15. * A sejtbiológia gyakorlata Sejt- és szövettenyésztés: módszertani alapismeretek MADARÁSZ EMÍLIA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "15. * A sejtbiológia gyakorlata. 15.1. Sejt- és szövettenyésztés: módszertani alapismeretek MADARÁSZ EMÍLIA"

Átírás

1 15. * A sejtbiológia gyakorlata Sejt- és szövettenyésztés: módszertani alapismeretek MADARÁSZ EMÍLIA A sejt- és szövettenyészetek típusai Sejttenyészetek készítése Primer sejttenyészetek Sejtvonal tenyészetek indítása Felszíni sejttenyészetek A sejtek folyadékkörnyezete A sejtek szilárd környezete Sejtszámváltozás a sejttenyészetekben Bevezetés Az egyes szervek, szövetek, sejtek élettani tulajdonságainak elemzése sok esetben szükségessé teszi, hogy a szervezet sokoldalú szabályozó hatásaitól független körülmények között végezzünk vizsgálatokat. Fiziológiás sóoldatban néhány órán át fenntartott, ún. túlélő szervpreparátumok (békaszívkészítmény, bélpreparátum) felhasználásával már a múlt században születtek fontos szervélettani eredmények. A sejtbiológiai ismeretek gyarapodásával és a laboratóriumi eszköztár fejlődésével fokozatosan alakultak ki azok a módszerek, amelyek a természetes környezetükből kiemelt szövetszeletek és egyedi sejtek hosszú idejű, in vitro fenntartását lehetővé teszik. A tenyésztőedényben fenntartott vagy növesztett szövet- és sejtpreparátum kedvező kísérleti objektum, mert: I. Az élő sejtek folyamatos mikroszkópos megfigyelés mellett növekedhetnek. Elrendeződésük, beavatkozásokra adott morfológiai válaszaik közvetlenül detektálhatók. Mikroelektrofiziológiai, farmakológiai vizsgálatok egyedi élő sejteken végezhetők. Egyes gének hatásai transzfekció, génbevitel után közvetlenül tanulmányozhatók. II. A tenyészetben növekvő sejtegyüttes összetétele pontosan meghatározható és megfelelő eljárásokkal szabályozható. Előállíthatók kizárólag egyféle szöveti sejtet vagy többféle sejtet meghatározott arányban tartalmazó preparátumok. * A fejezetben a leggyakrabban alkalmazott sejtbiológiai vizsgálómódszereket, eljárásokat tekintjük át nem követjük a Jelenség,... stb. tagolást. 720

2 III. Nagyszámú (egyetlen tenyésztő tálcán 24, 96 vagy 384, ipari vizsgálatokra akár 1541), jó közelítéssel azonos preparátum állítható elő sorozatvizsgálatok számára. A nagyszámú preparátum viszonylag kevés élő szervezet feláldozásával létrehozható. A mikrotenyészetek (pl sejt 50 μl-nél kevesebb médiumban) alkalmazása a kezelésre használt anyagmennyiséget jelentősen csökkenti. IV. Sejtbiológiai és molekuláris biológiai módszerek felhasználásával folytonosan osztódó, geno- és fenotípus tekintetében azonos (klónozott) sejtek nagy tömege állítható elő nemcsak laboratóriumi vizsgálatok, hanem ipari alkalmazás (pl. ellenanyag-termelés) céljaira is. V. A sejtek folyadékkörnyezete könnyen változtatható és elemezhető. Hatóanyagok pontosan ismert koncentrációban juttathatók a sejtek környezetébe, és a sejtek által kibocsátott anyagok mennyisége folyamatosan ellenőrizhető. Az előnyös feltételek magyarázzák, hogy mára a sejt- és szövettenyészet a modern biológiai kutatások szinte minden területén alapvető kísérleti objektummá vált. A kísérletek tervezésénél és az eredmények élettani/farmakológiai értékelésénél azonban nem szabad megfeledkezni arról, hogy tenyészetmodellen megfigyelt reakciók nem jelzik biztosan az azonos típusú sejtek in vivo várható válaszait. Az in vitro sejtreakciók a sejtek lehetséges saját válaszai, amelyek a sokszorosan szabályozott in vivo környezetben nem, vagy jelentős eltérésekkel valósulhatnak meg. A hosszú ideig fenntartott tenyészetek esetén azzal is számolni kell, hogy a sejtsajátságok a tenyésztés során módosulhatnak. A sejtek feno- és genotípusának folyamatos ellenőrzése elengedhetetlen a tenyészeteken kapott eredmények értékeléséhez A sejt- és szövettenyészetek típusai Sejt- vagy szövettenyészetnek azokat a preparátumokat nevezzük, amelyekben sejteket legalább 24 órán át tartunk fenn. A tenyésztési körülményeket a felhasználás céljának megfelelően választjuk meg. Változtathatjuk a tenyésztett sejtek mennyiségét, elrendeződését, a tenyészetek sejtösszetételét, a sejtnövekedés és/vagy specializálódás megengedett mértékét stb. A különböző felhasználásoknak megfelelően, a sejt- és szövettenyészetek igen sok típusa alakult ki. Készíthetünk olyan tenyészeteket, amelyek jobban vagy kevésbé őrzik meg, illetve egyáltalán nem tükrözik az intakt szövet szerkezetét. 721

3 A szelettenyészet μm vastag, steril körülmények között lemetszett szövetszeleteket tartalmaz. A szeletek egy megfelelő hordozófelületen tapadnak, és a sejtek a szelet vágott felületeitől eltekintve egy-két hétig tartják eredeti elrendeződésüket és kapcsolataikat. Az ún. explantátumtenyészet úgy készül, hogy 1 mm 3 -nél nem nagyobb szövetdarabkákat olyan hordozófelületre helyeznek, amelyre a sejtek le tudnak tapadni, illetve amelyen vándorolni tudnak. A kiültetés után a sejtvándorlás azonnal megindul, a szövetdarabka szegélyén a kivándorló sejtek egyre növekvő zónát képeznek: a zóna sejtösszetétele az egyes sejttípusok migrációs aktivitását tükrözi. A szövetdarabka fokozatosan vékonyodik, a belsejében együtt maradó, vastag szövetrész megfelelő tápanyag-ellátás hiányában egykét nap alatt elhal. Az elsődleges vagy primer sejttenyészetek a szövetből kiszabadított egyedi sejtek kiültetésével készülnek. A primer tenyészet a kiindulási szövetben jelenlevő sejttípusok heterogén preparátuma. Ha a sejtosztódást nem korlátozzuk, a gyorsan osztódó sejtféleségek aránya a tenyésztési idővel nő. A primer tenyészetben sejtdifferenciációs és regenerációs folyamatok révén újraalakulhatnak egyes szövetre jellemző sejtkapcsolatok. Átültetéssel a primer sejttenyészetekből másodlagos, harmadlagos stb. tenyészetek hozhatók létre. Ezek sejtösszetétele minden átültetéssel módosul: a gyorsabban osztódó sejtféleségek aránya fokozatosan nő. A normális szöveti sejtek csak korlátozott ideig maradnak osztódóképesek. A minden szövetben kis számban megtalálható elkötelezetlen sejtek (őssejtek, törzssejtek [stem cells]) megfelelő növekedési faktorok jelenlétében azonban korlátlan ideig megtarthatják osztódóképességüket. A már differenciálódó sejtek között is megjelenhetnek folytonosan osztódó sejtek: ezek általában spontán vagy környezet indukálta mutáció következtében alakulnak ki. Azokat a sokszorosan átültetett sejtpreparátumokat, amelyek átültetés után is osztódóképes, egymáshoz hasonló fenotípusú sejteket tartalmaznak, sejtvonalaknak nevezik. Egyetlen sejtből származó, folytonosan osztódó, geno- és fenotípusukat tekintve is homogén sejtpreparátumok a sejtklónok. Az általánosan használt (megvásárolható) klónozott sejtvonalak általában mesterségesen halhatatlanná tett (génbevitellel immortalizált) vagy spontán (ismeretlen) mutáció révén transzformált (pl. tumorokból izolált) sejtek származékai. A klónozott sejtvonalak fenntartása során számolni kell az edényenként és sejtgenerációkként rendszeresen előforduló fenotípusos változást is okozó stabil mutációkkal. Ezért a vonalakat rendszeres időközönként, ismételten klónozni kell. 722

4 Az izolált sejtek a tenyészedényben különböző módon növekedhetnek attól függően, hogy milyen letapadásra, vándorlásra alkalmas felületet biztosítunk számukra. A normális szöveti sejtek ún. letapadásfüggő sejtek, szuszpenzióban általában órán belül elpusztulnak. Szuszpenziós kultúrákban tartósan csak speciálisan transzformált sejtféleségek (pl. az antitest termelő hibridómasejtek) növeszthetők. A tápfolyadékban szuszpendált szöveti sejtek gömbhöz közeli alakot vesznek fel (15.1/1 ábra). Ez a sejtalak elsősorban a mikrofilamentum (aktin-miozin) rendszer (lásd 5.1.2) aktivitásának, az ún. sejtkontraktilitás jelenségének köszönhető. Az élő sejtben dinamikusan felépülő/lebomló és membránhoz kötődő/leváló aktin-szálak, a miozin-szálakon elcsúszva a sejtmembrán adott szakaszát a sejt belseje felé húzzák. Ez az aktivitás a sejt felszíni kiterjedését csökkenti. A felszínen időről időre átmeneti kitüremkedések (filopódiumok, membránhólyagocskák) jelennek meg (15.1/1 B ábra). Ezek a képletek a felületet növelik, és ha letapadásra alkalmas pontokat találnak, a sejt-letapadás ezek segítségével indul meg. 10 m 2 m 15.1/1. ábra Szuszpenzióban tatott csontvelő-sejtek fázis-kontraszt mikroszkópos és pásztázó elektronmikroszkópos felvételen Aggregátumtenyészetekben a szöveti sejtek egymással aggregálnak (15.1/2 ábra): a letapadási felületet a kapcsolódó sejtek felszínei biztosítják. Az aggregátumtenyészeteket olyan edényben lehet létrehozni, amelynek a falára a sejtek nem tudnak tapadni (pl. szilikonnal bevont felületek). Az aggregátumokon belül a sejtek folytonosan mozognak, és ez a mozgás megváltoztatja az eredetileg véletlenszerűen egymás mellé kerülő sejtek elrendeződését. Az egymás számára erős adhéziós felszíneket biztosító sejtek, idővel, egymás mellé kerülnek, és egymással létesítenek kapcsolatot. A velük kisebb adhéziós affinitással kapcsolódó, más típusú sejtek ebből a sejt-együttesből kiszorulnak (adhéziós kiválogatódás; sorting-out jelensége) (15.1/2 B ábra). A sejt-elrendeződés olyan háromdimenziós kapcsolatok kialakulására vezet, amely emlékeztet az in vivo szöveti szerveződéshez. A B ES fibroblaszt 50 m 100 m 723

5 15.1/2. ábra Aggregációs tenyészetben tartott neuroepitél sejtek (A) fázis-kontraszt mikroszkópos képe. Egymástól szegregálódó embrionális őssejtek és fibroblaszt sejtek közös aggregátuma. Felszíni, kétdimenziós tenyészetekben a sejtek letapadására alkalmas hordozó felületet a kísérletező alakítja ki. A letapadáshoz megfelelő felület szükséges, amely i. elegendő szilárdsággal rendelkezik ahhoz, hogy ellenálljon a sejt-kontraktilitás által kifejtett erőnek, ii. olyan molekula-csoportokat hordoz, amely attraktív kapcsolatba (lásd később) léphet az adott sejt-féleség adhéziós molekuláival. A letapadás-függő sejtekben amilyenek a szilárd szövetek sejtjei - adhézió hiányában belső (programozott) sejtpusztulási folyamatok indulnak. Az adhézió-hiány okozta sejtpusztulás az anoikis. A sejtadhézió hiányában bekövetkező sejtpusztulást két tényezővel magyarázzák: i) az adhéziós molekula-kötődés a letapadás-függő sejtekben - olyan jelátvitelt indít, amely anti-apoptotikus tényezőket aktivál. Hiányában az apoptotikus / antiapoptotikus tényezők egyensúlya az apoptózis felé tolódik el. ii) adhézió hiányában, a gömbhöz hasonló sejtalak olyan kis felszín/tömeg arányt (azaz intracelluláris és sejtfelszíni membránfelületet) biztosít, amely nem elegendő a sejt határfelületekhez kötött anyagcsere folyamatainak fenntartásához. A letapadás-függő sejteket leggyakrabban integrinekkel kapcsolódni tudó molekulafelületeken (fibronektin, laminin, matrigel), vagy a sejtek által termelt extracelluláris mátrix molekulákat hatékonyan megkötő, kollagén vagy polikationos (pl. poli-lizin) bevonatú tenyésztőedényekben növesztik. A kereskedelemben kapható tenyésztőedények (jelzésük: TC = tissue culture) olyan speciálisan kezelt felületet biztosítanak, amelyen a legtöbb sejtféleség képes letapadni. Vannak azonban sejtek (pl. izom-, idegsejtek stb.), amelyek letapadásához megfelelő (pl. laminin, kollagén, fibronektin, polilizin stb.) molekulabevonatot kell létesíteni az edény alján. Ha a tenyésztőfelület jobb letapadást biztosít a sejtek számára, mint a szomszédos sejtek felszínei, akkor a sejtek idővel egyenletes bevonatot képeznek a felszínen: egyrétegű (monolayer) tenyészet alakul ki (15.1/3 ábra). Heterogén sejtek tenyészeteiben gyakori jelenség, hogy a felszínhez legerősebben tapadni tudó sejtféleség egy aljzatréteget alkot, a felszínnel kevésbé kapcsolódó sejttípusok pedig az aljzatsejtek felszínén helyezkednek el (15.1/4 ábra) 1. (ahogy azt az elmult evekben azert tettuk) 1 Felszíni tenyészeteket alkalmaznak nagy tömegű sejttenyésztésre félüzemi/ipari körülmények között is. Ehhez igen nagy belső felületű edényeket fejlesztettek ki, amelyek elágazó belső mikrogerendákon hordozzák a sejteket. Nagy mennyiségű sejt növesztését biztosítják az ún. gyöngytenyészetek. Ezekben állandó lassú keverés mellett, mikrogyöngyök összességében hatalmas felszínén nőnek a sejtek. 724

6 10 m 15.1/3 ábra Neuroepiteliális sejtvonal sejtjeinek monolayer tenyészete. (Fázis-kontraszt mikroszkópos felvétel) 5 m 15.1/4 ábra Primér felszíni idegi sejttenyészet 15 napos egérembrió előagyából. A tenyésztőedény alját az asztroglia sejtek (jobb oldali inzertum) egy rétegben borítják, a felszínükön az idegsejtek (bal oldali inzertum) hálózatokat alkotnak Sejttenyészetek készítése Primer sejttenyészetek A primer sejttenyészetek készítésénél a szöveti kapcsolataikból kiszabadított sejtek szuszpenzióit ülepítjük a megfelelően előkezelt tenyésztőfelületekre. A tenyésztendő szövet kiválasztásánál figyelembe kell venni, hogy milyen mértékű túlélés, sejtosztódás, regeneráció várható a szöveti szerkezet megbontása után. Végdifferenciált (sejtciklusból végleg kilépett, specializált) sejteket tartalmazó szövetek (pl. idegszövet, vázizom stb.) tenyészeteit fiatal posztnatális vagy embrionális mintákból érdemes indítani. 725

7 A sejtszuszpenzió előállításának módszereit úgy kell megválasztani, hogy az adott szövettípusra jellemző extracelluláris mátrix és sejt sejt kapcsolatok hatékony megbontása mellett a lehető legkisebb sejtkárosodást okozzák. Kevés extracelluláris mátrixanyagot tartalmazó (pl. embrionális vagy limfoid) szövetek megbontására sok esetben elegendő az ún. mechanikus disszociáltatás. Ilyenkor a szövetet szérumot tartalmazó tenyésztőfolyadékban feldaraboljuk, és szűk nyílású Pasteur-pipettába vagy egyre kisebb lyukméretű injekciós tűbe többször egymás után felszívjuk, míg a nagyobb szövetdarabok eltűnnek. A disszociáltatást végezhetjük meghatározott pórusméretű (40 80 μm) steril szita felett: a szitán átfolyó folyadék egyedi sejteket tartalmaz, a nem disszociált szövetdarabok a szita felett tovább disszociáltathatók. Sokszoros sejtkapcsolatokkal vagy nagy mennyiségű sejten kívüli makromolekularendszerrel rendelkező szövetek esetén a kapcsolatokat enzimes kezeléssel kell fellazítani, a sejtszuszpenzió enzimatikus disszociáltatással állítható elő. A szövetet feldaraboljuk, és a megfelelő proteolitikus enzim(ek) oldatával inkubáljuk. Az alkalmazott enzim vagy enzimkeverék típusa, az enzimek koncentrációja, a kezelés időtartama a szövet sajátságaitól függ 2. Az enzime(ke)t az emésztés után inaktiváljuk, majd az előemésztett szövetdarabkákat mechanikusan disszociáltatjuk. A mechanikus disszociáció általában a további tenyésztésre használt szérummal vagy sejtvédő makromolekulákkal (pl. poli-vinil-pirrolidon, dextránszármazékok) kiegészített tápoldatban történik. A szuszpenzió minőségét és sejtkoncentrációját meghatározzuk (Bürker-kamra vagy automatizált sejtszámláló segítségével), és ha szükséges, a nagyobb szövetdarabokat, illetve a sejttörmeléket differenciálcentrifugálással eltávolítjuk ( g, az ép sejtek g mellett ülepednek 10% szérum tartalmú közegben, 5 perc ülepítés mellett). A sejtszuszpenzió meghatározott térfogatát az előkészített (bevonattal ellátott és a megfelelő gáztérben előinkubált tápfolyadékot tartamazó) tenyésztőedénybe pipettázzuk. A kiültetett sejtmennyiség függ a sejtek osztódóképességétől. Gyorsan osztódó sejtek esetén általában 2 A kollagénrostokban gazdag szöveteket lehet kollagenázzal előkezelni, majd a sejtkapcsolatokat tripszinnel bontani, illetve proteolitikus enzim keveréket tartalmazó pronázkészítménnyel egy lépésben emészteni. A szénhidrátokban gazdag sejten kívüli molekularendszer emésztésére alkalmazhatók poliszénhidrátokat bontó (pl. hialuronidáz) enzimek. A főként sejtkapcsolatokkal összetartott szövetek bontásához leggyakrabban 0,05 0,25% (w/v) tripszinoldatot használnak, kalciummentes közegben. A proteolitikus enzim kezelés során szükségszerűen pusztulnak a disszociáltatott szövet sejtjei is. A belőlük kiszabaduló DNS-szálak olyan ragasztó -felületként működhetnek, amelyekre rácsapódnak élő és elhalt sejtek, valamint a szöveti törmelék. Ezért a proteolizís leállításával egyidőben érdemes DNS-t bontó (DN-áz) enzimmel is kezelni a preparátumot. Miután a DN-ázok az ép sejtek membránján nem jutnak át, az ép sejtek DNS-ét bontani nem tudják, külön hatástalanításukra nincs szükség. 726

8 sejt/cm 2 tenyésztőfelület, lassan növekvő tenyészetek esetén sejt/cm 2 sűrűséggel érdemes a tenyésztést indítani Sejtvonaltenyészetek indítása A megvásárolható vagy tárolt sejtvonalak lefagyasztott állapotban (szárazjégben vagy cseppfolyós levegőben, illetve nitrogénben) kerülnek a tenyésztőlaboratóriumba. A fagyasztóampullában levő sejteket 37 C -os melegítőbe tesszük. A felolvasztás során ügyelni kell arra, hogy a felmelegedés gyors legyen (hogy ne következhessek be a főleg 30 és 10 C o között történő, jégkristályok okozta, sejtpusztulást okozó membránkárosodás), ugyanakkor a sejteket ne melegítsük túl. A fagyasztáshoz használt oldat tartalmaz olyan adalékokat (krioprotektív anyagokat, pl. dimetil-szulfoxid, glicerol), amelyek a fagyasztás során a makromolekulák közvetlen környezetében segítenek megőrizni a vízszerkezetet és ezzel a natív konformációt, de felolvasztás után jelentősen károsíthatják a sejteket. Ezért a felolvadás után azonnal legalább 10-szeres térfogatú tápoldattal hígítjuk az ampulla tartalmát. Az így kapott sejtszuszpenziót letapadásfüggő sejtek esetén azonnal tenyészedénybe vihetjük. A sejtek letapadása után (1 2 óra) a tápoldatot lecseréljük: a fagyasztóadalékokat már nem tartalmazó tápoldatban a tenyészet elindul. Fagyasztóadalékra érzékeny sejtek esetén, a fagyasztóadalékokat még tartalmazó hígított sejtszuszpenzióból centrifugálással kiülepítjük a sejteket, az oldatot eltávolítjuk és a sejteket friss tápoldatban szuszpendáljuk. Az így nyert szuszpenziót pipettázzuk a tenyésztőedényekbe. Le nem tapadó sejtek esetén (de sok esetben letapadó sejtek indításánál is) érdemes a sejteket centrifugálással kiülepíteni a fagyasztó-adalékokat még tartalmazó szuszpenzióból. A kiülepített sejteket friss tápoldatban szuszpendáljuk, és az így nyert szuszpenziót pipettázzuk a tenyésztő edényekbe Felszíni sejttenyészetek A sejtek folyadékkörnyezete A tenyésztett sejtek folyadékkörnyezetét a mesterségesen összeállított tápoldat, illetve annak sejt-anyagcsere révén folyamatosan módosuló változata biztosítja. Mivel a különböző fajok extracelluláris folyadékkörnyezete jelentősen eltérhet, a sejttenyészetek tápoldatait a 727

9 tenyésztendő sejt / szövet sajátságai alapján kell kiválasztani. A tápoldatot úgy kell összeállítani, hogy az minél jobban közelítsen a tenyésztendő sejtek in vivo környezetében levő extracelluláris folyadék összetételéhez. Az I. táblázat tartalmazza azokat az alapvető fiziko-kémiai sajátságokat és az élettani értékektől való eltérések még megengedhető mértékét, amelyeket a tápoldat kiválasztásánál figyelembe kell venni. I.táblázat Fiziko-kémiai sajátság Ozmotikus koncentráció (Emlős fajok : mosm Békák : mosm Rája: mosm) Ion-összetétel (Na +, K +, Ca 2+, Mg 2+ Cl -, PO 4-, HCO 3- koncentrációk) Megengedhető eltérés ~ 30 mosm ~ 10% ph (szöveti mikrokörnyezet figyelembe vételével) Gáz-környezet (a sejt a médiumban oldott O 2, CO 2 parciális nyomását "érzi" ) O 2, CO 2 Hőmérséklet Halak, békák: C o Emlősök: C o Max. 0,3 ph egység Levegő O 2 -ingadozása Halak: levegő CO 2 -ingadozása Emlős: max 1 tf % (a gáztérben) 3 5 C o 0,5-1,5 C o A médiumnak mint a tápoldat név is mutatja tartalmaznia kell azokat a metabolitokat, amelyek a sejtanyagcsere tápanyagai. Minden tenyésztőoldatnak tartalmaznia kell glükózt. A zsírsav- és aminosavtartalomban azonban már jelentős különbségek lehetnek. Fajra jellemző sajátság például, hogy a szervezet, illetve a kérdéses sejttípus milyen aminosavakat tud (nem esszenciális aminosavak) vagy nem tud (esszenciális aminosavak) más anyagokból előállítani. A tápoldatot ennek megfelelően kell kiválasztani, illetve aminosavakkal kiegészíteni. Hasonlóan, a tápoldat vitamin- és esszenciális hormon összetétele is meggondolást igényel. 3 3 Különböző fajok különböző sejtjeinek tenyésztéséhez sok gyártó kínál kiváló minőségű tápoldatokat. A kísérletező feladata a céljainak megfelelő oldat kiválasztása. A tápoldatok bonyolult összetétele miatt hacsak a megoldandó feladat ezt nem teszi elengedhetetlenné nem érdemes házilag készíteni tenyésztőoldatokat. 728

10 A legtöbb sejtféleség növekedéséhez/in vitro életben maradásához az említett összetevők gondos adagolása nem elég. A sejtek fenntartásához, növesztéséhez, speciális funkcióik kialakításához meghatározott hormonok, növekedési és trofikus faktorok adott arányú keverékére van szükség, amelyet ma még mesterségesen nem mindig tudunk biztosítani. Ezért a tápoldatokat biológiai oldatokkal (szérummal, embriókivonattal vagy már jól szaporodó sejtek kibocsátott termékeivel dúsított, ún. kondicionált médiummal) vagy az ún. definiált médiumok esetén ismert faktorokat tartalmazó speciális oldatokkal kell kiegészíteni 4. A leggyakrabban használt tápoldatok biológiai adalékként 5 10% (tf) szérumot tartalmaznak. A szérumot általában fötális vagy újszülött borjú véréből, illetve ló vérből állítják elő. A szérum megválasztásánál azt kell figyelembe venni, hogy a tenyésztendő sejtek gyors növekedését vagy lassú növekedés mellett felnőttre jellemző sejtfunkcióik fenntartását kívánjuk-e elérni. A fejlődő állatok véréből nyert savók több mitogén faktort tartalmaznak, a kifejlett állat széruma inkább a differenciált sejtműködéseket támogatja. A sejtek számára a folyadékkörnyezet nemcsak az anyagcseréhez szükséges táp- és szabályozómolekulák forrása, hanem az anyagcsere-végtermékek eltávolításának közege is. A sejtek életben tartásának elengedhetetlen feltétele a tápoldat (tenyésztőmédium) rendszeres frissítése. A tápoldatban azonban megtalálhatók azok a sejtek által termelt ma még nem teljesen ismert, autokrin növekedési és trofikus faktorok is, amelyek szükségesek a fennmaradáshoz. Túl gyakori médiumcsere vagy túlságosan nagy térfogatú tápoldat esetén ezek a faktorok olyan mértékben hígulhatnak, ami a sejtek túlélését veszélyeztetheti A sejtek szilárd környezete A szilárd környezet a letapadásra alkalmas tenyésztőfelület, a szomszédos sejtek felszínei és a sejtek által termelt extracelluláris mátrix összessége. A szilárd környezet alapvetően befolyásolja a sejtek alakját, vándorlását, a sejtkapcsolatok alakulását, a sejtnövekedés mértékét, azaz a sejtek in vitro életlehetőségeit. A sejtalak a sejttípusra jellemző határok között a szilárd felületekre való letapadás viszonyait tükrözi. A letapadni nem tudó vagy gyenge adhéziós kölcsönhatásokkal tapadó sejtek gömbhöz közeli alakot vesznek fel, mert a citoszkeleton sejtmembránra gyakorolt húzó hatása a felszínt csökkenti (sejtkontraktilitás jelensége). A 4 A szérummentes tápoldatok kiegészítő komponenseit a tenyésztendő sejt igényeinek megfelelően állítják össze. Minden sejt számára biztosítani kell azonban a kolloidozmotikus viszonyokat stabilizáló fehérjekoncentrációt (kb. 25 mg %-os fehérjeoldat), a vasszállításhoz nélkülözhetetlen transzferrint (általában 100 g/ml), 20 nm szteroidot (leggyakrabban progeszteront), növekedési faktor pótlásként inzulint vagy inzulinszerű növekedési faktort (IGF-1) (5 ng/ml) és a nyomelemként szelént (általában 30 nm). 729

11 sejtszuszpenzióban gömbhöz közeli alakú sejtek felszínén is állandóan képződnek filopódiumok, hólyagocskák (15.1/1. ábra) Ezek a felszíni kitüremkedések nagy sűrűségben hordozzák az adott sejtre (sejt-állapotra) jellemző adhéziós mlekulákat és receptorokat (lásd 9.2). A szilárd hordozóra való kiültetésekor, mint környezetet pásztázó szenzorok, kémiai kapcsolatba lépnek a sejt környezetében lévő molekulákkal. Akár attraktív, akár repulzív felületekkel találkoznak, a felszíni reakciók komplex intracelluláris folyamatokat indítanak el. Az ún. attraktív szignalizáció eredményeképpen az adhéziós receptor közvetlen környezetébe további adhéziós molekulák épülnek be, adhéziós fókuszok (adhéziós foltok) alakulnak ki, amelyekhez polimerizált aktin-szálak kapcsolódnak. Aktiválódik a lokális mikrofilamentum (aktin-miozin)-rendszer, ami az adott membrán-foltot a sejt belseje felé húzza. Ha sejtfelszín kémiai kapcsolata a külső partnerrel elég erős, akkor megakadályozza, hogy a mikrofilamentumok által kifejtett húzóerő a sejtfelszínt felszakítsa a letapadási pontról. A letapadt filopódium nem húzódik vissza, kialakul a kezdeti letapadást jelző nyúlványos sejtalak (15.1/5 ábra). A húzóerő következtében a sejt súlypontja a rögzített felület felé tolódik. A letapadt folt környezetéből újabb filopódiumok / hólygocskák nyúlnak ki, és a folyamat ismétlődik. Az egymás közelében letapadt filopódiumokból a letapadási foltok felett kialakul a sejt vándorlását vezető él (lamellipodium). Az adott helyen egyre több stabilan letapadt membrán-foltról generálódik húzóerő, ami az amorf sejttömeget elmozdítja a letapadást nyújtó hely felé ( rágördülés jelensége). 10 m 10 m 15.1/5 ábra Neuroepiteliális sejtek alakja a kezdeti letapadás (bal oldal) és kiterülés (jobb oldal) stádiumában. Fázis-kontraszt mikroszkópos felvétel) Ha a letapadó sejt körül a letapadási pontok egyenletesen oszlanak el, akkor a kezdeti letapadást követően a sejt egyenletesen kiterül. Miután a membrán-hólyagosodás, filopódium-képzés (az ún. lokomóciós membrán mozgások) az élő sejt állandó jellemzői, a sejt alakja, illetve a felületen való elmozdulása (vándorlása) attól függ, hogy van-e adhéziós gradiens a környezetében. Az erősebb letapadást nyújtó felület felé néző sejtszélen sejttípustól is függő alakú vezető él (lamellipódium) alakul, míg az ezzel ellentétes sejtvég elkeskenyedik, erős lokomóciós aktivitás esetén le is szakad. A sejt az erősebb letapadást nyújtó felület felé mozog (a sejtvándorlás differenciális adhéziós elve), és alakja jelzi a vándorlás irányát. Ha a tapogató lábak nem találnak kémiai kapcsolatra alkalmas csoportokat, a sejt - a membrán-kitüremkedések okozta pörgés-úszás következtében elmozdul az adott felületről. 730

12 Attraktív adhéziós szignálok a három klasszikus letapadási molekula-család (integrinek, cadherinek, és az immunglobulin szupercsaládba tartozó CAM) tagjainak kapcsolódásával keletkeznek (lásd 9.2). Ezek az adhéziós receptorok a citoszkeletális aktiváció mellett, különböző jelátviteli útvonalakat aktiválnak, és alapvető sejtélettani folyamatokat, - pl. sejtosztódást - szabályoznak. A repulzív szignálok hatására az adott felszín környezetében a sejtmembrán lokomóciós mozgásai gátlódnak, a vezető él összeomlik. A sejt más felületein továbbra is aktív lokomóciós mozgások elhúzzák a sejtet a letapadásra nem alkalmas felületről. Repulzív hatást vált ki, ha i) a sejtfelszíni adhéziós molekula olyan ligandummal kapcsolódik, amely nem aktiválja vagy éppenséggel gátolja az aktin-kötő rendszer felépülését (adhéziós receptor-antagonista) ii) a receptor-ligandum kapcsolódás olyan tartós Ca-szint emelkedést (>1 M [Ca 2+ ] i ) vált ki, ami a mikrotubulusok szétesésére vezet iii) nem alakul ki a mikrofilamentum-rendszer aktiválásához szükséges lokális Caszint A repulzív hatásokat általában nem az adhéziós molekulák maguk, hanem az ún. adhéziós szignál-molekulák közvetítik (15.1/II. táblázat). Ezek olyan sejtfelszíni ligandum - receptor molekula-párok, amelyek a szomszédos sejtek felszínei között közvetlen szignalizációt hoznak létre. A legtöbb ilyen molekulának azonban van szekretált (splice-) variánsa, amely az extracelluláris mátrix molekuláihoz kötődve fejti ki hatását. II. táblázat Adhéziót szabályozó molekula-párok receptor Sejtfelszíni ligandum Adhéziós szignál DCC/Unc5 Netrin(ek) repulzív/attraktív Robo Slit repulzív Neuropilin(ek) Semaphorin(ok) repulzív / attraktív Eph (Trk receptor) Ephrin(ek) repulzív / attraktív Nogo MAG, OMgp repulzív Az adhéziós szignál molekulák a sejtfelszíni adhéziós rendszer által megengedett szélesebb letapadási lehetőségeket és vándorlási útvonalakat szűkítik, és a sejtek jellegzetes elrendeződési mintázatait biztosítják. A környezetben levő szilárd felületekhez a sejtfelszíni adhéziós molekulafoltok rögzítik a sejtet. Ha az adhéziós kapcsolat kiterjedése és a kémiai kapcsolat erőssége elég nagy ahhoz, hogy a felszínt csökkentő, membránt visszahúzó hatásokat legyőzze, a sejt a szilárd felszínen kiterül. Ha a környezet kínálta letapadási pontok a sejt környezetében egyenletesen helyezkednek el, a sejt a felületen nagyjából minden irányban egyenletesen sík felületen, felülnézetben köralakban ellaposodik, kiterül. Egyenetlen eloszlású letapadási foltok esetén 731

13 a sejt a jobb adhezivitással rendelkező felület felé terjeszkedik, és a környező felszín, valamint a sejtváz sajátságaiból adódó, elnyúlt alakot vesz fel. A sejtek kiterülését, terjeszkedését és vándorlását az teszi lehetővé, hogy a sejtfelszínen a membránt befelé húzó hatások egyenetlensége miatt időről időre kitüremkedések (filopódiumok, fodrok, hólyagocskák) alakulnak ki. Ezek a rövid életű kitüremkedések lépnek reakcióba a külső környezet letapadásra alkalmas felületeivel, és megfelelően erős kapcsolat esetén nem is húzódnak vissza. Az így rögzülő sejtfelszínrészlet közelében kitüremkedő újabb filopódiumok ha hasonló kapcsolatokat tudnak kialakítani erősítik az adott sejtfelszín tapadását. A filopódiumok visszahúzódnak a letapadásra nem alkalmas felületekről, de egyre nagyobb számban tapadnak az erősen adhezív felszínekhez, és egymással összeolvadva, egyre szélesedő tapadó sejtrészt képeznek. Kialakul egy lapos, húzó-vezető sejtél. A sejtfelszínt csökkentő kontraktilitás a sejt más részein érvényesül: a gyengébb kötőfelületekről felszakad a sejt. Ezzel a sejt súlypontja elmozdul az erősebb letapadási pontokat kínáló felület irányába. A sejt az erősebb adhezivitást biztosító felület felé elmozdul, és mindaddig vándorol, amíg a környezetében vannak erősebb tapadást kínáló felszínek. (A sejtvándorlás mechanizmusának egyik összetevője: a differenciális adhézió elve). Megfelelő letapadási felület esetén, a tenyésztett sejtek erősebb kapcsolatot létesítenek a mesterséges aljzattal, mint egymás felszíneivel. Mozgásaik során az aljzatra vándorolnak, és egyetlen rétegben (monolayer) helyezkednek el. Eközben, az osztódások révén a sejtszám nő, az érintkező sejtszélek között különböző sejtkapcsolatok alakulhatnak. Az egymással érintkező sejtek felszínén a membrán lokomóciós aktivitása ma még nem teljesen tisztázott molekuláris mechanizmusok révén csökken. Minél több más sejttel ütközik egy sejt, annál kisebb lesz a migrációs aktivitása. A jelenséget a sejtmozgás kontakt gátlásának nevezik. A tömötté váló rétegben a sejtek felülete szükségszerűen csökken. A felszín : tömeg arány csökkenésével a sejtek mitotikus aktivitása is csökken. Tömött sejttenyészetekben megfelelő tápellátás mellett is megáll a sejtszámnövekedés. Ez a jelenség a sejtosztódás kontakt gátlása. A jelenség mechanizmusa nem tisztázott teljes mélységében Sejtszám változás a sejttenyészetekben A sejtszaporodás mértéke optimális tenyésztési feltételek mellett is alapvetően függ a tenyésztett sejtek típusától, differenciációs állapotától és attól, hogy milyen fajból 732

14 Sejtszám / 9.6 cm 2 felület származnak. Emlősállatokból nyert embrionális törzssejtek vagy tumorosan transzformált sejtek folytonosan osztódnak és ciklusidejük lehet igen rövid (10 12 óra). A kifejlett emlősszövetekből izolált, osztódásra képes sejtek viszont csak sporadikusan osztódnak; átlagos ciklusidejük óra. Elméletben, a mitózisok következtében minden sejtciklusnyi idő elteltével kétszereződik az egyetlen sejtből származtatható utódsejtek száma. A sejtosztódások azonban nem szinkronizáltak, és a ciklusidők sem teljesen azonos hosszúságúak. Mindez nem ugrásszerű, hanem folyamatos, közel exponenciális sejtszámnövekedést eredményez. A sejtszámemelkedés ütemét optimálisan növekvő tenyészetekben is mérsékli a mindig jelenlevő sejtpusztulás, és az, hogy a sejteknek csak egy változó hányada osztódik folyamatosan. Egy adott típusú sejt esetén a sejtszámváltozás alakulását jelentősen befolyásolják a tenyésztési körülmények. Azok a sejtféleségek, amelyek növekedésüket saját termelt és szekretált anyagaikkal serkentik vagy tartják fenn (autokrin faktor-függő sejtek), alacsony sejtsűrűség mellett nem vagy csak igen lassan nőnek. A sejtszám növekedésével a termelt autokrin faktor(ok) koncentrációja is nő, és ez a sejtproliferáció mértékének növekedését okozza (15.1/6. ábra). Ilyen sejtféleségek esetén, a kritikus induló sejtszámot előkísérletekben kell meghatározni. A kezdeti, un. exponenciális növekedési szakaszt egy szaturációs fázis követi (15.1/6. ábra). Hosszasan fenntartható sejtek esetén is kialakul egy telítési sejtsűrűség : a sejtek száma tovább nem növelhető. A jelenség több tényező hatásával magyarázható. 1. A sejtszám túl -növekedésével az adott térfogatú tápoldat már nem fedezi a sejtek tápanyag-igényét, és túl nagy koncentrációban tartalmaz anyagcsere-végtermékeket. A tápanyag-hiány, a végtermékek felszaporodása és mindezek következtében a folyadékkörnyezet sajátságainak pl ph-jának, ionösszetételének és ozmotikus koncentrációjának - megváltozása a sejtszaporodás mértékét csökkenti (végső soron a sejtek pusztulását is okozhatja). 2. A sejtosztódás kontakt gátlása következtében a sejtek mitotikus aktivitása csökken egy kritikus sejtsűrűség felett. A növekedést ilyen esetben nem lehet fenntartani megfelelő exp. növekedés autokrin faktor-függő növekedés reális növekedés A tenyészet indítása óta eltelt idő [napok] 733

15 tápanyag-ellátás és végtermék eltávolítás mellett sem. A folytonos sejtszaporodást csak úgy lehet biztosítani, ha a sejteket megnövelt felületre, vagy kisebb sejtsűrűségű szuszpenziós tenyészetbe ültetjük át (passzálás), mielőtt a rendelkezésükre álló eredeti tenyésztő-felszínt "benőnék", illetve a szuszpenzióban a sejtütközések megnövekedett gyakorisága az osztódási rátát csökkentené. Többféle sejtet tartalmazó tenyészetekben az egyes sejtek által termelt osztódást serkentő (mitogén) vagy gátló (antimitogén) faktorok jelentősen szabályozhatják a többi sejttípus szaporodását. Különböző típusú sejtek közös tenyészeteiben a gyorsan szaporodó sejtek túlnőhetik a ritkán osztódókat. Ilyen esetben antimitotikus kezeléssel védhetjük a lassan növő sejttípust. Osztódást mérséklő hatást elérhetünk a mitogéneket tartalmazó szérum elvonásával vagy osztódásgátlók rövid idejű adagolásával. Csatlakozási pontok egyéb fejezetekhez 7.1., 8.1., 8.5., 9.1.,

A sejtek lehetséges sorsa. A sejtek differenciálódása. Sejthalál. A differenciált sejtek tulajdonságai

A sejtek lehetséges sorsa. A sejtek differenciálódása. Sejthalál. A differenciált sejtek tulajdonságai A sejtek lehetséges sorsa A sejtek differenciálódása, öregedése Sejthalál osztódás az osztódási folyamatok befejezése és specializálódás egy (összetett) funkra: differenciá elöregedés (szeneszcencia) elhalás

Részletesebben

2. A MIKROBÁK ÉS SZAPORÍTÁSUK

2. A MIKROBÁK ÉS SZAPORÍTÁSUK 2. A MIKROBÁK ÉS SZAPORÍTÁSUK A biológiai ipar jellemzően mikroorganizmusokat, vagy állati és növényi szervezetek elkülönített sejtjeit szaporítja el, és ezek anyagcseréjét használja fel a kívánt folyamatok

Részletesebben

AZ ÖNEMÉSZTÉS, SEJTPUSZTULÁS ÉS MEGÚJULÁS MOLEKULÁRIS SEJTBIOLÓGIÁJA

AZ ÖNEMÉSZTÉS, SEJTPUSZTULÁS ÉS MEGÚJULÁS MOLEKULÁRIS SEJTBIOLÓGIÁJA TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 ORSZÁGOS KOORDINÁCIÓVAL A PEDAGÓGUSKÉPZÉS MEGÚJÍTÁSÁÉRT MEGHÍVÓ AZ ÖNEMÉSZTÉS, SEJTPUSZTULÁS ÉS MEGÚJULÁS MOLEKULÁRIS SEJTBIOLÓGIÁJA 15 ÓRÁS INGYENES SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS

Részletesebben

Az emberi test. 23. Megnyílik a világ A látás

Az emberi test. 23. Megnyílik a világ A látás Az emberi test 23. Megnyílik a világ A látás Ne csak nézd! Miért nevezik világtalannak a nem látókat? 23.1. Az emberi szem 23.2. A szem helyzete a koponyában szemgolyó köt hártya könnymirigy könnycsatorna

Részletesebben

Az endomembránrendszer részei.

Az endomembránrendszer részei. Az endomembránrendszer Szerkesztette: Vizkievicz András Az eukarióta sejtek prokarióta sejtektől megkülönböztető egyik alapvető sajátságuk a belső membránrendszerük. A belső membránrendszer szerkezete

Részletesebben

6. Zárványtestek feldolgozása

6. Zárványtestek feldolgozása 6. Zárványtestek feldolgozása... 1 6.1. A zárványtestek... 1 6.1.1. A zárványtestek kialakulása... 2 6.1.2. A feldolgozási technológia... 3 6.1.2.1. Sejtfeltárás... 3 6.1.2.2. Centrifugálás, tisztítás...

Részletesebben

KOMPOSZTÁLÁS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZENNYVÍZISZAPRA

KOMPOSZTÁLÁS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZENNYVÍZISZAPRA KOMPOSZTÁLÁS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZENNYVÍZISZAPRA 2.1.1. Szennyvíziszap mezőgazdaságban való hasznosítása A szennyvíziszapok mezőgazdaságban felhasználhatók a talaj szerves anyag, és tápanyag utánpótlás

Részletesebben

Emberi szövetek. A hámszövet

Emberi szövetek. A hámszövet Emberi szövetek Az állati szervezetekben öt fı szövettípust különböztetünk meg: hámszövet, kötıszövet, támasztószövet, izomszövet, idegszövet. Minden szövetféleség sejtekbıl és a közöttük lévı sejtközötti

Részletesebben

V. A MIKROSZKÓP. FÉNYMIKROSZKÓPOS VIZSGÁLATOK A MIKROSZKÓP FELÉPÍTÉSE ÉS MŐKÖDÉSE

V. A MIKROSZKÓP. FÉNYMIKROSZKÓPOS VIZSGÁLATOK A MIKROSZKÓP FELÉPÍTÉSE ÉS MŐKÖDÉSE V. A MIKROSZKÓP. FÉNYMIKROSZKÓPOS VIZSGÁLATOK A MIKROSZKÓP FELÉPÍTÉSE ÉS MŐKÖDÉSE Minden olyan optikai eszközt, amely arra szolgál, hogy a tiszta látás távolságán belül megnövelje a látószöget abból a

Részletesebben

A másodlagos biogén elemek a szerves vegyületekben kb. 1-2 %-ban jelen lévő elemek. Mint pl.: P, S, Fe, Mg, Na, K, Ca, Cl.

A másodlagos biogén elemek a szerves vegyületekben kb. 1-2 %-ban jelen lévő elemek. Mint pl.: P, S, Fe, Mg, Na, K, Ca, Cl. A sejtek kémiai felépítése Szerkesztette: Vizkievicz András A biogén elemek Biogén elemeknek az élő szervezeteket felépítő kémiai elemeket nevezzük. A természetben található 90 elemből ez mindössze kb.

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

FÖLDMŰVELÉSTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 FÖLDMŰVELÉSTAN Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Előadás Biológiai tényezők és a talajművelés Szervesanyag gazdálkodás I. A talaj szerves anyagai, a szervesanyagtartalom

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 Ez a gyógyszer fokozott felügyelet alatt áll, ami lehetővé teszi az új gyógyszerbiztonsági információk gyors azonosítását. Az egészségügyi szakembereket arra kérjük,

Részletesebben

Az infravörös spektroszkópia analitikai alkalmazása

Az infravörös spektroszkópia analitikai alkalmazása Az infravörös spektroszkópia analitikai alkalmazása Egy molekula nemcsak haladó mozgást végez, de az atomjai (atomcsoportjai) egymáshoz képest is állandó mozgásban vannak. Tételezzünk fel egy olyan mechanikai

Részletesebben

Korrózió elleni védelem: TŰZIHORGANYZÁS

Korrózió elleni védelem: TŰZIHORGANYZÁS Korrózió elleni védelem: TŰZIHORGANYZÁS A technológia és tervezési követelmények 2015 Ajánlás: Nagy örömmel ajánljuk a dokumentációt az egyetemek és főiskolák gépészmérnök, építész és építőmérnök, anyagmérnök,

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 17. BIOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. május 17. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

1. A Nap, mint energiaforrás:

1. A Nap, mint energiaforrás: A napelem egy olyan eszköz, amely a nap sugárzását elektromos árammá alakítja át a fényelektromos jelenség segítségével. A napelem teljesítménye függ annak típusától, méretétől, a sugárzás intenzitásától

Részletesebben

GÉNIUSZ DÍJ - 2006. EcoDryer. Eljárás és berendezés szemestermények tárolásközbeni áramló levegős szárítására és minőségmegóvó szellőztetésére

GÉNIUSZ DÍJ - 2006. EcoDryer. Eljárás és berendezés szemestermények tárolásközbeni áramló levegős szárítására és minőségmegóvó szellőztetésére GÉNIUSZ DÍJ - 2006 EcoDryer Eljárás és berendezés szemestermények tárolásközbeni áramló levegős szárítására és minőségmegóvó szellőztetésére Működési ismertető Mezőgazdasági Technológia Fejlesztő és Kereskedelmi

Részletesebben

Kerámia, üveg és fém-kerámia implantátumok. BME Anyagtudomány és Technológia Tsz.

Kerámia, üveg és fém-kerámia implantátumok. BME Anyagtudomány és Technológia Tsz. Kerámia, üveg és fém-kerámia implantátumok BME Anyagtudomány és Technológia Tsz. Bevezetés A kerámiákat régóta használja az orvostechnika implantátumanyagként, elsõsorban bioinert tulajdonságaik, kopásállóságuk

Részletesebben

Szennyezőanyag-tartalom mélységbeli függése erőművi salakhányókon

Szennyezőanyag-tartalom mélységbeli függése erőművi salakhányókon Szennyezőanyag-tartalom mélységbeli függése erőművi salakhányókon Angyal Zsuzsanna 1. Bevezetés Magyarország régi nehézipari vidékeit még ma is sok helyen csúfítják erőművekből vagy ipari üzemekből származó

Részletesebben

EURÓPA ÉGHAJLATA I. Az Európa éghajlatát meghatározó tényezők a kontinens helyzete, fekvése és ennek éghajlati következményei. Kiterjedése: K-Ny-i irányban ~11 000km (Nyh. 31, Azori-szk.-Kh. 67, Ural;

Részletesebben

MODERN FÉNYFORRÁSOK ÉS ÁLLOMÁNYVÉDELEM. - Világítástechnika a múzeumi és levéltári gyakorlatban -

MODERN FÉNYFORRÁSOK ÉS ÁLLOMÁNYVÉDELEM. - Világítástechnika a múzeumi és levéltári gyakorlatban - MODERN FÉNYFORRÁSOK ÉS ÁLLOMÁNYVÉDELEM - Világítástechnika a múzeumi és levéltári gyakorlatban - Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves résztvevők! SLIDE1 Koltai György vagyok, és tisztelettel köszöntöm Önöket

Részletesebben

Innováció és együttm ködési hálózatok Magyarországon

Innováció és együttm ködési hálózatok Magyarországon Bajmócy Zoltán Lengyel Imre Málovics György (szerk.) 2012: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. JATEPress, Szeged, 52-73. o. Innováció és együttm ködési hálózatok Magyarországon

Részletesebben

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet. az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet. az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról Hatályos: 2013.07.09-7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. -a (2) bekezdésének

Részletesebben

A MÛANYAGOK FELDOLGOZÁSA

A MÛANYAGOK FELDOLGOZÁSA A MÛANYAGOK FELDOLGOZÁSA 2.9 2.1 Újdonságok a műanyagok színezésében Tárgyszavak: folyékony színezékek; pigmentkoncentrátumok; diszpergálás; mikronizált viasz; polietilén; polipropilén; polikarbonát. Az

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.1.22. COM(2014) 21 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK Energiaárak

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM Anyagtudomány és Technológia Tanszék. Hőkezelés 2. (PhD) féléves házi feladat. Acélok cementálása. Thiele Ádám WTOSJ2

BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM Anyagtudomány és Technológia Tanszék. Hőkezelés 2. (PhD) féléves házi feladat. Acélok cementálása. Thiele Ádám WTOSJ2 BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM Anyagtudomány és Technológia Tanszék Hőkezelés. (PhD) féléves házi feladat Acélok cementálása Thiele Ádám WTOSJ Budaest, 11 Tartalomjegyzék 1. A termokémiai kezeléseknél lejátszódó

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Nemzeti Erőforrás Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsga befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Vízvári László A minősítő beosztása: főigazgató M E G O L D Ó L A

Részletesebben

Általános statisztika II. Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László

Általános statisztika II. Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László Általános statisztika II Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László Általános statisztika II Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László Publication

Részletesebben

Koronikáné Pécsinger Judit

Koronikáné Pécsinger Judit Koronikáné Pécsinger Judit AZ ÚTKÖRNYEZET HATÁSTERJEDÉST BEFOLYÁSOLÓ SZEREPE TERMÉSZETI TERÜLETEKEN Doktori (PhD) értekezés Témavezető: Dr. Pájer József egyetemi docens Nyugat-magyarországi Egyetem Kitaibel

Részletesebben

1 modul 2. lecke: Nikkel alapú szuperötvözetek

1 modul 2. lecke: Nikkel alapú szuperötvözetek 1 modul 2. lecke: Nikkel alapú szuperötvözetek A lecke célja: a nikkel alapú szuperötvözetek példáján keresztül megismerjük általában a szuperötvözetek viselkedését és alkalmazásait. A kristályszerkezet

Részletesebben

Villamos szakmai rendszerszemlélet

Villamos szakmai rendszerszemlélet Villamos szakmai rendszerszemlélet A rendszerszemlélet szükségessége és alapjai Egy 80-as évekbeli és egy mai, korszerűnek tekinthető családi- vagy társasházi lakóépületben található vezetékrendszerek

Részletesebben

Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221

Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221 Szilárd tüzelésű kazán 6 720 809 698 (2014/03) HU Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221 Teljesítmény-tartomány 20 kw-tól 40 kw-ig Kezelés előtt figyelmesen olvassa el. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA É RETTSÉGI VIZSGA 2014. október 21. KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. október 21. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

Hegesztés 1. Bevezetés. Hegesztés elméleti alapjai

Hegesztés 1. Bevezetés. Hegesztés elméleti alapjai Hegesztés 1. Bevezetés Statisztikai adatok szerint az ipari termékek kétharmadában szerepet kap valamilyen hegesztési eljárás. Bizonyos területeken a hegesztés alapvető technológia. Hegesztéssel készülnek

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium módszertani levele Immunhisztokémiai és immuncitokémiai módszerek alkalmazása a patológiában

Az Egészségügyi Minisztérium módszertani levele Immunhisztokémiai és immuncitokémiai módszerek alkalmazása a patológiában 1 Az Egészségügyi Minisztérium módszertani levele Immunhisztokémiai és immuncitokémiai módszerek alkalmazása a patológiában Készítette: Az Országos Pathologiai Intézet és a Pathologus Szakmai Kollégium

Részletesebben

Kevéssé fejlett, sejthártya betüremkedésekből. Citoplazmában, cirkuláris DNS, hisztonok nincsenek

Kevéssé fejlett, sejthártya betüremkedésekből. Citoplazmában, cirkuláris DNS, hisztonok nincsenek 1 A sejtek felépítése Szerkesztette: Vizkievicz András A sejt az élővilág legkisebb, önálló életre képes, minden életjelenséget mutató szerveződési egysége. Minden élőlény sejtes szerveződésű, amelyek

Részletesebben

HAJDÚSÁMSON VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. január

HAJDÚSÁMSON VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. január HAJDÚSÁMSON VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. január Jóváhagyva Hajdúsámson Város Önkormányzatának /2010 (I.) képviselőtestületi határozatával 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

Gibberellinek. 1. ábra: Gibberellán, gibberellinsav szerkezete. BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék 1

Gibberellinek. 1. ábra: Gibberellán, gibberellinsav szerkezete. BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék 1 Gibberellinek A japán földmővesek régóta tartottak a rizs növény egy megbetegedésétıl, amit bakanae - nak (bolond palántának) neveztek. A fertızött növény sokkal magasabbra nıtt, mint a többi, ettıl végül

Részletesebben

J/55. B E S Z Á M O L Ó

J/55. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/55. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2005. január

Részletesebben

A fájdalom mindig egyedi, két ember fájdalma soha nem hasonlítható össze. A fájdalomtűrő képesség azonban nem értékmérője az embernek.

A fájdalom mindig egyedi, két ember fájdalma soha nem hasonlítható össze. A fájdalomtűrő képesség azonban nem értékmérője az embernek. A fájdalom mindig egyedi, két ember fájdalma soha nem hasonlítható össze. A fájdalomtűrő képesség azonban nem értékmérője az embernek. A fájdalomról mindnyájuknak van valamilyen szintű tapasztalati tudása,

Részletesebben

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet. az épületek energetikai jellemzıinek meghatározásáról

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet. az épületek energetikai jellemzıinek meghatározásáról 1. oldal 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzıinek meghatározásáról Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. -a (2) bekezdésének h)

Részletesebben

MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA

MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA Műanyagok felületkezelése és kikészítése A műanyagok ugyan anyagukban színezhetők és felületi minőségük is gyakran kielégíti a követelményeket, formaadás után számos esetben idegen

Részletesebben

Utángyártott autóalkatrészek és Volkswagen Eredeti Alkatrészek minőségi összehasonlítása

Utángyártott autóalkatrészek és Volkswagen Eredeti Alkatrészek minőségi összehasonlítása PORSCHE HUNGARIA Kommunikációs Igazgatóság Utángyártott autóalkatrészek és Volkswagen Eredeti Alkatrészek minőségi összehasonlítása Kraftfahrzeugtechnisches Institut und Karosseriewerkstätte GmbH & Co.

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 11. BIOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 11. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

5. Biztonságtechnikai ismeretek. 5.1. A villamos áram hatása az emberi szervezetre

5. Biztonságtechnikai ismeretek. 5.1. A villamos áram hatása az emberi szervezetre 5. Biztonságtechnikai ismeretek 5.1. A villamos áram hatása az emberi szervezetre Az emberi test maga is vezető, ezért ha a test különböző pontjai között potenciálkülönbség lép fel, a testen áram indul

Részletesebben

A replikáció mechanizmusa

A replikáció mechanizmusa Az öröklődés molekuláris alapjai A DNS megkettőződése, a replikáció Szerk.: Vizkievicz András A DNS-molekula az élőlények örökítő anyaga, kódolt formában tartalmazza mindazon információkat, amelyek a sejt,

Részletesebben

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010.

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. NOVEMBER MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

MŰSZAKI ISMERETEK. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

MŰSZAKI ISMERETEK. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 MŰSZAKI ISMERETEK Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Az előadás áttekintése Méret meghatározás Alaki jellemzők Felületmérés Tömeg, térfogat, sűrűség meghatározása

Részletesebben

Regionális gazdaságtan 10. A regionális fejlıdés elméletei. Dr. Bernek Ágnes 2008.

Regionális gazdaságtan 10. A regionális fejlıdés elméletei. Dr. Bernek Ágnes 2008. Regionális gazdaságtan 10. A regionális fejlıdés elméletei Dr. Bernek Ágnes 2008. Regionális fejlıdési elméletek A neoklasszikuson kívül számos elmélet tett kísérletet a regionális gazdaságok növekedésének

Részletesebben

A sejtes szervezıdés elemei (sejtalkotók / sejtorganellumok)

A sejtes szervezıdés elemei (sejtalkotók / sejtorganellumok) A sejtes szervezıdés elemei (sejtalkotók / sejtorganellumok) 1 Sejtorganellumok vizsgálata: fénymikroszkóp elektronmikroszkóp pl. scanning EMS A szupramolekuláris struktúrák további szervezıdése sejtorganellumok

Részletesebben

Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Kémia Helyi Tanterv. A Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola

Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Kémia Helyi Tanterv. A Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola A Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola KÉMIA HELYI TANTERVE a 9. évfolyam számára két tanítási nyelvű osztály közgazdaság ágazaton Készítette: Kaposi Anna, kémia szaktanár Készült:

Részletesebben

OTDK-DOLGOZAT 2015 1

OTDK-DOLGOZAT 2015 1 OTDK-DOLGOZAT 2015 1 Környezeti vezetői számvitel alkalmazhatóságának kérdései a szarvasmarha tenyésztés területén, kiemelten az önköltségszámításban Questions of applicability of environmental management

Részletesebben

Írta: Kovács Csaba 2008. december 11. csütörtök, 20:51 - Módosítás: 2010. február 14. vasárnap, 15:44

Írta: Kovács Csaba 2008. december 11. csütörtök, 20:51 - Módosítás: 2010. február 14. vasárnap, 15:44 A 21. század legfontosabb kulcskérdése az energiaellátás. A legfontosabb környezeti probléma a fosszilis energiahordozók elégetéséből származó széndioxid csak növekszik, aminek következmény a Föld éghajlatának

Részletesebben

6. Ismertesse a tűzoltás módjait és a kézi tűzoltó készüléket! Tűzoltás eredményessége függ: - a tűzeset körűlményétől - a tüzet észlelő személy

6. Ismertesse a tűzoltás módjait és a kézi tűzoltó készüléket! Tűzoltás eredményessége függ: - a tűzeset körűlményétől - a tüzet észlelő személy 6. Ismertesse a tűzoltás módjait és a kézi tűzoltó készüléket! Tűzoltás eredményessége függ: - a tűzeset körűlményétől - a tüzet észlelő személy gyorsaságától, határozottságától - tűzjelzés eredményességétől

Részletesebben

AZ ELSŐ ÉS MÁSODIK DEMOGRÁFIAI ÁTMENET MAGYARORSZÁGON ÉS KÖZÉP-KELET-EURÓPÁBAN

AZ ELSŐ ÉS MÁSODIK DEMOGRÁFIAI ÁTMENET MAGYARORSZÁGON ÉS KÖZÉP-KELET-EURÓPÁBAN AZ ELSŐ ÉS MÁSODIK DEMOGRÁFIAI ÁTMENET MAGYARORSZÁGON ÉS KÖZÉP-KELET-EURÓPÁBAN Készült az ОТKA 400 kutatási program keretében BUDAPEST 1995/1 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET

Részletesebben

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 1. 2. 3. 4.

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 1. 2. 3. 4. 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 2016.01.01 2017.12.31 8 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról Az épített

Részletesebben

BIOLÓGIA 7-8. évfolyam. A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 7. évfolyam 2 óra 72 óra 8. évfolyam 1,5 óra 54 óra. 7.

BIOLÓGIA 7-8. évfolyam. A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 7. évfolyam 2 óra 72 óra 8. évfolyam 1,5 óra 54 óra. 7. BIOLÓGIA 7-8. évfolyam Heti és éves óraterv: A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 7. évfolyam 2 óra 72 óra 8. évfolyam 1,5 óra 54 óra 7. évfolyam A tematikai egységek áttekintő táblázata Tematikai

Részletesebben

ERKÖLCSTAN. 1-4. évfolyam

ERKÖLCSTAN. 1-4. évfolyam ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése,

Részletesebben

BIOLÓGIA VERSENY 9. osztály 2016. február 20.

BIOLÓGIA VERSENY 9. osztály 2016. február 20. BIOLÓGIA VERSENY 9. osztály 2016. február 20. Elérhető pontszám 100 Elért pontszám Kód I. Definíció (2 pont) A közös funkciót ellátó szervek.. alkotnak. II. Egyszerű választás (10 pont) 1. Melyik állítás

Részletesebben

Biológia 3. zh. A gyenge sav típusú molekulák mozgása a szervezetben. Gyengesav transzport. A glükuronsavval konjugált molekulákat a vese kiválasztja.

Biológia 3. zh. A gyenge sav típusú molekulák mozgása a szervezetben. Gyengesav transzport. A glükuronsavval konjugált molekulákat a vese kiválasztja. Biológia 3. zh Az izomösszehúzódás szakaszai, molekuláris mechanizmusa, az izomösszehúzódás során milyen molekula deformálódik és hogyan? Minden izomrosthoz kapcsolódik kegy szinapszis, ez az úgynevezett

Részletesebben

A termékek rejtett ára

A termékek rejtett ára 1. fejezet A termékek rejtett ára Nemrég hirtelen ötlettől vezérelve megvettem egy játékautót: egy fényesre festett, sárga, fából készült versenyautót négy fe kete lemezkerékkel, amelyben egy kis zöld

Részletesebben

1. előadás Membránok felépítése, mebrán raftok, caveolák jellemzője, funkciói

1. előadás Membránok felépítése, mebrán raftok, caveolák jellemzője, funkciói 1. előadás Membránok felépítése, mebrán raftok, caveolák jellemzője, funkciói Plazmamembrán Membrán funkciói: sejt integritásának fenntartása állandó hő, energia, és információcsere biztosítása homeosztázis

Részletesebben

Wessling technológiai továbbképzés

Wessling technológiai továbbképzés Wessling technológiai továbbképzés Gabonaipar II. rész Werli József Sütőipari technológia Elhangzott 2014. szeptember 3-án A gyártástechnológia legfontosabb műveletei. nyersanyagok előkészítése tésztakészítés,

Részletesebben

Veresegyházi kistérség

Veresegyházi kistérség Veresegyházi kistérség területfejlesztési koncepciója és stratégiai programja Pest megyei Terület-,Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft. 1085. Budapest, Kőfaragó u. 9. Tel: 267 05 08, 267 70

Részletesebben

1. BEVEZETÉS. - a műtrágyák jellemzői - a gép konstrukciója; - a gép szakszerű beállítása és üzemeltetése.

1. BEVEZETÉS. - a műtrágyák jellemzői - a gép konstrukciója; - a gép szakszerű beállítása és üzemeltetése. . BEVEZETÉS A korszerű termesztéstechnológia a vegyszerek minimalizálását és azok hatékony felhasználását célozza. E kérdéskörben a növényvédelem mellett kulcsszerepe van a tudományosan megalapozott, harmonikus

Részletesebben

TABLETTÁK. Compressi

TABLETTÁK. Compressi Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.8.0-1 01/2014:0478 TABLETTÁK Compressi E cikkely követelményeit a nem bevételre szánt tablettákra nem kell feltétlenül alkalmazni. Ezekre a készítményekre esetenként más általános cikkelyek,

Részletesebben

A Károli Gáspár Református Egyetem által használt kockázatelemzési modell

A Károli Gáspár Református Egyetem által használt kockázatelemzési modell A Károli Gáspár Református Egyetem által használt kockázatelemzési modell A kockázat típusai Eredetileg a kockázatelemzést elsődlegesen a pénzügyi ellenőrzések megtervezéséhez alkalmazták a szabálytalan

Részletesebben

Az erdőfeltárás tervezésének helyzete és továbbfejlesztésének kérdései

Az erdőfeltárás tervezésének helyzete és továbbfejlesztésének kérdései Az erdőfeltárás tervezésének helyzete és továbbfejlesztésének kérdései CORNIDES GYÖRGY Az erdőfeltárás az erdőgazdálkodás központi kérdése világszerte. A gépek forradalma az erdészetre is befolyással van,

Részletesebben

A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének javaslatai a távhőár-megállapítás témakörében

A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének javaslatai a távhőár-megállapítás témakörében 1 A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének javaslatai a távhőár-megállapítás témakörében Előszó A jelen javaslat összeállításánál nem tekintettük feladatunknak, hogy elméleti és szabályozási modelleket,

Részletesebben

2.3. A rendez pályaudvarok és rendez állomások vonat-összeállítási tervének kidolgozása...35 2.3.1. A vonatközlekedési terv modellje...37 2.3.2.

2.3. A rendez pályaudvarok és rendez állomások vonat-összeállítási tervének kidolgozása...35 2.3.1. A vonatközlekedési terv modellje...37 2.3.2. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...5 1. ÁRU ÉS KOCSIÁRAMLATOK TERVEZÉSE...6 1.1. A vonatközlekedési terv fogalma, jelent sége és kidolgozásának fontosabb elvei...6 1.2. A kocsiáramlatok és osztályozásuk...7 1.2.1.

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI NATÚRPARKOK FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030

A MAGYARORSZÁGI NATÚRPARKOK FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030 A MAGYARORSZÁGI NATÚRPARKOK FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030 Egyeztetési anyag 2015. november 18. 1 A MAGYARORSZÁGI NATÚRPARKOK FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Egyeztetési anyag 2015. november 18. A koncepció

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK HE 6/1-2005 Az adatbázisban lévő elektronikus változat az érvényes! A nyomtatott forma kizárólag tájékoztató anyag! TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ELŐÍRÁS

Részletesebben

Tevékenység: Gyűjtse ki és tanulja meg a lemezkarosszéria alakítástechnológia tervezés-előkészítésének technológiai lépéseit!

Tevékenység: Gyűjtse ki és tanulja meg a lemezkarosszéria alakítástechnológia tervezés-előkészítésének technológiai lépéseit! Gyűjtse ki és tanulja meg a lemezkarosszéria alakítástechnológia tervezés-előkészítésének technológiai lépéseit! Maga az alakítástechnológia tervezés-előkészítése alapvetően négy-, egymástól jól elkülöníthető

Részletesebben

Alacsony és közepes hőmérsékleten:45889 BÁZIS 95880 TÉRHÁLÓSÍTÓVAL Magas hőmérsékleten : 45889 BÁZIS 95881 TÉRHÁLÓSÍTÓVAL

Alacsony és közepes hőmérsékleten:45889 BÁZIS 95880 TÉRHÁLÓSÍTÓVAL Magas hőmérsékleten : 45889 BÁZIS 95881 TÉRHÁLÓSÍTÓVAL Alábbi dokumentum a vonatkozó termék adatlappal együtt érvényes. HEMPADUR MASTIC 45880/ HEMPADUR MASTIC 45881 Alacsony és közepes hőmérsékleten:45889 BÁZIS 95880 TÉRHÁLÓSÍTÓVAL Magas hőmérsékleten : 45889

Részletesebben

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2013. ÉVI 7/4. SZÁM A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2013. december 10. TÁRSADALMI, GAZDASÁGI, KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLAT 3. melléklet a Pest Megye Területfejlesztési

Részletesebben

BIOLÓGIA VERSENY 10. osztály 2016. február 20.

BIOLÓGIA VERSENY 10. osztály 2016. február 20. BIOLÓGIA VERSENY 10. osztály 2016. február 20. Kód Elérhető pontszám: 100 Elért pontszám: I. Definíció (2x1 = 2 pont): a) Mikroszkopikus méretű szilárd részecskék aktív bekebelezése b) Molekula, a sejt

Részletesebben

BWT Hungária Kft., 2040 Budaörs, Keleti u. 7. Műszaki iroda, bemutatóterem, raktár 2040 Budaörs, Keleti u. 7. Tel.: 23/430-480 Fax: 23/430-482

BWT Hungária Kft., 2040 Budaörs, Keleti u. 7. Műszaki iroda, bemutatóterem, raktár 2040 Budaörs, Keleti u. 7. Tel.: 23/430-480 Fax: 23/430-482 BWT Hungária Kft., 2040 Budaörs, Keleti u. 7. BWT Hungária Kft. Műszaki iroda, bemutatóterem, raktár 2040 Budaörs, Keleti u. 7. Tel.: 23/430-480 Fax: 23/430-482 E-mail: info.bp@bwt.hu www.bwt.hu G É P

Részletesebben

Növényvédelem otthonunkban

Növényvédelem otthonunkban Növényvédelem otthonunkban Bevezető A növényvédelem, egy olyan téma, ami kikerülhetetlen, akár lakásunkban, akár kertünkben foglalkozunk növényekkel. Mindannyian találkoztunk már kártevővel, vagy gombás

Részletesebben

Új termékkel bővült a Turbo-Tec kínálata

Új termékkel bővült a Turbo-Tec kínálata Új termékkel bővült a Turbo-Tec kínálata Klímakompresszorok felújítása Alig pár hónapja számoltunk be a Turbo-Tec kormánymű-felújító tevékenységéről, most egy újabb termékcsoporttal bővült a szolgáltatásuk,

Részletesebben

MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA

MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA Egy- és többrétegű PE-LLD fóliák tulajdonságai a feldolgozási paraméterek függvényében A polietilének egyik legfontosabb feldolgozási módja a fóliagyártás. A polietilének sokféle

Részletesebben

A helyi közösségi közlekedés hálózati és menetrendi felülvizsgálata és fejlesztése Pécsett. Megbízó: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

A helyi közösségi közlekedés hálózati és menetrendi felülvizsgálata és fejlesztése Pécsett. Megbízó: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Megbízó: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata A helyi közösségi közlekedés hálózati és menetrendi felülvizsgálata és fejlesztése Pécsett Megvalósíthatósági tanulmány 2010. augusztus Megbízó: Pécs Megyei

Részletesebben

Környezetvédelem (KM002_1)

Környezetvédelem (KM002_1) A légkör keletkezése Környezetvédelem (KM002_1) 3a. Antropogén légszennyezés, levegőtisztaság-védelem 2015/2016-os tanév I. félév Dr. habil. Zseni Anikó egyetemi docens SZE, AHJK, Környezetmérnöki Tanszék

Részletesebben

Úttörő formula az egészségmegőrzés és helyreállítás természetes képességének mindennapi támogatására

Úttörő formula az egészségmegőrzés és helyreállítás természetes képességének mindennapi támogatására Úttörő formula az egészségmegőrzés és helyreállítás természetes képességének mindennapi támogatására A Természet megalkotta a Tökéletes Organizmust, az Embert Soha ember még nem hozott létre ehhez mérhető

Részletesebben

SZAKTANÁCSADÁSI FÜZETEK

SZAKTANÁCSADÁSI FÜZETEK SZAKTANÁCSADÁSI FÜZETEK Az FVM K+F Szakmai Szaktanácsadási Központ Hálózat kiadványai SZARVASMARHA ISTÁLLÓK TERMÉSZETES SZELLŐZTETÉSE Dr. Bak János Pazsiczki Imre Kiadja: FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet

Részletesebben

Energiatakarékosság gazdasági épületek építésénél és üzemeltetésénél

Energiatakarékosság gazdasági épületek építésénél és üzemeltetésénél BME OMIKK ENERGIAELLÁTÁS, ENERGIATAKARÉKOSSÁG VILÁGSZERTE 45. k. 2. sz. 2006. p. 16 23. Racionális energiafelhasználás, energiatakarékosság Energiatakarékosság gazdasági épületek építésénél és üzemeltetésénél

Részletesebben

BIZONYTALAN NÖVEKEDÉSI KILÁTÁSOK, TOVÁBBRA IS JELENTŐS NEMZETKÖZI ÉS HAZAI KOCKÁZATOK

BIZONYTALAN NÖVEKEDÉSI KILÁTÁSOK, TOVÁBBRA IS JELENTŐS NEMZETKÖZI ÉS HAZAI KOCKÁZATOK BIZONYTALAN NÖVEKEDÉSI KILÁTÁSOK, TOVÁBBRA IS JELENTŐS NEMZETKÖZI ÉS HAZAI KOCKÁZATOK MFB Makrogazdasági Elemzések XXIV. Lezárva: 2009. december 7. MFB Zrt. Készítette: Prof. Gál Péter, az MFB Zrt. vezető

Részletesebben

A borok tisztulása (kolloid tulajdonságok)

A borok tisztulása (kolloid tulajdonságok) A borok tisztulása (kolloid tulajdonságok) Tisztasági problémák a borban Áttetszőség fogyasztói elvárás, különösen a fehérborok esetében Zavarosságok: 1. bor felületén (pl. hártya); 2. borban szétszórtan

Részletesebben

II. kötet: Integrált településfejlesztési stratégia

II. kötet: Integrált településfejlesztési stratégia TAMÁSI INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA II. kötet: Integrált településfejlesztési stratégia Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Dél-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. a halászati és akvakultúra-termékek uniós ökocímkerendszerére vonatkozó lehetőségekről

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. a halászati és akvakultúra-termékek uniós ökocímkerendszerére vonatkozó lehetőségekről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.5.18. COM(2016) 263 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK a halászati és akvakultúra-termékek uniós ökocímkerendszerére vonatkozó lehetőségekről

Részletesebben

A dokumentum felépítése. Bevezetés

A dokumentum felépítése. Bevezetés ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR Ártámogatási Főosztály 1139 Budapest, XIII. Váci út 73/A Telefon: 298-24-58, Telefax: 298-24-57, E-mail: atfo@oep.hu Kérdések és válaszok a gyógyászatisegédeszköz-támogatási

Részletesebben

Nemcsak más, hanem jobb! MdA. mágneses dinamikus finomiszapleválasztó TERVEZÉSI SEGÉDLET

Nemcsak más, hanem jobb! MdA. mágneses dinamikus finomiszapleválasztó TERVEZÉSI SEGÉDLET Nemcsak más, hanem jobb! MdA mágneses dinamikus finomiszapleválasztó TERVEZÉSI SEGÉDLET Rólunk A Industria-Technik egy épületgépészeti-, energiatechnikai- és környezetvédelmi mérnöki irodából jött létre.

Részletesebben

1. táblázat. Szórt bevonatokhoz használható fémek és kerámiaanyagok jellemzői

1. táblázat. Szórt bevonatokhoz használható fémek és kerámiaanyagok jellemzői 5.3.1. Termikus szórási eljárások általános jellemzése Termikus szóráskor a por, granulátum, pálca vagy huzal formájában adagolt hozag (1 és 2. táblázatok) részleges vagy teljes megolvasztásával és így

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel. I.

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel. I. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel [Vastag betűvel az 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.), vékony betűvel

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére ELŐTERJESZTÉS Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére Tárgy: Beszámoló a Zirc Kistérség Többcélú Társulása Tanács munkájáról Előadó: Fiskál János polgármester Az előterjesztés

Részletesebben

Az Egri Kistérség területfejlesztési koncepciója. és programja

Az Egri Kistérség területfejlesztési koncepciója. és programja Az Egri Kistérség területfejlesztési koncepciója és programja ( felújított változat ) Stratégiai program III. Kidolgozó: Operatív program Ebergényi Tanácsadó Iroda 3300. Eger, Arany J. u. 21. Agria Nova

Részletesebben

Szteránvázas vegyületek csoportosítása

Szteránvázas vegyületek csoportosítása Nemi hormonok Szteránvázas vegyületek csoportosítása a, szterinek b, epesavak c, szívre ható glikozidok d, kortikoidok e, nemi hormonok 1, ösztrogének 2, androgének 3, gesztagének 4, antiösztrogének 5,

Részletesebben

Biológia 8. osztály. A harmadik forduló. Anyagcsere szervrendszere: A)... B)... C)... D)...

Biológia 8. osztály. A harmadik forduló. Anyagcsere szervrendszere: A)... B)... C)... D)... MERJ A LEGJOBB LENNI! A TEHETSÉGGONDOZÁS FELTÉTELRENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE A GYOMAENDRŐDI KIS BÁLINT ISKOLA ÉS ÓVODÁBAN AZONOSÍTÓ SZÁM: TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0053 PROJEKT KEDVEZMÉNYEZETT: KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA

MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA Etázsszerszámok előnyei A termelékenység növelésének egyik lehetséges módja az etázsszerszámok alkalmazása a fröccsgépen, amelyekkel a záróerő emelése nélkül majdnem megduplázható

Részletesebben

Energiaipar: a jég hátán is megél?

Energiaipar: a jég hátán is megél? OTDK-dolgozat 2015 Energiaipar: a jég hátán is megél? A szektor kereskedelmi engedélyes vállalkozásainak beszámolóelemzése az elmúlt évek tükrében Energy industry: can he always make do? The recent year

Részletesebben

1. Befektetési alapok 1

1. Befektetési alapok 1 1. Befektetési alapok 1 A befektetési alap egy jogi személyiséggel rendelkező vagyontömeg, amelyet a befektetési alapkezelő a befektetők érdekében a meghirdetett befektetési elveknek megfelelően kezel.

Részletesebben