FŐGIMNÁZIUM A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANG. ÉRTESÍTŐJE GÓBI IMRE BUDAPEST. a z 1907/1908-i k i i s k o l a i é v r ő l. FRANKLIN-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FŐGIMNÁZIUM A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANG. ÉRTESÍTŐJE GÓBI IMRE BUDAPEST. a z 1907/1908-i k i i s k o l a i é v r ő l. FRANKLIN-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA"

Átírás

1 A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANG. FŐGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE a z 1907/1908-i k i i s k o l a i é v r ő l. KÖZZÉTESZI GÓBI IMRE IGAZGATÓ. BUDAPEST FRANKLIN-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA 1908.

2

3 A BUDAPESTI ÁG. H. EVANG. FŐGIMNÁZIUM S A FASORI TEMPLOM

4

5 A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANG. FŐGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1907/ IK I ISKOLAI ÉVRŐÍL. KÖZZÉTESZI GÓBI IMRE IGAZGATÓ. BUDAPEST FRANKLIN- TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA 1908.

6

7 I. BESZÉD 1908 M Á R C IU S 15-ÉN. Elhangzott ez a mindnyájunk ismerte dal (Petőfi: Nemzeti dala), a költő lelkének felcsapó lángja s a kor lelkének is oly mélységes kifejezője. Amint végső sorait hallottuk, önkénytelenül is eszünkbe juthat a költő lelkes alakja, úgy amint, égnek emelt jobbjával, lángoló tekintetével dunaparti ércszobra is megörökítette, szemünk előtt látjuk a költőt, amint Nemzeti dalát hangoztatja, mintha ismétlődő sorait diktálná a lelkesült tömegnek, ma hatvan esztendeje, mikor először hangzottak el ajkáról. Most, a megváltozott viszonyok között is lelkesít, a nyugodt kedélyt is magával ragadja e költemény. Mit érezhetett az a 48-i lázban égő márciusi ifjúság, Petőfi buzgó munkatársai, mikor váciutcai gyülekező helyükön legelőször hallották a kérdést s a rá adott feleletben a szabadság hatalmas fogadalmát? Mit érezhették akkor, 1848 márciusában? Hisz akkor minden nap egy-egy század feladatát oldotta m eg! A párizsi forradalom híre föllelkesítette Széchenyi fejlődő Pestjének egész lakosságát. A pozsonyi országgyűlés tárgyalásai, Kossuth beszédei, az általános szabadság-vágy feltüzelték az ifjúságot; a kor nagy eszméi lángolnak előttük: sajtószabadság, felelős minisztérium, törvény előtti egyenlőség, közös teherviselés, únió Erdéllyel stb. Pest az ország fővárosának érzi magát. «Ellenzéki köre» siettetni akarja az országgyűlés tanácskozásait, népgyűlést terveznek; de a vezetést mind jobban-jóbban az ifjúság veszi át. Petőfi, Jókai, Yasvári, Irinyi József szerkesztik meg a kívánságaikat tartalmazó 12 pontot, ők toborozzák zászlójuk alá a híveket s arra törekesznek, hogy lelkesedésükkel a nagy elveket közszellemmé tegyék. S lehetett volna-e ez ifjúságnak alkalmasabb vezére, mint az a költő, aki sóvárogva várta ezt az időt, lelke istenségének, 1*

8 4 a szabadságnak, diadalát s már jóval előbb véres napokról s világszabadságórt vívandó harcokról álmodott? Ő a legelső a tízek között, legelső a szorosan vett márciusi ifjak között, központja, lelke minden mozgalomnak. Március 13-án már kész a Nemzeti dal. S mikor március 14-én este a bécsi forradalomnak s Metternich bukásának híre Pestre érkezik, mikor «a forradalom förgetege már a közel szomszédban zúg», Petőfi sietteti az eseményeket: az ő felkiáltására mondják ki, hogy nem várnak, nem könyörögnek, cselekedni fognak s a magyar nemzet kívánságait tartalmazó 12 pontjukból, amit lehet, azonnal megvalósítanak. S jól tudjuk, hogy ma hatvan éve - Petőfi Nemzeti dala lobbantja fel ifjú társai lángját, ez tüzeli fel az akkor a Belvárosban szétszórt egyetemek hallgatóit, ez lelkesíti dél felé a hatvaniutcai nyomda előtt s délután a Nemzeti Múzeum előtt összesereglett tömeget. A már cenzúra nélkül kinyomtatott Nemzeti dal s a 12 pont volt az ifjúság fegyvere, midőn késő délután Budára, a helytartótanácshoz vonultak s kimondatták a sajtó felszabadulását s a politikai foglyok szabadon bocsátását. S még e nagy nap estéjén is felhangzik a Nemzeti dal, most már nem a költő, hanem a nagy tragikus színész, Egressy Gábor ajkán, a Nemzeti színházban, Bánk bán előadása közben, hogy az ünneplő közönség ismét együtt lelkesülhessen, együtt esküdhessék az ifjúsággal. «Egy szóvá, egy érzelemmé Olvadt össze a haza: Az érzelem lelkesülés, A szó szabadság vala.» S e szónak, ez érzelemnek Petőfi az eszményi képviselője s Nemzeti dala e nap minden mozzanatának kísérője. Azért mondta Jókai Mór: Ezt a napot nevezzétek Petőfi napjának! Március i5-e Petőfi emléknapja! * Petőfi a Nemzeti dalnak arra a példányára, amelyet Arany Jánosnak küldött, ezt ír ta : A kivívott sajtószabadság után legelőször nyomtatott példány s így a magyar szabadság első lélekzete. Naplójában is azt írja erről a napról: Ma született a magyar szabadság, mert ma esett le a sajtóról a bilincs. Értjük-e a költő ezen való örömét, lelkesedését s büszkeségét azon, hogy e tettekben ő volt a hős ifjúság vezére? Igazán olyan nagy dolog volt-e ez? Azt tudjuk több költemé

