NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA Gazdasági és Társadalomtudományi Kar TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA Gazdasági és Társadalomtudományi Kar TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA"

Átírás

1 NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA Gazdasági és Társadalomtudományi Kar TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA Nyíregyháza, 2011

2

3 TARTALOMJEGYZÉK ELİSZÓ HELYETT... 5 TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI MUNKA A GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KARON... 7 MAKROGAZDASÁGI FOLYAMATOK SZEKCIÓ Asztalos Petra A mőködıtıke-áramlás alakulása, és hatása a visegrádi országok alakulása Berencsi Adrienn Az oktatás jelene a magyar állami rendszerben avagy miért akar mindenki diplomát? Bır Katalin Öngondoskodás, leszámolás az illúziókkal Kálucz Eszter A 2008-as gazdasági válság hatása Magyarországra Kulcsár István A évi világgazdasági válság hatásvizsgálata Ludányi Regina Olimpia A globális Nemzetközi rendszer átalakulása a XX. Században Kína szerepe napjainkban Nemes Enikı Európai Uniós befektetések Magyarországon, különös tekintettel az Észak- Alföldi régióra TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK SZEKCIÓ Czap Edit Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közmővelıdési Szövetség - a magyar nyelvi és kulturális identitás megırzésének lehetısége Heé Kitti A beregszászi járás néprajzi jellemzıinek vonzereje a turizmus fejlesztésére Supérné Siklós Éva Hogyan befolyásolja az állami bevételt, az állampolgárok jogkövetı magatartásának hiánya? Végh Alexandra A Magyar Posta története, fejlıdése a XIV. századtól napjainkig ÜZLETI TUDOMÁNYOK SZEKCIÓ Berencsi Adrienn Presztízs fogyasztói magatartás-jellemzık vizsgálata a fiatalok körében Csabainé Tar Gabriella A kiskereskedelmi tevékenység szerepe, helye a Magyar Posta Zrt. hálózatában Hudáky Zoltán Egy kereskedelmi rádió projektterve like fm, Miskolc - 106, Keczán Gabriella A marketingkommunikáció befolyásoló hatása a nık vásárlási szokásaira Nagyné Csernyi Melinda A helyi önkormányzat kötelezı közoktatási feladatainak szervezése, finanszírozása Csenger Város Önkormányzatánál években Patakvölgyiné Barta Annamária Személyi sérüléses közúti közlekedési balesetek alakulása Hajdú-Bihar Megyében Ruzsinszki Zoltán Eredmény-optimalizálás nyomon követése a Phoenix Légrugó Technológia Kft. gazdasági tevékenységében... 31

4

5 ELİSZÓ HELYETT 2011-ben a magyar felsıoktatási tehetséggondozás egyik legfontosabb pillére, a tudományos diákköri mozgalom 60 éves. Számos híresség, világhírő tudós, ismert politikusok százai voltak TDK-s hallgatók egyetemi/fıiskolai éveikben. Mi is a TDK, mire szolgál, és mit kíván elérni? Rövid válaszként azt is mondhatjuk, hogy a tehetséggondozás legnemesebb formája, az új elitképzés alapja. Bıvebben megfogalmazva: egy olyan, öntevékeny körben végzett tudományos kutatómunka, amely a felsıoktatás keretei között zajlik, a hallgató saját, önálló kutatásaira támaszkodik oktatói segítséggel, és megalapozza a tudományos pálya iránti késıbbi érdeklıdést. Bárhogyan is válaszoljunk, a TDK fókuszában a hallgató áll, a hallgatóról szól, a hallgatót segíti. Évek óta mind többen és többen vállalkoznak arra, hogy szabadidejük egy részét feláldozva laboratóriumban, szakmőhelyekben, könyvek és szakújságok társaságában mélyüljenek el a választott téma legmagasabb szintő ismeretében, olykor akár késı éjjelig. A fáradtságtól a könnyem kicsordul, hangzik a LGT zenekar egyik kultikus sora, és ebben az is benne van, hogy a nehéz és áldozatos munka meghozza gyümölcsét. Az elismerésen túl kinyílik egy új világ is, melybıl a TDK dolgozat elkészítése során ugyan csak egy morzsányit kap a szereplı, ahhoz viszont éppen elegendı, hogy akár egy életre szóló inspirációt jelentsen a tudományos tevékenység folytatásához, az újabb kihívások kereséséhez. A TDK egy megmérettetés is, ahol a hasonló sorsú és korú vállalkozók megismerhetik egymás tudományos potenciálját, vita- és prezentációs készségét. Nincs annál felemelıbb, mint amikor két fiatal egymással beszélgetve, olykor már vitatkozva jut el a megismerés, a felismerés egy olyan fokára, ahonnan másként látják már azt a témát a vita lezárását követıen, mint korábban. Minden disputának, így a TDK-nak is vannak gyıztesei, vesztesei viszont nem lehetnek. Igen, nincsenek vesztesek, nem lehet vesztes senki, hiszen mindenki több lett, mint amikor elindult, változott a nézete, a hozzáállása, olykor még a világképe is. Ha már csak ez utóbbit vesszük figyelembe, akkor is mindenki nyert, hiszen a TDK-ban feladatot vállaltaknál kialakultak új látószögek, új kapcsolatok, esetleg barátságok is. De az intézmény is gazdagodott, hiszen olyan fiatalokkal ismertette meg a felsıoktatási intézmény egyik fı misszióját, a kutatást, a tudományos életet, akik évek múlva visszakanyarodva az alma materhez újabbakat inspirálhatnak e megmérettetésre. Végezetül mit is kívánhatunk a TDK-s hallgatóinknak? A nemes verseny egy életre szóló élményét, és olyan karriert, amelynek egyik építıelemét jelenti a mai konferencia is. Tamási Áron gondolatait kívánom útravalóként adni: Tiszta és nagy dolgokhoz csak tiszta és egyenes úton lehet eljutni. Szerintem a tudományos diákköri munka pontosan ezt jelenti. Nyíregyháza, november 29. Kvancz József dékán 5

6 Tisztelt Olvasó, Kedves Érdeklıdı! A kötet, amelyet most Ön a kezében tart, a 2011 novemberében megrendezett Tudományos Diákköri Konferencián résztvevık dolgozatainak összefoglalását tartalmazza. Tanulva mások kiváló példáiból elıször döntött a Kar úgy, hogy a hallgatók összefoglalásait mindenki számára közkinccsé teszi. Tesszük ezt azért, mert mi büszkén vállaljuk a hallgatóink teljesítményét. Hiszünk abban, hogy jó példájukat meg kell mutatnunk más diákoknak is, mindazoknak, akik még nem mertek vállalkozni erre a megmérettetésre. Így talán kedvet kapnak a jövıben ahhoz, hogy önmaguk számára is bebizonyítsák: ık is képesek önállóan egy magas színvonalú tanulmány elkészítésére. A 2011-es tanév két szempontból is különleges, amely kiadványunk közzétételének apropóját is adta. Az Országos Tudományos Diákköri Tanács ebben az évben rendezte meg a XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferenciát, mely helyszíneiben, tartalmában és színvonalában is különlegesnek tekinthetı, és méltóan zárta le ezt a sokszor fáradságos, viszont kétségtelenül eredményes 60 évet. A több mint félszáz év közel egy emberöltı alatt hány és hány, késıbb kiváló tudós, színész, közéleti ember elsı szárnypróbálgatását jelentette a diákköri munka. Az év másik kiemelten fontos eseménye, vagy inkább eseménysorozata a Magyar Tudomány Ünnepe, melynek során a hazai kutatások, tudományos mőhelyek tiszteletére egy egész hónapot szentelnek a hazai felsıoktatási intézmények. A Nyíregyházi Fıiskolán a Gazdasági és Társadalomtudományi Kar azzal kíván eleget tenni a Magyar Tudományos Akadémia felhívásának, hogy november hónapban a tudomány mővelésére és közzétételére rangos eseményeket csoportosít. A november 17-én megtartott központi rendezvényünknek Széchényi öröksége elıtt tisztelegve a Tudomány az útkeresés szolgálatában címet adtuk. Ezzel is azt szerettük volna kifejezni, hogy a tudomány, a társadalom és a gazdaság elválaszthatatlan egységet képez, csak együttesen alkothatnak újat, maradandót, és képviselhetnek értéket. Ehhez viszont összefogásra, kölcsönös tiszteletre van szükség, amely központjában katalizátorként a Nyíregyházi Fıiskola állhat. Nem szabad megfeledkeznünk a fiatal, az alkotni vágyó hallgatókról sem, akik vállalva a többletmunkát értéket hoznak létre, példát mutatva diáktársaiknak is november 29-én a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat méltó záróeseményeként tartotta meg a Gazdasági és Társadalomtudományi Kar a Tudományos Diákköri Konferenciáját. Erre a kari konferenciára benyújtott dolgozatok rezüméit tartalmazza e kötet, mely a Tudomány Ünnepe alkalmából kiadott két korábbi kötetünk folytatásának is tekinthetı. Célunk tehát az volt, hogy a Kar oktatói által végzett tudományos munka bemutatása mellett teret engedjünk hallgatóink számára is, hogy bizonyíthassák rátermettségüket. A dolgozatok összefoglalói tanúbizonyságot tesznek arról a helyes célkitőzésrıl, hogy csak a múlt és a jelen folyamatainak megismerése lehet az egyetlen út a jövı felismeréséhez és a kihívásoknak történı megfelelésnek. Mielıtt figyelmébe ajánlanám a bemutatott dolgozatokat, engedje meg, hogy röviden bemutassam a Nyíregyházi Fıiskola Gazdasági és Társadalomtudományi Karán folyó tudományos diákköri tevékenységet, illetve az eddig elért eredményeinket. 6

