Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni! A döntéshez egyszerű többség szükséges!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni! A döntéshez egyszerű többség szükséges!"

Átírás

1 ELŐTERJESZTÉS Szatymaz Község Képviselő-testületének Előterjesztő: Mákos Istvánné jegyző Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás évi átfogó értékelése Iktatószám: 446/2015/C1 Melléklet: Előterjesztés, határozati javaslat Készítette: Szűcsné Sáringer Ibolya igazgatási üi. Deák Andrea igazgatási üi. Véleményezésre bemutatva: Humán Bizottság Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni! A döntéshez egyszerű többség szükséges! Törvényességi véleményezésre bemutatva: április 8.

2 Ikt.sz.:446/2015/U1 Ügyintéző: Deák Andrea Szatymaz Község Képviselőtestületének S z a t y m a z Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás átfogó értékelése Tisztelt Képviselőtestület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) 96.. (6) bekezdése értelmében, a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31. napjáig külön jogszabályban meghatározott adattartalommal - átfogó értékelést készít, melyet a képviselőtestület megtárgyalását követően meg kell küldeni a Gyámhatóságnak. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet (továbbiakban Gyer.) 170/A. -a szerint az átfogó értékelés tartalmi követelményeit a rendelet 10. számú melléklete tartalmazza. A Gyvt., valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. ( XII.23.) Kormányrendelet 1. -a szerint a gyámhatóság feladat- és hatásköreit a települési önkormányzat jegyzője, a járási gyámhivatal, továbbá a megyei szociális és gyámhivatal gyakorolja. Fenti Kormányrendelet 3 (1) bek. alapján az önkormányzat jegyzőj e az alábbi feladat- és hatásköröket látja el: gyámhatósági ügyekben megkeresésre környezettanulmányt készít, megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, megállapítja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek gyámjául rendelt, tartásra köteles hozzátartozó kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra való jogosultságát, megállapítja az óvodáztatási támogatásra való jogosultságot, ellátja a törvényben, vagy kormányrendeletben hatáskörébe utalt egyéb gyermekvédelmi és gyámügyi feladatokat, megállapítja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, nagykorúvá vált gyermek hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetének fennállását.

3 2 Fentiek alapján, illetve a jogszabályi előírásoknak megfelelően a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásról az alábbiakban számolok be: I. A település demográfiai mutatói évben Korcsoport Férfi Nő Együtt felett Összesen: I.1. Lakosságszám alakulása Év Lakosságszám II. Az önkormányzat által nyújtott pénzbelibiztosítása: és természetbeni ellátások II.1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítás célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult azokra a támogatásokra (tankönyv, étkezés), melyek a rendszeres gyermekvédelmi támogatás folyósításával párhuzamosan megillették a gyermekeket. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek az alábbi kedvezményekre jogosult: Gyermekétkeztetés esetén a) a bölcsődés, az óvodás, az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után az intézményi térítési díj 100 %-át kedvezményként kell biztosítani b) az a) pont alá nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 50 %-át kell normatív kedvezményként biztosítani. 2. Egyszeri támogatás: Ha gyermek, vagy fiatal felnőtt rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjában, és november 1-jén fennáll tárgyév november hónapjában egyszeri támogatást folyósít gyermekenként 5.800,- Ft összegben Erzsébet utalvány formájában. 3. Tankönyvtámogatás

4 3 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők Év Családok száma Gyermekek száma év (december 31.) Egyszeri támogatásban részesülők Év Gyermek száma Ft augusztus , november ,- II.1.1. Egyéb, külön jogszabályban meghatározott kedvezmények 2013.szeptember 1-től változott a hátrányos helyzetű és halmozottam hátrányos helyzetű gyermekek jogosultsági feltételeit meghatározó rendelkezés. A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. Törvény 67/A hatályos rendelkezései szerint: Hátrányos helyzetű Az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll: a./ a szülő, vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, b./ szülők alacsony foglalkoztatottsága c./ gyermek elégtelen lakókörnyezete Halmozottan hátrányos helyzetű a gyermek, ha a fenti körülmények közül legalább kettő fennáll, valamint a nevelésbe vett gyermek, utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt. A hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet megállapítását a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság elbírálásával egyidejűleg kérheti a szülő (vagy fiatal felnőtt), s a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény időtartamára állapítható meg évben 1 fiatal felnőtt részére került a halmozottan hátrányos helyzet megállapításra, a szülők alacsony iskolai végzettsége és alacsony foglalkoztatottsága miatt. II.2. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerül rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthető. Elsősorban azokat a gyermekeket, illetve családokat kell alkalmanként rendkívüli támogatásban részesíteni, akiknek az ellátásáról más módon nem lehet gondoskodni, illetve az alkalmanként jelentkező többletkiadások miatt anyagi segítségre szorulnak évben a Sztv. módosítása miatt nem volt ilyen támogatási forma, ezért nem is került megállapításra.

5 4 II.3. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek gyámjául rendelt hozzátartozó jogosult, aki a) a gyermek tartására köteles, és b) nyugellátásban, vagy baleseti nyugellátásban, vagy nyugdíjszerű rendszeres szociális pénzellátásban, vagy időskorúak járadékában részesül. A kiegészítő gyermekvédelmi támogatás havi összege - gyermekenként - az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 22 százaléka. a) a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév július hónapjában - a július hónapra járó kiegészítő gyermekvédelmi támogatás összege mellett -, b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjában - a november hónapra járó kiegészítő gyermekvédelmi támogatás összege mellett - pótlékot folyósít évben támogatást kérő nem volt. II.4. Óvodáztatási támogatás A települési önkormányzat jegyzője annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeknek a szülője részére, aki a három-, illetve négyéves gyermekét beíratta az óvodába, továbbá gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járatásáról, és akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll tárgyév június hónapjában, illetve tárgyév december hónapjában, pénzbeli támogatást folyósít. A pénzbeli támogatás folyósításának további feltétele, hogy a gyermek felett a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő, illetve ha mindkét szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, mindkét szülő a jegyzői eljárásban önkéntes nyilatkozatot tegyen arról, hogy gyermekének hároméves koráig legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen július december évben támogatást kérő nem volt. II.5. Gyermekétkeztetés megoldásának statisztikai adatai: módjai, kedvezményben részesülők Az iskolás és óvodáskorú gyermekek étkeztetése intézményfenntartó társulás keretében működik. A Petőfi utcai iskola felújított konyhájában helyben főzik az ételt és a szintén felújított ebédlőjében kerül a gyermekek részére tálalásra. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők az étkezés teljes összegét, míg a 3 gyermekesek és a tartósan betegek az étkezési térítési díj 50 %-át kapják normatív kedvezményként.

6 5 Iskolai étkezők havi bontásban. Hónap Étkezők száma Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők 3 gyermekesek Tartósan betegek Diétás étkezők Óvodai étkezők havi bontásban Hónap Étkezők száma Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők 3 gyermekesek Tartósan betegek Diétás étkezők III. Az önkormányzat által ellátások bemutatása: biztosított személyes gondoskodást nyújtó III.1. Gyermekjóléti Szolgálat A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő

7 6 nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. (1997. évi XXXI. tv. 39. (1)) A Gyermekjóléti Szolgálat január 1-jétől a Szegedi Kistérség Többcélú Társulás Egyesített Szociális Intézmény keretében működik. A működési engedélyt július 05. napján a Dél-Alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala adta ki, határozatlan időre szóló működési engedéllyel. III.1.1. A gyermekjóléti szolgáltatás célja A gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítése, a veszélyeztetettség, valamint a gyermek családból történő kiemelésének a megelőzése a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 38. -ával összhangban. III.1.2. Ellátottak köre Kiterjed a gyermekjóléti szakellátásban részesülő gyermekekre és szülőjére, törvényes képviselőjére, a fiatal felnőttre, továbbá az ellátást nyújtó személyre és intézményre. A gyermekjóléti szolgáltatás megszervezése során törekedni kell arra, hogy az szükség szerint kiterjedjen a településen élő valamennyi gyermekre (Gyvt. 39. ) III.1.3. Személyi feltételek A Gyermekjóléti Szolgálat vezetője az intézményvezető. A gyermekjóléti szolgálat feladatait egy fő családgondozó látja el szeptember végéig a családgondozó Makai-Szűts Gabriella volt, majd GYES-re ment, helyettesítését októbertől Kiss Norbert családgondozó látja el. III.1.4. Tárgyi, működési feltételek A településünkön a gyermekjóléti szolgáltatás integrált intézményi keretek között történik: az idősek klubja, étkeztetés, házi segítségnyújtás, tanyagondnoki szolgáltatás, családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás működik a Gondozási Központban. Egy pályázatnak köszönhetően az intézmény teljes felújítását végezték el, 2011 augusztusában visszaköltözhetett a Gondozási Központ az épületbe. A felújítás során egy új gyermekjóléti irodát alakítottak ki, így a családsegítő szolgálattól külön helyiséget kapott a gyermekjóléti szolgálat. A gyermekjóléti szolgáltatás rendelkezik saját használatú számítógéppel, fénymásolóval. Internet elérhetőség is van. III.1.5. A feladatellátás szakmai tartalma és módja A gondozótevékenységet az SZKTT ESZI Gyermekjóléti Központ, Szeged alkalmazottja, vagy az általa megbízott szakember látja el. A Gyermekjóléti Szolgálat szolgáltatás közvetítésével is elősegíti a gyermek vagy családtagja hozzájutását nem a szolgálat által nyújtott szolgáltatásokhoz is.

8 7 A Gyermekjóléti Szolgálat szervezési feladatai körében gondoskodik a szabadidős programoknak, valamint a gyermekvédelmi feladatokat ellátó személyek és intézmények együttműködésének szervezéséről. A szolgálat feladatai: folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét, meghallgatja a gyermek panaszát és lehetőség szerint intézkedik annak orvoslása érdekében, elkészíti a védelembe vett gyermek gondozási-nevelési tervét, szervezi a helyettes szülői hálózatot, segíti a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását, elősegíti, ösztönzi az igényeknek megfelelő új kezdeményezések, szolgáltatások bevezetését, szorosan együttműködik a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálattal és az illetékes Gyámhivatallal. A gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében: tájékoztatást nyújt a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról, valamint azok igénylésének rendjéről, családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés és káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadást nyújt, vagy az ezekhez való hozzájutást szervezi, a szociális válsághelyzetben lévő várandós anyát támogatja, segíti, tanácsokkal látja el, szabadidős programokat szervez, segítséget nyújt a segítséget kérőnek szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, hivatalos ügyek vitelében. A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében: a. veszélyeztetettséget észlelő- és jelzőrendszert működtet, b. elősegíti az egészségügyi-, szociális- és oktatási intézmények, karitatív- és civil szervezetek, valamint magánszemélyek részvételét a megelőzésben, (az intézményekkel való együttműködést szervezi és tevékenységüket összehangolja), c. segíti a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárását, megoldásukra javaslatot készít. A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében: családgondozást folytat a családban jelentkező krízis, működési zavarok megoldásáért, elősegíti a családi konfliktusok megoldását különösen válás, gyermekelhelyezés, kapcsolattartás esetén, egészségügyi és szociális ellátást, valamint hatósági beavatkozást kezdeményez, javaslatot készít a gyermek családból történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására.

9 8 A családból kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében: családgondozás biztosítása a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához, utógondozás biztosítása a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez. A Gyermekjóléti Szolgálat feladatait a családgondozó végzi, szoros együttműködésben az egészségügyi-, szociális-, gyermekvédelmi- és oktatási intézményekkel, karitatív- és civil szervezetekkel. A feladatellátás családlátogatás és fogadóóra keretében is történhet. III.1.6. A Gyermekjóléti Szolgálat forgalmi adatai Gondozási esetek száma Érintett gyermekek száma december 31-én Alapellátásban lévő: Védelembe vett: 5 4 Átmeneti nevelésben 6 2 lévő: Ideiglenes hatályú 0 1 elhelyezés Összesen: 35 gyermek (21 család) 24 gyermek (15 család) év folyamán ellátott gyermekek száma: 24 fő. Érintett gyermekek száma december 31-én A jelzőrendszer által küldött jelzések száma december 31-ig: Kitől érkezett Küldött jelzések száma Egészségügyi szolgáltató 11 - ebből védőnői jelzés 11 Személyes gondoskodást nyújtó szociális 1 szolgálat Közoktatási intézmény 10 Napközbeni kisgyermek ellátást nyújtók 1 Átmeneti gondozást biztosítók 0 Rendőrség 3 Ügyészség, bíróság 0 Állampolgár 2 Önkormányzat (jegyző), gyámhivatal 4 Összesen 32

10 9 III.1.7. Ügyfélforgalom alakulása a probléma típusa szerint: Gyermekjóléti szolgáltató tevékenység a kezelt probléma típusa és az ellátott gyermekek száma szerint (egy kliensénél több probléma is felmerülhet): Megnevezés Kezelt problémák száma Anyagi (megélhetéssel, lakhatással 9 összefüggő stb.) Gyermeknevelési 1 Gyermekintézménybe való beilleszkedési 6 nehézség (iskolai hiányzás is) -ebből iskoláztatási támogatás 3 felfüggesztése Magatartászavar, teljesítményzavar 4 Családi konfliktus 5 Szülők vagy család életvitele 10 Szülői elhanyagolás 4 Családon belüli bántalmazás 1 Szenvedélybetegségek 1 Fogyatékosság, betegség, retardáció 0 Összesen: december 31-ig szabálysértést, bűncselekményt elkövetett gyermekek száma, akikről jelzés érkezett: 2 fő fiatalkorú - aki szabálysértést követett el III.1.8. Napi tevékenység: Megnevezés Szakmai tevékenység száma Ügyfélforgalom 249 Információnyújtás 122 Segítő beszélgetés 172 Tanácsadás 101 Hivatalos ügyben való közreműködés 12 Családlátogatás 125 Közvetítés más szolgáltatásba 12 Védelmes tárgyalás, felülvizsgálat 23 Átmeneti nevelésbe vétel, elhelyezési értekezlet, 1 tárgyalás Pszichológiai tanácsadás 0 Jogi tanácsadás 0 Konfliktuskezelés 1 Szociális válsághelyzetben lévő várandós anya 0 gondozása Adomány 0

11 III.1.9. Feladat értékelések: évben a Gyermekjóléti szolgálatnál 35 gyermeket gondoztak évben a gyermekek veszélyeztetettségének kialakulásában főképp magatartási, környezeti és anyagi okok szerepeltek a legnagyobb számban, azaz: o o o o o a szülők munkanélkülisége: egyik vagy mindkét szülőnek nincs munkája, kedvezőtlen lakáskörülmények, egészségtelen lakásviszonyok a gyermeknevelésben, gondozásában felmerülő problémák: elhanyagolás; szülői felügyelet hiánya; szülők kifogásolható életmódja; nem biztosítják a gyermeknek az iskolába járáshoz szükséges feltételeit szülők közötti konfliktus, melyek a gyermek előtt zajlanak valamint a gyermeknek felróható magatartási problémák: 10 órát meghaladó igazolatlan hiányzás, csavargás tanítási időben, iskolai és tanulási problémák Az intézményben működő ingyenes szolgáltatások: Jogi és pszichológiai tanácsadás IV. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések: évben nem volt ellenőrzés. V. Bűnmegelőzési program bemutatása: 2014 évben nem készült Bűnmegelőzési program. VI. Együttműködés, kapcsolattartás: A Gyermekjóléti Szolgálat feladatait a családgondozó végzi, aki működési területén észlelő-jelzőrendszert szervez és koordinál, melynek tagjai az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői szolgálat, a háziorvos, a házi gyermekorvos, a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, így különösen a családsegítő szolgálat; közoktatási intézmények, így különösen a nevelési-oktatási intézmény, nevelési tanácsadó; rendőrség, az ügyészség, bíróság, a pártfogó felügyelői szolgálat, akik kötelezően működnek együtt a helyi gyermekvédelmi feladatok terén. A gyermekvédelmi törvény alapján ezeknek az intézményeknek a feladata, hogy a gyermek családban történő nevelkedését elősegítse és az ehhez szükséges mind anyagi, mind erkölcsi - segítséget a szülőknek megadja, hiszen a gyermek alapvető jogainak védelme és jogainak érvényesítése kötelesség. Ennek végrehajtáshoz a több különböző területen dolgozó szakember szoros együttműködésére van szükség, mely együttműködés községünkben hatékony és korrekt szakmai kapcsolaton alapszik.

12 11 Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok évi ellátásáról szóló átfogó értékelést tárgyalja meg és fogadja el. Határozati javaslat Szatymaz Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 96.. (6) bekezdése alapján, a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények alapján készített, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelést megtárgyalta és azt a jegyzőkönyv mellékletében foglaltak szerint elfogadta. Szatymaz, április 09. Mákos Istvánné sk. jegyző Szatymaz Község Képviselőtestülete./2015. ( ) KT. határozatával a Gyvt (6) bekezdése által előírt átfogó értékelést megvitatta és elfogadta. Szatymaz, hó.nap. Mákos Istvánné jegyző

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012.

Részletesebben

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 41. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2015. április 17-i ülésére Tárgy: Beszámoló az

Részletesebben

Szelevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus hó 12. napján tartandó ülésére

Szelevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus hó 12. napján tartandó ülésére Szelevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus hó 12. napján tartandó ülésére Tárgy: Szelevény Község Önkormányzatának 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

Beszámoló a Sajókaza mikkrokörzetszuhakálló településen 2009 évben végzett munkájáról

Beszámoló a Sajókaza mikkrokörzetszuhakálló településen 2009 évben végzett munkájáról N a p p a l i S z o c i á l i s K ö z p o n t é s G y e r m e k j ó l é t i S z o l g á l a t V e z e t ő j é t ő l 3 7 2 0. S a j ó k a z a, P e t ő f i ú t 1-3. T e l : 4 8 / 5 0 5-2 0 9, 4 8 / 5 0 5-2

Részletesebben

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai program Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2013. július 1. Intézményi történeti áttekintés Az Idősek Klubját 1975. évben alapította Hort Község Tanácsa.

Részletesebben

Beszámoló. a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról

Beszámoló. a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról Gondozási Központ 7140 Bátaszék, Budai út 21. Tel.: 74/ 491-622; 74/ 591-113 Beszámoló a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések I. Általános rendelkezések 1.Az intézmény neve: Családsegítő Központ 2.Székhelye: 8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3. 3.Alapító: Berhida Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 4.Törvényességi felügyeletet

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

a gyermekvédelem helyi rendszeréről Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I. 30.) rendelete a 13/2006. (III. 31.) és a 6/2008. (III. 03.) rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt szövege a gyermekvédelem helyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Zirc városában végzett gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról Előadó:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére Siófok Város Gondozási Központja 8600 Siófok, Korányi S. u. 1/a Telefon: 84-311-013 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014-03-20. Dr. Pavlek Tünde jegyző ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

Javaslat. az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására

Javaslat. az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására Előterjesztő: székhely település polgármestere Előkésztő:

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Program 2012. március 1. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló Nyergesújfalu Város 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről

Tárgy: Beszámoló Nyergesújfalu Város 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. május 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló Nyergesújfalu Város 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1729-3/2015. 28. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testületnek az önkormányzat

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Szigliget

Szakmai beszámoló. Szigliget Szakmai beszámoló Szigliget Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. év Készítette: Dékány Györgyné Intézményvezető Kezet csak megfogni szabad Elveszíteni vétek Ellökni átok Egymásba

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2014.VII.31.) hatályos állapota A jel

Részletesebben

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Az Országgyűlés a jövő nemzedékért érzett felelősségtől vezérelve a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt

Részletesebben

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Az Országgyűlés a jövő nemzedékért érzett felelősségtől vezérelve a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt

Részletesebben

BESZÁMOLÓ ZSANAI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ ZSANAI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ ZSANAI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A gyermekjóléti szolgáltatás olyan speciális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Egységes szerkezetben a 18/2012. (VI.05.) és a 23/2012.(VIII.31.) Önkormányzati

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2012. április 25-ei ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2012. április 25-ei ülésére Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Címzetes Főjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2012. április 25-ei ülésére

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ Szakmai Program 2012. augusztus 15. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Nevelési Tanácsadó, Logopédiai Intézet Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Záradék: A Szervezeti és Működési Szabályzatot

Részletesebben

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Egészségügyi Igazgatási Főosztály 1097 Budapest, Gyáli út 2 6. 1437 Budapest, Pf. 839 Központ: (1) 476-1100 Telefon: (1) 215-5327 Telefax: (1) 215-5361 E-mail: igazgatas@oth.antsz.hu

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2005. április 21-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2005. április 21-én tartandó ülésére - GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2005. április 21-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a 2004. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló

Részletesebben

BESZÁMOLÓ 2011. ÉVRŐL

BESZÁMOLÓ 2011. ÉVRŐL Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 06-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből A képviselő-testület Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 8/2012.

Részletesebben

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI 2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI Családsegítő Szolgálat szakmai programja Bevezetés A családsegítés feladatát Polgár Város Önkormányzatának

Részletesebben