Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Intézménye

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Intézménye"

Átírás

1 Részletes értékelés 1/ Egészségügy találkozás Gyermek fogászat 5226 Területi védınık tanácsadás 6131 szaklátogatás 8098 Iskola védınık 1656 Otthoni szakápolás 490 Szakellátás Összesen Alapellátás Intézményünk egészségügyi tevékenysége az eddig mőködtetett alapellátáson kívül szakellátási tevékenységgel is bıvül. Összesített betegforgalmi adatokat az alábbi táblázat mutatja folyamán alkalommal került páciens ellátásra intézményünk keretein belül. Gyermekfogászat A gyermek- és ifjúsági fogászati tevékenység közalkalmazottakkal, 3 fı fogszakorvossal és 3 fı fogászati szakasszisztenssel mőködik. Ellátási kötelezettség: A kerület bölcsıdéjébe, óvodáiba általános iskoláiba járó gyermekek és szerzıdés alapján a Qualitás Gimnázium tanulóit látjuk el. Ezen felül a 18 éves korig minden soroksári gyermeket. Nehéz meghatározni a pontos ellátotti számot, hiszen sokan más kerületbe járnak iskolába, ill. iskoláinkba is számos nem kerületi lakos jár. Ellátási kötelezettség Fı 0-18 éves korosztály 4446 Bölcsıdés 48 Óvodás 654 Ált. iskolás 1947 Qulaitas Gimnázium 210 Összesen oldal, összesen 68.oldal

2 Tevékenységi kör: - A szervezett oktatásban résztvevı gyerekek fogászati szőrıvizsgálata és kezelése (csoportosan) évente két alkalommal történik. - Fogászati prevenciós elıadást az általános iskolák alsó tagozatos tanulói részére évente egy alkalommal tartunk. - Az óvodás és bölcsıdés csoportok szőrıvizsgálata évben egy alkalommal történt meg, felvilágosító, prevenciós elıadással egybekötve. - ÁNTSZ ellenırzés évben rendelésenként egy alkalommal történt augusztus és szeptember hónapban. Célja: a higiénés és közegészségügyi elıírások, követelmények betartása évi statisztikai adatok: Szervezett napi szakorvosi órák száma: 18 Teljesített évi összes orvosi munkaóra: Összes gyógykezelések száma: fı Átlagban: fı/orvos Dr. Horváth Judit Dr. Soltész Marianna Dr. Sós Margit Éves összes betegforgalom: Havi átlag betegszám/orvos: fı fı fı fı 145 fı Csoportos kezelések száma évben: Dr. Horváth Judit Dr. Soltész Marianna Dr. Sós Margit 34 csoport 66 csoport 54 csoport A kezelések során olyan gyerekeket is ellátunk, akiknek speciális betegsége van. Pl. vérszegénység, gyógyszerallergia, epilepszia, diabetes mellitus, asthma bronchiale (veszélyeztetett gyerekek). A XXIII. kerületben 136 ilyen gyereket tartunk nyílván. 18.oldal, összesen 68.oldal

3 A gyermek fogorvosi ellátás évi bevételeinek és kiadásainak alakulása: e Ft-ban BEVÉTELEK Módosított Teljesítés e elıirányzat Ft Megoszlási % Index % OEP Támogatás ,38% 96,80% Függı bevételek ,91% Önkormányzati hozzájárulás ,53% 102,03% ÖSSZESEN: ,00% 95,39% KIADÁSOK Módosított elıirányzat Teljesítés e Ft Megoszlási % Index % Felhalmozási kiadások ,30% 100,00% Személyi juttatások és járulékai ,40% 98,06% Dologi kiadások ,43% 82,26% Egyéb (folyó) kiadások ,60% 116,38% Függı, átfutó, kiegyenlítı tételek ,26% ÖSSZESEN: ,00% 95,39% Bevétel: A szakfeladat mőködését 56,38 %-ban az OEP finanszírozta a havonkénti fix díjazás mellett - a gyermekfogászok teljesítménye alapján. Éves szinten e Ft volt a feladat ellátására leutalt támogatás összege. A kiadások nem OEP által finanszírozott összegét az Önkormányzati támogatás biztosította. 19.oldal, összesen 68.oldal

4 Kiadás: Felhalmozási célú kiadás 55 e Ft + 13 e Ft áfa összegben történt a dologi kiadási elıirányzatok átcsoportosításából: Fejlesztettük a gyermekfogászatot, 2 db nyomtató beszerzésére került sor 54 e Ft + ÁFA összegben. Az összkiadás 82,4 %-át kitevı rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások és járulékai e Ft-os teljesítése 438 e Ft-tal volt kevesebb az elızı évi költségekhez képest ben 1 fı részére 702 e Ft (+járulékai) jubileumi jutalom címén kifizetésre került. A dologi kiadások 44,2 %-át, azaz e Ft+Áfa-t fordítottunk szakmai anyag és kis értékő tárgyi eszköz beszerzésére. Az elızı évhez viszonyítva (2008) nettó 136 e Ft-tal kevesebbet költöttünk szakmai anyagokra. A kiadásokon belül a készletbeszerzésbıl, szolgáltatásból és a különféle egyéb folyó kiadásoknál összességében 772 e Ft megtakarítás keletkezett. 20.oldal, összesen 68.oldal

