1. - Közoktatás-irányítás Gyermek- és ifjúságvédelem Közoktatás-irányítás Intézményvezetői felkészítés 30

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. - Közoktatás-irányítás 1.3. - Gyermek- és ifjúságvédelem 30. 1. - Közoktatás-irányítás 1.4. - Intézményvezetői felkészítés 30"

Átírás

1 Új törekvések a pedagógus gyermek- és ifjúságvédelmi valamint a családtámogatási feladatainak ellátásában 1. - Közoktatás-irányítás Gyermek- és ifjúságvédelem A sikeres és hatékony intézményvezetés elvei és módszerei 1. - Közoktatás-irányítás Intézményvezetői felkészítés A program célja a gyermek- és ifjúságvédelem és a családtámogatás tervezéséhez, megvalósításához szükséges szakmai kompetenciák fejlesztése. A továbbképzési program célja, hogy a résztvevők a feldolgozott elméleti és gyakorlati információk segítségével ismereteket szerezzenek a vezetői szerepeket és feladatokat érintő változásokról. A program elsődleges célja tisztázni és világossá tenni a vezetői munkát érintő szükséges változásokat (vezetésfejlesztésszervezetfejlesztés, személyzetfejlesztés-hr, teljesítményminőségfejlesztés) és ezek intézményi adekvát alkalmazhatóságát. Második cél, hogy a résztvevők képesek legyenek áttekinteni a sikeres és hatékony intézményvezetés alapelveit, tevékenységi területeit és ezek szervezetet befolyásoló erejét. Felkészítés a mentorálás mesterségére 2. - Szervezet- és minőségfejlesztés Szakértő-, mentorfelkészítés A továbbképzés célja a referencia-intézményben dolgozó pedagógusok felkészítése a mentori munkára, a leendő mentorok tanácsadói attitűdjének, felnőttképzési kompetenciáinak kialakítása, az adaptív tanulás és az önfejlesztő gyakorlat megerősítésének, a mentorálás módszertanának elsajátítása, gyakorlása. Mérés-értékelési alapismeretek az óvodában 3. - Mérés-értékelés Intézményértékelés Cél a résztvevők szakmai tudásának, felkészültségnek bővítése az óvodás gyermekek nyomon követése, az óvoda iskola átmenetet támogató újszerű diagnosztikai eljárások, módszerek megismerése, az eredmények szakszerű elemzése, a hatékony fejlesztés érdekében. Tanulási magatartási zavarok serdülő korban 5. - Gyógypedagógia, fejlesztőpedagógia Fejlesztőpedagógia A továbbképzés célja, hogy a éves korosztállyal foglalkozó pedagógusok korszerű, átfogó, elméleti és gyakorlati ismeretekre tegyenek szert a diákok körében tapasztalható tanulási és magatartási zavarok felismerése és kezelése érdekében. További cél, hogy a pedagógusok megismerjék az átalakuló pedagógiai szakszolgálati rendszer felépítését, működését, az együttműködés lehetőségeit. 1/7

2 Új tanulásszervezési eljárások (differenciálás, kooperatív tanulás, pedagógiai projekt, tantárgytömbösítés és epocha) 6. - Tanítás-tanulás Pedagógiai módszerek A résztvevők ismerjék meg az új tanulásirányítási eljárásokat, elevenítsék fel a korábban tanult tanulásszervezési ismereteiket, egészítsék ki módszertani tudásukat az újszerű tanulásszervezési eljárásokat illetően. A kooperatív tanulás, mint együttműködő tanulási forma 6. - Tanítás-tanulás Pedagógiai módszerek Cél, hogy a résztvevők megtapasztalhassák gyakorlati tevékenységeken keresztül a kooperatív tanulás négy alapelvét, illetve azok egy időben érvényesülését. További cél bemutatni és megismertetni a legalapvetőbb csoportalkotási és ismeret-feldolgozó módszereket, illetve fejlesztő játékokat. A projektpedagógia alkalmazása a sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében-oktatásában 6. - Tanítás-tanulás Pedagógiai módszerek A képzés résztvevői megismerik a projektoktatás hagyományait, a projektkészítés technikáit, a projektekben történő tananyagszervezés sajátosságait, s így egy olyan tanulás szervezési mód ismeretével bővülhet pedagógiai eszköztáruk, mely segítséget nyújthat számukra ahhoz, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése minél hatékonyabban valósulhasson meg. Csapatépítés 6. - Tanítás-tanulás Pedagógiai módszerek A képzésen résztvevők ismerjék a csapatok létrehozásának, a csoportok fejlődésének, működésének, ellenállásának elméleti hátterét. 2/7

3 Drámapedagógiai eszközök alkalmazása a sajátos nevelési igényű tanulók integrációjában 6. - Tanítás-tanulás Pedagógiai módszerek 60 Az elsődleges cél, hogy a sajátos nevelési igényű tanulók ép társaikkal való együttnevelése terén dolgozó szakembereket, pedagógusokat felvértezze az e munkát hatékonyabbá és innovatívabbá tevő drámapedagógiai eszköztár alkalmazásának tágabb ismereteivel és pedagógiai eszközrendszerének a tanítási drámára vonatkozó alapjaival. A csoportvezetés módszertana Tanítás-tanulás Pedagógiai módszerek A célok között kiemelt helyen szerepel a gyakorló pedagógusok attitűdjének és szemléletének változtatása, annak a személyes megtapasztalása, hogy a csoportban történő egyéni fejlesztés fáradságos, lassúbb, ám a leghatékonyabban fejleszti az egyéni kompetenciákat, különösen a szociális, értékorientációs képességek körét. A program célja továbbá a csoportvezetői kompetenciák fejlesztését szolgáló gyakorlati technikák elsajátítása, amelyekkel ötvözni lehet az egyéni kompetenciafejlesztés és a csoporthatékonyság facilitálásának szociálpszichológiai, pedagógiai eszközrendszerét. Korszerű ismeretek és lehetőségek a természettudományos oktatásban 6. - Tanítás-tanulás Pedagógiai módszerek A képzés célja a szakmai kompetencia fejlesztése a pedagógusképzésben megszerzett szakmai, szaktudományos ismeretek frissítése, az egyes tudományterületeken megszületett korszerű módszerek (mint például az IBSE-alapú oktatás, vagy a lényegkiemelési-, szövegértelmezési-, rögzítéses-, érzelmi térképes-, gondolattérképes-, mentális térképes módszerek) megismerése által. A tanfolyam feladata továbbá a NAT-ban és a kerettantervben kiemelt hangsúllyal szereplő digitális kompetencia fejlesztése olyan ismeretek átadása által, amelyek segítségével a résztvevők képesek lesznek elektronikus és papír alapú ismeretterjesztő tartalmak, tananyagok, feladatlapok készítésére. 3/7

4 Tehetségfelismerés és tehetségprojekt kidolgozása az óvodában Tehetséggondozás gazdagító programokkal Habilitációs és rehabilitációs tevékenységek alkalmazása a sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében-oktatásában 7. - Tehetséggondozás Tehetséggondozás 7. - Tehetséggondozás Tehetséggondozás 8. - Esélyegyenlőség Integráció A képzésben részt vevő pedagógusok ismerjék meg az óvodás kori tehetséggondozás életkorhoz igazodó jellemzőit, valamint a pszichológiai, pedagógiai módszerek lehetőségeit az óvodás tehetségazonosításban és a fejlesztésében. A résztvevők ismerjék meg a tehetség fogalmát, korszerű komplex szemléletét, a tehetséggondozás szakaszait és jellemzőit, a tehetségazonosítással és a tehetségfejlesztéssel kapcsolatos alapvető fogalmakat, a tehetséggondozás lehetséges módszereit és eszközeit. A tehetségígéretek erős oldalának fejlesztése mellett tartsák szem előtt az esetleges gyenge oldal támogatását és a lazító programok szükségességét. Jussanak olyan gyakorlati ismeretek birtokába, melyek segítségével képesek lesznek komplex tehetséggondozó gazdagító projekt kidolgozására és megvalósítására. Ismerjék meg a tehetséggondozás gyakorlati fogásait, a tehetséggondozó, tehetségfejlesztő foglalkozások módszertanát, a tehetséggondozással kapcsolatos pedagógusszerepeket, vezetési technikákat. A cél az, hogy a résztvevőkben alakuljanak ki olyan kompetenciák, melyek felhasználhatók saját nevelési-oktatási gyakorlatukban, melyek erősítik az együttnevelés iránti elkötelezettségüket. A differenciálás megvalósításának lehetőségei a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók integrált oktatásában 8. - Esélyegyenlőség Integráció A résztvevők megismertetése a tanórai differenciálás megvalósításának gyakorlati lehetőségeivel, a sajátos nevelési igényű tanulók sajátosságaival. A résztvevők saját élményű tapasztalatot szerezzenek a tanulási stílusoknak megfelelő tanulásszervezésről, a differenciált munka szervezéséről, az önálló tanulási technikákról. A résztvevők megismerjék a sajátos nevelési igényű tanulókra vonatkozó jogszabályi előírásokat. A gyakorlatok során a résztvevőknek lehetőségük nyíljon a fejlesztési tevékenység megtervezésére, kipróbálására. 4/7

5 A mentálhigiénés szemléletmód és technikák érvényesítése a pedagógus kompetenciájában (Egészségnevelés, mentálhigiéné) Egészségnevelés és mentálhigiéné A program elősegíti, hogy a pedagógus kellő szakmai önismeret birtokában egységben lássa és kezelje a gyerek és családjának problémáit, illetve életvezetésének nehézségeit. Konfliktuskezelés, problémamegoldás (folyamatba ágyazott pedagógustovábbképzés) (Egészségnevelés, mentálhigiéné) Erőszak- és konfliktuskezelés A továbbképzés célja, hogy résztvevők mindennapi pedagógiai, nevelőtestületi munkájába, partnereikkel (pl. tanulók, szülők, kollégák) való együttműködésükbe épüljön be a konfliktushelyzetek felismerése, a konfliktuskezelés konstruktív megoldása, a problémamegoldás módszertana és a strukturált esetmegbeszélés. Konfliktuskezelés, problémamegoldás (folyamatba ágyazott pedagógustovábbképzés) (Egészségnevelés, mentálhigiéné) Erőszak- és konfliktuskezelés A továbbképzés célja, hogy résztvevők mindennapi pedagógiai, nevelőtestületi munkájába, partnereikkel (pl. tanulók, szülők, kollégák) való együttműködésükbe épüljön be a konfliktushelyzetek felismerése, a konfliktuskezelés konstruktív megoldása, a problémamegoldás módszertana és a strukturált esetmegbeszélés. Áldozatok nélkül - Konfliktusok hatékony kezelése és a mediálás (Egészségnevelés, mentálhigiéné) Erőszak- és konfliktuskezelés Cél, hogy a tréning sikeres elvégzésével a résztvevők behatóan ismerjék meg a konfliktus fogalmát, a konfliktusok jellemzőit, típusait és különböző szintjeit, legyenek tisztában mind az intra-, mind pedig az interperszonális szinten kialakuló konfliktusokat kiváltó okokkal és a környezet szerepével. 5/7

6 Erdei iskoláról erdei iskolában - saját élmény alapú továbbképzés (Környezeti nevelés) Környezettudatosságra nevelés 60 A továbbképzés célja, hogy megismertesse a résztvevőkkel az erdei iskolai nevelés fogalmát, tartalmát, módszereit, valamint pedagógiai jelentőségét, és betekintést adjon a vonatkozó szakirodalomba oly módon, hogy a résztvevők a szükséges kompetenciákat a továbbképzés során saját élmények útján szerzik meg. Differenciálás, viselkedésrendezés az óvodában (Óvodai nevelés) Óvodai nevelés A képzés olyan speciális pedagógiai elméleti és módszertani ismereteket nyújt, amelyek elősegítik az egyéni eltérések felismerését, a differenciált fejlesztés alkalmazását. ÓVODÁBÓL ISKOLÁBA AZ ISKOLAKÉSZÜLTSÉG KULCSAI (Óvodai nevelés) Óvodai nevelés Az óvoda iskola átmenet főbb kérdéseinek az új tudományos eredmények tükrében és korszerű szemlélettel történő újragondolása, az óvodás és a kisiskolás korosztályt nevelő szakemberek (hangsúlyozottan az óvodapedagógusok, a tanítók és a fejlesztő pedagógusok) szakmai-elméleti felkészültségének gazdagítása. Cselekvő, felfedező tevékenység szervezésének módszertana az óvodában (Óvodai nevelés) Óvodai nevelés Továbbképzésünk célja az óvodapedagógusok hozzásegítése ahhoz, hogy módszertani kultúrájukat korunk kihívásaihoz, a változásokhoz tudják igazítani. Korszerű szemlélet az óvodai környezeti nevelésben (Óvodai nevelés) Óvodai nevelés Cél olyan tevékenységek szerepének tudatosítása, amelyek a leghatékonyabbak az óvodáskorú gyermek személyiségének formálásában és a környezeti nevelés újszerű feladatainak megvalósításában. Kompetenciafejlesztés az óvodában (Óvodai nevelés) Óvodai nevelés A kompetencia alapú óvodapedagógia elméleti és gyakorlati megismertetése az Óvodai nevelés országos alapprogramjához kapcsolódóan. 6/7

7 Légy hű magadhoz... - Elméleti és módszertani továbbképzés az erkölcstan oktatásához (1-8. évfolyam) Emberismeret és etika 60 A továbbképzési program a magyar köznevelésben új tartalmi területként megjelenő általános iskolai erkölcstan órák vezetésére kívánja felkészíteni az érintett pedagógusokat. Pénzügyi és gazdálkodási ismeretek az iskolában Életvitel és gyakorlati ismeretek A képzésben részt vevők ismerjék meg mindazokat a korszerű anyagokat, programokat és módszereket személyes élményt szerezve, amelyek a mai pénzügyi, gazdálkodási ismeretek oktatása és fejlesztése kapcsán kifejlesztésre kerültek. Testnevelés a 21. században Testnevelés és sport 60 A résztvevők megismerik a korszerű, fejlődésközpontú, egészségorientált testnevelési szemléletű foglalkozásokat, a modern óvodai és iskolai testnevelés/mozgásfejlesztés alapelveit és azok alkalmazását a direkt és indirekt tevékenységszervezési (tanítási) stílusok mellett. Folyamatosság és átmenet az általános iskola és a középiskola között az angolnyelv-oktatás terén Angol nyelv A továbbképzés célja, hogy a résztvevők megismerjék azokat a kimeneti követelményeket, melyekre építhetnek a középiskolába lépő tanulók idegennyelv-oktatásában valamint azokat az eszközöket és eljárásokat, melyek segítségével mérhetik a belépők tudását. A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása szociális, életviteli és környezeti kompetenciák fejlesztése az évfolyamon Életvitel és gyakorlati ismeretek A képzés célja a kompetencia alapú szövegértés-szövegalkotás elméleti, pedagógiai, pszichológiai, szakmai, módszertani hátterének és ezek gyakorlatban való alkalmazásának megismerése. A képzés során a pedagógusok megismerkednek a korszerű szövegértésszövegalkotás tanításának: alapelveivel, motivációs bázisával, képességfejlesztési fókuszaival, a tanítástervezés és a tanulásirányítás sajátosságaival, dokumentumaival. 7/7

8 Jövőorientált-egészségtudatos testnevelés: a rekreációs és élethosszig tartó mozgáskultúra kialakítása az áramlatélményen keresztül (Flow) a testnevelés és sport műveltségterület eszközeivel Testnevelés és sport A továbbképzés célja, hogy a résztvevők ismerkedjenek meg a jövőorientált-egészségtudatos szemlélet alapjaival, továbbá ismerjék meg a rekreációs és élethosszig tartó mozgáskultúra kialakításhoz szükséges újszerű oktatás-módszertani fogásokat. A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása szövegértés-szövegalkotás az 5-8. évfolyamon Magyar nyelv és irodalom A képzés célja a kompetencia alapú szövegértés-szövegalkotás elméleti, pedagógiai, pszichológiai, szakmai, módszertani hátterének és ezek gyakorlatban való alkalmazásának megismerése. A képzés során a pedagógusok megismerkednek a korszerű szövegértésszövegalkotás tanításának: alapelveivel, motivációs bázisával, képességfejlesztési fókuszaival, a tanítástervezés és a tanulásirányítás sajátosságaival, dokumentumaival. A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása matematika az 5 8. évfolyam számára Matematika A közoktatásban dolgozó pedagógusok felkészítése a matematika kompetenciafejlesztésre irányuló programcsomagok alkalmazására, a helyi sajátosságokhoz való adaptálásra. A továbbképzés fő célja a programcsomagok bevezetésének pedagógiai, pszichológiai, szakmai indokainak, módszertanának megismerése. A modulok használatának elsajátítása. 8/7

9 A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása az életpálya-építési kompetenciák fejlesztése az évfolyamon Magyar nyelv és irodalom A képzés célja a kompetencia alapú szövegértés-szövegalkotás elméleti, pedagógiai, pszichológiai, szakmai, módszertani hátterének és ezek gyakorlatban való alkalmazásának megismerése. A képzés során a pedagógusok megismerkednek a korszerű szövegértésszövegalkotás tanításának: - alapelveivel - motivációs bázisával - képességfejlesztési fókuszaival - a tanítástervezés és a tanulásirányítás sajátosságaival - dokumentumaival. A felnövekvő generáció egészségtudatos életmódjának kialakítása az egészségre nevelés eszközeinek segítségével (Egészségnevelés, mentálhigiéné) Egészségnevelés és mentálhigiéné A továbbképzés célja olyan elméleti és gyakorlati ismeretek átadása, amelyek képessé teszik a résztvevőket az egészségkultúra területeinek összefüggéseiben történő értelmezésére, továbbá a magyar társadalom egészségkultúra területén meglévő hiányosságainak megismerésére. Fontos cél, hogy mindezek által a résztvevők képessé váljanak (saját szakterületükön belül és a tanulók életkori- és személyiségi sajátosságainak figyelembevételével) pozitív gondolkodású, egészségtudatos személyiséggel rendelkező, fiatal generációk nevelésére. Ismerjék meg a környezetvédelem, a környezettudatos élet alapjait, a korszerű táplálkozás lehetőségeit, a mozgás, a sport személyiségfejlesztő hatását. INTERAKTÍV ESZKÖZÖK ÉS MÓDSZEREK HASZNÁLATA A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS TÁRGYAK TANÍTÁSÁBAN Számítástechnika, informatika Infokommunikációs technológia A képzésen résztvevők ismerjék az interaktív tábla és a feleltető rendszer nyújtotta lehetőségeket, azokat a lehetőségeket, amelyekkel képesek beépíteni azokat a napi természettudományos oktatásba. 9/7

10 IKT eszközök a tanítás-tanulás szolgálatában a tanórán Számítástechnika, informatika Infokommunikációs technológia A képzésben résztvevők olyan IKT ismeretekre tegyenek szert, melyekre alapozva hatékonyabban tudják fejleszteni a tanulók készségeit és képességeit. Ismerjék az interaktív tábla, a projektor és a hordozható számítógép használatát, valamint azokat a módszereket, amelyek lehetővé teszik az IKT eszközök használatát tanórákon. 10/7

Pályázati tevékenységeink

Pályázati tevékenységeink Pályázati tevékenységeink A RAABE KLETT Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft. az elmúlt időszakban számos pályázat megvalósításában vett részt, segítve ezzel a pályázó intézményeket. Tanfolyamokat, továbbképzéseket,

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2012/2013

TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2012/2013 A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ nyilvántartási száma: 05-0062-05 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-2180 TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2012/2013 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Szakirányú továbbképzések képzési és kimeneti követelményei. Kisgyermek pedagógia (óvodapedagógusok részére)...25

TARTALOMJEGYZÉK. Szakirányú továbbképzések képzési és kimeneti követelményei. Kisgyermek pedagógia (óvodapedagógusok részére)...25 TARTALOMJEGYZÉK Szakirányú továbbképzések képzési és kimeneti követelményei Szakirányú továbbképzések Egészségfejlesztő mentálhigiéne...2 Gyakorlatvezető mentortanár...5 Kisgyermek pedagógia (óvodapedagógusok

Részletesebben

Klauzál Gábor Általános Iskola Pedagógiai Programja

Klauzál Gábor Általános Iskola Pedagógiai Programja Az elfogadás olyan, mint a termékeny talaj, amely lehetővé teszi, hogy a kis mag olyan gyönyörű virággá fejlődjön, amilyenné belső lehetőségei csak engedik. A talaj kioldja a mag fejlődési képességét,

Részletesebben

Szent József Katolikus Általános Iskola

Szent József Katolikus Általános Iskola Szent József Katolikus Általános Iskola Kiskunhalas OM:027803 Pedagógiai Program Nevelési Program 2010. október Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 2 1.1 Az iskola küldetésnyilatkozata... 2 1.2 Az iskola létrehozásának

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó... 2. Összefoglaló táblázat a 2008/2009. tanév továbbképzéseiről... 4. A piktogramok magyarázata... 10

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó... 2. Összefoglaló táblázat a 2008/2009. tanév továbbképzéseiről... 4. A piktogramok magyarázata... 10 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 2 Összefoglaló táblázat a 2008/2009. tanév továbbképzéseiről... 4 A piktogramok magyarázata... 10 A képzési programok témasorrendje: Magyar nyelv és irodalom... 11 Idegen nyelv...

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS KOMPETENCIA ALAPÚ PEDAGÓGUSRA VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSAINAK SZEMPONTRENDSZERE

AZ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS KOMPETENCIA ALAPÚ PEDAGÓGUSRA VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSAINAK SZEMPONTRENDSZERE AZ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS KOMPETENCIA ALAPÚ PEDAGÓGUSRA VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSAINAK SZEMPONTRENDSZERE Kérdőív megnevezése AZ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS KOMPETENCIA ALAPÚ PEDAGÓGUSRA VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSAINAK

Részletesebben

Képzés neve Helyszín Időpont Étrékelő kérdőívet kitöltők

Képzés neve Helyszín Időpont Étrékelő kérdőívet kitöltők Képzés neve Helyszín Időpont Étrékelő kérdőívet kitöltők Összesített elégedettségi átlag (fő) A FELNÖVEKVŐ GENERÁCIÓ EGÉSZSÉGTUDATOS ÉLETMÓDJÁNAK Nyírteleki Általános Iskola, 4461 KIALAKÍTÁSA AZ EGÉSZSÉGRE

Részletesebben

NEMZETI ALAPTANTERV 2012. Nyilvános vitaanyag

NEMZETI ALAPTANTERV 2012. Nyilvános vitaanyag NEMZETI ALAPTANTERV 2012 Nyilvános vitaanyag 2 Tartalom I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI... 5 1. A köznevelés feladata és értékei... 5 1.1. Fejlesztési

Részletesebben

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 0 2013 Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 3 1.1.1 Az iskolánkban folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei

Részletesebben

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG Reményhír Középiskola, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 1 Tartalom 1. Iskolánk jövőképe- Az iskola küldetése...

Részletesebben

A SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

A SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAM

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAM KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAM Székesfehérvár 2010. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az alapító okirat főbb gondolataiból... 3 2. Küldetésnyilatkozat... 4 3. Helyzetelemzés... 4 4. Az iskolában folyó

Részletesebben

Pedagógiai program 2014 1

Pedagógiai program 2014 1 Pedagógiai program 2014 1 TARTALOMJEGYZÉK: 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 4 2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 18 3. Az

Részletesebben

A JÁSZÁROKSZÁLLÁSI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

A JÁSZÁROKSZÁLLÁSI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA -0- Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson

Részletesebben

Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4625 Záhony, József Attila út 48.

Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4625 Záhony, József Attila út 48. Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4625 Záhony, József Attila út 48. ZÁHONYI ÁRPÁD VEZÉR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2013) Záhonyi

Részletesebben

A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok

A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok Bevezetés Mielőtt a tehetséggondozásra felkészítő pedagógusképzés

Részletesebben

Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat PEDAGÓGIAI PROGRAM

Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat PEDAGÓGIAI PROGRAM 650 Mezőberény, Petőfi út 17-19. Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat TARTALOM Bevezetés 5. oldal I. AZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Pedagógiai program Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola 2014. szeptember

Pedagógiai program Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola 2014. szeptember Pedagógiai program Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola 2014. szeptember TARTALOMJEGYZÉK 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 4 1.2. Az intézmény

Részletesebben

Pedagógiai program. Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Tiszaújváros 2014. Készült: 2014. október

Pedagógiai program. Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Tiszaújváros 2014. Készült: 2014. október Pedagógiai program Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Tiszaújváros 2014 Készült: 2014. október TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 5 I. NEVELÉSI PROGRAM... 9 1. Az iskolában folyó

Részletesebben

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM I. PREAMBULUM Az iskola hivatalos neve: Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Az iskola fenntartója: KLIK Budapesti IV. kerületi Tankerülete Működési

Részletesebben

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 8 1. Bevezető... 8 1.1 Intézményünk bemutatása... 10 1.2 Bay Zoltán Általános Iskola Tagintézmény... 13 2.

Részletesebben

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 6800 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENT ISTVÁN U.75. telefon /fax: 62/245-066 e-mail: iskola@szentistvanisk.hu szentistvanisk.hu

Részletesebben

Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015

Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015 Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015 Tartalomjegyzék Bevezető... 2 I. NEVELÉSI PROGRAM... 7 1. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 2840 Oroszlány Táncsics Mihály út 42. Telefon: 34/360-172 Fax: 34/360-965 Email: info@jozsefattila.hu Honlap: www.jozsefattila.hu

Részletesebben

KISS GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

KISS GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KISS GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010 1 Higgy a gyermekben! S érezze meg ezt határozottan rólad! (Kiss Géza) Kiss Géza fa domborműve (Szatyor

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010. _ PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010. József Attila Általános Iskola 2840 Oroszlány Táncsics Mihály út 42. Telefon: 34/360-172 Fax: 34/360-965 Email:info@jozsefattila.hu Honlap: www.jozsfattila.hu 1 " Az iskola dolga,

Részletesebben

DR. HEPP FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DR. HEPP FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DR. HEPP FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Jóváhagyta: Deákné Domonkos Julianna igazgató Békés, 2014. 1 CÍMJEGYZÉK Bevezető 1. Az iskola adatai 2. Iskolánk jövőképe

Részletesebben

Pedagógiai Program 1

Pedagógiai Program 1 Pedagógiai Program 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola 2013. 2 TARTALOM I. Bevezető... 7 1. Helyzetelemzés... 7 1.1. A környezet... 7 1.2. Az intézmény múltjáról... 7 1.2.1.

Részletesebben