FŐGIMNÁZIUM A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANG. ÉRTESÍTŐJE GÓBI IMRE BUDAPEST. a z 1907/1908-i k i i s k o l a i é v r ő l. FRANKLIN-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FŐGIMNÁZIUM A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANG. ÉRTESÍTŐJE GÓBI IMRE BUDAPEST. a z 1907/1908-i k i i s k o l a i é v r ő l. FRANKLIN-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA"

Átírás

1 A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANG. FŐGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE a z 1907/1908-i k i i s k o l a i é v r ő l. KÖZZÉTESZI GÓBI IMRE IGAZGATÓ. BUDAPEST FRANKLIN-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA 1908.

2

3 A BUDAPESTI ÁG. H. EVANG. FŐGIMNÁZIUM S A FASORI TEMPLOM

4

5 A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANG. FŐGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1907/ IK I ISKOLAI ÉVRŐÍL. KÖZZÉTESZI GÓBI IMRE IGAZGATÓ. BUDAPEST FRANKLIN- TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA 1908.

6

7 I. BESZÉD 1908 M Á R C IU S 15-ÉN. Elhangzott ez a mindnyájunk ismerte dal (Petőfi: Nemzeti dala), a költő lelkének felcsapó lángja s a kor lelkének is oly mélységes kifejezője. Amint végső sorait hallottuk, önkénytelenül is eszünkbe juthat a költő lelkes alakja, úgy amint, égnek emelt jobbjával, lángoló tekintetével dunaparti ércszobra is megörökítette, szemünk előtt látjuk a költőt, amint Nemzeti dalát hangoztatja, mintha ismétlődő sorait diktálná a lelkesült tömegnek, ma hatvan esztendeje, mikor először hangzottak el ajkáról. Most, a megváltozott viszonyok között is lelkesít, a nyugodt kedélyt is magával ragadja e költemény. Mit érezhetett az a 48-i lázban égő márciusi ifjúság, Petőfi buzgó munkatársai, mikor váciutcai gyülekező helyükön legelőször hallották a kérdést s a rá adott feleletben a szabadság hatalmas fogadalmát? Mit érezhették akkor, 1848 márciusában? Hisz akkor minden nap egy-egy század feladatát oldotta m eg! A párizsi forradalom híre föllelkesítette Széchenyi fejlődő Pestjének egész lakosságát. A pozsonyi országgyűlés tárgyalásai, Kossuth beszédei, az általános szabadság-vágy feltüzelték az ifjúságot; a kor nagy eszméi lángolnak előttük: sajtószabadság, felelős minisztérium, törvény előtti egyenlőség, közös teherviselés, únió Erdéllyel stb. Pest az ország fővárosának érzi magát. «Ellenzéki köre» siettetni akarja az országgyűlés tanácskozásait, népgyűlést terveznek; de a vezetést mind jobban-jóbban az ifjúság veszi át. Petőfi, Jókai, Yasvári, Irinyi József szerkesztik meg a kívánságaikat tartalmazó 12 pontot, ők toborozzák zászlójuk alá a híveket s arra törekesznek, hogy lelkesedésükkel a nagy elveket közszellemmé tegyék. S lehetett volna-e ez ifjúságnak alkalmasabb vezére, mint az a költő, aki sóvárogva várta ezt az időt, lelke istenségének, 1*

8 4 a szabadságnak, diadalát s már jóval előbb véres napokról s világszabadságórt vívandó harcokról álmodott? Ő a legelső a tízek között, legelső a szorosan vett márciusi ifjak között, központja, lelke minden mozgalomnak. Március 13-án már kész a Nemzeti dal. S mikor március 14-én este a bécsi forradalomnak s Metternich bukásának híre Pestre érkezik, mikor «a forradalom förgetege már a közel szomszédban zúg», Petőfi sietteti az eseményeket: az ő felkiáltására mondják ki, hogy nem várnak, nem könyörögnek, cselekedni fognak s a magyar nemzet kívánságait tartalmazó 12 pontjukból, amit lehet, azonnal megvalósítanak. S jól tudjuk, hogy ma hatvan éve - Petőfi Nemzeti dala lobbantja fel ifjú társai lángját, ez tüzeli fel az akkor a Belvárosban szétszórt egyetemek hallgatóit, ez lelkesíti dél felé a hatvaniutcai nyomda előtt s délután a Nemzeti Múzeum előtt összesereglett tömeget. A már cenzúra nélkül kinyomtatott Nemzeti dal s a 12 pont volt az ifjúság fegyvere, midőn késő délután Budára, a helytartótanácshoz vonultak s kimondatták a sajtó felszabadulását s a politikai foglyok szabadon bocsátását. S még e nagy nap estéjén is felhangzik a Nemzeti dal, most már nem a költő, hanem a nagy tragikus színész, Egressy Gábor ajkán, a Nemzeti színházban, Bánk bán előadása közben, hogy az ünneplő közönség ismét együtt lelkesülhessen, együtt esküdhessék az ifjúsággal. «Egy szóvá, egy érzelemmé Olvadt össze a haza: Az érzelem lelkesülés, A szó szabadság vala.» S e szónak, ez érzelemnek Petőfi az eszményi képviselője s Nemzeti dala e nap minden mozzanatának kísérője. Azért mondta Jókai Mór: Ezt a napot nevezzétek Petőfi napjának! Március i5-e Petőfi emléknapja! * Petőfi a Nemzeti dalnak arra a példányára, amelyet Arany Jánosnak küldött, ezt ír ta : A kivívott sajtószabadság után legelőször nyomtatott példány s így a magyar szabadság első lélekzete. Naplójában is azt írja erről a napról: Ma született a magyar szabadság, mert ma esett le a sajtóról a bilincs. Értjük-e a költő ezen való örömét, lelkesedését s büszkeségét azon, hogy e tettekben ő volt a hős ifjúság vezére? Igazán olyan nagy dolog volt-e ez? Azt tudjuk több költemé

9 nyéből is, hogy Petőfi előtt a szabadságok legelsője volt a teljes gondolat- és sajtószabadság, «mely nélkül egy nemzetnek sem lehet szabadsága». De hát valóban olyan nagy ellenségtől szabadult meg ekkor a magyar, csakugyan a szabadság legfőbb kezességét nyerte meg ekkor? Hogy e kérdésre megfelelhessünk, hogy fontosságát igazán belássuk, messzire vissza kell mennünk, majdnem a könyvnyomtatás bölcsőjéig, Gutenberg korszakot alkotó találmányáig. A könyvnyomtatást, a sajtót, mely arra való volt, hogy az ember gondolatait a tér- és időbeli korlátokat legyőzve szabadon hirdesse és terjessze minden népnek, alig egy század múlva már békóbá verik. S még mikor a szellemi újjászületést mutatja minden, művészet, tudomány, vallás: a 16. század közepén adja ki először az egyház a tiltott könyvek jegyzékét, az indexet, hozzák be a könyvvizsgálatot, a cenzúrát, hogy egy könyv se jelenhessen meg előleges vizsgálat, vagy utólagos jóváhagyás nélkül. Nem szabad a gondolatokat terjeszteni, gát kellett az eszmék haladásának s e gátat nálunk majdnem 300 esztendeig a cenzúrával vetették a hatalom emberei minden vallásbeli újításnak, evvel fékezték meg a politikai eszmék harcát, evvel nyirbálták meg a. költészet szárnyait s nyomták el később hírlapjaink fejlődését, Mária Teréziáig terjed egy korszaka ennek a szellemi szolgaságnak, amidőn a könyvvizsgálat gyakorlásában egyház és fejedelem kezet fogva törekszik a katholikus egyház régi hatalmának megtartására. Már a 17. században, nem törvényesen ugyan, állami intézménnyé teszik nálunk a cenzúrát s ha előzetesen nem vizsgálnak meg valamely könyvet, elkobozzák utólag; ha idegenben nyomtatják, mint a protestánsok bibliáit, nem eresztik át a határon. I. Lipót és utódai jezsuita könyvvizsgálói épen annyit ártanak általában a közműveltségnek s a vallásos szellemnek, de leginkább mégis a protestáns érdekeknek, mint Mária Terézia rendszeresített sajtóügyi hatóságai. II. József és II. Lipót ideje engedi csak szabadabb lélekzethez a sajtót. Egyszerre fellendül a politikai irodalom, százával jelennek meg a politikai, vallási, társadalmi kérdéseket tárgyaló röpiratok, hogy azután a rákövetkező reakció legnagyobb részt Metternich korszaka a forradalmi tanoktól való félelmében minden erejével törjön, most már nem annyira