7 TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI MUNKA A GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KARON A Nyíregyházi Fıiskola csaknem minden szakához kapcsolódóan mőködik tudományos diákkör. Hallgatóink a szakjuknak megfelelı intézetekben és tanszékeken végeznek diákköri munkát témavezetı tanáraik segítségével. A Gazdasági és Társadalomtudományi Kar diákköri tevékenységében minden oktató részt vesz konzulensként vagy opponensként, akik havi rendszerességgel tartanak felolvasó üléseket, beszámolnak az eredményekrıl és megvitatják a felmerülı problémákat. A Kari Diákkör együttmőködik a Fıiskola más tudományos diákköreivel, a Kari Diákköri Tanács szakmailag felügyeli és összehangolja a hallgatók munkáit. Természetesen a kétévenként megrendezésre kerülı országos konferenciák elıkészületeként Karunk minden ısszel megrendezi a házi TDK-t, melyen számos tehetséges, szorgalmas, tudományos érdeklıdéső, nyelveket beszélı, jól felkészült hallgató indul. Az elmúlt években végzett alapos és lelkiismeretes szakmai munka eredményeként a TDK tevékenység megerısítése elsısorban az ı érdeküket szolgálja és segíti elı a szakmai továbbfejlıdésüket, továbbtanulásukat. A Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Tudományos Diákkörének fı célkitőzései: 1. a diákkör önképzı jellegének erısítése külsı elıadók és gyakorlati szakemberek bevonásával, felkérésével; 2. a hallgatók minél nagyobb számban történı bekapcsolása a fıiskola tanszékein, illetve külsı intézményekben folyó alapkutatásokba, K+F tevékenységbe; 3. színvonalas házi TDK konferenciák évenkénti megszervezése; 4. a TDK-zó hallgatók ösztönzése arra, hogy minél többen mutassák be munkájuk eredményeit diákkonferenciákon, illetve tudományos rendezvényeken; 5. a hallgatók kutatómunkájának elısegítése a dologi kiadások részbeni átvállalásával és az informatikai háttér biztosításával, fejlesztésével. Hallgatóink teljesítménye és eredményeik Karunk 2000-ben vált az integrált Nyíregyházi Fıiskola szerves részévé, s ekkor kapcsolódott be aktívan az Országos Tudományos Diákköri Tanács által koordinált tudományos diákköri versenyek rendszerébe. Hallgatóink az elmúlt több mint 15 év alatt öregbítették Karunk jó szakmai hírnevét, melyet bizonyítanak az országos és házi konferenciákon részt vettek sikerei és eredményei. Ebben az évben Gödöllın került megrendezésre az OTDK Közgazdaságtudományi Szekciója, amely nem egy volt a szokásos, kétévente megrendezésre kerülı versenyek közül. Önmagában mindegyik páratlan és felejthetetlen élmény a hallgatók, a felkészítı tanárok, de még a zsőritagok számára is, azonban ez az év különlegesnek tekinthetı. Idén a XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia részesei lehettünk, amely nem csak szimbolikusan, hanem kézzel foghatóan is valami mást ígért és hozott nem csak a hallgatóknak, hanem a TDK tevékenységben részt vevı oktatókollégáknak is. Különleges helyszíneken, különleges múltidézéssel, s nem utolsó sorban különlegesen nagy nevezési létszámmal zártuk a konferencia-sorozatot. 7

8 A most kézben tartott kiadványunk egyik apropója is ez volt. Az, hogy méltán tekintsünk vissza Karunk eddigi eredményesnek nevezhetı teljesítményére, s ne feledkezzünk meg azokról, akik öregbítették Karunk és oktatóink jó hírét. Az alábbi felsorolás tartalmazza mindazon hallgatóink és oktatóink nevét, akik részesei voltak ennek a sokszor fárasztó, de mindig érdemes munkának. Gratulálunk mindannyiuknak és köszönjük a felkészítı tanároknak, a konzulenseknek a fáradhatatlan és kitartó munkájukat! 8

9 XXV. OTDK Versenyzı Témavezetı Dolgozat címe Országos szekció OTDK eredménye Molnár Dénes III. évf. gazdálkodási szak Kopcsay László A bormarketing jelentısége Tokaj-hegyalján Közgazdaság-tudományi bemutatta XXVII. OTDK Versenyzı Témavezetı Dolgozat címe Országos szekció OTDK eredménye Szakasits György Dr. Filep Gyula Az infláció Közgazdaság-tudományi bemutatta III. évf. gazdálkodási szak Lászlop Ádám gazdálkodási A magyar multinacionális vállalatok akvizíciós politikája a Dr. Filep Gyula Közgazdaság-tudományi II. helyezett és menedzsment kelet-közép-európai és balkáni térségben XVIII. OTDK Versenyzı Témavezetı Dolgozat címe Országos szekció OTDK eredménye Lamos Erika Közgazdaság-tudomány Kopcsay László Magyarország aranya; Adott éljünk vele! II. évf. gazdálkodási szak (marketing) bemutatta Filep Roland Közgazdaság-tudomány Balogh Zoltán A török munkaerı hatása az EU gazdaságára III. gazdálkodási szak (emberi erıforrás) bemutatta Krutilláné Ragyák Anita Közgazdaság-tudomány III. évf. gazdálkodási szak A nyugalom díja, avagy a nyugdíj-rendszer elemzése Balogh Zoltán (közszolgálati Gál Tibor gazdálkodási és A gondolkodás igyekezete menedzsment) menedzsment III. helyezett Kiss Irma III. évf. gazdálkodási szak Hornyák Viktória IV. évf. kommunikációmővelıdésszervezı szak Garai Edina II. évf. gazdálkodási szak Szabóné Fábián Henriett gazdálkodási és menedzsment Dr. Filep Gyula Vitál Attila Dr. Egri Imre Szakál Zoltán Területfejlesztés az észak-alföldi régióban A munkaerı-biztosítás hatékony eszközei. Toborzás, kiválasztás a National Instruments Europe Kft-nél Termál-innovációs lehetıségek az Észak-alföldi régióban Egy tejipari vállalkozás marketing-kommunikációjának kérdıíves elemzése Közgazdaság-tudomány (regionális gazdaságtan és területfejlesztés) Közgazdaság-tudomány (emberi erıforrás) Közgazdaság-tudomány (regionális gazdaságtan és területfejlesztés) Közgazdaság-tudomány (marketing kommunikáció) bemutatta bemutatta bemutatta bemutatta 9

