+ Gj. G 2. + m cm m.2 19,3 17,9 1,4 27,8 28,3 0,4

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "+ Gj. G 2. + m cm m.2 19,3 17,9 1,4 27,8 28,3 0,4"

Átírás

1 Hozzászólás Molnár László: Fahasználatok tervezésének grafikus módszere", valamint A faállományok átlagos átmérőjének és hektáronkénti törzsszámának meghatározása" c. tanulmányaihoz Mindig a legnagyobb elismeréssel és tisztelettel voltam (na persze, vagyok is) azok az üzemi kollégák iránt, akik a napi fáradságos, felelősségteljes munkájuk elvégzése mellett szabadidejük rovására! kísérletekkel is foglalkoznak; sőt! annak eredményeit a gyakorlati munka megkönnyítése és pontosabbá tétele érdekében még nyilvánosságra is hozzák. Ezt tette Molnár László (műsz. tanácsadó, EFAG, Eger) akkor, amikor a címben jelzett két tanulmányát Az Erdődben megjelentette, illetve vizsgálatainak eredményeit a gyakorlat rendelkezésére bocsátotta. Bevezetőjében kiemeli: A gyakorlatban dolgozó szakemberek régóta hiányát érzik könnyen áttekinthető, különös számításokat nem igénylő (függvényábráknak) táblázatoknak, amelyek segítségével a fahasználatokat a gyakorlat számára megfelelő pontossággal meg lehet tervezni." A bevezetőben tett megállapításaival, valamint a tanulmányaiban nyilvánosságra hozott vizsgálati eredményeivel egyetértek. Megjegyzem azonban azt, hogy a fatömeg-, faállomány-szerkezeti tényezők közötti összefüggések felderítésekor különösen, ha fahasználatról van szó nem szabad teljesen a faállomány életkorát sem számításon kívül hagyni. Szerettem volna megállapításainak helyességét és valódiságát azonos tárgykörben, de más oldalról megvilágítva (kedvenc fafajommal) a cseresekkel kapcsolatban végzett vizsgálati eredményeimmmel bemutatni, illetve igazolni. Tökintettel azonban arra, hogy tanulmányában a BirckMendlik-féle bükk fatermési táblák számsoraival dolgozott (megjegyezve: A faállomány állapotát a jelenleg legjobbnak ítélt fatermési táblákhoz viszonyítjuk". L.: Az Erdő", p.: nem ellenkezem!) és példáit is a fenti állományokra mutatta be; ezért mind a fatermési táblák szerkesztését vele együtt a végrehajtott javításokat, mind az elért eredményeket a mageredetű bükkösökre mutatom be. Előrebocsátva azt, hogy a végrehajtott módosításokat, valamint azok következtében előálló változásokat függvényábrákon, illetve táblázatokba foglalva ismertetni fogom. 1. A felső magasság (Ht) felső és alsó határszámsorait teljesen mellőztem. Tettem ezt azért, mivel ezek még a fatermési táblák alkalmazását is csak zavarják. 2. A faállomány átlagmagasságának (Hm-nek) közép (K) ún. vezérgörbéjét az életkor függvényében vezettem le: kiegyenlítés után a felső (F) és alsó (A) határgörbéket életkorra való tekintet nélkül! azonos q" szorzótényezővel határoztam meg; az így kialakított szórásmező felosztását (fatermési osztályok kialakítását) egyszerű számtani eljárással végeztem el; az eredeti felvételi adatok feldolgozásakor azonban a korfokok, illetve a korosztályonkénti vezérpontokat" a nagy szórásra való tekintettel az ún. Lorey-féle képlettel lehet és kell meghatározni. 3. Ez utóbbi vonatkozik a mellmagassági átmérő (Di,3) átlagos görbéjének a levezetésére is, amelyet ugyancsak a körlap szerinti súlyozással kell megállapítani, illetve levezetni.

2 1. ábra. J IO J.i W em g 0/25 m l Kiinduló, illetve 0-pontja azonban csak abban az életkorban lehet, amelyben az átlagos magassági görbe eléri az 1,3 m magasságot. 4. Az l/a. ábra megszerkesztése már a 2. és 3. pontban levezetett adatok felhasználásával történt; mégpedig úgy, hogy az abszcissza tengelyre felhordtam a mellmagassági átmérőt, majd azokra ordinátaként az azonos életkorra vonatkozó! átlagmagassági adatokat rögzítettem. Ezzel az eljárással tulajdonképpen egy olyan egyedi magassági görbét kaptam, amely nemcsák a Di,s" és a Hm", hanem még az életkor között is szoros kapcsolatot teremtett. (Az ábrán feltüntetett +"-ok a tábla eredeti számsorait jelzik. Ezek alapján a görbe 0-pontból indult ki (1,3 m helyett!!). Az egyedi görbe kiegyenlítése egyszerűbb és pontosabb, ha azt a g" függvényében hajtjuk végre (L.: l./b. ábrát). 5. Ezek után nézzük meg, hogy pl. 70 éves korban az eddig végrehajtott módosítások milyen változásokat idéztek elő az eredeti fatermési tábla számsoraiban: Életkor: 70 év, 1- táblázat Fatoszt. H m i H m 2 + Di, 3l D 1>32 + Gj. G 2 + m cm m.2 I. 28,7 28,6 29,3 31,0 1,7 33,8 33,5 0,3 II. 25,8 25,8 27,0 27,7 0,7 32,5 32,4 0,1 III. 23,3 23,3 24,8 24,9 0,1 31,3 31,4 0,1 IV. 21,1 21,1 22,8 22,4 0,4 30,1 30,4 0,3 V. 19,0 19,0 21,0 20,0 1,0 29,0 29,3 0,3 VI. 17,1 17,1 19,3 17,9 1,4 27,8 28,3 0,4 Magyarázat: 1 = Mageredetű bükkösök eredeti (táblabeli) adatai. 2 = Módosított, illetve számított számsorok. + = Eltérés az eredeti adatoktól (a Di,s változása igazolja SüleTorondy megállapítását. L.: Tájoló, számát).

3 6. A mellmagassági átmérő függvényében a magasság és az életkor között fennálló, lineáris összefüggés alapján most már csak (fafajtól függően: 2,5, illetve 10 évenként) a tg a értékét kell megállapítani, amely Hm1,3 m = rel; és azok számsorait kisimítani. Di,3 cm A tg a kiszámítását és annak alkalmazását az alábbi példával szemléltetem: az életkor maradjon 70 év, Hm legyen 23,2 m, Di,3 pedig 24,8 cm; amely tényezők birtokában 23,2 1,3 tg «= = 88,306 (kiigazítás után: 88,3), 0,248 Az I. fat. osztály 31,0 cm-éhez (0,31X88,3) = 27, ,3 28,637 m; kereken 28,7 m; a VI. fat. osztályhoz pedig kereken 17,1 m tartozik és fordítva. közlöm a már ki Az alábbiakban tájékoztató jelleggel" korosztályonként simított tg a értékeit: 10 éves korban: 162,5 70 éves korban: 88,3 20 éves korban: 147,7 80 éves korban: 82,3 30 éves korban: 130,0 40 éves korban: 115,8 90 éves korban: 77,2 100 éves korban: 73,0 50 éves kórban: 104,7 110 éves korban: 69,5 60 éves korban: 95,6 120 éves korban: 66,6 7. Hátra van még az összes fatömeggel való kapcsolat létrehozása. Ezt legegyszerűbben úgy érjük el, ha az l/a. ábrára vagy fordítva: a könyvekben szereplő függvényábrára felhordjuk jelen esetben a bükk függvényábrás fatömeg-, illetve fat. osztályok határszámsorait (lásd: 2. ábrát). Bükk össosfatómegzr 2. ábra. SS Hü cm

4 Ilyen körülmények között a Hm és az életkor birtokában, meg tudjuk állapítani a fatermési osztályt és tájékozódni tudunk a főállomány Di,3-kvó\, valamint az átlagtörzs összes fatömegéről is. A jelzett átlagátmérők (a Di,3-ak) miként már említettem azonban csak országos átlagadatok, így azok +" változásával számolnunk kell. Az esetleg mutatkozó eltérések esetében az ún. Guttmann-féle faállomány-értékmérő számot (röviden: Fész-t) kell alkalmaznunk, amely meghatározott életkor és fatermési osztály mellett állandó! Fész = V ö xd, 1, 3 Ennek alapján, amennyiben a ténylegesen megállapított Di,3 vastagabb (értékesebb anyag!), mint az országos átlag, akkor a faállomány tömege kevesebb lehet és fordítva. A Fész" tehát bizonyos mértékig tájékoztat a faállomány gyérítettségi fokáról, illetve annak mértékéről is. 8. A felsorolt tényezők birtokában, hogy az összes fatömeget (V 0 -t) is meg tudjuk állapítani: a) vagy a ha-onkénti körlapösszegre (G m 2 -re), b) vagy a ha-onkénti törzsszámra (N db-ra) van szükségünk. a) Hektáronkénti körlapösszeg: G m 2 /ha A BirckMendíifc-féle mageredetű bükkösök főállományának eredeti körlapadatait az 1/c. ábra korosztályonként mégpedig a Di,3 körlapjának függvényében szemlélteti. Az ábra túlzsúfoltságának az elkerülése céljából korosztályonként csak az I., III. és az V. fat. osztályok adatait hordtam fel; az átlagadatok (vezérpontok) kiszámításakor azonban valamennyi fatermési osztályt külön-külön és összesítve is figyelembe vettem. Számításaimat mind kézi, mind gépi úton elvégeztem. Ez utóbbi HEWLETTPACKARD-féle géppel történt mégpedig súlyozott X és Y alapján, amelyhez Gál János aspiráns készített külön programot. (Csák mint érdekességet említem meg, hogy kb. 12 cm-ig a VI. fat. o.-nak van a legnagyobb G"-je, majd cca. ebben az átmérőben a sorrend megváltozásával valamennyi osztály keresztezi egymást. Vezető szerep az I.-é lesz és ezt a vágásérettségi kor végéig meg is tartja.) A mageredetű bükkösök főállományának körlapjait mindkét esetben a Di,3 logaritmusának függvényében egyenlítettem ki. Az 1. ábrán nagy körökben +"-tel jelzett (10, 20, 25, 30, 35, 40, 42 cm-es) átmérőhöz tartozó körlapösszegeket már az új képlettel számítottam ki. Mielőtt azonban ezeket ismertetném, szükségesnek tartom megemlíteni, hogy a levezetett körlapösszegek a főállományra", azaz közvetlen gyérítés utáni állapotra vonatkoznak, így ezt a G"-t a gazdaságnak meg kell termesztenie és csak az e feletti mennyiséget termelheti ki; a lineáris összefüggés csak a 2/3-os időszakra vonatkoztatható; mit értek én ez alatt?: kétszeres vágásérettségi kor, osztva 3-mal az az időszak, amely alatt valamennyi (elegyarány-szabályozó, törzskiválasztó, növedékfokozó) gyérítést végre kell hajtanunk! Pl. legyen a vágáskor 100 év X 2:3 = kb. 65 év (gyérítés); 2520 év (tisztítás); ebben az időszakban a törzsszám bizonytalan: ig is terjedhet, tehát kb. 8085, maximum 90 évtől már csak a természetes felújítás érdekében nyúlhatunk bele az állományba.

5 Avagy mint pl. a nemesnyárasok esetében, 30 éves vágásérettségi kor mellett, 2022 évtől (tisztítás és elegyszab., gy. nincs) a törzs minőségének, hengerességének és értékének előmozdítása, illetve növelése érdekében tartózkodni kell a további megbontásoktól. Végül, de nem utolsósorban, megjegyzem, hogy a Greiner-féle fatermési táblák vizsgálatakor, illetve azok feldolgozásakor ugyancsak az alábbiakban bemutatott 2223-as szorzótényezőket kaptam, de kataszteri holdra"!! Ez annyit jelent, hogy állományaink fafajra való tekintet nélkül túlgyérítettek! Fenti kis kitérő után nézzük most már meg, hogy milyen tapasztalati" képletet kaptunk a mageredetű bükkösök főállományának ha-onkénti körlapösszegére (G-re), illetve annak megállapítására: kézi úton feldolgozva: G-t = (log. Di.s + 0,0495) 21,7,m 2 ; gépi úton feldolgozva: G 2 = (log. Di,3 + 0,0085) 22,4 m 2 (r = 0,9964). Tegyük fel, hogy Di,3 = 30 cm, akkor: Gi alapján = 33,139 m 2, míg G 2 alapján = 33,278 m 2, azaz a két képlet alkalmazásakor mindössze 0,4%-os eltérés mutatkozik. (Zárójelben ugyan, de azért közlöm a mageredetű cseresekre levezetett képletet is, amely szerint: G = 27,7 + 22,18548 (log. Di,s 1,277), vagy a gyakorlat által tájékoztató jelleggel ugyan, de egyszerűen: G = log. Dia X 22,6 21,7-bei is alkalmazható. Eltérés a megengedett hibahatáron túl nem mutatkozik. Természetes, hogy a G" birtokában fenti képletek alapján a Di,3 országos" adatairól is tájékozódni tudunk. b) A hektáronkénti törzsszám (db): N/ha Addig, amíg a bükk fatermési táblákban az N g" = G"-vel, az átlagtörzs összes fatömege (v 0 ) és a ha-onkénti törzsszám (N) szorzata helyenként eltér a főállomány összes fatömegétől (V s -tői). De szerény véleményem alapján ennek külön feldolgozására nincs is szükség. < Rendelkezésünkre áll a di,3" (cm), ezzel együtt annak g"-je (m 2 ), valamint a G" m 2 /ha is, amely tényezők alapján: N = G Nézzük meg ezek után Molnár Lászíónak azt a példáját, amelyben Di,3 = = 20 cm, g = 0,03142 m 2, G pedig = 29,33347 m 2 (már a főállományra levezetett képlettel), akkor g G 4-G alapján N = 933,6 db; Molnár L. képlete szerint pedig N = = g d 2 3,14 117,33388 = = 934,2 db-ot kapunk. 0,1256 Ezért a továbbiakban mivel egyszerűbb és pontosabb javaslom a ha-onkénti törzsszám (N) megállapításakor a G/g képlet alkalmazását. vei.

6 3. ábra. A cseresek ha-onkénti törzsszámának (N-nek) a megállapítására is rendelkezem tapasztalati" képlettel, mely szerint: N = (3,030 log. Di,3) 1,704-gyel Azonban ezt a képletet is hasonlóan a többihez módosítani kell, mégpedig: a vágásérettségi kor 2/3-ára, azaz csak a gyérítések időszakára. 9. Végül a 3. ábra bemutatásával legalábbis igyekeztem Molnár László bevezetőjében tett megállapításának, illetve kérésének eleget tenni. A 3. ábrán a következő adatok szerepelnek: abszcissza: Hm (m), a főállomány átlagmagasságának logatritmusa; ordináta: G/ha = m 2, a főállomány ha-onkénti körlapösszege; a keresztben haladó kissé domború, majd homorú vonalak a főállomány ha-onkénti összes fatömegét (V s-t); a rajtuk áthaladó eredményvonalak" (...), az életkort (évet); az összefüggő vastag vonal a,,k" (közép) görbét, míg az alsó, halványabb vonal az F"-et (I. fat. osztályt), a felső pedig az A"-t (VI. fat. o.-t) jelöli. A 3. ábra használatakor tehát az életkor és a Hm ismeretében nemcsak a főállomány ha-onkénti körlapösszegét (G-jét), de annak minden körülmények között fenntartandó összes fatömegét (V»-t) is meg tudjuk állapítani; továbbá az átlagtörzs átmérőjéről, annak összes fatömegéről, ezzel együtt a ha-onkénti törzsszámáról vagy a tg a-ra közölt táblázat, vagy a 2. ábra segítségével könnyen, egyszerűen és a gyakorlatnak megfelelő pontossággal tudunk tájékozódni. Fahasználatokat azonban a gyakorlat számára" (idézet a bevezetőből), csak a 3. ábrán jelzett összesfatömeg-adatokon felül lehet tervezni", és csak akkor, amikor már annak kitermelése mennyiségi szempontból is gazdaságossá, ökonomikussá válik! Dr. Sopp László

7 A kocsánytalan tölgyes-bükkösök az NSZK-ban is a legjobb termőhelyeken állnak. Jellemző rájuk, hogy felső szintjükben az értékes, fényigényes fafajok (tölgy, kőris, juhar) jelentős arányban fordulnak elő. Az alsó szint kialakulásakor az újulat fafaj szerinti előfordulása az anyafáknak megfelelően történt. Később a fényigényes fafajok itt kipusztultak, így elegyetlen bükk alsó szint alakult ki. A kétszintes kocsánytalan tölgyes-bükkösök felújításának problémáit egy 30 éves kísérlet eredményei alapján foglalta össze a szerző: 1. A felújulás során az újulatból a fényigényes, nemes" lombos fafajok kipusztulnak, elegyetlen bükkösök keletkeznek. 2. A felső szint vastag rudas állományát az érettséghez közel álló korban még hiba lenne megbontani a fényigényes fafajok felújulása érdekében, mivel a méretes értékfa termelése a cél. 3. A növedékfokozó gyérítések, majd a felújítás során jelentős döntési károk keletkeznek. A problémák megoldásának két, a gyakorlatban kipróbált lehetőségét ajánlja: a) Erdőátalakítás (a fényigényes fafajok pótlása), b) Szálalóvágásos eljárás. Mindkét megoldás alkalmazásakor messzemenően kihasználják az érett faállomány vastagsági és értéknövedékét, ugyanakkor lehetőség nyílik az újulat kedvező elegyarányú kialakítására, a jövő faállományának a minőségi javítására. (Der Forst- u. Holzwirt., Ref.: ifi. Sólymos R.) Nyárfajták fájának vizsgálata. Az Aiegeiros, Tacamahaca és Leuce szekciókba tartozó 52 nyárklón fájának széles körű vizsgálatát végezték el a nyugatnémet Hann. Mündenben A. Bonnemann és társai az ott működő, gyorsan növő fafajokkal foglalkozó kutatóintézetben. Munkájuk eredményeit kiadványban tették közzé A vizsgálatok azt mutatták, hogy a nyarak fájának finom szerkezete klónonkénl többé-kevésbé megegyező, csupán a rezgőnyár különül el tőlük, mégpedig több és kisebb pórusai révén. A feketenyárak rostfalsűrűsége kisebb, mint más szekció nyaraié. A nyarak fatulajdonságait a kezelés, termőhelyi körülmények alaposan megváltoztatják. Ahol a termőhelynek megfelelő fajtát telepítik, ott nem kell számolni azzal, hogy a kívánt célra alkalmatlan fához jutnak a kitermelés után. A nyárfa belső tulajdonságait külső jelek alapján is becsülni lehet nevezetesen az ágasság, törzsalak, az ipari célra felhasználható törzsrész alakja, hossza, átmérője lehet jó indikátor e vonatkozásban. Nem szabad természetesen elhanyagolni a fahibákat (kéregfekély, fagy léc). A helyes kezelés és termőhelynek megfelelő fajta választás segít abban, hogy az eltérő tulajdonságú faanyagot egységessé formáljuk. (Ref.: dr. Szodfridt I.) A csülkösvad lelölvés mértékét a növényzet állapotához, különösképpen a fellépett vadkárokhoz mérten kell megszabni! Az NSZK Élelmezési, Mező- és Erdőgazdasági Minisztériumának év októberében közzétett koncepciójának ezt a pontját többek között örömmel üdvözölte a Német Erdőgazdasági Tanács az évi tanácskozásán. A szarvasos vadászterületek alkalmasságát, határait felül kell vizsgálni, és a vadállományt az erdőgazdaság által elviselhető mértékre kell csökkenteni. Varázsszámok hajszolása, a vadszámlálás kiskapujának kitárása helyett nálunk is el kellene végre fogadni az eddig is többek által hangoztatott, de kellő hangerőt nem kapott azt az álláspontot, hogy csak az erdő állapota adhat megbízható képet vadállományának mennyiségéről. (AFZt Ref.: Jérőme R.)

HÁRS FATÖMEG- ÉS FATERMÉSI VIZSGÁLATOK

HÁRS FATÖMEG- ÉS FATERMÉSI VIZSGÁLATOK 634.0.613 Tilia HÁRS FATÖMEG- ÉS FATERMÉSI VIZSGÁLATOK DR. SOPP LÁSZLÓ Vizsgálat az EFE Erdőtelepítési és Fásítási Tanszék (Dr. Tompa Károly) Erdészeti növénynemesítés" c. téma keretén belül indult be.

Részletesebben

Vékony fák összesfatömege

Vékony fák összesfatömege Vékony fák összesfatömege DE. S 0 P P LÁSZLÓ A jelenleg használatban levő hazai és külföldi, ún. nagy fatömegtáblákon" kívül, mind elméleti (különösen a hosszúlejáratú erdőnevelési és fatermési kísérletek),

Részletesebben

Faállományok fatermőképességének vizsgálata a termőhely függvényében

Faállományok fatermőképességének vizsgálata a termőhely függvényében Faállományok fatermőképességének vizsgálata a termőhely függvényében Bidló András, Heil Bálint, Kovács Gábor, Patocskai Zoltán Nyugat-Magyarországi Egyetem, Termőhelyismerettani Tanszék Földhasználati

Részletesebben

A KŐRISÁLLOMÁNYOK ERDŐNEVELÉSI MODELLJE

A KŐRISÁLLOMÁNYOK ERDŐNEVELÉSI MODELLJE Ö4.0.4/4 Fraxinus A KŐRISÁLLOMÁNYOK ERDŐNEVELÉSI MODELLJE KOVÁCS FERENC Magyarország erdőterületének,6%-át kőrisek foglalják el. A kőris a hegyvidéki bükkösök legfontosabb elegyfája. A kőris a síkvidéken,

Részletesebben

AZ ERDŐK SZERKEZETÉNEK VIZSGÁLATA ÁLLOMÁNYTÍPUSOK ÉS FATERMESZTÉSI MUNKASZAKASZOK SZERINT

AZ ERDŐK SZERKEZETÉNEK VIZSGÁLATA ÁLLOMÁNYTÍPUSOK ÉS FATERMESZTÉSI MUNKASZAKASZOK SZERINT 6..6 GÁSPÁR-HANTOS GÉZA AZ ERDŐK SZERKEZETÉNEK VIZSGÁLATA ÁLLOMÁNYTÍPUSOK ÉS FATERMESZTÉSI MUNKASZAKASZOK SZERINT Az erdőrendezés fejlesztése során arra törekszünk, hogy az üzemterv felsználói olyan adatokhoz,

Részletesebben

A magyarországi jelentősebb Cedrus atlantica Manetti állományok fatermése

A magyarországi jelentősebb Cedrus atlantica Manetti állományok fatermése A magyarországi jelentősebb Cedrus atlantica Manetti állományok fatermése Barna Tamás KEFAG R.T. Erdészeti Szaporítóanyag Termesztési Központ Kecskemét Kivonat Magyarországon csak néhány hektár Cedrus

Részletesebben

A vörösfenyő fatömeg- és törzsalak-vizsgálatainak eredményei

A vörösfenyő fatömeg- és törzsalak-vizsgálatainak eredményei hogy ebből kettőt minél nagyobb távolságról láthasson a sorhúzó, mivel legalább két rúd szükséges ahhoz, hogy a kitűzött egyenest követni tudja. A kitűzés után a sorhúzó beáll a sorhúzó rúdjai közé úgy,

Részletesebben

Miért kell az erdők természetességével foglalkozni?

Miért kell az erdők természetességével foglalkozni? Miért kell az erdők természetességével foglalkozni? Standovár Tibor Eötvös Loránd Tudományegyetem Növényrendszertani és Ökológiai Tanszék Előadás tartalma I. Miért kell foglalkozni a természetesség mérésével?

Részletesebben

EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK.

EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK. fokkal (sűrűséggel stb.) beérhetjük. Ezeket az adatokat grafikusan ábrázolva a vezérgörbékhez simulva megvonhatjuk a 7 cm-nél vastagabb fatömegre vonatkozó és a magassági görbéket. Ha a két szélső görbe

Részletesebben

A BACKMAN-FÜGGVENY ALKALMAZÁSA KISS REZSŐ KOCSÁNYOS TÖLGY FATERMÉSI TÁBLÁJÁRA

A BACKMAN-FÜGGVENY ALKALMAZÁSA KISS REZSŐ KOCSÁNYOS TÖLGY FATERMÉSI TÁBLÁJÁRA Király László Gémesi József A BACKMAN-FÜGGVENY ALKALMAZÁSA KISS REZSŐ KOCSÁNYOS TÖLGY FATERMÉSI TÁBLÁJÁRA Ma már ismeretes tény, hogy a kor és a növedékértékek fü ggvényszerű ösz szefüggését kifejező növekedés-

Részletesebben

AKÁCFAJTÁK FATERMÉSÉNEK VIZSGÁLATA

AKÁCFAJTÁK FATERMÉSÉNEK VIZSGÁLATA 630*653 AKÁCFAJTÁK FATERMÉSÉNEK VIZSGÁLATA LESSÉNYI BÉLA DR. RÉDEI KÁROLY Az országban egyre több helyen létesült, ill. létesülnek akácfajtákból termesztési kísérletek. Ezek kiértékelése során, valamint

Részletesebben

Eljárás az állományok ágfabecslésére

Eljárás az állományok ágfabecslésére zott megállapítás árt az állomány minőségi és mennyiségi fejlődésében. Tehát igyekezzünk a rudaskoron belül a V"-fákat minél előbb kijelölni legjobb tudásunk szerint, mert így minden bizonnyal nagyobb

Részletesebben

A KOCSÁNYTALAN TÖLGYRE ÉS A CSERRE VONATKOZÓ ÖKONÓMIAI VIZSGÁLATOK

A KOCSÁNYTALAN TÖLGYRE ÉS A CSERRE VONATKOZÓ ÖKONÓMIAI VIZSGÁLATOK 634. 0. 653 Quercus A KOCSÁNYTALAN TÖLGYRE ÉS A CSERRE VONATKOZÓ ÖKONÓMIAI VIZSGÁLATOK DR. MÁRKUS LÁSZLÓ Hazánk erdeinek kb. egyharmad része tölgy és cser. A két fafajnak ökonómiai teljesítménye igen jelentős

Részletesebben

4. Tematikus csoport: Termőhely változásának hatása a fatermésre

4. Tematikus csoport: Termőhely változásának hatása a fatermésre 4. Tematikus csoport: Termőhely változásának hatása a fatermésre Koordinátor: Bidló András Sorszám Cím Résztvevő intézmények D.1 Az erdőállományok növekedésmenetének és NymE EVGI természeti kockázatainak

Részletesebben

Akáctermesztési modellek

Akáctermesztési modellek számára. Díszfaként a szélsőségesen száraz és a felszínig nedves termőhelyek kivételével mindenütt ültethető. Salix álba cv. 'Sárvár V fűz. Az ERTI sárvári kísérleti állomása szelektálta.. Koronája keskeny,

Részletesebben

A folyamatos erdőborítás mint a természetvédelmi kezelés eszköze és/vagy célja

A folyamatos erdőborítás mint a természetvédelmi kezelés eszköze és/vagy célja A folyamatos erdőborítás mint a természetvédelmi kezelés eszköze és/vagy célja Ugron Ákos Gábor főosztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály A természetvédelem elvárása

Részletesebben

ELEGYES FAÁLLOMÁNYOK SZERKEZETI TÉNYEZŐINEK HATÁSA A FATERMÉSRE

ELEGYES FAÁLLOMÁNYOK SZERKEZETI TÉNYEZŐINEK HATÁSA A FATERMÉSRE számhoz tartozó haladási sebességek megfelelnek a kívánalmaknak (1 2 km/h). összefoglalva tehát a Quickwood ültetőgépet az MTZ 80, illetve MTZ 82 erőgéphez úgy kell illeszteni, hogy a TLT 1013/min névleges

Részletesebben

Az erdőterület nagysága, az erdőtelepítések eredményeként tovább növekedett.

Az erdőterület nagysága, az erdőtelepítések eredményeként tovább növekedett. Miniszteri tájékoztató Magyarország erdőállományának főbb adatairól az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 21. -ának (9) bekezdése alapján 1 Az erdővagyon

Részletesebben

COflEP>KAHHE. (EcaK3ajiaHCKHH Jiecxo3, KepKaKyTam. <I>OTO: >Kepoiw PeHe.)

COflEP>KAHHE. (EcaK3ajiaHCKHH Jiecxo3, KepKaKyTam. <I>OTO: >Kepoiw PeHe.) 62-BEN AI T A R T A L O M Sopp László: A cser (Quercus cerris L.) magassági szórásmezeje, fatömeg és törzsalakjának vizsgálata..... 241 Po.pp László: Önoseső károsítása a délsomogyi erdőkben, 249 Andor

Részletesebben

Fás szárú újulat borítás-, növekedési és rágottsági viszonyainak vizsgálata lékes felújítással kezelt börzsönyi erdőrészletekben

Fás szárú újulat borítás-, növekedési és rágottsági viszonyainak vizsgálata lékes felújítással kezelt börzsönyi erdőrészletekben Fás szárú újulat borítás-, növekedési és rágottsági viszonyainak vizsgálata lékes felújítással kezelt börzsönyi erdőrészletekben Készítette: Kovács Bence Témavezető: Dr. Standovár Tibor Budapest, 2012.

Részletesebben

Erdőgazdálkodás. Dr. Varga Csaba

Erdőgazdálkodás. Dr. Varga Csaba Erdőgazdálkodás Dr. Varga Csaba Erdő fogalma a Föld felületének fás növényekkel borított része, nyitott és mégis természetes önszabályozással rendelkező ökoszisztéma, amelyben egymásra is tartós hatást

Részletesebben

A változatosság, min t a természet egyik legfontosab b jelensége : GONDOLATOK A FATERMÉS I TÁBLÁK É S FÜGGVÉNYE K ALKALMAZÁSÁHOZ

A változatosság, min t a természet egyik legfontosab b jelensége : GONDOLATOK A FATERMÉS I TÁBLÁK É S FÜGGVÉNYE K ALKALMAZÁSÁHOZ A változatosság, min t a természet egyik legfontosab b jelensége : GONDOLATOK A FATERMÉS I TÁBLÁK É S FÜGGVÉNYE K ALKALMAZÁSÁHOZ DR. SOMOGYI 630*52 ZOLTÁN Az erdőgazdálkodás mindennapi segédeszközei a

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Számelmélet

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Számelmélet MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Számelmélet A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek

Részletesebben

A. versenyszám: Összetett szakmai írásbeli feladatsor

A. versenyszám: Összetett szakmai írásbeli feladatsor A. versenyszám: Összetett szakmai írásbeli feladatsor A feladat megoldásához felhasznált kevesebb idő pontegyezőség esetén a helyezési sorrendet dönti el. A versenybírók "Rajt!" vezényszavára indul a feladatlapok

Részletesebben

BEVEZETÉS. erdő. működésében összetételében a prognosztizált folyamatok.

BEVEZETÉS. erdő. működésében összetételében a prognosztizált folyamatok. SZIKI KOCSÁNYOS TÖLGY ÁLLOMÁNYOK TERMÉSZETKÖZELI FELÚJÍTÁSI KÍSÉRLETEI A KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSAI MELLETT Kamandiné Végh Á. Csiha I. Keserű Zs. Erdészeti Tudományos Intézet E-mail: erti@erti.hu Debrecen;

Részletesebben

A mészkőbányászat által roncsolt táj erdősítése az erdőmérnök kihívása

A mészkőbányászat által roncsolt táj erdősítése az erdőmérnök kihívása A mészkőbányászat által roncsolt táj erdősítése az erdőmérnök kihívása Készítette: Ádám Dénes Okl. erdőmérnök Igazságügyi szakértő www.erdoszakerto.hu Tartalom Helyszín Domborzat Termőhely Erdőállomány

Részletesebben

Az Erdőápolási és véghasználati utasítás" megjelenésének küszöbén

Az Erdőápolási és véghasználati utasítás megjelenésének küszöbén Az Erdőápolási és véghasználati utasítás" megjelenésének küszöbén SOPP LÁSZLÓ az ERTI tudományos munkatársa Népgazdaságunk minden ágazata, a nehézipartól a mezőgazdaságig, az elmúlt tíz év alatt, általunk

Részletesebben

Erdõ tûz-, árvíz és fakidöntéses vihar biztosítás különös feltételei

Erdõ tûz-, árvíz és fakidöntéses vihar biztosítás különös feltételei erdotuz feltetel.qxd 07.01.10 9:23 Page 1 Feltételek Erdõ tûz-, árvíz és fakidöntéses vihar biztosítás különös feltételei NY. SZ.: 1-12318/01 erdotuz feltetel.qxd 07.01.10 9:23 Page 2 2 erdotuz feltetel.qxd

Részletesebben

A folyamatos erdőborításon alapuló erdőkezelés gazdálkodói és ökonómiai vonatkozásai

A folyamatos erdőborításon alapuló erdőkezelés gazdálkodói és ökonómiai vonatkozásai A folyamatos erdőborításon alapuló erdőkezelés gazdálkodói és ökonómiai vonatkozásai Csépányi Péter termelési és természetvédelmi főmérnök Pilisi Parkerdő Zrt. A Pilisi Parkerdő Zrt. működési területe

Részletesebben

Vadgazdálkodás és természetvédelem kapcsolata és lakossági megítélése a Pilisi Parkerdő Zrt területén

Vadgazdálkodás és természetvédelem kapcsolata és lakossági megítélése a Pilisi Parkerdő Zrt területén Vadgazdálkodás és természetvédelem kapcsolata és lakossági megítélése a Pilisi Parkerdő Zrt területén Csépányi Péter termelési és természetvédelmi főmérnök Szereplők, érdekcsoportok A problémákat csak

Részletesebben

1. ábra Modell tér I.

1. ábra Modell tér I. 1 Veres György Átbocsátó képesség vizsgálata számítógépes modell segítségével A kiürítés szimuláló számítógépes modellek egyes apró, de igen fontos részletek vizsgálatára is felhasználhatóak. Az átbocsátóképesség

Részletesebben

Tímár Gábor. Kenderes Kata. Állami Erdészeti Szolgálat Egri Igazgatóság. Eötvös Loránd Tudományegyetem

Tímár Gábor. Kenderes Kata. Állami Erdészeti Szolgálat Egri Igazgatóság. Eötvös Loránd Tudományegyetem Tímár Gábor Állami Erdészeti Szolgálat Egri Igazgatóság Kenderes Kata Eötvös Loránd Tudományegyetem A kritériumok szerepe a természetesség alakulásában avagy Mi rejtőzik az átlagok mögött? Célok, kérdések

Részletesebben

AZ ÖRÖKERDŐ GAZDÁLKODÁS TAPASZTALATAI ÉLŐ ERDŐ KONFERENCIA MÁRCIUS SOPRON, MAGYARORSZÁG

AZ ÖRÖKERDŐ GAZDÁLKODÁS TAPASZTALATAI ÉLŐ ERDŐ KONFERENCIA MÁRCIUS SOPRON, MAGYARORSZÁG Csépányi Péter termelési és természetvédelmi főmérnök Pilisi Parkerdő Zrt. AZ ÖRÖKERDŐ GAZDÁLKODÁS TAPASZTALATAI ÉLŐ ERDŐ KONFERENCIA 2017. MÁRCIUS 21-22. SOPRON, MAGYARORSZÁG Bevezetés Két fő erdőművelési

Részletesebben

Új hazai fafermési táblák

Új hazai fafermési táblák Az 1968. évi üzemi méretű kísértelek alapján megállapíthatjuk, hogy az Ef iskolázás gyomtalanítására az Arezin és Merkazin használata a célszerűbb, mivel ezeknél nem kell tartani a 2,4 D esetleges káros

Részletesebben

Uj eljárás az iparifa becslésére

Uj eljárás az iparifa becslésére Uj eljárás az iparifa becslésére KOLLWENTZ ÖDÖN DR. Az eddig ismert fatömegbecslési eljárások főként az ú. n.»összesfa«, tékát a tűzi- és iparifa együttes fatömegének a megállapítására vonatkoznak. Az

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉP SZINT Függvények

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉP SZINT Függvények MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉP SZINT Függvények A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek

Részletesebben

A HOMOKI ERDEIFENYVESEK TÖRZSSZÁMA ÉS FATERMÉSE

A HOMOKI ERDEIFENYVESEK TÖRZSSZÁMA ÉS FATERMÉSE 634.0.241. Pinus A HOMOKI ERDEIFENYVESEK TÖRZSSZÁMA ÉS FATERMÉSE DR. SÓLYMOS REZSŐ A nagyalföldi erdőssztyepp klímájú futóhomok és gyengén humuszos homok talajokon létrehozott erdeifenyö fiatalosok fatermése

Részletesebben

Matematikai geodéziai számítások 10.

Matematikai geodéziai számítások 10. Matematikai geodéziai számítások 10. Hibaellipszis, talpponti görbe és közepes ponthiba Dr. Bácsatyai, László Matematikai geodéziai számítások 10.: Hibaellipszis, talpponti görbe és Dr. Bácsatyai, László

Részletesebben

A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP IGAZGATÓSÁGÁNAK

A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP IGAZGATÓSÁGÁNAK Nyilvános A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP IGAZGATÓSÁGÁNAK 24/2010. (XI. 4.) számú határozata A Beva igazgatósága megvitatta a kockázatarányos díjrendszer bevezetésére vonatkozó döntés nyomán elkészített előterjesztést,

Részletesebben

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása Nyomaték (x 0 Nm) O k t a t á si Hivatal A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása./ A mágnes-gyűrűket a feladatban meghatározott sorrendbe és helyre rögzítve az alábbi táblázatban feltüntetett

Részletesebben

A tölgy és a folyamatos erdőborítás. Csépányi Péter. termelési és természetvédelmi főmérnök, Pilisi Parkerdő Zrt.

A tölgy és a folyamatos erdőborítás. Csépányi Péter. termelési és természetvédelmi főmérnök, Pilisi Parkerdő Zrt. A tölgy és a folyamatos erdőborítás Csépányi Péter termelési és természetvédelmi főmérnök, Pilisi Parkerdő Zrt. 1. Bevezetés A folyamatos erdőborítást biztosító erdőgazdálkodási módszerek bevezetésének

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Függvények

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Függvények MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Függvények A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek

Részletesebben

Az erdı és az éghajlat közötti kölcsönhatás számszerősítése tekintettel az éghajlatváltozás érvényesülésére

Az erdı és az éghajlat közötti kölcsönhatás számszerősítése tekintettel az éghajlatváltozás érvényesülésére Az erdı és az éghajlat közötti kölcsönhatás számszerősítése tekintettel az éghajlatváltozás érvényesülésére Führer Ernı 1, Horváth László 2, Jagodics Anikó 1, Juhász István 1, Machon Attila 2, Marosi György

Részletesebben

Andó Mátyás Felületi érdesség matyi.misi.eu. Felületi érdesség. 1. ábra. Felületi érdességi jelek

Andó Mátyás Felületi érdesség matyi.misi.eu. Felületi érdesség. 1. ábra. Felületi érdességi jelek 1. Felületi érdesség használata Felületi érdesség A műszaki rajzokon a geometria méretek tűrése mellett a felületeket is jellemzik. A felületek jellemzésére leginkább a felületi érdességet használják.

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem

Nyugat-Magyarországi Egyetem Nyugat-Magyarországi Egyetem Doktori (Ph.D) értekezés tézisei FAFAJ-ÖSSZEHASONLÍTÓ KÍSÉRLETEK ÉRTÉKELÉSE Kondorné Szenkovits Mariann Sopron 2007 Doktori Iskola: Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási

Részletesebben

S Z I N T V I Z S G A F E L A D A T

S Z I N T V I Z S G A F E L A D A T S Z I N T V I Z S G A F E L A D A T a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara hatáskörébe tartozó szakképesítéshez, a 41/2013. (V. 28.) VM rendelettel kiadott szakmai és vizsgáztatási

Részletesebben

Mikroszkóp vizsgálata és folyadék törésmutatójának mérése (8-as számú mérés) mérési jegyzõkönyv

Mikroszkóp vizsgálata és folyadék törésmutatójának mérése (8-as számú mérés) mérési jegyzõkönyv (-as számú mérés) mérési jegyzõkönyv Készítette:, II. éves fizikus... Beadás ideje:... / A mérés leírása: A mérés során egy mikroszkóp különbözõ nagyítású objektívjeinek nagyítását, ezek fókusztávolságát

Részletesebben

A gödöllői atlasz cédrus (Cedrus atlantica Manetti) állomány ökológiai és faterméstani vizsgálata

A gödöllői atlasz cédrus (Cedrus atlantica Manetti) állomány ökológiai és faterméstani vizsgálata A gödöllői atlasz cédrus (Cedrus atlantica Manetti) állomány ökológiai és faterméstani vizsgálata Barna Tamás KEFAG R.T. Erdészeti Szaporítóanyag Termesztési Központ Kecskemét A gödöllői arborétumot, amely

Részletesebben

SZINTVIZSGA FELADAT. a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara hatáskörébe tartozó szakképesítéshez

SZINTVIZSGA FELADAT. a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara hatáskörébe tartozó szakképesítéshez SZINTVIZSGA FELADAT a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara hatáskörébe tartozó szakképesítéshez Érvényes: 2013. szeptember 1-től, a 41/2013. (V. 28.) VM rendelettel kiadott szakmai

Részletesebben

A folyamatos erdőborítás bevezetése az erdészeti gyakorlatba

A folyamatos erdőborítás bevezetése az erdészeti gyakorlatba A folyamatos erdőborítás bevezetése az erdészeti gyakorlatba Üzemi tapasztalatok a Pilisi Parkerdőben Csépányi Péter termelési és természetvédelmi főmérnök Történeti áttekintés Erdőanyai Szálalóvágás a

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉPSZINT Függvények

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉPSZINT Függvények MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉPSZINT Függvények A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek megoldásához!

Részletesebben

MELLÉKLETEK. a következőhöz: A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

MELLÉKLETEK. a következőhöz: A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.10.4. C(2016) 6329 final ANNEXES 1 to 4 MELLÉKLETEK a következőhöz: A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről,

Részletesebben

Ellipszis átszelése. 1. ábra

Ellipszis átszelése. 1. ábra 1 Ellipszis átszelése Adott egy a és b féltengely - adatokkal bíró ellipszis, melyet a befoglaló téglalapjának bal alsó sarkában csuklósan rögzítettnek képzelünk. Az ellipszist e C csukló körül forgatva

Részletesebben

Függvények Megoldások

Függvények Megoldások Függvények Megoldások ) Az ábrán egy ; intervallumon értelmezett függvény grafikonja látható. Válassza ki a felsoroltakból a függvény hozzárendelési szabályát! a) x x b) x x + c) x ( x + ) b) Az x függvény

Részletesebben

Fűrészüzemek műszaki anyagnormáinak meghatározása

Fűrészüzemek műszaki anyagnormáinak meghatározása Fűrészüzemek műszaki anyagnormáinak meghatározása LONKAIJÁNOS A szocialista gazdálkodás a termelőeszközök felhasználása terén a legmesszebbmenő takarékosságot követeli meg. A szocialista ipar és mezőgazdaság

Részletesebben

A gyertyán helye erdőművelésünkben

A gyertyán helye erdőművelésünkben A gyertyán helye erdőművelésünkben IÍJ. BIÍKY A L B E R T 50 évvel ezelőtt az Erdészeti Lapok" hasábjain először vetődött fel a gyertyán nagymérvű terjeszkedésének kérdése. Néhány év alatt 12 dolgozat

Részletesebben

Pataki Zsolt Szmorad Ferenc Tímár Gábor. Az Erdőtervezési Eszköztár bemutatása

Pataki Zsolt Szmorad Ferenc Tímár Gábor. Az Erdőtervezési Eszköztár bemutatása Pataki Zsolt Szmorad Ferenc Tímár Gábor Az Erdőtervezési Eszköztár bemutatása Az eszköztár létrehozásának célja Fő célkitűzés: A Natura 2000 erdők erdőtervezési munkáinak támogatása -SAC és SPA területek

Részletesebben

Peltier-elemek vizsgálata

Peltier-elemek vizsgálata Peltier-elemek vizsgálata Mérés helyszíne: Vegyész labor Mérés időpontja: 2012.02.20. 17:00-20:00 Mérés végrehatói: Budai Csaba Sánta Botond I. Seebeck együttható közvetlen kimérése Az adott P-N átmenetre

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Függvények

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Függvények MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Függvények A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek

Részletesebben

b) Ábrázolja ugyanabban a koordinátarendszerben a g függvényt! (2 pont) c) Oldja meg az ( x ) 2

b) Ábrázolja ugyanabban a koordinátarendszerben a g függvényt! (2 pont) c) Oldja meg az ( x ) 2 1) Az ábrán egy ; intervallumon értelmezett függvény grafikonja látható. Válassza ki a felsoroltakból a függvény hozzárendelési szabályát! a) b) c) ( ) ) Határozza meg az 1. feladatban megadott, ; intervallumon

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉP SZINT Függvények

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉP SZINT Függvények MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉP SZINT Függvények ) Az ábrán egy ; intervallumon értelmezett függvény grafikonja látható. Válassza ki a felsoroltakból a függvény hozzárendelési szabályát! a) x

Részletesebben

HÁZI DOLGOZAT. Érmefeldobások eredményei és statisztikája. ELTE-TTK Kémia BSc Tantárgy: Kémia felzárkóztató (A kémia alapjai)

HÁZI DOLGOZAT. Érmefeldobások eredményei és statisztikája. ELTE-TTK Kémia BSc Tantárgy: Kémia felzárkóztató (A kémia alapjai) ELTE-TTK Kémia BSc Tantárgy: Kémia felzárkóztató (A kémia alapjai) HÁZI DOLGOZAT Érmefeldobások eredményei és statisztikája Készítette: Babinszki Bence EHA-kód: BABSAET.ELTE E-mail cím: Törölve A jelentés

Részletesebben

ERDÉSZET. 3. 2. Erdőtelepítés

ERDÉSZET. 3. 2. Erdőtelepítés 1. Erdészet, erdőgazdálkodás 1.1 Története 1.2 Szervezetek, jog 2. Erdőgazdálkodás alapjai 2.1. Szakterületek, fogalmak 2.2. Termőhely, fafajok 2.3. Erdőtársulások 2.4. Erdődinamika 3.) Erdőgazdálkodás

Részletesebben

A KÖZÖSSÉGI JELENTŐSÉGŰ ERDŐS ÉLŐHELYTÍPUSOK FENNTARTÁSÁNAK KÉRDÉSEI

A KÖZÖSSÉGI JELENTŐSÉGŰ ERDŐS ÉLŐHELYTÍPUSOK FENNTARTÁSÁNAK KÉRDÉSEI Dr. Szmorad Ferenc erdőmérnök, természetvédelmi szakértői tevékenységet végző egyéni vállalkozó A KÖZÖSSÉGI JELENTŐSÉGŰ ERDŐS ÉLŐHELYTÍPUSOK FENNTARTÁSÁNAK KÉRDÉSEI ÉLŐ ERDŐ KONFERENCIA 2017. MÁRCIUS 21-22.

Részletesebben

A szociális és munkaügyi miniszter, az egészségügyi miniszter, valamint a pénzügyminiszter. /2006. ( ) SZMM-EüM-PM. együttes rendelete

A szociális és munkaügyi miniszter, az egészségügyi miniszter, valamint a pénzügyminiszter. /2006. ( ) SZMM-EüM-PM. együttes rendelete TERVEZET A szociális és munkaügyi miniszter, az egészségügyi miniszter, valamint a pénzügyminiszter /2006. ( ) SZMM-EüM-PM együttes rendelete a megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatásáról és

Részletesebben

A kálium-permanganát és az oxálsav közötti reakció vizsgálata 9a. mérés B4.9

A kálium-permanganát és az oxálsav közötti reakció vizsgálata 9a. mérés B4.9 A kálium-permanganát és az oxálsav közötti reakció vizsgálata 9a. mérés B4.9 Név: Pitlik László Mérés dátuma: 2014.12.04. Mérőtársak neve: Menkó Orsolya Adatsorok: M24120411 Halmy Réka M14120412 Sárosi

Részletesebben

A Markowitz modell: kvadratikus programozás

A Markowitz modell: kvadratikus programozás A Markowitz modell: kvadratikus programozás Harry Markowitz 1990-ben kapott Közgazdasági Nobel díjat a portfolió optimalizálási modelljéért. Ld. http://en.wikipedia.org/wiki/harry_markowitz Ennek a legegyszer

Részletesebben

ANNEX MELLÉKLET. a következőhöz: A BIZOTTSÁG (EU) /... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

ANNEX MELLÉKLET. a következőhöz: A BIZOTTSÁG (EU) /... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2019.3.7. C(2019) 1710 final ANNEX MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG (EU) /... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE az 510/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I.

Részletesebben

SZÖGSZÁMLÁLÓ MINTAVÉTEL ALKALMAZÁSA AZ ERDŐRENDEZÉSBEN

SZÖGSZÁMLÁLÓ MINTAVÉTEL ALKALMAZÁSA AZ ERDŐRENDEZÉSBEN 634.0.622 SZÖGSZÁMLÁLÓ MINTAVÉTEL ALKALMAZÁSA AZ ERDŐRENDEZÉSBEN FADGYAS KÁLMÁN A szögszámláló mintavétel gazdaságos és megfelelő pontosságú eljárás az előfakészlet meghatározására, a gyérítések tervezésének,

Részletesebben

Fiók ferde betolása. A hűtőszekrényünk ajtajának és kihúzott fiókjának érintkezése ihlette az alábbi feladatot. Ehhez tekintsük az 1. ábrát!

Fiók ferde betolása. A hűtőszekrényünk ajtajának és kihúzott fiókjának érintkezése ihlette az alábbi feladatot. Ehhez tekintsük az 1. ábrát! 1 Fiók ferde betolása A hűtőszekrényünk ajtajának és kihúzott fiókjának érintkezése ihlette az alábbi feladatot. Ehhez tekintsük az 1. ábrát! 1. ábra Itt azt látjuk, hogy egy a x b méretű kis kék téglalapot

Részletesebben

Bemeneti mérés 2009/2010. M A T E M A T I K A 9. é v f o l y a m JAVÍTÓKULCS A változat

Bemeneti mérés 2009/2010. M A T E M A T I K A 9. é v f o l y a m JAVÍTÓKULCS A változat Bemeneti mérés 009/010. M A T E M A T I K A 9. é v f o l y a m JAVÍTÓKULCS A változat Minden a javítókulcsban megadott leírás szerinti helyes válasz (a tevékenység helyes elvégzése) értéke: 1 pont, ha

Részletesebben

FRANCIAORSZÁGI EREDMÉNYEK, HAZAI GONDJAINK A TÖLGY ES BÜKKMAKK TÁROLÁSÁBAN

FRANCIAORSZÁGI EREDMÉNYEK, HAZAI GONDJAINK A TÖLGY ES BÜKKMAKK TÁROLÁSÁBAN 630*232.3 SZEPESI ANDRÁS FRANCIAORSZÁGI EREDMÉNYEK, HAZAI GONDJAINK A TÖLGY ES BÜKKMAKK TÁROLÁSÁBAN Erdőgazdálkodásunkban meghatározó szerepet tölt be a kereken 360 ezer ha tölgyes és 103 ezer ha bükkös

Részletesebben

MATEMATIKA a 8. évfolyamosok számára. Mat1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA a 8. évfolyamosok számára. Mat1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 8. évfolyam Mat1 Javítási-értékelési útmutató MATEMATIKA a 8. évfolyamosok számára Mat1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók.

Részletesebben

Hossz-szelvény tervezés

Hossz-szelvény tervezés Hossz-szelvény tervezés Hossz-szelvény terepvonala Keresztszelvények terepvonala Magassági vonalvezetés tervezése Keresztszelvények megtekintése Földtömegeloszlás Vonalvezetés ellenőrzése 1 Hossz-szelvény

Részletesebben

Természetközeli erdőnevelési eljárások faterméstani alapjainak kidolgozása

Természetközeli erdőnevelési eljárások faterméstani alapjainak kidolgozása Zárójelentés Természetközeli erdőnevelési eljárások faterméstani alapjainak kidolgozása A kutatás időtartama: 22 25. A jelen pályázat keretében végzendő kutatás célja: A természetközeli erdőnevelési eljárások

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI május 10. KÖZÉP SZINT I.

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI május 10. KÖZÉP SZINT I. 1) Adott két pont: A ; 1 felezőpontjának koordinátáit! AB felezőpontja legyen F. MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 005. május 10. KÖZÉP SZINT I. és B 1; Írja fel az AB szakasz 1 1 F ; F ;1 ) Az ábrán egy ; intervallumon

Részletesebben

Számítógépes döntéstámogatás OPTIMALIZÁLÁSI FELADATOK A SOLVER HASZNÁLATA

Számítógépes döntéstámogatás OPTIMALIZÁLÁSI FELADATOK A SOLVER HASZNÁLATA SZDT-03 p. 1/24 Számítógépes döntéstámogatás OPTIMALIZÁLÁSI FELADATOK A SOLVER HASZNÁLATA Werner Ágnes Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék e-mail: werner.agnes@virt.uni-pannon.hu Előadás

Részletesebben

Egy forgáskúp metszéséről. Egy forgáskúpot az 1. ábra szerint helyeztünk el egy ( OXYZ ) derékszögű koordináta - rendszerben.

Egy forgáskúp metszéséről. Egy forgáskúpot az 1. ábra szerint helyeztünk el egy ( OXYZ ) derékszögű koordináta - rendszerben. Egy forgáskúp metszéséről Egy forgáskúpot az 1. ábra szerint helyeztünk el egy ( OXYZ ) derékszögű koordináta - rendszerben. Az O csúcsú, O tengelyű, γ félnyílásszögű kúpot az ( XY ) sík itt két alkotóban

Részletesebben

SZINTVIZSGA FELADAT. a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara hatáskörébe tartozó szakképesítéshez

SZINTVIZSGA FELADAT. a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara hatáskörébe tartozó szakképesítéshez SZINTVIZSGA FELADAT a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara hatáskörébe tartozó szakképesítéshez Érvényes: 2013. szeptember 1-től, a 41/2013. (V. 28.) VM rendelettel kiadott szakmai

Részletesebben

2. Rugalmas állandók mérése jegyzőkönyv javított. Zsigmond Anna Fizika Bsc II. Mérés dátuma: Leadás dátuma:

2. Rugalmas állandók mérése jegyzőkönyv javított. Zsigmond Anna Fizika Bsc II. Mérés dátuma: Leadás dátuma: 2. Rugalmas állandók mérése jegyzőkönyv javított Zsigmond Anna Fizika Bsc II. Mérés dátuma: 2008. 09. 17. Leadás dátuma: 2008. 10. 08. 1 1. Mérések ismertetése Az első részben egy téglalap keresztmetszetű

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2009. május 5. KÖZÉPSZINT I.

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2009. május 5. KÖZÉPSZINT I. MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 009. május 5. KÖZÉPSZINT I. 1) Oldja meg a valós számok halmazán az alábbi egyenletet! x 1x 4 0 Az egyenlet gyökei 1, 5 és 8. ) Számítsa ki a 1 és 75 számok mértani közepét! A mértani

Részletesebben

A V-fás állománynevelés forradalmi változás fatermesztésünkben

A V-fás állománynevelés forradalmi változás fatermesztésünkben örülnék a legjobban, ha minden, másra alkalmatlan területet erdővel telepítenének be, ós szakszerűen megoldanák a mezővédő erdősávrendszerek telepítését is. Hiszen elébb is azt mondtam, hogy erdész vagyok.

Részletesebben

Matematikai geodéziai számítások 6.

Matematikai geodéziai számítások 6. Matematikai geodéziai számítások 6. Lineáris regresszió számítás elektronikus távmérőkre Dr. Bácsatyai, László Matematikai geodéziai számítások 6.: Lineáris regresszió számítás elektronikus távmérőkre

Részletesebben

TAPASZTALATOK A BAKONY MAGTERMELŐ ÁLLOMÁNYAINAK KIJELÖLÉSE SORÁN

TAPASZTALATOK A BAKONY MAGTERMELŐ ÁLLOMÁNYAINAK KIJELÖLÉSE SORÁN jövő magtermelő állományainak kiválasztásáról. Ezt a munkát legcélszerűbben az üzemtervezéssel lehet és kell összekapcsolni. Lassan növő lombos fafajaink esetében kb. 50 60 éves korban az állomány minősége

Részletesebben

4. feladat Géprajz-Gépelemek (GEGET224B) c. tárgyból a Műszaki Anyagtudományi Kar, nappali tagozatos hallgatói számára

4. feladat Géprajz-Gépelemek (GEGET224B) c. tárgyból a Műszaki Anyagtudományi Kar, nappali tagozatos hallgatói számára 4. feladat Géprajz-Gépelemek (GEGET4B) c. tárgyból a űszaki Anyagtudományi Kar, nappali tagozatos hallgatói számára TOKOS TENGELYKAPCSOLÓ méretezése és szerkesztése útmutató segítségével 1. Villamos motorról

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Függvények

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Függvények MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Függvények A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek

Részletesebben

Numerikus integrálás

Numerikus integrálás Közelítő és szimbolikus számítások 11. gyakorlat Numerikus integrálás Készítette: Gelle Kitti Csendes Tibor Somogyi Viktor Vinkó Tamás London András Deák Gábor jegyzetei alapján 1. Határozatlan integrál

Részletesebben

Németh László Matematikaverseny április 16. A osztályosok feladatainak javítókulcsa

Németh László Matematikaverseny április 16. A osztályosok feladatainak javítókulcsa Németh László Matematikaverseny 007. április 16. A 9-10. osztályosok feladatainak javítókulcsa Feladatok csak 9. osztályosoknak 1. feladat a) Vegyük észre, hogy 7 + 5 felírható 1 + 3 + 6 + alakban, így

Részletesebben

Szabályos fahengeres keresztmetszet geometriai jellemzőinek meghatározása számítással

Szabályos fahengeres keresztmetszet geometriai jellemzőinek meghatározása számítással Szabályos fahengeres keresztmetszet geometriai jellemzőinek meghatározása számítással Előző dolgozatunkban jele: ( E ), címe: Szimmetrikusan szélezett körkeresztmetszet geometriai jellemzőinek meghatározása

Részletesebben

S Z I N T V I Z S G A F E L A D A T

S Z I N T V I Z S G A F E L A D A T S Z I N T V I Z S G A F E L A D A T a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara hatáskörébe tartozó szakképesítéshez, a 41/2013. (V. 28.) VM rendelettel kiadott szakmai és vizsgáztatási

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉPES ADATFELDOLGOZÁS

SZÁMÍTÓGÉPES ADATFELDOLGOZÁS SZÁMÍTÓGÉPES ADATFELDOLGOZÁS A TÁBLÁZATKEZELŐK Irodai munka megkönnyítése Hatékony a nyilvántartások, gazdasági, pénzügyi elemzések, mérési kiértékelések, beszámolók stb. készítésében. Alkalmazható továbbá

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 0513 ÉRETTSÉGI VIZSGA 005. május 8. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók

Részletesebben

Matematikai geodéziai számítások 8.

Matematikai geodéziai számítások 8. Matematikai geodéziai számítások 8 Szintezési hálózat kiegyenlítése Dr Bácsatyai, László Matematikai geodéziai számítások 8: Szintezési hálózat kiegyenlítése Dr Bácsatyai, László Lektor: Dr Benedek, Judit

Részletesebben

Szabályozói tőkeköltség-számítás a távközlési piacon 2014. december 31-re vonatkozóan

Szabályozói tőkeköltség-számítás a távközlési piacon 2014. december 31-re vonatkozóan Szabályozói tőkeköltség-számítás a távközlési piacon 2014. december 31-re vonatkozóan VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 2015. MÁJUS 14. 1 Vezetői Összefoglaló A dokumentum háttere és célja 1.1 A Deloitte Üzletviteli

Részletesebben

és körlap kiszámítására.

és körlap kiszámítására. Egyszerűsített számítási és körlap kiszámítására. Közli : Belházy módok az átmérő, kerület Emil, kir. fó'erdőf'elügyelő. Néha megesik, hogy az erdész valamely törzsnek vastagságát lehetőleg pontosan meg

Részletesebben

Számtan, mértan, origami és a szabványos papírméretek

Számtan, mértan, origami és a szabványos papírméretek Számtan, mértan, origami és a szabványos papírméretek A papír gyártása, forgalmazása és feldolgozása során szabványos alakokat használunk. Ezeket a méreteket a szakirodalmak tartalmazzák. Az alábbiakban

Részletesebben

A NAPTÁRI (KRONOLÓGIAI) ÉLETKOR KISZÁMÍTÁSÁNAK, A BIOLÓGIAI ÉLETKOR (MORFOLÓGIAI KOR) ÉS A VÁRHATÓ TESTMAGASSÁG MEGHATÁROZÁSÁNAK MÓDSZERE

A NAPTÁRI (KRONOLÓGIAI) ÉLETKOR KISZÁMÍTÁSÁNAK, A BIOLÓGIAI ÉLETKOR (MORFOLÓGIAI KOR) ÉS A VÁRHATÓ TESTMAGASSÁG MEGHATÁROZÁSÁNAK MÓDSZERE A NAPTÁRI (KRONOLÓGIAI) ÉLETKOR KISZÁMÍTÁSÁNAK, A BIOLÓGIAI ÉLETKOR (MORFOLÓGIAI KOR) ÉS A VÁRHATÓ TESTMAGASSÁG MEGHATÁROZÁSÁNAK MÓDSZERE A NAPTÁRI ÉLETKOR KISZÁMÍTÁSA A hétköznapi értelemben is használt,

Részletesebben

ELPUSZTULT KOCSÁNYTALA N

ELPUSZTULT KOCSÁNYTALA N 630*415 ELPUSZTULT KOCSÁNYTALA N DR. IGMÁNDY ZOLTÁN, TÖLGYEK ÉVGYŰR Ű VIZSGÁLAT A DR. TRASER GYÖRGY, DR. YARGA FERENC, VASAS ERNŐ Mivel a fák növekedését a faji és egyedi öröklött tulajdonságokon kívül

Részletesebben

Matematika osztályozó vizsga témakörei 9. évfolyam II. félév:

Matematika osztályozó vizsga témakörei 9. évfolyam II. félév: Matematika osztályozó vizsga témakörei 9. évfolyam II. félév: 7. Függvények: - függvények fogalma, megadása, ábrázolás koordináta- rendszerben - az elsőfokú függvény, lineáris függvény - a másodfokú függvény

Részletesebben

2. Hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálata jegyzőkönyv. Zsigmond Anna Fizika Bsc II. Mérés dátuma: Leadás dátuma:

2. Hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálata jegyzőkönyv. Zsigmond Anna Fizika Bsc II. Mérés dátuma: Leadás dátuma: 2. Hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálata jegyzőkönyv Zsigmond Anna Fizika Bsc II. Mérés dátuma: 2008. 09. 24. Leadás dátuma: 2008. 10. 01. 1 1. Mérések ismertetése Az 1. ábrán látható összeállításban

Részletesebben