J e g y z ı k ö n y v

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ı k ö n y v"

Átírás

1 Bácsszentgyörgy Község Képviselı-testülete 5/2009. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Bácsszentgyörgy község képviselı-testület április 28-án tartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: községháza tanácskozóterme Bácsszentgyörgy Az ülés kezdetekor jelen vannak: Müller József polgármester, Aladics Mária, Kubatov János, Végvári József képviselık (4 fı) Tanácskozási joggal jelen van: Striegl Jánosné körjegyzı Jegyzıkönyvvezetı: Jankó Judit Anett Müller József: Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a képviselı-testület ülése határozatképes, mivel 6 képviselıbıl 4 fı jelen van. Maksimovic Milosch és Szőcs Gergely képviselık elıre jelezték távolmaradásukat. Az ülést megnyitom. Kérem, aki a meghívóban szereplı napirenddel egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselı-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 25/2009. (IV. 28.) számú képviselı-testületi határozat Napirend 1.) Bácsszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2009.(IV.28.) ökr. számú rendelet-tervezete a Bácsszentgyörgy Községi Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 3/2008. (II. 12.) ökr. számú rendelet módosításáról 2.) a) Bácsszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselı-testületének 6/2009.(IV.28.) ökr. számú rendelet-tervezete az önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásáról b) Beszámoló a évi belsı ellenırzésrıl és annak végrehajtásáról c) Beszámoló a évi folyamatba épített elızetes és utólagos vezetıi ellenırzésrıl 3.) Térségi Családsegítı- és Gyermekjóléti Szolgálat évi költségvetésének jóváhagyása 4.) Egyebek

2 2 1. Napirendi pont: Bácsszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2009. (IV.28.) ökr. számú rendelet-tervezete a Bácsszentgyörgy Községi Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 3/2008. (II. 12.) ökr. számú rendelet módosításáról (írásos elıterjesztés) Müller József: Az elıterjesztést mindenki megkapta. Abban látható, hogy a kiadási fıösszeg ,-Ft, a bevételi fıösszeg ,-Ft, a hiány pedig ,-Ft. Tehát ennyivel kevesebb a bevételünk, mint a kiadásunk. Kérem, aki a rendelet tervezet elfogadásával egyetért, kézfeltartással jelezze. A képviselı-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletét megalkotta: Bácsszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselı-testületének az 5/2009. (IV. 28.) ökr. számú rendelete Bácsszentgyörgy Községi Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 3/2008. (II.12.) ökr. számú rendelet módosításáról Bácsszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szólótöbbször módosított évi XXXVIII. törvény 65. -a alapján, - figyelembe véve ezen jogszabály és az államháztartás mőködési rendjérıl szóló többször módosított 217/1998.(XII.30.) Kormányrendeletben meghatározottakat, - a évi költségvetésrıl szóló 3/2008. (II.12.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja: Az Ökr. 3. helyébe az alábbi rendelkezés lép: A Képviselı-testület az önkormányzat évi költségvetésének 1. a./ kiadási fıösszegét: E Ft-ban b./ bevételi fıösszegét: E Ft-ban E Ft. hiánnyal állapítja meg. Az Ökr. 2. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép. Az Ökr. 3. sz. melléklete helyébe e rendelet 2. sz.melléklete lép. Az Ökr. 4. sz. melléklete helyébe e rendelet 3. sz melléklete lép. Az Ökr. 5. sz. melléklete helyébe e rendelet 4.sz. melléklete lép

3 3 6. Az Ökr. 6. sz. melléklete helyébe e rendelet 5. sz. melléklete lép. 7. Az Ökr. 9/1. sz. melléklete helyébe e rendelet 6. sz. melléklete lép. 8.. E rendelet kiegészül a 11. sz. melléklettel. Záró rendelkezések 9. (1) A rendelet április 28. napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetésérıl a körjegyzı a helyben szokásos módon gondoskodik. Müller József polgármester Striegl Jánosné körjegyzı Záradék: Bácsszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselı testületének 5/2009.(IV.28) ökr. számú rendelete április 28. napján kihirdetve. Gara, április 28. (A táblázatokat a jegyzıkönyv melléklete tartalmazza) Striegl Jánosné körjegyzı 2. Napirendi pont: a) Bácsszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselı-testületének 6/2009.(IV.28.) ökr. számú rendelet-tervezete az önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásáról b) Beszámoló a évi belsı ellenırzésrıl és annak végrehajtásáról c) Beszámoló a évi folyamatba épített elızetes és utólagos vezetıi ellenırzésrıl (írásos elıterjesztés) Müller József: Az elıterjesztést mindenki megkapta. Valakinek van-e hozzászólása? Striegl Jánosné: A létszámban benne vannak a közcélúak, ugye? Jaszanovicsné Kovács Tímea: Igen benne vannak, az adósságállomány december 31- én két tételbıl állt össze; egyrészt a szállítói tartozásokból, ami a számlák kifizetetlenségét jelentette. Ugyan az önkormányzat rendelkezett megfelelı pénzállománnyal, a teljesítés az a

