E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére"

Átírás

1 NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTER KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER SZÁM: /2011-NEFMI(SZ) E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény módosításáról Budapest, május Készítette: látta: jóváhagyta: dr. Lakatos Hedvig főosztályvezető-helyettes dr. Andráczi-Tóth Veronika főosztályvezető Nyitrai Imre helyettes államtitkár dr. Ecsédi Orsolya dr. Maretta Zóra Soltész Miklós szociális, család- és ifjúságügyért felelős államtitkár

2 2 E G Y E Z T E T É S I L A P 1. Az egyeztetés alapadatai terv honlapon való közzététel időpontja: május 23. közigazgatási egyeztetésre megküldés: május 23. közigazgatási egyeztetés lezárása: május 26. államtitkári értekezlet időpontja: június 2. kormányülés időpontja: június 8.

3 2. Az egyeztetésben részt vevők 2.1. A Kormány ügyrendje/jogszabály alapján egyetértésre vagy véleményezésre jogosultak intézmény egyetért nem ért egyet Miniszterelnökség BM HM KIM KÜM NFM NGM VM 3 nem adott véleményt észrevétele maradt fenn 2.2. Egyéb állami szervek egyéb állami szerv Állampolgári jogok országgyűlési biztosa Adatvédelmi biztos egyetért nem ért egyet nem adott véleményt észrevétele maradt fenn 2.3. Társadalmi szervezetek társadalmi szervezet egyetért nem ért egyet nem adott véleményt észrevétele maradt fenn 2.4. Egyéb szervezetek egyéb szervezet egyetért nem ért egyet Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Magyarországi Református Egyház Zsinatának Irodája Magyarországi Evangélikus Egyház Diakóniai Osztály Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség Magyarországi Baptista Egyház Nagycsaládosok nem adott véleményt észrevétele maradt fenn

4 Országos Egyesülete Szociális Ellátók és Szociális Ellátottak Egyesülete Szociális Klaszter Egyesület Euro-Régió Szociális Szakmai Közösség Egyesület Szociális Igazgatók Magyarországi Egyesülete Szociális Intézmények Országos Szövetsége Megyei Jogú Városok Szövetsége Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége Magyar Önkormányzatok Szövetsége Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége Jegyzők Országos Szövetsége Magyar Gyermekés Ifjúságvédelmi Szövetség Magyar Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete Módszertani Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete Gyermekvédelmi Szakszolgáltatók Szakmai Egyesülete Magyarországi Családi Napközik Közhasznú Egyesülete Átmeneti Gondozást 4

5 Ellátók Országos Érdekvédelmi Szövetsége Nevelőotthonok Nemzetközi Szövetsége Magyarországi Egyesülete Nevelőszülők Érdekvédelmi Egyesületeinek Szövetsége Magyar Bölcsődék Egyesülete Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete Magyar Máltai Szeretetszolgálat Csodacsalád Egyesület 5

6 V E Z E T Ő I Ö S S Z E F O G L A L Ó 6 1. Az előterjesztés célja Az előterjesztés a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) kisebb terjedelmű, de koncepcionális változásokat is tartalmazó módosítását tartalmazza. 2. Az igénybe vett eszközök 2.1. Az Szt. módosítása A TAJ alapú nyilvántartás szabályainak pontosítása A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások igénybe vevőiről vezetendő nyilvántartás hatályos szabályozása jelenleg a jegyző által vezetett nyilvántartás egyes adataira hivatkozik vissza január 1-jétől azonban új rendelkezések léptek hatályba a szociális szolgáltatások nyilvántartási rendszerére vonatkozólag. A törvényjavaslat ezekhez az új szabályokhoz igazodva módosítja a nyilvántartásban rögzítendő adatok körét. Törvényi szinten szükséges annak rögzítése, hogy mely szolgáltatások esetén nem kell adatot felvenni a TAJ alapú nyilvántartásba. Az előterjesztés ezen szolgáltatási kört az Szt a szerinti nyilvántartás vezetése alól mentesülő szolgáltatásokkal összhangban szabályozza. Ennek alapján a TAJ alapú nyilvántartásba való adatszolgáltatás kötelezettsége alól is mentesül a családsegítés, amennyiben a külön jogszabályban meghatározott szakmai tevékenység az első interjú kapcsán tett intézkedéssel lezárható; a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, a népkonyha, a szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása és az utcai szociális munka. Amennyiben családsegítés, nappali melegedő vagy éjjeli menedékhely igénybe vevője Társadalombiztosítási Azonosító Jellel nem rendelkezik, ennek hiányát kell rögzíteni a TAJ alapú nyilvántartásban, de a többi adatot ilyen esetben is fel kell venni a nyilvántartásba Kapacitásszabályozás bevezetése új szolgáltatások, férőhelyek létesítése és az ellátotti létszám növelése esetén január 1-jét követően új szolgáltatók, intézmények létesítése, már működő intézmények férőhelyeinek bővítése, illetve az ellátotti létszám növelése esetén a működési engedély megszerzése nem az egyetlen feltétele lesz a normatív állami támogatásra való jogosultságnak: a létrehozott új szolgáltatók, intézmények, valamint új férőhelyek és ellátottak vonatkozásában a törvényjavaslat bevezeti a normatív állami finanszírozásra való jogosultság többletfeltételeként a befogadás intézményét. A befogadási eljárásban a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalban e célra létrejövő bizottság dönt a fenntartó kérelméről, mérlegelve, hogy az adott szolgáltató, intézmény vagy férőhely létrehozása, ellátotti létszám növelése az ellátási területen felmerülő igényekre tekintettel valóban indokolt-e. A befogadási eljárás alól kivételt képeznek a pályázati úton finanszírozott szociális szolgáltatások. A befogadás részletszabályai és a befogadási kötelezettség alóli mentesülés esetei végrehajtási rendeleti szinten kerülnek meghatározásra.

7 A szolgáltatástervezési koncepció-készítési kötelezettség megszüntetése Az Szt. jelenleg kötelező jelleggel írja elő a legalább kétezer lakosú települési önkormányzat, a megyei önkormányzat, illetve a társulás számára, hogy a szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében szolgáltatástervezési koncepciót készítsenek, melynek tartalmát kétévente felül kell vizsgálni. Az előterjesztés megszünteti a koncepciókészítési kötelezettséget, és ezzel összefüggésben megszűnik a helyi szociálpolitikai kerekasztal is, melynek feladata a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának és végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése volt. A tapasztalatok ugyanis azt mutatják, hogy az önkormányzatok ennek a kötelezettségnek csak igen formális módon tettek eleget, így az a jogalkotó által elvárt céloknak nem felel meg, a szándék szerinti rendeltetését nem tölti be. Formalitására tekintettel, valamint az önkormányzati fenntartók további tehermentesítése érdekében indokolt a megszüntetés A megállapodás kötelező tartalmi elemeinek bővítése A pénzügyi hatósági ellenőrzés megkönnyítése és hatékonyabbá tétele érdekében az előterjesztés kibővíti a szociális szolgáltatások igénybevételekor kötendő megállapodás tartalmi elemeinek körét az igénybe vevő természetes személyazonosító adataival Az önkéntes térítési díj-fizetési lehetőség körének bővítése A törvényjavaslat megteremti annak jogszabályi lehetőségét, hogy ha az ellátott vagy más személy főleg hozzátartozó anyagi körülményei megengedik, akkor önként vállalhassa a részére megállapított személyi térítési díjnál magasabb összeg megfizetését abban az esetben is, ha a megfizetni kívánt összeg nem éri el a teljes intézményi térítési díjat. Ilyen esetben azonban a jövedelemvizsgálat alóli mentesítés visszaélésre adhat okot, ezért a jövedelemvizsgálatot el kell végezni. Az intézményi térítési díj vagy egy részének önkéntes megfizetése feltételezi, hogy az ellátott költőpénzéről maga vagy a hozzátartozója gondoskodik, figyelemmel a saját fogyasztási szükségleteire és a megmaradó jövedelem nagyságára. Erre tekintettel a törvényjavaslat szerint a költőpénzre irányadó rendelkezés nem alkalmazandó sem önkéntes vállalás, sem önkéntes részvállalás esetén Az utcai szociális munka állami finanszírozási körbe vonása 2009-től a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások, 2010-től a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozása három éves szerződés keretében valósul meg január 1-jétől e három alapszolgáltatás mellett az utcai szociális munka finanszírozására is pályázati úton fog sor kerülni. A módosítás július 1-jei hatálybalépése biztosítja a fenntartók számára a megfelelő felkészülési időt, és megteremti a jogalapot a pályáztatás II. félévében történő lebonyolításához. Ezzel egyidejűleg, de január 1-jei hatálybalépéssel kikerül a kötelező önkormányzati feladatok közül az utcai szociális munka biztosítása.

8 2.2. A Gyvt. módosítása A családi gyermekfelügyelet szolgáltatás megszüntetése 8 Az előterjesztés július 1-jével megszünteti a családi gyermekfelügyelet szolgáltatási formát, mivel nem valósította meg igazi célját, nem tudta orvosolni a férőhelyhiányból fakadó problémákat. A Szociális Regiszter adatai alapján mindössze egy ilyen szolgáltató működik jelenleg az országban. A módosításra tekintettel családi gyermekfelügyelet szolgáltatás a törvény hatálybalépését követően nem hozható létre, a már működő szolgáltatónak december 31-éig át kell alakulnia valamely más napközbeni ellátási formává, vagy fel kell hagynia a tevékenységgel A krízisközpontok integrálása a családok átmeneti otthonának intézményébe, és a krízisközponti férőhelyek pályázati úton való finanszírozása Az előterjesztés az eddig kísérleti programként működő, a hozzátartozók közötti erőszak miatt krízishelyzetbe került bántalmazott családokat segítő krízisközpontok férőhelyeit beemeli a Gyvt. családok átmeneti otthonára vonatkozó rendelkezései közé, és bevonja a pályázati úton finanszírozott ellátások körébe. A krízisellátás zavartalan működésének biztosítása érdekében feltétlenül szükséges a tevékenység jogszabályban történő szabályozása. A hozzátartozók közötti erőszak áldozatai speciális célcsoportot képeznek, speciális ellátást igényelnek, krízis-specifikus szolgáltatás igénybevételére szorulnak. A kialakult krízishelyzet a hagyományos támogató rendszerek együttműködésével sem kezelhető azonnal helyi szinten. A krízishelyzet megszüntetését komplex, maximum 8 hetes, szükség szerinti teljes körű ellátás biztosíthatja, amely az alapvető fiziológiai szükségletek ellátásának garantálásán túl szakemberek bevonását is lehetővé teszi. A félutas-kiléptető rendszer legfeljebb 5 év időtartamra lakhatást biztosít a bántalmazott számára, mely időtartam alatt az életvezetéséhez szükség szerinti segítséget vehet igénybe. A bántalmazottak három követelmény együttes fennállása esetén vehetik igénybe a szolgáltatást: bejelentett munkahely, részvétel az előtakarékossági programban és részvétel a társadalmi reintegrációt segítő programban. A félutas házak léte azért kiemelkedően fontos, mert a rövid távra nyújtott krízisellátás mellett, hosszú távú megoldást nyújt a bántalmazottaknak, és segítséget ahhoz, hogy a társadalomba reintegrálódva, ne kerüljenek vissza újra a krízisellátásba. A finanszírozás részletszabályai végrehajtási rendeleti szinten kerülnek meghatározásra A módszertani intézményekre vonatkozó szabályozás módosítása a gyermekjóléti alapellátások vonatkozásában A gyermekjóléti alapellátások közül a családi napközi, a házi gyermekfelügyelet, az alternatív napközbeni ellátás [Gyvt. 41. (4) bek.], a helyettes szülő, valamint a gyermekek átmeneti otthona esetében a módszertani feladatok ellátása a gyakorlatban eddig nem működött megfelelően. Egyes alapellátások esetében más típusú alapellátást nyújtó szolgáltatók látták el a módszertani feladatokat, más esetben pedig nem is volt módszertani feladatok ellátására kijelölt szolgáltató. Az egységes módszertani szemlélet és a magas szakmai színvonalú feladatellátás biztosítása érdekében a törvényjavaslat a felsorolt alapellátások vonatkozásában a módszertani intézmények regionális, illetve országos szinten, pályázati úton való kijelölésének eddigi rendszerét megváltoztatja, és a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézetet jelöli ki országos hatáskörrel a módszertani feladatok

9 9 ellátására, amely az egyes módszertani feladatokat az adott szolgáltatók, intézmények dolgozói közül kiválasztott szakértők bevonásával megfelelően képes biztosítani TAJ alapú nyilvántartás bevezetése a gyermekjóléti alapellátások, gyermekvédelmi szakellátások esetében A már hivatkozott Szt. 20/C. -a a szociális alap- és szakosított ellátások esetén előírja a TAJ alapú nyilvántartás vezetését. Annak érdekében, hogy a gyermekjóléti alapellátások és a gyermekvédelmi szakellátások vonatkozásában is rendelkezésre álljon egy, a szolgáltatások igénybevétele és finanszírozása szempontjából releváns, naprakész, országosan egységes információs bázis, az előterjesztés bevezeti a TAJ alapú nyilvántartást ezen ellátások vonatkozásában is, az Szt.-vel megegyező adattartalommal. Ehhez kapcsolódóan az előterjesztés megadja a felhatalmazást az adatkérésre a nyilvántartást vezető szerv számára az adatkezelés céljának meghatározásával. A központi nyilvántartási rendszerbe való jelentési kötelezettség részletes szabályai végrehajtási rendeleti szinten kerülnek rendezésre. Az Szt.-beli szabályozáshoz hasonlóan itt is meghatározza a törvényjavaslat, hogy mely szolgáltatások esetén nem kell adatot felvenni a TAJ nyilvántartásba: az alternatív napközbeni ellátás [Gyvt. 41. (4) bek.] és házi gyermekfelügyelet mentesül a TAJ alapú nyilvántartásba való adatszolgáltatás kötelezettsége alól. Továbbá szakmai szempontból indokolt a mentesítés a gyermekjóléti szolgálat esetén, amennyiben a külön jogszabályban meghatározott szakmai tevékenység az első interjú kapcsán tett intézkedéssel lezárható; valamint a gyermekjóléti központ speciális szolgáltatásai közül az utcai és lakótelepi szociális munka, a kórházi szociális munka és a készenléti szolgálat esetén Kapacitásszabályozás bevezetése új szolgáltatások, férőhelyek létesítése esetén Az előterjesztés a gyermekjóléti, gyermekvédelmi területen is bevezeti a kapacitásszabályozást: január 1-jét követően új szolgáltatók, intézmények létesítése, illetve már működő intézmények férőhelyeinek bővítése esetén a normatív állami finanszírozásra való jogosultság többletfeltétele lesz a befogadás. A befogadási eljárásban a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalban e célra létrejövő bizottság dönt a fenntartó kérelméről, mérlegelve, hogy az adott szolgáltató, intézmény, illetve férőhely létrehozása az ellátási területen felmerülő igényekre tekintettel valóban indokolt-e. A befogadás részletszabályai és a befogadási kötelezettség alóli mentesülés esetei végrehajtási rendeleti szinten kerülnek meghatározásra. 3. Kormányprogramhoz való viszony Az előterjesztés nem áll közvetlen összefüggésben a Kormány programjával. 4. Előzmények, kapcsolódások Az előterjesztés folyamatban levő előterjesztéshez nem kapcsolódik. 5. Európai uniós kapcsolódások Az előterjesztésnek európai uniós kapcsolódása nincs.

10 6. Társadalmi egyeztetés 10 Az előterjesztés egyeztetésre kerül a történelmi egyházakkal, a Nagycsaládosok Országos Egyesületével, a szociális, illetve gyermekvédelmi intézmények fenntartóinak és ellátottainak érdek-képviseletét ellátó társadalmi szervezetekkel, valamint az önkormányzati érdekszövetségekkel. 7. Vitás kérdések 8. Az előterjesztés kommunikációja 1. Milyen kommunikáció javasolt az előterjesztés elfogadása esetén? követő/kezdeményező 2. Tájékoztatás módja: Kormányülést követő szóvivői tájékoztató: igen/nem Tárcaközlemény: igen/nem Tárca által szervezett sajtótájékoztató: igen/nem 3. Fő üzenet (a kormányzati kommunikáció tartalma, az előterjesztő kommunikációs szándéka): Több ponton, esetenként koncepcionális kérdésekben is változhatnak a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló jogszabályok. A Nemzeti Erőforrás Minisztérium által javasolt főbb módosítások a következők: - a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások, valamint a gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások terén Társadalombiztosítási Azonosító Jelen továbbiakban: TAJ - alapú nyilvántartás bevezetése; január 1-jétől a finanszírozás ellenőrzése céljából mind a szociális, mind a gyermekjóléti, gyermekvédelmi területen működni fog a Társadalombiztosítási Azonosító jelen alapuló nyilvántartás. - a jövőben mindkét szóban forgó területen új szolgáltatók, intézmények létesítése, a már meglévő férőhelyek bővítése normatív állami finanszírozást csak abban az esetben kaphat, ha a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal annak indokoltságát megállapítja (kapacitásszabályozás); január 1-jétől az utcai szociális munka, valamint a krízisközpontok finanszírozása pályázati úton történjen, ezzel egyidejűleg az utcai szociális munka kerüljön ki a kötelező önkormányzati feladatok közül; - a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet lássa el országos hatáskörrel egyes gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások tekintetében a módszertani feladatokat; A TAJ alapú nyilvántartás alapvető szabályainak rögzítése megteremti a megfelelő jogszabályi hátteret egy országos szintű, egységes információs bázis létrehozásához. Ebben nyomon követhető lesz a szociális, valamint a gyermekjóléti, és gyermekvédelmi szolgáltatások igénybevétele, ezáltal lehetővé válik a szolgáltatások finanszírozásának a jelenleginél hatékonyabb ellenőrzése.

11 11 A kapacitásszabályozás révén javul a szolgáltatások arányos területi eloszlása, biztosítottá válik, hogy a szolgáltatások a ténylegesen felmerülő ellátási szükségletekre reagáljanak, továbbá racionálisabbá válik a szolgáltatásokra fordított állami normatívák felhasználása. A szolgálatok pályázati úton történő támogatása eredményességre, hatékonyságra, gazdaságosságra ösztönöz, és lehetővé teszi, hogy csak a megfelelő szakmai színvonalon működő szolgálatok kapjanak támogatást. A pályázati rendszerrel elősegíthető, hogy az ellátatlan területek csökkenjenek, illetve ne legyenek párhuzamosan ellátott területek, és a szolgáltató rendszer a tényleges szükségletekre tudjon reagálni. Egyes gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások vonatkozásában a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet módszertani kijelölésével erősödik az egységes módszertani szemlélet, biztosított lesz a magas szakmai színvonalú feladatellátás. Az előterjesztő részéről nyilatkozó: Soltész Miklós szociális, család-, és ifjúságügyért felelős államtitkár 4. Részletes kommunikációs terv: Célcsoport: A szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi ágazatban dolgozók, valamint az ágazat által nyújtott szolgáltatásokkal érintett személyek és hozzátartozóik. Fő üzenet: Az országos szintű, egységes információs adatbázisként szolgáló TAJ-alapú nyilvántartási rendszer biztosítja a szociális, valamint a gyermekvédelmi, gyermekjóléti szolgáltatások igénybevételének nyomon követhetőségét. Kommunikáció (lehetséges támadási pontok): 1) Az NRSZH milyen szakmai protokoll alapján dönt arról, hogy az adott intézmény férőhely létrehozása, valamint az ellátotti létszám növelése az adott ellátási területen valóban indokolt-e? 2) Az országos TAJ alapú nyilvántartásban nem lesz megfelelően biztosítva a személyes adatok védelme. 3) Miért pont az anyagban megjelölt szolgáltatások esetén nincs szükség a TAJ alapú nyilvántartásba adatok rögzítésére? 4) Az utcai szociális munka, valamint a krízisközpontok állami finanszírozásának pályáztatáshoz való kötésével sokkal kevesebb állami forrás jut majd ezekre a tevékenységekre, amely akár a szolgáltatás ellehetetlenüléséhez is vezethet. 5) A szolgáltatástervezési koncepció eltörlése, és a helyi szociálpolitikai kerekasztal megszűntetése hátrányos az önkormányzatokra, megszűnik az a fórum, ahol az érintettek véleményt nyilváníthattak, szakmai munkát végezhettek. Válaszok: 1) Ezt szakmailag nem érezzük támadási felületnek, mert a módosítás csak január 1-jével lép hatályba, addig végrehajtási rendeletben kidolgozásra kerülnek a részletes szabályok. Ez az információ egyébként szerepel a szöveges részben is. 2) A TAJ alapú nyilvántartás informatikai hátterének kiépítésekor fontos szempontnak tartjuk a személyes adatok védelmének biztosítását, és a működtetés során is törekedni fogunk annak érvényesítésére. 3) Szintén nem tartjuk támadhatónak. Az Szt a szerinti intézményi nyilvántartás

12 12 szabályai meghatároznak bizonyos kivételeket, melyek esetében nem kell adatokat felvenni a nyilvántartásba. Ezek a kivételek a szakma egyetértésével kerültek megfogalmazásra, és a decemberi törvénymódosítás társadalmi vitája során is egyeztetésre, elfogadásra kerültek. A jelenlegi módosítási javaslat csak megteremti az összhangot ezekkel a rendelkezésekkel. 4) A pályáztatási rendszerbe való átlépés esetén is ugyannyi forrással számolunk, mint normatív támogatás, illetve fejezeti előirányzatból történő támogatás esetén. Ugyanakkor a finanszírozás célzottabb, igazságosabb és a három éves finanszírozási periódusnak köszönhetően fenntarthatóbb is lesz, mint a jelenlegi rendszer. 5) A módosítás nem hátrányos az önkormányzatokra, sőt éppen hogy csökkenti terheiket, mivel a koncepció készítés csak formalitás volt a gyakorlatban, célját nem valósította meg, így ezzel a kötelezettséggel már nem indokolt terhelni az önkormányzatokat. A kerekasztal kiemelt feladata a szociálpolitikai koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának figyelemmel kísérése volt, ennél fogva működtetésének kötelezettsége is okafogyott. E kötelezettség megszüntetése mellett az önkormányzatoknak a továbbiakban is lehetőségük van szakmai fórumok létrehozására. Tervezett időtartam: egyszeri Eszközrendszer: tárcaközlemény Anyagi ráfordítás: -

13 13 H A T Á S V I Z S G Á L A T I L A P I. A végrehajtás feltételei Az előterjesztés módosítási javaslatainak megvalósulásához további kormányintézkedés nem szükséges. Az utcai szociális munka állami finanszírozási körbe történő bevonásához, illetve a kapacitásszabályozási rendszer működtetéséhez szükséges tárgyi és humánerőforrás rendelkezésre áll a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalnál. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások esetében a módszertani feladatok Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézethez való telepítéséhez szükséges személyi feltételek szintén adottak. II. A társadalmi hatások összefoglalása Az új szolgáltatók, intézmények létesítése, már működő intézmények férőhelyeinek bővítése, illetve egyes szolgáltatások ellátotti létszámának növelése esetére bevezetett kapacitásszabályozás eredményeképpen a szükségletek felmerülésének helyén az adott szükségletekhez jobban igazodó szolgáltatásnyújtás, illetve az arányos területi eloszlás hatékonyabb érvényesítése várható. Az utcai szociális munka pályázati úton való finanszírozásának bevezetése elősegíti a szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést, a szolgáltatásnyújtás területi szinten sokkal kiegyenlítettebbé válik, az ellátás színvonala javul. III. Társadalmi költségek Az intézményi térítési díj részösszege önkéntes megfizetési lehetőségének biztosítása kötelezettséget nem jelent a szociális szolgáltatásokat igénybe vevők, illetve hozzátartozóik számára, de növeli a szolgáltatások finanszírozásában az egyéni öngondoskodás és a hozzátartozói felelősségvállalás szerepét, valamint kiterjeszti a fenntartók bevételi forrásainak körét, mely hozzájárulhat a biztonságos működtetéshez. IV. Költségvetési hatások Az Szt. és a Gyvt. módosításainak számszerűsíthető költségvetési kihatása nincs, ugyanakkor a kapacitásszabályozás eredményeképpen a normatív állami támogatás felhasználásának racionalizálása valósul meg. A pályázati rendszerben támogatott szolgáltatások körének bővítése következtében a rendszerben csak azok az utcai szociális munkát végző szolgáltatók maradhatnak és kaphatnak támogatást, akik tényleges szakmai tartalommal bíró, megfelelő színvonalú szolgáltatást nyújtanak. A krízisközpontok finanszírozása a jelenlegi rendszerben fog a továbbiakban is működni, azzal, hogy a forrás nem egyedi támogatásként, hanem pályázati úton kerül szétosztásra. (A évi költségvetésben a Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezetben a krízisközpontok működtetése a Krízisellátó rendszer működését elősegítő tevékenységek támogatása soron került tervezésre.)

14 14 V. Egészségügyi hatások A módosításnak egészségügyi kihatása nincs. VI. Környezeti hatások A módosításnak környezeti kihatása nincs.

15 15 H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T A Kormány megtárgyalta és elfogadta a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény módosításáról szóló előterjesztést, és elrendeli az előterjesztés mellékletében szereplő tervezet törvényjavaslatként az Országgyűléshez történő benyújtását. A törvényjavaslat országgyűlési előadójaként a Kormány képviseletét a nemzeti erőforrás miniszter látja el.

16 16 Melléklet az /2011-NEFMI(SZ) számú kormány-előterjesztéshez évi törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény módosításáról 1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény módosítása 1. (1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 20/C. a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A szociális hatóság a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások, szolgáltatások finanszírozásának ellenőrzése céljából nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza) a) a 20. (2) bekezdés a)-c) pontjában és a 20. (4) bekezdés a) pontjában meghatározott adatokat, az ellátott telefonszáma és értesítési címe kivételével, (2) Az Szt. 20/C. a következő (2)-(4) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi szövegének jelölése (1) bekezdésre változik: (2) Nem kell az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásba venni az adatokat családsegítés esetében, amennyiben a külön jogszabályban meghatározott szakmai tevékenység az első interjú kapcsán tett intézkedéssel lezárható, továbbá falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, népkonyha, szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása és utcai szociális munka esetén. (3) Nappali melegedő, éjjeli menedékhely esetén az (1) bekezdés a) pontja szerinti adatok közül csak a 20. (2) bekezdés a) pontja és a 20. (4) bekezdés a) pontja szerinti adatokat kell nyilvántartásba venni. (4) Nappali melegedő, éjjeli menedékhely és családsegítés esetén, amennyiben az ellátásban részesülő személy Társadalombiztosítási Azonosító Jellel nem rendelkezik, ennek tényét kell a nyilvántartásban rögzíteni. 2. Az Szt. 58/A. -a a következő (2) és (2a) bekezdéssel egészül ki:

17 (2) A 131/A. -ban nem említett szociális szolgáltatások esetében a) az új szociális szolgáltató, intézmény, b) étkeztetésnél és házi segítségnyújtásnál az új ellátotti létszám, c) nappali és szakosított ellátásnál az új férőhelyek 17 után a fenntartó normatív állami hozzájárulásra való jogosultságának további feltétele a szociális szolgáltatások területi lefedettségét figyelembe vevő, külön jogszabály szerinti finanszírozási rendszerbe történő befogadás. (2a) A (2) bekezdés alkalmazásában új szolgáltatónak, intézménynek, ellátotti létszámnak, illetve férőhelyszámnak az minősül, a) amelyre a fenntartó december 31-én nem rendelkezett jogerős működési engedéllyel és a szociális szolgáltatások területi lefedettségét figyelembe vevő finanszírozási rendszerbe nem nyert még befogadást, vagy b) amelynek a fenntartója megváltozik. 3. Az Szt. 94/C. (3) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki: [Az (1) bekezdés szerinti megállapodás tartalmazza] g) az igénybevevő természetes személyazonosító adatait. 4. Az Szt. 117/B. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 117/B. (1) Az ellátást igénylő, az ellátott vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalhatja a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését. Ebben az esetben a 116. (1) és (3) bekezdésében, valamint a ban és a 117/A. (1)-(2) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni, továbbá nem kell elvégezni a 119/C. -a szerinti jövedelemvizsgálatot, ugyanakkor biztosítani kell, hogy az ellátást ilyen módon igénylő érintett ne kerüljön előnyösebb helyzetbe, mint ha a vállalást ő vagy a térítési díjat megfizető más személy nem tenné meg. (2) Az ellátást igénylő, az ellátott vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalhatja a mindenkori intézményi térítési díj és a számára megállapítható személyi térítési díj különbözete egy részének megfizetését. Ebben az esetben a 116. (1) és (3) bekezdésében, a ban, valamint a 117/A. (1) és (2) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni, ugyanakkor biztosítani kell, hogy az ellátást ilyen módon igénylő érintett ne kerüljön előnyösebb helyzetbe, mint ha a vállalást ő vagy a térítési díjat megfizető más személy nem tenné meg. 5. Az Szt. 131/A. első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

18 18 A támogató szolgáltatások, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a közösségi ellátások és január 1-jétől az utcai szociális munka működtetését az állam a külön jogszabályban meghatározott eljárási rend szerint kiválasztott fenntartókkal kötött finanszírozási szerződések útján támogatja. 6. Az Szt (1) bekezdés j) és p) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a bekezdés a következő w) ponttal egészül ki: (Felhatalmazást kap a Kormány, hogy megállapítsa) j) az országos jelentési rendszer számára bejelentendő adatok körét, valamint az országos jelentési rendszerbe és a 20/C. szerinti nyilvántartásba történő adatközlés módjára és idejére vonatkozó szabályokat, továbbá az azokat működtető szerv vagy szervek kijelölését; p) a támogató szolgáltatás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a közösségi ellátások és az utcai szociális munka finanszírozásának rendjére vonatkozó részletes szabályokat; w) az új szolgáltatóknak, intézményeknek, ellátotti létszámnak, illetve férőhelyszámnak a szolgáltatások területi lefedettségét figyelembe vevő finanszírozási rendszerbe történő befogadására vonatkozó részletes szabályokat. 2. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény módosítása 7. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 51. -a a következő (4) (9) bekezdéssel egészül ki: (4) A családok átmeneti otthona krízisközpontot működtethet. (5) A krízisközpont befogadja a hozzátartozók közötti erőszak miatt krízishelyzetbe került, a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló törvény szerint bántalmazottnak minősülő személyt és azt a vele egy háztartásban élő személyt, akinek tartására jogszabály, szerződés vagy bírósági határozat alapján köteles (a továbbiakban együtt: bántalmazott család). (6) A krízisközpont a bántalmazott család számára a) alaptevékenysége keretében legfeljebb nyolc hét időtartamra aa) lakhatást biztosít és szükség szerint biztosítja a teljes körű ellátás [45. (1) bek.] keretébe tartozó egyéb szolgáltatásokat, ab) közreműködik a családsegítő, illetve a gyermekjóléti szolgálattal együttműködve a krízisellátást szükségessé tevő okok megszüntetésében, a család, egyén helyzetének rendezésében, otthontalanságának megszüntetésében, b) kiegészítő tevékenysége keretében a bántalmazott társadalmi reintegrációja érdekében legfeljebb öt év időtartamra félutasház-szolgáltatást nyújthat.

19 19 (7) A félutasház-szolgáltatás keretében a krízisközpontból, illetve a családok átmenti otthonából kikerült bántalmazott család számára lakhatást és az életvezetéshez szükség szerinti segítséget kell biztosítani. (8) A félutasház-szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a) a bántalmazottat biztosítással járó jogviszony keretében foglalkoztassák, b) a bántalmazott vállalja a külön jogszabályban meghatározott előtakarékossági programban való részvételt, és c) a bántalmazott vállalja a külön jogszabályban meghatározott társadalmi reintegrációt segítő programban való részvételt. (9) A krízisközpont működtetését az állam a jogszabályban meghatározott eljárási rend szerint kiválasztott fenntartókkal kötött finanszírozási szerződés útján támogatja. A finanszírozási szerződést ha jogszabály másként nem rendelkezik három évre kell megkötni. 8. (1) A Gyvt. 96. (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (8) A miniszter pályázat útján, a fenntartó egyetértésével a) a bölcsődék, illetve a gyermekotthonok közül regionális módszertani feladatokat ellátó intézményt, b) a családok átmeneti otthona, a nevelőszülői hálózatok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok közül országos hatáskörrel módszertani feladatokat ellátó intézményt jelöl ki. A kijelölés ötévi időtartamra szól, amelynek elteltét követően az intézmény ismételten kijelölhető. (2) A Gyvt a a következő (8a) bekezdéssel egészül ki: (8a) A Kormány által kijelölt szerv látja el országos hatáskörrel a) a családi napközi szolgáltatással, b) a házi gyermekfelügyelet szolgáltatással, c) a 41. (4) bekezdése szerinti ellátásokkal, d) a helyettes szülői ellátással, e) a gyermekek átmeneti otthonával, f) a különleges gyermekotthoni ellátással, g) a speciális gyermekotthoni ellátással kapcsolatos módszertani feladatokat. 9. A Gyvt (5) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki: (A hatáskört gyakorló szerv)

20 20 c) a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás és gyermekvédelmi szakellátás finanszírozásának ellenőrzése céljából adatszolgáltatást kérhet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátást, gyermekvédelmi szakellátást nyújtó személyektől vagy intézményektől. 10. A Gyvt a a következő (2) (4) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi rendelkezésének jelölése (1) bekezdésre módosul: (2) A Kormány által kijelölt szerv a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások finanszírozásának ellenőrzése céljából nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza a) a személyes gondoskodásban részesülő személy aa) személyazonosító adatait, ab) hontalan jogállására, a szabad mozgás és tartózkodás jogára vonatkozó adatot, ac) társadalombiztosítási azonosító jelét, b) a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás vagy gyermekvédelmi szakellátás formáját, igénybevételének és megszűnésének időpontját, c) az intézmény, szolgáltató, hálózat ágazati azonosító jelét, d) a finanszírozás, támogatás költségvetési törvény szerinti jogcímét és feladatmutatóját. (3) Nem kell a (2) bekezdés szerinti nyilvántartásba venni az adatokat a) a 41. (4) bekezdése szerinti ellátások esetén, b) házi gyermekfelügyelet esetén, c) gyermekjóléti szolgáltatás esetén, ha a gyermekjóléti szolgáltatás nyújtása az első megbeszélést követően tett intézkedéssel lezárható, d) a gyermekjóléti központ speciális szolgáltatásai közül az utcai és lakótelepi szociális munka, a kórházi szociális munka és a készenléti szolgálat esetén. (4) A (2) bekezdés szerinti nyilvántartásból a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás és gyermekvédelmi szakellátás igénybevételének megszűnésétől számított öt év elteltével törölni kell az adott személyre vonatkozó adatokat. 11. A Gyvt a a következő (2) és (2a) bekezdéssel egészül ki: (2) A fenntartó normatív állami hozzájárulásra való jogosultságának feltétele a) személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátást és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó új szolgáltatónak, intézménynek, hálózatnak, b) gyermekek napközbeni ellátása, gyermekek átmeneti gondozása, otthont nyújtó ellátás és utógondozói ellátás esetében az új férőhelyeknek a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások területi lefedettségét figyelembe vevő, külön jogszabály szerinti finanszírozási rendszerbe történő befogadása. (2a) A (2) bekezdés alkalmazásában új szolgáltatónak, intézménynek, hálózatnak, illetve férőhelyszámnak az minősül,

Tájékoztató szolgáltatásokat érint jogszabályváltozásokról 2011. július

Tájékoztató szolgáltatásokat érint jogszabályváltozásokról 2011. július SZOCIONET DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MÓDSZERTANI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MÓDSZERTANI CSOPORT 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14. 7401 Kaposvár, Pf.:150 82/512-157 FAX:82/512-158 E-MAIL: szocionetddrmhszk@cssk.hu

Részletesebben

2011/II. Szakmai Hírlevél. Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ

2011/II. Szakmai Hírlevél. Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ Szakmai Hírlevél 2011/II. Szakmai Hírlevél SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ 2011. július XI. évfolyam 2. szám Tartalom FÓKUSZBAN: Az elmúlt módszertani év számokban...

Részletesebben

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA I. ÉVFOLYAM 8. szám 2011. augusztus 26. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szociális Közlöny Szerkesztõsége 1051 Budapest, Arany J. u. 6 8. Telefon: 795-3003 Megjelenik szükség szerint Elõfizetési

Részletesebben

M i n i s z t e r i r e n d e l e t

M i n i s z t e r i r e n d e l e t NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTER Ikt. szám: 59747-4/2011-NEFMI(SZ) M i n i s z t e r i r e n d e l e t a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól

Részletesebben

T/5052. számú törvényjavaslat. egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról

T/5052. számú törvényjavaslat. egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/5052. számú törvényjavaslat egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2015. június 1 2015. évi

Részletesebben

T/3500. számú törvényjavaslat. a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról

T/3500. számú törvényjavaslat. a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/3500. számú törvényjavaslat a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról Előadó: Dr. Pintér Sándor belügyminiszter

Részletesebben

M i n i s z t e r i r e n d e l e t. egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

M i n i s z t e r i r e n d e l e t. egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE IGAZSÁGÜGYI MINISZTER NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER BELÜGYMINISZTER Ikt. szám: 54402-2/2014/JISZOC A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült

Részletesebben

M i n i s z t e r i r e n d e l e t

M i n i s z t e r i r e n d e l e t EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE IKT. SZÁM: 6271-4/2013-EMMI A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bek. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2013.-án. M i n i s z t e r i r e n d e l e t egyes szociális

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE IGAZSÁGÜGYI MINISZTER Ikt. szám: 7134-4/2015/JISZOC A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2015. január 28-án. ELŐTERJESZTÉS a Kormány

Részletesebben

Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ. 2009. december IX. évfolyam 4. szám

Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ. 2009. december IX. évfolyam 4. szám Szakmai Hírlevél SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ 2009. december IX. évfolyam 4. szám 1 Tartalom FÓKUSZBAN: Mennyi az annyi? 3 HÍREK, AKTUALITÁSOK 6 Tájékoztatás

Részletesebben

Budapest, 2013. július

Budapest, 2013. július EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER SZÁM: 34610-4/2013-JSZOC A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2013. július 24-én E L Ő T E

Részletesebben

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és egyes intézményei működésének, szervezetének felülvizsgálata, fejlesztése

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és egyes intézményei működésének, szervezetének felülvizsgálata, fejlesztése ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és egyes intézményei működésének, szervezetének felülvizsgálata, fejlesztése C É L F E L A D A T Készítette: dr. Marosi-Rácz Julianna

Részletesebben

.JO r+.ww..y.{,u Mr, trományszám : IISOS~- I. Népjóléti bizottsága. Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat benyújtásáról

.JO r+.ww..y.{,u Mr, trományszám : IISOS~- I. Népjóléti bizottsága. Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat benyújtásáról ~ J trományszám :.JO r+.ww..y.{,u Mr, IISOS~- I Az Országgy űlés Népjóléti bizottsága Érkezett 2015 JEN 1 7. Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat benyújtásáról Kövér László, az Országgyűlés

Részletesebben

2013. évi CLXVIII. törvény egyes törvényeknek a szociális, gyermekjóléti és

2013. évi CLXVIII. törvény egyes törvényeknek a szociális, gyermekjóléti és Tájékoztató a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásával összefüggő jogszabályváltozásokról Jogszabály: - 2013. évi CLXVIII. törvény egyes

Részletesebben

Előterjesztés egyes szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Előterjesztés egyes szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti tárgyú kormányrendeletek módosításáról Előterjesztés egyes szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti tárgyú kormányrendeletek módosításáról Az előterjesztés a megváltozott munkaképességű személyek felülvizsgálatában az elsőfokú rehabilitációs

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő szociális intézményekbe történő beutalás rendszerének felülvizsgálata

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő szociális intézményekbe történő beutalás rendszerének felülvizsgálata Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő szociális intézményekbe történő beutalás rendszerének felülvizsgálata ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085. DEBRECEN - 2014. 1 Tartalomjegyzék I. Fejezet

Részletesebben

T/12337. számú törvényjavaslat

T/12337. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12337. számú törvényjavaslat egyes törvényeknek a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásával összefüggő módosításáról

Részletesebben

Helyettes szülői hálózat térségi feladatellátási modell

Helyettes szülői hálózat térségi feladatellátási modell Helyettes szülői hálózat térségi feladatellátási modell Pro Publico Bono" elnevezésű ÁROP-3.A.2-2013-2013-0019 azonosító számú projekt Piliscsaba Város Önkormányzata Megbízó Cím Alcím Piliscsaba Város

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Közigazgatási és Igazságügyi Miniszter XXII-4/153- (2011) Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései

Részletesebben

I. Bevezetés... 3 I. 1. A szociális szolgáltatástervezési koncepció célja... 4 I. 2. A szolgáltatástervezési koncepció feladata... 4 I. 3.

I. Bevezetés... 3 I. 1. A szociális szolgáltatástervezési koncepció célja... 4 I. 2. A szolgáltatástervezési koncepció feladata... 4 I. 3. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 I. 1. A szociális szolgáltatástervezési koncepció célja... 4 I. 2. A szolgáltatástervezési koncepció feladata... 4 I. 3. A szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata...

Részletesebben

AKTUÁLIS SZAKMAI KÉRDÉSEK ÉS JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK A GYAKORLATBAN. Diakóniai Szakmai Nap Debrecen, 2013. szeptember 30.

AKTUÁLIS SZAKMAI KÉRDÉSEK ÉS JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK A GYAKORLATBAN. Diakóniai Szakmai Nap Debrecen, 2013. szeptember 30. AKTUÁLIS SZAKMAI KÉRDÉSEK ÉS JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK A GYAKORLATBAN Diakóniai Szakmai Nap Debrecen, 2013. szeptember 30. JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK ami a 2013. évben eddig történt 2 JOGSZABÁLYOK 2013. évi XXVII.

Részletesebben

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA II. ÉVFOLYAM 13. szám 2012. december 27. AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA Szociális Közlöny Szerkesztõsége 1051 Budapest, Arany J. u. 6 8. Telefon: 795-3003 Megjelenik szükség szerint

Részletesebben

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA II. ÉVFOLYAM 9. szám 2012. augusztus 27. AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA Szociális Közlöny Szerkesztõsége 1051 Budapest, Arany J. u. 6 8. Telefon: 795-3003 Megjelenik szükség szerint

Részletesebben

SZAKMAI HÍRLEVÉL 2011. DECEMBER XI.

SZAKMAI HÍRLEVÉL 2011. DECEMBER XI. Szakmai Hírlevél SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Konzorcium 2011. december XI. évfolyam 4. szám Tartalom FÓKUSZBAN: Változások...... 3 Köszönöm!... 3 Köszönjük!... 4 Adatváltozások...

Részletesebben

2013. évi törvény. Az Szt. 58/A. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2013. évi törvény. Az Szt. 58/A. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Az előterjesztés célja a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok jelenlegi engedélyezési rendszerének átalakítása jogkeletkeztető (konstitutív) hatályú, közhiteles

Részletesebben

1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása MAGYAR KÖZLÖNY 2014. évi 184. szám 25761 2014. évi CI. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.(II.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Szakmai Hírlevél 2010/I. Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ. 2010. április X. évfolyam 1.

Szakmai Hírlevél 2010/I. Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ. 2010. április X. évfolyam 1. Szakmai Hírlevél 2010/I. Szakmai Hírlevél SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ 2010. április X. évfolyam 1. szám Tartalom FÓKUSZBAN: Az otthonközeli ellátás... 3 HÍREK,

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. 3

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. 3 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 45/2005. (X. 28.) önkormányzati rendelete a szociális szolgáltatásokról és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú

Részletesebben

SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK FINANSZÍROZÁSA

SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK FINANSZÍROZÁSA SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK FINANSZÍROZÁSA Mohácsi Mónika főosztályvezető Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. JANUÁR 22. TÁMOP

Részletesebben