ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE"

Átírás

1 ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: /2015. Sorszám: ELŐTERJESZTÉS Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete április 24. napján tartandó ülésére Tárgy: Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ beszámolója a 2014.évben végzett feladatok ellátásáról Az előterjesztést készítette: Koós Mariann intézményvezető Előadó: Márton László polgármester Tárgyalta: - Tanácskozási joggal meghívott: - Gazdálkodási, költségvetési szempontból ellenőrizte: Csere Viktória Pénzügyi Osztályvezető Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Markó Péter jegyző Jóváhagyta: Márton László polgármester Döntés módja: egyszerű többség

2 Tisztelt Képviselő-testület! Beszámoló Az intézmény évben végzett munkájáról A évi munkánkról az alábbi beszámolót terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé: A Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ 1991.óta végez intézményi keretek között szociális alapszolgáltatásokat és gyermekvédelmi feladatokat és között a szociális étkeztetést, házi segítségnyújtást és az idősek nappali ellátását biztosítottuk júliustól kiegészült a tevékenységünk a családsegítő szolgálat és a gyermekjóléti szolgálat feladataival, az ellátási területünk kibővült Ordacsehi településsel től 2014-ig a bölcsődei feladat tartozott még az intézményhez, ami a tavalyi év szeptemberétől átkerült az óvodai feladatok mellé. A Dózsa György utcai épületben jelenleg az idősek klubja, családsegítő szolgálat és a gyermekjóléti szolgálat működik. A volt bölcsődei konyha és a hozzá tartozó helyiségek jelenleg funkció nélküliek. Az épület műszaki állapota leromlott. Problémát okoz a vizes blokk elöregedése folyamatos meghibásodása. A magas belmagasság a fűtési költségeket növelik, a szobák mérete nem a szociális ellátás igényeihez igazodik. Több olyan funkció nélküli helyiséget kell fűtenünk, ahol nincs lehetőség a leválasztásra, egyre több meghibásodás jelentkezik, így a jelenlegi állapotban az épület fenntartása jelentős költséggel jár. Intézményünk szakfeladatai településenként Település Nappal i ellátás Házi segítségnyújtá s Szociális étkezteté s Családsegíté s Gyerekjólét i Szolgálat Bölcsőde i ellátás Balatonboglár X X X X X augusztus 31-ig. Ordacsehi X X X X Házi segítségnyújtás (Szakmai létszám: 3 fő: 2 Fő Balatonbogláron,1 fő részmunkaidős Ordacsehiben) Házi segítségnyújtást azon kérelmező igényelhet, akinek a gondozási szükséglete a jogszabályban meghatározott( adatlap alapján) fenn áll.

3 A gondozási szükségletet az önellátási képesség hiánya alapozza meg, így vizsgálandó az egészségi állapot, az ápolásra való rászorulás, az önkiszolgálási képesség, testi, személyi, környezeti higiénés körülmény, a belátási képesség, tudat állapot. A leggyakrabban végzett gondozási tevékenység: vásárlás, gyógyszeríratás, - kiváltás,- adagolás, fürdetés, pelenkázás, vérnyomás,- és vércukormérés, sebkötözés. A házi segítségnyújtást körzetre osztva végezzük, figyelembe véve az ellátottak egészségi állapotát és a területi adottságokat. Házi segítségnyújtásban részesülők ellátotti létszáma Ellátott (fő) jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec Balatonboglár Ordacsehi Összesen Gondozási napok alakulása jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec Gondozási napok száma Balatonboglár Ordacsehi Összesen Gondozási napok száma Balatonbogláron: 3486 Gondozási napok száma Ordacsehiben: 1087 Összesen: gondozási nap: 4573 Szociális étkeztetés (Szakmai létszám: 1 fő Balatonbogláron, 1 fő részmunkaidős Ordacsehiben) Szociális alapszolgáltatás keretében napi egyszeri meleg ételt biztosítunk azok számára, akik koruk, egészségi állapotuk, szociális helyzetük miatt önmaguk illetve eltartottjaik részére nem képesek ezt biztosítani tartósan, vagy átmenetileg. Az ellátás önkéntes, egyéni kérelem alapján történik. Az ellátottak nagy része idős kora, rossz egészségi állapota miatt igényli ezt a szolgáltatást. Az ellátottak többnyire meg vannak elégedve az ebéd minőségével és mennyiségével, bár tudjuk, hogy mindenki kívánságának nem lehet eleget tenni. Kérdőíves felmérést végeztünk az ebéd elégedettségéről. Többen jelezték hogy a levesek egyhangúak és több kelt tésztát szeretnének. A vállalkozóval is ismertettük a kifogásokat, aki igyekszik megfelelni az ellátottak igényeinek. A 2014.évi ételadagok HÓNAP Helyben étkezők idősek klubja Gondozói kiszállítás Balatonboglár Gondozói kiszállítás Ordacsehiben SEN január február március ÖSSZE

