VEZETŐI PROGRAM 3. VEZETŐI KONCEPCIÓ ÉVRE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VEZETŐI PROGRAM 3. VEZETŐI KONCEPCIÓ 2013-2017. ÉVRE"

Átírás

1 VEZETŐI PROGRAM 3. VEZETŐI KONCEPCIÓ ÉVRE Az elkövetkező évek óvodai gyakorlatát alapjaiban meghatározó új köznevelési törvény végrehajtására vonatkozó rendeletek, a pályázat írásakor már megjelentek. A lépcsőzetes bevezetés 2013-tól jelentős változásokat hoz, ugyanakkor vannak új elvárások, melyek már szeptemberétől hatályba léptek. A vezetőre vonatkozó felelősségi kör kiegészül, a vezetői kompetencia bővül. Az áttekintés, tájékozódás időszakát éljük, melyben jól látható, hogy az óvodai nevelés kiemelt figyelmet kap, szakmai és tanügy-igazgatási vonatkozásban. is. Várhatóan az Országos Óvodai Nevelési Program is változni fog. Jelen helyzet némileg nehezíti konkrét vezetői koncepcióm felállítását. Célom - Olyan feltételrendszer biztosítása, mely lehetővé teszi a köznevelés új kihívásainak, valamint jogszabályi változásoknak megfelelő eredményes, sikeres gyakorlatot. - Olyan intézmény vezetése, ahol az intézmény stratégiájának fókuszában a közösség által képviselt értékek állnak, melyek meghatározzák önálló arculatát. - Olyan közösség, csapat kialakítása, amely a múlt hagyományaira, eredményeire építve, magasabb színvonalat képvisel, nyitott, innovatív, együttműködő, elkötelezett. - Olyan eredményes intézmény működtetése, mellyel a gyermekek, szülők a munkatársak, a fenntartó és egyéb partnerek egyaránt elégedettek. Feladatomnak tekintem - Rugalmas alkalmazkodással, feladathoz igazított szervezeti forma működtetését. - Munkatársak személyiségének ismeretére alapozott, a szervezet képességeihez, szokásaihoz igazított vezetői szereppel, az eredményes működés megvalósítását. - A vezetői döntések tudatosságát, szerepvállalásának növelését, kiemelten a szervezet jelene és jövője szempontjából. - Motiváció területén, nemcsak a hagyományos értelemben vett elismerési, megbecsülési módok alkalmazását, hanem új formák közös kidolgozását. Az elismeréshez nyílt, tényeken alapuló értékelés kapcsolását. Vezetőként hozzásegítem kollégáimat, hogy a kitűzött célok és feladatok megvalósítása során személyes érdeklődésüknek, szakmai elkötelezettségüknek megfelelő irányba fejlődhessenek, folyamatosan képezzék magukat s módjuk nyíljon képességeik és tehetségeik kibontakoztatására. Rendszeres, pontos információnyújtással hozzájárulok eredményes munkavégzésükhöz. Az óvodapedagógusok számára biztosítom a Pedagógiai Program alapján az ismeretek, a tapasztalatszerzés, a nevelés-oktatás módszereinek megválasztását. 1

2 3.1. A törvényes és jogszerű működés biztosítása A köznevelési törvény által kibővült felelősségi kör és vezetői kompetenciák hangsúlyozása mellett feladatomnak tekintem: - A pedagógiai program jóváhagyását. - A pedagógus etikai normáinak betartását, az azért való felelősségvállalást. - A köznevelési törvény megismerését, megismertetését, betartását és betartatását. Az ebből adódó módosítások elvégzését, elvégeztetését a nevelőtestület bevonásával. - A pedagógus életpálya-modell követését, az abban foglaltak alkalmazását. - A köznevelési törvényben előírt személyi feltételteremtést. - Az alapdokumentumok hozzáférhetőségének biztosítását. - Következetes ellenőrzési, mérési, értékelési rendszer, munkamegosztáson alapuló működtetését. - A várhatóan bevezetésre kerülő külső ellenőrzési rendszer megismerését. Feladat az alkalmazás jogszerűsége területén - A közalkalmazotti foglalkoztatást, a jogszabályi előírások érvényesítésével. - A közalkalmazotti pályáztatást az előírt munkakörökben. - Az intézmény alapdokumentumaiban, belső szabályzataiban rögzítettek szerinti munkavégzést, teljesítést. - A KIR program alkalmazását. - A dolgozók személyi anyagának pontos vezetését. - A havi jelentések határidőre történő elkészítését. - A gyakornoki szabályzatban foglaltak alkalmazást Vezetői célmeghatározás, a célmeghatározásból eredő feladatok A Homokkerti Pitypang Óvoda törvényes működési feltételeinek folyamatos biztosítása: - a pedagógiai munka - a tanügyigazgatás - a munkáltatói jogkör gyakorlása során - és a költségvetés hatékony gazdálkodás vonatkozásában. 2

