Köszöntő. Egy olyan Vöröskeresztről álmodunk, amely képes enyhíteni a rászorulók életének minden nehézségét.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Köszöntő. Egy olyan Vöröskeresztről álmodunk, amely képes enyhíteni a rászorulók életének minden nehézségét."

Átírás

1

2

3 Köszöntő Kedves Olvasó! Ön most egy olyan kiadványt tart a kezében, amely mindannyiunkhoz, mind annyi unk ról szól. Vöröskeresztesekről, leendő vöröskeresztesekről, ön kén te sek r ől, segítő szán dékú, szociálisan érzékeny emberekről, vagy éppen rászo ru lók ról, rászorulókhoz. Szól a több mint 125 éves múltunkról, egy EMBERRŐL, aki létre hozott egy ESZMÉT. Emberekről, akik életben tartják, és életfeladatuknak érzik, hogy to vább adják ezt az eszmét, és ápolják a hagyományokat szerte a világon. Egy emb lémáról, amely immár jelkép: az emberiesség jelképe. És szól a hét alap elv ről: emberiességről, pár - tatlanságról, semlegességről, függetlenségről, önkéntességről, egységről, egyetemes ségről. Nemes, emberhez méltó gondolatokról. Ez a kiadvány a jövőről is szól, melyet az emberiség szolgálatában építünk egy hal - ha tatlan eszme nyomán. Egy olyan jövőről, ahol senki nem lépi át a földön fek vő EMBERT. Egy olyan jövőről, ahol AD az, akinek van miből. Egy olyan jö vő ről, ahol ke zét nyújtja, és SEGÍT fiatal az idősnek, erős a gyengének, gazdag a szegénynek. És szól az álmainkról is. Egy olyan Vöröskeresztről álmodunk, amely képes enyhíteni a rászorulók életének minden nehézségét. Egy olyan Vöröskeresztről álmodunk, amely egészséges, tartalmas utat mutat a jövő nemzedékének. Egy olyan Vöröskeresztről álmodunk, amely tömegeket mozgat meg annak érdekében, hogy valóra válthassuk az álmainkat.

4 Tartalom 01 Mozgalmunk alapjai Szociális tevékenységünk Véradásszervezés Felnőttképzés Egészségvédelem Ifjúsági munka Kapcsolatok 26

5 Alapelveink Emberiesség A Vöröskereszt és Vörösfélhold mozgalom, amely abból az óhajból született, hogy a harcmezők sebesültjei megkülönböztetés nélkül segítségben részesüljenek, nem - zeti és nemzetközi méretekben erőfeszítéseket tesz, hogy megelőzze és enyhítse az emberi szenvedést, bárhol következzék is be. Célja az élet, az egészség védelme, az em beri személyiség tiszteletben tartása. Elősegíti a népek közötti kölcsönös meg - ér tést, barátságot, együttműködést és a tartós békét. Pártatlanság A szenvedés enyhítésére törekszik, ebben csak a rászorultság mértéke szerint tesz kü lönbséget, és elsőbbséget biztosít a legsürgősebb veszélyhelyzeteknek. Semlegesség Annak érdekében, hogy továbbra is élvezze mindenki bizalmát, ellenségeskedések so rán a mozgalom nem állhat egyik oldalra sem, és sohasem folytathat politikai, faji, vallási, illetve ideológiai természetű vitákat. Függetlenség A mozgalom független. A nemzeti társaságok, miközben kormányaik segítői a huma ni - tá rius munkában, és alá vannak vetve országaik törvényeinek, mindig őrizzék meg önál - ló ságukat, hogy mindenkor a mozgalom alapelveinek megfelelően cselekedhessenek. Önkéntesség A Nemzetközi Vöröskereszt és Vörösfélhold önkéntes segítő mozgalom, amelynek in dítéka semmiképpen sem lehet az anyagi haszonszerzés. Egység Egy országban csak egy Vöröskereszt vagy Vörösfélhold társaság létezhet. Mindenki előtt nyitva kell állnia. Emberbaráti tevékenységét az ország egész területére ki kell ter jesztenie. Egyetemesség A Nemzetközi Vöröskereszt és Vörösfélhold Mozgalom világméretű intézmény, amely ben minden nemzeti társaságnak egyenlő jogai vannak, egyenlő a fe le lős sé - gük és a kötelességük egymás segítésében.

6 Szervezetünk A magyar szabadságharc leverése után az évi kiegyezéssel létrejövő Osztrák- Ma gyar Monarchia csatlakozott a Genfi Egy ezményekhez, és megkezdődött egy bé csi székhellyel működő önkéntes se - gélyegylet szervezése. A Monarchia közös had ügyminisztere szeptember 21- én hivatalosan javasolta a magyar kormány elnökének és honvédelmi miniszte - ré nek az önkéntes egészségügyi szolgálat me gszervezését. A magyar kormány elv - ben egyetértett a kezdeményezéssel, de ra gaszkodott ahhoz, hogy az ön kéntes egészségügyi szolgálatot Magyarországon kü lön és önállóan szervezzék meg. Az április 12-én megtartott értekezleten döntés született Auszt riá - ban és Ma gyarországon önállóan működő Vörös Kereszt Egyletek szer ve - zési és mű kö dé si alapelveinek kimunkálásáról. I. Ferenc József jó vá hagy - ta az előterjesztett ja vas latot, majd december 5-én megbízta gróf Ká rolyi Gyula főrendházi ta got a magyar segélyegylet megszervezésével. Mi közben az önálló magyar se gély egylet létrehozásáról folytak a tárgya - lások, a Monarchia csapatai 1878-ban megindultak Bosznia-Her ceg ovi - na megszállására. Ebben az időben már számos jótékony nőegylet mű - kö dött Magyarországon. Ezek vezetői közös értekezletre gyűltek össze, és elhatározták, hogy mozgalmat indítanak a Bosznia-Her ceg ovi ná ban har coló katonák, valamint az itthon maradt hozzátartozóik meg se gí té sé - re. Köz ponti Segélyező Nőegylet néven gyűjtést kezdeményeztek. A kez - de mé nye zés jelentős eredményét tapasztalva a Nőegylet vezetői el ha tá - roz ták, hogy mun ká jukat állandósítják, és az egész országra kiterjesztik. Bi zottságot választottak, hogy a Genfi Egyezményeknek megfelelő Alap - sza bályt dolgozzon ki. Az elfoga dott Alapszabály szerint az március 27-én megtartott közgyűlésen meg ala kult a Magyar Országos Segélyező Nő egylet. A Nőegylet elismerésre méltó mu nkát végzett a Vöröskereszt esz méinek terjesztésében, kezdeményezésére bon takozott ki hazánkban az önkéntes és hivatásos ápolónőképzés. Vezetői részt vettek a Magyar