4 április május június július augusztus szeptember október november december összesen Gyermekjóléti feladatok (Szakmai létszám: 1 fő) Személyi és tárgyi feltételek A Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységét a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. előírásai szerint végzi. A Gyermekjóléti Szolgálat 2015 szeptemberétől a Dózsa György utca 45. sz alatt az Alapszolgáltatási Központ épületében működik, egy fő szociális munkás végzettségű családgondozóval látja el feladatát. A Gyermekjóléti Szolgálat 1 irodahelységgel, riportszobával, váróhelyiséggel, vizesblokkal rendelkezik. A tárgyi feltételek közül biztosított: telefon, számítógép, nyomtató, internet elérés. A területi (Ordacsehi- Szőlőskislak) munkavégzéshez a települések között saját autó használata, költségtérítéssel biztosított. Így az ügyfélfogadási időt felváltva és a törvény által előírt 20 óra terep munka és 20 óra irodai munka formájában biztosítjuk. A terepmunka magába foglalja, a jelzőrendszeri tagokkal való kapcsolattartást és a családokkal, gyermekekkel történő együttműködést. Családlátogatásokat, esetkonferenciákat, védelembe vételi tárgyalásokat, rendőrségi ügyek lebonyolítását valamint, az oktatási intézményekkel, egészségügyi intézményekkel, a rendőrség, bíróság, gyermekotthonok, alapítványok, civil szervezetekkel történő együttműködést és a segítő munkát, ügyintézést. A Gyermekjóléti Szolgálat családgondozójának tevékenysége: A Gyermekvédelmi Szolgálatnak hozzá kell járulnia a gyermekek testi, lelki, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődésének, jólétének, családban történő nevelkedésének elősegítéséhez Ennek elősegítése érdekében a családgondozó feladatai: a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról,ellátásokról tájékoztatás ad. a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutást megszervezi. a problémának megfelelő szakemberhez történő továbbirányítása, más intézményhez történő továbbirányítás. Fontos a munka során, hogy a külsős tanácsadók (pl. pszichológus, fejlesztő pedagógus) tevékenysége is az összehangolt munka részét képezze szabadidős programokat szervez, azokról tájékoztatást ad. A szolgálat a gyermek számára olyan szabadidős programokat közvetít illetve lehetőségeinkhez mérten szervez, amelyek a családban jelentkező nevelési problémák és hiányosságok káros hatásainak enyhítését célozzák,illetve megszervezése a rossz szociális helyzetben lévő szülőknek aránytalan nehézséget okozna. segíti a hivatalos ügyek intézését. A veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése érdekében intézkedéseket tesz, hatósági intézkedést kezdeményez, továbbá megszünteti a veszélyeztetettséget.

