LLF22197MP4CR. Návod k použití Használatý utasítás Instrukcja obs³ugi Návod na použitie. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LLF22197MP4CR. Návod k použití Használatý utasítás Instrukcja obs³ugi Návod na použitie. Licensed by Hyundai Corporation, Korea"

Átírás

1 LLF22197MP4CR Návod k použití Használatý utasítás Instrukcja obs³ugi Návod na použitie Licensed by Hyundai Corporation, Korea

2 Obsah P ed zahájením instalace a používání si prosím pe liv p e t te návod k použití. Bezpe nostní informace...1 Za ínáme...3 Upozorn ní, funkce a p íslušenství...3 Vlastnosti...3 Ovládací tla ítka na TV...3 P ipojení napájení...4 Dálkové ovládání...5 P ipojení...6 Menu Prohlíže médií...8 Menu Funkce a vlastnosti...9 Obsluha TV...12 Ovládání seznamu kanál...12 KonÞ gurace Rodi ovského nastavení...12 Elektronický pr vodce programy (EPG)...12 Aktualizace softwaru...12 ešení problém a rady...13 PC vstup typické zobrazovací režimy...14 Podporované formáty souboru pro USB režim...14 Kompatibilita AV a HDMI...14 Bezpe nostní informace VAROVÁNÍ NEBEZPEÈÍ ÚRAZU ELEKT INOU NEOTEVÍRAT UPOZORN NÍ: PRO SNÍŽENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKT INOU NEODSTRA UJTE KRYT (NEBO ZADNÍ ÁST) UVNIT P ÍSTROJE SE NENACHÁZEJÍ ŽÁDNÉ DÍLY, KTERÉ SI M ŽE UŽIVATEL SÁM OPRAVIT. PRO OPRAVU KONTAKTUJTE KVALIFIKOVANÝ SERVIS. Používání vaší TV v extrémních podmínkách m že zp sobit poškození vašeho p ístroje. TV vypojte z elekt iny v p ípad bou ky nebo pokud nebudete TV po delší dobu používat (dovolená).sí ová zástr ka slouží k odpojení TV ze sít, a proto musí z stat snadno p ístupná. Symbol vyk i níku v rovnostranném trojúhelníku má za úkol upozornit uživatele za ízení na p ítomnost d ležitých informací o provozu a údržb v dokumentaci, která je p iložena k za ízení. Poznámka : K obsluze souvisejících funkcí následujte pokyny na obrazovce. UPOZORN NÍ: Tento p ístroj není ur en pro použití osobami (v etn d tí) se sníženými fyzickými, smyslovými i duševními schopnostmi nebo osobami bez zkušeností a znalostí použití krom t ch, nad kterými je dohlíženo nebo kte í jsou navád ni osobou zodpov dnou za jejich bezpe nost. Po všech stranách p ístroje nechte nejmén 10 cm volného prostoru pro ventilaci. Neblokujte v trací otvory. Nepokládejte na naklon né nebo vratké povrchy, TV m že p epadnout. Používejte toto za ízení v pr m rných klimatických podmínkách. Sí ový kabel by m l být snadno p ístupný. Na sí ový kabel nepokládejte nábytek, TV nebo jiné v ci. Poškozený sí ový kabel m že zp sobit požár, nebo elektrický šok. Kabel odpojujte vytažením za zástr ku, nikoli zatažením za kabel. Nikdy nesahejte na sí ový kabel mokrýma rukama, m že to zp sobit zkrat nebo elektrický šok. Nikdy kabel neuzlujte nebo nevažte s jinými kabely. Pokud je kabel poškozený, musí být vym n n kvaliþ kovanou osobou.takovou TV nepoužívejte na vlhkém míst. Nevystavujte TV jakékoli kapalin. Pokud spadne n jaký p edm t nebo kapalina na kryt, vypojte TV ze zásuvky, a p ed dalším použitím nechte zkontrolovat oprávn nou osobou. Nevystavujte p ímému slune nímu svitu ani zdroj m tepla. Neumis ujte TV blízko otev eného ohn a zdroj tepla, jako t eba elektrické topení. Nadm rná hladina zvuku ze sluchátek m že zp sobit ztrátu sluchu. Ujist te se, že žádné zdroje otev eného ohn, jako t eba zapálené sví ky, neleží na povrchu TV. Pokud chcete p ipevnit za ízení na st nu, pro zabrán ní razu je nutno následovat montážní pokyny. N kdy se m že stát, že se na obrazovce objeví n kolik stálých pixel v barv modré, zelené nebo ervené. Toto neovlivní výkon vašeho výrobku. Dbejte na to, abyste nepoškrábali obrazovku nehtem nebo jiným tvrdým p edm tem. P ed išt ním odpojte p ístroj z elektrické zásuvky ve zdi. Používejte m kký, suchý had ík. eština _MB82S_BASIC_[CZ]_4900UK_PVR_DVBT-C_BRONZE30_22197LED_ _ indd :20:30

3 Varování Nebezpe í zran ní elektrickým proudem Upozorn ní: D ležité: Upozorn ní! Nebezpe í vážného poran ní i smrti. Nebezpe í poran ní vysokým nap tím Nebezpe í zran ní nebo poškození majetku Systém funguje správn Další poznámky Rychlá nabídka Možnosti Rychlé nabídky Vám umožní rychlý p ístup k n kterým funkcím. Nabídka zahrnuje Režim úspory energie, Obrazový režim, Nastavení ekvalizéru, Oblíbené a asova. Pro prohlížení Rychlé nabídky stiskn te tla ítko Q.MENU na dálkovém ovlada i. Podrobné informace o nabízených možnostech najdete v následujících kapitolách. eština _MB82S_BASIC_[CZ]_4900UK_PVR_DVBT-C_BRONZE30_22197LED_ _ indd :20:31

4 Za ínáme Upozorn ní, funkce a p íslušenství Informace o životním prost edí Tato televize je zkonstruována pro menší spot ebu energie za ú elem ochrany životního prost edí. Pro snížení spot eby energie postupujte podle následujících krok : P i nastavení Úsporného režimu na EKO se TV p epne na režim, který spo í energii. Nastavení Úsporného režimu naleznete v ásti Obraz v hlavním menu. N která nastavení obrazu není možné zm nit. Pokud je vybráno Vypnout obraz, zobrazí se zpráva: Obrazovka se za 3 vte in vypne. Vyberte POKRA OVAT a stiskn te OK Obrazovka se ihned vypne. Když se TV nepoužívá, vypn te ji nebo ji odpojte ze sít. Toto také sníží spot ebu energie. Upozorn ní o pohotovostním režimu 1. Pokud TV nep ijímá žádný signál (p. od antény nebo HDMI zdroje) po p t minut, TV se p epne do pohotovostního režimu. Po op tovném zapnutí TV se zobrazí následující zpráva: Pohotovostní režim z d vodu nulového signálu Stiskn te OK. 2. Pokud není TV n jakou dobu použita, p epne se do pohotovostního režimu. Po op tovném zapnutí TV se zobrazí následující zpráva: Pohotovostní režim z d vodu nulového signálu Stiskn te OK. Vlastnosti Barevný televizor s dálkovým ovládáním. Pln integrovaná digitální /kabel TV (DVB-T/C) Vstupy HDMI slouží k p ipojení za ízení, které má konektor HDMI. USB vstup OSD soustava menu Dv SCART zdí ky pro externí za ízení (jako video, video hry, audio set, atd.). Stereo zvukový systém. Teletext P ipojení sluchátek Automatické programování. Ru ní lad ní Automatické vypnutí po šesti hodinách. asova spánku. D tská pojistka. Automatické ztlumení zvuku, pokud není p enos. P ehrávání NTSC. AVL (Automatické omezení hlasitosti). eština PLL (Hledání frekvence) PC vstup Zapoj&Hraj pro Windows 98, ME, 2000, XP, Vista, Windows 7. Režim pro hry (volitelný). P íslušenství Dálkové ovládání Baterie: 2 x AAA Návod k použití Kontrolní tla ítka a obsluha 1. Sm r nahoru 2. Sm r dol 3. Program / hlasitost / AV / p epína výb ru pohotovostního režimu Kontrolní p epína vám umožní ovládat hlasitost/ programy/zdroje a funkce pohotovostního režimu na TV. Pro zm nu hlasitosti: Stisknutím tla ítka sm rem nahoru zvýšíte hlasitost. Stisknutím tla ítka sm rem dol snížíte hlasitost. Ke zm n kanál : Stiskn te prost ední tla ítko a informace o kanále se zobrazí. Mezi uloženými programy se pohybujete stisknutím tla ítek nahoru a dol. Pro zm nu zdroje: Stiskn te prost ední tla ítko a informace o kanále se zobrazí. Mezi uloženými programy se pohybujete stisknutím tla ítek nahoru a dol. Vypínání televizoru: Stiskn te prost ední tla ítko a na pár vte in ho podržte, TV se tak p epne do pohotovostního po adu. 01_MB82S_BASIC_[CZ]_4900UK_PVR_DVBT-C_BRONZE30_22197LED_ _ indd :20:31

5 Vložení baterií do dálkového ovlada e. Jemn nadzdvihn te kryt v zadní ásti dálkového ovládání. Vložte dv baterie AAA. Zkontrolujte, zda jsou konce baterií + a - do prostoru pro baterie vloženy správn (zkontrolujte správnou polaritu). Informace pro uživatele o zneškod ování starého vybavení a baterií Pouze Evropská Unie Tyto znaky znamenají, že vybavení by nem lo být vyhozeno s domácím odpadem. Pokud pot ebujete zneškodnit produkt nebo baterie, zjist te si vhodná recykla ní centra. UPOZORN NÍ: Zna ka Pb pod symbolem baterie ozna uje: že baterie obsahuje olovo. P ipojení napájení D LEŽITÉ: Televizor je ur en k použití s nap tím V AC, 50 Hz. Po vybalení nechte televizor získat pokojovou teplotu, než p ístroj p ipojíte do sít. Zapojte napájecí kabel do zásuvky napájení ve zdi. P ipojení /Antény Kabel P ipojte zástr ku "antény" nebo kabelové televize do konektoru ANTÉNNÍ VSTUP na zadní stran televizoru. Oznámení Vyráb no pod licencí Dolby Laboratories. OZNÁMENÍ O OCHRANNÉ ZNÁMCE Dolby a symbol dvojitého D jsou pod ochrannou známkou Dolby Laboratories. HDMI, HDMI logo a High-Definition Multimedia Interface jsou. ochranné známky HDMI licence LLC. Technické údaje Televizní vysílání P íjem kanál Po et p ednastavených kanál Indikátor kanálu RF anténní vstup Nap tí Audio: Produkty ZVUKOVÝ VÝKON (WRMS.) (10% THD) Spot eba energie Baterie PAL B/G D/K K VHF (BAND I/III) UHF (BAND U) HYPERBAND 1000 Zobrazení na obrazovce 75 Ohm (unbalanced) V st ídavého proudu German+Nicam Stereo 2 x 2,5 45W Hmotnost 3,00 Rozm ry (s podstavcem) Rozm ry (bez podstavce) 134 x 516 x 354 mm 35 x 516 x 326 mm Provozní teplota a vlhkost vzduchu 0ºC až 40ºC, 85% max. vlhkost. Zm na technické speciþ kace výrobku vyhrazena výrobcem. eština _MB82S_BASIC_[CZ]_4900UK_PVR_DVBT-C_BRONZE30_22197LED_ _ indd :20:31

6 Za ínáme Dálkové ovládání Teletext Stiskn te tla ítko " ". Pro aktivaci režimu mix stiskn te znovu. Pro opušt ní stiskn te ješt jednou. Následujte instrukce zobrazené na obrazovce. Digitální teletext (pouze pro UK) Pro shlédnutí informací z digitálního teletextu stiskn te " Ovládejte ho pomocí barevných tla ítek, šipek a tla ítka OK. Možnosti se mohou m nit v závislosti na obsahu digitálního teletextu. Následujte instrukce zobrazené na obrazovce. Když stisknete tla ítko ", TV se vrátí na sledování televizního vysílání. Použití funkce Moje tla ítko 2 (**) Pokud jste na požadovaném zdroji, kanálu i odkazu, stiskn te Moje tla ítko 2 nebo 2 po dobu t í vte in, dokud se na obrazovce nezobrazí MOJE TLA ÍTKO JE NASTAVENO. Toto potvrzuje, že bylo MOJE TLA ÍTKO p i azeno k vybrané funkci. eština Pohotovostní režim (Standby) 2. Seznamu kanál / Zp t k TV zdroj 3. asova vypnutí 4. Teletext 5. Numerická tla ítka 6. AV Volba zdroje 7. Zelené tla ítko 8. ervené tla ítko 9. Ztlumit 10. Snížení hlasitosti/zvýšení hlasitosti 11. Info / Odkrytí (v Režimu teletextu) 12. Zapnutí / vypnutí nabídky 13. Naviga ní tla ítko 14. Potvrdit/P idržet (v režimu teletextu) 15. Return/ Zp t / Stránka seznamu (v režimu teletextu) 16. Titulky Zap. - Vyp. 17. Jazyk 18. P ehrát, Stop, P etá ení vp ed, P etá ení vzad 19. Pauza (v režimu prohlíže médií) / Nahrávání s asovým posunem 20. Nahrávání program 21. Elektronický programový pr vodce 22. Velikost obrazu 23. Moje tla ítko1 (*) 24. Moje tla ítko 2 (**) 25. Ukon it 26. Naviga ní tla ítko 27. Naviga ní tla ítko 28. Naviga ní tla ítko 29. Rychlé menu 30. Program nahoru/dol 31. Modré tla ítko 32. Žluté tla ítko 33. Vým na 34. Prohlíže médií 35. Žádné funkce Použití funkce MOJE TLA ÍTKO 1 (*) Pokud jste na požadovaném zdroji, kanálu i odkazu, stiskn te Moje tla ítko 1 nebo 2 po dobu t í vte in, dokud se na obrazovce nezobrazí MOJE TLA ÍTKO JE NASTAVENO. Toto potvrzuje, že bylo MOJE TLA ÍTKO p i azeno k vybrané funkci 01_MB82S_BASIC_[CZ]_4900UK_PVR_DVBT-C_BRONZE30_22197LED_ _ indd :20:32

7 Zaþínáme PĜipojení Konektor Typ Kabely ZaĜízení Scart Zapojení (vzadu) VGA Zapojení (vzadu) Boþní -AV PC/YPbPr Audio Zapojení (strana) Boþní audio vstup PĜipojovací YPbPr nebo PC kabel (není souþástí dodávky) HDMI Zapojení (vzadu) SPDIF Zapojení (vzadu) Boþní AV Boþní -AV Audio + Video Zapojení (strana) SLUCHÁTKA (není souþástí dodávky) Sluchátka Zapojení (strana) YPbPr Video Zapojení (vzadu) PĜipojovací YPbPr nebo PC kabel (není souþástí dodávky) USB Zapojení (strana) CI Zapojení CAM module (strana) POZNÁMKA: PĜi pĝipojování zaĝízení skrz YPbPr nebo boþního AV vstupu použijte dodané kabely. Viz ilustrace níže. MĤžete použít YPbPr na VGA kabel (není dodáván) pro propojení YPbPr signálu skrz VGA vstup. VGA a YPbPr nelze použít najednou. Pro povolení PC audia, použijte þervený a bílý vstup PC/YPBPR AUDIO kabelu. Pokud je skrz zdíĝku Scart pĝipojeno externí zaĝízení, TV se automaticky pĝepne do režimu AV. PĜi pĝijímání kanálĥ DTV (Mpeg4 H.264) nebo pĝi aktivním režimu Prohlížeþe médií nebude výstup zdíĝky Scart dostupný. Pokud montujete TV ke stčnč, doporuþujeme zapojit všechny kabely do zadní strany TV. Vložte nebo vyjmčte CI jednotku, pouze pokud je TV vypnutá. Pro podrobnosti nastavení, proþtčte návod k použití jednotky. ýeština _MB82S_BASIC_[CZ]_4900UK_PVR_DVBT-C_BRONZE30_22197LED_ _ indd :20:32

8 Za ínáme Po áte ní instalace - p ipojení USB Zapínání a vypínání Zapnutí TV P ipojte sí ový kabel do zásuvky se st ídavým proudem V AC s frekvencí 50 Hz. K zapnutí televizoru z pohotovostního režimu m žete zvolit jednu z možností: Na dálkovém ovládání stiskn te tla ítka " ", P+ / P- nebo numerická tla ítka. Stiskn te bo ní p epína funkcí, TV se p epne z pohotovostního režimu. Vypnutí TV Stiskn te tla ítko na ovlada í nebo bo ní p epína funkcí, TV se p epne do pohotovostního režimu. Pro úplné vypnutí televizoru vypojte napájecí kabel ze zásuvky. Poznámka: Pokud je TV vypnutá do pohotovostního režimu, LED m že blikat. Tímto ukazuje, že funkce jako t eba Hledání aktualizace, Stahování, anebo asova jsou aktivní. Kontrolka LED m že také blikat když TV p epnete z pohotovostního režimu. První instalace P i prvním zapnutí TV se zobrazí obrazovka s výb rem jazyka. Vyberte požadovaný jazyk a stiskn te OK. Zobrazí se Po áte ní instalace. Pomocí naviga ních tla ítek nastavte priority a stiskn te OK. M žete aktivovat model Uložení (volitelný), který je k dispozici v menu "Ostatní nastavení" a nastavení vaší TV bude optimalizováno tak, aby bylo dosaženo nejlepší kvality zobrazení. Zobrazí se dialogové okno pro potvrzení. Pro pokra ování vyberte Ano. Je-li vybrán režim domácí, po první instalaci nebude k dispozici režim prodejna. Stisknutím tla ítka OK pokra ujte. P ednastavený PIN se m že v r zných zemích lišit. Pot ebujete-li navolit PIN v hlavním menu, použijte jeden z t chto: 4725, 0000 nebo Instalace antény Pokud si na obrazovce zvolíte možnost ANTÉNA, digitální televize zahájí vyhledávání digitálního pozemního televizního vysílání. POZNÁMKA: Pro zrušení stiskn te tla ítko MENU. Poté co se uloží všechny dostupné stanice, zobrazí se seznam kanál. Pokud chcete kanály t ídit podle LCN (*), vyberte "Ano" a stiskn te OK. Pro opušt ní seznamu kanál a sledování TV stiskn te MENU (*) LCN je systém, který organizuje dostupná vysílání podle rozpoznatelného po adí kanál. Instalace kabelu Vyberte možnost KABEL a pro pokra ování stiskn te OK na ovlada i. Pro pokra ování vyberte ANO a stiskn te OK. Pro zrušení operace vyberte NE a stiskn te OK. Na obrazovce si m žete zvolit frekven ní pásmo. S použitím numerických tla ítek zadejte íslo kanálu nebo frekvenci. Poznámka: V závislosti na vybraném zp sobu vyhledávání se liší délka vyhledávání. P ehrávání médií prost ednictvím USB portu Do bo ního USB vstupu TV lze p ipojit 2.5 a 3.5 palcový externí hardisk (hardisk s externím p ipojením) nebo USB pam. D LEŽITÉ! P ed p ipojením k TV zálohujte data. Výrobce není zodpov dný za poni ení soubor nebo ztrátu dat. Je možné, že n které typy USB za ízení (nap. MP3 p ehráva e)nebo USB hardisky/ pam ové karty nebudou s touto TV kompatibilní. TV podporuje formátování disku FAT32 a NTFS, ale nahrávání nebude p i NTFS fungovat. Pokud formátujete USB hardisk, který má 1TB (Tera Byte) nebo více, mohou nastat problémy s formátováním. Obzvlášt opakovan nevytahujte a znovu nezapojujte USB pam. M že to poškodit USB p ehráva a samotné USB za ízení. B hem p ehrávání souboru USB pam nevytahujte. Nahrávání programu D LEŽITÉ: Pokud používáte nový USB pevný disk, doporu ujeme disk nejprve zformátovat pomocí volby "Formátování disku". Poznámka: Pro nahrávání programu nejd íve p ipojte USB disk zatímco je TV vypnutá. Poté TV zapn te pro umožn ní funkce nahrávání. K použití nahrávací funkce p ipojte USB disk nebo externí pevný disk k TV, a tento disk by m l mít minimáln 1 GB kapacitu a rychlost 2.0. Pokud USB za ízení nepodporuje rychlost 2.0, zobrazí se varovná zpráva. Poznámka: Nahrané programy se uloží na p ipojený US disk. Pokud si p ejete, m žete nahrávky ukládat/ kopírovat do po íta e. Soubory však nebude možno na po íta i p ehrávat. Nahrávky lze p ehrávat pouze pomocí vaší TV. Poznámka: B hem nahrávání asovým posunem m že nastat Lip Sync opožd ní. Nahrávání rozhlasového vysílání není podporováno. TV m že nahrávat programy po dobu až deseti hodin. eština _MB82S_BASIC_[CZ]_4900UK_PVR_DVBT-C_BRONZE30_22197LED_ _ indd :20:37

9 Nahrané programy jsou rozd leny do 4GB ástí. Pokud není zapisovací rychlost p ipojeného USB disku dosta ující, nahrávání m že selhat a nahrávání asovým posunem nemusí být dostupné. Z tohoto d vodu je pro nahrávání HD program doporu en USB pevný disk. B hem nahrávání neodpojujte USB/HDD disky. M že to USB/HDD disk poškodit. Lze vytvo it více oddíl. Podporovány jsou maximáln dva r zné oddíly. První ást disku se používá pro funkce PVR. Rovn ž musí být naformátován jako primární oddíl pro použití s funkcemi PVR. N které streamy nemusí být nahrány kv li problému se signálem, tudíž se m že stát, že video b hem p ehrávání zamrzne. Pokud je zapnutý teletext, nepoužívejte tla ítka Nahrávání, P ehrát, pozastavit, displej. Pokud se zapne nahrávání z asova e a teletext je zapnutý, teletext se automaticky vypne. Pokud práv probíhá nahrávání i p ehrávání, teletext je nedostupný. Nahrávání asovým posunem Pro p epnutí do režimu Posunutí asu stiskn te b hem sledování vysílání tla ítko (PAUZA). V režimu asového posunu je program pozastaven a zárove nahráván na p ipojený USB disk. Pro pokra ování sledování pozastaveného programu z bodu, kdy byl zastaven, stiskn te tla ítko (P EHRÁT). Pokud chcete ukon it nahrávání asovým posunem a vrátit se k živému vysílání, stiskn te tla ítko STOP. Poznámka: V režimu Rádio nelze použit nahrávání asovým posunem. Poznámka:.Funkci rychlé p etá ení vzad p i asovém posunu nelze použít, pokud nepovolíte p ehrávání s rychlým p etá ením. Okamžité nahrávání Pro okamžité nahrávání sledovaného programu stiskn te tla ítko (RECORD). Pro nahrání dalšího p r o g r a m u n a E P G s t i s k n t e t l a í t k o (RECORD) na dálkovém ovládání. V takovém p ípad OSD zobrazí naprogramovaný program pro nahrávání. Pro zrušení okamžitého stiskn te tla ítko (STOP). Poznámka: B hem nahrávacího režimu nelze p epnout do vysílání a používat Prohlíže médií. Pokud není rychlost USB za ízení dostate ná, zobrazí se p i nahrávání programu nebo p i nahrávání asovým posunem varovná zpráva. Sledování nahraných program Z menu Prohlíže e médií vyberte Knihovnu záznam. Ze seznamu vyberte nahranou položku (byla-li d íve nahrána) pomocí tla ítka. Stiskn te tla ítko OK pro prohlížení Volby p ehrávání. Vyberte jednu z možností a stiskn te OK tla ítko. Poznámka: Prohlížení hlavního menu a položek v menu nebude dostupné b hem p ehrávání. Pro zastavení p ehrávání a navrácení se do Knihovny záznam stiskn te tla ítko (STOP). Pomalu dop edu Pokud stiskn te tla ítko (PAUSE) p i sledování nahraného programu, bude dostupná funkce Pomalu dop edu. Lze použít tla ítko k p etá ení pomalu dop edu. Tisknutím tla ítka za sebou zm ní rychlost funkce pomalu dop edu. KonÞ gurace nahrávání Vyberte položku Nahrávky v Nastavovacím menu ke konþ guraci nastavení nahrávek. Zformátovat disk: Funkci Zformátovat disk m žete použít pro formátování zapojeného disku USB. PIN požaduje použití Formátování disku (p ednastavený PIN je 0000). P ednastavený PIN se m že v r zných zemích lišit. Pot ebujete-li navolit PIN v hlavním menu, použijte jeden z t chto: 4725, 0000 nebo D LEŽITÉ: VŠECHNA data uložená na USB disku budou ztracena a poté bude formát disku p eveden do FAT32, pokud tuto funkci zvolíte. Pokud se na vašem USB disku objeví chyby, m žete se pokusit ho zformátovat. Ve v tšin p ípad, formátování disku obnoví normální funkci, a koli VŠECHNA data na USB disku budou ztracena. Poznámka: Pokud se p i spušt ní nahrávání zobrazí zpráva USB pomalé, zkuste nahrávání restartovat. Pokud se chyba stále zobrazuje, je možné že USB disk neodpovídá rychlostním požadavk m. Zkuste zapojit jiný USB disk. Menu Prohlíže médií M žete p ehrávat fotograþ e, hudbu a Þ lmy uložené na USB disku a to zapojením do vaší TV a použitím nabídky Prohlíže médií. Zapojte USB disk do vstupu USB, který se nachází na stran TV. Stisknutí tla ítka MENU v Prohlíže i médií Vám umožní p ístup do menu Obraz, Zvuk a Nastavení. Op tovným stisknutím MENU opustíte tuto obrazovku. Použitím okna Nastavení m žete nastavit p edvolby Prohlíže e medií. Smy ka / Obsluha režimu Náhodn P ehrávání spustíte pomocí ( ) P ehrávání spustíte pomocí OK ( ) P ehrávání spustíte pomocí OK/ ( ) TV p ehraje následující soubor a seznam promíchá. Stejný soubor se p ehraje ve smy ce (bude se opakovat). Soubory se budou p ehrávat náhodn. eština _MB82S_BASIC_[CZ]_4900UK_PVR_DVBT-C_BRONZE30_22197LED_ _ indd :20:37

10 Menu Funkce a vlastnosti Menu Obraz Režim Kontrast Jas Ostrost Barva Úsporný režim Podsvícení obrazovky (volitelné) Redukce šumu Pokro ilá nastavení Dynamický kontrast Náhrada barvy Obrazový Zoom Filmový režim Obrazový režim lze zm nit podle vašich pot eb. Režim obrazu lze nastavit na jednu z t chto možností: Kino, Hra, Dynamický a P irozený. Nastaví sv tlost a tmavost obrazovky. Nastaví jas obrazovky. Nastaví ostrost objektu zobrazeného na obrazovce. Nastaví barvu. Stiskem tla ítka nastavte Úsporný režim jako Ekonomický,Vypnutý obraz nebo Vypnutý. (Pokud jste v režimu Dynamický, úsporný režim je automaticky vypnut). Toto nastavení ovládá úrove podsvícení obrazovky. Pokud je ekologický režim zapnutý, nelze nastavit funkci Podsvícení. Podsvícení nem že být aktivní ve VGA a režimu prohlíže e médií nebo když je nastaven režim Hra. Pokud je vysílaný signál slabý a obraz je šumivý, použijte nastavení Redukce šumu. Dynamický pom r kontrastu lze nastavit na požadovanou hodnotu. Nastaví požadovaný tón barvy. Nastaví požadovanou velikost obrazu. Poznámka: Automatický (dostupné pouze v režimu Scart PIN8 p epína e nap tí) Filmy jsou nahrávány s r zným po tem snímk za sekundu z normálních televizních program. Zapn te tuto funkci p i sledování Þ lm, aby se lépe zobrazovali rychle se pohybující scény. Tón pleti Tón pleti lze nastavit mezi hodnotou -5 a 5. Barevnõ posun RGB Resetovat Automatická pozice (v režimu PC) H pozice (v režimu PC) V pozice (v režimu PC) Bodové hodiny (v režimu PC) Nastaví požadovaný tón barvy. Použitím funkce RGB upravte teplotu barev. Nastaví obraz na tovární nastavení. Automaticky upraví display. Potvr te stisknutím tla ítka OK. Tato funkce umístí obraz horizontáln na pravou nebo levou stranu obrazovky. Tato funkce oto í obraz vertikáln sm rem nahoru i dol. Nastavení Bodových hodin upraví rušení, které se zobrazí jako svislé pruhy v prezentacích s intenzivní hustotou. Nap. tabulky, odstavce nebo text v malém fontu. Fáze (v režimu PC) V závislosti na rozlišení a frekvenci, kterou p ipojíte do TV, m žete vid t šumivý nebo mlhavý obraz. V takovémto p ípad použijte tuto funkci, dosáhnete istšího obrazu. Pokud jste v VGA (PC) režimu, n které položky v nabídce obrazu nebudou dostupné. Namísto toho zatímco jste v PC režimu, nastavení VGA režimu bude p idáno do Nastavení obrazu. eština _MB82S_BASIC_[CZ]_4900UK_PVR_DVBT-C_BRONZE30_22197LED_ _ indd :20:38

11 Menu Funkce a vlastnosti Menu Zvuk Hlasitost Ekvalizér Balance Sluchátka Režim zvuku AVL (Automatické Omezování Hlasitosti) Digitální výstup Nastavení menu Obsah Podmín ný p ístup Jazyk Rodi ovské asova e KonÞ gurace nahrávání Datum/ as Zdroje: P izp sobí hlasitost zvuku. Vybere režim ekvalizéru. Uživatelská nastavení lze m nit pouze v uživatelském režimu. Toto nastavení je používáno pro vyvážení levého a pravého reproduktoru. Nastaví hlasitost sluchátek. Vyberete zvukový režim. (Pokud to podporuje vybraný kanál). Tato funkce nastaví zvuk tak, aby vyrovnal výstupní hlasitost mezi programy. Nastaví typ digitálního audia výstupu. Zkontrolujte dostupnost podmín ného p ístupu. Upravuje nastavení jazyka (m že se lišit v závislosti na zemi). Up ednost ované a sou asné nastavení bude k dispozici. Toto nastavení lze zm nit, pouze pokud je vysíla podporuje. Pro zm nu rodi ovského nastavení navolte správné heslo. V tomto menu lze snadno upravit zámek menu, rodi ovský zámek (záleží na zemi) a d tskou pojistku. Lze tu také nastavit nový PIN. Nastaví asova e jednotlivých program. (USB nahrávání). Zobrazí menu úpravy nahrávání (nutné USB p ipojení). Nastaví as a datum. Povolí nebo zakáže vybrané zdroje. Další nastavení: Zobrazí další možnosti nastavení TV. asový limit pro zobrazení menu Vyhledávání zakódovaných kanál Modré pozadí M ní asový limit pro obrazovky nabídek. Pokud je toto nastavení zapnuté, p i vyhledávání se najdou i kódované programy. Pokud je slabý nebo žádný signál, tato funkce aktivuje nebo deaktivuje modré pozadí. Aktualizace softwaru Slouží k získání nejnov jšího softwaru pro váš STB p ijíma. Verze aplikace Pro nedoslýchavé Zvukový popis Automatické vypnutí TV: Zobrazí verzi aplikace. Povolí jakékoli speciální funkce odeslané vysíláním. Audio popis zahrnuje dodate nou zvukovou stopu pro nevidomé a zrakov postižené diváky vizuálních médií, v etn televize a Þ lm. Tuto možnost m žete využívat, jen pokud vysíla dodate nou zvukovou stopu podporuje. Poznámka: Funkce zvukový popis audia není dostupná p i nahrávání a nahrávání asovým posunem. Ze nastavit as vypršení automatického vypnutí. Pokud není televizor provozován po ur itý as a po dosažení asového limitu se TV vypne. eština _MB82S_BASIC_[CZ]_4900UK_PVR_DVBT-C_BRONZE30_22197LED_ _ indd :20:38

12 Menu Funkce a vlastnosti Lad ní v pohotovostním Režimu (voliteln ) Režim Prodejna (volitelný) Režim vypnutí TV Instalovat nebo p eladit obsah menu Automatické skenování kanál (p elad ní) asova e (pokud je k dispozici) Ru ní prohledávání kanál Vyhledávání kanál v síti Jemné analogové lad ní První instalace Pokud je zapnuté vyhledávání v pohotovostním režimu a TV je v pohot. režimu, bude vyhledáváno dostupné vysílání. Pokud TV najde nové nebo chyb jící vysílání, zobrazí se obrazovka menu dotazující se, zda vysílání chcete uložit. Seznam kanál se aktualizuje a uloží. Pokud tento televizor vystavujete v prodejn, m žete zvolit tento režim. V prodejn Režim je dostupný, ale n které funkce nemusí být dostupné. Toto nastavení upravuje možnosti režimu vypnutí. Zobrazí možnosti automatického lad ní. Digitální anténa: Hledá a ukládá pozemní DVB stanice. Digitální kabel: Hledá a ukládá kabelové DVB stanice. Analog: Hledá a ukládá analogové stanice. Digitální anténa: Hledá a ukládá pozemní DVB stanice. Digitální kabel: Hledá a ukládá kabelové DVB stanice. Tato možnost se používá pro p ímé nalezení vysílání. Vyhledává propojené kanály v systému vysílání. Toto nastavení m žete použít pro vylad ní analogových kanál. Tato funkce není dostupná, pokud nejsou uloženy žádné kanály. Vymaže všechny uložené kanály a nastavení a obnoví TV do továrního nastavení. eština _MB82S_BASIC_[CZ]_4900UK_PVR_DVBT-C_BRONZE30_22197LED_ _ indd :20:38

13 Obsluha TV Ovládání seznamu kanál TV uspo ádá všechny uložené stanice v Seznamu kanál. Tento seznam m žete upravit, nastavit oblíbené nebo aktivní stanice použitím možnosti Seznamu kanál. KonÞ gurace Rodi ovského nastavení Pro zamezení sledování ur itých program m žou být kanály a nabídky uzam eny použitím rodi ovské kontroly. Pro zobrazení nabídky rodi ovského uzam ení musíte vložit PIN. Výchozí PIN je Po zadání správného PIN se zobrazí menu rodi ovského nastavení: Zámek: Nastavení Zámku povolí nebo zakáže p ístup do nabídky. Zámek podle v ku: Pokud je nastavena tato možnost, p ístroj získává informace o p ístupnosti vysílaných po ad, a zakáže p ístup k vysílání. D tský zámek: Když je tato funkce zapnuta, televizor lze ovládat jen dálkovým ovlada em. V takovém p ípad nebudou tla ítka na p edním panelu fungovat. Nastavení PINu: Nastaví nový PIN. P ednastavený PIN se m že v r zných zemích lišit. Pot ebujete-li navolit PIN v hlavním menu, použijte jeden z t chto: 4725, 0000 nebo Elektronický pr vodce programy (EPG) N které, ne všechny, kanály posílají informace o aktuálních a nadcházejících programech. Pro prohlížení EPG menu stiskn te tla ítko. ervené tla ítek (P edchozí den): Zobrazí programy z p edešlého dne. Zelené tla ítek (Následující den): Zobrazí programy následujícího dne. Žluté tla ítek (Zoom): Zv tší informace o programu. Modré tla ítek (Filtr): Zobrazí možnosti Þ ltrování. TITULKY: Pro zobrazení menu žánru stiskn te tla ítko. Použitím této funkce m žete vyhledávat v databázi programového pr vodce žánry, které jste si vybrali. Informace, které jsou k dispozici v programovém pr vodce budou prohledány a výsledky, které se shodují s vašimi kritérii, budou vypsány do seznamu. ( ) INFO: Zobrazí detailní informace o vybraném programu. íselná Tla ítka (P esko it): P esko í do vyžadovaného kanálu p ímo p es íselná tla ítka. OK: Zobrazí programy opakování. (Hledat): Z o b r a z í m e n u P r v o d c e vyhledáváním. (Nyní) : Zobrazí aktuální program. (NAHRÁVÁNÍ): TV nahraje vybraný program. Stiskn te znovu pro zastavení nahrávání. P+P- : Více informací o události. D LEŽITÉ: Zapojte USB disk do TV. TV musí být vypnutá. Poté TV zapn te pro umožn ní funkce nahrávání. Poznámka: B hem nahrávání není dostupné p epínání mezi vysíláními nebo zdroji. Možnosti program V EPG menu, stiskn te pro vstup Možnosti události tla ítko OK. Výb r kanálu Použití této možnosti v EPG m žete p epnout do vybraného kanálu. Nahrávání / Vymazání nahrávacího asova e Po vybrání programu v EPG menu stiskn te tla ítko OK a zobrazí se obrazovka Volby. Vyberte možnost "Nahrávání" a stiskn te OK. Poté se nahrávání nastaví na vybraný program. Pro zrušení nastaveného nahrávání zvýrazn te program a stiskn te tla ítko OK a vyberte možnost Vymazat nahrávací. asova. Nahrávání bude zrušeno. Nastavit asova / Vymazat asova Po vybrání programu v EPG menu stiskn te tla ítko OK a zobrazí se obrazovka Volby. Vyberte možnost "Nastavit asova na událost" a stiskn te tla ítko OK. M žete nastavit asova pro budoucí programy. Pro zrušení nastaveného p ipomína e, zvýrazn te program a stiskn te OK. Poté vyberte možnost "Smazat asova ". asova bude zrušen. Poznámka: Nahrávat dva kanály ve stejnou chvíli nelze. Aktualizace softwaru Vaše TV m že automaticky vyhledávat a aktualizovat pomocí anténního/kabelového signálu. 1) Aktualizace softwaru p es uživatelské rozhraní Jednoduše procházejte ve vašem hlavním menu. Vyberte Nastavení a vyberte menu Další nastavení. V menu Další nastavení p ejd te na položku Aktualizace softwaru a stiskn te tla ítko OK pro otev ení menu Aktualizovat možnosti. 3 Automatické vyhledávání a režim aktualizace B hem p ipojení na anténní signál. Je-li zapnutá položka Automatické skenovánív Možnostech aktualizace, TV se zapne v 03:00 a vyhledá vysílací kanály pro novou aktualizaci softwaru. Je-li úsp šn vyhledán a stáhnut nový software, spustí se p i p íštím zapnutí TV. Poznámka: Pokud se TV po aktualizaci nezapne do dvou minut, odpojte ji a znovu zapojte. eština _MB82S_BASIC_[CZ]_4900UK_PVR_DVBT-C_BRONZE30_22197LED_ _ indd :20:38

14 ešení problém a rady TV se nezapne Ujist te se, že je anténa bezpe n p ipojena do zásuvky. Baterie v ovlada i mohou být vybité. Stiskn te hlavní tla ítko zapnutí/vypnutí na TV. Špatný obraz Vybrali jste správný TV systém? Špatný obraz m že zp sobovat slabý signál. Zkontrolujte anténu. Pokud jste provedli manuální lad ní, zkontrolujte, zda jste navolili správnou frekvenci. Kvalita obrazu se m že pokazit, pokus jsou dv za ízení p ipojena k TV najednou. V takovém p ípad odpojte jedno z nich. Chybí obraz Žádný obraz znamená, že vaše televize nep ijímá p enos. Vybrali jste správné tla ítko na ovlada i? Zkuste to ješt jednou. Ujist te se, že byl vybrán správný vstup. Je anténa p ipojena správn? Je kabel antény p ipojen správn? Jsou použity vhodné zástr ky pro zapojení antény? Pokud máte pochybnosti, kontaktujte prodejce. Chybí zvuk Není TV nastaven na utišení zvuku? Pro zrušení utišení stiskn te tla ítko a zvyšte hlasitost. Zvuk vychází pouze z jednoho reproduktoru. Není balance nastavena na nejvyšší stupe? Viz Zvukové menu. Dálkový ovlada nereaguje Mohou být vybité baterie. Vym te baterie za nové. Vstupy zdroj - nelze je vybrat Pokud nem žete vybrat vstup, je možné, že není p ipojeno žádné za ízení. Zkontrolujte AV kabely a spojení, pokud jste zkusili p ipojit za ízení. Nahrávání nedostupné Pro nahrávání programu nejd íve p ipojte USB disk zatímco je TV vypnutá. Poté TV zapn te pro umožn ní funkce nahrávání. Pokud nefunguje nahrávání, zkuste TV vypnout a znovu vložit USB. USB p íliš pomalé Pokud se p i spušt ní nahrávání zobrazí zpráva USB pomalé, zkuste nahrávání restartovat. Pokud se chyba stále zobrazuje, je možné že USB disk neodpovídá rychlostním požadavk m. Zkuste zapojit jiný USB disk. Likvidace starého elektroza ízení a použitých baterií a akumulátor Tento symbol na výrobku, jeho p íslušenství nebo na jeho obalu ozna uje, že s výrobkem nesmí být nakládáno jako s domácím odpadem. Po ukon ení životnosti odevzdejte prosím výrobek nebo baterii (pokud je p iložena) v p íslušném míst zp tného odb ru, kde bude provedena recyklace tohoto elektroza ízení a baterií. V Evropské unii a v ostatních evropských zemích existují místa zp tného odb ru vysloužilého elektroza ízení. Tím, že zajistíte správnou likvidaci výrobku, m žete p edejít možným negativním následk m pro životní prost edí a lidské zdraví, které se mohou v opa ném p ípad projevit jako d sledek nesprávné manipulace s tímto výrobkem nebo baterií i akumulátorem. Recyklace materiál p ispívá k ochran p írodních zdroj. Z tohoto d vodu prosím nevyhazujte vysloužilé elektroza ízení a baterie / akumulátory do domovního odpadu. Informace o tom, kde je možné vysloužilé elektroza ízení zdarma odložit, získáte u vašeho prodejce, na obecním ú ad nebo na webu Informace o tom, kde m žete zdarma odevzdat použité baterie nebo akumulátory, získáte také u vašeho prodejce, na obecním ú ad a na webu Dovozce za ízení je registrován u kolektivního systému ASEKOL s.r.o. (pro recyklaci elektroza ízení) a u kolektivního systému ECOBAT s.r.o. (pro recyklaci baterií a akumulátor ). eština _MB82S_BASIC_[CZ]_4900UK_PVR_DVBT-C_BRONZE30_22197LED_ _ indd :20:38

15 PC vstup typické zobrazovací režimy V následující tabulce jsou uvedené n které typické režimy zobrazení videa. Vaše TV nemusí podporovat všechna rozlišení. TV podporuje rozlišení 1920x1080. Obsah Rozlišení Frekvence 1 800x Hz 2 800x Hz x Hz x Hz x Hz x Hz x Hz x Hz x Hz x Hz x Hz Kompatibilita AV a HDMI Zdroj Podporované signály Dostupné EXT (SCART) Bo ní AV PC/ YPbPr HDMI1 PAL 50/60 NTSC 60 RGB 50 RGB 60 PAL 50/60 O NTSC 60 O O O O O 480I, 480P 60Hz O 576I, 576P 50Hz O 720P 50Hz0,60Hz O 1080I 50Hz0,60Hz O 1080P 50Hz0,60Hz O 480I 60Hz O 480P 60Hz O 576I, 576P 50Hz O 720P 50Hz0,60Hz O 1080I 50Hz0,60Hz O 1080P 24Hz, 25Hz 30Hz, 50Hz, 60Hz O Podporované formáty souboru pro USB režim Media P ípony soubor Film.mpg,.mpeg.vob (X: Není k dispozici, O: Dostupné) V n kterých p ípadech se signál na LED TV nezobrazí správn. Problém m že být v neslu itelnosti s vybavením (DVD, Set-top box, atd.). Jestliže se setkáte s tímto problémem, kontaktujte vašeho prodejce a také výrobce vybavení. Formát Poznámky Video Audio: (Maximální rozlišení/být rate etc.) MPEG1 MPEG1, MPEG2 30P MPEG2.mp4 MPEG4, H.264.mkv H.264, MPEG4,VC-1.avi MPEG4, H.264 ß v H.264/VP6/Sorenson 30P 30P Sorenson: 3gp MPEG4, H P Hudba.mp3 - Photo MPEG 1 vrstva 1 / 2 (MP3) 32Kbps ~ 320Kbps(Být rate)32k, 44.1k, 48k Hz,16K, 22.05K, 24K Hz,8K, K, 12K Hz(vzorkovací frekvence).jpg.jpeg Baseline JPEG - max WxH = 15360x být. Progresivní JPEG - max WxH = 9600x být.bmp - - max WxH = 9600x být Titulky.sub.srt Výrobce: Hyundai Corporation, Seoul, Korea eština _MB82S_BASIC_[CZ]_4900UK_PVR_DVBT-C_BRONZE30_22197LED_ _ indd :20:38

16 Obsah DÔLEŽITÉ - Pre ítajte si tento návod celý pred inštaláciou alebo uvedením do prevádzky. Bezpe nostné pokyny...45 Rýchle menu...46 Za íname...47 NotiÞ kácie & Funkcie & Príslušenstvo...47 Funkcie...47 Pripojenie napájania...48 Dia kový ovláda...49 Pripojenia...50 Ponuka Prehliada médií...53 Menu Vlastnosti a Funkcie TV...54 Všeobecné TV postupy...56 Použitie Zoznamu staníc...56 KonÞ gurácia Rodi ovskej ochrany Elektronický programový sprievodca (EPG)...56 Aktualizácia softvéru...57 Riešenie problémov a Tipy...57 Typické režimy zobrazenia PC vstupu...59 Podporované formáty súborov v režime USB...59 Kompatibilita AV a HDMI...59 Bezpe nostné pokyny VÝSTRAHA NEBEZPE ENSTVO ÚRAZU ELEKTRÝCKÝM PRÚDOM NEOTVÁRAJTE UPOZORNENIE: PRE ZNÍŽENIE RIZIKA ELEKTRICKÉHO ŠOKU NEODSTRA UJTE KRYT (ALEBO ZADNÚ AS ). VNÚTRI SA NACHÁDZAJÚ ASTI, KTORÉ NIE SÚ OPRAVITE NÉ UŽÍVATE OM. PRE OPRAVU KONTAKTUJTE KVALIFIKOVANÝ SERVIS. Prevádzkovanie vášho TV v extrémnych okolitých podmienkach môže spôsobi poškodenie zariadenia. Ke sú blesky alebo búrky, alebo ak sa TV nebude používa po as nejakej doby (napr. Ak idete pre alebo na dovolenku), TV zostavu odpojte zo zdroja. Sie ová zástr ka sa používa na odpojenie TV zostavy od zdroja a preto musí zosta ahko dostupná. Symbol výkri níka v rovnostrannom trojuholníku má za úlohu upozorni používate a zariadenia na prítomnos dôležitých informácií o prevádzke a údržbe v dokumentácii, ktorá je priložená k zariadeniu. Poznámka: Nasledujte pokyny na obrazovke oh adom prevádzkovania príslušných funkcií. UPOZORNENIE: Nikdy nenechávajte osoby (vrátane detí) s telesnou, zmyslovou alebo mentálnou poruchou i s nedostatkom skúseností a/alebo znalostí bez doh adu používa elektrické prístroje! Na všetkých stranách prístroja nechajte najmenej 10 cm vo ného priestoru pre ventiláciu. Neblokujte ventila né otvory. Nekla te televízor na šikmé alebo nestabilné plochy, televízor sa môže prevráti. Zariadenie používajte v miernych podnebiach. Napájací kábel by mal by ahko prístupný. Neumiest ujte televízor, nábytok at. na napájací kábel. Poškodený napájací kábel/zástr ka môže spôsobi požiar alebo úraz elektrickým prúdom. Uchopte sie ový kábel za zástr ku, neodpájajte TV ahom za napájací kábel. Nikdy sa nedotýkajte napájacieho kábla / zástr ky s mokrými rukami, mohlo by dôjs ku skratu alebo úrazu elektrickým prúdom. Nikdy na napájací kábel nerobte uzol, ani ho nezväzujte s inými káblami.ak je poškodený a je ho potrebné vymeni, mal by to vykona odborný technik. Nepoužívajte ento televízor vo vlhkom alebo mokrom prostredí. Nevystavujte TV kontaktu s tekutinami. Ak sa do krytu prístroja dostane nejaký pevný predmet alebo kvapalina, odpojte ho a nechajte ho skontrolova kvaliþ kovaným technikom pred alším používaním Nevystavujte televízor priamemu slne nému žiareniu alebo iným zdrojom tepla. TV by nemal by umiestnený v blízkosti otvoreného oh a alebo zdrojov tepla, ako sú elektrické ohrieva e. Tlak nadmerného zvuku zo slúchadiel môže spôsobi stratu sluchu. Zaistite, aby žiadne zdroje otvoreného oh a, ako sú zapálené svie ky, neboli umiestnené na vrchu TV. Aby nedošlo k zraneniu, musí by televízor pripojený k stene v súlade s pokynmi na inštaláciu (v prípade, že vo ba je k dispozícii). Príležitostne sa na obrazovke môže objavi nieko ko neaktívnych pixelov ako pevný modrý, zelený alebo ervený bod. Prosím, všimnite si, že toto neovplyv uje výkon Vášho výrobku. Dávajte pozor, aby ste nepoškriabali displej s nechtami alebo inými tvrdými predmetmi. Sloven ina _MB82S_BASIC_[SK]_4900UK_PVR_DVBT-C_BRONZE30_22197LED_ _ indd :24:35

17 Pred istením odpojte televízor zo zásuvky v stene. Používajte len mäkkú a suchú handri ku skontrolujte istenie. Výstraha Riziko zranenia elektrickým prúdom Výstraha Dôležõté Upozornenie Nebezpe enstvo vážneho poranenia i smrti. Nebezpe enstvo poranenia vysokým napätím. Nebezpe enstvo zranenia alebo poškodenie majetku. Systém funguje správne. alšie poznámky. Rýchle menu Rýchle menu nastavení vám umož uje rýchly prístup k niektorým možnostiam. Toto menu zah a možnosti Režimu šetrenia energie, Obrazového režimu, Nastavení ekvalizéra, Ob úbených a asova a zaspávania. Pre náh ad na rýchle menu stla te tla idlo Q.MENU na dia kovom ovláda i. Pozrite si nasledujúce kapitoly oh adom detailov vymenovaných funkcií. Sloven ina _MB82S_BASIC_[SK]_4900UK_PVR_DVBT-C_BRONZE30_22197LED_ _ indd :24:36

18 Za íname NotiÞ kácie & Funkcie & Príslušenstvo Informácie o ochrane životného prostredia Táto televízia je navrhnutý tak, aby spotrebovala menej energie, ím šetrí životné prostredie. Pre zníženie spotreby energie by ste mali podniknú nasledujúce kroky: Ak nastavíte Režim šetrenia energie ako Ekonomický, TV sa prepne do režimu šetrenia energie. Nastavenia Režimu šetrenia energie je možné nájs v asti Obraz Hlavného menu. Všimnite si, že niektoré nastavenia obrazu nebudú dostupné pre zmenu. Ak sa zvolí Obrazovka vypnutá, zobrazí sa správa Obrazovka za vypne za 3 sekundy. Zvo te POKRA OVA a stla te OK pre pokra ovanie. Obrazovka sa ihne vypne. NotiÞ kácie pohotovosti 1. Ak TV nedostáva žiadny vstupný signál (napr. z antény alebo HDMI zdroja) po as 5 minút, TV prejde do pohotovosti. Pri alšom zapnutí sa zobrazí nasledujúca správa: Pohotovos kvôli žiadnemu signálu Stla te OK pre pokra ovanie. 2. Ak sa TV nechá zapnutý a neprevádzkoval sa nejakú dobu, TV prejde do pohotovosti. Pri alšom zapnutí sa zobrazí nasledujúca správa. Pohotovos kvôli žiadnej prevádzke Stla te OK pre pokra ovanie Funkcie Farebný televízor s dia kovým ovládaním. Plne integrovaná podpora digitálnej/káblovej televízie TV (DVB-T/C) Vstupy HDMI slúžia na pripojenie zariadenia, ktoré má konektor HDMI. Vstup USB. Systém menu OSD. SCART vstup pre externé zariadenia (ako je DVD prehráva, PVR, video hry.) Stereofónny zvukový systém. Teletext. Pripojenie pre slúchadlá. Automatický programovací systém. Ru né ladenie. Automatické vypnutie po uplynutí šiestich hodín. asova spánku. Detský zámok. Automatické stlmenie zvuku, ke nie je prenos. Prehrávanie NTSC. Funkcia AVL (automatické obmedzenie hlasitosti). Funkcia PLL (vyh adávanie frekvencie). Vstup pre PC. Sloven ina Rozhranie Plug & Play pre systém Windows 98, ME, 2000, XP a Vista a Windows 7. Herný režim (volite né). Dodávané príslušenstvo Dia kový ovláda Batérie: 2 x AAA Návod na používanie Tla idlá ovládania a prevádzka televízora 1. Smerom nahor 2. Smerom nadol 3. Prepína pre Program / Hlas / AV / Pohotovostný režim Ovládacie tla idlo vám umož uje ovláda funkcie TV Hlasitos / Program/ Zdroj a Pohotovos zapnutá. Ak chcete zmeni hlasitos :Zvýši hlasitos posunutím tla idla nahor. Zníži hlasitos posunutím tla idla dolu. Ak chcete zmeni Kanál: Stla te stred tla idla, na obrazovke sa objavia informácie o kanáli. Prechádzajte uložené kanály stla ením tla idla nahor alebo nadol Ak chcete zmeni zdroj: Stla te stred tla idla dvakrát, na obrazovke sa objaví zoznam zdrojov. Prechádzajte dostupné zdroje stla ením tla idla nahor alebo nadol. Vypnutie televízora: Stla te stred tla idla a podržte ho stla ený po dobu nieko kých sekúnd, TV sa opä dostane do pohotovostného režimu. 04_MB82S_BASIC_[SK]_4900UK_PVR_DVBT-C_BRONZE30_22197LED_ _ indd :24:36

19 Vložte batérie do dia kového Zdvihnite kryt na zadnej strane dia kového ovláda a jemne smerom hore. Vložte dve AAA batérie. Uistite sa, že ste vložili + a - póly batérií do priestoru pre batérie (dbajte na správnu polaritu) Vrá te kryt. Informácie pre užívate ov o likvidácii starých prístrojov a batérií [Iba pre Európsku Úniu] Tieto symboly znamenajú, že zariadenie s týmito symbolmi by nemalo by likvidované ako bežný komunálny odpad. Ak chcete likvidova výrobok alebo batérie, prosím, vyh adajte vhodné zberné systémy alebo zariadenia pre recykláciu. Upozornenie: Znak Pb pod symbolom pre batérie indikuje, že táto batéria obsahuje olovo. Pripojenie napájania DÔLEŽITÉ: Televízor je ur ený na použitie so striedavým napätím V AC s frekvenciou 50 Hz. Po vybalení nechajte televízor, aby získal izbovú teplotu pred jeho pripojením do siete. Zapojte napájací kábel do výstupu sie ovej zásuvky. Pripojenie/kábel antény Pripojte anténu alebo káblovú TV zapojte do zásuvky VSTUPU PRE ANTÉNU (ANT) umiestnenú na zadnej strane TV. Informácie Vyrobené v licencii Dolby Laboratories. INFORMÁCIA o OCHRANNÝCH ZNÁMKACH "Dolby" a double-d symbol sú ochranné známky spolo nosti Dolby Laboratories. HDMI, logo HDMI a High Definition Multi Media Interface sú obchodné zna ky, alebo registrované obchodné zna ky spolo nosti HDMI licensing, LLC. produkty Technické parametre TV vysielanie Prijímanie kanálov Po et prednastavení kanálov Indikátor Kanálu Vstup Antény Rf Prevádzkové napätie Audio Zvukový Výkon (WRMS.) (10% THD) Príkon Batériové PAL B/G D/K K VHF (PÁSMO I / III), UHF (BAND U) - HYPERBAND 1000 Zobrazovanie na displeji 75 ohm (nevyvážené) V AC, 50Hz. Nemecké+Nicam Stereo 2 x 2,5 45W Hmotnos 3,00 TV Rozmery H x D x V (So spodnou as ou): TV Rozmery H x D x V (Bez spodnej asti): 134 x 516 x 354 mm 35 x 516 x 326mm Prevádzková teplota a vlhkos 0 ºC až do 40 ºC, 85 % max.vlhkos Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technickej špeciþ kácie výrobku. Sloven ina _MB82S_BASIC_[SK]_4900UK_PVR_DVBT-C_BRONZE30_22197LED_ _ indd :24:36

20 Za íname Dia kový ovláda Teletext Stla te tla idlo " ". pre zadanie. Stla te znovu pre aktiváciu mix režimu. Stla te ešte raz pre opustenie ponuky. Postupujte pod a pokynov na obrazovke digitálneho teletextu. Digitálny teletext (len pre Ve kú Britániu) Stla te tla idlo " ". pre zobrazenie informácií digitálneho teletextu. Ten je možné ovláda pomocou farebných tla idiel, tla idiel kurzora a tla idla OK. Spôsob ovládania môže by rôzny v závislosti na obsahu digitálneho teletextu. Postupujte pod a pokynov na obrazovke digitálneho teletextu. Ke stla íte tla idlo " ". televízor sa vráti na sledovanie televízneho vysielania. Použitie Moje tla idlo 2 (**) Stlá ajte MOJE TLA IDLO 2 po dobu piatich sekúnd na želanom zdroji, kanály alebo odkaze, kým sa na obrazovke neobjaví správa MOJE TLA IDLO JE NASTAVENÉ. Toto potvrdzuje, že zvwou funkciou. Sloven ina Pohotovostný režim 2. Zoznam kanálov / Spä na TV zdroj 3. asova vypnutia 4. Teletext 5. íselné tla idlá 6. Výber AV zdroja 7. Zelené tla idlo 8. ervené tla idlo 9. Stlmi 10. Zvýšenie hlasitosti / hlasitosti 11. Info / Odhali (v režime TXT) 12. Zap./vyp. ponuky 13. Naviga né tla idlo 14. Potvrdi /Podrža (v režime TXT) 15. Návrat / Naspä / Hlavná stránka (v režime TXT) 16. Titulky zap.-vyp. 17. Jazyk 18. Prehra, Zastavi, Rýchly posun dozadu, Rýchly posun dopredu 19. Pozastavi (v režime mediálneho prehliada a) / Nahrávanie s asovým posunom 20. Nahrávanie programu. 21. Elektronický programový sprievodca 22. Ve kos obrazu 23. Moje tla idlo1 (*) 24. Moje tla idlo 2 (**) 25. Ukon i 26. Naviga né tla idlo 27. Naviga né tla idlo 28. Naviga né tla idlo 29. Rýchle menu 30. Program hore/dole 31. Modré tla idlo 32. Žlté tla idlo 33. Výmena 34. Preh adáva médií 35. Bez funkcie Použitie Moje tla idlo 1(*) Stlá ajte MOJE TLA IDLO 1 po dobu piatich sekúnd na želanom zdroji, kanály alebo odkaze, kým sa na obrazovke neobjaví správa MOJE TLA IDLO JE NASTAVENÉ. Toto potvrdzuje, že zvolené MOJE TLA IDLO je teraz spojené so zvolenou funkciou. 04_MB82S_BASIC_[SK]_4900UK_PVR_DVBT-C_BRONZE30_22197LED_ _ indd :24:37

21 Zaþíname Pripojenia Prípojka Typ Káble Zariadenie Scart Pripojenie (zadná strana) VGA Pripojenie (zadná strana) BOýNÉ-AV PC/YPbPr Audio Pripojenie (boþný) Boþné audio YPbPr alebo PC pripájací kábel (nie je súþasģou dodávky) HDMI Pripojenie (zadná strana) SPDIF Pripojenie (zadná strana) BOýNÉ-AV Boþné AV (Audio/Video) Pripojenie (boþný) SLÚCHADLÁ (nie je súþasģou dodávky) Slúchadlá Pripojenie (boþný) YPbPr Video Pripojenie (zadná strana) PC na YPbPr pripájací kábel (nie je súþasģou dodávky) USB Pripojenie (boþný) CI Pripojenie CAM module (boþný) POZNÁMKA: Pri pripájaní zariadenia cez YPbPr alebo boþný AV vstup, k vytvoreniu spojenia musíte použiģ dodané prípojné káble. Pozri ilustrácie vyššie. Môžete použiģ kábel YPbPr na VGA (nedodaný) pre aktiváciu signálu YPbPr cez VGA vstup. Nemôžete použiģ VGA a YPbPr naraz. Ak chcete povoliģ PC audio, budete musieģ použiģ PC/YPBPR AUDIO PRÍPOJNÝ kábel s bielymi a þervenými vstupmi. Ak je externé zariadenie pripojené cez SCART zásuvku, televízor sa automaticky prepne do režimu AV. Pri príjme DTV kanálov (MPEG4 H.264), alebo v režime Media Browser, výstup nebude k dispozícii prostredníctvom konektoru scart Pri použití montážnej sady stenu (voliteđné príslušenstvo), odporúþame pripojiģ všetky káble na zadnej strane televízora pred montážou na stenu Vložte alebo vyberte modul CI, keć je televízor VYPNUTÝ. Mali by ste si pozrieģ v návode na obsluhu modulu návod pre podrobnosti o nastavení. Slovenþina _MB82S_BASIC_[SK]_4900UK_PVR_DVBT-C_BRONZE30_22197LED_ _ indd :24:37

22 Za íname USB Pripojenie inštalácia Zapínanie/vypínanie Zapnutie televízora Pripojte napájací kábel k V AC, 50 Hz Zapnutie televízora z pohotovostného režimu: Stla te tla idlo, P+ / P- alebo numerické tla idlá na dia kovom ovláda i. Stlá ajte bo ný spína funkcie, pokým TV nepostúpi z pohotovosti. Vypnutie televízora Stla te tla idlo na dia kovom ovláda i alebo stlá ajte bo ný spína funckie, pokým sa TV prepne do pohotovostného režimu. Pre úplné vypnutie TV vypojte napájací kábel zo zásuvky zdroja. Poznámka: Ke je televízor v pohotovostnom režime, LED indikátor pohotovostného režimu môže blika, ím indikuje, že funkcie ako napríklad Vyh adávanie v pohotovostnom režime, bezdrôtové preberanie alebo asova sú aktívne. LED môže blika aj pri zapnutí televízora z pohotovostného režimu. Prvá inštalácia Po prvom zapnutí sa zobrazí na obrazovke vo ba jazyka. Zvo te jazyk a stla te OK. alej sa zobrazí obrazovka Prvej inštalácie (FTI). Nastavte vaše preferencie s použitím naviga ných tla idiel a po ukon ení stla te OK pre pokra ovanie. Možnos Režim obchodu(volite né) môžete aktivova, aby bola dostupná v menu Iné nastavenia a vaše nastavenia TV budú optimalizované pre lepšiu kvalitu zobrazenia.zobrazí sa potvrdzujúce dialógové okno. Ak chcete pokra ova, vyberte ÁNO. Ak je vybratý Domáci režim, Režim obchodu nebude dostupný po Prvej inštalácii. Stla te tla idlo OKpre pokra ovanie. Štandardný PIN kód sa môže meni v závislosti od zvolenej krajiny. Ak vás požiadajú o zadanie PIN kódu pre náh ad na možnos menu, použite jeden z nasledujúcich kódov: 4725, 0000 alebo Inštalácia v režime Anténa Ak zvolíte možnos ANTÉNA z obrazovky Typu vyh adávania, televízor bude vyh adáva digitálne pozemné TV vysielania. POZNÁMKA: Ak vo bu chcete zruši, stla te tla idlo MENU. Po uložení všetkých dostupných staníc sa na obrazovke objaví Zoznam kanálov. Ak sa vám pá i, ako sú kanály zatriedené pod a LCN (*), prosím, zvo te Áno a potom stla te OK. Stla ením tla idla MENU zrušíte zoznam kanálov a môžete pozera televíziu. (*) LCN je systém logického ísla kanálu, ktorý organizuje dostupné vysielanie v súlade s rozpoznate nou kanálovou sekvenciou (ak je dostupné). Inštalácia v režime Kábel Zvo te možnos CABLE a stla te tla idlo OK na dia kovom ovláda i. Ak chcete pokra ova, zvo te prosím ÁNO a stla te OK. Ak chcete operáciu zruši, zvo te NIE a stla te OK. Z tejto obrazovky môžete zvoli rozsahy frekvencie. Zadajte rozsah frekvencie manuálne s použitím íselného tla idla. Poznámka : Trvanie vyh adávania sa zmení v závislosti od zvoleného kroku vyh adávania. Prehrávanie Médií cez USB vstup Môžete pripoji 2.5 a 3.5 palcové (hdd s externým zdrojom napájania) zariadenia externých harddiskov alebo USB pamä ový k ú k vášmu TV s použitím USB vstupov TV. DÔLEŽITÉ! Pred vykonaním akýchko vek pripojení k TV zálohujte vaše súbory. Výrobca nenesie zodpovednos za akéko vek poškodenie súboru alebo stratu dát. Niektoré typy zariadení USB (napríklad prehráva e MP3) alebo pevné disky i pamä ové k ú e USB nemusia by s týmto televízorom kompatibilné. TV podporuje formáty diskov FAT32 a NTFS, ale nahrávanie nebude k dispozícii s diskami vo formáte NTFS. Pri formátovaní pevného disku USB s kapacitou 1 TB (terabajt) alebo viac sa môžu po as formátovania vyskytnú problémy. Opakovane a rýchlo nezapájajte a nevypájajte disk. To môže spôsobi fyzické poškodenie USB prehráva a a USB zariadenia. USB modul nevy ahujte, zatia o sa prehráva súbor. Nahrávanie programu DÔLEŽITÉ: Ak sa chystáte použi nový pevný disk USB, odporú ame ho najskôr naformátova vybratím položky Formátova disk v ponuke televízora. Poznámka:Ak chcete nahra program, najskôr pripojte USB disk k televízoru, kým je vypnutý. Potom TV zapnite, aby sa spustila funkcia nahrávania. Pre použitie funkcie nahrávania je potrebné, aby ste pripojili k TV USB disk alebo zariadenie externého harddisku a pripojený USB disk by mal ma kapacitu aspo 1 GB a mal by by kompatibilný s 2.0 rýchlos ou. Ak pripojené zariadenie USB nepodporuje prenosovú rýchlos USB 2.0, zobrazí sa chybová správa. Sloven ina _MB82S_BASIC_[SK]_4900UK_PVR_DVBT-C_BRONZE30_22197LED_ _ indd :24:41

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Bezpečnostní informace...1 Začínáme...3 Upozornění, funkce a příslušenství...3 Vlastnosti...3 Ovládací tlačítka na

Részletesebben

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Bezpečnostní informace...1 Začínáme...3 Upozornění, funkce a příslušenství...3 Vlastnosti...3 Ovládací tlačítka na

Részletesebben

Obsah Před zahájením instalace a používáním si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používáním si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používáním si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Bezpečnostní informace...1 Začínáme...3 Upozornění, funkce a příslušenství...3 Vlastnosti...3 Připojení napájení...4

Részletesebben

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Bezpečnostní informace...1 Začínáme...3 Upozornění, funkce a příslušenství...3 Vlastnosti...3 Ovládací tlačítka na

Részletesebben

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Rychlá nabídka...2 Upozornění, funkce a příslušenství...3 Vlastnosti...3 Vložení baterií do dálkového ovladače...4

Részletesebben

DLF39285SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obs³ugi Használatý utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

DLF39285SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obs³ugi Használatý utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea DLF39285SMART Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obs³ugi Használatý utasítás Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah Bezpečnostní informace... 2 Začínáme... 3 Upozornění, funkce a příslušenství...

Részletesebben

Vlastnosti. Příprava. Czech - 2 -

Vlastnosti. Příprava. Czech - 2 - Obsah Vlastnosti... 2 Úvod... 2 Příprava... 2 Bezpečnostní opatření... 3 Obsah balení... 4 Informace o životním prostředí... 5 Tlačítka dálkového ovládání... 6 LCD TV a Ovládací tlačítka... 7 Přehled zapojení

Részletesebben

Kezelési útmutató Návod k obsluze Instrukcja obs³ugi DVD / CD lejátszó Pøehrávaè DVD / CD Odtwarzacz DVD / CD DVD-S700

Kezelési útmutató Návod k obsluze Instrukcja obs³ugi DVD / CD lejátszó Pøehrávaè DVD / CD Odtwarzacz DVD / CD DVD-S700 Kezelési útmutató Návod k obsluze Instrukcja obs³ugi DVD / CD lejátszó Pøehrávaè DVD / CD Odtwarzacz DVD / CD Típusszám / Model è. / Nr modelu DVD-S500 DVD-S700 MAGYAR ÈESKY POLSKI DVD-S700 (kizárólag

Részletesebben

TOSHIBA. A3000 Series

TOSHIBA. A3000 Series TOSHIBA A3000 Series Obsah ZÁKLADNÍ INFORMACE A NASTAVENÍ PARAMETRÒ Bezpeãnostní zásady doporuãené a zakázané ãinnosti 4 Instalace a dûleïité informace ohlednû instalace 5 Dálkové ovládání rychl orientaãní

Részletesebben

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 2-593-298-62(1) Micro HI-FI Component System Návod k obsluze CZ Használati útmutató HU CMT-GPX9DAB 2005 Sony Corporation UPOZORNĚNÍ Nevystavujte jednotku dešti ani vlhku, abyste zabránili vzniku nebezpečí

Részletesebben

e-atland 5.0 ELEKTROMOS KERÉKPÁR

e-atland 5.0 ELEKTROMOS KERÉKPÁR e-atland 5.0 ELEKTROMOS KERÉKPÁR GYÁRTÓ: CRUSSIS electrobikes s.r.o., K Březince 227, 182 00 Praha 8, IČO: 24819671, Tel.: 283 101 361-2 SPECIFIKÁCIÓK e-atland 5.0 MTB modell. Váz: slumínium keverék 6061

Részletesebben

DVD P ehrávaã UÏivatelská p íruãka

DVD P ehrávaã UÏivatelská p íruãka DVD-D360K DVD-D530 DVD P ehrávaã UÏivatelská p íruãka p edstavte si moïnosti Dûkujeme, Ïe jste zakoupili tento produkt Samsung. Kompletnûj í servis mûïete získat, pokud produkt zaregistrujete na adrese

Részletesebben

FM Stereo/SW/MW/LW přijímač s PLL syntézou

FM Stereo/SW/MW/LW přijímač s PLL syntézou FM Stereo/SW/MW/LW přijímač s PLL syntézou CZ Návod k obsluze ICF-SW35 Sony Corporation 2000 Vyti tûno v âeské republice 3 Displej POWER ON/OFF ENTER/CLOCK TUNE/SCAN/TIME SET T, t + DC IN 4.5 V Bateriový

Részletesebben

d CZ a b c DVD SET Zzz % PM MON 22:58 f h e g ROC8507 1 11 dvd MON 23:58 TV DVD VCR STB DVBT AMP AUDIO AUX 2 10 MACRO HOME CINEMA SETUP TV DVD STB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AV 0 --/- 3 4 16/9 9 VOL PROG + + OK

Részletesebben

DVT 980 HD DVB-T DVB-T PŘIJÍMAČ NÁVOD K OBSLUZE PRIJÍMAČ DVB-T NÁVOD NA OBSLUHU ODBIORNIK DVB-T INSTRUKCJA OBSŁUGI

DVT 980 HD DVB-T DVB-T PŘIJÍMAČ NÁVOD K OBSLUZE PRIJÍMAČ DVB-T NÁVOD NA OBSLUHU ODBIORNIK DVB-T INSTRUKCJA OBSŁUGI DVT 980 HD DVB-T DVB-T PŘIJÍMAČ NÁVOD K OBSLUZE PRIJÍMAČ DVB-T NÁVOD NA OBSLUHU ODBIORNIK DVB-T INSTRUKCJA OBSŁUGI DVB-T VEVŐKÉSZÜLÉK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DVB-T RECEIVER INSTRUCTION MANUAL CZ SK PL HU GB

Részletesebben

Návod k použití PRAÈKA. Obsah AQSL 109

Návod k použití PRAÈKA. Obsah AQSL 109 Návod k použití PRAÈKA CZ Èesky,1 HU Magyar,13 SK Slovenský,25 Obsah Instalace, 2-3 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody Technické údaje CZ PL Polski,37

Részletesebben

Obsah Nezapomeňte přečíst

Obsah Nezapomeňte přečíst Česky Polski Magyar Číslo modelu TX-P42XT50E TX-P50XT50E Návod k obsluze Plazmový televizor Podrobnější informace naleznete v návodu k obsluze dodávaném na CD-ROM. K zobrazení návodu k obsluze na CD-ROM

Részletesebben

EWT 1062 EDW EWT 1262 EDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 19 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 37

EWT 1062 EDW EWT 1262 EDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 19 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 37 EWT 1062 EDW EWT 1262 EDW...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 19 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 37 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...........................................................

Részletesebben

PL 3 6 IP 24 IP 54. Provozní návod 7 10 UNIVERZÁLNÍ MOTOR MA II / MI 4. Kezelési utasítás 11 14 UNIVERZÁLIS MOTOR MA II / MI 4

PL 3 6 IP 24 IP 54. Provozní návod 7 10 UNIVERZÁLNÍ MOTOR MA II / MI 4. Kezelési utasítás 11 14 UNIVERZÁLIS MOTOR MA II / MI 4 PL PL 3 6 CZ HU SK Provozní návod 7 10 UNIVERZÁLNÍ MOTOR MA II / MI 4 Kezelési utasítás 11 14 UNIVERZÁLIS MOTOR MA II / MI 4 Návod na pou itie 15 18 UNIVERZÁLNY MOTOR MA II / MI 4 Pøed uvedením do provozu

Részletesebben

BEJUBLAD HYLLAD CZ HU

BEJUBLAD HYLLAD CZ HU BEJUBLAD HYLLAD CZ HU ČESKY 4 MAGYAR 24 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 5 Instalace 8 Popis spotřebiče 8 Před prvním použitím 9 Denní používání 9 Funkce hodin 11 Použití příslušenství

Részletesebben

NÁVOD NA INSTALACI, ÚDRŽBU A POUŽITÍ

NÁVOD NA INSTALACI, ÚDRŽBU A POUŽITÍ NÁVOD NA INSTALACI, ÚDRŽBU A POUŽITÍ OK 610 W OK 610 X CZ POKYNY K INSTALACI, ÚDRŽBĚ A POUŽÍVÁNÍ ODSAVAČE SK POKYNY K INŠTALÁCII, ÚDRŽBE A POUŽÍVANIU ODSÁVAČA HUN ELSZÍVÓBERENDEZÉS BESZERELÉSI, KARBANTARTÁSI

Részletesebben

CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 12 PL Instrukcja obsługi 23 RO Manual de utilizare 34 ZRA33100WA

CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 12 PL Instrukcja obsługi 23 RO Manual de utilizare 34 ZRA33100WA CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 12 PL Instrukcja obsługi 23 RO Manual de utilizare 34 ZRA33100WA Obsah Bezpečnostní pokyny _ 2 Popis spotřebiče _ 4 Provoz 5 Při prvním použití _ 5 Denní používání

Részletesebben

POKYN ÚTMUTATÓ GZ-MS120AE/BE/SE/PE VIDEOKAMERA. Vážený zákazníku

POKYN ÚTMUTATÓ GZ-MS120AE/BE/SE/PE VIDEOKAMERA. Vážený zákazníku POKYN ÚTMUTATÓ VIDEOKAMERA kamerát választotta GZ-MS120AE/BE/SE/PE Podrobnější informace o obsluze přístroje viz NÁVOD K OBSLUZE na disku CD-ROM. CZ LYT2008-007A-M HU Vážený zákazníku Děkujeme vám za koupi

Részletesebben

Popis. Pokyny pro pouïití RUS. Technické parametry

Popis. Pokyny pro pouïití RUS. Technické parametry Tef-Veille bébé CzSk 10-03 25/03/08 14:28 Page 1 Jednotlivá vyobrazení jsou urãena pouze k ilustraci vlastností va í dûtské chûviãky a neodráïejí skuteãnou realitu. Spoleãnost TEAL SAS si vyhrazuje právo

Részletesebben

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi informaţii pentru utilizator

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi informaţii pentru utilizator návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi informaţii pentru utilizator Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Chłodziarko-zamrażarka Frigider cu congelator ENB34233W 2 electrolux OBSAH Electrolux.

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 *H1018 / *H1019 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným

Részletesebben

Kezelési útmutató Návod k obsluze Instrukcja obs³ugi DVD / CD lejátszó Pøehrávaè DVD / CD Odtwarzacz DVD / CD DVD-S68

Kezelési útmutató Návod k obsluze Instrukcja obs³ugi DVD / CD lejátszó Pøehrávaè DVD / CD Odtwarzacz DVD / CD DVD-S68 Kezelési útmutató Návod k obsluze Instrukcja obs³ugi DVD / CD lejátszó Pøehrávaè DVD / CD Odtwarzacz DVD / CD Típusszám / Model è. / Nr modelu DVD-S48 DVD-S68 MAGYAR ÈESKY POLSKI DVD-S68 (kizárólag DVD-S68)

Részletesebben

KDC-W6027 KDC-WV6027

KDC-W6027 KDC-WV6027 KDC-W6027 KDC-WV6027 RADIOPŘIJÍMAČ S CD PŘEHRÁVAČEM NÁVOD K POUŽITÍ CD-LEMEZJÁTSZÓ ÉS RÁDIÓ KEZELÉSI UTASÍTÁS CD UREDJAJ UPUTA ZA UPORABU B64-2711-00/00 (E2N/E2W) Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Poznámky 5

Részletesebben

Digitální generátor el. proudu / CZ Digitálny generátor el. prúdu / SK Digitális áramfejlesztő generátor / HU

Digitální generátor el. proudu / CZ Digitálny generátor el. prúdu / SK Digitális áramfejlesztő generátor / HU DGI 30 q (8896215) Digitální generátor el. proudu / Digitálny generátor el. prúdu / Digitális áramfejlesztő generátor / Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážený zákazníku, děkujeme

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1009

Systém domáceho videovrátnika H1009 SK Systém domáceho videovrátnika H1009 *H1009 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným prínosom tohto

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládanie dverného zámku. Základným prínosom tohto systému je zvýšenie komfortu a bezpečnosti bývania. Základné

Részletesebben

Üzembe helyezési útmutató

Üzembe helyezési útmutató Üzembe helyezési útmutató Az alábbi utasítások szakképzett szerelõnek szólnak, akinek biztosítania kell a beszerelés, beállítás, és mûszaki karbantartás helyes elvégzését a jelenleg érvényben lévõ elõírások

Részletesebben

LCD Digital Colour TV

LCD Digital Colour TV LCD Digital Colour TV Návod k použití Návod na obsluhu Kezelési utasítás Kullanım klavuzu CZ SK HU TR KDL-40ZX1 2008 Sony Corporation 4-128-850-61(1) Úvod Děkujeme vám, že jste si vybrali tento výrobek

Részletesebben

509111-69 CZ/SK DC010

509111-69 CZ/SK DC010 509111-69 CZ/SK DC010 2 3 CZ RADIOPØIJÍMAÈ Blahopøejeme Vám! Zvolili jste si náøadí spoleènosti DEWALT. Roky zkušeností, dùkladný vývoj výrobkù a inovace vytvoøily ze spoleènosti DEWALT jednoho z nejspolehlivìjších

Részletesebben

1800130954_EP9870D0_DERMA_PERFECT_118 x 118 23/07/13 14:39 Page1. DERMA PERFECT Pro Precision

1800130954_EP9870D0_DERMA_PERFECT_118 x 118 23/07/13 14:39 Page1. DERMA PERFECT Pro Precision 1800130954_EP9870D0_DERMA_PERFECT_118 x 118 23/07/13 14:39 Page1 DERMA PERFECT Pro Precision 1800130954_EP9870D0_DERMA_PERFECT_118 x 118 23/07/13 14:40 Page68 68 OBSAH I- Úvod...str. 68 II- Bezpečnost...str.

Részletesebben

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU HERON EGM 65E AVR-1E (8896121) Generátor elektrického proudu / Generátor elektrického prúdu / Elektromos áramot fejlesztő generátor / Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážený zákazníku,

Részletesebben

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU HERON EGM 65 AVR-1 (8896119) Generátor elektrického proudu / Generátor elektrického prúdu / Elektromos áramot fejlesztő generátor / Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážený zákazníku,

Részletesebben

UX-G60 INSTRUCTIONS MICRO COMPONENT SYSTEM MIKROSOUČÁSTKOVÝ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY MICRO MIKROKOMPONENS RENDSZER

UX-G60 INSTRUCTIONS MICRO COMPONENT SYSTEM MIKROSOUČÁSTKOVÝ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY MICRO MIKROKOMPONENS RENDSZER Česky MICRO COMPONENT SYSTEM MIKROSOUČÁSTKOVÝ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY MICRO MIKROKOMPONENS RENDSZER UX-G60 Sklada se z CA-UXG60 a SP-UXG60 Składa sie z CA-UXG60 i SP-UXG60 A CA-UXG60-bol es az SP-UXG60-bol

Részletesebben

Gebrauchsanweisung Instructions for use Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l uso

Gebrauchsanweisung Instructions for use Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l uso Gebrauchsanweisung Instructions for use Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l uso Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Manual de utilização Instrucciones para el uso Instrukcje użytkowania

Részletesebben

hore uvedený model sa vyrába v súlade s nasledujúcimi smernicami a normami. Alulírottak igazoljuk, hogy a fent szabványok alapján hoztuk létre.

hore uvedený model sa vyrába v súlade s nasledujúcimi smernicami a normami. Alulírottak igazoljuk, hogy a fent szabványok alapján hoztuk létre. FAC AC-SIMILE AAC SWEEPER SR 1800C B-D P ÍRU KA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIROÈNIK ZA UPORABNIKA KULLANICI ELK TABI 33014817(2)2006-06 E A Model/Modell/ /Model/Model/Model

Részletesebben

CZ Návod k obsluze HU Használati útmutató SK Návod na používanie DSC-H50

CZ Návod k obsluze HU Használati útmutató SK Návod na používanie DSC-H50 Digitální fotoaparát / Digitális fényképezőgép / Digitálny fotoaparát CZ Návod k obsluze HU Használati útmutató SK Návod na používanie DSC-H50 Podrobnosti o pokročilých postupech naleznete v příručkách

Részletesebben

Útmutató az alkalmazás elindítására

Útmutató az alkalmazás elindítására Útmutató az alkalmazás elindítására NÁVOD NA SPUSTENIE APLIKÁCIE A PC- re VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK A hardverre vonatkozó követelmények a JasPCP-HU alkalmazás működésére jelenleg a piacon kereskedelmi forgalomban

Részletesebben

ESL 8525RO CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 21 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42

ESL 8525RO CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 21 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 ESL 8525RO CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 21 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...6

Részletesebben

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.electrolux.com/productregistration

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.electrolux.com/productregistration ESI 4610RAX...... CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 34 SL POMIVALNI STROJ NAVODILA ZA UPORABO 51 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ

Részletesebben

PÁRAMENTESÍTŐ DH-301

PÁRAMENTESÍTŐ DH-301 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER e l e c t r o n i c PÁRAMENTESÍTŐ DH-301 TISZTELT VÁSÁRLÓ! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés

Részletesebben

SANTO K 9 12 40-7i Návod k použití Chladnička Használati útmutató Hűtőszekrény Instrukcja obsługi Chłodziarka

SANTO K 9 12 40-7i Návod k použití Chladnička Használati útmutató Hűtőszekrény Instrukcja obsługi Chłodziarka SANTO K 9 12 40-7i Návod k použití Használati útmutató Instrukcja obsługi Chladnička Hűtőszekrény Chłodziarka 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si

Részletesebben

CS Návod k použití 2 Myčka nádobí HU Használati útmutató 26 Mosogatógép SK Návod na používanie 52 Umývačka FAVORIT 99705 IM0P

CS Návod k použití 2 Myčka nádobí HU Használati útmutató 26 Mosogatógép SK Návod na používanie 52 Umývačka FAVORIT 99705 IM0P CS Návod k použití 2 Myčka nádobí HU Használati útmutató 26 Mosogatógép SK Návod na používanie 52 Umývačka FAVORIT 99705 IM0P 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4

Részletesebben

Hojdacie ležadlo Elepaloo / Přenosné houpátko Elepaloo / Elepaloo hintaszék

Hojdacie ležadlo Elepaloo / Přenosné houpátko Elepaloo / Elepaloo hintaszék Hojdacie ležadlo Elepaloo / Přenosné houpátko Elepaloo / Elepaloo hintaszék 7130 DÔLEŽITÉ! USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POTREBY! STN EN 12790:2009 DŮLEŽITÉ! USCHOVEJTE PRO DALŠÍ POUŽITÍ ČSN EN 12790:2009 FONTOS!

Részletesebben

ATTIX 145-01 ATTIX 155-01 PŘÍRUČKA S POKYNY PRÍRUČKA PRE POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI KEZELÉSI UTASÍTÁS C366-CZ-SK-PL-H 03/2011

ATTIX 145-01 ATTIX 155-01 PŘÍRUČKA S POKYNY PRÍRUČKA PRE POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI KEZELÉSI UTASÍTÁS C366-CZ-SK-PL-H 03/2011 ATTIX 145-01 ATTIX 155-01 PŘÍRUČKA S POKYNY PRÍRUČKA PRE POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI KEZELÉSI UTASÍTÁS CZ SK PL H C366-CZ-SK-PL-H 03/2011 Překlad originálních pokynů Obsah Návod k použití...2 Bezpečnost

Részletesebben

MKi 9000. užívateľský manuál felhasználói kézikönyv

MKi 9000. užívateľský manuál felhasználói kézikönyv MKi 9000 užívateľský manuál felhasználói kézikönyv Obsah Obsah... 2 Úvod... 4 Inštalácia zariadenia Parrot MKi9000... 5 Audio systém s ISO konektorom... 5 Audio systém s line-in konektormi... 6 Audio systém

Részletesebben

ČESKY 4. Obsah. Bezpečnostní pokyny

ČESKY 4. Obsah. Bezpečnostní pokyny SKINANDE CZ HU ČESKY 4 MAGYAR 20 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Popis spotřebiče 6 Ovládací panel 6 Programy 7 Funkce 8 Před prvním použitím 8 Denní používání 11 Zmĕny vyhrazeny. Bezpečnostní pokyny

Részletesebben

Návod k použití Kezelési utasítás

Návod k použití Kezelési utasítás _CZ.book 1 ページ 2006 年 12 月 7 日 木 曜 日 午 後 8 時 59 分 Před použitím si, prosíme, přečtěte celý návod. Használat előtt kérjük, hogy teljesen olvassa el ezt a kezelési utasítást. Návod k použití Kezelési utasítás

Részletesebben

IH20. Inhalátor. Inhalátor Használati utasítás... 32-46. Inhalátor. Inhalator Instrucţiuni de utilizare... 47-64. Návod k použití...

IH20. Inhalátor. Inhalátor Használati utasítás... 32-46. Inhalátor. Inhalator Instrucţiuni de utilizare... 47-64. Návod k použití... IH20 CZ SK Inhalátor Návod k použití...2-16 Inhalátor Návod na používanie... 17-31 Inhalátor Használati utasítás... 32-46 Inhalator Instrucţiuni de utilizare... 47-64 Service: CZ Tel.: 239 014 121 Tel.

Részletesebben

FlexCare+ 900+ series. Register your product and get support at www.philips.com/welcome

FlexCare+ 900+ series. Register your product and get support at www.philips.com/welcome FlexCare+ 900+ series Register your product and get support at www.philips.com/welcome Sonicare 900+ Series CZE SVK HUN +sanitizer.indd 1 23.08.12 21:41 2 1 Obsah balení může být odlišný dle zakoupeného

Részletesebben

Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás

Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás 8865104 Regulátor tlaku s filtrem a manometrem / CZ Regulátor tlaku s filtrom a manometrom / SK Légszűrő nyomásszabályozóval és manométerrel / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod

Részletesebben

ISTRUZIONI PER L USO AR372 FOLLETO DE INSTRUCCIONES

ISTRUZIONI PER L USO AR372 FOLLETO DE INSTRUCCIONES ISTRUZIONI PER L USO INSTRUCTIONS FOR USE AR372 CAMINO ELECTRIC FIRE MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG FOLLETO DE INSTRUCCIONES HASZNÁLATI UTASÍTÁS NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA OBSLUHU CHEMINÉE ÉLECTRIQUE

Részletesebben

SWEEPER SR 1300H B P ÍRU KA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIRO NIK ZA UPORABNIKA 146 1062 000(3)2007-02 E

SWEEPER SR 1300H B P ÍRU KA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIRO NIK ZA UPORABNIKA 146 1062 000(3)2007-02 E SWEEPER SR 1300H B ESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENSKO P ÍRU KA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIRO NIK ZA UPORABNIKA 146 1062 000(3)2007-02 E / Model / Modell / Model / Modelo /

Részletesebben

Használati utasítás. Távirányítós autóriasztó rendszer Dvojzónový autoalarm s diaľkovým ovládaním. Uživateľská príručka

Használati utasítás. Távirányítós autóriasztó rendszer Dvojzónový autoalarm s diaľkovým ovládaním. Uživateľská príručka Távirányítós autóriasztó rendszer Dvojzónový autoalarm s diaľkovým ovládaním Termékkód / Kód produktu: 55076 CA011 i Használati utasítás Uživateľská príručka HU Használati utasítás Doboz tartalma 1db központi

Részletesebben

Támogatott Audio Fájl Formátumok az USB Módhoz... 115 Támogatott Felirat Fájl Formátumok az USB Módhoz... 116 Támogatott DVI felbontások...

Támogatott Audio Fájl Formátumok az USB Módhoz... 115 Támogatott Felirat Fájl Formátumok az USB Módhoz... 116 Támogatott DVI felbontások... Tartalomjegyzék Biztonsági Információ...95 Jelzések a Terméken...96 Környezetvédelemmel kapcsolatos információk...96 Jellemzők...97 Mellékelt Tartozékok...97 Készenléti Jelzések...97 TV Vezérlőgombok és

Részletesebben

Withings Thermo Smart temporal thermometer

Withings Thermo Smart temporal thermometer Withings Thermo Smart temporal thermometer Quick Installation Guide Průvodce rychlou instalací Gyors telepítési útmutató Sprievodca rýchlou inštaláciou Quick start from your smartphone and tablet Rychlé

Részletesebben

FAVORIT 88020 VI. Myčka nádobí Umývačka riadu Mosogatógép. Návod k použití Návod na používanie Használati útmutató. http://www.markabolt.

FAVORIT 88020 VI. Myčka nádobí Umývačka riadu Mosogatógép. Návod k použití Návod na používanie Használati útmutató. http://www.markabolt. FAVORIT 88020 VI Návod k použití Návod na používanie Használati útmutató Myčka nádobí Umývačka riadu Mosogatógép 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte

Részletesebben

RS 2200 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY

RS 2200 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY RS 2200 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY PRIROČNIK ZA UPORABNIKA ORIGINALNA NAVODILA 33019476 Edition 2 2009-06 Printed

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER DIGITÁLIS ÉBRESZTÔÓRA CL-801. Minôségi tanúsítvány

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER DIGITÁLIS ÉBRESZTÔÓRA CL-801. Minôségi tanúsítvány HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER DIGITÁLIS ÉBRESZTÔÓRA CL-801 Tisztelt Vásárló! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye,

Részletesebben

Dvojitý palivový vařič Pokyny pro používání a instalaci

Dvojitý palivový vařič Pokyny pro používání a instalaci Dvojitý palivový vařič Pokyny pro používání a instalaci Kombinált tűzhely Használati és beszerelési utasítás Kuchnia gazowo-elektryczna Instrukcja obsługi i instalacji U104700-01 CEŠTINA 4 MAGYAR 20 POLSKI

Részletesebben

47745IQ CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 34

47745IQ CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 34 47745IQ CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 34 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE............................................. 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................

Részletesebben

SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL

SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL www.nilfisk-alto.com SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL ESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENSKO P ÍRU KA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIRO NIK ZA UPORABNIKA 9097058000(1)2007-02 E /

Részletesebben

L 60260 TL L 60060 TL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 29 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 56

L 60260 TL L 60060 TL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 29 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 56 L 60260 TL L 60060 TL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 29 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 56 2 www.aeg.com OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 6 POPIS SPOTŘEBIČE 6 PŘÍSLUŠENSTVÍ 7 OVLÁDACÍ

Részletesebben

návod k použití návod na použitie Használati utasítás 8865101 Filtr / CZ Filter / SK Mini szűrő / HU

návod k použití návod na použitie Használati utasítás 8865101 Filtr / CZ Filter / SK Mini szűrő / HU návod k použití návod na použitie Használati utasítás 8865101 Filtr / Filter / Mini szűrő / Úvod Vážený zákazníku, děkujeme za důvěru, kterou jste projevili značce Extol zakoupením tohoto výrobku. Výrobek

Részletesebben

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Bezpečnostní informace...1 Začínáme...3 Upozornění, funkce a příslušenství...3 Vlastnosti...3 Ovládací tlačítka na

Részletesebben

Chladnička s mrazničkou Hűt - fagyasztó Frigider cu congelator

Chladnička s mrazničkou Hűt - fagyasztó Frigider cu congelator CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 15 RO Manual de utilizare 29 Chladnička s mrazničkou Hűt - fagyasztó Frigider cu congelator ZRB934PWH2 Obsah Bezpečnostní informace 2 Provoz _ 5 P i prvním použití

Részletesebben

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Bezpečnostní informace...1 Začínáme...3 Upozornění, funkce a příslušenství...3 Vlastnosti...3 Ovládací tlačítka na

Részletesebben

OXYGEN. Gőz kabin. Beüzemelési és használati útmutató. Kedves Vásárló!

OXYGEN. Gőz kabin. Beüzemelési és használati útmutató. Kedves Vásárló! Gőz kabin OXYGEN Beüzemelési és használati útmutató Kedves Vásárló! Köszönjük, hogy a mi termékünket választotta. Cseh cég ARTTEC s.r.o. dobozok a piacon elérhető áron, amely nem tartalmazza az összeget

Részletesebben

Bezpečnost dětí a postižených osob

Bezpečnost dětí a postižených osob CZ SKINANDE HU ČESKY 4 MAGYAR 24 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 5 Popis spotřebiče 7 Ovládací panel 8 Programy 8 Funkce 9 Nastavení 10 Před prvním použitím 12 Denní používání

Részletesebben

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-072-653-91 (3) Digital Video Camera Recorder Návod na používanie Skôr, ako zariadenie začnete používa, prečítajte si pozorne tento návod a odložte si ho ako prípadný zdroj informácií v budúcnosti. Kezelési

Részletesebben

EUT1106AOW... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 32

EUT1106AOW... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 32 EUT1106AOW...... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 32 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Magyar - 1 -

Tartalomjegyzék. Magyar - 1 - Tartalomjegyzék Jellemzõk... 2 Előkészítés... 2 Csatlakozás egy műsorszóró rendszerhez (kábeltelevízió stb.) a tunerrel:... 4 A csomag tartalma... 4 Szervízinformációk... 5 A távirányító nyomógombjai...

Részletesebben

Truhlicová mraznička Fagyasztóláda Zamrażarka skrzyniowa Truhlicová mraznička

Truhlicová mraznička Fagyasztóláda Zamrażarka skrzyniowa Truhlicová mraznička CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 12 PL Instrukcja obsługi 22 SK Návod na používanie 32 Truhlicová mraznička Fagyasztóláda Zamrażarka skrzyniowa Truhlicová mraznička ZFC14400WA Obsah Bezpečnostní

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SONY MDR-NC13 http://hu.yourpdfguides.com/dref/4059991

Az Ön kézikönyve SONY MDR-NC13 http://hu.yourpdfguides.com/dref/4059991 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

FL48272. Návod k použití Használatı utasítás Instrukcja obsługi Návod na použitie. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

FL48272. Návod k použití Használatı utasítás Instrukcja obsługi Návod na použitie. Licensed by Hyundai Corporation, Korea FL48272 Návod k použití Használatı utasítás Instrukcja obsługi Návod na použitie Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Részletesebben

EUT1106AOW... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 22 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42

EUT1106AOW... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 22 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 EUT1106AOW...... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 22 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 2 www.electrolux.com OBSAH BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...............................................................

Részletesebben

Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás

Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás 8856000 Skládací vozík-rudl / CZ Skládací vozík-rudla / SK Összehajtható kézikocsi / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážený zákazníku, děkujeme za důvěru, kterou jste projevili

Részletesebben

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie Mraznička Fagyasztó Zamrażarka Mraznička EUP23900X 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese

Részletesebben

Bezpečnost dětí a postižených osob

Bezpečnost dětí a postižených osob CZ GRÄNSLÖS HU ČESKY 4 MAGYAR 29 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 6 Instalace 9 Popis spotřebiče 9 Před prvním použitím 10 Denní používání 11 Režim mikrovlnné trouby 13 Funkce

Részletesebben

EWF 1476 GDW EWF 1276 GDW EWF 1076 GDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23

EWF 1476 GDW EWF 1276 GDW EWF 1076 GDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 EWF 1476 GDW EWF 1276 GDW EWF 1076 GDW...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...........................................................

Részletesebben

Chladnička Hűtőszekrény Frigider

Chladnička Hűtőszekrény Frigider CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 12 RO Manual de utilizare 23 Chladnička Hűtőszekrény Frigider ZRA21600WA Obsah Bezpečnostní pokyny _ 2 Provoz _ 4 Při prvním použití _ 4 Denní používání 5 Užitečné

Részletesebben

návod k použití használati útmutató

návod k použití használati útmutató návod k použití használati útmutató Chladnička s mrazničkou Hûtõ - fagyasztó ENA34415X 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace

Részletesebben

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Bezpečnostní informace...1 Rychlá nabídka...2 Začínáme...3 Upozornění, funkce a příslušenství...3 Vlastnosti...3 Vložení

Részletesebben

SCRUBTEC 234 C USER MANUAL 02/12 (2) 9099346000. Model: 9087133020 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK

SCRUBTEC 234 C USER MANUAL 02/12 (2) 9099346000. Model: 9087133020 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK 02/12 (2) 9099346000 ČESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENŠČINA Model: 9087133020 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY SCRUBTEC 234

Részletesebben

Köszönjük, hogy a MOULINEX háztartási robotgép termékcsaládjának készülékére esett a választása, melyet különféle ételek kizárólag otthoni, beltéri elkészítésére fejlesztettünk ki. TERMÉKLEÍRÁS a - Motorblokk

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. Uživatelské informace. Beépített sütő. Vestavná trouba ZOB 492

Felhasználói kézikönyv. Uživatelské informace. Beépített sütő. Vestavná trouba ZOB 492 Uživatelské informace Felhasználói kézikönyv Vestavná trouba Beépített sütő ZOB 492 Děkujeme vám, že jste si vybrali náš spotřebič Přejeme Vám s novým spotřebičem hodně spokojenosti a doufáme, že při dalším

Részletesebben

EWF 1476 GDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23

EWF 1476 GDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 EWF 1476 GDW...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ

Részletesebben

EN3201MOX EN3201MOW CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20

EN3201MOX EN3201MOW CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 EN3201MOX EN3201MOW CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...6 4.

Részletesebben

Chladnička Hűtőszekrény Chladnička Hladilnik

Chladnička Hűtőszekrény Chladnička Hladilnik CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 13 SK Návod na používanie 26 SL Navodila za uporabo 37 Chladnička Hűtőszekrény Chladnička Hladilnik ZRA22800WA Obsah Bezpečnostní pokyny _ 2 Provoz _ 4 Při prvním

Részletesebben

CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou HU Használati útmutató 19 Hűtő - fagyasztó PL Instrukcja obsługi 38 Chłodziarko-zamrażarka S53620CSX2

CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou HU Használati útmutató 19 Hűtő - fagyasztó PL Instrukcja obsługi 38 Chłodziarko-zamrażarka S53620CSX2 CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou HU Használati útmutató 19 Hűtő - fagyasztó PL Instrukcja obsługi 38 Chłodziarko-zamrażarka S53620CSX2 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2.

Részletesebben

Az Ön kézikönyve HOTPOINT LI 675 DUO http://hu.yourpdfguides.com/dref/4692380

Az Ön kézikönyve HOTPOINT LI 675 DUO http://hu.yourpdfguides.com/dref/4692380 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Bezpečnost dětí a postižených osob. Všeobecné bezpečnostní informace

Bezpečnost dětí a postižených osob. Všeobecné bezpečnostní informace CZ KYLSLAGEN HU ČESKY 4 MAGYAR 24 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 5 Instalace 7 Popis spotřebiče 9 Provoz 10 Denní používání 11 Tipy a rady 14 Čištění a údržba 16 Odstraňování

Részletesebben

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie navodila za uporabo

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie navodila za uporabo návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie navodila za uporabo Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Chłodziarko-zamrażarka Chladnička s mrazničkou Hladilnik z zamrzovalnikom

Részletesebben

Návod k použití 2 Használati útmutató 19 CS HU. Sporák Tűzhely ZCE540G1WA

Návod k použití 2 Használati útmutató 19 CS HU. Sporák Tűzhely ZCE540G1WA CS HU Návod k použití 2 Használati útmutató 19 Sporák Tűzhely ZCE540G1WA Obsah Bezpečnostní informace 2 Bezpečnostní pokyny 3 Popis spotřebiče 6 Před prvním použitím 7 Varná deska Denní používání 7 Varná

Részletesebben

Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Frigider-Congelator Chladnička s mrazničkou Hladilnik z zamrzovalnikom

Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Frigider-Congelator Chladnička s mrazničkou Hladilnik z zamrzovalnikom CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 14 RO Informaţii pentru 28 utilizator SK Návod na používanie 41 SL Navodila za uporabo 52 Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Frigider-Congelator Chladnička

Részletesebben

unistor, aurostor, geostor

unistor, aurostor, geostor unistor, aurostor, geostor CZ; HU; PL; RO; SK Pro servisního technika Návod k obsluze a instalaci unistor, aurostor, geostor Bivalentní zásobník teplé vody pro solární zařízení VIH S Zásobník teplé vody

Részletesebben