7 Vö röskereszt megalakításában, tehát joggal tekinthetjük őket a Magyar Vö röskereszt közvetlen elődjének. A királytól kapott megbízás alap ján Ká rolyi Gyula megkezdte az önkéntes segélyegylet szervezését. Az ala ku - ló közgyűlést május 16-ra hívták össze, melyen kimondták a Ma - gyar Szent Korona Országai Vörös-Kereszt Egyletének megalakulását. A két egylet egye sülése május 17-én a Magyar Tudományos Aka dé - mia dísztermében meg tartott együttes közgyűlésen történt. Az első el - nök gróf Károlyi Gyula, társelnök gróf Zichy Nándorné lett. A központi vá lasztmány értesítette a Vöröskereszt Nem zetközi Bizottságát a Magyar Szent Korona Országai Vörös-Kereszt Egy le té nek megalakulásáról, és kér te felvételét a nemzetközi kötelékbe. A Vö rös ke reszt Nemzetközi Bizottsága (ICRC) január 20-án kelt kör levelében je len tet te be a magyar egylet működését. A Magyar Vö rös - ke reszt egyenjogú tagja lett a Nemzetközi Vöröskereszt Mozgalomnak. Meg alakulása óta a Magyar Vö rös kereszt megszakítás nélkül működik Ma gyarországon től tagja a Vö rös ke reszt és Vörösfélhold Tár sa sá - gok Nemzetközi Szövetségének (IFRC). 01 MOZGALOMUNK ALAPJAI

8 Az embléma 1864-ben elfogadták a legelső Genfi Egyezményt: a fehér alapon nyugvó vö rös keresztet hivatalosan elismerték mint a fegyveres erők egészségügyi alakulatainak megkülönböztető jelzését. A választás tulajdonképpen tisz telgés a svájci zászló (vörös alapon fehér kereszt) előtt, melynek in ver - ze lett a Vöröskereszt hi vatalos emblémája. A Genfi Egyezmények jelenleg három emblémát határoznak meg: a vörös ke resz tet, a vörös félholdat és a vörös kristályt. Az Egyezmények és Ki egé - szí tő Jegy ző könyveik számos cikket tartalmaznak az emblémáról. Egyebek kö zött meg ha tá rozzák az embléma használatát, méretét, célját és el he lye - zé sét, azokat a sze mé lyeket és vagyontárgyakat, amelyeket védelmeznek, azt, hogy kik használhat ják, mit jelent az embléma tiszteletben tartása, és mi lyen büntetés róható ki a vissza élésért. Az embléma védelmi célokra történő felhasználása a Genfi Egyez mé nyek ál tal biz tosított védelem látható megjelenítése az egészségügyi sze mély ze - ten, egy sé ge ken és szállítmányokon. Az embléma jelző célra tör ténő fel - hasz nálása mind há bo rús, mind békeidőben azt bizonyítja, hogy egy sze - mély vagy vagyontárgy kap cso latban van a Vöröskereszt és Vö rösfélhold moz galommal. A Vöröskereszt Nem zetközi Bizottsága minden időben jogosult az embléma mind védelmi, mind jel ző célra történő fel használására. A nemzetközi humanitárius jog által kifejezetten nem engedélyezett bár - mely hasz nálat az emblémával való visszaélésnek minősül. Az emb lé má - val védelmi cé lok ra történő visszaélés veszélyezteti a nemzetközi hu ma - ni tárius jog által bizto sí tott védelmi rendszert. Az emblémával jelzésként tör ténő visszaélés a köz vé le mény előtt aláássa a jelképet, és ebből adó - dó an háborús időben csökkenti annak vé dő erejét. A Genfi Egyez mé nyek részes államai vállalták, hogy büntető in téz ke dé seket vezetnek be az zal a céllal, hogy mind háborús, mind békeidőben meg előz zék és vissza - szorítsák az emblémával való visszaélést. Fon tos feladatunk, hogy megvédjük az emblémát, hiszen háborús idők - ben az emb léma jelenti a mi védelmünket.

9

10 A rászoruló emberekért Szociális tevékenységünk alapjai Az 1989-et követő változások, a társadalmi, gazdasági viszonyok átala ku - lá sa ko moly nehézségek elé állította a társadalom egy igen jelentős há - nya dát. A vál tozások következtében sokak megélhetése vált bizonytalan - ná, ami nem egy szer maga után vonta munkájuk megszűnését, lak ha tá - suk ellehe tet le nü lé sét, és nem elhanyagolható módon emberi, családi kap csolataik fella zu lá sát, vagy akár teljes szétzilálódását is. Az elmúlt év - ti zedekben a perifériára sod ródott emberek hátránya mind inkább hat - vá nyozódott. Félő, hogy min den napjaink megszokott jelenségeivé vál - hat nak, és sajnálatra méltó, ámde meg változtathatatlan állapotként rak - tá rozódhatnak el fejünkben a róluk szó ló képek. A rászorulók azok az embertársaink, akik áldozatul eshetnek olyan hely zeteknek, mely közvetlenül fenyegeti túlélésüket, vagy azt a le he - tő séget, hogy elfogadható szintű szociális és anyagi biztonságban és em beri méltóságban élhessenek. Ők gyakran a természeti ka taszt ró - fák áldozatai, a nagy gazdasági krízisekből fakadó szegénység el szen - ve dői, menekültek, vagy éppen járványok súlytotta terület lakói. Stratégia 2010 Vöröskereszt és Vörösfélhold Társaságok Nemzetközi Szövetsége

