TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS szociális foglalkoztatás támogatására

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS szociális foglalkoztatás támogatására"

Átírás

1 TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS szociális foglalkoztatás támogatására Pályázati azonosító: Iktatószám: Támogatási szerződés száma: amely létrejött egyrészről Foglalkoztatási és Szociális Hivatal, Székhelye: 1089 Budapest, Kálvária tér 7. sz. Képviseli: Pirisi Károly Beosztása: főigazgató (továbbiakban FSZH) másrészről Neve:. Székhelye:. Cégjegyzékszáma/bírósági nyilvántartásba vételi szám/vállalkozói engedély száma: Adószáma: Képviseli:... Beosztása:... (továbbiakban Fenntartó) között alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek mellett. I. Fogalmak Jelen szerződés tekintetében, Fenntartó: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 4. (1) bekezdésének m) pontjában meghatározott személy vagy szervezet. Foglalkoztató: munka-rehabilitáció esetében a szociális intézmény, illetve a nem állami, egyházi fenntartású szociális intézmény esetén az intézmény fenntartója (a továbbiakban együtt: intézményi foglalkoztató); fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás esetében az intézményi foglalkoztató, vagy a szociális intézménnyel, illetve a fenntartóval az ellátottak szociális foglalkoztatására megállapodást kötött személy, szervezet (a továbbiakban: külső foglalkoztató). Munka - rehabilitáció: az Szt. 99/D. -ának (1) bekezdése szerinti, megállapodás keretében történő munkavégzés. Fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás: az Szt. 99/E. -ának (1) bekezdése szerinti, munkaviszony keretében történő munkavégzés. Foglalkoztatás helye: a szociális foglalkoztatás keretében történő munkavégzés szociális foglalkoztatási engedély szerinti pontos helye. Feladategység: az ellátott által ledolgozott 1 munkaóra. A fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásban a ledolgozott munkaórák számítása során ledolgozott munkanapnak kell tekinteni a foglalkoztatott személy által igénybe vett munkaszüneti napot és a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény a és a szerinti szabadságot, valamint azt a napot, amelyen a foglalkoztatott személy táppénzben részesül. Feladatmutató: a vállalt, illetve teljesített feladategységek száma

2 Szociális foglalkoztatási támogatás: a szociális foglalkoztatás működtetéséhez nyújtott, a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet (továbbiakban: Szfr.) 1. (2) bekezdés f) pontja szerinti állami támogatás. Szociális foglalkoztatási támogatás összege: a feladatmutató és az egy feladategységre jutó támogatás szorzata. Támogatási időszak: január december 31. közötti időszak azzal, hogy a szociális foglalkoztatási támogatás összege egy költségvetési évre kerül megállapításra. Jelen szerződés támogatási időszak alatti megszűnése esetén a támogatás befejező időpontja, a szerződés megszűnésének napja. Igazgatóság: a Magyar Államkincstár regionális igazgatósága. Folyósító igazgatóság: a fenntartó székhelye szerint illetékes igazgatóság. Ellenőrző igazgatóság: a szociális intézmény, illetve a fenntartó, valamint a külső foglalkoztató székhelye, illetve telephelye szerint illetékes igazgatóság. II. A támogatási szerződés tárgya 1) A támogatási szerződés tárgya szociális foglalkoztatási támogatás nyújtása a Fenntartó részére, a III. pontban részletezett foglalkoztató által nyújtott szociális foglalkoztatás működtetéséhez, a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXXX. törvény 1. számú melléklete XXVI. Szociális és Munkaügyi Minisztérium fejezetének 16. címe alatti fejezeti kezelésű előirányzatból. 2) Az FSZH vállalja, hogy a pályázati döntés alapján a Fenntartónak a szociális foglalkoztatás működtetéséhez szociális foglalkoztatási támogatást biztosít. 3) A Fenntartó a szociális foglalkoztatási támogatást elfogadja, és saját felelősségére vállalja a pályázatban foglaltak végrehajtását, a pályázati döntés alapján, a mindenkor hatályos jogszabályokban, valamint a támogatási szerződésben meghatározottak szerint, január 01- étől kezdődően folyamatosan, jelen szerződés megszűnéséig. 1) Szociális intézmény adatai: III. A szociális intézmény, a Foglalkoztató adatai Neve:.. Adószáma:. irányítószám Település utca Ágazati azonosító Szociális foglalkoztatás formája* Székhely munkarehabilitáció fejlesztőfelkészítő foglalkoztatás telephely 1 telephely 2 telephely 3 munkarehabilitáció munkarehabilitáció fejlesztőfelkészítő foglalkoztatás fejlesztőfelkészítő foglalkoztatás munkarehabilitáció fejlesztőfelkészítő foglalkoztatás * ha ott szociális foglalkoztatás történik, a szociális foglalkoztatás típusa - 2 -

3 Szociális intézmény típusa nappali ellátás ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás rehabilitációs intézményi ellátás lakóotthoni ellátás idősek klubja fogyatékos személyek nappali ellátása pszichiátriai betegek nappali ellátása szenvedélybetegek nappali ellátása idősek otthona, fogyatékos személyek otthona pszichiátriai betegek otthona szenvedélybetegek otthona hajléktalanok otthona fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthona szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona székhely telephely 1 telephely 2 telephely 3 2) A Külső foglalkoztató(k) adatai: Neve:.. Adószáma:. Ágazati azonosító:.. Székhelye:..... Szociális foglalkoztatás formája: - munka-rehabilitáció - fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás Telephelye1(ha ott szociális foglalkoztatás történik):. Szociális foglalkoztatás formája: - munka-rehabilitáció - fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás Telephelye2(ha ott szociális foglalkoztatás történik):. Szociális foglalkoztatás formája: - munka-rehabilitáció - fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás Telephelye3(ha ott szociális foglalkoztatás történik):. Szociális foglalkoztatás formája: - munka-rehabilitáció - fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás 3) A szociális foglalkoztatási engedélyt kiadó hatóság: Székhely: - 3 -

4 Neve:... Telephely1: Neve:... Telephely2: Neve:... Telephely3: Neve:... 4) A működési engedélyt kiadó hatóság: Székhely: Neve:... Telephely1: Neve:... Telephely2: Neve:... Telephely3: Neve:... IV. Szociális foglalkoztatási támogatás összege 1) A Fenntartó által vállalt feladatmutató 2010.évre: 2) Az egy feladategységre eső támogatás összege évre: Ft, azaz, forint. 3) A szociális foglalkoztatási támogatás összege évre : Ft, azaz, forint. V. A szociális foglalkoztatási támogatás folyósításának határideje, módja, feltételei 1) Az FSZH a jelen szerződés egy másolati példányát megküldi a folyósító igazgatóság és a szociális intézmény székhelye, illetve telephelye szerint illetékes szociális és gyámhivatal részére. 2) A Fenntartó tudomásul veszi, hogy a folyósító igazgatóság a támogatási szerződés alapján, a jelen szerződésben meghatározott összeget folyósítja. 3) A folyósító Igazgatóság a szociális foglalkoztatási támogatást a Fenntartó alábbi pénzintézetnél vezetett bankszámlaszámára történő átutalással folyósítja: Pénzintézet neve Bankszámlaszám - 4 -

5 4) A folyósító igazgatóság a tárgyévi szociális foglalkoztatási támogatást időarányosan, negyedévenként, a naptári negyedév első hónapjának 15. napjáig, az első negyedévben január 25- éig folyósítja, évben az első negyedévre meghatározott támogatást a támogatási szerződés megkötését követő hónap 15. napjáig: negyedév összesen kiutalandó Ft-ban 1. Ft, azaz..forint 2. Ft, azaz..forint 3. Ft, azaz..forint 4. Ft, azaz..forint 5) A Fenntartó kijelenti, hogy szociális foglalkoztatási támogatás egy hónapra eső összegét a foglalkoztató részére, a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig átadja. A Fenntartó a szociális foglalkoztatási támogatást az intézmény részére átadhatja, amely átadás a fenntartó jelen szerződésből eredő kötelezettségeit nem érinti. A Fenntartó továbbtámogatás folyósítására egyebekben nem jogosult. 6) A Fenntartó minden költségvetési év május 20-áig kérheti az FSZH-hoz bejelentve, a vállalt feladatmutató évközi módosítását. A Fenntartó tudomásul veszi, hogy a módosításból származó különbözet a soron következő szociális foglalkoztatási támogatással kerül kiutalásra, illetve abból kerül levonásra. 7) A szociális foglalkoztatási támogatás folyósításának feltétele, hogy a szerződés aláírásakor és azt követően az Igazgatóság által történő utalásig a Fenntartónak nincs lejárt köztartozása, nem folyik ellene csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás, végrehajtás, illetve adósságrendezési eljárás. Amennyiben az előző esetek bármelyike fennáll, akkor az utalást az Igazgatóság felfüggeszti a köztartozás megszűnéséig, illetve az eljárás befejezéséig. 8) A Fenntartó tudomásul veszi, hogy a megítélt és folyósításra kerülő támogatásból a Fenntartót terhelő köztartozások összege visszatartásra kerülhet az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 13/A. (6) bekezdés rendelkezései alapján. 9) A Támogatási Szerződés tekintetében köztartozásnak minősül az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény ának, 20. pontja szerinti, törvényben meghatározott, az államháztartás alrendszereinek költségvetéseiből ellátandó feladatok fedezetére előírt fizetési kötelezettség, amelynek megállapítása, ellenőrzése, behajtása bíróság vagy közigazgatási szerv hatáskörébe tartozik, valamint a köztestület működésének fedezetére törvényben előírt fizetési kötelezettség, feltéve, hogy azt önkéntesen az esedékességkor nem teljesítették. Köztartozásnak minősül továbbá az is, ha az államháztartás alrendszereinek költségvetése terhére jogosulatlanul igénybe vett vagy rendeltetésétől eltérően felhasznált támogatás és járulékai megfizetését az arra hatáskörrel rendelkező szerv elrendeli és azt a kötelezett az előírt határidőig nem teljesíti. VI. A szociális foglalkoztatási támogatás felhasználása 1) A szociális foglalkoztatási támogatás kizárólag a jelen szerződésben részletezett szociális intézményben ellátottak szociális foglalkoztatására fordítható. 2) A szociális foglalkoztatási támogatás a foglalkoztatás működtetéséhez adott állami támogatás. 3) Működtetési költségnek minősül jelen szerződés tekintetében: - a foglalkoztatottak munkarehabilitációs díja, illetve munkabére és ezek járuléka, - a külön jogszabályban előírt segítők munkabére és járulékai, - az anyagköltség, - a közüzemi költség, - az adminisztrációs költség, - a munkavédelmi oktatás, - a tárgyi eszköz beszerzés

6 A tárgyi eszköz beszerzése körében felhalmozási kiadásra fordítható összeget szerződő felek a fenntartó által FSZH-hoz megküldött bejelentő lapban foglaltak alapján határozzák meg, legkésőbb június 30-áig, azzal hogy az FSZH jogosult dönteni a felhalmozási kiadásra fordítható összeg mértékének csökkentéséről. A fenntartó a bejelentést követően, a tárgyévben további egy FSZH által megjelölt - alkalommal kérheti a felhalmozási kiadásra fordítható összeg módosítását a jelen szerződésben. 4) A Fenntartó tudomásul veszi, hogy tárgyi eszköz fejlesztéséhez külön pályázati eljárásban, fejlesztési pályázat útján elnyert támogatásból részesülhet. 5) A szociális foglalkoztatási támogatás nem használható fel: - annak az ellátottnak a foglalkoztatására, akinek foglalkoztatása révén a foglalkoztató a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet alapján rehabilitációs költségtámogatásban részesül, - annak az ellátottnak a foglalkoztatására akit - a külön jogszabály alapján lefolytatott szociális foglalkoztatási alkalmassági vizsgálat során kiállított szakvélemény szerint - nem szükséges szociális foglalkoztatás keretében foglalkoztatni, - annak az ellátottnak a foglalkoztatására, akit a külön jogszabály alapján lefolytatott szociális foglalkoztatási alkalmassági vizsgálat során kiállított szakvéleményben javasolt munkarehabilitáció helyett fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében foglalkoztatnak, - a fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében foglalkoztatott személy munkaszerződésének megszüntetéséből fakadó munkáltatói kötelezettségek teljesítésére, - a 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szakágazati besorolása szerinti alábbi tevékenységekre, amelyek a szociális foglalkoztatásból kizárt tevékenységnek minősülnek: előadó-művészetet kiegészítő tevékenység (90.02), alkotóművészet (90.03), művészeti létesítmények működtetése (90.04), múzeumi tevékenység (91.02), sportegyesületi tevékenység (93.12.), egyéb sporttevékenység (93.19), M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység (93.29), valamint - a mindenkor hatályos Szfr-ben meghatározottak szerint. 6) A támogatás ÁFA-ra abban az esetben fordítható, ha a Fenntartónak a jelen szerződés alapján támogatott tárgyi eszköz beszerzése kapcsán ÁFA levonási joga nincs, vagy azzal a támogatási időszak megkezdésekor, illetve a szerződés érvényességi időtartama alatt nem él és erről nyilatkozik az FSZH felé. A Fenntartó az ÁFA levonási jogában bekövetkezett változásról, a változás bekövetkezését követő 15 napon belül köteles írásban értesíteni az FSZH-t. 7) A szociális foglalkoztatási támogatást az Szfr., valamint a jelen szerződésben foglaltak szerint lehet felhasználni. 8) A Fenntartó kijelenti, hogy a szociális foglalkoztatási támogatás összegét kizárólag a számviteli jogszabályoknak megfelelően használja fel. 9) A Fenntartó kijelenti, hogy a szociális foglalkoztatási támogatás felhasználását, egyéb bevételeitől és kiadásaitól elkülönítetten és naprakészen tartja nyilván; analitikus nyilvántartást vezet. Az analitikus nyilvántartásnak megfeleltethetőnek kell lennie a Fenntartó költségtervével. 10) Fenntartó kijelenti, hogy a szociális foglalkoztatási támogatás felhasználása során a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) szerint jár el, amennyiben a Kbt. alapján erre köteles. VII. Az elszámolás rendje 1) A Fenntartó minden évben, a tárgyévet követő év február 28-áig elszámolást készít és nyújt be a szociális foglalkoztatási támogatást folyósító igazgatósághoz, a tárgyévben igénybevett szociális foglalkoztatási támogatásról. 2) Amennyiben a támogatási szerződés év közben szűnik meg, a Fenntartó a megszűnéstől számított 30 napon belül teljesíti elszámolási kötelezettségét. 3) Az elszámolást a Fenntartó az FSZH elektronikus pályázatkezelő rendszere útján készíti el. A kinyomtatott és aláírt elszámolást a folyósító igazgatóságnak nyújtja be

7 4) Az elszámolást a folyósító igazgatóság megvizsgálja, és a fenntartót szükség esetén egy alkalommal, legfeljebb 8 napos határidővel hiánypótlásra hívja fel. 5) Az FSZH az elszámolások elfogadásáról a beérkezést követő 30 napon belül dönt A döntésről 5 napon belül írásban értesíti a Fenntartót. 6) A Fenntartó tudomásul veszi, hogy az FSZH az elszámolást elutasítja, ha a) az elszámolásból a szociális foglalkoztatási támogatás felhasználása nem állapítható meg, b) a fenntartó a hiánypótlási felhívást követően sem tesz eleget elszámolási kötelezettségének, nem nyújtja be a szükséges dokumentumokat, iratokat, c) abból a foglalkoztatás, illetve a feladatmutató nem állapítható meg. 7) Az elszámolást az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény, a számvitelről szóló évi C. törvény, valamint a 24/1995. (XI. 22.) PM rendeletben leírt tartalmi és alaki követelményeknek megfelelő számlákkal kell teljesíteni. 8) A fenntartó kijelenti, hogy a jelen szerződésben meghatározott pénzügyi bizonylatokat, banki átutalási igazolásokat, számlákat más támogató felé nem számolja el. VIII. Bejelentéssel kapcsolatos kötelezettségek 1) A Fenntartónak általános tájékoztatási kötelezettsége van az FSZH felé a jelen szerződéssel, a Fenntartóval, a Foglalkoztatóval és a szociális foglalkoztatással kapcsolatos szerződést érintő valamennyi ténnyel, körülménnyel kapcsolatban. 2) A Fenntartó köteles az FSZH-nak 15 napon belül bejelenteni: a) amennyiben a foglalkoztatás biztosítása bármely okból tartós akadályba ütközik, meghiúsul, b) a pályázatban, illetve a szerződéskötéskor közölt bármilyen adatban illetve a szerződést befolyásoló körülményben változás állt be, c) amennyiben a Fenntartó neve, székhelye, adószáma, bármely pénzforgalmi számlaszáma megváltozik, új pénzforgalmi számlát nyit, d) a Foglalkoztató neve, székhelye megváltozik, e) a szociális intézmény neve, székhelye, telephelye, vagy a férőhelyeinek száma, továbbá f) a foglalkoztatás tényleges helye megváltozik. A bejelentéssel egyidejűleg a Fenntartó köteles a megváltozott adatokkal kapcsolatos dokumentumokat is megküldeni. A bejelentésnek az FSZH-hoz való megérkezéséig az FSZH a jelen szerződésben rögzített adatokat tekinti hatályosnak. Amennyiben a fenntartó jelen szerződés szerinti pénzforgalmi számlaszáma megváltozik és bejelentése az FSZH által az Igazgatóság részére történő utalás napján, vagy azt követően érkezik meg, úgy a támogatás folyósítása a jelen szerződés szerinti pénzforgalmi számlára való folyósítással történik, melyből eredően az FSZHnak, valamint az Igazgatóságnak kártérítési, kártalanítási kötelezettsége nincs. 3) A Fenntartó köteles haladéktalanul bejelenteni, ha fenntartóváltozás miatt kérelmet nyújtottak be a működést engedélyező szervhez. A bejelentéssel egyidejűleg meg kell küldeni az Szfr.14. (2) bekezdésben meghatározott iratokat, a működési engedély módosítása iránti kérelemnek a működést engedélyező szerv által érkeztetett példányát, valamint az új fenntartó pénzügyigazdálkodási tervét. 4) A Fenntartó 15 napon belül köteles bejelenteni, ha csőd-, felszámolási-, végelszámolási, végrehajtási, illetve adósságrendezési eljárás indul ellene, illetve a külső foglalkoztató ellen, valamint ha e szervezetek bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte. 5) A Fenntartó az ÁFA levonási jogában bekövetkezett változásról, a változás bekövetkezését követő 15 napon belül köteles értesíteni az FSZH-t. 6) A Fenntartó évente egyszer, május 20-áig jogosult a vállalt feladatmutató évközi módosítására. A feladatmutató módosítás iránti igényét elektronikus úton, a https://regiszter.afsz.hu weboldalon nyújtja be. 7) A módosítási javaslat elfogadásáról az FSZH a vállalt feladatmutatóra, a szolgáltatás iránti keresletre, a szociális foglalkoztatás célcsoportonkénti ellátásának színvonalára és minőségére, a célcsoport funkcionális változására, valamint a rendelkezésre álló költségvetési forrásokra tekintettel a bizottság javaslatának kikérését követően dönt

8 8) A Fenntartó minden év szeptember 30-áig, írásban köteles bejelenteni az FSZH részére a következő évre vállalt feladatmutatót. Az FSZH a bejelentés alapján, elektronikus úton ajánlatot tesz a következő évi szociális foglalkoztatási támogatás összegére. 9) Az FSZH a Fenntartó által, szeptember 30-áig, írásban tett, VIII/8. pont szerinti bejelentésben foglaltakra, továbbá a foglalkoztatás iránti igényre, a foglalkoztatás színvonalára, a foglalkoztatás esetlegesen megváltozott kötelező személyi és tárgyi feltételeire, valamint a rendelkezésre álló költségvetési forrásokra tekintettel a bizottság javaslatának kikérését követően a költségvetésről szóló törvény elfogadását követő 15 napon belül elektronikus úton ajánlatot tesz a fenntartónak a következő évi szociális foglalkoztatási támogatás összegére. 10) A Fenntartó elektronikus úton jogosult egyeztetést kezdeményezni az FSZH ajánlatáról, az ajánlat tárhelyre való beérkezését követő 5 napon belül. 11) Az FSZH a kezdeményezés beérkezését követő 5 napon belül köteles értesíteni a fenntartót, hogy kíván-e egyeztetést lefolytatni. Az egyeztetésről jegyzőkönyvet kell vezetni. 12) A Fenntartó tudomásul veszi, hogy az FSZH a költségvetési törvény elfogadása után tett VIII/9. pont szerinti ajánlatát a költségvetési törvény hatálybalépéséig módosíthatja. Amennyiben az FSZH módosítja az ajánlatát, úgy az eredeti ajánlat érvényét veszti. IX. Jelentési kötelezettség 1) A Fenntartó kijelenti, hogy elektronikus úton jelentést ad a mindenkor hatályos szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően. 2) A jelentést a https://regiszter.afsz.hu internetes oldalon kell teljesíteni. 3) Amennyiben a Fenntartó határidőre nem teljesíti a jelentést az országos nyilvántartásba, az FSZH egy alkalommal, 8 napos határidővel, elektronikus úton, az országos nyilvántartás rendszerén keresztül felhívja a Fenntartót a jelentés pótlására. X. Ellenőrzés 1) A Fenntartó tudomásul veszi, hogy az elszámolás szabályszerűségét az ellenőrző igazgatóság a szociális intézmény székhelyén, telephelyén, illetve szükség szerint a fenntartó és a foglalkoztató székhelyén, telephelyén ellenőrzi. Az ellenőrzés kiterjed az elszámolás alapját képező tényleges feladatmutatók megállapításának szabályszerűségére, továbbá a felhasználás jogszerűségének vizsgálatára. A Foglalkoztató, valamint a szociális intézmény ellenőrizhetőségének biztosítása a Fenntartó feladata. 2) A Támogatási Szerződés évközi megszűnése esetén az ellenőrző igazgatóság az ellenőrzést jelen szerződés megszűnésétől számított 60 napon belül folytatja le. 3) Az FSZH jogosult az Szfr.-ben, valamint a jelen szerződésben foglaltak betartását ellenőrizni. Az ellenőrzésről az FSZH jegyzőkönyvet készít, és a végleges jegyzőkönyvet elektronikus formában 8 napon belül megküldi a szociális és gyámhivatalnak, a folyósító és az ellenőrző igazgatóságnak, valamint a Fenntartónak, illetőleg a Foglalkoztatónak. 4) A Fenntartó és a Foglalkoztató köteles a szociális foglalkoztatási támogatás felhasználását elkülönítetten és naprakészen nyilvántartani, az ellenőrzésre feljogosított szervek megkeresésére az ellenőrzés lefolytatásához szükséges tájékoztatást megadni, a kért dokumentumokat átadni és az ellenőrzésben egyébként közreműködni. 5) A Fenntartó és a Foglalkoztató köteles az ellenőrzéseket tűrni, valamint az ellenőrző igazgatóság és az FSZH képviselőit ellenőrzési munkájuk során, a szükséges dokumentumok, számlák, igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, illetve a fizikai teljesítés vizsgálatában segíteni, az ellenőrzéshez szükséges tények, körülmények, egyéb feltételek megismerését biztosítani, továbbá a szükséges felvilágosítást megadni, valamint az ellenőrzésben egyébként közreműködni

9 6) Az ellenőrzést végző személy jogosult ellenőrzés céljából helyiségbe belépni, ott tartózkodni, a teljesítés során eljáró személyektől, valamint a foglalkoztatottaktól és a segítőktől szóban és írásban felvilágosítást kérni, vonatkozó dokumentumokat, iratokat, számlákat megvizsgálni, azokról másolatot, kivonatot készíteni. 7) A Fenntartó biztosítani köteles, hogy az előzetesen bejelentett helyszíni ellenőrzések alkalmával az erre feljogosított képviselője jelen legyen, és segítse az ellenőrzések végrehajtását, valamint a vizsgálat alapján készített jegyzőkönyv átvételét aláírásával igazolni. Az FSZH az ellenőrzésről készült végleges jegyzőkönyvet 8 napon belül megküldi a folyósító és az ellenőrző igazgatóságnak, valamint a fenntartónak. 8) A Fenntartó tudomásul veszi, hogy az ellenőrzésre jogosult szervek előzetes bejelentés nélkül is folytathatnak ellenőrzést, ha az előzetes bejelentés veszélyeztetné, vagy meghiúsítaná az ellenőrzés eredményes lefolytatását. 9) Fenntartó tudomásul veszi, hogy az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium ellenőrzési szervezetei, az Igazgatóság, továbbá a mindenkor hatályos jogszabályokban erre feljogosított szervek az átutalt támogatás jogszerű és szerződésszerű felhasználását ellenőrizhetik. XI. Dokumentumok, megőrzési kötelezettség 1) Fenntartó nyilatkozik, hogy a támogatási szerződés mellékletét képező dokumentumokat az előírásoknak megfelelően vezeti és tárolja olyan módon, hogy abból a tényleges munkavégzés megállapítható legyen. 2) A Fenntartó köteles jelen szerződés alapján az eredeti dokumentumokat vagy azok hitelesített másolatait bemutatni az ellenőrzésre jelen szerződés, valamint külön jogszabály alapján jogosult szervezeteknek, illetve azok képviselőinek. 3) A Fenntartó köteles a szerződés mellékletét képező dokumentumokat, valamint az elszámolást és annak alapját képező összes dokumentumot, iratot, számlát, bizonylatot, a feladattal kapcsolatos minden szerződést, azok keltezésétől számított legalább 10 évig megőrizni és lehetővé tenni, hogy az FSZH, illetve a külön jogszabály alapján arra jogosultak azokba betekintsenek. 4) E kötelezettség megszegése esetén az FSZH jogosult a kötelezettség fennállásának időtartama alatt a támogatás jogosulatlan igénybevételére vonatkozó szankciók alkalmazására. XII. A szociális foglalkoztatási támogatás folyósításának felfüggesztése 1) Amennyiben a Fenntartónak vagy a Foglalkoztatónak a szerződés megkötését követően köztartozása keletkezik, a köztartozás megszűnéséig a szociális foglalkoztatási támogatás folyósítását a folyósító igazgatóság felfüggeszti. 2) Amennyiben a Fenntartó a bejelentési, illetve az országos jelentési rendszerbe történő adatszolgáltatási kötelezettségét megszegi, a folyósító igazgatóság a szociális foglalkoztatási támogatás folyósítását a kötelezettség teljesítéséig felfüggeszti. 3) Amennyiben a Fenntartó az elszámolási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, vagy a hiánypótlási felhívásnak határidőben nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, a kötelezettség teljesítéséig a folyósító igazgatóság a folyósítást felfüggeszti. 4) Amennyiben a szociális intézmény, a Foglalkoztató, illetve a Fenntartó nem biztosítja az FSZH, az Igazgatóság, a szociális és gyámhivatal vagy a külön jogszabály alapján jogosult szervek ellenőrzésének feltételeit vagy akadályozza az ellenőrzést, az állapot fennállásáig a folyósító igazgatóság a folyósítást felfüggeszti. 5) Amennyiben a Fenntartó elszámolását az FSZH elutasítja, az elszámolás FSZH általi elfogadásáig az igazgatóság a folyósítást felfüggeszti. 6) Amennyiben a Fenntartó a visszafizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a visszafizetési kötelezettség teljesítéséig igazgatóság a folyósítást felfüggeszti

10 7) A felfüggesztés okának megszűnése esetén, a felfüggesztés miatt nem folyósított szociális foglalkoztatási támogatást az Igazgatóság a felfüggesztés okának megszűnését követő 30 napon belül folyósítja. 8) A Fenntartó jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit a működési támogatás folyósításának felfüggesztése nem érinti. Az FSZH-t vagy a folyósító igazgatóságot a felfüggesztés elrendeléséből adódóan kártérítési, kártalanítási, vagy késedelmi kamatfizetési kötelezettség nem terheli. XIII. A támogatási szerződés módosítása 1) A Támogatási Szerződés módosítására a Fenntartó illetve az FSZH kezdeményezése alapján írásban kerülhet sor. Szerződés módosítás kezdeményezésére bármely, a szerződést érintő okból sor kerülhet, kivéve ahol jelen szerződés vagy az Szfr. másként rendelkezik. 2) A Fenntartó a szerződés módosítására irányuló javaslatát indokolással alátámasztva nyújtja be az FSZH-hoz. 3) Jelen szerződés szerinti pénzforgalmi számlaszámra vonatkozó szerződésmódosítás iránti kérelmét a Fenntartó, legkésőbb az FSZH Igazgatóság részére történő folyósítást (március 25., június 25., szeptember 25., december 25.) megelőző 30 nappal köteles eljuttatni az FSZH-hoz. 4) Az FSZH jogszabályváltozás miatt, továbbá a mindenkor hatályos költségvetési törvényben foglaltakra tekintettel is kezdeményezheti a szerződés írásbeli módosítását. 5) A Fenntartó kifejezetten tudomásul veszi, hogy jelen szerződés a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új jogi szabályozás bevezetésével minden külön intézkedés nélkül módosul, amennyiben a jogszabályváltozás jelen szerződés módosítása nélkül is része a szerződésnek. 6) Az FSZH-t a szerződés módosításából adódóan kártérítési, kártalanítási, vagy késedelmi kamatfizetési kötelezettség nem terheli. 7) A Fenntartó a szerződés módosítására irányuló írásbeli kérelmével egyidejűleg megküldi a módosításhoz szükséges iratokat, dokumentumokat. Amennyiben a módosítási kérelmet a Fenntartó hiányosan nyújtja be, az FSZH 8 napos határidő tűzésével elektronikus úton hiánypótlást írhat elő. A módosítási kérelem ismételt hiányos benyújtása esetén a FSZH a módosítási kérelmet elutasítja. 8) A Fenntartó köteles kezdeményezni a támogatási szerződés módosítását, ha megváltozik: a) a Fenntartó neve, székhelye, adószáma, bármely pénzforgalmi számlaszáma, új pénzforgalmi számlát nyit b) a Foglalkoztató, neve, székhelye c) a szociális intézmény neve, székhelye, telephelye, vagy férőhelyeinek száma d) a működési engedély adatai, e) bármely a támogatási szerződési érintő lényeges adat, tény vagy körülmény. 9) Amennyiben az FSZH VIII/9. pont szerinti ajánlatát a Fenntartó, annak tárhelyre érkezését követő 15 napon belül az FSZH-hoz címzett írásbeli nyilatkozatában elfogadja, a szerződés a következő év január 1-étől, az ajánlatnak megfelelően módosul. 10) Ha a Fenntartónak fel nem róható okból a foglalkoztatás biztosítása, a szerződésszerű teljesítés csak a szerződés módosításával valósítható meg, a Fenntartónak haladéktalanul írásban kezdeményeznie kell a szerződés módosítását az FSZH-nál, amennyiben külön jogszabály alapján a szerződés módosítható. 11) Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a szerződésnek a módosítással nem érintett részei változatlan formában, hatályban maradnak. XIV. A szerződés felmondása Jelen szerződés FSZH általi felmondásához a szociál- és családpolitikáért felelős miniszter egyetértése szükséges. 1) A Fenntartó tudomásul veszi, hogy szerződésszegésnek minősül az alábbi esetek bármelyike és az FSZH a szerződést 60 napos felmondási idővel felmondhatja:

11 a) a teljesített feladatmutató éves szinten nem éri el a vállalt feladatmutatót, b) a Fenntartó bejelentési kötelezettségét nem teljesíti, c) a szociális foglalkoztatással összefüggésben egy naptári éven belül jogerősen összesen forintot meghaladó összegű szociális igazgatási bírságot szabtak ki, d) a Fenntartóval vagy a külső foglalkoztatóval szemben a támogatási szerződés megkötését követően csőd-, felszámolási, végelszámolási, végrehajtási, vagy adósságrendezési eljárás indul, illetve a bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte. e) a fenntartó visszafizetési, kamatfizetési kötelezettségét nem teljesíti 2) Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a XIII/4. pont szerinti módosítás aláírásának megtagadása, vagy elmaradása a Fenntartó azonnali hatályú felmondásának minősül. 3) A Fenntartó a Támogatási Szerződést 90 napos felmondási idővel indokolás nélkül felmondhatja az FSZH-hoz címzett kifejezett írásbeli nyilatkozatával. 4) A Fenntartó a Támogatási Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha a foglalkoztatási támogatást az esedékességet követő 30 napon belül nem folyósítják, feltéve, hogy nem került sor a foglalkoztatási támogatás folyósításának felfüggesztésére. XV. Elállás Az FSZH elállási jogát jelen szerződés tekintetében a szociál- és családpolitikáért felelős miniszter egyetértésével gyakorolhatja. 1. A Fenntartó tudomásul veszi, hogy az FSZH a támogatási szerződéstől elállhat, ha az alábbi esetek bármelyike fenn áll: a) a Fenntartó a szociális foglalkoztatási támogatást nem a támogatási szerződés szerint használja fel, b) a Fenntartó az elszámolási kötelezettségének a folyósító igazgatóság felhívása ellenére határidőben nem tesz eleget, vagy a hiánypótlási felhívásnak határidőben nem vagy nem megfelelően tesz eleget, illetve az FSZH az elszámolást elutasítja, c) a Fenntartó, a szociális intézmény vagy a külső foglalkoztató nem biztosítja a szociális és gyámhivatal, az FSZH vagy az ellenőrző igazgatóság ellenőrzésének feltételeit vagy akadályozza az ellenőrzést, d) a fenntartó a pályázatban vagy az ahhoz csatolt iratokban szándékosan valótlan adatot közölt, vagy valamely jelentős tényt, körülményt elhallgatott, feltéve, hogy a valós adatok, tények, körülmények ismeretében a pályázat nem került volna támogatásra, e) a szerződés teljesítése a Fenntartónak felróható okból a szerződésben megjelölt határidőben nem kezdődik meg, vagy a támogatás igénybevételét nem kezdeményezi, és késedelmét ezen idő alatt írásban sem menti ki, f) a Fenntartó jelen szerződés, vagy pályázatának mellékletét képező bármely nyilatkozatát visszavonja, g) a fenntartó a támogatás igénylésének időpontjában nem felelt meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok törvényi feltételeinek, valamint az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 15. (8) és (10) bekezdésében meghatározott eseteknek, h) a Fenntartó jelen szerződésben meghatározott bármely kötelezettségét súlyosan vagy ismételten megszegi. XV. A támogatási szerződés megszűnése 1) A támogatási szerződés megszűnik: a) a támogatási időszak leteltével, b) a Fenntartó jogutód nélküli megszűnésével, c) a szociális intézmény működési engedélyének jogerős visszavonásával, d) a szociális foglalkoztatási engedély jogerős visszavonásával,

12 e) felmondással, f) azonnali hatályú felmondással, g) amennyiben az FSZH nem járul hozzá a fenntartóváltáshoz, a fenntartóváltás jogerőre emelkedésével, h) amennyiben az FSZH VIII/9. pont szerinti ajánlatát a Fenntartó nem fogadja el, az egyeztetés nem vezet eredményre, vagy az egyeztetést az FSZH elutasítja, következő év január 1-től. 2) A Fenntartó tudomásul veszi, hogy a szerződés megszűnésének napjával a felek között elszámolási viszony keletkezik. 3) Jelen Támogatási Szerződés megszűnik, amennyiben azt mindkét fél szerződésszerűen teljesíti. XVI. A szociális foglalkoztatási támogatás visszafizetése, kamat 1) A Fenntartónak a tárgyévi szociális foglalkoztatási támogatás arányos részét vissza kell fizetnie, amennyiben a vállalt feladatmutatót nem teljesíti. 2) A jogellenesen, nem szerződésszerűen, vagy nem rendeltetésszerűen, nem a jelen szerződésben meghatározott cél szerint felhasznált foglalkoztatási támogatást a Fenntartó visszafizeti. 3) Fenntartó tudomásul veszi, hogy a foglalkoztatási támogatás teljes összegét vissza kell fizetnie, amennyiben az FSZH eláll a szerződéstől. 4) Fenntartó a jelen szerződésben kifejezetten elfogadja, hogy a visszafizetendő foglalkoztatási támogatás összege után a folyósítás időpontjától kezdődően a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű kamatát is megfizeti. 5) A fizetendő kamat számításakor az érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére. 6) A követelés közlését követő 30 napon belül a Fenntartó köteles visszafizetni, az abban meghatározott összegű szociális foglalkoztatási támogatást és annak kamatait. 7) A benyújtott elszámolás alapján visszafizetendő támogatást és kamatait, az elszámolás elfogadásának kézhezvételét követő 30 napon belül kell megfizetni. 8) Késedelmes visszafizetés esetén a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamat is felszámításra kerül azzal, hogy az 5. pontban meghatározott kamatot is lejárt tartozásnak tekinti az FSZH. 9) Fenntartó tudomásul veszi, hogy az FSZH részletfizetési kedvezményt a visszafizetésre csak részletes indokolással ellátott, írásban és a visszafizetési határidő lejárta előtt benyújtott kérelemre engedélyez. A részletfizetés időtartama a 6 hónapot nem haladhatja meg. 10) Jelen szerződéssel kapcsolatban keletkezett visszafizetéseket az FSZH nevére, az alábbi számlaszámra kell teljesíteni: Jogosult neve: Jogosult bankszámlájának pénzforgalmi jelzőszáma: Foglalkoztatási és Szociális Hivatal XVII. Felhatalmazó levélen alapuló beszedés 1) A Fenntartó jelen szerződés időbeli hatálya alatt valamennyi pénzfogalmi számlájára vonatkozóan felhatalmazza az FSZH-t arra, hogy amennyiben a szerződés alapján fennálló bármely kötelezettségét megszegi vagy nem teljesíti, és az FSZH a támogatást visszavonja, akkor pénzforgalmi számláját felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás benyújtásával, a visszafizetendő összeg és annak kamatai erejéig megterhelje. 2) A felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó levél jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi

13 3) Amennyiben a Támogatási Szerződés megszűnik, az elszámolást benyújtották, az ellenőrzést lefolytatták, az esetlegesen visszafizetendő működési támogatást visszafizették, az FSZH hozzájárul beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó levél/ek visszavonásához. XVIII. Adatkezelés 1) A Fenntartó kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a támogatási szerződés alapját képező Pályázatát, annak összes mellékletét, abban található személyes adatokat, esetleges üzleti titkait az FSZH nyilvántartsa és kezelje, azzal, hogy a személyes adatokat és üzleti titkokat harmadik fél részére nem továbbítja az érintettek írásbeli hozzájárulása nélkül, kivéve, ha a harmadik személy jogszabály alapján jogosult ezen adatok kezelésére. Fenntartó szavatolja, hogy a személyes adatok kezelése az érintettek hozzájárulásával történik. 2) Fenntartó jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (továbbiakban: Ptk.) 81.. (3) bekezdése értelmében nem minősül üzleti titoknak az állami költségvetést érintő juttatással, kedvezménnyel kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli. A Ptk (4) bekezdése értelmében az, aki az államháztartás valamely alrendszerével pénzügyi, illetve üzleti kapcsolatot létesít, kérésre köteles tájékoztatást adni, a jelen jogviszonnyal összefüggő, és a Ptk ) bekezdés alapján közérdekből nyilvánosnak minősülő adatokra vonatkozóan. 3) Fenntartó tudomásul veszi, hogy közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló évi XXIV. törvény rendelkezéseire tekintettel, a szociális foglalkoztatási támogatás felhasználásáról való tájékoztatást üzleti titokra hivatkozással nem tagadhatja meg. XIX. Záró rendelkezések 1) A Fenntartó képviseletében aláíró személy/ek kijelenti/k és igazolja/k a mellékletben csatolt dokumentumokkal, hogy jogosult/ak a Fenntartó képviseletére, továbbá ennek alapján jelen Támogatási Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő/k kijelenti/k, hogy a testületi szervei/k részéről a jelen szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/nek, tulajdonosai/k jelen jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Fenntartó részéről akadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen szerződés megkötését és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését. 2) A Fenntartó kijelenti, hogy az általa fenntartott, jelen szerződés szerinti szociális intézmény minden tevékenységéért úgy felel, mintha azt maga végezné. 3) A Támogatási Szerződés az aláírása napján lép hatályba azzal, hogy a szociális foglalkoztatási támogatás január 01-től illeti meg a Fenntartót. 4) A Fenntartó a szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a szociális foglalkoztatási támogatás jelen szerződésben, illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételeit és kitételeit megismerte és azokat jelen szerződés aláírásával kifejezetten elfogadja. 5) A Támogatási Szerződés meghatározott mellékletei fizikailag a valamint a weboldalon találhatóak. A Fenntartó tudomásul veszi, hogy azok jogilag, jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik. 6) Jelen szerződés összes melléklete, - ide értve a Fenntartó által a szerződés megkötéséhez benyújtott iratok, nyilatkozatok, dokumentumok, valamint a fent jelölt weboldalakról letölthető mellékletek a Támogatási Szerződés elválaszthatatlan részét képezik. 7) Szerződő Felek kijelentik, hogy minden, a Támogatási Szerződéssel kapcsolatos nyilatkozatot érvényesen írásban tesznek meg, kivéve ahol jelen szerződés, valamint az Szfr. másként rendelkezik. A Szerződő Felek kijelentik továbbá, hogy a postai úton megküldött dokumentumokat ajánlott küldeményként, az értesítést, felszólítást hivatalos iratként küldik meg a másik fél részére. A Fenntartó köteles minden küldeményen a támogatási szerződés számát feltüntetni. A Fenntartó kifejezetten tudomásul veszi, hogy az FSZH elektronikus úton is adhat tájékoztatást, különösen e

14 mailben, az országos nyilvántartási rendszeren keresztül (weblapcím: https:\\regiszter.afsz.hu), a pályázati rendszeren keresztül (weblapcím: https://finanszirozas.afsz.hu), valamint az ÁFSZ hivatalos honlapján (weblapcím: Fenntartó nyilatkozik, hogy ezen weboldalakat rendszeresen megtekinti, továbbá nyilatkozza, hogy a pályázatában megadott címe valós, annak tartalmát rendszeresen megtekinti. Ahol jelen szerződés kifejezett rendelkezése alapján elektronikus úton kell bejelentést, tájékoztatást, nyilatkozatot megtenni, a Fenntartó által postai úton tett bejelentés, tájékoztatást, nyilatkozat érvénytelen. A Fenntartó az FSZH-hoz címzett, jelen szerződést érintő elektronikus leveleit az alábbi címre küldi meg: 8) Szerződő Felek kijelentik, hogy amennyiben a Támogatási Szerződés valamely rendelkezése jogszabályba ütközik, a jogszabályba ütköző rendelkezés semmis. Jelen szerződés további rendelkezései változatlan formában, hatályban maradnak. 9) Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés és a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet tartalma közötti ellentmondás esetén, ez utóbbi kerül alkalmazásra. 10) Szerződő Felek kijelentik, hogy jelen szerződés értelmezésével kapcsolatban, vagy a szerződés alkalmazása során keletkező véleménykülönbségek fennállása esetén a vitákat elsődlegesen tárgyalások útján rendezik. A tárgyalásokról jegyzőkönyv készül, amely annak aláírását követően jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi. Felek az ilyen egyeztető tárgyalások során keletkező jegyzőkönyvet nem tekintik szerződésmódosításnak. 11) A jelen szerződéssel kapcsolatban felmerülő esetleges jogviták rendezésére a Szerződő Felek a pertárgy értékétől függően a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 12) A Szerződő Felek jelen Támogatási Szerződést annak áttanulmányozása után, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag, cégszerűen írták alá azzal, hogy az itt nem szabályozott kérdések tekintetében elsődlegesen a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvényt, a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendeletet, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvényt, a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény mindenkor hatályos vonatkozó rendelkezéseit, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletet, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendeletet, a szociális és munkaügyi miniszter irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló 7/2009. (III.18.) SZMM rendeletet, a Pályázati Felhívást, a Fenntartó által benyújtott pályázatot és mellékleteit, valamint a pályázati döntésről szóló értesítést tekintik irányadónak. Jelen szerződés. oldalon és kettő darab eredeti, egymással mindenben megegyező példányban készült, melyből egy eredeti példányt a Fenntartó jelen szerződés aláírásával egyidejűleg átvesz. A szerződéshez csatolt. darab melléklet a szerződés elválaszthatatlan részét képezi. a becsatolt mellékleteket X-el kell jelölni Mellékletek: * *F=Fenntartó, Kf=Külső foglalkoztató I. Fenntartó, illetve FSZH által benyújtott nyilatkozatok és iratok a támogatási szerződés megkötéséhez F Kf* I/1. számú melléklet: nyilatkozatok 1/A. számú melléklet: Állami Fenntartó Kedvezményezett nyilatkozatai 1/B. számú melléklet: Nem állami fenntartó kedvezményezett nyilatkozatai_egyház 1/C.a. számú melléklet: Nyilatkozat, ha a fenntartó az egyház bírósági nyilvántartásba nem vett szervezeti egysége 1/C.b. számú melléklet: Nyilatkozat, ha a külső foglalkoztató az egyház bírósági nyilvántartásba nem vett szervezeti egysége 1/D. számú melléklet: Nem állami fenntartó kedvezményezett nyilatkozatai_egyéni vállalkozó

15 1/E. számú melléklet: Nem állami fenntartó kedvezményezett nyilatkozatai_jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság 1/F. számú melléklet: Nem állami fenntartó kedvezményezett nyilatkozatai_társadalmi szervezet, alapítvány 1/G. számú melléklet: Külső foglalkoztató nyilatkozatai I/2. számú melléklet: Felhatalmazó levél/levelek azonnali beszedési megbízásra 2/A számú melléklet: Felhatalmazó levél beszedési megbízás benyújtására. darab 2/B számú melléklet: Felhatalmazó levél beszedési megbízás benyújtására, amennyiben a fenntartó kincstári körbe tartozó szerv, szervezet. darab I/3. számú melléklet: Fenntartó által csatolt iratok 1. képviseleti jogosultságra vonatkozó igazolás (önkormányzati, önkormányzati intézmény) 2. közjegyző által hitelesített vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírási címpéldány, vagy eredeti, vagy a bank által hitelesített bank aláírás-bejelentő karton (minden típusú fenntartónál) 3. társulási szerződés másolata (intézményi társulás, többcélú kistérségi társulás) 4. cégkivonat_60 napnál nem régebbi (gazdasági társaság) 5. bíróság által kiadott, hatályos adatokat tartalmazó kivonat_60 napnál nem régebbi (társadalmi szervezet, alapítvány, közalapítvány, egyház, egyházi jogi személy) 6. hatósági bizonyítvány (egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő hatályos adatokat igazoló)_3 hónapnál nem régebbi (egyéni vállalkozó); Kf. esetén vállalkozói igazolványnak a kiadó hatóság vagy közjegyző által hitelesített másolata 7. Igazolás adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozásról_30 napnál nem régebbi 8. szociális foglalkoztatási engedély másolata (székhely, telephely).darab 9. szociális intézmény működési engedélyének másolata (székhely, telephely) darab 10. külső foglalkoztatóval kötött megállapodás másolata 11. meghatalmazás_megbízott aláíró esetén_jelen szerződés aláírására feljogosító, közjegyző által hitelesített, ügyvéd által ellenjegyzett vagy két tanú által hitelesített I/4. számú melléklet: FSzH által csatolt iratok 12. Egyenlő bánásmód követelményének érvényesülését igazoló irat 13. Rendezett munkaügyi kapcsolatok igazolására alkalmas irat 14. Köztartozásmentes adózói adatbázisból kinyert igazolás 15. Fenntartó által benyújtott pályázat II. Kötelezően vezetendő dokumentáció a szociális foglalkoztatás működtetéséhez A weboldalon található és letölthető, valamint a mindenkor hatályos jogszabályokban találhatóak. III. Szakmai ajánlás a szociális foglalkoztatás működéséhez A weboldalon található és letölthető. IV. Elszámolással kapcsolatos dokumentumok a támogatási szerződésben foglaltak teljesítéséhez A weboldalon található és letölthető. Kelt, év. hónap. napján. Fenntartó képviseletében cégszerűen aláíró személy/személyek P.H. FSZH képviseletében Jogi ellenjegyzés Pénzügyi ellenjegyzés P.H

FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS. Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására

FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS. Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására amely létrejött egyrészről Pályázati azonosító: Befogadási azonosító: Iktatószám: Finanszírozási szerződés száma: FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására Foglalkoztatási

Részletesebben

Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás., Tisztelt Népjóléti Bizottság!

Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás., Tisztelt Népjóléti Bizottság! Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szakfeladat átadás szerződése, Tisztelt Népjóléti Bizottság! A Kőbányai Szivárvány Nonprofit

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA Azonosító szám: Iktatószám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA amely létrejött egyrészről a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (1055 Budapest, Honvéd u 13-15.), mint a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatot az alábbi címre kérjük beküldeni: Tiszaug Község Polgármesteri Hivatala 6064 Tiszaug, Rákóczi Ferenc út 51.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatot az alábbi címre kérjük beküldeni: Tiszaug Község Polgármesteri Hivatala 6064 Tiszaug, Rákóczi Ferenc út 51. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kiíró: Tiszaug Község Önkormányzata Beadási határidő: 2011... Pályázat típusa: települési, civil szervezetek támogatása 1. A pályázat célja: Tiszaug község közigazgatási területén működő

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Matematikai és fizikai képzés a természettudományos, a műszaki és az informatikai felsőoktatásban TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0064 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata 2015. 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) előírásainak, így különösen a 48. 54. -okban foglaltaknak érvényre juttatásáért,

Részletesebben

213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából. A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli. 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti

Részletesebben

A meghívásos pályázatra a rehabilitációs foglalkoztatásra kiírható pályázatra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

A meghívásos pályázatra a rehabilitációs foglalkoztatásra kiírható pályázatra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter meghívásos pályázatot hirdet a megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatásának költségvetési támogatására A szociál- és nyugdíjpolitikáért

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4.

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4. TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által Projektazonosító:TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOGATÓI OKIRAT K-2014-TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139-0872539/130 Értesítem,

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. a Kormány részére. a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és költségvetési támogatásának szabályairól

ELŐ TERJESZTÉS. a Kormány részére. a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és költségvetési támogatásának szabályairól IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTER FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám: 9476-1/2006. TERVEZET ELŐ TERJESZTÉS a Kormány részére a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Kutatási és Technológiai Innovációs Alap keretében vissza nem térítendő támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Iktatószám: AL/.. /2013. TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: másrészről: a Gazdasági Versenyhivatal székhelye: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. adószáma: 15325275-1-41 számla száma: 10032000-01468223-00000000

Részletesebben

I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2 P Á L Y Á Z A T a gazdasági visszaesés következtében átmenetileg nehézségekkel küzdő, mikro- és kisvállalkozások foglalkoztatottság megőrzése támogatása céljából 1. Pályázati program

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló,

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Szerződés szám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amelyet létrejött egyrészről a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.; törzsszám: 329387; adószám:

Részletesebben

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. KÖZLEMÉNYEK JOGSZABÁLYOK

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. KÖZLEMÉNYEK JOGSZABÁLYOK III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. TARTALOM oldal JOGSZABÁLYOK 213/2011. (X. 14.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. a nyílt kiválasztási eljárással támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez

Általános Szerződési Feltételek. a nyílt kiválasztási eljárással támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez Általános Szerződési Feltételek a nyílt kiválasztási eljárással támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez 1. Általános rendelkezések 1.1.Jelen Általános Szerződési

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány A jogszabály mai napon hatályos állapota 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi

Részletesebben

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Az EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN EMELŐGÉPEK, ANYAGMOZGATÓGÉPEK SZÁLLÍTÁSA TÁRGYÚ UNIÓS ÉRTÉKHATÁRT ELÉRŐ NYÍLT

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(IV.1.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról, átvételéről Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről

Részletesebben

SZABOLCS VOLÁN Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

SZABOLCS VOLÁN Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2011. október 03. NAPJÁN KELT [1-1-11-4400-0676-3]. SZÁMÚ 1.184.000.000.-FORINT ÖSSZEGŰ MFB KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI HITELPROGRAM KERETÉBEN KÖTÖTT HITELSZERZŐDÉS A SZABOLCS VOLÁN Közlekedési Zártkörűen

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés 1 Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről Név: Bodony Községi Önkormányzat Cím: 3243 Bodony, Liget utca 2. Levelezési címe: 3243 Bodony, Liget utca 2. Képviseli: Kovács István, polgármester Szánilavezető

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

2015. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

2015. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály 2015. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a honvédelmi eszmét népszerűsítő rendezvények támogatására A pályázat kódja: HM TKHKF HON-2015

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 65. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 29., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 65. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 29., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 29., csütörtök 65. szám Tartalomjegyzék 145/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 146/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 147/2010. (IV. 29.) Korm.

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS pénzforgalmi fizetési számlahitelhez

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS pénzforgalmi fizetési számlahitelhez Kölcsönszerződés szám: Ügyintéző: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS pénzforgalmi fizetési számlahitelhez amely létrejött egyrészről a Szabolcs Takarékszövetkezet (4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 4. cégjegyzékszáma:

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez

HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez 17.sz.melléklet Hitelazonosító szám: Ügyintéző:.... HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez (a továbbiakban Szerződés) mely létrejött egyrészről a) társas vállalkozás esetén: Név: Rövidített név:

Részletesebben