E l ő t e r j e s z t é s a Képviselőtestület október 31-én tartandó ülésére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E l ő t e r j e s z t é s a Képviselőtestület 2013. október 31-én tartandó ülésére"

Átírás

1 Orgovány Nagyközség Polgármesterétől T/87/2013. E l ő t e r j e s z t é s a Képviselőtestület október 31-én tartandó ülésére Tárgy: Orgovány Nagyközség Önkormányzatának évi költségvetési koncepciója Tisztelt Képviselőtestület! Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (Áht.) 24. (l) bekezdése értelmében a jegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester október 31. napjáig benyújtja a Képviselőtestületnek, ellentétben az eddig megszokott november 30-i határidővel. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 26. (l) bekezdése értelmében a jegyző a helyi önkormányzat költségvetési koncepcióját a tervezett bevételek, a kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek és a Kormány Áht. 13. (1) bekezdése szerinti döntései figyelembevételével állítja össze. A polgármester a költségvetési koncepció tervezetéről a helyi önkormányzatnál működő bizottságok véleményét a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint kikéri, és azt a költségvetési koncepció tervezetéhez csatolja. A pénzügyi bizottságnak a költségvetési koncepció tervezetének egészéről véleményt kell alkotnia. I. A helyi önkormányzatok központi költségvetési kondíciói A évtől az önkormányzati feladatellátás, ezzel együtt a finanszírozási rendszer is alapjaiban változott meg. A korábban az önkormányzatok által ellátott feladatok egy része az államhoz került. Ehhez igazodóan a feladatellátást szolgáló, eddig az önkormányzatoknak átengedett források nagyobb része, illetve egyéb, feladathoz szorosan nem kötődő támogatások tekintetében is megteremtésre került a feladatok és források telepítésének egységessége. A költségvetési koncepció meghatározásánál mindig a következő évi központi költségvetésről szóló törvény tervezetét vesszük figyelembe a legjelentősebb bevételi forrás, az állami támogatások meghatározásánál. Ebben az évben ez a T/ számú törvényjavaslat. A törvényjavaslat tervezetében 67 milliárd forinttal magasabb főösszeg szerepel a helyi önkormányzatok fejezetében, mint 2013-ban. Ha ebből beszámítjuk a pedagóguséletpályamodell óvodapedagógusokra vonatkozó mintegy 30 milliárd forintos többletfinanszírozását, akkor 37 milliárd forint jut működésre. A jelenleg rendelkezésre álló információk alapján a évben az önkormányzatok központi támogatása alapvetően a évben bevezetett feladatfinanszírozási struktúrában fog történni, azonban a 17 milliárd 441 millió forint többletforrást tartalmazó szerkezetátalakítási tartalék alanyi jogon jár majd az önkormányzatoknak. Orgovány esetében ez 10 millió forint. A központi források várható mértékével azért is fontos tisztában lennünk, mert a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 111. (4) bekezdése alapján január 1-jétől a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. Ugyanakkor a törvényjavaslatból kivezetésre kerül a szerkezetátalakítási támogatási keret.

2 - 2 - A köznevelési ágazatban az önkormányzatok fő feladata az óvodai ellátás lett, amelyhez a központi költségvetés több elemű támogatással járul hozzá. A jogszabályi előírások alkalmazásával biztosítja az óvodapedagógusok illetményét, ami a Magyar Államkincstár központi illetményszámfejtésén alapul. Figyelembe veszi továbbá a közoktatási/köznevelési törvény óvodai nevelésszervezési paramétereit (csoportátlag létszám, foglalkozási időkeret, gyerekekkel töltendő kötött idő, stb.), valamint a kereseteket meghatározó törvények kötelezően elismerendő elemeit. Emellett kötött felhasználású támogatás illeti meg az óvodát fenntartó önkormányzatokat az óvodai nevelést biztosító eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület folyamatos működéséhez évben Magyarország Országgyűlése jogszabályi keretek között rendezte a pedagógusok, óvodapedagógusok valamint a védőnők bérfejlesztését. Az előzőekben említetteken kívüli önkormányzat és intézményeiben munkaviszonyban álló közalkalmazottak, munkavállalók, illetve a köztisztviselők szintén évek óta elmaradt törvényszintű bérfejlesztésére a évi költségvetési törvényjavaslat nem tartalmaz előírásokat, a képviselőtestület viszont e többletfeladatot saját erőből nem tudja megoldani. Továbbra is önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés, amit a költségvetés támogat, figyelemmel a rászoruló gyermekek szociális helyzetére is évtől jelentős mértékben (68.000,-Ft-ról ,-Ft-ra) nőtt az ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetéshez biztosított központi költségvetési támogatás összege. Az ingyenes és a kedvezményes étkezésben részesülő gyermekek után a költségvetési törvényben nevesített osztószám alapján az étkeztetésre biztosított forrás az alábbi összegekben áll rendelkezésre a fenntartók számára: - óvodai étkeztetés esetén (osztószám 220 nap) naponta 463,-Ft, - iskolai étkeztetés esetén (osztószám 185 nap) naponta 551,-Ft, - bölcsődei étkeztetés esetén (osztószám 251 nap) naponta 400,-Ft. A támogatást a települési önkormányzat igényelheti az általa étkeztetett bölcsődében, óvodában, nappali rendszerű oktatásban részt vevő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek, tanulók után. A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. A személyi térítési díjat az intézményvezető a napi összeg általános forgalmi adóval növelt összegének és az igénybe vett étkezések számának, valamint a normatív kedvezményeknek a figyelembevételével állapítja meg. Mivel a térítési díjat fizető szülők esetén csak a nyersanyagköltség érvényesíthető, a rezsi nem, ezért az állami támogatás eddigieknél nagyobb összegű növelésére lenne szükség. Ugyanis ez a költségvetési támogatás így csak az étkeztetésre fordított önkormányzati források felét fedezi. A beszedhető térítési díjak viszont nem érik el a 20 %-ot. A évi előrejelzések alapján a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben, különösen a szociális pénzbeli és természetbeni ellátások körében is jelentős változások várhatók. A szociális kiadások esetében azon juttatási formákat kell elsődlegesnek tekinteni, amelyekhez állami források is igénybe vehetők. A január 1-jétől hatályos szociális igazgatásról és ellátásokról szóló törvényt érintő módosítások az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról szóló évi LXXV. törvénnyel, valamint a 197/2013.(VI.13.) Korm. rendelettel elfogadásra kerültek. A törvénymódosítás értelmében: 1./ január 1-jétől az átmeneti segély, a temetési segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás önálló ellátási formaként megszűnik, és önkormányzati segéllyé olvad össze. A törvény felhatalmazó és átmeneti rendelkezései szerint a települési önkormányzatnak

3 - 3 - legkésőbb december 31-éig kell megalkotnia az önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét. 2./ a méltányossági közgyógyellátás megállapításával kapcsolatos feladat január 1- jétől jegyzői hatáskörből a települési önkormányzat képviselőtestületének hatáskörébe kerül. A segély természetbeni ellátás formájában is biztosítható. Természetbeni ellátás különösen az Erzsébet-utalvány, az élelmiszer, a tüzelősegély, a tankönyv és tanszervásárlás támogatása, a tandíj, a közüzemi díjak, illetve a gyermekintézmények térítési díjának kifizetéséhez nyújtott, valamint a családi szükségletek kielégítését szolgáló, gazdálkodást segítő támogatás. Fentieknek megfelelően az önkormányzat a évben is folytatni kívánja a tavalyi évben induló természetbeni ellátás keretében nyújtott tűzifa megvásárlásának és rászoruló orgoványi családoknak történő kiszállítását. Az önkormányzatok kulturális feladatainak - ezen belül a kulturális javak védelme, a muzeális intézmények, a közművelődés és a nyilvános könyvtári ellátás - biztosításához a központi költségvetés évben (a korábbi évektől eltérően) önálló előirányzaton biztosított támogatást. Ennek célja, hogy a rendelkezésre álló források az eddigieknél célzottabban jussanak el e területhez. Emellett a központosított előirányzatok között továbbra is lehetőség lesz az önkormányzati fenntartású könyvtárak állománygyarapítására, a közművelődési tevékenység érdekeltségnövelő támogatására. Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás, stb.) teszik ki. Ezen helyi közügyek ellátását egy - az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől függő - általános jellegű támogatás szolgálja 2013-tól. A évtől az addigi jövedelemkülönbség mérséklés helyett az átalakított támogatási rendszer egésze, benne pedig elsősorban az általános támogatás segíti hozzá az önkormányzatokat az egyenlő esélyű feladatellátáshoz. Az általános támogatás lényege, hogy a települési önkormányzatok az új önkormányzati törvényben meghatározott, célzott támogatással nem támogatott feladataihoz kapcsolódó elismerhető kiadás csökkentésre kerül a helyi bevételekkel (a gépjárműadó önkormányzati része (40 %), az iparűzési adó esetében az elvárt összeg (0,5 %), valamint az egyéb helyi adók összegének fele), és az ezt követően fennmaradó különbözethez biztosít a központi költségvetés támogatást évtől az elvárt bevétel beszámítása differenciáltan történik és a legalacsonyabb adóbevétel esetén nincs beszámítás, majd sávosan változik. Ha a települési önkormányzat egy lakosra jutó adóerőképessége és forint közötti, a beszámítás 50 %. Vélhetően Orgovány is ebbe a kategóriába tartozik. A évi elvárt bevétel 13,6 millió forint volt esetünkben, így a beszámítás 2014-ben ennek felét érintheti. A helyi adók - így az iparűzési adó - rendszerét a finanszírozás átalakítása nem érinti. Az ebből származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzatok saját bevétele marad, és helyben járul hozzá a feladatokhoz. A gépjárműadó 60 %-a továbbra is az államot illeti. A helyi önkormányzatok által ellátandó feladatok megvalósításának egyik legfontosabb alapdokumentuma az éves költségvetés, amelyben a település képviselői egész évre meghatározzák a gazdálkodással kapcsolatos teendőket, azok kereteit, az egyes ellátási formákban a szükséglet-kielégítés mértékét. Az éves költségvetés tervezésének első szakasza a költségvetési koncepció összeállítása.

4 - 4 - A koncepció készítésekor még nem állt rendelkezésünkre a módosított évi költségvetési törvény, ezért jogszabályi hátérrel megalapozott adatokat nem tudunk az előterjesztéshez mellékelni, csak a törvény-javaslat alapján végzett előzetes számításokat. A bevételek és kiadások számbavétele, illetve szembeállítása után kirajzolódnak a következő év lehetőségei, és a vállalható feladatok. II. Az önkormányzat évi várható bevételei január 1-jétől feladatfinanszírozási rendszer került bevezetésre, melyből adódóan a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat felváltották a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatihoz kapcsolódó hozzájárulások. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása: 1./ Önkormányzati hivatal működésének támogatása; - Orgovány esetében évben az elismert önkormányzati hivatali létszám 8,56 fő volt, amely 4,5 millió forinttal számolva messze elmarad a Kecskeméti Járási hivatalhoz kötelezően átadott 2 fő köztisztviselő által elvégzett munka 130 %-a visszavállalásának finanszírozásához. Tehát nemcsak a létszám csökkent a hozzárendelt bérkerettel, hanem a többletfeladatot létszám pótlása hiányában a jelenlegi 10 fős apparátusnak kellett/kell ellátni. Megítélésünk szerint ez komoly terhet jelent mind a költségvetésnek, mind az apparátusnak. A feladatalapú 8,56 fős finanszírozásban kell fedezni még a polgármesteri bért, költségátalányt, a képviselők tiszteletdíját, de még a karbantartó, kisegítő állomány bérét és a közfoglalkoztatás önerejét is. Itt a tervezet szerint a fő közötti lakosságszámú településeken 8-14 fő között ingadozik majd az elismerhető hivatali létszám a jelnlegi 8-11 fő helyett. 2./ Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása; - zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása, - közvilágítás fenntartásának támogatása, - köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása, - közutak fenntartásának támogatása. A fenti támogatások önkormányzatonkénti együttes összegét csökkenti az önkormányzat elvárt bevétele. Az elvárt bevétel a évi iparűzési adóalap 0,5%-a (az iparűzési adó mértékének 25%-a). A központi költségvetés önkormányzatunk számára várhatóan az alábbi jogcímeken biztosít még támogatást: - egyéb kötelező önkormányzati feladatok: Mötv ában meghatározott feladatok ellátására, - óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok szakmai munkáját közvetlenül segítők bértámogatása, - óvodaműködtetési támogatás, - ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása, - hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz, - tanyagondnoki szolgáltatás, - gyermekek napközbeni ellátása, bölcsőde, - könyvtári, közművelődési feladatok támogatása, - a lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása. Saját bevételek A képviselőtestület a költségvetési rendelete összeállítása során kizárólag azokkal a bevételi forrásokkal számol, amelyek minden kockázati elem nélkül megilletik az önkormányzatokat.

5 - 5 - Ezek keretében a helyben képződő bevételeken belül az intézményi működési bevételeket az ellátott feladatok, illetve az érvényben lévő szerződések határozzák meg. Az adóbevételek tervezésekor meg kell vizsgálni az iparűzési adó mértékének emelését, valamint a további adóztatási lehetőségeket, tekintettel arra, hogy jogszabályváltozások alapján július 1-jétől az elektronikus útdíj 7,5%-át a vállalkozások a helyi iparűzési adójukból levonhatják. A évben bevezetésre került az idegenforgalmi adó, amely nem valószínű, hogy érzékelhető bevételi forrás lesz településünkön. Más adónem bevezetése (építményadó, telekadó, magánszemélyek kommunális adója) reálisan nem tervezhető, viszont az iparűzési adó tekintetében 15 év után célszerű és ésszerű lenne egy 0,8 % mértékű adókulcs emelés. A felhozott indokokon túl létezik ennek egy nagyon komoly indoka. Nevezetesen az iparűzési adó mindössze 1/8-ad részét fizetik az orgoványi vállalkozók. A többi 7/8-ad részt a településünkön nyereséget termelő azon vállalkozások, akik az adózott nyereségüket nem itt költik el, máshol fejlesztenek vagy fektetnek be, tehát nem ebben a közösségben élénkítik a gazdaságot és a helyi munkahelyteremtésben sem érdekeltek. Számításaink szerint a 32 millió forintos iparűzési adóbevétel ezáltal 50 millió forintra emelkedhetne, amelynek jelentős része nem az orgoványi vállalkozásokat terhelné. A hátralékok behajtására és a rendszeres adóellenőrzésre az eddigieknél jóval nagyobb hangsúlyt kívánunk helyezni. Az adóztatási munka legnehezebb részfeladata - az adóhiány feltárása mellett - a jogerősen kiszabott, de határidőre meg nem fizetett adóhátralékok behajtása. A hátralék állomány egy göngyölített adat, tartalmazza az elmúlt öt év, valamint a tárgyév hátralékait, melynek összetétele - a behajtott valamint az újabb hátralékok függvényében folyamatosan változik. A évben behajtott hátralék az összes adónemet tekintve összesen 7,5 millió Ft volt, azonban ezzel párhuzamosan a szeptember 15-én esedékes és meg nem fizetett adó összegével, azaz 48 millió Ft-tal növekedett. Lényeges tehát, hogy az önkormányzat a jogszerűen kivetett adó megfizetését minden eszközzel elősegítse az adófizetési morált javítsa, ennek egyik eszközeként az adóhátralékok behajtására továbbra is nagy hangsúlyt fektessen. Fontos megjegyezni, hogy Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény (Stab.tv.) 32. -a szerint adókötelezettséget megállapító, az adóalanyok körét bővítő, az adó mértékét növelő, illetve kedvezményt, mentességet megszüntető jogszabály elfogadása és hatálybaléptetése között legalább 30 napnak el kell telnie. Egyes törvényeknek a távolléti díj számításával és a közpénzek szabályozásával összefüggő módosításáról szóló évi CIII. törvény július 1-jei hatállyal módosította az a gépjárműadó szabályait. A gépjárműadó vonatkozásában a légrugós és azzal egyenértékű rugózási rendszerű gépjárművek - ide értve a pótkocsit és a félpótkocsit is - nyergesvontatók, autóbuszok utáni gépjárműadó mértéke július 1-jétől 1.200,-Ft/100 kg-ról 850,-Ft/ kg-ra csökkent. Ennek hatására az idei évre kivetett gépjárműadó csökkenni fog, melynek a költségvetést érintő hatása megközelítheti az 1 millió forintot. Továbbra is kiemelt feladat a szennyvíz-bekötési ponttal rendelkező ingatlanok csatornára való rákötésének kapcsán az önkormányzatot évek óta terhelő, közel eft összegű lakossági kintlévőség, illetve annak behajtása. Akik viszont nem csatlakoztak a szennyvíz közműre, 10 év múltán nem méltánytalan rájuk talajterhelési díj kivetése. Erről január 1-jei bevezetéssel helyi rendeletet szükséges alkotni.

6 - 6 - Sajnos a gépjárműadó bevételünknél jövőre is csak annak 40 %-a illeti meg az önkormányzatot, így csak 16 millió forint bevétellel számolhatunk. A működési célra átvett pénzeszközök, intézményi működési bevételek esetében az ezévi mértékkel számolhatunk. Szükség szerint elrendelhető azonban a bérleti díjak, közműfejlesztési hozzájárulások, egyéb térítési díjak felülvizsgálata, ezáltal növelésének lehetősége. Új rendelet alapján a közterület-használati díjtételek sorából a mozgóárusítás mértéke október 1-jétől 25 %-kal emelkedett. A közüzemi díjak közül a vízdíj, szennyvízdíj, szemétszállítási díj esetében az önkormányzat ármegállapítási jogköre megszűnt, így az ezekből származó bevételek növelésére az önkormányzat befolyása kizárható. III. Az önkormányzat évi várható kiadásai Kiadásaink tervezésénél elsődleges és a jelen gazdasági helyzetben kiemelkedően fontos, hogy a kötelezően ellátandó alapfeladatokra a forrást biztosítani tudjuk. A következő évi tervezésnél ezért kiemelt fontosságú, hogy a képviselőtestület felülvizsgálja, hogy melyek azok az önként vállalt feladatok, amelyek további finanszírozását már nem lehet, illetve gazdaságilag nem szabad felvállalni. Ennek érdekében át kell tekinteni a civil szervezeteknek nyújtott támogatások mértékét, kiemelten kezelve a természetbeni juttatások arányát a pénzbeliekhez képest. A köznevelés területén az óvoda és bölcsőde maradt változatlan fenntartásban szakmailag és üzemeltetés területén is az önkormányzatnál. Az állami támogatás mértéke várhatóan fedezni fogja a tényleges, ésszerűen elvárható kiadások döntő részét, azonban az opcionálisan az önkormányzat egyedi forrásait igénybe vevő pótlék és egyéb juttatás kiegészítésére várhatóan nem lesz lehetőség az önkormányzat alulfinanszírozása miatt. Az épületeink fenntartására fordított előirányzaton belül kiemelt figyelmet kell fordítani a közüzemi költségek racionalizálásra. Ezzel kapcsolatosan terveink szerint a költségvetés tervezésénél, valamint az egyes időszaki beszámolók értékelésénél és elemzésénél kiemelt tételként vizsgáljuk az intézmények - elsősorban az általános iskola és a konyha - vonatkozásában felmerülő tételeket. A karbantartási munkák elvégzésére a közfoglalkoztatás lehetőségét figyelembe kell venni, az anyagszükséglet biztosítása mellett. Következetesen meg kell követelni a megrendelést és vásárlást megelőző pénzügyi egyeztetést az arra jogosultaktól, hogy ne fordulhasson elő olyan tétel, amely az előirányzat túllépését vonja maga után. A családsegítést, a gyermekjóléti szolgálatot, illetve a szociális alapszolgáltatási feladatokat a Tanyagondnoki szolgálatok kivételével a Helvécia és Mikrotérsége Szociális és Gyermekjóléti Feladatellátó Társulás fenntartásában működő intézmény útján látjuk el. Ezen a területen új feladatot vállaltunk az INO felújításával, nevezetesen az idősek nappali ellátását. Ez egy új munkahely beállítását is maga után vonja. Az állami támogatás a működési engedély megszerzését követően indulhat. A felújított intézmény működtetése a Társulás feladata, amelynek során az épülettakarítás lehet önkormányzati kompetencia, kizárólag közfoglalkoztatás keretében.

7 november 1-jétől önkormányzati fenntartásban működhet a II. számú Tanyagondnoki körzet, mivel a jogerős működési engedély birtokában ettől az időponttól kaphatjuk az állami támogatást. A feladatellátást a Dacia Duster gépkocsival oldjuk meg most már a település teljes külterületének lefedettségével. A szociális ellátás területén legfontosabb feladat a rászorultsági elv szigorúbb érvényesítése. Segélyezési tevékenységünkben mindenféleképpen ki kell szűrnünk a rendszerből a ténylegesen rá nem szoruló igénylőket, fokozottan ellenőrizni a kérelmek megalapozottságát és valós adattartalmát. Az igen elenyésző számú mobilizálható vagyontárgyunk jelentős bevétellel nem kecsegtetnek, a Művelődési Ház bérleti díj bevételei elenyészőek, a házi orvosok és a fogorvos a közüzemi költségek őket terhelő részét megfizetik. A fogorvos évek óta nem fizet lakbért, ezért is az Egészségházba javasoljuk a fogászati rendelőt áthelyezni, miután a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat a teljesen felújított INO épületébe költözött. A fogorvos saját lakóházzal rendelkezik, így felmerülhet a Molnár Gergely utca 16. szám alatti önkormányzati tulajdonú épület hasznosítása. A következő évek legnagyobb kihívása az Egészségház akadálymentesítése és hatékony energiamegtakarítást eredményező felújítása. Az önkormányzat számára évben megkezdett beruházás az IKSZT pályázat keretében a Művelődési Ház felújítása, amely jelentős megelőlegező kiadással jár, ezáltal ennek finanszírozása csak külső forrás bevonásával rendezhető. Ezért hitelfelvétel válik szükségessé. A projekt bekerülési költsége bruttó 55 millió forint, ebből 43 millió forint az utófinanszírozású MVH támogatás. Az önkormányzat évben megvásárolta az Orgoványi Ingatlanhasznosítási Kft-t, egyúttal létrehozta az Orgoványi Településfejlesztési és Üzemeltetési Kft.-t, melynek a működtetése nyertes pályázat esetén a tanyafejlesztési program megvalósítása. A kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság feladata lehet az önkormányzati kertészet működtetése, az utak és csapadékelvezető csatornák karbantartása az önkormányzati kommunális géppark használatával. A Kft. láthatja el a piac fenntartásán túl a Konyha működtetését is. A Kft. feladatkörébe integrálható a közfoglalkoztatás megvalósítása. Összességében évben a évi bevételi és kiadási előirányzatok szintjén tervezhetjük az éves költségvetésünket. A legfontosabb célkitűzés az önkormányzat 60 millió forintos forráshiányának megszüntetése, amely tartós kiadáscsökkentéssel és az iparűzési adó növelésével érhető el. A kiadások csökkentésének lehetőségei: 1./ A működési kiadások legnagyobb részét képező személyi juttatásoknál a évi bázis előirányzaton felül kizárólag a soros előrelépések, valamint a jubileumi jutalmak kifizetéséhez lehet biztosítani fedezetet. 2./ A dologi kiadások a évi szinthez képest nem emelkedhetnek. Bizonytalan, nehezen tervezhetőek az energia és az élelmiszerköltségek. Az energiafelhasználás csökkentése indokolt, ezért valamennyi költségvetési intézményünknél elvárás kell, hogy legyen az energiával való takarékoskodás. (a fogyasztást havonta rendszeresen figyelemmel kell kísérni és ahol indokolatlan emelkedést tapasztalunk, ott intézkedni szükséges)

8 - 8-3./ Az önkormányzati Kft. működtetésével párhuzamosan előnyben kell részesíteni a közmunkaprogramokkal támogatott értékalapú közfoglalkoztatást, ezért a karbantartói létszám 1 fővel csökkenthető. A Konyhák működésének évi átszervezését követően ezen a szakfeladaton csak 4 fő közalkalmazotti létszám engedélyezhető. 4./ A tanyafejlesztési program kedvező pályázati eredménye alapján felvetődik a piactéren egy logisztikai központ (raktár bázis) kialakításának lehetősége. Mindez elősegítheti a közfoglalkoztatottak alkalmazási központjának kialakítását, továbbá a Tűzoltószertár lehetőségét is figyelembe véve az önkormányzati kommunális gépek és eszközök megfelelő tárolását. A évi évi tanyafejlesztési nyertes pályázat előírásai alapján a traktor zárt tárolását biztosítani kell. 5./ Meg kell szervezni az önkormányzat tulajdonát képező LADA NIVA gépjármű versenytárgyalás útján történő értékesítését. 6./ Felül kell vizsgálni az önkormányzati tulajdonú termőföld ingatlanok hasznosításának lehetőségét vagy a jelenlegi haszonbérlet áttekintése és módosítása, vagy területalapú támogatás igénylése formájában. 7./ A költségvetés tervezésénél figyelemmel kell lenni a folyamatban lévő KIWI presszó bérletével kapcsolatos peres ügyünkre, amelynek kimenetelétől függően fizetési kötelezettségünk keletkezhet, amire a fedezetet meg kell teremteni. IV. Beruházási, felújítási célkitűzések A fejlesztések tekintetében kizárólag a pályázatok által elérhető projektekre érdemes tervezni. Ezért lényeges a pályázatfigyelő pályázatíró, pályázat lebonyolító tevékenység kiemelt kezelése. Elsősorban a magas támogatási intenzitású pályázatokat kell felkutatni. Keresni kell a lehetőségét annak, hogy a projektmenedzseri feladatokat saját munkatárs végezze, hiszen egyes projektek költségei a pályázatokból finanszírozhatóak. A koncepció az alábbi folyamatban lévő, illetve pályázat benyújtására váró fejlesztéseket tartalmazza: 1./ Az MVH Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága által kedvezően elbírált Integrált Közösségi Tér kialakítása pályázatra nyert támogatás összege ,-Ft, itt a vállalt önerő az ÁFA 27% - os összege: ,-Ft. Ezt a pályázati támogatást a Művelődési Ház felújítására kértük módosítani, miközben a Művelődési Ház országos műemlék lett. A kivitelezés 2013-ban megkezdődött, a pénzügyi elszámolás évre húzódik át. Az utófinanszírozás következtében a projekt megvalósításához legalább 50 millió forint hitel felvétele szükséges, amelyhez EU Önerő Alap támogatást - a támogatható célok időközbeni átstrukturálása miatt - nem tudunk igénybe venni. 2./ A Képviselőtestület pályázat benyújtásáról döntött a 8/2013.(III.29.) BM rendelet alapján az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatás igénylésére az Orgoványi közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés megvalósítása (13 db községi térfigyelő videokamerás rendszer kiépítésére) érdekében. A projekt bruttó költségigénye ,-Ft, amely megegyezik a támogatási igénnyel. Mivel a támogatás maximális mértéke a fejlesztéshez szükséges összeg 100 %-a, saját forrást nem kellett biztosítania. A pályázat még nem került elbírálásra.

9 - 9-3./ A Képviselőtestület pályázat benyújtásáról döntött a KEOP /A megjelölésű Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal elnevezésű felhívásra a Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde épületén napelemes és napkollektoros rendszer telepítésének támogatása érdekében. A projekt tervezett bruttó költsége ,- Ft. A 85 %-os támogatásintenzitásra tekintettel a támogatás összege ,-Ft, míg az önerő mértéke ehhez ,-Ft. A pályázat még nem került elbírálásra. 4./ A Képviselőtestület pályázat benyújtásáról döntött a Vidékfejlesztési Minisztérium által TP kódszámon kiírt Tanyai termékek piacra jutásának elősegítése elnevezésű célterületre a tanyás térségek külterületi földútjainak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító vontatott munkagépek, eszközök beszerzésének támogatása céljából. A képviselőtestület a beszerezni tervezett gépi eszközök bruttó költségét összesen ,- Ft összegben állapította meg, amelyből a pályázat sikeres lebonyolításához ,-Ft támogatást igényelt, illetve ehhez ,-Ft saját forrást biztosított. A pályázat még nem került elbírálásra. 5./ A Képviselőtestület támogatta az önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló Orgoványi Településfejlesztési- és Üzemeltetési Kft. azon célját, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium által TP kódszámon kiírt Tanyai termékek piacra jutásának elősegítése elnevezésű célterületre pályázatot nyújtson be a piactér komplex fejlesztésének támogatása érdekében. A képviselőtestület a pályázati feltételek maradéktalan teljesítése érdekében az önerő megelőlegezéseként ,-Ft kamatmentes kölcsön nyújtásáról döntött a Kft. részére. A pályázat még nem került elbírálásra. 6./ A Képviselőtestület pályázat benyújtását szorgalmazza az adósságkonszolidációból kimaradó 5000 lakosságszám alatti települések részére évben meghirdetésre kerülő 10 milliárd forintos keretből önkormányzati fejlesztések támogatására. A pályázati célok között elsődleges az Egészségház akadálymentesítése és energiahatékony felújítása. Ehhez azonban szükséges lenne a szükséges tervdokumentációk elkészítése. Összegezve: a költségvetési törvényjavaslatra alapozott koncepcióban vázoltakból egyértelműen látszik, hogy gazdálkodási lehetőségeink évben az előző évhez képest javulhatnak, ha a javasolt költségvetési hiányt szűkítő intézkedések elfogadásra kerülnek. H a t á r o z a t i j a v a s l a t A képviselőtestület megtárgyalta az önkormányzat évre szóló költségvetési koncepcióját. Utasítja a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet összeállításakor az előterjesztésben megfogalmazottak szerint járjon el, az alábbiak figyelembe vételével: 1./ Biztosítani kell a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvényben, és más jogszabályokban meghatározott alapfeladatok ellátásának pénzügyi fedezetét. A költségvetés tervezésekor a takarékos gazdálkodás szem előtt tartásával kell a tervezést elvégezni és ezt az elvet az intézményi költségvetések egyeztetése során is fokozottan érvényesíteni kell. 2./ Felül kell vizsgálni a évben tett kötelezettségvállalásokat. A pályázattal érintett, előző évről áthúzódó fejlesztések forrásigényét biztosítani kell.

10 / Meg kell teremteni a település további fejlesztését biztosító beruházások pályázati feltételeit és forrásait. További felhalmozási előirányzatot a Képviselőtestület csak akkor tervez, ha a kötelező önkormányzati feladatok maradéktalan megvalósítása nem kerül veszélybe, és a költségvetés egyensúlya biztosítható, továbbá ha a fejlesztés pályázat útján valósulhat meg és a támogatás mértéke a 70%-ot meghaladja. 4./ A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, a jegyzőt és az intézményvezetőket, hogy vizsgálják meg az önkormányzat által biztosított értékteremtő közfoglalkoztatás további megszervezésének lehetőségét. 5./ A civil szervezetek, az egyesületek támogatása a évi bázist nem haladhatja meg évre vonatkozóan minden civil szervezetnek új támogatási igénylést (pályázatot) kell benyújtania a hatályos önkormányzati rendelet előírásai szerint. A természetbeni juttatásokat (elsősorban teremhasználat, tanyabusz igénybevétele) előtérbe kell helyezni. Orgovány, október 25. Dr. Lóczi Boglárka polgármester

11

Tárgy : Javaslat az önkormányzat évi költségvetésének koncepciójára

Tárgy : Javaslat az önkormányzat évi költségvetésének koncepciójára Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/476-206 Ikt.sz.:5996/2012. Tárgy : Javaslat az önkormányzat 2013. évi költségvetésének koncepciójára Emőd Város Önkormányzat

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek évi

Önkormányzati szintű bevételek évi 2. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2016. évi 2016. évi előirányzat Polgármesteri Sorszám Megnevezés Önkormányzat Hivatal, Összesen intézmények 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. november 19. Kónyáné Dr. Zsarnovszky

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása Az előterjesztés száma: 68/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. április 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

1. sz. melléklet Karancsalja község Önkormányzata és intézményei 2013. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok

1. sz. melléklet Karancsalja község Önkormányzata és intézményei 2013. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 1. sz. melléklet Karancsalja község Önkormányzata és intézményei 21. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok Bevételek Adatok E Ft-ban I. Működési bevételek 212. terv 21. terv

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére 873-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.13.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról a 2013. október 29-ei Képviselő-testületi ülésre

ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról a 2013. október 29-ei Képviselő-testületi ülésre Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról a 2013. október 29-ei Képviselő-testületi

Részletesebben

Leányvár Község Önkormányzata évi költségvetésének szöveges indoklása

Leányvár Község Önkormányzata évi költségvetésének szöveges indoklása Tisztelt Képviselő-testület! 2/2014.(II.03) ELŐTERJESZTÉS 2. napirendi pont Leányvár Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének szöveges indoklása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

Tiszaderzs Községi Önkormányzat Polgármestere 5243 Tiszaderzs, Fő út 19. Tel.: 59/ ;

Tiszaderzs Községi Önkormányzat Polgármestere 5243 Tiszaderzs, Fő út 19. Tel.: 59/ ; Tiszaderzs Községi Önkormányzat Polgármestere 5243 Tiszaderzs, Fő út 19. Tel.: 59/535-354; e-mail: hivatal@phderzs.t-online.hu ELŐTERJESZTÉS az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójára Tisztelt

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzata

Nemti Község Önkormányzata Nemti Község Önkormányzata 3145 Nemti, Kossuth út 28. Telefon, Fax: 06/32 364-002 e-mail: hivatal @nemti.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a képviselő-testület 2015. február 12.-i ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s. a képviselő-testület 2015. február 12.-i ülésére. Segesd Község Önkormányzat Polgármesterétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2015. február 12.-i ülésére. Tárgy:2015. évi költségvetési tervezet Az államháztartásról

Részletesebben

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének. a.) tárgyévi költségvetési bevételét

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének. a.) tárgyévi költségvetési bevételét Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (X. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 27.) rendelet módosításáról Szálka Község Önkormányzatának

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu 22-116/2014. Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014.(II.

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2015. (III.13.) számú rendelete Tiszasas Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése Tiszasas Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 2013. február 12-ei ülésre

ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 2013. február 12-ei ülésre Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 2013. február 12-ei ülésre Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. november 12. Kónyáné Dr. Zsarnovszky

Részletesebben

M U N K A L A P. a 2013. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez. Szakfeladat: 381101 Települési hulladék begyűjtése, szállítása

M U N K A L A P. a 2013. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez. Szakfeladat: 381101 Települési hulladék begyűjtése, szállítása - 1 - Szakfeladat: 381101 Települési hulladék begyűjtése, szállítása Működési Lakosságnak továbbszámlázandó szemétszállítási díj 2012. évi (50 396 eft) x 1,19 59 971 A fentiek ÁFA-ja 16 192 Hátralék behajtás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. márciusi ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. márciusi ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

LÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2014. évi költségvetési tervezet. előterjesztése

LÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2014. évi költségvetési tervezet. előterjesztése LÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. évi költségvetési tervezet előterjesztése Tisztelt Képviselő-testület! 2013. évben megváltoztak az önkormányzatok gazdálkodási folyamatai, szervezeti rendszerei. A helyi

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e a nagyközségi önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.27.) rendelet módosításáról Decs Nagyközség

Részletesebben

[A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének]

[A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének] Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község

Részletesebben

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025 Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 164 008 879 10 689 364 175 382 710 12 600 834 Közös Önkormányzati

Részletesebben

Előterjesztés. Tárgy: Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása

Előterjesztés. Tárgy: Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előterjesztés Tárgy: Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Készült: A bakonynánai képviselő-testület 2013. március 5-i ülésére Előadó: Simonné Rummel Erzsébet alpolgármester

Részletesebben

Az önkormányzat 2014. évi költségvetési tervezete

Az önkormányzat 2014. évi költségvetési tervezete 3/A. melléklet Az önkormányzat 2014. évi költségvetési tervezete BEVÉTELEK - 1 - Funkciókód: 051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása B4 Működési ek Lakosságnak továbbszámlázandó

Részletesebben

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS bevételi főösszeg: 471.487.000 Ft kiadási főösszeg: 471.487.000 Ft bevételi főösszeg: 156.230.000 Ft kiadási főösszeg: 156.230.000 Ft ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének szöveges indoklása

Piliscsév Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének szöveges indoklása Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés száma: 3/2014.(II.04.) Piliscsév Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének szöveges indoklása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.)

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési koncepciójáról

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési koncepciójáról E LŐTERJESZTÉS Szécsény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójáról Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testület 2013. április 29-én tartandó ülésére Előterjesztő: Stayer László

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft)

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Megnevezés Eredeti előirányzat 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása Karbantartási szolgáltatás

Részletesebben

Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére

Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére Előterjesztés száma: 196/2014. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi önkormányzat

Részletesebben

2013. évi költségvetés bevételeinek módosítása szakfeladatonként Önkormányzat (e Ft-ban) Bevételek. 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383

2013. évi költségvetés bevételeinek módosítása szakfeladatonként Önkormányzat (e Ft-ban) Bevételek. 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383 Bevételek 841 901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Sajátos bevételek Normatíva Eredeti ei. Módosított ei. Módosítandó 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati

Részletesebben

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz számú napirend a Képviselő testület 2014. október 29-i ülésén Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata 2014. háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Tisztelt Képviselő testület! Ezúton

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS I. A költségvetés összeállításának általános keretei Az önkormányzat 2012

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1/2012. (II. 16.) ÖR RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

12. Napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 24-i soros ülésére

12. Napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 24-i soros ülésére 12. Napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 24-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetésének mérlege

Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetésének mérlege 1. melléklet a.../2016. (...) önkormányzati rendelethez Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének mérlege A B C megnevezés 2015. terv 2016. terv 1 Intézményi működési bevétel 5 300

Részletesebben

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Ingatlan bérleti díja,bolt:( 50.000*12), kultúrház:(10.000*12) Posta helyiség 30.000*10hó 1 020 Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm.

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2011.(VIII.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2011.(VIII.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2011.(VIII.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Demecser Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011.(II.15) rendeletének módosításáról Demecser

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2016. november 07. Kónyáné Dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

Rendelet-tervezet. 2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

Rendelet-tervezet. 2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 13.) önkormányzati

Részletesebben

1. függelék. Bevételek

1. függelék. Bevételek 1. függelék Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat 1. 2. 3. 4. 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 14 689 02 Települési önkormányzatok egyes

Részletesebben

1. (1) Az 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelete módosításáról Vadna községi

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11 / 2014.(V. 29. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11 / 2014.(V. 29. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11 / 2014.(V. 29. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Önkormányzatok finanszírozása, feladatfinanszírozás a évben

Önkormányzatok finanszírozása, feladatfinanszírozás a évben 2013-tól új feladat-ellátási rendszer Forrásszabályozás átalakítása 2014-ben folytatódik a feladatalapú finanszírozás, első év tapasztalatai szerinti finomhangolások elvégzése, 2013. évi kiegészítő források

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, intézményekre terjed ki.

