Pedagógiai Programja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pedagógiai Programja"

Átírás

1 Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskola Szeged, Kenyérgyári út 8. Közoktatás Minőségéért Díj; Partnerközpontúság kategória, bronz fokozatú intézménye; 2005 A Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskola Pedagógiai Programja A dokumentum 94 számozott oldalt tartalmaz Dél-Alföldi Regionális Minőségdíjas és Európai Minőségdíjas intézmény

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. oldal 1. BEVEZETŐ Névadónkról és az alapítvány céljairól A nevelőtestület bevezetője Az alapító okiratban szereplő legfontosabb információk Az iskola alapadatai Iskola alaptevékenysége Alapfeladatként ellátandó tevékenységek Egyéb megállapodások a fenntartóval 8 2. NEVELÉSI PROGRAM: AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI CÉLJAI, FELADATAI Az iskola küldetése Az iskola jövőképe Általános elvek Célok és feladatok AZ ISKOLA KÉPZÉSI RENDJE A képzés szakaszai A középfokú nevelés-oktatás szakasza Az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakasza (1/9-3/11., illetve 1/11-2/12., 1/13. évfolyamok) Az iskola profiljába illeszkedő iskolarendszerű képzésben megszerezhető szakmák Az iskola profiljába illeszkedő iskolarendszeren kívüli képzésben megszerezhető szakmák Az iskola profiljába illeszkedő iskolarendszeren kívüli képzésben megszerezhető részszakképesítések A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A Nemzeti Alaptanterv (NAT) Fejlesztési területek - nevelési célok fejezetéből adódó pedagógiai feladatok A NAT Kompetenciafejlesztés, műveltségközvetítés, tudásépítés II.1. A KULCSKOM-PETENCIÁK fejezetéből adódó pedagógiai feladatok Az egyes kulcskompetenciák alapját alkotó, személyiségfejlesztés érdekében kialakítandó, fejlesztendő attitűdök A NAT Egységesség és differenciálás, módszertani alapelvek fejezetéből adódó pedagógiai feladatok A teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok: 22 Egészségmegőrzés, egészségnevelési program Az iskola egészségnevelési tevékenységének kiemelt feladatai Az iskolai egészségnevelést szolgáló tevékenységformák A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatok Közösségfejlesztés Szabadidős tevékenység, tanulmányi kirándulás, mint a közösségfejlesztés eszköze Hagyományok, mint a közösségfejlesztés eszközei Az iskolai könyvtár, mint a közösségfejlesztés eszköze A tanulók, szülők, pedagógusok együttműködésének további formái A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai A pedagógusok helyi intézményi feladatai a tanítás folyamatában A pedagógusok helyi intézményi feladatai Az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi rendje Különleges bánásmódot igénylő tanulók Sajátos nevelési igényű, valamint beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók oktatásával összefüggő pedagógiai tevékenység Tehetséggondozást segítő tevékenység (Az alapképzést kiegészítő választható - nem tanórai foglalkozások, tevékenységek) Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók, a szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok Képességkibontakoztató és az integrációs felkészítés (a továbbiakban: képességkibontakoztató felkészítés) a hátrányok ellensúlyozása céljából A személyiségfejlesztéssel, közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Tanulási kudarcnak kitett tanulók fejlesztését segítő program A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának rendje A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei kapcsolattartásának formái Kapcsolattartás a szülőkel, szülői részvétel Kapcsolattartás a tanulókkal, tanulói részvétel Az iskola és a kollégiumok kapcsolata A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, valamint a szóbeli felvételi vizsga követelményei Az alkalmassági vizsga szabályai A szóbeli felvételi vizsga követelményei A tanulmányok alatti vizsgák Szintvizsga a szakiskola 1/9., illetve 1/11. évfolyamán A felvétel és az átvétel helyi szabályai Felvétel a szakközépiskolába Felvétel a szakiskolába Átvétel, előzetes tanulmányok beszámíthatósága, felmentés Szakközépiskolai átvétel esetén /9., 2/10., 3/11. szakképző évfolyamokra történő átvétel esetén Az 1/11-2/12 szakképző évfolyamokra történő átvétel esetén Nyelvvizsga-bizonyítvány beszámítása Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv HELYI TANTERV 43

3 2. oldal 4.1. Szakközépiskola (2007/2008-as tanévtől érvényes, kifutó jelleggel utoljára a tanulmányaikat a 2012/2013-as tanévben kezdőkre érvényes) Szakközépiskola (felmenő rendszerben először a tanulmányaikat a 2013/2014-as tanévben kezdőkre érvényes) Vendéglátóipar ágazat Turisztika ágazat A felnőttoktatás programja Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasz-tásának elvei Tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának folyamata A tankönyvrendelés folyamata, beleértve a tankönyv térítésmentes igénybevétele biztosításának kötelezettségét A Nemzeti alaptantervben (a továbbiakban: Nat) meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósításának részletes szabályai A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja A választható tantárgyak, foglalkozások, továbbá ezek esetében a pedagógusválasztás szabályai A középszintű érettségi témakörei A tanuló tanulmányi munkájának írásban, szóban vagy gyakorlatban történő ellenőrzési és értékelési módját, diagnosztikus, szummatív, fejlesztő formáit, valamint a magatartás és szorgalom minősítésének elvei A tanuló tanulmányi munkájának értékelése A magatartás és szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei Továbbhaladás Továbbhaladás, a magasabb évfolyamra lépés feltétele A tanulmányi követelmények egy tanévnél rövidebb idő alatti teljesítése Az osztályba sorolás, a csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei A tanulók osztályba sorolásának elvei A csoportbontás szempontjai A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek Az általános fizikai teherbíró-képesség mérésének fő célja Az általános fizikai teherbíró-képesség mérésének lehetőségei Az általános fizikai teherbíró-képesség mérési módszere Általános vizsgálati szempontok A testnevelők által elvégzendő feladatok Az egészségnevelési és környezeti nevelési elvek, az iskola környezeti nevelési programja Helyzetelemzés, helyzetkép Erőforrások Hosszú távú célunk, jövőképünk Konkrét célok Tanulásszervezési és tartalmi keretek Módszerek Taneszközök Kommunikáció Továbbképzés A tanulók esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések általános célja A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések konkrét céljai A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedésekkel kapcsolatos felelősségek A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló konkrét intézkedések A tanuló jutalmazásával összefüggő, a tanuló magatartásának, szorgalmának értékeléséhez, minősítéséhez kapcsolódó elvek Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai SZAKMAI PROGRAM A szakiskolai szakképző évfolyamok szakmai programjai A szakmai képzés szervezésének általános elvei A 3 éves (előrehozott) szakképzés (a 2012/2013. tanévben alkalmazott) Követelménymodulok a 3 éves (előrehozott) szakképzés (a 2012/2013. tanévtől alkalmazott) szakács, cukrász, pincér szakmák számára Ideiglenes Óraterv a 3 éves (előrehozott) szakács, cukrász, pincér szakmák szakképző évfolyamai számára a 2012/2013-as tanévtől kezdődően A 3 éves, valamint a 2 éves Cukrász, Pincér és a Szakács szakképesítések szakmai programja a 2013/2014-es tanévtől kezdődően nappali képzés keretében A 3 éves, Cukrász, Pincér és a Szakács szakképesítések óratervei a 2013/2014-es tanévtől kezdődően A képzés szerkezete, a 3 éves szakács, pincér, cukrász szakképesítés időterve A 3 éves képzés szakmai óraszámai modulokba rendezve A 2 éves, Cukrász, Pincér és a Szakács szakképesítések óratervei a 2013/2014-es tanévtől kezdődően A képzés szerkezete, a 2 éves szakács, pincér, cukrász szakképesítés időterve A 2 éves képzés szakmai óraszámai modulokba rendezve A Cukrász, Pincér és a Szakács szakképesítések szakmai programja a 2013/2014-es tanévtől kezdődően esti oktatás munkarendje szerint megszervezett felnőttoktatás keretében A 2 éves vendéglátó eladó szakképesítés szakmai programja a 2013/2014-es tanévtől kezdődően A 2 éves, vendéglátó eladó szakképesítés óratervei a 2013/2014-es tanévtől kezdődően A képzés szerkezete, a 2 éves vendéglátó eladó szakképesítés időterve A 2 éves vendéglátó eladó képzés szakmai óraszámai modulokba rendezve Az vendéglátásszervező-vendéglős szakképesítés szakmai programja 78

4 3. oldal Az vendéglátásszervező-vendéglős szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra Az turisztikai szervező, értékesítő szakképesítés szakmai programja Az turisztikai szervező, értékesítő szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra AZ ISKOLÁBAN ALKALMAZOTT SAJÁTOS PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK, A KÉPZÉS EGYEDI VONÁSAI A tanulók egyéni fejlesztése Az egyéni fejlesztés meghatározása Az egyéni fejlesztés alkalmazásának célja A főbb fejlesztendő területek Az egyéni fejlesztéssel kapcsolatos fontosabb tevékenységek Az egyéni fejlesztéssel összefüggő mérések Az egyéni fejlesztéssel összefüggő adatok gyűjtése Integrált tartalmú tananyagok szerinti oktatás a szakközépiskolában Az integrált tananyagok szerinti oktatás lényegének leírása Az integrált tananyagok szerinti oktatás alkalmazásának célja A szakközépiskola évfolyamon, az integrált tantárgyi modulok keretében fejlesztendő legfontosabb kompetenciák Multimédia készítés Tantárgyak integrált oktatása szakközépiskolai (vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoportban) tanirodai gyakorlatok keretében, a taniroda működési rendje (Kifutó formában, utoljára a 2012/2013-as tanévben kezdő szakközépiskolai tanulókra vonatkozik) Az érintett szakközépiskolai tárgyak Projekt módszer alkalmazása a szakiskola 1/9., 2/10., 3/11., valamint az 1/11. és 2/12. szakképző évfolyamain A szakmai projekt meghatározása A szakmai projektek alkalmazásának célja A évfolyamon fejlesztendő kompetenciák moduljai A szakiskola 1/9., 2/10., 3/11. osztályai közismereti oktatásában alkalmazott projektszellemű tanítási foglalkozásairól A projektszellemű tanítási foglalkozások meghatározása A A projektszellemű tanítási gyakorlatok alkalmazásának célja A 1/9., 2/10., 3/11. évfolyamon fejlesztendő kompetenciák főbb moduljai a vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport bemeneti kompetenciái alapján Kompetencia alapú tananyagok használata a szakiskola 1/9., 2/10., 3/11. osztályai közismereti oktatásában A kompetencia alapú tananyagok használatának meghatározása Kompetencia alapú tananyagok használatának célja A évfolyamon adaptálásra kerülő kompetencia alapú tananyagok (pályázatban és önként vállalt területek együttesen) A PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK JEGYZÉKE A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK ISKOLAI NEVELÉSÉRE ÉS OKTATÁSÁRA SZOLGÁLÓ HELYI TANTERV, A FOGYATÉKOSSÁG TÍPUSÁHOZ ÉS FOKÁHOZ IGAZODÓ FEJLESZTŐ PROGRAM ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK A felülvizsgált pedagógiai program érvénybe lépése A pedagógiai program felülvizsgálata MELLÉKLETEK A pedagógusok általános munkaköri leírása 2. Az osztályfőnökök munkaköri leírása 3. A Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskola részletes helyi tanterve a szakközépiskola évfolyamára (2007/2008-as tanévtől érvényes, kifutó jelleggel utoljára a tanulmányaikat a 2012/2013-as tanévben kezdőkre érvényes) 4. A Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskola részletes helyi tanterve a szakközépiskola évfolyamára (felmenő rendszerben először a tanulmányaikat a 2013/2014-as tanévben kezdőkre érvényes) 5. A Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskola részletes szakmai programja a szakiskola 1/9 3/11. évfolyamára 6. A Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskola részletes szakmai programjai a szakiskola 1/11 2/12. évfolyamára 7. Iskolabiztonság stratégia 8. A középszintű érettségi témakörei 9. A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések részletes jegyzékét kiegészítő meglévő eszközök listája 10. A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelésére és oktatására szolgáló helyi tanterv, a fogyatékosság típusához és fokához igazodó fejlesztő program LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 94

5 1. Bevezető 4. oldal A pedagógus hit kettőt tételez fel: hogy az emberek (az eddiginél különbbé) nevelhetők, s hogy (az eddiginél többre) taníthatók. 1.1 Névadónkról, az alapítvány céljairól Németh László Hansági Ferenc, iskolánk névadója 1902-ben Baján született szegény sváb-magyar családba. Eredeti neve Haasz volt. A szakács mesterség alapjaival a katonaságnál ismerkedett meg a század elején Szegeden. Mesterségbeli tudását Budapesten a Hungária Szálló éttermében tökéletesítette, amely akkor a főváros egyik legrangosabb vendéglátóhelye volt. Szegeden konyhafőnöke volt a Hági étteremnek, továbbá a Hungária és a Tisza szálló éttermeknek. Amikor a vendéglátóiparban megindult a szervezett iskolai szakoktatás, vállalta a jövő szakembereinek képzését. Sok kiváló szakács és cukrász került ki a kezei alól. Kivételes tehetséggel áldotta meg a sors, úgy adta át tudását, hogy közben a szakma iránti rajongását is beletáplálta tanítványaiba. Szigorú volt és következetes, ugyanakkor szerette a gyerekeket, értett a nyelvükön. Szinte élete végéig oktatott, legendássá vált tanítványai körében, akik büszkén vallották és vallják ma is Hansági Ferenc tanítványainak magukat ban Szegeden az elsők között kapta meg a mesterszakács címet. A Tisza Szállóból ment nyugdíjba ben 77 évesen halt meg. A Hansági Ferenc Szakiskola és Szakközépiskola létesítője és fenntartója a Csongrád Megyei Bíróságnál 139. sorszámon, Csongrád Megyei Bíróság Pk.6O.157/1991./1. ügyiratszám /1991. május 31./ alatt nyilvántartott Hansági Ferenc Oktatási Alapítvány /6725 Szeged, Kenyérgyári út 8./ Az alapítók - maguk is jeles vendéglátós szakemberek - a kiváló szakács- és cukrászmester, Hansági Ferenc munkálkodásának szellemében hívták életre a Hansági Ferenc Oktatási Alapítványt, amelynek döntéshozó szervezete a Kuratórium. A következő célokat tűzték maguk elé: - Alapot adni és lehetőséget teremteni a vendéglátás területén dolgozó szakembereknek és a tanulóifjúságnak céljaik megvalósításához. - Elősegíteni vendéglős dinasztiák kialakulását, fennmaradását. - Középfokú oktatási intézmény létrehozása, fenntartása és üzemeltetése. - Többirányú szakképesítéssel, idegennyelv-ismerettel rendelkező, a korszerű gazdasági igényeknek megfelelő munkaerő képzése, továbbképzése és átképzése az alapítvány által működtetett középfokú oktatási intézményben. - A vendéglátás és idegenforgalom színvonalának növelése érdekében történő tapasztalatcserék, tanulmányutak, szakmai versenyek, az ezeken való részvétel megszervezése, lebonyolítása és elősegítése. Az alapítók által meghatározott célok megvalósítása érdekében pedagógusközösségünk céltudatosan alakítja szokás- és hagyományrendszerünket, miközben tudása legjavát adva tanítja és készíti fel az életre diákjainkat. Mindezek eredményeként a fennállása óta eltelt idő alatt a térség gasztronómiai kultúrájának fontos része lett iskolánk.

6 5. oldal 1.2. A nevelőtestület bevezetője Az iskolánk több mint két évtizedes fennállása alatt mind méreteiben, mind ismertségében jelentős eredményeket ért el köszönhetően a hatékony fenntartói közreműködésnek, tantestület kitartó munkájának. Büszkék vagyunk arra, hogy sikerült kialakítanunk iskolánk arculatát, elérnünk, hogy a városban és a régióban képzési ajánlataink népszerűvé váltak, hogy jelentős szerepet tudunk vállalni Szeged szakképzési, közoktatási és átképzési feladataiból a vendéglátás területén. Számos pályázat eredményeként sikerült fejleszteni a szakmai és közismereti képzés tárgyi feltételeit. Az elnyert támogatások segítségével új képzési programokat indítottunk el, amelyek sikeres működtetése érdekében a tantestület tagjainak jelentős része vett, illetve vesz részt át- és továbbképzéseken. Az iskolánkat választók sokszínű, egyben kipróbált és sikeresnek mondható képzési formákban vehetnek részt. Képzési kínálatunk lehetővé teszi, hogy tanulóink a három alapszakmában, szakács, cukrász, pincér szakmai képesítést szerezzenek, vagy a vendéglátás-turizmus szakmacsoportban működő szakközépiskolában érettségit tegyenek, ezt követően felsőfokú oktatásba, vagy szakképzésbe kapcsolódjanak be. A nálunk végzett szakmunkás tanulókra is gondolva működtetjük a felnőttek szakközépiskoláját nappali és esti tagozatos rendszerben, az iskolai képzések skáláját esti tagozatos szakmai képzéssel, tanfolyamokkal tesszük még színesebbé. A fölsorolt képzési formák biztosítják azon alapítói szándék megvalósítását, miszerint jól felkészült, szakmáját értő, szerető, kiváló elméleti és gyakorlati ismeretekkel is rendelkező vendéglátó-ipari szakembereket kerüljenek ki az iskola falai közül. Eredményeink számba vétele mellett azonban a ránk váró feladatok mellet sem mehetünk el szó nélkül. Az alapítás óta eltelt időszak eleje az intézmény helyzetének megszilárdításáról szólt. A sokszínű képzési formák megjelenése kínálatunkban csak részben az iskola céljai érdekében végzett tudatos tervezés eredménye volt, gyakran a verseny, az életben maradás érdekében vállalt kényszerű előre menekülés kényszerített ki fontos döntéseket a felelős vezetőkből és a nevelőtestületből. A döntések eredményeként, a különböző képzések bevezetésével és működtetésével sokirányú érdeklődéssel, olykor végletesen eltérő felkészültséggel és magaviselettel bíró gyermekek kerültek az iskolába. A nevelésük, oktatásuk során felmerülő problémák kezelése számos konfliktushelyzetet szült. Mindezek egyre határozottabban arra sarkallták az iskola vezetését és a tantestületet, hogy hathatós segítséget keressenek ezek orvoslására. Mindezek mellett a demográfiai helyzet miatt csökkenő tanulói létszám következményei, valamint a szakképző intézmények társadalmi megítélésének negatív változásai sem kerülték el természetesen iskolánkat. A hazai gyakorlat szerint és ez alól az iskolánk sem jelent kivételt a szakiskola jelenlegi állapotában jórészt eleve a máshonnan kipotyogók gyűjtőhelye, vagy azoké, akik máshová nem nyertek fölvételt gyenge tanulmányi eredményeik miatt. Az évek során egyre több, máshonnan kiszorult, magatartási, tanulási problémákkal küzdő gyermek került iskolánkba, akik számára a korábbi tananyagot, a korábbi módszerekkel és körülmények között oktatva eleve kódolt a évfolyamon a magas bukási arány, továbbá a nagy mérvű lemorzsolódás lehetősége. Az ő problémájuk kezelésére az elmúlt évek során számos fejlesztést indítottunk el, amelyek közül a legfontosabbak a következők voltak: Az új módszerek alkalmazása mellett integrált tartalmú tantárgyi modulok és multimédiás oktatási segédanyagok fejlesztése és alkalmazása az oktatásban (1996-tól kezdődően). Részvétel a Szakiskolai Fejlesztési Program (SZFP I.) A közismereti és szakmai alapozó képzés tartalmát megújító és C hátrányos helyzetűek reintegrációjával foglalkozó komponensében ( ).

7 6. oldal A projekt módszer szerinti oktatás bevezetése a szakképző évfolyamon felmenő rendszerben (2004-től). A projektszellemű módszerek alkalmazása a szakiskola évfolyamán a közismeretei oktatásban (tematikus modulok alkalmazása 2005-től kezdődően). Egyéni fejlesztés bevezetése, felmenő rendszerben, valamennyi nappali képzési formában (2005-től). A HEFOP Felkészítés a kompetencia-alapú oktatásra projekt keretében kompetencia-alapú tananyagok használata a szakiskola évfolyamán (szövegértésszövegalkotás, matematika-logika, idegen nyelv, életpálya-építés kompetenciaterületeken 2006-tól). Nagy szerepet kap a külföldi szakmai és nyelvi gyakorlás lehetőségének biztosítása jobb szakmai felkészültség elérése érdekében. (2000-től folyamatosan) Modul rendszerű szakképzés bevezetése szeptemberétől A tanulók jobb boldogulásának, a vendéglátás iránt még inkább elkötelezett, magas szakmai fölkészültségű tanulók kibocsátásának megvalósíthatóságát várjuk a fönti tevékenységek eredményeinek továbbvitelétől. A siker érdekében az eddigiekhez hasonló jó együttműködés szükséges a tantestület tagjai, az iskola vezetése és a fönntartó között. Reményeink szerint sikerül majd a fentiek mellett olyan további jó megoldásokat találnunk, amelyek lehetővé teszik, hogy iskolánk megőrizze eddig kivívott pozícióját az oktatási piacon. Bízunk benne, hogy jó úton indultunk el és terveinket megvalósíthatjuk; ebben a tudatban erősítenek bennünket azok az elismerések, amelyekben az iskolánk részesült az elmúlt években. Dátum Elnyert minősítés Adományozó Adományozás alapja Dél-Alföldi Regionális Minőség Dél-Alföldi Regionális Minőség Díj Díj Bizottság sikeres pályázat Európai Minőségdíj (Comenius Oktatási Minisztérium és a Tempus Közalapítvány projekt kivitelezéséért) sikeres pályázat Kiváló Iskolája az intézmény Magyar Nemzeti Gasztronómiai szakmai tevékenységének ér- Szövetség Elnöksége és Mesterbizottságtékelése Közoktatás Minőségéért Díj; Partnerközpontúság kategória, Oktatási Miniszter sikeres pályázat bronz fokozat Mobilitás Nívódíj (Leonardo projekt kivitelezéséért) pus Közalapítvány moló értékelése Oktatási Minisztérium és a Tem- pályázati beszá UNESCO Asszociált Iskolák Mintaiskolája Magyar UNESCO Bizottság sikeres pályázat Minősített pályázó Tempus Közalapítvány sikeres pályázat Erőszakmentes, egészségtudatos pályázati beszámoló értékelése Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet iskola Ökoiskola Emberi Erőforrások Minisztériuma sikeres pályázat

8 1.3. Az alapító okiratban szereplő legfontosabb információk 7. oldal Az iskola alapadatai Az intézmény teljes neve: Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskola Az intézmény székhelye: 6725 Szeged, Kenyérgyári út 8. Az alapító szerv neve: Felügyeleti szerve: Az intézmény jogállása: Hansági Ferenc Oktatási Alapítvány Hansági Ferenc Oktatási Alapítvány alapítvány által fenntartott szakiskola és szakközépiskola Az alapítás éve: (Hansági Ferenc Vendéglátóipari Szakmunkásképző Iskola) Az iskola alapító működési engedélyének száma, kelte: /1991. nyilvántartási szám. Az intézmény típusa: szakiskola és szakközépiskola Iskola alaptevékenysége: Az iskola alaptevékenysége: általános középfokú oktatás, szakmai középfokú oktatás, felnőtt-, egyéb oktatás, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált oktatása. Az alaptevékenységeknek megfelelő képzési, szakképzési irányok A Hansági Ferenc Szakiskola és Szakközépiskola összetett iskola. Két iskola típust működtet. Az intézmény a két iskolatípus feladatait iskolatípus szerint elkülönülő tananyag és követelményrendszer alkalmazásával látja el. Az iskola feladata: biztosítani a középfokú oktatást, ennek keretében felkészíteni a tanulókat az érettségi vizsgára, valamint felsőfokú iskolai továbbtanulásra. A szakképzési évfolyamokon az OKJ-ben meghatározottak szerint a középiskolai végzettséghez, vagy alapfokú (illetve 10 évfolyam elvégzése) kötött szakképesítések körében szakmai képzést folytat, felkészít a szakmai vizsgára. A képzési formákról: 1. A szakközépiskolában egy szakmacsoportban vendéglátás-turisztika (vendéglátóipar ágazat és turisztika ágazat) képez az intézmény tanulókat, amely négy, általános műveltséget megalapozó középiskolai évfolyammal és a középiskola befejezését és az érettségi vizsgát követően szakképzési évfolyamokkal működik. A középiskolai négy év fontos oktatási feladata a tanulók közép- vagy emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészítése. Ezeken az évfolyamokon nagy hangsúlyt fektetünk az idegen nyelv (angol, német), illetve az informatika (számítástechnika) csoportbontásban való oktatására. A négy évfolyamos középiskolai képzés során diákjaink a közismereti tárgyak mellett az ágazathoz tartozó, érettségihez kötött szakképesítések közös elemeinek tartalmát magában foglaló szakmai elméleti és gyakorlati ismereteket sajátítanak el. Az ez irányú tanulmányaik alapján munkakör betöltésére képesítő szakmai érettségi vizsga tesznek, illetve az érettségit követően vagy tovább tanulnak valamilyen felsőoktatási intézményben, esetleg más szakképző iskolában, vagy a saját iskolánkban szakmai végzettséget szerezhetnek. Ez esetben korábbi sikeres tanulmányaik beszámíthatóak a szakmai képzés során. A szakközépiskolában működik még a felnőttek szakközépiskolája, amely az egyedi elbírálás alapján történő beszámítást követően két, illetve három éves. Kimenete érettségi vizsga.

9 8. oldal 2. Három évfolyammal (1/9-3/11. évfolyam) működő vendéglátó-ipari szakiskola, amely szakmai programjában a kiadott kerettanterveknek megfelően közismereti oktatás is szerepel. Fontosnak tartjuk, hogy a tanulók a szakképzési szakaszban életszerű körülmények között sajátítsák el a szakma legfontosabb ismereteit, tudásukat meghívott gyakorló szakemberek átadott tapasztalataival gyarapíthassák. Mivel a vendéglátós szakmák mindegyikénél jelentős szerepet játszik az idegen nyelv ismerete, így ezek hatékony oktatását itt is kiemelt feladatként kezeljük. A végzett tanulók vagy új szakmát szerezhetnek nálunk, egyedi elbírálás alapján történő beszámítást követően rövidebb képzési idő után, vagy két év alatt a felnőttek szakközépiskolájában érettségi vizsgát tehetnek. A szakiskola esti tagozatos munkarendben is képez tanulókat cukrász, szakács, pincér szakmákban. A képzési idő ezen képzési formában egy év. Az intézmény kiegészítő tevékenységei: diákétkeztetés, egyéb számítástechnikai tevékenység, tanórán kívüli oktatási ellátás, oktatást kiegészítő egyéb szolgáltatás Alapfeladatként ellátandó tevékenységek 1 Szakfeladat megnevezése TEÁOR szám Általános középfokú oktatás oktatás 8531 Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált oktatása 8531 ezen a szinten Szakmai középfokú oktatás 8532 Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált oktatása 8532 ezen a szinten Felnőtt és egyéb oktatás 8532 Máshová nem sorolt egyéb oktatás: Iskolarendszeren kívüli 8559 szakmai oktatás, vizsgáztatás Máshová nem sorolt egyéb oktatás: Iskolarendszeren kívüli 8559 nem szakmai oktatás vizsgáztatás Máshová nem sorolt egyéb oktatás: Tanórán kívüli oktatási 8559 ellátás Máshová nem sorolt egyéb oktatás: Oktatást kiegészítő 8559 egyéb szolgáltatás Egyéb számítástechnikai szolgáltatás 6209 Diáksport 8551 Egyéb vendéglátás Egyéb megállapodások a fenntartóval Az iskolát fenntartó Hansági Ferenc Oktatási Alapítvány által aláírt együttműködési megállapodás keretében iskolánk részt vesz az aktuális pályázati kiírások eredményeként megvalósításra kerülő programokban, projektekben A fenntartó engedélyével külön megállapodás keretében felsőfokú vendéglátó szakmenedzser, valamint felsőfokú idegenforgalmi szakmenedzser képzés megvalósításában vesz részt iskolánk az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Szakképzési, Továbbképzési és Távoktatási Központjával együttműködve. A képzés során fontosnak tartjuk, hogy tanulóink külföldi tapasztalatokat is szerezhessenek. Ennek érdekében törekszünk nemzetközi kapcsolatok kialakítására és működtetésére az Európai Unióban működő hasonló célú intézményekkel, közös projektek létrehozása érdekében.

10 2. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAP- ELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, EZEK MINŐSÉGÉVEL KAPCSOLATOS ELVEK, TEENDŐK 9. oldal 2.1. Az iskola küldetése Az iskola - a fenntartó elvárásaival összhangban- többszintű képzés keretében vendéglátóipari és turisztikai szakemberek felkészítését végzi iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli formában a dél-alföldi régióban. A munkaerő-piaci és az iskola szolgáltatásait igénybevevőkhöz igazodva rugalmas, átjárható, gyakorlatorientált képzési struktúrát alakít ki. Megteremti a diákok önismereti, tanulási készségeinek fejlesztési lehetőségét, hogy ezzel állandó önfejlődésre képes, alkalmazkodni tudó, önmagára és környezetére igényes felnőtté válhassanak Az iskola jövőképe A vendéglátóipari és turisztikai szakmái iránti érdeklődés, az iskolai elkötelezettség kialakítását kiemelten fontos célként kezeljük. Tanáraikat és társaikat elfogadó, nyitott tanulókat szeretnénk nevelni, akik az adott környezetnek, élethelyzetnek megfelelő viselkedést tudnak tanúsítani az alapvető normák megtartása mellett. Kommunikációs kultúrájuk, beleértve az idegen nyelvi kommunikációt is, a szakma elvárásainak megfelelő. A tanulók lexikális tudásának előtérbe helyezése helyett az alkalmazható tudás, az élethosszig tartó tanulást segítő kulcskompetenciák elsajátíttatását, készségek kialakítását tekintjük elsődlegesnek, beleértve az önálló tanulás képességét is, ezért kiemelt szerepet szánunk az egyénre szabott oktatásnak és felzárkóztatásnak, a gyakorlatorientált képzésnek. Az előbbiek, valamint az önállóan és csoportban dolgozni tudás kialakítása érdekében a szakiskolában és a szakközépiskolában egyaránt elsődlegesnek tekintjük a kompetencia-alapú tananyagok, tantárgyi modulok és projektek alkalmazását, valamint a központi kompetencia-mérések mellett a belső, kompetencia-alapú szintvizsgák, továbbá a külföldi szakmai tanulmányutak, gyakorlatok szervezését. A céljaink sikeres megvalósítása érdekében alapelvként deklaráljuk, hogy tanáraink nyitottan, innovatívan végzik és fogják végezni munkájukat, a fenntartó és az iskola vezetésének ösztönzésével kulcskompetenciák fejlesztését támogató környezetet teremtenek, a tanulók irányában be- és elfogadóak maradnak. A tanulóink szakma iránti elkötelezettségét szeretnénk növelni a jövőben a pozitív tartalmú Hanságis tudat erősítésével. Ebben fontos szerepet szánunk a meglévő, illetve új, a szakmai képzéshez, közösségi élethez köthető hagyományaink ápolásának, valamint az olyan, új közösségformáló tevékenységeknek, mint az alternatív vitarendezés, vitakultúra meghonosítása. Reményeink szerint a fentiek eredményeként végzett diákjaink megtalálják helyüket a munkaerő-piacon és az eddigieknél mérhetően nagyobb arányban helyezkednek el szerzett szakmájukban. Ehhez azzal is hozzá kívánunk járulni, hogy diákjaink számára Szeged és a régió legjobb vendéglátóegységeiben biztosítunk gyakorlati lehetőséget. Az iskola világnézetileg semleges, a tantestülete a közös döntéseket egységesen szándékozik képviselni. A kitűzött nevelési és oktatási, képzési célok valóra váltásának segítésére hatékony, együttműködő szakmai csoportokat hoz létre és működtet a tantestület. Fontosnak tartjuk, hogy nevelési-oktatási feladataink megoldásához a mindenkori műszaki színvonalnak megfelelő berendezési tárgyak, technikai eszközök álljanak rendelkezésre. A tudatos környezeti nevelés részeként hangsúlyt kívánunk fektetni az iskola környékének és az iskola belső terének tisztán tartására, a szelektív hulladékgyűjtés megvalósítására.

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A salgótarjáni Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

Pedagógiai program. Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Balassagyarmat Hétvezér u. 26.

Pedagógiai program. Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Balassagyarmat Hétvezér u. 26. 2013 Pedagógiai program Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Balassagyarmat Hétvezér u. 26. A pedagógiai program legitimációja A pedagógiai program hatálya: A Mikszáth Kálmán Gimnázium,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012.

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012. Adjátok kezébe a kérdéseket, és hagyjátok, hadd oldja ő meg maga. Ne azért tegyen szert a tudásra, mert ti megmondjátok neki, Hanem azért, mert magától megétette: ne tanulja a tudományt, hanem fedezze

Részletesebben

Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola. Jót, s jól! Kazinczy Ferenc PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szeged 2014. szeptember

Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola. Jót, s jól! Kazinczy Ferenc PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szeged 2014. szeptember Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola Jót, s jól! Kazinczy Ferenc PEDAGÓGIAI PROGRAM Szeged 2014. szeptember Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 8 1.

Részletesebben

KATONA JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUM. OM: 035280 1138 Budapest, Váci út 107. PEDAGÓGIAI PROGRAM Módosítás, Kiegészítés 2013.

KATONA JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUM. OM: 035280 1138 Budapest, Váci út 107. PEDAGÓGIAI PROGRAM Módosítás, Kiegészítés 2013. KATONA JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUM OM: 03580 1138 Budapest, Váci út 107. PEDAGÓGIAI PROGRAM Módosítás, Kiegészítés 013. TARTALOMJEGYZÉK I. Az iskola bemutatása, jelenlegi képzési

Részletesebben

Tartalom NEVELÉSI PROGRAM

Tartalom NEVELÉSI PROGRAM Tartalom NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM... 1 NEVELÉSI PROGRAM... 1 PREAMBULUM... 3 I. BEVEZETÉS... 4 I.1 AZ ISKOLA JOGI STÁTUSZA, NÉV, ALAPÍTÓ OKIRAT SZÁMA, ÚJ HATÁROZAT KELTE, JOGÁLLÁS, GAZDÁLKODÁSI MÓD, FENNTARTÓ

Részletesebben

Tokaji Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. Pedagógiai program

Tokaji Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. Pedagógiai program Tokaji Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Pedagógiai program 2014 1 Tartalomjegyzék Bevezető az iskola bemutatása I. Az iskola nevelési programja I.1. A nevelő-oktató

Részletesebben

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2007. 07.01.-től 2014. 08. 31-ig /A 2000. 08.22.-én elfogadott,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. ISKOLÁNKRÓL... 8. 1.1 Az iskola alapítása, előzmények... 8 2 ÉRTÉKEK, CÉLOK, NEVELÉS... 10

TARTALOMJEGYZÉK 1. ISKOLÁNKRÓL... 8. 1.1 Az iskola alapítása, előzmények... 8 2 ÉRTÉKEK, CÉLOK, NEVELÉS... 10 TARTALOMJEGYZÉK 1. ISKOLÁNKRÓL... 8 1.1 Az iskola alapítása, előzmények... 8 2 ÉRTÉKEK, CÉLOK, NEVELÉS... 10 2.1 Értékrend, alapelvek... 10 2.2 Célrendszer... 11 2.3 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

Pedagógiai program. Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Tiszaújváros 2014. Készült: 2014. október

Pedagógiai program. Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Tiszaújváros 2014. Készült: 2014. október Pedagógiai program Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Tiszaújváros 2014 Készült: 2014. október TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 5 I. NEVELÉSI PROGRAM... 9 1. Az iskolában folyó

Részletesebben

Nevelési-pedagógiai program

Nevelési-pedagógiai program A META - Don Bosco Szakközépiskola Budapest Nevelési-pedagógiai program (a META-Don Bosco Szakközépiskola nevelőtestülete által 2013. május 10-én elfogadott, illetve az intézmény vezetője és a Szalézi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola. KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola*Pedagógiai program* 2013

PEDAGÓGIAI PROGRAM. KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola. KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola*Pedagógiai program* 2013 KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Kelt: Eger, 2013. március 27. Összeállította: az iskola vezetése 1 A PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALMA 1. BEVEZETŐ...7 1.1 A pedagógiai

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013.

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 4 1. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSÉNEK TÖRVÉNYI HÁTTERE... 4

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

Jelmondatunk: Intelligens Lehetőségek Sora! PEDAGÓGIAI PROGRAM

Jelmondatunk: Intelligens Lehetőségek Sora! PEDAGÓGIAI PROGRAM Jelmondatunk: Intelligens Lehetőségek Sora! PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 5 2. INTÉZMÉNYI ADATOK... 5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 5 AZ ISKOLA PROFILJA... 5 AZ ISKOLA ARCULATA, LOGÓJA...

Részletesebben

Pedagógiai Program. Budapest, 2013. március 31.

Pedagógiai Program. Budapest, 2013. március 31. II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakközépiskola 1075 Budapest, Wesselényi utca 38. OM azonosító szám: 035428 Tel.: (+361) 342-4905, FAX: (+361) 342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif.hu

Részletesebben

Ikt.sz.: 170/II-170/2014. RAOUL WALLENBERG SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

Ikt.sz.: 170/II-170/2014. RAOUL WALLENBERG SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Ikt.sz.: 170/II-170/2014. RAOUL WALLENBERG SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Nem önmagunkért, hanem másokért élni a legszebb hivatás (Madách Imre) A humanista értékrendet, az emberi

Részletesebben

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja Jóváhagyva a tantestület által: 2013. szeptember én 1 Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... 2 Beköszöntő... 5 I. HELYZETELEMZÉS...

Részletesebben

A Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 BEVEZETÉS... 4 AZ ÖSSZEVONT INTÉZMÉNY LÉTREJÖTTE... 4 Az összevont

Részletesebben

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület Szerencs, 2013.03.25. Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

A BKF KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BKF KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BKF KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2009. A BKF Kommunikációs Alapítvány által fenntartott BKF KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA BUDAPEST PEDAGÓGIAI PROGRAM Jóváhagyási záradékok

Részletesebben

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Helyi nevelési program 2. oldal Az iskola bemutatása Az iskola megnevezése: Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Székhelye: 1165 Budapest, Mátyás király

Részletesebben

Pedagógiai Program 2013.03.27. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola. 1011 Budapest, Ponty utca 3.

Pedagógiai Program 2013.03.27. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola. 1011 Budapest, Ponty utca 3. 2013.03.27. Pedagógiai Program 2013 Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola 1011 Budapest, Ponty utca 3. AZ ISKOLA CÉLJA A felső kereskedelmi iskola célja az, hogy

Részletesebben

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS SPORTISKOLÁJA PÉCS

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS SPORTISKOLÁJA PÉCS BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS SPORTISKOLÁJA PÉCS PEDAGÓGIAI PROGRAM Készült: 2014. május 13-án a 2013. március 27-én elfogadott és

Részletesebben

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől Tartalomjegyzék A. Nevelési program... 3 1 A nevelő-oktató

Részletesebben

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. 1138 Budapest, Váci út 107. PEDAGÓGIAI PROGRAM

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. 1138 Budapest, Váci út 107. PEDAGÓGIAI PROGRAM A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium 1138 Budapest, Váci út 107. PEDAGÓGIAI PROGRAM 006 Tartalomjegyzék I. Az iskola bemutatása, jelenlegi képzési célrendszere 6 1.1 Az iskola

Részletesebben

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programja 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...5 I.1. Küldetésnyilatkozat...5 I.2. Az iskola adatai...6 I.3. Helyzetelemzés...8

Részletesebben

A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2014. Tartalom Az iskola adatai...

Részletesebben

Pedagógiai program Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola 2014. szeptember

Pedagógiai program Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola 2014. szeptember Pedagógiai program Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola 2014. szeptember TARTALOMJEGYZÉK 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 4 1.2. Az intézmény

Részletesebben

A MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZÉCHENYI ZSIGMOND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZÉCHENYI ZSIGMOND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZÉCHENYI ZSIGMOND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2011 TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.2. Az intézményben ellátott oktatási-nevelési

Részletesebben