SOLLIGHT BEMUTATKOZÓ ANYAG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SOLLIGHT BEMUTATKOZÓ ANYAG"

Átírás

1 SOLLIGHT BEMUTATKOZÓ ANYAG LED VILÁGÍTÁSTECHNIKA ÉS ALTERNATÍV ENERGIA RENDSZEREK

2 2 S O L L I G H T 1. VÁLLALATUNKRÓL V állalatunk két meghatározó elektronikai cég összeolvadásának eredményeként jött létre. Fô tevékenységünk tervezés, gyártás, épületgépészeti megoldások nyújtása a piac legkülönfélébb szegmense számára. Célunk hosszú távú együttmûködés kialakítása. Felmérjük ügyfeleink igényeit, és készséggel állunk rendelkezésükre a fejlesztés, gyártás, bedolgozás és beszállítás területein. Meghatározó elektronikai beszállító céggé kívánunk fejlôdni a közeljövôben. Fiatalos környezetben, szakképzett kollégák állnak meglévô és leendô Vevôink rendelkezésére. A Sollight tervezési, gyártási és logisztikai folyamatai Közép-Európára koncentrálódnak, legfôbb célja pedig innovatív megoldások nyújtása és speciális igények kielégítése technológiailag fejlett piacokon, úgymint információtechnológia, ipari automatizálás, épületgépészet, alternatív rendszerek és világítástechnika. A Sollight Energia Kft cégpolitikája az elektronikai ipar más résztvevôihez hasonlóan a hibátlan, minôségi termékek elôállítása, szállítása. A Sollight olyan környezetbarát termékeket és rendszermegoldásokat kínál a piac számos szegmense számára, melyek eredményeként óriási megtakarítás, ezzel egyetemben nagymértékû CO 2 kibocsátás csökkenés realizálható, és a megtermelt egy része megújuló forrásokból származik (nap, szél). Az így megtermelt még hatékonyabb felhasználását pedig takarékos LED világítástechnikai rendszer alkalmazásával valósítja meg. Napjainkban hangsúlyos szerepe van az emberi összefogásnak a környezetvédelem érdekében, melynek része az megtakarítás, valamint a környezetbarát források hasznosítása. Fenntartható fejlôdésünk részeleme, hogy a Földet unokáinknak is ugyanilyen formában tudjuk továbbadni, megóvva azt a pusztulástól. További információkért kérem látogassa meg honlapunkat, vagy tekintse meg katalógusunkat! Szabó Csaba Kommunikációs és Marketing Igazgató SOLLIGHT Energia K F T.

3 S O L L I G H T 3 2. VÁLLALATI FOLYAMATOK Gyártás Jelenleg termékeink és rendszereink elôállítása saját specifikációk alapján, Távol-Keleten, bérmunka-szerzôdés keretében történik. Folyamatos kutatás és fejlesztés eredménye, hogy újabb és újabb termékekkel tudjuk kielégíteni Vevôink változatos igényeit, mindezt szabad kapacitás mellett. Az év elején megkezdtük a hazai összeszerelés áttelepítését nyíregyházi telephelyünkre. Beszerzés Termékeink elektronikai és mechanikai alkatrészeit válogatott, minôségi alapanyagokból megbízható beszállítói cégektôl szerezzük be, melyek minden szükséges minôségbiztosítási dokumentációval rendelkeznek. Szállítmányozás A félkész és késztermékek szállítása nagy mennyiség esetén konténerekben, hajóval történik valamelyik európai ország kikötôjébe, onnan pedig szárazföldi fuvarozással érkezik telephelyünkre. Sürgôs és kisebb mennyiségû tételek esetén pedig légi fuvarozással szállítmányozzuk árucikkeink. Tervezés Mérnökökbôl és technikusokból álló Mûszaki Osztályunk végzi speciális célszoftverek segítségével. A világítástechnikai tervezés a mai építészetben és a LED világítástechnikában különösen fontos, hisz a modern terek a legkülönfélébb koncepciót igénylik, ahol a fényforrások típusa és a megvilágítási értékek nagy szerephez jutnak. Az rendszerek tervezése során nem csupán a megújuló források hasznosítását szolgáló berendezések, hanem az épületek szigetelése, az ökoházak megvalósítása a legfontosabb feladat. Kivitelezés Jelen feladatot Kivitelezô Csoportunk látja el, mely helyszínszemlét követôen tesztüzemet épít ki a kijelölt területen. Megrendelés esetén megfelelô szakképzettséggel és felszereléssel a lehetô legrövidebb idô alatt, szervezetten, precízen bonyolítjuk a telepítési tevékenységet.

4 4 S O L L I G H T 3. MINÔSÉGBIZTOSÍTÁS, GARANCIA RoHS tech no ló gia al kal ma zá sa A 2006 óta ér vény ben lé vô elô írá sok nak tel jes mér ték ben ele get té ve ter mé ke ink elekt ro ni kai al - kat ré sze it és egy sé ge it már hat anyag (kad mi um, hi gany, ólom, hat ér té kû króm, bró mo zott égés - gát lók) hasz ná la ta nél kül ál lít juk elô, hoz zá já rul va az em be ri egész ség és a kör nye zet vé del mé hez. CE je lö lés Sol light min den ter mék csa lád já nak, min den egyes ter mé két el lát ja a fen ti je lö lés sel, mely jel zés a ha tó sá gok fe lé ar ról, hogy a ter mék meg fe lel a rá vo nat ko zó kö ve tel mé nyek nek. Vil la mos ter mé - kek (LVD) 2006/95/EK, 79/1997. (XII. 31.) IKIM. r. TÜV Rhe in land ter mék ta nú sít vá nyok Ter mék kí ná la tunk dön tô ré sze ren del ke zik TüV bi zo nyít vánnyal, me lyek nem csak a ter mé kek re, ha - nem azok eset le ges egye di be kö té sé nek, mû kö dé sé nek rend sze ré re is vo nat ko zik. BME bi zo nyít vá nyok Min ta be vizs gá lá sa in kat a Bu da pes ti Mû sza ki Egye tem Op ti kai -és Vil la mos sá gi Tan szé - ke vég zi, mely rôl kül sô sza kér tôi vé le ményt bo csájt ki ré szünk re. A be vizs gá lá sok cél - ja a mû sza ki spe ci fi ká ci ók ban sze rep lô me cha ni kai, op ti kai és elekt ro mos pa ra mé te - rek és in ter val lu mok hi te les sé gé nek el len ôr zé se.

5 S O L L I G H T 5 4. DÍJMENTES TESZTÜZEM TELEPÍTÉS Vállalatunk minden kedves Ügyfele részére ún. tesztüzemet biztosít, melyet egy elôzetes egyeztetés és helyszínszemle elôz meg. A folyamat során, világítótestek átszerelésére, apróbb hálózati átalakításra, LED fényforrások és hitelesített mérôberendezések telepítésére kerül sor. Az üzem célja, hogy egy adott idôintervallum alatt a leendô Vevô megbizonyosodjon az értékesítôink által ajánlott termékek valódiságáról, a fogyasztási értékek csökkenésérôl, valamint a világítási paraméterek hitelességérôl. Ezzel kívánjuk elôsegíteni Ügyfeleink döntését értékesítésünk során. Jelen tesztüzem lebonyolítását díjmentesen végezzük, melynek végeredményét jegyzôkönyvben rögzítjük. Amennyiben külsô szakértôi vélemény is szükséges a fogyasztási értékek, valamint az optikai paraméterek hitelességének alátámasztásáról, úgy a Budapesti Mûszaki Egyetem Optikai Tanszéke szolgál segítségül, mely elô- és utóméréseket végez a helyszínen, s ezáltal adja ki hiteles jegyzôkönyvét. Ebben az esetben ennek díját továbbhárítjuk a Megrendelôre. A tesztüzem telepítése néhány órát vesz igénybe, mûszaki kollégáink figyelmet fordítanak arra is, hogy a lehetô legkevésbé akadályozzák a helyi tevékenységet. PRÓBÁLJON KI MINKET!

6 6 S O L L I G H T 5. TOP REFEREINCIÁINK

7 S O L L I G H T 7 6. TELEPÍTÉSI FOTÓK

8 8 S O L L I G H T 7. LED-ES TERMÉKPALETTÁNK T5/T8/T10 LED FÉNYCSÖVEK LED SPOTOK LED IZZÓK LED PANELEK LED KÖZVILÁGÍTÁS LED KOMPAKTOK LED LÁMPÁK SÍN MEGOLDÁSOK LED CSARNOKVILÁGÍTÓK LED-ES IPARI MEGOLDÁSOK LED FÉNYVETÔK LED SZALAGOK LED BAROK LED FALMOSÓK LED KÖRFÉNYCSÖVEK SPECIÁLIS LED MEGOLDÁSOK RGB LED IZZÓK LED BÚTORVILÁGÍTÓK LÁMPATESTEK, LED VEZÉRLÔK ÉS SZABÁLYOZÓ ELEKTRONIKÁK

9 S O L L I G H T 9 8. ALTERNATÍV ENERGIA A természeti jelenségek kölcsönhatásából kinyerhetô tiszta, úgymint: nap, víz, szél, geotermikus. Megújuló forrásnak nevezzük azon természeti jelenségeket, melyekbôl az úgy nyerhetô ki, hogy jelentôsebb emberi beavatkozás nélkül legfeljebb néhány éven belül az újratermelôdik. Az alternatív források jelentôsége, hogy használatuk összhangban van a fenntartható fejlôdés alapelveivel, és nem okoznak környezetszennyezést. Alternatív forrás az az hordozó, amelybôl a jelenleg használatos szénhidrogének alternatívájaként valamilyen energiát (hô-, mozgási-, villamos ) tudunk kinyerni. Egyetlen módon menthetjük meg környezetünket és válhatunk függetlenné a fosszilis hordozóktól, ha rendületlenül kutatjuk - keressük az alternatív forrásokat. Nap Szélturbina SOLLIGHT Energia Kft. Budapest / Magyarország 1035 Raktár utca Adószám: Központi tel./fax: +36 (1) Központi Web: SOLLIGHT Hungary Kft. Nyíregyháza / Magyarország 4400 Derkovits út Adószám: Központi tel./fax: +36 (42) Központi Web:

NYÍREGYHÁZI DIVÍZIÓ: BUDAPESTI DIVÍZIÓ:

NYÍREGYHÁZI DIVÍZIÓ: BUDAPESTI DIVÍZIÓ: BUDAPESTI DIVÍZIÓ: SOLLIGHT ENERGIA ESCO KFT. Adószám: 14923052-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-926186 Cím: H1033 Budapest, Apát utca 6-8 FSZ Tel./Fax: +36 (1) 430 1113 E-mail: info@sollight.hu Web: http://www.sollight.hu

Részletesebben

SAMINA-SAFETY KFT LED VILÁGÍTÁS BEMUTATKOZÓ ANYAG

SAMINA-SAFETY KFT LED VILÁGÍTÁS BEMUTATKOZÓ ANYAG SAMINA-SAFETY KFT LED VILÁGÍTÁS BEMUTATKOZÓ ANYAG Név: Samina-Safety Kft Cím: 1188 Budapest, Nagykőrösi út 121. Tel: 06/1-297-5950 Fax: 06/1-297-5949 E-mail: samina@samina.hu Web: http://www.samina.hu

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Mi, az Otis Fel vo nó Kft. mun ka tár sai mindannyi an ma gun ké nak vall juk a vál la lat alap ve tő ér ték rend jét, me lyet az Otis fi lo zó fi á

Mi, az Otis Fel vo nó Kft. mun ka tár sai mindannyi an ma gun ké nak vall juk a vál la lat alap ve tő ér ték rend jét, me lyet az Otis fi lo zó fi á OTIS Felvonó Kft. 2. Elis ha Gra ves Otis egy egész ipar ág ki bon ta kozá sa előtt nyi tot ta meg a ka put, ami kor 1853- ban a New York ál lam be li Yon kers ben (USA) fel ta lál ta a biz ton sá gi fogókészüléket

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON Ta nul má nyok SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁ GON TA NUL MÁ NYOK Szerkesztette RAINER M.

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete 16620 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/205. szám (2) Az R. 18. -ának (7) be kez dé se a kö vet ke zõ f) pont - tal egé szül ki: (Az OMMI biz to sít ja:) f) vá gó mar hák ra, vá gó ju hok ra és vá gó kecs

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA V. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2006. JÚNIUS 30. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1139, Vá ci út 73/A. Telefon: 350-1617 E-mail: akarsai@oep.hu Meg je le nik havonta Ára: 1817

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! á á á é é ť ť é é ó Ó ď Á é í é ú é é é LVII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 2649-2784. OLDAL 2007. október 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275 Multi Casco Plus gépjármû-biztosítási szabályzat ALAP BIZ TO SÍ TÁS 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A fe lek jog vi szo nyá ra a biz to sí tá si szer zô dés, a sza bály zat, va la mint a ha tá lyos ma gyar jog

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 10. szám 1218 Ft 2006. ok tó ber 16. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Kormányrendeletek Oldal 182/2006. (VIII. 28.)

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 3/2007. (I. 30.) HM ren de let 18/2007. (II. 6.) GKM HM IRM

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség 2010 2012 félidőben 2012. november A különkiadása sport, kultúra, egészség 2 köszöntő Tisztelt Bagi Polgárok! Az Önök bi zal má ból im má ron második pol gár mes teri meg bí za tá so mat tölt he tem, és

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Ha tá ro za tok 69/2007. (HK 10.) HM ha tá ro zat 70/2007. (HK 10.) HM ha tá

Részletesebben

Kérdôív. Önértékelés. A vállalat elvárásainak kielégítése Általában Néha Ritkán

Kérdôív. Önértékelés. A vállalat elvárásainak kielégítése Általában Néha Ritkán Önértékelés 15 Kérdôív Válaszoljon az alábbi kérdésekre oly módon, hogy az általában, néha, ritkán oszlopok közül azt jelöli be, ame lyik leginkább igaz az Ön viselkedésére! A vállalat elvárásainak kielégítése

Részletesebben

A külföldre történô adómentes termékértékesítés szabályai

A külföldre történô adómentes termékértékesítés szabályai Általános forgalmi adó a hazai és nemzetközi gyakorlatban IV. évfolyam 9. szám, 2013. szeptember T A R T A L O M Vira Sándor rovata A külföldre történô 1 adómentes termékértékesítés szabályai Adómentes

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. NOVEMBER 23. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft F E L

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. december 5. 2012. 11. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3351/2012. (XII. 5.) AB vég zés al kot mány jo gi pa nasz vissza uta sí tá sá ról... 698 3352/2012. (XII. 5.) AB vég zés

Részletesebben

EGYETEMES ÉRTÉKEK AZ EGYETEMEN

EGYETEMES ÉRTÉKEK AZ EGYETEMEN EGYETEMES ÉRTÉKEK AZ EGYETEMEN Kutatási jelentés ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány Collegium Pannonicum Író Gergely Alapítvány Kulturális Sokszínűség Alapítvány Budapest, 2011 2 EGyETEMES

Részletesebben

A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban

A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban Dr. Ba lázs Ist ván CsC. tan szék ve ze tõ egye te mi do cens A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban Mint egy más fél év ti ze de mû kö dik eu ró pai szer - ve ze te a kor

Részletesebben