3 Pedagógiai, szakmai munka - A helyi pedagógiai program és vezetői program következetes végrehajtása - Szakmai feladatok irányítása - Gyermekvédelmi munka irányítása - Szervezeti kultúra fejlesztése - Értékteremtő tevékenységek biztosítása Tanügyigazgatási feladatok - Naprakész dokumentáció vezetése - Törvényesség betartása, betartatása - Tanügyigazgatási feladatok ellátása Munkáltatói jogkör gyakorlása - A munkáltatói jogokat az intézmény vezetője gyakorolja - A törvényes alkalmazás jogszerűségének betartása Gazdasági feladatok - Költségvetés tervezése, betartása - Hatékony gazdálkodásra törekvés, takarékosságra ösztönzés - Önálló gazdálkodás hatékony működtetése - Napi ügyviteli, és üzemeltetési feltételrendszer biztosítása Az óvoda Én-képének struktúráját a következő modell ábrázolja 1. Vezetés 2. Intézményi célkitűzések 3. Humán erőforrásgazdálkodás 5. Az értékteremtő folyamat 6. Szülők elégedettsége 7. Az óvoda dolgozóinak elégedettsége 9. Az óvoda eredményei 4. Források felhasználása 8. Részvétel a település életében 3

4 Szervezetfejlesztés Cél - A szervezeti működés hatékonyabbá tétele, munkahelyi légkörrel való elégedettség folyamatos javítása. - Az intézmény további működésének biztosítása, a már kidolgozott szervezeti kultúra alapján, jog, hatáskör és illetékesség szerint történik. - Az intézményen belül működő szervezetek tevékenységének hatékonyabbá tétele. Feladat - A szervezeti kultúra fejlesztésében nagy szerepet játszik a csapatépítés, a közösen vállalt feladatok teljesítése, az egymás iránti bizalom megerősítése, a szakmai nyitás egymás munkája felé, a vitakultúra, a saját vélemény megfelelő stílusban és elfogadással közvetítve. - A szervezeti kultúra fejlesztése érdekében, a szervezeti értékrend és a dolgozók magatartása közötti összhangra kiemelt figyelmet fordítok. - Kiemelt feladatnak tekintem, hogy az óvodapedagógusoknak a munkájuk jelentsen perspektívát, érezzék hogy a követelmények reálisak és szakmai kihívást jelentsenek. Hasznosnak, fontosnak tartsák tevékenységüket, érezzék, hogy munkájukkal hozzájárulnak az eredményes nevelőmunkához. Elveim a szervezetfejlesztéshez: o Világos célok mindenki számára érthetőek o Megfelelő szervezettség ki, mikor, mit csinál o Megbízható kommunikáció szervezett információáramlás o Elfogadott normák melyet a tagok önmaga számára alakítottak ki o Jó munkahelyi légkör tartósan a jó közérzet biztosítására o Erős összetartozás a MI TUDAT erősítése, jóban-rosszban együtt vagyunk - Az intézményi normákat, követelményeket már kialakítottuk, meghatároztuk, melynek betartása mindenki számára kötelező. Ezeknek az erkölcsi és etikai normáknak továbbra is meg kell jelenniük a helyi szokásainkban, megjelenésünkben, beszédstílusunkban, öltözködésünkben, ünnepeink megélésében. - Támogatom a fejlesztő javaslatokat, irányítom a megoldás közös keresését, új ötletek bevezetését, megvalósítását. - Igyekszem meglátni és hasznosítani az aktív erőket. Személyre szabott feladatadásra törekszem. A meglévő erőforrásokat hatékonyabban szeretném felhasználni, hasznosítani kollégáink tehetségét. 4

