FŐGIMNÁZIUM A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANG. ÉRTESÍTŐJE GÓBI IMRE BUDAPEST. a z 1907/1908-i k i i s k o l a i é v r ő l. FRANKLIN-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FŐGIMNÁZIUM A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANG. ÉRTESÍTŐJE GÓBI IMRE BUDAPEST. a z 1907/1908-i k i i s k o l a i é v r ő l. FRANKLIN-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA"

Átírás

1 A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANG. FŐGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE a z 1907/1908-i k i i s k o l a i é v r ő l. KÖZZÉTESZI GÓBI IMRE IGAZGATÓ. BUDAPEST FRANKLIN-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA 1908.

2

3 A BUDAPESTI ÁG. H. EVANG. FŐGIMNÁZIUM S A FASORI TEMPLOM

4

5 A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANG. FŐGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1907/ IK I ISKOLAI ÉVRŐÍL. KÖZZÉTESZI GÓBI IMRE IGAZGATÓ. BUDAPEST FRANKLIN- TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA 1908.

6

7 I. BESZÉD 1908 M Á R C IU S 15-ÉN. Elhangzott ez a mindnyájunk ismerte dal (Petőfi: Nemzeti dala), a költő lelkének felcsapó lángja s a kor lelkének is oly mélységes kifejezője. Amint végső sorait hallottuk, önkénytelenül is eszünkbe juthat a költő lelkes alakja, úgy amint, égnek emelt jobbjával, lángoló tekintetével dunaparti ércszobra is megörökítette, szemünk előtt látjuk a költőt, amint Nemzeti dalát hangoztatja, mintha ismétlődő sorait diktálná a lelkesült tömegnek, ma hatvan esztendeje, mikor először hangzottak el ajkáról. Most, a megváltozott viszonyok között is lelkesít, a nyugodt kedélyt is magával ragadja e költemény. Mit érezhetett az a 48-i lázban égő márciusi ifjúság, Petőfi buzgó munkatársai, mikor váciutcai gyülekező helyükön legelőször hallották a kérdést s a rá adott feleletben a szabadság hatalmas fogadalmát? Mit érezhették akkor, 1848 márciusában? Hisz akkor minden nap egy-egy század feladatát oldotta m eg! A párizsi forradalom híre föllelkesítette Széchenyi fejlődő Pestjének egész lakosságát. A pozsonyi országgyűlés tárgyalásai, Kossuth beszédei, az általános szabadság-vágy feltüzelték az ifjúságot; a kor nagy eszméi lángolnak előttük: sajtószabadság, felelős minisztérium, törvény előtti egyenlőség, közös teherviselés, únió Erdéllyel stb. Pest az ország fővárosának érzi magát. «Ellenzéki köre» siettetni akarja az országgyűlés tanácskozásait, népgyűlést terveznek; de a vezetést mind jobban-jóbban az ifjúság veszi át. Petőfi, Jókai, Yasvári, Irinyi József szerkesztik meg a kívánságaikat tartalmazó 12 pontot, ők toborozzák zászlójuk alá a híveket s arra törekesznek, hogy lelkesedésükkel a nagy elveket közszellemmé tegyék. S lehetett volna-e ez ifjúságnak alkalmasabb vezére, mint az a költő, aki sóvárogva várta ezt az időt, lelke istenségének, 1*

8 4 a szabadságnak, diadalát s már jóval előbb véres napokról s világszabadságórt vívandó harcokról álmodott? Ő a legelső a tízek között, legelső a szorosan vett márciusi ifjak között, központja, lelke minden mozgalomnak. Március 13-án már kész a Nemzeti dal. S mikor március 14-én este a bécsi forradalomnak s Metternich bukásának híre Pestre érkezik, mikor «a forradalom förgetege már a közel szomszédban zúg», Petőfi sietteti az eseményeket: az ő felkiáltására mondják ki, hogy nem várnak, nem könyörögnek, cselekedni fognak s a magyar nemzet kívánságait tartalmazó 12 pontjukból, amit lehet, azonnal megvalósítanak. S jól tudjuk, hogy ma hatvan éve - Petőfi Nemzeti dala lobbantja fel ifjú társai lángját, ez tüzeli fel az akkor a Belvárosban szétszórt egyetemek hallgatóit, ez lelkesíti dél felé a hatvaniutcai nyomda előtt s délután a Nemzeti Múzeum előtt összesereglett tömeget. A már cenzúra nélkül kinyomtatott Nemzeti dal s a 12 pont volt az ifjúság fegyvere, midőn késő délután Budára, a helytartótanácshoz vonultak s kimondatták a sajtó felszabadulását s a politikai foglyok szabadon bocsátását. S még e nagy nap estéjén is felhangzik a Nemzeti dal, most már nem a költő, hanem a nagy tragikus színész, Egressy Gábor ajkán, a Nemzeti színházban, Bánk bán előadása közben, hogy az ünneplő közönség ismét együtt lelkesülhessen, együtt esküdhessék az ifjúsággal. «Egy szóvá, egy érzelemmé Olvadt össze a haza: Az érzelem lelkesülés, A szó szabadság vala.» S e szónak, ez érzelemnek Petőfi az eszményi képviselője s Nemzeti dala e nap minden mozzanatának kísérője. Azért mondta Jókai Mór: Ezt a napot nevezzétek Petőfi napjának! Március i5-e Petőfi emléknapja! * Petőfi a Nemzeti dalnak arra a példányára, amelyet Arany Jánosnak küldött, ezt ír ta : A kivívott sajtószabadság után legelőször nyomtatott példány s így a magyar szabadság első lélekzete. Naplójában is azt írja erről a napról: Ma született a magyar szabadság, mert ma esett le a sajtóról a bilincs. Értjük-e a költő ezen való örömét, lelkesedését s büszkeségét azon, hogy e tettekben ő volt a hős ifjúság vezére? Igazán olyan nagy dolog volt-e ez? Azt tudjuk több költemé

9 nyéből is, hogy Petőfi előtt a szabadságok legelsője volt a teljes gondolat- és sajtószabadság, «mely nélkül egy nemzetnek sem lehet szabadsága». De hát valóban olyan nagy ellenségtől szabadult meg ekkor a magyar, csakugyan a szabadság legfőbb kezességét nyerte meg ekkor? Hogy e kérdésre megfelelhessünk, hogy fontosságát igazán belássuk, messzire vissza kell mennünk, majdnem a könyvnyomtatás bölcsőjéig, Gutenberg korszakot alkotó találmányáig. A könyvnyomtatást, a sajtót, mely arra való volt, hogy az ember gondolatait a tér- és időbeli korlátokat legyőzve szabadon hirdesse és terjessze minden népnek, alig egy század múlva már békóbá verik. S még mikor a szellemi újjászületést mutatja minden, művészet, tudomány, vallás: a 16. század közepén adja ki először az egyház a tiltott könyvek jegyzékét, az indexet, hozzák be a könyvvizsgálatot, a cenzúrát, hogy egy könyv se jelenhessen meg előleges vizsgálat, vagy utólagos jóváhagyás nélkül. Nem szabad a gondolatokat terjeszteni, gát kellett az eszmék haladásának s e gátat nálunk majdnem 300 esztendeig a cenzúrával vetették a hatalom emberei minden vallásbeli újításnak, evvel fékezték meg a politikai eszmék harcát, evvel nyirbálták meg a. költészet szárnyait s nyomták el később hírlapjaink fejlődését, Mária Teréziáig terjed egy korszaka ennek a szellemi szolgaságnak, amidőn a könyvvizsgálat gyakorlásában egyház és fejedelem kezet fogva törekszik a katholikus egyház régi hatalmának megtartására. Már a 17. században, nem törvényesen ugyan, állami intézménnyé teszik nálunk a cenzúrát s ha előzetesen nem vizsgálnak meg valamely könyvet, elkobozzák utólag; ha idegenben nyomtatják, mint a protestánsok bibliáit, nem eresztik át a határon. I. Lipót és utódai jezsuita könyvvizsgálói épen annyit ártanak általában a közműveltségnek s a vallásos szellemnek, de leginkább mégis a protestáns érdekeknek, mint Mária Terézia rendszeresített sajtóügyi hatóságai. II. József és II. Lipót ideje engedi csak szabadabb lélekzethez a sajtót. Egyszerre fellendül a politikai irodalom, százával jelennek meg a politikai, vallási, társadalmi kérdéseket tárgyaló röpiratok, hogy azután a rákövetkező reakció legnagyobb részt Metternich korszaka a forradalmi tanoktól való félelmében minden erejével törjön, most már nem annyira

10 6 a vallási, inkább a szabadelvű politikai eszmék elnyomására. Ha a cenziira nem elég, nem riadnak vissza a börtöntől, sőt a vérpadtól sem. A lefejezett Martinovics, Hajnóczy és társaik, az éveken át fogságban szenvedő Wesselényi, Kossuth, az elnyomott szabad szó mártírjai. így lett az egyház találmánya kedves eszköze az elavult intézményeken alapuló hatalomnak. Egyház, állam, kiváltságos rendek, félve az újításoktól, mind ragaszkodtak a cenzúrához s természetes, hogy rendi országgyűléseink is századokon át elhanyagolják a sajtó szabadságát. Pedig bizonyos, hogy alig volt törvénytelen intézmény, mely a szellem munkásai előtt gyűlöletesebb lett volna, mint épen a cenzúra. De hiába írják, már a felvilágosodás idejében, hogy «aki a gondolkodásban való szabadságot akarja az emberben megfojtani, nincsen annál e világon nagyobb tyrannus». Hiába írnak fel egyes megyék, igaz, csak kevés (Gömör, Bihar), hogy «a cenzúra gyakorlása barbárokká fog tenni bennünket», «mit ér az ész, ha avval élni nem szabad». Hiába! A kormány félti a hatalmát, melyet a sajtó, a könyvek hirdette eszmék megdönthetnének. Érzi, amit az angol sajtószabadság hatalmas védője, Milton (1644) mondott: «A könyvek nem holt tárgyak, életerősek, mint ama mesebeli sárkányfogak és imitt-amott elvetve felfegyverzett férfiak képében támadhatnak fel.» Nem a sajtó elfajulásától, visszaéléseitől félt a kormány, hanem az őszinte szókimondástól, a bírálattól, a nyílt ellenőrzéstől. Természetes. hiába hangoztatta az a tisztán látó Hajnóczy ma is igaz szavait : «A sajtó is egyszerű eszköz, mellyel lehet bűnt elkövetni, de azért nem kell számára külön jog. Az ilyen bűn is saját természeténél fogva esik büntetés alá: azért, mert bűn s nem azért, mert sajtó útján követték el.» Hiába mondta a országgyűlés is, hogy a sajtó visszaéléseit a bíró megbüntetheti, de a cenzúra visszaélései ellen nincs jogvédelem. Kellett a hatalomnak a cenzúra; nem azért, amivel atyáskodó szerepükben igazolni akarták, hogy «a gyámoltalanok szívét és fejét minden mérges lehellet ellen biztosítsák», hanem csak hatalmuk érdekében. Végre, midőn már a költészet, az irodalom felrázta a tespedő magyart s felnyitotta szemeit, hogy lássa elmaradását s a haladás ú tját; midőn már a harmincas évek országgyűlései is kezdik a sajtó elnyomatását sérelemnek érezni, akkor a

11 negyvenes évek elején, számításból maga a kormány enyhít a cenzúra szigorán. Nem volt ez törvényes szabadság, csak a kormány kegyelméből ideig-óráig arra való, hogy az akadékoskodó rendek elhallgassanak. Amíg azonban ide jutottunk, addigra a cenzúra, ez a pokol cséplője (mint Petőfi Apostola nevezi), mennyi magot csépelt ki az eléje tartott kévékből, hány gondolatot temetett e l! Ne foglalkozzunk országgyűléseink tanácskozásaival, hol a szólásszabadságért s nyilvánosságért is küzdöttek, csak költészetünk s hírlapjaink történetéből lássunk néhány példát, hisz az írók érezték leginkább a szellemre rakott bilincseket. Ott van Bessenyei, akinek bihari magányában húsz esztendő alatt írt értékes művei mind kéziratban maradnak, mert a cenzor nem bocsátja sajtó alá. Ott Kazinczy s több más írónk, akiknek kiadandó munkái fél esztendeig sem kerülnek ki a cenzor keze alól s akkor is törlésekkel; ott Katona Bánk bánja,, melynek előadását tiltja el a cenzor. S eszünkbe juthat egész sereg kisebb költemény, melyek mind a cenzor horgán akadtak, vagy csak megváltoztatva, vagy hiányosan jelenhettek meg. Bizonyos tárgyakat vallás, szabadság, szabadságharcok említeni sem volt szabad. Mikesről, Bákóczyról költeményben szó sem lehetett Vörösmarty Mikes búja Egy öreg rabszolga keservévé lesz ; Kölcsey úgy ír Bákóczyról, hogy nevét sem említi. Még Petőfi hatalmas jós költeményét, az Egy gondolat bánt engemet címűt is törölte először a cenzor. Valóságos hajtóvadászatot tartottak a cenzorok a gyanús szavak ellen, keresve-keresték, sokszor nevetséges aprólékos kodássa l, a sértő célzatot a legártatlanabb kifejezésben is. S mit tehettek ez ellen az írók? Az egyik Bessenyei belenyugszik: Inkább legyen a kéziratban igazság, mint a nyomtatásban hazugság. A másik Kazinczy felsóhajt: Hogyan írjon jól az az író, aki minden betűje mellett azt kérdi, nem töröl-e itt a cenzor. A múltak szellemét annyira átérző Katona fájdalmasan félj ajdúl: Hogyan nyomattatik el a századok lelke, melyet az író nem tüntethet föl, mert a cenzor a költői mű minden részletében a jelen viszonyokhoz hasonlót keresi s látja. Ha költőink a szabadság eszméjét akarták feltüntetni, Görögországba, Kómába m entek; ha a társadalmi 7

12 8 renddel való elégedetlenséget, teleire, a zsarnokok s rabszolgák hazájába. Mások válogattak a cenzorokban, Becsből Pozsonyba, Pestről Kassára, Fehérvárra fordultak azt remélve, hogy ott a cenzor engedékenyebb lesz. De a csak betűt vizsgáló cenzor sötétséghez szokott szeme nem látta a költői mű lelkét; nem vette észre, hogyan ébresztgetik az írók a múlt magasztos képeivel, nagyjaink példájával a nemzet reményét s tettvágyát. A költészet szomorú sorsánál még sötétebb képet mutat hírlapirodalmunk. Későn indul meg, alig tud megküzdeni a közönnyel s a kormány és a cenzúra nyomása alatt hogyan tudna fejlődni! Hírlapok megindítása a fejedelemtől függ. Először a külföldi eseményekről meg sem emlékezhetnek, utóbb is csak a bécsi hivatalos lap után. Politikai eszmecsere, szabad közvélemény lehetetlen; az országgyűlési szónokoknak nevét sem említhetik meg. Majd megjelennek a szabad szónak, a nyilvánosság szükségének harcosai: Erdélyben Wesselényi, Pozsonyban Kossuth az Országgyűlési Tudósításokkal, de mindkettőt fogságba vetve némítják el. Csak 1840-ben engedik meg hosszabb beszédek közlését is s Kossuth Pesti Hírlapjával hamarosan megjelenik az első igazi politikai hírlap. Kossuth itt, ezen a téren folytatja azt az élet-halál harcot az előleges cenzúra ellen, amelyre már régebben, még Zemplénmegye egyik gyűlésén felesküdött. így juttat költészetünk, politikai irodalmunk, Kossuth Pesti Hírlapja a cenzúra ellenére is fontos szerepet a sajtónak Magyarország politikai ébredésében s az új Magyarország megalakulásában. Kossuth vezércikkeiben, mint Petőfi egy-egy költeményében, ha ugyan vissza nem vetette, nem tudott a cenzor törölni, változtatni, annyira egybe lévén nőve tartalom és forma, eszme és kifejezés. Kinőttek a cenzor keze alól! S midőn már országgyűlés és hírlapok s legtovább a költészet annyit döngették az eszmék haladásának ezt a gátját, a cenzúrát, végre, ma 60 esztendeje, a lelkesült ifjúság erőszakosan döntötte le : erőszakkal lefoglaltak egy könyvsajtót, cenzúra nélkül kinyomatták a 12 pontot s Petőfi Nemzeti dalát s kezében a kinyomtatott 12 ponttal, büszkén hirdethette ott a hatvaniutcai nyomda kapujában Irinyi József: «Március 15-e, déli fél tizenkettőre nagy időszak a magyar nemzet történetében! Itt van a sajtószabadság első példánya! Akármi szabadsága fog

13 is lenni egykor a magyarnak, az a dicsősége mindig megmarad, hogy a legnevezetesebbet, a sajtószabadságot magunk vívtuk ki.» Mint a 48-i forradalom európai kőrútjában először mindenütt a sajtó bilincseit törte szét, nálunk is evvel indult meg s 300 évi rabság után újra szabad lett a beteg, megzsibbadt gondolat, szabadon, korlát nélkül szállhatott szerteszét. Március 15-e tehát a sajtószabadság kivívásának is emlékünnepe! * Azonban, bár még e napon a helytartótanáccsal is kimondatták a sajtó szabadságát, tehát e napon valójában életbe léptették, törvénnyé a 48-i országgyűlés 18. törvénycikke tette, mely örökre eltörölvén az előző vizsgálatot, kimondja, hogy gondolatait sajtó útján mindenki szabadon közölheti és terjesztheti. S mint a márciusi ifjúság 12 pontjának ezt a legelsejét, a többit is ez az utolsó rendi országgyűlés valósította meg békés úton, törvényes eszközökkel. Épen március 15-én indul az országgyűlés küldöttsége Pozsonyból Bécsbe, hogy a reformokat a király elé terjessze. Ez a Kossuth szellemétől áthatott országgyűlés, mely betetőzte Széchenyinek s az egész reform-korszaknak munkásságát, mely idejet s munkaerejét csak úgy nem kímélte, mint százados kiváltságait, ez állította vissza a magyar birodalom ősi egységét, ez teremtette meg a szabadság és egyenlőség új Magyarországát. Háromszáz esztendővel ezelőtt az 1608-i pozsonyi országgyűlés Bocskay bécsi békéjét iktatta törvénybe. Biztosította a nemzet önállóságát, vallásszabadságát, de tekintettel volt a Habsburg-ház többi országára is, nem mellőzte az ezekkel való kapcsolatot sem. Negyvennyolcban Kossuth is annyiszor hirdette: «Nem az elszakadás, hanem a pragmatica-sanctio alapján állunk.» A 47/48-i törvénykönyv is azt mondja, hogy a pragmatica-sanctio által velünk törvényes kapcsolatban álló tartományokhoz való viszonyt nem szakítja meg, hanem csak a kornak megfelelő alakba öltözteti. Az 1608-i rendek alkolmányuk és vallásszabadságuk érdekében védő- és támadó szövetséget kötöttek az osztrák és morva rendekkel. Kossuth 48 március 3-án alkotmányt követelt Ausztria számára is. 9

14 10 Mint a háromszáz évvel ezelőtt tartott országgyűlés törvényei, Kossuth beszédei s a 48-i országgyűlés tettei is a törvényhez s az uralkodó-házhoz való hűségből fakadtak. Alkotóik a béke apostolai voltak, nem keresték, nem idézték fel a harcot; alkotásaikat azonban meg kellett védeniük minden alattomos vagy nyílt támadás ellen. Akkor Bocskay szerepét Bethlen folytatta, 48-ban, mikor majdnem már egy hónap múlva ágyúdörgés közt némult el az öröm hangja, a felszabadult magyarság s a lelkes márciusi ifjúság szállott síkra s Petőfire is szüksége volt a hazának, hogy a nemzet igazát védve tiszteletet, elismerést szerezzen még ellenségeitől is a magyar hősiségnek. Hazánknak ezt a, bár vérbe fojtott, de mégis annyira dicsőséges átalakulását sem feledhetjük március 15-én, a következő nagyszerű események e megnyitóján, mely tehát az új Magyarország létrejöttének is ünnepe. Ma, március 15-én: Petőfi napján, a sajtó felszabadulásának s az új Magyarország kialakulténak emlékünnepén, Petőfi Nemzeti dala hangzik szerte az országban. Ez a dal, a nemzetnek minden időre ébresztő szózata, a szabadság küzdelmeinek hűséges kísérője, hozzánk is szól e mai napon. Minket már a nemzet javára szolgáló, kitartó, lankadatlan munkásságra ösztönöz. Mindenki álljon meg híven és munkálkodjék azon a helyen, amelyet számára a gondviselés kijelel s vigye oda szellemi munkáját a nemzet szellemi kincstárába, hogy a magyar név régi, nagy híréhez méltó legyen. Értsük meg a költő szavát, becsüljük meg azt a szabadságot: a gondolat közlésének szabadságát, melyet e dal képvisel, mellyel élni kell, de nem visszaélni. Ne feledjük a költői, aki szavait halálával pecsételte meg s akinek porai, a névtelen hősökkel közös sírban, ott keveredtek össze az anyafölddel a fehéregyházi csatatéren, ahova másik emléke, segesvári ércszobra tekint. Áldott legyen az alkotóknak, áldott a küzdő hősöknek emléke! Kovács János. A cenzúráról 1. Ballagi G.: A politikai irodalom M agyarországon 1825-ig. (Ism erteti Váczy I. : Századok 1888). Ferenczy I. : A m agyar hírlapirodalom története. Concha G y.: A 90-es évek reform eszm éi.

15 II. ÉVI JELENTÉS. Mult évi jelentésünk, a tanári testületről szóló részében, említi, hogy pályázatot hirdettünk egy magyar-német nyelvi és egy mathematika-íizikai tanszékre, s hogy ennek a pályázatnak ügye az Értesítő kinyomatásáig még nem dőlt el. Ebből kiindulva jelentjük, hogy a magyar-német szakos tanári állásra az iskolafenntartó hatóság helyettes minőségben, egyelőre egy évre, dr. Hazay Olivért választotta meg, a mathematika-íizikai tanszékre, szintén helyettes minőségben a nm. minisztérium Sztraka-Gódor Jánost nevezte ki. Az előbbi az iskolai év folyama alatt közmegelégedésre működvén, további egy évre állásában megerősíttetett; a második, nagy sajnálatunkra, pár napi tanítás után kénytelen volt egészségi okoknál fogva szabadságot kérni, egyelőre november 10-éig, majd január elejéig. Minthogy egészsége akkora sem állott helyre, állásáról lemondott. Tárgyait szeptembertől fogva Pivnvik István okleveles tanár úr látta el, mint óraadó. Ez év tavaszán a math ematika-fizikai tanári állásra újból kihirdettük a pályázatot, melynek eredménye ez ideig még ismeretlen. Gretzmacher Jenő, Oppel Imre, dr. Szolár Eerenc helyettes tanárok, e minőségben töltött sikeres két év után, évi szeptember elsejétől számítandólag rendes tanárokká választattak, illetőleg Oppel Imre az állammal kötött szerződés éri elmében a nm. minisztériumnak rendes tanárrá való kinevezésre ajánltatott. Ezen előléptetések összefüggenek a III. és IV. parallel osztály állandósításával, mely az állammal az évi segély felemelése tárgyában kötött szerződésnél fogva biztosítottnak tekinthető. A tanári testület egészségi állapota általában kedvezőnek mondható; csupán az igazgató volt kénytelen gyengélkedése miatt hosszabb időre, hat hétre, szabadságoltatni magát, mely idő alatt a tanításban dr. Szigethy Lajos, az igazgatói teendők végzésében Ulbrich Sándor helyettesítette.

16 A tanulók egészségi állapota is, amint alább az orvosi jelentés is mondja, általában véve nem volt kedvezőtlen. Sajnos, két tanítványunkat ragadta el tőlünk s a szülőktől a halál. Hajósi József, a II. osztályba beírt tanuló még az iskolai év kezdete előtt esett áldozatul egy sajnálatos, megdöbbentő balesetnek; Ráth Géza pedig, Ráth Arnold tanártársunk fia, az Y. osztály jeles növendéke, október hóban hunyt el difteritiszben. A mélyen sújtott szülők gyászában osztozott az egész tanári testület és tanuló ifjúság. Az ifjúsági istentiszteletet, a múlt évi Értesítőben közölt módon és időközökben, a protestáns tanuló ifjúságnak az idén is Bereczky Sándor vallástanár tartotta. Megültük az egyháziakon kívül a szokásos iskolai és hazafias ünnepeket. A protestáns ifjúsággal május 9-én járultunk az Urasztalához. Az ifjúság szorgalma, tanulásbeli előhaladása megüti a szokott mértéket, miről az alább olvasható statisztikai kimutatás tanúskodik; nehány csendes eltanácsolást leszámítva, súlyosabb fegyelmi eszközök alkalmazására nem volt szükség. Részt vettünk a londoni kiállítás kulturális osztályában; iskolai épületünk külsejéről és belsejéről felvett, s az ifjúság iskolai életének jellemzetes momentumait feltüntető fényképeket és a matliematikai tanítás módszerét szemléltető grafikonokat állítottunk ki. A kiállítás céljára az iskolafenntartó hatóság külön 400 koronát engedélyezett. A főváros közművelődési, művészeti intézeteinek megszemlélésére s a főváros környékére többször vezették kartársaink az ifjúságot. Egyebek közt a VII. osztály növendékeit dr. Bexheft Ármin iskolaorvos és egészségtantanár a húsvéti szünet egyik napján az egyetemi közegészségtani intézetbe vezetie, ahol Liebermann Leó egyetemi tanár, intézeti igazgató engedelmével az intézet egészségtani berendezéseit, több egészségtani kísérletet s a gyakorlati életben könnyebben végezhető élelmiszervizsgáló eljárást mutatott be. A pünkösdi szünet alatt Mikola Sándor tanár rendezett kirándulást Rozsnyóra és vidékére, az aggteleki barlangba, Miskolczra és Diósgyőrre, a Mátrába. A kirándulásban részt vettek: Beierl József, Gráf Lajos, Heller Rezső, Klein Gábor, Kiinger Pál, Kürtössy László Y. oszt. ta nulók ; Belházy Pál, Bókay János, Fröhlich Lóránt, Glück F rigyes, Houchard Béla, Kilczer Gyula, Klein István, Lübke János,

17 Pajor Aladár, Iíáth Zoltán, Sándor János, Sclianzer Pál, Szontágh György, Tauszig Róbert, Yámossy Lóránt, Yécsei László YI. oszt. tanulók, kiket a rendező tanáron kívül még Galli Lajos, dr. Kliment Jenő, Oppel Imre tanárok és Kerber János gyakorló tanár kisértek el. Ugyancsak Mikola Sándor tanár a VIII. osztály tanulóival volt a Ganz-gyár elektromos o sztásában és a budapesti közúti vaspálya-társaság Damjanich-utcai áramfejlesztő telepén. A VIII. osztálj7 évzáró vizsgálatai május napjain voltak; áz írásbeli érettségi vizsgálatokat május 25., 26. és 27. napjain tartottuk; a szóbeli érettségi vizsgálatok június napjain lesznek. A szóbeli érettségi vizsgálatok elnöke mélt. és főt. Scholtz Gusztáv bányakerületi püspök úr lesz, kormányképviselőnek a minisztérium előbb mélt. Heinrich Gusztáv urat, a M. T. Akadémia főtitkárát, majd ennek elfoglaltsága miatt való lemondása után nagys. Schneller István kolozsvári egyetemi tanár urat küldte ki. Az írásbeli vizsgálatokra főt. püspök úr a következő tételeket tűzte k i: 1. a magyar nyelvből: Madách: Az ember tragédiájáról; 2. a latin nyelvből: Titus ante Hierosolyma (iuxta Taciti IListoriarum librum V-um); 3. a mennyiségtanból: a) algebrai tétel: Egy pléhlap hossza 8 cm, szélessége 5 cm ; mekkora négyzetet kell mind a négy sarkából kivágni, hogy a lehető legnagyobb köbtartalmú skatulya keletkezzék? A köbtartalmat kifejező függvény változása ábrázolással részletesen is megvizsgálandó. b) mértani tétel: Rajzoljuk meg azt a kört, melynek egyenlete (x 2)2 y Ha e kör az x tengely körül forog, az y tengely a keletkező gömböt két gömbszeletre osztja. Kiszámítandó e gömbszeletek köbtartalma és a határoló gömbsüvegek felszíne. Az érettségi vizsgálatok eredményéről alább külön kimutatás olvasható. Az I VII. osztályok vizsgálatai június l-étől 20-áig tartottuk. Május 27-én délután a főgimnázium udvarán folyt le a négy alsó osztály, május 30-án délután a négy felső osztály tornavizsgálata a következő sorrend szerint: felvonulás oszlopokban ; együttes szabadgyakorlat. Az I-ső osztály gyakorlatai 13

18 14 a vízszintes gerendán; a II. osztályé a tornapadon; a III-iké a gyűrűhintán; a IV-iké a korláton. Versenyek: I-ső osztálynak versenyfutás 70 m-re; 1-sőlett Krepuska Géza la. o. t. ; 2-ik Császár Pál la. o. t.; 3-ik Yárady Károly Ib. o. t. ; II. osztály: versenyfutás 80 m-re ; 1 -ső Felde István Ilb. o. t.; 2-ik Herczog Jenő Ilb. o. t. ; 3-ik Dobrovszky Kálmán Ilb. o. t. ; III. osztály: póznamászás; 1-ső lett Székely Ernő Illb. 0. t. ; 2-ik Balogh Imre Illa. o. t. ; 3-ik Bállá Szigfrid Illb. o. t. ; IV. osztály: füles labdahajítás távolra; i-ső lett Szilágyi Lajos IVa. o. t. 38 m-es, 12 cm-es és 2-ik Keviczky Bertalan 36 m, 10 cm; 3-ik Újhelyi Sándor IYb. o. t. 32 m-es dobással. Összetett verseny, magas nyújtó és bakugrás ollózva. 1-ső holt versenyben 13 és Vb erőponttal Schmidl Nándor és Horváth György Hla. o. t. ; 2-ik Szlovák Lajos 11 és Vb; 3-ik Broózer Béla 9 és Vb erőponttal. Végezetül minden osztály neki megfelelő játékot mutatott be. A felső osztályok tornaünnepélyének sorrendje a következő v o lt: Felvonulás. Szabadgyakorlatok puszta kézzel. Versenyek. Mintacsapat tornázása a magas korláton. Társas gyakorlatok. Díjak kiosztása. Elvonulás. Az idén a versenyek győztesei éremjutalomban részesültek, melynek költségét a tanári kar és az iskola barátai adták össze. Az érmeket iskolafenntartó egyházunk főfelügyelője, dr. Zsigmondy Jenő úr osztotta ki elismerő és buzdító szavakkal a nyerteseknek, névszerint a következőknek: Az V. osztályból, mint a póznamászásban győztes, kapott: 1. Schwarz Imre nagy ezüst érmet; Kürtössy László kis ezüst érmet; 3. Surány Lajos aranyozott kis bronc érmet. A VI. osztályból, mint a magas ugrás győztese, kapott: 1. Tauber Ottó (152 cm) nagy ezüst érmet; 2. Traeger László (147 cm) kis ezüst érmet; 3. Belházy Pál (142 cm) aranyozott kis bronc érmet. A VII. osztályból, mint a függeszkedés versenyében győztes, kapott: 1. Kapoun Bezső nagy ezüst érmet; 2. Kovács- Sebestyén Tibor kis ezüst érmet; 3. Bátor Elemér aranyozott kis bronc érmet. Az összetett verseny győztesei (magas nyujtó-ló széliében) kaptak: 1. Endreffy János VII. o. t. (18 erőponttal) nagy ezüst.

19 érmet; 2. Blaskoyich Ödön VII. o. t. (17 és Ve erőponttal) kis ezüst érmet; 3. Sass Gábor VII. o. t. (16 és Ve erőponttal) aranyozott nagy bronc érmet; 4. Schmikl Bezső VII. o. t. (16 erőponttal) aranyozott kis bronc érmet. Szorgalmas tornázásáért és haladásáért nagy ezüst érmet kapott még Oesterreicher Pál VI. oszt. tanuló. A négy alsó osztály győztesei közül érmet kaptak: Szilágyi Lajos kis ezüst, Schmidt Nándor és Horvát György szintén kis ezüst, Szlovák Lajos aranyozott nagy bronz és Broózer Béla aranyozott kis bronc érmet. A svéd torna rendszeres tanítására, illetőleg a szükséges, szerek beszerzésére az iskolafenntartó egyházi hatóság külön 184 koronát engedélyezett. Az ösztöndíjak, jutalmak, pályadíjak és segélyek a következő tanulóknak osztattak k i: I. A Teleki-Róth Johanna grófnő alapította ösztöndíj (70 70 korona) Hittrich József, Szórády István, Szórády Pál VIII. és Sass Gábor VII. oszt. tanulóknak. II. Az Egyesült budapesti fővárosi takarékpénztár ösztöndíja (200 kor.) Hittrich József VIII. oszt. tanulónak. III. A nagym. vallás- és közoktatásügyi miniszter úr Szlovák Lajos Illa. oszt. tanulót egy Bésán-féle 200 koronás ösztöndíjban részesítette. IV. Az iskolafenntartó egyház nt. képviselőtestülete az egyház kezelésében, illetőleg birtokában levő ösztöndíjakat a tanári testület ajánlatára a következő tanulóknak szavazta m eg: 1. A dr. Králik Lajos-féle koronát Bácsi Ferenc és Wieland Frigyes VIII. oszt. tanulóknak. 2. Az évi maturánsok ösztöndíját, 90 koronát, Szórády István VIII. oszt. tanulónak. 3. A Németh István tábornok alapította ösztöndíjat, 84 koronát Zimmermann Ferenc IVa. oszt. tanulónak. 4. A Zólyomi dr. Wágner Géza alapította 80 koronás stipendiumot Münnich Aladár VIII. oszt. tanulónak 5. A Glósius-féle koronát Blaskovich Ödön VII. és Molnár János Ha. oszt. tanulónak. 6. A Tuczenthaller Sándor-féle 40 koronát Kürtössy László V. oszt. tanulónak. 7. A Ráth Arnold tanártársunk által korán elhunyt fiának, 15

20 16 az Y. osztály volt jeles tanulójának emlékére alapított 4ü koronás ösztöndíjat Czentner József V. oszt. tanulónak. 8. Az ugyancsak Báth Géza emlékére alapított, az Y. osztály legjobb mathematikusának jutalmazására szánt 10 koronát Klein Ferenc Gábor V. oszt. tanulónak. 9. A néhai Kornfeld György emlékére alapított 30 koronás ösztöndíjat Keinitz Ernő VIII. oszt. tanulónak. 10. A dr. Székács József-féle három aranyat Benke Balázs Illb. oszt. tanulónak. 11. A Bulyovszky Gyula-féle koronát a magyar nyelv tanulásában tanúsított buzgóságuk jutalmául Endreffy János VII., Eáth Zoltán VI., Újhelyi Gusztáv IVb., Bereezky Endre la., Scholtz Ernő Ib. oszt. tanulóknak. 12. A Schranz Andor-féle egy aranyat, mely az alapítólevél értelmében jeles előmenetelű, példás magaviseletű VIII. osztálybeli tanulónak adandó, Keinitz Ernő VIII. 03zt. tanulónak. 13. A Berg1 Gyula emlékére alapított 20 koronás ösztöndíjat Gönczy Béla V. oszt. tanulónak. 14. A dr. Schreyer Jakab által alapított 20 koronás ösztöndíjat Bereezky Vilmos Illb. oszt. tanulónak. 15. A dr. Kari János-féle 10 frankos arany jutalmat Sándor Béla IVb. oszt. tanulónak, mint aki nagy kedvvel foglalkozik a természetrajzzal. 16. A dr. Ormai Lajos-féle 10 koronás jutalmat Előd Egon VII. oszt. tanulónak, mint jó mathematikusnak. 17. A Steinacker Ödön-féle 10 koronás jutalmat a néme^ nyelv tanulásában tanúsított buzgalma jutalmául Fejér Árpád VII. oszt. tanulónak. 18. A Deutsch Oszhár-féle 10 koronás jutalmat, mely VIII. osztálybeli, a latin nyelvben kiváló tanulónak szól, Adler Jenő VIII. oszt. tanulónak. 19. A Lamm Dezső emlékére alapított 10 koronás jutalom Singer Zsigmond V. oszt. tanulónak Ítéltetett oda, s az alapítólevél értelmében január 19-én, Lamm Dezső halálának évfordulóján, adatott ki. 20. A Tabitha jótékony nőegyesület az idén is 20 koronát adományozott a szorgalom és jó magaviselet megjutalmazására ; ezt a jutalmat Pomozy Lajos V. oszt. tanuló kapja. 21. A Döbrentey Gábor-féle egy aranyat az Arany János-

21 kör tanár-elnöke Moiret Gusztáv VIII. oszt. tanulónak ítélte oda a körben tanúsított munkássága jutalmául. 22. A Hampel Lajos emlékére alapított 12 koronát az alapító-levél rendelkezése értelmében december hó 23. napján, Hampel Lajos születése napján, adtuk ki karácsonyi ajándékul Endreffy János VH. oszt. tanulónak. 23. Az ifjúsági Dal- és zene-egyesület jubileumi alapjának 20 koronás jutalomdíját Előd Egon VII. oszt. tanuló kapta. 24. A dr. Tóth Kálmán tanár vezetése alatt álló Ifjúsági segélyző-egyesület az idén 550 koronát szavazott meg szegénysorsú, jó magaviseletű tanulók segélyezésére. Ebből az összegből kapott: Frölich Pál VIII. és Sass Gábor VII. oszt. tanuló 75' 75 koronát; Kilczer Gyula VI. oszt. tanuló 70 koronát; Fakla János és Licskó Pál VI. oszt. tanuló koronát; Katona Zsigmond Illa. és Markos Béla V. oszt. tanuló koronát; Clementisz Kálmán IVb. Gertler Károly IVa., Haitsch Emil Ib. oszt. tanuló koronát; Schuber László Illb., Bulkay Lajos Ha., Schirger Lajos la. oszt. tanuló koronát. 25. Egy névtelen 10 koronát adományozott Axaméthy Gyula VIII. oszt. tanulónak elismerésül és jutalmul rajzaiért és akvarelljeiért. 26. A Steinbock-féle vendéglői hétfői polgári asztaltársaság Fuchs Károly VII. oszt. tanulónak 25 korona jutalomdíjat adományozott. 27. Egy névtelen jutalomkönyvül Jókai Benyovszky élete című művét adományozta, mely Kürtössy László V. oszt. tanulónak ítéltetett oda. 28. Özvegy Busbach Délemé ö nagysága, boldogult férje, dr. Busbach Péter Egy viharos emberöltő című két kötetes korrajzi munkájából 10 példányt adományozott jutalomkönyvül. A könyvek Moiret Gusztáv, Wieland Frigyes VIII., Katona Endre, Oesterreicher Sándor, Busznyák Géza VII., Kilczer Gyula, Sándor János, Vámossy Lóránt VI. és Nógrády Imre, Ungár György V. oszt. tanulóknak Ítéltettek oda. 29. Az ifj. bojári Vigyázó Sándor-féle nagyobb, 600 koronás ösztöndíjat Hittrich József tiszta jelesen érett tanuló; a kisebb, 360 koronás ösztöndíjat Wieland Frigyes jelesen érett tanuló kapta meg. Ugyancsak az érettségi vizsgálat után adatott ki a Weisz É rte sítő évről. 2 _ 17

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 Az intézmény névváltozásai: - Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

FŐGIMNÁZIUM '" A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANG. GÓBI IM RE AZ 1908/1909-IKI ISKOLAI ÉVRŐL. BUDAPEST FRANKLIN- TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA 1909.

FŐGIMNÁZIUM ' A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANG. GÓBI IM RE AZ 1908/1909-IKI ISKOLAI ÉVRŐL. BUDAPEST FRANKLIN- TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA 1909. A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANG. FŐGIMNÁZIUM '" É R T E S Í T Ő J E AZ 1908/1909-IKI ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZZÉTESZI GÓBI IM RE IGAZGATÓ. BUDAPEST FRANKLIN- TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA 1909. A BUDAPESTI ÁG. H. EVANG.

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

HISTORIA NOSTRA TÖRTÉNELEM VETÉLKEDŐ A MAGYARSÁG TÖRTÉNELME AZ 1848-AS FORRADALOMTÓL A A KIEGYEZÉSSEL BEZÁRÓLAG

HISTORIA NOSTRA TÖRTÉNELEM VETÉLKEDŐ A MAGYARSÁG TÖRTÉNELME AZ 1848-AS FORRADALOMTÓL A A KIEGYEZÉSSEL BEZÁRÓLAG A MAGYAR TANNYELVŰ KÖZÉPISKOLÁK IX. ORSZÁGOS TANTÁRGYVERSENYE HISTORIA NOSTRA TÖRTÉNELEM VETÉLKEDŐ A MAGYARSÁG TÖRTÉNELME AZ 1848-AS FORRADALOMTÓL A A KIEGYEZÉSSEL BEZÁRÓLAG I.FELADAT: Magyarázd meg röviden

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév Magatartás Kiegyensúlyozottan változó hangulattal nyugtalanul fegyelmezetlenül viselkedsz az iskolában. Az iskolai szabályokat betartod nem mindig tartod be gyakran megszeged. Olvasás írás 1.oszt. Szóbeli

Részletesebben

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint ELTE Érettségi és Felvételi Előkészítő Iroda 1088, Bp. Múzeum krt. 4/A Alagsor -159. http.://elteelokeszito.hu 100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint Történelem Tematika Kurzus

Részletesebben

a főrendi napló ügyében... 31

a főrendi napló ügyében... 31 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 JEGYZETEK... 21 BATTHYÁNY LAJOS REFORMKORI BESZÉDEI, LEVELEI, ÍRÁ- SAI... 23 1. Pozsony, 1839. július 24. Batthyány országgyűlési felszólalása a tanácskozás rendjéről...

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA - számfogalom húszas számkörben - nyitott mondatok, hiányos műveletek, relációk - egyszerű szöveges feladatok - összeadás, kivonás, bontás, pótlás

Részletesebben

HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ

HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ I. FORDULÓ Név:... Cím:.. Iskola, évfolyam:.. E-mail cím:... 1. Milyen okok vezettek a reformmozgalom kibontakozásához?

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu Beiskolázási tájékoztató a 2015/2016-os tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9.

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9. Időpont Szeptember 2. Szeptember első hetében: Szeptember 5. Szeptember 9. Szeptember 12. Szeptember 13. Szeptember 10-13. Szeptember második felében Szeptember 16-20 Szeptember 20. Szeptember 24. Szeptember

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA. 9. Nyelvi előkészítő osztály

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA. 9. Nyelvi előkészítő osztály MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség 2013. 01. 01. kezdete: Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 MATEMATIKA

Részletesebben

Emlékezzünk az elődökre!

Emlékezzünk az elődökre! Emlékezzünk az elődökre! Pályázók: Nagy Ottó (16 éves) Tamaskó Marcell (16 éves) Iskola neve: SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma A pályamunka befejezésének időpontja: 2012. március 29. Dolgozatunk a hagyományteremtés

Részletesebben

KÓDEX Reformkor és kiegyezés

KÓDEX Reformkor és kiegyezés M A G Y A R KÓDEX Reformkor és kiegyezés MAGYARORSZÁG MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETE 1790-1867 7 KOSSUTH KIADÓ Tartalom 1. FEJEZET / TÖRTÉNELEM 7 A NEMZETTÉ VÁLÁS KORA (1790-1848) / Dobszay Tamás-Hermann Róbert 7

Részletesebben

NAGY BÉLA * MAURITZ BÉLA

NAGY BÉLA * MAURITZ BÉLA NAGY BÉLA * MAURITZ BÉLA A MÚLT MAGYAR TUDÓSAI FÔSZERKESZTÔ SZABADVÁRY FERENC NAGY BÉLA MAURITZ BÉLA A AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST Megjelent a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával ISBN 978 963 05 8637

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

Megoldás és pontozási útmutató

Megoldás és pontozási útmutató Tanulmányi Verseny 2007/2008 TÖRTÉNELEM. (iskolai) forduló 2007. december 13. Megoldás és pontozási útmutató A kérdéseknél 1-1 pont adható minden helyes feladategységre. Az eltéréseket külön jelöljük.

Részletesebben

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások 66.-68. Az ember tragédiája (Budapest, 1958, Magyar Helikon) (2) +188 l + 20 t + 34 l, 28 cm, Révai József tanulmányával.

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET 9.B OSZTÁLY FIZIKA TAGOZAT HETI 6 ÓRA, ÖSSZESEN 216 ÓRA

MATEMATIKA TANMENET 9.B OSZTÁLY FIZIKA TAGOZAT HETI 6 ÓRA, ÖSSZESEN 216 ÓRA MATEMATIKA TANMENET 9.B OSZTÁLY FIZIKA TAGOZAT HETI 6 ÓRA, ÖSSZESEN 216 ÓRA A TÁMOP 3.1.4. EU-s pályázat megvalósításához a matematika (9. b/fizika) tárgy tanmenete a matematika kompetenciaterület A típusú

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

Molnár Ferenc, a Pál utcai fiúk írója, a Lónyay Utcai Református Gimnázium neves diákja

Molnár Ferenc, a Pál utcai fiúk írója, a Lónyay Utcai Református Gimnázium neves diákja Híres-neves iskolák Híres-neves tanítványok Molnár Ferenc, a Pál utcai fiúk írója, a Lónyay Utcai Református Gimnázium neves diákja Molnár Ferenc nevét mindenki ismeri. Leghíresebb könyve A Pál utcai fiúk

Részletesebben

A Madách Imre Kollégium. éves munkaterve

A Madách Imre Kollégium. éves munkaterve A Madách Imre Kollégium éves munkaterve a 2014 / 2015. tanévre Készítette: Magyar Zoltán Balassagyarmat 2014. augusztus 1 A tanév helyi rendje: A tanév kezdő napja: 2014. szeptember 1. A tanév záró napja:

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

SZERVEZETI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI SZABÁLYZATA A MAfiVARORSZAB EVAfBÊLKUS EGVHÁZEGVETEM LUTHER-OTTHOHAHAK SZERVEZET SZABÁLYZATA MEGÁLLAPÍTOTTA ÉS AZONNAL HATÁLLYAL ÉLETBELÉPTETTE A MAGYARORSZÁG EVAN- GÉLKUS EGYHÁZEGYETEM 942 ÉV NOV HÓ 20-ÁN TARTOTT

Részletesebben

"Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség!

Biciklitôl az űrhajóig (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! "Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! Meghívom Önt a Városligetben lévô Közlekedési Múzeumba, ahol az Erzsébet teremben rendeztek kiállítást

Részletesebben

Szeptember udvar osztályterem tantermek

Szeptember udvar osztályterem tantermek szept. 1. hétfő 1. óra 2-4. óra 5-7. óra Tóth Árpád Gimnázium Ünnepélyes tanévnyitó Osztályfőnöki óra Szeptember udvar osztályterem tantermek Várallyainé B.J szept. 1. hétfő 6-7. óra Első emelt szintű

Részletesebben

2014/2015. tanév ütemterve

2014/2015. tanév ütemterve 2014/2015. tanév ütemterve Augusztus 21. 8,00 Alakuló értekezlet. Munkaközösség-vezetők megbeszélése 26. 8,00 Javítóvizsgák Szeptember 1. 8,00 Tanévnyitó ünnepély 3. Tanévnyitó értekezlet 5. 8,00 VENI

Részletesebben

VIII. 55. ZALAEGERSZEGI ÁLLAMI FŐGIMNÁZIUM DEÁK FERENC MAJD ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM IRATAI 1895-1980

VIII. 55. ZALAEGERSZEGI ÁLLAMI FŐGIMNÁZIUM DEÁK FERENC MAJD ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM IRATAI 1895-1980 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 55. ZALAEGERSZEGI ÁLLAMI FŐGIMNÁZIUM DEÁK FERENC MAJD ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM IRATAI 1895-1980 Terjedelem: 40 doboz + 59 kötet

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

A PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY

A PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY A PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE a 2004. évről Jelen közhasznúsági jelentést az alapítvány 2005. május 24-i kuratóriumi ülésén a kuratórium elfogadta, és a felügyelő

Részletesebben

Fogalmak. Fogalmak. Személyek

Fogalmak. Fogalmak. Személyek SZEMÉLYEK II. Lipót 1790-92 I. Ferenc 1792-1835 Martinovics Ignác Hajnóczy József Szentmarjai Ferenc Laczkovics János gróf Sigray Jakab Batsányi János Őz Pál Szolártsik János Széchenyi István 1791-1860

Részletesebben

SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI

SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 55/2005.(XI.17.) Kgy. rendelete Szeged város helyi építészeti örökségének védelméről 1/a melléklet: Helyi egyedi védelem

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál Magyarország nem volt, hanem lesz POLITIKO-ROMANTIKA 1887 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. ELŐSZÓ Isten haza és a király! Ezen tárgyakról fog könyvem

Részletesebben

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK?

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? A népeknek természet szerint való jussa van a szabadsághoz, éppen úgy, mint a halnak a vízhez, a madárnak a levegőéghez, mert szabadság nélkül az ember nem is Isten

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV December a hónap folyamán Történelem háziverseny harmadik fordulója a 9-10. évfolyam számára a második világháború témaköréből felelős: Hartmann Mónika Kirándulás a bécsi

Részletesebben

Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik)

Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik) Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik) Csíki Tamás Cím, kód Paraszti társadalom az egyéni emlékezetekben

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943)

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) SZÖVEGGYŰJTEMÉNY Válogatta, szerkesztette és a jegyzeteket írta KÓHATI ZSOLT MAGYAR NEMZETI FILMARCHIVÜM Budapest 2001 \/\\ / BEVEZETŐ 9 FILMELMÉLET 15 BRESZTOVSZKY

Részletesebben

Ybl Miklós-díj - Wikipédia

Ybl Miklós-díj - Wikipédia Page 1 of 6 Ybl Miklós-díj A Wikipédiából, a szabad lexikonból. (Ybl-díj szócikkből átirányítva) Az Ybl Miklós-díjat 1953-ban alapította a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa (1069/1953. (XI. 6.) határozat),

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA Hargitai Imre Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára c. DLA értekezés tézisei 1 Antal István egyik utolsó növendékeként vállalkoztam arra, hogy

Részletesebben

Tisztelt Ünneplő Szigetszentmiklósi Polgárok!

Tisztelt Ünneplő Szigetszentmiklósi Polgárok! Tisztelt Ünneplő Szigetszentmiklósi Polgárok! "És kérdik, egyre többen kérdik, Hebegve, mert végképp nem értik Ők, akik örökségbe kapták : Ilyen nagy dolog a Szabadság?" Fogalmazta meg az 1956-os forradalom

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

35. ábra (folyt.) 36. ábra

35. ábra (folyt.) 36. ábra 41. Madách Imre munkái: Az ember tragédiája és Madách Imre költeményei Madách Imre képével (Budapest, 1904, Franklin-Társulat megyar irodalmi intézet és könyvnyomda) (2) + 292 l + 1 t, 20 cm, a Magyar

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák Lengyel Diana - kezdtek bele a lányok mosolyogva a beszélgetésbe. Nagyon kevesen tudnak rólunk, ha megmondjuk, honnan és kik vagyunk, nagy szemeket meresztenek

Részletesebben

Középméretű énekeskönyv

Középméretű énekeskönyv Az egyházi ének tanításához ajánlott énekeskönyvek és kórusgyűjtemények 1./ A Református énekeskönyv Magyarországon, 1948- ban jelent meg. Kiadja a Magyarországi Református Egyház. Több kiadást ért meg.

Részletesebben

Budai ófár. szült, akárcsak a padok. Külön érdemes szólni a csillárokról. Egyszerűségükbe is feltűnően szépek.

Budai ófár. szült, akárcsak a padok. Külön érdemes szólni a csillárokról. Egyszerűségükbe is feltűnően szépek. Budai ófár 2013. november bet jelent. A kerek évfordulót köszöntő sorokkal szubjektív érzéseinket kívánjuk közreadni. A Duna felől nézve alig-alig lehet észrevenni, pedig naponta tízezrek pillantanak rá

Részletesebben

Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei

Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei Európai Uniós Természettudományos Diákolimpia (EUSO) Megszerveztem a magyar csapat részvételét, 2008-ban megfigyelő voltam a versenyen. 2009-től a fizikus csapattagok

Részletesebben

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE Alakuló értekezlet 2012. augusztus 27. 9.00 Konzultációk 2012. augusztus 27. 10.00-13.00 2012. augusztus 28. 9.00-13.00 Osztályozó- és javítóvizsgák az esti tagozaton 2012.

Részletesebben

Innováció Tanulmányi kirándulások ütemterve 1-8. évfolyamosok számára.

Innováció Tanulmányi kirándulások ütemterve 1-8. évfolyamosok számára. TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba Évfolyam Elsı 1. nap Innováció Tanulmányi kirándulások ütemterve 1-8. osok számára. Tanulmányi kirándulások ütemterve 1-4.

Részletesebben

ERDÉLY MAGYAR EGYETEME 1944-1949

ERDÉLY MAGYAR EGYETEME 1944-1949 ERDÉLY MAGYAR EGYETEME 1944-1949 II. KÖTET Dokumentumok 1945-1949 A dokumentumokat válogatta, gondozta, szerkesztette Lázok János és Vincze Gábor CUSTOS & MENTOR MAROSVÁSÁRHELY 1998 TARTALOM ELŐSZÓ 9 BEVEZETŐ:

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselőtestületének

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselőtestületének Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselőtestületének 27/2010. (VII. 12.) önkormányzati rendelete az V. kerület közigazgatási területén működő egészségügyi alapellátás körzeteinek

Részletesebben

Tankönyvek és taneszközök 2015/2016-os tanév Bornemisza Péter Gimnázium, Száva utca 9ny (nyelvi) osztály

Tankönyvek és taneszközök 2015/2016-os tanév Bornemisza Péter Gimnázium, Száva utca 9ny (nyelvi) osztály Tankönyvek és taneszközök 2015/2016-os tanév Bornemisza Péter Gimnázium, Száva utca 9ny (nyelvi) osztály 9ny ALAPCSOMAG KT-0320 Egységes érettségi feladatgyűjtemény. Matematika I. 1550 NT-15129/NAT Matematikai,

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2002.(VI.24.) SZÁMÚ R E N D E L E T E

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2002.(VI.24.) SZÁMÚ R E N D E L E T E EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2002.(VI.24.) SZÁMÚ R E N D E L E T E Edelény város területén működő egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok körzethatárairól (Módosításokkal egységes szerkezetben.)

Részletesebben

2013/2014. tanév ütemterve

2013/2014. tanév ütemterve 2013/2014. tanév ütemterve Augusztus 21. 8,00 Alakuló értekezlet Munkaközösség-vezetők megbeszélése 27. 8,00 Írásbeli javítóvizsga 28. 8,00 Szóbeli javítóvizsga 31. 10,00 Tanévnyitó ünnepély, az iskola

Részletesebben

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36.

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. A tanévkezdés feladatai: Feladat ellátási terv a 2015/2016-os tanévre Javítóvizsgák:

Részletesebben

Nemzeti. Tankönyvkiadó. Részvénytársaság

Nemzeti. Tankönyvkiadó. Részvénytársaság Nemzeti Tankönyvkiadó Részvénytársaság 1 A kiadó állami tulajdonú részvénytársaság, a legnagyobb magyar tankönyvkiadó, évente közel 200 új címet jelentet meg az oktatás minden ága számára, multimédiás

Részletesebben

Matematika tanmenet 12. osztály (heti 4 óra)

Matematika tanmenet 12. osztály (heti 4 óra) Matematika tanmenet 12. osztály (heti 4 óra) Tankönyv: Ábrahám Gábor Dr. Kosztolányiné Nagy Erzsébet Tóth Julianna: Matematika 12. középszint Példatárak: Fuksz Éva Riener Ferenc: Érettségi feladatgyűjtemény

Részletesebben

Tömbösített tanmenet 5.o

Tömbösített tanmenet 5.o Tömbösített tanmenet 5.o Ciklus I. (Vizuális) nyelvi kompetencia Alkotó és kifejező képesség. Szociális és állampolgári kompetencia Ismétlés, dalok az alsó tagozatban. Himnusz, Szózat megtanulása Vizuális

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában

A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában Ifjabb gróf Andrássy Gyula Kép forrása: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteménye http://bpkep.fszek.hu/webpac_kep/corvinaweb?act

Részletesebben

4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév

4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév Iskola: 1 Csapatnév: 4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév 13 1. Fejtsétek meg a keresztrejtvényt!a megfejtés után megtudjátok, hogy a harmadik fordulónak mi a témája! 1. Itt adták át Közép-Európa

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 39/2005.(XI.5.),

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap Szeptember Tanítási napok száma: 22 nap Feladatok Határidők Szervezők Tanévnyitó szentmise (Endrődi Lukács László 2014. 08. 31. 17-18.30 óra

Részletesebben

Kedves Versenyzők! Herber Attila-Martos Ida - Moss László-Tisza László: Történelem 4. és 5. kötet megfelelő részei, Reáltanoda Alapítvány, Bp.

Kedves Versenyzők! Herber Attila-Martos Ida - Moss László-Tisza László: Történelem 4. és 5. kötet megfelelő részei, Reáltanoda Alapítvány, Bp. Kedves Versenyzők! Szeretettel köszöntünk titeket a Hatodik és hetedik osztályos tanulók kulturális vetélkedőjén! Az első forduló sikeres megoldásához segítségül szolgál az általunk megadott szakirodalom.

Részletesebben

1. A 2013.január 23-i kaposvári városnapon melyik volt híres polgármester kapta az Örökségünk Somogyország kincse címet?

1. A 2013.január 23-i kaposvári városnapon melyik volt híres polgármester kapta az Örökségünk Somogyország kincse címet? 5. forduló 1. A 2013.január 23-i kaposvári városnapon melyik volt híres polgármester kapta az Örökségünk Somogyország kincse címet? a. Németh Ignác b. Németh István c. Vétek (Kaposváry )György 2. Morzsák

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

Tartalom. I. Rendeletek 2. 30/2013. (IX.24.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított tanulmányi ösztöndíjakról 2

Tartalom. I. Rendeletek 2. 30/2013. (IX.24.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított tanulmányi ösztöndíjakról 2 Érdi III. évfolyam. 13. szám 2013. Szeptember 24. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 30/2013. (IX.24.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított

Részletesebben

Napcsoda Hatvanban 2015

Napcsoda Hatvanban 2015 Beszámoló a Civil Alap öntevékeny, önszerveződő közösségeket támogató keret pályázatához Napcsoda Hatvanban 2015 A Tilma a Gyermekművészetért Alapítvány által szervezett Ezerszínű Világ című 10. Jubileumi

Részletesebben

Iskolánk rövid története

Iskolánk rövid története 1887 1979 2003 1 Iskolánk rövid története Korszakok, elnevezések: Iskolánk 1887-ben Református Felekezeti Elemi Népiskola néven kezdte meg működését egy 1927/28-as iskolai statisztikai jelentés szerint.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. a Magyar Olimpiai Bizottság 2013. június 26-i Elnökségi üléséről

Jegyzőkönyv. a Magyar Olimpiai Bizottság 2013. június 26-i Elnökségi üléséről Jegyzőkönyv a Magyar Olimpiai Bizottság 2013. június 26-i Elnökségi üléséről Készült: a Magyar Olimpiai Bizottság Elnökségének 2013. június 26. napján 8:30 órakor, a Magyar Olimpiai Bizottság (1124 Budapest,

Részletesebben

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 7/2002. (V. 28.) sz. rendelete a felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi körzetekről

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 7/2002. (V. 28.) sz. rendelete a felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi körzetekről ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 7/2002. (V. 28.) sz. rendelete a felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi körzetekről A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Nyilatkozat idegen nyelvi OKTV-hez

Nyilatkozat idegen nyelvi OKTV-hez 1. sz. melléklet (Az OKTV első fordulójából továbbjutott tanuló hozza magával a következő fordulóba.) Nyilatkozat idegen nyelvi OKTV-hez... Az élő idegen nyelvek versenyén a szlovén nemzetiségi nyelv kivételével

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4.

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4. Óra 1. émakör, tananyag Ismerkedés az új taneszközökkel Ismétlés Hangtani ismeretek MAGYAR NYELV ömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és nyelvhelyesség

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(V.30.) önkormányzati rendelete 1 Tiszaföldvár Városért Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 9/2014.(V.30.)

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Feladatellátási terv 2014/2015-ös tanévre

Feladatellátási terv 2014/2015-ös tanévre Feladatellátási terv 2014/2015-ös tanévre Időpont Feladat Felelősök megnevezése 2014.08.26. Lelki nap Pétfürdőn, gazdasági vezető 2014.08.27. Javítóvizsgák Szaktanárok, igazgatóhelyettes 2014.08.27. Szakközépiskolások

Részletesebben

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma.

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 9.évfolyam 1. Mi a Biblia? Két fő része? Ismertessen egy-egy történetet részletesen! 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 3. Homéroszi eposzok:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. ÉVRŐL

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. ÉVRŐL KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. ÉVRŐL GYERMEKEINK A JÖVŐ ALAPÍTVÁNY 7530 KADARKÚT, FŐ U. 1. Tartalmi beszámoló A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2104. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2014-ben

Részletesebben

Soltész Imre csö. ezredes és fia, dr. Soltész István

Soltész Imre csö. ezredes és fia, dr. Soltész István Az alábbi információ zömét Soltész Imre fivérének dédunokája, a mai Trvanában (Nagyszombaton) élő Boris Majerov szolgáltatta, amiért köszönetünket fejezzük ki. Soltész Imre csendőr ezredes 1877. február

Részletesebben