II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Alföldi Operatív Program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Alföldi Operatív Program"

Átírás

1 II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Alföldi Operatív Program Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP A.B A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg.

2 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...4 A1. Alapvetı cél és háttér információ...4 A2. Részcélok...4 A3. Rendelkezésre álló forrás...5 A4. Támogatható pályázatok várható száma...5 B. PÁLYÁZÓK KÖRE...6 B1. Jogi forma...6 B2. Méret...7 B3. Székhely...7 B4. Iparág...7 B5. Típus/karakter...7 B6. Egyéb kizáró okok...7 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA...11 C1. Támogatható tevékenységek köre...11 C2. Nem támogatható tevékenységek köre...15 C3. Elszámolható költségek köre...16 C4. Nem elszámolható költségek köre...19 C5. Illeszkedési elıírás (regionális, helyi tervekhez)...20 C6. Projekt iparági korlátozása...20 C7. Projekt területi szőkítése...20 C8. A projekt megkezdése...20 C9. A projekt befejezése és a pénzügyi elszámolás végsı határideje...20 C10. Fenntartási kötelezettség...21 C11. Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban...21 D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK...22 D1. Támogatás formája...22 D2. Támogatás mértéke...22 D3. Támogatás összege...22 D4. A saját forrás összetétele...22 D5. Egyéb pénzügyi eszközök...23 D6. Biztosítékok köre...23 D7. Elıleg igénylése...23 D8. Egyéb feltételek...24 E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK...24 E1. Monitoring mutatók...36 F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK...38 F1. A pályázati kiírás felfüggesztése és megszüntetése...38 F2. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje...38 F3. A pályázat benyújtásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók...39 F4. A projektkiválasztás folyamatának bemutatása (eljárásrend)...39 F5. Vonatkozó jogszabályok listája...46 F6. Fogalomjegyzék...49 F7. Pályázathoz benyújtandó dokumentumok mellékletek listája...53 F8. Pályázati Útmutató mellékletei

3 Felhívjuk a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a pályázati kiírás és dokumentumai esetén a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a honlapon megjelenı közleményeket! A beadás elıtt ellenırizzék, hogy a pályázati dokumentumokat a honlapon megadott sablonoknak megfelelıen állították össze, mert az ettıl való (akár formai, akár tartalmi) eltérés esetén a pályázat elutasításra kerülhet. 3

4 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE A1. Alapvetı cél és háttér információ A konstrukció célja az évi III. törvényben (szociális tv.) nevesített szociális alapszolgáltatások (kivéve az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program [ÚMVP] támogatható tevékenységei közé tartozó tanya- és falugondnoki szolgálat az fı alatti vagy 100 fı/km 2 népsőrőség alatti településeken), az évi XXXI. törvényben (gyermekvédelmi tv.) nevesített gyermekjóléti alapellátások (kivéve az átmeneti ellátások és a bölcsıdei ellátás) elérhetıvé tétele a szolgáltatáshiányos településeken élık számára, új szolgáltatások infrastruktúrájának megteremtésével, és a már mőködı ellátások infrastrukturális fejlesztésével. A gyermekek napközbeni ellátása közül a családi napközik fejlesztése támogatható a pályázat keretében. További cél új közösségi terek kialakítása, és a már mőködı közösségi létesítmények infrastrukturális fejlesztése a régióban élık társadalmi aktivitásának és részvételének fokozása érdekében. A2. Részcélok A szociális alapszolgáltatásokkal és gyermekjóléti alapellátásokkal le nem fedett települések, vagy a nem megfelelı infrastrukturális körülmények miatt alacsony hatékonysággal mőködı alapszolgáltatásokkal rendelkezı települések rászoruló lakosságának megfelelı ellátása szükségessé teszi a helyi sajátosságoknak és igényeknek megfelelıen kialakított, az alapszolgáltatásokhoz való hozzáférést biztosító rendszerek kialakítását és infrastrukturális fejlesztését. A szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésére a nık munkaerı piaci (re)integrációjának elıfeltételeként továbbra is nagy szükség van. A szociális nappali intézmények tekintetében a konstrukció elısegíti, hogy a kialakított vagy fejlesztésre kerülı intézmények saját célcsoportjuk rehabilitációját, a munka világába történı (re)integrációját is lehetıvé tegyék. A régióból (különösen a kistelepülésekrıl) történı elvándorlás mértéke, az állampolgárok (kiemelten a fiatalok) társadalmi részvételének alacsony foka indokolttá teszi a társadalmi befogadást elısegítı jóléti ellátások biztosítása mellett a társadalmi aktivitás és részvétel fokozását, a helyi közösségek megújulását, illetve a különbözı korcsoportok szociális, életviteli, kulturális kompetenciájának fejlesztését szolgáló közösségi terekhez való hozzáférés lehetıségének megteremtését. Jelen konstrukció a helyi lakosok aktivizálásának, közösségi programjainak alapját és elımozdító feltételét képzı közösségi funkciókat ellátó terek infrastrukturális fejlesztését is támogatja. A komponens: Szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minıségének fejlesztése A szociális törvényben nevesített szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások közül jelen konstrukció a következıket foglalja magában: étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzırendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgálat, közösségi ellátások, tanyagondnoki szolgálat (kivéve az ÚMVP támogatható tevékenységei közé tartozó tanyagondnoki szolgálatot az fı alatti vagy 100 fı/km 2 népsőrőség alatti településeken), utcai szociális munka, családsegítı, gyermekjóléti szolgálat és gyermekjóléti központ. Szociális nappali ellátások (idısek, fogyatékosok, hajléktalanok, szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali ellátása) fejlesztése esetén a cél új intézmények létesítése, infrastrukturális feltételeinek megteremtése, a már mőködı szolgáltatások férıhelyeinek bıvítése. 4

5 A gyermekek napközbeni ellátását szolgáló családi napközik esetében új intézmények létesítéshez szükséges eszközök beszerzése, és a meglévı intézmények infrastruktúra fejlesztése támogatható. B komponens: Közösségi terek és információs pontok infrastrukturális fejlesztése Új közösségi terek kialakítása, valamint a már mőködı közösségi terek fejlesztésének támogatása. Önállóan nem, de a szociális, gyermekjóléti szolgáltatásokhoz és belsı közösségi terekhez kapcsoltan információs pontok, külsı közösségi terek (pl.: játszótér, park) is kialakíthatók, illetve fejleszthetık. A3. Rendelkezésre álló forrás A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg a évben: 2629,47 millió Ft A komponens: 1392,07 millió Ft B komponens: 1237,4 millió Ft A4. Támogatható pályázatok várható száma A jelen felhívás keretében támogatott pályázatok várható száma: A komponens: db B komponens: db 5

6 B. PÁLYÁZÓK KÖRE B1. Jogi forma Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak: A komponens: Szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minıségének fejlesztése A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény szerinti szociális alapszolgáltatások (kivéve az ÚMVP támogatható tevékenységei közé tartozó tanya- és falugondnoki szolgálat az fı alatti vagy 100 fı/km 2 népsőrőség alatti településeken) illetve az évi XXXI. gyermekvédelmi törvény szerinti gyermekjóléti alapellátást (kivéve az átmeneti ellátások és a bölcsıde) nyújtó intézmények fenntartói vagy önkormányzati fejlesztési társulások (KSH 364) és többcélú kistérségi társulások (KSH 366), mint a feladatot ellátó társulás: 1. Helyi önkormányzatok (Helyi önkormányzati végrehajtó költségvetési szerv (KSH 321)) 2. Jogi személyiséggel rendelkezı, közös fenntartásra létrejött önkormányzati társulások (Önkormányzati fejlesztési társulás (KSH 364), Többcélú kistérségi társulás (KSH 366)) 3. Az évi CXXXV. törvény 8. és 9. -a alapján létrejött, nem jogi személyiségő intézményfenntartói társulás esetén a társulási megállapodásban rögzített gesztor önkormányzat (KSH 321) 4. Jogi személyiségő non profit szervezetek közül, melyek január 1. elıtt jöttek létre: a. Egyesület (KSH 52) b. Egyház (KSH 551) c. Alapítvány (KSH 56) d. Közhasznú társaság (KSH 57), átalakulással július 1. után létrejövı non-profit gazdasági társaság (KSH besorolás nem ismert) e. Egyéb, jogi személyiségő non-profit szervezet (KSH 59) 5. Szociális szövetkezet (KSH 12) B komponens: Közösségi terek és információs pontok infrastrukturális fejlesztése. Közösségi tereknek és információs pontoknak helyet adó ingatlanok tulajdonosai: 1. Helyi önkormányzatok (Helyi önkormányzati végrehajtó költségvetési szerv (KSH 321)) 2. Jogi személyiséggel rendelkezı, közös fenntartásra létrejött önkormányzati társulások (Önkormányzati fejlesztési társulás (KSH 364), Többcélú kistérségi társulás (KSH 366)) 3. Az évi CXXXV. törvény 8. és 9. -a alapján létrejött, nem jogi személyiségő intézményfenntartói társulás esetén a társulási megállapodásban rögzített gesztor önkormányzat (KSH 321) 4. Jogi személyiségő non-profit szervezetek közül, amelyek január 1. elıtt jöttek létre: a. Egyesület (KSH 52) b. Egyház (KSH 551) c. Alapítvány (KSH 56) 6

7 d. Közhasznú társaság (KSH 57), átalakulással július 1-je után létrejövı non-profit gazdasági társaság (KSH besorolás nem ismert) e. Egyéb, jogi személyiségő non-profit szervezet (KSH 59) 5. Szociális szövetkezet (KSH 12) Jelen pályázati kiírás keretében konzorciumi partner bevonása nem lehetséges. A jogi forma tekintetében nem pályázhat az a fenntartó/tulajdonos, amely: a) természetes személy, b) profit-orientált gazdasági társaság, c) január 1. után létrejött non-profit szervezet. B2. Méret Nem releváns. B3. Székhely Jelen pályázati kiírásban Magyarországon bejegyzett székhellyel rendelkezı szervezet nyújthat be pályázatot, de jelen pályázati konstrukció keretében kizárólag a Dél-alföldi régió területén megvalósuló projektek támogathatók. B4. Iparág Nem releváns. B5. Típus/karakter Nem releváns. B6. Egyéb kizáró okok a) Adminisztratív feltételek: Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, aki, vagy amely csıd-, felszámolási eljárás, végelszámolás vagy adósságrendezési eljárás alatt áll; aki, vagy amely a támogatás iránti pályázat benyújtását megelızı három naptári éven belül az államháztartás alrendszereibıl, az Európai Unió elıcsatlakozási eszközeibıl, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben, a támogatási szerzıdésben vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem vagy csak részben teljesítette, kivéve a vis maior esetét; aki, vagy amely szervezetet a 217/1998. Korm.rendelet 88. (2) és (3) bekezdése alapján a támogatási rendszerekbıl kizártak, a kizárásának idıtartama alatt; aki, vagy amely nem felel meg az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 15. -ban elıírt, rendezett munkaügyi kapcsolatok törvényben meghatározott követelményeinek; aki, vagy amellyel szemben az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelezı határozata van érvényben; 7

8 aki, vagy amely tevékenysége a hatályos környezetvédelmi elıírásoknak nem felel meg; aki, vagy amely mőködéséhez illetve a projekt megvalósításához a szükséges hatósági engedélyekkel a támogatási szerzıdés megkötéséig nem rendelkezik; akirıl, vagy amelyrıl hitelt érdemlıen bebizonyosodik, hogy a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor; aki, vagy amely a 217/1998 (XII. 30) Korm.rendelet értelmében a pályázat befogadásának feltételeként nem tesz írásbeli nyilatkozatot annak tudomásul vételérıl, hogy lejárt esedékességő, meg nem fizetett köztartozás esetén a pályázót a köztartozás megfizetéséig a támogatás nem illeti meg, az esedékes támogatások folyósítása a 217/1998 (XII. 30) Korm.rendelet 92. (5) bekezdése szerint felfüggesztésre kerül, illetve az Áht. 13/A. -ának (6) bekezdése alapján az esedékes támogatás a köztartozások megfizetése érdekében - a támogatás ellenében vállalt kötelezettségeket nem érintı módon - visszatartásra kerülhet. A visszatartás a Kedvezményezett támogatási szerzıdésben vállalt kötelezettségeit nem érinti; aki, vagy amely a támogatás elnyerése esetén a projekt megvalósítása, valamint a fejlesztés eredményeinek fenntartása során az esélyegyenlıség elımozdításával kapcsolatos és a környezetvédelmi jogszabályi elıírásokat (együttesen a horizontális célokat) nem tartja be, és nem veti alá magát az ezzel kapcsolatos esetleges ellenırzéseknek. A horizontális szempontokra vonatkozó részletes útmutatók a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján (www.nfu.hu) találhatóak, amelyek tartalmazzák a vonatkozó jogszabályok listáját; aki, vagy amely a projekt adatlap nyilatkozatainak kitöltésénél nyilatkozatával jogszabályi kötelezettséget vagy a pályázati dokumentációban elıírt elvárást nem teljesít, illetve valótlan adatokat állít. b) A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek: Kizárólag olyan per-, és igénymentes ingatlanra nézve nyújtható támogatás, amely alkalmas a funkció befogadására. Támogatás azon pályázó részére nyújtható, 1. aki, vagy amely saját tulajdonban lévı épületre igényel támogatást illetve, nem saját tulajdonú ingatlan fejlesztése esetében a pályázónak a pályázat benyújtásakor a beruházással érintett ingatlanra vonatkozóan érvényes adásvételi elıszerzıdéssel kell rendelkeznie, amely alapján - a KSZ által meghatározott támogatási szerzıdéskötési határidıig, ha az ingatlanvásárlást támogatásból kívánják finanszírozni, az infrastrukturális fejlesztés megkezdéséig - a beruházással érintett ingatlan a pályázó tulajdonába kerül, azaz a vonatkozó tulajdoni lapon a pályázó tulajdonosként kerül feltüntetésre. 2. Amennyiben a fejlesztendı, felújítandó ingatlan, épület nem az intézmény fenntartójának tulajdonában van, hanem bérli, úgy: a. a pályázathoz tulajdonosi nyilatkozat szükséges, arról, hogy hozzájárul a pályázat benyújtásához, annak végrehajtásához és a támogatási idıszak során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések aktiváláshoz; továbbá b. a pályázónak, amennyiben a fejlesztés tárgyául szolgáló ingatlant a B1. pontban, pályázó szervezetként felsorolt szervezettıl bérli, legalább a pályázat benyújtásától számított 10 évig, határozott idıtartamra szóló bérleti szerzıdéssel kell rendelkeznie, és az épület tulajdonosának nyilatkoznia kell, hogy a bérleti szerzıdés hatálya alatt a fejlesztendı területet, épületet a pályázó rendelkezésére bocsátja. Amennyiben a pályázó nem a B1 pontban pályázó szervezetként felsorolt szervezettıl bérli 8

9 az ingatlant, minimum 10 évig, határozott idıtartamra szóló bérleti szerzıdéssel kell rendelkeznie, valamint igazolnia kell, hogy a bérleti szerzısében meghatározott szervezettıl minimum 5 éve bérli az ingatlant szociális, gyermekjóléti vagy gyermekek napközbeni ellátásával kapcsolatos célra, valamint az épület tulajdonosának nyilatkoznia kell, hogy a bérleti szerzıdés hatálya alatt a fejlesztendı területet, épületet a pályázó rendelkezésére bocsátja. Határozatlan idejő bérleti szerzıdés egyik esetben sem fogadható el. 3. Jogi személyiséggel rendelkezı önkormányzati társulások (vagy olyan társulás, melynek van jogi személyiségő, képviseleti joggal felruházott és kötelezettségvállalásra jogosult tagja), illetve intézményfenntartói társulás által fenntartott intézmények esetében a beruházással érintett ingatlannak/ingatlanoknak a társulás vagy a társulást létrehozó szervezet/szervezetek tulajdonában kell lenniük a pályázati útmutató B6. b) 1-2. pontokban meghatározottak figyelembevételével. 4. Amennyiben a beruházással érintett ingatlan, épület állami tulajdonban van, a kincstári vagyon részét képezi, vagy önkormányzati tulajdonban van, és az intézmény fenntartója használati vagy vagyonkezelési szerzıdés alapján gyakorolja a szerzıdésbıl fakadó jogait és kötelezettségeit, a. a pályázathoz az ingatlan, épület tulajdonosának (a tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet képviselıjének) nyilatkozata szükséges arról, hogy hozzájárul a pályázat benyújtásához, annak végrehajtásához és a támogatás során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések aktiváláshoz, és b. a tulajdonosnak (a tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet képviselıjének) nyilatkoznia kell, hogy a vagyonkezelési szerzıdés hatálya alatt de legalább a pályázat benyújtásától számított 10 évig a fejlesztendı területet, épületet a pályázó rendelkezésére bocsátja. c) Egyéb feltételek: Azon intézmények vonatkozásában, amelyek az ÚMFT keretében a DAOP kódszámú, Akadálymentesítés (Egyenlı esélyő hozzáférés a közszolgáltatásokhoz) címő pályázati kiírás keretén belül támogatásra kerülnek, jelen kiírás keretében akadálymentesítéshez kapcsolódó költség nem számolható el. Azon intézmények vonatkozásában, amelyeknél a teljeskörő akadálymentesítés jelen pályázati kiírás keretében megvalósul, a késıbbiekben az ÚMFT keretében az akadálymentesített épületre további akadálymentesítéshez kapcsolódó költség nem számolható el. Jelen pályázati kiírásra benyújtott pályázat más, azonos célú pályázati forrásból támogatásban nem részesülhet. A pályázó több kiírásra is benyújthatja pályázatát, de több nyertes pályázat esetén döntenie kell arról, hogy projektje megvalósításához, melyik pályázati forrást veszi igénybe. Jelen pályázat keretében támogatható tevékenységekre elnyert támogatás más támogatással nem kombinálható (kivéve saját erı kiegészítést szolgáló támogatás). A komponens: Tanyagondnoki szolgálatra vonatkozó pályázat esetében csak az fı feletti lélekszámú vagy a 100 fı/km 2 feletti népsőrőségő településeken megvalósuló fejlesztések részesülhetnek támogatásban. B komponens: Nem részesülhetnek támogatásban a TIOP Kulturális infrastruktúra prioritás támogatási területe alá tartozó AGÓRA - Program az integrált koncepció mentén mőködı multifunkcionális közösségi és/vagy szakmai szolgáltató központok 9

10 létrehozására címő konstrukció lehetséges kedvezményezettjei: a nem pólus megyei jogú városok önkormányzatai az évi CXL. törvény szerinti közmővelıdési intézmények fenntartóiként. Nem részesülhetnek támogatásban a TIOP Kulturális infrastruktúra prioritás támogatási területe alá tartozó AGÓRA PÓLUS Pólus-városok innovatív kulturális infrastruktúra-fejlesztéseinek támogatása, komplex közösségi tér kialakítása címő konstrukció lehetséges kedvezményezettjei: Fejlesztési pólus-városok (a Dél-alföldi régió tekintetében Szeged) önkormányzatai, felsıoktatási intézmények és az Oktatási és Kulturális Minisztérium által kiválasztott szervezet konzorciumi tagjai. Nem részesülhet támogatásban azon pályázó, aki, vagy amely az ÚMVP-ben az Integrált Közösségi Szolgáltató Terek konstrukció keretében támogatást kap. 10

11 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA C1. Támogatható tevékenységek köre Kizárólag azok a projektjavaslatok támogathatók, amelyek a pályázati program célkitőzéseivel összhangban álló tevékenységeket tartalmaznak, illetve helyi szükségleteken és lehetıségeken alapulnak. A pályázati kiírás keretében kizárólag az alábbi tevékenységek megvalósítására igényelhetı támogatás: A komponens: Szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minıségének fejlesztése Az egyes szociális alapszolgáltatásokhoz (kivéve az ÚMVP támogatható tevékenységei közé tartozó tanya- és falugondnoki szolgálatot az fı alatti vagy 100 fı/km 2 népsőrőség alatti településeken) illetve gyermekjóléti alapellátásokhoz (kivéve az átmeneti ellátásokat és a bölcsıde) kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztés (épületbıvítés, rekonstrukció, állapotjavítás, akadálymentesítés), ingatlanvásárlás, valamint a szükséges eszközök, gépek, berendezések beszerzése, modernizálása. Fentiek figyelembevételével támogatható alaptevékenységek: - Szociális alapszolgáltatást, gyermekjóléti alapellátást nyújtó intézmények épületének/helyiségeinek bıvítése, átalakítása, felújítása, energiatakarékossá tétele (megújuló vagy alternatív energiaforrások felhasználásával); - Funkciójukat vesztett épületek hasznosítása, felújítása, átalakítása az adott szolgáltatás nyújtásához megfelelıen; - Ingatlanvásárlás a projekt összes elszámolható költségének 10%-a erejéig; - Családi napközik létesítése: ezen konstrukció keretében kizárólag új családi napközi létesítése támogatható az alábbi 3 változatban: 1. Önkormányzat saját feladatellátásban végzendı feladatként, vagy önkormányzatnak a B1. 4. és 5. pontban meghatározott szervezettel kötött feladatellátási szerzıdés keretében, de önkormányzati tulajdonú ingatlanban megvalósuló fejlesztés esetén pályázhat új családi napközik létrehozásához szükséges, saját tulajdonú ingatlanon végzett felújítás, bıvítés illetve a családi napközi létesítéséhez szükséges eszközbeszerzés költségei számolhatóak el (a C3. pontban felsorolt, elszámolható költségekkel együtt, kivéve az építés és az ingatlanvásárlás költségeit, melyek nem elszámolhatóak). A pályázónak 7 millió Ft támogatásonként vállalnia kell 2 új családi napközi 1 létrehozását és hálózatban történı mőködtetését. A megvalósítás során a hálózatból kiesett családi napközi helyett a pályázónak 60 napon belül új családi napközi bevonását kell vállalnia. 1 Új családi napközik létrehozása esetén a pályázónak minimum 7 millió Ft támogatásra van lehetısége pályázni, ennek keretében az 1. esetben 2 új családi napközihez szükséges ingatlan felújításra és eszközbeszerzésre lehet pályázni. 14 millió forint támogatási összeg esetén az 1. esetben már 4 új családi napközi indításához szükséges infrastrukturális fejlesztést és eszközbeszerzést kell a pályázónak vállalni. 11

12 2. B1. 4. és 5. pontban meghatározott szervezet saját feladatellátásban végzendı feladatként pályázhat új családi napközik létrehozására. Ebben az esetben a családi napközi létesítéséhez szükséges eszközbeszerzés költségei számolhatóak el (a C3. pontban felsorolt, elszámolható költségekkel együtt, kivéve az építés, átalakítás, bıvítés, felújítás és ingatlanvásárlás költségeit, melyek nem elszámolhatóak). A pályázónak 7 millió Ft támogatásonként vállalnia kell 7 új családi napközi 2 létrehozását és hálózatban történı mőködtetését. A megvalósítás során a hálózatból kiesett családi napközi helyett a pályázónak 60 napon belül új családi napközi bevonását kell vállalnia. 3. Önkormányzat B1. 4. és 5. pontban meghatározott szervezettel kötött feladatellátási szerzıdés keretében pályázhat új családi napközik létesítéséhez szükséges eszközök beszerzésére. A beszerzett eszközök az utánkövetési idıszak végéig a pályázó önkormányzat tulajdonában maradnak, a családi napközit mőködtetı civil szervezetek számára az önkormányzat ingyenes használatra átadja. Önkormányzat B1. 4. és 5. pontban meghatározott szervezettel kötött feladatellátási szerzıdés keretében történı pályázata során 7 millió Ft támogatásonként 7 családi napközi 3 hálózatos mőködtetéséhez szükséges eszközbeszerzés támogatható (a C3. pontban felsorolt, elszámolható költségekkel együtt, kivéve az építés, átalakítás, bıvítés, felújítás és ingatlanvásárlás költségeit, melyek nem elszámolhatóak). A megvalósítás során a hálózatból kiesett családi napközi helyett a pályázónak 60 napon belül új családi napközi bevonását kell vállalnia. Új intézmény létesítése esetén a pályázónak a jogerıs mőködési engedélyt, illetve a jogerıs használatbavételi engedélyt legkésıbb a projekt zárására be kell nyújtania. Projektszinten önállóan nem, csak az infrastruktúra-fejlesztéssel együtt támogatható kiegészítı tevékenységek (kivéve családi napközi esetében a C1. 2. és 3. pontban foglaltak teljesülésekor): 1. Eszközbeszerzés: - szociális alapszolgáltatásokhoz illetve gyermekjóléti alapellátásokhoz kapcsolódó új eszközök, berendezések, bútorok beszerzése; - családi napközik létrehozásához szükséges új eszközök, berendezések beszerzése a 15. számú mellékletben található eszközlista alapján; - az alapszolgáltatásokhoz kapcsolódó IKT infrastruktúra fejlesztése, hálózati rendszerek kiépítése. Csak új eszköz beszerzése támogatható! 2 Új családi napközik létrehozása esetén a pályázónak minimum 7 millió Ft támogatásra van lehetısége pályázni, ennek keretében a 2. esetben 7 új családi napközihez szükséges eszközbeszerzésre lehet pályázni. 14 millió forint támogatási összeg esetén a 2. esetben már 14 új családi napközi indításához szükséges infrastrukturális eszközbeszerzést kell a pályázónak vállalni. 3 A 3. esetben a minimum 7 millió Ft támogatásból 7 új családi napközi eszközbeszerzése támogatható. 14 millió forint támogatási összeg esetén a 3. esetben 14 új családi napközi indításához szükséges eszközbeszerzést kell a pályázónak vállalni. 12

13 2. Külsı tér kialakítása: - Az épülethez tartozó, telekhatáron belüli külsı terek (pl. játszótér, udvar, zöld terület) kialakítása, átalakítása, felújítása, valamint az ehhez kapcsolódó eszközbeszerzés (pl. udvari utcabútorok, udvari játékok); - Építésügyi hatóság által kötelezıen elıírt parkoló-férıhelyek létesítése a Segédlet a komplex akadálymentesítés megvalósításához címő útmutató elıírásainak figyelembe vételével. Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy parkolóhely építés az építésügyi hatóság által kötelezıen elıírtak alapján történhet. Amennyiben az építésügyi hatóság az engedélyezési tervdokumentációban szereplı parkolóhelyek számát csökkenti, úgy a vonatkozó tervezett költséget automatikusan csökkenteni kell. Amennyiben a hatóság a több parkolóhely létesítését írja elı, mint amennyi az engedélyezési tervdokumentációban szerepelt, annak költségét a Pályázónak/Kedvezményezettnek saját forrásból kell vállalnia. B komponens: Közösségi terek és információs pontok infrastrukturális fejlesztése Alapvetı cél a belsı közösségi terek fejlesztése, külsı közösségi tér csak a belsı tér fejlesztéséhez kapcsolódóan támogatható. Intézményfejlesztés, -létrehozás a pályázat kapcsán nem kötelezı, a közösségi tér fejlesztése irányulhat csak ingatlanfejlesztésre is. Fentiek figyelembevételével támogatható alaptevékenységek: - Közösségi tereknek, információs pontoknak helyet adó épületek/helyiségek bıvítése, átalakítása, felújítása, új eszközökkel való felszerelése, energiatakarékossá tétele megújuló vagy alternatív energiaforrások felhasználása; - Funkciójukat vesztett épületek hasznosítása, felújítása, átalakítása az adott szolgáltatás nyújtásához megfelelıen; - Ingatlanvásárlás a projekt összes elszámolható költségének 10%-a erejéig. Új intézmény létesítése esetén a pályázónak a jogerıs mőködési engedélyt, illetve a jogerıs használatbavételi engedélyt legkésıbb a projekt zárására be kell nyújtania. Projektszinten önállóan nem, csak az infrastruktúra-fejlesztéssel együtt támogatható kiegészítı tevékenységek: 1. Eszközbeszerzés: - Közösségi terek kialakításához kapcsolódó új eszközök, berendezések, bútorok beszerzése. - A közösségi tér szolgáltatáshoz kapcsolódó IKT infrastruktúra fejlesztése hálózati rendszerek kiépítése. Csak új eszköz beszerzése támogatható! 2. Külsı terek kialakítása: - Az épülethez tartozó, telekhatáron belüli külsı terek (pl. játszótér, udvar, zöld terület) kialakítása, átalakítása, felújítása, valamint az ehhez kapcsolódó eszközbeszerzés (pl. udvari utcabútorok, udvari játékok). 13

14 - Továbbá támogatható a jogszabályban meghatározott parkoló férıhely(ek) kialakítása. 3. ESZA típusú tevékenység (maximum 1,5 millió Ft) Közösségi animátorok képzése támogatható. C1.1. Kötelezıen megvalósítandó tevékenységek, beszerzések A és B komponens esetében: A C1. pontban a támogatható tevékenységek között felsorolt elemeken túl az alábbi tevékenységek megvalósítása kötelezı (kivéve az A komponens keretében létrehozható családi napközik 2. és 3. típusánál, mely esetekben infrastruktúra-fejlesztés nem támogatható, tehát az akadálymentesítés sem): Akadálymentesítés a) A beruházással érintett valamennyi ingatlan tekintetében függetlenül az infrastrukturális beruházás tárgyától - a pályázat keretében biztosítani kell az épület bejáratának és legalább egy mellékhelyiségének az elérési útvonal biztosításával történı, valamennyi fogyatékosságra kiterjedı akadálymentesítését. Amennyiben az akadálymentes mellékhelyiség nem a földszinten helyezkedik el, meg kell oldani a szintek közötti akadálymentes közlekedést is, és b) A beruházással érintett ingatlan tekintetében kötelezı a fejlesztéssel érintett épület projektarányos, valamennyi fogyatékosságra kiterjedı komplex (fizikai és infokommunikációs) akadálymentesítése. A projektarányos akadálymentesítés fogalma a pályázati útmutató F6. pontjában található. A tervezés és megvalósítás során kötelezı az országos településrendezési és építési követelményekrıl szóló 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet (OTÉK) akadálymentesítésre vonatkozó szakaszainak, valamint a jelen Pályázati útmutatóhoz csatolt 8. számú mellékletben ( Segédlet a komplex akadálymentesítés megvalósításához ) részletezett elıírások, biztonsági és kialakítási szabályok következetes és szakszerő alkalmazása, illetve maradéktalan betartása. Infrastruktúra-fejlesztés esetén az építési-mőszaki tervdokumentáció akadálymentesítés szempontjából releváns részének az OTÉK vonatkozó mőszaki elıírásainak, illetve a Segédlet a komplex akadálymentesítés megvalósításához c. dokumentumban foglalt követelményeknek való megfelelıségérıl a tervezınek nyilatkoznia szükséges. Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása A projektgazda a projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a projektrıl és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (www.nfu.hu) honlapjáról letölthetı Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei címő dokumentum, valamint az Arculati Kézikönyv tartalmazza. A projektgazda 125 millió forintnál alacsonyabb támogatási összeg esetén a IV. számú kommunikációs csomagot köteles megvalósítani. A projektgazda 125 millió forintnál alacsonyabb támogatási összeg esetén a projekt megvalósítása során a fentiekben hivatkozott Arculati Kézikönyvben szereplı B típusú hirdetıtáblát, a projektzárást követıen pedig a D típusú emlékeztetı táblát köteles elhelyezni a projekt megvalósításának helyszínén/helyszínein. 14

15 C.1.2. Választható, bírálatnál elınyt jelentı kapcsolódó tevékenységek, szolgáltatások, szempontok A bírálatnál elınyt jelentenek az alábbi szempontok: - A területi kohézió erısítéséhez a területfejlesztési szempontból kedvezményezett kistérségek (311/2007. (XI. 17.) számú Kormányrendelet szerint) és a különbözı okok miatt leghátrányosabb helyzető települések (240/2006. (XI. 30.) számú Kormányrendelet szerint) az elbírálás során többletpontban részesülnek, mindkét komponens esetében. A komponens: - Elınyt élvez az a projekt, amely a kötelezı szociális és gyermekjóléti önkormányzati feladatok mellett további szolgáltatásokat szervez, nyújt. - Elınyt élveznek azok a projektek, amelyek korábbi egyszemélyes szolgáltatás megszüntetését eredményezik. - Családi napközi esetében a pályázó vállalja fogyatékos gyermekek ellátását és ez a mőködési engedélyében is szerepel. - Elınyt jelent szolgáltatás térítésmentes biztosítása a rászorulók számára. - Családi napközik esetében elıny, amennyiben a gyermekek napközbeni ellátásának infrastrukturális fejlesztése során az intézmény az alapellátáson túl tervez családi nevelést támogató szolgáltatásokat is (idıszakos gyermekfelügyelet; játszócsoport; egyéb, gyermeknevelést segítı szolgáltatás). B komponens: - Elınyt jelent, ha a pályázó olyan komplex szakmai programot nyújt be, amelyben bemutatja a szolgáltatási területen mőködı, lakossággal kapcsolatos oktatás, egészségügyi, szociális, foglalkoztatási, közmővelıdési, továbbá ifjúsági szolgáltatások összehangolását, együttmőködését. - Elınyt jelent, ha a projekt tervezése, illetve a közösségi tér mőködtetése során a pályázó más, közfunkciókat ellátó és egyéb szervezetekkel együttmőködik és az errıl szóló megállapodást benyújtja. - Elınyt jelent, amennyiben a pályázó a szolgáltatások mőködtetésébe önkénteseket von be. - Elınyt jelent, ha a pályázó a közösségi tér tervezésébe, kialakításába és majdani mőködtetésébe bevonja az érintett célcsoportot. - Elınyt jelent, ha a pályázó a közösségi tér mőködtetéséhez közösségfejlesztı kompetenciával rendelkezı humánerıforrást biztosít. - Elınyt jelent, ha a pályázó térben elkülöníti az ifjúsági korosztály rendelkezésére álló közösségi teret. - Elınyt élvez, ha a pályázó térben elkülönülı - információs pontot is kiépít. C2. Nem támogatható tevékenységek köre Mindazon tevékenységek a nem támogatható tevékenységek körébe sorolandók, melyek a támogatható tevékenységek közt nem szerepelnek, és a pályázati kiírás céljaihoz nem illeszkednek, pl: - új építés, - a projekt céljaihoz nem kapcsolható eszközbeszerzések; - eszközbeszerzés, infrastruktúra-fejlesztés nélkül (kivéve családi napközi esetében a C1. 2. és 3. pontban foglaltak szerint); - használt eszközök beszerzése; - fogyó eszközök beszerzése; - szállás, lakás céljára szolgáló helyiségek kialakítása; 15

16 - képzés, beleértve új eszközök és gépek kezelésének betanítása (mint képzési tevékenység), kivéve B komponens esetében közösségi animátorok képzése; - gépjármőbeszerzés; - az építési hatóság által elıírt parkoló-férıhely feletti fejlesztés; - a kizárólag épület/épületrész akadálymentesítését célzó beruházások; - magánszemélyek ingatlanán végzett felújítás, bıvítés, átalakítás. C3. Elszámolható költségek köre Általános feltételek Csak olyan költségek számolhatóak el, amelyek megfelelnek a következı feltételeknek: december 20-a után, de a projekt befogadása elıtt felmerülı elıkészítési költségek (lásd: Elıkészítési költségek), illetve a projekt befogadását követıen felmerülı bármely, elszámolható költségnek minısülı költségek számolhatók el. - A Kedvezményezetteknél ténylegesen felmerült költségek, melyek jogalapja (pl: szerzıdés, megrendelı, közigazgatási határozat, stb.) és teljesülése számlával, bevallással egyéb hiteles számviteli vagy egyéb belsı bizonylattal igazolható. - Közvetlenül kapcsolódnak a támogatott projekthez, nélkülözhetetlenek annak elindításához és/vagy végrehajtásához és a projekt elfogadott költségvetésében, illetve annak hatályos módosításában betervezésre kerültek. - A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladják meg a szokásos piaci árat (vagy a közbeszerzési eljárás alapján kötött szerzıdésben rögzített árat) és a projekt költségvetésének megfelelıen részletezettnek és ily módon ellenırizhetınek kell lenni ahhoz, hogy meghatározható legyen az elszámolható költség besorolása. - Az akciótervben (vagy az operatív programban) meghatározott földrajzi területen a projekt végrehajtása érdekében merültek fel. - A költségek csak olyan mértékben számolhatók el, amilyen mértékben a támogatott projekthez kapcsolódnak, ill. amilyen mértékben annak célját szolgálják. - Az egyes költségek elszámolása alkalmával nem valósulhat meg kettıs finanszírozás. - Csak olyan vállalkozói szerzıdések, költségek számolhatóak el, amelyek projekt végrehajtáshoz feltétlenül szükségesek és arányos hozzáadott értéket képviselnek. - Nem számolhatóak el az olyan közvetítıkkel vagy tanácsadókkal kötött szolgáltatási szerzıdéssel kapcsolatban felmerült költségek, amely szerzıdés a kifizetést a tevékenység összköltségének a százalékos arányában határozza meg, kivéve, ha a részteljesítés lehetıségét a szerzıdés vagy hatályos módosítása tartalmazza, és az ilyen ténylegesen felmerült és kiegyenlített részköltségeket a végsı Kedvezményezett alátámasztja a munka vagy a szolgáltatás tartalmára és valóságos értékére való hivatkozással. - Nem fogadható el olyan árajánlat, megrendelı, szerzıdés, egyéb kötelezettségvállalás olyan szolgáltatótól, amelyben a pályázó szervezet(ek) tulajdonosa/fenntartója, vagy nevében nyilatkozatra jogosult személy vagy mindezeknek a Ptk b) értelmében közeli hozzátartozója tulajdonosi/fenntartói jogokat gyakorol, és fordítva: amely szervezet tulajdonosa vagy nevében nyilatkozatra jogosult személy vagy mindezek közeli hozzátartozója a pályázó szervezetben tulajdonosi/fenntartói jogokat gyakorol. Elszámolhatósági idıszak A Strukturális Alapokból és a Kohéziós Alapból támogatott projektek esetében az Új Magyarország Fejlesztési Terv adott operatív program benyújtásának napja december 20 - és december 31. között ténylegesen felmerült és kifizetett költségek számolhatóak el. Az elıkészítésen kívüli további költségek a pályázat befogadásától számolhatóak el. 16

17 Elszámolható költségek 1. Elıkészítés költségei (tanulmányok, tervek, engedélyek) A projekt támogatása esetén, a pályázat befogadása elıtti idıszakban (2006. december 20. után) annak elıkészítéséhez feltétlenül és igazoltan kapcsolódó költségek támogathatók, mint pl: - szükséges engedélyezési dokumentumok, mőszaki tervek és ezek hatósági díjának költségei; - kötelezı tanulmányok készítése, pl. megvalósíthatósági tanulmány; - elıkészítéshez kapcsolódó (elızetes) közbeszerzési eljárások költségei (ideértve a közbeszerzési szakértı díját is); - rehabilitációs környezettervezı szakmérnök/szakértı díja. Az elıkészítés teljes elszámolható költsége nem haladhatja meg a teljes megvalósítás összes elszámolható költségének 6%-át. A teljes megvalósítás elıkészítésével kapcsolatosan a pályázat befogadását megelızıen, de leghamarabb december 20-tól felmerült költségek elszámolható költségek. A pályázat kidolgozáshoz esetlegesen igénybevett szakértıi szolgáltatásokat a menedzsment költségek között lehet elszámolni és a költségvetésbe betervezni. 2. Projekt menedzsment költségek A projektekkel kapcsolatos menedzsment feladatokat megfelelı szaktudással és tapasztalattal rendelkezı személy láthatja el. A projektmenedzsment bérköltségeinél és személyi jellegő ráfordításainál 4 a projektmenedzseri, pénzügyi, és adminisztratív feladatokat ellátó munkatársak munkaviszonyban, megbízási viszonyban foglalkoztatott bérköltsége, illetve annak a projekt menedzselésére fordított munkaidejével arányos része vehetı figyelembe. Itt kell elszámolni az egyéb jogviszonyban ilyen tevékenységhez kapcsolódó költségeket is. A pályázat kidolgozáshoz igénybevett szakértıi szolgáltatás a menedzsment költségek között számolható el (pl: szerzıdés, számla és teljesítés igazolás alapján). A projekt menedzsmenttel kapcsolatos költség azonban (bérek és járulékai, egyéb személyi jellegő költségek, szakértıi szolgáltatások igénybevétele: pl. monitoring, menedzsment ellátására irányuló szakértıi szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó megbízási díjak) a projekt ténylegesen elszámolható költségeinek legfeljebb 8%-a, de maximum 10 millió forint. 3. Szolgáltatások igénybevételének költsége A külsı, harmadik féltıl megrendelt, a támogatott tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó alábbi szolgáltatások igénybevételének költsége számolható el. - Tájékoztatás és nyilvánosság biztosításával kapcsolatos költségek az Arculati kézikönyvben szereplı feltételek szerint; - Közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatban felmerülı költségek (pl. közbeszerzési szakértı díja, hirdetési költségek, ajánlati felhívás elkészítésének költségei); - Tervezési, építési, engedélyezési munkák költségei; - Hatósági eljárási díjak; - Mőszaki ellenır díja; 4 A bérek a hazai jogszabályok (adó, társadalombiztosítás stb.) szerint fizetendı adókkal és járulékokkal együtt számolhatóak el, amennyiben az elszámolni kívánt jövedelem személyi jövedelemadó- és járulékköteles. 17

18 - Jogi szakértı díja; - Egyéb szakértıi szolgáltatások (kivéve a projekt menedzsment tevékenységekre igénybevett szakértıi szolgáltatások költségét, az ugyanis a projekt menedzsment költségek között számolható el); - ESZA-típusú tevékenységek (a B komponens esetében). Ezen költségek együttesen nem haladhatják meg a projekt összes elszámolható költségének a 20%-át. 4. Építés (átalakítás, bıvítés, felújítás) A projekt végrehajtásához szükséges építés, épület-kivitelezés, épületek, építmények építési és értéknövelı felújítási, bıvítési költségei számolhatók el, amelyhez a C.1. pontban részletezett támogatható tevékenységek köthetık. Az építési költségek alatt kell érteni minden, az építmény rendeltetésszerő hasznosítását lehetıvé tevı átalakítást, bontást, felújítást, bıvítést. 5. Ingatlanvásárlás Ingatlan vásárlása csak akkor támogatható: - amennyiben a pályázó nem rendelkezik a fejlesztéssel érintett szolgáltatások nyújtásához megfelelı épülettel; - amennyiben rendelkezik már ugyanazon funkciót ellátó épülettel, de a meglévı épület gazdaságos átalakításra alkalmatlan vagy életveszélyes állapotban van. Ezen költségek együttesen nem haladhatják meg a projekt összes elszámolható költségének a 10%-át. További feltétel, hogy a pályázó vállalja, hogy a projekt zárásától számított 5 évig kötelezıen mőködteti a szolgáltatást az adott ingatlanon, illetve azt nem idegeníti el. 6. Eszközbeszerzések A Pályázati útmutató C1. (Támogatható tevékenységek) pontjában meghatározott tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó eszközbeszerzések számolhatók el. Az elszámolható költség az eszköz bekerülési értéke, a évi C. törvény 47. (1), (2) és (5) bekezdése értelmezésében. Új, kereskedelmi forgalomban, vagy gyártótól beszerezhetı, elsı üzembe helyezéső gépek, technológiai berendezések, eszközök, anyagok beszerzése és beépítése támogatható. Az új jelzı csak azon, beruházási jellegő termékeket illeti meg, amelyeknél a Kedvezményezett rendelkezik a vétel (a számla kiállítás dátuma) idıpontjában kezdıdı termékfelelısségi, garanciális és szavatossági jogainak érvényesíthetıségéhez szükséges, a gyártó és a forgalmazó által kibocsátott, hiteles dokumentumokkal. Nem számolható el a fogyóeszközök készletfeltöltése, mivel ezek mőködési típusú költségek. Kisértékő tárgyi eszköz beszerzésénél a számviteli törvény elıírásait kell figyelembe venni. 7. Immateriális javak beszerzése Az immateriális javak megszerzése és használatának költségei támogathatók, ha azok szükségesek a projekt végrehajtásához. Az immateriális javak költségei között számolhatók el az adott tevékenység keretében vásárolt, a tevékenységet szolgáló, immateriális javak (szellemi termékek) bekerülési értéke. A bekerülési értéket a számviteli törvény ában és 51. -ában foglaltak határozzák meg. A számviteli törvény 25. -ának (7) bekezdése szerinti szellemi termékek támogatási szempontból csak akkor vehetık figyelembe, ha azokat a támogatott más szervezettıl vásárolta. 18

19 A támogatható immateriális javaknak meg kell felelniük a következı feltételeknek: - kizárólag a támogatott feladat ellátásában használhatóak fel, - leírható eszközöknek kell ıket tekinteni, - piaci feltételek mellett harmadik féltıl kell ıket megvásárolni, - a szolgáltató eszközei közé kell sorolni ıket, és legalább öt évig a támogatásban részesülı létesítményben kell maradniuk. 8. Egyéb költségek ÁFA, valamint más adók és közterhek Amennyiben ezek az adók, közterhek levonhatóak, nem számolhatók el, még abban az esetben sem, ha a végsı Kedvezményezett vagy az egyéni Kedvezményezett ténylegesen nem él a visszaigénylés lehetıségével. Az ÁFA csak akkor elszámolható kiadás, amennyiben a Kedvezményezett nem igényelheti vissza. Azon pályázók, amelyek ÁFA levonásra nem jogosító, és ÁFA levonásra jogosító tevékenységet egyaránt végeznek, a levonható és a le nem vonható ÁFA összegét az általános forgalmi adóról szóló CXXVII. törvény 123., , valamint 5. számú melléklet alapján kötelesek megállapítani. Az ÁFA elszámolhatóságára azonos szabályok vonatkoznak a támogatások EU és hazai részét illetıen. Egyéb adók és illetékek, ha nem a Kedvezményezettet terhelik, nem számolhatók el. C4. Nem elszámolható költségek köre Mindazon költségek, melyek nem szerepelnek az elszámolható költségek között, különösen: - Új épület építésének költségei; - Föld, telekvásárlás költsége; - Lízing, bérlet díja; - Intézménylétesítés költsége; - Ingatlanbérlés díja; - Értékcsökkenés; - Bírságok, kötbérek és perköltségek; - Üzletrész- és részvényvásárlás költsége; - Lakóépületek építése, felújítása, átalakítása, valamint a lakóépületek építéséhez kapcsolódó elıkészítési munkák költsége; - Saját teljesítés, saját vállalkozásban végzett beruházás; - Természetbeni hozzájárulások; - Használt gépek, berendezési tárgyak, felszerelések beszerzési költségei; - Fogyasztási cikkek, fogyó eszközök és készletek beszerzésének költsége (kivéve családi napközik esetében a 15. mellékletben felsorolt eszközök); - Posta és telekommunikációs és banki költségek; - Visszaigényelhetı vagy nem a végsı Kedvezményezettet terhelı adók; - Rezsi, közvetett költségek; - A pályázati kiírásban foglalt fejlesztésekhez közvetlenül nem kapcsolódó költségek; - Bármilyen, december 20. elıtt felmerült költség; - A támogatás elnyerésétıl függıvé tett sikerdíj; - Üzemeltetési költségek; 19

20 - Az intézkedés keretében támogatott tevékenységhez nem kapcsolódó új eszköz, berendezés, speciális eszközök költségei; - A projekt menedzsment részére beszerzett informatikai eszközvásárlás (hardver, szoftver) költsége; - A beszerzett eszközökre vonatkozó, kötelezı vagyon biztosítás megkötésével kapcsolatban felmerült, költségek; - Gépjármőbeszerzés költsége. Nem számolhatóak el az olyan közvetítıkkel vagy tanácsadókkal kötött vállalkozói szerzıdéssel kapcsolatban felmerült költségek, amely szerzıdés a kifizetést a tevékenység összköltségének a százalékos arányában határozza meg. C5. Illeszkedési elıírás (regionális, helyi tervekhez) A pályázatnak tartalmilag illeszkednie kell a meglévı kistérségi és települési szociális szolgáltatás-tervezési koncepciókhoz. C6. Projekt iparági korlátozása Nem releváns. C7. Projekt területi szőkítése A pályázatnak szociális alapszolgáltatások fejlesztése esetén illeszkednie kell a meglévı kistérségi és települési szociális szolgáltatás-tervezési koncepciókhoz. C8. A projekt megkezdése A projekt a pályázat befogadásának napjától saját felelısségre megkezdhetı. A beruházás megkezdése nincs befolyással a pályázat értékelésére és nem jelent semmiféle elınyt annak elbírálása során, továbbá nem garantálja az igényelt támogatás elnyerését. C8.1. Megkezdettség Támogatás a pályázat befogadását megelızıen megkezdett beruházáshoz nem igényelhetı. A projekt megkezdésének minısül: a. építési tevékenységet tartalmazó projekt esetén aa) az építési naplóba történt elsı bejegyzés idıpontja (építési naplóval igazolva), ab) olyan építési jellegő munkák esetében, ahol építési napló vezetése nem kötelezı, ott a kivitelezıi szerzıdés alapján a kivitelezı nyilatkozatában a munkálatok megkezdésére vonatkozóan megjelölt nap; b. gép, berendezés, anyag, termék beszerzését tartalmazó projekt esetén az elsı beszerzendı gép, berendezés, anyag, termék stb. megrendelése; c. egyéb tevékenységhez kapcsolódó projekt esetén, amennyiben a szerzıdéskötést megelızıen megrendelésre kerül sor, ennek idıpontja, elızetes megrendelés hiányában, a megvalósításra megkötött elsı szerzıdés létrejöttének napja; d. amennyiben a pályázatban ismertetett projektet több célterületre (építés és gép) kiterjedıen valósítják meg, a projekt megkezdésének idıpontja az egyes 20

II. A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése c. pályázati felhívásához. Kódszám: KDOP-2007/2.1.1/2F NYDOP-2007/2.2.1/2F

II. A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése c. pályázati felhívásához. Kódszám: KDOP-2007/2.1.1/2F NYDOP-2007/2.2.1/2F II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Dunántúli Operatív Program, a Közép-Dunántúli Operatív Program és a Nyugat-Dunántúli Operatív Program A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése c. pályázati felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP-2008-4.1.3.A.B

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Környezet és Energia Operatív Program Harmadik feles finanszírozás c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-5.2.0/A A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Városközpontok funkcióbővítő megújítása a nem megyei jogú városokban. című pályázati felhívásához. Kódszám: NYDOP-3.1.

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Városközpontok funkcióbővítő megújítása a nem megyei jogú városokban. című pályázati felhívásához. Kódszám: NYDOP-3.1. II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Városközpontok funkcióbővítő megújítása a nem megyei jogú városokban című pályázati felhívásához Kódszám: NYDOP-3.1.1/A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív Program

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív Program II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív Program Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására Kódszám: KDOP-2008-5.2.2.A A projektek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Gazdaságfejlesztési Operatív Program Akkreditált klaszterek vállalati innovációjának támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2008-1.3.1/B A projektek az Európai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hı és hőtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-4.2.0/A Érvényes:

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 3. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Helyi hı, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal címő pályázat

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az európai segélyhívószámra épülő Egységes Segélyhívó Rendszer című kiemelt projekt támogatásához Kódszám:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK. a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK. a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent Pályázati Felhívás és Útmutatókhoz, valamint Kiemelt Tervezési Felhívásokhoz Verzió: 2009-01 Hatályos: 2009. március

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ A BALATON FEJLESZTÉSI TANÁCS PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁMOGATÁSÁVAL PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ A családbarát szolgáltatások fejlesztésének támogatására kiírt

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhívásához Kódszám: TIOP

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az OBH Webes és könyvtári szolgáltatásainak, workflow alapú ügykezelésének, és az adatvédelmi nyilvántartásának

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent. Pályázati Felhívásokhoz

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent. Pályázati Felhívásokhoz PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent Pályázati Felhívásokhoz Verzió: 2012-01 Hatályos: 2012. április 1-től 1 Tartalomjegyzék A. DOKUMENTUM CÉLJA, HATÁLYA...

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Országleltár integrált nemzeti ingatlankataszter című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.13

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Hulladékhasznosítási célú technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2009-2.1.4./H

Részletesebben

Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése című. konstrukcióihoz

Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése című. konstrukcióihoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program Dél-dunántúli Operatív Program Észak-alföldi Operatív Program Észak-magyarországi Operatív Program Közép-magyarországi Operatív Program Nyugat-dunántúli

Részletesebben

Összefoglaló. Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro- kis- és kisvállalkozások technológia fejlesztése

Összefoglaló. Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro- kis- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Összefoglaló Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro- kis- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2009-1.2.1/A Pályázati kiírás alapján Az összefoglalót készítette: OTP Hungaro-Projekt

Részletesebben

ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Környezet és Energia Operatív Program. konstrukcióihoz. érvényes: 2013. július 31-től

ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Környezet és Energia Operatív Program. konstrukcióihoz. érvényes: 2013. július 31-től ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Környezet és Energia Operatív Program konstrukcióihoz érvényes: 2013. július 31-től 1 Tartalom A. A DOKUMENTUM CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvető cél és háttér információ...

Részletesebben

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Észak-magyarországi Operatív Program. Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése bölcsődefejlesztés.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Észak-magyarországi Operatív Program. Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése bölcsődefejlesztés. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Észak-magyarországi Operatív Program Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése bölcsődefejlesztés című konstrukcióhoz Kódszám: ÉMOP-4.2.1/B-12 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban című normatív pályázati felhíváshoz Kódszám: ÁROP-229/A-2010

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Vállalati SaaS központok létrehozásának és fejlesztésének támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2009-3.4.1 A projektek

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatás támogatása A) komponens: Foglalkoztatás támogatása egészségügyi intézmények számára című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-6.2.4/A/09/1

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Kormányzati adatközpont és IT értéknövelt szolgáltatások nyújtása (Kormányzati Felhő) című kiemelt projekt

Részletesebben

RÉSZLETES ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS. az Államreform operatív program keretében

RÉSZLETES ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS. az Államreform operatív program keretében RÉSZLETES ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS az Államreform operatív program keretében Jogszabályok és folyamatok egyszerűsítése című könnyített elbírálású támogatási felhíváshoz Kódszám: ÁROP-2011-1.2.6/A Tartalom

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/M KMOP-2011-1.2.1/M 1 A. ALAPVETİ

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem komplex támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP -2009-2.2.3. A projektek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2011-4.9.0

Részletesebben