A Magyar Röplabda Szövetség Játékvezetői Testület ALAPSZABÁLYA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Magyar Röplabda Szövetség Játékvezetői Testület ALAPSZABÁLYA 2013-2015"

Átírás

1 A Magyar Röplabda Szövetség Játékvezetői Testület ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A testület neve: Magyar Röplabda Szövetség Játékvezetői Testülete (továbbiakban: Testület). Rövidítése: MRSZ JT 2. Székhelye: Budapest, XIV. Istvánmezei út A Játékvezetői Testület a Magyar Röplabda Szövetség (továbbiakban MRSZ) szakbizottsága, s mint ilyen a Nemzetközi Röplabda Szövetség (továbbiakban: FIVB) és az Európai Röplabda Konföderáció (továbbiakban: CEV), valamint az MRSZ Alapszabályát, határozatait magára nézve kötelezőnek elismeri. II. A TESTÜLET CÉLJA 4. A terem és strandröplabda játékvezetők képzése szakmai felkészültségük emelése, a játékvezetés népszerűsítése, a játékvezetők számának növelése. 5. A Testület tagjainak érdekképviselete és érdekvédelme. 6. Tagjai erkölcsi és anyagi érdekeinek védelme, a nemzetközi eredményesség növelése. 7. Kapcsolatok ápolása és fejlesztése a nemzetközi röplabda szövetségekkel, a nemzetközi röplabda szövetségek játékvezetői és egyéb sportszervezeteivel. III. A TESTÜLET FELADATA 9. A hatáskörébe tartozó játékvezetők és ellenőrök részére: a) biztosítja a Testület Alapszabály szerinti működését, b) megszervezi az oktatást és továbbképzést, c) felügyeli és minősíti a játékvezetők munkáját, d) a tagok közül ellátja a hazai és nemzetközi mérkőzésekre való játékvezetői és ellenőri küldéssel kapcsolatos feladatokat, e) kiépíti és ápolja a nemzetközi kapcsolatokat, f) szervezi és ellenőrzi a játékvezetésre vonatkozó jogszabályok és határozatok végrehajtását, g) sportfegyelmi jogkört gyakorol. 10. a) Feladatainak ellátása érdekében a Testület a tagokra kötelező határozatot hoz, b) a Testület ellátja mindazokat a röplabdázással, illetve a játékvezetéssel kapcsolatos azon feladatokat, amelyek nem tartoznak más szervezetek hatáskörébe. 11. A Testület az MRSZ szakbizottsága, együttműködik a FIVB-vel, a CEV -vel, a nemzeti szövetségek Játékvezetői Bizottságaival, valamint a sportban dolgozó állami, társadalmi szervekkel, a sajtó és a tömegtájékoztatás szerveivel.

2 IV. A TESTÜLET TAGJAI A Testület tagsága: rendes tagokból, pártoló tagokból, tiszteletbeli tagokból áll. 12. A Testület rendes tagja lehet bármely olyan röplabda játékvezető, aki: - alapfokú röplabda játékvezetői minősítéssel rendelkezik, - belépési nyilatkozatával a Testület Alapszabályát magára nézve kötelező érvényűnek elfogadja 13. A tagfelvétel kérdésében - a 25. pont kivételével- a Testület Elnöksége dönt. A felvételt megtagadó határozat ellen a közgyűléshez lehet fellebbezni. A fellebbezést a következő közgyűlésnek kell elbírálnia. 14. A Testület tagjairól nyilvántartást vezet, amelyről információkat csak magasabb szintű jogszabályok szerint, a személyiségi jogok védelme figyelembe vételével adhat. 15. A Testület rendes tagjai és pártoló tagjai költség hozzájárulást fizetnek, amelynek mértéke egy bajnoki mérkőzésre vonatkozóan: - a hivatásos bajnokság keretében működő játékvezetők esetében: a hivatásos bajnoksági játékvezetői díjtétel. A kerettagságra vonatkozó szabályokat a Szervezeti és Működési Szabályzat rögzíti. - NB I-es kerettagok esetében: a mindenkori NB I-es játékvezetői díjtétel - NB II-es kerettagok esetében: a mindenkori NB II-es játékvezetői díjtétel - a csak ellenőri tevékenységet folytató tagok esetében a mindenkori ellenőri díjtétel - azon rendes tagok esetében, akik sem játékvezetői, sem ellenőri tevékenységet nem folytatnak, valamint a pártoló tagok esetén és a megyei bajnokságokban működő játékvezetők esetében: Ft/év A költség hozzájárulást az érvényben levő keretbesorolások alapján, egy összegben kell befizetni az Elnökség által meghatározott módon és határidőre. Mulasztás esetén a játékvezetőiellenőri tevékenység a hátralék rendezéséig felfüggesztésre kerül. l6. A rendes tagok jogai és kötelességei: A rendes tagok jogai: a) választhat és választható a Testület tisztségviselőjének (elnök, elnökségi tag, FB elnök, tag), b) a közgyűlésen felszólalhat, indítványt és javaslatot terjeszthet elő, c) felvilágosítást kérhet a Testület tevékenységéről, amelyre - igény esetén az Elnökség 30 napon belül írásban is köteles válaszolni, d) igénybe veheti a Testület szolgáltatásait, e) az I. osztályú minősítéssel rendelkező játékvezető kérheti az Elnökségtől az országos minősítés adományozását A rendes tag köteles: a) a hazai és nemzetközi röplabda mérkőzéseken - a küldési határozatnak megfelelően - játékvezetői és ellenőri feladatokat ellátni, b) aktívan részt venni a Testület mindazon tevékenységében, amelyben a közreműködést elvállalta, c) a Testület tevékenységét támogatni, munkájával segíteni, d) a költség hozzájárulást megfizetni, e) az Alapszabályt és a Testület Etikai és Fegyelmi Szabályzatát betartani,

3 f) sportszerű magatartást tanúsítani. 17. Pártoló tag A Testület pártoló tagja lehet, aki belépési nyilatkozatában vállalja a Testület célkitűzéseinek erkölcsi és anyagi támogatását, valamint a felvételét az Elnökség elfogadta. A pártoló tag jogai és kötelességei A pártoló tag jogai: a) tanácskozási joggal részt vehet a közgyűlésen, b) javaslatokat, észrevételeket tehet a Testület működésével kapcsolatban, A pártoló tag kötelességei: a) az Alapszabály betartása, b) a Testület célkitűzéseinek erkölcsi és anyagi támogatása, c) sportszerű magatartás. 18. A Testületbe való be- és kilépés önkéntes. 19. A rendes tagság felvétellel keletkezik és megszűnik a tag a) kilépésével, b.) kizárásával, c.) elhalálozásával, d) a költség hozzájárulás fizetési kötelezettség 1 éves elmulasztása miatt. 20. A játékvezetőt, ellenőrt az Ellenőrzési Bizottság javaslata alapján az Elnök és az Elnökhelyettes egyhangú döntésük alapján sorolhatják vissza alacsonyabb keretbe, amely határozatról az érintettet 15 napon belül írásban tájékoztatni kell. Ezen döntés ellen a játékvezető, ellenőr a kézhezvételtől számított 8 napon belül fellebbezéssel élhet az Elnökséghez és kérheti a rendkívüli közgyűlés összehívását a fellebbezés elbírálására. Ez esetben az Elnökségnek 1 hónapon belül össze kell ülnie és el kell bírálnia a fellebbezést. Az Elnökség döntése ellen további jogorvoslatnak helye nincs. 21. Ki kell zárni azt a személyt, a Testület tagjai sorából, akinek terhére jogerős fegyelmi határozattal ilyen tartalmú döntést hoznak, vagy aki ellen ezen üggyel összefüggésben az illetékes Bíróság elmarasztaló ítéletet hoz. Amennyiben a tag a peres eljárásban gyanúsítottként szerepel, úgy a jogerős döntésig a játékvezetői-ellenőri tevékenységét az Elnökség felfüggesztheti. A tag köteles az Elnökségnek 15 napon belül írásban jelezni, ha ellene bármely cselekmény miatt büntetőeljárás indult. Ennek elmulasztása fegyelmi vétségnek számít. 22.A pártoló tag tagsága megszűnik: a) kilépéssel, b) kizárással, c) elhalálozással, d) a költség hozzájárulás fizetési kötelezettség 1 éves elmulasztása miatt. 23. Ha a rendes tag, pártoló tag - felhívás ellenére - nem teljesíti az Alapszabályban vállalt kötelezettségeit, az Elnökség jogosult őt kizárni. 24. A rendes tag, pártoló tag a kizárásra vonatkozó határozat felülvizsgálatát kérheti a közgyűléstől, a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül. Ez esetben az Elnökségnek a rendkívüli közgyűlést 3 hónapon belül össze kell hívnia. A közgyűlés döntéséig a tagot kizártnak kell tekinteni.

4 25. Tiszteletbeli tag A közgyűlés a Testület Elnöksége, vagy bármely más tag javaslata alapján tiszteletbeli tag címet adományozhat a játékvezetői illetve a játékvezetéssel kapcsolatos több éves hazai és nemzetközi tevékenység elismeréseként. A tiszteletbeli tag jogai: a) tanácskozási joggal részt vehet a közgyűlésen, b) javaslatokat, észrevételeket tehet a Testület működésével kapcsolatosan, c) megilleti a rendes és a pártoló tagokra érvényes kedvezmények. A tiszteletbeli tagság megszűnik: a) lemondással b) elhalálozással c) a közgyűlés által történő visszahívással A tiszteletbeli tagot költség-hozzájárulás fizetési kötelezettség nem terheli. 26. A Testület szervei: a) a Közgyűlés b) az Elnökség c) a Felügyelő Bizottság d) a Bizottságok. V. A TESTÜLET SZERVEZETE VI. A KÖZGYŰLÉS 27. A Testület legfelsőbb szerve a közgyűlés. A közgyűlés a tagok összessége. 28. A közgyűlés legalább négyévenkénti összehívásáról az Elnökség gondoskodik. A meghívót a közgyűlés meghirdetett időpontja előtt legalább 30 nappal valamennyi tagnak meg kell küldeni. A meghívónak tartalmaznia kell a közgyűlés helyét, időpontját, napirendjét (1) A közgyűlés napirendjét a Testület Elnöksége állapítja meg és terjeszti a közgyűlés elé. (2) A Testület rendes közgyűlésének az alábbi napirendeket kötelezően tartalmaznia kell: a) az Elnökség szakmai és pénzügyi beszámolója, a költség hozzájárulások felhasználására vonatkozó kimutatás elfogadása; b) az Felügyelő Bizottság beszámolójának megtárgyalása, értékelése; c) a Testület tagja által beterjesztett javaslatok megtárgyalása. (3) A (2) bekezdés c) pontjában említett javaslatokat abban az esetben kell napirendre tűzni, ha azokat a közgyűlés időpontja előtt legalább két héttel írásban benyújtották az elnökségnek. Az e határidő után vagy a Testület közgyűlésén beterjesztett javaslatok abban az esetben tárgyalhatók, ha ezzel a jelenlévő tagok mindegyike egyhangúan egyetért. 29. Azokban az években, amikor közgyűlésre nem kerül sor, a költségvetésről az MRSZ JT Felügyelő Bizottsága felé kell beszámolni. A következő évi költségvetés jóváhagyása a Felügyelő Bizottság hatáskörébe tartozik. 30.A közgyűlés akkor határozatképes, ha a tagok több mint a 50%-a jelen van. A határozathoz a

5 jelen lévő tagok többségének érvényes szavazata szükséges (egyszerű szótöbbség). Szavazategyenlőség esetén a közgyűlést vezető elnök szavazata dönt. 31.Ha a közgyűlés határozatképtelen, legkésőbb 30 napon belül ismételten össze kell hívni. 32.A szavazati jog érvényes meghatalmazás útján is gyakorolható. 33. A közgyűlés a napirendi kérdésekben - általában - nyílt szavazással, személyi ügyekben és választásoknál titkos szavazással dönt. 34. Titkos szavazást kell tartani, ha a jelenlévők közül bármely rendes tag ezt indítványozza és a jelenlévők több mint egyharmada ezt kéri A szavazat érvénytelen, ha a szavazásra jogosult - nem a hivatalos szavazólapon adta le szavazatát, vagy - nem állapítható meg, hogy kire adta szavazatát, illetve - a megválasztható személyeken kívül más személyt szerepeltet a szavazólapon. 35. A közgyűlés kizárólagos hatásköre: a) az Alapszabály elfogadása és módosítása b) az Elnökség határozatainak és beszámolójának elfogadása c) az Elnökség választandó tagjainak ( Elnök, elnökségi tagok) és a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása d) a tiszteletbeli tagok megválasztása e) a tagsági viszonnyal kapcsolatos jogorvoslati kérelmek elbírálása. 36. A közgyűlésre meghívott nem testületi tagokat tanácskozási jog illeti meg. A Magyar Röplabda Szövetség mindenkori elnökét, illetve egy elnökségi tagot a közgyűlésre kötelező meghívni. 37. Választás esetén: 38. A közgyűlés először az elnök személyéről szavaz a jelöltnek állított személyek neveit tartalmazó lista alapján. Elnökjelölt az a személy lehet, akit legalább tíz tag, írásban jelöl, vagy akit a közgyűlés egyszerű szótöbbségű határozatával a jelölőlistára felvesz, és aki a jelölést elfogadja. A jelöltek nevét tartalmazó listán minden tag egy jelöltre szavazhat. Megválasztottnak az tekinthető, aki a leadott szavazatoknak több mint a felét megszerezte. Ha több jelölt esetén a választási fordulóban egyik jelölt sem kapta meg a megválasztásához szükséges szavazatot, újabb választási fordulót kell tartani, amelyben a legkevesebb szavazatot kapott jelölt nem vehet részt. Ezt követően a közgyűlés az elnökség többi tagjáról, majd a Felügyelő Bizottság elnökéről, illetve tagjairól szavaz a jelöltnek állított személyek neveit tartalmazó lista alapján. Elnökségi tagjelölt az a személy lehet, akit legalább tíz tag, írásban jelöl, vagy akit a közgyűlés egyszerű szótöbbségű határozatával a jelölőlistára felvesz, és aki a jelölést elfogadja. A jelöltek nevét tartalmazó listán minden tag annyi jelöltre szavazhat, ahány be nem töltött elnökségi, illetve Felügyelő Bizottsági helyről az adott közgyűlés dönt. Megválasztottnak az(ok) tekinthető(k), aki(k) a leadott szavazatok alapján a legnagyobb támogatást kapta(k). a) a Testület tisztségviselői visszahívhatók. A visszahívásra a közgyűlés által választott tisztségek esetén a közgyűlés, jogosult. b/ a visszahívással megüresedett hely/ek/re az illetékes testület a visszahívás alkalmával új tag/okait választ,

6 c/ az egyéb módon - elhalálozás, lemondás, stb. - megüresedett hely/ek/re a közgyűlés választja meg az új tago(ka)t. 39.A közgyűlés napirendjének megtárgyalása után bármely tag jogosult más kérdés soron kívüli tárgyalását javasolni, az Alapszabály 28. pont (3) bekezdésének második mondata szerint. A soron kívüli javaslat megtárgyalásáról a Közgyűlés nyílt szavazással dönt Rendkívüli közgyűlés Rendkívüli közgyűlést kell összehívni, ha - azt a közgyűlés tagjainak egyharmada az ok és cél megjelölésével kéri, - az Elnök, vagy az Elnökség 2/3 -a lemond, - a Felügyelő Bizottság elnöke lemond, vagy a Felügyelő Bizottság 1 főre csökken - a tagok egytizede az e tárgyban kelt kérelmet az Elnöknek beterjeszti - az Alapszabályban meghatározott egyéb esetekben. A rendkívüli közgyűlés összehívásának rendjénél a rendes közgyűlés összehívására érvényes rendelkezései az irányadók. 41. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a közgyűlés elnöke és 2 testületi tag hitelesít. VII. AZ ELNÖKSÉG 42. A közgyűlés két ülése között a Testület munkáját 7 tagú Elnökség továbbiakban:(elnökség) irányítja, amelynek mandátuma 4 évre szól. Tevékenységét munkaterv szerint végzi. 43. Rendkívüli elnökségi ülést kell összehívni, ha azt az elnök vagy elnökhelyettes, vagy legalább 3 elnökségi tag indítványozza. 44. Az ülésre napirendtől függően - amennyiben az Elnökségnek nem tagja - az illetékes bizottság vezetőjét is meg kell hívni. Az ülésen egyéb meghívottak tanácskozási joggal vehetnek részt. Az Elnökség üléseinek nyilvánosságáról saját hatáskörében dönt 45. Az ülés összehívásának időpontját, napirendjét az Elnökség határozza meg. Az ülést az elnök vezeti. Az ülésről emlékeztetőt kell készíteni. 46. Az ülés határozatképes, ha azon az elnökség tagjainak több mint fele jelen van. A határozatképtelenség miatt elhalasztott ülést 7 napon belül ismételten össze kell hívni. Az ülésen minden jelenlévő tag köteles szavazni. 47.Az Elnökség határozatait nyílt szavazás útján szótöbbséggel hozza. Bármely elnökségi tag kérésére titkos szavazás rendelhető el. 48. Az Elnökség feladatai: a) a közgyűlés összehívása, b) a közgyűlési határozatok végrehajtásának szervezése, ellenőrzése, c) a játékvezetői és az MRSZ Alapszabályával összhangban az FIVB keretekbe, illetve nemzetközi játékvezetői tanfolyamra történő jelölések jóváhagyása, d) a bizottságok munkatervének jóváhagyása, e) a rendes és a pártoló tagok felvétele, kizárása. Nemzetközi játékvezető esetében az FIVB szabályzataival összhangban a kizárásra javaslatot tehet a Magyar Röplabda Szövetség Elnöksége felé.

7 f) a Testület tisztségviselői feletti fegyelmi jogkör gyakorlása, g) az elnök javaslata alapján dönt a nem elnökségi tag bizottságvezetők kinevezéséről, h) az elnök javaslata alapján dönt a külföldi utazások személyi összetételéről, i) dönt a nemzetközi hazai mérkőzésekre, tornákra történő küldésekről, j) a Játékvezetői Testület Elnöksége szabályzatainak (így többek között a Szervezeti és Működési Szabályzat, Pénzkezelési Szabályzat, Etikai és Fegyelmi Szabályzat) megállapítása k) jóváhagyja a Testület hosszú- és középtávú szakmai programját, valamint az egyes bizottságok Működési Szabályzatát l) a hivatásos bajnokságban működő játékvezetői keret meghatározása és felülvizsgálata, valamint az érintett játékvezetők költség hozzájárulás fizetésével kapcsolatos szabályok megállapítása m) döntés mindazokban a kérdésekben, amelyeket jogszabály, alapszabály vagy a Testület közgyűlése nem utalt más szerv hatáskörébe 49.Az Elnökség tagja: a) részt vesz az Elnökség munkájában, b) felvilágosítást kérhet a Testület tevékenységéről, c) megbízás alapján képviselheti a Testületet, d) figyelemmel kíséri a Testület által hozott határozatok és ajánlások végrehajtását, e) kapcsolatot tart a Testület tagjaival, f) javaslatot tehet rendkívüli Közgyűlés összehívására g) részvétel az elnökség elé kerülő dokumentumok kimunkálásában és végrehajtásában 50. Az elnökségi tagság megszűnik: a) lemondással, b) visszahívással, c) fegyelmi úton történő kizárással, d) elhalálozással. e) a mandátum lejártával 51.Az Elnökség a Testület tagjaira kötelező határozatot hoz, amelyet a döntést követően következetesen képviselni kell. VIII. AZ ELNÖK 52.A Testület legfőbb tisztségviselője a Testület elnöke. 53.Az elnök feladatai: a) az elnökségi üléseinek összehívása és vezetése b) irányítja az Elnökség munkáját, c) képviseli a Testületet, d) a Testület Szervezeti és Működési Szabályzata alapján figyelemmel kíséri a szakbizottságok munkáját e) irányítja, ellenőrzi a közgyűlés és az Elnökség határozatainak végrehajtását,

8 f) a Testület nevében nyilatkozatot ad a hírközlő szerveknek, g) kapcsolatot tart a külföldi társtestületek illetékes vezetőivel, h) aláírási és utalványozási jogkört gyakorol. i) az elnökhelyettes kijelölése az Elnökség tagjai közül j) javaslatot tesz a nem elnökségi tag bizottságvezetők kijelölésére k) javaslatot tesz a külföldi utazások személyi összetételére l) döntési jogkört gyakorol mindazon ügyekben, amelyek az Alapszabályban nem szerepelnek és nem tartoznak a közgyűlés hatáskörébe m) évenkénti beszámolás a Magyar Röplabda Szövetség elnökének a JT tevékenységéről n) mindazon feladatoknak ellátása, amelyeket a Közgyűlés az elnök hatáskörébe utal Az elnököt akadályoztatása esetén az elnökhelyettes helyettesíti. 54. Az elnökhelyettes feladatai: IX. AZ ELNÖKHELYETTES a) az elnököt akadályoztatása esetén annak minden jogkörében helyettesíti, b) a Testület Szervezeti és Működési Szabályzata alapján figyelemmel kíséri a szakbizottságok munkáját c) fenti feladatainak ellátásához aláírási és utalványozási jogkört gyakorolhat. X. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG 55. A Közgyűlés a Testület tagjai által befizetett költség hozzájárulás felhasználásának ellenőrzésére 3 (három) tagú Felügyelő Bizottságot (továbbiakban: Bizottság) választ. Mandátuma a következő vezetőségválasztó közgyűlésig szól. 56. A Bizottság tagja a Testületben más tisztséget nem tölthet be. A Bizottságnak nem lehet tagja elnökségi tag, a Testületnél gazdasági feladatokat ellátó személy, továbbá olyan személy, akinek hozzátartozója a Testület Elnökségének tagjával, illetve a Testületnél gazdasági feladatokat ellátó személlyel hozzátartozói kapcsolatban áll. A Bizottság tagjai nem lehetnek egymás hozzátartozói. (A hozzátartozó fogalmánál a Ptk. vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.) 57.A Bizottság tevékenységét annak elnöke irányítja. 58.A Bizottság éves ellenőrzési terv alapján dolgozik, amelyről a Testület Elnökségét tájékoztatja. 59.A Bizottság feladata: a Testület tagjai által befizetett költség hozzájárulás felhasználás célszerűségének, szabályszerűségének vizsgálata 60. A Bizottság tagjai - feladataik ellátása során - jogosultak az 59.pontban felsorolt feladattal kapcsolatos bármely iratba betekinteni, a Testület tisztségviselőitől tájékoztatást kérni. 61. A Bizottság vezetője a pénzügyi ellenőrzések megkezdéséről köteles előzetesen tájékoztatni a Testület elnökét és elnökhelyettesét. Az ellenőrzés során a Bizottság a pénzügyi, a gazdasági szabályok és az MRSZ belső ellenőrzésre vonatkozó előírásai szerint kell eljárjon. 62. Az ellenőrzés tapasztalatairól a Bizottság elnöke - a vizsgálat befejezésétől számított 15 napon belül - tájékoztatja a Testület elnökét. Ha a vizsgálatok során szabálytalanságot vagy

9 rendellenességet állapít meg, egyúttal ennek megszüntetésére írásban is fel kell hívja a figyelmet. 63. A vizsgálatot követő intézkedési terv végrehajtását - ha ilyen előírásra került, az abban meghatározott határidő elteltétől számított 30 napon belül - a Bizottság utóvizsgálat keretében ellenőrzi. A Bizottság tevékenységéről a Testület Közgyűlésének köteles beszámolni XI. A BIZOTTSÁGOK 64. A Testület a szakmai munka sajátosságainak megfelelő bizottságokat működtet. 65. A szakmailag legfontosabb bizottságok: 1. Szakmai Bizottság/ok/ 2. Etikai és Fegyelmi Bizottság A szakmai bizottság/ok/ tevékenységi köre át kell az alábbi feladatokat fogja: játékvezető küldés játékvezető ellenőrzés játékvezető oktatás Vezetőit az Elnökség jelöli ki. Az Elnökség fenntartja magának azt a jogot, hogy a Testület hatékony működése érdekében újabb bizottságokat hozzon létre, működtessen. 66. A bizottságok tevékenységi körét, feladat- és munkatervét az Elnökség hagyja jóvá. XII. A TESTÜLET ANYAGI FORRÁSAI 67. A Testület anyagi forrásai, amelyet kizárólag a Közgyűlés és az Elnökség által meghatározott, a 9. ponttal összefüggő szakmai célokra lehet felhasználni: a) a tagok által befizetett költség hozzájárulás, b) rendezvényi hozzájárulások és egyéb anyagi források, c) a Testület által foglalkoztatott, nem tag játékvezetők által fizetett költség hozzájárulás XIII. ZÁRÓRENDELKEZÉSEK 68. A játékvezetők-ellenőrök fegyelmi felelősségre vonásakor a Testület az MRSZ fegyelmi szabályzatát, valamint saját etikai-fegyelmi előírásait együttesen alkalmazza. 69. Minden kinevezést, megbízást és felkérést, illetve azok visszavonását írásban kell az érintettel közölni. 70. A Testület megszűnik, ha: a) feloszlását a közgyűlés kétharmados többséggel kimondja, b) jogszabály vagy Alapszabály ellenes tevékenység miatt az MRSZ Elnöksége megszűnését rendeli el. Megszűnése esetén vagyona csak a röplabdázás céljaira fordítható. 71. Az Alapszabályt az MRSZ JT 1989.december 3-i alakuló közgyűlése elfogadta és az 1991.január 5-i, az 1992.január 4-i, 1994.január 8-i, 1997.június 15-i, 1999.június 26-i, 200l.június 24-i, 2005.június 11-i, valamint a szeptember 1 -i közgyűlése módosította.

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata SzMSz 3. sz. melléklete Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata Érvényes: 2012. május 24-től visszavonásig 1 Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége tisztújító/választó közgyűlés

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tatabánya, 2012. október 29. VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ)

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE A L A P S Z A B Á L Y 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve, székhelye, működése 1.1.1 Az egyesület neve: Hajóipari Vállalkozók Egylete 1.1.2 Az egyesület székhelye:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

A 40-es Cirkáló Osztály Osztályszövetségének Szervezeti és Működési Szabályzata 1.. 2.. 3.. Az Osztályszövetség célja: 4.. Az Osztályszövetség tagja:

A 40-es Cirkáló Osztály Osztályszövetségének Szervezeti és Működési Szabályzata 1.. 2.. 3.. Az Osztályszövetség célja: 4.. Az Osztályszövetség tagja: A 40-es Cirkáló Osztály Osztályszövetségének Szervezeti és Működési Szabályzata 1.. Az Osztályszövetség arra törekszik, hogy a magyar 40-es hajóflotta önálló versenyosztályként az MVSZ-szel együttműködve,

Részletesebben

Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete. Alapszabálya. (egységes szerkezetbe foglalt)

Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete. Alapszabálya. (egységes szerkezetbe foglalt) 1 Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete Alapszabálya (egységes szerkezetbe foglalt) 2 Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete - Alapszabály Mi, alulírott közjegyzőhelyettesek,

Részletesebben

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése Frankelos és Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Baráti Kör ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Frankelos

Részletesebben

III. Az Egyesület Szervei

III. Az Egyesület Szervei III. Az Egyesület Szervei Az Egyesület szervei: 1. Közgyűlés 2. Választmány 3. Elnökség 4. Regionális szervezetek, Régiók 5. Felügyelő Bizottság 6. Etikai Bizottság 7.Munkabizottságok 1. KÖZGYŰLÉS 1.1.

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Rövid neve: Értem Egyesület 1.2. Az

Részletesebben

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA Kelt, Dunaszeg, 2011. július 8. 1 Alapszabály Az egyesület az alapszabályát a 2011. július 8. napján tartott közgyűlésen hozott határozatok alapján, az alábbiak szerint módosítja

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Magyar Létesítménygazdálkodási Szövetséget.

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: 1 ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. A sportegyesület neve: Jeet Kune Do / Kali Nagykanizsa Sportegyesület 2. Székhelye:

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA ALAPSZABÁLY I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI 1. Megnevezése: Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület Székhelye: 8200 Veszprém, Füredi utca 12. 2. Működési területe: működése kiterjed az ország egész területére.

Részletesebben

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo A PELIKÁN SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - 1-1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo természetes személyek által kialakított közösségeknek,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM

ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM 1 ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM 1. Általános rendelkezések 1.1 1 Az egyesület neve: Bolgár Kulturális Fórum. 1.2 Az egyesület székhelye: 1112 Budapest, Cirmos u. 1-3., B lépcsőház, VIII. em. 47.

Részletesebben

BUDAPESTI TOLLASLABDÁZÓK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA

BUDAPESTI TOLLASLABDÁZÓK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA BUDAPESTI TOLLASLABDÁZÓK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA Budapest 2015 Hatályos: 2015. 06. 22. - 1 - I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 1. A Szövetség neve: Budapesti Tollaslabdázók Szövetsége Rövidített neve:

Részletesebben

Hernádszentandrási Sport Egyesület

Hernádszentandrási Sport Egyesület Hernádszentandrási Sport Egyesület Alapszabálya 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Hernádszentandrási Sport Egyesület Rövidítése: HSE Színe: fekete-fehér Alapításának éve: 2006 Székhelye:

Részletesebben

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ: 1.1. A klub: Neve: ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB rövidítve: A.R.A.K. Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Bregyó köz 1. Színe: Zászlója:

Részletesebben

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA. Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott.

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA. Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott. ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB KÖZGYŰLÉS

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer A Szövetség tagja lehet bárki, aki a Green Business Szövetség filozófiáját elfogadja és e gondolat a tevékenységében tükröződik. Tagjaink között szívesen látjuk

Részletesebben

Az MRSZ JT Szervezeti és Működési Szabályzata 2015-16 2015.09.29-i változat

Az MRSZ JT Szervezeti és Működési Szabályzata 2015-16 2015.09.29-i változat Az MRSZ JT Szervezeti és Működési Szabályzata 2015-16 2015.09.29-i változat A Szabályzat az MRSZ JT 2013.szeptember 1-jei közgyűlésén elfogadott Alapszabályra épül, annak szerves részét képezi. Jelen Szabályzat

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Rákosmente Kerékpáros Sport és Szabadidő Egyesület (továbbiakban: Egyesület) alakuló Közgyűlése az Egyesülési jogról szóló 1989. évi

Részletesebben

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA Készült az egyesület 2006. 11. 29-én megtartott közgyűlésén elfogadott módosításokkal. Az egyesület neve: I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Az Universitas

Részletesebben

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 OLCOTE HOCKEY CLUB H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. október 31. 1 I. Általános rész 1.

Részletesebben

A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Dunaújváros, 2006. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Sportegyesület neve: Dunaújvárosi Vitorlás Sport Egyesület Rövidített neve: DVSE 1.2. Sportegyesület

Részletesebben

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET - 1 - NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 2005. október 3. - 2-1. A sportegyesület neve: NK. TEKE SE ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések

Részletesebben

Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Békatutaj Szabadidősport Egyesület (továbbiakban: egyesület) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján működő,

Részletesebben

A Túrabotos Természetjáró Klub ALAPSZABÁLYA

A Túrabotos Természetjáró Klub ALAPSZABÁLYA A Túrabotos Természetjáró Klub ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Túrabotos Természetjáró Klub 2.Rövidítése: TTK 3.Az egyesület székhelye: 9400 Sopron, Halász utca 39. 4.Működési

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

LENDÜLETBEN AZ IFJÚSÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

LENDÜLETBEN AZ IFJÚSÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA LENDÜLETBEN AZ IFJÚSÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Lendületben az Ifjúság Egyesületet. A Lendületben

Részletesebben

NAUTIC370RUN OSZTÁLYSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. számú módosítás

NAUTIC370RUN OSZTÁLYSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. számú módosítás NAUTIC370RUN OSZTÁLYSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. számú módosítás 2016.03.15. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az Osztályszövetség neve: Nautic370Run Osztályszövetség. Az osztály kommunikációs

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Mátraalmásért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 3154 Szuha-Mátraalmás, Bem u. 1. 3. Az Egyesület önkormányzati elven

Részletesebben

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR Alapszabály - tervezet I. Általános rendelkezések A szakkör neve: SZIGETMONOSTORI ÍJÁSZ KÖR A szakkör rövidített neve: SZÍK A szakkör székhelye: Szigetmonostor Faluház 2015 Szigetmonostor,

Részletesebben

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar (továbbiakban: PTE IGYK) hatályos szabályzatai alapján az Illyés Gyula Szakkollégium (továbbiakban:

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására J A V A S L A T az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására Ózd, 2015. október 29. Előterjesztő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft ügyvezetője Ózd Város

Részletesebben

A CEGLÉDÉRT FÜGGETLEN EGYESÜLET V. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya

A CEGLÉDÉRT FÜGGETLEN EGYESÜLET V. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A CEGLÉDÉRT FÜGGETLEN EGYESÜLET V. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya (A módosítás szövege vastag és dőlt betűszedéssel kerül feltüntetésre) 1./ Az egyesület neve: Ceglédért Független

Részletesebben

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA A BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA 1 BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.) A Club neve:.. Baranyai Camping Club ( a továbbiakban :.-Club ) 2.) A Club székhelye : Pécs,- 7621.Pécs,-Búza

Részletesebben

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének A BÉKÉS MEGYEI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Fórum adatai A Fórum neve: A Fórum rövidített neve: Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető

Részletesebben

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések Preambulum A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzata a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának figyelembevételével

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Vasi Rendőr Sportsegély- és Sportegyesület Elnöksége Szám:.../ 2007 VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely 2007. május 30. 2 A Vasi Rendőr Sportsegély-

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Verzió: 1 Készítette: Készítette: Sebestény

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrehozták az Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások

Részletesebben

A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya

A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya 1./ A sportegyesület neve: Jánossomorjai Sportegyesület /rövidítve: JSE/ I. Székhelye: Jánossomorja Ibolya u. 1. Színe: Kék-fehér Zászlaja: Kék-fehér Alapításának

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Általános rendelkezések: A Tiszaújvárosban működő társasházak, lakásszövetkezetek képviselői

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

Magyar Anatómus Társaság

Magyar Anatómus Társaság Magyar Anatómus Társaság alapszabálya. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A társaság a./ neve : Magyar Anatómus Társaság (MAT) b./ székhelye : Budapest c./ működési területe: Magyarország d./ pecsétje:

Részletesebben

Cégbírósági nyilvántartási szám: /1999. Alapszabály. Az egyesület megjelölése

Cégbírósági nyilvántartási szám: /1999. Alapszabály. Az egyesület megjelölése Cégbírósági nyilvántartási szám: 1. 482/1999 Alapszabály I. Az egyesület megjelölése (1) Az egyesület elnevezése: Zalai Borút Egyesület (2) Az egyesület székhelye: 8790 Zalaszentgrót, Bocskai u. 1. (3)

Részletesebben

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre 6. számú melléklet A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje 1. A melléklet hatálya kiterjed a kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság, valamint a kari Pályá-zati és Ösztöndíj Bizottság (továbbiakban

Részletesebben

FITASC MAGYARORSZÁGI KORONGVADÁSZ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1. 1 Hatályos 2013. november 21.-től!

FITASC MAGYARORSZÁGI KORONGVADÁSZ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1. 1 Hatályos 2013. november 21.-től! 1 FITASC MAGYARORSZÁGI KORONGVADÁSZ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1 1 Hatályos 2013. november 21.-től! 2 I. A szövetség jogállása A FITASC Magyarországi Korongvadász Szövetség (továbbiakban: FMKVSZ vagy Szövetség)

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Az egyesület önkormányzati elv alapján működő társadalmi szervezet.

ALAPSZABÁLY. Az egyesület önkormányzati elv alapján működő társadalmi szervezet. ALAPSZABÁLY Általános rendelkezések Az egyesület neve: Szigetközi Sportrepülő Egyesület Az egyesület székhelye: 9228. Halászi Püski utca ( Külterület ) Az egyesület adószáma: Az egyesület bankszámlaszáma:

Részletesebben

VOX VOLUPTATIS KÓRUS 1073 Budapest, Barcsay u. 5. Madách Imre Gimnázium 06 (1) Ikt. sz. /2010. ALAPSZABÁLYZAT

VOX VOLUPTATIS KÓRUS 1073 Budapest, Barcsay u. 5. Madách Imre Gimnázium 06 (1) Ikt. sz. /2010. ALAPSZABÁLYZAT VOX VOLUPTATIS KÓRUS 1073 Budapest, Barcsay u. 5. Madách Imre Gimnázium 06 (1) 322-2081 Ikt. sz. /2010. ALAPSZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK Módosítások.3 1. Az egyesület adatai... 3 2. Az Egyesület célja és

Részletesebben

Kapos Íjász Egyesület Kaposvár ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Kapos Íjász Egyesület Kaposvár ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Kapos Íjász Egyesület Kaposvár ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Kapos Íjász Egyesület (a továbbiakban sportegyesület) az önkéntesség elvén létrehozott, az egyesülési jogról alkotott 1989. Évi

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS - TECHNOLÓGIAI és IPARI PARKOK SZÖVETSÉGE (KÖZHASZNÚ EGYESÜLET) ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1..

MAGYAR TUDOMÁNYOS - TECHNOLÓGIAI és IPARI PARKOK SZÖVETSÉGE (KÖZHASZNÚ EGYESÜLET) ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. EGYESÜLET száma: 60285/97 MAGYAR TUDOMÁNYOS - TECHNOLÓGIAI és IPARI PARKOK SZÖVETSÉGE (KÖZHASZNÚ EGYESÜLET) ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 1.) Neve : Magyar Tudományos - Technológiai és Ipari

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. március 24. A MOL Magyar Olaj- és

Részletesebben

A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya

A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya melyet az alulírott tagok az 1989. évi II. tv. 1.. szerint fogadtak el az alulírott helyen és időben.. 1. Az Egyesület adatai: (1) Az egyesület

Részletesebben

IASS Magyar Asso99 Osztályszövetség ASSO 99 OSZTÁLYSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA BUDAPEST. 2007. ASSO 99 Osztály Szövetség Alapszabálya 1

IASS Magyar Asso99 Osztályszövetség ASSO 99 OSZTÁLYSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA BUDAPEST. 2007. ASSO 99 Osztály Szövetség Alapszabálya 1 ASSO 99 OSZTÁLYSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA BUDAPEST 1 Alapvető meghatározások és elvek 1.. Az Asso 99 Osztályszövetség a Magyar Vitorlás Szövetség szervezeti egységeként működő, öntevékeny vitorlás flotta,

Részletesebben

_I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1..

_I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. _I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. A Magyar BMX Cross-Triál Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a BMX Cross-Trial Kerékpár sportágban, a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség (UCI) valamint a Magyar Kerékpársportok

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

BARÁTSÁG DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

BARÁTSÁG DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA BARÁTSÁG DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 1. Általános rendelkezések A BARÁTSÁG DIÁKSPORT EGYESÜLET (továbbiakban: sportegyesület) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény (Etv.) és a Sportról

Részletesebben

FPV Egyesület alapszabálya

FPV Egyesület alapszabálya FPV Egyesület alapszabálya Az FPV Egyesület a modellezés azon ágával foglalkozik, ahol modell irányítása az élő videó kép alapján történik és támogat minden olyan modellező tevékenységet, mely az irányításhoz

Részletesebben

A GÖDI SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A GÖDI SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES SZERKEZETBEN A GÖDI SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2005 ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Gödi Sport Egyesület, rövidített neve: G.S.E. 2. Az egyesület székhelye:

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály Újpalota Sportegyesület Alapszabály Az Újpalota Sportegyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

J A V A S L A T. az ÓZDINVEST Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

J A V A S L A T. az ÓZDINVEST Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására J A V A S L A T az ÓZDINVEST Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására Ózd, 2015. október 29. Előterjesztő: ÓZDINVEST Kft ügyvezetője Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. július

Részletesebben

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG Szervezeti és Működési Szabályzat 2012. október 1. A Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Iskolai Diákbizottságának Szervezeti és Működési Jelen Szervezeti és

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése ALAPSZABÁLY 1. Az egyesület neve Pozsonyi Piknik Egyesület 2. Az egyesület célja Az egyesület célja: 2.1. Az Egyesület célja a magyar kultúra megismerése és megismertetése, a hagyományok és az anyanyelv

Részletesebben

A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület Alapszabálya

A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület Alapszabálya A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület Alapszabálya I. Név Somogy Megyei Népművészeti Egyesület 7400 Kaposvár Egyenesi u. 83. Alapítási éve: 1997. Az egyesület bélyegzője: köralakban, Somogy Megyei Népművészeti

Részletesebben

ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET. Alapszabály

ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET. Alapszabály ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET Alapszabály I. Az egyesület neve, székhelye, bélyegzője 1. a. Az egyesület neve: ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET b. Az egyesület székhelye: 1047 Budapest IV., Attila utca 150. c.

Részletesebben

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A Társaság tagjai lehetnek: rendes tagok, tiszteletbeli tagok, pártoló tagok, ifjúsági tagok. 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG 2. SZAKASZ A

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL

ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL (A MÓDOSÍTÁSOK A TAGOK 2014/3., 2014/4., 2014/6. ÉS 2014/7.SZÁMÚ HATÁROZATAIN ALAPULNAK. A MÓDOSÍTÁSOKAT DŐLT BETŰS SZEDÉS JELZI.) Franciaországi Ösztöndíjasok

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Külügyi Bizottsága a jogszabályokkal és a vonatkozó egyetemi szabályzatokkal

Részletesebben

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA 1. Az Egyesület neve: Etyeki Futók Egyesülete Az Egyesület jogi személy. 2. Az Egyesület székhelye: 2091 Etyek, Magyar utca 50. 3. Az Egyesület célja: Az Etyeken

Részletesebben

GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK ÜGYRENDJE. Dunaújváros, 2014.

GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK ÜGYRENDJE. Dunaújváros, 2014. GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK ÜGYRENDJE Dunaújváros, 2014. 2 A Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár Küldöttgyűlésének ügyrendje I. Általános rendelkezések 1. A Gyöngyház Önkéntes

Részletesebben

A HATÁRO ÁT YÚLÓ KEZDEMÉ YEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTŐ SZOLGÁLATA (CESCI) FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁ AK ÜGYRE DJE

A HATÁRO ÁT YÚLÓ KEZDEMÉ YEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTŐ SZOLGÁLATA (CESCI) FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁ AK ÜGYRE DJE A HATÁRO ÁT YÚLÓ KEZDEMÉ YEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTŐ SZOLGÁLATA (CESCI) FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁ AK ÜGYRE DJE Előzmények A Magyar Köztársaság Fővárosi Bírósága által 2009. szeptember 25-én, 11. Pk. 61.285/2003/4.

Részletesebben

A PTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK BARÁTI TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLY. I. fejezet A PTE Állam- és Jogtudományi Kar Baráti Társaságának célia.

A PTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK BARÁTI TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLY. I. fejezet A PTE Állam- és Jogtudományi Kar Baráti Társaságának célia. A PTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK BARÁTI TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLY I. fejezet A PTE Állam- és Jogtudományi Kar Baráti Társaságának célia Preambulum A PTE Állam- és Jogtudományi Kara (a továbbiakban. ÁJK)

Részletesebben

Gáziparosok Országos Egyesülete Alapszabálya (a 2013. május 27. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetben)

Gáziparosok Országos Egyesülete Alapszabálya (a 2013. május 27. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetben) Gáziparosok Országos Egyesülete Alapszabálya (a 2013. május 27. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetben) 1. Az Egyesület neve, célja és jogállása Az Egyesület neve: Gáziparosok Országos Egyesülete

Részletesebben