E l ő t e r j e s z t é s a Képviselőtestület október 31-én tartandó ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E l ő t e r j e s z t é s a Képviselőtestület 2013. október 31-én tartandó ülésére"

Átírás

1 Orgovány Nagyközség Polgármesterétől T/87/2013. E l ő t e r j e s z t é s a Képviselőtestület október 31-én tartandó ülésére Tárgy: Orgovány Nagyközség Önkormányzatának évi költségvetési koncepciója Tisztelt Képviselőtestület! Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (Áht.) 24. (l) bekezdése értelmében a jegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester október 31. napjáig benyújtja a Képviselőtestületnek, ellentétben az eddig megszokott november 30-i határidővel. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 26. (l) bekezdése értelmében a jegyző a helyi önkormányzat költségvetési koncepcióját a tervezett bevételek, a kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek és a Kormány Áht. 13. (1) bekezdése szerinti döntései figyelembevételével állítja össze. A polgármester a költségvetési koncepció tervezetéről a helyi önkormányzatnál működő bizottságok véleményét a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint kikéri, és azt a költségvetési koncepció tervezetéhez csatolja. A pénzügyi bizottságnak a költségvetési koncepció tervezetének egészéről véleményt kell alkotnia. I. A helyi önkormányzatok központi költségvetési kondíciói A évtől az önkormányzati feladatellátás, ezzel együtt a finanszírozási rendszer is alapjaiban változott meg. A korábban az önkormányzatok által ellátott feladatok egy része az államhoz került. Ehhez igazodóan a feladatellátást szolgáló, eddig az önkormányzatoknak átengedett források nagyobb része, illetve egyéb, feladathoz szorosan nem kötődő támogatások tekintetében is megteremtésre került a feladatok és források telepítésének egységessége. A költségvetési koncepció meghatározásánál mindig a következő évi központi költségvetésről szóló törvény tervezetét vesszük figyelembe a legjelentősebb bevételi forrás, az állami támogatások meghatározásánál. Ebben az évben ez a T/ számú törvényjavaslat. A törvényjavaslat tervezetében 67 milliárd forinttal magasabb főösszeg szerepel a helyi önkormányzatok fejezetében, mint 2013-ban. Ha ebből beszámítjuk a pedagóguséletpályamodell óvodapedagógusokra vonatkozó mintegy 30 milliárd forintos többletfinanszírozását, akkor 37 milliárd forint jut működésre. A jelenleg rendelkezésre álló információk alapján a évben az önkormányzatok központi támogatása alapvetően a évben bevezetett feladatfinanszírozási struktúrában fog történni, azonban a 17 milliárd 441 millió forint többletforrást tartalmazó szerkezetátalakítási tartalék alanyi jogon jár majd az önkormányzatoknak. Orgovány esetében ez 10 millió forint. A központi források várható mértékével azért is fontos tisztában lennünk, mert a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 111. (4) bekezdése alapján január 1-jétől a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. Ugyanakkor a törvényjavaslatból kivezetésre kerül a szerkezetátalakítási támogatási keret.

2 - 2 - A köznevelési ágazatban az önkormányzatok fő feladata az óvodai ellátás lett, amelyhez a központi költségvetés több elemű támogatással járul hozzá. A jogszabályi előírások alkalmazásával biztosítja az óvodapedagógusok illetményét, ami a Magyar Államkincstár központi illetményszámfejtésén alapul. Figyelembe veszi továbbá a közoktatási/köznevelési törvény óvodai nevelésszervezési paramétereit (csoportátlag létszám, foglalkozási időkeret, gyerekekkel töltendő kötött idő, stb.), valamint a kereseteket meghatározó törvények kötelezően elismerendő elemeit. Emellett kötött felhasználású támogatás illeti meg az óvodát fenntartó önkormányzatokat az óvodai nevelést biztosító eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület folyamatos működéséhez évben Magyarország Országgyűlése jogszabályi keretek között rendezte a pedagógusok, óvodapedagógusok valamint a védőnők bérfejlesztését. Az előzőekben említetteken kívüli önkormányzat és intézményeiben munkaviszonyban álló közalkalmazottak, munkavállalók, illetve a köztisztviselők szintén évek óta elmaradt törvényszintű bérfejlesztésére a évi költségvetési törvényjavaslat nem tartalmaz előírásokat, a képviselőtestület viszont e többletfeladatot saját erőből nem tudja megoldani. Továbbra is önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés, amit a költségvetés támogat, figyelemmel a rászoruló gyermekek szociális helyzetére is évtől jelentős mértékben (68.000,-Ft-ról ,-Ft-ra) nőtt az ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetéshez biztosított központi költségvetési támogatás összege. Az ingyenes és a kedvezményes étkezésben részesülő gyermekek után a költségvetési törvényben nevesített osztószám alapján az étkeztetésre biztosított forrás az alábbi összegekben áll rendelkezésre a fenntartók számára: - óvodai étkeztetés esetén (osztószám 220 nap) naponta 463,-Ft, - iskolai étkeztetés esetén (osztószám 185 nap) naponta 551,-Ft, - bölcsődei étkeztetés esetén (osztószám 251 nap) naponta 400,-Ft. A támogatást a települési önkormányzat igényelheti az általa étkeztetett bölcsődében, óvodában, nappali rendszerű oktatásban részt vevő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek, tanulók után. A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. A személyi térítési díjat az intézményvezető a napi összeg általános forgalmi adóval növelt összegének és az igénybe vett étkezések számának, valamint a normatív kedvezményeknek a figyelembevételével állapítja meg. Mivel a térítési díjat fizető szülők esetén csak a nyersanyagköltség érvényesíthető, a rezsi nem, ezért az állami támogatás eddigieknél nagyobb összegű növelésére lenne szükség. Ugyanis ez a költségvetési támogatás így csak az étkeztetésre fordított önkormányzati források felét fedezi. A beszedhető térítési díjak viszont nem érik el a 20 %-ot. A évi előrejelzések alapján a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben, különösen a szociális pénzbeli és természetbeni ellátások körében is jelentős változások várhatók. A szociális kiadások esetében azon juttatási formákat kell elsődlegesnek tekinteni, amelyekhez állami források is igénybe vehetők. A január 1-jétől hatályos szociális igazgatásról és ellátásokról szóló törvényt érintő módosítások az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról szóló évi LXXV. törvénnyel, valamint a 197/2013.(VI.13.) Korm. rendelettel elfogadásra kerültek. A törvénymódosítás értelmében: 1./ január 1-jétől az átmeneti segély, a temetési segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás önálló ellátási formaként megszűnik, és önkormányzati segéllyé olvad össze. A törvény felhatalmazó és átmeneti rendelkezései szerint a települési önkormányzatnak

3 - 3 - legkésőbb december 31-éig kell megalkotnia az önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét. 2./ a méltányossági közgyógyellátás megállapításával kapcsolatos feladat január 1- jétől jegyzői hatáskörből a települési önkormányzat képviselőtestületének hatáskörébe kerül. A segély természetbeni ellátás formájában is biztosítható. Természetbeni ellátás különösen az Erzsébet-utalvány, az élelmiszer, a tüzelősegély, a tankönyv és tanszervásárlás támogatása, a tandíj, a közüzemi díjak, illetve a gyermekintézmények térítési díjának kifizetéséhez nyújtott, valamint a családi szükségletek kielégítését szolgáló, gazdálkodást segítő támogatás. Fentieknek megfelelően az önkormányzat a évben is folytatni kívánja a tavalyi évben induló természetbeni ellátás keretében nyújtott tűzifa megvásárlásának és rászoruló orgoványi családoknak történő kiszállítását. Az önkormányzatok kulturális feladatainak - ezen belül a kulturális javak védelme, a muzeális intézmények, a közművelődés és a nyilvános könyvtári ellátás - biztosításához a központi költségvetés évben (a korábbi évektől eltérően) önálló előirányzaton biztosított támogatást. Ennek célja, hogy a rendelkezésre álló források az eddigieknél célzottabban jussanak el e területhez. Emellett a központosított előirányzatok között továbbra is lehetőség lesz az önkormányzati fenntartású könyvtárak állománygyarapítására, a közművelődési tevékenység érdekeltségnövelő támogatására. Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás, stb.) teszik ki. Ezen helyi közügyek ellátását egy - az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől függő - általános jellegű támogatás szolgálja 2013-tól. A évtől az addigi jövedelemkülönbség mérséklés helyett az átalakított támogatási rendszer egésze, benne pedig elsősorban az általános támogatás segíti hozzá az önkormányzatokat az egyenlő esélyű feladatellátáshoz. Az általános támogatás lényege, hogy a települési önkormányzatok az új önkormányzati törvényben meghatározott, célzott támogatással nem támogatott feladataihoz kapcsolódó elismerhető kiadás csökkentésre kerül a helyi bevételekkel (a gépjárműadó önkormányzati része (40 %), az iparűzési adó esetében az elvárt összeg (0,5 %), valamint az egyéb helyi adók összegének fele), és az ezt követően fennmaradó különbözethez biztosít a központi költségvetés támogatást évtől az elvárt bevétel beszámítása differenciáltan történik és a legalacsonyabb adóbevétel esetén nincs beszámítás, majd sávosan változik. Ha a települési önkormányzat egy lakosra jutó adóerőképessége és forint közötti, a beszámítás 50 %. Vélhetően Orgovány is ebbe a kategóriába tartozik. A évi elvárt bevétel 13,6 millió forint volt esetünkben, így a beszámítás 2014-ben ennek felét érintheti. A helyi adók - így az iparűzési adó - rendszerét a finanszírozás átalakítása nem érinti. Az ebből származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzatok saját bevétele marad, és helyben járul hozzá a feladatokhoz. A gépjárműadó 60 %-a továbbra is az államot illeti. A helyi önkormányzatok által ellátandó feladatok megvalósításának egyik legfontosabb alapdokumentuma az éves költségvetés, amelyben a település képviselői egész évre meghatározzák a gazdálkodással kapcsolatos teendőket, azok kereteit, az egyes ellátási formákban a szükséglet-kielégítés mértékét. Az éves költségvetés tervezésének első szakasza a költségvetési koncepció összeállítása.

4 - 4 - A koncepció készítésekor még nem állt rendelkezésünkre a módosított évi költségvetési törvény, ezért jogszabályi hátérrel megalapozott adatokat nem tudunk az előterjesztéshez mellékelni, csak a törvény-javaslat alapján végzett előzetes számításokat. A bevételek és kiadások számbavétele, illetve szembeállítása után kirajzolódnak a következő év lehetőségei, és a vállalható feladatok. II. Az önkormányzat évi várható bevételei január 1-jétől feladatfinanszírozási rendszer került bevezetésre, melyből adódóan a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat felváltották a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatihoz kapcsolódó hozzájárulások. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása: 1./ Önkormányzati hivatal működésének támogatása; - Orgovány esetében évben az elismert önkormányzati hivatali létszám 8,56 fő volt, amely 4,5 millió forinttal számolva messze elmarad a Kecskeméti Járási hivatalhoz kötelezően átadott 2 fő köztisztviselő által elvégzett munka 130 %-a visszavállalásának finanszírozásához. Tehát nemcsak a létszám csökkent a hozzárendelt bérkerettel, hanem a többletfeladatot létszám pótlása hiányában a jelenlegi 10 fős apparátusnak kellett/kell ellátni. Megítélésünk szerint ez komoly terhet jelent mind a költségvetésnek, mind az apparátusnak. A feladatalapú 8,56 fős finanszírozásban kell fedezni még a polgármesteri bért, költségátalányt, a képviselők tiszteletdíját, de még a karbantartó, kisegítő állomány bérét és a közfoglalkoztatás önerejét is. Itt a tervezet szerint a fő közötti lakosságszámú településeken 8-14 fő között ingadozik majd az elismerhető hivatali létszám a jelnlegi 8-11 fő helyett. 2./ Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása; - zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása, - közvilágítás fenntartásának támogatása, - köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása, - közutak fenntartásának támogatása. A fenti támogatások önkormányzatonkénti együttes összegét csökkenti az önkormányzat elvárt bevétele. Az elvárt bevétel a évi iparűzési adóalap 0,5%-a (az iparűzési adó mértékének 25%-a). A központi költségvetés önkormányzatunk számára várhatóan az alábbi jogcímeken biztosít még támogatást: - egyéb kötelező önkormányzati feladatok: Mötv ában meghatározott feladatok ellátására, - óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok szakmai munkáját közvetlenül segítők bértámogatása, - óvodaműködtetési támogatás, - ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása, - hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz, - tanyagondnoki szolgáltatás, - gyermekek napközbeni ellátása, bölcsőde, - könyvtári, közművelődési feladatok támogatása, - a lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása. Saját bevételek A képviselőtestület a költségvetési rendelete összeállítása során kizárólag azokkal a bevételi forrásokkal számol, amelyek minden kockázati elem nélkül megilletik az önkormányzatokat.

5 - 5 - Ezek keretében a helyben képződő bevételeken belül az intézményi működési bevételeket az ellátott feladatok, illetve az érvényben lévő szerződések határozzák meg. Az adóbevételek tervezésekor meg kell vizsgálni az iparűzési adó mértékének emelését, valamint a további adóztatási lehetőségeket, tekintettel arra, hogy jogszabályváltozások alapján július 1-jétől az elektronikus útdíj 7,5%-át a vállalkozások a helyi iparűzési adójukból levonhatják. A évben bevezetésre került az idegenforgalmi adó, amely nem valószínű, hogy érzékelhető bevételi forrás lesz településünkön. Más adónem bevezetése (építményadó, telekadó, magánszemélyek kommunális adója) reálisan nem tervezhető, viszont az iparűzési adó tekintetében 15 év után célszerű és ésszerű lenne egy 0,8 % mértékű adókulcs emelés. A felhozott indokokon túl létezik ennek egy nagyon komoly indoka. Nevezetesen az iparűzési adó mindössze 1/8-ad részét fizetik az orgoványi vállalkozók. A többi 7/8-ad részt a településünkön nyereséget termelő azon vállalkozások, akik az adózott nyereségüket nem itt költik el, máshol fejlesztenek vagy fektetnek be, tehát nem ebben a közösségben élénkítik a gazdaságot és a helyi munkahelyteremtésben sem érdekeltek. Számításaink szerint a 32 millió forintos iparűzési adóbevétel ezáltal 50 millió forintra emelkedhetne, amelynek jelentős része nem az orgoványi vállalkozásokat terhelné. A hátralékok behajtására és a rendszeres adóellenőrzésre az eddigieknél jóval nagyobb hangsúlyt kívánunk helyezni. Az adóztatási munka legnehezebb részfeladata - az adóhiány feltárása mellett - a jogerősen kiszabott, de határidőre meg nem fizetett adóhátralékok behajtása. A hátralék állomány egy göngyölített adat, tartalmazza az elmúlt öt év, valamint a tárgyév hátralékait, melynek összetétele - a behajtott valamint az újabb hátralékok függvényében folyamatosan változik. A évben behajtott hátralék az összes adónemet tekintve összesen 7,5 millió Ft volt, azonban ezzel párhuzamosan a szeptember 15-én esedékes és meg nem fizetett adó összegével, azaz 48 millió Ft-tal növekedett. Lényeges tehát, hogy az önkormányzat a jogszerűen kivetett adó megfizetését minden eszközzel elősegítse az adófizetési morált javítsa, ennek egyik eszközeként az adóhátralékok behajtására továbbra is nagy hangsúlyt fektessen. Fontos megjegyezni, hogy Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény (Stab.tv.) 32. -a szerint adókötelezettséget megállapító, az adóalanyok körét bővítő, az adó mértékét növelő, illetve kedvezményt, mentességet megszüntető jogszabály elfogadása és hatálybaléptetése között legalább 30 napnak el kell telnie. Egyes törvényeknek a távolléti díj számításával és a közpénzek szabályozásával összefüggő módosításáról szóló évi CIII. törvény július 1-jei hatállyal módosította az a gépjárműadó szabályait. A gépjárműadó vonatkozásában a légrugós és azzal egyenértékű rugózási rendszerű gépjárművek - ide értve a pótkocsit és a félpótkocsit is - nyergesvontatók, autóbuszok utáni gépjárműadó mértéke július 1-jétől 1.200,-Ft/100 kg-ról 850,-Ft/ kg-ra csökkent. Ennek hatására az idei évre kivetett gépjárműadó csökkenni fog, melynek a költségvetést érintő hatása megközelítheti az 1 millió forintot. Továbbra is kiemelt feladat a szennyvíz-bekötési ponttal rendelkező ingatlanok csatornára való rákötésének kapcsán az önkormányzatot évek óta terhelő, közel eft összegű lakossági kintlévőség, illetve annak behajtása. Akik viszont nem csatlakoztak a szennyvíz közműre, 10 év múltán nem méltánytalan rájuk talajterhelési díj kivetése. Erről január 1-jei bevezetéssel helyi rendeletet szükséges alkotni.

6 - 6 - Sajnos a gépjárműadó bevételünknél jövőre is csak annak 40 %-a illeti meg az önkormányzatot, így csak 16 millió forint bevétellel számolhatunk. A működési célra átvett pénzeszközök, intézményi működési bevételek esetében az ezévi mértékkel számolhatunk. Szükség szerint elrendelhető azonban a bérleti díjak, közműfejlesztési hozzájárulások, egyéb térítési díjak felülvizsgálata, ezáltal növelésének lehetősége. Új rendelet alapján a közterület-használati díjtételek sorából a mozgóárusítás mértéke október 1-jétől 25 %-kal emelkedett. A közüzemi díjak közül a vízdíj, szennyvízdíj, szemétszállítási díj esetében az önkormányzat ármegállapítási jogköre megszűnt, így az ezekből származó bevételek növelésére az önkormányzat befolyása kizárható. III. Az önkormányzat évi várható kiadásai Kiadásaink tervezésénél elsődleges és a jelen gazdasági helyzetben kiemelkedően fontos, hogy a kötelezően ellátandó alapfeladatokra a forrást biztosítani tudjuk. A következő évi tervezésnél ezért kiemelt fontosságú, hogy a képviselőtestület felülvizsgálja, hogy melyek azok az önként vállalt feladatok, amelyek további finanszírozását már nem lehet, illetve gazdaságilag nem szabad felvállalni. Ennek érdekében át kell tekinteni a civil szervezeteknek nyújtott támogatások mértékét, kiemelten kezelve a természetbeni juttatások arányát a pénzbeliekhez képest. A köznevelés területén az óvoda és bölcsőde maradt változatlan fenntartásban szakmailag és üzemeltetés területén is az önkormányzatnál. Az állami támogatás mértéke várhatóan fedezni fogja a tényleges, ésszerűen elvárható kiadások döntő részét, azonban az opcionálisan az önkormányzat egyedi forrásait igénybe vevő pótlék és egyéb juttatás kiegészítésére várhatóan nem lesz lehetőség az önkormányzat alulfinanszírozása miatt. Az épületeink fenntartására fordított előirányzaton belül kiemelt figyelmet kell fordítani a közüzemi költségek racionalizálásra. Ezzel kapcsolatosan terveink szerint a költségvetés tervezésénél, valamint az egyes időszaki beszámolók értékelésénél és elemzésénél kiemelt tételként vizsgáljuk az intézmények - elsősorban az általános iskola és a konyha - vonatkozásában felmerülő tételeket. A karbantartási munkák elvégzésére a közfoglalkoztatás lehetőségét figyelembe kell venni, az anyagszükséglet biztosítása mellett. Következetesen meg kell követelni a megrendelést és vásárlást megelőző pénzügyi egyeztetést az arra jogosultaktól, hogy ne fordulhasson elő olyan tétel, amely az előirányzat túllépését vonja maga után. A családsegítést, a gyermekjóléti szolgálatot, illetve a szociális alapszolgáltatási feladatokat a Tanyagondnoki szolgálatok kivételével a Helvécia és Mikrotérsége Szociális és Gyermekjóléti Feladatellátó Társulás fenntartásában működő intézmény útján látjuk el. Ezen a területen új feladatot vállaltunk az INO felújításával, nevezetesen az idősek nappali ellátását. Ez egy új munkahely beállítását is maga után vonja. Az állami támogatás a működési engedély megszerzését követően indulhat. A felújított intézmény működtetése a Társulás feladata, amelynek során az épülettakarítás lehet önkormányzati kompetencia, kizárólag közfoglalkoztatás keretében.

7 november 1-jétől önkormányzati fenntartásban működhet a II. számú Tanyagondnoki körzet, mivel a jogerős működési engedély birtokában ettől az időponttól kaphatjuk az állami támogatást. A feladatellátást a Dacia Duster gépkocsival oldjuk meg most már a település teljes külterületének lefedettségével. A szociális ellátás területén legfontosabb feladat a rászorultsági elv szigorúbb érvényesítése. Segélyezési tevékenységünkben mindenféleképpen ki kell szűrnünk a rendszerből a ténylegesen rá nem szoruló igénylőket, fokozottan ellenőrizni a kérelmek megalapozottságát és valós adattartalmát. Az igen elenyésző számú mobilizálható vagyontárgyunk jelentős bevétellel nem kecsegtetnek, a Művelődési Ház bérleti díj bevételei elenyészőek, a házi orvosok és a fogorvos a közüzemi költségek őket terhelő részét megfizetik. A fogorvos évek óta nem fizet lakbért, ezért is az Egészségházba javasoljuk a fogászati rendelőt áthelyezni, miután a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat a teljesen felújított INO épületébe költözött. A fogorvos saját lakóházzal rendelkezik, így felmerülhet a Molnár Gergely utca 16. szám alatti önkormányzati tulajdonú épület hasznosítása. A következő évek legnagyobb kihívása az Egészségház akadálymentesítése és hatékony energiamegtakarítást eredményező felújítása. Az önkormányzat számára évben megkezdett beruházás az IKSZT pályázat keretében a Művelődési Ház felújítása, amely jelentős megelőlegező kiadással jár, ezáltal ennek finanszírozása csak külső forrás bevonásával rendezhető. Ezért hitelfelvétel válik szükségessé. A projekt bekerülési költsége bruttó 55 millió forint, ebből 43 millió forint az utófinanszírozású MVH támogatás. Az önkormányzat évben megvásárolta az Orgoványi Ingatlanhasznosítási Kft-t, egyúttal létrehozta az Orgoványi Településfejlesztési és Üzemeltetési Kft.-t, melynek a működtetése nyertes pályázat esetén a tanyafejlesztési program megvalósítása. A kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság feladata lehet az önkormányzati kertészet működtetése, az utak és csapadékelvezető csatornák karbantartása az önkormányzati kommunális géppark használatával. A Kft. láthatja el a piac fenntartásán túl a Konyha működtetését is. A Kft. feladatkörébe integrálható a közfoglalkoztatás megvalósítása. Összességében évben a évi bevételi és kiadási előirányzatok szintjén tervezhetjük az éves költségvetésünket. A legfontosabb célkitűzés az önkormányzat 60 millió forintos forráshiányának megszüntetése, amely tartós kiadáscsökkentéssel és az iparűzési adó növelésével érhető el. A kiadások csökkentésének lehetőségei: 1./ A működési kiadások legnagyobb részét képező személyi juttatásoknál a évi bázis előirányzaton felül kizárólag a soros előrelépések, valamint a jubileumi jutalmak kifizetéséhez lehet biztosítani fedezetet. 2./ A dologi kiadások a évi szinthez képest nem emelkedhetnek. Bizonytalan, nehezen tervezhetőek az energia és az élelmiszerköltségek. Az energiafelhasználás csökkentése indokolt, ezért valamennyi költségvetési intézményünknél elvárás kell, hogy legyen az energiával való takarékoskodás. (a fogyasztást havonta rendszeresen figyelemmel kell kísérni és ahol indokolatlan emelkedést tapasztalunk, ott intézkedni szükséges)

8 - 8-3./ Az önkormányzati Kft. működtetésével párhuzamosan előnyben kell részesíteni a közmunkaprogramokkal támogatott értékalapú közfoglalkoztatást, ezért a karbantartói létszám 1 fővel csökkenthető. A Konyhák működésének évi átszervezését követően ezen a szakfeladaton csak 4 fő közalkalmazotti létszám engedélyezhető. 4./ A tanyafejlesztési program kedvező pályázati eredménye alapján felvetődik a piactéren egy logisztikai központ (raktár bázis) kialakításának lehetősége. Mindez elősegítheti a közfoglalkoztatottak alkalmazási központjának kialakítását, továbbá a Tűzoltószertár lehetőségét is figyelembe véve az önkormányzati kommunális gépek és eszközök megfelelő tárolását. A évi évi tanyafejlesztési nyertes pályázat előírásai alapján a traktor zárt tárolását biztosítani kell. 5./ Meg kell szervezni az önkormányzat tulajdonát képező LADA NIVA gépjármű versenytárgyalás útján történő értékesítését. 6./ Felül kell vizsgálni az önkormányzati tulajdonú termőföld ingatlanok hasznosításának lehetőségét vagy a jelenlegi haszonbérlet áttekintése és módosítása, vagy területalapú támogatás igénylése formájában. 7./ A költségvetés tervezésénél figyelemmel kell lenni a folyamatban lévő KIWI presszó bérletével kapcsolatos peres ügyünkre, amelynek kimenetelétől függően fizetési kötelezettségünk keletkezhet, amire a fedezetet meg kell teremteni. IV. Beruházási, felújítási célkitűzések A fejlesztések tekintetében kizárólag a pályázatok által elérhető projektekre érdemes tervezni. Ezért lényeges a pályázatfigyelő pályázatíró, pályázat lebonyolító tevékenység kiemelt kezelése. Elsősorban a magas támogatási intenzitású pályázatokat kell felkutatni. Keresni kell a lehetőségét annak, hogy a projektmenedzseri feladatokat saját munkatárs végezze, hiszen egyes projektek költségei a pályázatokból finanszírozhatóak. A koncepció az alábbi folyamatban lévő, illetve pályázat benyújtására váró fejlesztéseket tartalmazza: 1./ Az MVH Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága által kedvezően elbírált Integrált Közösségi Tér kialakítása pályázatra nyert támogatás összege ,-Ft, itt a vállalt önerő az ÁFA 27% - os összege: ,-Ft. Ezt a pályázati támogatást a Művelődési Ház felújítására kértük módosítani, miközben a Művelődési Ház országos műemlék lett. A kivitelezés 2013-ban megkezdődött, a pénzügyi elszámolás évre húzódik át. Az utófinanszírozás következtében a projekt megvalósításához legalább 50 millió forint hitel felvétele szükséges, amelyhez EU Önerő Alap támogatást - a támogatható célok időközbeni átstrukturálása miatt - nem tudunk igénybe venni. 2./ A Képviselőtestület pályázat benyújtásáról döntött a 8/2013.(III.29.) BM rendelet alapján az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatás igénylésére az Orgoványi közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés megvalósítása (13 db községi térfigyelő videokamerás rendszer kiépítésére) érdekében. A projekt bruttó költségigénye ,-Ft, amely megegyezik a támogatási igénnyel. Mivel a támogatás maximális mértéke a fejlesztéshez szükséges összeg 100 %-a, saját forrást nem kellett biztosítania. A pályázat még nem került elbírálásra.

9 - 9-3./ A Képviselőtestület pályázat benyújtásáról döntött a KEOP /A megjelölésű Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal elnevezésű felhívásra a Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde épületén napelemes és napkollektoros rendszer telepítésének támogatása érdekében. A projekt tervezett bruttó költsége ,- Ft. A 85 %-os támogatásintenzitásra tekintettel a támogatás összege ,-Ft, míg az önerő mértéke ehhez ,-Ft. A pályázat még nem került elbírálásra. 4./ A Képviselőtestület pályázat benyújtásáról döntött a Vidékfejlesztési Minisztérium által TP kódszámon kiírt Tanyai termékek piacra jutásának elősegítése elnevezésű célterületre a tanyás térségek külterületi földútjainak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító vontatott munkagépek, eszközök beszerzésének támogatása céljából. A képviselőtestület a beszerezni tervezett gépi eszközök bruttó költségét összesen ,- Ft összegben állapította meg, amelyből a pályázat sikeres lebonyolításához ,-Ft támogatást igényelt, illetve ehhez ,-Ft saját forrást biztosított. A pályázat még nem került elbírálásra. 5./ A Képviselőtestület támogatta az önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló Orgoványi Településfejlesztési- és Üzemeltetési Kft. azon célját, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium által TP kódszámon kiírt Tanyai termékek piacra jutásának elősegítése elnevezésű célterületre pályázatot nyújtson be a piactér komplex fejlesztésének támogatása érdekében. A képviselőtestület a pályázati feltételek maradéktalan teljesítése érdekében az önerő megelőlegezéseként ,-Ft kamatmentes kölcsön nyújtásáról döntött a Kft. részére. A pályázat még nem került elbírálásra. 6./ A Képviselőtestület pályázat benyújtását szorgalmazza az adósságkonszolidációból kimaradó 5000 lakosságszám alatti települések részére évben meghirdetésre kerülő 10 milliárd forintos keretből önkormányzati fejlesztések támogatására. A pályázati célok között elsődleges az Egészségház akadálymentesítése és energiahatékony felújítása. Ehhez azonban szükséges lenne a szükséges tervdokumentációk elkészítése. Összegezve: a költségvetési törvényjavaslatra alapozott koncepcióban vázoltakból egyértelműen látszik, hogy gazdálkodási lehetőségeink évben az előző évhez képest javulhatnak, ha a javasolt költségvetési hiányt szűkítő intézkedések elfogadásra kerülnek. H a t á r o z a t i j a v a s l a t A képviselőtestület megtárgyalta az önkormányzat évre szóló költségvetési koncepcióját. Utasítja a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet összeállításakor az előterjesztésben megfogalmazottak szerint járjon el, az alábbiak figyelembe vételével: 1./ Biztosítani kell a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvényben, és más jogszabályokban meghatározott alapfeladatok ellátásának pénzügyi fedezetét. A költségvetés tervezésekor a takarékos gazdálkodás szem előtt tartásával kell a tervezést elvégezni és ezt az elvet az intézményi költségvetések egyeztetése során is fokozottan érvényesíteni kell. 2./ Felül kell vizsgálni a évben tett kötelezettségvállalásokat. A pályázattal érintett, előző évről áthúzódó fejlesztések forrásigényét biztosítani kell.

10 / Meg kell teremteni a település további fejlesztését biztosító beruházások pályázati feltételeit és forrásait. További felhalmozási előirányzatot a Képviselőtestület csak akkor tervez, ha a kötelező önkormányzati feladatok maradéktalan megvalósítása nem kerül veszélybe, és a költségvetés egyensúlya biztosítható, továbbá ha a fejlesztés pályázat útján valósulhat meg és a támogatás mértéke a 70%-ot meghaladja. 4./ A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, a jegyzőt és az intézményvezetőket, hogy vizsgálják meg az önkormányzat által biztosított értékteremtő közfoglalkoztatás további megszervezésének lehetőségét. 5./ A civil szervezetek, az egyesületek támogatása a évi bázist nem haladhatja meg évre vonatkozóan minden civil szervezetnek új támogatási igénylést (pályázatot) kell benyújtania a hatályos önkormányzati rendelet előírásai szerint. A természetbeni juttatásokat (elsősorban teremhasználat, tanyabusz igénybevétele) előtérbe kell helyezni. Orgovány, október 25. Dr. Lóczi Boglárka polgármester

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. november 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. november 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. november 27-i ülésére Tárgy: Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési koncepciójára Előterjesztő: Tóth József polgármester Készítette: Dr.

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Tisztelt Képviselő Testület! Az államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. törvény 24. -ában foglaltak alapján Hajdúhadház Város

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 25-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 25-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 25-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó...2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...3

Részletesebben

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Készült Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda 2014. januárjában Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér

Részletesebben

Napirendi pontok tárgyalása

Napirendi pontok tárgyalása Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2012. november 30-án (pénteken) 17,00 órakor megtartott közmeghallgatásról. Az ülés helye: Soós Imre Kulturális

Részletesebben

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2012.novemberében

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2012.novemberében Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2012.novemberében Szentes Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012.

Részletesebben

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla jegyző Hársvölgyiné Kamarás Zita pü. csv. Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság Melléklet: rendelet, és költségvetési

Részletesebben

Általános Indokolás. a 2014. évi költségvetési terv kialakításához

Általános Indokolás. a 2014. évi költségvetési terv kialakításához Berhida Város Önkormányzata 8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3. Általános Indokolás a 2014. évi költségvetési terv kialakításához A módosított 2011. évi CXCV. törvény 24 -a alapján a 2014. évi költségvetési

Részletesebben

G lt.9. szám ú előterjesztés

G lt.9. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere G lt.9. szám ú előterjesztés I. Tartalmi összefoglaló Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

a 2015. évi költségvetéséről

a 2015. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.06.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Előterjesztés. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. november 28-i ülésére Szentes város 2009. évi költségvetési koncepciójáról

Előterjesztés. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. november 28-i ülésére Szentes város 2009. évi költségvetési koncepciójáról Szentes Város Önkormányzata SZENTES VÁROS 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA KÉSZÜLT: 2008. NOVEMBER HÓNAPBAN 2 SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERE Előterjesztés Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor

M E G H Í V Ó. 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor tartja ülését, melyre

Részletesebben

Jegyző: Tisztelt Képviselő-testület!

Jegyző: Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés munkaterv szerinti ülésre nyílt Nagykovácsi, 2011. november 24. Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester. Előadó: Hársvölgyiné Kamarás Zita pü.csopv.. Melléklet: Intézményi tervezetek Véleményezi:

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013-2015. évi költségvetésének koncepciója

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013-2015. évi költségvetésének koncepciója Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013-2015. évi költségvetésének koncepciója B e v e z e t é s... 3 I. A K O R M Á N Y Z A T G A Z D A S Á G P O L I T I K Á J Á N A K F Ő V O N Á S A I 2 0 1 3.

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. december 17-i ülésére

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének megalkotása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918

Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918 Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918 Szám: 1-225/ 2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1. Tard Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése

JEGYZŐKÖNYV. 1. Tard Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése JEGYZŐKÖNYV Száma:./2014 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. március 5.-én 17,30 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. február 3-án tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. február 3-án tartandó ülésére. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. február 3-án tartandó ülésére. Tárgy: Izsák Város 2015. évi költségvetésének megtárgyalása(1. forduló). Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Iktatószám: 3/46-11/2/2013. Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása ELŐTERJESZTÉS

Iktatószám: 3/46-11/2/2013. Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása ELŐTERJESZTÉS Iktatószám: 3/46-11/2/2013. Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása ELŐTERJESZTÉS Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 30-i ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselő- testületnek - Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére. Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére. Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére polgármester Dr. Váliné Antal Mária jegyző

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétő l 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 6601 Szentes, Pf. 58, tel.: 63/510-300

Szentes Város Polgármesterétő l 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 6601 Szentes, Pf. 58, tel.: 63/510-300 Szentes Város Polgármesterétő l 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 6601 Szentes, Pf. 58, tel.: 63/510-300 02-19846-3/2003. Előterjesztés Szentes Város Önkormányzatának 2004. évi KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJÁRÓL

Részletesebben

MEZŐHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2014.(III.1.) önkormányzati számú rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről

MEZŐHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2014.(III.1.) önkormányzati számú rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről MEZŐHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2014.(III.1.) önkormányzati számú rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről A Mezőhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. (1)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 16/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Tárgy: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E l ő t e r j e s z t é s Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-Testület 2014. április 28-én tartandó nyilvános ülésére 4. Napirendi pont: Tárgy: A Tápiógyörgye

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/60-1/2014/I. Üi.: Juhászné Kérdő Edina Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Makó város önkormányzata

Részletesebben