SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER"

Átírás

1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, november 19. Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit mb. jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület december havi ülésére Tárgy: Siófok Város Önkormányzatának évi költségvetési koncepciója Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester Tárgyalja: A Képviselő-testület bizottságai

2 Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló évi CXCV. Törvény módosítása következtében az önkormányzatoknak nem szükséges a következő évi tervezéshez kapcsolódóan költségvetési koncepciót megalkotniuk. Siófok Város Önkormányzata a régi gyakorlat szerint a beterjesztett T/1794 sz. tv javaslat figyelembevételével elkészítette költségvetési koncepcióját. A polgármester változatlanul a költségvetési koncepció tervezetéről a helyi önkormányzatnál működő bizottságok véleményét a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint kikéri, és azt a költségvetési koncepció tervezetéhez csatolja. A pénzügyi bizottságnak a költségvetési koncepció tervezetének egészéről véleményt kell alkotnia. A költségvetési koncepció tervezetét a képviselő-testület a bizottságok véleményével együtt megtárgyalja, és határozatot hoz a költségvetés-készítés további munkálatairól. A Költségvetési koncepciónak az elképzelések megfogalmazását és az elérni kívánt célok meghatározását célszerű tartalmaznia azzal a céllal, hogy a jövő évi költségvetés kialakításához szükséges alapelvek, valamint a főbb célkitűzések meghatározásra kerüljenek. A koncepció elfogadását követően részleteiben is folytatódhat a költségvetési rendelet előkészítése és ehhez szükséges, hogy a stratégiai döntések már a költségvetés évét megelőzően megtörténjenek évi koncepciót meghatározó alapelvek keretek: Gazdálkodásunk pénzügyi kereteit továbbra is döntően a feladat finanszírozási rendszer, és a saját bevételeink meghatározó eleme a helyi adóbevételek nagysága határozzák meg évben az önkormányzatok finanszírozása alapjaiban nem tér el a 2014-ban alkalmazott feladatalapú forrásallokációtól, mely négy fő területre összpontosít: az általános működtetés, köznevelési (óvodához) kapcsolódó támogatás, a szociális és gyermekjóléti, valamint a kulturális feladatok támogatása. A köznevelési ágazatban az önkormányzatok fő feladata továbbra is az óvodai ellátás, a korai fejlesztés érdekében szeptemberétől 3 éves kortól kötelező lesz az óvoda, amelyhez a központi költségvetés több elemű támogatással járul hozzá: - a jogszabályi előírások alkalmazásával biztosítja az óvodapedagógusok illetményét igazodva az Országgyűlés által elfogadott, és bevezetésre került pedagógusi életpálya előmeneteli rendszer többletköltségeihez. Figyelembe veszi továbbá a köznevelési törvény óvodai nevelésszervezési paramétereit (csoport átlaglétszám, foglalkozási időkeret, gyerekekkel töltendő kötött idő stb.), valamint a kereseteket meghatározó törvények kötelezően elismerendő elemeit; emellett a évben is kötött felhasználású támogatás illeti meg az óvodát fenntartó önkormányzatokat az óvodai nevelést biztosító eszközök és felszerelések beszerzéséhez, a feladatellátásra szolgáló épület folyamatos működtetéséhez.