10 6 a vallási, inkább a szabadelvű politikai eszmék elnyomására. Ha a cenziira nem elég, nem riadnak vissza a börtöntől, sőt a vérpadtól sem. A lefejezett Martinovics, Hajnóczy és társaik, az éveken át fogságban szenvedő Wesselényi, Kossuth, az elnyomott szabad szó mártírjai. így lett az egyház találmánya kedves eszköze az elavult intézményeken alapuló hatalomnak. Egyház, állam, kiváltságos rendek, félve az újításoktól, mind ragaszkodtak a cenzúrához s természetes, hogy rendi országgyűléseink is századokon át elhanyagolják a sajtó szabadságát. Pedig bizonyos, hogy alig volt törvénytelen intézmény, mely a szellem munkásai előtt gyűlöletesebb lett volna, mint épen a cenzúra. De hiába írják, már a felvilágosodás idejében, hogy «aki a gondolkodásban való szabadságot akarja az emberben megfojtani, nincsen annál e világon nagyobb tyrannus». Hiába írnak fel egyes megyék, igaz, csak kevés (Gömör, Bihar), hogy «a cenzúra gyakorlása barbárokká fog tenni bennünket», «mit ér az ész, ha avval élni nem szabad». Hiába! A kormány félti a hatalmát, melyet a sajtó, a könyvek hirdette eszmék megdönthetnének. Érzi, amit az angol sajtószabadság hatalmas védője, Milton (1644) mondott: «A könyvek nem holt tárgyak, életerősek, mint ama mesebeli sárkányfogak és imitt-amott elvetve felfegyverzett férfiak képében támadhatnak fel.» Nem a sajtó elfajulásától, visszaéléseitől félt a kormány, hanem az őszinte szókimondástól, a bírálattól, a nyílt ellenőrzéstől. Természetes. hiába hangoztatta az a tisztán látó Hajnóczy ma is igaz szavait : «A sajtó is egyszerű eszköz, mellyel lehet bűnt elkövetni, de azért nem kell számára külön jog. Az ilyen bűn is saját természeténél fogva esik büntetés alá: azért, mert bűn s nem azért, mert sajtó útján követték el.» Hiába mondta a országgyűlés is, hogy a sajtó visszaéléseit a bíró megbüntetheti, de a cenzúra visszaélései ellen nincs jogvédelem. Kellett a hatalomnak a cenzúra; nem azért, amivel atyáskodó szerepükben igazolni akarták, hogy «a gyámoltalanok szívét és fejét minden mérges lehellet ellen biztosítsák», hanem csak hatalmuk érdekében. Végre, midőn már a költészet, az irodalom felrázta a tespedő magyart s felnyitotta szemeit, hogy lássa elmaradását s a haladás ú tját; midőn már a harmincas évek országgyűlései is kezdik a sajtó elnyomatását sérelemnek érezni, akkor a

11 negyvenes évek elején, számításból maga a kormány enyhít a cenzúra szigorán. Nem volt ez törvényes szabadság, csak a kormány kegyelméből ideig-óráig arra való, hogy az akadékoskodó rendek elhallgassanak. Amíg azonban ide jutottunk, addigra a cenzúra, ez a pokol cséplője (mint Petőfi Apostola nevezi), mennyi magot csépelt ki az eléje tartott kévékből, hány gondolatot temetett e l! Ne foglalkozzunk országgyűléseink tanácskozásaival, hol a szólásszabadságért s nyilvánosságért is küzdöttek, csak költészetünk s hírlapjaink történetéből lássunk néhány példát, hisz az írók érezték leginkább a szellemre rakott bilincseket. Ott van Bessenyei, akinek bihari magányában húsz esztendő alatt írt értékes művei mind kéziratban maradnak, mert a cenzor nem bocsátja sajtó alá. Ott Kazinczy s több más írónk, akiknek kiadandó munkái fél esztendeig sem kerülnek ki a cenzor keze alól s akkor is törlésekkel; ott Katona Bánk bánja,, melynek előadását tiltja el a cenzor. S eszünkbe juthat egész sereg kisebb költemény, melyek mind a cenzor horgán akadtak, vagy csak megváltoztatva, vagy hiányosan jelenhettek meg. Bizonyos tárgyakat vallás, szabadság, szabadságharcok említeni sem volt szabad. Mikesről, Bákóczyról költeményben szó sem lehetett Vörösmarty Mikes búja Egy öreg rabszolga keservévé lesz ; Kölcsey úgy ír Bákóczyról, hogy nevét sem említi. Még Petőfi hatalmas jós költeményét, az Egy gondolat bánt engemet címűt is törölte először a cenzor. Valóságos hajtóvadászatot tartottak a cenzorok a gyanús szavak ellen, keresve-keresték, sokszor nevetséges aprólékos kodássa l, a sértő célzatot a legártatlanabb kifejezésben is. S mit tehettek ez ellen az írók? Az egyik Bessenyei belenyugszik: Inkább legyen a kéziratban igazság, mint a nyomtatásban hazugság. A másik Kazinczy felsóhajt: Hogyan írjon jól az az író, aki minden betűje mellett azt kérdi, nem töröl-e itt a cenzor. A múltak szellemét annyira átérző Katona fájdalmasan félj ajdúl: Hogyan nyomattatik el a századok lelke, melyet az író nem tüntethet föl, mert a cenzor a költői mű minden részletében a jelen viszonyokhoz hasonlót keresi s látja. Ha költőink a szabadság eszméjét akarták feltüntetni, Görögországba, Kómába m entek; ha a társadalmi 7

12 8 renddel való elégedetlenséget, teleire, a zsarnokok s rabszolgák hazájába. Mások válogattak a cenzorokban, Becsből Pozsonyba, Pestről Kassára, Fehérvárra fordultak azt remélve, hogy ott a cenzor engedékenyebb lesz. De a csak betűt vizsgáló cenzor sötétséghez szokott szeme nem látta a költői mű lelkét; nem vette észre, hogyan ébresztgetik az írók a múlt magasztos képeivel, nagyjaink példájával a nemzet reményét s tettvágyát. A költészet szomorú sorsánál még sötétebb képet mutat hírlapirodalmunk. Későn indul meg, alig tud megküzdeni a közönnyel s a kormány és a cenzúra nyomása alatt hogyan tudna fejlődni! Hírlapok megindítása a fejedelemtől függ. Először a külföldi eseményekről meg sem emlékezhetnek, utóbb is csak a bécsi hivatalos lap után. Politikai eszmecsere, szabad közvélemény lehetetlen; az országgyűlési szónokoknak nevét sem említhetik meg. Majd megjelennek a szabad szónak, a nyilvánosság szükségének harcosai: Erdélyben Wesselényi, Pozsonyban Kossuth az Országgyűlési Tudósításokkal, de mindkettőt fogságba vetve némítják el. Csak 1840-ben engedik meg hosszabb beszédek közlését is s Kossuth Pesti Hírlapjával hamarosan megjelenik az első igazi politikai hírlap. Kossuth itt, ezen a téren folytatja azt az élet-halál harcot az előleges cenzúra ellen, amelyre már régebben, még Zemplénmegye egyik gyűlésén felesküdött. így juttat költészetünk, politikai irodalmunk, Kossuth Pesti Hírlapja a cenzúra ellenére is fontos szerepet a sajtónak Magyarország politikai ébredésében s az új Magyarország megalakulásában. Kossuth vezércikkeiben, mint Petőfi egy-egy költeményében, ha ugyan vissza nem vetette, nem tudott a cenzor törölni, változtatni, annyira egybe lévén nőve tartalom és forma, eszme és kifejezés. Kinőttek a cenzor keze alól! S midőn már országgyűlés és hírlapok s legtovább a költészet annyit döngették az eszmék haladásának ezt a gátját, a cenzúrát, végre, ma 60 esztendeje, a lelkesült ifjúság erőszakosan döntötte le : erőszakkal lefoglaltak egy könyvsajtót, cenzúra nélkül kinyomatták a 12 pontot s Petőfi Nemzeti dalát s kezében a kinyomtatott 12 ponttal, büszkén hirdethette ott a hatvaniutcai nyomda kapujában Irinyi József: «Március 15-e, déli fél tizenkettőre nagy időszak a magyar nemzet történetében! Itt van a sajtószabadság első példánya! Akármi szabadsága fog

13 is lenni egykor a magyarnak, az a dicsősége mindig megmarad, hogy a legnevezetesebbet, a sajtószabadságot magunk vívtuk ki.» Mint a 48-i forradalom európai kőrútjában először mindenütt a sajtó bilincseit törte szét, nálunk is evvel indult meg s 300 évi rabság után újra szabad lett a beteg, megzsibbadt gondolat, szabadon, korlát nélkül szállhatott szerteszét. Március 15-e tehát a sajtószabadság kivívásának is emlékünnepe! * Azonban, bár még e napon a helytartótanáccsal is kimondatták a sajtó szabadságát, tehát e napon valójában életbe léptették, törvénnyé a 48-i országgyűlés 18. törvénycikke tette, mely örökre eltörölvén az előző vizsgálatot, kimondja, hogy gondolatait sajtó útján mindenki szabadon közölheti és terjesztheti. S mint a márciusi ifjúság 12 pontjának ezt a legelsejét, a többit is ez az utolsó rendi országgyűlés valósította meg békés úton, törvényes eszközökkel. Épen március 15-én indul az országgyűlés küldöttsége Pozsonyból Bécsbe, hogy a reformokat a király elé terjessze. Ez a Kossuth szellemétől áthatott országgyűlés, mely betetőzte Széchenyinek s az egész reform-korszaknak munkásságát, mely idejet s munkaerejét csak úgy nem kímélte, mint százados kiváltságait, ez állította vissza a magyar birodalom ősi egységét, ez teremtette meg a szabadság és egyenlőség új Magyarországát. Háromszáz esztendővel ezelőtt az 1608-i pozsonyi országgyűlés Bocskay bécsi békéjét iktatta törvénybe. Biztosította a nemzet önállóságát, vallásszabadságát, de tekintettel volt a Habsburg-ház többi országára is, nem mellőzte az ezekkel való kapcsolatot sem. Negyvennyolcban Kossuth is annyiszor hirdette: «Nem az elszakadás, hanem a pragmatica-sanctio alapján állunk.» A 47/48-i törvénykönyv is azt mondja, hogy a pragmatica-sanctio által velünk törvényes kapcsolatban álló tartományokhoz való viszonyt nem szakítja meg, hanem csak a kornak megfelelő alakba öltözteti. Az 1608-i rendek alkolmányuk és vallásszabadságuk érdekében védő- és támadó szövetséget kötöttek az osztrák és morva rendekkel. Kossuth 48 március 3-án alkotmányt követelt Ausztria számára is. 9

14 10 Mint a háromszáz évvel ezelőtt tartott országgyűlés törvényei, Kossuth beszédei s a 48-i országgyűlés tettei is a törvényhez s az uralkodó-házhoz való hűségből fakadtak. Alkotóik a béke apostolai voltak, nem keresték, nem idézték fel a harcot; alkotásaikat azonban meg kellett védeniük minden alattomos vagy nyílt támadás ellen. Akkor Bocskay szerepét Bethlen folytatta, 48-ban, mikor majdnem már egy hónap múlva ágyúdörgés közt némult el az öröm hangja, a felszabadult magyarság s a lelkes márciusi ifjúság szállott síkra s Petőfire is szüksége volt a hazának, hogy a nemzet igazát védve tiszteletet, elismerést szerezzen még ellenségeitől is a magyar hősiségnek. Hazánknak ezt a, bár vérbe fojtott, de mégis annyira dicsőséges átalakulását sem feledhetjük március 15-én, a következő nagyszerű események e megnyitóján, mely tehát az új Magyarország létrejöttének is ünnepe. Ma, március 15-én: Petőfi napján, a sajtó felszabadulásának s az új Magyarország kialakulténak emlékünnepén, Petőfi Nemzeti dala hangzik szerte az országban. Ez a dal, a nemzetnek minden időre ébresztő szózata, a szabadság küzdelmeinek hűséges kísérője, hozzánk is szól e mai napon. Minket már a nemzet javára szolgáló, kitartó, lankadatlan munkásságra ösztönöz. Mindenki álljon meg híven és munkálkodjék azon a helyen, amelyet számára a gondviselés kijelel s vigye oda szellemi munkáját a nemzet szellemi kincstárába, hogy a magyar név régi, nagy híréhez méltó legyen. Értsük meg a költő szavát, becsüljük meg azt a szabadságot: a gondolat közlésének szabadságát, melyet e dal képvisel, mellyel élni kell, de nem visszaélni. Ne feledjük a költői, aki szavait halálával pecsételte meg s akinek porai, a névtelen hősökkel közös sírban, ott keveredtek össze az anyafölddel a fehéregyházi csatatéren, ahova másik emléke, segesvári ércszobra tekint. Áldott legyen az alkotóknak, áldott a küzdő hősöknek emléke! Kovács János. A cenzúráról 1. Ballagi G.: A politikai irodalom M agyarországon 1825-ig. (Ism erteti Váczy I. : Századok 1888). Ferenczy I. : A m agyar hírlapirodalom története. Concha G y.: A 90-es évek reform eszm éi.

15 II. ÉVI JELENTÉS. Mult évi jelentésünk, a tanári testületről szóló részében, említi, hogy pályázatot hirdettünk egy magyar-német nyelvi és egy mathematika-íizikai tanszékre, s hogy ennek a pályázatnak ügye az Értesítő kinyomatásáig még nem dőlt el. Ebből kiindulva jelentjük, hogy a magyar-német szakos tanári állásra az iskolafenntartó hatóság helyettes minőségben, egyelőre egy évre, dr. Hazay Olivért választotta meg, a mathematika-íizikai tanszékre, szintén helyettes minőségben a nm. minisztérium Sztraka-Gódor Jánost nevezte ki. Az előbbi az iskolai év folyama alatt közmegelégedésre működvén, további egy évre állásában megerősíttetett; a második, nagy sajnálatunkra, pár napi tanítás után kénytelen volt egészségi okoknál fogva szabadságot kérni, egyelőre november 10-éig, majd január elejéig. Minthogy egészsége akkora sem állott helyre, állásáról lemondott. Tárgyait szeptembertől fogva Pivnvik István okleveles tanár úr látta el, mint óraadó. Ez év tavaszán a math ematika-fizikai tanári állásra újból kihirdettük a pályázatot, melynek eredménye ez ideig még ismeretlen. Gretzmacher Jenő, Oppel Imre, dr. Szolár Eerenc helyettes tanárok, e minőségben töltött sikeres két év után, évi szeptember elsejétől számítandólag rendes tanárokká választattak, illetőleg Oppel Imre az állammal kötött szerződés éri elmében a nm. minisztériumnak rendes tanárrá való kinevezésre ajánltatott. Ezen előléptetések összefüggenek a III. és IV. parallel osztály állandósításával, mely az állammal az évi segély felemelése tárgyában kötött szerződésnél fogva biztosítottnak tekinthető. A tanári testület egészségi állapota általában kedvezőnek mondható; csupán az igazgató volt kénytelen gyengélkedése miatt hosszabb időre, hat hétre, szabadságoltatni magát, mely idő alatt a tanításban dr. Szigethy Lajos, az igazgatói teendők végzésében Ulbrich Sándor helyettesítette.

16 A tanulók egészségi állapota is, amint alább az orvosi jelentés is mondja, általában véve nem volt kedvezőtlen. Sajnos, két tanítványunkat ragadta el tőlünk s a szülőktől a halál. Hajósi József, a II. osztályba beírt tanuló még az iskolai év kezdete előtt esett áldozatul egy sajnálatos, megdöbbentő balesetnek; Ráth Géza pedig, Ráth Arnold tanártársunk fia, az Y. osztály jeles növendéke, október hóban hunyt el difteritiszben. A mélyen sújtott szülők gyászában osztozott az egész tanári testület és tanuló ifjúság. Az ifjúsági istentiszteletet, a múlt évi Értesítőben közölt módon és időközökben, a protestáns tanuló ifjúságnak az idén is Bereczky Sándor vallástanár tartotta. Megültük az egyháziakon kívül a szokásos iskolai és hazafias ünnepeket. A protestáns ifjúsággal május 9-én járultunk az Urasztalához. Az ifjúság szorgalma, tanulásbeli előhaladása megüti a szokott mértéket, miről az alább olvasható statisztikai kimutatás tanúskodik; nehány csendes eltanácsolást leszámítva, súlyosabb fegyelmi eszközök alkalmazására nem volt szükség. Részt vettünk a londoni kiállítás kulturális osztályában; iskolai épületünk külsejéről és belsejéről felvett, s az ifjúság iskolai életének jellemzetes momentumait feltüntető fényképeket és a matliematikai tanítás módszerét szemléltető grafikonokat állítottunk ki. A kiállítás céljára az iskolafenntartó hatóság külön 400 koronát engedélyezett. A főváros közművelődési, művészeti intézeteinek megszemlélésére s a főváros környékére többször vezették kartársaink az ifjúságot. Egyebek közt a VII. osztály növendékeit dr. Bexheft Ármin iskolaorvos és egészségtantanár a húsvéti szünet egyik napján az egyetemi közegészségtani intézetbe vezetie, ahol Liebermann Leó egyetemi tanár, intézeti igazgató engedelmével az intézet egészségtani berendezéseit, több egészségtani kísérletet s a gyakorlati életben könnyebben végezhető élelmiszervizsgáló eljárást mutatott be. A pünkösdi szünet alatt Mikola Sándor tanár rendezett kirándulást Rozsnyóra és vidékére, az aggteleki barlangba, Miskolczra és Diósgyőrre, a Mátrába. A kirándulásban részt vettek: Beierl József, Gráf Lajos, Heller Rezső, Klein Gábor, Kiinger Pál, Kürtössy László Y. oszt. ta nulók ; Belházy Pál, Bókay János, Fröhlich Lóránt, Glück F rigyes, Houchard Béla, Kilczer Gyula, Klein István, Lübke János,

17 Pajor Aladár, Iíáth Zoltán, Sándor János, Sclianzer Pál, Szontágh György, Tauszig Róbert, Yámossy Lóránt, Yécsei László YI. oszt. tanulók, kiket a rendező tanáron kívül még Galli Lajos, dr. Kliment Jenő, Oppel Imre tanárok és Kerber János gyakorló tanár kisértek el. Ugyancsak Mikola Sándor tanár a VIII. osztály tanulóival volt a Ganz-gyár elektromos o sztásában és a budapesti közúti vaspálya-társaság Damjanich-utcai áramfejlesztő telepén. A VIII. osztálj7 évzáró vizsgálatai május napjain voltak; áz írásbeli érettségi vizsgálatokat május 25., 26. és 27. napjain tartottuk; a szóbeli érettségi vizsgálatok június napjain lesznek. A szóbeli érettségi vizsgálatok elnöke mélt. és főt. Scholtz Gusztáv bányakerületi püspök úr lesz, kormányképviselőnek a minisztérium előbb mélt. Heinrich Gusztáv urat, a M. T. Akadémia főtitkárát, majd ennek elfoglaltsága miatt való lemondása után nagys. Schneller István kolozsvári egyetemi tanár urat küldte ki. Az írásbeli vizsgálatokra főt. püspök úr a következő tételeket tűzte k i: 1. a magyar nyelvből: Madách: Az ember tragédiájáról; 2. a latin nyelvből: Titus ante Hierosolyma (iuxta Taciti IListoriarum librum V-um); 3. a mennyiségtanból: a) algebrai tétel: Egy pléhlap hossza 8 cm, szélessége 5 cm ; mekkora négyzetet kell mind a négy sarkából kivágni, hogy a lehető legnagyobb köbtartalmú skatulya keletkezzék? A köbtartalmat kifejező függvény változása ábrázolással részletesen is megvizsgálandó. b) mértani tétel: Rajzoljuk meg azt a kört, melynek egyenlete (x 2)2 y Ha e kör az x tengely körül forog, az y tengely a keletkező gömböt két gömbszeletre osztja. Kiszámítandó e gömbszeletek köbtartalma és a határoló gömbsüvegek felszíne. Az érettségi vizsgálatok eredményéről alább külön kimutatás olvasható. Az I VII. osztályok vizsgálatai június l-étől 20-áig tartottuk. Május 27-én délután a főgimnázium udvarán folyt le a négy alsó osztály, május 30-án délután a négy felső osztály tornavizsgálata a következő sorrend szerint: felvonulás oszlopokban ; együttes szabadgyakorlat. Az I-ső osztály gyakorlatai 13

18 14 a vízszintes gerendán; a II. osztályé a tornapadon; a III-iké a gyűrűhintán; a IV-iké a korláton. Versenyek: I-ső osztálynak versenyfutás 70 m-re; 1-sőlett Krepuska Géza la. o. t. ; 2-ik Császár Pál la. o. t.; 3-ik Yárady Károly Ib. o. t. ; II. osztály: versenyfutás 80 m-re ; 1 -ső Felde István Ilb. o. t.; 2-ik Herczog Jenő Ilb. o. t. ; 3-ik Dobrovszky Kálmán Ilb. o. t. ; III. osztály: póznamászás; 1-ső lett Székely Ernő Illb. 0. t. ; 2-ik Balogh Imre Illa. o. t. ; 3-ik Bállá Szigfrid Illb. o. t. ; IV. osztály: füles labdahajítás távolra; i-ső lett Szilágyi Lajos IVa. o. t. 38 m-es, 12 cm-es és 2-ik Keviczky Bertalan 36 m, 10 cm; 3-ik Újhelyi Sándor IYb. o. t. 32 m-es dobással. Összetett verseny, magas nyújtó és bakugrás ollózva. 1-ső holt versenyben 13 és Vb erőponttal Schmidl Nándor és Horváth György Hla. o. t. ; 2-ik Szlovák Lajos 11 és Vb; 3-ik Broózer Béla 9 és Vb erőponttal. Végezetül minden osztály neki megfelelő játékot mutatott be. A felső osztályok tornaünnepélyének sorrendje a következő v o lt: Felvonulás. Szabadgyakorlatok puszta kézzel. Versenyek. Mintacsapat tornázása a magas korláton. Társas gyakorlatok. Díjak kiosztása. Elvonulás. Az idén a versenyek győztesei éremjutalomban részesültek, melynek költségét a tanári kar és az iskola barátai adták össze. Az érmeket iskolafenntartó egyházunk főfelügyelője, dr. Zsigmondy Jenő úr osztotta ki elismerő és buzdító szavakkal a nyerteseknek, névszerint a következőknek: Az V. osztályból, mint a póznamászásban győztes, kapott: 1. Schwarz Imre nagy ezüst érmet; Kürtössy László kis ezüst érmet; 3. Surány Lajos aranyozott kis bronc érmet. A VI. osztályból, mint a magas ugrás győztese, kapott: 1. Tauber Ottó (152 cm) nagy ezüst érmet; 2. Traeger László (147 cm) kis ezüst érmet; 3. Belházy Pál (142 cm) aranyozott kis bronc érmet. A VII. osztályból, mint a függeszkedés versenyében győztes, kapott: 1. Kapoun Bezső nagy ezüst érmet; 2. Kovács- Sebestyén Tibor kis ezüst érmet; 3. Bátor Elemér aranyozott kis bronc érmet. Az összetett verseny győztesei (magas nyujtó-ló széliében) kaptak: 1. Endreffy János VII. o. t. (18 erőponttal) nagy ezüst.

19 érmet; 2. Blaskoyich Ödön VII. o. t. (17 és Ve erőponttal) kis ezüst érmet; 3. Sass Gábor VII. o. t. (16 és Ve erőponttal) aranyozott nagy bronc érmet; 4. Schmikl Bezső VII. o. t. (16 erőponttal) aranyozott kis bronc érmet. Szorgalmas tornázásáért és haladásáért nagy ezüst érmet kapott még Oesterreicher Pál VI. oszt. tanuló. A négy alsó osztály győztesei közül érmet kaptak: Szilágyi Lajos kis ezüst, Schmidt Nándor és Horvát György szintén kis ezüst, Szlovák Lajos aranyozott nagy bronz és Broózer Béla aranyozott kis bronc érmet. A svéd torna rendszeres tanítására, illetőleg a szükséges, szerek beszerzésére az iskolafenntartó egyházi hatóság külön 184 koronát engedélyezett. Az ösztöndíjak, jutalmak, pályadíjak és segélyek a következő tanulóknak osztattak k i: I. A Teleki-Róth Johanna grófnő alapította ösztöndíj (70 70 korona) Hittrich József, Szórády István, Szórády Pál VIII. és Sass Gábor VII. oszt. tanulóknak. II. Az Egyesült budapesti fővárosi takarékpénztár ösztöndíja (200 kor.) Hittrich József VIII. oszt. tanulónak. III. A nagym. vallás- és közoktatásügyi miniszter úr Szlovák Lajos Illa. oszt. tanulót egy Bésán-féle 200 koronás ösztöndíjban részesítette. IV. Az iskolafenntartó egyház nt. képviselőtestülete az egyház kezelésében, illetőleg birtokában levő ösztöndíjakat a tanári testület ajánlatára a következő tanulóknak szavazta m eg: 1. A dr. Králik Lajos-féle koronát Bácsi Ferenc és Wieland Frigyes VIII. oszt. tanulóknak. 2. Az évi maturánsok ösztöndíját, 90 koronát, Szórády István VIII. oszt. tanulónak. 3. A Németh István tábornok alapította ösztöndíjat, 84 koronát Zimmermann Ferenc IVa. oszt. tanulónak. 4. A Zólyomi dr. Wágner Géza alapította 80 koronás stipendiumot Münnich Aladár VIII. oszt. tanulónak 5. A Glósius-féle koronát Blaskovich Ödön VII. és Molnár János Ha. oszt. tanulónak. 6. A Tuczenthaller Sándor-féle 40 koronát Kürtössy László V. oszt. tanulónak. 7. A Ráth Arnold tanártársunk által korán elhunyt fiának, 15

20 16 az Y. osztály volt jeles tanulójának emlékére alapított 4ü koronás ösztöndíjat Czentner József V. oszt. tanulónak. 8. Az ugyancsak Báth Géza emlékére alapított, az Y. osztály legjobb mathematikusának jutalmazására szánt 10 koronát Klein Ferenc Gábor V. oszt. tanulónak. 9. A néhai Kornfeld György emlékére alapított 30 koronás ösztöndíjat Keinitz Ernő VIII. oszt. tanulónak. 10. A dr. Székács József-féle három aranyat Benke Balázs Illb. oszt. tanulónak. 11. A Bulyovszky Gyula-féle koronát a magyar nyelv tanulásában tanúsított buzgóságuk jutalmául Endreffy János VII., Eáth Zoltán VI., Újhelyi Gusztáv IVb., Bereezky Endre la., Scholtz Ernő Ib. oszt. tanulóknak. 12. A Schranz Andor-féle egy aranyat, mely az alapítólevél értelmében jeles előmenetelű, példás magaviseletű VIII. osztálybeli tanulónak adandó, Keinitz Ernő VIII. 03zt. tanulónak. 13. A Berg1 Gyula emlékére alapított 20 koronás ösztöndíjat Gönczy Béla V. oszt. tanulónak. 14. A dr. Schreyer Jakab által alapított 20 koronás ösztöndíjat Bereezky Vilmos Illb. oszt. tanulónak. 15. A dr. Kari János-féle 10 frankos arany jutalmat Sándor Béla IVb. oszt. tanulónak, mint aki nagy kedvvel foglalkozik a természetrajzzal. 16. A dr. Ormai Lajos-féle 10 koronás jutalmat Előd Egon VII. oszt. tanulónak, mint jó mathematikusnak. 17. A Steinacker Ödön-féle 10 koronás jutalmat a néme^ nyelv tanulásában tanúsított buzgalma jutalmául Fejér Árpád VII. oszt. tanulónak. 18. A Deutsch Oszhár-féle 10 koronás jutalmat, mely VIII. osztálybeli, a latin nyelvben kiváló tanulónak szól, Adler Jenő VIII. oszt. tanulónak. 19. A Lamm Dezső emlékére alapított 10 koronás jutalom Singer Zsigmond V. oszt. tanulónak Ítéltetett oda, s az alapítólevél értelmében január 19-én, Lamm Dezső halálának évfordulóján, adatott ki. 20. A Tabitha jótékony nőegyesület az idén is 20 koronát adományozott a szorgalom és jó magaviselet megjutalmazására ; ezt a jutalmat Pomozy Lajos V. oszt. tanuló kapja. 21. A Döbrentey Gábor-féle egy aranyat az Arany János-

21 kör tanár-elnöke Moiret Gusztáv VIII. oszt. tanulónak ítélte oda a körben tanúsított munkássága jutalmául. 22. A Hampel Lajos emlékére alapított 12 koronát az alapító-levél rendelkezése értelmében december hó 23. napján, Hampel Lajos születése napján, adtuk ki karácsonyi ajándékul Endreffy János VH. oszt. tanulónak. 23. Az ifjúsági Dal- és zene-egyesület jubileumi alapjának 20 koronás jutalomdíját Előd Egon VII. oszt. tanuló kapta. 24. A dr. Tóth Kálmán tanár vezetése alatt álló Ifjúsági segélyző-egyesület az idén 550 koronát szavazott meg szegénysorsú, jó magaviseletű tanulók segélyezésére. Ebből az összegből kapott: Frölich Pál VIII. és Sass Gábor VII. oszt. tanuló 75' 75 koronát; Kilczer Gyula VI. oszt. tanuló 70 koronát; Fakla János és Licskó Pál VI. oszt. tanuló koronát; Katona Zsigmond Illa. és Markos Béla V. oszt. tanuló koronát; Clementisz Kálmán IVb. Gertler Károly IVa., Haitsch Emil Ib. oszt. tanuló koronát; Schuber László Illb., Bulkay Lajos Ha., Schirger Lajos la. oszt. tanuló koronát. 25. Egy névtelen 10 koronát adományozott Axaméthy Gyula VIII. oszt. tanulónak elismerésül és jutalmul rajzaiért és akvarelljeiért. 26. A Steinbock-féle vendéglői hétfői polgári asztaltársaság Fuchs Károly VII. oszt. tanulónak 25 korona jutalomdíjat adományozott. 27. Egy névtelen jutalomkönyvül Jókai Benyovszky élete című művét adományozta, mely Kürtössy László V. oszt. tanulónak ítéltetett oda. 28. Özvegy Busbach Délemé ö nagysága, boldogult férje, dr. Busbach Péter Egy viharos emberöltő című két kötetes korrajzi munkájából 10 példányt adományozott jutalomkönyvül. A könyvek Moiret Gusztáv, Wieland Frigyes VIII., Katona Endre, Oesterreicher Sándor, Busznyák Géza VII., Kilczer Gyula, Sándor János, Vámossy Lóránt VI. és Nógrády Imre, Ungár György V. oszt. tanulóknak Ítéltettek oda. 29. Az ifj. bojári Vigyázó Sándor-féle nagyobb, 600 koronás ösztöndíjat Hittrich József tiszta jelesen érett tanuló; a kisebb, 360 koronás ösztöndíjat Wieland Frigyes jelesen érett tanuló kapta meg. Ugyancsak az érettségi vizsgálat után adatott ki a Weisz É rte sítő évről. 2 _ 17

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868 1955 Az intézmény névváltozásai: Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 Az intézmény névváltozásai: - Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

FŐGIMNÁZIUM '" A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANG. GÓBI IM RE AZ 1908/1909-IKI ISKOLAI ÉVRŐL. BUDAPEST FRANKLIN- TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA 1909.

FŐGIMNÁZIUM ' A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANG. GÓBI IM RE AZ 1908/1909-IKI ISKOLAI ÉVRŐL. BUDAPEST FRANKLIN- TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA 1909. A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANG. FŐGIMNÁZIUM '" É R T E S Í T Ő J E AZ 1908/1909-IKI ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZZÉTESZI GÓBI IM RE IGAZGATÓ. BUDAPEST FRANKLIN- TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA 1909. A BUDAPESTI ÁG. H. EVANG.

Részletesebben

Reformkor, forradalom és szabadságharc

Reformkor, forradalom és szabadságharc Hallássérültek XXXII Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenye 2014 május 15-16 Országos forduló a komplex történelmi, társadalmi ismeretek tantárgyból Reformkor, forradalom és szabadságharc 1 Írd a

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Matematika Évfolyam: 7 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: Gondolkodási

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53) , (53) fax:(53)

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53) , (53) fax:(53) Beiskolázási tájékoztató a 2017/2018-as tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 Telephely kódja: 001 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 e-mail:

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu Beiskolázási tájékoztató a 2016/2017-es tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 Telephely kódja: 001 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail:

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

EGYHÁZI IRODALMUNK 1925-BEN.

EGYHÁZI IRODALMUNK 1925-BEN. EGYHÁZI IRODALMUNK 1 925-BEN 155 Tanügyi jelentések újra sok kívánalmat tártak fel, minthogy azonban a tanügy helyzete a napi kérdések legégetőbbje, s minthogy e téren elhatározások előtt állunk, e kérdések

Részletesebben

4. A jog- és társadalomtudományi szakosztály jelentése.

4. A jog- és társadalomtudományi szakosztály jelentése. 4. A jog- és társadalomtudományi szakosztály jelentése. Tisztelt Közgyűlés! Szakosztályunknak elmúlt évi működéséről szóló jelentésemnek elkészítése be kell vallanom nehéz feladatot teremtett részemre.

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

Daniel Defoe: Robinson Crusoe 4. fejezet

Daniel Defoe: Robinson Crusoe 4. fejezet A kis képek alapján mondd el a mesét saját szavaiddal! Te milyen csodatarisznyát szeretnél? Írd le! Az olvasófüzetedben dolgozz! Daniel Defoe: Robinson Crusoe 4. fejezet Írd le a fejezet címét! Hány méterre

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

,t ~===============~ ~ :f fer /!L~

,t ~===============~ ~ :f fer /!L~ i/ii/i//i/iii//ii/iiii!iiiii/iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii/1111111111111111'1111111111111111111111111111111111111iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilli1\llliii111\111111111\lillll/1\11111 'o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu Beiskolázási tájékoztató a 2015/2016-os tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

Részletesebben

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára Vetélkedő Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából 12 18 évesek számára A pályázó csapat neve: (egyéni pályázó esetén a pályázó neve) A csapattagok nevei: Elérhetőség (postacím, e mail):

Részletesebben

Emlékezzünk az elődökre!

Emlékezzünk az elődökre! Emlékezzünk az elődökre! Pályázók: Nagy Ottó (16 éves) Tamaskó Marcell (16 éves) Iskola neve: SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma A pályamunka befejezésének időpontja: 2012. március 29. Dolgozatunk a hagyományteremtés

Részletesebben

Debrecen Poétái. Debrecen Poétái. I.évfolyam 1.szám 2010 november. Ady Endre. Csokonai Vitéz Mihály. Kölcsey Ferenc. Arany János.

Debrecen Poétái. Debrecen Poétái. I.évfolyam 1.szám 2010 november. Ady Endre. Csokonai Vitéz Mihály. Kölcsey Ferenc. Arany János. Debrecen Poétái Ady Endre Csokonai Vitéz Mihály Kölcsey Ferenc Arany János Tóth Árpád I.évfolyam 1.szám 2010 november Készítette: 11.D Szerkesztők: Rabb Franciska, Nádró Veronika, Zámbó Gabriella, Olexa

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október A tanév rendje 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2014. szeptember 1. (hétfő) A tanév első féléve: 2015. január 16-ig (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2015. január

Részletesebben

SZERVEZETI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI SZABÁLYZATA A MAfiVARORSZAB EVAfBÊLKUS EGVHÁZEGVETEM LUTHER-OTTHOHAHAK SZERVEZET SZABÁLYZATA MEGÁLLAPÍTOTTA ÉS AZONNAL HATÁLLYAL ÉLETBELÉPTETTE A MAGYARORSZÁG EVAN- GÉLKUS EGYHÁZEGYETEM 942 ÉV NOV HÓ 20-ÁN TARTOTT

Részletesebben

Családok Európai Éve 2014.

Családok Európai Éve 2014. A TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT KÖRÖSÖK VIDÉKE EGYESÜLET BÉKÉSCSABA 48. MAGYAR NYELV HETE BÉKÉS MEGYÉBEN 2014. április 7-19. Családok Európai Éve 2014. Társadalmi felelősségvállalási pályázati kollégiuma

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014

ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014 ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014 augusztus 22. 9:00 Alakuló értekezlet augusztus 23-26. 8:00 Javító-, és osztályozóvizsgák augusztus 29. 8:00 Tanévnyitó értekezlet szeptember 02. 8:00 A szorgalmi idő első napja

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály

X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály Neved: Felkészítőd: Iskolád: Osztályod: 2013. 1 Általános tudnivalók Iskolánk, a nyirádi Erzsébet királyné Általános Iskola már tízedik alkalommal

Részletesebben

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek?

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? 1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? a). b) 2.) Az 1956 os forradalom és szabadságharc miniszterelnöke látható a képen. Ki ő? Életrajzi adatainak nézzetek utána! Neve Születési helye,

Részletesebben

IRODALOM. emlékei a külföldön és a hazában czímen. A hivatalos jelleg. építési korai czímű. Möller tanulmánya tulajdonképpen nekünk,

IRODALOM. emlékei a külföldön és a hazában czímen. A hivatalos jelleg. építési korai czímű. Möller tanulmánya tulajdonképpen nekünk, IRODALOM Magyarország műemlékei. III. kötet. Szerkeszti báró Forster Gyula. Budapest. Franklin-Társulat. 1913. 4-rétű 314 lap. A Műemlékek Országos Bizottságának ez a kiadványa is rendkívül becses tartalommal

Részletesebben

Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22.

Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22. Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22. Kedves Felvételiző! Aláhúzással válaszd ki, melyik idegen nyelvet szeretnéd tanulni! angol német - A feladatlapok mindegyikére írd rá a kódszámodat!

Részletesebben

Projektnapló. Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT

Projektnapló. Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT Projektnapló Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT-15-05-0356 Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Szeretet lánca! Kössed egybe Szívét

Részletesebben

a főrendi napló ügyében... 31

a főrendi napló ügyében... 31 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 JEGYZETEK... 21 BATTHYÁNY LAJOS REFORMKORI BESZÉDEI, LEVELEI, ÍRÁ- SAI... 23 1. Pozsony, 1839. július 24. Batthyány országgyűlési felszólalása a tanácskozás rendjéről...

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

6.1. Tanítási napok és szünetek

6.1. Tanítási napok és szünetek 6. A TANÉV RENDJE 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév első féléve: 2017. január 20. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2017. január

Részletesebben

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6,

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6, Zavodszky Geza Törtenelem 111. a közepiskolak szamara ATDOLGOZOn KIADAs Nemzeti Tankönyvkiad6, Budapest Bevezetes.. 5 I. Az "ismeretlen" XVIII. szazad 7 Regi vihig - modem vihig. Az "ismeretlen" XVIII.

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

Határtalanul a Felvidéken

Határtalanul a Felvidéken Határtalanul a Felvidéken A nyitrai piarista gimnázium 1698-tól 1919-ig működött. Bottyán János ezredestől misealapítványt szereztek. Végül 1701-ben Mattyasovszky László püspök tett számukra nagyobb alapítványt.

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 1. forduló

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 1. forduló Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 1. forduló Beküldési határidő: 2012. november 07. Össz.pontszám: 40p Név:.. Lakcím:... Iskola neve, címe:....

Részletesebben

Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik)

Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik) Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik) Csíki Tamás Cím, kód Paraszti társadalom az egyéni emlékezetekben

Részletesebben

HISTORIA NOSTRA TÖRTÉNELEM VETÉLKEDŐ A MAGYARSÁG TÖRTÉNELME AZ 1848-AS FORRADALOMTÓL A A KIEGYEZÉSSEL BEZÁRÓLAG

HISTORIA NOSTRA TÖRTÉNELEM VETÉLKEDŐ A MAGYARSÁG TÖRTÉNELME AZ 1848-AS FORRADALOMTÓL A A KIEGYEZÉSSEL BEZÁRÓLAG A MAGYAR TANNYELVŰ KÖZÉPISKOLÁK IX. ORSZÁGOS TANTÁRGYVERSENYE HISTORIA NOSTRA TÖRTÉNELEM VETÉLKEDŐ A MAGYARSÁG TÖRTÉNELME AZ 1848-AS FORRADALOMTÓL A A KIEGYEZÉSSEL BEZÁRÓLAG I.FELADAT: Magyarázd meg röviden

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

Hallássérültek XXXII. Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenye május Országos forduló a komplex történelmi, társadalmi ismeretek

Hallássérültek XXXII. Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenye május Országos forduló a komplex történelmi, társadalmi ismeretek Hallássérültek XXXII. Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenye 2014. május 15-16. Országos forduló a komplex történelmi, társadalmi ismeretek tantárgyból Reformkor, forradalom és szabadságharc Megoldókulcs

Részletesebben

Kecskemét Város Polgára Leszek III. forduló

Kecskemét Város Polgára Leszek III. forduló Kecskemét Város Polgára Leszek III. forduló 1. a, Reformkori színházi plakát Képzeljétek el, hogy vándorszínészek látogatnak Kecskemétre! Készítsetek fellépésüket hirdető színházi plakátot! A plakát tartalmazza

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

A tanév munkarendje SZEPTEMBER

A tanév munkarendje SZEPTEMBER A tanév munkarendje 2016. SZEPTEMBER 01. csütörtök munkanap 1 Első tanítási nap 02. péntek munkanap 2 03. szombat pihenőnap 04. vasárnap pihenőnap 05. hétfő munkanap 3 Jelentkezési határidő az őszi érettségire

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

VII. A reformkor és a magyar romantika irodalmából

VII. A reformkor és a magyar romantika irodalmából VII. A reformkor és a magyar romantika irodalmából 1. Miben különbözik a közép- és kelet-európai népek romantikája a nyugat-európaitól? 2. Mi volt Herder jóslata a magyarságról? 3. Mely irodalmi-kulturális

Részletesebben

Szeptember udvar osztályterem tantermek

Szeptember udvar osztályterem tantermek szept. 1. hétfő 1. óra 2-4. óra 5-7. óra Tóth Árpád Gimnázium Ünnepélyes tanévnyitó Osztályfőnöki óra Szeptember udvar osztályterem tantermek Várallyainé B.J szept. 1. hétfő 6-7. óra Első emelt szintű

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal KOSZORÚZÁSOK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK OKTÓBER 19-én pénteken 9.30 a Romek emlékoszlopnál (Szentpéteri kapu) Közreműködnek a Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói 10.30 Ünnepi műsor a Miskolci Egyetemen 12.00

Részletesebben

2014/2015. tanév ütemterve

2014/2015. tanév ütemterve 2014/2015. tanév ütemterve Augusztus 21. 8,00 Alakuló értekezlet. Munkaközösség-vezetők megbeszélése 26. 8,00 Javítóvizsgák Szeptember 1. 8,00 Tanévnyitó ünnepély 3. Tanévnyitó értekezlet 5. 8,00 VENI

Részletesebben

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév Magatartás Kiegyensúlyozottan változó hangulattal nyugtalanul fegyelmezetlenül viselkedsz az iskolában. Az iskolai szabályokat betartod nem mindig tartod be gyakran megszeged. Olvasás írás 1.oszt. Szóbeli

Részletesebben

AZ ISKOLA TULAJDONOSA 1877-TŐL 1892-IG NEGYEDI SZABÓ ALAJOS, 1892-TŐL 1929-IG WÁGNER MANÓ, 1929-TŐL 1948-IG WÁGNER AURÉL AZ ISKOLA IGAZGATÓI

AZ ISKOLA TULAJDONOSA 1877-TŐL 1892-IG NEGYEDI SZABÓ ALAJOS, 1892-TŐL 1929-IG WÁGNER MANÓ, 1929-TŐL 1948-IG WÁGNER AURÉL AZ ISKOLA IGAZGATÓI AZ ISKOLA TULAJDONOSA 1877-TŐL 1892-IG NEGYEDI SZABÓ ALAJOS, 1892-TŐL 1929-IG WÁGNER MANÓ, 1929-TŐL 1948-IG WÁGNER AURÉL AZ ISKOLA IGAZGATÓI negyedi Szabó Alajos 1877-1892 Wágner Manó 1892-1894 Köpesdy

Részletesebben

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK ID. SZINNYEI JÓZSEF (1830 1913): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK A HAZAI FOLYÓIRATOKBAN (1778 1873) A szöveget sajtó alá rendezték a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai, Gazda István

Részletesebben

XXV-ik éuf September October 1890. 5-ik füzet. HUSZ JÁNOS.

XXV-ik éuf September October 1890. 5-ik füzet. HUSZ JÁNOS. KERESZTÉNY MAGVETŐ. XXV-ik éuf September October 1890. 5-ik füzet. HUSZ JÁNOS. Az első társadalmi élet keletkezése óta, a történelem tanúsága szerént az emberi természetben mindég meg volt a hajlam, hogy

Részletesebben

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9.