4 évet érintette, viszont a fizetési határidık a számlákon csak januárra szóltak. Ebben az esetben ezeket az adósságállományba rakjuk. Tehát nem egyenlítjük ki a számlát, hogy az önkormányzat pénzmaradványa magasabb legyen. Mivel a jövı évet terheli, ezért ki kell mutatnunk, mint adósságállományt. Az egyéb adósság pedig a helyi adónak a túlfizetését jelentette, amit majd az adó feldolgozás után megfelelıen szétcsoportosítva visszautal, illetve átrendez. Tehát a többletbefizetéseket ık rendezik a évben. Striegl Jánosné: A 10. számú mellékletrıl is szeretném, ha tájékoztatnál bennünket. Jaszanovicsné Kovács Tímea: A 10. számú melléklet a többéves kihatással járó döntésekrıl szól. Beruházása 2007-ben keletkezett az önkormányzatnak, a településrendezési tervre lett egy kötelezettség lefektetve, amely 2008-ban lett pénzügyileg teljesítve, tehát azért kellett nekünk ezt több évre kihozni, mert a kötelezettségvállalás és a pénzügyi elintézés dátuma nem egyezett meg. A tájház felújítására a felújítási feladatoknál évben ,-Ft lett kifizetve és további pénzügyi teljesítés a évet terhelte. Az utolsó, az a 4. tétel az egyéb támogatás, ami azt jelenti, hogy többek között ebben benne van a Gara felé történı rendezési tétel is. Tehát ez a körjegyzıség és ÁMK mőködéséhez való hozzájárulást tartalmazza. Itt látható is, hogy évre be van állítva ,-Ft, ami egyrészt tartalmazza a 2008-ból áthozott összeget, illetve a évi elıírást évre úgy történt Bácsszentgyörgy önkormányzatának a költségvetésénél a megállapítás, hogy havi szinten ,-Ft-tal kellene hozzájáruljon (ebben benne van a hozzájárulás, illetve a 2008-ból még hátramaradt fizetési hátraléknak a rendezése). Eleddig ez rendben ment. Minden hónap 28. napjáig ezt teljesíteni tudta eddig Bácsszentgyörgy. Most áprilisban nem történt meg ennek kiegyenlítése. Striegl Jánosné: Gara már nem tud adni, tehát a testületnek kell azon gondolkodni, hogy mibıl tudják ezt fizetni. Azért ,-Ft, mert egy hónapban van ,-Ft és ezt megszorozzuk 12-vel. Három hónap már teljesítve van ebbıl. Timi most szeretném, ha elmondanád a hitelfelvételi lehetıségeket, nem tud Gara Község Önkormányzata adni Bácsszentgyörgy Önkormányzatának. Jaszanovicsné Kovács Tímea: A polgármester úr és a körjegyzı asszony egyeztetett, most áprilisban nem tudtunk már utalni, mert nem állt rendelkezésre Bácsszentgyörgy Község Önkormányzatának bankszámláján ez az összeg. Így a 4. havi részletet már nem tudtuk átutalni (még töredékét sem). Ezért a polgármester és körjegyzı megbízásából a kecskeméti OTP-t aki az önkormányzatok hitelfelvételét intézi felhívtam, akik ajánlatot küldtek. Három hitelformát rögzítettek benne; egyrészt egy munkabérhitel formátumot ajánlottak, de mivel Bácsszentgyörgynél a havi nettó finanszírozás és a kompletten kifizetendı bér az a nettó finanszírozás felét elviszi, ezért ez nem jöhet számításba. Maradt még a folyószámlahitel, amit ık annyira nem ajánlanak, mert ilyenkor az önkormányzat kicsit hajlamosabb arra, hogy ha van egy keret, akkor egy picit mindig túlköltekezik. Elég magas ennél a kamat, a fenntartási díj, megemelték most 2009-ben körülbelül háromszorosára a tavalyihoz képest. És még van egy lehetıség, amit a polgármester úrnak is ajánlott az osztályvezetı asszony, az egy éven belüli hitel, amire tudnak konstrukciót kidolgozni. Itt kérheti az önkormányzat, hogy 5 hónapig fizetési halasztást kapjon, és utána kezdik el törlesztetni. Ahhoz hogy a hitelfelvétel megtörténjen, ahhoz pénzügyileg alá kell támasztanunk az önkormányzatnak a számszaki teljesítési oldalát, és akkor tudnak mondani egy keretösszeget, amit ık megfelelınek találnak ahhoz, hogy azt az igényelt összeget Bácsszentgyörgy megkapja. Ennyit tudok elmondani, a polgármester úr még beszélt az osztályvezetı asszonnyal, nem tudom, hogy ık miben állapodtak meg.

5 5 Müller József: Úgy beszéltük meg, hogy maradunk ennél a variációnál. Ez a hitel az önkormányzatnak 5 hónapig áll rendelkezésére, és a 6. hónaptól kell kezdeni a törlesztést. Én is ezt a hitelformát látom a legkedvezıbbnek. Kubatov János: Mibıl fogjuk ezt visszafizetni? Müller József: Nem tudom. Striegl Jánosné: Ez így nem megoldás. Gara már nem tud adni, a testületi üléseken ezt mindig elmondják. Müller József: Teljesen mindegy kitıl kérünk, így is úgy is vissza kell fizetnünk. Tetızte a problémát a pályázaton nyert autónk is. Az sem oldotta volna meg a problémát persze, ha nem nyerjük meg, de szép pályázatnak hangzott, 100%-os támogatású volt, a végén meg majdnem kifizetjük az autót. Striegl Jánosné: Jön azért állami támogatás nektek ,-Ft havonta. Müller József: Megpróbálunk megint pályázni, mást nem tudok kitalálni. Az autót esetleg el tudnánk adni, de az is csak egy ideiglenes megoldás. Striegl Jánosné: A ,-Ft amit havonta fizetni kell, az a körjegyzıség fennállásából adódik, hogy közös hivatalt tart fenn a két önkormányzat, mivel a köztisztviselık bácsszentgyörgyi ügyeket is intéznek. Ez létszámarányosan van megállapítva. Müller József: Nem lenne ez annyi, ha az ÁMK nem lenne ebben benne. Mennyi lenne ez anélkül? Jaszanovicsné Kovács Tímea: ,-Ft körül lenne. Striegl Jánosné: A rendezési tervünk hogy áll? Müller József: Készen van, ki lett fizetve teljesen. Striegl Jánosné: De nem ezt kérdezem, hanem a rendezési tervvel kapcsolatosan egyéb olyan eljárást, amit jogszabály elıír az önkormányzatok részére úgy tudom, hogy csak a szerkezeti terv lett eddig elfogadva, hol a többi? Jaszanovicsné Kovács Tímea: Igen. Striegl Jánosné: De akkor van az önkormányzatnak még ezzel kapcsolatosan hátraléka. Müller József: Nincs. Minden ki lett fizetve. Striegl Jánosné: De nincs még rendezési terve Bácsszentgyörgynek. Ahhoz még kell sok minden. A szerkezeti terv csak egy része volt. Aladics Mária: Azért majd külön fizetni kell?

6 6 Striegl Jánosné: Nem tudom, meg kell nézni az anyagot. Amire pályáztunk, az a szerkezeti terv volt, arra kaptunk pénzt, amit ık el is készítettek. De ennek még vannak különbözı munkafázisai. Minden településnek kell, hogy legyen rendezési terve de ahhoz, hogy azt el tudják készíteni, ahhoz kell egy rendelet-tervezetet készíteniük nem olyat, amilyet a jegyzı készít elı, hanem amit az országos építési hatóság jóváhagy. De rendezési terve Bácsszentgyörgynek csak a nagyon régi van, ez az új 5-7 millió forint. Müller József: Akkor nem lesz megcsinálva, annyi pénzünk nincs. Striegl Jánosné: A 15. számú melléklet szerint a pénzmaradvány ,-Ft és a rendeletben ,-Ft van feltüntetve. Jaszanovicsné Kovács Tímea: Az évi adat, ebben a 15. számú mellékletben a MÁK felé küldendı adatlapot kellett így feldolgozzuk. Amint itt látható is, ez egy módosított pénzmaradvány, mert itt a függı tételeket is beleveszik, de az effektív önkormányzati pénzmaradványt azt a rendelet VII. pont 9. -nál mutattuk ki. A valós gazdálkodási pénzmaradványa ,-Ft Bácsszentgyörgy Önkormányzatának. Striegl Jánosné: Csak a táblázatban ,-Ft szerepel. Jaszanovicsné Kovács Tímea: De az évi adat. Striegl Jánosné: Azt nem értem, hogy a 9. -ban évi gazdálkodás során ,-Ft van, és itt meg évben van ,-Ft. Jaszanovicsné Kovács Tímea: A évi gazdálkodásnál ,-Ft a költségvetési pénzmaradvány. A táblák, amit te mondasz, az ,-Ft évi adat és a mellette lévı oszlop a 2008 évi. Striegl Jánosné: Az ,-Ft. Jaszanovicsné Kovács Tímea: Igen, de ez egy korrigált pénzmaradvány, amibe nálunk képletek alapján a függıket is bele kell számolni, a függı kiadást mínuszosan, a függı bevételt pluszosan, így kell kimutatni táblázatban a pénzmaradvány felhasználását, de a rendeletben ,-Ft szerepel, ami a költségvetési bankszámlának a záró egyenlege, ami az effektív pénzmaradvány. Striegl Jánosné: Tehát szó szerint: Az önkormányzat évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési pénzmaradvány összegét a képviselı-testület e Ft összegben hagyja jóvá. De itt miért nem találom ezt az ,-Ft-ot? Jaszanovicsné Kovács Tímea: Ez egy korrigált pénzmaradvány kimutatás, ez azért nem az ,-Ft-ot tartalmazza, mert itt feljebb látható, hogy benne vannak az egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolásoknak az egyenlegei. Tehát ezzel korrigálódott a pénzmaradvány és így jön ki itt a ,-Ft. De a valós pénzmaradványnál nekünk a függıket nem szabad kimutatnunk, mert azok rendezésre kerülnek. A bankszámlán lévı záró egyenleg december 31-én volt, ami ,-Ft. Tehát a valós gazdálkodási pénzmaradvány ennyi. Ez a tábla csak egy korrigált, módosított pénzmaradvány kimutatást tartalmaz.

7 7 Striegl Jánosné: Tehát akkor az ,-Ft, ami a rendelet 9. -ában szerepel és ahogy a Tímea elmondta ez a korrigált pénzmaradvány nem ,-Ft, hanem ,-Ft. Vannak elmaradt számlák? Jaszanovicsné Kovács Tímea: Már úgy indulnánk a könyveléssel, hogy a pénzmaradvány felhasználást, vagyis az ,-Ft-ot dologi kiadásokra könyvelnénk. Egyrészt lekönyveljük, hogy felhasználódott, és a dologira tudnánk könyvelni. Striegl Jánosné: Akkor errıl kellene egy határozat, hogy a évi pénzmaradvány összegét az ,-Ft-ot a képviselı-testület mire tudja felhasználni. Müller József: Kérem, aki egyetért azzal, hogy a évi pénzmaradvány összegének felhasználását a dologi kiadások fedezetére engedélyezzük, kézfeltartással jelezze. A képviselı-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 26/2009. (IV. 28.) számú képviselı-testületi határozat évi pénzmaradvány felhasználása A képviselı-testület úgy határozott, hogy a évi pénzmaradvány összegét, azaz az E Ft-ot a dologi kiadások fedezetére engedélyezi felhasználni. Határidı: azonnal Felelıs: Müller József polgármester Müller József: Kérem, aki a zárszámadás elfogadásával egyetért, kézfeltartással jelezze. A képviselı-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletét megalkotta: Bácsszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 6/2009. (IV.28.) ökr. rendelete az Önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bácsszentgyörgy Községi Önkormányzat képviselı-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított évi XXXVIII. törvény 82. -a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás mőködési rendjérıl szóló módosított - 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendeletben meghatározottakat - a évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki. Az önkormányzat évi gazdálkodásáról szóló rendelete az önkormányzat 3/2008. (II.12.) ökr. számú költségvetési rendeletében meghatározott címrend szerint tartalmazza.

8 8 Az önkormányzat évi költségvetésének teljesítése 2.. A képviselı-testület az önkormányzat évi költségvetése teljesítését az alábbiak szerint fogadja el: Eredeti Módosított évi Teljesítés Elıirányzat megnevezése elıirányzat elıirányzat teljesítés alakulása Kiadások fıösszege ,87 % Bevételek fıösszege ,27 % Hiány összege I. A költségvetési bevételek 3.. Az önkormányzat évi költségvetési bevételei év tényadatait, - eredeti elıirányzatait, - a módosított elıirányzatokat, - az év végi teljesítést, valamint - a teljesülés alakulását az 1. számú melléklet bevételi forrásonkénti bontásban tartalmazza. II. A költségvetési kiadások 4.. (1) Az önkormányzat évi költségvetési kiadásai év tényadatait, - eredeti elıirányzatait, - a módosított elıirányzatokat, - az év végi teljesítést, valamint - a teljesülés alakulását a 2. számú melléklet kiadási jogcím szerinti bontásban tartalmazza. (2) Az önkormányzat mőködési, fenntartási kiadási elıirányzatainak évi teljesítését a képviselı-testület a következık szerint hagyja jóvá a 3. sz. melléklet szerint: Elıirányzat megnevezése Eredeti Módosított évi Teljesítés elıirányzat elıirányzat teljesítés alakulása Összesen ,34 % Ebbıl: - személyi jellegő kiadások ,71 % - munkaadókat terhelı járulékok ,65 % - dologi jellegő kiadások ,83 % (3) Az önkormányzat személyi juttatásait és a munkaadókat terhelı járulékok évi teljesítését a 4. sz. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselı-testület.

9 9 (4) A képviselı-testület az önkormányzat létszámkeretét a 4/1. sz. melléklet alapján 6 fıben hagyja jóvá. (5) Az önkormányzat dologi és egyéb folyó kiadásait az 5. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (6) Az önkormányzat felújítási kiadásainak évi teljesítését és a teljesítés alakulását az alábbiak szerint hagyja jóvá a 6. sz. melléklet szerint: Eredeti Módosított évi Teljesítés Elıirányzat megnevezése elıirányzat elıirányzat teljesítés alakulása Felújítási kiadás ,84 % (7)Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak 2008.évi teljesítését a 6/1. sz. melléklet szerint hagyja jóvá: Eredeti Módosított évi Teljesítés Elıirányzat megnevezése elıirányzat elıirányzat teljesítés alakulása Felhalmozási kiadás ,71 % (8) Az önkormányzat támogatásértékő kiadásait, egyéb támogatásait és szociálpolitikai ellátásait a 7. sz. melléklet alapján hagyja jóvá. (9) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait feladatonként az 5. számú melléklet tartalmazza. III. Adósságállomány alakulása 5.. Az önkormányzat évi adósság állomány alakulását lejárat, eszközök, bel-és külföldi hitelezık szerinti bontásban a 8. sz. melléklet alapján hagyja jóvá. IV. Közvetett támogatások 6.. Az önkormányzat évi gazdálkodása során nyújtott közvetett támogatásai a 9. sz. melléklet szerint. V. Többéves kihatással járó döntésekbıl származó kötelezettségek 7.. A képviselı-testület az önkormányzat többéves kihatással járó döntésekbıl származó kötelezettségeit a 10. sz. melléklet tartalma alapján hagyja jóvá. VI. Egyéb rendelkezések 8.. (1) A képviselı-testület a december 31-i állapotnak megfelelı könyvviteli mérleget a 11. sz. melléklet szerinti tartalommal, e Ft fıösszeggel elfogadja. (2) A képviselı-testület a évi összes bevétel és kiadás mérlegszerő kimutatását a 12. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

10 10 (3) Az önkormányzat évi mőködési mérlegét a képviselı-testület a 12/1. sz. melléklet alapján hagyja jóvá. (4) A képviselı-testület az önkormányzat évi felhalmozási mérlegét a 12/2. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (5) Az önkormányzat évi mőködési célú hitelfelvételét a 13. sz. melléklet szerint fogadja el a képviselı-testület. (6) Az önkormányzat vagyonkimutatását évre vonatkozóan a 14. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. VII. Pénzmaradvány 9.. Az önkormányzat pénzmaradványa és pénzmaradvány felhasználási listája évre vonatkozóan a 15. sz. melléklet szerint. Az önkormányzat évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési pénzmaradvány összegét a képviselı-testület e Ft összegben hagyja jóvá. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Bácsszentgyörgy, április 28. Záró rendelkezések 10.. Müller József polgármester Kihirdetve: Bácsszentgyörgy, április 28. Striegl Jánosné körjegyzı Striegl Jánosné körjegyzı (A táblázatokat a jegyzıkönyv melléklete tartalmazza.) 3. Napirendi pont: Térségi Családsegítı- és Gyermekjóléti Szolgálat évi költségvetésének jóváhagyása (írásos elıterjesztés) Striegl Jánosné: Annyit szeretnék ehhez hozzátenni, hogy mivel Gara Község Önkormányzata a gesztor település a Térségi Családsegítı- és Gyermekjóléti Szolgálatnál, ezért a tagönkormányzatoknak külön-külön a társulási megállapodás alapján el kell fogadniuk a költségvetést Gara kivételével, mert a mi költségvetési rendeletünk tartalmazza a teljes Térségi Családsegítı- és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetését, ami ,-Ft. Annyival a határozatot szükséges lenne még kiegészíteni, hogy A képviselı-testület

11 11 felhatalmazza Müller József polgármestert, hogy a határozatot Gara község polgármesterének továbbítsa. Müller József: Kérem, aki a módosított határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze. A képviselı-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 27/2009. (IV. 28.) számú képviselı-testületi határozat A Térségi Családsegítı- és Gyermekjóléti Szolgálat évi költségvetése 4. Napirendi pont: Egyebek 1.) Bácsszentgyörgy Község Önkormányzat képviselı-testülete a Térségi Családsegítı- és Gyermekjóléti Szolgálat évi költségvetést a mellékletekkel együtt elfogadja. 2.) A képviselı-testület felhatalmazza Müller József polgármestert, hogy a határozatot Gara község polgármesterének továbbítsa. Határidı: azonnal Felelıs: Müller József polgármester Hitelfelvétel OTP hitelintézettıl (szóbeli elıterjesztés) Striegl Jánosné: A hitelfelvételt a Tímea elmondta, háromféle alternatíva van, és a harmadikat javasolják. Müller József: Én is úgy beszéltem meg az osztályvezetı asszonnyal, hogy ez az éven belüli hitel a legkedvezıbb. Gondolkodunk az iparőzési adó bevezetésén, bár ez sem fog minket helyreállítani ,-Ft-ra szüksége lenne önkormányzatunknak, ezért kérem, aki egyetért azzal, hogy az OTP Banktól ekkora összegő hitelt felvegyünk, kézfeltartással jelezze. A képviselı-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 28/2009. (IV. 28.) számú képviselı-testületi határozat Hitelfelvétel OTP hitelintézettıl 1.) A képviselı-testület a polgármester szóbeli elıterjesztését a hitelfelvétellel kapcsolatosan elfogadja. 2.) A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert és a körjegyzıt, hogy az éven belüli hitelkonstrukció lehetıségével éljen ,-Ft összeg erejéig.

12 12 3.) A képviselı-testület a hitel fedezetéül a Bácsszentgyörgy, Kossuth L. u. 13. szám alatti ingatlant jelöli meg. 4.) A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert és a körjegyzıt a hitelszerzıdés aláírására. Határidı: 30 nap Felelıs: Müller József polgármester Müller József: Mivel egyéb tárgy, hozzászólás nem hangzott el, a mai nyilvános ülést bezárom, zárt ülésen folytatjuk a munkát. Kmf. Müller József polgármester Striegl Jánosné körjegyzı

Úny Község Önkormányzata

Úny Község Önkormányzata 1/2009. Úny Község Önkormányzata 2528 Úny, Kossuth L. u. 2. Tel.: 33/508-800 Fax: 33/508-801 E-mail:hivataluny@invitel.hu ============================================================== J E G Y Z İ K Ö

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó J E G Y Z İ K Ö N Y V Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó Tárgy: Hatsz.: 1./ A 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 7/2008./IV.24./

Részletesebben

*************************************************************************** J e g y z ı k ö n y v

*************************************************************************** J e g y z ı k ö n y v *************************************************************************** J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 20-i s o r o s ülésén N a

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. november 28-án tartott ülésének jegyzıkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 15/2011. (XII. 01.) 2011. évi költségvetés módosítása

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT SORON KÖVETKEZİ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT SORON KÖVETKEZİ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT SORON KÖVETKEZİ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2009. február 24-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2009. február 24-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 2/2009. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2009. február 24-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 11- TARTALOMJEGYZÉK 11/2009.(II.24.) PBH.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. február 15-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. február 15-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl. Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon 68/425-000 Fax: 68/526-331 3/2010 JEGYZİKÖNYV Készült: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/1/2010. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 10-16. Rendeletek száma: 3-5. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. október 30.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. október 30. Ügyszám: 9-160/2012. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2012. október 30. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Nyirád-Szıc Községek Körjegyzısége Nyirád, Szabadság u. 3. Az

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. február 22-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. február 22-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. február 22-én megtartott ülésérıl Határozat száma: 10-25. Rendeletek száma: 3-4. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. november 21.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. november 21. Lajosmizse Város Önkormányzata Iktsz: I/394/23/2013. Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. november 21. Az ülésen hozott rendelet és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. május 23. 72/2013. (V. 23.) ÖH. Sportcsarnok felújításával kapcsolatos döntés

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. május 23. 72/2013. (V. 23.) ÖH. Sportcsarnok felújításával kapcsolatos döntés Lajosmizse Város Önkormányzata Iktsz: I/394/11/213. Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 213. május 23. Az ülésen hozott rendelet és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2013. február 13. napján megtartott nyilvános testületi ülésről. Készült: 2 eredeti példányban

Jegyzőkönyv. 2013. február 13. napján megtartott nyilvános testületi ülésről. Készült: 2 eredeti példányban Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2013. Jegyzőkönyv a 2013. február 13. napján megtartott nyilvános testületi ülésről Készült: 2 eredeti példányban 2 Jegyzőkönyv Készült: Sarród Község

Részletesebben

7. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI. 59/2007. (V.17.) kt. határozat: A 2007. május 17-i ülés napirendjének elfogadása.

7. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI. 59/2007. (V.17.) kt. határozat: A 2007. május 17-i ülés napirendjének elfogadása. 7. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 59/2007. (V.17.) kt. határozat: A 2007. május 17-i ülés napirendjének elfogadása. 60/2007. (V.17.) kt. határozat: Napirend elıtti beszámoló elfogadása. 61/2007. (V.17.)

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2008. (II.15) rendelet Ozora Község Önkormányzata 2008.évi költségvetésérıl

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2008. (II.15) rendelet Ozora Község Önkormányzata 2008.évi költségvetésérıl OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2008. (II.15) rendelet Ozora Község Önkormányzata 2008.évi költségvetésérıl Az Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 21-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 21-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 21-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az elızı testületi ülés óta eltelt idıszak fontosabb eseményeirıl

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. február 23. a vásárokról és piacokról szóló 4/2005. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. február 23. a vásárokról és piacokról szóló 4/2005. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. február 23. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2/2011.(

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 11. 28. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 198- /2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2010. november 29-én 19.

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2010. november 29-én 19. Jegyzıkönyv Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2010. november 29-én 19.05 órai kezdettel Jelen vannak: Szathmáry Gergely polgármester dr. Tóth Balázs

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. február 23-án megtartott ülésérıl Jelen vannak: Vona Tamás alpolgármester, dr. Gulyás Mihály alpolgármester, Okváth Dezsıné,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. május 13-án megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. május 13-án megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 10/2010. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. május 13-án megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 38-39. Rendelet száma: 11. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 24-i ülésére. 5. napirendhez

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 24-i ülésére. 5. napirendhez ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 24-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Újhartyán község önkormányzatának 2012. évi zárszámadásáról

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30-án tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 6/2013. (V. 01.) 2012. évi költségvetési rendelet módosítása

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése

Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése Megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság Letenye Város Önkormányzatának 2 /2009. (III.04.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. DECEMBER 12-ÉN TARTOTT KÖZMEGHALLGATÁS

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. DECEMBER 12-ÉN TARTOTT KÖZMEGHALLGATÁS 1 Alap Község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. DECEMBER 12-ÉN TARTOTT KÖZMEGHALLGATÁS

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102-4/2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.4.) önkormányzati határozata

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2013. 04. 25. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 684-17/2013. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére.

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének 10./2010 (IV.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17.

SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. 1 SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. ELİTERJESZTÉS Sümegprága Települési Önkormányzat 2009. november 23-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Sümegprága

Részletesebben