5 - A technikai dolgozók dajkák, egyéb munkakörben dolgozók egyenrangúnak, az eredményes intézményi munkát hatékonyan elősegítő társaknak tekintem. Fontos számomra, hogy szeretettel bánjak a gyermekekkel, igényük legyen a tisztaságra, példamutató viselkedéssel, munkával tevékenyen vegyenek részt az óvoda életében. - Valamennyi munkatársam tisztelete, megbecsülése végzettségtől, beosztástól, életkortól függetlenül fontos számomra. A szervezetépítés alappillérei - Kölcsönös tisztelet Mind a vezetőnek, mind az alkalmazottaknak el kell fogadni a kölcsönös függőséget egymás iránt annak érdekében, hogy mindkét fél sikeres legyen. - Támogató környezet Ha már van tisztelet, abból következik, hogy a munkakörnyezet is támogató lesz. Az ellentéte igaz, ahol bizalmatlanság, vagy konfliktus van. - Bizalom Ahol félelem van, ott nem lehet bizalom. A munkahelynek a bizalom atmoszféráját kell ösztönöznie, erősítenie, mely magába foglalja az őszinteséget és a hibák elfogadását. Menedzsmentszemlélet Az óvoda számára azt jelenti, hogy hírnevet szerezzünk s ez által anyagi támogatást is szerezzünk a hatékony működés érdekében. Meg kell mutatni értékeinket, sikereinket, önálló arculatunkat, miben vagyunk sikeresek. Láttassuk meg a szülőkkel, miért érdemes minket választani. Az óvoda keresettsége, ismertsége közvetve is hasznot hozhat: megmarad a kihasználtság, gyarapodhat a szülői támogatottság, felajánlás. - Óvodaújság - Hírmondó bemutató óvodaismertető kiadvány - Közös programok rendezvények - Bemutatkozási lehetőségek: rajzpályázatok, vers- mesemondó verseny, ének verseny, fellépés gyermekműsorokkal - Szülők számára nyílt napok, rendezvények A humán erőforrás területén is alkalmazni kívánom a menedzsmentszemléletet: Találjuk meg a legjobb embereket, képezzük ki őket, lássuk el világos utasításokkal, engedjük meg nekik a pedagógiai szabadságot az általuk ítélt legjobb módszerekkel végezzék munkájukat. Megfelelő embert, a megfelelő feladatra elvének érvényesítése. 5

6 Menedzseri feladataim - Az intézmény menedzselése a szülők illetve partnerek körében. - Innovációs tevékenységek, az új keresése, támogatása. - A szülőkkel a jó harmonikus kapcsolat erősítése, az együttműködés koordinálása. - Szakmai igényesség megtartása. - A munkára való motiváltság Humán erőforrás fejlesztése Nevelőtestületre vonatkozó fejlesztési elképzelések - Humánus, demokratikus, alkotó munkahelyi légkör megszilárdítása. - Az emberi erőforrások menedzselése érdekében kidolgozott kiválasztási és betanulási rend alkalmazásával, szakmailag jól képzett testület biztosítása, vezető utánpótlás kinevelése. - A személyes felelősség és szerepvállalás, valamint a csapatmunka összhangjának biztosítása. - Az egymástól való tanulás lehetőségének biztosítása és igényének erősítése. - Módszertani kultúra fejlesztésével a szakmai autonómia kiszélesítése. - Még hatékonyabb szervezeti kommunikáció kiépítése. - A nevelőtestületet bevonom a döntéselőkészítő és a döntést megvalósító tevékenységbe. - Észreveszem és elismerem beosztottjaim erőforrásait, törekvéseiket a mindennapi munka során. - Óvodánk legyen átlátható, egyenletes teljesítményt mutató, kiszámítható. - Segíteni kívánom, hogy a munkatársak együttműködése fokozódjon, szervezeti kultúránk folyamatosan fejlődjön. Maradjon óvodánkban a derűs, demokratikus légkör, a teljesítmény tisztelete, betartása. - A pedagógus életpálya modell folyamatos figyelemmel kísérése, előkészítése, bevezetése. 6