9 nyéből is, hogy Petőfi előtt a szabadságok legelsője volt a teljes gondolat- és sajtószabadság, «mely nélkül egy nemzetnek sem lehet szabadsága». De hát valóban olyan nagy ellenségtől szabadult meg ekkor a magyar, csakugyan a szabadság legfőbb kezességét nyerte meg ekkor? Hogy e kérdésre megfelelhessünk, hogy fontosságát igazán belássuk, messzire vissza kell mennünk, majdnem a könyvnyomtatás bölcsőjéig, Gutenberg korszakot alkotó találmányáig. A könyvnyomtatást, a sajtót, mely arra való volt, hogy az ember gondolatait a tér- és időbeli korlátokat legyőzve szabadon hirdesse és terjessze minden népnek, alig egy század múlva már békóbá verik. S még mikor a szellemi újjászületést mutatja minden, művészet, tudomány, vallás: a 16. század közepén adja ki először az egyház a tiltott könyvek jegyzékét, az indexet, hozzák be a könyvvizsgálatot, a cenzúrát, hogy egy könyv se jelenhessen meg előleges vizsgálat, vagy utólagos jóváhagyás nélkül. Nem szabad a gondolatokat terjeszteni, gát kellett az eszmék haladásának s e gátat nálunk majdnem 300 esztendeig a cenzúrával vetették a hatalom emberei minden vallásbeli újításnak, evvel fékezték meg a politikai eszmék harcát, evvel nyirbálták meg a. költészet szárnyait s nyomták el később hírlapjaink fejlődését, Mária Teréziáig terjed egy korszaka ennek a szellemi szolgaságnak, amidőn a könyvvizsgálat gyakorlásában egyház és fejedelem kezet fogva törekszik a katholikus egyház régi hatalmának megtartására. Már a 17. században, nem törvényesen ugyan, állami intézménnyé teszik nálunk a cenzúrát s ha előzetesen nem vizsgálnak meg valamely könyvet, elkobozzák utólag; ha idegenben nyomtatják, mint a protestánsok bibliáit, nem eresztik át a határon. I. Lipót és utódai jezsuita könyvvizsgálói épen annyit ártanak általában a közműveltségnek s a vallásos szellemnek, de leginkább mégis a protestáns érdekeknek, mint Mária Terézia rendszeresített sajtóügyi hatóságai. II. József és II. Lipót ideje engedi csak szabadabb lélekzethez a sajtót. Egyszerre fellendül a politikai irodalom, százával jelennek meg a politikai, vallási, társadalmi kérdéseket tárgyaló röpiratok, hogy azután a rákövetkező reakció legnagyobb részt Metternich korszaka a forradalmi tanoktól való félelmében minden erejével törjön, most már nem annyira

10 6 a vallási, inkább a szabadelvű politikai eszmék elnyomására. Ha a cenziira nem elég, nem riadnak vissza a börtöntől, sőt a vérpadtól sem. A lefejezett Martinovics, Hajnóczy és társaik, az éveken át fogságban szenvedő Wesselényi, Kossuth, az elnyomott szabad szó mártírjai. így lett az egyház találmánya kedves eszköze az elavult intézményeken alapuló hatalomnak. Egyház, állam, kiváltságos rendek, félve az újításoktól, mind ragaszkodtak a cenzúrához s természetes, hogy rendi országgyűléseink is századokon át elhanyagolják a sajtó szabadságát. Pedig bizonyos, hogy alig volt törvénytelen intézmény, mely a szellem munkásai előtt gyűlöletesebb lett volna, mint épen a cenzúra. De hiába írják, már a felvilágosodás idejében, hogy «aki a gondolkodásban való szabadságot akarja az emberben megfojtani, nincsen annál e világon nagyobb tyrannus». Hiába írnak fel egyes megyék, igaz, csak kevés (Gömör, Bihar), hogy «a cenzúra gyakorlása barbárokká fog tenni bennünket», «mit ér az ész, ha avval élni nem szabad». Hiába! A kormány félti a hatalmát, melyet a sajtó, a könyvek hirdette eszmék megdönthetnének. Érzi, amit az angol sajtószabadság hatalmas védője, Milton (1644) mondott: «A könyvek nem holt tárgyak, életerősek, mint ama mesebeli sárkányfogak és imitt-amott elvetve felfegyverzett férfiak képében támadhatnak fel.» Nem a sajtó elfajulásától, visszaéléseitől félt a kormány, hanem az őszinte szókimondástól, a bírálattól, a nyílt ellenőrzéstől. Természetes. hiába hangoztatta az a tisztán látó Hajnóczy ma is igaz szavait : «A sajtó is egyszerű eszköz, mellyel lehet bűnt elkövetni, de azért nem kell számára külön jog. Az ilyen bűn is saját természeténél fogva esik büntetés alá: azért, mert bűn s nem azért, mert sajtó útján követték el.» Hiába mondta a országgyűlés is, hogy a sajtó visszaéléseit a bíró megbüntetheti, de a cenzúra visszaélései ellen nincs jogvédelem. Kellett a hatalomnak a cenzúra; nem azért, amivel atyáskodó szerepükben igazolni akarták, hogy «a gyámoltalanok szívét és fejét minden mérges lehellet ellen biztosítsák», hanem csak hatalmuk érdekében. Végre, midőn már a költészet, az irodalom felrázta a tespedő magyart s felnyitotta szemeit, hogy lássa elmaradását s a haladás ú tját; midőn már a harmincas évek országgyűlései is kezdik a sajtó elnyomatását sérelemnek érezni, akkor a

11 negyvenes évek elején, számításból maga a kormány enyhít a cenzúra szigorán. Nem volt ez törvényes szabadság, csak a kormány kegyelméből ideig-óráig arra való, hogy az akadékoskodó rendek elhallgassanak. Amíg azonban ide jutottunk, addigra a cenzúra, ez a pokol cséplője (mint Petőfi Apostola nevezi), mennyi magot csépelt ki az eléje tartott kévékből, hány gondolatot temetett e l! Ne foglalkozzunk országgyűléseink tanácskozásaival, hol a szólásszabadságért s nyilvánosságért is küzdöttek, csak költészetünk s hírlapjaink történetéből lássunk néhány példát, hisz az írók érezték leginkább a szellemre rakott bilincseket. Ott van Bessenyei, akinek bihari magányában húsz esztendő alatt írt értékes művei mind kéziratban maradnak, mert a cenzor nem bocsátja sajtó alá. Ott Kazinczy s több más írónk, akiknek kiadandó munkái fél esztendeig sem kerülnek ki a cenzor keze alól s akkor is törlésekkel; ott Katona Bánk bánja,, melynek előadását tiltja el a cenzor. S eszünkbe juthat egész sereg kisebb költemény, melyek mind a cenzor horgán akadtak, vagy csak megváltoztatva, vagy hiányosan jelenhettek meg. Bizonyos tárgyakat vallás, szabadság, szabadságharcok említeni sem volt szabad. Mikesről, Bákóczyról költeményben szó sem lehetett Vörösmarty Mikes búja Egy öreg rabszolga keservévé lesz ; Kölcsey úgy ír Bákóczyról, hogy nevét sem említi. Még Petőfi hatalmas jós költeményét, az Egy gondolat bánt engemet címűt is törölte először a cenzor. Valóságos hajtóvadászatot tartottak a cenzorok a gyanús szavak ellen, keresve-keresték, sokszor nevetséges aprólékos kodássa l, a sértő célzatot a legártatlanabb kifejezésben is. S mit tehettek ez ellen az írók? Az egyik Bessenyei belenyugszik: Inkább legyen a kéziratban igazság, mint a nyomtatásban hazugság. A másik Kazinczy felsóhajt: Hogyan írjon jól az az író, aki minden betűje mellett azt kérdi, nem töröl-e itt a cenzor. A múltak szellemét annyira átérző Katona fájdalmasan félj ajdúl: Hogyan nyomattatik el a századok lelke, melyet az író nem tüntethet föl, mert a cenzor a költői mű minden részletében a jelen viszonyokhoz hasonlót keresi s látja. Ha költőink a szabadság eszméjét akarták feltüntetni, Görögországba, Kómába m entek; ha a társadalmi 7

12 8 renddel való elégedetlenséget, teleire, a zsarnokok s rabszolgák hazájába. Mások válogattak a cenzorokban, Becsből Pozsonyba, Pestről Kassára, Fehérvárra fordultak azt remélve, hogy ott a cenzor engedékenyebb lesz. De a csak betűt vizsgáló cenzor sötétséghez szokott szeme nem látta a költői mű lelkét; nem vette észre, hogyan ébresztgetik az írók a múlt magasztos képeivel, nagyjaink példájával a nemzet reményét s tettvágyát. A költészet szomorú sorsánál még sötétebb képet mutat hírlapirodalmunk. Későn indul meg, alig tud megküzdeni a közönnyel s a kormány és a cenzúra nyomása alatt hogyan tudna fejlődni! Hírlapok megindítása a fejedelemtől függ. Először a külföldi eseményekről meg sem emlékezhetnek, utóbb is csak a bécsi hivatalos lap után. Politikai eszmecsere, szabad közvélemény lehetetlen; az országgyűlési szónokoknak nevét sem említhetik meg. Majd megjelennek a szabad szónak, a nyilvánosság szükségének harcosai: Erdélyben Wesselényi, Pozsonyban Kossuth az Országgyűlési Tudósításokkal, de mindkettőt fogságba vetve némítják el. Csak 1840-ben engedik meg hosszabb beszédek közlését is s Kossuth Pesti Hírlapjával hamarosan megjelenik az első igazi politikai hírlap. Kossuth itt, ezen a téren folytatja azt az élet-halál harcot az előleges cenzúra ellen, amelyre már régebben, még Zemplénmegye egyik gyűlésén felesküdött. így juttat költészetünk, politikai irodalmunk, Kossuth Pesti Hírlapja a cenzúra ellenére is fontos szerepet a sajtónak Magyarország politikai ébredésében s az új Magyarország megalakulásában. Kossuth vezércikkeiben, mint Petőfi egy-egy költeményében, ha ugyan vissza nem vetette, nem tudott a cenzor törölni, változtatni, annyira egybe lévén nőve tartalom és forma, eszme és kifejezés. Kinőttek a cenzor keze alól! S midőn már országgyűlés és hírlapok s legtovább a költészet annyit döngették az eszmék haladásának ezt a gátját, a cenzúrát, végre, ma 60 esztendeje, a lelkesült ifjúság erőszakosan döntötte le : erőszakkal lefoglaltak egy könyvsajtót, cenzúra nélkül kinyomatták a 12 pontot s Petőfi Nemzeti dalát s kezében a kinyomtatott 12 ponttal, büszkén hirdethette ott a hatvaniutcai nyomda kapujában Irinyi József: «Március 15-e, déli fél tizenkettőre nagy időszak a magyar nemzet történetében! Itt van a sajtószabadság első példánya! Akármi szabadsága fog

13 is lenni egykor a magyarnak, az a dicsősége mindig megmarad, hogy a legnevezetesebbet, a sajtószabadságot magunk vívtuk ki.» Mint a 48-i forradalom európai kőrútjában először mindenütt a sajtó bilincseit törte szét, nálunk is evvel indult meg s 300 évi rabság után újra szabad lett a beteg, megzsibbadt gondolat, szabadon, korlát nélkül szállhatott szerteszét. Március 15-e tehát a sajtószabadság kivívásának is emlékünnepe! * Azonban, bár még e napon a helytartótanáccsal is kimondatták a sajtó szabadságát, tehát e napon valójában életbe léptették, törvénnyé a 48-i országgyűlés 18. törvénycikke tette, mely örökre eltörölvén az előző vizsgálatot, kimondja, hogy gondolatait sajtó útján mindenki szabadon közölheti és terjesztheti. S mint a márciusi ifjúság 12 pontjának ezt a legelsejét, a többit is ez az utolsó rendi országgyűlés valósította meg békés úton, törvényes eszközökkel. Épen március 15-én indul az országgyűlés küldöttsége Pozsonyból Bécsbe, hogy a reformokat a király elé terjessze. Ez a Kossuth szellemétől áthatott országgyűlés, mely betetőzte Széchenyinek s az egész reform-korszaknak munkásságát, mely idejet s munkaerejét csak úgy nem kímélte, mint százados kiváltságait, ez állította vissza a magyar birodalom ősi egységét, ez teremtette meg a szabadság és egyenlőség új Magyarországát. Háromszáz esztendővel ezelőtt az 1608-i pozsonyi országgyűlés Bocskay bécsi békéjét iktatta törvénybe. Biztosította a nemzet önállóságát, vallásszabadságát, de tekintettel volt a Habsburg-ház többi országára is, nem mellőzte az ezekkel való kapcsolatot sem. Negyvennyolcban Kossuth is annyiszor hirdette: «Nem az elszakadás, hanem a pragmatica-sanctio alapján állunk.» A 47/48-i törvénykönyv is azt mondja, hogy a pragmatica-sanctio által velünk törvényes kapcsolatban álló tartományokhoz való viszonyt nem szakítja meg, hanem csak a kornak megfelelő alakba öltözteti. Az 1608-i rendek alkolmányuk és vallásszabadságuk érdekében védő- és támadó szövetséget kötöttek az osztrák és morva rendekkel. Kossuth 48 március 3-án alkotmányt követelt Ausztria számára is. 9

14 10 Mint a háromszáz évvel ezelőtt tartott országgyűlés törvényei, Kossuth beszédei s a 48-i országgyűlés tettei is a törvényhez s az uralkodó-házhoz való hűségből fakadtak. Alkotóik a béke apostolai voltak, nem keresték, nem idézték fel a harcot; alkotásaikat azonban meg kellett védeniük minden alattomos vagy nyílt támadás ellen. Akkor Bocskay szerepét Bethlen folytatta, 48-ban, mikor majdnem már egy hónap múlva ágyúdörgés közt némult el az öröm hangja, a felszabadult magyarság s a lelkes márciusi ifjúság szállott síkra s Petőfire is szüksége volt a hazának, hogy a nemzet igazát védve tiszteletet, elismerést szerezzen még ellenségeitől is a magyar hősiségnek. Hazánknak ezt a, bár vérbe fojtott, de mégis annyira dicsőséges átalakulását sem feledhetjük március 15-én, a következő nagyszerű események e megnyitóján, mely tehát az új Magyarország létrejöttének is ünnepe. Ma, március 15-én: Petőfi napján, a sajtó felszabadulásának s az új Magyarország kialakulténak emlékünnepén, Petőfi Nemzeti dala hangzik szerte az országban. Ez a dal, a nemzetnek minden időre ébresztő szózata, a szabadság küzdelmeinek hűséges kísérője, hozzánk is szól e mai napon. Minket már a nemzet javára szolgáló, kitartó, lankadatlan munkásságra ösztönöz. Mindenki álljon meg híven és munkálkodjék azon a helyen, amelyet számára a gondviselés kijelel s vigye oda szellemi munkáját a nemzet szellemi kincstárába, hogy a magyar név régi, nagy híréhez méltó legyen. Értsük meg a költő szavát, becsüljük meg azt a szabadságot: a gondolat közlésének szabadságát, melyet e dal képvisel, mellyel élni kell, de nem visszaélni. Ne feledjük a költői, aki szavait halálával pecsételte meg s akinek porai, a névtelen hősökkel közös sírban, ott keveredtek össze az anyafölddel a fehéregyházi csatatéren, ahova másik emléke, segesvári ércszobra tekint. Áldott legyen az alkotóknak, áldott a küzdő hősöknek emléke! Kovács János. A cenzúráról 1. Ballagi G.: A politikai irodalom M agyarországon 1825-ig. (Ism erteti Váczy I. : Századok 1888). Ferenczy I. : A m agyar hírlapirodalom története. Concha G y.: A 90-es évek reform eszm éi.

15 II. ÉVI JELENTÉS. Mult évi jelentésünk, a tanári testületről szóló részében, említi, hogy pályázatot hirdettünk egy magyar-német nyelvi és egy mathematika-íizikai tanszékre, s hogy ennek a pályázatnak ügye az Értesítő kinyomatásáig még nem dőlt el. Ebből kiindulva jelentjük, hogy a magyar-német szakos tanári állásra az iskolafenntartó hatóság helyettes minőségben, egyelőre egy évre, dr. Hazay Olivért választotta meg, a mathematika-íizikai tanszékre, szintén helyettes minőségben a nm. minisztérium Sztraka-Gódor Jánost nevezte ki. Az előbbi az iskolai év folyama alatt közmegelégedésre működvén, további egy évre állásában megerősíttetett; a második, nagy sajnálatunkra, pár napi tanítás után kénytelen volt egészségi okoknál fogva szabadságot kérni, egyelőre november 10-éig, majd január elejéig. Minthogy egészsége akkora sem állott helyre, állásáról lemondott. Tárgyait szeptembertől fogva Pivnvik István okleveles tanár úr látta el, mint óraadó. Ez év tavaszán a math ematika-fizikai tanári állásra újból kihirdettük a pályázatot, melynek eredménye ez ideig még ismeretlen. Gretzmacher Jenő, Oppel Imre, dr. Szolár Eerenc helyettes tanárok, e minőségben töltött sikeres két év után, évi szeptember elsejétől számítandólag rendes tanárokká választattak, illetőleg Oppel Imre az állammal kötött szerződés éri elmében a nm. minisztériumnak rendes tanárrá való kinevezésre ajánltatott. Ezen előléptetések összefüggenek a III. és IV. parallel osztály állandósításával, mely az állammal az évi segély felemelése tárgyában kötött szerződésnél fogva biztosítottnak tekinthető. A tanári testület egészségi állapota általában kedvezőnek mondható; csupán az igazgató volt kénytelen gyengélkedése miatt hosszabb időre, hat hétre, szabadságoltatni magát, mely idő alatt a tanításban dr. Szigethy Lajos, az igazgatói teendők végzésében Ulbrich Sándor helyettesítette.

16 A tanulók egészségi állapota is, amint alább az orvosi jelentés is mondja, általában véve nem volt kedvezőtlen. Sajnos, két tanítványunkat ragadta el tőlünk s a szülőktől a halál. Hajósi József, a II. osztályba beírt tanuló még az iskolai év kezdete előtt esett áldozatul egy sajnálatos, megdöbbentő balesetnek; Ráth Géza pedig, Ráth Arnold tanártársunk fia, az Y. osztály jeles növendéke, október hóban hunyt el difteritiszben. A mélyen sújtott szülők gyászában osztozott az egész tanári testület és tanuló ifjúság. Az ifjúsági istentiszteletet, a múlt évi Értesítőben közölt módon és időközökben, a protestáns tanuló ifjúságnak az idén is Bereczky Sándor vallástanár tartotta. Megültük az egyháziakon kívül a szokásos iskolai és hazafias ünnepeket. A protestáns ifjúsággal május 9-én járultunk az Urasztalához. Az ifjúság szorgalma, tanulásbeli előhaladása megüti a szokott mértéket, miről az alább olvasható statisztikai kimutatás tanúskodik; nehány csendes eltanácsolást leszámítva, súlyosabb fegyelmi eszközök alkalmazására nem volt szükség. Részt vettünk a londoni kiállítás kulturális osztályában; iskolai épületünk külsejéről és belsejéről felvett, s az ifjúság iskolai életének jellemzetes momentumait feltüntető fényképeket és a matliematikai tanítás módszerét szemléltető grafikonokat állítottunk ki. A kiállítás céljára az iskolafenntartó hatóság külön 400 koronát engedélyezett. A főváros közművelődési, művészeti intézeteinek megszemlélésére s a főváros környékére többször vezették kartársaink az ifjúságot. Egyebek közt a VII. osztály növendékeit dr. Bexheft Ármin iskolaorvos és egészségtantanár a húsvéti szünet egyik napján az egyetemi közegészségtani intézetbe vezetie, ahol Liebermann Leó egyetemi tanár, intézeti igazgató engedelmével az intézet egészségtani berendezéseit, több egészségtani kísérletet s a gyakorlati életben könnyebben végezhető élelmiszervizsgáló eljárást mutatott be. A pünkösdi szünet alatt Mikola Sándor tanár rendezett kirándulást Rozsnyóra és vidékére, az aggteleki barlangba, Miskolczra és Diósgyőrre, a Mátrába. A kirándulásban részt vettek: Beierl József, Gráf Lajos, Heller Rezső, Klein Gábor, Kiinger Pál, Kürtössy László Y. oszt. ta nulók ; Belházy Pál, Bókay János, Fröhlich Lóránt, Glück F rigyes, Houchard Béla, Kilczer Gyula, Klein István, Lübke János,

17 Pajor Aladár, Iíáth Zoltán, Sándor János, Sclianzer Pál, Szontágh György, Tauszig Róbert, Yámossy Lóránt, Yécsei László YI. oszt. tanulók, kiket a rendező tanáron kívül még Galli Lajos, dr. Kliment Jenő, Oppel Imre tanárok és Kerber János gyakorló tanár kisértek el. Ugyancsak Mikola Sándor tanár a VIII. osztály tanulóival volt a Ganz-gyár elektromos o sztásában és a budapesti közúti vaspálya-társaság Damjanich-utcai áramfejlesztő telepén. A VIII. osztálj7 évzáró vizsgálatai május napjain voltak; áz írásbeli érettségi vizsgálatokat május 25., 26. és 27. napjain tartottuk; a szóbeli érettségi vizsgálatok június napjain lesznek. A szóbeli érettségi vizsgálatok elnöke mélt. és főt. Scholtz Gusztáv bányakerületi püspök úr lesz, kormányképviselőnek a minisztérium előbb mélt. Heinrich Gusztáv urat, a M. T. Akadémia főtitkárát, majd ennek elfoglaltsága miatt való lemondása után nagys. Schneller István kolozsvári egyetemi tanár urat küldte ki. Az írásbeli vizsgálatokra főt. püspök úr a következő tételeket tűzte k i: 1. a magyar nyelvből: Madách: Az ember tragédiájáról; 2. a latin nyelvből: Titus ante Hierosolyma (iuxta Taciti IListoriarum librum V-um); 3. a mennyiségtanból: a) algebrai tétel: Egy pléhlap hossza 8 cm, szélessége 5 cm ; mekkora négyzetet kell mind a négy sarkából kivágni, hogy a lehető legnagyobb köbtartalmú skatulya keletkezzék? A köbtartalmat kifejező függvény változása ábrázolással részletesen is megvizsgálandó. b) mértani tétel: Rajzoljuk meg azt a kört, melynek egyenlete (x 2)2 y Ha e kör az x tengely körül forog, az y tengely a keletkező gömböt két gömbszeletre osztja. Kiszámítandó e gömbszeletek köbtartalma és a határoló gömbsüvegek felszíne. Az érettségi vizsgálatok eredményéről alább külön kimutatás olvasható. Az I VII. osztályok vizsgálatai június l-étől 20-áig tartottuk. Május 27-én délután a főgimnázium udvarán folyt le a négy alsó osztály, május 30-án délután a négy felső osztály tornavizsgálata a következő sorrend szerint: felvonulás oszlopokban ; együttes szabadgyakorlat. Az I-ső osztály gyakorlatai 13

18 14 a vízszintes gerendán; a II. osztályé a tornapadon; a III-iké a gyűrűhintán; a IV-iké a korláton. Versenyek: I-ső osztálynak versenyfutás 70 m-re; 1-sőlett Krepuska Géza la. o. t. ; 2-ik Császár Pál la. o. t.; 3-ik Yárady Károly Ib. o. t. ; II. osztály: versenyfutás 80 m-re ; 1 -ső Felde István Ilb. o. t.; 2-ik Herczog Jenő Ilb. o. t. ; 3-ik Dobrovszky Kálmán Ilb. o. t. ; III. osztály: póznamászás; 1-ső lett Székely Ernő Illb. 0. t. ; 2-ik Balogh Imre Illa. o. t. ; 3-ik Bállá Szigfrid Illb. o. t. ; IV. osztály: füles labdahajítás távolra; i-ső lett Szilágyi Lajos IVa. o. t. 38 m-es, 12 cm-es és 2-ik Keviczky Bertalan 36 m, 10 cm; 3-ik Újhelyi Sándor IYb. o. t. 32 m-es dobással. Összetett verseny, magas nyújtó és bakugrás ollózva. 1-ső holt versenyben 13 és Vb erőponttal Schmidl Nándor és Horváth György Hla. o. t. ; 2-ik Szlovák Lajos 11 és Vb; 3-ik Broózer Béla 9 és Vb erőponttal. Végezetül minden osztály neki megfelelő játékot mutatott be. A felső osztályok tornaünnepélyének sorrendje a következő v o lt: Felvonulás. Szabadgyakorlatok puszta kézzel. Versenyek. Mintacsapat tornázása a magas korláton. Társas gyakorlatok. Díjak kiosztása. Elvonulás. Az idén a versenyek győztesei éremjutalomban részesültek, melynek költségét a tanári kar és az iskola barátai adták össze. Az érmeket iskolafenntartó egyházunk főfelügyelője, dr. Zsigmondy Jenő úr osztotta ki elismerő és buzdító szavakkal a nyerteseknek, névszerint a következőknek: Az V. osztályból, mint a póznamászásban győztes, kapott: 1. Schwarz Imre nagy ezüst érmet; Kürtössy László kis ezüst érmet; 3. Surány Lajos aranyozott kis bronc érmet. A VI. osztályból, mint a magas ugrás győztese, kapott: 1. Tauber Ottó (152 cm) nagy ezüst érmet; 2. Traeger László (147 cm) kis ezüst érmet; 3. Belházy Pál (142 cm) aranyozott kis bronc érmet. A VII. osztályból, mint a függeszkedés versenyében győztes, kapott: 1. Kapoun Bezső nagy ezüst érmet; 2. Kovács- Sebestyén Tibor kis ezüst érmet; 3. Bátor Elemér aranyozott kis bronc érmet. Az összetett verseny győztesei (magas nyujtó-ló széliében) kaptak: 1. Endreffy János VII. o. t. (18 erőponttal) nagy ezüst.

19 érmet; 2. Blaskoyich Ödön VII. o. t. (17 és Ve erőponttal) kis ezüst érmet; 3. Sass Gábor VII. o. t. (16 és Ve erőponttal) aranyozott nagy bronc érmet; 4. Schmikl Bezső VII. o. t. (16 erőponttal) aranyozott kis bronc érmet. Szorgalmas tornázásáért és haladásáért nagy ezüst érmet kapott még Oesterreicher Pál VI. oszt. tanuló. A négy alsó osztály győztesei közül érmet kaptak: Szilágyi Lajos kis ezüst, Schmidt Nándor és Horvát György szintén kis ezüst, Szlovák Lajos aranyozott nagy bronz és Broózer Béla aranyozott kis bronc érmet. A svéd torna rendszeres tanítására, illetőleg a szükséges, szerek beszerzésére az iskolafenntartó egyházi hatóság külön 184 koronát engedélyezett. Az ösztöndíjak, jutalmak, pályadíjak és segélyek a következő tanulóknak osztattak k i: I. A Teleki-Róth Johanna grófnő alapította ösztöndíj (70 70 korona) Hittrich József, Szórády István, Szórády Pál VIII. és Sass Gábor VII. oszt. tanulóknak. II. Az Egyesült budapesti fővárosi takarékpénztár ösztöndíja (200 kor.) Hittrich József VIII. oszt. tanulónak. III. A nagym. vallás- és közoktatásügyi miniszter úr Szlovák Lajos Illa. oszt. tanulót egy Bésán-féle 200 koronás ösztöndíjban részesítette. IV. Az iskolafenntartó egyház nt. képviselőtestülete az egyház kezelésében, illetőleg birtokában levő ösztöndíjakat a tanári testület ajánlatára a következő tanulóknak szavazta m eg: 1. A dr. Králik Lajos-féle koronát Bácsi Ferenc és Wieland Frigyes VIII. oszt. tanulóknak. 2. Az évi maturánsok ösztöndíját, 90 koronát, Szórády István VIII. oszt. tanulónak. 3. A Németh István tábornok alapította ösztöndíjat, 84 koronát Zimmermann Ferenc IVa. oszt. tanulónak. 4. A Zólyomi dr. Wágner Géza alapította 80 koronás stipendiumot Münnich Aladár VIII. oszt. tanulónak 5. A Glósius-féle koronát Blaskovich Ödön VII. és Molnár János Ha. oszt. tanulónak. 6. A Tuczenthaller Sándor-féle 40 koronát Kürtössy László V. oszt. tanulónak. 7. A Ráth Arnold tanártársunk által korán elhunyt fiának, 15

20 16 az Y. osztály volt jeles tanulójának emlékére alapított 4ü koronás ösztöndíjat Czentner József V. oszt. tanulónak. 8. Az ugyancsak Báth Géza emlékére alapított, az Y. osztály legjobb mathematikusának jutalmazására szánt 10 koronát Klein Ferenc Gábor V. oszt. tanulónak. 9. A néhai Kornfeld György emlékére alapított 30 koronás ösztöndíjat Keinitz Ernő VIII. oszt. tanulónak. 10. A dr. Székács József-féle három aranyat Benke Balázs Illb. oszt. tanulónak. 11. A Bulyovszky Gyula-féle koronát a magyar nyelv tanulásában tanúsított buzgóságuk jutalmául Endreffy János VII., Eáth Zoltán VI., Újhelyi Gusztáv IVb., Bereezky Endre la., Scholtz Ernő Ib. oszt. tanulóknak. 12. A Schranz Andor-féle egy aranyat, mely az alapítólevél értelmében jeles előmenetelű, példás magaviseletű VIII. osztálybeli tanulónak adandó, Keinitz Ernő VIII. 03zt. tanulónak. 13. A Berg1 Gyula emlékére alapított 20 koronás ösztöndíjat Gönczy Béla V. oszt. tanulónak. 14. A dr. Schreyer Jakab által alapított 20 koronás ösztöndíjat Bereezky Vilmos Illb. oszt. tanulónak. 15. A dr. Kari János-féle 10 frankos arany jutalmat Sándor Béla IVb. oszt. tanulónak, mint aki nagy kedvvel foglalkozik a természetrajzzal. 16. A dr. Ormai Lajos-féle 10 koronás jutalmat Előd Egon VII. oszt. tanulónak, mint jó mathematikusnak. 17. A Steinacker Ödön-féle 10 koronás jutalmat a néme^ nyelv tanulásában tanúsított buzgalma jutalmául Fejér Árpád VII. oszt. tanulónak. 18. A Deutsch Oszhár-féle 10 koronás jutalmat, mely VIII. osztálybeli, a latin nyelvben kiváló tanulónak szól, Adler Jenő VIII. oszt. tanulónak. 19. A Lamm Dezső emlékére alapított 10 koronás jutalom Singer Zsigmond V. oszt. tanulónak Ítéltetett oda, s az alapítólevél értelmében január 19-én, Lamm Dezső halálának évfordulóján, adatott ki. 20. A Tabitha jótékony nőegyesület az idén is 20 koronát adományozott a szorgalom és jó magaviselet megjutalmazására ; ezt a jutalmat Pomozy Lajos V. oszt. tanuló kapja. 21. A Döbrentey Gábor-féle egy aranyat az Arany János-

21 kör tanár-elnöke Moiret Gusztáv VIII. oszt. tanulónak ítélte oda a körben tanúsított munkássága jutalmául. 22. A Hampel Lajos emlékére alapított 12 koronát az alapító-levél rendelkezése értelmében december hó 23. napján, Hampel Lajos születése napján, adtuk ki karácsonyi ajándékul Endreffy János VH. oszt. tanulónak. 23. Az ifjúsági Dal- és zene-egyesület jubileumi alapjának 20 koronás jutalomdíját Előd Egon VII. oszt. tanuló kapta. 24. A dr. Tóth Kálmán tanár vezetése alatt álló Ifjúsági segélyző-egyesület az idén 550 koronát szavazott meg szegénysorsú, jó magaviseletű tanulók segélyezésére. Ebből az összegből kapott: Frölich Pál VIII. és Sass Gábor VII. oszt. tanuló 75' 75 koronát; Kilczer Gyula VI. oszt. tanuló 70 koronát; Fakla János és Licskó Pál VI. oszt. tanuló koronát; Katona Zsigmond Illa. és Markos Béla V. oszt. tanuló koronát; Clementisz Kálmán IVb. Gertler Károly IVa., Haitsch Emil Ib. oszt. tanuló koronát; Schuber László Illb., Bulkay Lajos Ha., Schirger Lajos la. oszt. tanuló koronát. 25. Egy névtelen 10 koronát adományozott Axaméthy Gyula VIII. oszt. tanulónak elismerésül és jutalmul rajzaiért és akvarelljeiért. 26. A Steinbock-féle vendéglői hétfői polgári asztaltársaság Fuchs Károly VII. oszt. tanulónak 25 korona jutalomdíjat adományozott. 27. Egy névtelen jutalomkönyvül Jókai Benyovszky élete című művét adományozta, mely Kürtössy László V. oszt. tanulónak ítéltetett oda. 28. Özvegy Busbach Délemé ö nagysága, boldogult férje, dr. Busbach Péter Egy viharos emberöltő című két kötetes korrajzi munkájából 10 példányt adományozott jutalomkönyvül. A könyvek Moiret Gusztáv, Wieland Frigyes VIII., Katona Endre, Oesterreicher Sándor, Busznyák Géza VII., Kilczer Gyula, Sándor János, Vámossy Lóránt VI. és Nógrády Imre, Ungár György V. oszt. tanulóknak Ítéltettek oda. 29. Az ifj. bojári Vigyázó Sándor-féle nagyobb, 600 koronás ösztöndíjat Hittrich József tiszta jelesen érett tanuló; a kisebb, 360 koronás ösztöndíjat Wieland Frigyes jelesen érett tanuló kapta meg. Ugyancsak az érettségi vizsgálat után adatott ki a Weisz É rte sítő évről. 2 _ 17

ASZÓDI SZERKESZTETTE: Dr ORAVECZ ÖDÖN az 1926 32. évkörre vél. igazgató. Kiadja az aszódi ág. h. ev. Petöfi-reálgimnázium.

ASZÓDI SZERKESZTETTE: Dr ORAVECZ ÖDÖN az 1926 32. évkörre vél. igazgató. Kiadja az aszódi ág. h. ev. Petöfi-reálgimnázium. A BANYAI Ag. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI p e t ő f i- r eal g im n Az iu m An a k / ^ f f értesítő JE AZ 1927-28. TANÉVRŐL. SZERKESZTETTE: Dr ORAVECZ ÖDÖN az 1926 32. évkörre vél. igazgató. Kiadja az

Részletesebben

A BÁNYAI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI PETŐFI-REÁLGIMNÁZIUMÁNAK SZERKESZTETTÉK: Kiadja az aszódi ág. hitv. ev. Petófi-reólgimnázium.

A BÁNYAI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI PETŐFI-REÁLGIMNÁZIUMÁNAK SZERKESZTETTÉK: Kiadja az aszódi ág. hitv. ev. Petófi-reólgimnázium. A BÁNYAI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI PETŐFI-REÁLGIMNÁZIUMÁNAK ÉRTESÍTŐJE AZ 1932 33. TANÉVRŐL. SZERKESZTETTÉK: Dr ORAVECZ ÖDÖN SZEVER PÁL igazgató. igazgató-helyettes. Kiadja az aszódi ág. hitv.

Részletesebben

Rátz László tanár úr

Rátz László tanár úr STUDIA PHYSICA SAVARIENSIA XIII. Némethné Pap Kornélia Rátz László tanár úr Szombathely 2006 Dombormûves fehér márványtábla a Budapesti Evangélikus Gimnázium lépcsõházában NÉMETHNÉ PAP KORNÉLIA RÁTZ LÁSZLÓ

Részletesebben

A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség rövid története 1577-2002.

A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség rövid története 1577-2002. A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség rövid története 1577-2002. Összeállította: Dr. Molnár János nyugalmazott tanár A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség Kiadványa A reformáció elterjedése Magyarországon.

Részletesebben

Tebenned bíztunk eleinktől fogva

Tebenned bíztunk eleinktől fogva Dr. Dombóvári Antal Millisits Máté Millisits-Szilágyi Erzsébet Szabó Lajos Szombathy Gyula Tebenned bíztunk eleinktől fogva Rákosmenti Egyháztörténeti Tanulmányok I. Dr. Dombóvári Antal Millisits Máté

Részletesebben

HÍRADÓ. Albertirsai ESEMÉNYDÚS HÓNAP HÚSVÉT, A KÖLTÉSZET NAPJA VÁLASZT AZ ORSZÁG HÚSVÉT

HÍRADÓ. Albertirsai ESEMÉNYDÚS HÓNAP HÚSVÉT, A KÖLTÉSZET NAPJA VÁLASZT AZ ORSZÁG HÚSVÉT XXII. évfolyam, 4. szám Április 11. Országgyűlési választás 2010. április Albertirsai HÍRADÓ Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónap első hetében Bővebb információ, archívum a város honlapján:

Részletesebben

KERESZTÉNY MAGVETŐ. 94. évfolyam 1988 4. szám KOLOZSVAR-NAPOCA TARTALOM TANULMANYOK

KERESZTÉNY MAGVETŐ. 94. évfolyam 1988 4. szám KOLOZSVAR-NAPOCA TARTALOM TANULMANYOK KERESZTÉNY MAGVETŐ 94. évfolyam 1988 4. szám KOLOZSVAR-NAPOCA TARTALOM A Köztársaság Napja 209 Dr. Kovács Lajos: Az egyház szolgálatában 211 TANULMANYOK Fred Ken worthy: Jézus 220 Dr. Erdő János: Mikor

Részletesebben

A Dunánál. A néhány érintett között, akik a csakazértis amúgy kell(!) megcsinálni

A Dunánál. A néhány érintett között, akik a csakazértis amúgy kell(!) megcsinálni 2 Farsang A rakodópart alsó kövén ültem, néztem, hogy úszik el a dinnyehéj. Alig hallottam, sorsomba merülten, hogy fecseg a felszín, hallgat a mély. Mintha szívemből folyt volna tova, zavaros, bölcs és

Részletesebben

A M AGYAR EV. ISKOLÁK TÖRTÉNETE A REFORMÁCIÓTÓL NAPJAINKIG

A M AGYAR EV. ISKOLÁK TÖRTÉNETE A REFORMÁCIÓTÓL NAPJAINKIG A M AGYAR EV. ISKOLÁK TÖRTÉNETE A REFORMÁCIÓTÓL NAPJAINKIG KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÖZÉPISKOLÁKRA. A REFORMÁCIÓ NÉGYSZÁZADOS JUBILEUMÁRA ÍRTA L ic D R SZELÉNYI ÖDÖN POZSONYI EV. TEOL. AKAD. TANÁR 1917 GRAFIKAI

Részletesebben

AZ ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 1867-1919 KÖZÖTTI TÖRTÉNETE. Írta: BITTÓ ZOLTÁN őri református lelkipásztor /1970/

AZ ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 1867-1919 KÖZÖTTI TÖRTÉNETE. Írta: BITTÓ ZOLTÁN őri református lelkipásztor /1970/ AZ ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 1867-1919 KÖZÖTTI TÖRTÉNETE Írta: BITTÓ ZOLTÁN őri református lelkipásztor /1970/ A tanulmányt közreadja: a Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Levéltárban

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI METODISTA GYÜLEKEZET TÖRTÉNETE A SZÁZADFORDULÓTÓL 1947-IG

NYÍREGYHÁZI METODISTA GYÜLEKEZET TÖRTÉNETE A SZÁZADFORDULÓTÓL 1947-IG A NYÍREGYHÁZI METODISTA GYÜLEKEZET TÖRTÉNETE A SZÁZADFORDULÓTÓL 1947-IG KÉSZÍTETTE: JÓNÁS MIKLÓS V. ÉVFOLYAMOS HALLGATÓ TÉMAVEZETŐ TANÁR: MAJSAI TAMÁS WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA 1996 A nyíregyházi

Részletesebben

A SZELLEMI ÉS ANYAGI FELVIRÁGZÁS KORA (1877 1918)

A SZELLEMI ÉS ANYAGI FELVIRÁGZÁS KORA (1877 1918) A SZELLEMI ÉS ANYAGI FELVIRÁGZÁS KORA (1877 1918) Zittl Róbert plébános munkássága Novák Antal halála után az új plébános megválasztásáig, 1876 októberétõl 1877 elejéig, a plébánosi teendõket, mint adminisztrátor,

Részletesebben

Az esz ter go mi saj tó tör tén ete ke zd ete kt ől na pj ain

Az esz ter go mi saj tó tör tén ete ke zd ete kt ől na pj ain Az esz ter go mi saj tó tör tén ete ke zd ete kt ől na pj ain k 1828-2011 A város története a helyi sajtó tükrében irta Muzslai Zsitva Ágnes I.Esztergomi közéleti lapok 1863-2011 II.Esztergomi katolikus

Részletesebben

Mit kívánt a magyar nép 1848-ban?

Mit kívánt a magyar nép 1848-ban? XIX. évfolyam 2. szám 2007. március 13. Mit kívánt a magyar nép 1848-ban? 1848-ban a forradom vihara friss tavaszi szélként száguldott végig Európán. A februárban, Párizsban kitört felkelés híre szétrepült

Részletesebben

Újpesti. Helytörténeti Értesítô. A Tûzôrség tornya felkiáltójelként

Újpesti. Helytörténeti Értesítô. A Tûzôrség tornya felkiáltójelként A Tûzôrség tornya felkiáltójelként húzódott a kerítés mögé. Sosem ke - rült a képeslapokra, mint régi társa, a Víztorony. Sovány vigasz, hogy az aquaglóbuszt rég nyug díjba küldték, ám ôrá még hetven évesen

Részletesebben

Latinamerikai Magyar Intézmények találkozója, fennmaradási munkájuk ismertetése. BUENOS AIRES. 2010. május 14-16 Argentína

Latinamerikai Magyar Intézmények találkozója, fennmaradási munkájuk ismertetése. BUENOS AIRES. 2010. május 14-16 Argentína Latinamerikai Magyar Intézmények találkozója, fennmaradási munkájuk ismertetése BUENOS AIRES. 2010. május 14-16 Argentína INDEX Oldal 1. LAMOSZSZ 1/2 2. Magyarok Argentinában 3/4 2.1. Argentínai Magyar

Részletesebben

Hol vagy magyarok tündöklõ csillaga?

Hol vagy magyarok tündöklõ csillaga? 20 B e s z á m o l ó EKOSZ - EMTE Frigyesy Ágnes Hol vagy magyarok tündöklõ csillaga? A Nemzeti Jogvédõ Alapítvány tagjainak és baráti körének emberjogi megfigyelõ útja Kárpátalján Fejezzék be! (Mármint

Részletesebben

HELYTÖRTÉNETI ESETEK, ESEMÉNYEK (MORZSÁK) SZARVAS KÖZSÉGRÕL: 1945-1949

HELYTÖRTÉNETI ESETEK, ESEMÉNYEK (MORZSÁK) SZARVAS KÖZSÉGRÕL: 1945-1949 HELYTÖRTÉNETI ESETEK, ESEMÉNYEK (MORZSÁK) SZARVAS KÖZSÉGRÕL: 1945-1949 ISBN: 963 430 336 6 Kigyûjtötte és szerkesztette: Szilvássy László Szövegkivitelezõ: Pekárné Kovács Tünde Kiadó: Hidasiné Sztancsik

Részletesebben

Csicsay Alajos. Iskolatörténet

Csicsay Alajos. Iskolatörténet Csicsay Alajos Iskolatörténet Unokáimnak, Csicsay Bencének és Áronnak, valamint kortársaiknak szeretettel Csicsay Alajos Iskolatörténet Lilium Aurum Dunaszerdahely 2002 A könyv megjelenését támogatta:

Részletesebben

SZŐDI HELYTÖRTÉNETI FÜZETEK I.

SZŐDI HELYTÖRTÉNETI FÜZETEK I. SZŐDI HELYTÖRTÉNETI FÜZETEK I. Sorozatszerkesztő: Volentics Gyula A sződi iskola története 1766-2007 Készült az új iskolaépület építésének 40. évfordulójára Ezt a könyvet az új iskolaépület építésének

Részletesebben

X. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 26. 2010.

X. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 26. 2010. X. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 26. 2010. Füredi villasor 1915 körül (A háttérben jobbra a Tornay villa) (képeslap, Városi Helytörténeti Gy jtemény) FÜREDI HISTÓRIA X. ÉVFOLYAM 3. sz. 2010. december 1 Felelős szerkesztő:

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés

Doktori (PhD) értekezés Doktori (PhD) értekezés Gorda Éva 2012. május 23. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola Gorda Éva: A magyar haditudósítás az első és második világháborúban Doktori (PhD) értekezés Témavezető:

Részletesebben

A MAGYAR ÁLLAM ÉS A DIASZPÓRA SZERVEZETEK

A MAGYAR ÁLLAM ÉS A DIASZPÓRA SZERVEZETEK XXXV. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2014. SZEPTEMBER OKTÓBER MEGJELENIK 2 HAVONTA ÁRA: 2,50 Euro Erscheinungsort Wien Österreichische Post AG 02Z032898 M P. b. b. VERLAGPOSTAMT 1010 WIEN A MAGYAR ÁLLAM ÉS A DIASZPÓRA

Részletesebben

E Y A NGELIKUS /VIEGJELEN HETENKÉNT EGYSZER. Szerkesztő- 3 kiadó-hivatal: Pozsony, Konventutcza 6. 8z.

E Y A NGELIKUS /VIEGJELEN HETENKÉNT EGYSZER. Szerkesztő- 3 kiadó-hivatal: Pozsony, Konventutcza 6. 8z. Ötödik évfolyam. 9. szám. Pozsony, 1887. évi február 26. E Y A NGELIKUS EGYHÁZ és ISKOLA. Előfizetési ár : Egész évre. 6 frt kr. félévre... 3,, negyedévre 1, 50, Effv szam ara : 12 kr. o. e. /VIEGJELEN

Részletesebben

Békés karácsonyt és boldog új évet kívánunk minden kedves Olvasónknak!

Békés karácsonyt és boldog új évet kívánunk minden kedves Olvasónknak! IV.évfolyam A község közéleti lapja 2010-es év eseményei A TARTALOMBÓL Tájékoztatás a képviselőtestület üléseiről. Polgárainkhoz Falunap Iskolánk életéből Szavalóverseny Régi dicsőségünk Kovács Attila

Részletesebben

Energetikai korszerűsítés. Megújul a Mező Ferenc Tagiskola fűtési rendszere. A nyertes ifjúsági pályázatról. A kövesdi kupagyőzelemről

Energetikai korszerűsítés. Megújul a Mező Ferenc Tagiskola fűtési rendszere. A nyertes ifjúsági pályázatról. A kövesdi kupagyőzelemről XXI. évf. 3. szám VÁROSUNK LAPJA 2009. február 12. Energetikai korszerűsítés Megújul a Mező Ferenc Tagiskola fűtési rendszere A nyertes ifjúsági pályázatról Hajnerné Tóth Ágnes A kövesdi kupagyőzelemről

Részletesebben

Becsengettek 183 nap tanulás

Becsengettek 183 nap tanulás mindenkinek van véleménye 2010. szeptember IV. évfolyam, 9. szám Közéleti Civil Hírmondó Ára: 100 Ft Becsengettek 183 nap tanulás Szeptember elsején a reggeli becsengetéssel véget ér a közel két és fél

Részletesebben

Böszörményi Géza SchP A magyar piaristák 1950-ben Szétszóratás és újrakezdés

Böszörményi Géza SchP A magyar piaristák 1950-ben Szétszóratás és újrakezdés Böszörményi Géza SchP A magyar piaristák 1950-ben Szétszóratás és újrakezdés MAGYARORSZÁG PIARISTA MÚLTJÁBÓL 2. 1. Koltai András, Bevezetés a piarista rend magyarországi történetének forrásaiba és irodalmába,

Részletesebben

HIT MAGYARSÁG ÉRTÉK ÖKUMENIKUS MAGAZIN. VIII. évfolyam 2010. 1. szám Megjelenik kéthavonta 450 Ft

HIT MAGYARSÁG ÉRTÉK ÖKUMENIKUS MAGAZIN. VIII. évfolyam 2010. 1. szám Megjelenik kéthavonta 450 Ft VIII. évfolyam 2010. 1. szám Megjelenik kéthavonta 450 Ft HIT MAGYARSÁG ÉRTÉK Életünk középpontjában mindenképp a család van: ez ad értelmet az életnek, a hit támpont a nehéz helyzetekben ÖKUMENIKUS MAGAZIN

Részletesebben

Szentes, 1888. junius 8.

Szentes, 1888. junius 8. Szentes, 1888. junius 10. 27. szári). Tizennyolczadik évi folyan\. Előfizetési árak: Egy évre 4 forint. Fél évre 2 forint. Negyed évre.... 1 forint. Szerkesztőség: Kurcaparti-utca 31. szám, hova a lap

Részletesebben