5 A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében működteti az észlelő és jelzőrendszert. Feltárja a veszélyeztetettséget előidéző okokat, és ezek megoldására javaslatot készít. Munkája során együttműködik, és folyamatosan munkakapcsolatot alakít ki az illetékességi területén az ellátást végző szakintézményekkel, állami, egyházi, civil, és gazdálkodó szervezetekkel év során a jelzőrendszer tagjaival 6 alkalommal tartottunk jelzőrendszeri ülést, és március hónapban települési tanácskozást. Gyermek veszélyeztetettsége esetén javaslattal élhet védelembe vételre évben nem történt védelembe vételi tárgyalás, melynek során gyermek védelembe került volna év során ideiglenes hatályú elhelyezésre nem került sor. Hivatalos ügyek intézésének segítése,jogi segítségnyújtás. Bizonyos esetekben ( válás, gyermekelhelyezés, kapcsolattartás, gyermektartásdíj megelőlegezése, nagyszülői láthatás, családon belüli erőszak, bántalmazás) elsősorban a családgondozó személyében történik a tanácsadás, információ szolgáltatás, továbbirányítás az ügyfelek részére. A Mobil Jogsegélypont szolgáltatása megszűnt. A továbbiakban csak más településeken elérhető. A családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében. A szolgálat célja, hogy segíthesse a szülő-gyermek kapcsolattartás optimálisabbá tételét, különösen azon családoknál, ahol a kapcsolattartás lebonyolítása sorozatos konfliktusok forrása, s ezek feloldásához képzett szakemberek segítségét elfogadják az érintettek. Az alapellátás keretén belül gondozott családok körében 70%-ra tehető a gyermekét egyedül nevelő, elvált, illetve válása után új kapcsolatot létesítő szülők száma. Így szinte napi rendszerességgel találkozunk a gyerekelhelyezés, kapcsolattartás legkülönfélébb problematikájával. Helyettes szülői szolgálat szervezése.a településen helyettesszülői hálózat nincs. Örökbefogadással kapcsolatos feladatok.az elmúlt évben örökbefogadás nem volt. Egy esetben történt érdeklődés, azonban az örökbefogadás feltételeit a kliens nem tudta vállalni. Bűnmegelőzési tevékenység én került sor a Rendőrség napja rendezvényre, mely a gyereknappal volt egybekötve. A gyerekek megnézhették a rendőrautót, rendőrségi eszközöket, vetélkedők kvízeken vehettek részt március, április hónapban osztályfőnöki óra keretében felsős évfolyamok drogprevenciós, bűnmegelőzést célzó előadásokon vettek részt előadások szervezése. 1 alkalommal sikerült megszervezni a csellengő diák programot, mellyel az iskolából igazolatlanul hiányzó gyerekeket próbáltuk kiszűrni 2014 évben megnövekedett a gyermekek szüleinek egymás közti konfliktusából, nem megfelelő kommunikációjából adódó szülő - gyermek kapcsolattartási problémák esete. Szolgálatunk egyre több esetben vesz részt a szülő-gyermek kapcsolattartásának megszervezésében, lebonyolításában. Több esetben a hatóságok jelölnek ki közreműködőként egy-egy kapcsolattartásban. Sokszor tapasztaljuk, hogy a szülők ahelyett, hogy megbeszélnék az esetleges problémákat, a hatóságokhoz mennek bejelentést tenni a másik szülő ellen. Az elvált szülők közti kommunikáció szinte teljesen megszűnik, csak arra épül, hogy hibát találjon a másik szülő nevelési módszereiben. Egyre több család kerül válsághelyzetbe a munkahely elvesztése, és az egyre súlyosbodó anyagi problémák végett. A biztosított segélyszerű ellátások és a közmunkás bér összege nem fedezi a család havi kiadásait, megélhetését. Emiatt a párkapcsolatban, házastársi viszonyban élő gyermekes családok több esetben igen nagy bizonytalanságban élik mindennapi életüket. Ez a létbizonytalanság sokszor a szülők, párok közti konfliktushelyzet kialakulásához, váláshoz, lelki terror, családon belüli bántalmazáshoz, káros szenvedélyek kialakulásához vezet. Mindezt tovább bővíti a munkanélküliségből adódó anyagi nélkülözés, mely a legtöbb esetben depresszióval, alkoholizmussal, agresszív, deviáns magatartással is társul. A gyermekneveléssel kapcsolatos problémák leginkább a kamaszkorban jelentkeznek. Jellemző a csavargás, szülő és gyermek közötti konfliktus, az esetleges dohányzás, a tankötelezettség

6 teljesítésének az elmulasztása. A szülők a megoldási lehetőségeket nem találják, ebben kell segítséget nyújtani számukra, továbbá a következetlen és eredménytelen gyermeknevelési módszerek elkerülése érdekében szükséges a családgondozó beavatkozása. Nagyon sok család küzd a létfenntartásukat veszélyeztető anyagi problémával, ami elmélyülni látszik, illetve tartóssá válik, ami közvetlenül befolyásolja a gyermekek életminőségét is. A szülők helytelen életvitele, a nem megfelelő pénzbeosztás mellett a hiteltartozások folyamatos növekedése (devizahitelek), a törlesztő részletekkel való elmaradás, a rezsitartozások összegyűlése, illetve gazdasági helyzet miatt egyre több család kerül nehéz anyagi helyzetbe. A szülők a megélhetési nehézségek miatt egyre több munkát vállalnak, ezzel párhuzamosan egyre kevesebb időt fordítanak gyermekeire. A gyermekek tanulmányi eredménye ezáltal romlik, szülői felügyelet, biztonság nélkül maradnak. Ezek együttes hatásának következtében a gyermekek háttérbe szorulnak, a szülőknek nincs elegendő türelme, figyelme gyermekére. A gyermekek ruháztatása egyre nagyobb gondot ró a családokra, új ruhákra egyre jobban nem telik. Ruhabörzét átszerveztük szeptembertől a ruhabörze folyamatos. Minden héten 1 nap ki van jelölve, amikor a rászorulók használt, de jó minőségű ruhákhoz juthatnak. Emellett lehetőség van az Evangelikus Egyház adománypontján hetente 2 alkalommal használt ruhához jutni. A társadalmi folyamatok felgyorsulása során azt is tapasztaljuk, hogy egyre komolyabb problémát okoz a gyermekek agresszív viselkedése egymással a mindennapi életszíntereken (iskola, utca, otthonuk stb.). Szükség lenne arra, hogy a gyermekekkel szakemberek kiscsoportokban foglalkozzanak az agresszió megelőzése, konfliktusok kezelése céljából. Gyakori problémaként jelentkezik a szülők nem megfelelő életvitele, gyakran találkozunk a szülők, akár a várandós édesanya erős dohányzásával is, de egyre gyakoribb a szülőknél is jelentkező internet függőség és az egyéb játékszenvedély felmerülése. Munkánk során egyre nagyobb problémát jelent a tankötelezettség elmulasztása. Sok fiatalkorú nem érzi kötelességének a tanórákon való részvételt. Feleslegesnek tartja az iskolát. A helyzet megoldásához a szülők együttműködésére is szükség lenne, de sok esetben ők maguk is tehetetlenek, illetve esetleg egyetértenek a hiányzással. Munkánk során gyakran tapasztaljuk azt is, hogy a családok és egyének nem ismerik fel saját anyagi korlátaikat, ezért túlvállalják magukat a pénzintézeti kölcsönök felvételével. A Balatonlellei Pedagógiai Szakszolgálat által biztosított pszichológussal jó a kapcsolatunk, hatékonyan tudunk együttműködni, de a kapacitása korlátozott. A növekvő problémák miatt egyre több személynek kell javasolni, hogy vegye igénybe a szakember segítségét a veszélyhelyzetek- bandázáskedélyjavító szerekhez való nyúlás és a szuicid hajlam, magatartászavarok, agresszió elkerülése érdekében. Szükség lenne helyben egy gyermekpszichológus segítségére, illetve az általános iskolában rendszeresen jelen lévő iskolapszichológusra ben ellátott gyermekek száma: Település Alapellátás Védelembe vétel Szakellátásban élő Összesen Balatonboglár Ordacsehi Összesen A kezelt problémák típusa az ellátott gyermekek száma szerint Anyagi, megélhetési, lakhatással összefüggő 21 Kizárólag tanácsadottként megjelent

7 Gyermeknevelési 5 Magatartászavar, teljesítményzavar 6 Családi konfliktus 7 Szülők, család életvitele 15 Fogyatékosság, retardáció 2 Összesen 56 A gyermekjóléti szolgálat szakmai tevékenységének adatai Szakmai tevékenység Szakmai tevékenységek száma Információnyújtás Segítő beszélgetés Tanácsadás Hivatalos ügyekben való közreműködés Családlátogatás Közvetítés más szolgáltatásokba Első véd. Vételi tárgyaláson való részvétel 1 1 Felülvizsgálati tárgyaláson való részvétel -átmeneti és tartós nevelésbe vétel -védelembe vétel Elhelyezési értekezlet, tárgyalás 1 1 Jogi tanácsadás 3 3 Konfliktuskezelés 11 5 Szakmaközi megbeszélés 6 Esetkonferencia 1 5 Örökbefogadással kapcsolatos ügyintézés 1 1 Adományozás Válsághelyzetben lévő várandós anya gondozása 3 1 Összesen évben. érkezett esetjelzések száma: 26 Egészségügyi szolgáltató-védőnői jelzés 4 Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgálat 2 Közoktatási intézmény 12 Rendőrség: 4 Ügyészség, bíróság 1 Állampolgár: 2 Önkormányzat, jegyző, gyámhivatal: 1 Összesen 26 Ellátott gyerekek száma Az intézményi beszámolók és a gyermekjóléti szolgálat munkája alapján a gyermekek veszélyeztetettségének okai a következők: - gyermeknevelési - anyagi, megélhetési problémák - munkanélküliség (ebből adódó feszültség, depresszió, bántalmazások) - gyermeki agresszivitás

8 - gyermekintézménybe való beilleszkedés - családi konfliktus, szülők közti nem megfelelő kommunikáció - szülők közti kommunikáció hiánya(főleg elvált) - szenvedélybetegség - szülői elhanyagolás (testi, lelki, mentális) - gyerekek egymással szembeni agressziója (fizikai bántalmazás, lelki terror) - gyermekek önértékelési zavarai - káros anyagok fogyasztása rejtett/nyilvános módon - bandázás - kortárscsoportnak való megfelelés - kötelességtudat hiánya (nevelési problémák) 2014-ben is minden jelzőrendszeri tag és a gyermekjóléti szolgálat hatékonyan próbált segíteni saját eszközeivel (fejlesztésekkel, logopédiai szolgáltatásokkal, szakkörökkel, szabadidős programokkal, adatlap, esetjelzések, együttműködés, járőrszolgálat teljesítés,) egy adott gyermek, család problémája esetén. A jelzőrendszeri tagokkal nagyon jó az együttműködés. Tavalyi elképzeléseink és megvalósulásuk: - A Közösségért Alapítvánnyal való együttműködési szerződést aláírtuk, Így azon személyeknek, akiknek mentális segítségre van szükségük, saját otthonukban kaphatnak segítséget. Az iskolában kiscsopotos foglalkozást pszichiáter segítségével nem sikerült megvalósítania magatartásproblémás gyermekekkel. -A 2014-es évben több szabadidős programot szerveztünk. Gyalogtúra volt a bugaszegi téglavárhoz (16 gyermek részvételével) Részt vettünk a Várdomb és Szabadidőpark nyílt napján (15 gyermek részvételével) Fonyódi Kulturális Központ ingyenes kézműves-foglalkozásán vettünk részt, majd az új játszóparkot néztük meg (10 gyermek részvételével) Önkormányzati és SOS Alapítványi támogatással valósult meg nagyobb kirándulásunk, melynek célja Patca Katica tanya volt ahol a szülők a gyerekekkel tölthettek el egy napot (25 gyermek és 14 felnőtt részvételével) További elképzeléseink és céljaink: A szabadidős programra nagyon nagy az igény, mivel anyagi forrás nem áll rendelkezésre ezért szükség van a támogatási lehetőségek felkutatására, és a szabadidős programok megszervezésére. Szükség lenne a gyermekpszichológusra a városban, ennek fejlesztése, esetlegesen a Közösségért Alapítványon keresztül. Együttműködés bővítése az Élelmiszerbankkal Családsegítő szolgálat (Szakmai létszám: 1 fő) A 2014-es évben a családsegítést igénybe vevők száma az előző évekhez képest nem emelkedett. A szolgáltatást igénybevevők száma: 179 fő Az igénybe vevők közül az új: 71 fő A régi igénybevevők száma: 108 fő Sajnos a statisztikák alapján a segítségre szorulók jelentős része egyedülálló, elvált, nyugdíjas vagy gyermekét egyedül nevelő kliensekből állt. Legtöbbjük alulképzett, csak 8 általános iskolai végzettséggel rendelkeztek. Azok, akiknek szakmájuk volt, legtöbbjük nem a végzettségének megfelelő munkakörben dolgozott. A munkaerő-piaci helyzet semmit sem változott. Az álláskeresők száma tovább növekedett. A közfoglalkoztatásban dolgozók száma nőtt.

9 A szociális problémák enyhítése miatt néhányan igénybe vették az egyszeri meleg ételhez való hozzájutás lehetőségét. Szinte mindenki kérte, hogy az önkormányzat vállalja át a társadalombiztosítási díj kifizetését. Ez azért is fontos, mert a többségük kisebb mértékben egészségkárosodott. A hajléktalanok száma nem nőtt. Látókörben vannak olyanok, akik barátoknál töltötték a telet, mivel a lakásukat elveszítették. Szerencsére az idei tél sokkal enyhébb volt, így krízishelyzetek nem alakultak ki. Egyre több háztartásba feltöltő-kártyás mérőóra van felszerelve, mert közüzemi tartozásuk volt. Már a szociálisan rászorultak a gázszolgáltatásra is igényelhetik a feltöltős mérőóra felszerelését. A feltöltőkártyás mérőóra felszerelése, takarékosságra ösztönzi a családokat és az esetleges pénzhiány miatt az órákat nem viszik el, és ez által a visszakapcsolási díj költségét nem kell kifizetniük. Statisztikai adatok A jelentési időszakban az esetkezelések száma - a külön jogszabályban meghatározott jellegük szerinti bontásban Esetkezelés jellege szerinti megoszlás I. félév II. félév összesen 1. Információnyújtás Ügyintézés Tanácsadás Közvetítés más szolg Mentális esetkezelés Segítő beszélgetés Továbbirányítás Jogi tanácsadás Összesen: A családsegítő tevékenység kezelt probléma típusai 1. Életviteli Családi-kapcsolati Lelki-mentális Gyermeknevelési Anyagi Foglalkozással kapcsolatos Egészségkárosodás köv Ügyintézéshez segíts Információkérés Krízishelyzet Összesen: Az adatok és eloszlásuk az előző évhez hasonlóan alakultak. Kisebb növekedés volt tapasztalható. Egyre többen kérik a segítségnyújtást. 22 fő rendszeres szociális segélyezett és 25 fő családsegítésben részesült. Esetjelzések továbbra is érkeznek intézményektől, magánszemélyektől egyaránt. Ezek

10 minden esetben családlátogatás és környezettanulmányok készítésével kivizsgálásra kerültek és megfelelő intézkedések megtörténtek. Ősztől a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálat a Dózsa György utcai épületében működik,a kliensek elég hamar megszokták, hogy máshol tudnak elérni bennünket. Jogi segítségnyújtás Továbbra is jól működött a jogi segítségnyújtás, mely minden hónap páros hétfőjén óráig lehetett igénybe venni. Sajnos a Jogpont Plusz szolgáltatás napjával megszűnt. A továbbiakban a szolgáltatás Fonyódon és Balatonföldváron elérhető. Programok Program megnevezésehelye Időpont A résztvevők köre Kirándulás Bodajk-Kisbér Nyugdíjasok Csókakő- Székesfehérvár Rendőrségi Gyereknap Ordacsehi Általános iskolások és óvodások Rendőrségi Gyereknap Balatonboglár Általános iskolások és óvodások Platán Gyalogtúra Balatonboglár gyerek 3 felnőtt Téglamúzeum Önéletrajzírás Balatonboglár fő rendszeres szociális segélyezettek Falunap Ordacsehi Ordacsehi lakosok KOMP Bűnmegelőzési Balatonboglár fő rendszeres szociális segélyezettek program Kirándulás Balatonszentgyörgy Nyugdíjasok Csillagvár Várdombi kalandok Balatonboglár fő Sportnap Idősek világnapja Kirándulás vonattal Kézműves foglalkozás Adománygyűjtés Kirándulás Balatonboglár Nyugdíjasok Fonyód Játszótér Kulturális Központ Balatonboglár TESCO Patca Katica tanya fő ,5 kg tartós élelmiszer 287 fő részére gyermek 14 felnőtt Adománygyűjtés Máltai család Szeretetszolgálat Balatonlelle Karácsonyi műsor Balatonboglár Idősek klubja Továbbképzés, szakmai tanácskozás KÉPZÉS, TUDÁS, TÁMOGATÁS Együttműködés és egymástól tanulás (Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar Jelzőrendszeri megbeszélések

11 A jelzőrendszeri szakmaközi értekezletein igyekeztünk az aktuális változásokról informálni a szakembereket, ezzel is erősítve az együttműködéseket. Időpont Téma Tájékoztatás a évi munkatervről / javaslatkérés / Aktuális problémák megbeszélése Bemutatkozik Kosaras Ildikó a Fonyódi Járási Hivatal Szociális és Gyámhivatalának vezetője Az új Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) legfontosabb változásai Kikötő Gyermekotthon bemutatása Helyettes szülői hálózat szervezése Fogyatékkal élő gyermekek családtagjainak részére kerekasztal beszélgetés A Közösségért Alapítvány munkájának bemutatása -Együttműködés lehetőségeinek megbeszélése Gyógytestnevelés helyzete, bemutatása Nagy Bernadett gyógy testnevelő Somogy Megyei pedagógiai Szakszolgálattól Fonyódi Tagintézmény Balatonlellei telephely munkatársa Aktuális problémák megbeszélése A gyermeki jogok világnapján megrendezett Országos Gyermekvédelmi Konferencia üzenete 2014.év zárása Települési tanácskozás A gyermekjóléti szolgáltatás során működtetett észlelő és jelzőrendszer évi működésének és tevékenységének értékelése: - Gyermekjóléti alapellátás valamennyi formájának áttekintése (alapellátottak, védelembe vétel, ideiglenes- és átmeneti elhelyezés, családból történő kiemelés), észlelő és jelzőrendszer működésének, valamint a gyermekjóléti szolgálat munkájának évi értékelése. - Családsegítő Szolgálat évről szóló beszámolója. Köszönjük az önkormányzatoknak és mindazoknak a segítségét, akik bármilyen módon (adomány, hozzájárulás, társadalmi munka stb.) hozzájárultak ahhoz, hogy feladatunknak eleget tegyünk, céljainkat elérjük. Tisztelettel kérem a 2014.évi beszámoló elfogadását! Balatonboglár, Tisztelettel: Koós Marianna intézményvezető Határozati javaslat: Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ beszámolóját a 2014.évben végzett feladatok ellátásáról elfogadja. Felelős: Márton László polgármester Határidő: 30 nap

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-2/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 24-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Eplény községben

Részletesebben

BESZÁMOLÓ 2011. ÉVRŐL

BESZÁMOLÓ 2011. ÉVRŐL Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 06-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből A képviselő-testület Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 8/2012.

Részletesebben

Beszámoló a Gondozási Központ, Báta településén végzett 2012 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról

Beszámoló a Gondozási Központ, Báta településén végzett 2012 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról 2. napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 17-i ülésére Beszámoló a Gondozási Központ, Báta településén végzett 2012 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2012. év munkájáról Polgár település

Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2012. év munkájáról Polgár település Polgári Kistérség Többcélú Társulás Kistérségi Szolgáltató Központjának Gyermekjóléti Szolgálata Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2012. év munkájáról Polgár település Polgár városában a Gyermekjóléti

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2014. év munkájáról

Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2014. év munkájáról Polgár Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltató Központjának Gyermekjóléti Szolgálata Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2014. év munkájáról A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermekek

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ munkájáról Előkészítette: Kádasné Öreg Julianna igazgató Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

BESZÁMOLÓ a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Karcag Városi Önkormányzat Jegyzője Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK ALAKULÁSÁRÓL A 2010. ÉVBEN KÉSZÍTETTE: OROSZNÉ VERBA JULIANNA GONDOZÁSI KÖZPONT VEZETŐ

B E S Z Á M O L Ó A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK ALAKULÁSÁRÓL A 2010. ÉVBEN KÉSZÍTETTE: OROSZNÉ VERBA JULIANNA GONDOZÁSI KÖZPONT VEZETŐ B E S Z Á M O L Ó A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK ALAKULÁSÁRÓL A 2010. ÉVBEN KÉSZÍTETTE: OROSZNÉ VERBA JULIANNA GONDOZÁSI KÖZPONT VEZETŐ 1 A jelenlegi szociális gondoskodás rendszere, melyet számos

Részletesebben

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni! A döntéshez egyszerű többség szükséges!

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni! A döntéshez egyszerű többség szükséges! ELŐTERJESZTÉS Szatymaz Község Képviselő-testületének Előterjesztő: Mákos Istvánné jegyző Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás 2014. évi átfogó értékelése Iktatószám: 446/2015/C1 Melléklet:

Részletesebben

Beszámoló a 2013. évi gyermekjóléti feladatok ellátásáról

Beszámoló a 2013. évi gyermekjóléti feladatok ellátásáról KAZINCBARCIKAI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Beszámoló a 2013. évi gyermekjóléti feladatok ellátásáról Készítette: István Zsolt igazgató Tátrai Ildikó intézményi egységvezető Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2013. év munkájáról Polgár település

Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2013. év munkájáról Polgár település Polgár Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltató Központjának Gyermekjóléti Szolgálata Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2013. év munkájáról Polgár település Polgár városban a Gyermekjóléti

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2013. május 22-én Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében tartott testületi ülésről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2013. május 22-én Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében tartott testületi ülésről. Jegyzőkönyv Készült: 2013. május 22-én Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében tartott testületi ülésről. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester Dr. Tarcali

Részletesebben

Beszámoló az Alsózsolcai Gondozási Központ. 2013. évi munkájáról

Beszámoló az Alsózsolcai Gondozási Központ. 2013. évi munkájáról Emlékezz arra, hogy segíteni kell azokon, akik rászorulnak. Emlékezz arra, hogy önzetlen légy, fáradhatatlan, becsületes, igazmondó és önfeláldozó. Felejtsd el, ha félsz! Felejtsd el, ha gonosz indulataid

Részletesebben

B e s z á m o l ó. az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

B e s z á m o l ó. az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Fodorné Szabó Mária B e s z á m o l ó az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Tisztelt

Részletesebben

Beszámoló. a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról

Beszámoló. a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról Gondozási Központ 7140 Bátaszék, Budai út 21. Tel.: 74/ 491-622; 74/ 591-113 Beszámoló a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére Siófok Város Gondozási Központja 8600 Siófok, Korányi S. u. 1/a Telefon: 84-311-013 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014-03-20. Dr. Pavlek Tünde jegyző ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

B e s z á m o l ó. az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

B e s z á m o l ó. az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Fodorné Szabó Mária B e s z á m o l ó az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ALAKULÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN 2012. ÉVBEN

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ALAKULÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN 2012. ÉVBEN SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ALAKULÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN 2012. ÉVBEN Alsózsolca Város helyi adottságai 1 Alsózsolca Borsod Abaúj - Zemplén megyében, Miskolc Megyei jogú várostól 10 km-re

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 23-i ülésére Tárgy: Beszámoló - átfogó értékelés - Zirc városban végzett gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2009. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző Tárnok Lászlóné aljegyző Igazgatási osztály munkatársai Véleményező

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása.6

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 43/2012. (V. 14.) KT. sz.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány Kossuth L. u. 18. titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040., Fax: 24/521-056. www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata

Részletesebben

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április Átfogó értékelés Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről Budapest, 2013. április 1 Bevezetés 3 1. Demográfiai mutatók 4 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli,

Részletesebben

Beszámoló. a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat. Gyermekjóléti Szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről

Beszámoló. a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat. Gyermekjóléti Szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről Beszámoló a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Gyermekjóléti Szolgálatának 2013. évi tevékenységéről Sárrétudvari, 2014. április. 14. 2 A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Gyermekvédelmi beszámoló 2013. év Az 1997. évi. XXXI. törvény 96.. (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó. 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó. 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 2 Bevezetés Az önkormányzat gyermekvédelmi feladatait a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1729-3/2015. 28. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testületnek az önkormányzat

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ Szakmai Program 2012. augusztus 15. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben