BIHARI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIHARI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT"

Átírás

1 Adószám: Cégjegyzékszám: BIHARI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT 4130 Derecske, Sas u. 1. B E S Z Á M O L Ó A É V I Ü Z L E T I T E R V T E L J E S Í T É S É R Ő L Beszámolási időszak: január december 31. Készült: Derecske, május 2.

2 A Bihari Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft jogelőd intézményét, a Dermák Kht-t november 15-én alapította a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (4024 Debrecen, Piac u. 54.). A Nonprofit Kft cégbírósági bejegyzés száma: Cg január 1-től a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság végzése alapján a Kft kiemelten közhasznú tevékenységet folytat. A Kft tevékenysége két alapvetően jól elkülöníthető szakmai feladatra osztható: Az egyik az alapító Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat által kötelezően előírt, a Szociális törvényben a szakosított ellátások között nevesített, tartós bentlakást nyújtó intézményi ellátás, melyet március 1. napjával már 4 telephellyel lát el. A másik a Kft által önként vállalt feladatok ellátási szerződés alapján a napközbeni ellátásban részesülő időskorúak, értelmi fogyatékosok, pszichiátriai betegek, továbbá Derecske város és vonzáskörzete (Mikepércs, Sáránd, Hajdúbagos, Konyár, Tépe) lakosságának szociális ellátása. A Nonprofit Társaság tevékenységi körei 1. Kötelező tevékenység Intézmény neve Szakosított Ellátást Végző Központ, Derecske Idősek Otthona, Hajdúszoboszló Pszichiátriai Betegek és Értelmi Fogyatékosok Otthona, Báránd - Hosszúhát Bentlakásos intézményi ellátási forma értelmi fogyatékosok/pszichiátriai betegek ellátása Működési engedély szerinti férőhely Átlagos ellátotti létszám évben ,68 időskorúak ellátása ,97 demens ellátás 60 59,99 pszichiátriai betegek ellátása 50 49,86 szenvedélybetegek/pszichiátriai betegek/értelmi fogyatékosok ,76 bentlakásos ellátása (Báránd) szenvedélybetegek átmeneti ellátása (Báránd) 8 7,79 értelmi fogyatékosok és pszichiátriai betegek ellátása (Hosszúhát) ,26 pszichiátriai átmeneti ellátás (Hosszúhát) 20 19,76 Fogyatékosok Otthona, Komádi értelmi fogyatékosok ellátása ,92 Mindösszesen 843 férőhely 832,99 2

3 A Nonprofit Kft 2010-ben több intézményének a normatíva bevételek és a működési költségek racionalizálása érdekében módosította működési engedélyeit. A derecskei intézmény székhelyén (Derecske, Sas u. 1.) az átlagos ellátotti létszám 68 fő volt, tehát maximális létszámmal működött évben. A Morgó tanyán 0,32 feladatmutató csökkenés volt, mivel néhány ellátott bekerülése elhúzódott az előírt vizsgálatok késedelme miatt. Azóta az intézmény maximális ellátotti létszámmal (92 fő) működik évben 4 fő ellátott jogviszonya szűnt meg és 10 fő új ellátott érkezett az intézménybe. A hajdúszoboszlói Idősek Otthonában tárgyévben is a hatékony szakmai munkának köszönhetően sikerült megtartani, sőt emelni az ellátotti létszámot, hiszen az átlagos éves ellátotti létszám elérte a 239,82 főt. Sajnos az idős ellátottak igen rossz egészségi állapotban kerülnek be az intézménybe, s ezen ellátottak körében az elhalálozási arány nagyon magas évben 67 új ellátott érkezett az intézménybe. A magas fluktuációt jellemzi az is, hogy az elmúlt évben 61 fő ellátott hunyt el, valamint 10 fő került vissza családjához, vagy került másik intézménybe. A bárándi székhelyű Pszichiátriai Betegek és Értelmi Fogyatékosok Otthona esetében évben összesen 39 fő érkezett és ugyanennyi ellátott jogviszonya szűnt meg, ebből 15 fő elhunyt, 21 fő bentlakásos intézménybe költözött (többen közülük az átmeneti ellátásból bekerültek az intézmény tartós bentlakásos részlegébe), valamint 3 ellátott került vissza családjához. Az éves átlagos ellátotti létszám 256,57 fő volt. A 185 férőhelyes Fogyatékosok Otthona (Komádi) intézménye feltöltése folyamatos volt tárgyévben is. Továbbra is nehézséget okoz az ápoló-gondozó célú lakóotthonok feltöltése, ugyanis a várakozók döntő többsége középsúlyos/súlyos fogyatékossággal rendelkezik, így a lakóotthoni ellátás számukra nem megfelelő. Az éves átlagos ellátotti létszám 176,92 fő volt, tehát 8 fő üres férőhely volt a lakóotthonokban ben 9 fő érkezett az intézménybe, intézményi jogviszonya viszont 14 ellátottnak szűnt meg. 3

4 A évi normatívák összegei nem változtak évhez képest, ugyanazon a szinten maradtak. A normatív támogatás jogcíme Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek, demens betegek bentlakásos intézményi ellátása Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás Értelmi fogyatékos napközbeni ellátására Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Időskorúak nappali intézményi ellátása Szociális továbbképzés és szakvizsga Éves normatíva összege (Ft/fő/év) év Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Az egyes intézmények tárgyévi normatíva bevételei az alábbiak szerint alakultak: Bentlakásos intézményi ellátás Éves normatíva összege Báránd (258 férőhely) eft Hajdúszoboszló (240 férőhely) eft Komádi (185 férőhely) eft Derecske (160 férőhely) eft Összesen eft A Nonprofit Kft normatíva bevételei a stagnáló normatív támogatás ellenére előző évhez képest emelkedtek, mely a jobb férőhely-kihasználtságnak volt köszönhető. Fenti táblázatból kitűnik, hogy a bárándi intézmény a legmagasabb, míg a derecskei intézmény a legalacsonyabb normatíva bevételt realizálta évben, mely az ellátotti létszámtól, illetve a normatíva jellegétől függ. A normatíván kívül a Kft másik nagy bevételi forrása a személyi térítési díj bevétel. Ennek alakulását intézményenként az alábbi táblázat szemlélteti: Intézmény Térítési díj bevétel Egy ellátott által fizetett átlagos havi térítési díj évben Hajdúszoboszló eft Ft Báránd eft Ft Derecske (bentlakás) eft Ft Komádi eft Ft Összesen eft 4

5 Előző évhez képest összességében emelkedett a térítési díj bevétel. A táblázatból kitűnik, hogy a hajdúszoboszlói Idősek Otthonában még mindig a legmagasabb a térítési díj bevétel, annak ellenére, hogy előző évhez képest csökkenést mutat az alacsonyabb intézményi térítési díj miatt. Ennél a szintnél még mindig alacsonyabb térítési díj bevételt produkál a magasabb ellátotti létszámmal rendelkező bárándi intézmény, noha bevétele emelkedett előző évhez képest. Általánosságban elmondható, hogy az idősek otthonában jóval magasabb jövedelmű ellátottak élnek, mint a fogyatékosok, pszichiátriai betegek otthonában. A legalacsonyabb térítési díj bevétellel még mindig a komádi intézmény rendelkezik annak ellenére, hogy az ellátotti létszáma meghaladja a derecskei intézményét, mivel az ott elhelyezett középsúlyos, súlyos fogyatékosok minimális jövedelmi szinttel rendelkeznek. Mindkét intézményben évhez képest magasabb lett a térítési díj bevétel. Az egy ellátottra jutó átlag havi térítési díjaknál az intézmények közötti sorrend átrendeződött. Az átlagos havi térítési díj a derecskei, illetve a hajdúszoboszlói bentlakásos intézménynél a legmagasabb, míg a bárándi és a komádi intézmény esetében havi tízezer forinttal kevesebb az ellátottak által megfizetett térítési díj. Ez a sorrend jól tükrözi a fentebb is említett állapotot, miszerint az értelmi fogyatékosok és a pszichiátriai betegek általában jóval alacsonyabb jövedelemmel rendelkeznek, mint az időskorú ellátottak. 2. Közhasznú és üzleti tevékenységi körök: Szociális ellátás elhelyezéssel; Szociális ellátás elhelyezés nélkül: Szociális Információs és Szolgáltató Központ üzemeltetése, Fogyatékosok nappali intézménye, Pszichiátriai betegek nappali intézménye, Nővérszolgálat, Egyéb humán egészségügyi ellátás keretében a város területén ápolási munka, valamint otthoni szakápolás, Házi segítségnyújtás, Idősek nappali ellátása, 5

6 Szociális étkeztetés Derecske Város Önkormányzattal kötött megállapodás alapján; Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás koordinálása, szervezése, összefogása Derecske város és társközségei területén, Esélyek Háza üzemeltetése. Ebédkiszállítás a városba; Ebéd készítése külső megrendelő részére; Kisebb karbantartási munkák végzése a város lakossága részére; Gépkocsi szabad kapacitásának kihasználása; Mosatás; Helyiségek bérbeadása; Jelzőrendszeres felügyeleti-koordinációs feladatok ellátása - Hajdúszoboszló. A Kft célja az Alapító Okiratban meghatározott és a többszörösen módosított Szociális törvényben leírt szociális ellátás minőségi biztosítása az ellátást igénybevevőknek. Derecske Város Önkormányzatával érvényben lévő ellátási szerződés alapján átlag 30 főt részesítettünk házi segítségnyújtásban, 30 fő nappali ellátását biztosítottuk az Idősek Klubjában, valamint szociális étkeztetést 43 fő vett igénybe. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátásában 30 fő, fogyatékosok nappali ellátását átlagosan 25 fő vette igénybe. Az alapellátási feladatok közül a Támogató Szolgálat és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatallal kötött finanszírozási szerződés keretében történik, mivel a feladatellátás biztosítása már nem kötelezően előírt a helyi önkormányzatok részére. A Támogató Szolgáltatás szállító szolgáltatásában feladatmutatóval, a személyi segítésben pedig egységnyi feladatmutatóval, míg a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban 80,52 feladatmutatóval teljesítettek évben. A feladatok megvalósítását a évi C. törvény (Számviteli törvény) alapján elkészített számviteli alapelvek betartásával reális és céltudatos gazdálkodással biztosította a fenntartó. 6

7 A évi üzleti terv teljesítésének, a Kft bevételeinek és kiadásainak főbb adatait az alábbi táblázat szemlélteti. BEVÉTELEK adatok ezer Ft-ban Ssz. Megnevezés Terv Tény Teljesítés %-ban 1. Állami normatíva ,3 % 2. Ellátottak térítési díja ,9 % 3. Egyéb közhasznú bevétel ,6 % 4. Üzletszerű bevétel ,2 % Bevételek összesen ,5 % Az állami normatíva adatában az alapfeladatok után járó normatíván túl szerepel az intézményen belüli szociális foglalkoztatás, valamint a továbbképzési normatíva összege is. A tényadat 0,7 %-os elmaradást mutat a tervhez képest, mivel nem sikerült minden intézményben a maximális férőhely-kihasználást teljesíteni (Komádi). Az ellátottak térítési díjaiból származó bevétel évi tényadata 1,1 %-kal mutat kisebb bevételt a tervhez képest, mely az alacsonyabb intézményi térítési díj eredménye. Az egyéb közhasznú bevételek (rendkívüli bevétel, Munkaügyi Központ támogatása, kamatbevétel, stb.) tényadata 33,6 %-kal mutat magasabb értéket a tervhez képest. A Munkaügyi Központtól jelentős támogatást tudtunk igényelni foglalkoztatás támogatására. A kamatbevételeink is emelkedtek előző évhez képest. Az üzletszerű bevételek a tervhez képest 44,4 %-os emelkedést mutatnak, bár ez az eredmény is jóval alacsonyabb az előző év eredményéhez viszonyítva, mivel a berettyóújfalui Toldi Miklós Református Általános Iskola nem vette igénybe a vállalkozói étkeztetést. A vállalkozási bevételek kisebb hányadát a lakosság és a helyi vállalkozások által igénybevett étkezés, mosatás, bérleti szolgáltatás teszi ki. A Nonprofit Kft-nek a jövőben is törekednie kell a bevételek maximalizálására, a férőhelyek maximális kihasználására, a támogatások, pályázati lehetőségek hatékony igénybevételére. 7

8 KIADÁSOK adatok ezer Ft-ban Ssz. Megnevezés Terv Tény Teljesítés %-ban 1. Anyagjellegű kiadások ,0 % 2. Személyi jellegű kifizetések ,5 % 3. Egyéb költségek ,3 % Kiadások összesen ,5 % Az anyagjellegű kiadások (anyagköltségek, igénybevett anyagjellegű szolgáltatások) kismértékű eltérést mutatnak a tervadathoz képest. Ezen kiadás összege a évi adathoz képest kevesebb, mely a hatékony, megfontolt felhasználást igazolja. A személyi jellegű kifizetések esetében is minimális az eltérés a terv és a tényadat között. Előző évhez képest a személyi jellegű költség (bérköltség, bérjárulék, egyéb személyi jellegű kifizetések) több mint 40 millió forinttal kevesebb a tárgyévben. Az egyéb költségek (biztosítási díjak, adók, le nem vonható ÁFA, értékcsökkenés, stb.) a tervhez képest 18,3 %-kal magasabb tényadatot produkáltak, melyet az értékcsökkenés emelkedése okozott. Az összkiadás tervezett és tényleges mértéke közel azonos, mely az átgondolt tervezés és annak hatékony végrehajtásának eredménye. A következő gazdasági évben továbbra törekedni kell az átgondolt, következetes gazdálkodásra, mely biztosítja az ellátás biztonságát. Derecske, május 2. Prek Sándorné ügyvezető 8

DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Kht.

DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Kht. 678. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 6. szám A 153/2008. (V. 31.) MÖK határozat 1. számú melléklete DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Kht. 6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 679. DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 38/2012. (VI. 21.) TT sz. határozattal elfogadva SARKAD ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2012. JÚNIUS BEVEZETÉS A Sarkad és környéke

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására Püspökladány Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására A szociális igazgatásról

Részletesebben

A Gálfi Béla Gyógyító és Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű társaság 2012. évi Üzleti jelentése

A Gálfi Béla Gyógyító és Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű társaság 2012. évi Üzleti jelentése A Gálfi Béla Gyógyító és Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű társaság 2012. évi Üzleti jelentése A Társaság bemutatása. A társaság tagja (tulajdonosa) a Magyar Állam, akinek a nevében

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE. dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE. dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 186-16/2005. MELLÉKLETEK: 27 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének /2005. ( ) Kgy. rendelete

Részletesebben

TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási Társulás működésének 2012. évi tapasztalatairól E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási Társulás működésének 2012. évi tapasztalatairól E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 134. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási Társulás működésének 2012. évi tapasztalatairól E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010.

Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. 1 Tartalomjegyzék 1. Szentgotthárd szociális ellátórendszerének megvalósult fejlesztései, eredményei a 2008-as koncepció

Részletesebben

250/2011. (XII. 29.) MÖK

250/2011. (XII. 29.) MÖK 250/2011. (XII. 29.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Veszprém Megyei Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának 2011. évi felülvizsgálatáról

Részletesebben

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és egyes intézményei működésének, szervezetének felülvizsgálata, fejlesztése

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és egyes intézményei működésének, szervezetének felülvizsgálata, fejlesztése ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és egyes intézményei működésének, szervezetének felülvizsgálata, fejlesztése C É L F E L A D A T Készítette: dr. Marosi-Rácz Julianna

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti terve Tervdokumentáció részei: I/1. számú melléklet 2011. évi tervezett bevételek I/2.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Oldalszám Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város 2012. évi költségvetésének háromnegyedévi teljesítéséről 1

TARTALOMJEGYZÉK. Oldalszám Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város 2012. évi költségvetésének háromnegyedévi teljesítéséről 1 TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város 2012. évi költségvetésének háromnegyedévi teljesítéséről 1 1. melléklet Bevételek és kiadások ai 63 2. melléklet Felújítási, felhalmozási

Részletesebben

A KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

A KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA A KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Komló, 2010. május 19. 2010. PÁVA ZOLTÁN ELNÖK A SZOCIÁLIS KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLATÁBAN RÉSZT VETT: Elmotné

Részletesebben

BÉKÉS MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA

BÉKÉS MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA BÉKÉS MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA BÉKÉSCSABA 2011. SZEPTEMBER 17. KÉSZÍTETTÉK: BÉKÉS MEGYEI SZOCIÁLIS, GYERMEKVÉDELMI, REHABILITÁCIÓS ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT MÓDSZERTANI

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás működésének 2014. évi tapasztalatairól E L Ő T E R J E S

Részletesebben

2004. évi szöveges beszámoló

2004. évi szöveges beszámoló TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOSOK OTTHONA 7042 Pálfa, Alkotmány u. 20. Telefon: 75/339-015, 75/539-000 Fax.:75/539-006, e-mail: palfint@freemail.hu, honlap: www.palfalap.ngo.hu 2004. évi szöveges

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére Tárgy: Gödöllő város 2009. évi zárszámadása, pénzmaradvány elszámolása, és egyszerűsített éves költségvetési

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata 2010. évi gazdálkodásának végrehajtása

Dombóvár Város Önkormányzata 2010. évi gazdálkodásának végrehajtása Dombóvár Város Önkormányzata 2010. évi gazdálkodásának végrehajtása A polgármesternek a költségvetési évet követő négy hónapon belül kell előterjesztenie a jegyző által előkészített zárszámadási rendelettervezetet,

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

PUSZTASZABOLCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PUSZTASZABOLCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2008-2014 2008. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 3 1.1. A koncepció jogszabályi alapja.. 3 1.2. A koncepció célja. 4 1.3. A koncepció

Részletesebben

Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ. 2009. december IX. évfolyam 4. szám

Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ. 2009. december IX. évfolyam 4. szám Szakmai Hírlevél SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ 2009. december IX. évfolyam 4. szám 1 Tartalom FÓKUSZBAN: Mennyi az annyi? 3 HÍREK, AKTUALITÁSOK 6 Tájékoztatás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló Gödöllő város 2009. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

Kiegészítő melléklet Paks Város 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet Paks Város 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz Kiegészítő melléklet Paks Város 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz 1. Az önkonnányzat által ellátott feladatok értékelése Paks Város Önkormányzata részben 7 intézményével, részben

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 13-i rendes ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2014.

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 13-i rendes ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2014. 10. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 13-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetése

Részletesebben

I. Bevezetés... 3 I. 1. A szociális szolgáltatástervezési koncepció célja... 4 I. 2. A szolgáltatástervezési koncepció feladata... 4 I. 3.

I. Bevezetés... 3 I. 1. A szociális szolgáltatástervezési koncepció célja... 4 I. 2. A szolgáltatástervezési koncepció feladata... 4 I. 3. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 I. 1. A szociális szolgáltatástervezési koncepció célja... 4 I. 2. A szolgáltatástervezési koncepció feladata... 4 I. 3. A szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata...

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet Alapítvány bemutatása "A Vasút a gyermekekért" Alapítvány 1993. december 13-án került bejegyzésre a Fővárosi Bíróságon. Alapítója a Magyar Államvasutak Rt. Az Alapítvány induló tőkéje

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 235-112/2009. MELLÉKLETEK: 22+9 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének../2009. (IV.) Kgy.

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. ÉV Statisztikai számjel: 21827958-8730-113-11 Cégjegyzék szám: 11-09-014301 Telefon: 06-33/361-180 Lábatlan, 2013.május 27. Pajorné Hajba Csilla ügyvezető

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ KÖRÖSLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 5516 Körösladány, Dózsa Gy. út 2. Tel.:66/474-012 SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2 0 0 7 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS:... 3 I./ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI

Részletesebben

Wojtyla Ház Szociális Ellátó és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2010. évi közhasznú beszámolója

Wojtyla Ház Szociális Ellátó és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2010. évi közhasznú beszámolója Wojtyla Ház Szociális Ellátó és Szolgáltató Nonprofit Kft 2010. évi közhasznú beszámolója Jelen kiegészített közhasznúsági jelentés elkészítésre a BácsKiskun Megyei Főügyészség által végzett törvényességi

Részletesebben