KÖZPONTI FINANSZÍROZÁSÚ SZOLGÁLTATÁSOK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZPONTI FINANSZÍROZÁSÚ SZOLGÁLTATÁSOK"

Átírás

1 KÖZPONTI FINANSZÍROZÁSÚ SZOLGÁLTATÁSOK Farkasné Farkas Gyöngyi főosztályvezető helyettes FSZH Szociális Főosztály Hajdúszoboszló

2 A szolgáltatások szervezésével kapcsolatos FSZH feladatok Pályázat kiírásban közreműködés pályáztatás szerződéskötés finanszírozás elszámolás ellenőrzés Felkészítések fenntartói, szolgáltató szinten a szakszerű feladatvégzésre, dokumentációk használatára Tájékoztatók, információk a szabályos működés érdekében Kapcsolatrendszer működtetése: pl. irányító szervezet, bizottság,, a MÁK területi igazgatóságaival, a működést engedélyező hatóságokkal

3 Pályázatok típusai a.) Általános pályázat ( 3 évre: évi befogadásra) - Ellátatlanul vagy részben ellátatlanul maradt területekre külön kiírt pályázat (2010. év eleje) b.) Meghívásos pályázat (3 szolgáltató közvetlen megkeresése) c.) Fejlesztési pályázat (2009. december) Fenntartó pályázhat- jogi személyiség, fenntartói felelősség, szerződéskötés

4 Fejlesztési pályázat év Gépjármű átalakítás / akadálymentesítés Helyiség átalakítás / akadálymentesítés Informatikai eszközök beszerzése Képzés / szupervízió támogató szolgálatok közösségi ellátások

5 Fejlesztési pályázat aktualitások - felhasználás hi: elszámolás hi: Több kérelem került elbírálásra a felhasználás céljára vonatkozóan Indokolt módosítások (ált. nem jár szerződésmódosítással) Elszámoló adatlap (elhelyezése a honlapra valamint az elektronikus megküldés megtörtént). Felépítése: adatok, pénzügyi beszámoló, szakmai beszámoló Pénzügyi beszámoló: tervezett tényleges felhasználás különbözet kimutatás számlák/bizonylatok tételes megjelenítése Szakmai beszámoló: kategóriánként rövid kifejtés Megküldése: FSZH-nak postai úton (hitelesítés!) Csatolandó dokumentumok: záradékolt számlák/bizonylatok másolatai Maradvány összeg azonnali visszautalása Értesítés elszámolás elfogadásáról/elutasításáról

6 A finanszírozási / támogatási szerződés fontosabb elemei 1. A szerződés tárgya: pl. a szociális foglalkoztatási támogatás nyújtása A támogatás felhasználása: pl. működtetési költség (munkabér és járuléka, munka-rehabilitációs díj, segítők munkabére és járuléka, anyagköltség, közüzemi költség, adminisztrációs költség, munkavédelmi oktatás, tárgyi eszköz beszerzés) A támogatást a szerződésben foglaltak alapján, a számviteli jogszabályoknak megfelelően kell felhasználni Folyósítás: a fenntartó székhelye szerint illetékes Igazgatóság Bejelentési, tájékoztatási kötelezettség (feladatmutató, adatok, fenntartóváltás stb.) Jelentési kötelezettség: regiszter - minden naptári negyedév első hónapjának 10. napjáig, elektronikus úton jelentést ad Elszámolás: a fenntartó minden évben, a tárgyévet követő év február 28-áig elszámolást készít és nyújt be a működési támogatást folyósító Igazgatósághoz

7 Határidőnapló elérhetősége Szociális és gyermekvédelem menüpont

8 Határidőnapló fontos dátumok

9 Tájékoztató finanszírozási szerződéssel rendelkezők negyedéves jelentésének elkészítéséhez a szociális regiszterben Szociális és gyermekvédelem (menüpont) Szolgáltatások közös tájékoztatói (címsor)

10 Feladatmutató módosítás ÉVES MÓDOSÍTÁS Minden év szeptember 30-ig írásban kell kérni (!). ÉVKÖZI MÓDOSÍTÁS Évente egyszer május 20-ig kérhető (!) a.) A finanszírozási szerzõdésbe foglalt, adott évre vállalt feladatmutató b) Igényelt feladatmutató növelés c) Igényelt feladatmutató csökkentés (max. 10 % esetén nem kell bizottsági döntés) Igényelt éves feladatmutató összesen: ( a+b) vagy (a-c) Költségvetési törvény elfogadása után 15 napon belül elektronikus úton ajánlatot tesz az FSZH a következő évi támogatás összegére. FSZH és fenntartó a feltételekről egyeztethet. A szerződés az ajánlat elfogadását követően szerződést módosít. FSZH bizottság javaslatát kikérését követően dönt a jogszabályban foglalt körülményeket figyelembe véve (pl. költségvetési források, éves elszámolás, negyedéves jelentés adatai stb.)

11 Feladatmutató módosítás igénylés

12 Finanszírozási /Támogatási szerződés módosítása 191/2008. (VII.31.) és a 112/2006 (V.12) Korm rend. alapján 15 napon belüli jelentési kötelezettség: Foglalkoztatás biztosítása tartósan akadályozott A pályázatban/szerződéskötéskor/szerződésben bármilyen adatban/körülményben történt változás esetén Fenntartó neve, székhelye, adószáma, bankszámla száma változása, illetve új bankszámla nyitása esetén Foglalkoztató neve, székhelye megváltozik. Szociális intézmény neve, székhelye, telephelye vagy férőhelyeinek száma változik. Azonnali bejelentési kötelezettség: fenntartóváltás 5 napon belüli bejelentési kötelezettség: Csőd, felszámolási, végrehajtási stb. eljárás Bírósági nyilvántartásból való törlés egyes szervezetek esetén FSZH-nak kapcsolódó dokumentumok megküldése szerződésmódosítás

13 Szerződésmódosítások 2009-ben 666 db szerződésmódosítást készítettünk el az alábbi megoszlásban: támogató szolgálatok 526 db pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátások 57 db szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátások 65 db szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátások 18

14 Éves elszámolás elkészítése https://finanszírozás.afsz.hu

15 Pályázatok Szerződések Elszámolások

16 Elszámolás utáni teendők események Mák hiánypótlási felszólítás (8 napon belül) fenntartó FSZH elektronikus rendszerében FSZH értesítés ha nem teljesíti (minden fenntartó eleget tett ) MÁK 30 napon belül megvizsgál 5 napon belül FSZH-nak megküld FSZH 30 napon belül dönt elfogadásról / elutasításról 5 napon belül értesíti a fenntartót / MÁK-ot. (Jelenleg ebben a fázisban tart a folyamat pl. P-15, Sz- 2 visszatérítés) FSZH elutasít, ha feladatellátás / feladatmutatók teljesítése nem állapítható meg. DE! MÁK helyszíni ellenőrzése még módosító lehet

17 Értesítés elszámolás elfogadásáról Visszafizetési kötelezettség esetén (ha nem teljesítette) fizetési felszólítást is tartalmaz.

18 A finanszírozási / támogatási szerződés fontosabb elemei 2. Ellenőrzés: Szolgáltató székhelye szerint illetékes Igazgatóság jogosult az elszámolás szabályszerűségét ellenőrizni a Szolgáltató székhelyén a Fenntartó székhelye szerint illetékes Igazgatóság jogosult az elszámolás szabályszerűségét ellenőrizni a Fenntartó székhelyén (elszámolás alapját képező tényleges feladatmutatók megállapításának szabályszerűségét, valamint a felhasználás jogszerűségét ) Az FSZH jogosult a korm. rend-ben, valamint a finanszírozási szerződésben foglaltak betartását ellenőrizni Működést engedélyező hatóság Szmr. Az ellenőrzésről jegyzőkönyv készül Dokumentumok megőrzési kötelezettsége 5 év Azonnali beszedési megbízás valamennyi bankszámlára Szerződés módosítása írásban Szerződés megszűnése elszámolási viszony Szankciók: a működési támogatás folyósításának felfüggesztése, szerződés felmondása, működési támogatás visszafizetése, kamat

19 Ellenőrzés MÁK min. évente egyszer szolgáltató székhelye / telephelye szerinti, szükség esetén fenntartó székhelye szerint ellenőriz folyósító igazgatósággal Amit vizsgál - elszámolás szabályszerűsége: feladatmutató számításának / felhasználás jogszerűsége. Jegyzőkönyv fenntartó 8 napon belül észrevételezheti Észrevétel vizsgálata, esetleges módosítás 8 napon belül végleges jkv. megküldése FSZH-nak / fenntartónak + el nem fogadott észrevételek indoklása FSZH min. 3 évente / finanszírozási időszakban egyszer Amit vizsgál : 321/2009 (XII.29) szerinti ellenőrzéssel egyidejűleg a Korm. rendelet betartása + szerződésben foglaltak. (a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről) Jegyzőkönyv lsd. MÁK-nál használt eljárás Végső jegyzőkönyv megküldése MÁK-nak (folyósító és ellenőrző), fenntartónak

20 A finanszírozási / támogatási szerződés fontosabb elemei 3. A működési támogatás folyósításának felfüggesztése A folyósító igazgatóság függeszti fel Értesítési kötelezettség : FSZH-MÁK-engedélyező hatóság köztartozása keletkezik - a köztartozás megszűnéséig adatszolgáltatási kötelezettségét megszegi - kötelezettség teljesítéséig elszámolási kötelezettség megszegése - kötelezettség teljesítéséig nem biztosítja az ellenőrzési feltételeket vagy akadályozza az ellenőrzést - az állapot fennállásáig A felfüggesztés miatt nem folyósított működési támogatást az Igazgatóság a következő negyedéves működési támogatással együtt folyósítja. A Fenntartó jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit a működési támogatás folyósításának felfüggesztése nem érinti!

21 A finanszírozási / támogatási szerződés fontosabb elemei 4. Működési támogatás visszafizetése tárgyévi támogatás arányos részét ha a vállalt feladatmutatót nem teljesíti. A foglalkoztatási támogatást visszafizeti - jogellenesen, nem szerződésszerűen, vagy nem rendeltetésszerűen használja fel A támogatás teljes összegét - a pályázatában vagy az ahhoz csatolt iratokban szándékosan valótlan adatot közölt, vagy valamely jelentős tényt, körülményt elhallgatott, feltéve, hogy a valós adatok, tények, körülmények ismeretében a pályázat nem került volna támogatásra,szükséges nyilatkozatok valamelyikét visszavonta. A támogatás teljes összegét - az FSZH az elszámolást elutasítja,- elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget a finanszírozási szerződés megszűnését követően, vagy hiánypótlási felhívásnak határidőben nem-, vagy nem megfelelően tesz eleget,a finanszírozási szerződés megszűnését követően nem biztosítja az ellenőrzés feltételeit, vagy akadályozza annak lefolytatását.

22 A finanszírozási / támogatási szerződés fontosabb elemei 5. Kamat, részletfizetés A visszafizetendő működési támogatás összege után a folyósítás időpontjától kezdődően a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű kamatot is meg kell fizetni Kamat számítása: az érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére FSZH részletfizetési kedvezményt adhat max. 6 hónap

23 A finanszírozási / támogatási szerződés fontosabb elemei 6. Záró rendelkezések A Fenntartó az általa fenntartott, szerződés szerinti szociális intézmény minden tevékenységéért úgy felel, mintha azt maga végezné A fenntartó köteles minden küldeményen a szerződés számát feltüntetni. Szerződés egyes mellékletei fizikailag a oldalon találhatóak I. Fenntartó által benyújtott nyilatkozatok és iratok a finanszírozási szerződés megkötéséhez II. Kötelezően vezetendő dokumentáció a szolgáltatás működtetéséhez III. Szakmai ajánlás a szolgáltatás működéséhez IV. Elszámolással kapcsolatos dokumentumok a finanszírozási szerződésben foglaltak teljesítéséhez

24 ÖSSZESÍTETT STATISZTIKAI ADATOK

25 FSZH-FENNTARTÓK FINANSZÍROZÁSI/TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSEK 956 db összesen (*szerződéskötés alatt) Támogató szolgálatok 340 db Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás 82 db* Szenvedélybetegek részére nyújtott szenvedélybeteg ellátás 72 db* Szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás 53 db* Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 202 db* Szociális foglalkoztatás 207 db* Támogató szolgálatok Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás Szenvedélybetegek részére nyújtott szenvedélybeteg ellátás Szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Szociális foglalkoztatás

26 TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS

27 Akkreditált továbbképzés támogató szolgálatok részére A SZABÁLYOSAN MŰKÖDŐ TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT ÉS AKTUALITÁSOK A SZAKMAI FELADATELLÁTÁSBAN Helyszínek: Budapest Debrecen Balatonboglár Szeged Pécs Szakmai tanácskozás (1 napos) 5 kreditpont Időpontok: március, április május, augusztus szeptember

28 Éves elszámolás összesített statisztika évben teljesített feladatmutatók összegzése

29 Ellátottak fogyatékossági csoport szerinti megoszlása évi elszámolás alapján - összesített adatok Értelmi fogyatékosok Mozgássérültek Látássérültek Hallássérültek Autisták 3010 Halmozottan sérültek Egyéb fogyatékosok 7481

30 Tervezett és tényleges szakmai mutatószámok Tervezett Tényleges Feladategység összesen (db) Ebből: személyi segítés Ebből: szállítás Tervezett Tényleges A személyi segítés tervezett aránya 51,91 %, tényleges aránya 49,96 % az éves elszámolások összesített adatszolgáltatása alapján.

31

32 KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁSOK

33 Éves elszámolás összesített statisztika 2. Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátás - 70 szolgáltató összesített adata 223,255 21, , ,6125 F10 9,5025 F11 103,72 F12 F13 7,065 F14 327,085 F15 F16 159, , ,16 F17 F18 F évben ténylegesen teljesített összes feladatmutató: 4897,099 Egyéb

34 Egyéb összesített adatok Átlagszámítás: 4897,099 fe. / 70 szolgáltató = 69,958 fő/szolgálat/év Várólistán lévő ellátottak száma (kérelmet kitöltöttek) (fő) (tényleges) Gondozási órák száma/szolgálat (óra) (tényleges) Potenciális ellátandók száma (fő) (tényleges) Összesített éves adat 451, , Egy szolgáltatóra eső éves adat 6, , ,69

35 Éves elszámolás összesített statisztika 3. Alacsonyküszöbű ellátás - 45 szolgáltatás összesített adata rendszeres igénybevevők száma alkalmi igénybevevők száma összes igénybevevők száma Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen: Átlag (összesen / hónapok száma/ellátások száma) 92,40 114,57 206,97

36 Diagram a táblázat adataiból évi összesített adatok az igénybevevőkről Ja nu Fe ár bru Má ár rci us Áp rili Má s jus Jú niu s J Au úliu g s Sz usz ep tus tem b Ok er t No óber ve De mb ce er mb er alkalmi igénybevevők száma rendszeres igénybevevők száma összes igénybevevők száma

37 Jellegzetes részletek a szakmai beszámolókból 1. Nagyobb hangsúly az agressziókezelésen, toleranciafejlesztésen a szolgáltatást igénybe vevő célcsoport összetétele változott, a programot a korábbinál nagyobb arányban keresik fel nehezebb élethelyzetben lévő (iskolai kudarcokkal, családi problémákkal küzdő), a szabályokat, kereteket nehezebben tartó, esetenként agresszíven viselkedő fiatalok A szolgáltatást igénybe vevők életkora a éves korosztálytól eltolódott a évesek irányába, mára ebbe a két korcsoportba tartozók teszik ki a kliensforgalom meghatározó részét A fiatalok által megfogalmazott, hozott főbb problémák: Legális és illegális szerhasználat Viselkedéses addikciók Tanulási nehézségek, iskolából kimaradás A keretekhez való alkalmazkodás problémája Normaszegés, szabályszegés Agresszív viselkedés, konfliktus-kezelési nehézségek Unalom, céltalanság Párkapcsolati problémák AZ ELLÁTOTTAK ZÖMEG THC- PROBLÉMÁS, ALKOHOLFOGYASZTÓ, STIMULÁNS-HASZNÁLÓ. TÖBB MINT 90 %-UK NIKOTINFOGYASZTÓ távlati célként jelöltük meg - tekintve a helyi szenvedélybeteg ellátások és szolgáltatások alulfejlettségét - a kezelési lánc folyamatosságának, a különböző kezelési szintek, ellátási területek, szolgáltatások összehangolásának, és azok hatékony, komplementer működtetésének erősítését.

38 Jellegzetes részletek a szakmai beszámolókból 2. A drog, alkohol, játék mellett a gyógyszerfüggőség és az étkezési zavarokkal témakörét feldolgozó kiadványokra mutatkozott igény. Információ adásra az elmúlt évben nem csak személyesen, és telefonon igényelték, hanem egyre gyakoribb az -es információ adás is. A programba kerülés leggyakoribb módja, hogy a már szolgáltatást igénybevevők ajánlják barátaik számára ezt a lehetőséget. A kézműves foglalkozásokon szabadon választott technikával kifejezhetik a bennük lévő érzéseket, s egyben az alkotás, mint tevékenység a szabadidő értékes eltöltéseként is szolgál ben HIV, HBV és HCV-re szűrtünk 100 főt, amelyből 17 lett HCV pozitív. EGYRE TÖBBEN FORDULNAK HOZZÁNK HALMOZOTT PROBLÉMÁVAL, MINT PÉLDÁUL HAJLÉKTALANSÁGGAL, POLITOXYKOMÁNIÁVAL VAGY KETTŐS DIAGNÓZISSAL.. A lehető legtöbb környékbeli rendezvényen részt vettünk, annak érdekében, hogy minél több személyt informáljunk és tájékoztassunk, a szenvedélybetegségekkel kapcsolatban Jelentősen megnőtt azoknak az ellátott szenvedélybetegeknek a száma, akik józan életük kezdetén továbbra is igénylik a segítő kapcsolatot, védett környezetet, közösséget. Szintén nőtt a hajléktalan szerhasználó klienseink száma is.

39 SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÁS

40 Költségkompenzáció igénybevétele 279/2009. (XII.9) Korm. rend. átmeneti és záró rendelkezések Jogosultja a foglalkoztató: az Mt. alapján kifizetett, a határozott időből még hátralévő, de legfeljebb a rendelet kihirdetését követő 1 évig számított átlagkereset + járulékai összegére = költségkompenzáció. Feltétele: a fejlesztő felkészítő foglalkoztatás munkaszerződését a rendelet kihirdetése előtt kötötték meg. Benyújtás helye: megyei SZGYH (szociális intézmény székhelye szerint illetékesség). Határidő: március 1. volt. Folyósító szervezet: FSZH Határidő: SZGYH határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül. Kapcsolódó kötelezettségek: költségkompenzáció igénybevétele esetén az ellátott után a határozott időből hátralévő idő alatt szociális foglalkoztatási támogatás nem igényelhető és nem használható fel.

41 Költségkompenzáció folyamatának záró adatai

42 REFERENCIA INTÉZMÉNYEK

43 Szolgáltatási területek referencia intézmények Támogató szolgáltatás Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Kecskemét Szombathely és Kistérsége Integrált Támogató Szolgálat Szombathely Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás Völgy Alapítvány Integrált Szociális Szolgálatai Pszichiátriai Közösségi Szolgálat Nagykanizsa Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátás Forrás Mentálhigiénés Központ Debrecen Szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás Kék Pont Alapítvány Kontakt Programok Budapest Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Magyar Máltai Szeretetszolgálat Közép-Magyarországi Régió Gondviselés Háza Budapest Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Harmónia Integrált Szociális Intézménye Kaskantyú Szociális foglalkoztatás

44 Feladatok a pályázat alapján Szakmai nap megtartása, a szolgáltatás szakmai munkájának, dokumentációjának, feladatszervezésének bemutatásával (havonta legalább 1 alkalommal). Szakmai anyagok készítése, szolgáltatások működésének hatékonyságára, szakmai tartalmára, gyakorlati működtetésére, a jogszabályokban előírtak megvalósítására. Képzések, továbbképzések tematikájának, szakmai programjának kidolgozása, esetenként azok szervezése, lebonyolítása - FSZH megbízás alapján külön szerződéssel is. Szakmai dokumentumok véleményezése. Elektronikus, telefonos és adott esetben személyes tanácsadás biztosítása. Szakmai irányelvek elkészítése, aktualizálása, ehhez szakmai vélemények egyeztetése. A szolgáltatások által kötelezően vezetendő dokumentumok kidolgozása és aktualizálása kiemelten a jogszabályváltozásokra vonatkozóan. Jó gyakorlatok összegyűjtése, bemutatása, leírása. Az FSZH szervezésében megrendezett konferenciákon és szakmai napokon való részvétel, a programok összeállításában való közreműködés, esetenként bemutatók, bemutatkozó előadások megtartása. A szakmai vélemények összegyűjtése, rendezése, javaslatok kidolgozása.

45 Köszönöm a figyelmet!

FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS. Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására

FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS. Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására amely létrejött egyrészről Pályázati azonosító: Befogadási azonosító: Iktatószám: Finanszírozási szerződés száma: FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására Foglalkoztatási

Részletesebben

NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL Szoci{lis Főoszt{ly. 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Telefon: (1) 462-6615 E-mail: szocialisfo@nrszh.

NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL Szoci{lis Főoszt{ly. 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Telefon: (1) 462-6615 E-mail: szocialisfo@nrszh. NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL Szoci{lis Főoszt{ly 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Telefon: (1) 462-6615 E-mail: szocialisfo@nrszh.hu TÁJÉKOZTATÓ a finanszírozási/támogatási szerződéssel rendelkező

Részletesebben

Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás., Tisztelt Népjóléti Bizottság!

Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás., Tisztelt Népjóléti Bizottság! Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szakfeladat átadás szerződése, Tisztelt Népjóléti Bizottság! A Kőbányai Szivárvány Nonprofit

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. a Kormány részére. a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és költségvetési támogatásának szabályairól

ELŐ TERJESZTÉS. a Kormány részére. a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és költségvetési támogatásának szabályairól IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTER FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám: 9476-1/2006. TERVEZET ELŐ TERJESZTÉS a Kormány részére a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről

Részletesebben

Szakmai Hírlevél 2010/I. Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ. 2010. április X. évfolyam 1.

Szakmai Hírlevél 2010/I. Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ. 2010. április X. évfolyam 1. Szakmai Hírlevél 2010/I. Szakmai Hírlevél SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ 2010. április X. évfolyam 1. szám Tartalom FÓKUSZBAN: Az otthonközeli ellátás... 3 HÍREK,

Részletesebben

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA I. ÉVFOLYAM 8. szám 2011. augusztus 26. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szociális Közlöny Szerkesztõsége 1051 Budapest, Arany J. u. 6 8. Telefon: 795-3003 Megjelenik szükség szerint Elõfizetési

Részletesebben

Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ. 2009. december IX. évfolyam 4. szám

Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ. 2009. december IX. évfolyam 4. szám Szakmai Hírlevél SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ 2009. december IX. évfolyam 4. szám 1 Tartalom FÓKUSZBAN: Mennyi az annyi? 3 HÍREK, AKTUALITÁSOK 6 Tájékoztatás

Részletesebben

213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából. A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli. 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti

Részletesebben

A Földművelésügyi Minisztérium. 2015. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében

A Földművelésügyi Minisztérium. 2015. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében A Földművelésügyi Minisztérium 2015. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatására Pályázat

Részletesebben

1. FALUGONDNOKI/TANYAGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS. ellenőrzési szempontsora 2012. évben

1. FALUGONDNOKI/TANYAGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS. ellenőrzési szempontsora 2012. évben NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL Szociális Főosztály 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Telefon: (1) 462-66-15 E-mail: szocialisfo@nrszh.hu 1. FALUGONDNOKI/TANYAGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS ellenőrzési

Részletesebben

Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami támogatásáról szóló 213/2009. (IX.

Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami támogatásáról szóló 213/2009. (IX. Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami támogatásáról szóló 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet szabályai Változások a 188/1999. (XII.

Részletesebben

MEGHÍVÓ. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3.

MEGHÍVÓ. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2013. április

Részletesebben

AKTUÁLIS SZAKMAI KÉRDÉSEK ÉS JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK A GYAKORLATBAN. Diakóniai Szakmai Nap Debrecen, 2013. szeptember 30.

AKTUÁLIS SZAKMAI KÉRDÉSEK ÉS JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK A GYAKORLATBAN. Diakóniai Szakmai Nap Debrecen, 2013. szeptember 30. AKTUÁLIS SZAKMAI KÉRDÉSEK ÉS JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK A GYAKORLATBAN Diakóniai Szakmai Nap Debrecen, 2013. szeptember 30. JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK ami a 2013. évben eddig történt 2 JOGSZABÁLYOK 2013. évi XXVII.

Részletesebben

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegű bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegű bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól 32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet a munkavédelmi jellegű bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés

Részletesebben

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. KÖZLEMÉNYEK JOGSZABÁLYOK

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. KÖZLEMÉNYEK JOGSZABÁLYOK III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. TARTALOM oldal JOGSZABÁLYOK 213/2011. (X. 14.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS A Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás létrehozásáról A hajdúszoboszlói statisztikai kistérség települési önkormányzatainak képviselő-testületei önkéntes és szabad elhatározásukból,

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány A jogszabály mai napon hatályos állapota 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi

Részletesebben

A meghívásos pályázatra a rehabilitációs foglalkoztatásra kiírható pályázatra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

A meghívásos pályázatra a rehabilitációs foglalkoztatásra kiírható pályázatra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter meghívásos pályázatot hirdet a megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatásának költségvetési támogatására A szociál- és nyugdíjpolitikáért

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja A K I T A R T Á S A Z, A M I E L Ő R E V I S Z A kecskeméti Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Támogató szolgálatának referencia intézményi pályázati programjának eredményei, tapasztalatai,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók MNP-III-PA/01/2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Közösségi Akciók Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program

Részletesebben

11. LAKÓOTTHONOK. ellenőrzési szempontsora 2012. évben

11. LAKÓOTTHONOK. ellenőrzési szempontsora 2012. évben NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL Szociális Főosztály 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Telefon: (1) 462-66-15 E-mail: szocialisfo@nrszh.hu 11. LAKÓOTTHONOK ellenőrzési szempontsora 2012. évben

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok fenntartói jogának átadásához

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes, Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes, Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám: /2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes, Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 2. B E S Z Á M O L Ó - a Képviselő-testülethez a Földesi

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról Opten Törvénytár Opten Kft. I. 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A 2010.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA Azonosító szám: Iktatószám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA amely létrejött egyrészről a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (1055 Budapest, Honvéd u 13-15.), mint a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program

Részletesebben

I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2 P Á L Y Á Z A T a gazdasági visszaesés következtében átmenetileg nehézségekkel küzdő, mikro- és kisvállalkozások foglalkoztatottság megőrzése támogatása céljából 1. Pályázati program

Részletesebben

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2009. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző Tárnok Lászlóné aljegyző Igazgatási osztály munkatársai Véleményező

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A TÁMOGATÓ SZOLGÁLATOKAT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOKRÓL

ÖSSZEFOGLALÓ A TÁMOGATÓ SZOLGÁLATOKAT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOKRÓL 2013 ÖSSZEFOGLALÓ A TÁMOGATÓ SZOLGÁLATOKAT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOKRÓL MELEG SÁNDOR KECSKEMÉT 2013. JANUÁR 24. 1 ÁLTALÁNOS HELYZETKÉP FINANSZÍROZÁS 2013 A pályázati finanszírozású szociális alapszolgáltatások

Részletesebben

Honvédelmi Minisztérium Kommunikációs és Toborzó Főosztály PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Honvédelmi Minisztérium Kommunikációs és Toborzó Főosztály PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Honvédelmi Minisztérium Kommunikációs és Toborzó Főosztály PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA társadalmi szervezetek, alapítványok részére, a honvédelmi eszmét, a katonai hivatást népszerűsítő és a hagyományőrzést erősítő

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Kutatási és Technológiai Innovációs Alap keretében vissza nem térítendő támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez 1. Általános rendelkezések

Részletesebben