AZ OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TANTÁRGYANKÉNTI, ÉVFOLYAMONKÉNTI KÖVETELMÉNYEI, AZ OSZTÁLYOZÓ VIZSGA IDŐPONTJAI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TANTÁRGYANKÉNTI, ÉVFOLYAMONKÉNTI KÖVETELMÉNYEI, AZ OSZTÁLYOZÓ VIZSGA IDŐPONTJAI"

Átírás

1 Rozgonyi Úti Általános Iskola 8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 25. OM Azonosító: Szervezeti egység kód: ZB2801 Osztályozó vizsgakövetelményei AZ OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TANTÁRGYANKÉNTI, ÉVFOLYAMONKÉNTI KÖVETELMÉNYEI, AZ OSZTÁLYOZÓ VIZSGA IDŐPONTJAI Pedagógiai program 46.oldal 1.8 (A tanulmányok alatti vizsgákra vonatkozó szabályok) és Pedagógiai program 46. oldal Osztályozó vizsga Házirend 3.11 Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje, az osztályozó vizsgára jelentkezés módja és határideje Házirend Osztályozóvizsgák félévkor: január év végén: május 25.-június 10.

2 Tartalomjegyzék Matematika osztály osztály osztály osztály osztály osztály osztály osztály...13 Magyar Nyelvtan osztály osztály osztály osztály osztály osztály osztály osztály...18 Magyar Irodalom osztály osztály osztály osztály osztály osztály osztály osztály...24 Angol nyelv osztály osztály osztály osztály osztály osztály...28 Német nyelv osztály

3 2. osztály osztály osztály osztály osztály osztály osztály...34 Környezetismeret osztály osztály osztály osztály...37 Ének-zene osztály osztály osztály osztály osztály osztály osztály osztály...44 Technika osztály osztály osztály osztály osztály osztály osztály...48 Testnevelés osztály osztály osztály osztály osztály osztály osztály

4 8. osztály...52 Rajz és Vizuális Kultúra osztály osztály osztály osztály osztály osztály osztály osztály...56 Hon- és Népismeret osztály...57 Történelem osztály osztály osztály osztály...61 Természetismeret osztály osztály...66 Informatika osztály osztály osztály osztály...69 Biológia osztály osztály...71 Fizika osztály osztály...75 Földrajz osztály osztály...77 Kémia osztály osztály

5 Matematika 1. osztály I. félév: Biztos számfogalom a 10-es számkörben: Tárgyak megszámlálása és leszámlálása 10-ig. Számok írása, olvasása, használata. Számok nagyság szerinti összehasonlítása, sorba rendezése növekvő, illetve csökkenő sorrendbe. Számszomszédok megállapítása. Adott számok helyének megkeresése egyesével beosztott számegyenesen. Páros, páratlan, egyjegyű, kétjegyű szám fogalmának ismerete. Konkrét számok, számhalmazok tulajdonságairól megfogalmazott állítások igazságának eldöntése. Biztos műveletfogalom és műveletvégzés a 10-es számkörben: Az összeadás és a kivonás különböző értelmezésének alkalmazása a tízes számkörben. Összeadás és kivonás írása rajzról. Kéttagú összeg hiányzó tagjának pótlása. Számok bontása két szám összegére. Egyszerű szöveges feladatok értelmezése, megoldása tevékenységgel, rajzzal, művelettel. Alakzatok közül a háromszög, négyszög és a kör felismerése, kiválasztása. : Biztos számfogalom a 20-as számkörben: Tárgyak megszámlálása és leszámlálása 20-ig. Számok írása, olvasása, használata. A kétjegyű szám bontása 10-nek és egy egyjegyű számnak az összegére. Számok nagyság szerinti összehasonlítása, sorba rendezése növekvő, illetve csökkenő sorrendbe. Számszomszédok megállapítása. A sorszám fogalmának ismerete, helyes használata, írása, olvasása. Adott számok helyének megkeresése egyesével beosztott számegyenesen. Páros, páratlan, egyjegyű, kétjegyű szám fogalmának ismerete, helyes használata. Konkrét számok, számhalmazok tulajdonságairól megfogalmazott állítások igazságának eldöntése. Biztos műveletfogalom és műveletvégzés a 20-as számkörben: Az összeadás és a kivonás különböző értelmezésének alkalmazása a húszas számkörben. Összeadás és kivonás írása rajzról. A számegyenesen való lépegetés, mint összeadás, illetve kivonás. Összeadás és kivonás 10 és 20 között (a tízes számkörben begyakoroltak analógiájára). Két szám összegének és különbségének meghatározása a tíz átlépésével is. Kéttagú összeg hiányzó tagjának pótlása. Számok bontása két szám összegére. Egyszerű szöveges feladatok értelmezése, megoldása tevékenységgel, rajzzal, művelettel. Mérés és geometria: Alakzatok közül a háromszög, négyszög, ötszög és a kör felismerése, kiválasztása. 5

6 Hosszúság és űrtartalom összehasonlítása, becslése, megmérése és kimérése választott mértékegységgel. 2. osztály I. félév: Elemek meg- és leszámlálása egyesével, kettesével, tízesével 100-ig. Az egyjegyű és a kétjegyű szám fogalma, a kétjegyű számok bontása tízesek és egyesek összegére. A számok írása, olvasása 100-ig, nagyság szerinti összehasonlításuk, felsorolásuk növekvő, illetve csökkenő sorrendben. Az =, <, > jelek helyes használata. Számok helyének megtalálása az egyesével beosztott számegyenesen. Az egyes, illetve a tízes számszomszédok megállapítása. A páros és a páratlan szám fogalma, felismerése, legfontosabb tulajdonságainak ismerete, alkalmazása. A sorszám fogalmának ismerete, írásuk, olvasásuk, helyes használatuk. Az összeadás és a kivonás különféle értelmezése. Az összeg tagjai felcserélhetőségének, valamint az összeadás és a kivonás kapcsolatának ismerete, alkalmazása. Hiányos műveletben a hiányzó komponens megkeresése próbálgatással, illetve a megfelelő inverz művelet alkalmazásával. Szabállyal és néhány elemével adott sorozat folytatása a 100-as számkörben. Legfeljebb két művelettel leírható egyszerű szöveges feladat önálló olvasással történő értelmezése, megoldása. Táblázat kitöltése adott szabály, illetve egyszerű szöveges feladat alapján. Hosszúságok összehasonlítása, megmérése, egyenes vonalon adott hosszúságú szakasz kimérése. A méter, a deciméter, a centiméter és a köztük lévő kapcsolat ismerete. A négyszögek közül a téglalapok, a téglalapok közül a négyzetek kiválasztása. A testek közül a téglatest, a téglatestek közül a kocka kiválasztása. : Biztos számfogalom a 100-as számkörben; darabszám és mérőszám-tartalmának ismerete. Elemek meg- és leszámlálása egyesével, kettesével, tízesével 100-ig. Az egyjegyű és a kétjegyű szám fogalma, a kétjegyű számok bontása tízesek és egyesek összegére. A számok írása, olvasása 100-ig, nagyság szerinti összehasonlításuk, felsorolásuk növekvő, illetve csökkenő sorrendben. Az =, <, > jelek helyes használata. Számok helyének megtalálása az egyesével beosztott számegyenesen. Az egyes, illetve a tízes számszomszédok megállapítása. A páros és a páratlan szám fogalma, felismerése, legfontosabb tulajdonságainak ismerete, alkalmazása. A sorszám fogalmának ismerete, írásuk, olvasásuk, helyes használatuk. A négy alapművelet fogalma, biztos elvégzésük a 100-as számkörben. Az összeadás és a kivonás különféle értelmezése kép, tevékenység, szöveg alapján. Az összeg tagjai felcserélhetőségének, valamint az összeadás és a kivonás kapcsolatának ismerete, alkalmazása. A szorzás értelmezése, a szorzótáblák ismerete és alkalmazása, következtetés egyről többre. A szorzat tényezői felcserélhetőségének ismerete, alkalmazása. Az osztás értelmezése a tanult szorzótáblákhoz kapcsolódóan: az osztás, mint a szorzás fordított művelete. Az osztás alkalmazása, következtetés többről egyre. Maradékos osztás. 6

7 Hiányos műveletben a hiányzó komponens megkeresése próbálgatással, illetve a megfelelő inverz művelet alkalmazásával. Összetett számfeladatok megoldása, a műveletek helyes sorrendjének ismerete, alkalmazása. Zárójelek használata. Kétjegyű páros számok felének meghatározása. Szabállyal és néhány elemével adott sorozat folytatása a 100-as számkörben. Legfeljebb két művelettel leírható egyszerű szöveges feladat önálló olvasással történő értelmezése, megoldása. Táblázat kitöltése adott szabály, illetve egyszerű szöveges feladat alapján. Hosszúságok összehasonlítása, megmérése, egyenes vonalon adott hosszúságú szakasz kimérése. A méter, a deciméter, a centiméter és a köztük lévő kapcsolat ismerete. Űrtartalmak összehasonlítása, a liter, a deciliter, a centiliter és a köztük lévő kapcsolat ismerete. Tömegek összehasonlítása, a kilogramm, a dekagramm és a köztük lévő kapcsolat ismerete. Az időmérés egységeinek (év, hónap, hét, nap, óra, perc) ismerete. A hosszúság-, az idő-, a tömeg- és az űrtartalommérésről tanultak alkalmazása szöveges feladatokban, műveletek mennyiségekkel, mértékegységek átváltása. Az alakzatok közül a kör, a háromszög, a négyszög, az ötszög, a hatszög felismerése. Alakzatok tükrösségének vizsgálata tükörrel, hajtogatással. 3. osztály I. félév: Biztos számfogalom a es számkörben. Ismeri és értelmezi a helyi érték, alaki érték, valódi érték fogalmát az 1000-es számkörben. 5-tel, 10-zel, 100-zal osztható számok felismerése, alkalmazása a számok szétválogatásában, rendszerezésében. Igaz- hamis állítások megfogalmazása, állítások igazságának eldöntése. Római számok ismerete. Szóbeli és írásbeli összeadás kivonás, pontos művelet végzés. A tagok, tényezők felcserélhetőségének ismerete és alkalmazása. Az összeadás és kivonás kapcsolatának ismerete és alkalmazása. Az eredmény ellenőrzése a becsült értékkel való összevetéssel, inverz művelettel. Sorozatok folytatása. : Az egyjegyűvel való írásbeli osztás, szorzás pontos elvégzése, az ellenőrzés ismerete. Törtek fogalmának tapasztalati előkészítése. Kapcsolatok leolvasása ábráról, értelmezése, lejegyzése művelettel. Összetett valamint egyszerű, fordított szövegezésű szöveges feladat megoldása ábrákkal és matematikai jelekkel. A téglatest és kocka felismerése, a köztük lévő kapcsolat ismeret. A négyzet és téglalap legfontosabb tulajdonságainak felsorolása. Alakzatok tükrösségének ismerete. A mérőeszközök és használatuk ismerete A tanult mértékegységek közti kapcsolatok ismerete Mérésekkel kapcsolatos legegyszerűbb átváltások végrehajtása 7

