Előterjesztés. Tárgy: Az Önkormányzat évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előterjesztés. Tárgy: Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása"

Átírás

1 Előterjesztés Tárgy: Az Önkormányzat évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Készült: A bakonynánai képviselő-testület március 5-i ülésére Előadó: Simonné Rummel Erzsébet alpolgármester Készítette: Feketéné E. Hilda jegyző Sági Lászlóné pénzügyi ügyint. Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat évi költségvetését a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény határozza meg tól átalakult az önkormányzati feladatellátás, és ezzel együtt a finanszírozási rendszer is alapjaiban változik meg. A korábban az önkormányzatok által ellátott feladatok egy részét az állam vette át. Ezzel együtt a feladatellátást szolgáló, eddig az önkormányzatoknak átengedett források nagyobb része, illetve egyéb feladathoz szorosan nem kötődő forrás nagyobb része is a központi költségvetés része lett. Új finanszírozási struktúrát alakítottak ki, amely elszakad az eddigi normatív támogatási rendszertől, úgynevezett feladatfinanszírozást került bevezetésre. Ezzel együtt az önkormányzati források szerkezete is megváltozott. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX.törvény (továbbiakban: Mötv.) a következő szabályozást adja az önkormányzatok költségvetésére és finanszírozására (1) A helyi önkormányzat költségvetése az államháztartás része. Az önkormányzati alrendszer költségvetése a központi költségvetéstől elkülönül, ahhoz központi költségvetési támogatásokkal kapcsolódik. (2) A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. (3) A (2) bekezdés szerinti feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza. (4) A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. (5) Az állami költségvetési tervezés önkormányzatokat érintő feladatait az államháztartásért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter végzi (1) A helyi önkormányzat feladataihoz igazodóan választja meg a gazdálkodás formáit, és pénzügyi előírások keretei között önállóan alakítja ki az érdekeltségi szabályokat. A helyi önkormányzat a feladatai ellátásának feltételeit saját bevételeiből, más gazdálkodó szervektől átvett bevételekből, valamint központi költségvetési támogatásból teremti meg. (2) A helyi önkormányzat veszteséges gazdálkodásának következményei a helyi önkormányzatot terhelik, kötelezettségeiért a központi költségvetés nem tartozik felelősséggel. Az Mötv a szerint a feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő - ellátását feladatalapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi

2 2 szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít. A támogatás felhasználási kötöttséggel jár. A kötelezően ellátandó feladatokhoz nyújtott feladatalapú támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét a központi költségvetésbe vissza kell fizetni. b) Az önkormányzat többi feladatainak ellátásához felhasználási kötöttséggel járó, vagy felhasználási kötöttség nélküli támogatást nyújthat a központi költségvetés. A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembevételével történik: a) takarékos gazdálkodás, b) a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele, c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele. (3) A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg. (4) A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltségének fenntartását. Fontos ismételten kiemelni, hogy az önkormányzat költségvetési rendeletében működési hiány nem tervezhető. Ugyanakkor az Mötv. lehetőséget ad arra, hogy kivételes esetben, jogszabályban meghatározott módon a helyi önkormányzat működőképessége megőrzése érdekében kiegészítő támogatást kapjon. Ennek jogszabályi feltételei még nem ismertek. A Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. Törvény az önkormányzatok bevételeit a következőképpen határozza meg. I. A kötelező feladatokhoz nyújtandó támogatások jogcímei és előirányzatai 1. A települési önkormányzatok működésének támogatása a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása fajlagos összeg forint/fő (részletesen a Közös Hivatal költségvetésénél) b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása A települési önkormányzatok település-üzemeltetési feladataik ellátásához az alábbi jogcímek alapján részesülnek támogatásban. ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása fajlagos összeg: forint/hektár bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása A támogatás a települési önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg, a évi beszámoló alapján a közvilágítás alaptevékenység, nettó működési kiadások figyelembevételével. Az önkormányzatot alaptámogatás illeti meg, melynek összege az adott településkategóriába tartozó legkisebb nettó működési kiadás 80%-a, de legalább forint. bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása A támogatás a települési önkormányzatokat a köztemető fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a évi beszámoló alapján számított nettó működési kiadások figyelembevételével bd) Közutak fenntartásának támogatása 2

3 3 A támogatás a települési önkormányzatokat a közutak fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a évi beszámoló alapján számított nettó működési kiadások figyelembevételével. A fenti támogatások önkormányzatonkénti együttes összegét csökkenti az önkormányzat elvárt bevétele. Az elvárt bevétel a évi iparűzési adóalap 0,5%-át jelenti. A beszámítás összege nem haladhatja meg az önkormányzatot az 1. a)-b) jogcímeken megillető támogatás összegét. d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása fajlagos összeg: forint/fő, de településenként legalább forint. II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (részletesen a Magas Bakonyi Óvoda Intézmény költségvetésénél) 1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása fajlagos összeg: Ft/fő óvodapedagógus Ft/fő segítők 2. Óvodaműködtetési támogatás fajlagos összeg: Ft/fő 3. Ingyenes gyermekétkeztetés fajlagos összeg: Ft/fő III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése és pénzbeli szociális ellátásokhoz hozzájárulás A támogatás a szociális segélyhez, lakásfenntartási támogatáshoz, a közfoglalkoztatáshoz biztosítandó önrészhez, az állampolgárok lakáshoz jutásának önkormányzat általi támogatásához nyújt fedezetet. 2. Egyes szociális és gyermekjóléti ellátások támogatása a) gyermekjóléti szolgáltatás b) szociális étkeztetés fajlagos összeg: Ft/fő c) házi segítségnyújtás fajlagos összeg: Ft/fő d) falugondnoki szolgáltatás fajlagos összeg: Ft/szolgálat IV. Kulturális feladatok támogatása Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz. A lakosságszám alapján illeti meg az önkormányzatot Ft/fő összegben. V. Az Országgyűlés további, felhasználási kötöttséggel járó állami támogatást állapít meg központosított előirányzatként a költségvetési törvény 3. mellékletben meghatározott, a helyi önkormányzatok és társulásaik, valamint a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok által ellátandó feladatokra. Pl. - Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása - Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása - Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása 3

4 4 - Üdülőhelyi feladatok támogatása. A támogatás a települési önkormányzatot idegenforgalmi célú kiadásaihoz illeti meg. Mértéke az üdülővendégek tartózkodási ideje alapján beszedett idegenforgalmi adó minden forintjához 1,5 forint. VI. Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatását szolgáló előirányzatokat a törvény 4. melléklete szerint állapítja meg. VII. Az önkormányzatokat megillető átengedett bevételek 1. A gépjárműadó 40 %-a illeti meg az önkormányzatot. 2. A behajtott környezetvédelmi bírság összegének 30 %-a az önkormányzaté. 3. A közlekedési szabálysértések után kiszabott közigazgatási bírság végrehajtásából 40 % illeti meg az önkormányzatot. A kiadások tervezése a következő szempontok szerint történt. a) Személyi juttatások ben az illetmények a továbbra sem emelkednek, változatlan marad a hatályos közalkalmazotti és köztisztviselői illetménytábla. Ugyanakkor a kötelező legkisebb munkabér összege havi forintról Ft-ra, a legalább középfokú iskolai végzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók garantált bérminimuma havi forintról Ft-ra emelkedik - A személyi juttatásoknál béremeléssel nem kalkuláltunk, csak a soros emeléseket vettük figyelembe. - A polgármester illetménye az igazgatás szakfeladatnál jelenik meg, amely tartalmazza a távozó polgármester végkielégítésének összegét is. - A közalkalmazottaknál havi 8.000,-Ft összegű cafetéria-juttatást terveztünk. - A közfoglalkoztatás keretében a tavalyinál kevesebb, 21 havi foglalkoztatására lesz lehetőségünk. A támogatottság mértéke 70 %. b) A dologi kiadásoknál a tavalyi teljesítést vettük alapul, de az egyes szakfeladatokhoz biztosított előirányzatokat a tavalyi kiadási szint alatt terveztük. - Az intézmények fenntartására (óvoda, közös hivatal ) átadott pénzösszegek az együttes képviselő-testületi anyagban szereplő összeggel azonosak. - A lakóingatlanok bérbe adásánál jelentős hátralék mutatkozik, amelynek behajtására az idén nagy gondot fogunk fordítani, ezért terveztük a bevételeket a kiadást meghaladó összeggel. - Az önkormányzati jogalkotás szakfeladat a az alpolgármester tiszteletdíját tartalmazza. - Az önkormányzat tulajdonában lévő gépjárművekkel kapcsolatos költség az adott szakfeladatnál jelenik meg. A kistraktor, utánfutó, kismotor a város- és községgazdálkodásnál, az iskolabusz az iskolánál, az ételszállító autó a szociális étkezésnél. A KIK az iskolabusz üzemeltetéséhez 1300 eft hozzájárulást ad. - A zirci tűzoltósághoz átadott pénzösszeg éves mértéke 438 eft. - A központi orvosi ügyelet működtetésénél 80 Ft/fő lakossal kell számolni. 4

5 5 - A szociális feladatoknál foglalkoztatás helyettesítő juttatásra, lakásfenntartási támogatásra, átmeneti segélyre, temetési segélyre, eseti támogatásra fordítandó előirányzat tervezésénél a tavalyi adatokat vettük alapul. - A kulturális feladatokra, rendezvényekre a tavalyinál lényegesen kevesebbet terveztünk, mivel a tavalyihoz hasonló nagy rendezvényre (Gombóc fesztivál) az idén nem látok lehetőséget. c) A felhalmozási kiadások között - A legnagyobb a eft-ból Dudarral közösen megvalósuló csapadékviz elvezetéses pályázat. - Az óvodánál a napkollektoros pályázat sikere esetén jelentkezik majd felhalmozási kiadás, egyelőre csak az önrész jelenik meg a költségvetésben. - A tavaly benyújtott TÁMOP pályázat eft-os kiadásával szemben ugyanennyi bevételként is megjelenik. A korábbi években az önkormányzatok bevételét növelte a személyi jövedelemadó kiegészítés, valamint a jövedelemkülönbség mérséklés címén juttatott támogatás, melyet a kötelező és szabadon választott feladatok finanszírozására lehetett felhasználni. Ennek megszűnése jelentős bevétel visszaesést jelent az önkormányzatoknál. Ugyanakkor a feladat finanszírozás alapján számított bevételek sajnos - a közös önkormányzati hivatalt leszámítva egyetlen kötelező feladatnál sem fedezik a kiadásokat. Jelentős kiegészítés szükséges az óvoda működtetéséhez, a gyermekétkeztetés biztosításához, a fogorvosi szolgálathoz, a központi orvosi ügyelethez, kulturális- könyvtári feladatok, temető fenntartásához. Több olyan kötelező feladat van, amelyhez az önkormányzat közvetlenül egyáltalán nem részesül állami támogatásban. Ezek a következők: háziorvosi ellátás, zirci tűzoltóság fenntartása, sport, ifjúsági ügyek, hulladékgazdálkodás, közbiztonság, nemzetiségi ügyek. A szabadon vállalt feladatokhoz egyáltalán nincs központi hozzájárulás, ezek csak a saját bevételek terhére finanszírozhatók. Pl. karbantartás, társadalmi szervezetek támogatása. Az önkormányzat bevételei között vettük számba az egyes feladatokhoz igényelhető állami támogatásokat, a működésre átvett pénzeszközöket, saját bevételeket (adók), intézményi ellátások díjait, a felhalmozási bevételeket, valamint a évi pénzmaradvány várható összegét. A felhalmozási bevételeknél a csapadékvizes pályázat, rendezvény pavilon kialakítás pályázat támogatási összege, valamint egyes vagyontárgyak értékesítésből befolyó bevételek jelennek meg. A gépjárművet már tavaly eladtuk, de csak az idén fizeti meg a vevő az ellenértékét. A bevételeink növelése érdekében javasolom, hogy a régi színpadot és a használaton kívüli régi takarékszövetkezet épületét adjuk el. Több építési telkünk is van, egy eladásával számolhatunk. A költségvetési rendelet-tervezet.. eft költségvetési hiányt tartalmaz. A költségvetésben eft pénzmaradvány került beépítésre, melyet az önkormányzat működéséhez, a kötelező és önként vállalt feladatok biztosításához kell igénybe venni. Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testület, hogy az Önkormányzat évi költségvetését tárgyalja meg és döntsenek az elfogadásáról. Bakonynána, február 25. Simonné Rummel Erzsébet alpolgármester 5

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének megalkotása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla jegyző Hársvölgyiné Kamarás Zita pü. csv. Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság Melléklet: rendelet, és költségvetési

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Tisztelt Képviselő Testület! Az államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. törvény 24. -ában foglaltak alapján Hajdúhadház Város

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére. Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére. Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére polgármester Dr. Váliné Antal Mária jegyző

Részletesebben

Iktatószám: 3/46-11/2/2013. Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása ELŐTERJESZTÉS

Iktatószám: 3/46-11/2/2013. Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása ELŐTERJESZTÉS Iktatószám: 3/46-11/2/2013. Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása ELŐTERJESZTÉS Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 30-i ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. december 17-i ülésére

Részletesebben

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /215.(II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

MEZŐHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2014.(III.1.) önkormányzati számú rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről

MEZŐHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2014.(III.1.) önkormányzati számú rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről MEZŐHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2014.(III.1.) önkormányzati számú rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről A Mezőhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. (1)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. november 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. november 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. november 27-i ülésére Tárgy: Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési koncepciójára Előterjesztő: Tóth József polgármester Készítette: Dr.

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselő- testületnek - Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1. Tard Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése

JEGYZŐKÖNYV. 1. Tard Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése JEGYZŐKÖNYV Száma:./2014 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. március 5.-én 17,30 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

Általános Indokolás. a 2014. évi költségvetési terv kialakításához

Általános Indokolás. a 2014. évi költségvetési terv kialakításához Berhida Város Önkormányzata 8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3. Általános Indokolás a 2014. évi költségvetési terv kialakításához A módosított 2011. évi CXCV. törvény 24 -a alapján a 2014. évi költségvetési

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL ELİTERJESZTÉS LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ Tisztelt Képviselıtestület! ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS Jogszabályi környezet bemutatása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR 12-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR 12-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 polg.hiv@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2015. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2015. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2015. évi költségvetési

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

A helyi önkormányzatok 2013. évi feladatai és finanszírozási rendszere

A helyi önkormányzatok 2013. évi feladatai és finanszírozási rendszere A helyi önkormányzatok 2013. évi feladatai és finanszírozási rendszere Helyi önkormányzatok száma, lakosságszáma 2012. január 1-jén Helyi önkormányzatok Önkormányzatok száma (db) Önkormányzatok lakosságszáma

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E l ő t e r j e s z t é s Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-Testület 2014. április 28-én tartandó nyilvános ülésére 4. Napirendi pont: Tárgy: A Tápiógyörgye

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 25-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 25-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 25-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó...2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...3

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/60-1/2014/I. Üi.: Juhászné Kérdő Edina Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Makó város önkormányzata

Részletesebben

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2012.novemberében

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2012.novemberében Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2012.novemberében Szentes Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012.

Részletesebben

Iktatószám: 3/22-10/1/2015 Tárgy: Aszófő Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének ELŐTERJESZTÉS

Iktatószám: 3/22-10/1/2015 Tárgy: Aszófő Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének ELŐTERJESZTÉS Iktatószám: 3/22-10/1/2015 Tárgy: Aszófő Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének második fordulós tárgyalása és elfogadása ELŐTERJESZTÉS Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015.03.02-i

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 5/2014. (II.18.) sz. rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 5/2014. (II.18.) sz. rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 5/2014. (II.18.) sz. rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

E L Ő T E R J E S Z T É S MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Mágocs Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Tisztelt Képviselő-testület! A különféle jogszabályok, iránymutatások a költségvetési tervezésnél

Részletesebben

Jegyző: Tisztelt Képviselő-testület!

Jegyző: Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés munkaterv szerinti ülésre nyílt Nagykovácsi, 2011. november 24. Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester. Előadó: Hársvölgyiné Kamarás Zita pü.csopv.. Melléklet: Intézményi tervezetek Véleményezi:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 5-i ülésére. Tárgy: Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési rendelete

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 5-i ülésére. Tárgy: Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési rendelete Érintett osztályvezető Gazdálkodási osztályvezető Szervezés aláírás dátum Jegyző Polgármester Előterjesztés száma: /2015. Előterjesztő: Gromon István polgármester Előterjesztést készítette: Schauer Andrea

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 16/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Tárgy: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának

Részletesebben

Előterjesztés. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. november 28-i ülésére Szentes város 2009. évi költségvetési koncepciójáról

Előterjesztés. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. november 28-i ülésére Szentes város 2009. évi költségvetési koncepciójáról Szentes Város Önkormányzata SZENTES VÁROS 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA KÉSZÜLT: 2008. NOVEMBER HÓNAPBAN 2 SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERE Előterjesztés Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Készült Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda 2014. januárjában Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér

Részletesebben