11 Érdemes egy pillanatra elgondolkodnunk azon, hogy még nekünk, mun ká - val, otthonnal, családdal, barátokkal bíró embereknek is nehéz lépést tar ta - nunk a világ rohanásával. Számunkra is komoly küzdelmet jelent a fel színen ma radás. Vajon milyen lenne, ha egyszer úgy alakulna az éle tünk, hogy el - veszítettünk mindent, ami biztonságot, fogódzót ad a min den napok har - cai hoz? Elképzelni sem tudjuk, annyira hozzászoktunk vé dőhálónkhoz. 02 SZOCIÁLIS TEVÉKENYSÉGÜNK Pedig egyszer ők is elindultak valahonnan. Voltak dolgozó emberek, gye - re kek, apák, anyák, szomszédok a mi munkatársaink, a mi szomszédjaink. Egyszer ők is normális életet éltek. Nem akartak hajléktalanná vá lni senki sem akar hajléktalanná válni. Mégis hajléktalanná váltak. Hogy miért? Talán csak elfelejtették megtanítani őket valamire. Talán nem is volt, aki megtaníthatta volna. Talán nem is volt hol megtanulni. Haj léktalannak lenni nem életforma nem lehet életforma. Mégis azzá vál hatott? Létezhet az, hogy bizonyos arcok az utcán nap mint nap szem - be jönnek velünk talán már évek óta szembejönnek? Létezhet. Mit tehetünk? Mi nem adhatjuk vissza a családot, nem adhatjuk vissza a régi barátot, nem adhatjuk vissza a régi lakást, nem adhatjuk vissza azokat az időket, amikor még minden működött. De nem is ez a dolgunk, hanem az, hogy lehetőséget adjunk és bízzunk. Lehetőséget adjunk egy emberhez méltó élet újrakezdéséhez, és bízzunk anélkül, hogy mindenáron alapot és garanciákat keresnénk befektetett bizalmunk megtérüléséhez. A Magyar Vöröskereszt ebben a szellemben lassan két évtizede küzd a hajléktalan sorban élő emberekért. Mára Budapest öt pontján várjuk haj léktalanellátó intézményeinkbe a fővárosban élő hajléktalanokat, és nyolc utcai gondozó szolgálatunk segíti őket nap mint nap az utcákon.

12 Adományozás Az Önök segítsége Az adományok jelentik szociális munkánk alapját Szervezetünk szociális tevékenysége elképzelhetetlen a beérkező ado má - nyok nélkül. Alapvető feladatunk a rászoruló emberek segítése, amelyet nem zetközi iránymutatások alapján, ám a helyi igényekhez igazodva va ló - sí tunk meg. Az általunk nyújtott szociális szolgáltatásoknál különbséget a rá szorulók között csak a rászorultság mértékének tekintetében teszünk. Nem zetközi irányelv, hogy szervezetünknek hézagpótló szerepet kell be - töl tenie az állami és helyi, önkormányzati szociális szolgáltatások között. Köz tudott, hogy a segélyek igénylése és megérkezése között több nap is el telhet, ugyanakkor ezeknek az embereknek ebben az időszakban is biz - to sítani kell a létfenntartáshoz nélkülözhetetlen feltételeket. Itt segít a Vöröskereszt. Területi szervezeteink jó kapcsolatot ápolnak a ke - rü le ti Önkormányzatok szociális osztályaival és intézményeivel, akik éven - te számos esetben veszik igénybe a helyi szervezeti egység szolgálta tá sait annak ér dekében, hogy gondozottjaik ne maradjanak támogatás nél kül az átmeneti idő szakban.

13 Ezekben az esetekben a legtöbb alkalommal élelmiszeripari termékekre, háztartási vegyiárura, illetve pénz jellegű segélyekre van szüksége az igénylőnek. A támogatások biztosításához azonban igen nagymennyiségű adományra van szükség, annak érdekében, hogy az igénylőket nap mint nap ki szol gál - has suk. Számos magánszemély és vállalat érzi azt, hogy a társadalmi kö te - le zettségvállalás nem csak egy szép szerep, hanem valódi segítség az arra rászoruló embereknek. Amennyiben Ön is úgy érzi, hogy szeretne hozzájárulni szervezetünkön ke resztül a nehéz anyagi körülmények között élő emberek életmi nő sé - gé nek javításához, kérjük, vegye fel a kapcsolatot helyi irodánkkal! Az adományok eljuttatása a rászorulókhoz Rendszeresen szervezett, vagy alkalmi segélyakcióink során a rászorultság mér tékének figyelembe vételével juttatjuk el a beérkező ado má nyo kat az ar - ra rászoruló embereknek. Fontosnak tartjuk, hogy az átadott tá mo gatás ne csak a túlélést biztosítsa, hanem segítse a visszatérést a ren des életvitelhez. Hiszünk abban, hogy a hozzánk forduló emberek nagy része nem akar sz ociálisan hátrányos helyzetű minősítésben élni, így a számukra átadott ado mányok talán segítenek egy hosszabb távú cél megvalósításában is. Mikulásgyár A Mikulásgyár az év legnagyobb szabású adománygyűjtő akciója, melyet a Magyar Vöröskereszt és partnerei valósítanak meg a karácsony előtti he tekben 2005 óta. Az akció során az ország 17 pontján várják hivatásos és önkéntes munkatársaink az egyéni és vállalati felajánlásokat, me lye - ket a legrászorultabbaknak juttatunk el. Szociális üdültetések Szociális üdültetéseinket a legrászorultabb családok gyermekei részére szer vezzük. Ezen alkalmak egyfelől kikapcsolódást nyújtanak a fiatalok szá mára, másrészt a színes programok során olyan, a mindennapokban jól hasz nosítható ismereteket adunk át számukra, amelyek további életükben nagy hasznukra lehetnek. Ezeknek az üdültetéseknek a megvalósításában is nagy szerepet játsza - nak azok az adományok, amelyek segítségével még tartalmasabb idő töl - tést biztosíthatunk. 02 SZOCIÁLIS TEVÉKENYSÉGÜNK