1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, intézményekre terjed ki. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzatának 16/2014.(IX.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról Tiszaalpár Nagyközségi

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelettervezet

A nagyközségi önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelettervezet Az előterjesztés száma: 3/2016. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2016. január 27-én, 18:00 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges!

Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Monostorpályi Község Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Monostorpályi Községi Önkormányzat és intézményei 2015. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

Bevételek Összeg (Ft) Kiadások Összeg (Ft) Mód. ei. 820.777.000 820.777.000

Bevételek Összeg (Ft) Kiadások Összeg (Ft) Mód. ei. 820.777.000 820.777.000 Előterjesztő: Kiss Tibor polgármester Előterjesztés Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő testületének a 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.27.) számú rendelete 2014. IV. negyedévi módosítására

Részletesebben

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Állami (Államigazgatási) feladatok. Önként Vállalt feladatok. Kötelezően ellátott KIEMELT ELŐIRÁNYZAT. Összesen. feladatok

Állami (Államigazgatási) feladatok. Önként Vállalt feladatok. Kötelezően ellátott KIEMELT ELŐIRÁNYZAT. Összesen. feladatok 1 Bevételek kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) szerinti bontásban I. Önkormányzat 1 Működési célú támogatásértékű bevételek 207 838 25 509 11 585 244 932 1 Önkormányzatok működési költségvetési

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről szóló 6/2012./II.27./ önkormányzati rendelet módosítására Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/460/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

Kivonat. Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 7-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat. Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 7-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. DEMECSER VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1. Telefon: 42/533-500; Fax:42/533-509 E-mail: onkormanyzat@demecser.hu web: www.demecser.hu Kivonat Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Módosítva a 6/2016.(X.29.) önkormányzati rendelettel. (Egységes

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda és vadnai tagóvodája 2013.évi költségvetés-tervezetének jóváhagyására.

Tárgy: Javaslat a bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda és vadnai tagóvodája 2013.évi költségvetés-tervezetének jóváhagyására. ELŐTERJESZTÉS VADNA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. FEBRUÁR 14-I MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 491-2/2013. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB I. N API R E N D Tárgy: Javaslat a bánhorváti

Részletesebben

217 e Ft e Ft. 23 e Ft. Felhalmozási célú központosított előirányzat csökken e Ft

217 e Ft e Ft. 23 e Ft. Felhalmozási célú központosított előirányzat csökken e Ft 22-27/2015. TERVEZET Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014.(II. 26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2013. ( I.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról. Tengelic

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELEI (eft)

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELEI (eft) 2. melléklet FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI BEVÉTELEI A B C D E F G H I J K L M KORMÁNYZATI FUNKCIÓ B E V É T E L E K B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B1-B7 B8 B1-B8 kód megnevezés Műk. c. tám. Felh. c. tám.

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090/13 mell. E-mail: phkiszombor@vnet.

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090/13 mell. E-mail: phkiszombor@vnet. Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090/13 mell. E-mail: phkiszombor@vnet.hu Ügyiratszám: 22-179/2013. Tárgy: Helyi adórendeletek felülvizsgálata

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc.

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc. Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc.hu 3. napirendi pont Ügyiratszám: 16-65/2015. Előterjesztő: Németh

Részletesebben

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzata 2013. április 24-én megtartott Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéből.

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzata 2013. április 24-én megtartott Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéből. Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete K i v o n a t Jászszentlászló Községi Önkormányzata 2013. április 24-én megtartott Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéből. 57/2013. (IV.24.) számú

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 26.-i ülésére

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 26.-i ülésére Ötvöskónyi Község Önkormányzat Polgármesterétől 7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51. Előterjesztés Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 26.-i ülésére Tárgy: Ötvöskónyi Község Önkormányzatának

Részletesebben

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 2 Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz Az Önkormányzat fő feladata 2013. évben is a jogszabályok szerinti feladatok ellátásának biztosítása volt. Ennek megfelelően működtette az óvodát, a bölcsődét,

Részletesebben

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet megvitatása Az előterjesztés száma: 29/2015. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. február 11.-én, 18:00 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Jászkiséri Polgármesteri Hivatal 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Előterjesztés A napirend címe, tárgy: Az előterjesztő megnevezése: Jászkisér Városi

Részletesebben

Belügyminisztérium. A 2013. évi önkormányzati költségvetési finanszírozás

Belügyminisztérium. A 2013. évi önkormányzati költségvetési finanszírozás Belügyminisztérium A 2013. évi önkormányzati költségvetési finanszírozás 1 2013. évi költségvetés 2013-tól új feladat-ellátási rendszer forrásszabályozás átalakítása Normatív alapú elosztás helyett feladatfinanszírozás

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény által szabályozott pénzbeli

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014 (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról. Jászszentandrás

Részletesebben

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 30-i ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

Előterjesztés Pálháza Város Önkormányzata évi költségvetésére és a költségvetési rendelet-tervezet indokolására

Előterjesztés Pálháza Város Önkormányzata évi költségvetésére és a költségvetési rendelet-tervezet indokolására Előterjesztés Pálháza Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésére és a költségvetési rendelet-tervezet indokolására Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési tervének megtárgyalására

ELŐTERJESZTÉS Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési tervének megtárgyalására ELŐTERJESZTÉS Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési tervének megtárgyalására Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Polgármesterétől Tisztelt Képviselő Testület! Medgyesbodzás Község

Részletesebben

A../2013. (..) számú önkormányzati rendelet indoklása.

A../2013. (..) számú önkormányzati rendelet indoklása. A../2013. (..) számú önkormányzati rendelet indoklása. BEVÉTELEK: Önkormányzatunk költségvetési bevételeinek főösszege 286 917 e Ft, mely az előző évi ( 281 058 e Ft) eredeti költségvetési bevételi előirányzat

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/ 2015.( IV.24. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/ 2015.( IV.24. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/ 2015.( IV.24. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község

Részletesebben