Környezeti nevelés az alsó tagozaton

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Környezeti nevelés az alsó tagozaton"

Átírás

1 Környezeti nevelés az alsó tagozaton Amikor az erdőn jársz, és rábukkansz valahol egy forrásra, ülj le melléje csöndesen és figyelj. Nagyon csöndes légy, és akkor hallani fogod a zöld ruhás tündérke hangját a surranó vízből. Ha pedig jó füled van, és érted az erdő nyelvét, akkor meghallhatod azokat a csodaszép meséket, amiket a forrás, a csermely, a patak tündére elmond ilyenkor a fáknak. (Wass Albert) Kiadja: Budapest XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet 203

2

3 Kedves Kolléga! Bemutató foglalkozásaink, nyílt napjaink lehetőséget teremtenek arra, hogy bemutassuk egy-egy kolléga jól bevált módszereit, az információ megszerzését szolgáló digitális eszközök alkalmazásának sokszínűségét, a tanórán alkalmazott tanulási formákat, oktatójátékokat. Bízom benne, hogy a környezetismeret tantárggyal kapcsolatos felidézést szolgáló összeállítás (NAT-ból idézett szövegrészek), a rendelkezésre álló óravázlat, a bemutató foglalkozás élménye hozzásegít ahhoz, hogy új ötletekkel, jól bevált, változatos módszerekkel gazdagíthasd nevelő, oktató munkád. Kellemes és hasznos időtöltést kívánok a szervezők nevében: Patakfalvi Attiláné szaktanácsadó A NAT kiemelt fejlesztési feladatainak egyike a környezeti nevelés. A környezeti nevelés átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók környezettudatos magatartásának, életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen a környezeti válság elmélyülésének megakadályozására, elősegítve az élő természet fennmaradását és a társadalmak fenntartható fejlődését. A fenntarthatóság pedagógiai gyakorlata feltételezi az egész életen át tartó tanulást, amelynek segítségével olyan tájékozott és tevékeny állampolgárok nevelődnek, akik kreatív, problémamegoldó gondolkodásmóddal rendelkeznek, eligazodnak a természet és a környezet, a társadalom, a jog és a gazdaság terén, és felelős elkötelezettséget vállalnak egyéni vagy közös tetteikben. Mindez úgy valósítható meg, ha a tanulók érzékennyé válnak környezetük állapota iránt és így képesek lesznek a környezet sajátosságainak, minőségi változásainak megismerésére és elemi szintű értékelésére, a környezet természeti és ember alkotta értékeinek felismerésére és megőrzésére, a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességeik vállalására és jogaik gyakorlására. A

4 környezet ismeretén és a személyes felelősségen alapuló környezetkímélő magatartás egyéni és közösségi szinten egyaránt a tanulók életvitelét meghatározó erkölcsi alapelv. A környezeti nevelés során a tanulók ismerjék meg azokat a jelenlegi folyamatokat, amelyek következményeként bolygónkon környezeti válságjelenségek mutatkoznak. Konkrét hazai példákon ismerjék fel a társadalmi-gazdasági modernizáció pozitív és negatív környezeti következményeit. A tanulók kapcsolódjanak be közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe, gyarapításába. Életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzésére való törekvés váljék meghatározóvá. Szerezzenek személyes tapasztalatokat az együttműködés, a környezeti konfliktusok közös kezelése és megoldása terén. Célok és feladatok - A tantárgy célja, hogy felkeltse a tanulókban a környezetük élő és élettelen világa iránti érdeklődést. Bátorítson a természet és a lakóhelyi környezet önálló megismerésére, alkotóinak, jelenségeinek felfedezésére. Alakítsa ki a tanulókban a környezetük állapota iránti érzékenységet, alapozza meg a környezet értékeit tisztelő, azokat megóvni kész magatartást. Segítse őket tájékozódni természeti és társadalmi környezetükben, alakuljon ki bennük a veszélyhelyzetekkel kapcsolatos óvatosság. - A környezetismeret tantárgy tanulása során a tanulók ismerkedjenek meg lakóhelyük természeti és ember által létrehozott környezetének jellemző anyagaival, jelenségeivel, élőlényeivel, illetve azok változásával, valamint az emberek és környezetük kapcsolatával. Fedezzék fel a természet sokszínűségét, szépségét, és ébredjenek rá pótolhatatlan, értékes mivoltára. - A tanítás-tanulás folyamatában elsősorban a tanuló lakóhelyi, iskolai, települési környezete, majd Budapest értékeinek megismertetésére, megszerettetésére törekszünk. Ezen keresztül segítsük olyan pozitív attitűd kialakulását, mely az élő és élettelen környezet megóvására, védelmére ösztönöz, erősíti a lakóhelyhez való kötődést, s ezzel a hazánkhoz és a nemzetünkhöz tartozás érzését alapozza meg.

5 - Célunk, hogy az elemi természettudományos műveltség megalapozása érdekében a tanulóknak az új ismeretek megszerzéséhez, azok rendszerezéséhez, rögzítéséhez és a mindennapi életben való alkalmazásához szükséges képességeit folyamatosan fejlesszük. Az élő és élettelen környezettel kapcsolatos fogalomalkotást mind személyes, mind közös, tevékeny tapasztalatszerzéssel készítsük elő. Az egyszerű megismerési, tanulási módszerek megtanításával, begyakorlásával, alkalmazásával keltsük fel a gondolkodás fejlettségéhez illeszkedő mértékben a természeti jelenségek, folyamatok ésszerű, tudományos magyarázata iránti igényt. - Lakóhelyi környezetük megismerése során tanítsa meg a tanulókat elemi fokon tájékozódni a térben, és az időben. Kiemelt cél az életés környezetkímélő, a veszélyhelyzetek megelőzését szolgáló magatartásformák kialakítása, s ezzel a személyes biztonság növelése. Nyújtson ismereteket az anyag különböző formáinak érzékelhető tulajdonságairól. Segítse észlelni, és elemi szinten értékelni azok mennyiségi és minőségi változásait. Fejlessze helyes egészségszokásaikat, alapozza meg önmaguk, valamint az élő és élettelen környezetük iránti felelősségérzetüket, segítse a környezeti harmónia létrejöttéhez és fenntartásához szükséges magatartásuk és életvitelük alakulását. Ismeretszerzési, - feldolgozási és alkalmazási képességek (Részlet a Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programjából) - A tanuló váljék nyitottá a természet szépségei, értékei iránt! Tudjon ismeretekhez jutni a valóság megtapasztalásával, valamint különböző képi és szöveges ismerethordozók révén! - Tanítói irányítással, segítséggel tudjon ismeretekhez jutni a természeti és technikai környezet jelenségeinek, folyamatainak mérése, egyszerű kísérleti vizsgálat és modellezés által! Ismerje a vizsgálódásokhoz, mérésekhez, kísérletekhez szükséges eszközöket, és használja azokat balesetmentesen! Szerezzen gyakorlatot a mindennapi életben előforduló mérésekben, a hosszúság, a tömeg, az űrtartalom, a hőmérséklet és az idő mértékegységeinek használatában!

6 - Szerezzen jártasságot a jelenségek, folyamatok egy-egy körének megadott szempontú csoportosításában! - Megfigyeléseit, tapasztalatait saját szavaival, egyszerűen tudja megfogalmazni és tanítói segítséggel rajzban és írásban rögzíteni! - Tudja a megszerzett ismereteit elmondani, ábrázolni, leírni! Legyen gyakorlata a különböző tárgyak, élőlények, jelenségek minőségi és mennyiségi jellemzőinek elemi szintű összehasonlításában! Legyen képes ismereteit különböző szempontok szerint csoportosítani, vizsgálódásainak eredményeit elemezni, értelmezni! Ismerje fel a környezetében előforduló veszélyhelyzeteket! Legyen képes a tanultakat felhasználni, alkalmazni a mindennapi élet problémáinak megoldásában! - Ismeretei ébresszék fel felelősségérzetét a természet védelme és saját egészsége iránt! Ismerje a biztonságot szolgáló szervezetek munkáját (mentők, tűzoltók, rendőrség)! Tudja, hogyan kell viselkedni veszélyhelyzetekben! Weöres Sándor: BALLADA HÁROM FALEVÉLRŐL Lehullott három falevél észrevétlen az őszi ágról. És jött a szél, a messzi szél, egy messzi, másik, új világból - Elröpült három falevél Az egyik magasba vágyott: talált a felhők közt új világot, emelte, emelte a szél. Lehullott három falevél tehetetlenül a világból. A másik rohanni vágyott: Ott lenn a sár, fekete, mély - magasba hágott és mélybe szállott, ki emel fel az őszi sárból, sodorta, sodorta a szél. Harmadik szédülni vágyott: szemét lehunyta, semmit se látott, kavarta, kavarta a szél. ti szegény három falevél? Lobogott három falevél

7 Fésűs Éva: A sündisznócska Tegnap korán esteledett, Sündisznócska ágyat vetett. Ágyat vetett az avarba, Kicsinyeit betakarta. Fújhat a szél szakadatlan, Melegít a puha paplan. Jó a meleg földi fészek, Aludjatok kis tüskések! Bemutató foglalkozás Helyszín: Kandó Téri Általános Iskola Idő: 203. október 3. 4 óra Osztály: 3. c Tantárgy: Környezetismeret Témakör: Zöld területek élővilága ősszel Tananyag: Emlősök földön és a fán (közönséges mókus, keleti sün) Tanít: Nagy Gabriella Szaktanácsadó: Patakfalvi Attiláné Célok és feladatok: A témakörben eddig tanult ismeretek felelevenítése. Emlős állatokról tanultak felelevenítése, rögzítése. A mókus és a sün testfelépítésének, életmódjának, táplálkozásának megismerése különböző módokon. Összefüggések felismertetése, következtetések levonása. Megfigyelőképesség fejlesztése, önellenőrzés képességének fejlesztése. Együttműködő képesség fejlesztése. Az állatok szeretetére nevelés. Számítógép tudatos használatára nevelés. Tanulók munkájának folyamatos értékelése. Törekvés egy jó hangulatú tanóra megtartására. Munkaformák: csoportmunka, páros munka, frontális osztálymunka. Módszerek: szemléltetés, bemutatás, tanári közlés, kooperatív módszerek, beszélgetés, differenciálás-előzetesen kiadott feladat Szemléltetés: POWER POINT bemutatók, videók bejátszása, élő sün, tankönyv, tábla képe, MOZABOOK használata.

8 Tevékenységek. A vendégek köszöntése: Magyar házban a vendéget című mondóka 2. A témakörben eddig tanult ismeretek felidézése Élőlény-lottó TERVEZET Munkaforma, Eszköz Idő módszer frontális o. m. ½ csoportmunka, szemléltetés számítógép, projektor 3. Feladat ellenőrzése frontális o. m. számítógép, projektor 4. Emlősökről tanultak páros munka, számítógép, felelevenítése, tanult ismeretek rögzítése szemléltetés projektor 5. A feladat ellenőrzése, a felsorolásból kimaradt jellemzők összegyűjtése 6. Célkitűzés: a mai órán két emlős állatról tanulunk. 7. Ráhangolódás: a mókus hangjának meghallgatása, találós kérdés felolvasása a mókusról, sünről. 8. A mókus tankönyvben nem szereplő tulajdonságainak bemutatása, megbeszélése. A hallottak segítségével a könyv 32./2. feladatának kitöltése, frontális o. m. beszélgetés, szemléltetés tanári közlés frontális o. m. szemléltetés előzetes felkészülés alapján találós kérdések elmondása frontális o. m. tanári közlés, szemléltetés előzetes felkészülés alapján a mókus ellenségeinek bemutatása számítógép, projektor számítógép, projektor számítógép, projektor, vonalzó, súlykészlet héja és nyuszt képe 5 ½

9 rögzítése. (Mókus testmérete, testtömege, ellenségeinek megismerése, magyarországi státusza.) 9. Ismerkedés a mókussal a tankönyv feladatain keresztülbejelölt szövegek elolvasása, az olvasott ismeretek feldolgozása füzetbe ragasztott táblázat segítségével. (Testfelépítése, bundájának színe, látása, tápláléka, élőhelye.) csoportmunka kooperatív módszer tankönyv 32. oldal, füzetben lévő táblázat A feladat ellenőrzése frontális o. m. számítógép, 3 projektor Pihentető feladat frontális o. m. 2 A sün tankönyvben nem szereplő tulajdonságainak ismertetése. Ismerkedés a sünnel a tankönyv feladatain keresztül-bejelölt szövegek elolvasása, az olvasott ismeretek alkalmazása a tankönyv feladatain keresztül. frontális o. m. szemléltetés, tanári közlés páros munka kooperatív módszer A feladat ellenőrzése frontális o. m. szemléltetés számítógép, projektor vonalzó, súlykészlet tankönyv 33. oldal 5., 6. feladata számítógép, projektor- MOZABOOK

10 Összefoglalás, tanult ismeretek rögzítésediákkvartett Tanórai munka értékelése, házi feladat kijelölése Elköszönés és meglepetés: élő sün az osztályban csoportmunka kooperatív módszer frontális o. m. tanári közlés 5 Jegyzet:

11 Gondolatok a természetről: Állhatunk a föld bármelyik pontján, ugyanaz a csillagos égbolt tekint le ránk, és visszanézve: a menny egyforma távolságra van mindenkinek. Amíg szemem élvezheti e páratlan látványt, amellyel betelni nem bír soha, amíg a Napban, a Holdban és a csillagokban gyönyörködhetek, látva ébredésüket, kémlelve lenyugvásukat, egy vagyok velük, és egy vagyok azokkal, akik ugyanúgy részesei e nem mindennapi igézetnek: a természet, a világ, az élet, a lélek folytonosságának. Lucius Annaeus Seneca A természet hatalmas, az ember parányi. Ezért aztán az ember léte attól függ, milyen kapcsolatot tud teremteni a természettel, mennyire érti meg, és hogyan használja fel erőit saját hasznára. Szent-Györgyi Albert Az ember (...) a legnagyobb kártevő a természetben, pedig csak vendégségben, átutazóként vagyunk a földön. Ehhez mérten kell viselkednünk. Tudnunk kell, hogy minden, ami Isten ege alatt vízszintes, a természet tulajdona. Nem szabad zavarnunk ennek a világnak a harmóniáját. Az ember nem igázhatja le rabszolgamódra a természetet. Friedensreich Hundertwasser A természet varázsát ontja bőven. A fűben, a virágban és a kőben. Ó nincs a földön oly silány anyag, Mely így vagy úgy ne szolgálná javad; De nincs oly jó, melyben ne volna vész, Ha balga módra véle visszaélsz! William Shakespeare

12 Szalai Borbála: Mogyorót szedtem Zöld erdőbe mentem, mogyoróra leltem. Ettem is, szedtem is, megtömtem a zsebem is. Ami pedig ottmaradt mókusoknak hagytam azt!

KÖRNYEZETISMERET 1 4. ÉVFOLYAM 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. Heti óraszám 1 1 1 2 Évfolyamok óraszáma 37 37 37 74 Az első évfolyamon az óravezetés részben angol nyelven történik, ezért ennek a tanórának

Részletesebben

Hor váth Mik lós Szent ir mai né Bre csok Má ria. Ké zi könyv a 4. évfolyamos Környezet is me ret ta ní tásá hoz

Hor váth Mik lós Szent ir mai né Bre csok Má ria. Ké zi könyv a 4. évfolyamos Környezet is me ret ta ní tásá hoz Hor váth Mik lós Szent ir mai né Bre csok Má ria Ké zi könyv a 4. évfolyamos Környezet is me ret ta ní tásá hoz CELLDÖMÖLK, 2011 AP 040933 ISBN 978-963-464-699-0 A kiadó a kiadói jogot fenntartja. A kiadó

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET 1-4. évfolyam

KÖRNYEZETISMERET 1-4. évfolyam KÖRNYEZETISMERET 1-4. évfolyam 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam óraszám: heti 1 évi 37 heti 1 évi 37 heti 1 évi 37 heti 2 évi 74 Célok és feladatok A tantárgy célja, hogy felkészítse a tanulókat

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET 267 KÖRNYEZETISMERET 1 4. ÉVFOLYAM

KÖRNYEZETISMERET 267 KÖRNYEZETISMERET 1 4. ÉVFOLYAM KÖRNYEZETISMERET 267 KÖRNYEZETISMERET 1 4. ÉVFOLYAM KÖRNYEZETISMERET 268 CÉLOK ÉS FELADATOK A tantárgy célja, hogy felkészítse a tanulókat a természeti világ elemi megismerésének lehetőségére, azaz fejlessze

Részletesebben

Környezeti és egészségnevelési program

Környezeti és egészségnevelési program Környezeti és egészségnevelési program 2.18.1. Bevezetés Testi és lelki egészség Az iskolára nagy feladat és felelősség hárul a felnövekvő nemzedékek egészséges életmódra nevelésében. Minden tevékenységével

Részletesebben

A Szolnoki Sportcentrum Kft. részvétele, szerepe a környezettudatos szemlélet kialakításában a szolnoki óvodákban és általános iskolákban.

A Szolnoki Sportcentrum Kft. részvétele, szerepe a környezettudatos szemlélet kialakításában a szolnoki óvodákban és általános iskolákban. A természet hatalmas, az ember parányi.ezért aztán az ember léte attól függ, milyen kapcsolatot tud teremteni a természettel, mennyire érti meg, és hogyan használja fel erőit saját hasznára. Szent-Györgyi

Részletesebben

BIOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGTAN

BIOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGTAN BIOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGTAN Az általános iskolai biológia kerettanterv és a Nemzeti Alaptanterv viszonya Az általános iskolai biológia kerettantervben kifejeződő értékrendszer tükrözi a Nat-ban meghatározott

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET 1-4. évfolyam

KÖRNYEZETISMERET 1-4. évfolyam KÖRNYEZETISMERET 1-4. évfolyam 1 KÖRNYEZETISMERET 1 4. évfolyam Tantárgyi célok, feladatok A környezetismeret tantárgy célja, hogy felkeltse az érdeklődést a tanulókban a környezetük iránt. Ezért e tantárgy

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET 5-6. ÉVFOLYAM

TERMÉSZETISMERET 5-6. ÉVFOLYAM TERMÉSZETISMERET 5-6. ÉVFOLYAM Az természettudományi képzést az iskolánk nyolc évfolyamos képzésű osztályainál (hasonlóan a többi képzési területhez) három fejlesztési szakaszra különítettük el: alapozó

Részletesebben

Moduláris oktatási program- Környezeti nevelés

Moduláris oktatási program- Környezeti nevelés Jósika Miklós Általános Iskola 4552 Napkor, Kossuth u. 59. Moduláris oktatási program- Környezeti nevelés Önálló intézményi innováció a TÁMOP 3.1.4 pályázat keretében Készítette: Kovácsné Bárány Marianne

Részletesebben

BIOLÓGIA 7-8. évfolyam

BIOLÓGIA 7-8. évfolyam BIOLÓGIA 7-8. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam óraszám: heti 1,5 évi 55,5 heti 1,5 évi 55,5 A biológia tanterv és a Nemzeti alaptanterv viszonya A biológia tantervben kifejeződő értékrendszer tükrözi a

Részletesebben

Környezetismeret 1-4. osztály

Környezetismeret 1-4. osztály Irinyi József Általános Iskola 4274 Hosszúpályi Szabadság tér 30. 031154 HELYI TANTERV Környezetismeret 1-4. osztály 2013 1 Célok, feladatok A környezetismeret tantárgy célja, hogy felkeltse az érdeklődést

Részletesebben

Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola, Budapest, 1103 Kőér utca 7/b-c

Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola, Budapest, 1103 Kőér utca 7/b-c Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola, Budapest, 1103 Kőér utca 7/b-c Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Részletesebben

FIZIKA helyi tanterv tematika és követelményrendszer

FIZIKA helyi tanterv tematika és követelményrendszer FIZIKA helyi tanterv tematika és követelményrendszer M mechanika H termikus kölcsönhatások E elektromos és mágneses kölcsönhatás MF modern fizika + emelt szintű képzés Piarista Iskola Kecskemét Piarista

Részletesebben

Környezeti nevelési program

Környezeti nevelési program Környezeti nevelési program Már a 2003-os NAT szerint is A környezeti nevelés átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók környezettudatos magatartásának életvitelének kialakítását annak érdekében, hogy a

Részletesebben

VII. ISKOLAI KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM

VII. ISKOLAI KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM VII. ISKOLAI KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM 1. A környezeti nevelés célja: olyan tudatformálás, amely a gyereket megtanítja a környezettel való tudatos együttélésre, a környezetbarát életvitelre, a fenntartható

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET 1-4. ÉVFOLYAM

KÖRNYEZETISMERET 1-4. ÉVFOLYAM KÖRNYEZETISMERET 1-4. ÉVFOLYAM KÖRNYEZETISMERET az általános iskolák 1 4. évfolyam számára Tantárgyi célok, feladatok A környezetismeret tantárgy célja, hogy a gyermek természetes kíváncsiságára építve

Részletesebben

Teleki Sámuel Általános Iskola (Érd, Törökbálinti út 1.) Természetismeret Biológia-Földrajz 6. évfolyam. Helyi tanterv NAT 3 2007.

Teleki Sámuel Általános Iskola (Érd, Törökbálinti út 1.) Természetismeret Biológia-Földrajz 6. évfolyam. Helyi tanterv NAT 3 2007. Teleki Sámuel Általános Iskola (Érd, Törökbálinti út 1.) Természetismeret Biológia-Földrajz 6. évfolyam Helyi tanterv NAT 3 2007. Apáczai Kiadó gondozásában megjelent kerettantervet átdolgozta: Kubassek

Részletesebben

Az Almási Utcai Általános Iskola környezeti nevelési programja

Az Almási Utcai Általános Iskola környezeti nevelési programja Az Almási Utcai Általános Iskola környezeti nevelési programja 2004. március MAKÓ Tartalomjegyzék I. Jövőkép-alapelvek és célok 2 Az iskola jövőképe 2 Alapelvek 2 Célok 2 II. Törvényi háttér, szabályzók

Részletesebben

FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2 TARTALOMJEGYZÉK I. A FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 I.1. MUNKÁNK ALAPELVE: A GYERMEKSZERETETEN ALAPULÓ, A GYERMEKI JOGOKAT TISZTELETBEN

Részletesebben

10. a.sz. melléklet A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Nevelési program. OM azonosító: 031202

10. a.sz. melléklet A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Nevelési program. OM azonosító: 031202 10. a.sz. melléklet A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Nevelési program OM azonosító: 031202 AZ ISKOLA NEVELÉS-OKTATÁS ALAPVETŐ CÉLJAI A KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE Az iskolai

Részletesebben

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 31., kedd 102. szám Ára: 4557, Ft TARTALOMJEGYZÉK 202/2007. (VII. 31.) Korm. r. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról

Részletesebben

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 31., kedd 102. szám Ára: 4557, Ft TARTALOMJEGYZÉK 202/2007. (VII. 31.) Korm. r. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról

Részletesebben

a veszélyhelyzeti (tûzvédelmi és polgári védelmi) nevelõ-oktató munka tervezéséhez Belügyminisztérium

a veszélyhelyzeti (tûzvédelmi és polgári védelmi) nevelõ-oktató munka tervezéséhez Belügyminisztérium AJÁNLÁS a veszélyhelyzeti (tûzvédelmi és polgári védelmi) nevelõ-oktató munka tervezéséhez Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság 2005 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetõ. 3 1.1 Az Ajánlásban

Részletesebben

Osztályfőnöki órák helyi tanterve 5-8. évfolyam

Osztályfőnöki órák helyi tanterve 5-8. évfolyam Éves óraszám: 18,5 óra Heti óraszám: 0,5 óra H u n y a d i M á t y á s Á l t a l á n o s I s k o l a Osztályfőnöki órák helyi tanterve 5-8. évfolyam Kiemelt fejlesztési feladatok Az énkép és önismeret

Részletesebben

1. oldal, összesen: 70 oldal PEDAGÓGIAI PROGRAM

1. oldal, összesen: 70 oldal PEDAGÓGIAI PROGRAM 1. oldal, összesen: 70 oldal PEDAGÓGIAI PROGRAM Óbudai Nagy László Általános Iskola 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b. (telephely) Nevelõtestületi elfogadás dátuma:

Részletesebben

Hevesy György Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Hevesy György Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Pedagógiai Programja Pedagógiai Program 2013. 2 Tartalomjegyzék 2 A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó jogszabályi előírások 3 A köznevelési törvény alapján elkészített új

Részletesebben

Az Úri. Szent Imre Általános Iskola. helyi tanterve

Az Úri. Szent Imre Általános Iskola. helyi tanterve 1. sz. melléklet Az Úri Szent Imre Általános Iskola helyi tanterve 1. Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és óraszámok az 1 4. évfolyamon a 2013. szeptember 1-jétől érvényes kerettantervek

Részletesebben

Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 2011 A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE 1. BEVEZETÉS... 0 1. Makláry

Részletesebben

A SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

A SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson

Részletesebben