV. tör vény

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

2009. évi XXXVII. törvény

2009. évi XXXVII. törvény 2009/71. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 16273 2009. évi XXXVII. törvény az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról* Az er dei élet kö zös sé gek nél kü löz he tet len fennmara - dása, vé dõ

Részletesebben

A nonprofit számvitel alapjai

A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Képzési Füzetek Dr. Baráth Katalin A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Szolgáltató Központ Zalaegerszeg, 2010 NONPROFIT KÉPZÉSI FÜZETEK Dr. Baráth Katalin Nonprofit számvitel alapjai Landorhegy

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 6., csütörtök 39. szám Ára: 759, Ft TARTALOMJEGYZÉK 80/2006. (IV. 6.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét Az Alkotmánybíróság Határozatai utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tóra és

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben