A Magyar Röplabda Szövetség Játékvezetői Testület ALAPSZABÁLYA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Magyar Röplabda Szövetség Játékvezetői Testület ALAPSZABÁLYA 2013-2015"

Átírás

1 A Magyar Röplabda Szövetség Játékvezetői Testület ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A testület neve: Magyar Röplabda Szövetség Játékvezetői Testülete (továbbiakban: Testület). Rövidítése: MRSZ JT 2. Székhelye: Budapest, XIV. Istvánmezei út A Játékvezetői Testület a Magyar Röplabda Szövetség (továbbiakban MRSZ) szakbizottsága, s mint ilyen a Nemzetközi Röplabda Szövetség (továbbiakban: FIVB) és az Európai Röplabda Konföderáció (továbbiakban: CEV), valamint az MRSZ Alapszabályát, határozatait magára nézve kötelezőnek elismeri. II. A TESTÜLET CÉLJA 4. A terem és strandröplabda játékvezetők képzése szakmai felkészültségük emelése, a játékvezetés népszerűsítése, a játékvezetők számának növelése. 5. A Testület tagjainak érdekképviselete és érdekvédelme. 6. Tagjai erkölcsi és anyagi érdekeinek védelme, a nemzetközi eredményesség növelése. 7. Kapcsolatok ápolása és fejlesztése a nemzetközi röplabda szövetségekkel, a nemzetközi röplabda szövetségek játékvezetői és egyéb sportszervezeteivel. III. A TESTÜLET FELADATA 9. A hatáskörébe tartozó játékvezetők és ellenőrök részére: a) biztosítja a Testület Alapszabály szerinti működését, b) megszervezi az oktatást és továbbképzést, c) felügyeli és minősíti a játékvezetők munkáját, d) a tagok közül ellátja a hazai és nemzetközi mérkőzésekre való játékvezetői és ellenőri küldéssel kapcsolatos feladatokat, e) kiépíti és ápolja a nemzetközi kapcsolatokat, f) szervezi és ellenőrzi a játékvezetésre vonatkozó jogszabályok és határozatok végrehajtását, g) sportfegyelmi jogkört gyakorol. 10. a) Feladatainak ellátása érdekében a Testület a tagokra kötelező határozatot hoz, b) a Testület ellátja mindazokat a röplabdázással, illetve a játékvezetéssel kapcsolatos azon feladatokat, amelyek nem tartoznak más szervezetek hatáskörébe. 11. A Testület az MRSZ szakbizottsága, együttműködik a FIVB-vel, a CEV -vel, a nemzeti szövetségek Játékvezetői Bizottságaival, valamint a sportban dolgozó állami, társadalmi szervekkel, a sajtó és a tömegtájékoztatás szerveivel.

2 IV. A TESTÜLET TAGJAI A Testület tagsága: rendes tagokból, pártoló tagokból, tiszteletbeli tagokból áll. 12. A Testület rendes tagja lehet bármely olyan röplabda játékvezető, aki: - alapfokú röplabda játékvezetői minősítéssel rendelkezik, - belépési nyilatkozatával a Testület Alapszabályát magára nézve kötelező érvényűnek elfogadja 13. A tagfelvétel kérdésében - a 25. pont kivételével- a Testület Elnöksége dönt. A felvételt megtagadó határozat ellen a közgyűléshez lehet fellebbezni. A fellebbezést a következő közgyűlésnek kell elbírálnia. 14. A Testület tagjairól nyilvántartást vezet, amelyről információkat csak magasabb szintű jogszabályok szerint, a személyiségi jogok védelme figyelembe vételével adhat. 15. A Testület rendes tagjai és pártoló tagjai költség hozzájárulást fizetnek, amelynek mértéke egy bajnoki mérkőzésre vonatkozóan: - a hivatásos bajnokság keretében működő játékvezetők esetében: a hivatásos bajnoksági játékvezetői díjtétel. A kerettagságra vonatkozó szabályokat a Szervezeti és Működési Szabályzat rögzíti. - NB I-es kerettagok esetében: a mindenkori NB I-es játékvezetői díjtétel - NB II-es kerettagok esetében: a mindenkori NB II-es játékvezetői díjtétel - a csak ellenőri tevékenységet folytató tagok esetében a mindenkori ellenőri díjtétel - azon rendes tagok esetében, akik sem játékvezetői, sem ellenőri tevékenységet nem folytatnak, valamint a pártoló tagok esetén és a megyei bajnokságokban működő játékvezetők esetében: Ft/év A költség hozzájárulást az érvényben levő keretbesorolások alapján, egy összegben kell befizetni az Elnökség által meghatározott módon és határidőre. Mulasztás esetén a játékvezetőiellenőri tevékenység a hátralék rendezéséig felfüggesztésre kerül. l6. A rendes tagok jogai és kötelességei: A rendes tagok jogai: a) választhat és választható a Testület tisztségviselőjének (elnök, elnökségi tag, FB elnök, tag), b) a közgyűlésen felszólalhat, indítványt és javaslatot terjeszthet elő, c) felvilágosítást kérhet a Testület tevékenységéről, amelyre - igény esetén az Elnökség 30 napon belül írásban is köteles válaszolni, d) igénybe veheti a Testület szolgáltatásait, e) az I. osztályú minősítéssel rendelkező játékvezető kérheti az Elnökségtől az országos minősítés adományozását A rendes tag köteles: a) a hazai és nemzetközi röplabda mérkőzéseken - a küldési határozatnak megfelelően - játékvezetői és ellenőri feladatokat ellátni, b) aktívan részt venni a Testület mindazon tevékenységében, amelyben a közreműködést elvállalta, c) a Testület tevékenységét támogatni, munkájával segíteni, d) a költség hozzájárulást megfizetni, e) az Alapszabályt és a Testület Etikai és Fegyelmi Szabályzatát betartani,

3 f) sportszerű magatartást tanúsítani. 17. Pártoló tag A Testület pártoló tagja lehet, aki belépési nyilatkozatában vállalja a Testület célkitűzéseinek erkölcsi és anyagi támogatását, valamint a felvételét az Elnökség elfogadta. A pártoló tag jogai és kötelességei A pártoló tag jogai: a) tanácskozási joggal részt vehet a közgyűlésen, b) javaslatokat, észrevételeket tehet a Testület működésével kapcsolatban, A pártoló tag kötelességei: a) az Alapszabály betartása, b) a Testület célkitűzéseinek erkölcsi és anyagi támogatása, c) sportszerű magatartás. 18. A Testületbe való be- és kilépés önkéntes. 19. A rendes tagság felvétellel keletkezik és megszűnik a tag a) kilépésével, b.) kizárásával, c.) elhalálozásával, d) a költség hozzájárulás fizetési kötelezettség 1 éves elmulasztása miatt. 20. A játékvezetőt, ellenőrt az Ellenőrzési Bizottság javaslata alapján az Elnök és az Elnökhelyettes egyhangú döntésük alapján sorolhatják vissza alacsonyabb keretbe, amely határozatról az érintettet 15 napon belül írásban tájékoztatni kell. Ezen döntés ellen a játékvezető, ellenőr a kézhezvételtől számított 8 napon belül fellebbezéssel élhet az Elnökséghez és kérheti a rendkívüli közgyűlés összehívását a fellebbezés elbírálására. Ez esetben az Elnökségnek 1 hónapon belül össze kell ülnie és el kell bírálnia a fellebbezést. Az Elnökség döntése ellen további jogorvoslatnak helye nincs. 21. Ki kell zárni azt a személyt, a Testület tagjai sorából, akinek terhére jogerős fegyelmi határozattal ilyen tartalmú döntést hoznak, vagy aki ellen ezen üggyel összefüggésben az illetékes Bíróság elmarasztaló ítéletet hoz. Amennyiben a tag a peres eljárásban gyanúsítottként szerepel, úgy a jogerős döntésig a játékvezetői-ellenőri tevékenységét az Elnökség felfüggesztheti. A tag köteles az Elnökségnek 15 napon belül írásban jelezni, ha ellene bármely cselekmény miatt büntetőeljárás indult. Ennek elmulasztása fegyelmi vétségnek számít. 22.A pártoló tag tagsága megszűnik: a) kilépéssel, b) kizárással, c) elhalálozással, d) a költség hozzájárulás fizetési kötelezettség 1 éves elmulasztása miatt. 23. Ha a rendes tag, pártoló tag - felhívás ellenére - nem teljesíti az Alapszabályban vállalt kötelezettségeit, az Elnökség jogosult őt kizárni. 24. A rendes tag, pártoló tag a kizárásra vonatkozó határozat felülvizsgálatát kérheti a közgyűléstől, a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül. Ez esetben az Elnökségnek a rendkívüli közgyűlést 3 hónapon belül össze kell hívnia. A közgyűlés döntéséig a tagot kizártnak kell tekinteni.

4 25. Tiszteletbeli tag A közgyűlés a Testület Elnöksége, vagy bármely más tag javaslata alapján tiszteletbeli tag címet adományozhat a játékvezetői illetve a játékvezetéssel kapcsolatos több éves hazai és nemzetközi tevékenység elismeréseként. A tiszteletbeli tag jogai: a) tanácskozási joggal részt vehet a közgyűlésen, b) javaslatokat, észrevételeket tehet a Testület működésével kapcsolatosan, c) megilleti a rendes és a pártoló tagokra érvényes kedvezmények. A tiszteletbeli tagság megszűnik: a) lemondással b) elhalálozással c) a közgyűlés által történő visszahívással A tiszteletbeli tagot költség-hozzájárulás fizetési kötelezettség nem terheli. 26. A Testület szervei: a) a Közgyűlés b) az Elnökség c) a Felügyelő Bizottság d) a Bizottságok. V. A TESTÜLET SZERVEZETE VI. A KÖZGYŰLÉS 27. A Testület legfelsőbb szerve a közgyűlés. A közgyűlés a tagok összessége. 28. A közgyűlés legalább négyévenkénti összehívásáról az Elnökség gondoskodik. A meghívót a közgyűlés meghirdetett időpontja előtt legalább 30 nappal valamennyi tagnak meg kell küldeni. A meghívónak tartalmaznia kell a közgyűlés helyét, időpontját, napirendjét (1) A közgyűlés napirendjét a Testület Elnöksége állapítja meg és terjeszti a közgyűlés elé. (2) A Testület rendes közgyűlésének az alábbi napirendeket kötelezően tartalmaznia kell: a) az Elnökség szakmai és pénzügyi beszámolója, a költség hozzájárulások felhasználására vonatkozó kimutatás elfogadása; b) az Felügyelő Bizottság beszámolójának megtárgyalása, értékelése; c) a Testület tagja által beterjesztett javaslatok megtárgyalása. (3) A (2) bekezdés c) pontjában említett javaslatokat abban az esetben kell napirendre tűzni, ha azokat a közgyűlés időpontja előtt legalább két héttel írásban benyújtották az elnökségnek. Az e határidő után vagy a Testület közgyűlésén beterjesztett javaslatok abban az esetben tárgyalhatók, ha ezzel a jelenlévő tagok mindegyike egyhangúan egyetért. 29. Azokban az években, amikor közgyűlésre nem kerül sor, a költségvetésről az MRSZ JT Felügyelő Bizottsága felé kell beszámolni. A következő évi költségvetés jóváhagyása a Felügyelő Bizottság hatáskörébe tartozik. 30.A közgyűlés akkor határozatképes, ha a tagok több mint a 50%-a jelen van. A határozathoz a

5 jelen lévő tagok többségének érvényes szavazata szükséges (egyszerű szótöbbség). Szavazategyenlőség esetén a közgyűlést vezető elnök szavazata dönt. 31.Ha a közgyűlés határozatképtelen, legkésőbb 30 napon belül ismételten össze kell hívni. 32.A szavazati jog érvényes meghatalmazás útján is gyakorolható. 33. A közgyűlés a napirendi kérdésekben - általában - nyílt szavazással, személyi ügyekben és választásoknál titkos szavazással dönt. 34. Titkos szavazást kell tartani, ha a jelenlévők közül bármely rendes tag ezt indítványozza és a jelenlévők több mint egyharmada ezt kéri A szavazat érvénytelen, ha a szavazásra jogosult - nem a hivatalos szavazólapon adta le szavazatát, vagy - nem állapítható meg, hogy kire adta szavazatát, illetve - a megválasztható személyeken kívül más személyt szerepeltet a szavazólapon. 35. A közgyűlés kizárólagos hatásköre: a) az Alapszabály elfogadása és módosítása b) az Elnökség határozatainak és beszámolójának elfogadása c) az Elnökség választandó tagjainak ( Elnök, elnökségi tagok) és a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása d) a tiszteletbeli tagok megválasztása e) a tagsági viszonnyal kapcsolatos jogorvoslati kérelmek elbírálása. 36. A közgyűlésre meghívott nem testületi tagokat tanácskozási jog illeti meg. A Magyar Röplabda Szövetség mindenkori elnökét, illetve egy elnökségi tagot a közgyűlésre kötelező meghívni. 37. Választás esetén: 38. A közgyűlés először az elnök személyéről szavaz a jelöltnek állított személyek neveit tartalmazó lista alapján. Elnökjelölt az a személy lehet, akit legalább tíz tag, írásban jelöl, vagy akit a közgyűlés egyszerű szótöbbségű határozatával a jelölőlistára felvesz, és aki a jelölést elfogadja. A jelöltek nevét tartalmazó listán minden tag egy jelöltre szavazhat. Megválasztottnak az tekinthető, aki a leadott szavazatoknak több mint a felét megszerezte. Ha több jelölt esetén a választási fordulóban egyik jelölt sem kapta meg a megválasztásához szükséges szavazatot, újabb választási fordulót kell tartani, amelyben a legkevesebb szavazatot kapott jelölt nem vehet részt. Ezt követően a közgyűlés az elnökség többi tagjáról, majd a Felügyelő Bizottság elnökéről, illetve tagjairól szavaz a jelöltnek állított személyek neveit tartalmazó lista alapján. Elnökségi tagjelölt az a személy lehet, akit legalább tíz tag, írásban jelöl, vagy akit a közgyűlés egyszerű szótöbbségű határozatával a jelölőlistára felvesz, és aki a jelölést elfogadja. A jelöltek nevét tartalmazó listán minden tag annyi jelöltre szavazhat, ahány be nem töltött elnökségi, illetve Felügyelő Bizottsági helyről az adott közgyűlés dönt. Megválasztottnak az(ok) tekinthető(k), aki(k) a leadott szavazatok alapján a legnagyobb támogatást kapta(k). a) a Testület tisztségviselői visszahívhatók. A visszahívásra a közgyűlés által választott tisztségek esetén a közgyűlés, jogosult. b/ a visszahívással megüresedett hely/ek/re az illetékes testület a visszahívás alkalmával új tag/okait választ,

6 c/ az egyéb módon - elhalálozás, lemondás, stb. - megüresedett hely/ek/re a közgyűlés választja meg az új tago(ka)t. 39.A közgyűlés napirendjének megtárgyalása után bármely tag jogosult más kérdés soron kívüli tárgyalását javasolni, az Alapszabály 28. pont (3) bekezdésének második mondata szerint. A soron kívüli javaslat megtárgyalásáról a Közgyűlés nyílt szavazással dönt Rendkívüli közgyűlés Rendkívüli közgyűlést kell összehívni, ha - azt a közgyűlés tagjainak egyharmada az ok és cél megjelölésével kéri, - az Elnök, vagy az Elnökség 2/3 -a lemond, - a Felügyelő Bizottság elnöke lemond, vagy a Felügyelő Bizottság 1 főre csökken - a tagok egytizede az e tárgyban kelt kérelmet az Elnöknek beterjeszti - az Alapszabályban meghatározott egyéb esetekben. A rendkívüli közgyűlés összehívásának rendjénél a rendes közgyűlés összehívására érvényes rendelkezései az irányadók. 41. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a közgyűlés elnöke és 2 testületi tag hitelesít. VII. AZ ELNÖKSÉG 42. A közgyűlés két ülése között a Testület munkáját 7 tagú Elnökség továbbiakban:(elnökség) irányítja, amelynek mandátuma 4 évre szól. Tevékenységét munkaterv szerint végzi. 43. Rendkívüli elnökségi ülést kell összehívni, ha azt az elnök vagy elnökhelyettes, vagy legalább 3 elnökségi tag indítványozza. 44. Az ülésre napirendtől függően - amennyiben az Elnökségnek nem tagja - az illetékes bizottság vezetőjét is meg kell hívni. Az ülésen egyéb meghívottak tanácskozási joggal vehetnek részt. Az Elnökség üléseinek nyilvánosságáról saját hatáskörében dönt 45. Az ülés összehívásának időpontját, napirendjét az Elnökség határozza meg. Az ülést az elnök vezeti. Az ülésről emlékeztetőt kell készíteni. 46. Az ülés határozatképes, ha azon az elnökség tagjainak több mint fele jelen van. A határozatképtelenség miatt elhalasztott ülést 7 napon belül ismételten össze kell hívni. Az ülésen minden jelenlévő tag köteles szavazni. 47.Az Elnökség határozatait nyílt szavazás útján szótöbbséggel hozza. Bármely elnökségi tag kérésére titkos szavazás rendelhető el. 48. Az Elnökség feladatai: a) a közgyűlés összehívása, b) a közgyűlési határozatok végrehajtásának szervezése, ellenőrzése, c) a játékvezetői és az MRSZ Alapszabályával összhangban az FIVB keretekbe, illetve nemzetközi játékvezetői tanfolyamra történő jelölések jóváhagyása, d) a bizottságok munkatervének jóváhagyása, e) a rendes és a pártoló tagok felvétele, kizárása. Nemzetközi játékvezető esetében az FIVB szabályzataival összhangban a kizárásra javaslatot tehet a Magyar Röplabda Szövetség Elnöksége felé.

7 f) a Testület tisztségviselői feletti fegyelmi jogkör gyakorlása, g) az elnök javaslata alapján dönt a nem elnökségi tag bizottságvezetők kinevezéséről, h) az elnök javaslata alapján dönt a külföldi utazások személyi összetételéről, i) dönt a nemzetközi hazai mérkőzésekre, tornákra történő küldésekről, j) a Játékvezetői Testület Elnöksége szabályzatainak (így többek között a Szervezeti és Működési Szabályzat, Pénzkezelési Szabályzat, Etikai és Fegyelmi Szabályzat) megállapítása k) jóváhagyja a Testület hosszú- és középtávú szakmai programját, valamint az egyes bizottságok Működési Szabályzatát l) a hivatásos bajnokságban működő játékvezetői keret meghatározása és felülvizsgálata, valamint az érintett játékvezetők költség hozzájárulás fizetésével kapcsolatos szabályok megállapítása m) döntés mindazokban a kérdésekben, amelyeket jogszabály, alapszabály vagy a Testület közgyűlése nem utalt más szerv hatáskörébe 49.Az Elnökség tagja: a) részt vesz az Elnökség munkájában, b) felvilágosítást kérhet a Testület tevékenységéről, c) megbízás alapján képviselheti a Testületet, d) figyelemmel kíséri a Testület által hozott határozatok és ajánlások végrehajtását, e) kapcsolatot tart a Testület tagjaival, f) javaslatot tehet rendkívüli Közgyűlés összehívására g) részvétel az elnökség elé kerülő dokumentumok kimunkálásában és végrehajtásában 50. Az elnökségi tagság megszűnik: a) lemondással, b) visszahívással, c) fegyelmi úton történő kizárással, d) elhalálozással. e) a mandátum lejártával 51.Az Elnökség a Testület tagjaira kötelező határozatot hoz, amelyet a döntést követően következetesen képviselni kell. VIII. AZ ELNÖK 52.A Testület legfőbb tisztségviselője a Testület elnöke. 53.Az elnök feladatai: a) az elnökségi üléseinek összehívása és vezetése b) irányítja az Elnökség munkáját, c) képviseli a Testületet, d) a Testület Szervezeti és Működési Szabályzata alapján figyelemmel kíséri a szakbizottságok munkáját e) irányítja, ellenőrzi a közgyűlés és az Elnökség határozatainak végrehajtását,

8 f) a Testület nevében nyilatkozatot ad a hírközlő szerveknek, g) kapcsolatot tart a külföldi társtestületek illetékes vezetőivel, h) aláírási és utalványozási jogkört gyakorol. i) az elnökhelyettes kijelölése az Elnökség tagjai közül j) javaslatot tesz a nem elnökségi tag bizottságvezetők kijelölésére k) javaslatot tesz a külföldi utazások személyi összetételére l) döntési jogkört gyakorol mindazon ügyekben, amelyek az Alapszabályban nem szerepelnek és nem tartoznak a közgyűlés hatáskörébe m) évenkénti beszámolás a Magyar Röplabda Szövetség elnökének a JT tevékenységéről n) mindazon feladatoknak ellátása, amelyeket a Közgyűlés az elnök hatáskörébe utal Az elnököt akadályoztatása esetén az elnökhelyettes helyettesíti. 54. Az elnökhelyettes feladatai: IX. AZ ELNÖKHELYETTES a) az elnököt akadályoztatása esetén annak minden jogkörében helyettesíti, b) a Testület Szervezeti és Működési Szabályzata alapján figyelemmel kíséri a szakbizottságok munkáját c) fenti feladatainak ellátásához aláírási és utalványozási jogkört gyakorolhat. X. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG 55. A Közgyűlés a Testület tagjai által befizetett költség hozzájárulás felhasználásának ellenőrzésére 3 (három) tagú Felügyelő Bizottságot (továbbiakban: Bizottság) választ. Mandátuma a következő vezetőségválasztó közgyűlésig szól. 56. A Bizottság tagja a Testületben más tisztséget nem tölthet be. A Bizottságnak nem lehet tagja elnökségi tag, a Testületnél gazdasági feladatokat ellátó személy, továbbá olyan személy, akinek hozzátartozója a Testület Elnökségének tagjával, illetve a Testületnél gazdasági feladatokat ellátó személlyel hozzátartozói kapcsolatban áll. A Bizottság tagjai nem lehetnek egymás hozzátartozói. (A hozzátartozó fogalmánál a Ptk. vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.) 57.A Bizottság tevékenységét annak elnöke irányítja. 58.A Bizottság éves ellenőrzési terv alapján dolgozik, amelyről a Testület Elnökségét tájékoztatja. 59.A Bizottság feladata: a Testület tagjai által befizetett költség hozzájárulás felhasználás célszerűségének, szabályszerűségének vizsgálata 60. A Bizottság tagjai - feladataik ellátása során - jogosultak az 59.pontban felsorolt feladattal kapcsolatos bármely iratba betekinteni, a Testület tisztségviselőitől tájékoztatást kérni. 61. A Bizottság vezetője a pénzügyi ellenőrzések megkezdéséről köteles előzetesen tájékoztatni a Testület elnökét és elnökhelyettesét. Az ellenőrzés során a Bizottság a pénzügyi, a gazdasági szabályok és az MRSZ belső ellenőrzésre vonatkozó előírásai szerint kell eljárjon. 62. Az ellenőrzés tapasztalatairól a Bizottság elnöke - a vizsgálat befejezésétől számított 15 napon belül - tájékoztatja a Testület elnökét. Ha a vizsgálatok során szabálytalanságot vagy

9 rendellenességet állapít meg, egyúttal ennek megszüntetésére írásban is fel kell hívja a figyelmet. 63. A vizsgálatot követő intézkedési terv végrehajtását - ha ilyen előírásra került, az abban meghatározott határidő elteltétől számított 30 napon belül - a Bizottság utóvizsgálat keretében ellenőrzi. A Bizottság tevékenységéről a Testület Közgyűlésének köteles beszámolni XI. A BIZOTTSÁGOK 64. A Testület a szakmai munka sajátosságainak megfelelő bizottságokat működtet. 65. A szakmailag legfontosabb bizottságok: 1. Szakmai Bizottság/ok/ 2. Etikai és Fegyelmi Bizottság A szakmai bizottság/ok/ tevékenységi köre át kell az alábbi feladatokat fogja: játékvezető küldés játékvezető ellenőrzés játékvezető oktatás Vezetőit az Elnökség jelöli ki. Az Elnökség fenntartja magának azt a jogot, hogy a Testület hatékony működése érdekében újabb bizottságokat hozzon létre, működtessen. 66. A bizottságok tevékenységi körét, feladat- és munkatervét az Elnökség hagyja jóvá. XII. A TESTÜLET ANYAGI FORRÁSAI 67. A Testület anyagi forrásai, amelyet kizárólag a Közgyűlés és az Elnökség által meghatározott, a 9. ponttal összefüggő szakmai célokra lehet felhasználni: a) a tagok által befizetett költség hozzájárulás, b) rendezvényi hozzájárulások és egyéb anyagi források, c) a Testület által foglalkoztatott, nem tag játékvezetők által fizetett költség hozzájárulás XIII. ZÁRÓRENDELKEZÉSEK 68. A játékvezetők-ellenőrök fegyelmi felelősségre vonásakor a Testület az MRSZ fegyelmi szabályzatát, valamint saját etikai-fegyelmi előírásait együttesen alkalmazza. 69. Minden kinevezést, megbízást és felkérést, illetve azok visszavonását írásban kell az érintettel közölni. 70. A Testület megszűnik, ha: a) feloszlását a közgyűlés kétharmados többséggel kimondja, b) jogszabály vagy Alapszabály ellenes tevékenység miatt az MRSZ Elnöksége megszűnését rendeli el. Megszűnése esetén vagyona csak a röplabdázás céljaira fordítható. 71. Az Alapszabályt az MRSZ JT 1989.december 3-i alakuló közgyűlése elfogadta és az 1991.január 5-i, az 1992.január 4-i, 1994.január 8-i, 1997.június 15-i, 1999.június 26-i, 200l.június 24-i, 2005.június 11-i, valamint a szeptember 1 -i közgyűlése módosította.

A Magyar Röplabda Szövetség Alapszabálya Egységes szerkezetben. (Jelen alapszabály az MRSZ 2015. január 22-i Közgyűlésén került jóváhagyásra.

A Magyar Röplabda Szövetség Alapszabálya Egységes szerkezetben. (Jelen alapszabály az MRSZ 2015. január 22-i Közgyűlésén került jóváhagyásra. A Magyar Röplabda Szövetség Alapszabálya Egységes szerkezetben (Jelen alapszabály az MRSZ 2015. január 22-i Közgyűlésén került jóváhagyásra.) - változások dőlt betűvel szedve - 1. oldal I. rész ÁLTALÁNOS

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Snowboard Szövetség (a továbbiakban: MSBSZ) az Egyesülési jogról szóló 1989 évi II. törvény, a Ptk, a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI és a Sportról

Részletesebben

A MAGYAR AMERIKAI FUTBALL SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR AMERIKAI FUTBALL SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR AMERIKAI FUTBALL SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Amerikai Futball Szövetség (a továbbiakban: szövetség) az amerikai futball sportág szervezésére és irányítására

Részletesebben

ÜRÖMI MÉSZÖLY FOCISULI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. elnök

ÜRÖMI MÉSZÖLY FOCISULI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. elnök AZ ÜRÖMI MÉSZÖLY FOCISULI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Budapest, 2010. február 15. Mészöly Géza elnök 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Ürömi Mészöly Focisuli Sportegyesület (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

A MAGYAR ÖKÖLVIVÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A MAGYAR ÖKÖLVIVÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A MAGYAR ÖKÖLVIVÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szakszövetség a Magyar Köztársaságban működő, az ökölvívás sportágban sporttevékenységet folytató jogi személyek, pártoló tagok,

Részletesebben

Magyar Nemzeti Autósport Szövetség. 2015. január 7.

Magyar Nemzeti Autósport Szövetség. 2015. január 7. Magyar Nemzeti Autósport Szövetség Alapszabálya 2015. január 7. 1. (1) A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) az autó és gokart sportágak sportszövetségeként a hazai és nemzetközi

Részletesebben

A MAGYAR SÚLYEMELŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2013. A Magyar Súlyemelő Szövetség közgyűlése által 2013. március 10-én megtárgyalt és jóváhagyott változat

A MAGYAR SÚLYEMELŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2013. A Magyar Súlyemelő Szövetség közgyűlése által 2013. március 10-én megtárgyalt és jóváhagyott változat A MAGYAR SÚLYEMELŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2013. A Magyar Súlyemelő Szövetség közgyűlése által 2013. március 10-én megtárgyalt és jóváhagyott változat Tartalomjegyzék: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 II.

Részletesebben

BARÁTSÁG DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

BARÁTSÁG DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA BARÁTSÁG DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 1. Általános rendelkezések A BARÁTSÁG DIÁKSPORT EGYESÜLET (továbbiakban: sportegyesület) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény (Etv.) és a Sportról

Részletesebben

MAGYAR SPORTLÖVŐK SZÖVETSÉGE 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

MAGYAR SPORTLÖVŐK SZÖVETSÉGE 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. MAGYAR SPORTLÖVŐK SZÖVETSÉGE 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. A A MAGYAR SPORTLÖVŐK SZÖVETSÉGÉNEK A L A P S Z A B Á L Y A 2013. Elfogadta a Magyar Sportlövők Szövetségének küldöttgyűlése 2013. május

Részletesebben

MAGYAR KERÉKPÁRSPORTOK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA

MAGYAR KERÉKPÁRSPORTOK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA A MAGYAR KERÉKPÁRSPORTOK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2014 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Kerékpársportok Szövetsége (továbbiakban Szakszövetség) Magyarországon működő, a kerékpáros sportágban (amely

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI FOOTBALL CSAPATOK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA

A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI FOOTBALL CSAPATOK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI FOOTBALL CSAPATOK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. A Szövetség neve, székhelye, működési területe, alapítási éve 1. A szövetség neve: Magyarországi Amerikai

Részletesebben

MAGYAR SPORTLÖVŐK SZÖVETSÉGE 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

MAGYAR SPORTLÖVŐK SZÖVETSÉGE 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. MAGYAR SPORTLÖVŐK SZÖVETSÉGE 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. A A MAGYAR SPORTLÖVŐK SZÖVETSÉGÉNEK A L A P S Z A B Á L Y A 2015. Elfogadta a Magyar Sportlövők Szövetségének küldöttgyűlése 2015. május

Részletesebben

Magyar Kutyasport Szövetség ALAPSZABÁLY Budapest 2013. november 28.

Magyar Kutyasport Szövetség ALAPSZABÁLY Budapest 2013. november 28. Magyar Kutyasport Szövetség ALAPSZABÁLY Budapest 2013. november 28. a Magyar Kutyasport Szövetség (korábban Magyar Kutyaszánhajtó és Canicross Szövetség) 2013 november 28. napján megtartott közgyűlésén

Részletesebben

A HORT Sport Egyesület alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A HORT Sport Egyesület alapszabálya. I. Általános rendelkezések A HORT Sport Egyesület alapszabálya módosítással egységes szerkezetben I. Általános rendelkezések 1.. (1) Az egyesület tagjai a mai napon megtartott közgyűlésen elhatározták az egyesület közhasznú szervezetként

Részletesebben

A MAGYAR MARKETING SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR MARKETING SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR MARKETING SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA I. AZ EGYESÜLET JOGÁLLÁSA, ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szövetség neve magyarul: A Szövetség magyar nevének rövidítése: A Szövetség neve angolul: A Szövetség angol

Részletesebben

Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Békatutaj Szabadidősport Egyesület (továbbiakban: egyesület) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján működő,

Részletesebben

VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A I.A sportsegély és sportegyesület neve, székhelye 1. Az egyesület neve: VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET (rövidítése: VRSSE) Továbbiakban:

Részletesebben

Az Enyingi Városi Sportegyesület. Alapszabálya

Az Enyingi Városi Sportegyesület. Alapszabálya Az Enyingi Városi Sportegyesület Alapszabálya 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY Az Enyingi Városi Sportegyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján önállóan működő társadalmi

Részletesebben

MKOSZ ALAPSZABÁLY Digitálisan aláírta: Bodnár Péter László Dátum: 2015.05.20 14:27:51 +02'00'

MKOSZ ALAPSZABÁLY Digitálisan aláírta: Bodnár Péter László Dátum: 2015.05.20 14:27:51 +02'00' MKOSZ ALAPSZABÁLY A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének 2015. május 19. napi Küldöttgyűlése a szervezet Alapszabályát módosítja (módosítások kiemelve, dőlt betűvel), és egységes szerkezetben a

Részletesebben

FPV Egyesület alapszabálya

FPV Egyesület alapszabálya FPV Egyesület alapszabálya Az FPV Egyesület a modellezés azon ágával foglalkozik, ahol modell irányítása az élő videó kép alapján történik és támogat minden olyan modellező tevékenységet, mely az irányításhoz

Részletesebben

Magyar Torna Szövetség Alapszabálya

Magyar Torna Szövetség Alapszabálya Magyar Torna Szövetség Alapszabálya 1 I. Általános rendelkezések 1. (1) A Magyar Torna Szövetség a férfi torna, női torna, a ritmikus gimnasztika, az aerobik, a mindenki tornája, a gumiasztal, az akrobatikus

Részletesebben

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2014 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a Magyarországon működő, a kézilabda sportágban sporttevékenységet

Részletesebben

EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY

EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY 1 ALAPSZABÁLY I. Az Egyesület létrehozása A csatolt alakuló közgyűlés jegyzőkönyvmellékletét képező íven felsoroltak az 1989. évi II. tv. Az egyesülésről, valamint a 2004. évi I

Részletesebben

A Magyarországi Uszkárbarátok Társasága ALAPSZABÁLYA

A Magyarországi Uszkárbarátok Társasága ALAPSZABÁLYA A Magyarországi Uszkárbarátok Társasága egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület adatai 1. (1) Az Egyesület neve: Magyarországi Uszkárbarátok Társasága.

Részletesebben

CSAKAKTÍVAN SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

CSAKAKTÍVAN SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK CSAKAKTÍVAN SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. A Csakaktívan Szabadidős Sportegyesület (továbbiakban Sportegyesület) magánszemélyek és jogi személyek tevékenységét összehangoló,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY MAGYAR SAKKSZÖVETSÉG

ALAPSZABÁLY MAGYAR SAKKSZÖVETSÉG 1 ALAPSZABÁLY MAGYAR SAKKSZÖVETSÉG 2001. március 24. Módosítva: 2002..március 23-án a XIII. Közgyűlésen, a 2004. március 6-án a XV. Közgyűlésen a 2005. augusztus 28-i Rendkívüli Közgyűlésen a 2007. február

Részletesebben

FOGYATÉKKAL ÉLŐK SPORTSZERVEZETEINEK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA

FOGYATÉKKAL ÉLŐK SPORTSZERVEZETEINEK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA FOGYATÉKKAL ÉLŐK SPORTSZERVEZETEINEK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2012 1 I. fejezet Általános Rendelkezések 1 1) A Fogyatékkal Élők Sportszervezeteinek Magyarországi Szövetsége (továbbiakban:

Részletesebben

A TORDAS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A TORDAS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A TORDAS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Székhelye: 2463 Tordas Szabadság utca 87. I. Általános Rendelkezések 1 A TORDAS SPORTEGYESÜLET (a továbbiakban: Sportegyesület) az egyesülési jogról valamint a civil

Részletesebben

Szövetsége (továbbiakban: Egyesület) Pécs ISopianae Örökség Kht. 7624 Pécs, Esze Tamás u. 5. Magyar Köztársaság területe

Szövetsége (továbbiakban: Egyesület) Pécs ISopianae Örökség Kht. 7624 Pécs, Esze Tamás u. 5. Magyar Köztársaság területe 2006 1 Általános rendelkezések Az egyesület neve: Magyarországi Történeti Városok Szövetsége (továbbiakban: Egyesület) Az egyesület székhelye: Az alapítás éve: 2006 és Térségek Pécs ISopianae Örökség Kht

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések A BUDAPESTI FARKASOK AMERIKAI FUTBALL KÖZHASZNÚ EGYESÜLET módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Budapesti Farkasok Amerikai Futball Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben