XVII. évfolyam. Felelős szerkesztő : B A R A N Y A Y JÓZSEF. Főmunkatárs: ZiLAHY LAJOS.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XVII. évfolyam. Felelős szerkesztő : B A R A N Y A Y JÓZSEF. Főmunkatárs: ZiLAHY LAJOS."

Átírás

1 Koaro 97 augusztus 6 A XV. évfolya Koárováregyei és városi Koároi Egylet Vörös K reszt és érdekű társadali, a D Péflzetsfl Éra: Egész évre 2 K., félévre 6 K. negyed évre.' K. SZÉfl ara 24 Spitzer B A R A N Y A Y JÓZSEF. hetilap hivatalos Sándor könyv- és K o a r o, Nádor utca 2 9. lapja papirkerestedj&e - T e l e f o n 80 Kéziratokat néin aii vissza a szerkesztőség. Főunkatárs: fillér. szara Sgsrkeaitdtég és kiadonlvatal* Felelős szerkesztő : n közgazdasági K o á r o v á r e g y e Tüzoltószövétségének líegjeleoik inden csütörtökön. Egyes 33 Kiadó laptulajdonosok : ZiLAHY LAJOS. FULÜP ZSÜM0NÜ e s 0 r. B A R A N Y A Y JOZSLF. fiz uj főispán beiktatása. jelenti az elnöklő alispán, hogy Kürthy irt hivatalos esküt tegye le. Az esküt, aelyet stván, a távozó főispán eleg hangú levélben Asztalos Uéla főjegyző olvasott f e l, állva h a l l Ü n n e p i szint öltött a hétfői n a p o n Ko búcsúzik a törvényhatóságtól. Asztalos Béla gatta végig a közönség. áro váregye és Koáro város székházá váregyei főjegyző, alispánhelyettes olvassa. Utána az uj főispán egtartotta ünnepi nak közgyfilési tere. A bizottsági tagok ^zo- fel a levelet, aely sz ves köszönetet o n d a székfoglalóját, a e l y b e n k i j e l e n t i, h o g y a k o r katlan nagy szában való egjelenésűkkel bizottsági tagoknak, leeslelkfl barátjának, ánynak politikai elveit terészetesen ő is felezték, hogy nagy napja van a kél testvér Ghyczy Dénes alispánnak, a tisztviselő kar vallja különösen értve ezalatt a választójog tön ybatóságnak. nak, sőt e g ellenfeleinek is. akik öt a h u á kiterjesztését. A prograúijában v a n a k ö z é l d Gróf Deza&se János. es. é s k i r. kaarás, nus-/ kulturális tevékenysége közben i n d i g ezés inél szerencsésebb egoldásába harc K - a r o város es váregye kinevezett főis táogattak. N e b u r uzll; e!, hiszen ő t o terén haláltusát vivó h ő s ö k n e k a ház és a pánjai hétfőn iktatlak beuj éltóságába. Hagyó* vábbra is unkálkodni akar és Fog szeretett földszerzés egkönnyítése, a pártatlanság. d e ányos dísszel é s fényes keretek közötl tör váregyéje felvirágozta ásában. gen, iseretien ó e váregyében, kéri, h o g y te;.: az installáció, aelyen a törvényhatósági Az éljenzéssel foj idott levél után f'cicr- előlegezzék neki a b i z a l a t, a jóindulatot, t e l bi/ tttsági tagok nagy száa is bizonyította, váry Géza bi; >ttsági tag éltatta a távozó fő jes erejével, tudásával azon lesz, h o g y indazt \\ gy ennyire szipatikusán fogadták az uj ispán kiváló érdee nditvsnyozza, bogy ér ki is érdeelje. Erős a hite, a e g g y ő z ő d é s e, í páni deeit, valaint a váregye sajnálkozását tá hogy ellentelei lehetnek, de ellenségei ne! A A beiktatási ünnepélyes nagyise előzte vozása felett jegyzőkön ben örökitsék eg sz közgyűléseken a pártatlanság fogja vezetni. i i, an elyel f< í v e s papi segédlettel Madurkay utókor száára s a váregye közönsége fes A z o n lesz, hogy közgyűlés terébe a p o l i t i k a Miklós dr. koároi plébános ondott, aelyen tesse eg arcképét t közgyűlés nagytere inél ritkábban vonuljon be, ehelyett az anyagi, szellei jólét szolgálatában álló unkakedv ősi si kás szerint a bizottsági tagok és a tiszt rés/ere viselői kar az uj főispánnal együtt résztvettek. haly Ferenc tsági tag, országgyű töltsön el i n d e n k i t. Legyen a közgyűlési t e A: üw pélyes nagyise után kezdetét lési képviselő bár politikai ellenfeléről van re a közügyek leiszentelt t e p l o a. A vár vett a beik ttá és pedig először szó, de a po í ti kai llentét egy cseppet se egye autonóiáját tiszteletben tartja. A tiszta, teszi elfogulttá s az indítványt őszinte örö a g y o r s, a pártatlan közigazgatást tartja, i n a wregyi húzáu. d i g sze előtt. A tisztviselő karról ár e d d i g el teszi agáévá, i { az elnöklő alispán s esak ÓÍ, biztatói hallott, ainek átutal in Fejerváry G é z a indítványát egyhangúlag elfo A közgyűlés tere szorosán égfell hicább örül, ivel ö necsak főnök akar l e n n i, tági tagokkal, eghívott vendégekkel. A gadott határozatnak jelentette ki. hane unkatárs is. Hálásan köszöni t e g s; es karzatokat pedig az érdeklődd hölgya közgyűlés ásik téeze a beiktatás köjelenteknek, hogy jelenlétükkel beiktatásának közönség töltötte eg. vötkezetí sorra. Ghyczy Dénes alispán felké fényét, elegéi eelték. Qnyczy D é n e s alispán p o n t b a n 0 órakor résére Néeth stván rct. püspök, Baranyay A zajos éljenzéssel fogadott székfoglaló egnyitván a heikíató közgyűlést, üdvözli a Géza, Fejérváry Géza nagybirtokosok, bízottegjelenteket s jelenti a közgyűlés kettős cél sági tagokból alakult küldöttség hívta eg a után, költői gondolái tkban gazdag beszéddel ját : elbúcsúzni a távozó főispántól, Kürthy közgyfilési terebe az uj főispánt, akit lelke- j üdvözölte az uj főispánt Néeth stván ref. istvántói, s az uj főispánt, gról De asse ános seu fogadott a közgyűlés a terebe léptekor. püspök a törvényhatósági bizottság neveben. cs. es k i r. kaarást u j á l l á s á b a b e i k t a t n i, i l A váregye alispánja eleg szavakkal A haza és a egye szolgálatában i n d i g t á letve tó;-.' a hivatalos esküt kivenni. köszöntötte s felkérte, bogy a törvényből e l ő - ogatni fogják az uj főispánt, hogy egértő titett a hadsereghez. leveleket, levelezőlapokat és pénzeslevelekel i hadseregtől Ezzel aztán, TÁRCA. A tábori posta. v a Koároi. A háro esztendeje toboló háborúban roüiió és illió eber legsűrűbben elegetett szava a táboriposta, hiszen a táboriposta a/ egyetles állandó és szűk kapcsolata A harctér h ő s e i n e k otthon aggódó k e d v e s e i k k e l. De egy-egy tábori levél vagy levelezőlap áivetelénéédéskevesen gondolnak arra a v é g telén unkára, fáradságra és felelősségre, elyet s táboripostának agára kell vállalnia és aelyet agas feladatának tudatában k e : /. ^ e s e n vállal is. Az a l á b b i a k b a n rövidrefbgott kepét adjuk a táboriposta áldásos intézényének. A háború kiötrésekor á táboriposta esak a legszükségesebb -/oi-aiati ágakkal rendelkezeli leveleket, levelezőlapokat, nyotat - vanyokat újságokat es pén/esleveleket /: ::. / Á kőzve- leszáítva a szolgálati küldeényeket (ajánlott te\ tekét és szolgálati csoagokat), körülbelül ki is volt tv i íboripost inokore. lu nehézségek, tivekkel f A nagy es eleinte küzdött, kezdetben ne is engedték eg j egyéb szolgálati ágak bevezetését. Később azonj ban ezek száara is egnyílt a lehetőség, es : aránytag gyors egj itánban berendeztek az áruinta- es agán táborics >ag-forgalal egyelőre terészetesen idöbelileg és térbelileg! korlátozva, később azonban általánosan és állandóan végül pedig i postautalvány.-/ gálától a hadseregtől és a hadsereghez, vala. int a postatakarékpénztári szolgálatol a had! seregnél. Az egyre növekvő egszállt terű etek postaügyét először újjá kelled terete és, aztán lassankint szélesbiteni, kiépíteni. Aztán szabályozták a táb i postahivatalok is e g i szállt területek, a szövetséges és seleges hatalak levél és pénzforgalát, Utóbbi idők c e n t r á l t f é n / ben egeng ítél azt is> hogy a hadsereg csoagodat küldhessen a ögöttes ors/ágba. Azonkívül a tábori és h a d t a p - p o s t a h i v a t a l o k a t jókor felhasználták hadikölcsönjegyző-fcclyekhogy a tábori postaforgaloról legalább egközelítő szászerű kép alakulhasson ki, i n d e n évben árcius végen egy és u g y a n a z o n i napon egolvasták a tábori es hadtáp-postahivataloknál beérkezeti, valaint feladott postát. \- öszegezés ere énye 95-ben napi 3 és tel ni ;ó, 96-ban több ini 8 illió, az idén pedig napi S illió átlag volt d é ^ n e ü postaküldeényekben. A ' utóbbi összeget néi leg részletezni óhajtjuk. Tábori levelező ap lead u o t i J,40'A0Ű0drb feladatott 3, drb. Rendes levél leadat-.tt 70,000, feladatott $3,000 drb. A hadsereghez szállított (előfize tett) lapok napi átlaga 37,350 példány. Nyo tatványok a hadsereghez naponta: 78,">oo d r b, postautalványok a hadsereghez és a hadsereg től: 59,507, tntaszállitányok 43,800 ^r^«r-.^- J iinosegcza 35 s^jtve drb,

2 2. oldal Koároi Uja* 97. augusztus lo összeírni ködés biztosítsa a sikert. Ai.i terészet háztartásában a chohézió 2 a társadali és közéletben az összetartás, a szeretel törvénye. A reánk erőszakolt élethalál harcol csak ugy tudjuk sikerrel egvívni, ha összetartunk. Sohase helyeselte Be ő, se 9 Cg) politikai eggyőződésen levők azokat a kijelentéseket. Felszólalásokat, aelyek a; összetartást, az együttűködést csökkentették önagáknak ondanának tehát ellent, ha os: gáncsolnának. Ne ért egyet, S nincs egyvéleényen az uj főispánnal, éppen a legfőbb pontban, a választójog kiterjesztésében. t tekintetben kűl nben ár egy előző k eg)n ésen állást foglalt a váregye törvényhatósága, aidőn a agyarság Bzupreációjál téltette a választójog kiterjesztésétől. A választójog kérdésében nyilvánított ellenkező véleény ne bizalatlanság akar lenni az uj főispánnal szeben, ert inden ás kérdésben, aely a haza és a egye jólétét, felvirágoztatását célozza, vállvetve, odaadással fogják táogatni. sten áldását kéri a főispán neir.es unkájára. Asztalos Béla főjegyző a tisztikar nevében üdvözli az uj főispánt, akinek feladata részint politikai, részint közigazgatási és ellenőrzési terészetű. A főispáni tisztség politikai coljai ne érintik a tisztviselői Kar:, ert a közigazgatás egyik főkelléke a politikaentesség, a pártatlanság. Ai a főispáni hivatás ásodik célját, a közigazgatási tevékenységet illeti, ez szorosan összefügg a tisztviselők feladatával. Az uj főispán egész élete úgyszólván egybeforrott a közigazgatással, hiszen a közigazgatás szolgálatában nőtt fel, s tette eg a ostani fényes pozícióig pályafutását, aelyei gazd ig tapasztalatok, unkaszeretet jelleeznek. Okét. tisztviselőket ne törvény szigorától való félele, hane a kötelességérzet vezette és vezeti továbbra is a vállvetett unka jelszavával. Thaly Ferenc bizottsági tag öröel és bizaloal üdvözli az uj főispánt a aga és indazok nevében, akik a deokratikus élőhaladásért harcolnak. Az élethalál harcokban résztvevők előtt ne zárhatjuk el a jogok forrását se. A agyar szupreácia biztosítása ellett a jogokat ki kell terjeszteni. A váregyei közigazgatásba eddig se vitték be a politikát, s a jövőben is éber figyeleel őrködnek a politikaentes közigazgatás felett. Koáro váregye közigazgatása pártatlan, gyors és tisztakezü közigazgatás volt indig. A jövőre nézve sincsenek aggodalai. Meg egyszer elegen üdvözli az uj főispánt és sten áldását keri űködésére. Fejérváry Géza, cs. és!:::. kaarás a unkapárt nevében- üdvözli az uj főispánt akinek székfoglalójából különösen azt a kijelentést vette egnyugvással, hogy a főispánnak ellenfelei lehetnek ajd, de ellenségei soha, hogy hiven kitart aa zászló ellett, aelyre a szólásszabadság, a gondolatszabadság van írva. Óriási ür tátong köztük és az uj tóispán cs partja között a választójog kérdésében, Ok, unkapártiak e tekintetben is követik vezérüket, aki elent a legszélső határig. Ha a választójog kérdése ugy alakú', hogy a agyar túlsúlya biztosítva lesz, ők is tovább ennek a választói* >g kiterjesztésében. Qarzsuty József bizottsági tagot Néeth stván kijelentései késztetik a felszólalásra, de Fejérváry Gézának is válaszolni akar. Ö ne szeélyi, hane rendszer változást lát az uj főispán szeélyében. Majd éles kritikát gyakorol a Tisza korány felett. Üdvözli Apponyit, Andrássyt, akikben elég garanciái lát a agyarság vidékeinek a egvédésénél. Ne keli félteni a agvar szupreácia! sei veszedeletől, hiszen a korány élén a tataiak büszkesége. Esterházy áll, Haladni kell inden téren* A közélet tiszta legyen, a közigazgatás pártatlan, int a agyar bíróság. Több jogot és több igazságot kérünk. Polkovich Viktor, gútai esperes-plébános indítványozza, hogy a iniszterelnököt táviratban üdvözöljék, hiszen itt. ebben a tereben kezdte eg közigazgatási tevéken) ségét. A korányelnök a legnagyobb biztosíték a agyar faj érdekeinek biztosítására, hiszen a agyar ugyan adott hazát a nezetiségeknek, de el ne adta nekik. Erős a hite, hogy az eddigi nag\ ellenteteket a 67-et és a 48-at sikerűi ost összekapcsolni, az ellentéteket elsiítani. A közgyűlés egyhangúlag elfogadja Paikovich Viktor indítványát es a iniszterelnököt és a korányt táviratban üdvözli. M tjd a főispán kinevezési jogát gyakorolja és Markovits stván árvaszéki jegyzőt tb. árvaszéki ülnökké nevezi ki, A kinevezett nyoban le is teszi az esküt A főispán egköszöni a jelenvoltaknak a szíves egjelenését, a gyűlési bezárja, aely az elnöklő főispán éltetésévei órakor ért veget. A városnál a beiktatás szintén ünnepélyes keretek között folyt le. A közgyűlési tere teljesen egtelt bizottsági tagokkal, s érdeklődő, ünneplő közönséggel F. Szabó Géza, polgárester egnyitván a gyűlést, a vendéglátó házigazda büszkeségévé! üdvözli a egjelenteket. Majd Maaler Józsel főjegyző felolvassa a belügyiniszter leiratát, aely értesiti a várost Kiirthy stván volt főispán leondásáról, s az uj főispán kinevezéserői. Az elnöklő polgárester jelenti, hogy a távozó főispán búcsúlevelet intézett a városhoz. A búcsúlevél tárgyalása nincs a tárgysorozatra tűzve, annak tárgyalása egy legközelebbi gyűlésen fog egtörténni. gv a ai gyűlés egyetlen tárgya gróf Dezasse János cs. és kir. kaarás, az főispán beiktatása s a törvényes eskütétele. A polgárester kérésérc Schidt tibuer Lajos, Pere Géza dr. es Varga Sándoi bizottsági tagokból álló küldöttség hívta eg a közgyűlésbe az uj főispánt, akit zajos ellenzéssel fogadtak a terebe léptekor. Az uj főispánt eleg szavakkal üdvözli a polgárester. Bizaloal néz űködése elé. Pár napi ittléte :s eggyőzte arról, hogy inden szépért es neesért lelkesedik. Üdvözli, ini a korány exponensét, azél a korányét, aelynek elve a közéleti tisztásig, az igazság, hz a progra ne ideiglenest ne uló, ez állandó. Az idők forgataga ebereket söpörhet el. népeket seisethel eg, de c prograra ég a halálhörgések között is "egvalósul. A jövőbe vetett bizalo, reén) adott erőt a városnak a egpróbáltatások között Ezért türt ev»zieiést. igazságtalanságot, intrikát. A főispán a város reg vallott prograjával jött. Erősen hiszi, hogy a eilőztetéseknek vége 52 ikad. Majd felkéri az uj főispánt az eskütételre, aelynek egtörténte után egtartotta szék* h.giaió'á. aelyben a va. gyeházáfl elondottakon kívül különösen fontosak azok a tervek, aelyeket a város fejlesztése céljából egvalósítani akar. A Kiséi rendezése, a gázgyár kibővítése, uj városháza, az Erzsébet lejáró rendezése, az utcák aszfaltozása, színház, szálloda épités, villaosvasút, kórházbővités. iparvasut, szóval inden, ai a Nagy Koáro eszéjével összefügg. Tudja, hogy a város anyagi helyzete elég ostohái önként tesz tehát lépé eke*, hogy az elvont, visszatartott, redukált.oin^:. veket város gvorsan és teljes egészében : egkaphassa. A zajos _ á zésa il Fogadott főispáni prograra, illetve székfoglaló után Varga Sándor bizottsági tag üdvözölte a törvényhatóság nevében. Meleg szeretettel köszönti az uj ispánt lyen ünneplés régen volt e tereben. Az uj irány ünneplésére késztet', a várost S az örö áorban elfelejtik a sötét ultat. A városnak ősi prograja a korány pr- í.oaja. Ezért kü '.. T ís, Sajnos, a * kkal való élés, a joghoz való ragaszkodás ellöztetésse^ igazságtalan ággal»árt. De a szebb jövő reényében indent eltűrt a vár is ajáulott szolgálati levél 48,33 drb naponta, ind a két irányban. Postatakarékpénztári forgalo: 4079 betét, pénzeslevél; 932 drb ind a két irányban. Ehhez száítandó ég kerek 20,000 csoag, aely a tábori postahivatalokhoz részint a ögöttes országrészből, vagy utánküldés utján ás postahivataloktól naponta beérkezik, részint int kézbesitheieticn vissza, vagy tovább vezettetik. Miután az 96. év statisztikája át rendcihc/- re áll, felsorolunk néhány adatot, aelyek necsak az óriási forgalat jellezik, hane egyúttal a szeélyzet nagy felelősségét is a pénzforgalora nézve. Az elúlt évben a tábori- és hadtáp-postahivataloknál, beleszáitvs a egszállt területekéi s, befizettetett 4.297,355 postautalvány, ,22 koronával, 366,48 postatakarékpénztari szála koronával, feladatott pénzeslevél ,94 koronával. A táboripostahivataloknál beleszáítva a egszállt területeket 96-ban kifizetés, illetve kiadás végett beérkezett postautalvány 67.02,883 koronával és pénzeslevél ,65 koronával. Az 96. évi pénzforgalo tehát a háro szolgálati ágban a cs. és kir. táboríposta összes körleteiben több, int 667 illió ko; na volt. Az elúlt évről a hadseregtől és a hadsereghez, valai a egszállott terül iekre drb ajánlott szolgálati levelet to\ b- bitonak. Magán tábori-posta-csoag a ögöttes országból több, int 9.000,(300 drb küldetett a hadsereghez. Lilibe a szába nincsenek beleértve u visszaküldés, illetve továbbítás utján kezelt csoagok. Ezt a hatalas unkát a következő szeélyzet végezte: A cs. és kir. táboriposta több, int 2500 szakszerüev kiképzett postatfsztviselövel, kalauzzal és szolgával rendelkezik. Ezek közül az Osztrák postánál 350. a agyarnál 880 és a bosznía-hercegovinai katonai postánál 270 van alkalazva. de száítandó ég körülbelül 600 írnok, küldönc és unkás, int a legénységi álloányból beosztott segéderő, cz a SZá azonban indig változik. lyen ne éppen nagyszáa szeélyzet el'ett az összes alkalazottak legönfeláldozóbb tevékenységére és inden erőnek végi egfeszítésére van szükség, hogy indezt a unkát sokszor a legnehezebb "körülények közt is elvégezhesse. Ennek következte tagy szái - ir.il vannak olyanok akik kötelességük teljesítése közben a haditáradalak vagy betegségek következtében ilatképl lenekké váltak, de igen nagy száai vannak azok a derék unkaerők is, akiknek rendkívüli teljesítényei legfelsőbb kitűnt tés kben es a különböző parancsnokságok dicséreteiben n szesültek. icsérettel ke:, gelékesnünk az osztrák, a agyar és a bosznia-hercegovinal pos> f' hiví talokról is, aelyek fáradhatatlan unkájukkal a ögöttes területeken hathatósan táogatják a cs. és kir. iaopripostát egviészt azzal, hogy a hadrakelt seregeknek és a egszállt területeknek szánt óriási anyagot összegyűjtve és rendezve juttatják a tábori postához, 'ásrészt, hogy a ndiákéit seregektől szárazó anyagot, aelyet a cs. es kir. táboriposta körletének hataráig : rvábbit, átveszik es a hozzátart >zóknak haza továbbítják. A ppstatisztviselőknek adoányozott legfelsőbb kitüntetések egyre szaporodó sorozata bizonyítja, hogy ekkora eliserés kíséri a polgári postának a hadiforgalo körűi szerzett erdeeit Esténkint legkelleesebb szórakozóhely a G R AND 44 ahol a legkitűnőbb zenekar HORVÁTH KAR a híres pápai szólista, hírneves cigánypríás vezetése ellett naponta hangversenyez.

3 97. augusztus 6* Koaroi Ujsai A harcterek hőseit be kell hoznunk a jo^ok sáncai közé 8 ezzel elejét venni a forradalo réének. Jól esik látnia a főispánt azok között, akik az eberi jogok kiterjesztés crt küzdenek. Szegények vagyunk ondja a szónok a 2 építkezés, az ipar, a kereskeeele a popás közlekedési viszonyok dacára nehezen fejlődik. Olyan derek férfit ültettek a polgáresteri székbe, aki tetterős akarattal dolgozik a város fejlődésén. Sajnos, a ár negyedik éve duló háború egbénítja inden nees szándék egvalósitását. De ég igy is előrehaladtunk volna, de indig volt egy titkos kez, besúgó, aki a cél tönkretésével á várost esődbe kergette s ezővárosi rangra akarta lesúlyeszíeni Koároot, ert a legutóbbi tisztújításon a függetlenségi eszéket hirdető férfiakat választottak, í-zzcl kegyvesztett lett a város. Mindig volt egy titkos szél, aely a város összes terveit szétrobolta, int a kártya-várat. Szolgalelkünek kellett volna lenni Koáronak, de ezt soha, senki kedvéért ne tette eg. De a sötét időknek vége. Uj idők jöttek, uj eberek. UJ eszék. Koáro ne sokai kér. csak jóakaratú táogatást. Az uj főispán nees pártatlanságáról, a szoszéd váregyéből ho! sokat dolgozott a köz szolgálatában, kedvező gállingóztak át s ez egnyugtató. (null Gyula. dr. városi tanácsos, polgárester-helyettes az ünnepi érzés feleelő hatása alatt a tisztikar nevében üdvözli az uj Mispánt. A tisztikar nevében, aelynek példányképe ez a hajós, -ki a tenger viharában ne a hulláok, a szelek irányát nézi, hane erős kézzel fogja a korányt, hogy a hajót a kivin' kikötőbe vigye. A jó tisztviselő se a politikai irányváltozásokat figyeli, hane a kitartó unkaszeretet acélozza eg lelket KiSS Oyilia dr. ü-.yvéd, lap* /eikc!/[»" hitt ttsági tag is beleszól az üdvözletekbe, egy csendes akkorddal ő is bekapcsolódik ez ünnepi hangulatba Aki nezeti fejlődési hirdet, az ggal igényt leríhat ég politikai ellenfele táogatására is A unkapárt nevében ezt a táogatást jelenti be az uj főispánnak. Ez a bizalo, ez a táogatás ne udvariassági tény, i kkal élyebb g kerü. Hiszen a deokratikus fejlődés édes indnyájunknak vágya, csak az eszközök, aely ezt a szent célt szolgálják külöbözök. Az ellenfél üdvözlete a legbiztosabb záloga annak, hogy a táogatás őszinte lesz, s i súrlódásokat a iniura fogja lesz Lilit ni. Ezzel az üdvözlő szónoklatok véget ertek B,i főispán kinevezési jogát gyakorolván, tb. főűgyészszé KŐváry józsel art, tb. főszávevővé, illetve ü) főszávevő helyettest Rózsa stvánt. Sándor Ernőt, Höltzl Gyulát, tb. rendőrkapitánnyá pedig dr. Micsky Béla fogalazót, lapunknak, a Koaroi Újság" «. ti tollú unkatársát nevezte k«. A kinevezettek nyoban le is tettek a hivatalos esküt. ' zzd eln fclő főispán zajos éltetésével \ l ért a beiktató közgyűlés és következett a tisztelgés az uj főispán előtt A tisztelgések a váregyeházán, a főispán lakásán voltak. Először a helyőrség, a katonaság, ajd s r. kath.-, ref.-. ev. egyházak, az izr. hitközség, a bencéí székház, a váregyei, a városi s az állai tisztviselők, a tanfelügyelőség, a helyi tantestületek, polgári fin-, leány- és elei isk' ák, a Jókai, a Vörös Kereszt, a Szanatóriu, a Néq konyha egyesületek, az árentesitő lérsalat, a tatatóvárosi függetlenségi kör tisztelegtek az uj főispánnál, akinek indegyik küldöttséghez volt biztató, eleg szava, ígérete. A tisztelgésekkel a beiktatási aktus végei ért, ahonnét indenki azzal a véleénnyel távozott, hogy a királyi kegy egy szipatikus, derék főispánt állított a testvér törvényhatóságok élére, akinek égisze alatt a békés, párt- Vtszályoktól entes unka fog folyni szűkebb hazánk javára. A VÁRMEGYÉBŐ Közélelezésünk. ii Kttrtfláay oka. v kisgazda negtééése. Hl a laskaégesekb, begy saír, rag aceaa «'s isr legyen! V jövő to :.<.) rta: Weoninger Hátyáa. Tata, 97. aug. 6. Bizalat és egnyugvást vált ki gróf Hadik János, az Országos Közélelezési Hivatal elnökének prograja, valaint Mezössy Béla íöldivelésügyi iniszternek a sertéshizlalásra vonatkozó kijelentése. Az aitruisztikus érzék, az önzetlen jóakarat és az igaz eberszeretet elege sugárzik ki indkettőből, elyet az érdekek összeegyeztetése alapján kívánnak általánosan érezhetővé tenni. Az eddigi ötletszerű és a gyakorlati élet követelényei által sok esetben eg ne okolt intézkedéseket és rendeletiket ezután a közjólét haronizált érdekei fogják irányítani ég pedig igen helyesen fontossági sorrendben. Ez képezi Achilles-sarkát, o helyes & Céltudatos kiizelelniciésiitk. Legelső, nagyon terészetesen, a hadsereg és a lakosság ellátása. Közélelezésre szolgáló terényeknek tehát, int burgonya, tengeri, árpa Stb. ipart feldolgozása csakis a legszükségesebb értékben lesz engedélyezve, hogy azoknak élvezen, illetve luxus jellege, a iniura legyen korlátozva. Különösen fontos ez a sertéshizlalásnál, a széles néprétegek táplálására szolgáló zsir előállítására, elynél az elv az lesz, hogy az eddigi centrális eljárás helyett elsősorban a terelők, a gazdák és a saját szükségletüket fedezni óhajtók hizlaljanak, ely által a rekvirálás a legszűkebb korlátok közé lesz szorítva. Ezen szükségletek kielégítése után jönnek- figyelebe, a tana!- kkészletek biztosítására szolgáló egyes sertéshizlaló telepek. A többterelés szepontjából rendkívüli nagy fontossággal bit az, h ev a gazdák necsak a saját nevelésű sertéseiket hizlalják fel, hane lehetőén vásárolt sertéseiét is, ert igy igen értékes trágyaanyaggal fogják földjük terelőképességét fokozni, ai különösen a kisgazdáknál nagy és országos jelentőséggel bir. igaz, hogy ipsri hizlaldák trágyája is a gazdaságokba kerül, csakhogv drága pénzen es többnyire ' nagybirtokokba, ahol úgyis eglehetős az átlagteres, íg a kisbirtokok ádugterése. ely sokkal nagyobb kontigenst képvisel: bizony ég inden kritikán alul áll. Az élelesség a ar san'os indent kisajátít es elhódít, a gazdák üzeköréből. Ennek oka egyrészt a szakértele fejletlensége, ásrészt az alkalohiány, :a a kisgazda tudná azt, hogy ennyivei értékesebb a hi/ó-tragya, int a sovány takarányozás után nyert szalástrágya és igy, hogy ily teteesen fokozhatna az előbbivel terését: agy necsak a saját szükségletére és necsak a saját nevelt állatait hizlalna fel, hane venne is. különösen ha ne kapkodnak el előle dlhajtott árakon az iparvállalatok a hizlalandó anyagot es a hizlaló takarányt, a kukoricát és az árpát főképpen a szeszgyárak és a sörgyárak. Óriási hiba volt, ainek káros hatását csak ost erezzük igazán, a fenyegető zsírhiány alakjában, hogj az eiult évben a gazdáktól elrekvil álták a hizlaló takarányt, főképpen a kukoricát; ig ipari célokra kiutaltak kukoricát, árpát, burgonyát, finnek azután az lett a következénye, hogy szesz, Sör VOB aránylag elég; de ne' volt elegendő ZSÍr és burgonya az élelezésié. Ez a jövőben - aint gról Hadik jános prograjából es Mezőssy Béla földivelesi iniszter nyilatkozatából tudjuk ne fog előfordulni. Az elúlt rendszernek káros hagyoánya az is, hogy aug. 6-án elfogy a un gazdasági évre előirányzott lisztkészlet s a közönség ég vásárlási engedélyt se kapott új gabona beszerzésre. Hogy ikor fogja ezt, azután az őrletési engedélyt egkapni és ikor fogják a alok a feltorlódott nagy ennyiseget egőrölhetni; azt nehéz volna egondani. Annyi azonban bizonyos, hogy hetek, sőt hónapok fognak ebbe beletelni. Ennyi ideig kell tehát a bürokratikus rendszer iatt liszt nélkül lenni. Sokkal jobb, okosabb és előnyösebb dolog annak a gazdának, vagy állattartónak egadni azt, aire föltétlenül szüksége van, intse elrejtés által kihágásra vagy élele hiányában állatjainak eladására kényszerítené őt. Ne volna a zsirhiány, ha a gazdáktól el ne rekvirálták volna a kukoricát, a hizlalni szándékozóknak pedig egengedték volna, annak bevásárlását. gy nagyon sok sertés soványan aradt, sokat pedig félhizottan voltak kénytelenek leölni, akkor, ikor a szeszgyárak el voltak látva kukoricával, a sörgyárak árpával, ár pedig a zsír csak nélkülözhetetlenebb, int a szesz vagy a sör. A gazdasági terények rekvirálásánál egy rég! közondás egszivlelését ajánljuk intézőköreink figyelébe, ely kiválóan alkaloszerű a jelen időkben : Nyotató lónak ne szokás bekötni a száját." Mit jelent ez? Azt, hogy aki ilyen unkával foglalatoskodik, az annak terényeiben és terékeiben szükséget ne lásson. gazságos, éltányos sőt jogos kívánsága tehát a gazdáknak, akik fölösleget terelnek, hogy ezen terényekben hiányt ne szenvedjenek. Mint földivelő álla jogosan vindikálhatjuk agunk szaára, ezt az előnyt Ausztria ellátásával szeben is, aiért kár nekik reánk irigykedni, i se irigyeljük tőlük, hogy iparcikkek bőségében úsznak és azokkal bennünket uzsoraárakon boldogítanak. A jegyzői nyugdijvaíasztány uj tagjai. A váregyei községi körjegyzők egyesülete bejeientette a váregye alispánjának, hogy a jegyzői nyugdíj választány tagjaivá: Pethes Dezső, Kathona Dezső, Malter József, Szakáll Rezső, Csizadia László, Janisch Ferenc, Koilányi Miklós és Kiirlhy Győző jre^zőket választotta eg. ** A gabona átvevő bizottságok. A törvényhatóság területén a cséplésből szárazó gabona átvételére átvevő bizottságok alakittat - nak a ebből a célból a váregye '-gyes körzetekre lesz beosztva. A bizottság tagjainak össze* állítása ost van félyaatban. Állatbetegségek a vára«;yéb?n. A váreg] * területén A következő állati járványos betegségek léptek fel: veszettség Ászár; a száj éí köröfájás: Héreg, Nagyegyer, a sertésvész: Tóvárosi Lakszakállaa, a settésotbáne: Elkel és a lakonvkor: ''.-varos Kö/soj.nen. MAROS ÜGYEK. \ a koároniiak liszt n gabona ellátásával? (A valóság és a teória Ez igy ne tarihat soka. Menjen küldöttség a inisz!<rhe:.) Ócsa, Guta. Kisbér. Tany, vagy akárelyik apró-esepró váregyei falu nevetségesen különb helyzetben van gabona beszerzés szepontjából, int a törvényhatósági joggal felruházott Koaro sz. kir. város. Az összes faltisi lakósoknak joguk van a gabonái a egye egész területén beszerezni. A jö koaroiak csak a koaroi határban terelt gabonát vehetik eg. Mivel a koároi határ olyan kicsi, hogy a lakosság - 8$ tudja ellátni eleieel, az idei gyenge terés ellett talán eg annyit se, szóval a lakosság túlnyoó része előtt egy rékép lebeg, hogy a Haditerény által szállított lisztből a hatóság lát el bennünket liszttel. S ettől rettegünk. Tavaly hatósági lisztre a lakosság elenyésző ks része volt csak utalva és égis i történi? A varos részéről írásban, szeéi] ea n, sok-sok telefon, táviratban beadott lisztsürgetések a Hadaterény részéről legtöbbszőr Miket fülekre talair Ne egyszer egtörtént, hogy két hétig se volt a^ városban egy szenyi hatósági liszt se. lyen esetekben a varos egy része határozottan éhezett a végre ne hajtott rendeletek iatt. > ha egjött a kiéhezett városba a rendesen önkényesen redukált liszt, akkor a lisztes hóitok előtt napokat eltöltött szerencsétlen családtag ne egyszer akkor jutott be a boltba, aikor a lisztes kaján osollyal jelentette, hogy Már elfogyott a liszt. Mivel a ostani helyzet az, hogy a város egész lakossága hatósági lisztellátásra szorul, ert a koároi gazdák száa alig vehető tekintetbe, tehát biztosra vehetjük, hogy a nagyobb ennyiséget a. T, ég nagyobb rendetlenséggel, eg nagyobb késésekkel fogja szállítani, S az előtt a szoorú valóság előtt állunk, hogy hetekig éhezni fog az egész város, a rendeletet alkotó körök vaskalapossága iati.

4 M'.t i " -r íl T T 4. oldal. Koaroi üisá" 97. augusztus i ; idő aiatt egrolik, se eberi, se állati élelere ne használható. Több illió kárt okozott az ország közgazdaságának ez a szerencsétlen rendelet. Hogy Koároot s a többi törvényhatósági várost lyen békóba verik, arra sei elfogad- Reénykedve várja indenki ai uj főispán, R u a *rr\\ UUailt'Ú(Ul PS u az u] képviselő soropóba lépését, hogy Koa- M *ujiui rukkoliyy c:> root e szernecsétlen rendelet bakóiból feloldja, j KOüáro OlCSÓDD élclczc5c, Talán teóriában S papíron bevált ez a j,,,.,,. rendelet, de ne a valóságban. Sajnos, hogy M koároi rokkantak kertes.: kai esc. /old nálunk legtöbb dolgot teoretikusokra bízzák, J gyüolcs, gyógyfüterelés Konzerv akik ínég ne láttak eleven közigazgatást és késziíés- Házinyúl és sobatenyésztés. gazdaságot. Bizonyítja ezt az a háború elején Hús/eldolgozd telep* - Olcsóbb, főbb és több kiadott kukoricaőrlési rendelet, aelynek alko- tója ne tudta azt, hogy a kukorica liszt rövid ételen Koároban,> (Folytatás és vége Még fokozottabb értékben áll< zagyógy//"- ierelésünkre nézve. A vadon terő gyógyfüveket kivéve, gy< gyffl. * ket ú ryszólván tetjesen a küifüidrö fedezzük és így teresze* tesen ezekért is nagvon tekintélyes Összeggel \ tó indok nincs. Ez a rendelkezés csak arra adózónk a külföldnek, dacára, hogy a gyógyfűj* hogy ellenszenvet, elkeseredést táasszon a i terelés egyik legjövedelezőbb ezőgazdasági városi lakosság aúgy is puskaporos lelkében. J ág. A in. kir. í ; < relé ügyi inisztériu ezen Lehetetlen, hogy ez célja volna a faktoroknak. ; terelési ágat évek! ű során át propogálja, s bizonyara az se célja, hogy ezzel a szeren- de kevés eredénnyel degenkedik gazdaközön* esetlen rendelettel több dolgot, de ezzel több l ségüok ezen jövedelezi terelési á [egyrészt és busásabb jövedelei adjon a H. T. feler.- szert, ert az ehhez szükséges szárító helyisétett tízezreinek. g^k berendezése nagyobb b^fekt^t*>.-»t kivan, ás- j Szeneseden rendelkezés az is. hogy csak részt Magyarországon nincsenek sűrű lakossági negyed évenkint lehet őröltetni. A szegény vidékek, ah >» bőségesen állna egfelelő unka -! városi családot tehát a négyszeres fuvarköltség ; eró* a gazdi rendelkezésére, is terheli, aikor a aloba és a aloból A gyó$füterelé$t tzen üzenél bele szállíttatja az élelét. Ez csetenkint 40 K. i űteni a zöidborsóterejés vetéa forgójába Összesen tehát 60 K-t fizet fuvarra, ha kap. ; egyáltalán ne ütköznék nehézségbe, sőt tekin- De nevetséges ost fuvarosról beszélni, hiszen egész városban alig kapható. Ak^r a hátán vonszolhatja el a gabonáját az a sok agyoncsigázott családfentartó anya. A város közönsége küldöttséggel deonstráljon a ai helyzet tarthatatlansága ellen. A korány bizonyára őszintébb, s a rideg valóságot leplezetlenül feltáró inforációt kap a küldöttségtől, int a referensektől, akiknek a nyilatkozatai a feljebbvaló iránti tisztelet, s a bírálat nélküli udvariasság szordinóján nagyon is topítva juttatják e! a vidék panaszait, vagy talán indig el se juttatják, hogy a főnököt kelleetlen percektől egóvják. tettei arra, hogy gyógyfüvek válogatása, szárítása óa egyéb unkája egerőltető fizikai erőt ne követel, határozottan indokolt lenne ezen terelési agat is a rokkantüggyel kapcsolatosan fsl- \ karolni. Sőt ha figyelebe ve >sz ük azt s visszás.' apotot, hogy a i vadon terői de kiváló ; aroája iatt értékes gyógyftvehiket éleies : kereskedők éterázsaszára gyűjtetik és vásárolják össi azoá. hogy azt külföldön gyárilag feldolgozzák és int gyártányt i50 szeres -íren nekünk egint eladják, hazafias kötelességünk inden alkalat fel- ; használni, hogy ;i vadon terő gyógyíüveiüket is itthon do : >zzuk \\ '.. 02 szee.y tartozik. Az alakuló gyűlésen F. Szabó G-za polgárester, S.JJ Ferfoc dr, ;» nácso?. Weisz Kornélia, Varga Sándor Alapi Gáspár, A belesz Ernő, Drélich Jáaoa szólalta. fel. A csoport ég a tervezget s, tanulányozás stádiuában van. )»» a rokkantteleppel és konzervayárral * A városi lisztviselők is egalakították kapcsolatosan töltetlené. v jelentősége volna a beszersési eaoporrjakat, aelynek kötelékébe -?tyezersiod a házinyúltenyésztés felkarolásának ts, A hásinyúttenyésztésnek jelentősége necsak abban r:vilva;>i. h' : ;r ^s több ipiri [unkára alkuat a r kkaa'nak biztosan* produktív fo lalkozást hane eltekintve attól, * A kaará! állai Hsztvlselék ; alatt '..^!. Bf ' v * Öltött, arról indny.ijan zési csoportja lí i!, tartotta gyű l é*él atörv ny sí Dl raan eggyőződtünk és tat a kenetvessen én... Ds köztudoása, hogy a rarxwi széki épületben^ Karás Józsefet egválása tották elnöknek, gú E dre ny. adóhiv. p nzl rost lakosság ég a háborn előtt ennyire «.i voti és Szer.di Pál póstafelügyelői pedig alelnöknek. szolgál ttva a közvetü isi uietenek. Kétlégtelen tehát, hogj ha as üze testei t A tü2ifa ara. A p ' r 0 város területén eladásra kerülő keény tűzifa éa i a osódik, k pes less a kosvetitő kereskedele talkapásati egak dályozol Sőt ht legagasabb árát éterázsánkinl afaneére és vágási idejére teki tet -NÜ f. hó 6 ikától indenhol, ahol hasonló ű eekre alkalai ez év dec ber -Ti lkéi{ terjedő időt rl ra katonát telepek i tk i i a cs. is kk. hadü^yinisztertu, a *kir. Földivetésügyi isz- koronában i as ag í \ Püré " l i aprit< i i i -: ír tő ttaet i. i legy< és á tűzifa éten&ázsánktati legagasabb árál 0 tán, ert a kísérleti eredénvek szerint vz a terin és a es, es kir* rokkantűgyi hivatal korona 00 fillérben; a kisebb Risz rk re «. w has 6, arhahús addig a hl ízinyal j táogatásával zöldborsó és húskonzerv gyártusra b rendezeti Üzeek leiesttlne ek, Bgy és szatócsok üzletében ( r oál. ebb. 2ö*/«fehérjét tartalas tartalat stev H így húsának tan tápértéke ennyiségben eladásra kerüli fa ap ózol lény ís ü dokrj teszi ' - irol ^át. reélni lehet, hogy a-, éleliszerekkel űzött tűzifa kilograjának s#agasabb arat p> dig Ez azonban esak esyik oldala ts érenek* visszaéléseket országszerte egy csap ista egoldható lenne. Hogy esea üzeek a kdeena- ugyanazon következni' nyék U rhe a att í ti lér ugyanis a s ap< ra. rendkívül csekély iirényű, ben állapíto BMg.!" árak a.. dő ra.- kis helyen < % > könnyen tenyéssthető házinyúlnak esés, «!.» különösen szociális érdekeink ese* telepén, vagy ti/.-:- elyisi e éi dő c. necsaé a húsa elsőrendű necsak szén pontjai) il nu'v iu»^/.e nieaö jeieniőségi voln i, Figye ezt e s özön- *. a tu.cló az ne isoral bővebb agyarázatra. Efiszen anyag előre látható hiányára tekintettel, << e-s visszás állapot ar, hogy a 70 üiíá tűzifa felhasználá ában i legnagyobb tokáré kossúgra szorítkozzék $ e felh a hatályosita.-a céljából a bavookii t agy házi ir.' ré sere a keresk dő által kiadható a a fogyasztó által beszerezhető tűzifa legagasabb ennyiségéi 20 éterazsaban állapíto i g. J a > i ********* Spitzer S-ndor könyv- és papirkfreskedesehen Konáro Nado r -utca 29 sza kaphatok es szerezhetők be. ^"'W,, bs,, «',.,, b, V^- B % t t «W i, B% a HaV hogy a várhoz ta-'.<«:-o r«'"'d r;nn:ivfkó. n '. viióan talaa t. t y 'szhelyek kínálkoznak e c*lra, úgy-! szórván befektetés nélkül itteszthetők be a ki servgyát ;. be, húskonzerv gyártása céljából. A háború előtt Magyarországon inden" felé d v sólván fersjoált^k, lekicsinyeltek a házinyúl te yésztést Ma azonban, aikor az állattenyésztésünk a ráhozott viszonyok iatt slentékenyen egcsappant rs a kúsdrágaság n ia ' r -\ /. s- -n. n t i tenyésztési ágat is löbb figyelere kell éltatni. \ etor in a tenyészegyesqletek egész setege unkálkodik azon, hogy a házinyúl- \ rdetnii e«: /' c;<evély fir.ols^at, e rendkívül b C-P* ai-.nak prife i S s inthogy a pré-kereslet errfil évre fokozódik, nyilvánvaló, h. ^y annak ára falévről-évre fokozó dik, ig ellenben azoknak az aratoknak a száa, aelyek a legkiválóu) préet szolgál tatják, indinkább fogy, Bőnek lalajdonitható, hogy as éleles gyárosok a ar a ha/iayr.i kiváló préjéből állj ják elő a Arága hereiin, kékróka stb. préeket A statisztika adatai szerint pedig évenként több illió korona értékű nyúlszőrt 6a nyúlbőrt hosfcok br. aire ne volna szük lenyásztnsrp oiy. ik, ha idehaza a házinyúl fekt^tnk. aennyire'az egérdeli. A ház nyúlt* sek felkarolását abbén a keretben különösen indokolttá teré az a Blény, hogy az Uloány takarányozása épen a hásin^ snytelenségénél fogva seiféle külöoös gondot és költségetne igényelne. E tekintetben első kelyen áll a zöldborsó terelés, intán annak inden halladéka nagy tápértékénél fogva kiválóan beesés nyári estéli takarányt biztosit. l> i éppen a házinyúl igénytelenségénél fogva a legtöbb kerti terelés Í>ÖV(M képes bistositaoi a/, álloánynak úgy a nyári int d. téli takarányozását Könnyű ódon egoldható lenne azonban a házinyúltenyésztéshez való berendezkedés is, Nevezetesen, inthogy ú'y az üdülő kórhazakban, int pedig a fogolytáborokban ar száottevő házinyú tenyészetek vannak, aelyeknek rendeltetése H háború után egszűnik es eres a célra inden akadály nélkül felhasznáthatók, ne volna egyébre szükség, int illetékes helyen ilyen érteleben idejekorán t/. intézkedést egtenni Sőt az itt félsorolt terelési ágakon kírth «: a csiperkegoba (chapio'i) terelése ii könnyen egoldható én az üse keretébe beilleszthető. Könnyen beilleszthető különöséé azért, eri agyanc afc azerődi éuyek zegzogaiban rendkívül sok alkalas tenyéazhely kínálkozik a Chapion tenyésztésére egyrészt, de ásrészt, int produktív terelés szinten könnyű fog alkoi isi nyű,tana a rokkantaku ik és konzerv gyártásra is igen alkalas terény.!> a berendezéséhez ^üasegea kellékek is olyan értékben aiiai ak rendelkezésre, hogy a terelés inden fennakadás nélkül egkezdhető lenne. Jelentősége se kicsinylendő, eri tekintve azt, hogy.i háború előtt képes volt Franciaország ';J\ az rított, i konzervnek feldolgozott chapionból illiókra enő értékel azos^trákagysr onarchiába exp rtáloi, ú;; inden körű enyek között a változott viszonyok folytán iparkodnuuk k"u ezen térin*. i as; kihas/.n oa- _-.r; t!,s a fölösleges t rii'ktői ni*. :iiieute agánkat. Nyilvánvaló, hogy az itt vázolt üzeben ég ás, szintén jöredelezőoeb atatkozd gazdasági ágakat is lehetne bekapcsolni és ierelni Azonban eltekintve as üze jövedelezőségétől, ha annak csupán erkölcsi oldalát tartjuk sze előtt, ar ;.k*r is «-_\ lontos éá elodázhatatlan ügynek te ztnk szolgalatot Mert hiszen, ka esak 6000 rokkantnak biztosttank prodnkttv fottiaikoza^, u«jy rí nkkantügy érdekében Koáro rárosji eg isi azt, aa a iga erej bői egte ist. De reényünk lehet, hogy idővel ez az üze as éleliszereknek ári. átázását is szabályozza. gy a közéi - zési i ériák a közvetítő kereskedele túlkapásai iatt a bíboros evr.it a ket száláló Ṇ > íetországban, B irtin fővárosai se váve ki, bárhol olcsóbb ia tehei étkezni, egélni, t ná uak, ss aránylag gyér lakos* aága, tejben, vajban fürdő sana nban.?! a szénnek az Országos Szenbizjttság által történt rekvirálasa következtében további intézkedésig nyitva rrtn: Hétköznap: * délelőtt 0 órától. Vasár- és ünnepnap; reggel 7 óratói (Pénztar este 7 óráig) ' U (é

5 líh7. augusztus *;. Koároi (Jjaág 5. A tatai Vörös Kereszt esiesüetaól. sebek Ferenc (Koáro, 986). Eerchel Kar csii, Bluchi stván, Jakab stván (Perbets, 889), Jaakovies Ferenc, Kroslek Ferenc, Pula [fttván (Bókod, 889) Sion Ferenc, Bwéd Miksa (Nagyigánd, 890), Szeder János (Be ta, L895), Totka Antal közi. a 9. vadasa zlj.-ból; Benedikovics Alajos kőzi. :<z.">. kassátssredböl. Legutóbbi kiutatásunk óta a következő adoányok érkéz sk a választányhoz; (Cészpó a s b e n : Rétalapi d r. Mihály Lajos X X X V -ik havi adoánya 0 K, L u k á c s József nyug. f ő e r d ő t a n á c s o s X V ik havi ado áoya 6 K, V e r e s Bsláné S s t György-puszta 40 K. Henaer J ó z s e f T a t a L"> K, Weisz H s r anná a napközi o t t h o n n a k 2 K, a budapesti llodern színpad tagjai ált tl az Esterházy-száltóbau 5zenzációja lesz a karácsonyi könyvpiacnak : rendezett két űfé zest h u j. t i l t á s é i b ó l 0 K, összesen K. Heffner József T ó v á r o s, r a r r ó ép javításnál 4 koronát elengedett. Él e l i s s e r -»^s e g y e b e k b e n ; A Í j kórház száára Baj község 70 drb. tojás. Hütt* gfc 3enőné Tóvároa kiló fügékére, 2 kiló gyüölcsíz, Szoor község 25 drb. tojás, gjerely község drb. tojás, Fogl Gyula T ivaros 2 kilo cukor, 5 kiló szappan, dr. X idassy Gábor Tata ".> kiló zsír. A napközi otthon szá ára Tatai hitbizoányi uradalo 0 éterázsa rágott fa llüller Nándor 2 kiló 70 deka kenyér, Slern littött. Ferenc 0 tepsi tésztát J3fOfflí tlll f * 5 (Cflg főherceg regénge.) rta: Baranyai] ti Koároi 3ózsei dr. szerkesztőbe. Uisá t : i i»... Régi, egiárgoit írások, könnyekkel á z t a t o t t, szizszor a^yon c*óko t levetek nyoán, a kegyetetet ne sértő hangon íródott ez a regény, aelynek egyik főhőse, valaikor e sze vid k legszebb asszonya, ost ár a k > troí i ikukkföt t íetőben álodik tor '.'> a koároiak daliás főhercegéről,aki rang >t, vagyont eldobott egy szereles ntfi szivért, A regény ásik föhöse, a daliás főherceg v lahn D - l a - n - : ; ^ ellett, a tenger ca i : élyében, i Szent Margarata roncsai köz t alussza örökös síri alát.*..*..*... A díszes kii: itasd egy fővárosi cag :. iban u ic onyrs. >g. (íra 4 R. 0gy< Q Fenti kegyes adoányokért hálás köszöaetét nyilvánítja a választány nevében Báró Ditfurth Móricai etnöl. Hadifogságba jutott uéreink. A legutóbbi hivatalo veszteségkiutatáiok szerint hadifogságba estek: Pap Lajos viloayai, Pápai Sándor, Pécsi Lajos, Petrás stván, Petrey Mátyás, Pint r András, Pintér [atván, Pintér József, PodeBsanszky János, Pogány József, Poják Sándor Szoorú hírrel nesszirs jöttön. (Kürt, 892), Poláesik futván, Polo János Ke* Borul ;ir. ég is eyáaaba folotteai szegfalu, 8*7), Pongráez András, Pongrácz 8aif«;ifi téj '. é^iti náaaatl... nun! erót szegény Martos, Ponty Mihály, Rácsek Vilos, Eteif aayákaazl.. Antal, Rendes r e. Répás András, lí pk Jáaos, Bázeli János, Baeez Balázs, Sárközi á legutóbb kiadott veszteség kiutatások. Sárközi László, 3chw*rz Bálint,.Sion szerin. fai ii i ált halta ; András (Madsr, 899), Sk irianicz Gyula, Straag Kádár Jen8 hadnagy, ^lácz Dantei (KaJános, Strauber Sau, Burányi Kálán* Sveig* ' ocsa, 893) zászlós, Csörsz BezaÖ és Weisa kard János, Szabó kndráa barátfalvi, Szabö Bezsö badapródok, s 3. konv. gyal s s Antal nánai. Szabó B» nytiiliesryi, Szabó redböl : Endre, Szabó F reae (Keotely, 93), Szabó á.rendái György (Tardos, 887) és SziFerenc Kónyi, Szabó Jáaos (Tárkány, 893), lágyi László Örvezetók, Valent Pál kösl. aa abó József gönyfii, Szabó Vince Grata, L830), ö. sappeur alj-bél; Szabó Sándor sz< ntgyörjry sabó Vince (Guta, «/. -i Károly \ : a y a -. gyal e z 885), Szakái Gyula, Szálai József, Szálai M i redből. sály, Szarka Géza (Guta, 8 9 Í ), Szenté EtaHadifog i igban ha i ú d: áolf, Szép Sándor, Szépe András (Gű a, 887), Szép si Mátyás, Szig ti József, Szirbik Ernő, Prigly latal 3, boav. gy. e. zászlós Sziszei Gyula, Szitád Gyula, Salába Pál, Szftca ()"os;:.»r-'-.... Breiter József 9«vadasa* József (Bókod, 893), Szapek József, Takác* zlj. szakaszvezető és htrdina Rudolf 9. van, Ferenc, Takács &éza, Takács György, Takács zlj. közi, Solotaja Qrdábaa, (Orosaorss.) Grj \.. Takáe i. ia H. Paká».i. >raáre, 886), Takács M clós, T Gyala (Guta, 886), l '. ' a Ferenc suráayi, Póth tre lepcüenyi. Tóth 'tv.iii (H'-iviy, 893), Tóth J a ioa.. ' írt, T >»!i Kálán (Apácaszakállas, 887), Tóth Károly (örsajfalu, 8 U), ' Laj (Mlíen jv, ha.. - Ujjé " a Végt.) ayalka. Tó l i Lajos (Guta, 88?), Tr >ják st Már régóta a k a r t u n k erről a fááról ván, Truhiosski András Újhelyi Lajos, Újvár írni, de attól tartottunk, hogy a egvesztegetés, József Dzsák Gyala (Perbete, 895), Vajai a l íkenyertzés gyanújába ősünk. Ugyanis tgy léssel (Bókod, 893), Vajda Litván, Valaaik forró délutánt követő este betértünk a n é Pál, balkovics Doonkos, Vaaesó Ferenc, Va* h i i Pintyőke-liget szélén, a ostani Tisztviselő aya Béla, Varga tftván, V a r g a Jené, gyiróti, telep elleit levő területre, a e l y apró kis Varga József aládi, Varga Lajos dégi, ifarga kertekre v a n feldarabolva s a tisztviselők k ö Lajos (Szöny, 889), Varga Pál (Knrtakeszi, zött felosztva. Mozgalas, szines kép tárult 896), Varga Vendel (ttáta, 890), Varga Vince (Nagyaegyer, 896), Varga Gy. sttáa, elénk. K o a r o szorgalas tisztviselői n e Varsányi Lajos, Vas Ferenc, Vas György, csak az i r ó - eg a érnöki asztal, a tanári katedra körül szorgalasak, hane a kerti Vas József, Vas K a r o l y. Va kó József, Vaveteények b u j a zöld bokrai között s. Oyo szári Sáudor, Vaverka Antal, Vavrik Károly, Véber Mihály, Vecsil József (Ássár* 894), iáinak, ritkítanak, ásnak, kapálnak, s ai fő, erősen öntöznek. Koáro legszebb asszonyai, Végh János (Csís, UH7), Végh Jóssef (Ács, leányéi sürögnek, forognak a keskeny kerti 883), Végh Sándor M i é r e ), Vening Ferenc, Vesseli János, Vezér János (Héreg, u t a k o n. Elegánsak, esés félcipőkbe, selye 88«), Vibiral stván, Vig tstváa, Vig Pál, harisnyákba bujtatott lábacskáik idegesen tipeg ^iglovsskí Péter, Vincss stván. \'it«*k re, nek ide-oda, erősen fűzött, gyönyörű blitzos Vitko Jóssef, \ itana stván. Vlossák Jáaoa derekuk nehezen hajlik a veteéeyek fölé, a a [Bsjcs, 895), Vollner Károly, Vöröa J ó z s e f, nikörözött kezecskék vigyázva tépnek k i egy-egy ^ozár Ferenc, Vrabel stván, Vurusics! - t v á n., gyoot. Oh, ert itt fordított világ járja. Ezek WTeiss Béla (Szió, 894), Wiater [gnác, a keitek tulajdonkénen a férjek kertjei. A/ok ^ i t t i n a n n Ágoston, közlegények * 9. lu»nv. valósággal versenyre kelnek egyással, hogy! kinek a kertje lesz a legszebb. A délutáni k a yval. ezredből. s f Aíg K o á r o hölgyvilága délutáni s é táját végzi az Angliában, a korzón, a férjek, az apák, a fivérek ingujjra vetkőzve versenyt öntöznek a k e r t e k b e n. Az est közeledtével a z tán a sétáló hölgyek szintén letekintenek a kertbe, innét van aztán az elegáns és épen n e kertészkedésre való toalett, hiszen a setárról jönnek. O k csak az az napi utolsó e c s e t v o n á s t teszik eg a veteények között, hiszen a f é r fiak elvégeztek i n d e. Aztán szépen hazasetal az egész c s a l á d. M e s é s e n izük o t t h o n a vacsora. Farkas élvagya v a n i n d e n k i n e k, a i talán n e is o l y a n kívánatos d o l o g ebben a háborús v i l á g b a n. Nos, a i k o r i, a,30/0* egtekintettük a kertet, szinten, o z g a l a -, eleven, k a c a g ó s élénkség tette kedvessé a haragos zöldbe j á t s z ó véleényes agyak között elhúzódó utakat, a hölgyek u g y a n i s ár egérkeztek a s é t á b ó l. nnét p k a c a g á s és üde élet. A sajtó* ezúttal is önzetlen és szerény akart l e n n i, a k i n e k pártatlanságához szó se fer. M i n d e n k i sietett e g u t a t n i a aga k e r t jét, a kertjenek a büszkességét. S z e g é n y sajtó" ne győzött j o b b r a - b a l r a tekingetni é s dicsérni a szebbnél-szebb produktuokat. Nos é s ost történt kert buja növényzete között épen zöldhagyát i r a j.! < ' T " ' > i. Tele v<-!: a keze hagy ival. Szere-i a zöldhagyát? kérdezte a sajtótól. A sajtó arra g o n d o l t, hogy odahaza popás füstölt szalonnája, eg sonkája v a n. i l y e n popás lesz az zfiidhagyniával. Bizony s.-.-e'e ondotta eg- gondolatlanul s el ís fogad la a arék hagyát. S ez volt a veszte. Az egyik szigorú t a nár eg is legyezte nyoban s futó tűzként terjedt el az egész kertben, hogy : Megveszti ^ették a sajtót, e g l á s s á k, ilyen dicshinuszokat fog zengeni a lapjában arról a kertről! Csak figyeljék e g! nnét van aztán, h o g y a sajtó e g y i d e i g hallgatott erről a kerté/ K ö z ö t t végzett t a n u l ányútról. A egvesztegetés gyanájafól félt. gy aztán dehogy erné egírni, hogy az a kert, ahonnét zöldhagyát kapta, a legszebb, legjobban gondozott kert a többi kertek k ö z ö t t. Micsoda szép paradicsoot tere! Megint ki kellene enni a kertekbe. s tene, uborka szezon van. valai téa után k e l lene nézni. De eszünkbe jut, hogy ost érik a zöld paprika, aztán könnyelűen egint e l fogadnánk egy párat s a rossz nyelvű szo szédok egint egvesztegetésnek vennénk. Ne! Ne együnk ki a kertekbe, ert véletlenül. nl van füstöli szalonnánk s tet szik h\áv:l, fttstölt szalonna - eg a zöld paprika... ay/ó. Ö L ozgé82inhá Ferenc Jözssf-ra^part. P kiteken, augusztn i 7 ón Héborasta ále ') fe!v.m!:>!. r í. Szobaton és vasárnap aug. 8. és 0 én K r >lyíigi*is. r ^ r e D ' i ( t i i sláger í felvon i iban. Rétfőn, aug. 20-án, Szent s t ^ n napján Ti'os a nevrtés Mesés vígjáték 4 feltouásban. ^xsaane [tton s/ózás, káveházozás helyett divatos sporttá G y t r l J ó z s e f ( S s ö n y, 899) é l P f i s s t e r i nőtte k i agát a koároi térjek kötött a r oren^ K o r n y e. 883) a l v a d á s a o k, B s a e d i k o H c i J á n o s, B i t t ó A n t a l. b r a v a Dániel. H a ' kertészkedés. a nagy eset. A z egyik, érnöki p o n t o s s á g g a l e g a l k o t o t t Fira a MM l&lihi Bált : oldaí. Ket harincas íiiu. egös (Üzleti) petroleutápás eladó. Cí a kiadóhivatalban

6 6. oldal. Ki aroi lijaa 97 augusztus G. j. KATONA ÜGYEK. Vaskoronarend. A király Kruni Rtkárd 7. vártüzérzászlóaljbcli századosnak az ellenséggel szeben tanúsított vitéz és eredényes agatartása eliseréséül a vaskoronarend 3. osztályát adoányozta a hadiékiténnyel és a kardokkal. sételt Signu laudis. A király egparancsolta, hogy legfelső eliserése újólag a kardok egyidejű adoányozásával tudtul adassék az ellenséggel szeben tanúsított vitéz agatartásukért: Ott János 29, gye.-beli tart. főhadnagynak, dr. Kohn Gábor 7. vártüzérzaszlóaljbeli tart. főhadnagynak, Micsin Tivadar 29. gye.-beh tart. liadnagvnak. Köhles Gyula 6. vártüzéiezredbeli hadnagynak, Rupprecht Nándor 29. ^yc.-beli fóhadnagvnak, Leitner Oszkár 2. gye.-beli őrnagynak a 9. tábori szállítás vezetőségnél, Gulyás Antal 6, vártüzérezredbeli tart. főhadnagynak. Katonai érdekereszt A király az ellenséggel szeben tanúsított vitéz es eredényes agatartása eliseréséül a katonai érdekereszt hadiékitényes. i isztályát adoányozta a kardokkal: Dirkenaui Czern Alfréd 5. huszárezredbeli századosnak, Werner Károly 6. vártüzérezredbeli főhadnagynak, Tschurtz Frigyes és Fessl Ede 7. vártüzérezredbeli főhadnagynak, Vörr.s Vince ó. vártüzérezredbeli tart. főhadnagynak, lovag Aulich re ugyanezen ezredbeli századosnak. Signu laudi?. A kiraiv egparancsolta, hogy legfelső eliserése a kardok egyidejű zd< níányozása ellett tudtul adassék az ellenséggel szeben vitéz és eredényes agatartásáért Ganz Bernát és Molnár Géza 2. gye.-beli, Grozesku Valér 29. gye.-beli, Hadnagy stván, Kolozsváry Barna Sándor és Diuda Árpád 6. vártüzérezredbeli tart. hadnagyoknak, Wik Lajos 6. vártüzérezredbeli főhadnagynak, Csák Aurél ugyanezen ezredbeli tart. főhadnagynak. re Mihály és Vadász Lipót 2. gye.-beli tart. hadnagyoknak. Vajda Árpád es Sugár András 6. vártüzérezredbeli tart. hadnagyoknak, dr. Werner Pál 7. vártüzérzászlóaljbeli tart. hadi.... tak N*pfölie!ö tiszti Kir.vezes A király Csukás Dezső volt hadnagyot a 3, aépfrtlkelő parancsnokság nyilvántartásában népfölkeió hadnaggyá nevezte ki. HÍREK. Szeélyi hir. \eeth stván, koároi ref. püspök kedden iskola ügyekben Pápán. időzött. Szent stván és ). Károly ünnepe Koirárebün. Első szent királyunk és V. Karoly király napját Koároban is a szokás* - fénynyel ülik eg a Szent András teploban, ahol ünnepelve- nagyise lesz ind két napon. Az ünnepélyes szentisére az alábbi eghívót kaptuk : Van szerencsé a Koároi Újság tel Szerkesztőségei és a hozzá tartozó tiszt- j viselői kart a folyó hó 7-én Ő Felsége apostoli Királyunk születése napján, valaint tolyó \!.«20-án, szt stván első Királyunk ünnepén a szent András-teplorrban. reggel 9 órakor! tartandó ünnepélyes szentisére tisztelettel eghívni Koáro. 97. évi augusztus hó 0. Dr. Madurkuy plébános. Miklós Ciadcánycrás. A király dr. Antal ván iniszteri segédtitkárnak a iniszteri titkári tiet és jelleget adoányozta. A kitüntetett szép készültségit földink, fia néiiai Antal (iábor. volt koároi ref. püspöknek. Közkedvelt poéta és dalköltő, akinek ne egy dalát éneklik az egész országban, int pl. a Rácsos kapu. rácsos ablak". Uj segédlelkész. Szabó re, volt koároi ref. s. lelkész aki ostanában érkezett eg Baselból, ahol egy évig hallgatta az egyeteet, Bodajkra (Fehér.) egy segédlelkésznek, ahol a tábori lelkészszé kinevezett Bakó Lajost lelkészt fogja helyettesíteni. Gyász. 4Békeffy családot snlyas «yasz Áthelyezés. A posta és távírda igazérte. Békeffy Ferenc nyűg huszáralezredes,volt ( gátóság Mátray Olga posta- és tavirdake/.eló"íiflt koároi terpara térparancsnok í. bó 0-en hoss/as a koároi főpóatárói athely.v.íe a budapesti szenvedés után, elete no K. evében jobblétra kö: ponti tai irdára. szendera'l. A egboldogult iut kivalo katona Házasság. Szobaton esküdött őrök és jo bajtárs rolt iseretes tiszti körökben s hűséget a neesócsai ref. teploban ifj. Trugly lekötelezd szívélyes odoránál, un előzékeny- János Bégénél fogva a polkj tar.-asajjbaii is közkedveltségnek örvendett, Hosszas betegség követ főhadnagy, Csorba Gizikének, özv. Csorba st egyei esi földbirtokos es berlö, tart kezényeként beállott halála Bzéles körben a vánná neesócsai földbirtokosnő kedves és ely es igaz részvét érzéseit váltotta ki, Ki- házias leányának. Tanuk voltak Rátkay György hunytáról a következő avas iel vettük: c T i» 4x V v.a M r»hqak iniszteri tanácsos és Jánossy Lajos, ev. esperes, Sal'óvölgyi Békeffy rerencne szül. nlonacsek lona int feleség, Saílóvöigyi Békeffy Aladár, Belügyinisztériui kinevezések. A Mária, Erzsébet, férj. báró Gayer Jenőné és! belügyiniszter dr. Kiss Dezső in. segédtit- Ferenc int gyerekek, Sallúvö'gyi Békeffy kár földinkei iniszteri titkárrá, Vay Kázér Mária és József int testvérek, Ehreobergi báró in. fogalazót, ki Koároban egy ideig Cayer Jenő es. és kir. vezérkari Őrnagy int főispáni titkár is volt es ez idő szerint hadifogságban van. iniszteri segédtitkárrá vő és ÓZV. lobacsek Józsefoé a Perchich Lujza int anyós, u^y a aguk, int a többi nevezte ki. rokonok nevében fájdalotól egtört szívvel tudatják, hogy Saílóvöigyi Békeffy Ferenc nyug. os. és kir. alezredes a. huszárezredben, a Halálozás. ^az részvéttel vettük alábbi gyászjelentést: özv. Ackerann Gózáné, szül. Kiss Mán Ferenc József-rend lovagja, a legfelsőbb elise-..>..,, i «űit neje, Sebestyén, lus ferj. András.Janó.- rési ere, a nadiere és a 3. osztályú katonai szol Jgálati jelvény tulajdonosaetb.életének60ik,! * «nk,,, AndráaJánoi,.!. - háia B3 sgának 28 it erében bosezu, su- _ > «K v e ;,in <'f»? «*<»» ^"szënveiïét'ëra~hiüdoüokveu^i.tek lyof *^ f*j? M T ^j.iaioin.nal tudatják, hogy forróe 97. evi auga /.tus M "" r t f l e ájtatos felvétele után ^ «o b b * '»P *» lo ik napján elhunyt A felejthetetlen egboi- j es rokon Ackerann («e/a ny. városi űszaki. i. r- Í... UA io.. ' tiszt foívo evi augusztus Jio l-en lel o órakor dogult földi aradványa augusztus hó 2-én j.,,,,...,,.. c., *.. _ eletének 04-ik, buldog házasságának 27-ik érédélután 5 órakor fog a ro. kath. egyház szer-,,. ' 5 b e tartása neriol a teet,', kápolnából Örök n,u-»,l,"^za.' s. *»^» * luk azwtgajora tétetni. Az engesztelő azent ite-áldoul Wf«tete utan az Úrban cseoaugua/tus hó 3 án reggel «órakor fog a hel, = y i,iu d r "> j*f, b a l? t l»> : "^< d Srségi cj teploban tep; a dráxa halou lelkidéért W *, B t á B 5 ó t a k o t r «r o ' kath. teető kápolnájából a ró. kath. ral az Urnák beutattatni. Ko: ro. 97 augusztus j hó 0-ón. AÍ <>i ok világosság fényeskedjék nekil K:neve:és. Az igazságügyiniszter a ; koároi unkásbiztositási választott bíróság helyettes elnökévé dr. Nagy Vilos kir. törvényszéki birót háro év tartaára kinevezte. Eióléetetra. Az igazságüg) iniszterra- Fael József koároi és Horváth Gábor ógyallai kir. járásbirósági írnokokat jelenlegi alkalazásuk helyén irodati etekké nevezte ki. Ka.evezések a helybeli fopostan. A posta- és ív:nla vezérigazgatója Szladek János. oszt. tisztet. osst tisztnek, Rosenbei.lózseí. oszt kezelőt segédtisztnek,.\-!ler nszkár segédtisztjelöltet. oszt kezelőnek, Solyossy Jolán és lluszi Mariska. <>. zt, kezelőnőt oszt. kezelőnőnek, Maráz Ella kiadónői pediv,. oszt. kezelőnőnek nevezte ki. A jól egérdeelt kinevezésekhez rv.. ÚZíÚL Kálánná jelentette boassas kzvnveuea uui i sazaania lelkét a kfiodeohaténak. A egb ildo UJ dr. Nagy Vilos kir. törvényszéki biré DŐvérét, dr. Konkoly Thege Balázs pedig anokahugát gyászolja. Hűlt téten agyasa alád haza-.>zallitatta és szobaton Leették el aagy rész* rét Bselletl u evangelika etöben levő csa'ádi sírboltban, Elhunytáról a következő t f... >Y.. V l.ll l.'m ' f i!. -».. r «. szertartásai szerint nyugalora helyezteuni Az engesztelő szent ise-áldozat folyó bó 4«reggel tél b órakor fog a szent András-tep -ban az Urnák beutattatni. Koáro, 97 augu-zius hó ti-én. Drága halott sten veled, csendes legyen nyugvó helyed. Köszöneinyiluúniiás. (óvároson, az sz terházy-szállódában július hó 2S-án es augusz tus bó ll-én taríott üvészestély alkalából a helybeli Vörös Kereszt Választány javára Freiszbergei Oyuláné és Taássy Kálánné úrnők 30, illetőleg 6 K felülfizetést gyflitöttek. Felülfizettek az első alkaloal: Fay stván. Mihály Lajos K, Bauer Sau, Szarvas Jenő 00 K. Hilbért Károly, Kohn Ede 6 o K. Böhn Gyula, Búk gnác. Feje- Qyuláné, Matisek^ vics Józsefné, Noll Miklós, Ves/préi.Manó. Wcisz Herán 55 K, üröber Mihály. Menich Dénes 44 K, (jruber Aladár 3 K. Duschinszky N, Pázán De, Oliva Bertalan, N. N \ N. 2 2 K. Nobel Adolf. N. N. l-l K Os Zesen 30 K. A osódik alkaloal; Dr. Körendi Lajos 0 K, Keller Zsigond, Oliva Bertalan, Weizei ózsd 2 2 w. N. \. Katonatiszt, Nobel P Jolf. N.N, N.N., N N i ] K. Összesen 6 \ Fő- SZCg 9 K. A lenn szíves adakozóknak él a fáradságot ne iserő fentnevezett gyűjtő úrasszonyoknak leghálásabb köszönetét fejezi ki a tatai Választány nevében Báró Dilfurth i Móricné elnök. NaMlozás. Be t Zsigond postaaltiszl elete ő4-ik, boldog házassága 28-ik évében ' bó 9-én elhunyt. Teetése f. hó 2-én délután 6 "rakor volt a Szekér-utcai syászházból. Njrugodjék békével! gyászjelantós érkezett boszáuk: fj Soogyi Kálán int féij agy a aga, intáz elhunyt ( első házasságából azaletett leánya, Pintér Gizike, > az alulírott testvérek es az összes rokonok! uevebe:i is ely tájdalotól egtört.-z:vv*'! tudatja, hogy forrón azeretetl jő felesége, a leg- jobb anya. testvér s rokon ifj. Soogyi Kül- fl jó eberekhez Sárkány Mihálviié ánné szül. Alsószopori Na^y Ediih folyó ao 9 én rc--ei 3 órakor, életének 29 ik évében, i (lakik Ziion-utca, szegényház) a jó szivü hosszas szesvedéa után Budapesten az Úrban j eberekhez esedezik segítségért. Sárkányné csendesen elhunyt. Kedves halottunk földi a- ' nálunk járt és előadta, hogy döbbeni lakásán radványa a hó 0-én délután :> órakor í<>_ «í a tűz következtében családjának inden rúnája kerrpe^i uti lestő halottasbásábao a reforátus egyház szeriart.iöa szerint egáldatni és i elpusztult. Harinchat éves férje évek óta ár unkaképtelen, hátgerincs jrvadásban szenved. onnan Koároba szállítva, e hó Ll-én délután b oiüktr ai uttanj evangélikus teetőben lévő Hat apró gyereke van, akiket a szegény családi sírboltba örök nyugalora helyeztetni. asszony a ostani viszonyok között csak a Budspest, 9i augusztus 9«én. Nagy ' Miklós legnagyobb nehézségekkel tud beteg férjével Dr. Nagy Vilos,.Véká Lsjosné szül. Nagy Sgyűtl eltartani. Avult ruhákat, cipőt s egy kis Gizella] Nádossy Györgyné szül. Nagy Erzsébet testvérek. d. Soogyi Kálán, Raksáayi Aranka táogatást kér. Miután Sárkányné a neesszivú pa és napa. Veress tstvánoé s/.úl. Soogyi eberek jóindulatára érdees, szívesen hívjuk Aranka, Dr. Néka Lajos, Nádossy György fel rá a Koaroi UJ$dg neeslelktí olvasóinak sógornője, illetve sógí.rai. Áldás drága havaira! figyelét. Az adoányokat kérjük hozzá juttatni EU '.'r. ' ' ' ' -ÓV ív;

7 i n j Ü,.:, ( i V Révész J e u ó tizedes (>K - t küldött a v a k katonák részére. Jótékonyság. gyalláról 0 összeget Az rendeltetési helyére juttattuk. A r c n e s tett n e szorul dicséretre. Gyilkosság Gyere yen. A M u l t hiten ^törtökön a kora reggeli ó n k b a n v a k, gyilkosság történi Gyerely község hatá- ában. A gyilkosságot cigányok követték el, a kiknek társaságában katonaszökevények is va.nak. n Siroki H e n r i k vadőr csütörtökön reggel ; 6rs lájban tizenháro éves unokájának kí séretében a határban elvégezte s z o k á s o s cirkáló.,.!, a i d pedig kient a földjére, h o l u n o kaiával együtt b a b o t szedett. Babszedés közben egvszerre csak felkiái» c : a kisfiú : Nézze, nagyapa, ott a b o k o r b a n e berek bujkálnak A k i s Fiu figyeleztetésére Siroki ha^'vta a unkát es aga i s észrevette, tőle száz lépésnyire a levő egyik abba hogy bokorban erek rejtör.nek. A vadőr a kezébe vette kétcsövű puská ját es e g i n d u l t a b o k o r felé. A l i g tett azon ban pár lépést, a bokorból előbújt egy körsza 'Has c i g á n y é s a vadőr felé tartott. A vadőr a feléje közeledő cigányra fogta kaját é s az idegent igazolásra szólította l e i. Persze a cigány ne tudta agát \\n/c :. d szóváltásba elegyedett a vadőrrel, k i p u s káját a cigánynak szegezve, lövésre készen állt. A cigány p á r pillanatig ozdulatlanul atüdt, f a r k a s r z e u nézett a vadőrrel, ajd egindult feléje. A vadőr egállást par?:icr.o!í, de a ci gány a felszólitásra rá se hederített, bitie eggyorsított léptekkel közeledett S i r o k i felé. A vaoör látva a cigány szándékát, célzott és egnyota a ravaszt. A fegyver azonban csü törtököt ondóit. A i k o r a cigány ezt é^zie- vetk. hatalas ordítással rárohant a vadőrre és ci;v nagy husánggal hatalás csapást éri az ötvennyolc é v e s eber fejére. A borzalas ütés következtében a szerencsétlen eber j a j i nélkül terült el a földön. Ezután a cigány addig ütötte a szerencsétlen ebert í g az ki szenvedett. A borzalas g y i l l o. < á g o l leírhatatlan i r galoal egy bokorból nézte végig a szeren csétfen áldozat u n o k á j a, a!. i, a ikor a gaz* eber e l e n e k ü l, a legnagyobb féleleel tántorgott ne a k ö z s - g b e é s vitte eg a gyaí á z a o s erényiéi hirél A c s e n d ő r s é g a kos, valaint a kó bor cigányok k é z r e k e r n é s e iránt szélekorü avoozást indított. A szórno véget ért Siroki Henrik iránt á l t a l i n o s * ré zvét Qyerelyctt, kel becsületes, deré'; ebernek isrr rték. Clijg szegény cánii t r n g é d í T o t ó r ó l jelentik: Hétfőn délután egy tizenhat év körüli leány a g y o r s v o n a t elé vetette agái é s szörnyét halt. A szoorú véget éri kny - int a csendőr.-xg egállapította Spiikő Mária tatai JBetöségfl. Ö n g y i l k o s s á g a i n k o k a az, hogy nagyon s z e g é n y sorsban eit. A t a n - i a-uouuk hőstett ről száol ki *.. M.t indenhol, a t a n ú határban is rr.^»'n lopkodják a kukoricát, babot, tököt, : k r i i p. j u t. Különösen éreti t Galabos József aeeeócsai földbirtokos, akinek a tanyi határban i* van kukorica földje, aelyről rohaosan fogytak a kukorica csővek. Hogy egentse, ai egenthető, katonaőri t * töklek Őrzésére puskával. A cserkési sre kisopolygott lányi asszonyok hossza orral szál ngóztakhaza * határból, hogy régé a potya kukorica sütésnek, faésnek. No de a házuk táján ár annyira kifogyott es a cseege, hogy ne hagyták jnoyiba a dolgot, többen kientek a szóban begó kukoriea földre, gyenesen, bátrai, a katona ( v ' " * ' - Clkobzolí burgonya. Csütörtökön a h a j nali óráklv negyven éterázsa b u r g o n y a érkezett kocsin K o á r o b a. A Burgonyaközpont távirati egkeresésére a rendőrség a burgonyát a terelőktől elkobozta é s ellenük k i h í g á s i eljárást indított, ert szállítási igazolvány nélkül hozták be a burgonyát az idegen egyebeli terelők N e hogy ez az eset következteben a egyebeli terelök elkerüljék a koároi piacot, t u d o á s vétel végett közöljük, hogy Koáro egye SPORT. Koaroi Fotbdl! C l u b P o j s o n y i T ö rekvés 7 : 0. Gyenge csspatnak utatkozott a Pozsonyi Törekvés a hét tartalékkal j á t s z ó Koároi Potbail Clubbal szeben. K o á r o st! ne erő tette eg agit, inkább tréning játékot ulatót', és kénye kedve szerint ru^ta a gólokat Hárat Órtody, kettői. Klein, e^yetbárelyik községébot tzabaá szállítási igazolvány egyet, Forgács á Sebestyén rúgott B i r ó H ö l t s l, nélkül burgonyái bárely ennyiségben szállí tani a koároi piacra, fis szállítási engedély váltása csak a ne egyebeli terelőkre vonatkozik, akik tehát ha árutokkal fel akarják ku^sni a koároi piacot, előbb a szállítási igazolvány egszerzéséért községük elöljáróságát keressék t e l, h o l az ügyben részletes felvilá Szerkesztői üzenetek. Mévtel *n l«v»'!*kr»* n«v á l a s z o l u n k.»- alaak. Hízelegve, kacsingatva, osolyogva, beei /g»*tvo beszélni kezdtek vele. Szegény katona ent, közibéjük keveredett. Brre v a r,. t k isak a/ álnok osollyal közeledő tanyi aa zonok. Hátulról egragadták, ;t puskáját et jeitek, agyba-főbe verték a hiszékeny, s az ab.sr.mny hízelgésre nagyon is h a a r bedőlt ka' A i k o r a r félholtra vertek, elszaladtak. " nincs is o l y a n b á t o r katonája a knzel v i léprt* l, l í ö d^knek, a k i k i e r n e *Dkonoat őrizni, Í enni a * tanyi határba K^/irifokat nt*on adank rbiaa. Levólvátatsra ninei érkazétflak.) Szintén fürdőző n.iyok. Sajnos, a kedves, gosítással szolgálnak. Szellees levelük lapzárta után érkezett. Aztán... ö felkért bennünket, hogy ne térjünk vissza többet a d o l o g r a A levélben azonban o l v a n Csaláéi dr^a. Szerdán reggel családi dráa játszódott le Kocto Lajos festő es lázoló Polgár stca 4 ik szjtat alatti lakásában, i.oeh ne a legjobb egyetértésben élt a fele* gével, gyakran veszekedtek, Az assz >ny a n n y i r a»! volt keseredve az u r a iatt, hogy szerdán sok j ó, szellees d o l o g, egjegyzés, ötíet v a n, hogy azoknak okvetlen nyodafestéket kell látniok, tehát: írják :;t ugy a levelet, h o g y a niegirásra indító o k csak sejthető l e g y e n / így -S-l az alvó férjét eg akarta fojtani. A f > j - őneki is (legel teszünk, ne térünk vissza a gatásra felébredt férj kést ragadott és élet* veszélyesen agyonszurkálta a feleségéi A lár ára besiető szoszédok nagy rértócsában : látták az asszonyt, akit a közkórházba sxálli* o>t.ak. Az orvosok kevés reényt fűznek fel épüléséhez. A vizsgálat egindult. d o l o g r a, M a g u k pedig elondhatják, a i t el a k a r n a k ondani. Tehát várjuk a levelet á s o d i k, bővített s teljesen átdolgozott k i a d á s b a n. szok a nasivadlak! P a ' a - k a János naszvadi gazda két é t r e! ezi*;ótt tüot el a harctéren, á férfi távollétében a gazdaságot f esége és tizennégy esztendőt fit vezeti. A napokban as asszony l í v á l gabonát akart a határból beszállítani. A lovak azonban a gabo nával egrakott k o c á t inden próbálkozna dacára se akarták egindítani. A.-ok ressőd* s*-k után Paloskánénak eszébe jstott, hogy Öreg eberektől a*t hallotta, hogy a csökönyös lovat ak : eh indilá ra bírni, ha a ló ha>a ge ssupszalát tesznek, Az asszony eg próbálta ez* a babonát és J szalát a k a r t a. tő Oh tenni.!» a.a Életjelt, vagy kéziratot! f o r r a d a l i nász. Agyoncsépelt d o l o g. Siófok Teri '*L -"' 4 i ü. -a r iur-ef ár. lótulajdonosok: Baranyay József dr. F M Í Í ) ) Zsigosd. * '* ralal: Spitzer Sówd r könyvnyodába Kosi-?- ÚJ ; v-\\>c4 29. : Q RriButstt liitzir TTÍÍ _ ittukaiinai HRDETÉSEV. Koáro város határá ban és az erődítéseken i ló i n a j r i a d t a felrúgta az ógó sratáfc F közben fog Ut és e s l azegéiz gabona s é g ráadásul as asszony, a ö i bulyos é. ii.-ei>^-< szenvedtek. Glihl fiu. Kocka Mihály éves fiu - hét keddjén eltűnt szüleinek ösz-atcs 6. sz. tlatti lakásáról és nyoa vrszett. Az eltűnt fiút.. rendőrség keresi. a/onban a grakort ínc<\ lihel 2 darab s z á n t ó f ö l d l i H b v U i l U l Töz. A ult szobaton báro óra után a Beess ^arda környékén egy buzakazal kigyulladt és elégett. A tűzhöz a városi t ü z tóság vonult ki. Bővebb N U felvilágosítást K o á r o, Q í z J -utca 24. s ü á alatt n y e r h e t ő. TANÜGY. DBködésl pótlék A v k. Schlosser Herina koároi áll. p o l g. leányiskolr.i t a n i lónö részére V, ötödéves korpótlékot utalvá!: letételi f e l v i t e t n e k ' «unk kín lóhiveteláttál nyozóit Előlépés. Vizváry V i l o s c s a l l ó k ö z - aranyosi á l. :sk, igazgató szolgálati ideje a l a p! :v án a. fizetési osztály fokozatába előlépett, Kinevezés A vk. f!ut:cr Károly o k i. állai tanítóvá kinevezte varegyénk területére. Beosztása később történik eg. J»*«Mt'ny.-i *s városi te.efon 8 0. s ;i. küi y v n y o d á j a, kür.yekstésmte, k ö n y v -, én p a p i r n a ^ y K e r c s k e c l t s e, fí nagyincyyeri kath. iskolánál kántortanitói állasra hirdetnek pályázatot. Kérvények Koáro, Nádor-u. 29. az skolaszékhez küldendők, ouezelől egbízás A v k. a helybeli áll, polgári leányiskolával kapcsolatos kézi- unkatanfolyanál a űvezetői teendőkkel az 97 8 tanévre is Szulacsek Bélénél bízta eg kath. helyettesítésére lyázhatnak. pályazatot, ej <» Helyettes lanttól állás. A nagyegyeri iskolaszék hadbavonult osztálytanítója V Spitzer Sándor ;,í e da) (> -< Ajan!ja: a d ú s a n f e i s z e r e i t nagy katonai nyotatványraktárát o > hirdet. Nők is p á fl konworncsehi állailag segített kath. iskolánál egüresedett tanítói állásra pályáza tot hirdetnek. Nők is pályázhatnak. A tanítási nyelv a g y a r, kisegítő nyelv a t o l. A kérvé nyek a koárocsehii plébániai hivatalhoz küldendők. BSrgóaeo BegrendelendS n y o i a t v á n y o k ; i z Q R n ; i»sí p ő n t o n a j u t á n y o s árban k» szj'tteaíok ; «* Megyei énwin telefon 80. s/».«> s *

8 . firtfl: 8. oldal Koaroi l ^7 augusztus 6 A Magyar Királyi Minisztériu i» 97. M K. MÉDU reiidelete\el létesített Gnibizottság Beszerző Szervesete : Budapest, V.. Rudolf ttr 6. indenneű = gurcihulladékut a egállapítod legagasabb árakon vesz át, Teleion: Maion: 0852 fetéatafbal alkala* bu/at. n>/»<»t.ai pat zawut. bukkönvl, uhari. h«'teiua^vak:u korain fedétlytl auxiálii área FelSJ restünk. Vetőag fölösleg és sxüks»gleg i e l ő b b bejelentendő. í FOGMÜTERME NÁDOR-UTCA 27 ì CftflÁROWH Néetországi fogászati klinikák intájára berendezeti űtere, ahol odern üfogászat összes űveletei végeztetnek teljesen fájdaloentes kezeléssel, ii.; egyes fogak és teljes fogsorok készítése, elyek a beszédre és rágásra kitűnőek, a valóditól fel ne iserhetők. Készülnek továbbá olyan fogak, elyekel a szájbóí ki venni ne kell a ne i» lehel (hidak tilflllliniít. filf í ísr.4 KoáTGinvaregjfsi Koáro, Szövetkazsíe váregyeháza. Terészetellenes és rosszul nfltl fogak szabályozása, fogszabályzógépek készítése Rossx hassssavtíheteílesi fogsorok ujjáalaki tása, haezn hatóvá tótele. sk egvárhat jak foijrnüveikei s a ^ n a p k é s z e n is kapl k Men ke telepe Pees,!! Főraktár: Budapest,V. ker * u Sztp-utca 3. sz. P a ft» 2 3,3 /. e - - io 2 ; 3 N J4 S S N n S3 - «a ^"32 * a as g a ' - - _.-3 Ü «* 5» «a o - N Üzlet áthelyezés. jj Tisztelettel értesítjük a nagyérdeű közönséget, hogy Nádor-utca szá alatt régóta fennálló kalap, uri-divat es játékáru üzletünket Ear ss-ittca 3 sz-alá A Troler-féle uendégiovel ezebenj a volt Schweiyer-fJe nyttntölcs es Windiscli falc ékszer üzlet helyiségekbe helyeztük át. Kórjuk a nagyrabecsült közönségei bogy bizalával bennunkel továbbra is egajándékozni sziveskedjenek. feljes tisztelettel Siark Lnö es fia v llíh 'flszer*, cseege, borfesték kereskedése MÍ.MU Tiefen L50 tt. Ó S Alkali v a t e l. Uri én nöl fehérneű ós divatcikkek kaphatók \aapos-utca 3, o o o o Schlesinger Jakab. Bal A W lai>ka-tór 2- száú bú*** i *..a e;»;/ ü-*? ne^y*^ <j - f iiozzétertozá sz*:p asiis ál^vanyokk^j a z o a n a í is ú. nyok esetleg eü ie adhatók. * _Í^' - a eitáte! piti er lss«c dórnál Hádor»u. n^osheiö. - J - - NNNNall - l ^ t L ^ H Tanuló flzstésseü nyodába rs könyvköt szetbe felvétetik iapunk riaíl!::va aiaban. Hirdetést felveszünk. a Z G U C a t l l i U V O Í S $ l ) i t z e r S a n d o r k ü "vv- és oanirkhrftskedesefíeii Koáro. Nádor-utca 29. szá alatt kaphatók - 4

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

Ú Ö ö ľ ľ ć ľ ľ ú ľ Ö ľ Ĺ ľ ö ľ ľ ö ľ ę ľ ö ľ Í ö ľ ć ľ ú ľ ä Ź Ú Í ć Ö ľ ľ ľ ú Ď ľ ľ ö ć ö ľ ú Ĺ ö Ú ö ź ľ ú Í öľ ú Ú ő ľ ť ľ ť ť ě ú ť ľ ő ľ ŕ ľ ľ Ĺ Ú ö ö ö ö ő ľ ľ ö ľ ű ö ö ľ ő ľ Ö ľ Ĺ Í ľ Í ö ľ ľ

Részletesebben

021. sz á m ú PARANCSA

021. sz á m ú PARANCSA f BELÜGYM INISZTÉRIUM S z ig o r ú a n titk o s! Szám: 10-21/21/1967. é A M a g y a r N é p k ö z tá r sa s á g B e lü g y m in i s z t e r é n e k 021. sz á m ú PARANCSA Hatályonkívülhelyezve:10-21/26/72

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

Ú ľ ö ľ ř ľ ľ ú ľ Ö ő ü í ö ő ö ö ö ö í íľ í í ö Ś Ś ö ő í í í ú í ú ź ű ľ ő í ű ú ľ ö í Ö ú í ö ö í ú ű ö ú ö ľ í ľ ú í ö ö őí í ú ö í ú í ő ú ú í í ú ú í Ú ú í őí í ľ ú ú í í ő ľ í ú ú ľ ú í ű ö ö ö

Részletesebben

- 51 - TÁJKÉPEK ÉS TÉRKÉPEK AZ ERDŐTÖRTÉNETI KUTATÁS SZOLGÁLATÁBAN. Dr. Márkus László

- 51 - TÁJKÉPEK ÉS TÉRKÉPEK AZ ERDŐTÖRTÉNETI KUTATÁS SZOLGÁLATÁBAN. Dr. Márkus László - 51 - TÁJKÉPEK ÉS TÉRKÉPEK AZ ERDŐTÖRTÉNETI KUTATÁS SZOLGÁLATÁBAN Dr. Márkus László Az erdőtörténeti kutatás sokat m eríthet a régi ábrázolásokról. Az egykorú látképek, vázrajzok, kéziratos térképek elsőrendű

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya:

2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya: 1 ÖNKORMÁNYZATI HIRADÓ MELLÉKLET 2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának Adóhatósága az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény

Részletesebben

II. MELLÉKLET AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

II. MELLÉKLET AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) II. MELLÉKLET EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxebourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-ail: p-ojs@opoce.cec.eu.int Inforáció és on-line foranyotatványok:

Részletesebben

KOPRO szivattyú család

KOPRO szivattyú család KOPRO szivattyú család 11 Budapest, Zsolt utca /a, I./1. Telefon: -1, 5- Fax: 5-5 www.hskft.hu www.szivattyu.biz E-ail: hskft@hskft.hu WQ TÍPUSÚ SZENNYVÍZ BÚVÁRSZIVATTYÚ CSALÁD Szivattyúk jelölése és használata:

Részletesebben

atályonkívülhelyezve:14/1970.m

atályonkívülhelyezve:14/1970.m SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! B E L Ü G Y M IN ISZ T É R IU M 10-24/8/ 1965. H atályonkívülhelyezve:14/1970.m in.ut. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK 008. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1965.

Részletesebben

ť Ą ĺ Á Ű Á É ĺ ó ó í Á É Á Á É ó ĺ Á É í ö Á É í ó Á í É ű ó Á ĺ Ű É É ő Ö Á É ö ö ű ö ö ű ő ö ü ó Á ó Ű Á ö ö É Á ö í ü ő ó í ó ó ó ó ó ö ö ó í ö í ó í Ü ű ö ó ö ö ü ű ö ö í ó ő ö ő Ü ö ö í ő ó í ö ö

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

É ú ő ú Ö ő ü ü ú í í ö ő ő ő ü ć í Í ú í ű ü ő ő í ő ő ő ö ő í í ú í ű Ĺ ő í ő ő ú ő Ĺ ő Í í ő Ĺ ú ú í ű Í ü ő ő ę ü í í í í í ö Ĺ ő ö ő í ö ű Í ö ú í ű ő ö ú ú Ö ü ö í ö ű Ü ű ö ú Ö ü ę ę ő ú ü ę ő ö

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik Növénytermesztés irányzatai: Hagyományos vagy konvencionális Integrált (fenntartható, környezetbarát) Ökológiai, biotermesztés

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

RÓNIKA 2001. munka, amely a csengőkről, a gázmérő használatáról, az ablakszellőztető-készülékekről

RÓNIKA 2001. munka, amely a csengőkről, a gázmérő használatáról, az ablakszellőztető-készülékekről unka, aely a csengőkről, a gázérő használatáról, az ablakszellőztető-készülékekről épp oly részletesen szól, int akár a bútorszövetekről. Függelékül kétszáz háztartási receptet közöl röviden a berendezés

Részletesebben

ú ľ ú ľ Ż ł ľ ľ ő ľ ľ ő ü ü í ü ö ľ í ő Á ľ Íö ő ü ő ö ľ ő í ö ľ őí ľ ę Í öí Í ő í ő ľ ö ú ű ő ö ľ ę í ľ ľ ő ő Í í ľ ö ľ í őö ő ľ ľ í ľ ő ő ü ľ ľ ö ú ő ť ł ľ ű Í ő ö ö ő Í ć ö ő ř Í ę Ż ä ł ö ł đ ął É

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét Az Alkotmánybíróság Határozatai utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tóra és

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 5

MagyarOK 1.: munkalapok 5 1. Képes szótár munkalap 1. Egészítse ki a hiányzó magánhangzókat vagy mássalhangzókat! Húsok m_ rh_ h_ s s_ rt_ sh_ cs_ rk_ h_ s sz_ l_ nn_ k_ lb_ sz sz_ l_ m_ s_ nk_ h_ l Tejtermékek t_ j v_ j s_ jt

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

ő öí ő ę ť ó ľ ľ ľ ú ľ ŕ ľ ő ú ľ ő ü ľ ő ľó ľ ľ ľ ö ő ľ ó ľ ľ ó ő ü ő ö ö ö ő ľ ľő öľ őľ ľ ü ő ľ ő ü ö ü Ĺ ű ö ő ü ö ü ó ľ ö ü ö ö Ĺ ó Ą ö ö ä ź ö ő ľ ó ü ü ľ ö ö ü Ĺ ö ę ö Ĺ ľ ó ó ö ľ ú ö ö ü ö ľ ú ó

Részletesebben

A nonprofit számvitel alapjai

A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Képzési Füzetek Dr. Baráth Katalin A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Szolgáltató Központ Zalaegerszeg, 2010 NONPROFIT KÉPZÉSI FÜZETEK Dr. Baráth Katalin Nonprofit számvitel alapjai Landorhegy

Részletesebben

ú ľ ľ ä ú ľł Łř äľľ ź ź ó ľ ú Ö ö ó ó ó ź ę ő ö ő ö ó ö ę ó ó óö ö óö ö ő ő ő ő ć ö ó ő ő ó ö Á ľ ö ó ő ő ü ö ű ö ő ö ó ľ ú Ö ü ű ö ö ö ń ź ü ľ ö ľő ő ü ę ö ő ó ö ö ö ę ľü ľ ö ü ö ö ó ü ľ ö ö ú ö ő ő ź

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

ő ľ ľü ľ ľ ü Ü Ü ľ ő ľ Ő ń ľü ľ íľ ő ő źů ő í í ü ö ü ľ ź ő ö ü ő ľő ő ö ü źů ź ź í ö ľ ź ő ľ ü ö ö ź ő đí ź ľ ő ö ű í í ö ü ö í í ú ü í ź ő ő í ú í ő Ó ő ü ú í í ú í ú ő ú ľ ő ü ő ü ű ő ő í ü ö ő í ą

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

ę ź ü ľ ľ ľ ü ü ľ ö ź ź ź É Íľ É É Ü Ü Á É Í Á Á É É É Á ą Ĺ É Ü É ł Ł ľé Á ľ ü ľ ü ü ľ ľ ź Á ľ ľ ö ö ö ľ ö đ ľ ź Ĺ ú ü ü ö ź ź Ĺ ü Ü Á ś ö ö ľ ü ľ ö ü ö ö ö đ ö ź ö ö ö ö ö ľ ľ ö ü ü ź ý ö ľ Đ ź ź ľ ű

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

ú ľ Ę ú Ü ó Ą Í ő ź ť ö ľ í í ľ ú ý í ő ú ľ í ź ę í ľ ö ó Š źľ ĹÍ ö í ö ő ó ó ö í ú ł Á Á ľ Ü Ü ő í ő ú í ő ő Ó í Ü Ó Ü ú Ü Ö Ó Ö Ö Ö Ó í Ö í Ó Ö í Ü Ö Ó ó Ó ä Ö í Ö í Ü Ó í Ö Ü ö í ő Ö Ó Ü ó Ö Ó í Ó ó

Részletesebben

A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/

A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/ A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/ Ölveti Gábor Magyarországon a dualista államberendezkedés a polgári társadalom kialakulásának és fejlődésének

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 3. szám 2008. már ci us 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

ő ü ó ľ ő ľ Ü Ő ľ ü ü ľ ľ ľ ő ź ő Ĺ ę ö ö ľ ľ ő ó ľ ľ ö Ĺ źýź ü ź ő ö ö ü ő ő ó ö ü źů ü ő ö ö ö ü ů ö ö ö Ĺ ő ü ö ö ü ů ź ó ý ű ö ę ő Ö ź ű ü ü ő ý ę ő ü ó ę ó ó ö ü ö ó ę ę Ü ö ü ź ü ń ľ ö ő ű ö ü ó

Részletesebben