5 Védınıi szolgálat és iskola-egészségügy Területi védınıi ellátás ( anya -, gyermek- és csecsemıvédelem ): A XXIII. kerületben 7 területi védınıi állásban 6 kolléganı dolgozik, egy állást helyettesítéssel látnak el. A munkát két gyermekrendelıben végezik. Ebbıl 4 védını a Táncsics M. u sz. alatt, 2 védını pedig a XX. Pacsirta u sz. alatti rendelıben dolgozik. A Pacsirta utcai telephelyen a csecsemı és terhes tanácsadások továbbra is közös helyiségben, de elkülönült idıpontokban zajlanak a XX. kerületi védınıkkel megosztva. A területi védınık által gondozottak köre nem változott. Várandós anyák, 0-6 éves korú gyermekek, és 7-18 éves, oktatási intézménybe nem járó otthon gondozott tanköteles korú gyermekek tartoznak az ellátandók közé. A körzetek nagy kiterjedésőek. Részben csak gyalogosan vagy kerékpárral közelíthetık meg ( Péteri major, Milleneum telep,. Duna part, Vizisport utca) ben a területi védınık által gondozott családok, gyermekek és terhesek száma, gyerekek életkori megoszlása az alábbi táblázatban olvasható: Újonnan nyilvántartott terhes (2009) Gondozottak fı család Veszélyeztetett* Koraszülött Gondozott család éves korig éves korig éves korig éves korig 4 0 Várandós anyák Gondozott gyermekek Összesen * Egészségügyi és/vagy szociális (környezeti) ok miatt 2009 januártól a 0-6 éves korig az életkorhoz kötött szőrıvizsgálatok, látásélesség, hallás vizsgálat, mozgás szervi vizsgálat, testmagasság, testtömeg, pszichomotoros fejlettség szőrése, vérnyomás mérés a védınıi önálló tanácsadáson történik a szülık jelenlétében. 21.oldal, összesen 68.oldal

6 Kiszőrtek száma Életkor Fı látás hallás mozgásfejlıdés beszéd értelmi Egyéb elvált. Összesen hónapos hónapos hónapos 5 1 éves éves éves éves éves éves Összes A szőréseken kívül segítenek a szülıknek megoldást találni a felmerülı szociális, egészségügyi és családi problémákkal kapcsolatban, ezen kívül táplálási,- nevelési,- gondozási tanácsokat adunk, súlygyarapodást mérünk. Szükség esetén PRÓBA- SZOPTATÁSOK elvégzésére adnak lehetıséget az édesanyáknak. A közösségbe kerülı (bölcsıdébe, óvodába menı) gyermekeknek környezettanulmányokat írnak a védınık. Minden védını a gyermekorvossal együtt is tart egészséges tanácsadást, itt 0-18 éves korú gyermekeket látunk el. A tanácsadás forgalmi adatai: Tanácsadás Önálló védınıi Védını orvossal Összesen 0-1 éves korig Gondozott 1-3 éves korig gyermekek 3-6 éves korig éves korig Várandós anyák Összesen oldal, összesen 68.oldal

7 Családoknál felhívjuk a figyelmet a szőrıvizsgálatok fontosságára, önvizsgálatra tanítunk. Nıvédelmi tevékenységet folytatunk: egészséges életmód mindennapos testmozgás szorgalmazása dohányzás elkerülése emlı önvizsgálat méhnyak szőrés fogamzásgátlás a nem kívánt terhesség megelızésére Külön feladat a várandós anyák gondozása. Részben a rendelıben önálló védınıi terhes tanácsadáson lásd fenti táblázat részben az otthonokban történı meglátogatásból áll. Látogatások forgalmi adatai: Szorosan vett gyermekvédelmi tevékenység Látogatási formák család fı Várandós anyák látogatása 756 Egyéb családlátogatás száma 5487 Szaklátogatás * 8098 Összesen *a szaklátogatás az egy családon belüli 0 18 éves gyermekek, és a kismamák látogatását foglalja magába A rossz szociális körülmények között élı vagy válságba kerülı családok esetében jelzést adtunk a Családsegítı Szolgálat és a Népjóléti Osztály felé. Mindkét szolgálat szakembereivel megfelelı a kapcsolatunk. Probléma esetén kölcsönös az együttmőködés. Mindkét helyrıl a megtörtént további intézkedésrıl visszajelzést kapunk. Rendszeresen vettünk részt esetmegbeszéléseken valamint védelembe vételi tárgyaláson. Védınıi jelzés : Gyermekjóléti jelzés: Közös értekezlet : Közös kiszállás: Védelembe vételi tárgyalás: 6 esetben, 2 esetben, 1 esetben, 18 esetben, 8 esetben. 23.oldal, összesen 68.oldal

8 2009. májusig az óvodákban is végeztünk szőréseket. A gyermekeket több alkalommal vizsgáltunk meg. Eltérés esetén szakorvoshoz irányítottuk. 51/1997.(XII.18)NM rendelet értelmében 2009 évtıl az óvodáskorú gyermekek szőrése csak az önálló védınıi tanácsadás keretében történhet. A közösségekben tisztasági és tetvességi szőrések rendszeresen történtek. Serke vagy fejtető esetén ismételt ellenırzı vizsgálatokat végeztek. Rendszeresen tartottak egészségvédelmi foglalkozásokat, kiscsoportos beszélgetéseket az egészséges táplálkozásról, életmódról, személyi higiénérıl, helyes fogápolásról. Óvodákba a H1N1 elleni védıoltásra való igények felmérése megtörtént. Az oltásokat az orvosi rendelıben szülık jelenlétében kapták meg a gyermekek. A 2009-es évben a szükséges kredit pontok megszerzése érdekében - különbözı továbbképzéseken vettek részt. A munkájukat és a két telephely közötti kommunikációt az Internet szolgáltatás segíti. A körzetben élık számára a védınık internetes elérhetısége továbbra is zökkenımentes és erre egyre nagyobb az igény. A Stefánia Védınıi Program használata nagy segítség a munkájukban, a látogatások, tanácsadási forgalom rögzítésében, státuszlapok, statisztikai adatok, oltási-és havi jelentések elkészítésében, ezért a kézi adminisztráció egyre kevesebb tıl a Táncsics M. u 104 alatti védınıi szolgálathoz kihelyezésre került anyatej elosztó Depó továbbra is folyamatosan mőködik. A kerület rászoruló csecsemıi számára heti 2 alkalommal biztosítja az anyatejet, amit a Heim Pál Gyermekkórház Központi Anyatejgyőjtı Állomásról szállítanak ki. Az itt dolgozó négy védını felváltva látja el az ezzel kapcsolatos teendıket ben 4 anyatejadó anya volt a kerületben. A lefejt anyatejet a Heim Pál Kórház szervezésében a háztól szállítják el a központi anyatejgyőjtıbe. Munkánkat a hatályos jogszabályok valamint az idınként megújuló Védınıi Szakmai Kollégium módszertani útmutatói alapján végezzük. Összességében elmondhatjuk, hogy: a védınıi szolgálat tevékenysége az elmúlt évben megfelelıen zajlott. Iskola egészségügy Az iskola-egészségügyi munkát a 26/1997.(IX.3.) és az 51/1997. (XII.18) NM rendelet szabályozza. Kerületünkben hét területi védını (óvodás korúak ellátása), két iskola védını (általános iskolák, közép iskola) mint közalkalmazottként és az öt gyermek háziorvos közremőködı vállalkozóként látja el a feladatot. 24.oldal, összesen 68.oldal

9 Az alábbiakban az iskolákban végzett feladatokról lehet olvasni. Az óvodás korúak ellátásáról a területi védınık fejezetben számolunk be. Egészségfelmérés, osztályvizsgálatok, szőrések A jogszabályok által meghatározott ún. index-osztályoknak tekintendı a 2., 4., 6., 8., 10., 12., és 14. osztály, és tanulói között el kell elvégezniük az alábbi vizsgálatokat: Teljes fizikális vizsgálat Testmagasság, testtömeg, mellkas-körfogat mérése, a testi fejlettség és tápláltsági állapot értékelése, a nemi fejlıdés értékelése Érzékszervek vizsgálata: látásélesség, színlátás, hallás Mozgásszervek vizsgálata Vérnyomásmérés Ezek számszerő kimutatása az alábbi táblázatban olvashatók: XXIII. kerület Iskoláiban végzett szőrıvizsgálatok Fekete István Á.I Grassalkovich Á.I. Mikszáth K. Á.I. Páneurópa Á.I. Török Flóris Á.I. 2008/ 2009/ 2008/ 2009/ 2008/ 2009/ 2008/ 2009/ 2008/ 2009/ II. I. II. I. II. I. II. I. II. I. Félév Félév félév félév félév félév félév félév félév félév Qualitas G. 2009/ 2010 I. félév (létszám) Testsúlymérés Testmagasság Látásélesség Színlátás Hallásszőrés Golyvaszőrés Mozgásszervi szőrések Vérnyomás oldal, összesen 68.oldal

10 Kampányoltások szervezése és végrehajtása a 2009/2010 tanévben 6. osztályban: szeptember hónapban: MMR-újraoltás 6. osztályban: január hónapban DTpa oltás 7. osztályban: november és május hónapban Engerix-B oltás 8. osztályban: szeptember és március hónapban Engerix-B oltás XXIII. kerület iskoláiban elvégzett oltások: Fekete István Á.I. 2008/ 2009/ II. I. Félév Félév Grassalkovich Á.I. 2008/ 2009/ II. I. félév félév Mikszáth K. Á.I. 2008/ 2009/ II. I. félév félév Páneurópa Á.I. 2008/ 2009/ II. I. félév félév Török Flóris Á.I. 2008/ 2009/ II. I. félév félév Qualitas G. 2009/ 2010 I. Félév (létszám) MMR 6.osztály DTpa 6. osztály Engerix-B 7. osztály Engerix-B 8. osztály Fluval-P (H1N1) Egészségnevelés Kötelezıen végzendı: V. osztályban: helyes táplálkozás VI. osztályban: serdülıkori változások, káros szenvedélyek megelızése (dohányzás ellen) Egyéb, vállalt elıadások: - Felvilágosítás serdülıkorról (4. és 5. osztályokban osztályfınöki kérésre) - Elsısegélynyújtási versenyre, katasztrófavédelmi versenyre felkészítés - Beszélgetés személyi higiénérıl Gondozás: elsısorban egészségügyi veszélyeztetettség miatt 26.oldal, összesen 68.oldal

11 Higiénés ellenırzések Minden tanulónál rendszeresen történik tisztasági vizsgálat végzése, személyi higiénia ellenırzése. Az iskola alábbi helyiségeiben történik higiénés ellenırzés: Fiú és lány mosdók Iskolabüfé Iskolai ebédlı Rendelkezésre állás A felsorolt tevékenységeken kívül fontos feladatuk az iskola védınıknek a rendszeres jelenlét az iskolák orvosi szobáiban akkor is, amikor nincs csoport vizsgálat. Csak így találhatják meg ıket a gyerekek személyes problémáikkal. A Védınıi Szolgálat évi bevételeinek és kiadásainak alakulása: e Ft-ban BEVÉTELEK Módosított Teljesítés e Megoszlási Index % elıirányzat Ft % OEP Támogatás ,07% 101,92% Függı bevételek ,27% Továbbszámlázott szolg. ÁFA 0 1 0,00% Önkormányzati hozzájárulás ,19% 100,53% Egyéb sajátos bevétel 0 3 0,01% ÖSSZESEN: ,00% 98,36% KIADÁSOK Módosított Teljesítés e Megoszlási Index % elıirányzat Ft % Személyi juttatások és járulékai ,5% 98,98% Dologi kiadások ,6% 83,15% Egyéb (folyó) kiadások ,0% 100,00% Felhalmozási kiadások ,4% 100,00% Függı, átfutó, kiegyenlítı tételek ,4% ÖSSZESEN: ,0% 98,36% 27.oldal, összesen 68.oldal

12 Bevétel: A szakfeladat mőködését 77,07 %-ban az OEP finanszírozta. Éves szinten e Ft volt a feladat ellátására leutalt támogatás összege. A kiadások nem OEP által finanszírozott összegét az Önkormányzati támogatás biztosította. Kiadás: Az összkiadás 87,5 %-át kitevı rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások és járulékai e Ft-os teljesítése 1,38 %-kal kevesebb volt az elızı évi költségekhez képest ban hőség- és jubileumi jutalom címén a védınıi szolgálat dolgozóinak személyi jellegő kifizetés nem történt. A dologi kiadásokból 67 e Ft+Áfa-t szakmai anyag és kis értékő tárgyi eszköz, 37 e Ft + Áfa-t gyógyszer, 200 e Ft + Áfa-t védıruha beszerzésére fordítottunk. A védınıi szoftver bérletének költsége 540 e Ft volt tárgyévben. A dolgozók továbbképzése érdekében 18 e Ft-ot fordítottunk dolgozók részére vásárolt oktatásra. Felhalmozási célú kiadásokból 132 e Ft + Áfa-t fordítottunk ügyviteli számítástechnikai gép beszerzésére. 1 db notebook beszerzésére került sor. Az iskolaorvosok finanszírozása 100 %-ban OEP pénzbıl történt ben az 5 közremőködı gyermek háziorvos részére ilyen jogcímen ,- Ft-ot utaltunk. 44 e Ft-ot nem használtunk fel késve, 2010-ben kaptuk meg a háziorvos számláját. Felnıtt háziorvosi ellátás november 30-án nyugdíjba vonult Besenczi László doktor, háziorvos. Az ı praxisának megpályáztatásáig és betöltéséig a helyettesítés megoldására 2008-ban 1 hónapig, 2009-ben 3 hónapig, az intézménynek háziorvosi tevékenységre szervezeti egységet kellett létrehozni, és személyzetrıl gondoskodni. A háziorvosi szolgálatot ezen idı alatt Dr. Havrilik György 1 fı asszisztens segítségével látta el. A praxis 2010.április 1-tıl Dr. Jakab Ildikó által betöltésre került. 28.oldal, összesen 68.oldal

13 A Felnıtt háziorvos ellátás évi bevételeinek és kiadásainak alakulása: e Ft-ban BEVÉTELEK Módosított elıirányzat Teljesítés e Ft Megoszlási % Index % OEP Támogatás ,00% 114,00% Önkormányzati hozzájárulás 0 0 0,00% ÖSSZESEN: ,00% 114,00% KIADÁSOK Módosított elıirányzat Teljesítés e Ft Megoszlási % Index % Személyi juttatások és járulékai 0 0,0% Dologi kiadások ,0% 116,15% Egyéb (folyó) kiadások ,0% 0,00% Felhalmozási kiadások 0 0 0,0% ÖSSZESEN: ,0% 114,00% Bevétel: A szakfeladat mőködését 100 %-ban az OEP finanszírozta. Éves szinten e Ft volt a feladat ellátására leutalt támogatás összege. Kiadás: Az összkiadás 86,33 %-át kitevı vásárolt közszolgáltatások e Ft-os teljesítése képezte a legjelentısebb kiadást a szolgáltatás ellátásában. A dologi kiadásokból készletbeszerzésre nem került sor, szolgáltatási kiadásokra e Ft-ot költött intézményünk. Otthoni szakápolás Lakáson végezhetı gyógytornászi és szakápoló tevékenységet bár egészségügyi ellátás, a Gondozó Szolgálat keretein belül szerveztük meg, így részletes tárgyalása is ott történik. 29.oldal, összesen 68.oldal

14 Járóbeteg szakellátás tıl intézményünk új szakfeladattal bıvült. Egészségügyi járóbeteg szakellátási feladatokat vettünk át a Jahn Ferenc Kórháztól. Részben már a kórház keretein belül, régebben is a soroksári rendelıben mőködı nıgyógyászatot, mozgásszervi szakrendelést, gyógytornát és fizioterápiát, ill. új szakmákat szemészetet és tüdıgyógyászatot. Az alábbi táblázat mutatja a rendelkezésre álló heti óraszámokat, melyek az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött szerzıdés alap adatai, így a finanszírozáshoz is nélkülözhetetlen adatok. szerzıdött Szakmák óraszám Reumatológia 30 Nıgyógyászat 30 Gyógytorna 60 Fizioterápia 30 Szemészet 15 Tüdıgyógyászat 10 heti Eszközök: A feladat ellátásához átvettük térítésmentesen a kórház által itt a rendelıben mőködtetett ellátások eszközeit, továbbá 2008-ban biztosított az önkormányzat 6.400,- eft-ot, melynek segítségével mőszereket és informatikai beszerzéseket tudtunk beszerezni. Idei évben saját forrásból befejeztük a szobák bebútorozását, a kórházból átkerült mőszerek nagyjavítását ill. az év végén nıgyógyászati ultrahang berendezést vásároltunk. Személyzet: A feladat átvétele 4 fı közalkalmazotti állásbıvítésre volt szükség. 3 fı (2 gyógytornász egy fizikoterápiás asszisztens) a kórházból került átvételre, egy állás (általános asszisztens) pályázat útján került betöltésre. Az orvosi munkakörökbe közremőködıként fıleg vállalkozó orvosokkal szerzıdtünk (4 orvos), egy fı megbízással végzi feladatát. A szemészeten dolgozó kollégák bérét (két orvos egy asszisztens) a Jáhn Ferenc Kórház biztosította 2009-ben. 30.oldal, összesen 68.oldal

15 Bevételek: A járóbeteg szakellátás finanszírozás szabályai alapján 11 hónapi mőködtetéssel szemben csak 8 hónapnyi bevételünk volt. A tervezett 10 millió forintot így is sikerült túlteljesíteni lásd 3. számú mellékletet - annak ellenére, hogy két jelentıs, bevételekre negatív irányú változás is volt az elmúlt év finanszírozási szabályaiban. (Az alábbi táblázatban együtt olvasható szakmánként havi bontásban a betegforgalom, a jelentett és elfogadott pontértékek, valamint az OEP által utalt forint összegek.) Az év elsı harmadában az egészségbiztosító egy országosan általánosan használt kód alkalmazási szabályait pontosította, és visszatartott azoknak a betegeknek a finanszírozását akár indokolt volt a kód használata akár nem akiknél ez elıfordult. Csak 2 hónap elteltével kaptuk vissza a jogos összeget. A másik változásnak súlyosabb következményei voltak. Megváltoztak a finanszírozás általános szabályai, ill. az intézményi szinten megtermelhetı ponthatár beállították az eddigi teljesítmények alapján, ami a mi esetünkben lényegesen csökkent 2,7 millió pont/hónapról 0,7 pont/hónapra, hiszen csak pár hónapja mőködtünk. Ennek köszönhetı a növekvı pontteljesítmény melletti nem emelkedı forint bevétel ábra. Szerencsére egyeztetı tárgyalások során méltányolták speciális helyzetünket, és 2010-re ez a probléma megszőnt, emelték jelentısen a ponthatárt. Betegforgalom: Természetesen a folyamatosan továbbvitt rendelések reuma, gyógytorna, nıgyógyászat hamarosan megteltek, elıjegyzés alkalmazása indokolt. Részletes adatok a 3. számú mellékletben olvashatók. A sokáig szünetelı fizioterápia és az új szemészt csak fokozatosan tudta növelni az ellátotti létszámot. Speciális helyzet volt a tüdıgyógyászatnak. A leglassabban itt nıtt a betegszám. Lásd az összegzı táblázatot ben a járóbeteg szakellátás keretein belül eset került ellátásra. Szőrések: Itt lehet megemlíteni, hogy minden évben az Országos Egészségbiztosítási pénztár finanszírozásában a Mamma Klinika mérıbusza emlıszőrést végez az ÁNTSZ által biztosított behívási lista alapján utolsó két hónapjában kísérleti jelleggel COPD szőrészt végeztünk heti 1 alkalommal. A vizsgálat újságban, interneten és a háziorvosok körében lett meghirdetve. (A COPD mozaikszó az idült, fıleg köhögéssel, kezelés nélkül fokozatosan kialakuló tüdıkárosodás angol kezdıbetőibıl. Fıleg a dohányosok körében jön létre.) Sajnos csak kevesen jelentkeztek. 38 megjelentbıl 20 esetben történt 31.oldal, összesen 68.oldal

16 tüdıgyógyászhoz irányítás 12 esetben meg is jelentek, 2 esetben igazolódott COPD és kapott kezelést a páciens. Nıgyógyászaink a náluk jelentkezı páciensek körében végeztek méhnyak szőrést ben 441 esetben. A Járóbeteg szakellátás évi bevételeinek és kiadásainak alakulása: e Ft-ban BEVÉTELEK Módosított elıirányzat Teljesítés e Ft Megoszlási % Index % OEP Támogatás ,27% 115,17% Önkormányzati hozzájárulás ,72% 86,83% Egyéb sajátos bevétel 0 3 0,01% ÖSSZESEN: ,00% 101,96% KIADÁSOK Módosított Teljesítés e Megoszlási Index % elıirányzat Ft % Személyi juttatások és járulékai ,3% 98,12% Dologi kiadások ,1% 105,77% Egyéb (folyó) kiadások ,5% 62,43% Felhalmozási kiadások ,2% 100,00% Függı, átfutó, kiegyenlítı tételek ,8% ÖSSZESEN: ,0% 101,96% Bevétel: A szakfeladat mőködését 60,27 %-ban az OEP finanszírozta. Éves szinten e Ft volt a feladat ellátására leutalt támogatás összege. Ez e Fttal haladta meg a tervezett e Ft bevételt. Egyéb bevételként 3 e Ft bevétel keletkezett a szakfeladaton. A kiadások nem OEP által finanszírozott összegét a e Ft Önkormányzati támogatás biztosította. A szakfeladaton a mőködési költségvetés támogatásának módosított elıirányzata e Ft-tal meghaladta a tényleges igénybevételt. 32.oldal, összesen 68.oldal

17 Kiadás: Az összkiadás 46,3 %-át kitevı rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások és járulékai e Ft-ot tettek ki a szakfeladat költségvetésén belül ban 1 fı részére 30 éves jubileumi jutalomként 308 e Ft (+ járulékai) került kifizetésre. A járóbeteg szakellátás mőködésében eseti, a szakellátás beindításához szükséges kiadások: A dologi kiadásokból a készletbeszerzésen belül kisértékő tárgyi eszközökre 132 e Ft+ Áfa-t, Egyéb berendezési tárgyakra 55 e Ft + Áfa-t, Bútorokra, textíliákra 131 e Ft + Áfa-t fordítottunk. A szolgáltatási kiadásokon belül Szakmai gép javításra, karbantartásra 342 e Ft + Áfa-t, a Számítástechnikai szolgáltatásokon belül szoftvertanácsadásra 40 e Ft + Áfa-t fordítottunk. Felhalmozási célú kiadásra e Ft-ot fordítottunk. Ebbıl a járóbeteg szakellátás szakmai gépeinek bıvítése (Ultrahang készülék vásárlása e + ÁFA összegben), valamint számítógép programjának (Fınix) szoftverfejlesztése (175 e Ft + Áfa összegben) történt. Ezek a kiadások a szakellátás mőködéséhez szükséges körülmények megteremtése érdekében történtek. A folyamatos mőködéshez szükséges kiadások: A dologi kiadásokból 340 e Ft+Áfa-t Szakmai anyagokra, 254 e Ft + Áfa-t gyógyszerbeszerzésre, 86 e Ft + Áfa-t munkaruha beszerzésére fordítottunk. Egyéb, a folyamatos mőködéshez szükséges készletbeszerzésre, valamint irodaszer-nyomtatvány beszerzésre 176 e Ft + Áfa-t fordítottunk. A szolgáltatási kiadások között a számítástechnikai szolgáltatások költsége fınix program szoftverüzemeltetése - elérte az 560 e Ft + Áfa-t. Orvosi eszköz sterilizálásra 10 e Ft + Áfa-t, egyéb karbantartásra, kisjavításra 96 e Ft + Áfa-t fordítottunk. Vásárolt közszolgáltatás vásárlására a közremőködıi szerzıdések alapján e Ft kifizetése történt. Az egyéb folyó kiadások 314 e Ft-os költsége között jelentıs összegő tétel volt a szakmai felelısségbiztosítás 284 e Ft-os összege. 33.oldal, összesen 68.oldal

találkozás Gyermek fogászat 5369 Területi védınık

találkozás Gyermek fogászat 5369 Területi védınık Részletes értékelés 1/ Egészségügy Intézményünk egészségügyi tevékenysége az eddig mőködtetett alapellátáson kívül szakellátási tevékenységgel is bıvült 2009-ben. Összesített betegforgalmi adatokat az

Részletesebben

Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Intézménye

Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Intézménye Budapest Fıváros XXII kerület Soroksár Önkormányzatának Részletes értékelés 1/ Egészségügy Intézményünk egészségügyi tevékenységét jellemzı összesített betegforgalmi adatokat az alábbi táblázat mutatja.

Részletesebben

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményének átfogó beszámolója a 2011. évben végzett tevékenységérıl

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményének átfogó beszámolója a 2011. évben végzett tevékenységérıl Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 29-i ülésére 7. Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményének átfogó beszámolója

Részletesebben

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

64. számú elıterjesztés. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának

64. számú elıterjesztés. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 64. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2012. május 24-én, 14-órakor megtartandó ülésére a 2011. évi gyermekjóléti

Részletesebben

Beszámoló a 2011. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Beszámoló a 2011. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Beszámoló a 2011. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira. 2010. évben 2011. évben Állandó bejelentett lakosok száma:

Részletesebben

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGRİL

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGRİL Egyesített Szociális Intézmény 8130 Enying, Szabadság tér 2. Tel/Fax: 22/372-311; 22/572-065 e-mail: enying@egyszocint.axelero.net Száma: 236/2012 EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGRİL

Részletesebben

egyszerő szótöbbség Tisztelt Közgyőlés!

egyszerő szótöbbség Tisztelt Közgyőlés! AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 138. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

63. számú elıterjesztés. a 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának

63. számú elıterjesztés. a 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 63. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2011. május 12-én, 14-órakor megtartandó ülésére a 2010. évi gyermekjóléti

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. március 26-án (pénteken) 14 órai. Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 2351 Alsónémedi, Fı u. 58.

M E G H Í V Ó. 2010. március 26-án (pénteken) 14 órai. Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 2351 Alsónémedi, Fı u. 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r é t ı l Szám: 112 - /2010. M E G H Í V Ó Alsónémedi Önkormányzat Képviselı-testülete soron következı ülését 2010. március 26-án (pénteken)

Részletesebben

Elıterjesztés 6. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 29-i ülésére

Elıterjesztés 6. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 29-i ülésére Elıterjesztés 6. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 29-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

A költségvetés alakulásának általános értékelése

A költségvetés alakulásának általános értékelése Tisztelt Közgyőlés! Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének félévi teljesítésérıl szóló tájékoztatási kötelezettséget, mint minden önkormányzat számára, az államháztartásról

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

Átfogó értékelés. Hajdúnánás Városi Önkormányzat. 2013. évi. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Átfogó értékelés. Hajdúnánás Városi Önkormányzat. 2013. évi. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Melléklet a 2014. (IV. ) számú Képviselı-testületi Határozathoz Átfogó értékelés Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 2 Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Részletesebben

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 2009. évi tevékenységének értékelése

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 2009. évi tevékenységének értékelése Melléklet A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 2009. évi tevékenységének értékelése I. A megyei szakellátás átalakításának jelenlegi helyzete

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Csakis azért foglalkozunk a világ bajaival és nyomorával, hogy azután enyhítsük ıket. Hogyha csupán figyeljük és siránkozunk miattuk, még keservesebbé tesszük ıket, amellett minden haszon nélkül. (Joubert)

Részletesebben

Országos Stefánia Szövetség az anyák és csecsemık védelmére (1915.)

Országos Stefánia Szövetség az anyák és csecsemık védelmére (1915.) 1. sz. melléklet Országos Stefánia Szövetség az anyák és csecsemık védelmére (1915.) Az anya-, gyermekvédelemnek korábbi hagyományai, a századforduló Magyarországának társadalmi, gazdasági és ebbıl következıen

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2012 március 28 - i testületi ülésére a Tárgy: Egészségügyi Központ éves beszámolója 2. sz. napirendi ponthoz. Előterjesztő: : Kiss

Részletesebben

Tájékoztató Nógrád Megye Közgyőlése számára. Nógrád megye egészségi helyzetérıl

Tájékoztató Nógrád Megye Közgyőlése számára. Nógrád megye egészségi helyzetérıl Tájékoztató Nógrád Megye Közgyőlése számára Nógrád megye egészségi helyzetérıl Készült: 2011. augusztus Összeállította: Dr. Surján Orsolya megyei tiszti fıorvos Feketéné Dr. Zeke Ildikó megyei tisztiorvos

Részletesebben

- családlátogatást végez:

- családlátogatást végez: I. A területi védőnő feladatai (előzmények összefoglalása) A védőnő megelőző tevékenység végzésére, az egészségfejlesztésre képzett, felsőfokú képesítéssel rendelkező egészségügyi szakember. 1. A védőnői

Részletesebben

Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. május 21-i ülésére

Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. május 21-i ülésére Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. május 21-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KHT. 2008. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓJA

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KHT. 2008. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓJA Telefon: 1/388-6924 Fax: 1/388-6542 1032 Budapest, Vörösvári út 88-96. e-mail: titkarsag@obudairendelok.hu ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KHT. 2008. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓJA Budapest,

Részletesebben

Éves beszámoló a Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálatának 2009. évi munkájáról.

Éves beszámoló a Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálatának 2009. évi munkájáról. Éves beszámoló a Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálatának 9. évi munkájáról. . március A Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálatának feladata Budapest I. kerülete teljes lakossága részére

Részletesebben

Bejelentkezett páciensek száma 1413 1567. Rendelésen megjelent betegek száma 7834 8403. Háznál ellátott betegek száma 763 558

Bejelentkezett páciensek száma 1413 1567. Rendelésen megjelent betegek száma 7834 8403. Háznál ellátott betegek száma 763 558 T Á J É K O Z T A T Ó K e n g y e l e g é s z s é g ü g y i k ö z s é g e l l á t á s á r ó l TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS A rendszerváltást követően 1992-ben megkezdődött az egészségügy átalakítása. Ennek első

Részletesebben

Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ. Zirc SZERVEZETI ÉS

Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ. Zirc SZERVEZETI ÉS 1. számú melléklet Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ Zirc SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT - 2 - Tartalomjegyzék Cím: Oldalszám I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

(XI. 24.) SzCsM rendelet módosításáról szóló 10/2006. (XII. 27.) SzMM rendelet.

(XI. 24.) SzCsM rendelet módosításáról szóló 10/2006. (XII. 27.) SzMM rendelet. Beszámoló a HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat szociális alapszolgáltatási feladatainak ellátásáról 2010. ben Budakeszi, Budajenı és Tök településeken Elızmények A szociális intézmény egységes létrehozásáról

Részletesebben

Városi Önkormányzat Szakorvosi Rendelıintézet SZÖVEGES BESZÁMOLÓ AZ INTÉZET 2006.ÉV TEVÉKENYSÉGÉRİL

Városi Önkormányzat Szakorvosi Rendelıintézet SZÖVEGES BESZÁMOLÓ AZ INTÉZET 2006.ÉV TEVÉKENYSÉGÉRİL Városi Önkormányzat Szakorvosi Rendelıintézet 2030 Érd, Felsı utca 39. Dr. Gyıri Zsuzsa mb. fıigazgató fıorvos SZÖVEGES BESZÁMOLÓ AZ INTÉZET 2006.ÉV TEVÉKENYSÉGÉRİL 2007. február 28. A Szakorvosi Rendelıintézet

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 7100 Szekszárd, Tartsay u. 10. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Tárgy: Elıadó:

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselı-testület!

ALPOLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselı-testület! Budapest Fıváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE : 1041 Budapest, István út 14. /Fax: 231-3141/231-3151 e-mail: mszabolcs@ujpest.hu ELİTERJESZTÉS a Képviselı-testület 2012. április 26-i

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben