A 266-2/ ügyiratszámú Hatósági szerzıdésben rögzített negyedéves beszámolónkat a fent megjelölt idıszakra az alábbiakban foglaljuk össze:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 266-2/2009-5400 ügyiratszámú Hatósági szerzıdésben rögzített negyedéves beszámolónkat a fent megjelölt idıszakra az alábbiakban foglaljuk össze:"

Átírás

1 A 266-2/ ügyiratszámú Hatósági szerzıdésben rögzített negyedéves beszámolónkat a fent megjelölt idıszakra az alábbiakban foglaljuk össze: Bevezetı gondolatok A programterv a tervezetthez képest - a decemberében bekövetkezett változások miatt - különbözı forrásokból valósult meg, így a program március 1-én indulhatott. A változások nyomán a programunk csatlakozott az Út a munkához programsorozat Dél- Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ által szervezett rendezvényeihez. Ezen körülmények indokolták a szociális- és mentális szolgáltatás igénybevételét, valamint a programterv módosítási kérelem benyújtását. A koordinációval kapcsolatos feladatok A DIÓFA Konzorciumban tag a DDRFK. A programba kerülésük oka, hogy a Herbal- NETWORK gyógynövény programot a Sorsfordító-Sorsformáló projekt részeként fogják továbbszervezni, felépítve a gyógynövényes vonalat. Különbözı problémák miatt a feladat megoldását csak részben tudták volna vállalni, amit a program sikeres lebonyolítása érdekében nem tudtunk elfogadni. (nem vettek részt az Út a munkához programsorozatban, nem vállalták a Baranya megyei koordinátori feladatokat, csak a gyógynövény programot kívánták vinni, amelyhez viszont nem rendelkeztek felvevı piaccal, csak irodai munkát vállaltak volna). A DDRFK a program indítása elıtt vállalta, hogy a Somogy megyei koordinátort is biztosítja, melybıl a tárgyalások alapján nem lett semmi, ezért a koordinációról két megyére vonatkozóan gondoskodnunk kellett. Megjegyezzük, hogy az I. negyedévben a program megvalósítását ezek a körülmények nem befolyásolták, mivel a feladatokat emiatt más személyekkel láttuk el. Az Út a munkához programsorozat nagy segítséget nyújtott abban, hogy a programot megismertessük a rendezvény résztvevıivel, így nem a koordinátoroknak kellette a térséget járniuk, hanem az érintettek jöttek házhoz. A tényleges koordinációt ellátó személyek Vezetı koordinátor Nagy Ferenc, aki egyéni vállalkozóként látja el a feladatot, illetve fogja össze a másik két koordinátor munkáját. Korábbi szakmai tapasztalatai alapján Tolna megye a mőködési területe, de ebben az idıszakban Somogy, és Baranya megyében is végzett munkát, amelyrıl részünkre megfelelı szakmai beszámolót készített. Az I. negyedévben a fı hangsúly a kiválasztáson túl a sikeres programindítás volt. Nagy Ferenc vezetı koordinátorként részt vett 8 alkalommal az Út a munkához program rendezvényein, valamint a konzorcium által szervezett, Tengelicen megtartott összefoglaló záró rendezvényen. Nagy Ferencet mindkét kistérségben ismerik, munkáját tanácsait elfogadják. Személyesen ismeri a megvalósításban érintett önkormányzatok vezetıit, valamint a bonyhádi kistérségben az érintett foglalkoztatókat.

2 Petrovics Zoltán a Somogy megyei koordinátor. Fıállásban a Szekszárdi NÖVÉNY Zrt. alkalmazottja. Szekszárdon mőködı mezıgazdasági input anyagokat értékesítı kiskereskedelmi egység (Agrobázis) vezetıje. Ebben a minıségében Tolna-Baranya- Somogy, illetve Fejér megyei gazdálkodókkal ápol szoros kapcsolatokat. Így jutott el többek között Nemesdédre is, ahol formálódik a következı programciklus egyik lehetséges helyszíne. Közremőködésével valósult meg a nagy alkaloid tartalmú ipari mák termesztése, 7 különbözı helyszínen. Ennek kapcsán kiváló kapcsolatokat épített ki a Gógynövény Kutató Intézet munkatársaival. Tervek között szerepel, hogy a következı ciklusra pontos ajánlattal keresik fel az érintetteket. Nagy Kamilla a Baranya megyei koordinátor, aki nappali tagozatos felsıfokú tanulmányait befejezte és jelenleg diplomamunkájára készül. Édesapjával Nagy Ferenc vezetıkoordinátorral közösen már korábban is rendszeresen látogatta a Tolna megyei helyszíneket, így kézenfekvı volt, hogy a programmal kapcsolatos megfelelı ismeretekkel rendelkezik, és kiegészítette édesapja munkáját. A program során a koordinációs munkák mellett a program marketing feladataiban is segítségünkre van. Az elmúlt negyedévben több Baranya megyei helyszínt is felkeresett. Mentorálással kapcsolatos feladatok Ezen feladatokat az EG-VÉD Egészségügyi Szolgáltató Bt. két fıállású alternatív munkaerı piaci munkában jártas alkalmazottja Dr. Hangayné Paksi Éva és Nagyné Vass Györgyi látja el Az EG-VÉD Bt-vel kötött munkaszerzıdéseket mellékeltük. A mentorok a feladatokat szerzıdés alapján látták el az elmúlt idıszakban, melyre vonatkozóan mellékeltük a részletes Összefoglaló jelentésüket. A beszámolás idıszakában elkészítettek egy a pszicho-szociális gondozást elıkészítı felmérést. Ez részletesen tartalmazza és elemzi a két kistérségben érintett munkavállalók foglalkoztathatóságát befolyásoló tényezıket. Valamint kellı alapot teremt arra vonatkozóan, hogy az egyéni mentorálási feladatokat ellássák. Folyamatos kapcsolatot tartanak a konzorcium tagjaival, a munkaügyi kirendeltségek munkatársaival, illetve a foglalkoztatással érintett szervezetekkel, személyekkel. A képzéssel kapcsolatos feladatok A program évi megvalósításának leghangsúlyosabb elemét a DASZK látja el, a Bonyhádi és a Tamási kistérségben, speciális gyakorlat-orientált gyümölcstermelı képzés keretében. A hallgatók a képzés során tankönyveket, füzetet és munkaruhát kaptak. A képzés elemeit úgy alakították ki, hogy a programban résztvevık - lehetıség szerint -a gyümölcstermesztés minden területén elméleti- és gyakorlati tapasztalatokat is szerezzenek. Az elmélet és a gyakorlat úgy váltja egymást, ahogy a gyümölcsösök ápolása megköveteli. Tekintettel arra, hogy a jelenlegi képzıhelyek a következı évben foglalkoztatóként lépnek fel, ezért a képzési tervben maximálisan figyelembe vették az általuk megfogalmazott kéréseket. A gyümölcsösök metszésének idıszakában mindkét kistérségben szaktanácsadó bevonására került sor. Elmondható, hogy a résztvevık szeretnék teljesíteni a követelményeket, de ennek megvalósításához szükséges a mentori munka. A részletes képzési beszámoló összefoglaló részét beszámolónkhoz mellékeljük, amely tartalmazza mindkét kistérségre vonatkozó részletes statisztikát, a képzési mutatók figyelembe vételével. 2

3 A gyakornoki képzés feladatai A program során a 8 fı fiatal gyakornok foglalkoztatása és munkába állítása folyamatosan zajlik március 1-tıl 1 fı, március 11-tıl 3 fı, május 1-tıl 1 fı gyakornok kezdte meg munkáját. A gyakornoki program során 4 fı munkavállalót a következı területeken és témákban juttatja ismeretekhez a munkáltató: növényvédı szer gyártók és termékeik megismerése vetımag elıállítók és termékeik megismerése árajánlat készítés (növényvédı szer, vetımag) alapvetı irodai munkahelyi tapasztalatok megszerzése (hivatalos levelezés, irodatechnika, iktatás, minıségbiztosítás stb.) kiadványok szerkesztése (szezonhoz igazodó technológiai kiadványok) Profit komplex ügyviteli program alkalmazása, használata rendezvények szervezése TERKA (Termény kerekasztal) rendezvények szervezése partnerek látogatása, tárgyalástechnika AGROBÁZIS kiskereskedelem mőködése, raktározás, szállítmányozás energia növények termesztése, betakarítása, hasznosítása gyümölcsfelvásárlás, tárolás, értékesítés gyümölcstelepítés régi ártéri fajták megismerése terményfelvásárlás és értékesítés termény átmeneti raktározás mezıgazdasági szaklap szerkesztése, kiadása AGROFÓRUM BIOENERGIA szaklap kiadása, elıfizetıi adatbázis kezelés gyümölcslégyártás (technológia és értékesítés) pályázatfigyelés, pályázatírás A feladatok ellátásához szükséges irodatechnikai eszközöket - szükség esetén gépjármővet és mobiltelefont - a Szekszárdi NÖVÉNY Zrt. biztosítja. További 1 fı gyakornok - a fent jelzetteken túlmenıen, tekintettel a szakmai végzettségére - kiemelt tapasztalatokat szerezhet a szılészet-borászat területén. Megvalósult rendezvények A DDRMK által szervezett Út a munkához programsorozat. 8 alkalommal vettünk részt a Munkaügyi Központ szervezésében megvalósuló Út a munkához program rendezvénysorozatán, ahol bemutattuk a Sorsfordító-Sorsformáló programot, és begyőjtöttük azokat az információkat, amelyek a következı programidıszak megvalósításához potenciális helyszínként számításba jöhetnek. Rendkívül hasznos volt a rendezvénysorozat, mert felgyorsította és megkönnyítette a program bemutatását, így rövid idı alatt sok potenciális partner részére sikerült bemutatni terveinket illetve az eddig megvalósult programszakaszt. 3

4 Saját rendezvények A programsorozat záró eseményét Tengelicen a Hotel Orchideában tartottuk április 24- én. A meghívottak köre szinte azonos volt az Út a munkához program rendezvényein megjelent érdeklıdıkkel. Ezáltal biztosított volt, hogy azok jönnek el, akiknek az elızı rendezvényeken hallottak felkeltették az érdeklıdésüket és gondolkodnak hasonló programok indításán. A záró rendezvényen elıadó-vendégünk volt Dr. Németh Tamás, az MTA fıtitkára. Elıadásában kitért, hogy mennyire fontosak az ilyen jellegő programok, és felhívta a figyelmet arra, hogy a következı idıszakban felértékelıdik hazánkban a mezıgazdaság jelentısége. A program további mőködtetésével kapcsolatban segítséget ígért számunkra. A 10 tervezett rendezvénybıl 9 megvalósult, és 1 rendezvény megszervezését a következı elszámolási idıszakban tervezzük. Összefoglaló megállapítások A program a kezdeti nehézségek ellenére március 1-vel elindult. Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik elkötelezetten támogatták a program indítását, néha a lehetetlennek tőnı körülmények között is. Kiemelten megköszönjük az érintet munkaügyi kirendeltségek, illetve polgármesterek munkáját, hiszen e nélkül a program sikere nem biztosítható. Be kell vallani, hogy az elsı három hónap számunkra is okozott nehézségeket, elsısorban a koordinátori munka pontos biztosítása érdekében. Véleményünk szerint a következı három hónap már nyugodtabb körülményeket biztosít a program mőködtetésére. Az elkövetkezendı 3 hónapban további 3 fı gyakornok felvételét tervezzük. Számukra a megfelelı gyakorlati hely kiválasztása és elıkészítése folyamatban van. Tervezzük, hogy az alapismeretek elsajátítása után a gyakorlati helyszínekre is kilátogatnak, és tervezzük, hogy a következı idıszakban a szakmai munkát, a gyakorlatban jártas kollégák segítségével ismerjék meg. Fontos feladatunk megismerni azokat az igényeket, amelyek az elmúlt idıszakban a gyakorlatban kerültek felszínre. Erre kiváló alkalom volt Tamásiban a Munkaügyi Kirendeltségen tartott szakmai munkaértekezlet. A következı programok indításához szemléletváltásra lenne szükség. A gazdasági válság okozta hatások indokolják, hogy a mezıgazdaság a jövıben nagyobb szerephez juthat. A szemléletváltáson túl jogszabályi módosításokra is szükség lenne. Célunk, hogy erre vonatkozóan konkrét elképzeléseket tárjunk a döntéshozók elé a program kapcsán szerzett információink és tudásunk alapján. Szekszárd, június 8. Mojzer Judit Szekszárdi Agrokonzult Kft. 4

5 5

A munkahelyteremtés új útja a Dél- Dunántúlon: a Sorsfordító Sorsformáló munkaerőpiaci program

A munkahelyteremtés új útja a Dél- Dunántúlon: a Sorsfordító Sorsformáló munkaerőpiaci program A HÉTFA CSOPORT TAGJA A munkahelyteremtés új útja a Dél- Dunántúlon: a Sorsfordító Sorsformáló munkaerőpiaci program Áttekintő elemzés A Helyi Kezdeményezésű Gazdaságfejlesztési Programok Értékelése című

Részletesebben

SORSFORDÍTÓ - SORSFORMÁLÓ regionális munkaerő-piaci program PROGRAMTERV 2. sz. módosítás

SORSFORDÍTÓ - SORSFORMÁLÓ regionális munkaerő-piaci program PROGRAMTERV 2. sz. módosítás SORSFORDÍTÓ - SORSFORMÁLÓ regionális munkaerő-piaci program PROGRAMTERV 2. sz. módosítás Pécs, 2010. március 1. Dr. Brebán Valéria főigazgató A programterv módosításának oka A programterv módosítására

Részletesebben

3. A munkahelyteremtés új útja a Dél-Dunántúlon A Sorsfordító sorsformáló munkaerő-piaci program

3. A munkahelyteremtés új útja a Dél-Dunántúlon A Sorsfordító sorsformáló munkaerő-piaci program 3. A munkahelyteremtés új útja a Dél-Dunántúlon A Sorsfordító sorsformáló munkaerő-piaci program Kabai Gergely Bevezetés A rendszerváltás óta eltelt időszakban a társadalom gazdasági és szociális állapotában

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u.45. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: ddrfk@axelero..hu www.ddrfk.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u.45. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: ddrfk@axelero..hu www.ddrfk. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u.45. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: ddrfk@axelero..hu www.ddrfk.hu A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Közhasznú

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 7100 Szekszárd, Tartsay u. 10. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Tárgy: Elıadó:

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

Esettanulmány egy civil szervezet intézményének infrastrukturális fejlesztésérıl

Esettanulmány egy civil szervezet intézményének infrastrukturális fejlesztésérıl Esettanulmány egy civil szervezet intézményének infrastrukturális fejlesztésérıl 1 A projekttel kapcsolatos alapinformációk összefoglalása 1.1 A projekt fıbb ismérvei Pályázó: autistákat ellátó és foglalkoztató

Részletesebben

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere. - 4. háttértanulmány -

A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere. - 4. háttértanulmány - A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere - 4. háttértanulmány - 1 Szerzők: Prókai Orsolya szakmai vezető Erdős Judit Szerepi Anna Erika A háttértanulmány a TÁMOP 5.3.8-11/A1-2012-0001

Részletesebben

63. számú elıterjesztés. a 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának

63. számú elıterjesztés. a 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 63. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2011. május 12-én, 14-órakor megtartandó ülésére a 2010. évi gyermekjóléti

Részletesebben

Kutatási zárótanulmány. Készítette: Erdıs Judit Prókai Orsolya Juhász Attila. Debrecen, 2008. január

Kutatási zárótanulmány. Készítette: Erdıs Judit Prókai Orsolya Juhász Attila. Debrecen, 2008. január A megváltozott munkaképességő munkavállalókat foglalkoztató akkreditált szervezetek vizsgálata avagy Ha valaki fogyatékos Magyarországon, azt el kell dugni? Kutatási zárótanulmány Készítette: Erdıs Judit

Részletesebben

Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok regionális együttmőködési lehetıségei

Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok regionális együttmőködési lehetıségei Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok regionális együttmőködési lehetıségei Szakértıi konferencia A konferencia szervezıi: Interregio Forum Egyesület, és A Budapesti Corvinus Egyetem Széchenyi István

Részletesebben

64. számú elıterjesztés. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának

64. számú elıterjesztés. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 64. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2012. május 24-én, 14-órakor megtartandó ülésére a 2011. évi gyermekjóléti

Részletesebben

Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. május 21-i ülésére

Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. május 21-i ülésére Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. május 21-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

Dr. Markó Péter jegyzı. ELİTERJESZTÉS Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2009. április 30-i soros ülésére

Dr. Markó Péter jegyzı. ELİTERJESZTÉS Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2009. április 30-i soros ülésére Keszthely Város Polgármestere 8360, Keszthely, Fı tér 1. Tel.: 83/505-504, Fax.: 83/505-502 Szám: 1/1/57/2009. Napirend:. Törvényességi szempontból kifogást nem emelek. 1 Dr. Markó Péter jegyzı ELİTERJESZTÉS

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Képviselıtestület 2006. december 13-i ülésére. Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata

ELİTERJESZTÉS A Képviselıtestület 2006. december 13-i ülésére. Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata ELİTERJESZTÉS A Képviselıtestület 2006. december 13-i ülésére Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Tisztelt Képviselıtestület! A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Részletesebben

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013. Az ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA akkreditációs jelentése

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013. Az ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 Harmadik akkreditációs értékelés Az ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA akkreditációs jelentése a 2013/8/IX/1. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2013. szeptember 27. Elızı

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ALELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére Tárgy: Közoktatási intézmények igazgatói megbízásának lejárta miatt esedékes vezetıi

Részletesebben

A támogatott szervezet adatai:

A támogatott szervezet adatai: A támogatott szervezet adatai: A pályázó szervezet hivatalos neve: Magyar Kerékpárosklub A pályázó szervezet székhelye: 1137, Bp., Radnóti Miklós u. 29. A szervezet hivatalos képviselıjének / képviselıinek

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. augusztus 2-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. augusztus 2-i ülésére 2. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. augusztus 2-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesteri hivatalának beszámolója a 2009. évben végzett munkájáról, illetve

Részletesebben

A képességek alapján történı diagnosztikai eljárás és protokoll a foglalkozási rehabilitáció területén

A képességek alapján történı diagnosztikai eljárás és protokoll a foglalkozási rehabilitáció területén A képességek alapján történı diagnosztikai eljárás és protokoll a foglalkozási rehabilitáció területén Módszertani kézikönyv 2006 Somogy Megyei Munkaügyi Központ Szociális és Munkaügyi Minisztérium A képességek

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. január 29 - i testületi ülésére a 1. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Kizárólag tájékoztatást szolgáló anyagok

Részletesebben

HEFOP 2.2.1 nyertes pályázatok - pályázati adatlapok elemzése

HEFOP 2.2.1 nyertes pályázatok - pályázati adatlapok elemzése HEFOP 2.2.1 nyertes pályázatok - pályázati adatlapok elemzése Aktuálisan a megvalósítás fázisában lévı projektek és a már megvalósított projektek különbségei Dokumentumelemzés Készült a Revita Alapítvány

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS 2. sz. napirendi pont Tájékoztató a munkaerı-piaci programokról Elıadó: dr. Brebán Valéria fıigazgató PÉCS 2010 EURÓPA KULTURÁLIS FİVÁROSA

Részletesebben

Szerkesztı: Rostásné Pátkai Zsuzsanna 2009. FEBRUÁR. Kiadó: Fıvárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. ISBN 978-963-87965-3-0

Szerkesztı: Rostásné Pátkai Zsuzsanna 2009. FEBRUÁR. Kiadó: Fıvárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. ISBN 978-963-87965-3-0 HÁTRÁNYBÓL ELİNYT! VÁLASZOK A MUNKAERİPIACI (RE)INTEGRÁCIÓ KIHÍVÁSAIRA Szerkesztı: Rostásné Pátkai Zsuzsanna 2009. FEBRUÁR Kiadó: Fıvárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. ISBN 978-963-87965-3-0

Részletesebben

Beszámoló. Mottó: Egy gyermek élete olyan, mint egy papírlap, melyen minden arra járó nyomot hagy. (kínai közmondás)

Beszámoló. Mottó: Egy gyermek élete olyan, mint egy papírlap, melyen minden arra járó nyomot hagy. (kínai közmondás) Beszámoló Mottó: Egy gyermek élete olyan, mint egy papírlap, melyen minden arra járó nyomot hagy. (kínai közmondás) Tárgy: a Dózsa György Általános Iskola 2011. évi gyermekvédelmi beszámolója Készítette:

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ZSÁMBÉKI PREMONTREI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2072 ZSÁMBÉK, PIAC KÖZ 8. ALKALMAZOTTI KÖZÖSSÉG JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA: 2008. április 7. FENNTARTÓI JÓVÁHAGYÁS DÁTUMA: 2008. április

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

A tisztánlátás az élet olyan ajándéka, amely gyakran megkésve érkezik. (Wass Albert)

A tisztánlátás az élet olyan ajándéka, amely gyakran megkésve érkezik. (Wass Albert) BALÁZS LÁSZLÓ A NEMZETKÖZI ÉS NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK ÉS A RENDİRSÉG IDEGENRENDÉSZETI SZAKTERÜLETÉNEK EGYÜTTMŐKÖDÉSE A tisztánlátás az élet olyan ajándéka, amely gyakran megkésve érkezik. (Wass Albert)

Részletesebben

Elıterjesztés. Az elıterjesztést készítette: irodavezetı Sápi Tamás fogalmazó. aljegyzı. Kutasiné Nagy Katalin jegyzı s.k.

Elıterjesztés. Az elıterjesztést készítette: irodavezetı Sápi Tamás fogalmazó. aljegyzı. Kutasiné Nagy Katalin jegyzı s.k. Elıterjesztés 3. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 9-i ülésére Tárgy: Felsılajos Község Gazdasági Programja Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit irodavezetı Sápi Tamás

Részletesebben