Szakmai beszámoló a 2012.évi működésről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakmai beszámoló a 2012.évi működésről"

Átírás

1 H u m á n S z o l g á l t a t ó K ö z p o n t G y e r m e k é s c s a l á d v é d e l m i s z a k m a i e g y s é g C s a l á d s e g í t ő S z o l g á l a t a Levelezési cím: H-2120 Dunakeszi, pf.:144 Tel.: 27/ ; 27/ Fax: 27/ ; 27/ Szakmai beszámoló a 2012.évi működésről Készítette: Jancsik Beáta HSZK Szakmai egység vezető oldal 1

2 Bevezető A Humán Szolgáltató Központ Gyermek és Családvédelmi Szakmai Egységeként működik a családsegítő szolgálta február 1-e óta. Jól megközelíthető helyen található, így a város összes polgára akár busszal, akár vonattal is, könnyen megközelítheti. Az új helyet gyorsan birtokba vette a családsegítő szolgálat a gyermekjóléti szolgálattal közösen. Tágasabb munkaterekkel, nagyobb interjúszobákkal, és új szolgáltatásokkal várják a hozzájuk forduló embereket. A szolgálat, többek között az évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről, valamint Dunakeszi Város helyi rendeletei alapján működik. A szolgáltatás célja, feladatai 1 A családsegítés szociális alapszolgáltatás, melynek célja segítségnyújtás a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt támogatásra szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése érdekében. A Családsegítő Szolgálat ellátási területe Dunakeszi város közigazgatási területe. Szolgáltatásainkat a település bejelentett lakóhellyel rendelkezők, az itt tartózkodók, illetve krízishelyzet esetén bármely személy igénybe veheti. Minden szolgáltatásunk térítésmentes. A Szolgálattal való kapcsolattartás önkéntes alapon történik, a szolgálat ügyfelei a rendszeres segélyben részesülők kivételével együttműködésre nem kötelezhetők. 1 Jogszabályi háttér: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet, ill. Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2006. (II.28.) rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni, illetve a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Készítette: Jancsik Beáta HSZK Szakmai egység vezető oldal 2

3 A családsegítés feladatai: szociális információnyújtás szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás pénzbeli és természetbeni ellátásokhoz, illetve szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezése hivatalos ügyintézés, kérelmek, beadványok elkészítése családgondozás keretében a családban, társas kapcsolatokban, életvezetésben jelentkező működési zavarok megoldásának elősegítése konfliktuskezelés krízisintervenció álláskeresők munkavállalásának segítése, álláskeresési technikák fejlesztése beilleszkedést segítő programok működtetése rendszeres szociális segélyben részesülők részére tárgyi adományok - ruha, játék, élelmiszer, bútor - gyűjtése, raktározása, közvetítése szakmai kapcsolatok működtetése, közvetítés a szolgáltatást igénybe vevő és más ellátási területek szakemberei között veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő (intézményi és lakossági) jelzőrendszer működtetése jogi és pszichológiai tanácsadás szervezése közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programok működtetése. Személyi és tárgyi feltételek A szolgálatnál dolgozó családgondozók az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló rendelet mellékletében meghatározott képesítéssel rendelkeznek. Személyi feltételekben változtatás nem történt az előző évhez képest ben 1 csoportvezető, 4 családgondozó és 1 szociális asszisztens munkatársunk volt. Ez nem jelentett a korábbi évekhez képest létszámbővülést. Sajnos, folyamatos létszámhiánnyal küzdöttünk: a jogszabályi minimum 2/3-át értük csak el. Megbízással jogászt és pszichológust foglalkoztattunk. Készítette: Jancsik Beáta HSZK Szakmai egység vezető oldal 3

4 A családsegítő tevékenységi adatai Éves forgalom: 2484 alakalom Ellátottak száma Új kliensek száma: 784 fő Régi kliensek száma: 347 fő Életkor szerinti összetétel Ügyfeleink egyharmada a es korosztályba tartozik. A hozzánk fordulók több mint kétharmada (537) nő, és kevesebb, mint egyharmada (196) férfi. A nőknél a éves korosztályok, a férfiaknál az év közöttiek képviseltetik magukat legnagyobb arányban. Ezek az adatok szignifikáns eltérést mutatnak az elmúlt évhez képest. Tavaly az ügyfelek jelentősebb része az éves életkorúak közül került ki. Kimutatható változás az is, hogy a nemeken belüli életkor arány az elmúlt évhez képest felcserélődött (a férfiak fiatalabbak, a nők idősebbek). Az adatok azt valószínűsítik, hogy a megélhetési és elhelyezkedési nehézségek a begyűrűző válság hatására a nyugdíj előtt állók mellett az aktív korosztály fiatalabb korcsoportjait is nagyobb arányban érintik. (1. ábra) Gazdasági aktivitás Az inaktív keresők öregségi nyugdíjban, rokkantsági nyugdíjban, rehabilitációs és szociális járadékban, szociális segélyben, FHT-ban (BPJ, RÁT-ban), ápolási díjban, munkanélküli ellátásban részesülők, valamint gyes-en, gyed-en, gyet-en lévők alkotják az ügyfeleink harmadát. Az álláskeresők pedig a másik harmadát. Jelentősen nőt (duplájára) az álláskeresők aránya a szolgálatnál. Az okok többfélék lehetnek. Azonban nyilvánvaló, hogy az álláskeresési segítség, internet, újságok, és a szakemberek hatására többen bíznak abban, hogy tudunk segíteni, illetve hatékonyabb a segítségünk. (2. ábra) Készítette: Jancsik Beáta HSZK Szakmai egység vezető oldal 4

5 A szociális esetmunka jellemzői Az ügyfelek által hozott problémák A hozott problémák közel fele volt elsősorban anyagi jellegű, a megélhetési nehézségek ennél jóval többször motiválták a Szolgálat megkeresését, hiszen az ügyintézésbeli segítségkérés és az egyéb kategória (pl. természetbeni adományok) hátterében is főként ez állt. Elmondható, hogy alig volt olyan kapcsolat, amelyben a megélhetési nehézségek nem szerepeltek a segítségkérés okaként. Szintén nagyon jellemző, több mint egyötöd résznyi a foglalkoztatással kapcsolatos elsődleges problémával jelentkezők aránya (ők többségükben álláskeresők és aktív korúak ellátásában részesülők). Anyagi problémával a Szolgálatot közel 3-szor annyian keresték meg, mint tavaly, a foglalkoztatással kapcsolatban pedig közel 2,5-szer többen. Lakhatással, lakásfenntartással és hiteltörlesztéssel kapcsolatos problémákkal gyakran fordultak hozzánk (ez a statisztikában egyelőre nem külön kategória). Ezek ma a legnehezebben kezelhető helyzetek. Dunakeszin sem ritkák már a több százezer forintos díjhátralékok. Komplex segítő rendszerekre (pl. adósságkezelési szolgáltatásra) volna szükség a háztartások egyensúlyának helyreállítása és az eladósodás megállítása érdekében (3. ábra) A szolgáltatást igénybe vevő iskolai végzettsége Szolgáltatásunkat igénybe vevők iskolai végzettsége változó. A hozott problémák jellege általában függ az iskolai végzettségtől. Azok, akiknek alacsonyabb az iskolai végzettsége több problémával keresnek meg (pl. mentális, anyagi). (4. ábra) Készítette: Jancsik Beáta HSZK Szakmai egység vezető oldal 5

6 Az esetkezelés jellege Az egyéni esetkezeléssel kapcsolatos ügyfélforgalom (személyes kliens-segítő kapcsolat) 2484 alkalom volt. Rendszeresen együttműködtünk ezenfelül számos szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, foglalkoztatási, egészségügyi és oktatási intézménnyel, illetve hivatalokkal, munkáltatókkal. Az esetkezelések 68%-a együttműködési megállapodás alapján végzett tevékenység formájában valósult meg. A családsegítés a személyes gondoskodást végző és a szolgáltatást igénybe vevő személy együttes munkafolyamata, melynek tartalma és menete írásbeli együttműködési megállapodásban kerül rögzítésre, ha a szakmai tevékenység az első interjú kapcsán tett intézkedéssel nem zárható le. Kapcsolattartás más intézményekkel Szolgálatunk a jelzőrendszer tagja, így folyamatos kapcsolattartása van a szociális, egészségügyi és közoktatási/köznevelési intézményekkel/szolgáltatókkal. Dunakeszi Város Polgármesteri hivatalának kérésére, rendszeresen környezettanulmányt készítünk (a helyi rendeletben foglaltak szerint) évben: 450 felkérés esetében jártunk el. Szolgálatunk 2012-ben, részt vett a közfoglalkoztatottak alkalmazásában. Többnyire udvari munkásként, és intézménytakarítóként foglalkoztattuk Őket fő fő fő fő fő Készítette: Jancsik Beáta HSZK Szakmai egység vezető oldal 6

7 Szolgáltatásaink A szociális esetmunkát kiegészítő szolgáltatásaink: jogi tanácsadás, pszichológiai tanácsadás és a fejlesztő foglalkozás (korrepetálás). Jogi tanácsadás keretében többek között foglalkoztatással, gyermekelhelyezéssel, vagyonmegosztással, illetve lakhatással kapcsolatos ügyekben kaptak segítséget ügyfeleink (18 fő). Pszichológiai tanácsadás beilleszkedési nehézségek, depresszió, iskolai kudarcok, gyermeknevelési problémák okán történt (19 fő). A fejlesztő foglalkozás az iskolai teljesítmény növelését, ill. a szocializációs hátrányok kompenzálását segítette, utóbbiak kapacitása nem volt elégséges a felmerülő szükségletek kielégítéséhez. A Gyermekjóléti Szolgálat által szervezett családi naphoz, ebben az évben természetbeni adományokkal járultunk hozzá, valamint részt vettünk a nyári gyermekétkeztetés lebonyolításában. A Gyermekjóléti Szolgálattal közösen rendeztük meg a gyermekkarácsonyt, szociálisan rászoruló családok részére (gyermekszínházi előadással, vendéglátással). Készítette: Jancsik Beáta HSZK Szakmai egység vezető oldal 7

8 Élelmiszer Bank A évben is volt szerződésünk a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel. Decemberben megérkezett az országba a tartós élelmiszer szállítmány, melyet be kellet vizsgálni, és csak ezután tudtuk szállítani és kiosztania 2013.év januárjában. Komoly támogatást jelentett az élelmiszerek helyszínre szállításában és kiosztásában, Dunakeszi Város Önkormányzatának és a Polgármesteri Hivatalnak a segítsége. Adománykezelés A program célja az volt, hogy a szociálisan rászoruló családok adományokhoz jussanak. Főként ruhanemű, játék, tartós élelmiszer és bútor adományok gyűjtésére és közvetítésére irányult a tevékenységünk. Használt ruha adományok naponta érkeztek hozzánk. Karácsonykor honlapunkon és a helyi médiában indítottunk kampányt Dunakeszi Önkormányzatával közösen, a rászorultak megsegítésére. Készítette: Jancsik Beáta HSZK Szakmai egység vezető oldal 8

9 Munkát segítő, és munkát nehezítő körülmények A családgondozók munkáját, a magas szintű szakmai tudás, a jól működő jelzőrendszer, a szociális érzékenységűk és türelmük határozza meg. Sajnos a létszám hiány, a továbbképzések hiányossága, lassan rányomja bélyegét a szociális munkára, annak hatékonyságára. A 2012.évben kormányhivatali ellenőrzés során a fenntartót elmarasztalták a létszám fejlesztések elmulasztásában. Mindemellett kötelezően kellene működtetni adósságkezelési szolgáltatást is. Nemek szerinti megoszlás 1. ábra Készítette: Jancsik Beáta HSZK Szakmai egység vezető oldal 9

10 A szolgáltatást igénybe vevők gazdasági aktivitása szerinti megoszlás 2. ábra Szolgáltatást igénybevevők szerinti megoszlás 3.ábra Készítette: Jancsik Beáta HSZK Szakmai egység vezető oldal 10

11 Iskolai végzettség szerinti megoszlás 4. ábra Készítette: Jancsik Beáta HSZK Szakmai egység vezető oldal 11

Beszámoló. 2014. évi szakmai beszámolója. a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI)

Beszámoló. 2014. évi szakmai beszámolója. a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 2. számú melléklet Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 1095 Budapest, Mester u. 19 tel: 216-0983, 218-6175. Beszámoló a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények

Részletesebben

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Őrizd a szüleid egészségét! - mert A múlton épül fel a jelen és a jövő. ( Bárczi Gusztáv) Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 1027 Budapest, Horvát utca 2-12. Telefon/fax: 225-7956 E-mail: papp.krisztina@csgyk02.hu SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő

Részletesebben

Javaslat. az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására

Javaslat. az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására Előterjesztő: székhely település polgármestere Előkésztő:

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.

Részletesebben

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1729-3/2015. 28. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testületnek az önkormányzat

Részletesebben

A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (JSZSZGYK) 2014. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA Tartalomjegyzék I. SZAKMAI EGYSÉGEK TEVÉKENYSÉGE... 4 1. CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT (JSZSZGYK-CSK)... 4

Részletesebben

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ. Családsegítés-szociális alapszolgáltatás

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ. Családsegítés-szociális alapszolgáltatás 4. melléklet Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ Családsegítés-szociális alapszolgáltatás SZAKMAI PROGRAMJA (egységes szerkezetben) 2013 A Miskolc

Részletesebben

Beszámoló. a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról

Beszámoló. a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról Gondozási Központ 7140 Bátaszék, Budai út 21. Tel.: 74/ 491-622; 74/ 591-113 Beszámoló a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012.

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya Monostorpályi Község Önkormányzata 7/2006. (03.30.) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010.

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010. ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL 1997-ben fogadta el az Országgyűlés a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

A Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója 2008-as évről Told

A Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója 2008-as évről Told A Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója 2008-as évről Told A gyermekjóléti szolgálat feladata: A gyermeki jogok védelme minden olyan természetes és jogi személy kötelességi, aki a gyermek nevelésével, oktatásával,

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

~2.J. számú előterjesztés

~2.J. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~2.J. számú előterjesztés Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ 2014. évi tevékenységéről

Részletesebben

Beszámoló a Szociális Szolgálat 2012 évi tevékenységéről

Beszámoló a Szociális Szolgálat 2012 évi tevékenységéről Budafok-Tétény, Budapest XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 1221 Budapest Anna u. 10. Email: kapcsolat@szocszolg22.hu; vezeto@szocszolg22.hu www.szocszolg22.hu Beszámoló a Szociális Szolgálat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Zirc városában végzett gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról Előadó:

Részletesebben

IRÁNYTŰ SZÜLŐKNEK DIAGNÓZIS UTÁN JOGOK, TÁMOGATÁSOK, JUTTATÁSOK

IRÁNYTŰ SZÜLŐKNEK DIAGNÓZIS UTÁN JOGOK, TÁMOGATÁSOK, JUTTATÁSOK IRÁNYTŰ SZÜLŐKNEK DIAGNÓZIS UTÁN JOGOK, TÁMOGATÁSOK, JUTTATÁSOK AOSZ, 2012 Iránytű szülőknek diagnózis után Jogok, támogatások, juttatások dr. Kálozi Mirjam, AOSZ Felelős kiadó: Autisták Országos Szövetsége

Részletesebben

A családsegítő szolgálatok és a gyermekjóléti szolgálatok helyzete - azonosságok és különbségek

A családsegítő szolgálatok és a gyermekjóléti szolgálatok helyzete - azonosságok és különbségek A családsegítő szolgálatok és a gyermekjóléti szolgálatok helyzete - azonosságok és különbségek Első körben a MACSGYOE régiói átbeszélték a címben jelzett témát és elküldték véleményüket írásban, a Szakmai

Részletesebben

A szociális segélyezettek új típusú együttműködési kötelezettsége. A helyi rendeletalkotás és a gyakorlati végrehajtás tapasztalatai

A szociális segélyezettek új típusú együttműködési kötelezettsége. A helyi rendeletalkotás és a gyakorlati végrehajtás tapasztalatai A szociális segélyezettek új típusú együttműködési kötelezettsége A helyi rendeletalkotás és a gyakorlati végrehajtás tapasztalatai A szociális segélyezettek új típusú együttműködési kötelezettsége A

Részletesebben

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban Dr. Hazai Istvánné A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban 1. A szolgáltatások jelentősége a szociális ellátásban Amikor szakmai és egyéb fórumokon szociálpolitikáról esik szó, akkor általában

Részletesebben

Szociális ellátások 2013. HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról

Szociális ellátások 2013. HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról TÁMOP 5.3.1.-C-09/2-2010-0073 Lendület az álláskereséshez A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

ELSŐDLEGES ÉS MÁSODLAGOS

ELSŐDLEGES ÉS MÁSODLAGOS Készítette: Oláh Dóra, Nagy István ELSŐDLEGES ÉS MÁSODLAGOS MUNKAERŐ-PIACI FOGLALKOZTATÁS Monitorozási Rendszer Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása

Részletesebben

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bihartorda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban

Részletesebben

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Készítette: Kovács Mária Mónika V. évfolyam Konzulens: Dr. Horváth M. Tamás egyetemi tanár Debrecen 2008.

Részletesebben

II. Fejezet Eljárási rendelkezések 4. 5. 6.

II. Fejezet Eljárási rendelkezések 4. 5. 6. Ivád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti

Részletesebben