3 Továbbra is önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés, amelyhez a feladat ellátáshoz kötött felhasználású támogatás illeti meg a gyermekétkeztetés egyes kiadásaihoz a települési önkormányzatokat. A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben az önkormányzatok szerepe alapvetően továbbra is a pénzbeli ellátások, illetve az alapellátások biztosítása. Az önkormányzatok kulturális feladatainak ezen belül a kulturális javak védelme, a muzeális intézmények, a közművelődés és a nyilvános könyvtári ellátás biztosításához a központi költségvetés a évben is önálló előirányzaton biztosít támogatást. Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét továbbra is a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás stb.) teszik ki. E helyi közügyek ellátását a költségvetés a évben is az általános működési támogatások címen támogatja, melynek keretében az önkormányzati hivatalfenntartásához és a településüzemeltetés költségeihez járul hozzá a központi költségvetés. Az önkormányzatokat megillető egyes költségvetési támogatásokat csökkenti az ún. beszámítás,a 2013.évi iparűzési adóalap és a település egy lakosra jutó adóerő képessége alapján az előző évinél várhatóan differenciáltabb mértékben. A helyi adókból származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzatok saját bevétele marad, és helyben járul hozzá a feladatokhoz. A gépjárműadó megosztás szabályaiban sem lesz változás, a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40 % marad helyben és továbbra is 60 % kerül központosításra. Siófok Város gazdálkodása és feladatainak rangsorolása szempontjából ben is nagyon fontos az intézményrendszer és a városüzemeltetés működőképességének a takarékossági szempontok figyelembevételével történő megőrzése évben is lényeges célkitűzés a pályázati lehetőségek figyelemmel kisérése, és a lehetőségek kihasználása. Az önkormányzat fejlesztési céljainak meghatározását, az erre irányuló döntések meghozatalát alapvetően a fejlesztési források rendelkezésre állása a megpályázható, és elnyert támogatások határozzák meg annál is inkább, mert jelentősebb bevétel növekedést önerőből a jövő évben sem lehet elérni, az önkormányzatokat pedig szigorú gazdálkodásra kényszeríti a jelen gazdasági helyzet. A évi tervezés során figyelembe kell venni a folyamatban lévő beruházásokat, a korábbi képviselőtestületi döntéseken alapuló elkötelezettségeket és számba kell venni a konkrétan tervezhető fejlesztési bevételeket és ezután lehet meghatározni a költségvetésben a fejlesztési célok megvalósításának sorrendjét. Fel kell mérni az intézményeknél a már nem halogatható szükségessé vált felújításokat és azok várható kiadásainak ismeretében a rendelkezésre álló forrásaink függvényében megvalósításukkal számolni kell a költségvetés készítése során. A 2015 évi tervezés során törekedni kell arra, hogy a költségvetés működési többlettel zárjon, ami a pályázati önrészek egyik fedezete lehet. Fontos az Önkormányzat forgalomképes ingatlanjainak aktuális felülvizsgálata, az arra kijelölt ingatlanok értékesítésével, hasznosításával a továbbiakban is foglalkozni kell.

4 A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatok prioritását biztosítani kell. Önként vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételéből megteremthető. Az önként vállalt feladat kiadásainak finanszírozása a kötelező önkormányzati feladat ellátását nem veszélyeztetheti. Az önkormányzat létrehozta a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatalt Balatonvilágos és Siójut Önkormányzatokkal, melynél 132 fő az engedélyezett létszám, évben lényegesebb személyi változást nem tervezünk. Az önkormányzatnál és intézményeinél az engedélyezett összes közalkalmazotti létszám 450 fő, plusz 95 fő a közfoglalkoztatott. Minden intézménynél, illetve gazdálkodó szervezetnél törekedni kell a takarékos gazdálkodásra, különösen nagy gondot kell fordítani a legnagyobb összeget kitevő személyi jellegű kiadások jogszabályi előírásoknak megfelelő tervezésére, és a költségvetési javaslatok szakmai és pénzügyi felülvizsgálatára. Bevételek Siófok Város Önkormányzatának pénzügyi lehetőségét továbbra is a központi költségvetésből való részesedése, annak nagysága határozza meg. A tényleges támogatási összeg a most ismert törvény javaslat alapján a várható módosítások következtében pontosan még nem számszerűsíthető,de a támogatási elvek ismeretében már megállapítható,hogy a támogatás hozzávetőleg a évi nagyságrend közelében marad.a normatívák eddig sem nyújtottak teljes fedezetet a végzett feladatokra,azt más önkormányzati bevételi forrásból, mint pl. helyi adó egészítettük ki. Működési bevételeink között ezért is kiemelt jelentőségű a mintegy 3 milliárd Ft összegű helyi adóbevétel. Új adónem bevezetését, adóemelést, 2015-ben a lakosság teherbíró képességét figyelembe véve a képviselő- testület nem tervez. Adóbevételeink növelése érdekében törekedni kell az adóhátralékok feltárására, és az adókintlévőségeink csökkentése érdekében tovább kell folytatni a következetes végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet. A saját bevételek (bérleti és térítési díjait) felül kell vizsgálni, amennyiben indokolt azokat emelni (korrigálni) kell. Próbálkozni kell továbbra is az arra kijelölt ingatlanok értékesítésével és számolni kell az eladás folytán elérhető bevétellel. Kiadások A költségvetés előkészítésekor a jogszabályon, szerződésen, megállapodáson alapuló kiadások elsődlegességét biztosítani kell. Figyelembe kell venni továbbá a hatályos törvényekből és rendeletekből, határozatokból adódó feladatokat. Működési kiadásoknál valamennyi területen jól átgondolt, de reális a szükségletek (foglalkoztatáspolitikai célokhoz igazodó személyi juttatások és kötelező valamint állami feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások, ezen túl az önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások) meghatározásakor a takarékos és hatékony gazdálkodás elvét érvényre kell juttatni. A költségek vonatkozásában a szükséges és reális fedezetet biztosítani kell a tervezés során. A végleges költségvetési rendelet tervezet kidolgozása során keresni kell a bevételek növelésének és a kiadások optimális hasznosulásának lehetőségét.

5 Az Önkormányzat a KÖH és az Intézményi költségvetések is majd a koncepcióban foglaltak alapján kerüljenek kidolgozásra figyelembe véve a számszerűsítések során a jogszabályi változásokat és a rendelkezésre álló források nagyságát. Siófok Város Önkormányzata a közfoglalkoztatás esetében is törekszik minden pályázati lehetőség kihasználására. Továbbra is figyelni kell a Munkaügyi Központ által kiírt foglalkoztatást segítő pályázatok minél szélesebb körű kihasználására. A közfoglalkoztatási programok azontúl, hogy növelik városunk lakosságának foglalkoztatási arányát értékteremtő erővel is bírnak. A költségvetésben a nem várt kiadások finanszírozhatósága érdekében általános tartalékot kell képezni. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a évi költségvetési koncepció megvitatására, a tervezett intézkedéseket megtárgyalva, a határozati javaslat elfogadásával járuljon hozzá a évi költségvetés tervezési munkáinak folytatásához. HATÁROZATI JAVASLAT: Siófok Város Képviselő-testülete megtárgyalta és az alábbiak szerint elfogadja a város évi költségvetési koncepcióját, mint a költségvetés kidolgozásának alapját. 1. A költségvetési terv összeállításánál alapvető szempont a pénzügyi egyensúly megteremtése. 2. Működési célú költségvetési hiány nem tervezhető. 3. A végleges költségvetés a várható 2015 évi kiadásokon és bevételeken túl minden előző évről áthúzódó költséget és bevételt is tartalmazzon. 4. A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatok prioritását biztosítani kell. Önként vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételéből megteremthető. Az önként vállalt feladat kiadásainak finanszírozása a kötelező önkormányzati feladat ellátását nem veszélyeztetheti 5. A pályázati lehetőségeket figyelemmel kell kísérni, és törekedni kell a céljainkkal összhangban lévő pályázatok által megnyerhető források kihasználására.

6 6. Az Önkormányzat forgalomképes ingatlanjainak felülvizsgálata, az arra kijelölt ingatlanok értékesítésének, hasznosításának megvalósítása. 7. Újabb beruházási és felújítási kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő, több éves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását. 8. Az adókintlévőségek csökkentése érdekében tovább kell folytatni a következetes végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet. 9. A szolgáltatások bevételeinek felülvizsgálata, amennyiben szükséges a bérleti és térítési díjakat korrigálni kell. 10. Működési kiadások (foglalkoztatáspolitikai célokhoz igazodó személyi juttatások és kötelező, valamint állami feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások, ezen túl az önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások) meghatározásakor a takarékos és hatékony gazdálkodás elvét érvényre kell juttatni. A költségek vonatkozásában viszont a szükséges és reális fedezetet biztosítani kell a tervezés során. Az intézmények költségvetési előirányzatait az intézményvezetőkkel történő egyeztetés útján kell kialakítani. 11. A költségvetés előkészítésekor a jogszabályon, szerződésen, megállapodáson alapuló kiadások elsődlegességét biztosítani kell. 14. Törekedni kell a közfoglalkoztatás estében is a pályázati lehetőségek kihasználására. 15. A költségvetésben a nem várt kiadások finanszírozhatósága érdekében általános tartalékot kell képezni. Felelős: Dr. Lengyel Róbert polgármester Határidő : értelem szerint a évi költségvetés készítése során Siófok, november 19. Dr. Lengyel Róbert polgármester

Iktatószám: 3/46-11/2/2013. Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása ELŐTERJESZTÉS

Iktatószám: 3/46-11/2/2013. Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása ELŐTERJESZTÉS Iktatószám: 3/46-11/2/2013. Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása ELŐTERJESZTÉS Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 30-i ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

Általános Indokolás. a 2014. évi költségvetési terv kialakításához

Általános Indokolás. a 2014. évi költségvetési terv kialakításához Berhida Város Önkormányzata 8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3. Általános Indokolás a 2014. évi költségvetési terv kialakításához A módosított 2011. évi CXCV. törvény 24 -a alapján a 2014. évi költségvetési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. november 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. november 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. november 27-i ülésére Tárgy: Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési koncepciójára Előterjesztő: Tóth József polgármester Készítette: Dr.

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013-2015. évi költségvetésének koncepciója

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013-2015. évi költségvetésének koncepciója Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013-2015. évi költségvetésének koncepciója B e v e z e t é s... 3 I. A K O R M Á N Y Z A T G A Z D A S Á G P O L I T I K Á J Á N A K F Ő V O N Á S A I 2 0 1 3.

Részletesebben

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2012.novemberében

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2012.novemberében Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2012.novemberében Szentes Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012.

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Tisztelt Képviselő Testület! Az államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. törvény 24. -ában foglaltak alapján Hajdúhadház Város

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Javasolnám, lehet kicsit szokatlan, de olyan körülmények merültek fel, melyek indokolttá teszik a rendelet módosítását.

JEGYZŐKÖNYV. Javasolnám, lehet kicsit szokatlan, de olyan körülmények merültek fel, melyek indokolttá teszik a rendelet módosítását. Iktatószám: 705-6/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. napján 14:30 órakor, a Polgármesteri Hivatalban (8123 Soponya, Petőfi S. u. 32.) tartott,

Részletesebben

Előterjesztés. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. november 28-i ülésére Szentes város 2009. évi költségvetési koncepciójáról

Előterjesztés. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. november 28-i ülésére Szentes város 2009. évi költségvetési koncepciójáról Szentes Város Önkormányzata SZENTES VÁROS 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA KÉSZÜLT: 2008. NOVEMBER HÓNAPBAN 2 SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERE Előterjesztés Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétő l 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 6601 Szentes, Pf. 58, tel.: 63/510-300

Szentes Város Polgármesterétő l 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 6601 Szentes, Pf. 58, tel.: 63/510-300 Szentes Város Polgármesterétő l 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 6601 Szentes, Pf. 58, tel.: 63/510-300 02-19846-3/2003. Előterjesztés Szentes Város Önkormányzatának 2004. évi KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJÁRÓL

Részletesebben

6. NAPIREND ÜGYIRATSZÁM 2355-1/2011. Lesenceistvánd Község Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója

6. NAPIREND ÜGYIRATSZÁM 2355-1/2011. Lesenceistvánd Község Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója 6. NAPIREND ÜGYIRATSZÁM 2355-1/2011 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2011. november 30-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Meghívottak: Előterjesztést látta: Lesenceistvánd Község Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1. Tard Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése

JEGYZŐKÖNYV. 1. Tard Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése JEGYZŐKÖNYV Száma:./2014 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. március 5.-én 17,30 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

MEZŐHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2014.(III.1.) önkormányzati számú rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről

MEZŐHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2014.(III.1.) önkormányzati számú rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről MEZŐHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2014.(III.1.) önkormányzati számú rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről A Mezőhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. (1)

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. december 17-i ülésére

Részletesebben

~+"?oín OFX 1.,...»»»"««"» «

~+?oín OFX 1.,...»»»««» « Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése ~+"?oín OFX 1 Budapest,.,...»»»"««"» «Tárgy: Javaslat az Önkormányzat

Részletesebben

Jegyző: Tisztelt Képviselő-testület!

Jegyző: Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés munkaterv szerinti ülésre nyílt Nagykovácsi, 2011. november 24. Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester. Előadó: Hársvölgyiné Kamarás Zita pü.csopv.. Melléklet: Intézményi tervezetek Véleményezi:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 25-én megtartott üléséről. Az

Részletesebben

Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918

Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918 Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918 Szám: 1-225/ 2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges

Részletesebben

G lt.9. szám ú előterjesztés

G lt.9. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere G lt.9. szám ú előterjesztés I. Tartalmi összefoglaló Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. december 9-i ülésére

Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. december 9-i ülésére ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 9-i ülésére Tárgy: Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója, valamint a 2010. évi költségvetés ¾ éves

Részletesebben

Iktatószám: 3/22-10/1/2015 Tárgy: Aszófő Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének ELŐTERJESZTÉS

Iktatószám: 3/22-10/1/2015 Tárgy: Aszófő Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének ELŐTERJESZTÉS Iktatószám: 3/22-10/1/2015 Tárgy: Aszófő Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének második fordulós tárgyalása és elfogadása ELŐTERJESZTÉS Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015.03.02-i

Részletesebben

Az Áht. 71.. szerint, a jegyző által elkészített rendelettervezetet a polgármester február 15-éig terjeszti a Képviselő-testület elé.

Az Áht. 71.. szerint, a jegyző által elkészített rendelettervezetet a polgármester február 15-éig terjeszti a Képviselő-testület elé. Tisztelt Képviselő-testület! Balassagyarmat Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési rendelettervezete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban Áht.) 71.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 16/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Tárgy: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/20-12/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Készült Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda 2014. januárjában Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér

Részletesebben

Napirendi pontok tárgyalása

Napirendi pontok tárgyalása Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2012. november 30-án (pénteken) 17,00 órakor megtartott közmeghallgatásról. Az ülés helye: Soós Imre Kulturális

Részletesebben

a 2015. évi költségvetéséről

a 2015. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.06.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének megalkotása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 25-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 25-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 25-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó...2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...3

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselő- testületnek - Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére 13. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére Tárgy: Beszámoló az Állami Számvevőszék vizsgálata alapján

Részletesebben