FŐGIMNÁZIUM '" A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANG. GÓBI IM RE AZ 1908/1909-IKI ISKOLAI ÉVRŐL. BUDAPEST FRANKLIN- TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA 1909.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FŐGIMNÁZIUM '" A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANG. GÓBI IM RE AZ 1908/1909-IKI ISKOLAI ÉVRŐL. BUDAPEST FRANKLIN- TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA 1909."

Átírás

1 A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANG. FŐGIMNÁZIUM '" É R T E S Í T Ő J E AZ 1908/1909-IKI ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZZÉTESZI GÓBI IM RE IGAZGATÓ. BUDAPEST FRANKLIN- TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA 1909.

2

3

4 A BUDAPESTI ÁG. H. EVANG. FŐGIMNÁZIUM S A FASOIU TEMPLOM.

5 Á BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANG. FŐGIMNÁZIUM É R T E S Í T Ő J E AZ 1908/1909-IKI ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZZÉTESZI GÓBI IM RE IG A ZG A TÓ. BUDAPEST F R A N K L IN -T Á R SU L A T KÖNYVNYOMDÁJA 1909.

6

7 ÉYI JELENTÉS. Mindenekelőtt kiegészítjük a tanári testületre vonatkozó s a múlt évi Értesítőben közölt adatokat azzal, hogy a mathematikai és fizikai tanári állásra 8-an pályáztak, kik közül a tanár} testület ajánlatára az iskolafenntartó egyház által első helyen felterjesztett Sulek József szarvasi tanárt nevezte ki a nm. vallásés közoktatásügyi miniszter úr rendes tanárnak. Sulek József kartársunk egy esztendei működése megnyugtató biztosíték az iránt, hogy benne az iskola jelentékeny munkaerőt, a tanuló ifjúság jó oktatót és jó nevelőt, a tanári testület rokonszenves, kedves kartársat nyert. Ami a lefolyt iskolai esztendőben beállt változásokat illeti, arra nézve álljanak itt a következő adatok. Az ifjúsági segélyző egyesület könyvtárának kezelésétől Ulbrich Sándor tanártársunk 23 évi buzgó és önfeláldozó működés után megvált. Fogadja e helyen is hosszú, odaadó munkásságáért mindnyájunk köszönetét és háláját. A, könyvtár kezelésének fáradságos m unkáját dr. Kubacska András kartársunk volt szíves magára vállalni. Dr. Hazay Olivér kartársunkat, ki helyettes tanári m inőségben két év óta működik főgimnáziumunkban közmegelégedésre, az iskolafenntartó egyház képviselőtestülete a tanári testület egyhangú ajánlatára a magyar és német nyelv rendes tanárának választotta meg évi szeptember 1-től számítandó hatállyal. További működésének az itt töltött két év eredményeinek alapján a legszebb reményekkel nézhetünk eléje. A lefolyt iskolai esztendőben Klatiiczay Sándor latin-magyar szakos tanárjelölt úr az iskolafenntartó egyház beleegyezésével főgimnáziumunkban mint gyakorló tanár működött, a latin nyelvben dr. Hittrich Ödön, a m agyarban Loiseh.János tan ártársunk tanítási óráin hospitált, önállóan is tanított s az igazgatói irodában is segédkezett. 1*

8 4 Az iskolai év vége felé Góbi Imre szeptember hó végéig való szabadságoltatását kérte az egyházi képviselőtestülettől, oly szándékkal, hogy október elsejével végleg elhagyja a főgimnázium ot s átveszi a hivatalos programm szerint ugyanakkor megnyitandó «Luther Otthon» főiskolai ifjak internátusának igazgatását. A képviselőtestület helyt adott a kérelemnek s a tan á ri testület javaslatára és ajánlata alapján a távozó félben levő igazgató helyettesét is megválasztotta Eátz László' kartársunk személyében, kinek erőt, kitartást és sikert kívánunk működése új körében is. A most jelzett változás folytán szükségessé vált történet-földrajzi szakos tanerőnek beállításáról az új igazgató és az iskolai első felügyelő fognak gondoskodni. Az első félévben sajnálattal nélkülöztük körünkben testületünk köztiszteletben álló szeniorát, Weber Eudolf kartársunkat, kit hosszú és makacs betegsége tartott távol megszokott tevékenysége színhelyétől, az iskolától. Szeptember elejétől január 15-ig tartott kényszerű távolmaradása, mely idő alatt az iskolai teendők végzésében Loisch János, dr. Serédi Lajos és dr. Tóth Kálmán társaink helyettesítették. A tanuló ifjúság létszáma a tavalyihoz képest némi apadást m utat, ami semmiképen sem járhatott az oktatás sikerének kárával. Általában a lefolyt év eredménye megüti a nálunk szokásos átlag színvonalát. Néhány csendes eltanácsolás nélkül most sem telhetett el az esztendő, ami a meglehetős nagy szám mellett épen nem feltűnő. Az évközben való, elég számos kilépésnek jórésze azonban önkéntes volt s többnyire családi viszonyokra vezethető vissza. Az ifjúsági istentiszteletet a protestáns tanuló ifjúságnak ebben az évben is Bereczky Sándor vallástanár tartotta a főgimnázium épületével szomszédos templomban. Az egyháziakon kívül megültük a szokásos iskolai és hazafias ünnepeket. A protestáns ifjúsággal május 14-én járult a tanári testület az Úrasztalához. Az ifjúsági egyesületekben élénk volt a tevékenység, miről az alább olvasható külön jelentései az egyesületeknek tesznek tanúbizonyságot. Egyebek közt a Dal- és Zeneegyesület m árcius 13-án igen sikerült koncertet tartott a főgimnázium dísztermében nagy és előkelő közönség előtt. A fővárosi színházak-

9 Bak a tanuló ifjúság számára rendezett külön előadásait a mi ifjúságunk is eléggé látogatta, külön napon vezettük az ifjúságot az Urániába. A tanulmányi kirándulások ez idén a fővárosra és kör- Byékére szorítkoztak. Dr. Kubacska András tanár az iskolai óv folyamán a VI. osztállyal ásvány- és kőzetgyűjtés, geologizálás céljából négyszer, a IV. a) és IV. b) osztállyal növénygyűjtés céljából nyolcszor, a II. b) osztállyal rovar- és növénygyűjtés céljából háromszor rándult ki a főváros környékére; a II. b) osztálylyal a néprajzi múzeumban is volt. Oppel Imre rajztanár műgyűjtemények és tárlatok megtekintésére szintén több ízben vezette a tanuló ifjúságot. Iskoláink hivatalos meglátogatásái-a a nm. vallás- és közoktatásügyi miniszter úr, úgy m int m ár évek hosszú során keresztül mélt. dr. Erődi Béla udv. tanácsos, tanker, főigazgató u ra t küldte ki, ki is a látogatást április hó 26., 27. és 28. napjain végezte, a szokásos értekezletet pedig április 29-én tartotta a tanári testület, nagyt. Kaczián János esperes úr, ns. dr. Mágocsy-Dietz Sándor iskolai első felügyelő úr és dr. Liedemann Erigyes egyházi főjegyző úr részvételével. A főigazgató úr a látottak-, hallottak- és tapasztaltakról általában kedvezően és megnyugtatóan nyilatkozott. A VIII. osztály évzáró vizsgálatai május 17., 18., 19. napjain voltak; az írásbeli érettségi vizsgálatokat május 25., 20., 27. napjain tartottuk; a szóbeli érettségi vizsgálatokat június 11., 12., 14, 15., 16. napjain. A szóbeli érettségi vizsgálatok elnökéül az egyházkerület főtiszt, püspöke nt. Kaczián János esperes urat, kormányképviselőnek a minisztérium nagys. Schneller István kolozsvári egyetemi ta n á r urat, az ő akadályoztatása folytán történt lemondása után pedig nagys. dr. Bombauer Em il c. főigazgató urat, a budapesti V. kér. áll. főreáliskola igazgatóját küldte ki. Az írásbeli vizsgálatokra főt. püspök úr a következő tételeket tűzte k i: 1. a magyar nyelvből: «Vörösmarty Mihály élete» ; 2. a latin nyelvből: Sallustius: bellum Catilinse X., XI. fejezet (kezdete: «séd ubi...., vége: victorise temperarent»); 3. a mennyiségtanból: a) algebrai tétel: 1. Szerkesszük meg a következő egyeneseket: 5

10 e, 1. i x y 4= 0, 2. x+ y 2 = 0, 3. m 2//-}-4=0, 4*. x - y -j-1 0. II. Mutassuk meg, hogy az egyenesek által meghatározott négyszög: trapéz. III. Számítsuk ki a trapéz csúcsainak koordinátáit. IV. Bizonyítsuk be, hogy a trapéz oldalainak középpontjai egyenközényt határoznak meg. V. Szerkesszük meg a trapéz átlóinak egyenleteit. b) Geometriai tétel Szerkesszük meg a következő köröket: x 1 ÍOx+y* 8í/= 1 6, x t -\-yi 16^=0. Mely pontokban metszik e körök a tengelyeket? Mi a körök középpontjait összekötő egyenes egyenlete? Határozzuk meg a körök metszési pontjainak koordinátáit. Az érettségi vizsgálatok eredményéről alább külön kim utatást közlünk. Az I VII. osztályok összefoglaló vizsgálatai június napjain mentek végbe. Az ösztöndíjak, jutalmak, pályadíjak és segélyek a következő tanulóknak osztattak k i: I. A Teleki-Bóth Johanna grófnő alapította ösztöndíj (70 70 kor.) Sass Gábor VIII., Fakla János, Moravcsik Gyula, Kilczer Gyula VII. oszt. tanulóknak. II. Az Egyesült Budapest Fővárosi Takarékpénztár ösztöndíját (200 kor.) Kilczer Gyula VII. oszt. tanulónak. III. A Nm. vallás- és közoktatásügyi miniszter úr Szlovák Lajos IV/a. oszt. tanulót egy 200 koronás Bésán-féle ösztöndíjban részesítette. IV. Az iskolafenntartó egyház Nt. képviselőtestülete az egyház kezelésében, illetőleg birtokában levő ösztöndíjakat a tanári testület ajánlatára a következő tanulóknak szavazta m eg: 1. A Loisch Eduárd és Ottilia szül. Melczer alapítványának évi kamataiból koronát Katona Endre VIII., Vámossy Lóránt VII., Markos Béla VI. és Klementisz Kálmán V. oszt. tanulóknak. 2. A Kunewalder Fülöp-féle ösztöndíjat (40 40 kor.) Singer Zsigmond VI. és Brooser Béla V. oszt. tanulóknak.

11 8. Az évi maturánsok ösztöndíját (90 kor.) Endrefí'y János VIII. oszt. tanulónak. 4. Az évi maturánsok ösztöndíjat (40 kor.) Ulbrich Gyula VIII. oszt. tanulónak. 5. A dr. Králik Lajos-féle ösztöndíjat (90 90 kor.) Előd Egon és Ligeti Kornél VIII. oszt. tanulóknak. 6. A Németh István tábornok alapította ösztöndíjat (84 kor.) Zimmermann Ferenc V. oszt. tanulónak. VIII. 7. A Zólyomi dr. Wágner Géza alapította ösztöndíjat (80 kor.) Bátor Elemér VIII. oszt. tanulónak. 8. A Glósius-féle koronát Blaskovics Ödön VIII. és Molnár János III/a. oszt. tanulóknak. 9. A Tuczentaller Sándor-féle 40 koronát Gertler Károly V. oszt. tanulónak. 10. A néhai Báth Géza emlékére alapított 40 koronás ösztöndíjat Czentner József VI. oszt. tanulónak. 11. Az ugyancsak Báth Géza emlékére alapított, s volt osztálytársai közt a legjobb mathematikusnak jutalmazására szánt 10 koronát Klein Ferenc VI. oszt. tanulónak. 12. A néhai Kornfeld György emlékére alapított 30 koronás ösztöndíjat Kovács Sebestyén Tibor VIII. oszt. tanulónak. 13. A dr. Székács József-féle három darab aranyat Benke Balázs IV/6. oszt. tanulónak. 14. A Bulyovszky Gyula-féle koronát a magyar nyelv tanulásában tanúsított buzgóságuk jutalmául Báth Zoltán VII., Vetsey Gyula III//;., Bereczky Endre ll/a., Scholtz Ernő II//;. és Lehotzky Kálmán I/a. oszt. tanulóknak. 15. A Schranz Andor-féle egy aranyat, mely az alapító levél értelmében jeles előmenetelű, példás magaviseleté VIII. oszt. tanulónak adandó, Busznyák Géza VIII. oszt. tanulónak. 16. A Bergl Gyula emlékére alapított 20 koronás ösztöndíjat Farkas László VI. oszt. tanulónak. 17. A dr. Schreyer Jakab által alapított 20 koronás ju ta l m at Kilczer Béla II/a. oszt. tanulónak. 18. A dr. Kari János-féle 10 frankos arany jutalmat Vecsei Jenő VI. oszt. tanulónak, a természetrajz tanulásában tanúsított buzgósága elismeréséül. 19. A dr. Ormai Lajos-féle 10 koronás jutalmat Kilczer Gyula VII. oszt. tanulónak, mint jó mathematikusnak. 7

12 8 20. A Steinacker Ödön-féle 10 koronás jutalm at a német nyelv szorgalmas tanulásáért Fejér Árpád VIII. oszt. tanulónak- 21. A Deutsch Oszkár-féle 10 koronás jutalmat, mely VIII. osztálybeli, a latin nyelvben kiváló tanulónak szól, Oesterreicber Sándor VIII. oszt. tanulónak. 22. A Lamm Dezső emlékére alapított 10 koronás jutalom Farkas György V. oszt. tanulónak ítéltetett oda, s az alapító levél értelmében január 19-én, Lamm Dezső halálának napján, adatott ki. 23. A Hampel Lajos emlékére alapított 12 koronát az alapító levél rendelkezése értelmében december 23-án, Hampel születése napján, adtuk ki karácsonyi ajándékul Endreffy János VIII. oszt. tanulónak. 24. A Tabitha jótékony nőegyesület ez idén is 20 koronát adományozott a szorgalom és jó magaviselet megjutalmazására, mely jutalom Pomozy Lajos VI. oszt. tanulónak ítéltetett oda. 25. A Döbrentey Gábor-féle egy aranyat az Arany Jánoskor tanár elnöke Oesterrecher Sándor VIII. oszt. tanulónak ítélte oda a körben tanúsított munkássága jutalm ául. 26. Az ifjúsági Dal- és Zeneegyesület jubileumi alapjának 20 koronás jutalomdíját Előd Egon VIII. oszt. tanuló kapja. 27. Egy névtelen jótevő jutalomdíját ( kor.) Eeidner Leodegár VII. és Bereczky Vilmos IV/b. oszt. tanulók kapják jeles rajzaikért. 28. A dr. Tóth Kálmán tanár vezetése alatt álló Ifjúsági Segélyző Egyesület ez idén is 550 koronát szavazott meg szegény sorsú, jó magaviseletű tanulók segélyezésére. Ebből az összegből kapott: koronát Kürtössy László VI. és Licskó Pál VII. oszt. tanuló; 70 koronát Levius Lajos V. oszt. tanuló; koronát Fakla János VII. és Dritomszky Károly I/a. oszt. tanuló; koronát Katona Zsigmond IV/a. és Hajtscb Emil Il/b. oszt. tanuló; koronát Újhelyi Gusztáv V., Gertler György III/a. és Héjjas Kálmán II/a. oszt tanuló; koronát Schuber László IV/b., Bulkay Lajos III/a. és Sebirger Lajos H/a. oszt. tanulók. 29. Az ifj. bojári Vigyázó Sándorféle nagyobb, 600 koronás ösztöndíjat Sass Gábor tiszta jelesen érett tanuló, a kisebb 360 koronás ösztöndíjat Katona Endre jelesen érett tanuló kapta meg.

13 30. Ugyancsak az érettségi vizsgálat után adatott ki a Weisz Artur-féle koronás jutalom Előd Egon, mint jó mathematikusnak és Varga Sándor m int jó fizikusnak. 31. A Tabitha jótékony nőegyesület által pályadíjul adományozott 10 koronás aranyra a vallástanár a következő tételt tűzte ki: Légy hű mindhalálig. Beérkezett öt pályamű, a díjat Prinner István I V/a. oszt. tanuló dolgozata nyerte el. 32. Az 1883-ban érettségit tett ifjak által alapított 30 koronás pályadíjra az 1908/1909. iskolai évre ez a feladat tűzetett ki: Az 1608-iki pozsonyi országgyűlés. A kitűzött határidőig egy pályamunka érkezett be, mely azonban a bírálat szerint sem alaki, sem tartalmi tekintetben nem felel meg azoknak a kivánalmaknak, melyeket az alapító levél kiköt s így a jutalom ezúttal ki nem adható. 33. Az Országos Közegészségi Egyesület, mely nagynevű alapítója emlékére évente felváltva több középiskolának egy-egv olyan tanulóját tünteti ki Fodor József-jutalomkönyvvel, aki az egészségtan tanulásában kiváló szorgalmat fejtett ki, ez idén gimnáziumunknak is juttatott ilyen jutalm at, melyet a szaktanár előterjesztése alapján Pajor Aladár VII. oszt. tanuló nyerte el. A kiosztott, illetőleg adományozott ösztöndíjak, jutalmak és pályadíjak összege 3710 korona. A tápintézetben 10 tanuló nyert ingyen ebédet. A tápintézet céljára Nt. Endreffy Jánosné úrnő élelmi szereket ajándékozott, miért hálás köszönetünket nyilvánítjuk. A tápintézet kiadása az 1908/1909. iskolai évben 1134 kor. 44 fillér. Az 1908/1909. iskolai esztendőben iskolánkat a nagylelkű pártfogók és tanügybarátok kisebb-nagyobb adományokkal tá mogatták, ösztöndíj-alapítványaink száma is gyarapodott egy igen jelentékeny új alapítvánnyal. Könyveket ajándékoztak : a Franklin-Társulat igazgatósága négy darab iskolai könyvet az ifjúsági segélyző egyesület könyvtárának; az orsz. statisztikai hivatal a Címtár évi folyamát, Kruspár Sándorné 64 darab értékes könyvet és több füzetet, dr. Mágocsy-Dietz Sándor iskolai első felügyelő úr 34 füzetet az iskolai könyvtárnak, a Nm. vallásés közoktatásügyi miniszter úr az általa kiadott. A közoktatásügy Magyarországon, Budapest, című füzetet ugyanazon könyvtárnak. A szertárakat gyarapították: Kund Pál úr, aki egy kisebb csiga- és ásványgyűjteményt ajándékozott a természet 9

14 10 rajzi szertárnak és Maróthi Fürst Bertalan udvari tanácsos úr, aki egy 360 korona árú készüléket ajándékozott a fizikai szertárnak. Egyéb ilynemű adományok alább a szertárak külön kim utatásaiban olvashatók. A pénzbeli adományokról a következőkben adunk számot. Strasser Sándor úr újabb 300 koronával gyarapította az alumneum alaptőkéjét; a Budapesti Hírlap kiadóhivatala részéről 100 korona érkezett a főgimnázium javára; a főgimnázium épületében a szertárak kibővítése céljából szükségessé vált pótépítés költségeire Kéler Napoleon úr 2000, Kéller Terézia úrnő 400 koronát adományoztak; az idén megtartatni szándékolt országos ifjúsági tornaversenyben való részvételünk költségeire dr. Zsigmondy Jenő közfelügyelő úr 100 koronát adományozott, mely összeg a tornaverseny elmaradása folytán a jövőben felmerülhető hasonló természetű iskolai szükséglet fedezésére az egyház pénztárába tétetett le. A Tabitha jótékony nőegyesület hat szegénysorsú tanulót látott el téli ruhával. Az ifjúsági Segélyző Egyesületnek adományoztak: A Pesti Hazai Első Takarékpénztár Egyesület 200 koronát; az Egyes. Budap. Főv. Takarékpénztár 100 koronát; a Magy. Orsz. Iiözp. Takarékpénztár 50 koronát; báró Kornfeld Ferenc III. oszt. magántanuló 10 koronát; az évben érettségi vizsgát tett volt iskolatársak adománya (már másodízben) 200 k o r.; Knoblauch Sándor úr adománya 100 kor.; Bátz László tanár úr adománya kor. ; a III. b) o. külön adománya kor. Az iskolaügy iránt való meleg érdeklődésnek és a tanulóifjúság érdekei iránt való jóakaratnak megnyilatkozása az az alapító levél, mellyel Loisch Eduárd úr Őnagysága főgimnáziumunkban egy 10,000 koronás ösztöndíj-alapítványt létesített. Az alapító levélnek az alapító intencióját kifejező részét ideigtatjuk. «ALAPÍTVÁNYI OKLEVÉL, mely által ón alulírt saját nevemre és boldogult nőm Loisch szül. Melczer Ottilia nevére a budapesti deáktéri ág. hitv. ev. testvéregyházak főgimnáziuma javára örök alapítvány létesítek, a következő módozatokkal és pontosan teljesítendő rendelkezé- 8eimmel :

15 II 1. Az alapítvány cím e: Loisch Eduard és Ottilia szül. Melczer alapítványa, alapítványi hatósága pedig: a budapesti deáktéri ág. bitv. ev. testvéregyházak képviselőtestülete legyen. 2. Alapítványom alaptőkéjét az Egyesült budapesti fővárosi takarékpénztárnak öt darab, egyenként 2000 koronáról, összesen tehát 10,000, azaz tízezer koronáról névlegesen szóló, évi május 1-éiől folyó, félévenként minden következő november 1-én és május 1-én esedékes kamatszelvényekkel, valamint egy-egy szelvényutalvánnyal is ellátott óvadék- és biztosítékképes, adómentes, kötményezett és kisorsolandó 4%-os zálogleveleiben, díj- és költségmentes megőrzésre, elkülönített alapítványszerű kezelésre és nyilvántartásra, ezen alapítványi oklevelemmel együtt a budapesti deáktéri ág. hitv. ev. testvéregyházaknak azon határozott kikötésemmel adtam által, hogy alapítványom tőkéje és járuléka sem részben, sem egészben semmi körülmények között és semmi szín alatt megterhelhető, kölcsönadható, beruházható, elidegeníthető, s egyáltalában az alapítványi rendeltetésétől elvonható, s ezen oklevelem határozmányaitól eltérő bármely más célra fordítható ne legyen soha. (A 3-ik és 4-ik pont az értékpapírok kezelésére vonatkozik.) D. Az alapítvány tulajdonát képező minden értékpapírok után évenként május 1-től április 30-ig bezárólag járó egy évi szelvénykamatok együttes összege egészben, vagy egyenként legalább 100 koronát tevő részösszegekben a budapesti ág. hitv. ev. főgimnázium tanári kara által lehetőleg egyhangúlag, különben pedig egyszerű szótöbbséggel a szavazatok egyenlősége esetében az elnök szavazata döntvén minden iskolai óv végén nemzetiségre, vallásfelekezetre, családi, anyagi és testi körülményekre való tekintet nélkül és részrehajlatlanul, a budapesti ág. hitv. ev. főgimnázium egy vagy több legszorgalmatosabb, tanulmányi előmenetelben legjelesebb, iskolai dolgozataiban,

16 12 valamint a helyes- és szépírásban is legkitűnőbb, a magyar nyelvben legjártasabb és a jó magaviseletben és erkölcsiségben legkiválóbb tanítványának, mint ösztöndíj adományoztassók és az iskolai évet záró ünnepélyen készpénzben kifizettessék; ösztöndíjazásra egyenlően minősített tanulók között az ösztöndíj egész- vagy részösszege egyenlően lévén felosztandó.» A kegyes adományokért és a nagylelkű alapítványért hálás köszönetünket nyilvánítjuk. Tanuló ifjúságunk a messinai földrengés által sújtottak segélyezésére a maga körében gyűjtést indított, melynek eredménye osztályonként: Ifa. oszt. 19; l/b. oszt. 18*30; II/a. oszt. 21*88; H/b. oszt ; IIIla. oszt ; III/b. oszt. 15; IYla. oszt. 42; IV/6. oszt ; V ; VI. oszt. 40; VII. oszt. 11; VIII. oszt. 23 korona, összesen 257 korona 66 fillér. A Petőfi Társaság által a Petőfi Ház javára kibocsátott sorsjegyekből tanuló ifjúságunk 86 darabot vásárolt, vagyis a kegyeletes célt 86 koronával mozdította elő. A múlt iskolai esztendőben a felvidékre rendezett kirándulásban részt vett tanulók (lásd: Értesítő, 1907/1908. évről, la p ja kirándulási költségekből megmaradt összeg felét, 56'08 koronát a tanári árvaalapnak, másik felét, 56 koronát pedig a tanulók utazási alapjának engedték át. Az utazási alap összege ezen adománnyal együtt, a kamatokat nem számítva, 889 korona 74 fillér. A tanulók egészségi állapotáról az iskolaorvos és egészségtantanár a következőket je le n ti: A tanulók egészségi állapota a lefolyt évben is kedvező volt. Haláleset nem fordult elő. Ragadós fertőző betegség miatt 15 tanuló volt hatóságilag kitiltva. (Ezek közül 12 vörheny, 1 kanyaró és 2 bárányhimlő miatt.) Ezeken kívül még 36 egészséges tanuló volt a lakásán előfordult fertőző betegség miatt kitiltva. Szigorúan ügyeltünk arra, hogy a ragadós betegség miatt kitiltottak csakis a fertőző képesség megszűntét igazoló hatósági orvosi bizonyítvánnyal jöhessenek újból az iskolába. Ragadós szembetegséget (különösen trachomát) egy esetben sem észleltünk.

17 Az újraoltásra kötelezett tanulók közül azokat, akik újraoltásukról más úton nem gondoskodtak, (számszerűit 19-et) az iskolaorvos az egyházi hatóság által megállapított 2 korona oltási díj ellenében május 3-án beoltotta. A torna alól felmentettek száma az utóbbi években megszokott mértéket az idén sem haladta meg. Az iskola épületében és berendezésében egészségi szempontból lényegesebb változás a m últ évhez képest nem történt- 13

18 I t TANÁRI TESTÜLET S AZ ELŐADOTT TANTÁRGYAK. A tanár neve Bereezky Sándor r. tanár Galli Lajos r. tornatanító Góbi Imre r. tanár Gretzmachcr Jenő r. tanái- Dr. llazay Olivér h.tanár Dr. llittrich Ödön r. tanár Dr. Kliment Jenő r. tanár Kovács János r. tanár Dr.Kubacska András r. tanár Loisch János r. tanár Mikola Sándor r. tanár Morascher Hugó zenetanár Oppel Imre r. tanár Rátli Arnold r. tanár Rátz László r. tanár Tantárgy és osztály Heti I óraszám 1 Jegyzet Vallástan: I-V III. 18 Exhortator. Az ifjúsági gyámegylet elnöke. Testgyakorlás : I VIII. Vívás: III v n i. Játék: I VIII. 2 2 Történet: VI, VII. 6 A főgimnázium igazgatója. Magyar nyelv: Illa, VIII. Német nyelv : Illa, VI, VIII. 17 Magyar nyelv : IVb, V. Német nyelv: IVa, IVb, V. Görögpótló irodalom: V. Latin nyelv: IVb, VI. Görög nyelv: VI. 16 Latin nyelv : Ha, VIII. Görög nyelv: VIII. Torna: Ila. Magyar nyelv: Ilb, VI. Latin nyelv: Ilb. Görögpótló irod. VI. Természetrajz: VI, IVa, IVb, Ilb. Földrajz: Ilb. Szépírás : la, Ilb. Magyar nyelv : VII, la, Ib. Német nyelv: VII. Görögpótló irodalom: VII. Számtan : la. Mértan: la. Matematika: V, VII. Fizika: VII. A Illa. osztály főnöke. Az «Arany János» önképzőkör tanár-elnöke. A gyorsírás tanítója. 19 Az V. osztály főnöke. 19 A IVb. osztály főnöke. A class.-phil. és történetföldrajzi szertár őre. A VIII. osztály főnöke. Az ifjúsági könyvtár és az éremgyüjtemény őre. 17 A 11b. osztály főnöke Ének la IVa, Ib IVb. 8 Görögöt helyettesitő rajz: V, VI, VII, VIII. Mértan: Ha, Ilb, IVb. Szépírás: Ha. Számtan: Ib, Illa. Mértan: Ib. Illa, IVa. Földrajz: IVa. Mennyiségtan : VI, VIII. Algebra: IVa, IVb. Számtan: Ilb A természetrajz! szertár őre. A Segélyegylet könyvtárának kezelője. A modern, irod. szertár és az irod. osztálykönyvtár őre. A fizikai szertár őre. Az la. osztály főnöke. A dal- és zene-egyesület karnagya. A szabadkézi rajzszertár őre. A dal- és zeneegyesület tanár-elnöke. Az Ila. osztály főnöke. A VI. osztály főnöke. A mértani szertár őre. A tanári özvegy- és árvaegyesület pénztárosa.

19 _ 1 A tanár neve Tantárgy és osztály P-i g Dr. Serédi Lajos r.. tanár Sulek József r. tanár Dr. Szigethy Lajos r. tanár Dr. Szolár Ferencz r. tanár Dr. Tóth Kálmán r. tanár Ulbrich Sándor r. tanár Weber Rudolf r. tanár Magyar nyelv: IYa. Latin nyelv: IVa. Történelem: IVa. Görögpótló Írod.: VIII. Bevezető a filozófiába: VIII. Földrajz : la, Illb. Számtan Ha, Illb. Mértan: Illb. Fizika: VIII. Történelem : Illa, Illb, IVb, VIII. Magyar nyelv: Ila. i Magyar nyelv: Illb. Latin nyelv: Hlb, V. Görög nyelv: V. l ' Latin nyelv: Illa, VII. Görög nyelv: VII. 16 Természetrajz: la, lb, Ila, V. Földrajz : Ib, Ila. Szépírás: Ib. Latin nyelv: la, Ib. Német nyelv: Illb. 16 i Jegyzet 15 A IVa. osztály főnöke. A fögimn. tanári értekezletek és az iskolabizottság jegyzője. 2 1 A Illb. osztályfőnöke. A főgimn. könyvtárosa. A Segély-egylet tanár-elnöke. A VII. osztály főnöke. 16 Az Ib. osztály főnöke. Az egészségtant a VII. osztályban, heti egy órában dr. Bexheft Ármin iskolaorvos és egészségtan-tanár tanította. Klaniczay Sándor gyakorló tanár a latin nyelvből Dr. Hittricli Ödön, a magyarból Loisck János tanár vezetése mellett végzett tanítási gyakorlatot. A nem protestáns tanulók vallástanárai: főt. Izsói Alajos r. k., főt. Zékány Gyula, g. kath. és dr. Fényes Mór, izr. hitoktató urak voltak. 1

20 A TANÁROK IRO D ALM I MŰKÖDÉSE AZ ISK. ÉVBEN. Bereczky Sándortól megjelent: Keresztyén Egyház Rövid Története középiskolák alsó osztályai számára Kókai Lajosnál VI. kiadásban. Dr. Hittrich Ödöntől megjelent egy latin szókönyv és néhány kisebb cikk. Mikola Sándortól megjelentek a következő értekezések és cikkek : A történeti Kepler vonatkozással Az Ember Tragédiájára (Beöthy Album). A modern természetfilozófia képviselői: I. Henry Poincaré; II. Heinrich Hertz; III. Faraday és Maxwell. A természetfilozófia problémái. A középiskolai matematikai és természettudományi oktatás reformja (Uránia). Egyetemes készülék a gázok és gőzök tulajdonságainak demonstrálására. Készülék a vízvezetéki nyomás mérésére stb. Készülék a levegő melegedési módjának bemutatására. Az elektrosztatikai tér erővonalainak bemutatása (Mathematikai és Physikai Lapok). A középiskolai matematikai oktatás reformja ügyében kiküldött bizottság üléseiről szóló referátumok (Orsz. Középisk. Tanáregyesületi Közlöny). Továbbá Beke Manóval együtt szerkesztette «A középiskolai matematikai oktatás reformja» című könyvet. Rátz László szerkesztette a Középiskolai Math. Lapokat; írt egy cikket a függvények és az infinitesimális számítás elemeinek tanításáról a középiskolában. Weber Rudolftól megjelent néhány cikk a népisme köréből, továbbá egy könyvismertetés (a Szepesváraljai ev. egyh. története Szón tág Sándortól) és a népdal története című tanulmány a «Szepesi Hiradó»-ban és a «Karpathen-Post»-ban.

21 A TANANYAG ÉS A TANKÖNYVEK AZ EGYES OSZTÁLYOKBAN. I. a) és b) osztály. Vallás, li. 2 óra. 0 -szövetségi történetek : A legrégibb emberekről. Izrael népének ősapáiról. A bírákról és királyokról. Izrael népe a fogság után. Keresztyén ünnepek. Perikopák. Énekek és imádságok. Tankönyv: Bereczky Bibliaismertetése. Latin nyelv, b. 6 óra. Olvasmány : Bóma alapítása. Ulixes kalandjai. Közmondások. Nyelvtan: névhajlítás. A melléknevek fokozása. Számnevek. Névmások. Határozók. Praepositiók. Igeragozás az álszenvedő igék kivételével. Kéthetenként írásbeli dolgozat. K. k. Hittrich Ödön: Latin nyelvtan és olvasókönyv L Magyar nyelv, h. 5 óra. Olvasmányok: népmesék és népmondák, történeti elbeszélések, rajzok a magyar nép életéből; költemények könyv nélkül. Nyelvtan: az egyszerű mondat és részei, az alaktan és hangtan elemei. Beszédgyakorlatok, kéthetenkint iskolai dolgozat. K. k. Góbi Im re: Magyar Olvasókönyv I., Magyar Nyelvtan I. Természetrajz, h. 2 óra. A növények termőhelyei. Fontosabb gyümölcsformák. Az ember. Házi állatok. Az ember lakása közelében, a mezőn és az erdőn élő emlős állatok. A tavaszi flóra közönségesebb növényein az organografiai alapfogalmak begyakorlása. Házi szárnyasok. T. k. Paszlavszky József: Kis Természetrajz I. rész. Földrajz, h. 3 óra. A földrajzi alapfogalmak begyakorlása után Magyarország részletes földrajza: Budapest leírása; a Nagy-Alföld, a Kis-Alföld, a Dunántúli-Dombvidék, az Északnyugati, Északkeleti és Délkeleti Felföld, Horvát-Szlavonország hegy- és vízrajza, éghajlata, terményei, lakósai, nagyobb helységei a megyék szerint. Fiume és környéke. Térképvázlatok. K. k. Lasz Samu: Földrajz I. Kogutowicz Manó: Középiskolai földrajzi atlasz I. Számtan, h. 4 óra. A négy alapművelet egész számokkal, tizedes és közönséges törtekkel. Hosszúság-, terület-, ür-, súly- és időmérés. A számok oszthatósága. Legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többes. K. k. Beke Manó: Számtan. Értesítő évről.

22 18 Mértani rajz, h. 3 óra. A planimetria elemei szemléleti úton. Diszítményi rajzok. K. k. Szuppán-Szirtes : Planimetriai alaktan. Ének, h. 1 óra. A vonalrendszer, segédvonalak. Hangjegyek ismertetése és azok időmértéke. Szünetjelek. A Vi és 3A-es ütenyszám. A g kulcs. A helyes éneklés főbb szabályai. Lélekzetvételi jegy. Ligatura, pont. A hangjegyek ütemes olvasása és éneklése a C dur skála öt hangterjedelmében. Egyházi és világi dalok. Tankönyv: Erődi és Szent-Gály: «Módszeres Enektan I.» Szépírás, h. 1 óra. Magyar írás. Testgyakorlat, h. 2 óra. Szabadgyakorlatok: alapállás, sorakozás, igazodás, fordulatok. Járás helyben, utánlépéssel. arc- és oldalsorban, meghatározott számú lépés kivitele. Menetelés a lépés megtámasztásával lábujjhegyen előre hátra. Karmozdulatokkal végre a szabatos járás. Fejvetés. Lépő, keresztezett, terpesz és guggoló állás, kitörés hátra és előre. Törzshajlítás előre, hátra és oldalt előre egészen a négykézlábállásig. Törzsfordítás és lendítés. Karlendítések, kartartások s karütések. Lábemelés, sarokemelés, alapállásban guggolás és lábujjhegyre emelkedés ütemre. Keresztezett állásban lassú leereszkedés törökös ülésbe és felállása, kar segítsége nélkül. Guggolásból páros térdig ereszkedés, úgyszintén kitörésből egy térdre, ezekben törzshajlítás hátra kartartásokkal és lendítésekkel. Négykézláb állásból mellső fekvő támasz ebben nyakhajlítás, váltogatott karemelés, lábemelés és hajlítás a mellre. Társas gyakorlatok: lovagló ülés, talicskázás. Kitartó futás. A helyes lélegzetvételre való szoktatás 3 4 percig. Versenyfutás. Birkózás! előgyakorlatok. Birkózás meghatározott fogással, birkózás a botért. Bendgyakorlatok: visszakozás. Párok alakítása. Fejlődés 3-as és 4-es sorokba. Köralakítás. Szakaszba való fejlődés 2 ütemre. Kettősrendek. Szertornázás mint osztálytorna. Játékok: Szökdelő kör. Péter hol vagy? Körfutás. Féltek a muszkától? Fej vagy írás. Fogoly, tolvajtíző. A füleslabda előgyakorlatai. Játékóra: Szerda délután V23 4-ig. II. a) és b) osztály. Vallás, h. 2 óra. Új-szövetségi történetek: Jézus élete, tanítása és csodatettei. Az apostolokról és irataikról. Pál hittérítő útjai. Egyházi énekek és imádságok. Biblialolvasás. Tankönyv: Bereczky: Bibliaismertetése. Latin nyelv, h. 6 óra. Olvasmányok a római királyok történetéből. Bészletek magyar krónikákból. Mesék. Az első osztály nyelvtani anyagának ismétlése és kibővítése. Passivum. Deponens igék. Az igék

Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam

Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam 1. félév Gondolkozás, számolás - halmazok, műveletek halmazokkal, intervallumok - racionális számok, műveletek racionális számokkal, zárójel

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Matematika Évfolyam: 7 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: Gondolkodási

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Matematika szóbeli érettségi témakörök 2016/2017-es tanév őszi vizsgaidőszak

Matematika szóbeli érettségi témakörök 2016/2017-es tanév őszi vizsgaidőszak Matematika szóbeli érettségi témakörök 2016/2017-es tanév őszi vizsgaidőszak Halmazok Halmazok egyenlősége Részhalmaz, valódi részhalmaz Üres halmaz Véges és végtelen halmaz Halmazműveletek (unió, metszet,

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET 9.B OSZTÁLY FIZIKA TAGOZAT HETI 6 ÓRA, ÖSSZESEN 216 ÓRA

MATEMATIKA TANMENET 9.B OSZTÁLY FIZIKA TAGOZAT HETI 6 ÓRA, ÖSSZESEN 216 ÓRA MATEMATIKA TANMENET 9.B OSZTÁLY FIZIKA TAGOZAT HETI 6 ÓRA, ÖSSZESEN 216 ÓRA A TÁMOP 3.1.4. EU-s pályázat megvalósításához a matematika (9. b/fizika) tárgy tanmenete a matematika kompetenciaterület A típusú

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA. 9. Nyelvi előkészítő osztály

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA. 9. Nyelvi előkészítő osztály MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség 2013. 01. 01. kezdete: Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 MATEMATIKA

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 Az intézmény névváltozásai: - Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868 1955 Az intézmény névváltozásai: Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

FŐGIMNÁZIUM A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANG. ÉRTESÍTŐJE GÓBI IMRE BUDAPEST. a z 1907/1908-i k i i s k o l a i é v r ő l. FRANKLIN-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA

FŐGIMNÁZIUM A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANG. ÉRTESÍTŐJE GÓBI IMRE BUDAPEST. a z 1907/1908-i k i i s k o l a i é v r ő l. FRANKLIN-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANG. FŐGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE a z 1907/1908-i k i i s k o l a i é v r ő l. KÖZZÉTESZI GÓBI IMRE IGAZGATÓ. BUDAPEST FRANKLIN-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA 1908. A BUDAPESTI ÁG. H. EVANG.

Részletesebben

A TOLNA-BARANYA-SOMOGYI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZMEGYE ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT BONYNÁPI FŐGIMNÁZIUMÁNAK ÉRTESÍTŐJE AZ 1911/912-IK TANÉVRŐL.

A TOLNA-BARANYA-SOMOGYI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZMEGYE ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT BONYNÁPI FŐGIMNÁZIUMÁNAK ÉRTESÍTŐJE AZ 1911/912-IK TANÉVRŐL. A TOLNA-BARANYA-SOMOGYI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZMEGYE ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT BONYNÁPI FŐGIMNÁZIUMÁNAK ÉRTESÍTŐJE AZ 1911/912-IK TANÉVRŐL. KÖ ZZÉ T E SZ I: GYAüOG ISTVÁN IGAZGATÓ. ( * {< Üj a jp j NYOMATOTT

Részletesebben

Matematika. 9.osztály: Ajánlott tankönyv és feladatgyűjtemény: Matematika I-II. kötet (Apáczai Kiadó; AP-090803 és AP-090804)

Matematika. 9.osztály: Ajánlott tankönyv és feladatgyűjtemény: Matematika I-II. kötet (Apáczai Kiadó; AP-090803 és AP-090804) Matematika A definíciókat és tételeket (bizonyítás nélkül) ki kell mondani, a tananyagrészekhez tartozó alap- és közepes nehézségű feladatokat kell tudni megoldani A javítóvizsga 60 -es írásbeliből áll.

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.A, 9.D. OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT ÖSSZ: 148 ÓRA

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.A, 9.D. OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT ÖSSZ: 148 ÓRA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító ME-III.1./1 2 Azonosító: Változatszám : Érvényesség kezdete: Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK-DC-2013 2013. 09. 01. MATEMATIKA

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból 2016 / tanév

Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból 2016 / tanév 9. évfolyam I. Halmazok Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból 2016 / 2017. tanév 1. Halmaz, részhalmaz fogalma, részhalmazok száma, jelölések 2. Intervallumok 3. Halmazműveletek

Részletesebben

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola 2016/2017 1.A pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tantárgyfelosztáshoz Szám Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tantárgyfelosztás

Részletesebben

Matematika tanmenet 12. osztály (heti 4 óra)

Matematika tanmenet 12. osztály (heti 4 óra) Matematika tanmenet 12. osztály (heti 4 óra) Tankönyv: Ábrahám Gábor Dr. Kosztolányiné Nagy Erzsébet Tóth Julianna: Matematika 12. középszint Példatárak: Fuksz Éva Riener Ferenc: Érettségi feladatgyűjtemény

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA - számfogalom húszas számkörben - nyitott mondatok, hiányos műveletek, relációk - egyszerű szöveges feladatok - összeadás, kivonás, bontás, pótlás

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET. 9. osztály. 4 óra/hét. Budapest, 2014. szeptember

MATEMATIKA TANMENET. 9. osztály. 4 óra/hét. Budapest, 2014. szeptember MATEMATIKA TANMENET 9. osztály 4 óra/hét Budapest, 2014. szeptember 2 Évi óraszám: 144 óra Heti óraszám: 4 óra Ismerkedés, év elejei feladatok, szintfelmérő írása 2 óra I. Kombinatorika, halmazok 13 óra

Részletesebben

TANMENET. Matematika

TANMENET. Matematika Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium 6800 Hódmezővásárhely, Szőnyi utca 2. Telefon: +36-62-241-703 www.bgrg.hu OM: 029736 TANMENET Matematika 2016/2017 9. B tagozat Összeállította:

Részletesebben

BONYNÁPI FŐGIMNÁZIUMÁNAK

BONYNÁPI FŐGIMNÁZIUMÁNAK A TOLNA-BARANYA-SOMOGYI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZMEGYE ÁLLAMILAG SE G ÉL Y E Z E T T BONYNÁPI FŐGIMNÁZIUMÁNAK Ér t e s ít ő j e AZ 1910 911-1K TANÉVRŐL. KÖZZÉ T E S Z I: GYBüOG ISTVÁN IGAZGATÓ. NYOMATOTT RRUBITSCHEK

Részletesebben

MATEMATIKA EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI (TÉTELEK) 2005

MATEMATIKA EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI (TÉTELEK) 2005 2005 1. * Halmazok, halmazműveletek, nevezetes ponthalmazok 2. Számhalmazok, halmazok számossága 3. Hatványozás, hatványfüggvény 4. Gyökvonás, gyökfüggvény 5. A logaritmus. Az exponenciális és a logaritmus

Részletesebben

ÉRTESÍTŐJE F Ő G I M N Á Z I U M Á N A K ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT A TOLNA-BARANYA-SOMOGYI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZMEGYE. Az 1913/914-ik TANÉVRŐL.

ÉRTESÍTŐJE F Ő G I M N Á Z I U M Á N A K ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT A TOLNA-BARANYA-SOMOGYI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZMEGYE. Az 1913/914-ik TANÉVRŐL. A TOLNA-BARANYA-SOMOGYI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZMEGYE ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT B O N Y H Á P I F Ő G I M N Á Z I U M Á N A K ÉRTESÍTŐJE Az 1913/914-ik TANÉVRŐL. K Ö Z Z É T E S Z I: G Y A L O G IS T V A f l IGAZGATÓ.

Részletesebben

Érettségi előkészítő emelt szint 11-12. évf. Matematika. 11. évfolyam. Tematikai egység/fejlesztési cél

Érettségi előkészítő emelt szint 11-12. évf. Matematika. 11. évfolyam. Tematikai egység/fejlesztési cél Emelt szintű matematika érettségi előkészítő 11. évfolyam Tematikai egység/fejlesztési cél Órakeret 72 óra Kötelező Szabad Összesen 1. Gondolkodási módszerek Halmazok, matematikai logika, kombinatorika,

Részletesebben

Az osztályozóvizsgák követelményrendszere 9. évfolyam

Az osztályozóvizsgák követelményrendszere 9. évfolyam Az osztályozóvizsgák követelményrendszere 9. évfolyam Kombinatorika, halmazok Összeszámlálási feladatok Halmazok, halmazműveletek, halmazok elemszáma Logikai szita Számegyenesek intervallumok Algebra és

Részletesebben

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása 1. sz. melléklet Melykóné Tőzsér Judit iskolai könyvtári szakértő véleménye alapján módosítva 2005. jan. 5-én. Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása Az iskolai könyvtár gyűjtőkörének alapelvei A Könyvtár

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Függvény fogalma, jelölések 15

Függvény fogalma, jelölések 15 DOLGO[Z]ZATOK 9.. 1. Függvény fogalma, jelölések 1 1. Az alábbi hozzárendelések közül melyek függvények? a) A magyarországi megyékhez hozzárendeljük a székhelyüket. b) Az egész számokhoz hozzárendeljük

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Verebi Végh János Tagiskolája 2477 Vereb, Berényi u.4.. OM: 030175 2015/2016. tanév 1.

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA. tankönyv ötödikeseknek. címû tankönyvéhez

TANMENETJAVASLAT. Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA. tankönyv ötödikeseknek. címû tankönyvéhez TANMENETJAVASLAT Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA tankönyv ötödikeseknek címû tankönyvéhez A heti 3 óra, évi 111 óra B heti 4 óra, évi 148 óra Javaslat témazáró dolgozatra: Dr. Korányi Erzsébet: Matematika

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 12.E ÉS 13.A OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 31 HÉT/ ÖSSZ 124 ÓRA

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 12.E ÉS 13.A OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 31 HÉT/ ÖSSZ 124 ÓRA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség 2013. 09. 01. kezdete: Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 MATEMATIKA

Részletesebben

6. OSZTÁLY. Az évi munka szervezése, az érdeklõdés felkeltése Feladatok a 6. osztály anyagából. Halmazok Ismétlés (halmaz megadása, részhalmaz)

6. OSZTÁLY. Az évi munka szervezése, az érdeklõdés felkeltése Feladatok a 6. osztály anyagából. Halmazok Ismétlés (halmaz megadása, részhalmaz) 6. OSZTÁLY Óraszám 1. 1. Az évi munka szervezése, az érdeklõdés felkeltése a 6. osztály anyagából Tk. 13/elsõ mintapélda 42/69 70. 96/elsõ mintapélda 202/16. 218/69. 2 3. 2 3. Halmazok Ismétlés (halmaz

Részletesebben

Osztályvizsga Évfolyam: 12. Írásbeli Időtartam 240p Próbaérettségi

Osztályvizsga Évfolyam: 12. Írásbeli Időtartam 240p Próbaérettségi A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK MAGYAR IRODALOMBÓL A tanulmányok alatti vizsgák szerkezete és az értékelés elvei Osztályozóvizsga Írásbeli Szóbeli Időtartam 60p 10p Aránya az értékelésnél 70% 30% A vizsga

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Pótvizsga Feladatsor 9. évf.

Pótvizsga Feladatsor 9. évf. Pótvizsga Feladatsor 9. évf. A pótvizsga feladatsora a tanév tananyaga és a tanév során tanultakból áll. A feladatok sorrendjét a szaktanár jelöli ki a pótvizsga napján. A tanuló a pótvizsgát akkor kezdheti

Részletesebben

SULINOVA PROGRAMTANTERVÉHEZ ILLESZKEDŐ TANMENET 9. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA

SULINOVA PROGRAMTANTERVÉHEZ ILLESZKEDŐ TANMENET 9. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA 1 SULINOVA PROGRAMTANTERVÉHEZ ILLESZKEDŐ TANMENET 9. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA Heti óraszám: 3 Éves óraszám: 37 x 3 = 111 A tanmenet 101 óra beosztását tartalmazza. A dolgozatok írása és javítása 10 órát foglal

Részletesebben

Osztályozó és Javító vizsga témakörei matematikából 9. osztály

Osztályozó és Javító vizsga témakörei matematikából 9. osztály Osztályozó és Javító vizsga témakörei matematikából 9. osztály 1. félév 1. Kombinatorika, halmazok Számoljuk össze! Összeszámlálási feladatok Matematikai logika Halmazok Halmazműveletek Halmazok elemszáma,

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként. testnevelés szakos tanár

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként. testnevelés szakos tanár KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként Pedagógus végzettsége: biológia- testnevelés szakos tanár magyar nyelv és irodalom szakos tanár, felsőfokú informatikai végzettség testnevelés

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Magyar irodalom. 1. A görög színjátszás kialakulása, mûködése. Szophoklész: Antigoné

Magyar irodalom. 1. A görög színjátszás kialakulása, mûködése. Szophoklész: Antigoné A középszintû érettségi vizsga témakörei (szóbeli) Magyar irodalom (Színház és drámatörténet) 1. A görög színjátszás kialakulása, mûködése. Szophoklész: Antigoné 2. Az angol reneszánsz színház kialakulása

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A Matematika 9. évfolyam 1. félév ESZKÖZÖK Matematika A 9. évfolyam 1. modul 1.1 dominó { 5-re végződő páros számok } { az x < 0 egyenlet megoldásai } { a Föld holdjai }

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 11B OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 11B OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség 2013. 09. 01. kezdete: Oldal/összes: 1/5 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 MATEMATIKA

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam 2 Tantárgyi struktúra és óraszámok A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 11. évfolyam

Részletesebben

2. tétel Egész számok - Műveletek egész számokkal. feleletvázlat

2. tétel Egész számok - Műveletek egész számokkal. feleletvázlat 1. tétel Természetes számok tízes számrendszer műveletek és tulajdonságaik Természetes számok, jele, jelölések, ábrázolása számegyenesen műveletek a természetes számok halmazán belül Tízes számrendszer

Részletesebben

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma.

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 9.évfolyam 1. Mi a Biblia? Két fő része? Ismertessen egy-egy történetet részletesen! 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 3. Homéroszi eposzok:

Részletesebben

2. A tordai középtanodáröl.

2. A tordai középtanodáröl. 2 3 4 ISKOLAI ÉRTESÍTŐ. 234 lóknak a mivelődlietésre s az önerején való kiképzésre szép alkalom van nyílva. Vajha az ifjúság kellően tudná méltányolni e kedvező körülményt s teljes erejökből egyen-egyen

Részletesebben

A természetismeret II. kurzus teljesítésének követelményei

A természetismeret II. kurzus teljesítésének követelményei A természetismeret II. kurzus teljesítésének követelményei Oktató Dávid János főiskolai docens Elérhetőségek: E-mail: davidjanos@gmail.com Tel.: 82/505-844 belső mellék: 5706 Szoba: Új tanügyi épület 126.

Részletesebben

2016/2017. Matematika 9.Kny

2016/2017. Matematika 9.Kny 2016/2017. Matematika 9.Kny Gondolkodási módszerek 1. Számhalmazok: N, Z, Q, Q*, R a számhalmazok kapcsolata, halmazábra 2. Ponthalmazok: o 4. oldal K I. fejezet: 172-178., 180-185., 191. feladat távolsággal

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

Hajdu Anita. A Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium története a dualizmus korában

Hajdu Anita. A Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium története a dualizmus korában Hajdu Anita A Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium története a dualizmus korában A dolgozat témájául a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium dualizmuskori történetét választottam.

Részletesebben

2013/14. tanév Versenynaptás és a tanév rendje

2013/14. tanév Versenynaptás és a tanév rendje Dátum: Nap: Óra: Esemény: Szeptember 2. hétfő 8:00 Tanévnyitó ünnepély, első osztályosok fogadása 9. hétfő 17:00 Alsó tagozatos szülői értekezlet 10. kedd 17:00 Felső tagozatos szülői értekezlet 13. péntek

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA. Tankönyv nyolcadikosoknak. címû tankönyveihez

TANMENETJAVASLAT. Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA. Tankönyv nyolcadikosoknak. címû tankönyveihez TANMENETJAVASLAT Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA Tankönyv nyolcadikosoknak címû tankönyveihez 8. OSZTÁLY Óraszám 1. 1 2. Halmazok ismétlés Tk. 6/1 5. Gyk. 3 6/1 10. 2. 3 4. A logikai szita Tk. 9 10/6 20.

Részletesebben

6. évfolyam követelményei

6. évfolyam követelményei Tartalom Természetismeret...2 Történelem...3 Matematika...4 ANGOL NYELV...5 MAGYAR IRODALOM...6 MAGYAR NYELVTAN...7 Természetismeret Magyarország - földrajzi helyzete - éghajlata - tájai - vízrajza - mezőgazdasága,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL A szóbeli felvételi : 2014. február 22. (szombat) 9 óra Megjelenés: 8 óra 45 perckor az iskola aulájában A részletes beosztást ott lehet megtekinteni Az ideiglenes felvételi

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként

KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként Pedagógus végzettsége: biológia- testnevelés szakos tanár magyar nyelv és irodalom szakos tanár, felsőfokú informatikai

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ...

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ... Tompáné Balogh Mária KÖRNYEZETISMERET Élô és élettelen természet TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK. osztályos tanulók részére............. a tanuló neve pauz westermann AZ ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN TERMÉSZET ALAPISMERETEI.

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból 9. évfolyam I. Halmazok 1. Alapfogalmak, jelölések 2. Halmaz, részhalmaz fogalma, részhalmazok száma, jelölések 3. Nevezetes számhalmazok (N,

Részletesebben

NT Matematika 11. (Heuréka) Tanmenetjavaslat

NT Matematika 11. (Heuréka) Tanmenetjavaslat NT-17302 Matematika 11. (Heuréka) Tanmenetjavaslat A Dr. Gerőcs László Számadó László Matematika 11. tankönyv a Heuréka-sorozat harmadik tagja. Ebben a segédanyagban ehhez a könyvhöz a tizenegyedikes tananyag

Részletesebben

Matematika tanmenet 10. osztály (heti 3 óra) A gyökvonás 14 óra

Matematika tanmenet 10. osztály (heti 3 óra) A gyökvonás 14 óra Matematika tanmenet 10. osztály (heti 3 óra) Tankönyv: Ábrahám Gábor Dr. Kosztolányiné Nagy Erzsébet Tóth Julianna: Matematika 10. Példatárak: Fuksz Éva Riener Ferenc: É rettségi feladatgyűjtemény matematikából

Részletesebben

AZ ISKOLA TULAJDONOSA 1877-TŐL 1892-IG NEGYEDI SZABÓ ALAJOS, 1892-TŐL 1929-IG WÁGNER MANÓ, 1929-TŐL 1948-IG WÁGNER AURÉL AZ ISKOLA IGAZGATÓI

AZ ISKOLA TULAJDONOSA 1877-TŐL 1892-IG NEGYEDI SZABÓ ALAJOS, 1892-TŐL 1929-IG WÁGNER MANÓ, 1929-TŐL 1948-IG WÁGNER AURÉL AZ ISKOLA IGAZGATÓI AZ ISKOLA TULAJDONOSA 1877-TŐL 1892-IG NEGYEDI SZABÓ ALAJOS, 1892-TŐL 1929-IG WÁGNER MANÓ, 1929-TŐL 1948-IG WÁGNER AURÉL AZ ISKOLA IGAZGATÓI negyedi Szabó Alajos 1877-1892 Wágner Manó 1892-1894 Köpesdy

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL 2015 13.C Hári Andrea (HA) Vámosné Polyák Krisztina (VPK) 2015 SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELSOR MAGYAR

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2016. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet a közoktatási intézmények számára 2009. augusztus 31-étől Különös közzétételi lista elkészítését

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

1.osztályos tankönyvek:

1.osztályos tankönyvek: 1.osztályos tankönyvek: Ének-zene /nat 2012/ Nemzedékek Kiadó Az én ABÉCÉM Első olvasókönyvem Első technikakönyvem A képzelet világa Játékház: betűtanítás- írásfűzet Játékház: képes olvasókönyv / Hargitai

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Tantárgyfelosztásban szereplő feladat: 10 iskolaotthonos osztály (20 fő osztálytanító) Magyar

Részletesebben

TANMENET. Matematika

TANMENET. Matematika Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium 6800 Hódmezővásárhely, Szőnyi utca 2. Telefon: +36-62-241-703 www.bgrg.hu OM: 029736 TANMENET Matematika 2016/2017 5.A természettudományos képzés

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 10.B OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 10.B OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség 2013. 09. 01. kezdete: Oldal/összes: 1/7 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 MATEMATIKA

Részletesebben

Emlékezzünk az elődökre!

Emlékezzünk az elődökre! Emlékezzünk az elődökre! Pályázók: Nagy Ottó (16 éves) Tamaskó Marcell (16 éves) Iskola neve: SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma A pályamunka befejezésének időpontja: 2012. március 29. Dolgozatunk a hagyományteremtés

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

1. tétel. 1. Egy derékszögű háromszög egyik szöge 50, a szög melletti befogója 7 cm. Mekkora a háromszög átfogója? (4 pont)

1. tétel. 1. Egy derékszögű háromszög egyik szöge 50, a szög melletti befogója 7 cm. Mekkora a háromszög átfogója? (4 pont) 1. tétel 1. Egy derékszögű háromszög egyik szöge 50, a szög melletti befogója cm. Mekkora a háromszög átfogója? (4 pont). Adott az ábrán két vektor. Rajzolja meg a b, a b és az a b vektorokat! (6 pont)

Részletesebben

I. Gondolkodási módszerek: (6 óra) 1. Gondolkodási módszerek, a halmazelmélet elemei, a logika elemei. 1. Számfogalom, műveletek (4 óra)

I. Gondolkodási módszerek: (6 óra) 1. Gondolkodási módszerek, a halmazelmélet elemei, a logika elemei. 1. Számfogalom, műveletek (4 óra) MATEMATIKA NYEK-humán tanterv Matematika előkészítő év Óraszám: 36 óra Tanítási ciklus 1 óra / 1 hét Részletes felsorolás A tananyag felosztása: I. Gondolkodási módszerek: (6 óra) 1. Gondolkodási módszerek,

Részletesebben

AZ ERDÉLYI RÓM. KATH. STÁTUS CSIKSZEREDAI FŐGIMNÁZIUMÁNAK ÉRTESÍTŐJE AZ 1918 1919-IK ISKOLAI ÉVRŐL SZERKESZTETTE AZ IGAZGATÓ.

AZ ERDÉLYI RÓM. KATH. STÁTUS CSIKSZEREDAI FŐGIMNÁZIUMÁNAK ÉRTESÍTŐJE AZ 1918 1919-IK ISKOLAI ÉVRŐL SZERKESZTETTE AZ IGAZGATÓ. AZ ERDÉLYI RÓM. KATH. STÁTUS CSIKSZEREDAI FŐGIMNÁZIUMÁNAK ÉRTESÍTŐJE AZ 9899-IK ISKOLAI ÉVRŐL SZERKESZTETTE AZ IGAZGATÓ. CSIKSZEREDÁN NYOMATOTT SZVOBODA MIKLÓS KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 99. = I. Rdatok a lefolyt

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként. testnevelés szakos tanár. magyar nyelv és irodalom, informatika

KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként. testnevelés szakos tanár. magyar nyelv és irodalom, informatika KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként Pedagógus végzettsége: biológia- testnevelés szakos tanár magyar nyelv és irodalom szakos tanár, felsőfokú informatikai

Részletesebben

Az osztályozóvizsgák követelményrendszere MATEMATIKA

Az osztályozóvizsgák követelményrendszere MATEMATIKA Az osztályozóvizsgák követelményrendszere MATEMATIKA 1. Számok, számhalmazok A 9. évfolyam során feldolgozásra kerülő témakörök: A nyelvi előkészítő és a két tanítási nyelvű osztályok tananyaga: A számfogalom

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1, A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Egyetemet végzett pedagógus Szakvizsgázott pedagógus Tanár Tanító Napközis

Részletesebben

Tömbösített tanmenet 5.o

Tömbösített tanmenet 5.o Tömbösített tanmenet 5.o Ciklus I. (Vizuális) nyelvi kompetencia Alkotó és kifejező képesség. Szociális és állampolgári kompetencia Ismétlés, dalok az alsó tagozatban. Himnusz, Szózat megtanulása Vizuális

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

A továbbhaladás feltételei fizikából és matematikából

A továbbhaladás feltételei fizikából és matematikából A továbbhaladás feltételei fizikából és matematikából A továbbhaladás feltételei a 9. szakközépiskolai osztályban fizikából 2 Minimum követelmények 2 A továbbhaladás feltételei a 10. szakközépiskolai osztályban

Részletesebben

5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS

5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS MATEMATIK A 9. évfolyam 5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS KÉSZÍTETTE: VIDRA GÁBOR Matematika A 9. évfolyam. 5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi verseny DOBAI ESZTER MOLNÁR HELGA CSEH NOÉMI. megyei 10. helyezés

Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi verseny DOBAI ESZTER MOLNÁR HELGA CSEH NOÉMI. megyei 10. helyezés DOBAI ESZTER MOLNÁR HELGA CSEH NOÉMI Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi megyei 10. helyezés BOROS NÓRA MENSCHIK IVETT DEMJÉN BOGLÁRKA Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi megyei7.

Részletesebben

9. ÉVFOLYAM. Tájékozottság a racionális számkörben. Az azonosságok ismerete és alkalmazásuk. Számok abszolútértéke, normál alakja.

9. ÉVFOLYAM. Tájékozottság a racionális számkörben. Az azonosságok ismerete és alkalmazásuk. Számok abszolútértéke, normál alakja. 9. ÉVFOLYAM Gondolkodási módszerek A szemléletes fogalmak definiálása, tudatosítása. Módszer keresése az összes eset áttekintéséhez. A szükséges és elégséges feltétel megkülönböztetése. A megismert számhalmazok

Részletesebben

Tanmenetjavaslat. Téma Óraszám Tananyag Fogalmak Összefüggések Eszközök Kitekintés. Helyi érték, alaki érték. Számegyenes.

Tanmenetjavaslat. Téma Óraszám Tananyag Fogalmak Összefüggések Eszközök Kitekintés. Helyi érték, alaki érték. Számegyenes. Heti 4 óra esetén, 37 tanítási hétre összesen 148 óra áll rendelkezésre. A tanmenet 132 óra beosztását tartalmazza. Heti 5 óra esetén összesen 37-tel több órában dolgozhatunk. Ez összesen 185 óra. Itt

Részletesebben