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9. Időpont Szeptember 2. Szeptember első hetében: Szeptember 5. Szeptember 9. Szeptember 12. Szeptember 13. Szeptember 10-13. Szeptember második felében Szeptember 16-20 Szeptember 20. Szeptember 24. Szeptember

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0104. Iskola neve Iskola címe Elérhetősége Mikes Kelemen Katolikus Gimnázium és Szakképző Iskola, Általános Iskola és Óvoda

TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0104. Iskola neve Iskola címe Elérhetősége Mikes Kelemen Katolikus Gimnázium és Szakképző Iskola, Általános Iskola és Óvoda 2. sz. melléklet: BEMU Partnerlista 1. Lehetséges partnerintézményi körfeltérképezése A lehetséges partnerek keresését elsősorban Békés megye középiskoláira terjesztettük ki, de minden TÁMOP pályázaton

Részletesebben

Az Ózdi Mûvelõdési Intézmények Lajos Árpád Honismereti Körének évkönyve

Az Ózdi Mûvelõdési Intézmények Lajos Árpád Honismereti Körének évkönyve Az Ózdi Mûvelõdési Intézmények Lajos Árpád Honismereti Körének évkönyve Ózd, 2008 AZ ÓZDI MÛVELÕDÉSI INTÉZMÉNYEK (ÓMI) KIADVÁNYA Felelõs kiadó: Pappné Szalka Magdolna igazgató, Ózdi Mûvelõdési Intézmények

Részletesebben

ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató

ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató SZEPTEMBER 1. h Az első tanítási nap 8.00 - Ünnepélyes tanévnyitó. utána: Iskolai Sportkör gyűlés Alsó tagozat: 1-4.óra: osztályfőnöki óra

Részletesebben

SULIMIX 2008. december 10 11. Millenáris. Intézmények elhelyezése a kiállításon

SULIMIX 2008. december 10 11. Millenáris. Intézmények elhelyezése a kiállításon SULIMIX 2008. december 10 11. Millenáris Intézmények elhelyezése a kiállításon 78 4 10 55 45 34 71 29 59 52 25 80 22 70 46 23 30 37 50 77 47 2 16, 17, 18 61 Alternatív Közgazdasági Gimnázium Arany János

Részletesebben

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről alapján Dátum Esemény Felelős 2016. Augusztus 24. (szerda) 9:00 óra 26. (péntek); 29. (hétfő)

Részletesebben

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE Szorgalmi időszak: Szakközépiskola nappali tagozat: 9-11. osztályok 2012. szeptember 3. - 2013. június 14. 12.B, G és a 13. A osztályok 2012. szeptember 3. - 2013.

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA. 9. Nyelvi előkészítő osztály

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA. 9. Nyelvi előkészítő osztály MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség 2013. 01. 01. kezdete: Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 MATEMATIKA

Részletesebben

AZ ESZTERGOMI ZÁSZLÓ L. BALOGH BÉNI PERAGOVICS FERENC. polgármesterének iratai (V-2-a), ad 14.993/1943. ikt. sz.

AZ ESZTERGOMI ZÁSZLÓ L. BALOGH BÉNI PERAGOVICS FERENC. polgármesterének iratai (V-2-a), ad 14.993/1943. ikt. sz. L. BALOGH BÉNI PERAGOVICS FERENC AZ ESZTERGOMI ZÁSZLÓ Levéltári rendezés során nemegyszer kerülnek elő a kutatók által még fel nem tárt iratcsomók, amelyek váratlanul új megvilágításba helyezhetik a történelmi

Részletesebben

"Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség!

Biciklitôl az űrhajóig (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! "Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! Meghívom Önt a Városligetben lévô Közlekedési Múzeumba, ahol az Erzsébet teremben rendeztek kiállítást

Részletesebben

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus NAPTÁRI ÜTEMTERV 2015/2016-os tanévre Augusztus Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola Tantestületi alakuló értekezlet Határidő: augusztus 24. (hétfő) 8.00 óra Helye: Trefort Ágoston

Részletesebben

Kiadja az 1956-os Emlékbizottság Budapest, október. PROGRAMFÜZET október 20. november 6.

Kiadja az 1956-os Emlékbizottság Budapest, október. PROGRAMFÜZET október 20. november 6. Kiadja az 1956-os Emlékbizottság Budapest, 2016. október PROGRAMFÜZET 2016. október 20. november 6. 2016. október 20., csütörtök 11:00 óra A MAGYAR IFJÚSÁG TÖRTÉNELMET ÍRT Ünnepi megemlékezés Beszédet

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

Igaz Béla dr. 186 Illés József dr.

Igaz Béla dr. 186 Illés József dr. Igaz Béla dr. 186 Illés József dr. Igaz Béla dr., a felsőház tagj'a. 1865- ben született a somogymegyei Lábodon. Az egyetemet a bécsi Pázmáneumban végezte s ott szerezte meg a hittudományi oklevelet. Tanulmányai

Részletesebben

ERDÉLY MAGYAR EGYETEME 1944-1949

ERDÉLY MAGYAR EGYETEME 1944-1949 ERDÉLY MAGYAR EGYETEME 1944-1949 II. KÖTET Dokumentumok 1945-1949 A dokumentumokat válogatta, gondozta, szerkesztette Lázok János és Vincze Gábor CUSTOS & MENTOR MAROSVÁSÁRHELY 1998 TARTALOM ELŐSZÓ 9 BEVEZETŐ:

Részletesebben

Tankönyvrendelés szabályai

Tankönyvrendelés szabályai Tankönyvrendelés szabályai 1. Az iskolában a tankönyvellátással kapcsolatos feladatokat az iskolatitkár intézi. (rendelés, kiosztás, elszámolás) 2. Az iskola a tankönyvrendeléskor a normatív kedvezményből

Részletesebben

2. A tordai középtanodáröl.

2. A tordai középtanodáröl. 2 3 4 ISKOLAI ÉRTESÍTŐ. 234 lóknak a mivelődlietésre s az önerején való kiképzésre szép alkalom van nyílva. Vajha az ifjúság kellően tudná méltányolni e kedvező körülményt s teljes erejökből egyen-egyen

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 augusztus 18. 8:00 Alakuló értekezlet augusztus 21-25. 8:00 Javító-, és osztályozóvizsgák augusztus 28. 9:00 Tanévnyitó értekezlet szeptember 01. 8:00 A szorgalmi idő első napja

Részletesebben

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21.

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21. -1- A TANÉV RENDJE A 2010/2011. tanévben 183 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2010. szeptember 1. (szerda) Utolsó tanítási nap: 2011. június 15. (szerda) Az I. félév vége: 2011. január 14. A tanulók

Részletesebben

gyulai GAAL GASTON Székesfehérvár, november Balatonboglár, október 26. EMLÉKEZETÉRE

gyulai GAAL GASTON Székesfehérvár, november Balatonboglár, október 26. EMLÉKEZETÉRE gyulai GAAL GASTON Székesfehérvár, 1868. november 30. - Balatonboglár, 1932. október 26. EMLÉKEZETÉRE A Gaal-család származásáról Édesapja Gaal Lőrinc (1844. I. 30. 1907. I. 11.) édesanyja rendesi Bárány

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Történetírói pályázat kiírásáról szóló döntés meghozatala Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

6. Első tanítási nap

6. Első tanítási nap 6. Első tanítási nap 17. Félévi nevelési megbeszélések (alsó tagozat) 16:15 ELMARADT! Félévi osztályozó (felső tagozat) 15:00 AMI félévi osztályozó és nevelőtestületi értekezlet 17:00, szaktanárok tanszakon

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete:

Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete: Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete: 1. Acsádi utca 2. Ady Endre utca páratlan oldala (vasút és a Kossuth Lajos utca közötti szakasz) 3. Arany János utca 4.

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Különös közzétételi listája Melléklet a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelethez, 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok

Részletesebben

TÖRTÉNELEM FELADATLAP

TÖRTÉNELEM FELADATLAP VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM 2030 Érd, Széchenyi tér 1. TÖRTÉNELEM FELADATLAP 2016 Név:... Iskola:... A megoldásra 45 perc áll rendelkezésedre! Eredményes munkát kívánunk! A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEK AZ ÓKORI

Részletesebben

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012)

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet 2012. november 20. Készítette: Dr. Katona András ny. főiskolai docens, a történelem

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV December a hónap folyamán Történelem háziverseny harmadik fordulója a 9-10. évfolyam számára a második világháború témaköréből felelős: Hartmann Mónika Kirándulás a bécsi

Részletesebben

Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei

Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei Európai Uniós Természettudományos Diákolimpia (EUSO) Megszerveztem a magyar csapat részvételét, 2008-ban megfigyelő voltam a versenyen. 2009-től a fizikus csapattagok

Részletesebben

Rákosliget építőmesterei

Rákosliget építőmesterei Rákosliget építőmesterei Rákosliget épített környezetét alapvetően a munkáslakás építés tervei határozták meg. Ennek lezárulta után kaptak lehetőséget a különböző egyedi tervek, amelyek a nyaralótelep

Részletesebben