CSALÁDSEGÍTİ SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CSALÁDSEGÍTİ SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAM"

Átírás

1 CSALÁDSEGÍTİ SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAM A szolgálat mőködési területe: Dunaújváros Megyei Jogú város közigazgatási területe. A szolgáltatás tevékenységérıl, elérhetıségérıl a lakosságot internetes honlap, szórólapok, újsághirdetések, intézmények közötti élı kapcsolatok útján tájékoztatja. A szolgálat több mint 20 éve mőködik, ismertsége általánosnak mondható a városban. A szolgálat tevékenységének célja: A szociális és mentális problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízisben lévı egyének, családok életvezetési képességének megırzése, fejlesztése. A már kialakult krízishelyzet kezelése, megszüntetése. Átmenetileg vagy tartósan problémával küzdı családok mőködıképességének javítása, helyreállítás. A problémamegoldó képesség fejlesztése. Az átmenetileg sérült, vagy hiányzó családi funkciók helyreállításának elısegítése. Szociális ellátórendszerhez hozzájutás segítése, párhuzamos ellátások kiküszöbölése. Hátrányos helyzető egyének, csoportok társadalmi integrációjának elısegítése. A szolgálat feladata: Az életvezetési problémákkal, szociális gondokkal küzdı családok, személyek szociális és mentálhigiénés támogatása, a szociális ellátórendszer juttatásaihoz illetve szolgáltatásaihoz való hozzáférés elısegítése, érdekérvényesítı képesség javítása. A szolgálat rendkívül rugalmas és komplex segítségnyújtó tevékenységet folytat, szem elıtt tartva a hozzá fordulók helyzetét, szükségleteit és a bevonható erıforrásokat. Koordinációs, szervezı szerepet tölt be az egyén/család és a társadalmi ellátórendszerek között. Kapcsolatot tart a városi, regionális, országos szintő intézményekkel, civil és szakmai szervezetekkel. Hozzájárul a szociális szakképzéshez terepgyakorlati helyszín, illetve oktatás biztosításával. Kapacitások: A megvalósítandó program céljából a családsegítı szolgálat munkáját az alábbi módon szervezi. Heti 4 napon ügyfélfogadás keretében óráig, szerdai napon hosszabbított nyitva tartással (18.00 óra, pénteken ig) várja a hozzá fordulókat. Heti egy napon team ülés, esetmegbeszélés, szupervízió alkalmazásával támogatja a szakmai munkavégzést. A - elızı év adatai alapján - szolgáltatás éves szinten 7000/fı/év forgalommal, több mint 1100 egyénnek nyújt segítséget az alábbi segítı tevékenységek során.

