FŐGIMNÁZIUM '" A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANG. GÓBI IM RE AZ 1908/1909-IKI ISKOLAI ÉVRŐL. BUDAPEST FRANKLIN- TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA 1909.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FŐGIMNÁZIUM '" A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANG. GÓBI IM RE AZ 1908/1909-IKI ISKOLAI ÉVRŐL. BUDAPEST FRANKLIN- TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA 1909."

Átírás

1 A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANG. FŐGIMNÁZIUM '" É R T E S Í T Ő J E AZ 1908/1909-IKI ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZZÉTESZI GÓBI IM RE IGAZGATÓ. BUDAPEST FRANKLIN- TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA 1909.

2

3

4 A BUDAPESTI ÁG. H. EVANG. FŐGIMNÁZIUM S A FASOIU TEMPLOM.

5 Á BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANG. FŐGIMNÁZIUM É R T E S Í T Ő J E AZ 1908/1909-IKI ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZZÉTESZI GÓBI IM RE IG A ZG A TÓ. BUDAPEST F R A N K L IN -T Á R SU L A T KÖNYVNYOMDÁJA 1909.

6

7 ÉYI JELENTÉS. Mindenekelőtt kiegészítjük a tanári testületre vonatkozó s a múlt évi Értesítőben közölt adatokat azzal, hogy a mathematikai és fizikai tanári állásra 8-an pályáztak, kik közül a tanár} testület ajánlatára az iskolafenntartó egyház által első helyen felterjesztett Sulek József szarvasi tanárt nevezte ki a nm. vallásés közoktatásügyi miniszter úr rendes tanárnak. Sulek József kartársunk egy esztendei működése megnyugtató biztosíték az iránt, hogy benne az iskola jelentékeny munkaerőt, a tanuló ifjúság jó oktatót és jó nevelőt, a tanári testület rokonszenves, kedves kartársat nyert. Ami a lefolyt iskolai esztendőben beállt változásokat illeti, arra nézve álljanak itt a következő adatok. Az ifjúsági segélyző egyesület könyvtárának kezelésétől Ulbrich Sándor tanártársunk 23 évi buzgó és önfeláldozó működés után megvált. Fogadja e helyen is hosszú, odaadó munkásságáért mindnyájunk köszönetét és háláját. A, könyvtár kezelésének fáradságos m unkáját dr. Kubacska András kartársunk volt szíves magára vállalni. Dr. Hazay Olivér kartársunkat, ki helyettes tanári m inőségben két év óta működik főgimnáziumunkban közmegelégedésre, az iskolafenntartó egyház képviselőtestülete a tanári testület egyhangú ajánlatára a magyar és német nyelv rendes tanárának választotta meg évi szeptember 1-től számítandó hatállyal. További működésének az itt töltött két év eredményeinek alapján a legszebb reményekkel nézhetünk eléje. A lefolyt iskolai esztendőben Klatiiczay Sándor latin-magyar szakos tanárjelölt úr az iskolafenntartó egyház beleegyezésével főgimnáziumunkban mint gyakorló tanár működött, a latin nyelvben dr. Hittrich Ödön, a m agyarban Loiseh.János tan ártársunk tanítási óráin hospitált, önállóan is tanított s az igazgatói irodában is segédkezett. 1*

8 4 Az iskolai év vége felé Góbi Imre szeptember hó végéig való szabadságoltatását kérte az egyházi képviselőtestülettől, oly szándékkal, hogy október elsejével végleg elhagyja a főgimnázium ot s átveszi a hivatalos programm szerint ugyanakkor megnyitandó «Luther Otthon» főiskolai ifjak internátusának igazgatását. A képviselőtestület helyt adott a kérelemnek s a tan á ri testület javaslatára és ajánlata alapján a távozó félben levő igazgató helyettesét is megválasztotta Eátz László' kartársunk személyében, kinek erőt, kitartást és sikert kívánunk működése új körében is. A most jelzett változás folytán szükségessé vált történet-földrajzi szakos tanerőnek beállításáról az új igazgató és az iskolai első felügyelő fognak gondoskodni. Az első félévben sajnálattal nélkülöztük körünkben testületünk köztiszteletben álló szeniorát, Weber Eudolf kartársunkat, kit hosszú és makacs betegsége tartott távol megszokott tevékenysége színhelyétől, az iskolától. Szeptember elejétől január 15-ig tartott kényszerű távolmaradása, mely idő alatt az iskolai teendők végzésében Loisch János, dr. Serédi Lajos és dr. Tóth Kálmán társaink helyettesítették. A tanuló ifjúság létszáma a tavalyihoz képest némi apadást m utat, ami semmiképen sem járhatott az oktatás sikerének kárával. Általában a lefolyt év eredménye megüti a nálunk szokásos átlag színvonalát. Néhány csendes eltanácsolás nélkül most sem telhetett el az esztendő, ami a meglehetős nagy szám mellett épen nem feltűnő. Az évközben való, elég számos kilépésnek jórésze azonban önkéntes volt s többnyire családi viszonyokra vezethető vissza. Az ifjúsági istentiszteletet a protestáns tanuló ifjúságnak ebben az évben is Bereczky Sándor vallástanár tartotta a főgimnázium épületével szomszédos templomban. Az egyháziakon kívül megültük a szokásos iskolai és hazafias ünnepeket. A protestáns ifjúsággal május 14-én járult a tanári testület az Úrasztalához. Az ifjúsági egyesületekben élénk volt a tevékenység, miről az alább olvasható külön jelentései az egyesületeknek tesznek tanúbizonyságot. Egyebek közt a Dal- és Zeneegyesület m árcius 13-án igen sikerült koncertet tartott a főgimnázium dísztermében nagy és előkelő közönség előtt. A fővárosi színházak-

9 Bak a tanuló ifjúság számára rendezett külön előadásait a mi ifjúságunk is eléggé látogatta, külön napon vezettük az ifjúságot az Urániába. A tanulmányi kirándulások ez idén a fővárosra és kör- Byékére szorítkoztak. Dr. Kubacska András tanár az iskolai óv folyamán a VI. osztállyal ásvány- és kőzetgyűjtés, geologizálás céljából négyszer, a IV. a) és IV. b) osztállyal növénygyűjtés céljából nyolcszor, a II. b) osztállyal rovar- és növénygyűjtés céljából háromszor rándult ki a főváros környékére; a II. b) osztálylyal a néprajzi múzeumban is volt. Oppel Imre rajztanár műgyűjtemények és tárlatok megtekintésére szintén több ízben vezette a tanuló ifjúságot. Iskoláink hivatalos meglátogatásái-a a nm. vallás- és közoktatásügyi miniszter úr, úgy m int m ár évek hosszú során keresztül mélt. dr. Erődi Béla udv. tanácsos, tanker, főigazgató u ra t küldte ki, ki is a látogatást április hó 26., 27. és 28. napjain végezte, a szokásos értekezletet pedig április 29-én tartotta a tanári testület, nagyt. Kaczián János esperes úr, ns. dr. Mágocsy-Dietz Sándor iskolai első felügyelő úr és dr. Liedemann Erigyes egyházi főjegyző úr részvételével. A főigazgató úr a látottak-, hallottak- és tapasztaltakról általában kedvezően és megnyugtatóan nyilatkozott. A VIII. osztály évzáró vizsgálatai május 17., 18., 19. napjain voltak; az írásbeli érettségi vizsgálatokat május 25., 20., 27. napjain tartottuk; a szóbeli érettségi vizsgálatokat június 11., 12., 14, 15., 16. napjain. A szóbeli érettségi vizsgálatok elnökéül az egyházkerület főtiszt, püspöke nt. Kaczián János esperes urat, kormányképviselőnek a minisztérium nagys. Schneller István kolozsvári egyetemi ta n á r urat, az ő akadályoztatása folytán történt lemondása után pedig nagys. dr. Bombauer Em il c. főigazgató urat, a budapesti V. kér. áll. főreáliskola igazgatóját küldte ki. Az írásbeli vizsgálatokra főt. püspök úr a következő tételeket tűzte k i: 1. a magyar nyelvből: «Vörösmarty Mihály élete» ; 2. a latin nyelvből: Sallustius: bellum Catilinse X., XI. fejezet (kezdete: «séd ubi...., vége: victorise temperarent»); 3. a mennyiségtanból: a) algebrai tétel: 1. Szerkesszük meg a következő egyeneseket: 5

10 e, 1. i x y 4= 0, 2. x+ y 2 = 0, 3. m 2//-}-4=0, 4*. x - y -j-1 0. II. Mutassuk meg, hogy az egyenesek által meghatározott négyszög: trapéz. III. Számítsuk ki a trapéz csúcsainak koordinátáit. IV. Bizonyítsuk be, hogy a trapéz oldalainak középpontjai egyenközényt határoznak meg. V. Szerkesszük meg a trapéz átlóinak egyenleteit. b) Geometriai tétel Szerkesszük meg a következő köröket: x 1 ÍOx+y* 8í/= 1 6, x t -\-yi 16^=0. Mely pontokban metszik e körök a tengelyeket? Mi a körök középpontjait összekötő egyenes egyenlete? Határozzuk meg a körök metszési pontjainak koordinátáit. Az érettségi vizsgálatok eredményéről alább külön kim utatást közlünk. Az I VII. osztályok összefoglaló vizsgálatai június napjain mentek végbe. Az ösztöndíjak, jutalmak, pályadíjak és segélyek a következő tanulóknak osztattak k i: I. A Teleki-Bóth Johanna grófnő alapította ösztöndíj (70 70 kor.) Sass Gábor VIII., Fakla János, Moravcsik Gyula, Kilczer Gyula VII. oszt. tanulóknak. II. Az Egyesült Budapest Fővárosi Takarékpénztár ösztöndíját (200 kor.) Kilczer Gyula VII. oszt. tanulónak. III. A Nm. vallás- és közoktatásügyi miniszter úr Szlovák Lajos IV/a. oszt. tanulót egy 200 koronás Bésán-féle ösztöndíjban részesítette. IV. Az iskolafenntartó egyház Nt. képviselőtestülete az egyház kezelésében, illetőleg birtokában levő ösztöndíjakat a tanári testület ajánlatára a következő tanulóknak szavazta m eg: 1. A Loisch Eduárd és Ottilia szül. Melczer alapítványának évi kamataiból koronát Katona Endre VIII., Vámossy Lóránt VII., Markos Béla VI. és Klementisz Kálmán V. oszt. tanulóknak. 2. A Kunewalder Fülöp-féle ösztöndíjat (40 40 kor.) Singer Zsigmond VI. és Brooser Béla V. oszt. tanulóknak.

11 8. Az évi maturánsok ösztöndíját (90 kor.) Endrefí'y János VIII. oszt. tanulónak. 4. Az évi maturánsok ösztöndíjat (40 kor.) Ulbrich Gyula VIII. oszt. tanulónak. 5. A dr. Králik Lajos-féle ösztöndíjat (90 90 kor.) Előd Egon és Ligeti Kornél VIII. oszt. tanulóknak. 6. A Németh István tábornok alapította ösztöndíjat (84 kor.) Zimmermann Ferenc V. oszt. tanulónak. VIII. 7. A Zólyomi dr. Wágner Géza alapította ösztöndíjat (80 kor.) Bátor Elemér VIII. oszt. tanulónak. 8. A Glósius-féle koronát Blaskovics Ödön VIII. és Molnár János III/a. oszt. tanulóknak. 9. A Tuczentaller Sándor-féle 40 koronát Gertler Károly V. oszt. tanulónak. 10. A néhai Báth Géza emlékére alapított 40 koronás ösztöndíjat Czentner József VI. oszt. tanulónak. 11. Az ugyancsak Báth Géza emlékére alapított, s volt osztálytársai közt a legjobb mathematikusnak jutalmazására szánt 10 koronát Klein Ferenc VI. oszt. tanulónak. 12. A néhai Kornfeld György emlékére alapított 30 koronás ösztöndíjat Kovács Sebestyén Tibor VIII. oszt. tanulónak. 13. A dr. Székács József-féle három darab aranyat Benke Balázs IV/6. oszt. tanulónak. 14. A Bulyovszky Gyula-féle koronát a magyar nyelv tanulásában tanúsított buzgóságuk jutalmául Báth Zoltán VII., Vetsey Gyula III//;., Bereczky Endre ll/a., Scholtz Ernő II//;. és Lehotzky Kálmán I/a. oszt. tanulóknak. 15. A Schranz Andor-féle egy aranyat, mely az alapító levél értelmében jeles előmenetelű, példás magaviseleté VIII. oszt. tanulónak adandó, Busznyák Géza VIII. oszt. tanulónak. 16. A Bergl Gyula emlékére alapított 20 koronás ösztöndíjat Farkas László VI. oszt. tanulónak. 17. A dr. Schreyer Jakab által alapított 20 koronás ju ta l m at Kilczer Béla II/a. oszt. tanulónak. 18. A dr. Kari János-féle 10 frankos arany jutalmat Vecsei Jenő VI. oszt. tanulónak, a természetrajz tanulásában tanúsított buzgósága elismeréséül. 19. A dr. Ormai Lajos-féle 10 koronás jutalmat Kilczer Gyula VII. oszt. tanulónak, mint jó mathematikusnak. 7

12 8 20. A Steinacker Ödön-féle 10 koronás jutalm at a német nyelv szorgalmas tanulásáért Fejér Árpád VIII. oszt. tanulónak- 21. A Deutsch Oszkár-féle 10 koronás jutalmat, mely VIII. osztálybeli, a latin nyelvben kiváló tanulónak szól, Oesterreicber Sándor VIII. oszt. tanulónak. 22. A Lamm Dezső emlékére alapított 10 koronás jutalom Farkas György V. oszt. tanulónak ítéltetett oda, s az alapító levél értelmében január 19-én, Lamm Dezső halálának napján, adatott ki. 23. A Hampel Lajos emlékére alapított 12 koronát az alapító levél rendelkezése értelmében december 23-án, Hampel születése napján, adtuk ki karácsonyi ajándékul Endreffy János VIII. oszt. tanulónak. 24. A Tabitha jótékony nőegyesület ez idén is 20 koronát adományozott a szorgalom és jó magaviselet megjutalmazására, mely jutalom Pomozy Lajos VI. oszt. tanulónak ítéltetett oda. 25. A Döbrentey Gábor-féle egy aranyat az Arany Jánoskor tanár elnöke Oesterrecher Sándor VIII. oszt. tanulónak ítélte oda a körben tanúsított munkássága jutalm ául. 26. Az ifjúsági Dal- és Zeneegyesület jubileumi alapjának 20 koronás jutalomdíját Előd Egon VIII. oszt. tanuló kapja. 27. Egy névtelen jótevő jutalomdíját ( kor.) Eeidner Leodegár VII. és Bereczky Vilmos IV/b. oszt. tanulók kapják jeles rajzaikért. 28. A dr. Tóth Kálmán tanár vezetése alatt álló Ifjúsági Segélyző Egyesület ez idén is 550 koronát szavazott meg szegény sorsú, jó magaviseletű tanulók segélyezésére. Ebből az összegből kapott: koronát Kürtössy László VI. és Licskó Pál VII. oszt. tanuló; 70 koronát Levius Lajos V. oszt. tanuló; koronát Fakla János VII. és Dritomszky Károly I/a. oszt. tanuló; koronát Katona Zsigmond IV/a. és Hajtscb Emil Il/b. oszt. tanuló; koronát Újhelyi Gusztáv V., Gertler György III/a. és Héjjas Kálmán II/a. oszt tanuló; koronát Schuber László IV/b., Bulkay Lajos III/a. és Sebirger Lajos H/a. oszt. tanulók. 29. Az ifj. bojári Vigyázó Sándorféle nagyobb, 600 koronás ösztöndíjat Sass Gábor tiszta jelesen érett tanuló, a kisebb 360 koronás ösztöndíjat Katona Endre jelesen érett tanuló kapta meg.

13 30. Ugyancsak az érettségi vizsgálat után adatott ki a Weisz Artur-féle koronás jutalom Előd Egon, mint jó mathematikusnak és Varga Sándor m int jó fizikusnak. 31. A Tabitha jótékony nőegyesület által pályadíjul adományozott 10 koronás aranyra a vallástanár a következő tételt tűzte ki: Légy hű mindhalálig. Beérkezett öt pályamű, a díjat Prinner István I V/a. oszt. tanuló dolgozata nyerte el. 32. Az 1883-ban érettségit tett ifjak által alapított 30 koronás pályadíjra az 1908/1909. iskolai évre ez a feladat tűzetett ki: Az 1608-iki pozsonyi országgyűlés. A kitűzött határidőig egy pályamunka érkezett be, mely azonban a bírálat szerint sem alaki, sem tartalmi tekintetben nem felel meg azoknak a kivánalmaknak, melyeket az alapító levél kiköt s így a jutalom ezúttal ki nem adható. 33. Az Országos Közegészségi Egyesület, mely nagynevű alapítója emlékére évente felváltva több középiskolának egy-egv olyan tanulóját tünteti ki Fodor József-jutalomkönyvvel, aki az egészségtan tanulásában kiváló szorgalmat fejtett ki, ez idén gimnáziumunknak is juttatott ilyen jutalm at, melyet a szaktanár előterjesztése alapján Pajor Aladár VII. oszt. tanuló nyerte el. A kiosztott, illetőleg adományozott ösztöndíjak, jutalmak és pályadíjak összege 3710 korona. A tápintézetben 10 tanuló nyert ingyen ebédet. A tápintézet céljára Nt. Endreffy Jánosné úrnő élelmi szereket ajándékozott, miért hálás köszönetünket nyilvánítjuk. A tápintézet kiadása az 1908/1909. iskolai évben 1134 kor. 44 fillér. Az 1908/1909. iskolai esztendőben iskolánkat a nagylelkű pártfogók és tanügybarátok kisebb-nagyobb adományokkal tá mogatták, ösztöndíj-alapítványaink száma is gyarapodott egy igen jelentékeny új alapítvánnyal. Könyveket ajándékoztak : a Franklin-Társulat igazgatósága négy darab iskolai könyvet az ifjúsági segélyző egyesület könyvtárának; az orsz. statisztikai hivatal a Címtár évi folyamát, Kruspár Sándorné 64 darab értékes könyvet és több füzetet, dr. Mágocsy-Dietz Sándor iskolai első felügyelő úr 34 füzetet az iskolai könyvtárnak, a Nm. vallásés közoktatásügyi miniszter úr az általa kiadott. A közoktatásügy Magyarországon, Budapest, című füzetet ugyanazon könyvtárnak. A szertárakat gyarapították: Kund Pál úr, aki egy kisebb csiga- és ásványgyűjteményt ajándékozott a természet 9

14 10 rajzi szertárnak és Maróthi Fürst Bertalan udvari tanácsos úr, aki egy 360 korona árú készüléket ajándékozott a fizikai szertárnak. Egyéb ilynemű adományok alább a szertárak külön kim utatásaiban olvashatók. A pénzbeli adományokról a következőkben adunk számot. Strasser Sándor úr újabb 300 koronával gyarapította az alumneum alaptőkéjét; a Budapesti Hírlap kiadóhivatala részéről 100 korona érkezett a főgimnázium javára; a főgimnázium épületében a szertárak kibővítése céljából szükségessé vált pótépítés költségeire Kéler Napoleon úr 2000, Kéller Terézia úrnő 400 koronát adományoztak; az idén megtartatni szándékolt országos ifjúsági tornaversenyben való részvételünk költségeire dr. Zsigmondy Jenő közfelügyelő úr 100 koronát adományozott, mely összeg a tornaverseny elmaradása folytán a jövőben felmerülhető hasonló természetű iskolai szükséglet fedezésére az egyház pénztárába tétetett le. A Tabitha jótékony nőegyesület hat szegénysorsú tanulót látott el téli ruhával. Az ifjúsági Segélyző Egyesületnek adományoztak: A Pesti Hazai Első Takarékpénztár Egyesület 200 koronát; az Egyes. Budap. Főv. Takarékpénztár 100 koronát; a Magy. Orsz. Iiözp. Takarékpénztár 50 koronát; báró Kornfeld Ferenc III. oszt. magántanuló 10 koronát; az évben érettségi vizsgát tett volt iskolatársak adománya (már másodízben) 200 k o r.; Knoblauch Sándor úr adománya 100 kor.; Bátz László tanár úr adománya kor. ; a III. b) o. külön adománya kor. Az iskolaügy iránt való meleg érdeklődésnek és a tanulóifjúság érdekei iránt való jóakaratnak megnyilatkozása az az alapító levél, mellyel Loisch Eduárd úr Őnagysága főgimnáziumunkban egy 10,000 koronás ösztöndíj-alapítványt létesített. Az alapító levélnek az alapító intencióját kifejező részét ideigtatjuk. «ALAPÍTVÁNYI OKLEVÉL, mely által ón alulírt saját nevemre és boldogult nőm Loisch szül. Melczer Ottilia nevére a budapesti deáktéri ág. hitv. ev. testvéregyházak főgimnáziuma javára örök alapítvány létesítek, a következő módozatokkal és pontosan teljesítendő rendelkezé- 8eimmel :

15 II 1. Az alapítvány cím e: Loisch Eduard és Ottilia szül. Melczer alapítványa, alapítványi hatósága pedig: a budapesti deáktéri ág. bitv. ev. testvéregyházak képviselőtestülete legyen. 2. Alapítványom alaptőkéjét az Egyesült budapesti fővárosi takarékpénztárnak öt darab, egyenként 2000 koronáról, összesen tehát 10,000, azaz tízezer koronáról névlegesen szóló, évi május 1-éiől folyó, félévenként minden következő november 1-én és május 1-én esedékes kamatszelvényekkel, valamint egy-egy szelvényutalvánnyal is ellátott óvadék- és biztosítékképes, adómentes, kötményezett és kisorsolandó 4%-os zálogleveleiben, díj- és költségmentes megőrzésre, elkülönített alapítványszerű kezelésre és nyilvántartásra, ezen alapítványi oklevelemmel együtt a budapesti deáktéri ág. hitv. ev. testvéregyházaknak azon határozott kikötésemmel adtam által, hogy alapítványom tőkéje és járuléka sem részben, sem egészben semmi körülmények között és semmi szín alatt megterhelhető, kölcsönadható, beruházható, elidegeníthető, s egyáltalában az alapítványi rendeltetésétől elvonható, s ezen oklevelem határozmányaitól eltérő bármely más célra fordítható ne legyen soha. (A 3-ik és 4-ik pont az értékpapírok kezelésére vonatkozik.) D. Az alapítvány tulajdonát képező minden értékpapírok után évenként május 1-től április 30-ig bezárólag járó egy évi szelvénykamatok együttes összege egészben, vagy egyenként legalább 100 koronát tevő részösszegekben a budapesti ág. hitv. ev. főgimnázium tanári kara által lehetőleg egyhangúlag, különben pedig egyszerű szótöbbséggel a szavazatok egyenlősége esetében az elnök szavazata döntvén minden iskolai óv végén nemzetiségre, vallásfelekezetre, családi, anyagi és testi körülményekre való tekintet nélkül és részrehajlatlanul, a budapesti ág. hitv. ev. főgimnázium egy vagy több legszorgalmatosabb, tanulmányi előmenetelben legjelesebb, iskolai dolgozataiban,

16 12 valamint a helyes- és szépírásban is legkitűnőbb, a magyar nyelvben legjártasabb és a jó magaviseletben és erkölcsiségben legkiválóbb tanítványának, mint ösztöndíj adományoztassók és az iskolai évet záró ünnepélyen készpénzben kifizettessék; ösztöndíjazásra egyenlően minősített tanulók között az ösztöndíj egész- vagy részösszege egyenlően lévén felosztandó.» A kegyes adományokért és a nagylelkű alapítványért hálás köszönetünket nyilvánítjuk. Tanuló ifjúságunk a messinai földrengés által sújtottak segélyezésére a maga körében gyűjtést indított, melynek eredménye osztályonként: Ifa. oszt. 19; l/b. oszt. 18*30; II/a. oszt. 21*88; H/b. oszt ; IIIla. oszt ; III/b. oszt. 15; IYla. oszt. 42; IV/6. oszt ; V ; VI. oszt. 40; VII. oszt. 11; VIII. oszt. 23 korona, összesen 257 korona 66 fillér. A Petőfi Társaság által a Petőfi Ház javára kibocsátott sorsjegyekből tanuló ifjúságunk 86 darabot vásárolt, vagyis a kegyeletes célt 86 koronával mozdította elő. A múlt iskolai esztendőben a felvidékre rendezett kirándulásban részt vett tanulók (lásd: Értesítő, 1907/1908. évről, la p ja kirándulási költségekből megmaradt összeg felét, 56'08 koronát a tanári árvaalapnak, másik felét, 56 koronát pedig a tanulók utazási alapjának engedték át. Az utazási alap összege ezen adománnyal együtt, a kamatokat nem számítva, 889 korona 74 fillér. A tanulók egészségi állapotáról az iskolaorvos és egészségtantanár a következőket je le n ti: A tanulók egészségi állapota a lefolyt évben is kedvező volt. Haláleset nem fordult elő. Ragadós fertőző betegség miatt 15 tanuló volt hatóságilag kitiltva. (Ezek közül 12 vörheny, 1 kanyaró és 2 bárányhimlő miatt.) Ezeken kívül még 36 egészséges tanuló volt a lakásán előfordult fertőző betegség miatt kitiltva. Szigorúan ügyeltünk arra, hogy a ragadós betegség miatt kitiltottak csakis a fertőző képesség megszűntét igazoló hatósági orvosi bizonyítvánnyal jöhessenek újból az iskolába. Ragadós szembetegséget (különösen trachomát) egy esetben sem észleltünk.

17 Az újraoltásra kötelezett tanulók közül azokat, akik újraoltásukról más úton nem gondoskodtak, (számszerűit 19-et) az iskolaorvos az egyházi hatóság által megállapított 2 korona oltási díj ellenében május 3-án beoltotta. A torna alól felmentettek száma az utóbbi években megszokott mértéket az idén sem haladta meg. Az iskola épületében és berendezésében egészségi szempontból lényegesebb változás a m últ évhez képest nem történt- 13

18 I t TANÁRI TESTÜLET S AZ ELŐADOTT TANTÁRGYAK. A tanár neve Bereezky Sándor r. tanár Galli Lajos r. tornatanító Góbi Imre r. tanár Gretzmachcr Jenő r. tanái- Dr. llazay Olivér h.tanár Dr. llittrich Ödön r. tanár Dr. Kliment Jenő r. tanár Kovács János r. tanár Dr.Kubacska András r. tanár Loisch János r. tanár Mikola Sándor r. tanár Morascher Hugó zenetanár Oppel Imre r. tanár Rátli Arnold r. tanár Rátz László r. tanár Tantárgy és osztály Heti I óraszám 1 Jegyzet Vallástan: I-V III. 18 Exhortator. Az ifjúsági gyámegylet elnöke. Testgyakorlás : I VIII. Vívás: III v n i. Játék: I VIII. 2 2 Történet: VI, VII. 6 A főgimnázium igazgatója. Magyar nyelv: Illa, VIII. Német nyelv : Illa, VI, VIII. 17 Magyar nyelv : IVb, V. Német nyelv: IVa, IVb, V. Görögpótló irodalom: V. Latin nyelv: IVb, VI. Görög nyelv: VI. 16 Latin nyelv : Ha, VIII. Görög nyelv: VIII. Torna: Ila. Magyar nyelv: Ilb, VI. Latin nyelv: Ilb. Görögpótló irod. VI. Természetrajz: VI, IVa, IVb, Ilb. Földrajz: Ilb. Szépírás : la, Ilb. Magyar nyelv : VII, la, Ib. Német nyelv: VII. Görögpótló irodalom: VII. Számtan : la. Mértan: la. Matematika: V, VII. Fizika: VII. A Illa. osztály főnöke. Az «Arany János» önképzőkör tanár-elnöke. A gyorsírás tanítója. 19 Az V. osztály főnöke. 19 A IVb. osztály főnöke. A class.-phil. és történetföldrajzi szertár őre. A VIII. osztály főnöke. Az ifjúsági könyvtár és az éremgyüjtemény őre. 17 A 11b. osztály főnöke Ének la IVa, Ib IVb. 8 Görögöt helyettesitő rajz: V, VI, VII, VIII. Mértan: Ha, Ilb, IVb. Szépírás: Ha. Számtan: Ib, Illa. Mértan: Ib. Illa, IVa. Földrajz: IVa. Mennyiségtan : VI, VIII. Algebra: IVa, IVb. Számtan: Ilb A természetrajz! szertár őre. A Segélyegylet könyvtárának kezelője. A modern, irod. szertár és az irod. osztálykönyvtár őre. A fizikai szertár őre. Az la. osztály főnöke. A dal- és zene-egyesület karnagya. A szabadkézi rajzszertár őre. A dal- és zeneegyesület tanár-elnöke. Az Ila. osztály főnöke. A VI. osztály főnöke. A mértani szertár őre. A tanári özvegy- és árvaegyesület pénztárosa.

19 _ 1 A tanár neve Tantárgy és osztály P-i g Dr. Serédi Lajos r.. tanár Sulek József r. tanár Dr. Szigethy Lajos r. tanár Dr. Szolár Ferencz r. tanár Dr. Tóth Kálmán r. tanár Ulbrich Sándor r. tanár Weber Rudolf r. tanár Magyar nyelv: IYa. Latin nyelv: IVa. Történelem: IVa. Görögpótló Írod.: VIII. Bevezető a filozófiába: VIII. Földrajz : la, Illb. Számtan Ha, Illb. Mértan: Illb. Fizika: VIII. Történelem : Illa, Illb, IVb, VIII. Magyar nyelv: Ila. i Magyar nyelv: Illb. Latin nyelv: Hlb, V. Görög nyelv: V. l ' Latin nyelv: Illa, VII. Görög nyelv: VII. 16 Természetrajz: la, lb, Ila, V. Földrajz : Ib, Ila. Szépírás: Ib. Latin nyelv: la, Ib. Német nyelv: Illb. 16 i Jegyzet 15 A IVa. osztály főnöke. A fögimn. tanári értekezletek és az iskolabizottság jegyzője. 2 1 A Illb. osztályfőnöke. A főgimn. könyvtárosa. A Segély-egylet tanár-elnöke. A VII. osztály főnöke. 16 Az Ib. osztály főnöke. Az egészségtant a VII. osztályban, heti egy órában dr. Bexheft Ármin iskolaorvos és egészségtan-tanár tanította. Klaniczay Sándor gyakorló tanár a latin nyelvből Dr. Hittricli Ödön, a magyarból Loisck János tanár vezetése mellett végzett tanítási gyakorlatot. A nem protestáns tanulók vallástanárai: főt. Izsói Alajos r. k., főt. Zékány Gyula, g. kath. és dr. Fényes Mór, izr. hitoktató urak voltak. 1

20 A TANÁROK IRO D ALM I MŰKÖDÉSE AZ ISK. ÉVBEN. Bereczky Sándortól megjelent: Keresztyén Egyház Rövid Története középiskolák alsó osztályai számára Kókai Lajosnál VI. kiadásban. Dr. Hittrich Ödöntől megjelent egy latin szókönyv és néhány kisebb cikk. Mikola Sándortól megjelentek a következő értekezések és cikkek : A történeti Kepler vonatkozással Az Ember Tragédiájára (Beöthy Album). A modern természetfilozófia képviselői: I. Henry Poincaré; II. Heinrich Hertz; III. Faraday és Maxwell. A természetfilozófia problémái. A középiskolai matematikai és természettudományi oktatás reformja (Uránia). Egyetemes készülék a gázok és gőzök tulajdonságainak demonstrálására. Készülék a vízvezetéki nyomás mérésére stb. Készülék a levegő melegedési módjának bemutatására. Az elektrosztatikai tér erővonalainak bemutatása (Mathematikai és Physikai Lapok). A középiskolai matematikai oktatás reformja ügyében kiküldött bizottság üléseiről szóló referátumok (Orsz. Középisk. Tanáregyesületi Közlöny). Továbbá Beke Manóval együtt szerkesztette «A középiskolai matematikai oktatás reformja» című könyvet. Rátz László szerkesztette a Középiskolai Math. Lapokat; írt egy cikket a függvények és az infinitesimális számítás elemeinek tanításáról a középiskolában. Weber Rudolftól megjelent néhány cikk a népisme köréből, továbbá egy könyvismertetés (a Szepesváraljai ev. egyh. története Szón tág Sándortól) és a népdal története című tanulmány a «Szepesi Hiradó»-ban és a «Karpathen-Post»-ban.

21 A TANANYAG ÉS A TANKÖNYVEK AZ EGYES OSZTÁLYOKBAN. I. a) és b) osztály. Vallás, li. 2 óra. 0 -szövetségi történetek : A legrégibb emberekről. Izrael népének ősapáiról. A bírákról és királyokról. Izrael népe a fogság után. Keresztyén ünnepek. Perikopák. Énekek és imádságok. Tankönyv: Bereczky Bibliaismertetése. Latin nyelv, b. 6 óra. Olvasmány : Bóma alapítása. Ulixes kalandjai. Közmondások. Nyelvtan: névhajlítás. A melléknevek fokozása. Számnevek. Névmások. Határozók. Praepositiók. Igeragozás az álszenvedő igék kivételével. Kéthetenként írásbeli dolgozat. K. k. Hittrich Ödön: Latin nyelvtan és olvasókönyv L Magyar nyelv, h. 5 óra. Olvasmányok: népmesék és népmondák, történeti elbeszélések, rajzok a magyar nép életéből; költemények könyv nélkül. Nyelvtan: az egyszerű mondat és részei, az alaktan és hangtan elemei. Beszédgyakorlatok, kéthetenkint iskolai dolgozat. K. k. Góbi Im re: Magyar Olvasókönyv I., Magyar Nyelvtan I. Természetrajz, h. 2 óra. A növények termőhelyei. Fontosabb gyümölcsformák. Az ember. Házi állatok. Az ember lakása közelében, a mezőn és az erdőn élő emlős állatok. A tavaszi flóra közönségesebb növényein az organografiai alapfogalmak begyakorlása. Házi szárnyasok. T. k. Paszlavszky József: Kis Természetrajz I. rész. Földrajz, h. 3 óra. A földrajzi alapfogalmak begyakorlása után Magyarország részletes földrajza: Budapest leírása; a Nagy-Alföld, a Kis-Alföld, a Dunántúli-Dombvidék, az Északnyugati, Északkeleti és Délkeleti Felföld, Horvát-Szlavonország hegy- és vízrajza, éghajlata, terményei, lakósai, nagyobb helységei a megyék szerint. Fiume és környéke. Térképvázlatok. K. k. Lasz Samu: Földrajz I. Kogutowicz Manó: Középiskolai földrajzi atlasz I. Számtan, h. 4 óra. A négy alapművelet egész számokkal, tizedes és közönséges törtekkel. Hosszúság-, terület-, ür-, súly- és időmérés. A számok oszthatósága. Legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többes. K. k. Beke Manó: Számtan. Értesítő évről.

22 18 Mértani rajz, h. 3 óra. A planimetria elemei szemléleti úton. Diszítményi rajzok. K. k. Szuppán-Szirtes : Planimetriai alaktan. Ének, h. 1 óra. A vonalrendszer, segédvonalak. Hangjegyek ismertetése és azok időmértéke. Szünetjelek. A Vi és 3A-es ütenyszám. A g kulcs. A helyes éneklés főbb szabályai. Lélekzetvételi jegy. Ligatura, pont. A hangjegyek ütemes olvasása és éneklése a C dur skála öt hangterjedelmében. Egyházi és világi dalok. Tankönyv: Erődi és Szent-Gály: «Módszeres Enektan I.» Szépírás, h. 1 óra. Magyar írás. Testgyakorlat, h. 2 óra. Szabadgyakorlatok: alapállás, sorakozás, igazodás, fordulatok. Járás helyben, utánlépéssel. arc- és oldalsorban, meghatározott számú lépés kivitele. Menetelés a lépés megtámasztásával lábujjhegyen előre hátra. Karmozdulatokkal végre a szabatos járás. Fejvetés. Lépő, keresztezett, terpesz és guggoló állás, kitörés hátra és előre. Törzshajlítás előre, hátra és oldalt előre egészen a négykézlábállásig. Törzsfordítás és lendítés. Karlendítések, kartartások s karütések. Lábemelés, sarokemelés, alapállásban guggolás és lábujjhegyre emelkedés ütemre. Keresztezett állásban lassú leereszkedés törökös ülésbe és felállása, kar segítsége nélkül. Guggolásból páros térdig ereszkedés, úgyszintén kitörésből egy térdre, ezekben törzshajlítás hátra kartartásokkal és lendítésekkel. Négykézláb állásból mellső fekvő támasz ebben nyakhajlítás, váltogatott karemelés, lábemelés és hajlítás a mellre. Társas gyakorlatok: lovagló ülés, talicskázás. Kitartó futás. A helyes lélegzetvételre való szoktatás 3 4 percig. Versenyfutás. Birkózás! előgyakorlatok. Birkózás meghatározott fogással, birkózás a botért. Bendgyakorlatok: visszakozás. Párok alakítása. Fejlődés 3-as és 4-es sorokba. Köralakítás. Szakaszba való fejlődés 2 ütemre. Kettősrendek. Szertornázás mint osztálytorna. Játékok: Szökdelő kör. Péter hol vagy? Körfutás. Féltek a muszkától? Fej vagy írás. Fogoly, tolvajtíző. A füleslabda előgyakorlatai. Játékóra: Szerda délután V23 4-ig. II. a) és b) osztály. Vallás, h. 2 óra. Új-szövetségi történetek: Jézus élete, tanítása és csodatettei. Az apostolokról és irataikról. Pál hittérítő útjai. Egyházi énekek és imádságok. Biblialolvasás. Tankönyv: Bereczky: Bibliaismertetése. Latin nyelv, h. 6 óra. Olvasmányok a római királyok történetéből. Bészletek magyar krónikákból. Mesék. Az első osztály nyelvtani anyagának ismétlése és kibővítése. Passivum. Deponens igék. Az igék

FŐGIMNÁZIUM A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANG. ÉRTESÍTŐJE GÓBI IMRE BUDAPEST. a z 1907/1908-i k i i s k o l a i é v r ő l. FRANKLIN-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA

FŐGIMNÁZIUM A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANG. ÉRTESÍTŐJE GÓBI IMRE BUDAPEST. a z 1907/1908-i k i i s k o l a i é v r ő l. FRANKLIN-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANG. FŐGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE a z 1907/1908-i k i i s k o l a i é v r ő l. KÖZZÉTESZI GÓBI IMRE IGAZGATÓ. BUDAPEST FRANKLIN-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA 1908. A BUDAPESTI ÁG. H. EVANG.

Részletesebben

SZÉKELYUDVARHEkYl ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT EV. REF. KOLLEGIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1900 1901. ISKOLAI ÉVRŐL. SZERKESZTETTE GÖNCZI LAJOS IGAZGATÓ-TANÁR

SZÉKELYUDVARHEkYl ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT EV. REF. KOLLEGIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1900 1901. ISKOLAI ÉVRŐL. SZERKESZTETTE GÖNCZI LAJOS IGAZGATÓ-TANÁR A SZÉKELYUDVARHEkYl ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT EV. REF. KOLLEGIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 900 90. ISKOLAI ÉVRŐL. SZERKESZTETTE GÖNCZI LAJOS IGAZGATÓ-TANÁR SZÉKELY-UDVAFCHELYTT NYOMATOTT BECSEK D. FIA KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Részletesebben

ASZÓDI SZERKESZTETTE: Dr ORAVECZ ÖDÖN az 1926 32. évkörre vél. igazgató. Kiadja az aszódi ág. h. ev. Petöfi-reálgimnázium.

ASZÓDI SZERKESZTETTE: Dr ORAVECZ ÖDÖN az 1926 32. évkörre vél. igazgató. Kiadja az aszódi ág. h. ev. Petöfi-reálgimnázium. A BANYAI Ag. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI p e t ő f i- r eal g im n Az iu m An a k / ^ f f értesítő JE AZ 1927-28. TANÉVRŐL. SZERKESZTETTE: Dr ORAVECZ ÖDÖN az 1926 32. évkörre vél. igazgató. Kiadja az

Részletesebben

A BÁNYAI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI PETŐFI-REÁLGIMNÁZIUMÁNAK SZERKESZTETTÉK: Kiadja az aszódi ág. hitv. ev. Petófi-reólgimnázium.

A BÁNYAI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI PETŐFI-REÁLGIMNÁZIUMÁNAK SZERKESZTETTÉK: Kiadja az aszódi ág. hitv. ev. Petófi-reólgimnázium. A BÁNYAI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI PETŐFI-REÁLGIMNÁZIUMÁNAK ÉRTESÍTŐJE AZ 1932 33. TANÉVRŐL. SZERKESZTETTÉK: Dr ORAVECZ ÖDÖN SZEVER PÁL igazgató. igazgató-helyettes. Kiadja az aszódi ág. hitv.

Részletesebben

ÉVKÖNYVE AZ 1938 39. ISKOLAI ÉVRŐL.

ÉVKÖNYVE AZ 1938 39. ISKOLAI ÉVRŐL. (» L O C K K L Ä R j\- A BUDAPESTI EVANGÉLIKUS LEÁNYGIMNÁZIUM ÉVKÖNYVE AZ 1938 39. ISKOLAI ÉVRŐL. Az iskola fennállásának 55. évében. KÖZZÉTETTE: Dr. BÁNKÚTI DEZSŐ IGAZGATÓ BUDAPEST, 1939. KIADJA AZ ISKOI.A

Részletesebben

(ZüricM Mon-isMa.) JVLÁJAI J S T V Á N T Ó L.

(ZüricM Mon-isMa.) JVLÁJAI J S T V Á N T Ó L. Gymnasialis és reális oktatás. (ZüricM Mon-isMa.) JVLÁJAI J S T V Á N T Ó L. A svájczi lelkészi kör, a mult nyáron, aug. hó 17 és 18-ik napjain St. Gallenben tartotta meg évi rendes közgyűlését. A gyűlés

Részletesebben

Rátz László tanár úr

Rátz László tanár úr STUDIA PHYSICA SAVARIENSIA XIII. Némethné Pap Kornélia Rátz László tanár úr Szombathely 2006 Dombormûves fehér márványtábla a Budapesti Evangélikus Gimnázium lépcsõházában NÉMETHNÉ PAP KORNÉLIA RÁTZ LÁSZLÓ

Részletesebben

SZENT FERENCRENDIEK VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ KATH. NAGYGYMNASIUM ÉRDEMSOROZATA. l873 74-iki T A N É V B E N. EGERBEN. 1874.

SZENT FERENCRENDIEK VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ KATH. NAGYGYMNASIUM ÉRDEMSOROZATA. l873 74-iki T A N É V B E N. EGERBEN. 1874. A SZENT FERENCRENDIEK VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ G Y Ö N G Y Ö S V Á R O S I KATH. NAGYGYMNASIUM TANULÓ IFJUSÁGÁNAK ÉRDEMSOROZATA AZ l87374-iki T A N É V B E N. EGERBEN. NYOMATOTT A.Z ÉRSEKI LYCEUMI 1874. KÖNYVNYOMDÁBAN.

Részletesebben

A BUDAPESTI DEÁK-TÉRI ÁG. HITV. EV. TESTVÉREGYHÁZAK POLGÁRI LEÁNYISKOLÁJÁNAK ÉRTESÍTŐJE AZ 1923 24. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZZÉTESZI:

A BUDAPESTI DEÁK-TÉRI ÁG. HITV. EV. TESTVÉREGYHÁZAK POLGÁRI LEÁNYISKOLÁJÁNAK ÉRTESÍTŐJE AZ 1923 24. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZZÉTESZI: A BUDAPESTI DEÁK-TÉRI ÁG. HITV. EV. TESTVÉREGYHÁZAK POLGÁRI LEÁNYISKOLÁJÁNAK ÉRTESÍTŐJE AZ 1923 24. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZZÉTESZI: MIKOLIK KÁLMÁN IGAZGATÓ. BUDAPEST, 1924. Ifj. Kellner Ernő könyvnyomdája,

Részletesebben

A gyönki Tolnai Lajos Gimnázium és Kollégium

A gyönki Tolnai Lajos Gimnázium és Kollégium A gyönki Tolnai Lajos Gimnázium és Kollégium 2006 1806 A GYÖNKI TOLNAI LAJOS GIMNÁZIUM BICENTENÁRIUMI ÉVKÖNYVE A GYÖNKI TOLNAI LAJOS GIMNÁZIUM BICENTENÁRIUMI ÉVKÖNYVE 1806 2006 Összeállította és szerkesztette:

Részletesebben

A VESZPRÉMI ZSIDÓISKOLA TÖRTÉNETE

A VESZPRÉMI ZSIDÓISKOLA TÖRTÉNETE A VESZPRÉMI ZSIDÓISKOLA TÖRTÉNETE A MAOIH által meghirdetett pályázatra készítette: Mann Lotti A Veszprémi Dózsa György Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 8.a osztályos tanulója (A Veszprémi

Részletesebben

4 Bevezető. Debrecen, 1995.102.1. 2 A magyarországi katholikus vallási és tanulmányi alapok jogi természetének megvizsgálására

4 Bevezető. Debrecen, 1995.102.1. 2 A magyarországi katholikus vallási és tanulmányi alapok jogi természetének megvizsgálására Előszó 3 A második világháború előtti magyar társadalom szerkezetéről, működéséről egyre több kiadvány nyújt hiteles tájékoztatást. A polgári intézmények sorában kiemelt helyet foglal el az alapítvány,

Részletesebben

5. A gimnázium harmadik ciszterci korszaka (1850-1921)

5. A gimnázium harmadik ciszterci korszaka (1850-1921) 5. A gimnázium harmadik ciszterci korszaka (1850-1921) 5.1. Egri Nagy-Gymnásium (1851 1861) Villax Ferdinánd apát úr nem tudott kezességet vállalni arra, hogy a rend három gimnáziumában a nyolc osztállyal

Részletesebben

Kiadó Petki Pál iskolaigazgató Szerkesztette Dénes Jónás tanár Borítóterv és mûszaki szerkesztés Zilahi Imre

Kiadó Petki Pál iskolaigazgató Szerkesztette Dénes Jónás tanár Borítóterv és mûszaki szerkesztés Zilahi Imre 100 100 95 95 75 75 25 25 5 5 0 0 100 100 95 95 75 75 25 25 5 5 0 0 A szavak szivárványzása nemcsak térbeli, hanem idõbeli is. A szavaknak idejük van, vagy másképp: idõ van a szavakban, a mi idõnk, a használóké,

Részletesebben

AZ ERDÉLYI ÉS MAGYARORSZÁGI ROMÁN EGYHÁZAK ÉS ISKOLÁK ÉLETE ÉS SZERVEZETE A VILÁGHÁBORÚ ELŐTT

AZ ERDÉLYI ÉS MAGYARORSZÁGI ROMÁN EGYHÁZAK ÉS ISKOLÁK ÉLETE ÉS SZERVEZETE A VILÁGHÁBORÚ ELŐTT AZ ERDÉLYI ÉS MAGYARORSZÁGI ROMÁN EGYHÁZAK ÉS ISKOLÁK ÉLETE ÉS SZERVEZETE A VILÁGHÁBORÚ ELŐTT ROMÁN FORRÁSOK ALAPJÁN KIADJA A MAGYAR KISEBBSÉG" NEMZETPOLITIKAI SZEMLE husvéth és hoffer könyvnyomdája, lúgos.

Részletesebben

A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség rövid története 1577-2002.

A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség rövid története 1577-2002. A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség rövid története 1577-2002. Összeállította: Dr. Molnár János nyugalmazott tanár A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség Kiadványa A reformáció elterjedése Magyarországon.

Részletesebben

Alapította: Dr. BOROS OYÖRGY.

Alapította: Dr. BOROS OYÖRGY. Cenzúrát. XLVI. évf. Clui, 1936. január. 1. szám. Alapította: Dr. BOROS OYÖRGY. Boldog uj esztendőt!... Lelkünk telve van ünnepi gondolatokkal... Csak most hangzott el minden templomban a magasztos karácsonyi

Részletesebben

Zalaegerszegi füzetek 8.

Zalaegerszegi füzetek 8. Zalaegerszegi füzetek 8. Wlassics Gyula és kora 1852-1937 Zalaegerszeg, 2002 Zalaegerszegi Füzetek 8. Sorozatszerkesztő: Kapiller Imre Szerkesztő: Kapiller Imre Technikai szerkesztő: Pintyőke Gábor A

Részletesebben

Fasori Örökdiák. t imor D omini pr inc ip ium s c ien t i æ A z Úrnak f élelme f e je a bölc se s ségnek 2. s z ám

Fasori Örökdiák. t imor D omini pr inc ip ium s c ien t i æ A z Úrnak f élelme f e je a bölc se s ségnek 2. s z ám Fasori Örökdiák A Budapesti E vangélikus Gimnázium Volt Növendékeinek Egyesüle te hírle vele t imor D omini pr inc ip ium s c ien t i æ A z Úrnak f élelme f e je a bölc se s ségnek 2. s z ám Húsz éve indult

Részletesebben

(orok és emberek. SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l

(orok és emberek. SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l (orok és emberek Tolna megyeiek életrajzgyűjteménye SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l összeállította és szerkesztette: Sipter Gézáné Lektorálta: dr. Andrásfalvy Bertalan, a Magyar Tudományos

Részletesebben

Bara Zsuzsa. Mit olvastak a diákok 1920-ban? Olvasásfelmérés a VI. kerületi reáliskolában

Bara Zsuzsa. Mit olvastak a diákok 1920-ban? Olvasásfelmérés a VI. kerületi reáliskolában Bara Zsuzsa Mit olvastak a diákok 1920-ban? Olvasásfelmérés a VI. kerületi reáliskolában 1920 tavaszán Pintér Jenő 1 fővárosi tankerületi főigazgató utasítására a budapesti középiskolákban felmérés készült

Részletesebben

A Bereczki Máté Szakképző Iskola Emlékkönyve 1904-2004

A Bereczki Máté Szakképző Iskola Emlékkönyve 1904-2004 A Bereczki Máté Szakképző Iskola Emlékkönyve 1904-2004 KIADJA AZ ISKOLA IGAZGATÓSÁGA BAJA, 2004 Szerkesztette: Bernschütz Sándor Horváthné Hargitai Katalin Az anyag összeállításában, számítógépes szerkesztésében

Részletesebben

XII. KIFUTÓ FELNŐTTOKTATÁS KERETTANTERVE AZ ALAPFOKÚ OKTATÁS MÁSODIK SZAKASZÁRA Melléklet a 23/2001.(VII.20.) OM rendelethez (A 28/2000.(IX.28.

XII. KIFUTÓ FELNŐTTOKTATÁS KERETTANTERVE AZ ALAPFOKÚ OKTATÁS MÁSODIK SZAKASZÁRA Melléklet a 23/2001.(VII.20.) OM rendelethez (A 28/2000.(IX.28. XII. KIFUTÓ FELNŐTTOKTATÁS KERETTANTERVE AZ ALAPFOKÚ OKTATÁS MÁSODIK SZAKASZÁRA Melléklet a 23/2001.(VII.20.) OM rendelethez (A 28/2000.(IX.28.)OM rend.1.számú mellékletének kiegészítése) Tartalomjegyzék

Részletesebben

EVANGELIKUS ^VIEGJELEN HETENKÉNT EGYSZER. Szerkesztő- 8 kiadó-hivat,al : Pozaony, Xonventutcza c. sz.

EVANGELIKUS ^VIEGJELEN HETENKÉNT EGYSZER. Szerkesztő- 8 kiadó-hivat,al : Pozaony, Xonventutcza c. sz. Hatodik évfolyam. 36. szám. Pozsony, 1888. évi Szeptember 1-én. EVANGELIKUS r Előfizetési ár : Egész évre 6 frt kr. félévre. 3,, negyedévre 1, 50, Egy szam ára 12 kr. o. e. J EGYHÁZ es ISKOLA. ^VIEGJELEN

Részletesebben

JELENTÉSE. EMKE XXIV. RENDES KÖZGYŰLÉSRE 1908. EVI SÁNDOR JÓZSEF KOLOZSVÁRT. AZ 1908. ÉVI JÚNIUS 8-ÁN MAROSÚJVÁRT TARTANDÓ IRTA ÉS ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

JELENTÉSE. EMKE XXIV. RENDES KÖZGYŰLÉSRE 1908. EVI SÁNDOR JÓZSEF KOLOZSVÁRT. AZ 1908. ÉVI JÚNIUS 8-ÁN MAROSÚJVÁRT TARTANDÓ IRTA ÉS ÖSSZEÁLLÍTOTTA: 105733 AZ EMKE 1908. EVI JELENTÉSE. AZ 1908. ÉVI JÚNIUS 8-ÁN MAROSÚJVÁRT TARTANDÓ XXIV. RENDES KÖZGYŰLÉSRE IRTA ÉS ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SÁNDOR JÓZSEF T. ALELNÖK-FŐTITKÁR. KOLOZSVÁRT. f 5 H U S Z O N N E G Y

Részletesebben

Az Árpád Gimnázium pedagógiai programja

Az Árpád Gimnázium pedagógiai programja Az Árpád Gimnázium pedagógiai programja Az Árpád Gimnázium nevelőtestülete pedagógiai programját a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 20/2012. (VIII.31.) EMMI-rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

III. évfolyam 3. szám. Kiadja a. 2008. augusztus

III. évfolyam 3. szám. Kiadja a. 2008. augusztus 75 éve, 1933 augusztus 15-én hunyt el Szánthó Géza református lelkész, Rákoscsaba történetének kutatója III. évfolyam 3. szám 2008. augusztus Kiadja a Ádám Ferenc Szántó Géza művének helye a korabeli helytörténetírásban

Részletesebben

1. melléklet Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei

1. melléklet Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei 1. melléklet Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei Tartalom Magyar nyelv és irodalom... 9 1. évfolyam... 9 2. évfolyam... 10 3. évfolyam... 12 4. évfolyam... 16 Magyar nyelv...

Részletesebben

A Horváth Mihály Gimnázium osztályozó és javítóvizsga szabályzata

A Horváth Mihály Gimnázium osztályozó és javítóvizsga szabályzata A Horváth Mihály Gimnázium osztályozó és javítóvizsga szabályzata 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 20. -a alapján: Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt

Részletesebben

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI 2013/3 4

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI 2013/3 4 MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK essays in church history in hungary 2013/3 4 MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG BUDAPEST, 2014 Kiadó Publisher MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG

Részletesebben