találkozás Gyermek fogászat 5369 Területi védınık

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "találkozás Gyermek fogászat 5369 Területi védınık"

Átírás

1 Részletes értékelés 1/ Egészségügy Intézményünk egészségügyi tevékenysége az eddig mőködtetett alapellátáson kívül szakellátási tevékenységgel is bıvült 2009-ben. Összesített betegforgalmi adatokat az alábbi táblázat mutatja folyamán alkalommal került páciens ellátásra intézményünk keretein belül. A számok természetesen nem foglalják magukba a privát házi gyermekorvosi, háziorvosi, felnıtt fogorvosi ellátás betegforgalmát, amivel együtt látható, hogy a kerület jelentıs közszolgálató ágazata az egészségügy. találkozás Gyermek fogászat 5369 Területi védınık tanácsadás 5801 szaklátogatás 8361 Iskola védınık 1712 Otthoni szakápolás 677 Szakellátás Vérvétel 891 Összesen Egészségügyi alapellátás Gyermekfogászat A gyermek- és ifjúsági fogászati tevékenység közalkalmazottakkal, 3 fı fogszakorvossal, 3 fı szakasszisztenssel mőködik. Telephely a Táncsics Mihály u-i Rendelıintézetben van. Ellátási kötelezettség: Ellátási kötelezettség Fı 0-18 éves korosztály 4076 Bölcsıdés 54 Óvodás 638 Ált. iskolás 2177 Qulaitas Gimnázium 177 Összesen oldal, összesen 94 oldal

2 2010. évi statisztikai adatok: Tevékenységi kör: Statisztikai adatok Szervezett napi orvosi munkaóra 18 Éves orvosi munkaóra 3648 Összes gyógykezelések száma 5369 Orvosonkénti átlag beavatkozásszám 1789 Sós Margit dr. Horváth Judit dr. Soltész Mariann dr. Beavatkozásszám 1505 csoportos kezelések 83 Ellátandó csoportok száma 61 egy csoportot hányszor kezetek 1,36 megtermelt pont Beavatkozásszám 1558 csoportos kezelések 50 Ellátandó csoportok száma 37 egy csoportot hányszor kezetek 1,35 megtermelt pont Beavatkozásszám 2304 csoportos kezelések 76 Ellátandó csoportok száma 45 egy csoportot hányszor kezetek 1,69 megtermelt pont A szervezett oktatásban résztvevı gyermekek fogászati szőrıvizsgálata és kezelése (csoportosan) két alkalommal történt meg. A kezelések során, olyan gyermekeket is ellátunk, akinek speciális betegsége van, pl. vérzékenység, asthma bronchiale, epilepsia stb.. Ellátunk viselkedés zavaros, nehezen kezelhetı, valamint autista gyermekeket is. A XXIII. kerületben 153 fı veszélyeztetett gyermeket tartunk nyilván. Fogászati prevenciós elıadást az általános iskolák alsó tagozatos tanulói részére egy alkalommal tartottunk. Az óvodás és bölcsıdés csoportok szőrıvizsgálata évben egy alkalommal történt meg, felvilágosító, prevenciós elıadással egybekötve. ÁNTSZ ellenırzés évben rendelésenként egy alkalommal történt, május hónapban. Célja: A higiénés és közegészségügyi elıírások, követelmények betartásának ellenırzése volt, problémát nem talált. 19. oldal, összesen 94 oldal

3 Eszközök: Mindkét gyermekfogászati kezelıegység igen elavult, többször felújított. Cseréjük hamarosan elodázhatatlan lesz. Hasonlóan elhasználódtak a speciális kéziszerszámok is, melyeket több alaklommal pótoltunk, de nagy részük cserére szorul. A gyermek fogorvosi ellátás évi bevételeinek és kiadásainak alakulása: BEVÉTELEK Módosított elıirányzat Teljesítés e Ft Megoszlási % e Ft-ban Index % Támogatárétékő bevételek TB alaptól ,40% 101,09% Felügyeleti szervi támogatás ,60% 88,67% ÖSSZESEN: ,00% 95,53% KIADÁSOK Módosított elıirányzat Teljesítés e Ft Megoszlási % Index % Felhalmozási kiadások ,04% 83,33% Személyi juttatások és járulékai ,92% 97,97% Dologi kiadások ,35% 43,76% Különféle dologi kiadások ,68% 239,95% Egyéb (folyó) kiadások ,00% 107,92% ÖSSZESEN: ,00% 95,53% A pénzügyi igazgatás szakfeladat megszőnése és elıirányzatának, valamint pénzügyi teljesítéseinek alap szakfeladatokra történı szétosztása a részleg költségvetését kiadás és bevétel oldalon egyaránt növelte az alábbiak szerint (a táblázatban szereplı számok ezen összegeket tartalmazzák): Módosított elıirányzat: Pénzügyi teljesítés: e Ft e Ft 20. oldal, összesen 94 oldal

4 A kiemelt jogcímek szerinti megoszlásuk a 6-7. sz. mellékletben részletezésre kerülnek. Bevétel: Kiadás: A szakfeladat mőködését 58,40%-ban az OEP finanszírozta a havonkénti fix díjazás mellett - a gyermekfogászok teljesítménye alapján. Éves szinten e Ft volt a feladat ellátására leutalt támogatás összege. A kiadások nem OEP által finanszírozott összegét Felügyeleti szervi támogatás biztosította. Az összkiadás 82,92%-át kitevı rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások és járulékai e Ft-os teljesítése e Ft-tal volt több az elızı évi költségekhez képest évben dolgozói kezdeményezés alapján a fogászok mőszakpótlék számfejtésének ellenırzésére került sor. Hivatalos állásfoglalás bekérését követıen megállapításra került, hogy évet megelızıen a fogászati dolgozók részére nem került számfejtésre mőszakpótlék. Az elmaradt mőszakpótlék kiszámítására és számfejtésére októberéig visszamenıleg sor került. Ez 907 e Ft + járulékai összegével növelte a személyi kiadások összegét ben hőség- és jubileumi jutalom címén a gyermekfogászat dolgozóinak személyi jellegő kifizetés nem történt. - A fogászati ellátás januári és márciusi keresetkiegészítése TB alapból volt finanszírozva 588 e + járulékai öszegben. A dologi kiadások 85,85%-át, e Ft+Áfa-t fordítottunk szakmai anyag beszerzésére. Az elızı évhez viszonyítva (2009) nettó 323 e Ft-tal, 20 %-al kevesebbet költöttünk szakmai anyagokra. A kiadásokon belül a készletbeszerzésbıl, szolgáltatásból és a különféle egyéb folyó kiadásoknál összességében 703 e Ft megtakarítás keletkezett. 21. oldal, összesen 94 oldal

5 Védınıi szolgálat és iskola-egészségügy Területi védınıi ellátás (anya -, gyermek- és csecsemıvédelem): A XXIII. kerületben 7 területi védınıi állásban 6 kolléganı dolgozik, egy állást helyettesítéssel látnak el. A munkát két gyermekrendelıben végezik. Ebbıl 4 védını a Táncsics M. u sz. alatt, 2 védını pedig a XX. Pacsirta u sz. alatti rendelıben dolgozik. A Pacsirta utcai telephelyen a csecsemı és terhes tanácsadások továbbra is közös helyiségben, de elkülönült idıpontokban zajlanak a XX. kerületi védınıkkel megosztva. A területi védınık által gondozottak köre nem változott. Várandós anyák, 0-6 éves korú gyermekek, és 7-18 éves, oktatási intézménybe nem járó otthon gondozott tanköteles korú gyermekek tartoznak az ellátandók közé. A körzetek nagy kiterjedésőek. Részben csak gyalogosan vagy kerékpárral közelíthetık meg (Péteri major, Milleneum telep,.dunapart, Vizisport utca) ben a területi védınık által gondozott családok, gyermekek és terhesek száma, gyerekek életkori megoszlása az alábbi táblázatban olvasható: Újonnan nyilvántartott terhes (2009) Gondozottak fı család Veszélyeztetett* Koraszülött Gondozott család éves korig éves korig éves korig éves korig 0 0 Várandós anyák Összesen Gondozott gyermekek * Egészségügyi és/vagy szociális (környezeti) ok miatt januártól a 0-6 éves korig az életkorhoz kötött szőrıvizsgálatok, látásélesség, hallás vizsgálat, mozgás szervi vizsgálat, testmagasság, testtömeg, pszichomotoros fejlettség szőrése, vérnyomás mérés a védınıi önálló tanácsadáson történik a szülık jelenlétében. 22. oldal, összesen 94 oldal

6 Kiszőrtek száma Életkor fı látás hallás mozgásfejlıdés beszéd értelmi Egyéb elvált. Összesen hónapos hónapos hónapos 0 1 éves éves éves éves éves éves Összes A szőréseken kívül segítünk a szülıknek megoldást találni a felmerülı szociális, egészségügyi és családi problémákkal kapcsolatban, ezenkívül táplálási,- nevelési,- gondozási tanácsokat adunk, súlygyarapodást mérünk. Szükség esetén PRÓBA- SZOPTATÁSOK elvégzésére adunk lehetıséget az édesanyáknak. A közösségbe kerülı (bölcsıdébe, óvodába menı) gyermekeknek környezettanulmányokat írtunk. Minden védını a gyermekorvossal együtt is tart egészséges tanácsadást, itt 0-18 éves korú gyermekeket látunk el. A tanácsadás forgalmi adatai: Tanácsadás Önálló védınıi Védını ovossal Összesen 0-1 éves korig Gondozott 1-3 éves korig gyermekek 3-6 éves korig éves korig Várandós anyák Összesen Családoknál felhívjuk a figyelmet a szőrıvizsgálatok fontosságára, önvizsgálatra tanítunk. Nıvédelmi tevékenységet folytatunk: 23. oldal, összesen 94 oldal

7 egészséges életmód mindennapos testmozgás szorgalmazása dohányzás elkerülése emlı önvizsgálat méhnyak szőrés fogamzásgátlás a nem kívánt terhesség megelızésére Külön feladat a várandós anyák gondozása. Részben a rendelıben önálló védınıi terhes tanácsadáson lásd fenti táblázat részben az otthonokban történı, szociális helyzetet is felmérı látogatásokból áll. Látogatások forgalmi adatai: Szorosan vett gyermekvédelmi tevékenység Látogatási formák család fı Várandós anyák látogatása 825 Egyéb családlátogatás száma 5555 Szaklátogatás * 8361 Összesen *a szaklátogatás az egy családon belüli 0 18 éves gyermekek, és a kismamák látogatását foglalja magába A rossz szociális körülmények között élı vagy válságba kerülı családok esetében jelzést adtunk a Családsegítı Szolgálat és a Népjóléti Osztály felé. Mindkét szolgálat szakembereivel megfelelı a kapcsolatunk. Probléma esetén kölcsönös az együttmőködés. Mindkét helyrıl a megtörtént további intézkedésrıl visszajelzést kapunk. Rendszeresen vettünk részt esetmegbeszéléseken valamint védelembe vételi tárgyaláson. Védınıi jelzés: 8 esetben, Gyermekjóléti jelzés: 2 esetben, Közös értekezlet : 4 esetben, Közös kiszállás: 12 esetben, Védelembe vételi tárgyalás: 8 esetben 51/1997.(XII. 18.) NM rendelet értelmében 2009 évtıl az óvodáskorú gyermekek szőrését önálló védınıi tanácsadás keretében végezzük. Az óvodában kérésre a gyermekek testi,szellemi fejlıdésének ellenırzése,beiskolázási vizsgálat történik. A közösségekben tisztasági és tetvességi szőrések folynak rendszeresen. Serke vagy fejtető esetén ismételt ellenırzı vizsgálatokat végzünk. 24. oldal, összesen 94 oldal

8 Rendszeresen tartottak egészségvédelmi foglalkozásokat, kiscsoportos beszélgetéseket az egészséges táplálkozásról, életmódról, személyi higiénérıl, helyes fogápolásról. Óvodákba a H1N1 elleni védıoltásra való igények felmérése után az oltásokat az orvosi rendelıben, illetve az igények szerint az óvodában a szülık jelenlétében kapták meg a gyermekek 2010 év elején. A 2010-es évben a szükséges kredit pontok megszerzése érdekében - különbözı továbbképzéseken vettünk részt. A munkánkat és a két telephely közötti kommunikációt az Internet szolgáltatás segíti. A körzetben élık számára a védınık internetes elérhetısége továbbra is megfelelı és erre egyre nagyobb az igény. A Stefánia Védınıi Program használata továbbra is nagy segítség a munkánkban, a látogatások, tanácsadási forgalom rögzítésében, státuszlapok, statisztikai adatok, oltásiés havi jelentések elkészítésében, ezért a kézi adminisztráció egyre kevesebb tıl a Táncsics M. u 104 alatti védınıi szolgálathoz kihelyezésre került anyatej elosztó Depó továbbra is folyamatosan mőködik. A kerület rászoruló csecsemıi számára heti 2 alkalommal biztosítja az anyatejet, amit a Heim Pál Gyermekkórház Központi Anyatejgyőjtı Állomásról szállítanak ki. Az itt dolgozó négy védını felváltva látja el az ezzel kapcsolatos teendıket. Munkánkat a hatályos jogszabályok valamint az idınként megújuló Védınıi Szakmai Kollégium módszertani útmutatói alapján végezzük. Összességében elmondhatjuk, hogy: a védınıi szolgálat tevékenysége az elmúlt évben megfelelıen zajlott. 25. oldal, összesen 94 oldal

9 Iskola egészségügy Kerületünkben két iskola védını (általános iskolák, középiskola) közalkalmazottként és az öt gyermek háziorvos közremőködı vállalkozóként látja el a feladatot. Egészségfelmérés, osztályvizsgálatok, szőrések Az alapellátás keretében mőködı Iskola-egészségügyi Szolgálat feladatait az alábbi jogszabályok alapján végzi: 26/1997.(IX. 3.) és az 51/1997. (XII. 18), valamint a 11/1999. (V. 14.) NM rendelet szabályozza. Az iskola-egészségügyi ellátásról, valamint az életkorhoz kötött kötelezı szőrıvizsgálatokról szól. Ennek értelmében ún. index-osztályoknak tekintendı a 2., 4., 6., 8., 10., 12., és 14. osztály, és tanulói között el kell végezni az alábbi vizsgálatokat: Teljes fizikális vizsgálat Testmagasság, testtömeg, mellkas-körfogat mérése, a testi fejlettség és tápláltsági állapot értékelése, a nemi fejlıdés értékelése Érzékszervek vizsgálata: látásélesség, színlátás, hallás Mozgásszervek vizsgálata Vérnyomásmérés Ezek számszerő kimutatása az alábbi táblázatban olvashatók: XXIII. kerület Iskoláiban végzett szőrıvizsgálatok Grassalko- Fekete István vich Mikszáth K. Páneurópa Török Flóris Qualitas / 2010 II. Kiszőr tek szám a 2009/ 2010 II. Kiszőr tek szám a 2009/ 2010 II. Kiszőr tek szám a 2009/ 2010 II. Kiszőr tek szám a 2009/ 2010 II. Kiszőr tek szám a 9/20 10 II. Kisz őrtek szá ma (létszám) Testsúlymérés Testmagasság Látásélesség Színlátás Hallásszőrés Golyvaszőrés Mozgásszervi szőrések Vérnyomás oldal, összesen 94 oldal

10 XXIII. kerület Iskoláiban végzett szőrıvizsgálatok Grassalko- Fekete István vich Mikszáth K. Páneurópa Török Flóris Qualitas 2010/ 2011 I. Kiszőr tek szám a 2010/ 2011 I. Kiszőr tek szám a 2010/ 2011 I. Kiszőr tek szám a 2010/ 2011 I. Kiszőr tek szám a 2010/ 2011 I. Kiszőr tek szám a 2010 /201 1I. Kisz őrtek szá ma (létszám) Testsúlymérés Testmagasság Látásélesség Színlátás Hallásszőrés Golyvaszőrés Mozgásszervi szőrések Vérnyomás Kampányoltások szervezése és végrehajtása a 2010/2011. tanévben 6. osztályban: szeptember hónapban: MMR-újraoltás 6. osztályban: október hónapban DTpa oltás 7. osztályban: szeptember és március hónapban Engerix-B oltás 8. osztályban: március hónapban Engerix-B oltás (a 2009./2010.-es tanévben) XXIII. kerület iskoláiban elvégzett oltások: Fekete István 2009/ 2010/ II. I. Grassalkovich Mikszáth K. Páneurópa Török Flóris 2009/ 2010/ 2009/ 2010/ 2009/ 2010/ 2009/ 2010/ II. I. II. I. II. I. II. I. Qualita s 2010/ 2011 I. (létszám) MMR 6.osztály DTpa 6. osztály Engerix-B 7. osztály Engerix-B 8. osztály Fluval-P (H1N1) oldal, összesen 94 oldal

11 Egészségfejlesztés/nevelés Az iskolavédını kiemelt feladata az egészségfejlesztés/nevelés, elsısorban az egészséges életmód támogatása, a népegészségügyi program és az iskolai egészségfejlesztési terv megvalósulása érdekében. A 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet 3. számú melléklete 8. pontja az oktatási intézmény védınıjének a részvételét írja elı az egészségtan oktatásban. Szabályozza a témaköröket is az alábbiak szerint: a) az egészséggel kapcsolatos alapismeretek (személyi higiéne, egészséges életmód, betegápolás, elsısegélynyújtás ), b) családtervezés, fogamzásgátlás, c) szülıi szerep, csecsemıgondozás, d) önvizsgálattal kapcsolatos ismeretek, e) szenvedélybetegségek megelızése 2009./2010.II. Egészégnevelési téma XXIII. kerület Iskoláiban tartott egészségnevelı elıadások Grassalko- Török Fekete István vich Mikszáth K. Páneurópa Flóris Résztvevık Résztvevık Résztvevık Résztvevık Rés ztvev ık Qualitas Részt - vevık (létszám) Kötelezı oltásokról Kamaszkori változásokról Elsısegélykatasztrófavédelem Egészséges táplálkozás /2011.I. Egészégnevelési téma XXIII. kerület Iskoláiban tartott egészségnevelı elıadások Grassalko- Török Fekete István vich Mikszáth K. Páneurópa Flóris Résztvevık Résztvevık Résztvevık Résztvevık Rés ztvev ık Qualitas Részt - vevık (létszám) Higiéne Kamaszkori változásokról oldal, összesen 94 oldal

12 2010./2011.I. XXIII. kerület Iskoláiban tartott egészségnevelı elıadások Grassalko- Fekete István vich Mikszáth K. Páneurópa Török Flóris Qualitas Fogamzásgátlás Egészségmegırzéskonfliktuskezelés Elsısegélykatasztrófavédelem XXIII. kerület iskoláiban tartott egészségnevelı elıadások: Fekete István 2009/ 2010/ II. I. Grassalkovich Mikszáth K. Páneurópa Török Flóris 2009/ 2010/ 2009/ 2010/ 2009/ 2010/ 2009/ 2010/ II. I. II. I. II. I. II. I. (létszám) Qualita s 2010/ 2011 I. Félév Órák száma Résztvevık száma Az iskolai védını osztályonként, így korcsoportonként más témáról tartott felvilágosítást a hagyományosan ısszel megrendezésre kerülı Egészségügyi és ifjúságvédelmi napon a Páneurópai Általános Iskolában. Ezen a napon a családtervezésrıl, a szexuális higiéniáról hallgathattak meg elméleti elıadást a résztvevık. Néhányan meglepıdhetnek azon, hogy már 6. osztályosoknak a szexuális életrıl és az ehhez kapcsolódó higiéniáról kell beszélni, de az elmúlt években olyannyira felgyorsult a fiatalok e területen bekövetkezett érettsége is, hogy mindez szükséges. Ha jobban belegondolunk napjainkban nem is olyan ritka jelenség, ha valaki általános iskolás kora ellenére rendszeres nemi életet él, annak ellenére, hogy a jog ezt még tiltja. Ugyanakkor igen sok családban ez a téma még mindig tabu, fıleg 12 évesen. Gondozás: a kiszőrt tanulókat gondozásba veszi és állapotát nyomon követi, figyelemmel kíséri az egészségügyi vagy szociális okból veszélyeztetett tanulókat. Higiénés ellenırzések Minden tanulónál rendszeresen történik tisztasági vizsgálat végzése, személyi higiénia ellenırzése. Az iskola alábbi helyiségeiben történik higiénés ellenırzés: Fiú és leány mosdók Iskolabüfé Iskolai ebédlı 29. oldal, összesen 94 oldal

13 A Védınıi Szolgálat évi bevételeinek és kiadásainak alakulása: e Ft-ban BEVÉTELEK Módosított elıirányzat Teljesítés e Ft Megoszlási % Index % Támogatásértékő bevételek TB alaptól ,34% 92,66% Intézményi mőködési bevételek 6 1 0,00% 16,67% Felügyeleti szervi támogatás ,65% 98,97% ÖSSZESEN: ,00% 93,46% KIADÁSOK Módosított elıirányzat Teljesítés e Ft Megoszlási % Index % Személyi juttatások és járulékai ,4% 98,01% Dologi kiadások ,4% 72,41% Különféle dologi kiadások ,1% 56,61% Egyéb (folyó) kiadások ,8% 121,98% Felhalmozási kiadások ,3% 100,00% ÖSSZESEN: ,0% 93,46% A pénzügyi igazgatás szakfeladat megszőnése és elıirányzatának, valamint pénzügyi teljesítéseinek alapszakfeladatokra történı szétosztása a részleg költségvetését kiadás és bevétel oldalon egyaránt növelte az alábbiak szerint (a táblázatban szereplı számok ezen összegeket tartalmazzák): Módosított elıirányzat: Pénzügyi teljesítés: e Ft e Ft A kiemelt jogcímek szerinti megoszlásuk a 6-7. sz. mellékletben részletezésre kerülnek. 30. oldal, összesen 94 oldal

14 Bevétel: A szakfeladat mőködését 86,34 %-ban az OEP finanszírozta. Éves szinten e Ft volt a feladat ellátására leutalt támogatás összege (2009-ben ez az összeg e Ft volt). A kiadások nem OEP által finanszírozott összegét a Felügyeleti szervi támogatás biztosította. Kiadás: Az összkiadás 85,4 %-át kitevı rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások és járulékai e Ft-os teljesítése e kevesebb volt az elızı évi költségekhez képest. Ebbıl e Ft volt az a személyi jellegő juttatás, amelyet az intézményvezetı személyi juttatásainak szakellátásra történı átcsoportosítása okozott. Ezt nem számítva a személyi juttatások az elızı évhez képest 13,91 %-al csökkentek. - Helyettesítésre 928 e Ft + járulékai összeget fizettünk ki, mivel az egyik védınıi álláshely betöltetlensége miatt körzetét két védını munkaköre mellett, helyettesítésben látta el ban hőség- és jubileumi jutalom címén a védınıi szolgálat dolgozóinak személyi jellegő kifizetés nem történt. - A védınıi szolgálat januári és márciusi keresetkiegészítése TB alapból volt finanszírozva 588 e + járulékai öszegben. Felhalmozási célú kiadásként jelent meg a defibrillátor akkumlátorának megvásárlása 55 e Ft + ÁFA értékben. A dologi kiadásokból 14 e Ft+Áfa-t szakmai anyag és kis értékő tárgyi eszköz, 315 e Ft + Áfa-t gyógyszer, 65 e Ft + Áfa-t irodaszer, nyomtatvány beszerzésre költöttünk. Védıruha beszerzésre 2010.évben nem került sor. - A védınıi szoftver bérletének költsége nettó 341 e Ft volt tárgyévben. - Rezsiköltségek az alábbiak szerint jelentkeztek a szakfeladaton: Gázenergia nettó 471 e Ft, Villamosenergia nettó 417 e Ft, Víz és csatornadíjak nettó 37 e Ft, Szemétszállítás nettó 50 e Ft. - A takarítás költsége 539 e Ft + Áfa volt, mely tartalmazta a Pacsirta utcai rendelı takarítási költségeit is. - A dolgozók továbbképzése érdekében 21 e Ft-ot fordítottunk dolgozók részére vásárolt oktatásra. Az iskola-egészségügyi tevékenység finanszírozása 100 %-ban OEP pénzbıl történt. 31. oldal, összesen 94 oldal

15 ben az 5 közremőködı gyermek háziorvos részére ilyen jogcímen Ft támogatásértékő bevétel érkezett e Ft-ot nem használtunk fel késve, 2010-ben kaptuk meg az egyik háziorvos számláját. Ezen összeget, a pénzmaradvány kimutatás (3. sz. melléklet) megfelelı során, mint kötelezettséggel terhelt pénzmaradványt mutattunk ki (Egészségügyi alapból finanszírozott tevékenységnél) - Az iskolavédınık (2 fı közalkalmazott) kiadásainak TB támogatása e Ft volt, valamint Ft összegben kaptunk finanszírozást a dolgozók keresetkiegészítésére. A közremőködı orvosok 2010-ben Semmelweis nap alkalmából fejenként 10 e Ft kultúra utalványban részesültek. A pénzügyi igazgatás szakfeladat megszőnése és elıirányzatának, valamint pénzügyi teljesítéseinek alap szakfeladatokra történı szétosztása a részleg költségvetését kiadás és bevétel oldalon egyaránt növelte a 6-7.sz. mellékletben bemutatottak szerint. Otthoni szakápolás Lakáson végezhetı gyógytornászi és szakápoló tevékenységet bár egészségügyi ellátás, a Gondozó Szolgálat keretein belül szerveztük meg, így részletes tárgyalása is ott történik. Járóbeteg szakellátás A 2010-es év a második éve a járóbeteg szakellátásnak. Ez az elsı teljes év mind mőködés, mind finanszírozás tekintetében. A szerzıdött és finanszírozott heti óraszámok azonos az elızı évivel. Személyzet: A kialakított ellátási struktúra nem változott. 4 közalkalmazott, megbízással dolgozók és közremőködı vállalkozók látják el a feladatotokat. A nıgyógyászati asszisztens személye változott zavartalanul. 32. oldal, összesen 94 oldal

16 Szakmánkénti bevétel, betegforgalom, heti óraszámok: +1 havi (Ft) 12 havi (Ft) betegforgalom (fı) Heti óraszám Nıgyógyászat Szemészet Reumatológia Tüdıgyógyászat Gyógytorna Fizioterápia összesen Nıgyógyászat A heti két délután mőködı nıgyógyászati szakrendelés által ellátott betegek száma 2010-ben tovább növekedett, felmerül a rendelés kibıvítésének lehetısége. Az ellátáshoz szorosan kapcsolódó helyi vérvételi lehetıség sokat javított az ellátás minıségén. A nıgyógyászat betegei rövid idıre, precízen kapnak a betegek idıpontot, és a leletek is majdnem teljesen hiánytalanul érkeznek vissza. A rendelés keretein belül 517 alkalommal történt méhnyak szőrés. Itt lehet megemlíteni, hogy minden évben az Országos Egészségbiztosítási pénztár finanszírozásában a Mamma Klinika mérıbusza emlıszőrést végez az ÁNTSZ által biztosított behívási lista alapján. Szemészet A 2009-es évhez képest szemészeti szakrendelés betegforgalma emelkedett. Betegeink kb %-a beutalóval érkezik, a többiek magunktól jönnek, legtöbbször szemüveg felírás, kontroll vizsgálat, ill. gyulladásos panaszok miatt jelentkeznek. Az orvos kollégák általában cukorbetegség, magas vérnyomás, szédülés, fejfájás miatt kérnek szemfenék vizsgálatot. A szemészeti rendelıben elvégezhetı diagnosztikus vizsgálatok: keratometria, refraktometria, szemüveg dioptriájának bemérése, látásélesség felvétel, korrekció meghatározása próbalencsékkel, réslámpás vizsgálat, szemfenék vizsgálat, szemnyomás mérés, hármastükör vizsgálat, gonioszkópia. Mőszereink korszerőek, jó minıségőek. A vizsgálatok korlátai: Mőszeres korlátok: CFF, látótér, pachymeter nincs a rendelıben (egyes szakorvosi rendelıkben ezek már elérhetık). 33. oldal, összesen 94 oldal

17 Munkakapcsolatok: A Dél-Pesti Kórház szemészetével folyamatos kapcsolatban állunk, további vizsgálatokra behívjuk betegeinket osztályunkra, a mőtéteket is a kórházban végezzük. A rendelıintézet háziorvosaival is kölcsönösen együttmőködünk, ık általában a belgyógyászati kórképek szemtüneteinek vizsgálatára küldik a betegeket, mi pedig egyes szemészeti kórképek hátterében álló belgyógyászati, neurológiai elváltozások kivizsgálására, ill. szemmőtét elıtti szükséges vizsgálatokra (labor, EKG, mőthetıségi vélemény) irányítjuk hozzájuk a betegeket. Gondozás: A szemészeti akut ellátás mellett (pl. gyulladások kezelése, idegentestek eltávolítása) gondozást is végzünk: A cukorbetegeket, valamint a zöldhályogban szenvedıket rendszeresen ellenırizzük. Mőtétek: Leggyakrabban szürkehályog mőtétet indikálunk, a mőtéteket a Dél-Pesti Kórházban végezzük. Elıfordulnak ezen kívül különbözı szemhéjmőtétek, ill. glaucoma ellenes beavatkozások is. A hátsó szegmenset érintı kórképek (pl. retina leválás, üvegtesti vérzés) mőtéti megoldására a betegeket Dr. Czumbel Norbert fıorvos úrhoz utaljuk. A kórházban lézeres beavatkozásokat is végzünk, így diabeteses retinopathia miatt szemfenéki lézerkezelést, másodlagos szürkehályog kezelésére capsulotomiát alkalmazunk. Tüdıgyógyászat Az elızı évhez képest a betegszám lényegesen emelkedett. A betegek jelentıs részét továbbra is az asztma és COPD miatt gondozottak kontroll vizsgálata és terápiás javaslatuk megújítása adta. Az ellátottak másik jelentıs részét a családorvosok által kért konzíliumok adják. Néhány családorvos részérıl - részben a helyi ellátási területrıl ill. külsı területekrıl is (pl. Taksony) a konzilium kérés rendszeres. Továbbra sem érthetı, miért nem kér konzíliumot, ill. a kezelésben segítséget az ellátási területhez tartozó családorvos kollegák jelentıs része, holott betegeik a Délpesti Kórház Tüdıgondozójában órákat várakoznak hasonló ellátás érdekében. Ezen a problémán egyéni kapcsolat felvételi kísérletekkel illetve gyógyszercégek orvos látogatóinak segítségével sem tudtunk változtatni. Az anyag és eszköz ellátás megfelelınek mondható, különösen igaz ez az informatikai rendszerre. 34. oldal, összesen 94 oldal

18 Reumatológia rendelés A 2009-es év forgalmával összehasonlítva, az ellátott beteglétszám kismértékben emelkedett mind a rendelésen, mind a fizioterápián. A szakrendelésen megjelent betegek leggyakrabban nyaki-ágyéki discopathiás panaszokkal keresték fel a rendelést, ezek aránya az összforgalomnak kb. egyharmada. Gondozott betegeink legnagyobb hányadát osteoporosissal kezeljük-gondozzuk. A gondozásban második leggyakoribb kórképet a rheumatoid arthritises betegek képviselik. A várakozási idı rövid- néhány nap-, kivéve a táppénzes, ill. sürgıs betegeket, ıket aznap, vagy a következı rendelési napon ellátjuk. Gyógytorna A szakrendelésen 2 gyógytornászunk napi 12 órában látja el feladatát váltott mőszakban ben az elvégzett gyógytornakezelések az elızı évihez képest 10 %-os emelkedést mutatnak. Ez 5000 feletti évi kezelést jelent! A gyógytornát igénybevevık között legnagyobb létszámban a középkorosztály képviseltette magát (40-59 éves korig). Még 80-as, szépkorúak is jártak gyógytornára (11 fı). Beküldıként saját reumatológia rendelésünk fejhosszal vezet (46%). A kezeltek között lényegesen több a hölgy. A férfiak a tornát igyekeznek kivédeni, mert "otthon tornázunk eleget. Az egyéni gyógytorna több mint háromszorosát tette ki a csoportosnak. Az elıirt gyógytorna kezelés befejezése után a betegek otthon is végezhetı gyakorlatsort kapnak, valamint életmódbeli tanácsokkal is segítjük az elért gyógyulás fenntartását. A gerincproblémával érkezı gyermekek a tanév ideje alatt heti rendszerességgel vesznek részt a foglalkozásokon, a szünidıre otthoni gyakorlatsort kapnak- a szülıvel konzultálva. Fizikoterápia Az elızı évihez képest a kezelések száma kismértékben emelkedett (10 %). Az újonnan beállított gerinc extensiós készüléket csaknem 300 alkalommal alkalmaztuk, a betegektıl számos pozitív visszajelzést kaptunk. Az összes kezelés száma csaknem elérte a t. Az életkori megoszlást tekintve, a legtöbb kezelt betegünk a éves korosztályba tartozik. A hölgyek erre a rendelésre is szívesebben jártak, több mint 2x annyian, mint a férfiak. A kezelt betegeknél a kórokok között itt is discopathiás esetek fordultak elı legnagyobb számban. 35. oldal, összesen 94 oldal

19 Eszközfejlesztési igények Szemészet Centrális fúziós frekvencia mérésére alkalmas berendezés beszerzése. Fizioterápia az alkalmazott gépek öregek, gyakran meghibásodnak, az eszközpark teljes cseréje indokolt. Tüdıgyógyászat légzésfunkciós gép vásárlása szükséges, jelenleg kölcsön berendezéssel dolgozik a rendelés. Segítené a mőködést a pulzoximéter beszerzése. A Járóbeteg szakellátás évi bevételeinek és kiadásainak alakulása: BEVÉTELEK Módosított elıirányzat Teljesítés e Ft Megoszlási % e Ft-ban Index % Támogatásértékő bevételek TB alaptól ,17% 137,44% Intézményi mőködési bevétel 0 2 0,01% Felügyeleti szervi támogatás ,82% 5,05% ÖSSZESEN: ,00% 93,05% KIADÁSOK Módosított Teljesítés e Megoszlási Index % elıirányzat Ft % Személyi juttatások és járulékai ,2% 97,32% Dologi kiadások ,7% 83,28% Különféle dologi kiadások ,9% 130,74% Egyéb (folyó) kiadások ,4% 79,96% Felhalmozási kiadások ,9% 100,70% ÖSSZESEN: ,0% 93,05% A pénzügyi igazgatás szakfeladat megszőnése és elıirányzatának, valamint pénzügyi teljesítéseinek alap szakfeladatokra történı szétosztása a részleg költségvetését kiadás és bevétel oldalon egyaránt növelte az alábbiak szerint (a táblázatban szereplı számok ezen összegeket tartalmazzák): Módosított elıirányzat: Pénzügyi teljesítés: e Ft e Ft 36. oldal, összesen 94 oldal

20 A kiemelt jogcímek szerinti megoszlásuk a 6-7. sz. mellékletben részletezésre kerülnek. Bevétel: A szakfeladat mőködését 98,17 %-ban az OEP finanszírozta. Éves szinten e Ft volt a feladat ellátására leutalt támogatás összege. Ez e Fttal haladta meg a tervezett e Ft bevételt. Kiadás: Egyéb bevételként 2 e Ft bevétel keletkezett a szakfeladaton. A kiadások nem OEP által finanszírozott összegét a 598 e Ft Felügyeleti szervi támogatás biztosította. A szakfeladaton a kiadások visszaszorítása, illetve a TB alapból történı magasabb finanszírozás összesen e Ft megtakarítást eredményezett a felügyeleti szervi támogatás módosított elıirányzatához képest. Az összkiadás 65,2 %-át kitevı rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások és járulékai e Ft-ot tettek ki a szakfeladat költségvetésén belül ban 1 fı részére 30 éves jubileumi jutalomként 499 e Ft (+ járulékai) került kifizetésre. - Semmelweis nap alkalmából 1 fı 10 éves hőségjutalomként a felügyeleti szervtıl tárgyjutalomban részesült, 8 fı egészségügyi dolgozó pedig intézményvezetıi döntés alapján fejenként 10 e Ft kultúra utalványt kapott. - A szakellátás januári és márciusi kereset kiegészítése TB alapból volt finanszírozva 467 e + járulékai összegben. A dologi kiadásokból a - Készletbeszerzéseken belül gyógyszerre nettó 109 e Ft-ot, szakmai anyagokra és kisértékő tárgyi eszközökre nettó 239 e Ft-ot, Egyéb készletbeszerzésekre nettó 69 e Ft ot fordítottunk. - A szolgáltatási kiadásokon belül Szakmai gép karbantartásra 151 e Ft + Áfa-t, a Számítástechnikai szolgáltatásokra nettó e F-ot fordítottunk. - Rezsiköltségek az alábbiak szerint jelentkeztek a szakfeladaton: Gázenergia nettó 612 e Ft, Villamosenergia nettó 422 e Ft, Víz és csatornadíjak nettó 56 e Ft, Szemétszállítás nettó 35 e Ft. 37. oldal, összesen 94 oldal

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Csakis azért foglalkozunk a világ bajaival és nyomorával, hogy azután enyhítsük ıket. Hogyha csupán figyeljük és siránkozunk miattuk, még keservesebbé tesszük ıket, amellett minden haszon nélkül. (Joubert)

Részletesebben

Tájékoztató Nógrád Megye Közgyőlése számára. Nógrád megye egészségi helyzetérıl

Tájékoztató Nógrád Megye Közgyőlése számára. Nógrád megye egészségi helyzetérıl Tájékoztató Nógrád Megye Közgyőlése számára Nógrád megye egészségi helyzetérıl Készült: 2011. augusztus Összeállította: Dr. Surján Orsolya megyei tiszti fıorvos Feketéné Dr. Zeke Ildikó megyei tisztiorvos

Részletesebben

64. számú elıterjesztés. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának

64. számú elıterjesztés. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 64. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2012. május 24-én, 14-órakor megtartandó ülésére a 2011. évi gyermekjóléti

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

Beszámoló a 2011. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Beszámoló a 2011. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Beszámoló a 2011. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira. 2010. évben 2011. évben Állandó bejelentett lakosok száma:

Részletesebben

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 2009. évi tevékenységének értékelése

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 2009. évi tevékenységének értékelése Melléklet A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 2009. évi tevékenységének értékelése I. A megyei szakellátás átalakításának jelenlegi helyzete

Részletesebben

A költségvetés alakulásának általános értékelése

A költségvetés alakulásának általános értékelése Tisztelt Közgyőlés! Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének félévi teljesítésérıl szóló tájékoztatási kötelezettséget, mint minden önkormányzat számára, az államháztartásról

Részletesebben

Éves beszámoló a Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálatának 2009. évi munkájáról.

Éves beszámoló a Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálatának 2009. évi munkájáról. Éves beszámoló a Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálatának 9. évi munkájáról. . március A Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálatának feladata Budapest I. kerülete teljes lakossága részére

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó az Ózd Város Önkormányzata által 2012. évben biztosított egészségügyi alapellátásról

T á j é k o z t a t ó az Ózd Város Önkormányzata által 2012. évben biztosított egészségügyi alapellátásról T á j é k o z t a t ó az Ózd Város Önkormányzata által 2012. évben biztosított egészségügyi alapellátásról Előterjesztő: Egészségügyi és Szociális Bizottság Elnöke Előkészítő: Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KHT. 2008. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓJA

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KHT. 2008. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓJA Telefon: 1/388-6924 Fax: 1/388-6542 1032 Budapest, Vörösvári út 88-96. e-mail: titkarsag@obudairendelok.hu ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KHT. 2008. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓJA Budapest,

Részletesebben

Tájékoztató. 2010. március 26. OEP Elemzési, Orvosszakértıi és Szakmai Ellenırzési Fıosztály. szolgáltatók

Tájékoztató. 2010. március 26. OEP Elemzési, Orvosszakértıi és Szakmai Ellenırzési Fıosztály. szolgáltatók Tájékoztató Az alapellátásban 1 résztvevı egészségügyi szolgáltatók Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszközének felhasználásához és annak nyilvántartásához 2010. március 26. OEP Elemzési, Orvosszakértıi

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a társulásban mőködtetett közoktatási intézmények tevékenységérıl,

Részletesebben

Egészség a legnagyobb gazdagság, a legnagyobb hatalom, a legnagyobb boldogság! Tedd egészségessé népedet, s ezzel hatalmassá gazdaggá, boldoggá

Egészség a legnagyobb gazdagság, a legnagyobb hatalom, a legnagyobb boldogság! Tedd egészségessé népedet, s ezzel hatalmassá gazdaggá, boldoggá BESZÁMOLÓ az Egészségügyi Alapellátó Intézet 2013. évi munkájáról Egészség a legnagyobb gazdagság, a legnagyobb hatalom, a legnagyobb boldogság! Tedd egészségessé népedet, s ezzel hatalmassá gazdaggá,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ikt.szám: K00781/1/2014 Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (a továbbiakban: HSZI) 1205 Budapest, Jókai Mór u.74-76. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Pesterzsébet Önkormányzatának

Részletesebben

FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója TARTALOMJEGYZÉK I. A KONCEPCIÓ CÉLJA 3 II. HELYZETKÉP 3 III. JÖVŐKÉP 21 IV. VÁRHATÓ EREDMÉNYEK 22 Mellékletek A KONCEPCIÓ CÉLJA

Részletesebben

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program 2014.

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program 2014. HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Program 2014. Jelen Szakmai Program jóváhagyta: a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 32/2014.(VIII.5.) számú határozatával 0 1 I. Intézményi adatok 1.

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ALELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére Tárgy: Közoktatási intézmények igazgatói megbízásának lejárta miatt esedékes vezetıi

Részletesebben

~2.J. számú előterjesztés

~2.J. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~2.J. számú előterjesztés Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ 2014. évi tevékenységéről

Részletesebben

Városi Önkormányzat Szakorvosi Rendelıintézet SZÖVEGES BESZÁMOLÓ AZ INTÉZET 2006.ÉV TEVÉKENYSÉGÉRİL

Városi Önkormányzat Szakorvosi Rendelıintézet SZÖVEGES BESZÁMOLÓ AZ INTÉZET 2006.ÉV TEVÉKENYSÉGÉRİL Városi Önkormányzat Szakorvosi Rendelıintézet 2030 Érd, Felsı utca 39. Dr. Gyıri Zsuzsa mb. fıigazgató fıorvos SZÖVEGES BESZÁMOLÓ AZ INTÉZET 2006.ÉV TEVÉKENYSÉGÉRİL 2007. február 28. A Szakorvosi Rendelıintézet

Részletesebben

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007.

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A VÁROS BEMUTATÁSA... 5 2. A VÁROS SZOCIÁLIS MUTATÓI... 9 2.1 A helyi szociális ellátások fogalmi alapja... 9 2.2 Lakáshelyzet

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 7100 Szekszárd, Tartsay u. 10. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Tárgy: Elıadó:

Részletesebben

Vasvár Város Önkormányzata Szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2005-2010

Vasvár Város Önkormányzata Szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2005-2010 Vasvár Város Önkormányzata Szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2005-2010 1. Bevezetés A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.. (3) bekezdése a legalább

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Intézménye BESZÁMOLÓ. az Egészségügyi Intézmény 2013. évi működéséről és gazdálkodásáról

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Intézménye BESZÁMOLÓ. az Egészségügyi Intézmény 2013. évi működéséről és gazdálkodásáról Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Intézménye BESZÁMOLÓ az Egészségügyi Intézmény 2013. évi működéséről és gazdálkodásáról 1 Általános bevezetés...1 Jogszabályi háttér...1 Telephelyi

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ munkájáról Előkészítette: Kádasné Öreg Julianna igazgató Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 52/2010. (VI.18.) sz. TT. határozattal elfogadva SARKAD ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Sarkad, 2010. június 7. 1 B e v e z e t é s A rendszerváltást

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat MAROSHEGYI ÓVODA SZÉKESFEHÉRVÁR, RÁDIÓ U.1. Szervezeti és Mőködési Szabályzat Hatálya kiterjed a Maroshegyi Óvoda minden dolgozójára 2. oldal Bevezetı Az intézmény a jogszabályi elıírásoknak megfelelendı

Részletesebben

Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése

Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Kartal település demográfiai mutatói: Állandó lakosok száma: 5.879 fı 0 3 évesek: 212 fı 4 6 évesek:

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlıségi Program. Mélykút Város Önkormányzat

Helyi Esélyegyenlıségi Program. Mélykút Város Önkormányzat ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlıségi Program Mélykút Város Önkormányzat 2013 2018. Türr István Képző és Kutató Intézet Cím:

Részletesebben

A települési önkormányzat feladatai

A települési önkormányzat feladatai Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. J-10399-26/2015. Témafelelős: Lencséné Szalontai Mária Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és

Részletesebben

2010. évi. felülvizsgálata

2010. évi. felülvizsgálata SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GYERMEK ÉS IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2010. évi felülvizsgálata - 1 - I. Bevezető Az önkormányzati ifjúságpolitika legmagasabb szintű jogforrása az Alkotmány, amely többek

Részletesebben