2 A családsegítı szolgáltatás tevékenysége az alábbi szempontok szerint csoportosítható: 1. A hozzá fordulókkal való együttmőködési idıt tekintve az egyszeri találkozástól a néhány találkozás alkalmával megoldható esetkezelésen át, a hosszabb komplex gondozási folyamatot magába foglaló tevékenységig terjed. 2. A célcsoport szempontjából zömében egyéni/családi esetkezelés, valamint a felmerülı szükségletekre reagáló csoportokkal végzett szociális munka. 3. A tevékenység iránya szempontjából, a szolgálat fıleg a hozzá segítségért fordulók támogatását végzi, de fontos tevékenysége az állami és civil szociális ellátó rendszerrel való kapcsolattartás, visszajelzés, valamint a szociálisan rászorulóknak támogatást nyújtó lakossággal való együttmőködés. Alapellátások: A szolgálathoz fordulók segítséget kapnak információközvetítésben (pl: szociális ellátórendszerrıl, támogatások formáiról, feltételeirıl, munkaerıpiaci információk, jogi segítség nyújtás) ügyintézésben, érdekérvényesítésben, mentális támogatásban, tanácsadásban. Családsegítés keretében végzett tevékenység lehet gyors segítség krízishelyzetben krízisintervenció, illetve rövidebb, hosszabb együttmőködést igénylı, a probléma megoldását segítı családgondozás, vagy tanácsadás. A családsegítı szolgálat legfontosabb alaptevékenysége a családgondozás, amely személyre szabottan, egyéni esetfelelıs vezetésével zajlik. A családgondozás hosszabb, megtervezett, strukturált interaktív tevékenység, amelyben a segítı és a probléma megoldásban aktív szerepet vállaló kliens egyenrangú partnerként vesz részt. A tevékenység magában foglal(hat)ja az intézmény által nyújtott szolgáltatások teljes skáláját. A család problémáját komplex módón kezelve, holisztikus rendszerszemlélető megközelítésre törekedve zajlik az integrált segítség nyújtás, figyelembe véve a család valamennyi tagját és az ıket körül vevı társadalmi és intézményes környezetet. A családgondozás során a szociális, illetve mentális problémákat együttesen kezelik a családgondozók, és koordinációs szerepet is ellátnak a segítı folyamatba bevont intézmények, személyek között. A családgondozás része a terepmunka is. A családlátogatás nem azonos a környezettanulmánnyal, célja a segítségnyújtás hatékonyságának növelése. A tevékenység adminisztrációja a vonatkozó jogszabályok szerint a forgalmi naplóban és az esetnaplóban történik. Az együttmőködés céljáról és feladatokról cselekvési tervben, kereteirıl az együttmőködési megállapodásban írásbeli szerzıdéskötés történik. Tanácsadás keretében a - gyermekjóléti szolgálatnál szerzıdés jogviszonyban foglalkoztatott - jogász és pszichológus segítsége vehetı igénybe a családsegítés ügyfeleinek is, heti két-két órában.

3 Speciális szolgáltatások: A hagyományos családsegítı tevékenységek (tanácsadás, családgondozás, információ nyújtás) mellett egyes - a társadalmi kihívásokra reagáló - speciális ellátási formák is jelen vannak a szolgáltatás keretein belül. Ilyen az adósságkezelési tanácsadás, a családkonzultáció, a mediáció, és a beilleszkedési program aktív korú nem foglalkoztatottak részére. Életvezetési tanácsadás keretén belül segítséget nyújtunk a munkaerı-piaci reintegrációhoz is. A szolgálat dologi javak (adományok) közvetítésében és nyújtásában illetve annak szervezésében is részt vesz. Adósságkezelési tanácsadás Adósságkezelési szolgáltatás január 01-tıl mőködik Dunaújvárosban. Ennek lényegi részeként mőködı adósságkezelési tanácsadásra külön munkacsoportot nem biztosítottak, a tevékenységet a családsegítı szolgálat tanácsadásai keretén belül végzi a meghatározott jogszabályi keretek között, heti három nap ügyfélfogadással. A tevékenység célja, a közüzemi hátralékok miatt veszélyhelyzetbe került háztartások lakhatásának megtartása, illetve a program ideje alatt megfelelı pénzkezelési technikák elsajátíttatása. Ennek eredményeképpen biztonságos háztartásvezetés kialakítása, további adósság felhalmozás megakadályozása. A tanácsadás az ügyfél és a tanácsadó írásbeli együttmőködési megállapodása alapján történik. Családkonzultáció A szolgálat a családokban elıforduló kapcsolati problémákkal (családon belüli feszültségtıl a mőködési zavarokon át egészen a családon belüli erıszakig) a konfliktusok súlyossága szerinti szinteknek eltérı módon foglalkozik Enyhébb esetekben segítı beszélgetésekkel, tanácsadással javítható a család kommunikációja, ami nagymértékben csökkenti a fellépı feszültségeket, növeli a család problémamegoldó képességét. Amennyiben a konfliktusok hátterében a család mőködés zavarai állnak, pár vagy családi konzultáció alkalmazása válik szükségessé. A konzultációk vezetésére szakképzett családgondozó áll rendelkezésre. Mediáció-konfliktus kezelés A konfliktuskezelés ezen módszerével vitás kérdések megoldásának kidolgozásában nyújt segítséget a mediátor. A felbomló házasságok és egyéb élethelyzetek (kamaszkorúak és szüleik, albérlı és fıbérlı stb ) rengeteg konfliktusforrást hordoznak magukban. Fıleg ezek kezelésére, a kapcsolat teljes elmérgesedésének megakadályozására, valamint az ezt elszenvedı gyermekek védelmében végez mediációt egy szakképzett családgondozó. A szolgáltatás eredményeként mindkét fél számára elfogadható megoldások születnek a vitás kérdésekben, így a résztvevık nem bonyolódnak a különbözı hivatalokat, a bíróságot is igénybe vevı harcaik ördögi körébe.

4 A családon belüli erıszakra napjainkban egyre nagyobb társadalmi figyelem irányul. A családsegítı szolgáltatás szerzıdés alapján dolgozik a városi rendırkapitányság bőnmegelızési alosztályával. Az együttmőködés keretein belül érkezett rendırségi jelzések nyomán a szolgálat felkereste a konfliktusban érintetteket, meghallgatja ıket, felajánlja az intézmény keretein belül igénybe vehetı szolgáltatásokat. Aktív korú nem foglalkoztatottakkal való együttmőködés Az aktív korú nem foglalkoztatottak Szociális törvény által meghatározott körének a rendszeres szociális segély folyósításának egyik feltételeként a családsegítı szolgálattal való együttmőködést jelölte meg. Az együttmőködés célja a társadalmi reintegráció elısegítése. A programban személyre szabottan kerülnek meghatározásra az együttmőködés elemei, mint például az álláskereséssel, munkavállalással kapcsolatos feladatok, illetve az egyéb, szintén a visszailleszkedést célzó tennivalók. Adminisztrációja megegyezik a családgondozáséval. Dologi javak közvetítése és nyújtása A családsegítı szolgálat a tárgyi és személyi adottságok korlátai között foglalkozik ruha adományok győjtésével és a rászorulók részére történı kiosztással. Bútorok és háztartási gépek közvetítése tároló hely, és szállítási lehetıség híján, közvetítéssel történik az adományozó, és a segítségre szoruló emberek között. Fıként a Karácsonyi idıszakban kerül sor adományozó szervezetek és a rászorulók közötti közvetítésre. Csoportokkal végzett munka A szolgálat a segítı munka tapasztalatai alapján felmerülı problémák kezelésére önsegítı illetve szociális-mentálhigiénés csoportokat mőködtet meghatározott tematika mentén. A csoportok egy része több évtizedes hagyományra tekint vissza. Intézményi kapcsolatrendszer A szolgálat a városi szociális (szociális iroda, munkaügyi központ, idısgondozás, fogyatékkal élık ellátása, támogató szolgálat), egészségügyi és oktatási ellátórendszer tagjaival rendszeres élı kapcsolatot tart fenn. A mőködéssel, programokkal kapcsolatos egyeztetések intézményvezetıi, illetve csoportvezetıi szinten, az esetegyeztetések családgondozói szinten mőködnek. A hajléktalan ellátás, a gyermekjóléti szolgálat, illetve a családok átmeneti otthona egy intézmény keretein belül mőködik a családsegítéssel, így az ügyfelek érdekében végzett koordinációs tevékenység akadálymentesen folytatható. Kapcsolatban állunk a helyi társadalmi szervezetekkel, egyházakkal. A szolgálat írásbeli együttmőködési megállapodás alapján dolgozik együtt a Városi Rendırkapitányság Bőnmegelızési Alosztályával. A szolgáltatást igénybevevık élethelyzetéhez, szükségleteihez igazodva kapcsolatot tart a megyei, regionális, illetve országos ellátó intézményekkel. (Magyar Államkincstár, Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság, szenvedélybeteg ellátó, rehabilitációs intézmények, idısek pszichiátriai betegek, fogyatékkal élık ápoló-gondozó otthonai)

5 A szolgálat az ellátórendszerben -a hozzá fordulók élethelyzetét komplex egészként figyelembe véve- koordinációs, szervezı feladatot lát el. Ezzel a segítséget kérı számára a lehetı legoptimálisabb megoldásokat támogatva, az intézményrendszer párhuzamos ellátásait, túlterheltségét csökkenti. A szolgálat a törvényi elıírások szerint jelzırendszert mőködtet. Ellátást igénybe vevık jellemzıi: A szolgáltatás Dunaújváros lakosságára terjed ki. A város lélekszáma körülbelül fı. Demográfiai adatok: 2008-ban a szolgáltatást igénybe vevık 80%-a aktív korú (18-61 év), 9 %-a idısebb és 11%-a 18 év alatti volt. Ezek az arányok jellemzınek mondhatóak az elızı évekre is. A nemek szerinti megoszlást tekintve, kis mértékben (55%) több a nıi igénybe vevı. Az ügyfelek 32%-a gazdaságilag aktív, 40%-a inaktív keresı. A többiek eltartottak, illetve aktív álláskeresık (12%). Az ellátottak 43 %-a gyermeket nevelı háztartásban él, 39%-uk párban vagy egyedül, a többiek ettıl eltérı családi szerkezetben. Iskolázottság tekintetében felülreprezentált a szakmunkás végzettségőek aránya (44%), ıket követi az általános iskolát végzettek (30%) majd az érettségizettek (12%) és 2% a felsıfokú végzettségőek aránya. A szolgáltatást igénybe vevık hozott problémái: Az igénybe vevık fıként az alább felsorolt problémákkal fordulnak segítségért a szolgálathoz, azonban ezekbıl jellemzıen nem csak egy van jelen a család/egyén életében. Az esetek túlnyomó többségében a többféle, eltérı mélységő és kombinációjú probléma együttessel kell megküzdeni. A szolgálathoz fordulók hozott fı probléma szerinti megoszlása 2008-ban ügyintézés 8% rendszeres szoc.segély 10% családi mőködési 19% foglalkozási 5% betegség 3% krízis 15% életvitel 10% információ 2% anyagi 25%

6 A feladatellátás szakmai tartalma: A szolgálat tevékenységét a szociális munka eszközeivel végzi, egyéni esetkezeléssel, családokkal végzett szociális esetmunkával és szociális csoportmunkával. Mindezek részét képezhetik, illetve azt kiegészíthetik az alábbi segítı tevékenységek. - Információadás - Ügyintézés segítése - Segítı beszélgetés - Kríziskezelés, krízisintervenció - Családlátogatás - Tanácsadás - Családterápia/konzultáció - Mediáció - Csoportmunka - Juttatások (dologi javak, szolgáltatások közvetítése) - Közösségi rendezvények - Adminisztráció - Jelzırendszer mőködtetése - Esetmegbeszélés, esetkonferencia, jelzırendszeres fórum - Kapcsolattartás önkormányzattal, társszervekkel, civil- és egyházi szervezetekkel, önkéntesekkel - Szakmai fórumok szervezése - Szakértıi csoport-konzultáció, kerek asztal megbeszélések - Szakmai személyiségfejlesztés (eset-, team-megbeszélés, szupervízió, képzés, továbbképzés) - Terepoktatás Az intézmény szakmai-szervezeti felépítése: Az intézmény Útkeresés Segítı Szolgálat - feladatai között megjelölt ellátások hat szakmai (nem önálló jogi személyiségő, nem önállóan mőködı) csoportban kerülnek megszervezésre. A családsegítés egy szakmai csoport. A szakmai irányítás az intézményvezetı feladata, távollétében a szakmai csoport vezetıje helyettesíti. A családsegítés ellátására elıírt munkakörök: - intézményvezetı, - családgondozó (1 fı csoportvezetı), - szociális segítı, - jogász (egyéni szerzıdés alapján), - pszichológus (egyéni szerzıdés alapján), Engedélyezett szakdolgozói státuszok: - intézményvezetı 1 fı - családgondozó - 9 fı (1 fı csoportvezetıi feladatokat is ellát), - szociális segítı 2 fı

7 - jogász (egyéni szerzıdés alapján), - pszichológus (egyéni szerzıdés alapján), - takarító 0,5 fı A szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott munkatársak rendelkeznek a jogszabályban elıírt szakképesítéssel. Egy-egy munkakörben dolgozó munkatárs részletes feladatainak meghatározása a munkaköri leírásban történik. A munkaköri leírások eredeti példányát a személyügyi elıadó szervezeti egységenként ırzi. A munkaköri leírások névre szólóan tartalmazzák a dolgozók munkakörének megfelelı feladatokat, jogokat és kötelezettségeket. A szakdolgozók továbbképzési rendszerben történı regisztráltatása a munkáltató feladata. A szakdolgozók kötelesek továbbképzéseken részt venni. A továbbképzési terv elkészítése az intézményvezetı feladata. A családsegítıs csoportban folyó szakmai munka színvonalának fenntartása és további emelése céljából a munkatársak rendszeres továbbképzésen, szakmai összejöveteleken vesznek részt. Az ellátás igénybe vételének módja: A családsegítı szolgálat tevékenysége szolgáltató jellegő, hatósági feladatot nem lát el. A szolgálathoz fordulók ingyenesen, a titoktartási kötelezettséget szem elıtt tartva, társadalmi hovatartozásuktól függetlenül, önkéntes együttmőködés alapján kapnak segítséget. Az önkéntesség alól kivételt képeznek a DMJV Polgármesteri Hivatala által a szolgálathoz együttmőködésre kötelezett rendszeres szociális segélyben és adósságkezelési szolgáltatásban részesülık. A szolgálat a hozzá fordulókat ügyfélfogadási idıben elsı interjú során hallgatja meg, majd a problémának megfelelı szolgáltatást nyújtja. Az egyszeri találkozással megtörtént információnyújtáson túlmutató esetekben írásbeli megállapodás alapján dolgozik. A szolgáltatásra történı jelentkezés történhet személyes jelentkezéssel, illetve a jelzırendszertıl, lakosságtól érkezı írásbeli bejelentés alapján. Az írásbeli bejelentéseket a szolgálat feltérképezi, az érintetteket tájékoztatja az igénybe vehetı szolgáltatásokról, felajánlja támogatását az adott élethelyzet megoldásában. Kapcsolattartás módja: Ügyfélfogadási idıben a szolgálat épületében személyes találkozások alkalmával. Családgondozás esetén a találkozásokra a szolgáltatást igénybe vevı lakóhelyén, családlátogatás keretén belül is lehetıség nyílik. Probléma jelzésére, idıpontok egyeztetésére, módosítására telefonon folytatott megbeszéléssel is lehetıség van. Amennyiben a személyesen illetve telefonon a kapcsolat nem vehetı fel, írásban értesítjük az ügyfelet.

8 Jogvédelem: A szolgáltatást igénybevevık jogi védelme az évi III. Tv. (Szociális törvény) és az évi XXXIII. Tv. (Adatvédelmi törvény) rendelkezései alapján történik. A szolgáltatás jellegébıl (személyesség, intimitás) következıen az általános törvényi feltételeken túl az ellátásban részesülık védelme érdekében, a dolgozók munkájukat a Szociális Munka Etikai Kódexének megfelelıen, annak szellemében végzik. A családgondozók a Szociális Törvény 94/L alapján közfeladatot ellátó személynek minısülnek, ennek megfelelı védelem illeti ıket. Az ellátást igénybevevık jogainak gyakorlása: 1. A szolgáltatásban részesülı személy panaszt tehet szóban vagy írásban az eseményt követı 8 napon belül az intézmény vezetıjénél személyiségi jogainak megsértése esetén, az intézmény dolgozóinak szakmai, titoktartási és vagyonvédelmi kötelezettségeinek megszegése esetén vagy az ellátás körülményeit érintı kifogások orvoslása érdekében. 2. Az intézmény vezetıje a panasz kivizsgálásáról a panaszost írásban köteles értesíteni 15 napon belül. 3. Ha a panasz kivizsgálása nem történik meg határidıre, vagy azzal a panaszos nem ért egyet, 8 napon belül a fenntartó képviseletében a polgármesterhez fordulhat panasszal. A jogorvoslati kérelmet a szociális és egészségügyi irodán kell benyújtani. Az ellátottjogi képviselı a szolgáltatásban részesülı részére nyújt segítséget jogai gyakorlásában. A szolgáltatásban részesülı panaszával megkeresheti az ellátottjogi képviselıt. Az ellátottjogi képviselı elérhetıségérıl (név, telefon szám) az intézményvezetı köteles gondoskodni, és jól látható helyen azt kifüggeszteni. Az intézmény szervezeti felépítését az SZMSZ. 7.sz. melléklete tartalmazza. Dunaújváros, szeptember 25.. Kissné Fekete Éva intézményvezetı

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program 2014.

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program 2014. HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Program 2014. Jelen Szakmai Program jóváhagyta: a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 32/2014.(VIII.5.) számú határozatával 0 1 I. Intézményi adatok 1.

Részletesebben

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2014.

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2014. HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2014. Jelen Szervezeti és Mőködési Szabáélyzatot jóváhagyta: a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 32/2014.(VIII.5.) számú határozatával

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM NAPPALI MELEGEDİ. Az intézmény fenntartója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata

SZAKMAI PROGRAM NAPPALI MELEGEDİ. Az intézmény fenntartója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata SZAKMAI PROGRAM NAPPALI MELEGEDİ Az intézmény fenntartója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Az intézmény neve, székhelye: Útkeresés Segítı Szolgálat Dunaújváros, Bartók B. út 6/b Az intézmény

Részletesebben

egyszerő szótöbbség Tisztelt Közgyőlés!

egyszerő szótöbbség Tisztelt Közgyőlés! AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 138. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Csakis azért foglalkozunk a világ bajaival és nyomorával, hogy azután enyhítsük ıket. Hogyha csupán figyeljük és siránkozunk miattuk, még keservesebbé tesszük ıket, amellett minden haszon nélkül. (Joubert)

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM HAJLÉKTALANOK ÁTMENETI OTTHONA. Az intézmény fenntartója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata.

SZAKMAI PROGRAM HAJLÉKTALANOK ÁTMENETI OTTHONA. Az intézmény fenntartója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata. SZAKMAI PROGRAM HAJLÉKTALANOK ÁTMENETI OTTHONA Az intézmény fenntartója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata. Az intézmény neve, székhelye: Útkeresés Segítő Szolgálat Dunaújváros, Bartók B. út

Részletesebben

Elıterjesztés 6. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 29-i ülésére

Elıterjesztés 6. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 29-i ülésére Elıterjesztés 6. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 29-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

(XI. 24.) SzCsM rendelet módosításáról szóló 10/2006. (XII. 27.) SzMM rendelet.

(XI. 24.) SzCsM rendelet módosításáról szóló 10/2006. (XII. 27.) SzMM rendelet. Beszámoló a HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat szociális alapszolgáltatási feladatainak ellátásáról 2010. ben Budakeszi, Budajenı és Tök településeken Elızmények A szociális intézmény egységes létrehozásáról

Részletesebben

Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. május 21-i ülésére

Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. május 21-i ülésére Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. május 21-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI 2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI Családsegítő Szolgálat szakmai programja Bevezetés A családsegítés feladatát Polgár Város Önkormányzatának

Részletesebben

TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás mőködésének 2013. évi tapasztalatairól

TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás mőködésének 2013. évi tapasztalatairól AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 109. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás mőködésének 2013. évi tapasztalatairól E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM NAPPALI MELEGEDŐ. Az intézmény fenntartója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata

SZAKMAI PROGRAM NAPPALI MELEGEDŐ. Az intézmény fenntartója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata SZAKMAI PROGRAM NAPPALI MELEGEDŐ Az intézmény fenntartója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Az intézmény neve, székhelye: Útkeresés Segítő Szolgálat Dunaújváros, Bartók B. út 6/b Az intézmény

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

Kertváros Gyáli Kistérség. Szociális és Családvédelmi Központjának. 2012. évi BESZÁMOLÓJA

Kertváros Gyáli Kistérség. Szociális és Családvédelmi Központjának. 2012. évi BESZÁMOLÓJA Kertváros Gyáli Kistérség Szociális és Családvédelmi Központjának 2012. évi BESZÁMOLÓJA 1 Kertváros Gyáli Kistérség Szociális és Családvédelmi Központjának 2012. évi tevékenységeirıl Kertváros Gyáli Kistérség

Részletesebben

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ. Zirc SZERVEZETI ÉS

Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ. Zirc SZERVEZETI ÉS 1. számú melléklet Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ Zirc SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT - 2 - Tartalomjegyzék Cím: Oldalszám I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai program Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2013. július 1. Intézményi történeti áttekintés Az Idősek Klubját 1975. évben alapította Hort Község Tanácsa.

Részletesebben

Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat A Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Családsegítő Szolgálatának szakmai programja A Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat adatai Név, székhely, cím: Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Program 2012. március 1. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete 2528 Úny, Kossuth Lajos u. 2. Tel.: 33/508-800 Fax: 33/508-801 Email: hivataluny@invitel.hu ==================================================================

Részletesebben

63. számú elıterjesztés. a 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának

63. számú elıterjesztés. a 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 63. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2011. május 12-én, 14-órakor megtartandó ülésére a 2010. évi gyermekjóléti

Részletesebben

Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Csanádpalota, Csanádalberti, Királyhegyes, Kövegy, Nagyér, Pitvaros SZAKMAI PROGRAM

Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Csanádpalota, Csanádalberti, Királyhegyes, Kövegy, Nagyér, Pitvaros SZAKMAI PROGRAM Ha olyannak látjuk az embereket, amilyenek, akkor rosszabbá tesszük őket. Ha viszont úgy kezeljük őket, mintha azok lennének, aminek lenniük kellene, akkor segítjük őket azzá válni, amivé képesek. /Goethe/

Részletesebben

Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Csanádpalota, Csanádalberti, Királyhegyes, Kövegy, Nagyér, Pitvaros SZAKMAI PROGRAM

Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Csanádpalota, Csanádalberti, Királyhegyes, Kövegy, Nagyér, Pitvaros SZAKMAI PROGRAM Ha olyannak látjuk az embereket, amilyenek, akkor rosszabbá tesszük őket. Ha viszont úgy kezeljük őket, mintha azok lennének, aminek lenniük kellene, akkor segítjük őket azzá válni, amivé képesek. /Goethe/

Részletesebben

64. számú elıterjesztés. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának

64. számú elıterjesztés. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 64. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2012. május 24-én, 14-órakor megtartandó ülésére a 2011. évi gyermekjóléti

Részletesebben

Szakmai ajánlás TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLİK SZÁMÁRA

Szakmai ajánlás TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLİK SZÁMÁRA NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Szakmai ajánlás TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLİK SZÁMÁRA Készítették: Helmeczi Erika és Falvai Rita 1 Tartalom: I.

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Készítette: Szabóné Székely Renáta mb. intézményvezető

SZAKMAI PROGRAM. Készítette: Szabóné Székely Renáta mb. intézményvezető Az emberek a sorstól boldogságot, sikert, gazdagságot követelnek; pedig a leggazdagabb ember nem az, aki a legtöbbet kapott, hanem aki a legbőkezűbben osztogatta sajátmagát embertársainak. Leonyid Leonov

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések I. Általános rendelkezések 1.Az intézmény neve: Családsegítő Központ 2.Székhelye: 8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3. 3.Alapító: Berhida Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 4.Törvényességi felügyeletet

Részletesebben

Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA. 2015. április

Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA. 2015. április Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA 2015. április Tartalomjegyzék 1. A szolgáltatás célja, feladata, lapelve... 4. oldal 1.1. Az intézmény/szolgáltatás létrehozásának

Részletesebben

Vasvár Város Önkormányzata Szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2005-2010

Vasvár Város Önkormányzata Szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2005-2010 Vasvár Város Önkormányzata Szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2005-2010 1. Bevezetés A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.. (3) bekezdése a legalább

Részletesebben