8 Mérésekkel kapcsolatos ismeretek alkalmazása szöveges feladatok értelmezésében, megoldásában Az idő mérése Adatok leolvasása grafikonról, diagrammról, táblázatról 4. osztály I. félév: Számtan, algebra : Biztos számfogalom a es számkörben. Számok nagyságszerinti összehasonlítása, rendezésük. Számok közelítő helye különböző beosztású számegyenesen. Számok tulajdonságai: páros és páratlan számok, számszomszédok, számok alaki, helyi értéke és valódi értéke. Számok felbontása százasok, tízesek, egyesek összegére. Számok képzése. Kerekítések tízesre, százasra, ezresre. A relációs jelek helyes használata, nyitott mondatok megoldása. - Nem, és, van olyan, minden kifejezések használata. Legalább, legfeljebb fogalmak. Műveletek értelmezése, műveletvégzés: Biztonság a szóbeli műveletek elvégzésében. Szóbeli összeadás és kivonás es körben, műveletek tulajdonságai. Analógiák. Fejben számolás kerek számokkal. Írásbeli összeadás és kivonás értelmezése, készségszinten való műveletvégzés, művelet végzése előtti becslés, ellenőrzés. Pótlások, hiányos írásbeli műveletek végzése. Az összeg és a különbség változásai. Szorzás és osztás 10-zel, 100-zal, 1000-rel, fejben is készségszinten. Szóbeli osztás, szorzás fejben számolással, egyszerű esetekben nagyobb számok körében is. Írásbeli szorzás értelmezése. Írásbeli szorzás egyjegyű szorzóval, becslés, ellenőrzés. Írásbeli osztás értelmezése, osztás egyjegyű osztóval. Becslés, ellenőrzés. Maradékos osztás. A szorzat és hányados változásai. A négy alapművelet készségszintű alkalmazása. A műveleti elnevezések helyes használata. A becsült és számított eredmény összevetése, a tévedés javítása, számítások ellenőrzése. A helyes műveleti sorrend, a zárójel alkalmazása a négy alapművelet körében. Összefüggések, kapcsolatok, állandó és váltakozó különbségű számsorozatok. A sorozatképzés szabályainak megfogalmazása, leírása, sorozat folytatása. Szabályjátékok. Szabályok felismerése után számpárok keresése, szabályok leírása. Megadott szabály alapján táblázat kitöltése. A szöveges feladatok megoldásának lépései. Egyszerű és összetett szöveges feladatok értelmezése, megoldásukban való jártasság. Fordított szövegezésű feladatok. Mérés: - Hosszúság és űrtartalom mérése a gyakorlatban. Mértékegységeik, s azok átváltása a szomszédos mértékegységek eseteiben. : Számtan, algebra: Írásbeli szorzás kétjegyű szorzóval. Becslés, ellenőrzés. Négyféle írásbeli alapművelet készségszintű végzése. Összetett, 2-3 műveletet tartalmazó számfeladat megoldása, műveletek sorrendje. 8

9 5. osztály I. félév: Törtek és törtrészek megnevezése, lejegyzése. Mennyiségek tört részének előállítása, leírása, összehasonlítása. Törtek elnevezései. Római számok Negatív számok. Adósság és vagyon. Hőmérőről negatív értékek leolvasása, változások felismerése. Negatív számok rendezése nagyság szerint. Műveletek értelmezése, műveletvégzés Függvények Tapasztalati adatok táblázatba rendezése Összefüggés keresése a táblázatban Mérés: A tömeg mérése. Az idő mérése. Azok mértékegységei és átváltásai. A tanult mértékegységek közti kapcsolatok ismerete, alkalmazása, szöveges feladatok értelmezésében, megoldásában Alakzatok, síkidomok tulajdonságai. Merőleges, párhuzamos fogalmai a gyakorlatban. A téglalap és a négyzet. A téglalap és négyzet kerületének mérése, számítása konkrét esetekben. Terület mérése kirakásokkal. A testek tulajdonságai, téglatest, kocka. A téglatest és a kocka testhálója. Síkidomok szimmetriája, forgatás, eltolás, kicsinyítés, nagyítás Természetes számok A tízes számrendszer, számok írása, olvasása milliós számkörben Természetes számok ábrázolása számegyenesen Természetes számok összehasonlítása (kisebb, nagyobb, nem kisebb, nem nagyobb, legfeljebb, legalább) Természetes számok kerekítése Műveletek természetes számokkal: összeadás, kivonás, szorzás, osztás többjegyűvel Szorzás, osztás 10-zel, 100-zal, 1000-rel. Hosszúság, tömeg mértékegységei, átváltások Osztó, többszörös, a 0 és az 1 szerepe Műveletek sorrendje Táblázatok, grafikonok 31 Geometria Geometriai alapfogalmak (pont, vonal, felület, test) Az egyenes és részei, egyenesek kölcsönös helyzete Pont és egyenes távolsága Síkidomok, sokszögek Sokszögek jellemzése (oldal, csúcs, átló) Geometria A téglalap tulajdonságai A téglalap kerülete A terület mérése, a téglalap területe A téglatest (építése, hálója, lap, él, csúcs) A téglatest felszíne (csak egyszerű, konkrét esetekben) A térfogat mérése A téglatest térfogata (csak egyszerű, konkrét példákon) Törtszámok Tört kétféle értelmezése (rajzolni, darabolni) Törtek összehasonlítása 1-gyel, vegyes törtek Törtek egyszerűsítése, bővítése Törtek összehasonlítása, közös nevező Törtek ábrázolása számegyenesen 9

10 6. osztály I. félév: : Törtszámok Törtek összeadása, kivonása Tört szorzása, osztása egész számmal Vegyes műveletek törtekkel, műveletek sorrendje Geometria Ponthalmazok, a kör és a gömb Háromszög szerkesztése Szakaszfelező merőleges Szög fogalma és fajtái, szögmérés, szögek rajzolása szögmérővel Egész számok Negatív számok Számok abszolút értéke, ellentettje Egész számok összeadása, kivonása Helymeghatározás A derékszögű koordináta rendszer Tizedes törtek A tizedes tört fogalma A tizedes törtek ábrázolása számegyenesen Tizedes törtek bővítése, egyszerűsítése, összehasonlítása Tizedes törtek kerekítése Tizedes törtek összeadása, kivonása Szorzás, osztás 10-zel, 100-zal Szorzás, osztás egész számmal Átlag Számok és műveletek Számok írása, olvasása, ábrázolása. Négyzetre emelés, hatványozás pozitív egész kitevők esetén. Szorzás, osztás 10-zel, 100-zal, 1000-rel.. Az egész számok értelmezése. Műveletek egész számokkal. Ellentett, abszolút érték, reciprok felírása. Mérés, mértékegységek használata, átváltás egyszerű esetekben. Két-három műveletet tartalmazó műveletsor eredményének kiszámítása, a műveleti sorrendre vonatkozó szabályok ismerete, alkalmazása. Zárójelek alkalmazása. Szöveges feladatok megoldása következtetéssel, (szimbólumok segítségével, összefüggések felírása a szöveges feladatok adatai között). Becslés, ellenőrzés segítségével a kapott eredmények helyességének megítélése. Kerekítés, pontos érték, közelítő érték. Számok osztóinak, többszöröseinek felírása. Közös osztók, közös többszörösök kiválasztása. A legnagyobb közös osztó kiválasztása az összes osztóból, a legkisebb pozitív közös többszörös kiválasztása a többszörösök közül. Oszthatósági szabályok (2, 3, 4, 5, 9, 10, 20, 25, 50, 100) ismerete, alkalmazása. Prímszám, összetett szám. Prímtényezős felbontás. Tájékozódás a koordinátarendszerben: pont ábrázolása, adott pont koordinátáinak a leolvasása. Egyszerűbb grafikonok, elemzése. Egyszerű sorozatok folytatása adott szabály szerint, szabályok felismerése, megfogalmazása néhány tagjával elkezdett sorozat esetén. 10

11 A hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő, tömeg szabványmértékegységeinek ismerete. Mértékegységek egyszerűbb átváltásai gyakorlati feladatokban. Törtek értelmezése, egyszerűsítés, bővítés, összehasonlítás. Műveletek törtekkel. Tizedestörtek írása, olvasása, kerekítés. Műveletek tizedestörtekkel. Racionális számok írása, olvasása, összehasonlítása, ábrázolása számegyenesen. Geometriai vizsgálatok, szerkesztések Térelemek, félegyenes, szakasz, szögtartomány, sík fogalmának ismerete. A geometriai ismeretek segítségével a feltételeknek megfelelő ábrák pontos szerkesztése. A körző, vonalzó célszerű használata. Alapszerkesztések: pont és egyenes távolsága, két párhuzamos egyenes távolsága, szakaszfelező merőleges, szögfelező, szögmásolás, merőleges és párhuzamos egyenesek. Szögek fajtái, szerkesztése. A tanult síkbeli és térbeli alakzatok tulajdonságainak ismerete és alkalmazása feladatok megoldásában. A tanult testek térfogatának ismeretében mindennapjainkban található testek térfogatának, űrmértékének meghatározása. 7. osztály I. félév: : Összefüggések, százalékszámítás Egyszerű diagramok készítése, értelmezése, táblázatok olvasása. A mindennapi életben felmerülő egyszerű arányossági feladatok megoldása következtetéssel, az egyenes és fordított arányosság értése, használata. A százalék fogalmának ismerete, a százalékérték, százalékláb, százalékalap kiszámítása. Valószínűségi játékok, kísérletek során adatok tervszerű gyűjtése, rendezése, ábrázolása. Tengelyes tükrözés Alakzatok tengelyese tükörképének szerkesztése, tengelyes szimmetria felismerése. Tengelyes tükrözés tulajdonságai A geometriai ismeretek segítségével a feltételeknek megfelelő ábrák, alakzatok pontos tükrözése. A tanult síkbeli és térbeli alakzatok tulajdonságainak ismerete és alkalmazása feladatok megoldásában. Tengelyesen tükrös négyszögek kerületének és területének kiszámítása. Nyitott mondatok Egyenletek és egyenlőtlenségek igazsághalmazának meghatározása. Azonosság. Egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása mérlegelvvel. A matematikából és a mindennapi életből vett egyszerű szöveges feladatok megoldása következtetéssel, egyenlettel. Ellenőrzés. A megoldás ábrázolása. A betűkifejezések és az azokkal végzett műveletek alkalmazása matematikai, természettudományos és hétköznapi feladatok megoldásában. Gondolkozz és számolj! Számhalmazok ismerete (természetes, egész, racionális, irracionális) 11

12 Hatványozás (azonos alapú hatványok szorzata és hányadosa, hatvány hatványozása, szorzat és hányados hatványozása természetes kitevővel). Normálalak. Műveletek normálalakkal. Számelemélet: osztó, többszörös, oszthatósági szabályok ismerete és alkalmazása (2-vel, 4-gyel, 8-cal, 5-tel, 20-szal, 25-tel, 50-nel, 125-tel, 10-zel, 100-zal, 1000-rel, 3-mal, 9-cel, illetve vegyes oszthatósági szabályok: 6-tal, 12-vel, 15-el, 18-cal, 24-gyel). Osztók meghatározása. Prímszám és összetett szám fogalma, prímtényezős felbontás alkalmazása, számelmélet alaptételének ismerete. Legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös meghatározása, alkalmazása műveletek illetve szöveges feladatok megoldása során. Műveletek, műveleti sorok, szöveges feladatok megoldása a racionális számok körében (természetes számokkal, törtekkel, tizedes törtekkel, egész számokkal). Százalékszámítás (százalékérték, százalékláb, százalékalap kiszámítása). Egészrész és törtrész meghatározása. Arány és arányos osztás alkalmazása szöveges feladatok megoldása során. Százalékszámítás alkalmazása szöveges feladatok megoldása során. Kamatos kamat kiszámítása. Statisztikai számítások (átlag, medián, módusz, szóródás). Grafikon, diagramok értelmezése és készítése (töröttvonal-diagram, oszlopdiagram, kördiagram, szalagdiagram). Valószínűségszámítás (sorba rendezés, kiválasztás, gyakoriság, relatív gyakoriság, kedvező események, összes esemény). Hozzárendelés, függvény Hozzárendelések vizsgálata (egyértelmű hozzárendelés, többértelmű hozzárendelés, alaphalmaz, képhalmaz, reláció) Függvények értelmezése, vizsgálata (értelmezési tartomány, értékkészlet, hozzárendelési szabály felimerése grafikonról) Lineáris függvény (egyenes arányosság, konstans függvény) ábrázolása táblázat, hozzárendelési szabály segítségével. Hozzárendelési szabály meghatározása a grafikonról. Grafikonra illeszkedő pontok koordinátáinak meghatározása. Fordított arányosság (ábrázolása grafikonnal, szöveges feladatok megoldása) Sorozat, mint függvény (Sorozatok szabályszerűségeinek felismerése. Számtani sorozatok elemeinek, különbségének meghatározása.) Egybevágóság Geometriai transzformációk vizsgálata (egybevágóság és hasonlóság fogalmának helyes használata) Egybevágósági transzformációk (fogalmak, tulajdonságok ismerete, szerkesztések): tengelyes tükrözés, középpontos tükrözés, eltolás, elforgatás. Egybevágó alakzatok felismerése (tengelyesen szimmetrikus, középpontosan szimmetrikus, forgásszimmetrikus alakzatok). Szögpárok felismerése, szögek nagyságának meghatározása (párhuzamos szárú szögek, egyállású szögek, társszögek, csúcsszögek, mellékszögek, váltószögek, pótszögek) Algebra Műveletek algebrai kifejezésekkel: együtthatók és változók fogalmának helyes használata. Algebrai egész- és törtkifejezések felismerése. Helyettesítési érték meghatározása. Egynemű, különnemű kifejezések összevonása. Egytagú 12

13 kifejezések/többtagú kifejezések szorzása, osztása egytagú kifejezéssel. Többtagú kifejezés szorzattá alakítása kiemeléssel. Algebrai kifejezések használata szöveges feladatokban. Egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása mérlegelvvel (azonosságok, azonos egyenlőtlenségek, alaphalmaz, igazsághalmaz, számegyenes, ellenőrzés) Törtegyütthatós egyenletek, egyenlőtlenségek Szöveges feladatok megoldása egyenlettel Szöveges feladatok megoldása egyenlőtlenséggel Egyenletek, egyenlőtlenségek grafikus megoldása Síkidomok, testek Geometriai alapfogalmak Síkidomok, sokszögek (konvex és konkáv síkidom). Sokszög kerülete, átlók számának meghatározása. -Háromszögek csoportosítása oldalak és szögek szerint. Háromszögegyenlőtlenség, belső és külső szögek nagysága. Kapcsolat a háromszög oldalai és szögei között. Háromszögek szerkesztése. A háromszögek egybevágóságának alapesetei. A háromszög magassága. A háromszög területe. Négyszögek: kerülete, belső és külső szögek meghatározása. Négyszögek szerkesztése, tulajdonságai: trapéz, paralelogramma, rombusz, téglalap, négyzet. Négyszögek területe. Kör: körrel kapcsolatos fogalmak ismerete, kerülete, területe. Sokszöglapokkal határolt testek: alapfogalmak (lapok, élek, csúcsok, lapátló, testáltó, háló, palást) Kocka és téglatest felszíne, térfogata. Hasáb hálója és felszíne. Egyenes hasáb térfogata. Egyenes körhenger felszíne, térfogata. 8. osztály I. félév: Algebrai kifejezések, egyenletek, egyenlőtlenségek Az algebrai kifejezésekről tanultak ismétlése, összefoglalása és gyakorlása. Együttható, változó. Algebrai egészek helyettesítési értékének meghatározása. Egynemű, különnemű kifejezések. Összevonás. Többtagú kifejezések szorzása egytagú, illetve többtagú kifejezéssel. Szorzattá alakítás kiemeléssel. Egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása Szöveges feladatok magoldása egyenlettel, egyenlőtlenséggel számok, mennyiségek közti összefüggések geometriai számításokkal kapcsolatos feladatok Valós számok Számok (egészek, tizedes törtek) négyzetének értelmezése, meghatározása táblázat vagy számológép segítségével Tetszőleges nem negatív (egész, tizedes tört) szám négyzetgyökének értelmezése, meghatározása táblázat vagy (és) számológép segítségével Geometria I. Ismétlés, rendszerezés: Sík- és térgeometriai alapismeretek, alapvető szerkesztési eljárások. A háromszög fogalma, tulajdonságai, csoportosításuk; a háromszög oldalairól, illetve külső és belső szögeiről tanult összefüggések. Az euklideszi szerkesztés fogalma. A háromszögszerkesztés alapesetei, a háromszög nevezetes vonalai A Pitagorasz-tétel előkészítése, bizonyítása, a tétel alkalmazása egyszerű számításokban 13

14 : Függvények, sorozatok Hozzárendelések, függvények Mennyiségek közötti kapcsolatok ábrázolása Lineáris függvények Függvények tulajdonságai Néhány nemlineáris függvény (abszolút érték, másodfokú) A sorozat, mint függvény. Számsorozatok szabályának felismerése. Számtani sorozat, az n. elem kiszámítása Mértani sorozat Egyenletek, egyenlőtlenségek algebrai és grafikus megoldása Geometria Geometriai ismeretek rendszerezése (négyszögek és a kör) Testek csoportosítása. Kúp, gúla Testek hálója, felszíne Az egyenes hasáb felszíne és térfogata (ismétlés) Egyenes henger felszíne és térfogata (ismétlés) Geometriai transzformációk Az eltolás, és tulajdonságai. Egybevágóság A forgatás, és tulajdonságai. Forgásszimmetrikus alakzatok Hasonlóság fogalma (térkép). A középpontos hasonlóság tulajdonságai, egyszerű esetekben Halmazok, kombinatorika, valószínűség, statisztika Halmazelméleti fogalmak, feladatok (unió, metszet, különbség, komplementer, üres halmaz Hányféleképpen? Hány lehetőség van? Válasszuk szét az eseteket Adatok elemzése Mennyi a valószínűsége? 14

15 Magyar nyelvtan 1. osztály I. félév A tanuló képes legyen: a betű és a hang különbségét felismerni tisztán ejteni a hangokat szavakat és szópárokat utánmondással, helyes idő-tartammal ejteni tájékozódni az első osztályos vonalrendszerben a tanult betűket helyesen írni, kapcsolni, másolni rövid szavakat diktálás után kevés hibával leírni A tanuló képes legyen: másolásra kötött betűkkel írott mintáról (15 szót lemásolni nyomtatottról max. 5 hibával), a saját nevének önálló, helyes leírására az írott kis- és nagybetűk, valamint a leggyakoribb írásjelek ismeretében olvashatóan (betűi és azok kapcsolása legyen felismerhető, a szabályoshoz közelítő), kevés hibával legfeljebb 6-7 szóból álló rövid mondatot lemásolni a j hang helyes jelölésére a taneszközökből megismert szavak körében betűk, kiejtés szerint írandó szavak, rövid mondatok leírására diktálás után: 10 betűt max. 2 hibával és 15 szót max. 10 hibával alkalmazni a mondatkezdő nagybetűket, a mondatvégi írásjelet, a szókezdő nagybetűt a leírt nyelvi anyag fölolvasására, javítására összehasonlítással, önellenőrzéssel javítani tanítói segítséggel írásmunkáját esztétikusan elhelyezni 2. osztály I. félév A tanuló képes legyen: tájékozódni a vonalrendszerben a tanult kis és nagybetűket felismerni, szabályos vonalvezetéssel leírni rövid írott szöveget-írottra másolni nyomtatott formában írt szavakat, mondatokat írottra átmásolni rövid szavakat tollbamondás után leírni a nyelvtan órán elsajátított szabályokat írásos munkáiban alkalmazni írásos munkáit szabályos, lendületes vonalvezetéssel, tetszetős formában elvégezni A tanuló képes legyen: írott szöveget írottformában másolni nyomtatott szöveget írott formában átmásolni a nyelvtan órán tanult helyesírási szabályokat írásos munkáiban alkalmazni a szójegyzék szavainak írására tollbamondás után rövid mondatok írására diktálás után írásos munkáit lendületes vonalvezetéssel, tetszetős formában, megfelelő idő alatt elvégezni 3. osztály I. félév A tanuló képes legyen: a szöveg mondatokra tagolására, a mondatkezdés- és zárás helyes jelölésére a tanult mondatfajták megkülönböztetésére a beszélő szándéka szerit a mondatfajtáknak megfelelő írásjelek használatára 15

16 a rokon értelmű és ellentétes jelentésű szavak helyes alkalmazására a főnév fogalma, felismerése köznév, tulajdonnév megkülönböztetésére, helyes írásmódjára a főnevek toldalékolására, helyesírására a többes szám kifejezésének fölismerésére a névelők csoportosítására A tanuló képes legyen a ige fogalma, jelentése igeragozásra /személyragok, személyes névmás/ igeidők helyes használatára /jelen, múlt, jövő/ igekötős igék helyesírására a melléknév fogalma, jelentése melléknév fokozására /alapfok, középfok, felsőfok/ a j hang helyes jelölésére a tanult szófajokban a korosztály szókincsében megtalálható szavak helyes rögzítésére /szójegyzék/ írásmunkák elvégzésére olvashatóan, tetszetős formában, az íráshasználathoz szükséges tempóban az önálló írásbeli munkák javítására 4. osztály I. félév A tanuló képes legyen a a mondatfajták megnevezésére, a mondatvégi írásjelük helyes megválasztására megnevezni a tanult szófajokat a szavakat csoportosítani szófajuk szerint szavak elválasztására az ábécé használatára, szavak betűrendbe sorolására hangok időtartamának jelölésére a begyakorolt esetekben ismerje a tulajdonnevek tanult eseteinek helyesírását tulajdonnevek, mondatkezdő nagybetűk, mondatvégi írásjelek készségszintű használatára a szótő és a toldalékok felismerésére munkájának önkorrekciójára a névelő és a névutó megkülönböztetésére, helyesírására a melléknév, a számnév fokozott alakjának felismerésére, helyes írásmódjára pontosan keltezést írni a névszók csoportosítására A tanuló képes legyen a igeragozásra /személyragok, személyes névmás/ az ige múlt, jelen, jövő idejének helyes használatára igekötők helyesírására igemódok megkülönböztetésére, írásmódjuk helyes használatára /kijelentő, feltételes, felszólító/ a j hang betűjelének helyes megválasztására, jelölésére a gyakorolt esetekben a korosztály szókincsében megtalálható szavak helyes rögzítésére /szójegyzék/ a szavak jelentés alapján való csoportosítására a tanult szófajok toldalékos alakjainak írására 16

17 a tanult toldalékok megnevezésére írásmunkák elvégzésére olvashatóan, tetszetős formában, a megfelelő tempóban önellenőrzésre, önálló írásbeli munkák javítására 5. osztály I. félév Anyanyelvünk, a magyar nyelv A beszéd és a szöveg: a hangoktól a mondatokig A kommunikációs folyamat tényezői Kommunikációs kapcsolat: a köszönés, a megszólítás, a bemutatkozás, a bemutatás Fogalmazási ismeretek A szövegszerkesztés menete A vázlat fajtái A hangok világa A hang fogalma, keletkezése A beszédhang keletkezése Hangképző szervek; a hang útja Magánhangzók, mássalhangzók. A mgh-k csoportosítása, jellemzése a tankönyvben található szempontok szerint Hangrend és illeszkedés: Mgh-törvények (3) 6. osztály I. félév A mássalhangzók jellemzése, csoportosítása a tankönyvben található szempontok szerint A msh-k találkozása Msh-törvények: a hasonulás az összeolvadás a msh-rövidülés a msh-kiesés A magyar helyesírás jellemzői A betűrend, az elválasztás, szótagolás, a keltezés A szavak felépítése: egyszerű és összetett szavak A toldalékok típusai: képző, jel, rag Helyesírási alapelvek (4) és a hozzájuk kapcsolódó helyesírási szabályok A szavak jelentése: hangalak és jelentés Jelentéstani csoportok és képletük A kommunikáció jelei NEM nyelvi jelek: a szóbeli és írásbeli kommunikációban A szófaj fogalma Az alapszófajok: Az ige fogalma, fajtái, alakja, helyesírása A főnév: a köznevek, A tulajdonnevek fajtái és helyesírásuk A melléknév alakja és toldalékai A számnév fogalma, fajtái, helyesírása A névmások fogalma, fajtái, helyesírásuk A határozószó és fajtái, alakja, helyesírása 17

18 7. osztály I. félév Az igenevek jellemzői, fajtájuk A viszonyszó fogalma, jellemzői, fajtái: a névelő, a névutó, az igekötő, a segédige, kötőszó, a módosítószó A szókincsgyarapítás eszközei: a szóképzés A tanulás tanulása Fogalmazási ismeretek: a kiselőadás, a hozzászólás, a felszólalás A nyelvi rendszer elemei A mondat, a szószerkezet fogalma, fajtái Az alanyi-állítmányi szószerkezet Az állítmány fogalma, kérdése, fajtái Az alany fogalma, kérdése, fajtái A tárgyas szószerkezet A tárgy kérdése, fajtái és kifejezőeszköze A határozós szószerkezet A határozók fajtái, kérdései, kifejezőeszközei; helyesírásuk A jelzős szószerkezet A jelzők fajtái, kérdései, kifejezőeszközei A mellé- és alárendelő szószerkezetek A szóösszetételek fajtái (mellé- és alárendelő) 8. osztály I. félév: Nyelvtani ismertek, helyesírás: A nyelvi jelek rendszere Helyesírási és nyelvhelyességi ismeretek A kommunikáció típusai Mondatok a beszélő szándéka szerint, a mondatvégi írásjelek és a központozás helyes alkalmazása Mondatok fajtái szerkezetük szerint (tagolatlan, tagolt, minimális, bővített, teljes, hiányos) Egyszerű és az összetett mondatok megkülönböztetése Az alárendelő összetett mondat és fajtái (főmondat, mellékmondat, utalószó, kötőszó, állítmányi, alanyi, tárgyi határozói és jelzői mellékmondatok, sajátos jelentéstartalmú mondatok) A mellérendelő összetett mondatok fajtái, jellemző kötőszavai (kapcsolatos, ellentétes, választó, magyarázó és következtető mondatok) Alárendelő és mellérendelő mondatok elemzése, ábrázolása (mondatábra készítése) Szöveg leírása hallás után, mondat kb.10 perc alatt. Megfelelő írástempó, olvasható, áttekinthető íráskép. Szövegértés: Szöveg átfogó megértése Információ visszakeresése szövegből Szövegértelmezés Véleménynyilvánítás a szöveg tartalmáról Az I. félév követelményei mellett: Többszörösen összetett mondatok ismerete Írásjelek: tagmondatok közötti írásjelek, az idézés Anyaggyűjtés, vázlat írása 18

19 Önéletrajz és kérvény írása A tömegkommunikáció jellemzői Sajtóműfajokról minimális ismeret: hír, riport, tudósítás, jegyzet, interjú Minimális nyelvtörténeti ismerettel: a magyar nyelv típusa, nyelvrokonság, nyelvemlékek Nyelvjárások, nyelvváltozatok 19

20 Magyar irodalom 1. osztály I. félév A tanuló képes legyen: érteni az egyszerű szóbeli közléseket, utasításokat, feladatokat igazodni a kommunikációs helyzetekhez felismerni a mindennapi kommunikáció alapformáit, és alkalmazni őket a következő helyzetekben: bemutatkozás, köszönés, megszólítás, kérdezés, kérés, köszönetnyilvánítás értelmezni a nem nyelvi jeleket a gyakorolt kommunikációs helyzetekben 2-3 összefüggő mondatot alkotni szóban képek, élmény és olvasmány alapján az eddig tanult betűket felismerni és összeolvasni (legalább 2 hangot segítség nélkül összevonni) önállóan 2-3 szótagú szavakat szótagokra bontani rövid szavak jelentésének megértését bizonyítani rajzolással, összekötéssel kiválasztani a képhez tartozó szót szóhalmazból megkülönböztetni a verset a prózától felismerni, hogy a műköltészeti alkotásoknak van címe, szerzője felismerni, hogy a verset általában versszakok alkotják jelezze a tanult módon (tapssal, kopogással) a versek ritmusát A tanuló képes legyen: felkészülés után 5-6 egyszerű mondatot jó ütemben, kevés hibával némán és hangosan elolvasni a tanult kis- és nagybetű biztonságos ismeretében a szavakat, szószerkezeteket, mondatokat helyesen hangsúlyozni, megfelelő hangerővel, tempóval kiejteni tanítói segítséggel javítani olvasási hibáit olvasás közben helyesen képezni a hangokat az olvasottakat megérteni, kérdések segítségével tartalmát elmondani, kérdő mondatra helyes feleletet kiválasztani aláhúzással néhány mondatos szöveg megértését bizonyítani rajzolással olvasmányok, mesék szereplőit, a próbatételeket és a kezdő és befejező nyelvi fordulatokat felismerni a mondat elejét a végével összepárosítani felszabadultan, a szereppel azonosulva szerepeket megformálni az adott helyzetnek megfelelően viselkedni spontán és megrendezett szituációkban fegyelmezetten végighallgatni mások beszédét és jelezni, ha mondanivalója van felismerni, hogy a versszakok sorokból épülnek föl, a versszakokban érezhető a ritmus a tartalomjegyzék segítségével gyakorolni a könyvben való tájékozódást, önállóan tájékozódni a saját tankönyveiben megnevezni 3 könyv írójának nevét, a könyvek és kedvenc olvasmányának címét, továbbá szereplőinek tulajdonságát beszélgetni az irodalomban megjelenített gyermek felnőtt kapcsolatokról. tevékenyen részt venni az improvizációs és beszédtechnikai gyakorlatok végzésében, közös játékokban, szereplésekben; Tartsa be a szabályokat! ismerni a családi kapcsolatait, a családban elfoglalt helyét, kötelességeit ellátogatni az iskolai vagy a helyi könyvtárba. tanítójával, majd önállóan is helyesen viselkedni, ismerje meg a könyvtár használati szabályait használni a gyermeklexikont 20

21 2. osztály I. félév A tanuló képes legyen: értelmesen, érthetően kifejezni gondolatai ismert szöveget, felkészülés után, szólamokban felolvasni a mondatvégi írásjelek érzékeltetésével rövid / fél oldalas/ szöveget megérteni önálló olvasás után az olvasottakra vonatkozóan válaszokat megfogalmazni adatokat gyűjteni, egyszerű összefüggéseket feltárni az adott szövegben ráismerés szintjén, alapvető ismeretekről számot adni a mesék, népmesék témakörben memoriterek szöveghű, tagolt előadására A tanuló képes legyen: ismert szöveg, felkészülés utáni, folyamatos, írásjeleknek megfelelő olvasására egy oldalas, életkorának megfelelő, szöveg megértésére az olvasottakra vonatkozó kérdésekre válaszokat megfogalmazni adatokat gyűjteni, összefüggéseket meglátni, véleményt alkotni az adott szöveggel kapcsolatban verses és prózai művek megkülönböztetésére vershez kapcsolódó alapvető ismeretek megfogalmazására memoriterek szöveghű, tagolt előadására 3. osztály I. félév A tanuló képes legyen: értelmesen és érthetően kifejezni gondolatait ismert szöveg, felkészülés utáni érthető, tagolt felolvasására a szószerkezetek egyben tartásával egy oldal terjedelmű, életkorának megfelelő szöveget megérteni néma olvasás útján /mesék/ elmondani az olvasottak lényegét, erről véleményt alkotni a témával kapcsolatos kérdések, válaszok megfogalmazására adatokat gyűjteni, összefüggéseket feltárni adott szövegben memoriterek szöveghű, helyesen tagolt előadására A tanuló képes legyen: másfél oldal terjedelmű, életkorának megfelelő szöveget megérteni néma olvasás útján /elbeszélések, történelmi mondák/ ismert szöveg felkészülés utáni érthető, hibátlan, tagolt felolvasására megfelelően tájékozódni a történelmi időben, térben ismert feladattípusok utasításának önálló megértésére, elvégzésére könyvek, lexikonok használatára, ismeretek szerzésére /internet/ memoriterek szöveghű, helyesen tagolt előadására tiszta artikulációra (az egyéni adottságok figyelembevételével), a helyzetnek megfelelő hangerő alkalmazásával 4. osztály I. félév A tanuló legyen képes: életkorának megfelelő témájú és színvonalú beszédfolyamatokat közvetíteni folyamatos, érthető beszédre a mindennapi kommunikációban használja a tanult udvarias nyelvi fordulatokat a mindennapi beszédhelyzetekben alkalmazkodni a kommunikációs szerepcseréhez 21

22 tájékozottságot mutatni legnagyobb költőink, íróink és műveik körében (szerző mű címe témája) a művek által keletkezett élményeit megfogalmazni egy-másfél oldal terjedelmű, az életkornak megfelelő szöveget néma olvasás után megérteni az olvasottak megértése után a tartalmat értelmesen elmondani az olvasottakkal kapcsolatos véleményét 1-2 mondatban önállóan megfogalmazni a szövegértést bizonyítani a lényeg kiemelésével és az ezt célzó feladatok megoldásával a megértett szöveg szöveghű felkészülés utáni olvasására ok-okozati összefüggéseket meglátni, erkölcsi értékítéletet mondani szereplők viselkedéséről elbeszélés vagy mese tagolására a cselekmény alapján eseményeket időrendbe rendezni, mondatokat kiegészíteni az olvasottak alapján különbséget tenni műfajok között rendelkezzen a korosztályhoz tartozó irodalomelméleti ismeretekkel a meséket típusuk, keletkezésük, formai szempontok alapján csoportosítani különbséget tenni mese és monda között a népköltészeti alkotásokat rendszerezni memoriterek szöveghű, helyesen tagolt előadására A tanuló legyen képes: feladatok utasítás szerinti végrehajtására érthető, helyesen tagolt beszédre a mindennapi kommunikációban a mondanivaló értelmes megfogalmazására memoriterek szöveghű előadására együttműködésre a társakkal munkában, dramatizálásban, népi játékokban előzetes felkészülés után szöveghű, folyamatos, kifejező felolvasásra, az élőbeszédhez közelítő tempóban egy- másfél oldal terjedelmű, életkornak megfelelő szöveg néma olvasására, a szöveg megértésének bizonyítására a hozzájuk kapcsolódó feladatokkal legnagyobb költőink nevét felidézni, tanult műveik alapján tájékozódni lexikonokban, szótárakban magyar történelmi személyeket felsorolni, a történelmi olvasmányok alapján ünnepeinket, jelentősebb történelmi eseményeinket felidézni, személyiségekhez kötni 5. osztály I. félév Népdalok, mesék Népdal; mesék a klasszikus és a mai magyar irodalomból és a világirodalomból. A nép- és műmesék jellemzői, motívumai, fordulatai. Mesetípusok. Líra, epika. Fehérlófia, Jean de La Fontaine: A holló meg a róka, Tündérszép Ilona és Árgyélus Erdő nincsen zöld ág nélkül, Amerre én járok, Aki dudás akar lenni Petőfi Sándor: János vitéz Petőfi Sándor életrajza. Mese és valóság az elbeszélésben. A szerkezet és a megjelenítés eszközei, a hős, a kaland, az erkölcsi választások. Az ütemhangsúlyos verselés. Az elbeszélő költemény. Rím, ritmus, költői képek. János vitéz 22

23 6. osztály I. félév Természet, táj, szülőföld A régió, a lakóhely irodalmi emlékei. Petőfi Sándor: Az alföld, A négyökrös szekér Család, szülők, gyerekek A témához kapcsolódó, változatos hangulatú és formanyelvű szépirodalmi szövegek Petőfi Sándor: Egy estém otthon, István öcsémhez; Arany János: Családi kör Regék, mondák, mítoszok, eposz Rege, monda, mítosz, eposz műfaji jellemzői, meghatározása. Arany János: Rege a csodaszarvasról, Kalevala, Daidalosz és Ikarosz, Odüsszeusz harca az egyszemű óriással Biblia Részei, nyelve, keletkezése. A teremtés, A tékozló fiú, Négyezer ember megvendégelése Élethelyzetek, emberi kapcsolatok elbeszélő művekben A barátság, ellentét, felelősség, közösség élethelyzeteinek, konfliktusainak ábrázolása az irodalomban. A hosszabb prózai elbeszélés jellemzői: szerkezet, szereplők, helyszínek, a szereplők közti kapcsolatok. Jókai Mór: Melyiket a kilenc közül, Fekete István: Tölgyfa, Lázár Ervin: Szamárfül, Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk Memoriter, kötelező olvasmányok A memoritereket és a kötelező olvasmányokat illetően kérjük, érdeklődjenek a tantárgyat tanító pedagógusnál. Monda, rege, ballada A monda műfaja, jellemzői, típusai. Magyar történeti mondák. A ballada műfaja, eszközei, jegyei. Beckó Vára, Munkács vára, Lázár Ervin: Lehel kürtje, A kovács Kőmíves Kelemen, Vörösmarty Mihály: A buvár Kund, Arany János: A walesi bárdok, Mátyás anyja Fazekas Mihály: Lúdas Matyi; Elbeszélő költemény Arany János pályaképe Arany János: Toldi Emberi kapcsolatok, konfliktusok, lélekábrázolás. A főszereplő összetett jelleme: próbatételek, bűn és megtisztulás. A jellemzés eszközei. Szerkezeti, nyelvi sajátosságok, kifejezési eszközök. Hősök a történetmondás műfajában Egy ifjúsági regény a magyar vagy a világirodalomból. Cselekményszerkezet. Helyzetek, kalandok, konfliktusok, a korszakot felidéző írói eszközök, ismétlődő motívumok. Jellemek és sorsok. A prózai és a verses elbeszélés különbsége. Gárdonyi Géza: Egri csillagok Képek és formák a költészetben Lírai alkotások elemzése. A lírai formanyelv sokfélesége: változatok a képiségre, zeneiségre, szerkezetre A dal, kesergők, bujdosók Annyi bánat, József Attila: Ringató; Elindultam szép hazámból; Ady Endre: Karácsony; József Attila: Betlehemi királyok, Csokonai Vitéz Mihály: Zsugori uram, A Reményhez; Ady Endre: A föl-földobott kő; József Attila: Mama, Ilyés Gyula: A tárgyakkal 23

24 Memoriter, kötelező olvasmányok. A memoritereket (Arany János: Toldi 10 versszak) és a házi olvasmányokat illetően kérjük, érdeklődjenek a tantárgyat tanító pedagógusnál. 7. osztály I. félév Irodalom és kulturális élet a reformkorban Olvasmányok a reformkor irodalmából. Írói életpályák, irodalmi társaságok, folyóiratok, színházi élet, irodalmi kapcsolatok. Nyelv és irodalom. Az irodalom, a festészet, a zene közös vonásai a romantikában. Fogalmak: romantika, életérzés, nyelvkérdés. Kölcsey Ferenc: Himnusz, Huszt, Emléklapra, Parainesis Kölcsey Kálmánhoz Vörösmarty Mihály: Szózat, Szabad sajtó, Fogytán van napod Petőfi Sándor: epigrammák, Földét a földmíves, Fa leszek, ha, Reszket a bokor, mert, Szeptember végén, Úti levelek, Egy gondolat bánt engemet, Nemzeti dal, Föltámadott a tenger Arany János: Nemzetőr-dal, A fülemüle, Szondi két apródja, Vásárban, Szülőhelyem, A csillag-hulláskor, Sejtelem Tompa Mihály: A madár fiaihoz A kisepika A novella Mikszáth Kálmán: Bede Anna tartozása, A néhai bárány Krúdy Gyula: A zöldkalapos ember Kosztolányi Dezső: Ozsonna 8. osztály I. félév A regény változatai Magyar történelmi események és korszakok megidézése az irodalomban, Jókai Mór, Mikszáth Kálmán és mások műveiben. Fogalmak: regény, történelmi regény Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője Lírai alkotások, elégia Elégikus hangulatú lírai alkotások. Berzsenyi Dániel: A közelítő tél Ady Endre: Párizsban járt az Ősz Kosztolányi Dezső: Üllői-úti fák Vajda János: Nádas tavon Berzsenyi Dániel: Búcsúzás Kemenes-aljától Memoriter, kötelező olvasmányok A memoritereket és a kötelező olvasmányokat illetően kérjük, érdeklődjenek a tantárgyat tanító pedagógusnál. A szöveg értő olvasását biztosító olvasás, az olvasott szöveg tartalmának elmondása Véleménynyilvánítás az olvasott művekkel kapcsolatban Stílusirányzatok a 20. század elején (klasszikus modernség) Az impresszionizmus, szimbolizmus, szecesszió stílus- és formajegyei A Nyugat folyóirat Műnemek és műfajok jellemzői: epika, líra, dráma regény, példázat, anekdota, novella Szóképek és nyelvi alakzatok felismerése Az ütemhangsúlyos és időmértékes verselés jellemzői 24

25 Életrajzok: Ady Endre, Móricz Zsigmond A tanult írók-költők következő művének rövid elemzése: Ady Endre: Góg és Magóg fia vagyok én, A magyar Ugaron, A fölföldobott kő, Őrizem a szemed, Lédával a bálban Móricz Zsigmond: Hét krajcár, Légy jó mindhalálig Babits Mihály: Újleoninusok, A csengetyűsfiú, Hazám Juhász Gyula: Milyen volt, Anna örök Kosztolányi: A szegény kisgyermek panaszai Tóth Árpád: Esti sugárkoszorú Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem - részlet Fogalmazási ismeretek: leírás, elbeszélés, jellemzés memoriter Memoriter: Ady Endre: A föl-földobott kő; Őrizem a szemed Az I. félév követelményei mellett: Műnemek és műfajok jellemzői: epika, líra, dráma, dal, óda, elégia, gondolati költemény, bűnügyi történet, életkép, fantasztikus regény, önéletrajzi regény, prózavers, komédia, tragédia, paródia, humoreszk, karcolat Életrajzok: József Attila, Radnóti Miklós A tanult írók-költők következő művének rövid elemzése: Tamási Áron: Ábel a rengetegben - részlet Szabó Lőrinc: Tücsökzene József Attila: Curriculum vitae, Tiszta szívvel, Ringató, A Dunánál Radnóti Miklós: Nem tudhatom, Erőltetett menet Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról Örkény István: Arról, hogy mi a groteszk Weöres Sándor: Szán megy el ablakod alatt, Robogó szekerek Pilinszky János: Harbach 1944, Egy szenvedély margójára Nagy László: Ki viszi át a Szerelmet Shakespeare és egy művének részlete Médiaismeret: a média nyelve, mozgóképi és írott sajtó, elbeszélés és megjelenítés mozgóképen Memoriter: József Attila: Tiszta szívvel, Ringató Radnóti Miklós: Nem tudhatom 25

26 Angol nyelv 3. osztály I. félév Beszédértés: Tanári utasítások végrehajtása A tanult témakörökben előforduló szavak megértése Ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott rövid kérdések megértése Beszédkészség: Néhány tanult mondókának, dalnak reprodukálása, fordítása A magyar nyelvtől eltérő hangkapcsolatok helyes ejtése A tanult témakörökben előforduló dolgok megnevezése Ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott rövid kérdésekre válaszadás egy szóval vagy hiányos mondattal ABC ismerete, névbetűzés Tanult minta alapján részvétel egyszerű párbeszédekben Olvasás: Tanult szavak és tárgyképek párosítása Tanult szavak írott alakjának felismerése: tanult szavak, egyszerű mondatok hangos olvasása Ismert nyelvi elemekből álló egy mondatos szövegben egyszerű információ megtalálása Írás: Betűpótlás a tanult szavakban Tanult szavak másolása 4. osztály I. félév Témakörök Bemutatkozás, köszönések ABC, betűzés Számok: ig; sorszámnevek Játékok, tárgyak a környezetünkben Ételek, étkezések Nyelvtani fogalomkörök Birtoklás kifejezése Térbeli viszonyok, elöljárószók Időbeli viszonyok, elöljárószók Mennyiségi viszonyok Személyes és birtokos névmások Utasítások, tiltások Tetszés, nem tetszés kifejezése Témakörök Mindennapi tevékenységek Időjárás Állatok jellemzése Lakóhelyünk (országok, otthonunk) Napirend (hónapok, a hét napjai) Tantárgyak Nyelvtani fogalomkörök Mozgást jelentő igék Utasítások követése Egyszerű jelen idő 26

27 5. osztály I. félév A Project 1. tankönyv szóanyaga a Unit 6/d fejezetig: számok szóban és írásban ig egyszerűbb mondatokban főnevek és melléknevek használata iskolában elhangzó utasítások betűzés, angol ABC ismerete birtokos szerkezet elöljáró szavak használata: in, on between, under, next to, in front of, to, at főnevek többes száma, rendhagyó főnevek is létezést jelentő mondatok állító, kérdő és tagadó alakban is levélírás, bemutatkozás birtokos névmások vásárlás have got/has got használta (kérdő és tagadó is) tantárgyak, napok kifejezésidő kifejezése, óra ismerete Present Simple használata (do/does használata) segédigék használat: can, can t, must There is/there are használata tulajdonságok leírása Present Continuous használata Szóbeli elvárások: Tudjon bemutatkozni: név, család, hobby, barátok, életkor Tudjon leírást adni saját, illetve mások külső és belső tulajdonságairól Tudja bemutatni lakókörnyezetét: lakás, ház, szoba 6. osztály I. félév Project 2 / Unit 3: a lecke szókincse (utazás, nyaralás) egyszerű múlt idő (Past Simple) o létige múlt ideje (was/were) szabályos igék múlt ideje rendhagyó igék múlt ideje (2. alak) képeslap/levélírás Project 2 / Unit 4: a lecke szókincse (ételek, italok, mennyiségek, vásárlás, receptek, főzés) megszámlálható/megszámlálhatatlan főnevek névelők párbeszéd: étteremben rendelés some/any How much/many? mennyiségek kifejezése a few/little egyszerű receptek hozzávalóinak és utasításainak megfogalmazása Project 2 / Unit 5: a lecke szókincse (természeti képződmények/építmények, időjárás, melléknevek) How high/long/wide/deep? alapvető információk az Egyesült Királyságról és az Egyesült Államokról információ adása az időjárásról középfokú melléknévfokozás felsőfokú melléknévfokozás összehasonlítás (than, as as) 27

Követelmény a 6. évfolyamon félévkor matematikából

Követelmény a 6. évfolyamon félévkor matematikából Követelmény a 6. évfolyamon félévkor matematikából Gondolkodási és megismerési módszerek Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján, részhalmaz felírása, felismerése. Két véges halmaz közös részének,

Részletesebben

Osztályozóvizsga-tematika 8. évfolyam Matematika

Osztályozóvizsga-tematika 8. évfolyam Matematika Osztályozóvizsga-tematika 8. évfolyam Matematika 1. félév 1. Gondolkozz és számolj! A természetes szám fogalma, műveleti tulajdonságok Helyiértékek rendszere a tízes számrendszerben: alakiérték, tényleges

Részletesebben

Követelmény az 5. évfolyamon félévkor matematikából

Követelmény az 5. évfolyamon félévkor matematikából Követelmény az 5. évfolyamon félévkor matematikából Gondolkodási és megismerési módszerek Néhány elem kiválasztása adott szempont szerint. Néhány elem sorba rendezése, az összes lehetséges sorrend felsorolása.

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Matematika Évfolyam: 7 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: Gondolkodási

Részletesebben

5. osztály. Matematika

5. osztály. Matematika 5. osztály A természetes számok értelmezése 100 000-ig. A tízes számrendszer helyértékes írásmódja. A A természetes számok írásbeli összeadása, kivonása. A műveleti eredmények becslése. Ellenőrzés 3. A

Részletesebben

Matematika. 1. évfolyam. I. félév

Matematika. 1. évfolyam. I. félév Matematika 1. évfolyam - Biztos számfogalom a 10-es számkörben - Egyjegyű szám fogalmának ismerete - Páros, páratlan fogalma - Sorszám helyes használata szóban - Növekvő, csökkenő számsorozatok felismerése

Részletesebben

Követelmény a 7. évfolyamon félévkor matematikából

Követelmény a 7. évfolyamon félévkor matematikából Követelmény a 7. évfolyamon félévkor matematikából Gondolkodási és megismerési módszerek Elemek halmazba rendezése több szempont alapján. Halmazok ábrázolása. A nyelv logikai elemeinek helyes használata.

Részletesebben

Vizsgakövetelmények matematikából a 2. évfolyam végén

Vizsgakövetelmények matematikából a 2. évfolyam végén Vizsgakövetelmények matematikából az 1. évfolyam végén - - Ismert halmaz elemeinek adott szempont szerinti összehasonlítására, szétválogatására. Az elemek közös tulajdonságainak felismerésére, megnevezésére.

Részletesebben

Matematika 6. osztály Osztályozó vizsga

Matematika 6. osztály Osztályozó vizsga Matematika 6. osztály Osztályozó vizsga 1. Számok és műveletek 1. A tízes számrendszer Számok írása, olvasása, ábrázolása Az egymilliónál nagyobb természetes számok írása, olvasása. Számok tizedestört

Részletesebben

Matematika felső tagozat

Matematika felső tagozat Matematika felső tagozat 5. évfolyam Témakör 1. Gondolkodási módszerek 2. Számtan, algebra 3. Összefüggések, függvények, sorozatok 4. Geometria, mérés I. félév Követelmény A gondolkodási módszerek követelményei

Részletesebben

2. tétel Egész számok - Műveletek egész számokkal. feleletvázlat

2. tétel Egész számok - Műveletek egész számokkal. feleletvázlat 1. tétel Természetes számok tízes számrendszer műveletek és tulajdonságaik Természetes számok, jele, jelölések, ábrázolása számegyenesen műveletek a természetes számok halmazán belül Tízes számrendszer

Részletesebben

ÍRÁSBELI BELSŐ VIZSGA MATEMATIKA 8. évfolyam reál tagozat Az írásbeli vizsga gyakorlati és elméleti feladatai a következő témakörökből származnak.

ÍRÁSBELI BELSŐ VIZSGA MATEMATIKA 8. évfolyam reál tagozat Az írásbeli vizsga gyakorlati és elméleti feladatai a következő témakörökből származnak. ÍRÁSBELI BELSŐ VIZSGA MATEMATIKA 8. évfolyam reál tagozat Az írásbeli vizsga gyakorlati és elméleti feladatai a következő témakörökből származnak. Időtartam: 60 perc 1. Halmazműveletek konkrét halmazokkal.

Részletesebben

Követelmény a 8. évfolyamon félévkor matematikából

Követelmény a 8. évfolyamon félévkor matematikából Követelmény a 8. évfolyamon félévkor matematikából Gondolkodási és megismerési módszerek Halmazokkal kapcsolatos alapfogalmak ismerete, halmazok szemléltetése, halmazműveletek ismerete, eszköz jellegű

Részletesebben

A fejlesztés várt eredményei a 1. évfolyam végén

A fejlesztés várt eredményei a 1. évfolyam végén A tanuló legyen képes: A fejlesztés várt eredményei a 1. évfolyam végén - Halmazalkotásra, összehasonlításra az elemek száma szerint; - Állítások igazságtartalmának eldöntésére, állítások megfogalmazására;

Részletesebben

Minimumkövetelmények magyar nyelvből (5. osztály) Minimumkövetelmények irodalomból 5. osztály

Minimumkövetelmények magyar nyelvből (5. osztály) Minimumkövetelmények irodalomból 5. osztály Minimumkövetelmények magyar nyelvből (5. osztály) HELYESÍRÁS: 1. Írása legyen rendezett, olvasható. 2. Megfelelő tempóban írjon diktálás esetén. 3. Kevés hibával másoljon 8-10 soros szöveget vagy 10-15

Részletesebben

Matematika osztályozó vizsga témakörei 9. évfolyam II. félév:

Matematika osztályozó vizsga témakörei 9. évfolyam II. félév: Matematika osztályozó vizsga témakörei 9. évfolyam II. félév: 7. Függvények: - függvények fogalma, megadása, ábrázolás koordináta- rendszerben - az elsőfokú függvény, lineáris függvény - a másodfokú függvény

Részletesebben

SULINOVA PROGRAMTANTERVÉHEZ ILLESZKEDŐ TANMENET 9. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA

SULINOVA PROGRAMTANTERVÉHEZ ILLESZKEDŐ TANMENET 9. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA 1 SULINOVA PROGRAMTANTERVÉHEZ ILLESZKEDŐ TANMENET 9. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA Heti óraszám: 3 Éves óraszám: 37 x 3 = 111 A tanmenet 101 óra beosztását tartalmazza. A dolgozatok írása és javítása 10 órát foglal

Részletesebben

Matematika. 1. osztály. 2. osztály

Matematika. 1. osztály. 2. osztály Matematika 1. osztály - képes halmazokat összehasonlítani az elemek száma szerint, halmazt alkotni; - képes állítások igazságtartalmának eldöntésére, állításokat megfogalmazni; - halmazok elemeit összehasonlítja,

Részletesebben

Matematika 5. osztály Osztályozó vizsga

Matematika 5. osztály Osztályozó vizsga Matematika 5. osztály Osztályozó vizsga A TERMÉSZETES SZÁMOK A tízes számrendszer A természetes számok írása, olvasása 1 000 000-ig. Helyi-értékes írásmód a tízes számrendszerben, a helyiérték-táblázat

Részletesebben

Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam

Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam 1. félév Gondolkozás, számolás - halmazok, műveletek halmazokkal, intervallumok - racionális számok, műveletek racionális számokkal, zárójel

Részletesebben

Matematika 5. évfolyam

Matematika 5. évfolyam Matematika 5. évfolyam Heti 4 óra, Évi 144 óra Célok és feladatok - a biztos számfogalom kialakítása, számolási készség fejlesztése - a számkör bővítése a nagy számokkal, törtekkel és az egész számokkal

Részletesebben

MATEMATIKA. 1. osztály

MATEMATIKA. 1. osztály MATEMATIKA 1. osztály Gondolkodás tudjon egyszerű tárgyakat, elemeket sorba rendezni, összehasonlítani, szétválogatni legyen képes a halmazok számosságának megállapítására (20-as számkörben) használja

Részletesebben

Matematika szóbeli érettségi témakörök 2016/2017-es tanév őszi vizsgaidőszak

Matematika szóbeli érettségi témakörök 2016/2017-es tanév őszi vizsgaidőszak Matematika szóbeli érettségi témakörök 2016/2017-es tanév őszi vizsgaidőszak Halmazok Halmazok egyenlősége Részhalmaz, valódi részhalmaz Üres halmaz Véges és végtelen halmaz Halmazműveletek (unió, metszet,

Részletesebben

Matematika pótvizsga témakörök 9. V

Matematika pótvizsga témakörök 9. V Matematika pótvizsga témakörök 9. V 1. Halmazok, műveletek halmazokkal halmaz, halmaz eleme halmazok egyenlősége véges, végtelen halmaz halmazok jelölése, megadása természetes számok egész számok racionális

Részletesebben

1. GONDOLKODÁSI MÓDSZEREK, HALMAZOK, KOMBINATORIKA, GRÁFOK

1. GONDOLKODÁSI MÓDSZEREK, HALMAZOK, KOMBINATORIKA, GRÁFOK MATEMATIKA TÉMAKÖRÖK 11. évfolyam 1. GONDOLKODÁSI MÓDSZEREK, HALMAZOK, KOMBINATORIKA, GRÁFOK 1.1. HALMAZOK 1.1.1. Halmazok megadásának módjai 1.1.2. Halmazok egyenlősége, részhalmaz, üres halmaz, véges,

Részletesebben

TANMENET. Matematika

TANMENET. Matematika Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium 6800 Hódmezővásárhely, Szőnyi utca 2. Telefon: +36-62-241-703 www.bgrg.hu OM: 029736 TANMENET Matematika 2016/2017 5.A természettudományos képzés

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA. tankönyv ötödikeseknek. címû tankönyvéhez

TANMENETJAVASLAT. Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA. tankönyv ötödikeseknek. címû tankönyvéhez TANMENETJAVASLAT Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA tankönyv ötödikeseknek címû tankönyvéhez A heti 3 óra, évi 111 óra B heti 4 óra, évi 148 óra Javaslat témazáró dolgozatra: Dr. Korányi Erzsébet: Matematika

Részletesebben

Matematika 5. osztály

Matematika 5. osztály OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI MATEMATIKA TANTÁRGYBÓL Matematika 5. osztály Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján, részhalmaz felírása, felismerése. Két véges halmaz közös részének, két véges halmaz

Részletesebben

1. osztály. Gondolkodási módszerek alapozása A tanuló:

1. osztály. Gondolkodási módszerek alapozása A tanuló: Gondolkodási módszerek alapozása 1. osztály tudjon számokat, elemeket sorba rendezni, összehasonlítani, szétválogatni legyen képes a halmazok számosságának megállapítására, használja helyesen a több, kevesebb,

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból 2016 / tanév

Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból 2016 / tanév 9. évfolyam I. Halmazok Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból 2016 / 2017. tanév 1. Halmaz, részhalmaz fogalma, részhalmazok száma, jelölések 2. Intervallumok 3. Halmazműveletek

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom 1. évfolyam A tanuló érthetően beszéljen, legyen tisztában a szóbeli kommunikáció alapvető szabályaival, alkalmazza őket. Szavakat és szópárokat tudjon utánmondással, helyes idő-tartammal

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga. Matematika tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga. Matematika tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Matematika tantárgyból 2018-2019 A vizsga 60 perces írásbeli vizsga (feladatlap) a megadott témakörökből. A megjelölt százalék (50%) nem teljesítése esetén szóbeli vizsga is,

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.A, 9.D. OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT ÖSSZ: 148 ÓRA

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.A, 9.D. OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT ÖSSZ: 148 ÓRA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító ME-III.1./1 2 Azonosító: Változatszám : Érvényesség kezdete: Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK-DC-2013 2013. 09. 01. MATEMATIKA

Részletesebben

OECD adatlap - Tanmenet

OECD adatlap - Tanmenet OECD adatlap - Tanmenet Iskola neve: IV. Béla Általános Iskola Iskola címe: 3664, Járdánháza IV. Béla út 131. Tantárgy: Matematika Tanár neve: Lévai Gyula Csoport életkor (év): 13 Kitöltés dátuma 2003.

Részletesebben

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉRETTSÉGI VIZSGRA FELKÉSZÍTŐ KK/12. ÉVFOLYAM

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉRETTSÉGI VIZSGRA FELKÉSZÍTŐ KK/12. ÉVFOLYAM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉRETTSÉGI VIZSGRA FELKÉSZÍTŐ KK/12. ÉVFOLYAM A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 65 pont Feladattípusok:

Részletesebben

Függvény fogalma, jelölések 15

Függvény fogalma, jelölések 15 DOLGO[Z]ZATOK 9.. 1. Függvény fogalma, jelölések 1 1. Az alábbi hozzárendelések közül melyek függvények? a) A magyarországi megyékhez hozzárendeljük a székhelyüket. b) Az egész számokhoz hozzárendeljük

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Matematika Évfolyam: 9 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: Gondolkodási

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból 9. évfolyam I. Halmazok 1. Alapfogalmak, jelölések 2. Halmaz, részhalmaz fogalma, részhalmazok száma, jelölések 3. Nevezetes számhalmazok (N,

Részletesebben

Matematika (alsó tagozat)

Matematika (alsó tagozat) Matematika (alsó tagozat) Az értékelés elvei és eszközei A tanév során az értékelés alapja a tanulók állandó megfigyelése. Folyamatos fejlesztő célzatú szóbeli értékelés visszajelzést ad a tanuló számára

Részletesebben

6. OSZTÁLY. Az évi munka szervezése, az érdeklõdés felkeltése Feladatok a 6. osztály anyagából. Halmazok Ismétlés (halmaz megadása, részhalmaz)

6. OSZTÁLY. Az évi munka szervezése, az érdeklõdés felkeltése Feladatok a 6. osztály anyagából. Halmazok Ismétlés (halmaz megadása, részhalmaz) 6. OSZTÁLY Óraszám 1. 1. Az évi munka szervezése, az érdeklõdés felkeltése a 6. osztály anyagából Tk. 13/elsõ mintapélda 42/69 70. 96/elsõ mintapélda 202/16. 218/69. 2 3. 2 3. Halmazok Ismétlés (halmaz

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA. 9. Nyelvi előkészítő osztály

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA. 9. Nyelvi előkészítő osztály MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség 2013. 01. 01. kezdete: Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 MATEMATIKA

Részletesebben

3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE

3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE Jelölések: 3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE Piros főtéma Citromsárga segítő, eszköz Narancssárga előkészítő Kék önálló melléktéma Hét Gondolkodási és megismerési módszerek Problémamegoldások, modellek

Részletesebben

2016/2017. Matematika 9.Kny

2016/2017. Matematika 9.Kny 2016/2017. Matematika 9.Kny Gondolkodási módszerek 1. Számhalmazok: N, Z, Q, Q*, R a számhalmazok kapcsolata, halmazábra 2. Ponthalmazok: o 5. oldal K I. fejezet: 172-178., 180-185., 191. feladat távolsággal

Részletesebben

SPECIÁLIS HELYI TANTERV SZAKKÖZÉPISKOLA. matematika

SPECIÁLIS HELYI TANTERV SZAKKÖZÉPISKOLA. matematika SPECIÁLIS HELYI TANTERV SZAKKÖZÉPISKOLA matematika 9. évfolyam 1. Számtan, algebra 15 óra 2. Gondolkodási módszerek, halmazok, kombinatorika, valószínűség, statisztika 27 óra 3. Függvények, sorozatok,

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET. 9. osztály. 4 óra/hét. Budapest, 2014. szeptember

MATEMATIKA TANMENET. 9. osztály. 4 óra/hét. Budapest, 2014. szeptember MATEMATIKA TANMENET 9. osztály 4 óra/hét Budapest, 2014. szeptember 2 Évi óraszám: 144 óra Heti óraszám: 4 óra Ismerkedés, év elejei feladatok, szintfelmérő írása 2 óra I. Kombinatorika, halmazok 13 óra

Részletesebben

MATEMATIKA 2.évfolyam: évi 144, heti 4 óra (enyhe)

MATEMATIKA 2.évfolyam: évi 144, heti 4 óra (enyhe) MATEMATIKA 2.évfolyam: évi 144, heti 4 óra (enyhe) 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika 15óra Kulcs ismerete A vizuális, auditív és taktilis percepció fejlesztése. Összehasonlítás,

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET 9.B OSZTÁLY FIZIKA TAGOZAT HETI 6 ÓRA, ÖSSZESEN 216 ÓRA

MATEMATIKA TANMENET 9.B OSZTÁLY FIZIKA TAGOZAT HETI 6 ÓRA, ÖSSZESEN 216 ÓRA MATEMATIKA TANMENET 9.B OSZTÁLY FIZIKA TAGOZAT HETI 6 ÓRA, ÖSSZESEN 216 ÓRA A TÁMOP 3.1.4. EU-s pályázat megvalósításához a matematika (9. b/fizika) tárgy tanmenete a matematika kompetenciaterület A típusú

Részletesebben

Az osztályozóvizsgák követelményrendszere 9. évfolyam

Az osztályozóvizsgák követelményrendszere 9. évfolyam Az osztályozóvizsgák követelményrendszere 9. évfolyam Kombinatorika, halmazok Összeszámlálási feladatok Halmazok, halmazműveletek, halmazok elemszáma Logikai szita Számegyenesek intervallumok Algebra és

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA - számfogalom húszas számkörben - nyitott mondatok, hiányos műveletek, relációk - egyszerű szöveges feladatok - összeadás, kivonás, bontás, pótlás

Részletesebben

Javítóvizsga követelmények 2. évfolyam. Magyar nyelv

Javítóvizsga követelmények 2. évfolyam. Magyar nyelv Javítóvizsga követelmények 2. évfolyam Magyar nyelv 1. A magyar ábécé ismerete 2. Magánhangzók és mássalhangzók csoportosítása (rövid- hosszú magánhangzók és mássalhangzók) 3. Betűrendbe sorolás 4. J hang

Részletesebben

TÓSZEGI ÁLTALÁNOS ISKOLA 5091 TÓSZEG, RÁKÓCZI ÚT 30. OM:

TÓSZEGI ÁLTALÁNOS ISKOLA 5091 TÓSZEG, RÁKÓCZI ÚT 30. OM: TÓSZEGI ÁLTALÁNOS ISKOLA 5091 TÓSZEG, RÁKÓCZI ÚT 30. OM: 035955 VIZSGAKÖVETELMÉNYEK MATEMATIKA 1-8. osztály A vizsga módja: írásbeli 1 1. évfolyam I. Gondolkodás A tanuló: - tudjon egyszerű tárgyakat,

Részletesebben

Az írásbeli eredménye 75%-ban, a szóbeli eredménye 25%-ban számít a végső értékelésnél.

Az írásbeli eredménye 75%-ban, a szóbeli eredménye 25%-ban számít a végső értékelésnél. Matematika A vizsga leírása: írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. A matematika írásbeli vizsga egy 45 perces feladatlap írásbeli megoldásából áll. Az írásbeli feladatlap tartalmi jellemzői az alábbiak:

Részletesebben

Matematika szóbeli érettségi témakörök 2017/2018-as tanév

Matematika szóbeli érettségi témakörök 2017/2018-as tanév Matematika szóbeli érettségi témakörök 2017/2018-as tanév 1. GONDOLKODÁSI MÓDSZEREK, HALMAZOK, LOGIKA, KOMBINATORIKA, GRÁFOK 1.1. HALMAZOK 1.1.1. Halmazok megadásának módjai 1.1.2. Halmazok egyenlősége,

Részletesebben

Osztályozó és Javító vizsga témakörei matematikából 9. osztály

Osztályozó és Javító vizsga témakörei matematikából 9. osztály Osztályozó és Javító vizsga témakörei matematikából 9. osztály 1. félév 1. Kombinatorika, halmazok Számoljuk össze! Összeszámlálási feladatok Matematikai logika Halmazok Halmazműveletek Halmazok elemszáma,

Részletesebben

Tanmenetjavaslat. Téma Óraszám Tananyag Fogalmak Összefüggések Eszközök Kitekintés. Helyi érték, alaki érték. Számegyenes.

Tanmenetjavaslat. Téma Óraszám Tananyag Fogalmak Összefüggések Eszközök Kitekintés. Helyi érték, alaki érték. Számegyenes. Heti 4 óra esetén, 37 tanítási hétre összesen 148 óra áll rendelkezésre. A tanmenet 132 óra beosztását tartalmazza. Heti 5 óra esetén összesen 37-tel több órában dolgozhatunk. Ez összesen 185 óra. Itt

Részletesebben

2016/2017. Matematika 9.Kny

2016/2017. Matematika 9.Kny 2016/2017. Matematika 9.Kny Gondolkodási módszerek 1. Számhalmazok: N, Z, Q, Q*, R a számhalmazok kapcsolata, halmazábra 2. Ponthalmazok: o 4. oldal K I. fejezet: 172-178., 180-185., 191. feladat távolsággal

Részletesebben

4. évfolyam. 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika

4. évfolyam. 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika 4. évfolyam Ismeretek 1.1 Halmazok Számok, geometriai alakzatok összehasonlítása 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika A nagyságbeli viszonyszavak a tanult geometriai alakzatok

Részletesebben

MATEMATIKA Szakközépiskola 9. évfolyam (K,P,SZ,V)

MATEMATIKA Szakközépiskola 9. évfolyam (K,P,SZ,V) MATEMATIKA Szakközépiskola 9. évfolyam (K,P,SZ,V) Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Tk: 2.1 Matematika az életünkben Célok, feladatok Fejtörő, logikai feladtok megoldása következtetéssel.

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola angol nyelv Évfolyam: 1. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés, köszönések napszak

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 10.B OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 10.B OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség 2013. 09. 01. kezdete: Oldal/összes: 1/7 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 MATEMATIKA

Részletesebben

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Matematika tanmenet 2015-2016.

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Matematika tanmenet 2015-2016. Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Matematika tanmenet 2015-2016. Tankönyv: Árvainé Lángné Szabados: Sokszínű Matematika 3. /1. és 2. félév/ Árvainé Lángné Szabados: Sokszínű

Részletesebben

Tanmenetjavaslat 7. osztály

Tanmenetjavaslat 7. osztály Tanmenetjavaslat 7. osztály 1. Gondolkozz és számolj! Ebben a,,félkész tanmenetjavaslatban hasonlóan az 5. és 6. osztályos tanmenetjavaslatokhoz csak áttekintést nyújtunk a felhasználható feladatokról.

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 12.E ÉS 13.A OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 31 HÉT/ ÖSSZ 124 ÓRA

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 12.E ÉS 13.A OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 31 HÉT/ ÖSSZ 124 ÓRA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség 2013. 09. 01. kezdete: Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 MATEMATIKA

Részletesebben

Racionális számok: Azok a számok, amelyek felírhatók két egész szám hányadosaként ( p q

Racionális számok: Azok a számok, amelyek felírhatók két egész szám hányadosaként ( p q Szóbeli tételek matematikából 1. tétel 1/a Számhalmazok definíciója, jele (természetes számok, egész számok, racionális számok, valós számok) Természetes számok: A pozitív egész számok és a 0. Jele: N

Részletesebben

Az alapvetı tudnivalók jegyzéke matematikából 9. évf. Halmazok. Algebra és számelmélet

Az alapvetı tudnivalók jegyzéke matematikából 9. évf. Halmazok. Algebra és számelmélet Az alapvetı tudnivalók jegyzéke matematikából 9. évf. Halmazok halmaz halmaz megadása, jelölésmód üres halmaz véges halmaz végtelen halmaz halmazok egyenlısége részhalmaz, valódi részhalmaz halmazok uniója

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

P ÓTVIZSGA F ELKÉSZÍTŐ FÜZETEK UNIÓS RENDSZERŰ PÓTVIZSGÁHOZ. 9. osztályosoknak SZAKKÖZÉP

P ÓTVIZSGA F ELKÉSZÍTŐ FÜZETEK UNIÓS RENDSZERŰ PÓTVIZSGÁHOZ. 9. osztályosoknak SZAKKÖZÉP J UHÁSZ I STVÁN P ÓTVIZSGA F ELKÉSZÍTŐ FÜZETEK UNIÓS RENDSZERŰ PÓTVIZSGÁHOZ T é m a k ö r ö k é s p r ó b a f e l a d a t s o r 9. osztályosoknak SZAKKÖZÉP 1. oldal 9. OSZTÁLYOS PÓTVIZSGA TÉMAKÖRÖK: I.

Részletesebben

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Gál Józsefné Tanmenetjavaslat a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Dinasztia Tankönyvkiadó Budapest, 2002 Írta: Gál Józsefné Felelôs szerkesztô: Ballér Judit ISBN 963 657 144 9

Részletesebben

TANMENET ... Az iskola fejbélyegzője. a matematika tantárgy. tanításához a 9. a, b osztályok számára

TANMENET ... Az iskola fejbélyegzője. a matematika tantárgy. tanításához a 9. a, b osztályok számára Az iskola fejbélyegzője TANMENET a matematika tantárgy tanításához a 9. a, b osztályok számára Készítette: Természettudományi Munkaközösség matematikát tanító tanárai Készült: a gimnáziumi tanterv alapján

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola emelt szint, heti 3 óra angol nyelv Évfolyam: 2. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés,

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 9. OSZTÁLY

OSZTÁLYOZÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 9. OSZTÁLY OSZTÁLYOZÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 9. OSZTÁLY ALGEBRA ÉS SZÁMELMÉLET Halmazok Halmazműveletek Halmazok elemszáma Logikai szita Számegyenesek intervallumok Gráfok Betűk használata a matematikában Hatványozás. A

Részletesebben

Az osztályozóvizsgák követelményrendszere MATEMATIKA

Az osztályozóvizsgák követelményrendszere MATEMATIKA Az osztályozóvizsgák követelményrendszere MATEMATIKA 1. Számok, számhalmazok A 9. évfolyam során feldolgozásra kerülő témakörök: A nyelvi előkészítő és a két tanítási nyelvű osztályok tananyaga: A számfogalom

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 11B OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 11B OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség 2013. 09. 01. kezdete: Oldal/összes: 1/5 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 MATEMATIKA

Részletesebben

TARTALOM. Előszó 9 HALMAZOK

TARTALOM. Előszó 9 HALMAZOK TARTALOM Előszó 9 HALMAZOK Halmazokkal kapcsolatos fogalmak, részhalmazok 10 Műveletek halmazokkal 11 Számhalmazok 12 Nevezetes ponthalmazok 13 Összeszámlálás, komplementer-szabály 14 Összeszámlálás, összeadási

Részletesebben

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV Nyelvtan: ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek, főnevek többes száma névelők és főnévbővítmények: the, a, an, some, any, much, many, a lot of, a few, a little

Részletesebben

Melléklet a Matematika című részhez

Melléklet a Matematika című részhez Melléklet a Matematika című részhez Az arányosság bemutatása Az első könyvsorozatban 7. osztály, Tk-2 és Tk-3-ban 6. osztály, Tk-3b-ben 5. osztály(!), Tk-4-ben ismét 6. osztály, és végül Tk-4b-ben 5-6.

Részletesebben

6. évfolyam követelményei

6. évfolyam követelményei Tartalom Természetismeret...2 Történelem...3 Matematika...4 ANGOL NYELV...5 MAGYAR IRODALOM...6 MAGYAR NYELVTAN...7 Természetismeret Magyarország - földrajzi helyzete - éghajlata - tájai - vízrajza - mezőgazdasága,

Részletesebben

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei Herman Ottó Általános Iskola 1222. Budapest Pannónia u. 50. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei Házirend 1. számú melléklet Takács Éva igazgató 1 T ART AL OMJEGYZ ÉK 1.

Részletesebben

Matematika. 9.osztály: Ajánlott tankönyv és feladatgyűjtemény: Matematika I-II. kötet (Apáczai Kiadó; AP-090803 és AP-090804)

Matematika. 9.osztály: Ajánlott tankönyv és feladatgyűjtemény: Matematika I-II. kötet (Apáczai Kiadó; AP-090803 és AP-090804) Matematika A definíciókat és tételeket (bizonyítás nélkül) ki kell mondani, a tananyagrészekhez tartozó alap- és közepes nehézségű feladatokat kell tudni megoldani A javítóvizsga 60 -es írásbeliből áll.

Részletesebben

9-10. évfolyam felnőttképzés Heti óraszám: 3 óra

9-10. évfolyam felnőttképzés Heti óraszám: 3 óra 9-10. évfolyam felnőttképzés Heti óraszám: 3 óra Fejlesztési cél/ kompetencia lehetőségei: Gondolkodási képességek: rendszerezés, kombinativitás, deduktív következtetés, valószínűségi Tudásszerző képességek:

Részletesebben

Kerettanterv 2012. MATEMATIKA TÉMAKÖRÖNKÉNTI ÓRASZÁMOK. A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12

Kerettanterv 2012. MATEMATIKA TÉMAKÖRÖNKÉNTI ÓRASZÁMOK. A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 Kerettanterv 2012. MATEMATIKA TÉMAKÖRÖNKÉNTI ÓRASZÁMOK A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén 1.Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika, gráfok 2. Számelmélet,

Részletesebben

Add meg az összeadásban szereplő számok elnevezéseit!

Add meg az összeadásban szereplő számok elnevezéseit! 1. 2. 3. 4. Add meg az összeadásban szereplő számok elnevezéseit! Add meg a kivonásban szereplő számok elnevezéseit! Add meg a szorzásban szereplő számok elnevezéseit! Add meg az osztásban szereplő számok

Részletesebben

MILYEN ÚJDONSÁGOK VANNAK AZ OFI ÚJ TANKÖNYVEIBEN? OSZTÁLY

MILYEN ÚJDONSÁGOK VANNAK AZ OFI ÚJ TANKÖNYVEIBEN? OSZTÁLY A NEMZETI ALAPTANTERVHEZ ILLESZKEDŐ TANKÖNYV, TANESZKÖZ ÉS NEMZETI KÖZOKTATÁSI PORTÁL FEJLESZTÉSE TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 MILYEN ÚJDONSÁGOK VANNAK AZ OFI ÚJ TANKÖNYVEIBEN? 5-6-7. OSZTÁLY KEDVES ÖTÖDIKES!

Részletesebben

Szé12/1/N és Szé12/1/E osztály matematika minimumkérdések a javítóvizsgára

Szé12/1/N és Szé12/1/E osztály matematika minimumkérdések a javítóvizsgára Szé1/1/N és Szé1/1/E osztály matematika minimumkérdések a javítóvizsgára Halmazelmélet Halmaz, részhalmaz, végtelen halmaz, üres halmaz, halmaz megadása, halmazműveletek (metszet, unió, különbség, komplementer),

Részletesebben

TANANYAGBEOSZTÁS. Kompetencia alapú matematika 6. osztály. A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése

TANANYAGBEOSZTÁS. Kompetencia alapú matematika 6. osztály. A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149 A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán Implementáló pedagógus: Nagy Gusztávné Implementációs terület: Kompetencia alapú matematika

Részletesebben

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1. 4. évfolyam 1. évfolyam - Beszéljen a tanuló érthetően, tisztán. - Értse meg iskolai feladatait, tanítója utasításait,

Részletesebben

MATEMATIKA TAGOZAT 5-8. BEVEZETŐ. 5. évfolyam

MATEMATIKA TAGOZAT 5-8. BEVEZETŐ. 5. évfolyam BEVEZETŐ Ez a helyi tanterv a kerettanterv Emelet matematika A változata alapján készült. Az emelt oktatás során olyan tanulóknak kívánunk magasabb szintű ismerteket nyújtani, akik matematikából átlag

Részletesebben

MATEMATIKA évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények

MATEMATIKA évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények MATEMATIKA 9 10. évfolyam 1066 MATEMATIKA 9 10. évfolyam Célok és feladatok A matematikatanítás célja és ennek kapcsán feladata, hogy megalapozza a tanulók korszerű, alkalmazásra képes matematikai műveltségét,

Részletesebben

Matematika standardok hat szintje az alapfokú oktatásban

Matematika standardok hat szintje az alapfokú oktatásban Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz Matematika standardok hat szintje az alapfokú oktatásban Gondolkodási és megismerési

Részletesebben

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés táblák:layout 1 2008.06.13. 6:37 Oldal 18 1. Ismétlés A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott betűkről Tollbamondás Szógyűjtés képről, a gyűjtött szavak leírása 2. Ismétlés A 2.

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv és a Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv A sport összeköt testvériskolai kapcsolat kiépítése a és a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola között Készítette: Pap Andrea Pétervására,

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET 6.OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: KULCSÁRNÉ BALÁZSI ERIKA

MATEMATIKA TANMENET 6.OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: KULCSÁRNÉ BALÁZSI ERIKA MATEMATIKA TANMENET 6.OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: KULCSÁRNÉ BALÁZSI ERIKA JELÖLÉSEK: Nem szakrendszerű órák jelölése zöld színnel, számok a programterv A 6. évfolyam tanmenetből valók Infokommunikációs technológia

Részletesebben

3. évfolyam minimum követelmények

3. évfolyam minimum követelmények 3. évfolyam minimum követelmények MATEMATIKA: Gondolkodási módszerek alapozása tudjon elhelyezni elemeket adott tulajdonságú halmazokba; ismerje az alaphalmaz, részhalmaz fogalmát; állapítsa meg egyszerű

Részletesebben

A kompetencia alapú matematika oktatás. tanmenete a 9. osztályban. Készítette Maitz Csaba

A kompetencia alapú matematika oktatás. tanmenete a 9. osztályban. Készítette Maitz Csaba A kompetencia alapú matematika oktatás tanmenete a 9. osztályban Készítette Maitz Csaba Szerkesztési feladatok 1. Síkgeometriai alapfogalmak 2. Egyszerűbb rajzok, szerkesztések körző, vonalzó használata

Részletesebben

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Felmérés a tanév elején Az alsó és felsô ívelésû betûcsoportok Felsô hurkolású betûk C-s kapcsolás alsó ívelés után Kis horogvonallal kapcsolódó betûk Kis horogvonal után c-s kapcsolás

Részletesebben

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Matematika

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Matematika Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4032 Debrecen, Bolyai u. 29. sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 E-mail: bolyai@bolyai-debrecen.sulinet.hu Matematika

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. MATEMATIKA Évfolyam: 1-4.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. MATEMATIKA Évfolyam: 1-4. Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 1-4. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 1. 2. 3. 4. nor. né. nor. né. nor. né. nor. né. Matematika 5 4 5 4 5 4 4 4 Éves óraszám 180 144 180 144 180 144 144 144 Témakörök

Részletesebben

AZ OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI ALSÓ TAGOZATON

AZ OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI ALSÓ TAGOZATON AZ OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI ALSÓ TAGOZATON A PEDAGÓGIAI PROGRAM hatályos rendelkezése: 2-8. évfolyamon a magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi osztályzat megállapításához a tanulónak

Részletesebben

Érettségi előkészítő emelt szint 11-12. évf. Matematika. 11. évfolyam. Tematikai egység/fejlesztési cél

Érettségi előkészítő emelt szint 11-12. évf. Matematika. 11. évfolyam. Tematikai egység/fejlesztési cél Emelt szintű matematika érettségi előkészítő 11. évfolyam Tematikai egység/fejlesztési cél Órakeret 72 óra Kötelező Szabad Összesen 1. Gondolkodási módszerek Halmazok, matematikai logika, kombinatorika,

Részletesebben

Matematika tanmenet 12. osztály (heti 4 óra)

Matematika tanmenet 12. osztály (heti 4 óra) Matematika tanmenet 12. osztály (heti 4 óra) Tankönyv: Ábrahám Gábor Dr. Kosztolányiné Nagy Erzsébet Tóth Julianna: Matematika 12. középszint Példatárak: Fuksz Éva Riener Ferenc: Érettségi feladatgyűjtemény

Részletesebben