14 intézmények Szociális intézményeink Magyar Vöröskereszt Férfi Magyar Vöröskereszt Nappali Hajléktalan Szálló Tartózkodó és Népkonyha 1215 Budapest, Ady Endre u Budapest, Bihari u.15. Tel/fax: Tel/fax: Ellátási formák: éjjeli menedékhely: 85 fő (téli időszakban okt.-ápr.) további 25 fő nappali melegedő: 50 fő utcai gondozó szolgálat: XXI. kerület Egyéb szolgáltatások: beteg/nyugdíjas szoba, lakhatási program Magyar Vöröskereszt Hajléktalan Szálló 1131 Budapest, Madridi u.7. Tel: , Fax: web: Ellátási formák: átmeneti szálló: 203 fő éjjeli menedékhely: 38 fő rehabilitációs részleg: 32 fő kiléptető lakás: 6 fő Utcai gondozó szolgálat: XIII. kerület Egyéb szolgáltatások: betegszoba, munkaerő-piaci csoport, mű vé szeti csoport háziorvosi rendelő, pszic hiátriai járóbeteg szakrendelés, jog - segély szolgálat Ellátási formák: nappali melegedő: 92 fő népkonyha: 250 adag meleg étel utcai gondozó szolgálat X.-XVI.-XVII. ker. Egyéb szolgáltatások: álláskeresési tanácsadás, internetezés, telefon használat, jogi tanácsadás, orvosi ta nácsadás, évente egyszer influenza el - le ni védőoltás, értékmegőrzés, postacím, lak hatási program, albérlet keresés Vöröskeresztes Nappali Szociális Központ 1089 Budapest, Diószeghy S. u. 5. Tel: Ellátási formák: nappali melegedő: 120 fő utcai gondozó szolgálat: Keleti pályaudvar és aluljárórendszere Egyéb szolgáltatások: addiktológus, jogi tanácsadás, szociális in - for mációs szolgálat, ebédeltetés, uzson - náztatás

15 Magyar Vöröskereszt Főzőkonyha 1081 Budapest, Homok u.4-6 Tel: hétfőtől péntekig 300 adag melegétel Magyar Vöröskereszt Családok Átmeneti Otthona XXI. kerület Tel/fax: Az Otthonok címeit a bentlakók ér de ké - ben nem tesszük közzé. Ellátási formák: családok átmeneti otthona: 100 fő Magyar Vöröskereszt XIX. kerületi Nappali Melegedő 1191 Budapest, Ady Endre u.112. Tel: Ellátási formák: nappali melegedő: 60 fő utcai gondozó szolgálat XIX. kerület Egyéb szolgáltatások: addiktológiai csoportfoglalkozás, film klub, jogi tanácsadás, álláskeresési tanácsadás, iratpótlás, postacím 02 SZOCIÁLIS TEVÉKENYSÉGÜNK

16 Véradásszervezés A Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezete tíz fő hivatásos és jó né - hány önkéntes véradásszervező kollégája évente mintegy 45 ezer vér - adót megszólítva biztosítja a főváros zavartalan vérellátását. Ez a bázis ad ja a budapesti véradások több mint kétharmadát. A Budapesti Vöröskereszt által szervezett véradó napok szinte kizárólag hely színi kiszállás alkalmával igyekeznek a véradást minél kényelmeseb - ben elérhetővé tenni egy-egy munkahelyi, iskolai, lakossági, vagy bármilyen más közösség számára. Ennek kapcsán hivatásos szervezőink fő feladata gondozni és fejleszteni az egyes kerületek véradásait, törekedve a vérellátás egyenletességének megvalósítására, valamint állandó pár - be szédet kell folytatniuk a partnerintézményekkel és a vérellátó szolgá - la tokkal. A Vöröskereszt eszmeiségének megfelelően és a kor kö ve tel - mé nyeit is figyelembe véve a jövőben célunk egy átgondolt kommuni ká - ciós stratégia kidolgozásával újra megszólítani a társadalmat az önkéntes vér adás mozgalmának helyreállítása érdekében. A vér élő szövet, semmi mással nem pótolható az emberi szervezet számára. Ezért fontos, hogy minél többen váljunk véradóvá. Ki adhat vért? Mindenki, aki egészséges, elmúlt 18 éves, de még nem töltötte be a 60-ik (rendszeres véradóknál 65-ik) életévét. Mivel a levett vér mennyisége 450 ml, azaz majdnem fél liter, ezért a véradáshoz az 50 kg-os súlyhatárt meg kell haladni. Számos tünet, beavatkozás vagy gyógyszeres kezelés kizárja a vér adást, de nem mindegyik. A gyógyszerszedés például önmagában nem ki záró ok, erről és a véradást érintő minden más kérdésről a véradás hely - színén jelenlévő orvos dönt felelősen. A minél kevésbé megterhelő vér - adás hoz azonban nem elég csak megfelelni a feltételeknek, a felkészülés is sokat számít. A véradást kellő pihenés, étkezés és bőséges italfogyasztás kell, hogy megelőzze. Természetesen ilyenkor kerülni kell a nagyon zsíros éte leket és a szeszesitalokat is. A véradás folyamatának teljes időtartama mintegy fél óra. Első lé pés ként egy fényképes igazolvány és a TAJ-kártya alapján regisztrálják az ada to - kat. Fontos, hogy a megfelelő igazolványok bemutatása (személyi iga-

17 Elérhetőségek zolvány, vagy jogosítvány, vagy útlevél + TAJ-kártya, némely vérellátónál lak címkártya) nélkül nem lehet vért adni! A regisztráció után a donornak ki kell töltenie egy kérdőívet is. E kérdőív alapján dönti el az orvos, hogy van-e a véradásnak bármiféle kockázata. Az orvosi és a laborvizsgálat so - rán vércsoport meghatározásra, hemoglobin szint és vérnyomásmérésre ke rül sor. A véradás 5-7 percig tart, amit körülbelül tíz perces pihenés és meg figyelés követ. Ha minden rendben van, a donor fölkelhet. A véradás előtt és után kötelező a donorétkeztetés, amelynek során fél liter fo lya - dé kot (ásványvíz) és kalóriapótló csokoládészeletet, illetve 500 Ft ér té kű, minden nagyobb üzletben beváltható hidegélelmezési utalványt kap a véradó. A véradás napján fokozott fizikai terheléssel járó munka vagy sport tevékenység nem végezhető, azaz pihenni kell, de minden más hét - köznapi tevékenység zavartalanul végezhető. A levett vér összes al ko tó ja nagyjából egy hónap alatt termelődik újra, de két véradás között így is 56 nap kötelező pihenőidő szükséges. A nők évente 3, a férfiak pedig 4 alkalommal adhatnak vért. Internet: Levélcím: 1051 Budapest, Arany János u Telefonszám: (1) Fax: (1)

18 Nyilvántartási szám: Akkreditációs lajstromszá: AL-1221 Tudásunk Felnőttképzés értéke Múltunk tapasztalatainak megőrzésére legalkalmasabb eszközünk a kép - zés. A szervezet megalakulása óta foglakozunk oktatással, melyet a kor ki hívásaihoz alkalmazkodva mindig magas színvonalon igyekeztünk foly - tat ni. Így van ez most is: az akkreditált felnőttképző intézményünk ga - ran cia erre. Így a Budapesten tanulni vágyók számára a budapesti Vö rös - ke reszt színvonalas és sokszínű képzési lehetőségeket kínál. Az egész életen át tartó tanulás (Life Long Learning LLL) lehetőség az ön megvalósításra, szakmai ismeretek és tudás megszerzésére, ezek fo - lya matos fejlesztésére, bővítésére, így új munkahelyek választására, si - ke res életútra, valamint biztonságos családi élet megteremtésére. A tu - dás karbantartásával csökken a kiszolgáltatottság, csökken az életút kény szerpályáinak veszélye. A kompetencia alapú képzés a résztvevőket a szaktudáson felül képessé teszi a sikeres kommunikációra és együttműködésre, továbbtanulásra, mobilitásra. Az a célunk, hogy mindenki megtalálhassa a neki megfelelő képzést, majd ennek sikeres elvégzése után állást is találjon. Szervezetünk fel - nőtt képzési tevékenységével is segíteni kívánja a hozzá forduló em be re - ket az eligazodásban, az információszerzésben. Megfelelő létszám esetén különböző jellegű képzéseket indítunk: > általános célú képzéseket, > OKJ-ben nem szereplő szakképesítés megszerzésére felkészítő képzéseket, > államilag elismert, az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) szereplő szak - ké pesítés megszerzésére felkészítő képzéseket, valamint felnőtt kép zés - hez kapcsolódó szolgáltatásokat biztosítunk (pl.: előzetes tudásszint fel - mé rése, pályaorientáció és pályakorrekciós tanácsadás). Kiemelt képzéseink A Magyar Köztársaság állampolgárának legyen az felnőtt avagy gyermek joga van a biztonságos és egészséges élet- és munkafeltételekhez. A munkáltató felelős az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos mun kavégzés követelményeinek biztosításáért. Ebben nagy szerepe le - het a kellő számú kiképzett elsősegélynyújtónak.

19 TÁRSADALMI ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS TANFOLYAM A Magyar Vöröskereszt alaptevékenységei között igen komoly szerepet kap az elsősegélynyújtás ismereteinek népszerűsítése. Az évtizedes ta - pasz talat, a kiterjedt nemzetközi kapcsolatok olyan ismeretanyag birto - ko sává tették, ami alkalmassá teszi arra, hogy minél szélesebb körben át adja tudását a társadalmunk minden tagjának. Ennek szellemében dol goztunk ki egy olyan képzési programot, mely modulokból felépülve igyek szik minden érdeklődő igényének megfelelő tartalmú és hosszú sá - gú tanfolyamot biztosítani. 04 FELNŐTTKÉPZÉS Modulok Alapozó szint 1. Elsősegélynyújtási alapmodul 10 óra Kiegészítő szint 2. Közúti elsősegélynyújtás kiegészítő modul 2 óra 3. Munkahelyi elsősegélynyújtás kiegészítő modul 2 óra 4. Idegenvezetők, túravezetők, utazók elsősegélye kiegészítő modul 2 óra Továbbképző szint 5. Komplex reanimáció (CPR) továbbképző modul 8 óra 6. Középfokú elsősegélynyújtás továbbképző modul 12 óra Szintentartás 7. Szintentartó (újraérvényesítő/megerősítő) modul 4 óra A kiegészítő és továbbképző szintek moduljai csak az alapozó szint el ső - se gélynyújtási alapmoduljának igazolt megléte esetén választhatók. A Társadalmi elsősegélynyújtás képzés célja olyan elméleti és gyakorlati el sősegélynyújtási ismeretek közvetítése, melyek birtokában szükség ese tén a végzett hallgatók szakszerűen és eredményesen tudnak az arra rá szorulóknak elsősegélyt nyújtani. A képzés során megszerezhető kompetenciák: A képzést sikeresen befejező hallgató képes: > a súlyos, életet veszélyeztető állapot felismerésére; > a tájékozódáshoz szükséges kommunikációs eszközök használatára; > a balesetet elszenvedő sajátos kommunikációs jelzéseinek, esetleges kommunikációs problémáinak értelmezésére; > a szakterületen használatos szakkifejezések alkalmazására; > segítő kapcsolat kialakítására;

20 > a beavatkozások helyes sorrendjének megállapítására; > a szükséges beavatkozások elvégzésére szakmai illetékességének ha tá ra in belül az alábbi esetekben: eszméletvesztéses állapot, légzési zavarok, bi - zo nyos belgyógyászati kórképek, sebészeti balesetek stb.; > szakszerű segítséghívásra (mentő, orvos hívása); > baleset esetén a szükséges magatartásforma kialakítására; > felelősen viselkedni és dönteni és tevékenységének következményeiért fe lelősséget vállalni. Társadalmi elsősegélynyújtás munkahelyi elsősegélynyújtás kiegészítő modullal Képzésünk népszerű a munkáltatók körében, mivel az 55/1992(III.21.) kor - mányrendelet és az évi XCIII. törvénnyel módosított 15/1972.(VIII.) EüM rendeletben előírtak értelmében minden munkáltatónak rendel kez - nie kell az elsősegélynyújtásban járatos munkatársakkal. A munkahelye - ken minden műszakban az ott dolgozók létszámától, a munkahely jelle gé - től, a munkafolyamatok veszélyességétől, az előforduló balesetek gyakori - sá gától függően kellő számú kiképzett elsősegélynyújtónak kell jelen len - nie. Az elsősegélynyújtókat a munkahelyen dolgozók közül kell kijelölni. Az el sősegélynyújtók kijelöléséről, azok képzéséről és továbbképzéséről a mun káltatónak kell gondoskodnia. A képzés megszervezéséhez a Magyar Vö röskereszt területi szervezetének közreműködését lehet kérni. Ebben is nagy segítséget tud nyújtani a Magyar Vöröskereszt Budapest Fő városi Szervezete. Társadalmi elsősegélynyújtás közúti elsősegélynyújtás kiegészítő modullal A közúti járművezetők elsősegélynyújtási ismeretei megszerzésének iga - zo lásáról szóló 31/1992.(XII.19.)NM rendelet 1. -a értelmében az el ső - se gélynyújtásból az Országos Mentőszolgálat által előírt ismeretek meg - szer zését tanúsító igazolást a Magyar Vöröskereszt fővárosi, megyei szer vezetei adják ki. A fővárosban 9 oktatási kabinetben szervezünk köz - úti elsősegélynyújtási vizsgákat és igény szerint tanfolyamokat. E tevékenység szakmai, módszertani irányítására létrehoztuk a fővárosi El sősegélynyújtási Szakértői Bizottságot, mely gondoskodik a szakembe - rek felkészítéséről, továbbképzéséről, a szaknévsorok karbantar tá sá - ról, a vizsgák ellenőrzéséről, a tárgyi feltételek meglétéről és így a szín - vo nal garantálásáról. Évente főt vizsgáztatunk.

21

22 ELSŐSEGÉLY GYERMEKEINKÉRT PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉS Az oktatási intézmény, ahol gyermekeink napjuk nagy részét töltik, ve - szé lyes munkahely, itt is fontos az egészséget nem veszélyeztető és biz - ton ságos munkavégzés követelményeinek biztosítása. Ehhez az oktatási in tézményekben is nagy segítség, ha kellő számú kiképzett elsősegély - nyúj tó van. Ebben ajánlja fel segítségét a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet. A Fővárosi Munkaügyi Központ Oktatói, pedagógiai ké pe sí té - sek ( Elsősegély gyermekeinkért elsősegélynyújtó tanfolyam pedagógusok számára) megnevezéssel vette nyilvántartásba képzési programun kat, melyet 2007-ben ismételten akkreditáltattunk az Oktatási és Kul tu rá lis Minisztérium Pedagógus-továbbképzési és Akkreditációs Köz pont já nál. Az alapítási és indítási engedély száma: OKM-3/51/2007. Ez a képzés azért is hasznos a pedagógusok számára, mivel sikeres el vég zé se esetén a tanfolyam 30 órája beszámít a kötelező továbbképzés óra szá mába (ld. 277/1997.(XII.22.) számú kormányrendelet 8/A (1) és (2) be kezdése). BÉBI SZITTER ÉS HÁZI BETEGÁPOLÓ-GONDOZÓ KÉPZÉS Szakmai team-ek (védőnők, pedagógusok, vöröskeresztes dolgozók, szociális szakemberek) dolgozták ki azokat a képzési programokat, amelyekkel elkezdhettük a bébi szitter és házi betegápoló-gondozó képzéseket. A 42 órás képzéseinkre érettségizett fiatalok, felsőoktatási intézményekben tanulók, GYES-en lévő anyák, munkanélkülivé vált felnőttek és olyan ér deklődők jelentkeznek, akik rokoni-ismerősi körben vagy hivatássze rű - en gyermekfelügyeletet, illetve házi gondozást-betegápolást szívesen vál lalnának. A Vöröskereszt emblémával ellátott, három nyelven kiállított tanúsítványaink a sikeresen vizsgát tevők kezében bizalmat sugároznak az országban és külföldön egyaránt, és bébi szitterként, vagy házi be tegápoló-gondozóként a munkavállalást segíthetik. A fenti képzéseink oktatói védőnők, szociális szakemberek, el ső se gély - nyúj tó szak em berek, szakképzett ápolók köréből kerültek ki. A Bébi szitter képzés célja: olyan szakemberek képzése, akik képesek cse csemőgondozási, kisgyermek gondozási feladatok ellátására, be teg - sé geik felismerésére és a szakmai illetékességen belül történő ke ze lé sé - re, balesetek megelőzésére, szakszerű elsősegélynyújtásra.

23 A Házi betegápoló-gondozó képzés célja: olyan szakemberek képzése, akik képesek a szociális terület alapellátásához kapcsolódva a házi be teg - ápo lási, gondozási alapfeladatokat szakszerűen ellátni. A fenti képzéseket elvégzett hallgatók, az ellátást igénybe vevők saját kör - nyezetében, vagy intézményi keretek között végezhetik te vé keny sé gü ket. 04 FELNŐTTKÉPZÉS Információk a képzésekről Internet: Ügyfélszolgálatunk elérhetőségei: Telefon: (1) és (1)

24 Az Egészség emberi élet egészség védelme A jó egészség egyfajta erő- és örömérzettel is együtt jár, tehát jóval többet jelent szá munkra, mint a betegség puszta hiánya. Életünkhöz szerencse kell, de élet mó dunk helyes megválasztásával mi magunk is sokat tehetünk egészségünkért. A felelősségteljes ember törekszik egészsége megőrzésére, mindent meg tesz, hogy ne ártson önmagának. A betegséget ugyanis megelőzni min dig könnyebb, ol csóbb és biztosabb, mint gyógyítani. Két ségtelen, a tizenéves, huszonéves, illetve a harmincas éveik elején járó em be rek többségének kutya bajuk, akármilyen helytelenül is táp - lál koznak, akár hogy gyötrik és kínozzák testüket a legkülönfélébb mó do - kon, hisz' a fiatal test oly megbocsátó! Aztán negyven körül a természet benyújtja a számlát, vagyis az egészségtelen szokások és az egészségtelen életvitel halmozott hatásai ek ko riban jelentkeznek először: magas vérnyomás, túlsúly, cukorbetegség, érszűkület Az élet megismételhetetlen, ezért is nagy felelősség a döntés, hogyan élünk. Az emberek többsége egyáltalán nincs felkészülve az egészsége vál ság - hely ze te i re, s ilyenkor fűhöz-fához kapva próbál értelmes túlélési ter ve - ket kovácsolni. Gon dolják ezt végig amíg teljesen egészségesek, és előzzék meg az ilyen hely ze te ket! Vizsgáljanak meg minden egészségükkel összefüggő életmódtényezőt, és ha kell, változtassanak rajta: vagyis egy időben több fronton vegyék fel a har cot: táp lál kozzanak helyesen, ne dohányozzanak, mozogjanak sokat sza bad levegőn stb! Célzott szűrővizsgálatokkal a betegségek egy része korai, tünetmentes sza ka szában felismerhető, megfelelő kezelésekkel jól gyógyítható. A lakosság egészségi problémáinak megoldásában a Magyar Vö rös ke - reszt minden munkatársa fontosnak tartja a felvilágosítást, az egész ség - meg őrzést. A sok év tizedes hagyományok alapján a szűrővizsgálatok szer vezésében, a lakosság moz gósításában elsősorban önkéntesek vesz - nek részt. Az egészségvédelmi mun kában is gyakran önkénteseink dol - goz nak szakemberek irányításával.

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 31., kedd 102. szám Ára: 4557, Ft TARTALOMJEGYZÉK 202/2007. (VII. 31.) Korm. r. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról

Részletesebben

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 31., kedd 102. szám Ára: 4557, Ft TARTALOMJEGYZÉK 202/2007. (VII. 31.) Korm. r. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról

Részletesebben

ÚJ UTAKON JÁRUNK. Pannon GSM Távközlési Zrt. fenntarthatósági jelentés 2008

ÚJ UTAKON JÁRUNK. Pannon GSM Távközlési Zrt. fenntarthatósági jelentés 2008 ÚJ UTAKON JÁRUNK Pannon GSM Távközlési Zrt. fenntarthatósági jelentés 2008 Köszöntő 3g 6 6g 8g 12 12g 14g 18g 22g 24g 24g 30g 30g 32g 41g 46 47g 48g 49g 50g 51g 54 55g 56g 56g 56g 57g 58g 59g 60g 62g 2.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! á á á é é ť ť é é ó Ó ď Á é í é ú é é é LVII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 2649-2784. OLDAL 2007. október 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

Közösségi önsegítõ klubok elsõ tapasztalatai

Közösségi önsegítõ klubok elsõ tapasztalatai Közösségi önsegítõ klubok elsõ tapasztalatai A Közösségi önsegítõ klub alkalom arra, hogy a helyi, valamilyen tudással rendelkezõ lakosok elõsegítsék a nehéz helyzetben élõk jobb életminõséghez való hozzájutását,

Részletesebben

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

EURÓPAI FÜZETEK 25. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. A magyar diplomák értéke az Európai Unióban. Személyek szabad áramlása

EURÓPAI FÜZETEK 25. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. A magyar diplomák értéke az Európai Unióban. Személyek szabad áramlása EURÓPAI FÜZETEK 25. SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ A MAGYAR CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL Dr. Hudák Annamária Dr. Gellérné dr. Lukács Éva A magyar diplomák értéke az Európai Unióban Személyek szabad

Részletesebben

Fogalomtár a Tehetségpontok számára

Fogalomtár a Tehetségpontok számára Fogalomtár a Tehetségpontok számára GÉNIUSZ KÖNYVTÁR A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Projekt keretében megjelentetett kötetek alkotják.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. Elõ fi ze té si díj: egy évre 14 112 Ft

IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. Elõ fi ze té si díj: egy évre 14 112 Ft IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

Kézikönyv A mi világunk

Kézikönyv A mi világunk Dr. Mester Miklósné érdemes tankönyvíró Kézikönyv A mi világunk 3. évfolyamhoz Mi vil 3 kk kolofon.indd 1 2014.06.03. 7:47 Szerző: Dr. Mester Miklósné a Tankönyvesek Országos Szövetségétől 2005-ben elnyerte

Részletesebben

GÖMÖRI HÍRMONDÓ. Putnok város közéleti. XIX. évfolyam 10. szám 2008. október Ingyenes

GÖMÖRI HÍRMONDÓ. Putnok város közéleti. XIX. évfolyam 10. szám 2008. október Ingyenes GÖMÖRI HÍRMONDÓ Putnok város közéleti lapja XIX. évfolyam 10. szám 2008. október Ingyenes Placskó Lajos által elmondott október 23-i ünnepi beszédet közöljük Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Ünneplõk!

Részletesebben

Boronkay György Műszaki Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium 2600 Vác, Németh László u. 4-6. http://boronkay.hu HÁZIREND

Boronkay György Műszaki Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium 2600 Vác, Németh László u. 4-6. http://boronkay.hu HÁZIREND Boronkay György Műszaki Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium 2600 Vác, Németh László u. 4-6. http://boronkay.hu HÁZIREND 2013 Be ve ze tés 1. A házirend célja biztosítani az iskola törvényes működését,

Részletesebben

Ügyféltájékoztató. 3D Csoportos élet-, balesetés betegségbiztosítás

Ügyféltájékoztató. 3D Csoportos élet-, balesetés betegségbiztosítás 3D Csoportos élet-, balesetés betegségbiztosítás Ügyféltájékoztató Tisztelt Partnerünk! Kérjük, hogy biztosítási ajánlatának megtétele előtt figyelmesen olvassa el az Önnek ajánlott termékünkre vonatkozó

Részletesebben

EMLÉKFÁT AVATTUNK A PEDAGÓGUSNAPON

EMLÉKFÁT AVATTUNK A PEDAGÓGUSNAPON KÖZÉLET EMLÉKFÁT AVATTUNK A PEDAGÓGUSNAPON Az általános iskola intézményvezetôjeként örömmel számolok be a Ked ves Ol va sók nak arról a jeles eseményrôl, mely május 30-án történt iskolánkban. Ekkor köszöntötte

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Állami forrásból valósult meg a 4605-ös számú út nyáregyházi szakaszának felújítása NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Idén számos olyan fejlesztés, építkezés, felújítás valósul meg településünkön, melyekre

Részletesebben

Az iskolai demokrácia alternatívái A MA GYAR IS KO LA ÉS AZ ÚN. DE MOK RA TI KUS IS KO LÁK TA PASZ TA LA TA I NAK ÖSSZE HA SON LÍ TÁ SA

Az iskolai demokrácia alternatívái A MA GYAR IS KO LA ÉS AZ ÚN. DE MOK RA TI KUS IS KO LÁK TA PASZ TA LA TA I NAK ÖSSZE HA SON LÍ TÁ SA Az iskolai demokrácia alternatívái A MA GYAR IS KO LA ÉS AZ ÚN. DE MOK RA TI KUS IS KO LÁK TA PASZ TA LA TA I NAK ÖSSZE HA SON LÍ TÁ SA A tanár, aki osztályát a büntetésektôl való félelemmel kormányozza,

Részletesebben

EURÓPAI FÜZETEK 18. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Európai bérek, magyar bérek. Szociálpolitika és foglalkoztatás

EURÓPAI FÜZETEK 18. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Európai bérek, magyar bérek. Szociálpolitika és foglalkoztatás EURÓPAI FÜZETEK 18. SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ A MAGYAR CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL Dr. Herczog László Dr. Tóth Gábor Európai bérek, magyar bérek Szociálpolitika és foglalkoztatás A Miniszterelnöki

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

Díszpolgárokat avattunk! Újabb álmunk, a faluközpont:

Díszpolgárokat avattunk! Újabb álmunk, a faluközpont: VII. évfolyam 5. szám 2010. szeptember MAKÁDI ÚJSÁG Makád Község Önkormányzata és a Református Egyház lapja Díszpolgárokat avattunk! Németh Jenő Németh Jenőné Újabb álmunk, a faluközpont: Balogh Sándorné

Részletesebben

EURÓPAI FÜZETEK 15. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Környezetvédelem Magyarországon és az Európai Unióban. Környezetvédelem

EURÓPAI FÜZETEK 15. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Környezetvédelem Magyarországon és az Európai Unióban. Környezetvédelem EURÓPAI FÜZETEK 15. SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ A MAGYAR CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL Dr. Láng István Dr. Faragó Tibor Dr. Schmuck Erzsébet Dr. Zoltai Nándor Környezetvédelem Magyarországon és

Részletesebben

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás Épít ke zõk Jú li us ele jén Ágon te tõ fel újí tás ba fo gott Or sós Flóra és Fá bi - án. A Hab itat Pont és a Köz-Tér-Há ló Ala pít vány köz re mû kö dé - sé vel meg va ló su ló mun kát már áp ri lis

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

Az in téz mé nyi mar ke ting és a DPR kap cso la ta a Szé che nyi Ist ván Egye te men

Az in téz mé nyi mar ke ting és a DPR kap cso la ta a Szé che nyi Ist ván Egye te men VENDÉGOLDAL Az in téz mé nyi mar ke ting és a DPR kap cso la ta a Szé che nyi Ist ván Egye te men FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Filep Bá lint Tamándl Lász ló A Szé che nyi Ist ván Egye tem a Nyu gat-du nán tú l

Részletesebben

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL 1 EMLÉKKÉPEK AZ ÖTVENÉVES SZOMBATHELYI GYAKORLÓISKOLÁRÓL Írta és szerkesztette: Szauer Ágoston Lektorálta: Dr. Vigh Kálmán PhD, fõiskolai

Részletesebben

A projektoktatás elmélete és gyakorlata

A projektoktatás elmélete és gyakorlata A projektoktatás elmélete és gyakorlata GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek alkotják.

Részletesebben

EGYETEMES ÉRTÉKEK AZ EGYETEMEN

EGYETEMES ÉRTÉKEK AZ EGYETEMEN EGYETEMES ÉRTÉKEK AZ EGYETEMEN Kutatási jelentés ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány Collegium Pannonicum Író Gergely Alapítvány Kulturális Sokszínűség Alapítvány Budapest, 2011 2 EGyETEMES

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben