NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA Gazdasági és Társadalomtudományi Kar TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA Gazdasági és Társadalomtudományi Kar TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA"

Átírás

1 NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA Gazdasági és Társadalomtudományi Kar TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA Nyíregyháza, 2011

2

3 TARTALOMJEGYZÉK ELİSZÓ HELYETT... 5 TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI MUNKA A GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KARON... 7 MAKROGAZDASÁGI FOLYAMATOK SZEKCIÓ Asztalos Petra A mőködıtıke-áramlás alakulása, és hatása a visegrádi országok alakulása Berencsi Adrienn Az oktatás jelene a magyar állami rendszerben avagy miért akar mindenki diplomát? Bır Katalin Öngondoskodás, leszámolás az illúziókkal Kálucz Eszter A 2008-as gazdasági válság hatása Magyarországra Kulcsár István A évi világgazdasági válság hatásvizsgálata Ludányi Regina Olimpia A globális Nemzetközi rendszer átalakulása a XX. Században Kína szerepe napjainkban Nemes Enikı Európai Uniós befektetések Magyarországon, különös tekintettel az Észak- Alföldi régióra TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK SZEKCIÓ Czap Edit Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közmővelıdési Szövetség - a magyar nyelvi és kulturális identitás megırzésének lehetısége Heé Kitti A beregszászi járás néprajzi jellemzıinek vonzereje a turizmus fejlesztésére Supérné Siklós Éva Hogyan befolyásolja az állami bevételt, az állampolgárok jogkövetı magatartásának hiánya? Végh Alexandra A Magyar Posta története, fejlıdése a XIV. századtól napjainkig ÜZLETI TUDOMÁNYOK SZEKCIÓ Berencsi Adrienn Presztízs fogyasztói magatartás-jellemzık vizsgálata a fiatalok körében Csabainé Tar Gabriella A kiskereskedelmi tevékenység szerepe, helye a Magyar Posta Zrt. hálózatában Hudáky Zoltán Egy kereskedelmi rádió projektterve like fm, Miskolc - 106, Keczán Gabriella A marketingkommunikáció befolyásoló hatása a nık vásárlási szokásaira Nagyné Csernyi Melinda A helyi önkormányzat kötelezı közoktatási feladatainak szervezése, finanszírozása Csenger Város Önkormányzatánál években Patakvölgyiné Barta Annamária Személyi sérüléses közúti közlekedési balesetek alakulása Hajdú-Bihar Megyében Ruzsinszki Zoltán Eredmény-optimalizálás nyomon követése a Phoenix Légrugó Technológia Kft. gazdasági tevékenységében... 31

4

5 ELİSZÓ HELYETT 2011-ben a magyar felsıoktatási tehetséggondozás egyik legfontosabb pillére, a tudományos diákköri mozgalom 60 éves. Számos híresség, világhírő tudós, ismert politikusok százai voltak TDK-s hallgatók egyetemi/fıiskolai éveikben. Mi is a TDK, mire szolgál, és mit kíván elérni? Rövid válaszként azt is mondhatjuk, hogy a tehetséggondozás legnemesebb formája, az új elitképzés alapja. Bıvebben megfogalmazva: egy olyan, öntevékeny körben végzett tudományos kutatómunka, amely a felsıoktatás keretei között zajlik, a hallgató saját, önálló kutatásaira támaszkodik oktatói segítséggel, és megalapozza a tudományos pálya iránti késıbbi érdeklıdést. Bárhogyan is válaszoljunk, a TDK fókuszában a hallgató áll, a hallgatóról szól, a hallgatót segíti. Évek óta mind többen és többen vállalkoznak arra, hogy szabadidejük egy részét feláldozva laboratóriumban, szakmőhelyekben, könyvek és szakújságok társaságában mélyüljenek el a választott téma legmagasabb szintő ismeretében, olykor akár késı éjjelig. A fáradtságtól a könnyem kicsordul, hangzik a LGT zenekar egyik kultikus sora, és ebben az is benne van, hogy a nehéz és áldozatos munka meghozza gyümölcsét. Az elismerésen túl kinyílik egy új világ is, melybıl a TDK dolgozat elkészítése során ugyan csak egy morzsányit kap a szereplı, ahhoz viszont éppen elegendı, hogy akár egy életre szóló inspirációt jelentsen a tudományos tevékenység folytatásához, az újabb kihívások kereséséhez. A TDK egy megmérettetés is, ahol a hasonló sorsú és korú vállalkozók megismerhetik egymás tudományos potenciálját, vita- és prezentációs készségét. Nincs annál felemelıbb, mint amikor két fiatal egymással beszélgetve, olykor már vitatkozva jut el a megismerés, a felismerés egy olyan fokára, ahonnan másként látják már azt a témát a vita lezárását követıen, mint korábban. Minden disputának, így a TDK-nak is vannak gyıztesei, vesztesei viszont nem lehetnek. Igen, nincsenek vesztesek, nem lehet vesztes senki, hiszen mindenki több lett, mint amikor elindult, változott a nézete, a hozzáállása, olykor még a világképe is. Ha már csak ez utóbbit vesszük figyelembe, akkor is mindenki nyert, hiszen a TDK-ban feladatot vállaltaknál kialakultak új látószögek, új kapcsolatok, esetleg barátságok is. De az intézmény is gazdagodott, hiszen olyan fiatalokkal ismertette meg a felsıoktatási intézmény egyik fı misszióját, a kutatást, a tudományos életet, akik évek múlva visszakanyarodva az alma materhez újabbakat inspirálhatnak e megmérettetésre. Végezetül mit is kívánhatunk a TDK-s hallgatóinknak? A nemes verseny egy életre szóló élményét, és olyan karriert, amelynek egyik építıelemét jelenti a mai konferencia is. Tamási Áron gondolatait kívánom útravalóként adni: Tiszta és nagy dolgokhoz csak tiszta és egyenes úton lehet eljutni. Szerintem a tudományos diákköri munka pontosan ezt jelenti. Nyíregyháza, november 29. Kvancz József dékán 5

6 Tisztelt Olvasó, Kedves Érdeklıdı! A kötet, amelyet most Ön a kezében tart, a 2011 novemberében megrendezett Tudományos Diákköri Konferencián résztvevık dolgozatainak összefoglalását tartalmazza. Tanulva mások kiváló példáiból elıször döntött a Kar úgy, hogy a hallgatók összefoglalásait mindenki számára közkinccsé teszi. Tesszük ezt azért, mert mi büszkén vállaljuk a hallgatóink teljesítményét. Hiszünk abban, hogy jó példájukat meg kell mutatnunk más diákoknak is, mindazoknak, akik még nem mertek vállalkozni erre a megmérettetésre. Így talán kedvet kapnak a jövıben ahhoz, hogy önmaguk számára is bebizonyítsák: ık is képesek önállóan egy magas színvonalú tanulmány elkészítésére. A 2011-es tanév két szempontból is különleges, amely kiadványunk közzétételének apropóját is adta. Az Országos Tudományos Diákköri Tanács ebben az évben rendezte meg a XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferenciát, mely helyszíneiben, tartalmában és színvonalában is különlegesnek tekinthetı, és méltóan zárta le ezt a sokszor fáradságos, viszont kétségtelenül eredményes 60 évet. A több mint félszáz év közel egy emberöltı alatt hány és hány, késıbb kiváló tudós, színész, közéleti ember elsı szárnypróbálgatását jelentette a diákköri munka. Az év másik kiemelten fontos eseménye, vagy inkább eseménysorozata a Magyar Tudomány Ünnepe, melynek során a hazai kutatások, tudományos mőhelyek tiszteletére egy egész hónapot szentelnek a hazai felsıoktatási intézmények. A Nyíregyházi Fıiskolán a Gazdasági és Társadalomtudományi Kar azzal kíván eleget tenni a Magyar Tudományos Akadémia felhívásának, hogy november hónapban a tudomány mővelésére és közzétételére rangos eseményeket csoportosít. A november 17-én megtartott központi rendezvényünknek Széchényi öröksége elıtt tisztelegve a Tudomány az útkeresés szolgálatában címet adtuk. Ezzel is azt szerettük volna kifejezni, hogy a tudomány, a társadalom és a gazdaság elválaszthatatlan egységet képez, csak együttesen alkothatnak újat, maradandót, és képviselhetnek értéket. Ehhez viszont összefogásra, kölcsönös tiszteletre van szükség, amely központjában katalizátorként a Nyíregyházi Fıiskola állhat. Nem szabad megfeledkeznünk a fiatal, az alkotni vágyó hallgatókról sem, akik vállalva a többletmunkát értéket hoznak létre, példát mutatva diáktársaiknak is november 29-én a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat méltó záróeseményeként tartotta meg a Gazdasági és Társadalomtudományi Kar a Tudományos Diákköri Konferenciáját. Erre a kari konferenciára benyújtott dolgozatok rezüméit tartalmazza e kötet, mely a Tudomány Ünnepe alkalmából kiadott két korábbi kötetünk folytatásának is tekinthetı. Célunk tehát az volt, hogy a Kar oktatói által végzett tudományos munka bemutatása mellett teret engedjünk hallgatóink számára is, hogy bizonyíthassák rátermettségüket. A dolgozatok összefoglalói tanúbizonyságot tesznek arról a helyes célkitőzésrıl, hogy csak a múlt és a jelen folyamatainak megismerése lehet az egyetlen út a jövı felismeréséhez és a kihívásoknak történı megfelelésnek. Mielıtt figyelmébe ajánlanám a bemutatott dolgozatokat, engedje meg, hogy röviden bemutassam a Nyíregyházi Fıiskola Gazdasági és Társadalomtudományi Karán folyó tudományos diákköri tevékenységet, illetve az eddig elért eredményeinket. 6

7 TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI MUNKA A GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KARON A Nyíregyházi Fıiskola csaknem minden szakához kapcsolódóan mőködik tudományos diákkör. Hallgatóink a szakjuknak megfelelı intézetekben és tanszékeken végeznek diákköri munkát témavezetı tanáraik segítségével. A Gazdasági és Társadalomtudományi Kar diákköri tevékenységében minden oktató részt vesz konzulensként vagy opponensként, akik havi rendszerességgel tartanak felolvasó üléseket, beszámolnak az eredményekrıl és megvitatják a felmerülı problémákat. A Kari Diákkör együttmőködik a Fıiskola más tudományos diákköreivel, a Kari Diákköri Tanács szakmailag felügyeli és összehangolja a hallgatók munkáit. Természetesen a kétévenként megrendezésre kerülı országos konferenciák elıkészületeként Karunk minden ısszel megrendezi a házi TDK-t, melyen számos tehetséges, szorgalmas, tudományos érdeklıdéső, nyelveket beszélı, jól felkészült hallgató indul. Az elmúlt években végzett alapos és lelkiismeretes szakmai munka eredményeként a TDK tevékenység megerısítése elsısorban az ı érdeküket szolgálja és segíti elı a szakmai továbbfejlıdésüket, továbbtanulásukat. A Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Tudományos Diákkörének fı célkitőzései: 1. a diákkör önképzı jellegének erısítése külsı elıadók és gyakorlati szakemberek bevonásával, felkérésével; 2. a hallgatók minél nagyobb számban történı bekapcsolása a fıiskola tanszékein, illetve külsı intézményekben folyó alapkutatásokba, K+F tevékenységbe; 3. színvonalas házi TDK konferenciák évenkénti megszervezése; 4. a TDK-zó hallgatók ösztönzése arra, hogy minél többen mutassák be munkájuk eredményeit diákkonferenciákon, illetve tudományos rendezvényeken; 5. a hallgatók kutatómunkájának elısegítése a dologi kiadások részbeni átvállalásával és az informatikai háttér biztosításával, fejlesztésével. Hallgatóink teljesítménye és eredményeik Karunk 2000-ben vált az integrált Nyíregyházi Fıiskola szerves részévé, s ekkor kapcsolódott be aktívan az Országos Tudományos Diákköri Tanács által koordinált tudományos diákköri versenyek rendszerébe. Hallgatóink az elmúlt több mint 15 év alatt öregbítették Karunk jó szakmai hírnevét, melyet bizonyítanak az országos és házi konferenciákon részt vettek sikerei és eredményei. Ebben az évben Gödöllın került megrendezésre az OTDK Közgazdaságtudományi Szekciója, amely nem egy volt a szokásos, kétévente megrendezésre kerülı versenyek közül. Önmagában mindegyik páratlan és felejthetetlen élmény a hallgatók, a felkészítı tanárok, de még a zsőritagok számára is, azonban ez az év különlegesnek tekinthetı. Idén a XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia részesei lehettünk, amely nem csak szimbolikusan, hanem kézzel foghatóan is valami mást ígért és hozott nem csak a hallgatóknak, hanem a TDK tevékenységben részt vevı oktatókollégáknak is. Különleges helyszíneken, különleges múltidézéssel, s nem utolsó sorban különlegesen nagy nevezési létszámmal zártuk a konferencia-sorozatot. 7

8 A most kézben tartott kiadványunk egyik apropója is ez volt. Az, hogy méltán tekintsünk vissza Karunk eddigi eredményesnek nevezhetı teljesítményére, s ne feledkezzünk meg azokról, akik öregbítették Karunk és oktatóink jó hírét. Az alábbi felsorolás tartalmazza mindazon hallgatóink és oktatóink nevét, akik részesei voltak ennek a sokszor fárasztó, de mindig érdemes munkának. Gratulálunk mindannyiuknak és köszönjük a felkészítı tanároknak, a konzulenseknek a fáradhatatlan és kitartó munkájukat! 8

9 XXV. OTDK Versenyzı Témavezetı Dolgozat címe Országos szekció OTDK eredménye Molnár Dénes III. évf. gazdálkodási szak Kopcsay László A bormarketing jelentısége Tokaj-hegyalján Közgazdaság-tudományi bemutatta XXVII. OTDK Versenyzı Témavezetı Dolgozat címe Országos szekció OTDK eredménye Szakasits György Dr. Filep Gyula Az infláció Közgazdaság-tudományi bemutatta III. évf. gazdálkodási szak Lászlop Ádám gazdálkodási A magyar multinacionális vállalatok akvizíciós politikája a Dr. Filep Gyula Közgazdaság-tudományi II. helyezett és menedzsment kelet-közép-európai és balkáni térségben XVIII. OTDK Versenyzı Témavezetı Dolgozat címe Országos szekció OTDK eredménye Lamos Erika Közgazdaság-tudomány Kopcsay László Magyarország aranya; Adott éljünk vele! II. évf. gazdálkodási szak (marketing) bemutatta Filep Roland Közgazdaság-tudomány Balogh Zoltán A török munkaerı hatása az EU gazdaságára III. gazdálkodási szak (emberi erıforrás) bemutatta Krutilláné Ragyák Anita Közgazdaság-tudomány III. évf. gazdálkodási szak A nyugalom díja, avagy a nyugdíj-rendszer elemzése Balogh Zoltán (közszolgálati Gál Tibor gazdálkodási és A gondolkodás igyekezete menedzsment) menedzsment III. helyezett Kiss Irma III. évf. gazdálkodási szak Hornyák Viktória IV. évf. kommunikációmővelıdésszervezı szak Garai Edina II. évf. gazdálkodási szak Szabóné Fábián Henriett gazdálkodási és menedzsment Dr. Filep Gyula Vitál Attila Dr. Egri Imre Szakál Zoltán Területfejlesztés az észak-alföldi régióban A munkaerı-biztosítás hatékony eszközei. Toborzás, kiválasztás a National Instruments Europe Kft-nél Termál-innovációs lehetıségek az Észak-alföldi régióban Egy tejipari vállalkozás marketing-kommunikációjának kérdıíves elemzése Közgazdaság-tudomány (regionális gazdaságtan és területfejlesztés) Közgazdaság-tudomány (emberi erıforrás) Közgazdaság-tudomány (regionális gazdaságtan és területfejlesztés) Közgazdaság-tudomány (marketing kommunikáció) bemutatta bemutatta bemutatta bemutatta 9

10 XXIX. OTDK Versenyzı Témavezetı Dolgozat címe Országos szekció OTDK eredménye Orosz Anna III. évf. gazdálkodási és menedzsment Szima Ádám III. évf. gazdálkodási és menedzsment Makszim Györgyné Makszim Györgyné A munkaerıpiac összehasonlító elemzése az Észak-alföldi régióban A Szerencsejáték Zrt. Stratégiája és a játszási szokások vizsgálata a társadalomban XXX. OTDK Közgazdaság-tudományi Közgazdaság-tudományi bemutatta bemutatta Versenyzı Témavezetı Dolgozat címe Országos szekció OTDK eredménye Gömöri Nóra II. évf. gazdálkodási és menedzsment Molnár Péter III. évf. gazdálkodási és menedzsment Dr. Filep Gyula A minıségirányítás fontossága a vevıigények kielégítésében Közgazdaság-tudományi bemutatta Dr. Galó Miklós Az üzleti terv szerepe a vállalkozások életében Közgazdaság-tudományi bemutatta Nyíregyháza, november 29. Vargáné Dr. Bosnyák Ildikó Kari TDK elnök 10

11 MAKROGAZDASÁGI FOLYAMATOK SZEKCIÓ 11

12 ASZTALOS PETRA * A MŐKÖDİTİKE-ÁRAMLÁS ALAKULÁSA, ÉS HATÁSA A VISEGRÁDI ORSZÁGOK ALAKULÁSA Konzulens: Dr. Fodorné Zagyi Orsolya fıiskolai docens A külföldi tıkebefektetéseknek stratégiai funkciójuk volt a közép- és kelet-európai országok globális gazdasági integrációjában. Az 1980-as évek végétıl bontakozott ki ez a folyamat, és széleskörő hatással volt az átalakulás és a gazdasági megszilárdulás folyamatára. A közép- és kelet-európai régió irányába az 1990-es évtizedben a tıkeáramlásokat a privatizációs folyamatok nagymértékben befolyásolták. A külföldi befektetésekben a nagy privatizációs programok jól tetten érhetı hullámzást produkáltak, de amint a nagy lehetıségek kimerülnek, s a hangsúly a fejlesztésekre helyezıdik, a volumenek kiegyenlítıdnek. A Kelet- Közép- európai országokban a befektetési tevékenységek fıként a válság hatására csökkenı tendenciát mutattak, átlagosan 40%-kal zuhant le a mőködıtıke- befektetéseinek aránya. Az európai összesítésben nézve összesen 11%-kal csökken a külföldrıl érkezı befektetések száma. Hazánkban az induló külföldi befektetések száma 2009-ben mintegy 36%-kal csökkent, ezzel Magyarország egy hellyel lentebb került a rangsorban. Ehhez kapcsolódóan pedig Lengyelországban 42% míg Csehországban 30% volt a visszaesés száma as adatok szerint Magyarországon az éves mőködıtıke-beáramlás átlagos értéke 4 milliárd eurót tett ki ben a válságnak köszönhetıen visszaesés tapasztalható, a beáramlás egyenlege millió euró volt. A végrehajtott külföldi közvetlen tıkebefektetések 75 százaléka az Európai Unióból, ezen belül ennek 22,2 százaléka (13,9 milliárd euró) Németországból származik. Meghatározó szerepe van még Ausztriának (9,1 milliárd euró, 14,5%), Hollandiának (8,4 milliárd euró, 13,4%), Luxemburgnak (6,7 milliárd euró, 10,7%), Franciaországnak (3,8 milliárd euró, 6,1%), és az USA-nak (2,6 milliárd euró, 4,1%). A külföldi tıkebefektetések elengedhetetlenek a gazdaság modernizálásához, az életkörülmények javításához, a korábbi években jelentıs szerepet játszott a többi évtizedes elmaradás mérsékléséhez és a fejlett nyugati országokhoz való felzárkózáshoz. * Gazdálkodás és menedzsment szak, III. évfolyam 12

13 BERENCSI ADRIENN * AZ OKTATÁS JELENE A MAGYAR ÁLLAMI RENDSZERBEN AVAGY MIÉRT AKAR MINDENKI DIPLOMÁT? Konzulens: Dr. Filep Gyula fıiskolai docens Magyarország kulcsfontosságú problémája a meglévı oktatási rendszer. Az idık során történı minimális változások nem javítottak a helyzeten. A tanulmányomban elemzésre kerülnek a rendszerváltást követı labilis évek valamint a napjaink drámai romlásáig vezetı út. Felvetıdik a kérdés hogyan tovább?- A választ nagyon nehéz lenne megmondani ugyanis a nemzetközi vállalások teljesítése elengedhetetlen így a rendszer megreformálása ennek függvénye. A jelen helyzetben pedig már nem tőr halasztás az új struktúra kiépítése. Az oktatási tervezetek nem a valós problémák megoldását jelentenék, ugyanis egy modern államrendszerben soha nem lenne az eredmény, hogy a felsıoktatás kiváltság és ne pedig lehetıség legyen. Gondoljunk csak az állami támogatott hallgatók lecsökkentésére és a tandíjak drasztikus növekedésére. A hátrányos helyzető tanulónak egyetlen kitörési esélye marad, hogy magas szintő tudást sajátított el a középiskolai évek alatt, amit az érettségi bizonyítványa illetve nyelvvizsga megszerzése tükröz. A rendszerben, aki tehát lemarad, az kimarad. Az elit, tehetıs rétegek csemetéi számára a tandíjak megfizetése nem jelent gondot, de ez természetesen elég kis arány a nagy átlaghoz képest. A tudás alapú társadalom kiépítésének nem ez a módja. A képzetlenség ugyanis sokkal nagyobb hátrány egy nemzet életében, mint sem elıny. Az emberi tıkébe történı beruházás az ország számára a legnagyobb hasznot jelentené ennek felismerésétıl pedig nagyon messze áll az oktatáspolitika. A mikéntek és a miértek tehát az oktatás számos területén felvetıdnek. A tanulmányomban a széleskörő irodalom segítségével keresem a problémák megoldását. A nemzetközi kitekintésekben pedig elsıdlegesen az OECD országok viszonyában értékeltem Magyarország helyzetét. Minden alternatíva és aspektus felvázolásával igazolom, illetve cáfolom a rendszer hibáit. A disszertációmban igyekszem rávilágítani, hogy honnan hová jutottunk el. Mi az, ami már sajnos nem mőködı képes a rendszerben és vajon mi lehet az ebbıl kivezetı út. * Gazdálkodás és menedzsment szak, III. évfolyam 13

14 BİR KATALIN * ÖNGONDOSKODÁS, LESZÁMOLÁS AZ ILLÚZIÓKKAL Konzulens: Dr. Galó Miklós fıiskolai tanár Az idıskor eljövetele elıbb-utóbb minden ember életében központi kérdéssé válik. A nyugodt öregkorra való felkészülést pedig ajánlott idıben elkezdeni. Dolgozatomban arra próbálok rávilágítani, hogy nem szabad az állam atyáskodó magatartására bízni magunkat a legkiszolgáltatottabb életszakaszunkban, igenis szükség van az elı takarékosságra, elıre gondolkodásra. A Hajdú-Bihar megyei demográfiai adatokban bekövetkezı változások által kívánom szemléltetni, a népesség csökkenésének az állami nyugdíjra gyakorolt hatását. A születések, házasságok számának drasztikus csökkenése már 10 év adataiból is kimutatható. Az iskolai képzések esetében nem csak a csökkenı létszámra szeretném felhívni a figyelmet, sokkal inkább arra, hogy a társadalomnak égetı szüksége van a jól képzett szakemberekre. A szakképzések duális rendszerő átalakításával, melyet a leendı munkaadók is elınyben részesítenek, könnyebb elhelyezkedést biztosítanánk a pályakezdı fiatalok részére. A munkaerı piaci mutatók és a nyugdíjasok számának emelkedése is szoros összefüggésben van, mivel a munkanélküliségi ráta és a nyugdíjasok számának hirtelen történı növekedése (Ratkó- gyerekek, Ratkó-unokák) nem csak, hogy gátja a gazdasági fejlıdésnek, de a társadalom elszegényedését vonja maga után. Kérdıíves felmérés alapján kutattam (nem reprezentatív felmérés) a lakosság megtakarítási ismeretei, lehetıségei iránt. A statisztikai programot, a kérdıív megszerkesztését, a felmérést, az adatok feldolgozását, elemzését elkészítettem. A kutatás azonos arányban van a mások által hasonló témakörben végzett felmérések után közölt adatokkal. A kutatás alapján lakosság nagy részének nincsenek pénzügyi ismeretei, de a megtakarításra fordított diszkrecionális jövedelemhányada is konvergál a nullához. Aki pedig rendelkezik némi megtakarítással, nem ismeri a befektetési lehetıségeit, így azokat kezelni sem fogja tudni kellı biztonsággal és körültekintéssel. Összességében megállapítható, hogy az állami nyugdíj nem jelent biztonságot és mindenféleképpen szükséges az öngondoskodás. * Gazdálkodási és menedzsment szak, II. évfolyam 14

15 KÁLUCZ ESZTER * A 2008-AS GAZDASÁGI VÁLSÁG HATÁSA MAGYARORSZÁGRA Konzulens: Dr. Szénás Ignác fıiskolai docens Dolgozatomban az as és a 2008-as nagy gazdasági és pénzügyi világválság bemutatásával a hazai viszonyok között, illetve a Szabolcs Takarékszövetkezet elemzésével. Azért esett a választásom erre a témára, mert mára nyilvánvalóvá vált, hogy milyen nagy hatással van életünk különbözı területeire a gazdasági és pénzügyi világválság. Másrészt, harmad évfolyamos gazdálkodási és menedzsment szakos fıiskolai hallgatóként követhetem nyomon a válságot, így tanulmányaim szempontjából is érdekel a téma. A dolgozat megírása közben arra törekedtem, hogy minél egyszerőbben megismertessem a válság valós okait és annak látható következményeit és várható következményeit az olvasóval. Mivel pénzintézeti szakirányos hallgató vagyok így igyekeztem inkább a bankok és a hitelesek oldaláról is vizsgálni ezt az egész válságot. A dolgozatban azért választottam elemzésképpen csak Magyarországot, mivel véleményem szerint, ahhoz, hogy megértsük mi is folyik körülöttünk, akkor elıbb azt kell megértenünk, hogy a saját hazánkban milyen folyamat megy végbe. Utána kezdhetünk csak vizsgálódni a világ más pontjain is. A dolgozatom lezárásaként a Szabolcs Takarékszövetkezetet választottam elemzésként. Ennek legfıbb oka, hogy ügyfelük vagyok, nagypapám 25 évig volt a Szabolcs Takarékszövetkezet belsı ellenıre, külsı konzulensem és családja a többségi résztulajdonos, édesapja a volt elnök-igazgató. Külsı konzulensemnek köszönhetıen lehetıségem volt betekinteni a Szabolcs Takarékszövetkezet mőködésébe és a válság okozta változásaira is. Az ott eltöltött anyaggyőjtés során pedig alkalmam volt egy interjút készíteni és beszélgetni az ügyvezetı igazgató úrral, akitıl sok hasznos információt tudtam meg. Ezúton szeretném megköszönni konzulensem Dr. Szénás Ignác, külsı konzulensem Gulyás József és Kola János ügyvezetı igazgató úrnak a sok segítséget és kitartó munkájukat! * Gazdálkodás és menedzsment szak, III. évfolyam 15

16 KULCSÁR ISTVÁN * A ÉVI VILÁGGAZDASÁGI VÁLSÁG HATÁSVIZSGÁLATA Konzulens: Dr. Galó Miklós fıiskolai tanár Vargáné dr. Bosnyák Ildikó fıiskolai adjunktus Szakdolgozatom elsı felében feltárom azokat az okokat, amelyek elvezettek a 2008-ban kitört világgazdasági válsághoz. Külön kitérek arra, hogy miképp hatott a Federal Reserve 1980-as évek elején érvényesített monetáris politikája az Amerikai Egyesült Államok gazdaságának fejlıdésére. Elemzem azokat a folyamatokat, amelyek végbementek a jelzáloghitelezésben a 2000-res évek elsı felében. És bemutatom miként terjedt át folyamatosan a virtuális pénzügyi rendszerbıl a válság a reálgazdaságra. Bemutatom milyen hatással volt a Wall street egyik meghatározó befektetési bankjának (Lehman Brothers) váratlan csıdje a világ pénzügyi rendszerére, és miképpen erısítette fel azokat a meglévı negatív folyamatokat, amelyek a késıbbiekben elvezettek a világgazdasági válság kitöréséhez. Ismertetem azokat a lépéseket, amelyeket a válság leküzdésére hoztak az Amerikai Egyesült Államokban, Európai Unióban, Kelet-Európában, és Ázsia különbözı országaiban (Japán, Kína, India). Dolgozatom második felében bemutatom milyen hatással volt a válság Közép és Kelet- Európa országaira, és miképpen hatott a globális likviditási válság pénzügyi rendszerükre. Részletesen foglalkozom az euró zónában zajló válsággal és következményeivel, amely részben a 2008-as világgazdasági válság következményeként jött létre. Továbbiakban elemzem az Amerikai Egyesült Államok gazdaságának helyzetét (a makrogazdasági adatok alapján). Megpróbálom elıre jelezni, hogy milyen hatással lesznek a válság következményei gazdaságának fejlıdésére, és ezen keresztül a világgazdaság fejlıdésére. A legvégén kitérek Kína és India gazdaságának helyzetére, és megpróbálom elıre jelezni milyen hatással lehetnek gazdaságuk fejlıdésére a napjaink világgazdaságának folyamatai. Külön megemlítem Kína gazdaságának belsı problémáit, amely jelentıs kockázati tényezı a világgazdaság számára is. Elsıdleges célom dolgozatommal az volt, hogy lehetı legátfogóbb képet nyújtsak a világgazdasági válságról, kitörésének okairól (melyrıl még sokat fognak vitatkozni véleményem szerint), hatásáról a világgazdaságban és várható következményeirıl. A válság rámutatott a világgazdaságban meglévı strukturális problémákra, amelyek megoldása a jövıben elkerülhetetlen annak érdekében, hogy a világgazdaság stabil növekedési pályára álljon. Továbbá elkerülhetetlen a jövıben a világ pénzügyi rendszerének újra szabályozása több területen. * Gazdálkodás és menedzsment szak, Beregszász, II. évfolyam 16

17 LUDÁNYI REGINA OLIMPIA * A GLOBÁLIS NEMZETKÖZI RENDSZER ÁTALAKULÁSA A XX. SZÁZADBAN KÍNA SZEREPE NAPJAINKBAN Konzulens: Dr. Duleba Szabolcs fıiskola docens A század elsı évtizedében a világkereskedelmi kapcsolatok, az intenzív gazdasági együttmőködés különbözı formáinak fejlıdése kapcsán kirajzolódtak a világgazdaság kiemelkedı centrum térségei, majd körülöttük kifejlıdött a félperiféria. Azonban már az ezredforduló idején észlelhetı volt, hogy a világgazdasági centrumok átrendezıdtek, nyugatról-keletre. Ez a téma nagyon aktuális, és Magyarország szempontjából is, meghatározó jelenség. Immanual Wallerstein világgazdasági rendszer kialakulása, és Kozma Ferenc félperiféria elméleteibıl kiindulva építettem fel dolgozatomat, megvizsgálva a centrum-periféria relációkat, így kirajzolódott az ezredforduló világrendszerének centrum-periféria viszonya. Sorra vettem a centrum országok jelenlegi nagy gondjait és kutatási adataim alapján az ázsiai térségbıl Kína bizonyult a legstabilabb térségnek, mely arra a feltételezésemre ad bizonyítékot, mely szerint a centrumok átrendezıdtek nyugatról-keletre. Kína a recesszió ellenére is irigylésre méltó gazdasági mutatókat produkált melyre más ország nem volt képes, így Kína kereskedelmi és külkereskedelmi adataira alapozva bemutatom a nemzetközi gazdaságban betöltött szerepét. Kozma Ferenc által felállított elmélet, miszerint meghatározó tényezı a nemzetközi rendszerben a földrajzi közelség, Kína meghazudtolja. Ez már nem fontos tényezı a nemzetközi rendszerben, mivel további adatok utalnak arra, hogy Kína számára Magyarország egy híd ország szerepét fogja betölteni. Továbbá Külpolitikai szempontból is vannak adatok arra, hogy Kína nyitott más térségek felé, mint Közép-Ázsia és Fekete Afrika. Ezek mind aláássák, azt az elméletet mely a földrajzi közelségét hangsúlyozza a centrum-periféria viszony rendszerben. Kínáról mindenkinek elsı hallásra a nagy növekedés jut eszébe, és annak ellenére, hogy napjainkban csökkent Kína növekedési üteme mégis egy befolyásos nemzetközi szereplıvé vált. * Nemzetközi tanulmányok szak, III. évfolyam 17

18 NEMES ENIKİ * EURÓPAI UNIÓS BEFEKTETÉSEK MAGYARORSZÁGON, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ÉSZAK- ALFÖLDI RÉGIÓRA Konzulens: Fodorné Zagyi Orsolya fıiskolai adjunktus Az Európai Unió négy alapszabadságának egyike a tıkemozgások szabadsága, tehát ezen a téren rendkívül fontos a korlátozások feloldása a belsı piacra való bekapcsolódás szempontjából. Hazánkra 2000 után ingadozó fejlesztési kedv volt jellemzı es idıszakot tekintjük, megállapítható, hogy dinamikus növekedés jellemezte mind a GDP-t, mind a beruházásokat, azonban az utóbbi gyorsabb ütemben emelkedett. A közötti idıszakról elmondható, hogy a részvényben és egyéb részesedésként befektetett tıke éves átlaga megközelítette a 4,4 milliárd eurót, ami az egy fıre esı külföldi mőködı tıkeállomány tekintetében a régió elsı számú országává tette Magyarországot. Az Észak-alföldi régiót hátrányosan érintik mind a centrum-periféria, mind a kelet-nyugati egyenlıtlenségek. Az Észak-alföldi régió gazdasági helyzetérıl általánosan elmondható, hogy a GDP-bıl, a mőködı gazdasági szervezetekbıl és a külföldi mőködıtıkébıl való részesedése elmarad a területi arányoktól. A külföldi érdekeltségő vállalkozások számát tekintve elmondható, hogy 2000-ben a legelmaradottabb régió az észak-magyarországi volt, 3%-os részesedéssel, ıt követte az Észak-alföldi régió 5%-kal re a helyzet nem sokat változott, az Észak-alföldi régióban mőködı külföldi érdekeltségő vállalkozások száma csökkent, részesedése is visszaesett 3%-ra. A külföldi tıke állománya 2000-ben, 2005-ben és 2009-ben is Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében volt a legalacsonyabb. Az ITD Hungary pályázata alapján Kelet- Európa legjobb FDI- stratégiával rendelkezı régiójának a magyar Észak- alföldi régiót választották a pénzügyi befektetésekkel foglalkozó szakemberek. Ez azt mutatja számunkra, hogy a kedvezıtlen adottságok ellenére megfelelı stratégiával javítható a mőködı tıke beáramlása a régióba. * Gazdálkodási és menedzsment szak, III. évfolyam 18

19 TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK SZEKCIÓ 19

20 CZAP EDIT * SZLOVÁKIAI MAGYAR TÁRSADALMI ÉS KÖZMŐVELİDÉSI SZÖVETSÉG - A MAGYAR NYELVI ÉS KULTURÁLIS IDENTITÁS MEGİRZÉSÉNEK LEHETİSÉGE Konzulens: Dr. Drabancz M. Róbert fıiskolai docens Dolgozatomban a felvidéki magyarok kulturális életét vizsgáltam meg a Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közmővelıdési Szövetség - Csemadok tükrében, még pontosabban szülıvárosomban, Nagykaposon. A Csemadok magyar nyelvi és kulturális identitás megırzésében játszott szerepére, jelentıségére, jövıbeli kilátásaira kerestem válaszokat felvidéki szakirodalmak, korhő dokumentumok és félig strukturált interjúk segítségével. A második világháború után a Csehszlovákiában élı magyaroknak nem volt könnyő dolguk. Megfosztották ıket állampolgárságuktól, kollektíven bőnösnek bélyegezték ıket az elsı Csehszlovák állam 1938-as felbomlasztásában, jogaikat elvették, életüket rendeletekkel, kitelepítéssel, reszlovakizálással tették nehezebbé, kulturális életüket befagyasztották. Nem volt magyar nyelvő oktatás és istentisztelet, magyar rádió, sajtó, a gyülekezéshez nem volt joguk, így közösségi kulturális életet nem élhettek. A kommunista hatalomátvétel meghozta a változásokat és március 5-én megalakult a Csemadok, a Csehszlovákiai Magyar Dolgozók Kultúregyesülete. Az egyetlen megengedett magyar kulturális szervezetként minden kultúra iránt érdeklıdıt tömörített. Az ország magyarlakta részét teljesen behálózó szervezet a párt által elrendelt célokat volt hivatott megvalósítani, azonban kicsúszott a politika ellenırzése és befolyása alól. Legfıbb tartópillére lett a (cseh)szlovákiai magyar kultúrának. Keretében kulturális és mővészeti csoportok alakultak, melyek a magyar népi hagyományok ápolására törekedtek. Legkisebb sejtjei, az alapszervezetek országszerte közösségbe szervezték az ott élı magyarokat. A nagykaposi magyar kulturális élet vizsgálata során kiderült, hogy a Csemadok-tagság egy életérzés az ott élık számára, mely csaknem egyet jelent a magyarságtudattal. Kifejezi az összetartozást, szórakozást és a magyarság szeretetét. Az interjúk készítése során azt láttam, hogy megkérdezettjeim nagy gondot fordítanak arra, hogy anyanyelvükön mővelıdhessenek és szórakozhassanak, hogy népi hagyományaink ne tőnjenek el, hanem gyermekeink is megismerhessék azokat. Ennek ellenére a számadatok és a tények sajnos azt mutatják, hogy a felvidéki magyar kultúra veszélyben van sokkal nagyobb gondot kellene fordítani a csökkent érdeklıdés, a szőkös anyagiak és az utánpótlás eddig megoldatlan és egyre sürgetıbb kérdéseire. * Andragógia MSc szak, II. évfolyam 20

A pénzügyi-számviteli tervezés és a controlling összefüggései és gyakorlata (Különös tekintettel a kis- és középvállalkozásokra)

A pénzügyi-számviteli tervezés és a controlling összefüggései és gyakorlata (Különös tekintettel a kis- és középvállalkozásokra) NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGI FOLYAMATOK ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DOKTORI ISKOLA PÉNZÜGYI ALPROGRAM A pénzügyi-számviteli tervezés és a controlling összefüggései és gyakorlata

Részletesebben

A t é z i s e k e n t ú l

A t é z i s e k e n t ú l INVENTÁRIUM A t é z i s e k e n t ú l Doktori tézisek a Nyíregyházi Fıiskola Gazdasági és Társadalomtudományi Karának oktatóitól (2009-2010) Nyíregyházi Fıiskola Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Szerkesztette:

Részletesebben

A pénzügyi ismeretek oktatás az alap- és középszintő képzésben

A pénzügyi ismeretek oktatás az alap- és középszintő képzésben A pénzügyi ismeretek oktatás az alap- és középszintő képzésben Budapest 2008 TARTALOMJEGYZÉK: Bevezetı 4 A hazai lakossági befektetésekrıl a tıke piacon keresztül 6 Miért van szükség az alapszintő gazdasági

Részletesebben

NİK A RENDÉSZETBEN. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem. Hadtudományi Doktori Iskola. Doktori (PhD) értekezés. Készítette: Sárközi Irén.

NİK A RENDÉSZETBEN. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem. Hadtudományi Doktori Iskola. Doktori (PhD) értekezés. Készítette: Sárközi Irén. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi Doktori Iskola NİK A RENDÉSZETBEN Doktori (PhD) értekezés Készítette: Sárközi Irén Témavezetı: Dr. Gyekiczkyné Dr. Kormos Zsuzsanna Budapest, 2008 2 Tartalom

Részletesebben

Társadalmi részvétel a helyi fejlesztéspolitikában különös tekintettel a civil/nonprofit szervezetek szerepére

Társadalmi részvétel a helyi fejlesztéspolitikában különös tekintettel a civil/nonprofit szervezetek szerepére Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Reisinger Adrienn Társadalmi részvétel a helyi fejlesztéspolitikában különös tekintettel a civil/nonprofit szervezetek szerepére

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2010 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

Részletesebben

A Magyar Honvédség vezetıi szemlélet változtatásának társadalomlélektani megközelítése, különös tekintettel a szervezeti és vezetıi mentálhigiénére

A Magyar Honvédség vezetıi szemlélet változtatásának társadalomlélektani megközelítése, különös tekintettel a szervezeti és vezetıi mentálhigiénére ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Mészáros Géza ezredes A Magyar Honvédség vezetıi szemlélet változtatásának társadalomlélektani megközelítése,

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi Kar Földtudományok Doktori Iskola Ipari jellegő kistérség a Dunaferr vonzásában PhD értekezés tézisei Kıkuti Tamás Témavezetık: Dr. Pap Norbert egyetemi docens

Részletesebben

H/9965. számú országgyőlési határozati javaslat. a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról

H/9965. számú országgyőlési határozati javaslat. a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA H/9965. számú országgyőlési határozati javaslat a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról Elıadó: Dr. Herczog László szociális és munkaügyi miniszter Budapest, 2009. június Az Országgyőlés

Részletesebben

MAGYAR VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI HÁLÓZAT KONZORCIUM NONPROFIT KFT.

MAGYAR VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI HÁLÓZAT KONZORCIUM NONPROFIT KFT. 1 2 Magyar Nemzeti Jelentés a vállalkozói környezetrıl (a nemi egyenlıség tükrében) Készítette: Magyar Vállalkozásfejlesztési Hálózat Konzorcium 3 4 Tartalomjegyzék Vezetıi összefoglaló... 7 1. Bevezetés...

Részletesebben

Problémák az oktatás és képzés felnıttkori szakaszában. szerkesztette: Karlovitz János Tibor

Problémák az oktatás és képzés felnıttkori szakaszában. szerkesztette: Karlovitz János Tibor Problémák az oktatás és képzés felnıttkori szakaszában szerkesztette: Karlovitz János Tibor Neveléstudományi Egyesület Budapest 2009 Neveléstudományi Egyesület Kiskönyvtára, 2. Sorozatszerkesztık: Karlovitz

Részletesebben

Államilag támogatott lakossági hitelek

Államilag támogatott lakossági hitelek DEBRECENI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Államilag támogatott lakossági hitelek DIPLOMAMUNKA Készítette: Szilágyi Gábor Konzulens: Lévai József Tulok Imre Debrecen, 2007 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

Kutatás-fejlesztési hálózatok szerepe a tudásbázis erısítésében: autóipari tudásközpontok

Kutatás-fejlesztési hálózatok szerepe a tudásbázis erısítésében: autóipari tudásközpontok Csonka László PhD hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem Kutatási asszisztens, IKU Innovációs Kutató Központ Pénzügykutató Zrt. E-mail: laszlo.csonka@uni-corvinus.hu Témavezetı: Dr. Inzelt Annamária Kutatás-fejlesztési

Részletesebben

OKTATÁS, NEVELÉS, ÉLETHOSSZIGLANI TANULÁS

OKTATÁS, NEVELÉS, ÉLETHOSSZIGLANI TANULÁS OKTATÁS, NEVELÉS, ÉLETHOSSZIGLANI TANULÁS SZÉKESFEHÉRVÁR, 2010. JANUÁR 15. A Neveléstudományi Egyesület 2010. évi konferenciája RÉSZLETES PROGRAM TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓK Neveléstudományi Egyesület Budapest

Részletesebben

Gödöllı lehetıségei a családbarát városfejlesztés terén

Gödöllı lehetıségei a családbarát városfejlesztés terén Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Gödöllı lehetıségei a családbarát városfejlesztés terén Konzulens: Urbánné Malomsoki Mónika,

Részletesebben

Közös vállalkozás- és üzletfejlesztési hálózat megvalósíthatósági tanulmánya

Közös vállalkozás- és üzletfejlesztési hálózat megvalósíthatósági tanulmánya Good neighbours creating common future Közös vállalkozás- és üzletfejlesztési hálózat megvalósíthatósági tanulmánya SME Network CB-HU-SRB/0901/211/009 Mórahalom-Magyarkanizsa, 2011 The project is co-financed

Részletesebben

Vállalkozók Európában 3. Tartalom

Vállalkozók Európában 3. Tartalom Vállalkozók Európában 3 Mottó: Amit nem lehet eladni, azt én nem akarom feltalálni. T.A. Edison egyik kedvenc mondása. Idézi: Greguss Ferenc: Élhetetlen feltalálók, halhatatlan találmányok. Móra. 1985.

Részletesebben

A kis- és középvállalatok versenyképessége

A kis- és középvállalatok versenyképessége Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Némethné Gál Andrea okleveles közgazda közgazdász tanár A kis- és középvállalatok versenyképessége Doktori értekezés Konzulens:

Részletesebben

Magyarország versenyképességének humántényezői. helyzet- és jövőkép

Magyarország versenyképességének humántényezői. helyzet- és jövőkép Magyarország versenyképességének humántényezői helyzet- és jövőkép Munkaverzió! Nem hivatkozható, nem terjeszthetı! Verzió 1.0 Tartalomjegyzék I. Elıszó... 3 Út a Fehér Könyvhöz... 5 II. Magyarország versenyképességének

Részletesebben

Második esély típusú intézmények és programjaik

Második esély típusú intézmények és programjaik Második esély típusú intézmények és programjaik Készült az Equal program Ifjúság tematikus hálózat megrendelésére Készítette: Di Benedetto, Dario Erdei Gábor Györgyi Zoltán Kiss Ákos Budapest Debrecen,

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR AZ FDI BEÁRAMLÁSA MAGYARORSZÁGRA ÉS AZ AZT BEFOLYÁSOLÓ KORMÁNYZATI INTÉZKEDÉSEK

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR AZ FDI BEÁRAMLÁSA MAGYARORSZÁGRA ÉS AZ AZT BEFOLYÁSOLÓ KORMÁNYZATI INTÉZKEDÉSEK BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR Nemzetközi gazdálkodás szak Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány AZ FDI BEÁRAMLÁSA MAGYARORSZÁGRA ÉS AZ AZT BEFOLYÁSOLÓ KORMÁNYZATI

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Helyi Fenntartható Fejlıdési Terve (Local Agenda 21) kivonat. 1. -2. rész Bevezetés Fejlesztéspolitikai keretek

Hajdúszoboszló Város Helyi Fenntartható Fejlıdési Terve (Local Agenda 21) kivonat. 1. -2. rész Bevezetés Fejlesztéspolitikai keretek Hajdúszoboszló Város Helyi Fenntartható Fejlıdési Terve (Local Agenda 21) kivonat 1. -2. rész Bevezetés Fejlesztéspolitikai keretek (Az adatgyőjtés lezárva: 2010. szeptember 1.) A TANULMÁNY KIDOLGOZÁSÁBAN

Részletesebben

A magyarországi migráció helyzete, kezelésének feltételei és lehetıségei

A magyarországi migráció helyzete, kezelésének feltételei és lehetıségei Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola Görbe Attiláné Zán Krisztina rendır alezredes A magyarországi migráció helyzete, kezelésének feltételei és

Részletesebben

Somogy Megye Turizmus Stratégiája

Somogy Megye Turizmus Stratégiája Somogy Megye Turizmus Stratégiája Tervezet Negyedik változat 2008. november 25. Tartalomjegyzék 1. Bevezetı... 3 2. A turizmus nemzetközi környezete... 4 3. Magyarország helyzete... 6 3.1. A turizmus jogi

Részletesebben

A TELEHÁZAK SZEREPE A VIDÉKFEJLESZTÉSBEN: HATÁS- ÉS HATÉKONYSÁGVIZSGÁLAT

A TELEHÁZAK SZEREPE A VIDÉKFEJLESZTÉSBEN: HATÁS- ÉS HATÉKONYSÁGVIZSGÁLAT SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLİ DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A TELEHÁZAK SZEREPE A VIDÉKFEJLESZTÉSBEN: HATÁS- ÉS HATÉKONYSÁGVIZSGÁLAT Készítette: Hohl Ferenc Gödöllı 2010 A doktori iskola megnevezése:

Részletesebben

Multinacionális ruházati vállalatok társadalmi felelısségvállalása

Multinacionális ruházati vállalatok társadalmi felelısségvállalása BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Újabb diplomás képzés tagozat Nemzetközi Menedzsment szakirány Multinacionális ruházati vállalatok

Részletesebben

81/2009. (X. 2.) OGY határozat. az Idısügyi Nemzeti Stratégiáról. Melléklet a 81/2009. (X. 2.) OGY határozathoz IDİSÜGYI NEMZETI STRATÉGIA ELİSZÓ

81/2009. (X. 2.) OGY határozat. az Idısügyi Nemzeti Stratégiáról. Melléklet a 81/2009. (X. 2.) OGY határozathoz IDİSÜGYI NEMZETI STRATÉGIA ELİSZÓ 81/2009. (X. 2.) OGY határozat az Idısügyi Nemzeti Stratégiáról 1. Az Országgyőlés a) elfogadja a határozat mellékletét képezı Idısügyi Nemzeti Stratégia címő stratégiai programot; b) felkéri a Kormányt,

Részletesebben

A FENNTARTHATÓSÁG ELİÖRSEI KUTATÁSI BESZÁMOLÓ

A FENNTARTHATÓSÁG ELİÖRSEI KUTATÁSI BESZÁMOLÓ A FENNTARTHATÓSÁG ELİÖRSEI KUTATÁSI BESZÁMOLÓ A Bö-Gi Kommunikációs és Szolgáltató Betéti Társaság kutatási részjelentése a Jövı Nemzedékek Országgyőlési Biztosa számára 1. A MUNKA RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA

Részletesebben

Észak-alföldi Informatikai Klaszter. Tartalomjegyzék

Észak-alföldi Informatikai Klaszter. Tartalomjegyzék ÉSZAK-ALFÖLDI INFORMATIKAI KLASZTER 2009. AUGUSZTUS Tartalomjegyzék ÉSZAK-ALFÖLDI INFORMATIKAI KLASZTER... 1... 1 1. Vezetıi összefoglaló... 4 2. Bevezetés... 6 2.1. A stratégiai terv céljai... 6 2.2.

Részletesebben