10 XXIX. OTDK Versenyzı Témavezetı Dolgozat címe Országos szekció OTDK eredménye Orosz Anna III. évf. gazdálkodási és menedzsment Szima Ádám III. évf. gazdálkodási és menedzsment Makszim Györgyné Makszim Györgyné A munkaerıpiac összehasonlító elemzése az Észak-alföldi régióban A Szerencsejáték Zrt. Stratégiája és a játszási szokások vizsgálata a társadalomban XXX. OTDK Közgazdaság-tudományi Közgazdaság-tudományi bemutatta bemutatta Versenyzı Témavezetı Dolgozat címe Országos szekció OTDK eredménye Gömöri Nóra II. évf. gazdálkodási és menedzsment Molnár Péter III. évf. gazdálkodási és menedzsment Dr. Filep Gyula A minıségirányítás fontossága a vevıigények kielégítésében Közgazdaság-tudományi bemutatta Dr. Galó Miklós Az üzleti terv szerepe a vállalkozások életében Közgazdaság-tudományi bemutatta Nyíregyháza, november 29. Vargáné Dr. Bosnyák Ildikó Kari TDK elnök 10

11 MAKROGAZDASÁGI FOLYAMATOK SZEKCIÓ 11

12 ASZTALOS PETRA * A MŐKÖDİTİKE-ÁRAMLÁS ALAKULÁSA, ÉS HATÁSA A VISEGRÁDI ORSZÁGOK ALAKULÁSA Konzulens: Dr. Fodorné Zagyi Orsolya fıiskolai docens A külföldi tıkebefektetéseknek stratégiai funkciójuk volt a közép- és kelet-európai országok globális gazdasági integrációjában. Az 1980-as évek végétıl bontakozott ki ez a folyamat, és széleskörő hatással volt az átalakulás és a gazdasági megszilárdulás folyamatára. A közép- és kelet-európai régió irányába az 1990-es évtizedben a tıkeáramlásokat a privatizációs folyamatok nagymértékben befolyásolták. A külföldi befektetésekben a nagy privatizációs programok jól tetten érhetı hullámzást produkáltak, de amint a nagy lehetıségek kimerülnek, s a hangsúly a fejlesztésekre helyezıdik, a volumenek kiegyenlítıdnek. A Kelet- Közép- európai országokban a befektetési tevékenységek fıként a válság hatására csökkenı tendenciát mutattak, átlagosan 40%-kal zuhant le a mőködıtıke- befektetéseinek aránya. Az európai összesítésben nézve összesen 11%-kal csökken a külföldrıl érkezı befektetések száma. Hazánkban az induló külföldi befektetések száma 2009-ben mintegy 36%-kal csökkent, ezzel Magyarország egy hellyel lentebb került a rangsorban. Ehhez kapcsolódóan pedig Lengyelországban 42% míg Csehországban 30% volt a visszaesés száma as adatok szerint Magyarországon az éves mőködıtıke-beáramlás átlagos értéke 4 milliárd eurót tett ki ben a válságnak köszönhetıen visszaesés tapasztalható, a beáramlás egyenlege millió euró volt. A végrehajtott külföldi közvetlen tıkebefektetések 75 százaléka az Európai Unióból, ezen belül ennek 22,2 százaléka (13,9 milliárd euró) Németországból származik. Meghatározó szerepe van még Ausztriának (9,1 milliárd euró, 14,5%), Hollandiának (8,4 milliárd euró, 13,4%), Luxemburgnak (6,7 milliárd euró, 10,7%), Franciaországnak (3,8 milliárd euró, 6,1%), és az USA-nak (2,6 milliárd euró, 4,1%). A külföldi tıkebefektetések elengedhetetlenek a gazdaság modernizálásához, az életkörülmények javításához, a korábbi években jelentıs szerepet játszott a többi évtizedes elmaradás mérsékléséhez és a fejlett nyugati országokhoz való felzárkózáshoz. * Gazdálkodás és menedzsment szak, III. évfolyam 12

13 BERENCSI ADRIENN * AZ OKTATÁS JELENE A MAGYAR ÁLLAMI RENDSZERBEN AVAGY MIÉRT AKAR MINDENKI DIPLOMÁT? Konzulens: Dr. Filep Gyula fıiskolai docens Magyarország kulcsfontosságú problémája a meglévı oktatási rendszer. Az idık során történı minimális változások nem javítottak a helyzeten. A tanulmányomban elemzésre kerülnek a rendszerváltást követı labilis évek valamint a napjaink drámai romlásáig vezetı út. Felvetıdik a kérdés hogyan tovább?- A választ nagyon nehéz lenne megmondani ugyanis a nemzetközi vállalások teljesítése elengedhetetlen így a rendszer megreformálása ennek függvénye. A jelen helyzetben pedig már nem tőr halasztás az új struktúra kiépítése. Az oktatási tervezetek nem a valós problémák megoldását jelentenék, ugyanis egy modern államrendszerben soha nem lenne az eredmény, hogy a felsıoktatás kiváltság és ne pedig lehetıség legyen. Gondoljunk csak az állami támogatott hallgatók lecsökkentésére és a tandíjak drasztikus növekedésére. A hátrányos helyzető tanulónak egyetlen kitörési esélye marad, hogy magas szintő tudást sajátított el a középiskolai évek alatt, amit az érettségi bizonyítványa illetve nyelvvizsga megszerzése tükröz. A rendszerben, aki tehát lemarad, az kimarad. Az elit, tehetıs rétegek csemetéi számára a tandíjak megfizetése nem jelent gondot, de ez természetesen elég kis arány a nagy átlaghoz képest. A tudás alapú társadalom kiépítésének nem ez a módja. A képzetlenség ugyanis sokkal nagyobb hátrány egy nemzet életében, mint sem elıny. Az emberi tıkébe történı beruházás az ország számára a legnagyobb hasznot jelentené ennek felismerésétıl pedig nagyon messze áll az oktatáspolitika. A mikéntek és a miértek tehát az oktatás számos területén felvetıdnek. A tanulmányomban a széleskörő irodalom segítségével keresem a problémák megoldását. A nemzetközi kitekintésekben pedig elsıdlegesen az OECD országok viszonyában értékeltem Magyarország helyzetét. Minden alternatíva és aspektus felvázolásával igazolom, illetve cáfolom a rendszer hibáit. A disszertációmban igyekszem rávilágítani, hogy honnan hová jutottunk el. Mi az, ami már sajnos nem mőködı képes a rendszerben és vajon mi lehet az ebbıl kivezetı út. * Gazdálkodás és menedzsment szak, III. évfolyam 13

14 BİR KATALIN * ÖNGONDOSKODÁS, LESZÁMOLÁS AZ ILLÚZIÓKKAL Konzulens: Dr. Galó Miklós fıiskolai tanár Az idıskor eljövetele elıbb-utóbb minden ember életében központi kérdéssé válik. A nyugodt öregkorra való felkészülést pedig ajánlott idıben elkezdeni. Dolgozatomban arra próbálok rávilágítani, hogy nem szabad az állam atyáskodó magatartására bízni magunkat a legkiszolgáltatottabb életszakaszunkban, igenis szükség van az elı takarékosságra, elıre gondolkodásra. A Hajdú-Bihar megyei demográfiai adatokban bekövetkezı változások által kívánom szemléltetni, a népesség csökkenésének az állami nyugdíjra gyakorolt hatását. A születések, házasságok számának drasztikus csökkenése már 10 év adataiból is kimutatható. Az iskolai képzések esetében nem csak a csökkenı létszámra szeretném felhívni a figyelmet, sokkal inkább arra, hogy a társadalomnak égetı szüksége van a jól képzett szakemberekre. A szakképzések duális rendszerő átalakításával, melyet a leendı munkaadók is elınyben részesítenek, könnyebb elhelyezkedést biztosítanánk a pályakezdı fiatalok részére. A munkaerı piaci mutatók és a nyugdíjasok számának emelkedése is szoros összefüggésben van, mivel a munkanélküliségi ráta és a nyugdíjasok számának hirtelen történı növekedése (Ratkó- gyerekek, Ratkó-unokák) nem csak, hogy gátja a gazdasági fejlıdésnek, de a társadalom elszegényedését vonja maga után. Kérdıíves felmérés alapján kutattam (nem reprezentatív felmérés) a lakosság megtakarítási ismeretei, lehetıségei iránt. A statisztikai programot, a kérdıív megszerkesztését, a felmérést, az adatok feldolgozását, elemzését elkészítettem. A kutatás azonos arányban van a mások által hasonló témakörben végzett felmérések után közölt adatokkal. A kutatás alapján lakosság nagy részének nincsenek pénzügyi ismeretei, de a megtakarításra fordított diszkrecionális jövedelemhányada is konvergál a nullához. Aki pedig rendelkezik némi megtakarítással, nem ismeri a befektetési lehetıségeit, így azokat kezelni sem fogja tudni kellı biztonsággal és körültekintéssel. Összességében megállapítható, hogy az állami nyugdíj nem jelent biztonságot és mindenféleképpen szükséges az öngondoskodás. * Gazdálkodási és menedzsment szak, II. évfolyam 14

15 KÁLUCZ ESZTER * A 2008-AS GAZDASÁGI VÁLSÁG HATÁSA MAGYARORSZÁGRA Konzulens: Dr. Szénás Ignác fıiskolai docens Dolgozatomban az as és a 2008-as nagy gazdasági és pénzügyi világválság bemutatásával a hazai viszonyok között, illetve a Szabolcs Takarékszövetkezet elemzésével. Azért esett a választásom erre a témára, mert mára nyilvánvalóvá vált, hogy milyen nagy hatással van életünk különbözı területeire a gazdasági és pénzügyi világválság. Másrészt, harmad évfolyamos gazdálkodási és menedzsment szakos fıiskolai hallgatóként követhetem nyomon a válságot, így tanulmányaim szempontjából is érdekel a téma. A dolgozat megírása közben arra törekedtem, hogy minél egyszerőbben megismertessem a válság valós okait és annak látható következményeit és várható következményeit az olvasóval. Mivel pénzintézeti szakirányos hallgató vagyok így igyekeztem inkább a bankok és a hitelesek oldaláról is vizsgálni ezt az egész válságot. A dolgozatban azért választottam elemzésképpen csak Magyarországot, mivel véleményem szerint, ahhoz, hogy megértsük mi is folyik körülöttünk, akkor elıbb azt kell megértenünk, hogy a saját hazánkban milyen folyamat megy végbe. Utána kezdhetünk csak vizsgálódni a világ más pontjain is. A dolgozatom lezárásaként a Szabolcs Takarékszövetkezetet választottam elemzésként. Ennek legfıbb oka, hogy ügyfelük vagyok, nagypapám 25 évig volt a Szabolcs Takarékszövetkezet belsı ellenıre, külsı konzulensem és családja a többségi résztulajdonos, édesapja a volt elnök-igazgató. Külsı konzulensemnek köszönhetıen lehetıségem volt betekinteni a Szabolcs Takarékszövetkezet mőködésébe és a válság okozta változásaira is. Az ott eltöltött anyaggyőjtés során pedig alkalmam volt egy interjút készíteni és beszélgetni az ügyvezetı igazgató úrral, akitıl sok hasznos információt tudtam meg. Ezúton szeretném megköszönni konzulensem Dr. Szénás Ignác, külsı konzulensem Gulyás József és Kola János ügyvezetı igazgató úrnak a sok segítséget és kitartó munkájukat! * Gazdálkodás és menedzsment szak, III. évfolyam 15

16 KULCSÁR ISTVÁN * A ÉVI VILÁGGAZDASÁGI VÁLSÁG HATÁSVIZSGÁLATA Konzulens: Dr. Galó Miklós fıiskolai tanár Vargáné dr. Bosnyák Ildikó fıiskolai adjunktus Szakdolgozatom elsı felében feltárom azokat az okokat, amelyek elvezettek a 2008-ban kitört világgazdasági válsághoz. Külön kitérek arra, hogy miképp hatott a Federal Reserve 1980-as évek elején érvényesített monetáris politikája az Amerikai Egyesült Államok gazdaságának fejlıdésére. Elemzem azokat a folyamatokat, amelyek végbementek a jelzáloghitelezésben a 2000-res évek elsı felében. És bemutatom miként terjedt át folyamatosan a virtuális pénzügyi rendszerbıl a válság a reálgazdaságra. Bemutatom milyen hatással volt a Wall street egyik meghatározó befektetési bankjának (Lehman Brothers) váratlan csıdje a világ pénzügyi rendszerére, és miképpen erısítette fel azokat a meglévı negatív folyamatokat, amelyek a késıbbiekben elvezettek a világgazdasági válság kitöréséhez. Ismertetem azokat a lépéseket, amelyeket a válság leküzdésére hoztak az Amerikai Egyesült Államokban, Európai Unióban, Kelet-Európában, és Ázsia különbözı országaiban (Japán, Kína, India). Dolgozatom második felében bemutatom milyen hatással volt a válság Közép és Kelet- Európa országaira, és miképpen hatott a globális likviditási válság pénzügyi rendszerükre. Részletesen foglalkozom az euró zónában zajló válsággal és következményeivel, amely részben a 2008-as világgazdasági válság következményeként jött létre. Továbbiakban elemzem az Amerikai Egyesült Államok gazdaságának helyzetét (a makrogazdasági adatok alapján). Megpróbálom elıre jelezni, hogy milyen hatással lesznek a válság következményei gazdaságának fejlıdésére, és ezen keresztül a világgazdaság fejlıdésére. A legvégén kitérek Kína és India gazdaságának helyzetére, és megpróbálom elıre jelezni milyen hatással lehetnek gazdaságuk fejlıdésére a napjaink világgazdaságának folyamatai. Külön megemlítem Kína gazdaságának belsı problémáit, amely jelentıs kockázati tényezı a világgazdaság számára is. Elsıdleges célom dolgozatommal az volt, hogy lehetı legátfogóbb képet nyújtsak a világgazdasági válságról, kitörésének okairól (melyrıl még sokat fognak vitatkozni véleményem szerint), hatásáról a világgazdaságban és várható következményeirıl. A válság rámutatott a világgazdaságban meglévı strukturális problémákra, amelyek megoldása a jövıben elkerülhetetlen annak érdekében, hogy a világgazdaság stabil növekedési pályára álljon. Továbbá elkerülhetetlen a jövıben a világ pénzügyi rendszerének újra szabályozása több területen. * Gazdálkodás és menedzsment szak, Beregszász, II. évfolyam 16

17 LUDÁNYI REGINA OLIMPIA * A GLOBÁLIS NEMZETKÖZI RENDSZER ÁTALAKULÁSA A XX. SZÁZADBAN KÍNA SZEREPE NAPJAINKBAN Konzulens: Dr. Duleba Szabolcs fıiskola docens A század elsı évtizedében a világkereskedelmi kapcsolatok, az intenzív gazdasági együttmőködés különbözı formáinak fejlıdése kapcsán kirajzolódtak a világgazdaság kiemelkedı centrum térségei, majd körülöttük kifejlıdött a félperiféria. Azonban már az ezredforduló idején észlelhetı volt, hogy a világgazdasági centrumok átrendezıdtek, nyugatról-keletre. Ez a téma nagyon aktuális, és Magyarország szempontjából is, meghatározó jelenség. Immanual Wallerstein világgazdasági rendszer kialakulása, és Kozma Ferenc félperiféria elméleteibıl kiindulva építettem fel dolgozatomat, megvizsgálva a centrum-periféria relációkat, így kirajzolódott az ezredforduló világrendszerének centrum-periféria viszonya. Sorra vettem a centrum országok jelenlegi nagy gondjait és kutatási adataim alapján az ázsiai térségbıl Kína bizonyult a legstabilabb térségnek, mely arra a feltételezésemre ad bizonyítékot, mely szerint a centrumok átrendezıdtek nyugatról-keletre. Kína a recesszió ellenére is irigylésre méltó gazdasági mutatókat produkált melyre más ország nem volt képes, így Kína kereskedelmi és külkereskedelmi adataira alapozva bemutatom a nemzetközi gazdaságban betöltött szerepét. Kozma Ferenc által felállított elmélet, miszerint meghatározó tényezı a nemzetközi rendszerben a földrajzi közelség, Kína meghazudtolja. Ez már nem fontos tényezı a nemzetközi rendszerben, mivel további adatok utalnak arra, hogy Kína számára Magyarország egy híd ország szerepét fogja betölteni. Továbbá Külpolitikai szempontból is vannak adatok arra, hogy Kína nyitott más térségek felé, mint Közép-Ázsia és Fekete Afrika. Ezek mind aláássák, azt az elméletet mely a földrajzi közelségét hangsúlyozza a centrum-periféria viszony rendszerben. Kínáról mindenkinek elsı hallásra a nagy növekedés jut eszébe, és annak ellenére, hogy napjainkban csökkent Kína növekedési üteme mégis egy befolyásos nemzetközi szereplıvé vált. * Nemzetközi tanulmányok szak, III. évfolyam 17

18 NEMES ENIKİ * EURÓPAI UNIÓS BEFEKTETÉSEK MAGYARORSZÁGON, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ÉSZAK- ALFÖLDI RÉGIÓRA Konzulens: Fodorné Zagyi Orsolya fıiskolai adjunktus Az Európai Unió négy alapszabadságának egyike a tıkemozgások szabadsága, tehát ezen a téren rendkívül fontos a korlátozások feloldása a belsı piacra való bekapcsolódás szempontjából. Hazánkra 2000 után ingadozó fejlesztési kedv volt jellemzı es idıszakot tekintjük, megállapítható, hogy dinamikus növekedés jellemezte mind a GDP-t, mind a beruházásokat, azonban az utóbbi gyorsabb ütemben emelkedett. A közötti idıszakról elmondható, hogy a részvényben és egyéb részesedésként befektetett tıke éves átlaga megközelítette a 4,4 milliárd eurót, ami az egy fıre esı külföldi mőködı tıkeállomány tekintetében a régió elsı számú országává tette Magyarországot. Az Észak-alföldi régiót hátrányosan érintik mind a centrum-periféria, mind a kelet-nyugati egyenlıtlenségek. Az Észak-alföldi régió gazdasági helyzetérıl általánosan elmondható, hogy a GDP-bıl, a mőködı gazdasági szervezetekbıl és a külföldi mőködıtıkébıl való részesedése elmarad a területi arányoktól. A külföldi érdekeltségő vállalkozások számát tekintve elmondható, hogy 2000-ben a legelmaradottabb régió az észak-magyarországi volt, 3%-os részesedéssel, ıt követte az Észak-alföldi régió 5%-kal re a helyzet nem sokat változott, az Észak-alföldi régióban mőködı külföldi érdekeltségő vállalkozások száma csökkent, részesedése is visszaesett 3%-ra. A külföldi tıke állománya 2000-ben, 2005-ben és 2009-ben is Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében volt a legalacsonyabb. Az ITD Hungary pályázata alapján Kelet- Európa legjobb FDI- stratégiával rendelkezı régiójának a magyar Észak- alföldi régiót választották a pénzügyi befektetésekkel foglalkozó szakemberek. Ez azt mutatja számunkra, hogy a kedvezıtlen adottságok ellenére megfelelı stratégiával javítható a mőködı tıke beáramlása a régióba. * Gazdálkodási és menedzsment szak, III. évfolyam 18

19 TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK SZEKCIÓ 19

20 CZAP EDIT * SZLOVÁKIAI MAGYAR TÁRSADALMI ÉS KÖZMŐVELİDÉSI SZÖVETSÉG - A MAGYAR NYELVI ÉS KULTURÁLIS IDENTITÁS MEGİRZÉSÉNEK LEHETİSÉGE Konzulens: Dr. Drabancz M. Róbert fıiskolai docens Dolgozatomban a felvidéki magyarok kulturális életét vizsgáltam meg a Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közmővelıdési Szövetség - Csemadok tükrében, még pontosabban szülıvárosomban, Nagykaposon. A Csemadok magyar nyelvi és kulturális identitás megırzésében játszott szerepére, jelentıségére, jövıbeli kilátásaira kerestem válaszokat felvidéki szakirodalmak, korhő dokumentumok és félig strukturált interjúk segítségével. A második világháború után a Csehszlovákiában élı magyaroknak nem volt könnyő dolguk. Megfosztották ıket állampolgárságuktól, kollektíven bőnösnek bélyegezték ıket az elsı Csehszlovák állam 1938-as felbomlasztásában, jogaikat elvették, életüket rendeletekkel, kitelepítéssel, reszlovakizálással tették nehezebbé, kulturális életüket befagyasztották. Nem volt magyar nyelvő oktatás és istentisztelet, magyar rádió, sajtó, a gyülekezéshez nem volt joguk, így közösségi kulturális életet nem élhettek. A kommunista hatalomátvétel meghozta a változásokat és március 5-én megalakult a Csemadok, a Csehszlovákiai Magyar Dolgozók Kultúregyesülete. Az egyetlen megengedett magyar kulturális szervezetként minden kultúra iránt érdeklıdıt tömörített. Az ország magyarlakta részét teljesen behálózó szervezet a párt által elrendelt célokat volt hivatott megvalósítani, azonban kicsúszott a politika ellenırzése és befolyása alól. Legfıbb tartópillére lett a (cseh)szlovákiai magyar kultúrának. Keretében kulturális és mővészeti csoportok alakultak, melyek a magyar népi hagyományok ápolására törekedtek. Legkisebb sejtjei, az alapszervezetek országszerte közösségbe szervezték az ott élı magyarokat. A nagykaposi magyar kulturális élet vizsgálata során kiderült, hogy a Csemadok-tagság egy életérzés az ott élık számára, mely csaknem egyet jelent a magyarságtudattal. Kifejezi az összetartozást, szórakozást és a magyarság szeretetét. Az interjúk készítése során azt láttam, hogy megkérdezettjeim nagy gondot fordítanak arra, hogy anyanyelvükön mővelıdhessenek és szórakozhassanak, hogy népi hagyományaink ne tőnjenek el, hanem gyermekeink is megismerhessék azokat. Ennek ellenére a számadatok és a tények sajnos azt mutatják, hogy a felvidéki magyar kultúra veszélyben van sokkal nagyobb gondot kellene fordítani a csökkent érdeklıdés, a szőkös anyagiak és az utánpótlás eddig megoldatlan és egyre sürgetıbb kérdéseire. * Andragógia MSc szak, II. évfolyam 20

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán

A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai,

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ máj.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ máj. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2010. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁJÉKOZTATÓ dec.

BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁJÉKOZTATÓ dec. BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁJÉKOZTATÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2010. Változás az elızı hónaphoz

Részletesebben

Magyar Posta. Postás Szakszervezetek Határmenti Találkozója május 22. Elıadó: Szőts Ildikó, a Magyar Posta Zrt.

Magyar Posta. Postás Szakszervezetek Határmenti Találkozója május 22. Elıadó: Szőts Ildikó, a Magyar Posta Zrt. Magyar Posta Postás Szakszervezetek Határmenti Találkozója 2008. május 22. Elıadó: Szőts Ildikó, a Magyar Posta Zrt. vezérigazgatója 1 Magyar Posta számokban 2007 162 milliárd Ft nettó értékesítési árbevétel

Részletesebben

regionális politika Mi a régió?

regionális politika Mi a régió? Európai Uniós ismeretek Regionális politika Mi a régió? Régió alatt egy sajátosságokat felmutató, valamilyen közös jellemzıket magába foglaló, s ezek alapján földrajzilag elhatárolható területi egységet

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ márc.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ márc. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 21. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

Gazdasági válság és ciklikusság a felsıoktatásban Berács József Budapesti Corvinus Egyetem

Gazdasági válság és ciklikusság a felsıoktatásban Berács József Budapesti Corvinus Egyetem Gazdasági válság és ciklikusság a felsıoktatásban Berács József Budapesti Corvinus Egyetem A gazdasági válság hatása a szervezetek mőködésére és vezetésére Tudomány napi konferencia MTA Gazdálkodástudományi

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ aug.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ aug. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2009. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon. Rosta Sándor és Dani Barbara

Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon. Rosta Sándor és Dani Barbara Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon Rosta Sándor és Dani Barbara Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság MT Zrt. Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság TDM rendszer célja

Részletesebben

Más szektorok (múltik, hazai nagyvállalatok és KKV-ék) HR trendjei és a közszolgálati emberi erıforrás menedzsment 2010

Más szektorok (múltik, hazai nagyvállalatok és KKV-ék) HR trendjei és a közszolgálati emberi erıforrás menedzsment 2010 Humán Szakemberek Országos Szövetsége Budapest, 2010. március 24. Más szektorok (múltik, hazai nagyvállalatok és KKV-ék) HR trendjei és a közszolgálati emberi erıforrás menedzsment 2010 Dr. Poór József

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ okt.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ okt. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2010. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása Miskolc, 2010. október 21. Ságodi Nóra Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlıségi Fıigazgatóság A2 Fıosztály

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ jún.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ jún. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2009. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ május Fıben %-ban Fıben %-ban

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ május Fıben %-ban Fıben %-ban DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Megnevezés Változás az elızı Változás az elızı 27. hónaphoz képest

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE 1. A szervezet alapadatai, bemutatkozása Tejes név: Munkanélkülieket Segítı Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége Rövid név: MSKSZMSZ Székhely: 4025. Debrecen,

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS MÁRCIUS 11-I ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS MÁRCIUS 11-I ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2010. MÁRCIUS 11-I ÜLÉS 6. sz. napirendi pont Tájékoztató a Postapartner program eddigi szakaszairól, valamint annak regionális folytatásáról Elıadó: Dr. Brebán

Részletesebben

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az Információs Társadalom fogalma, kialakulása Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az információs társadalom fogalma Az információs és kommunikációs technológiák

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2008. Q u a l y - C o O k t a t á s i T a n á c s a d ó 1141 Budapest, Fogarasi út 111. Tel. fax: (1) 239-1460; (1) 451-0391;

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA Iskolavezetı: Dr. Buday-Sántha Attila A TERÜLETI TURIZMUSFEJLESZTÉS LEHETİSÉGEI A SZÉKELYFÖLDÖN A doktori

Részletesebben

Klaszterek és támogatásuk, hatásvizsgálat a NOHAC- Észak-Magyarországi Autóipari Klaszter esetében

Klaszterek és támogatásuk, hatásvizsgálat a NOHAC- Észak-Magyarországi Autóipari Klaszter esetében MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet Klaszterek és támogatásuk, hatásvizsgálat a NOHAC- Észak-Magyarországi Autóipari Klaszter esetében Készítette: Bodnár Emese

Részletesebben

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6.

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6. Magyar tıke külföldön Budapest 2008. nov. 6. A globalizáció eredménye a növekvı tıkemozgás a világgazdaságban A magyar közgondolkodás középpontjában eddig a beáramló mőködı tıke állt Ha komolyan vesszük

Részletesebben

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Kis Zoltán CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Az ezredforduló felé közeledve egyre reálisabbnak és kézzelfoghatóbbnak tőnik Magyarország csatlakozása a

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM, Gödöllı. Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola. Doktori (PhD) értekezés

SZENT ISTVÁN EGYETEM, Gödöllı. Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola. Doktori (PhD) értekezés SZENT ISTVÁN EGYETEM, Gödöllı Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés A TERMELİI ÉRTÉKESÍTİ SZERVEZETEK (TÉSZ) LEHETİSÉGEI A ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK KOORDINÁLÁSÁBAN

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI. Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár

AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI. Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár Gábor Dénes Fıiskola www.gdf.hu e-mail: tasnadi@gdf.hu Magyar Tudomány Napja - 2008 1 Tartalom Bevezetés Fogalom

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. megnevezés évszám kibocsátó intézmény Mővelıdési menedzser 2003 Debreceni Egyetem Jogász 2004 Debreceni Egyetem

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. megnevezés évszám kibocsátó intézmény Mővelıdési menedzser 2003 Debreceni Egyetem Jogász 2004 Debreceni Egyetem SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. TAKÁCS-MIKLÓSI MÁRTA I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS megnevezés évszám kibocsátó intézmény Mővelıdési menedzser 2003 Debreceni Egyetem Jogász 2004 Debreceni Egyetem II. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

Részletesebben

Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank. Az EBRD közbeszerzési politikával kapcsolatos tevékenységei. Jan Jackholt Igazgató Közbeszerzés

Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank. Az EBRD közbeszerzési politikával kapcsolatos tevékenységei. Jan Jackholt Igazgató Közbeszerzés Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank Az EBRD közbeszerzési politikával kapcsolatos tevékenységei Budapest, 2011. november Jan Jackholt Igazgató Közbeszerzés European Bank for Reconstruction and Development

Részletesebben

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŐ SZEMÉLYEKET FOGLALKOZTATÓ SZERVEZETEK VEZETİINEK FEJLESZTÉSE A HATÉKONYAN MŐKÖDİ VÁLLALAT MENEDZSMENT KIALAKÍTÁSA ÉRDEKÉBEN.

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ szept.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ szept. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 29. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/

Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/ Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/ Budapest, 2006. június Bevezetés A Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program Iroda 2006. márciusában megbízást adott a Szonda Ipsos Média,- Vélemény-

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

Visszaesés vagy új lendület? A nemzetközi válság hatása a közép-európai térség járműgyártására

Visszaesés vagy új lendület? A nemzetközi válság hatása a közép-európai térség járműgyártására Visszaesés vagy új lendület? A nemzetközi válság hatása a közép-európai térség járműgyártására Túry Gábor MTA Világgazdasági kutatóintézet Válságról válságra A gazdasági világválság területi következményei

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata

Enying Város Önkormányzata Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 A Pénzügyi Ellenırzı és Rendészeti Bizottság 2010. november 09-i ülésére Tájékoztatás az Egyesített Szociális Intézmény feladatellátásáról,

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ dec.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ dec. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 29. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

Innovatív HR fejlesztés jövıje a magán és közszféra számára 2010

Innovatív HR fejlesztés jövıje a magán és közszféra számára 2010 Humán Szakemberek Országos Szövetsége Gyır, 2010. január 17. Innovatív HR fejlesztés jövıje a magán és közszféra számára 2010 Dr. Poór József egyetemi tanár, CMC HSZOSZ elnöke Változni, de hogyan Fred,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ápr.

TÁJÉKOZTATÓ ápr. TÁJÉKOZTATÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2011. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez képest Fıben

Részletesebben

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve..

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve.. Piac és tényezıi TÉMAKÖR TARTALMA - Piac és tényezıi - Piacok csoportosítása - Piaci verseny, versenyképesség - Nemzetgazdaság - Gazdasági élet szereplıi PIAC A piac a kereslet és a kínálat találkozási

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ nov.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ nov. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 29. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése)

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) 1 Tartalomjegyzék I. Kisteleki Kistérség elhelyezkedése és népessége... 3 A népesség száma és alakulása...

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ febr.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ febr. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2009. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

Sopron jelene, fejlesztési lehetıségei, kapcsolata a felsıoktatással

Sopron jelene, fejlesztési lehetıségei, kapcsolata a felsıoktatással Sopron jelene, fejlesztési lehetıségei, kapcsolata a felsıoktatással Dr. Fodor Tamás Sopron Megyei Jogú Város polgármestere 2008. november 17. Sopron Sopron madártávlatból A hőség és a szabadság városa

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola

Nyugat-magyarországi Egyetem Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Nyugat-magyarországi Egyetem Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK HELYZETE, TÚLÉLÉSI ESÉLYEI Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Parragh

Részletesebben

LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN. információtartalma 2006-2010 2011/1

LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN. információtartalma 2006-2010 2011/1 LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN Magyar egyetemi honlapok információtartalma 2006-2010 2011/1 LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN Magyar egyetemi honlapok információtartalma 2006-2010

Részletesebben

Koreografált gimnasztikai mozgássorok elsajátításának és reprodukálásának vizsgálata

Koreografált gimnasztikai mozgássorok elsajátításának és reprodukálásának vizsgálata Koreografált gimnasztikai mozgássorok elsajátításának és reprodukálásának vizsgálata Doktori tézisek Fügedi Balázs Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) Sporttudományi Doktori Iskola

Részletesebben

TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16.

TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16. Fájl neve: TIOP 2.6. Partnerség 061013 Oldalszám összesen: 76 oldal

Részletesebben

Készült: A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás számára. Tett Consult Kft. www.tettconsult.eu. Budapest, 2009. április 16.

Készült: A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás számára. Tett Consult Kft. www.tettconsult.eu. Budapest, 2009. április 16. Készült: A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás számára Budapest, 2009. április 16. Tett Consult Kft. www.tettconsult.eu Készítette: TeTT Consult Kft 1023 Budapest, Gül Baba utca 2.

Részletesebben

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Javadalmazási Politikájának Szabályzata Hatálybalépés idıpontja: 2011.06.01. [jóváhagyta az igazgatóság: /2011.06.09/03. számú, 2011.06.09.

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Együttmőködési megállapodás megkötése Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával a TIOP-1.2.1/A-12/1

Részletesebben

ziesedése az informáci

ziesedése az informáci NKTH Innotárs program KKVENT_8 Kis- és s középvk pvállalkozások esélyei a nemzetköziesed ziesedı tudásgazdas sgazdaságok gok korában Magyar KKV-k k nemzetköziesed ziesedése az informáci ciótechnológiai

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS 2. sz. napirendi pont Tájékoztató a munkaerı-piaci programokról Elıadó: dr. Brebán Valéria fıigazgató PÉCS 2010 EURÓPA KULTURÁLIS FİVÁROSA

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK IHRIG KÁROLY GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

Részletesebben

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Tartalom A kockázatról általában A kockázatelemzés folyamata Az

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr!

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr! Ülésnap Napirend Felszólaló Az Állami Számvevőszék elnökének expozéja - A Magyar Köztársaság 2011. 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslatról és a Domokos László szeptember 20.

Részletesebben

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Cím Verzió 2.0 Megyei közgyőlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelıs minisztériumi jóváhagyás száma és dátuma IH jóváhagyó

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármesterétıl emihaly@salgotarjan.hu Szám: 81317/02/09. JAVASLAT az Észak-magyarországi Operatív Program Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet támogatására vonatkozó

Részletesebben

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Vállalkozástan I.

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Vállalkozástan I. Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Vállalkozástan I. Tantárgy kódja:

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZOLNOKI FŐISKOLA Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK A Felsőfokú Szakképzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szak hallgatói részére

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. IV. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

2010.04.21. Definiciók. Definiciók. Európa e-gazdaságának fejlıdése. Szélessávú hozzáférés-ezer. Web felhasználók- Európa-fejlett része

2010.04.21. Definiciók. Definiciók. Európa e-gazdaságának fejlıdése. Szélessávú hozzáférés-ezer. Web felhasználók- Európa-fejlett része Definiciók Európa e-gazdaságának fejlıdése Bakonyi Péter c. docens Definiciók Az E-gazdaság fejlıdése Európában Az IKT térhódítása miatt a hagyományos gazdaság az E-gazdaság irányába mozdul Az üzleti és

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ febr.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ febr. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI nevezés 2008. febr. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földtudományok Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földtudományok Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földtudományok Doktori Iskola A távoktatás mint innováció magyarországi elterjedése a hálózat alakulásának földrajzi jellemzıi Ph.D. értekezés tézisei Pósfayné

Részletesebben

A NYUGAT-BALKÁN KUTATÁSI PROGRAM

A NYUGAT-BALKÁN KUTATÁSI PROGRAM REGIONÁLIS ÁTALAKULÁSI FOLYAMATOK A NYUGAT-BALKÁN ORSZÁGAIBAN, PÉCS, 2011. FEBRUÁR 24 25. A NYUGAT-BALKÁN KUTATÁSI PROGRAM KÖZREMŐKÖDİ INTÉZMÉNYEK The OECD LEED Trento Centre for Local Development A KUTATÁST

Részletesebben

Regionális gazdaságtan I. 4. Gyakorlat Innováció

Regionális gazdaságtan I. 4. Gyakorlat Innováció Regionális gazdaságtan I. 4. Gyakorlat Innováció Innovációs mutatók az új tag- és a tagjelölt országokban, 2003 1 Magyarország innovációs mutatói az új tag, illetve jelölt országok (NAS-13) átlagához képest,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Pannon Fejlesztési Alapítvány 2006 évi tevékenységérıl TARTALOM: 1. Bevezetés 2. Fenntartható gazdálkodás 3. Közhasznú tevékenység Az alapítvány éves pénzügyi beszámolójának, mérlegének

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében A TÁMOP 2. prioritás tartalma A gazdaság és a munkaerıpiac változása folyamatos alkalmazkodást kíván meg, melynek legfontosabb eszköze a képzés.

Részletesebben

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Elkötelezettség a Kiválóságért Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi

Részletesebben

Integrált rendszerek az Európai Unió országaiban Elınyeik és hátrányaik

Integrált rendszerek az Európai Unió országaiban Elınyeik és hátrányaik TÁMOP 1.3.1-07/1-2008-0002 kiemelt projekt A foglalkoztatási szolgálat fejlesztése az integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként Stratégiai irányítás és regionális tervezés támogatása komponens

Részletesebben

A területfejlesztés és politika tartalma, tárgya és célja

A területfejlesztés és politika tartalma, tárgya és célja A területfejlesztés és politika tartalma, tárgya és célja 1. elıadás Regionális politika egyetemi tanár Politika és fejlesztés gyakorisága (Google keresı program 2005.02.07.) regionális politika 12900

Részletesebben

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Desztinációs Menedzsment Nemzetközi Konferencia Budapest, 2007. Február 7-9. Desztinációs Menedzsment Koncepció és Magyarország esete Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Koncepció Desztinációs

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ augusztus Fıben %-ban Fıben %-ban

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ augusztus Fıben %-ban Fıben %-ban DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Megnevezés 2007. augusztus Változás az elızı Változás az elızı hónaphoz

Részletesebben

3. sz. ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ

3. sz. ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ 3. sz. ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ Kiadja: Záhony-Port Zrt. Marketing és kommunikáció Záhony, 2010. május 7. Bemutatkozott a Záhony-Port Zrt. a Transrussián Sikeres megjelenés, reménykeltı tárgyalások A Záhony-Port

Részletesebben

Tantárgyi program 2011/2012. I. félév

Tantárgyi program 2011/2012. I. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgy megnevezése Tantárgyi program 2011/2012. I. félév Vállalkozástan II. Tantárgy kódja:

Részletesebben

Részvételi és szponzorációs ajánlat

Részvételi és szponzorációs ajánlat Részvételi és szponzorációs ajánlat Elsı Önkormányzati Projektbörze és Szakmai Konzultáció Budapest, 2010. március 31. Az európai uniós fejlesztési források elnyerése érdekében készült Integrált Városfejlesztési

Részletesebben

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Igazgatósága KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG Miskolc, 2006. május 23. Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Igazgatóság, 2006 ISBN 963 215 973 X Igazgató: Dr. Kapros

Részletesebben

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése Készítették: Galli Tamás Nater Ulrike Dátum: 2011. 04. 01. 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETİ 3 PÁRATLANKLUB KÉRDİÍV 4 Elıadás

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. március 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei. 2014. I. negyedév

A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei. 2014. I. negyedév Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei A foglalkoztatottak számának változása körzetenként 250 200 150 100 50 0-50 2014.03.31

Részletesebben

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen Integrált roma program a nyíregyházi Huszár Elıadó: Tóthné Csatlós Ildikó Budapest, 2009. október 5. Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg megye székhelye, a nyíregyházi kistérség központja Lakosságszáma

Részletesebben

VERSENYKÉPESSÉG ÉS EGÉSZSÉGKULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI REGIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN

VERSENYKÉPESSÉG ÉS EGÉSZSÉGKULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI REGIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei VERSENYKÉPESSÉG ÉS EGÉSZSÉGKULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI REGIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN Készítette: Dr. Balatoni Ildikó doktorjelölt Témavezetı: Prof. dr. Baranyi Béla az MTA

Részletesebben

II. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési és Stratégiai Terv (2007-2013) által támogatott fejlesztési irányok... 194 A horizontális politikák:...

II. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési és Stratégiai Terv (2007-2013) által támogatott fejlesztési irányok... 194 A horizontális politikák:... Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 BEVEZETÉS... 7 A TERÜLETI ALAPON SZERVEZETT GAZDASÁG STRUKTÚRÁJA... 15 1. Bevezetés... 15 2. A területi rendszerő gazdaság irányításának alapjai... 16 3. A területi

Részletesebben

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása Az elmúlt évek válsághatásai a társas vállalkozásokhoz képest súlyosabban érintették az egyéni vállalkozásokat, mivel azok az egyre

Részletesebben

SAJTÓANYAG BEMUTATTÁK A BALATONRÓL KÉSZÜLT KUTATÁSOK EREDMÉNYEIT

SAJTÓANYAG BEMUTATTÁK A BALATONRÓL KÉSZÜLT KUTATÁSOK EREDMÉNYEIT 2013. február 13. SAJTÓANYAG BEMUTATTÁK A BALATONRÓL KÉSZÜLT KUTATÁSOK EREDMÉNYEIT A Balaton turisztikai régió kiemelt szerepet játszik a magyar turizmusban: a KSH elızetes adatai szerint 2012-ben a kereskedelmi

Részletesebben

HR módszerek alkalmazása a Rába Jármőipari Holding Nyrt-nél 2010.02.17.

HR módszerek alkalmazása a Rába Jármőipari Holding Nyrt-nél 2010.02.17. HR módszerek m alkalmazása a Rába JármJ rmőipari Holding Nyrt-nél 2010.02.17. A Rába R csoport Alapítva 1896 Fı adatok (IFRS) 2008 (auditált) 2009 FC Rába Futómő Kft. Rába RábaJármőipari Holding Nyrt.*

Részletesebben

gfejlesztési si Konferencia

gfejlesztési si Konferencia Szerb-magyar Regionális Gazdaságfejleszt gfejlesztési si Konferencia Innovációt t segítı eszközök k a Dél-alfD alföldi ldi RégiR gióban Dr. Molnár István Igazgató Szeged, 2009. 10. 20. BEMUTATKOZIK A DA-RIÜ

Részletesebben

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ febr.

TÁJÉKOZTATÓ febr. TÁJÉKOZTATÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2011. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez képest Fıben

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETİ... 1 A MONITORING VIZSGÁLAT RÉSZLETES ADATAI TÁMOGATÁSI FORMÁK SZERINT... 1

Részletesebben

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról 106/2009. (XII. 21.) OGY határozat a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról Az Országgyőlés abból a felismerésbıl kiindulva, hogy a kábítószer-használat és -kereskedelem

Részletesebben

A szolgáltat tapasztalatairól

A szolgáltat tapasztalatairól A szolgáltat ltatás s kultúra hazai tapasztalatairól Dr. Heidrich Balázs habil.. egyetemi docens Szeged, 2008. november 19. A szolgáltatások és termelés láthatóságának összehasonlítása TERMELÉS SZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

Az ÚMFT és OP-k értékelésének rendszere, a monitoring bizottságok és az indikátorok szerepe az értékelésben

Az ÚMFT és OP-k értékelésének rendszere, a monitoring bizottságok és az indikátorok szerepe az értékelésben Az ÚMFT és OP-k értékelésének rendszere, a monitoring bizottságok és az indikátorok szerepe az értékelésben Dr. Tétényi Tamás a közgazdaságtudomány kandidátusa. A stratégiai és i Fıosztály vezetıje, Nemzeti

Részletesebben

Területi tervezés, programozás és monitoring

Területi tervezés, programozás és monitoring Területi tervezés, programozás és monitoring 8. elıadás Regionális politika egyetemi tanár A területi tervezés fogalma, jellemzıi Területi tervezés: a közösségi beavatkozás azon módja, amikor egy területrendszer

Részletesebben

I 3 SMES. INTRODUCING INNOVATION INSIDE SMEs Nemzetközi konferencia és 1. tréning program. Nemzetközi konferencia és tréning program a Dél-Dunántúlon

I 3 SMES. INTRODUCING INNOVATION INSIDE SMEs Nemzetközi konferencia és 1. tréning program. Nemzetközi konferencia és tréning program a Dél-Dunántúlon I 3 SMES INTRODUCING INNOVATION INSIDE SMEs Nemzetközi konferencia és 1. tréning program Pécs, Magyarország 2009. Április 27-29. 1 Célok Konferencia: A konferencia célja kettıs. Elsı felében bemutatásra

Részletesebben

DR. SZALÓK CSILLA 1. Az idegenforgalmi kisvállalkozások oktatásának integrálódása a graduális felsıoktatásba

DR. SZALÓK CSILLA 1. Az idegenforgalmi kisvállalkozások oktatásának integrálódása a graduális felsıoktatásba DR. SZALÓK CSILLA 1 Az idegenforgalmi kisvállalkozások oktatásának integrálódása a graduális felsıoktatásba I. Kicsi vállalkozás az idegenforgalomban Kicsi az idegenforgalomban mást jelent. Az Európai

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ... 1 2. A 2007. ÉVI MONITORING VIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI... 1 3. A MONITORING VIZSGÁLAT

Részletesebben

1. blokk. 30 perc. 2. blokk. 30 perc. 3. blokk. 90 perc. 4. blokk. 90 perc. Beiktatott szünetek. ( open space ): 60 perc

1. blokk. 30 perc. 2. blokk. 30 perc. 3. blokk. 90 perc. 4. blokk. 90 perc. Beiktatott szünetek. ( open space ): 60 perc A Revita Alapítvány szakmai mőhelysorozatának tematikája A program címe: DISKURZUS A tartósan munka nélkül lévı emberek foglalkoztathatóságának fejlesztését célzó komplex szolgáltatástervezés és -fejlesztés

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

7655/14 ek/agh 1 DG B 4A

7655/14 ek/agh 1 DG B 4A AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2014. március 12. (14.03) (OR. en) 7655/14 SOC 194 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a delegációk A szociális helyzet az EU-ban A Tanács következtetései

Részletesebben