7 Fejlesztési terveim Óvodapedagógusaink folyamatos önképzéssel, intézményes továbbképzéssel tartsák továbbra is naprakész állapotban szakmai műveltségüket. Az intézményi továbbképzéseiket a következők figyelembevételével válasszák meg: - Intézményi céloknak alárendelve - Képességfejlesztést, felzárkóztatást segítő képzések - Szakdiplomát adó képzések (fejlesztő pedagógus, közoktatási vezető, mérési szakember) - Óvodamenedzser - Pedagógiai asszisztens - Rajzelemzés - Tehetséggondozó óvodapedagógus - Idegen nyelvet oktató óvodapedagógus A mai világban fontos a több lábon állás több terület szakértelme - mely a karrierépítés szempontjainak elve. A technikai és nevelőmunkát segítő alkalmazottakra vonatkozó fejlesztési elképzeléseim - A nevelési célkitűzések ismeretén alapuló szoros együttműködés az óvodapedagógusokkal. - A nevelőmunka szempontjából elengedhetetlen a feltétel teremtő és kisegítő szerepük fontosságának tudatosítása, érvényre juttatása. - A kollégális kapcsolat erősítése, őszinte, szabad véleményalkotás a működés feltételeinek jobbítása érdekében. - Önképzés, továbbképzés támogatása, ösztönzése szükségszerű lenne egy pedagógiai asszisztens segítő munkája, dajkai képzettség minden dajkának, konyhai dolgozó minimum tanfolyami végzettsége. - Értékes tulajdonságokon keresztül erősíteni és fejleszteni kívánom a dolgozók önérvényesülését. Adminisztratív dolgozóra vonatkozó fejlesztési elképzeléseim: - Továbbképzés támogatása informatikai ügyviteli munkával kapcsolatosan. Munkája fontosságának és sokrétűségének kihangsúlyozása, mely továbbra is garantálja az intézménynek, hogy bizalmi munkája precíz, kiszámítható és megbízható. 7

8 Feladatomnak tartom - A megüresedő álláshelyek körültekintő óvodai céloknak megfelelő betöltését. - Az új dolgozók mellé mentorok jelölését. - A KIR munkaügyi programok pontos megismerését, alkalmazását. - Személyi dossziék, alapnyilvántartások pontos vezetését. - Próbaidő kitűzését, lejártakor a dolgozó korrekt értékelését. - Törvényi előírásoknak megfelelő számú pedagógiai munkát segítők alkalmazását (dajka, pedagógiai asszisztens, óvodapszichológus, fejlesztőpedagógus), erre a kérelmek benyújtását. - Az arányos és egyenletes feladat elosztás biztosításra törekszem. - Külső és belső továbbképzési lehetőségek, belső szakmai napok szervezése óvodapedagógusi, technikai körben egyaránt. - Az óvodapedagógusok módszertani gazdagságának növelését Gazdasági erőforrások fejlesztése Célok - A tervszerű, tudatos és költséghatékony gazdálkodás továbbfolytatása, az óvoda eredményes működése és esztétikus környezetének megteremtése érdekében. - A pedagógiai munka feltételrendszerének további javítása. - A dolgozók folyamatos tájékoztatása a felújítások évenkénti ütemezéséről, karbantartási feladatok elvégzéséről. Feladataim A munkafeltételek és munkakörülmények folyamatos javítása - esztétikus felnőtt öltözők kialakítása, a folyosó csúszásmentes burkolása, 3 gyermeköltöző burkolása, informatikai és irodatechnikai eszközök fejlesztése, folyamatos karbantartása. Felújítási igények prioritási sorrendben történő ütemezése és megigénylése. - Udvari játékos és tároló kamra teljes felújítása, átépítése - Járdaszakaszok felújítása, balesetmentessé tétele - Csoportszobák parkettáinak lecserélése - Kerítés felújítása - Kazánfelújítás Eszközbeszerzés: porszívók, hűtőszekrény, dajkai öltözőszekrények, gyermekasztalok Az intézményi karbantartási munkák időbeni elvégzése - Csoportszobák, öltözők festése, - Udvari játékok folyamatos karbantartása, újak beszerzése. - Fűtőtestek karbantartása, átmosatása. 8

9 Beruházási igény: Tornaterem építése. (Tornaszoba kialakítására nincs lehetőség.) Pályázati lehetőség figyelemmel kísérése a forrás előteremtésére fenntartói segítséggel. Az alapfeladat ellátásához szükséges szakmai anyagok biztosítása. - Saját bevételek növelésével, egyéb erőforrások felkutatásával a pedagógiai munka feltételrendszerének további javítása. - A gyermeki tapasztalást, fejlődést, fejlesztést biztosító udvari és csoportszobai mozgásos- és játékeszközök bővítése. Fontosnak tartom a hiánylista rendszerének működtetését, mely segítségével információt szerezhetünk a különböző területen felmerülő hiányokról, igényekről, szükségletekről Az óvoda kapcsolatrendszerének továbbfejlesztése területén az elképzeléseim Cél - Továbbiakban is a partnerközpontú működés biztosítása a meglévő folyamatszabályozásnak megfelelően. - Intézményünk eredményes munkájával a fenntartói, szülői, és társintézmények elégedettségének növelése. - A már meglévő, kialakult szakmai kapcsolatok további mélyítése, az összedolgozás, együttgondolkodás egyéb lehetőségeinek felkutatása. Feladataim - A közvetlen partnerlistán szereplők vélemények kikérése, kielemzése. - A szülői szervezet hatékonyabb bevonása az intézményt érintő kérdésekre, véleményük hangsúlyosabbá tétele. - További szoros együttműködés a közvetlen lakókörnyezetünk társintézményeivel, a megfelelő munkakapcsolat ápolása: o Homokkerti Közösségi Ház o Homokkerti Gondozó Szolgálat Szabó - Kálmán Utcai Idősek Klubja o Homokkerti Vöröskereszt Egyesület o Körzetes Általános Iskolákkal - Szorosabb kapcsolat kialakítása a Pedagógiai Szakszolgálattal, Tehetséggondozó Központtal, igénybe vesszük szolgáltatásaikat, segítségüket. - Nyílt programjaink meghirdetési módjának kiszélesítése (szórólapok, plakátok, rádió-televízió). - Jó munkakapcsolat kialakítása, fenntartása a nevelést segítő szakemberekkel (logopédus, pszichológus, szociális-egészségügyi szervekkel). 9

10 - Partnerközpontú működés a szülőkkel. Kiemelt fontossággal bír a szülői házzal való kapcsolattartás, a folyamatos együttműködés keresésének lehetősége, szülői igények megismerése, mérlegelése. A felgyorsult életritmus és a külvilágból érkező számtalan információhalmaz a gyermek életében tartós stressz tényező. Körültekintően, támogatóan közelítünk a gyermekekhez, szülőkhöz, az együttnevelés hatékonysága érdekében. Tapasztalatunk, hogy erőfeszítéseink következtében óvodásaink szívesen járnak intézményünkbe, felszabadultan játszanak, mindennapi életüket tevékenységek rendszerében élik, így alkalmassá válnak az iskolai életre. Feladatok - Félévente a szülők tájékoztatása szülői értekezleten az óvodában folyó munka eredményeiről, az elkövetkezendő feladatokról. - A szülői igények figyelembe vétele, lehetőség szerint beépíteni az óvoda működésébe.. - Együttműködő tevékenységünket folyamatosan javítani, elvárjuk a külső értékelést, folyamatosan vizsgáljuk a szülői elégedettséget. - Időben tájékoztatást nyújtani az óvoda programjairól, a szülőket érintő kérdésekről. - A Szülő Szervezet munkájának igénybe vétele, segítség kérése, a segítség elismerése. - A szülők elégedettségének megtartása pedagógiai munkánk színvonalával, programjainkkal, a környezet- és kapcsolattartás minőségével. - Az óvoda-család kapcsolattartási formáiban a bizalmi viszony erősítése, a családlátogatások, fogadóórák hatékonyságának növelése. A fenntartóval meglévő jó kapcsolatot ápolom. Igényeiket elvárásaikat beépítem mindennapi munkámba. 10

11 Feladatom a Homokkerti Szabó Kálmán Utcai Óvodáért Alapítvány működésében - Az óvoda alapítványáért végzett munka megújítása, frissítése. - A kuratórium megújítása az aktuális helyzetnek megfelelően. - A munkatársak ösztönzése az alapítvány bevételeinek növelésére. - Az alapítvány munkájának támogatása a felelős döntéshozatalban, a pénzeszközök felhasználásában. - Tájékoztatási lehetőség biztosítása a kuratórium, a dolgozók és szülők számára, a személyi jövedelemadó 1%-os és egyéb bevételeinek felhasználásáról. - A már kialakult, jól működő támogatói kapcsolatok, rendezvények megőrzése, új szponzori lehetőségek szorgalmazása Ellenőrzési rendszer A belső ellenőrzés az Intézmény Szervezeti- és Működési Szabályzatában és az Intézményi Minőségirányítási Programban kidolgozott ellenőrzési és értékelési rendben kidolgozott elvek és szempontok alapján történik. A munkaköri leírások tartalmazzák azokat az elvárásokat, melyek alapul szolgálnak az ellenőrzésnek és értékelésnek. Az éves munkatervek tartalmazzák a belső ellenőrzés és értékelés ütemtervét, rendjét. A nevelőmunkát ellenőrzési terv alapján ellenőrzöm és értékelem. Ellenőrző funkciók - Áttekintés: o leltározás o selejtezés o felvételi- és mulasztási naplók o csoportnaplók o szabadságolás terv, szabadság kimutatása o iktatókönyv, irattár naprakészsége o jelenléti ívek 11

12 - Szakmai pedagógiai munka ellenőrzése kiterjed: o Pedagógiai Program és az éves munkaterv végrehajtásának ellenőrzése o Csoportnaplók tervezőmunkája a Pedagógiai Program koherenciája o Munkaközösség munkájának ellenőrzése, munkaközösségi beszámolók o Gyermekvédelmi munka ellenőrzése o A gyermekek képességeinek fejlettségi szintjére: a gyermekek egyéni vizsgálata, csoportlátogatások - A nem pedagógus alkalmazotti kör munkájának ellenőrzése: o A munkaköri leírásnak megfelelő feladatellátás minőségének betartása o Munkaidő, munkarend betartása Fontos feladat A bevezetésre kerülő külső ellenőrzési rendszer megismerése, a nevelőtestület felkészítése. Értékelés A tevékenységek komplex értékelése annak érdekében, hogy láthatóvá váljanak az erős és fejlesztendő területek. Konkrét visszajelzést kapjanak a teljesítményértékelésről, kijelölt legyen a fejlődési út, és teljesítményhez igazított elismerés valósuljon meg. Az egyén és a szervezet céljai összhangjának megteremtése. - A munkatársak erős és gyenge pontjainak megismerése. - A munkatárs szervezeten belüli helyének tisztázása. - Munkaköri leírások és a munkacélok rendszeres áttekintése és felülvizsgálata. - Egyéni képzési igények rendszerezett értékelése. - Egyéni erőfeszítés ösztönzése. 12

13 4. PEDAGÓGIAI KONCEPCIÓ 4.1. Pedagógiai célmeghatározás Osztani magad, hogy így sokasodjál, Kicsikhez hajolni, hogy magasodjál, Hallgatni őket, hogy tudd a világot, Róluk beszélni, ha szólsz a világhoz. (Váci Mihály) - Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának szellemiségét tükröző egységes alapelvek érvényesítése a nevelés folyamatában. - Az óvodai nevelésének az emberi személyiség teljes kibontakoztatására, az emberi jogok és az alapvető szabadságok tiszteletben tartásának megerősítésére kell irányulnia. - A gyermekeket mint fejlődő személyiségeket különleges védelem illesse meg. - A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége s ebben az óvoda kiegészítő szerepet játsszon. - Az óvodapedagógusok és segítőik sikeres munkájának eredményeként a társadalmilag hasznos és egyénileg értékes neveltséget, készséget, jártasságot és tudást birtokló gyermekek iskolába léptetése. Óvodánk Helyi Pedagógiai Programjának céljai - Komplex személyiségfejlesztés, integrált nevelés megvalósítása, biztosítása, a sokszínű tevékenységek pedagógiai eszközeivel. - Érzelmi biztonságot nyújtó légkörben az interperszonális kapcsolatok kialakítása, elmélyítése, az énkép, önismeret fejlesztése, új attitűdök, erkölcsi normák (tolerancia, a másság elfogadása, együttérzés, befogadás, segítségnyújtás, önzetlenség) kialakítása. - Olyan kreatív, megfelelő nyelvi kommunikációs és önértékeléssel rendelkező gyermekek nevelése, akik az óvodai élet végére rendelkeznek az iskolai élet megkezdéséhez szükséges készségekkel és képességekkel. - Az egészséges életmód és életvitel megalapozása, a mozgás megszerettetése. 13

14 4.2. Óvodánk Helyi Pedagógiai Programjának kiemelt feladatai - A kreatív gondolkodást, az alkotó képzelőerőt és fantáziát megmozgató, sokoldalú tevékenykedtetés kibontakoztatása, tehetségfejlesztés. - Komplex fejlesztő eljárásokkal, foglalkozásokkal a harmonikus személyiség kibontakoztatásának, fejlődésének elősegítése a gyermekek saját adottságaihoz mérten és módon. - Az egyéni- és életkori sajátosságokat figyelembe vevő, gyermekeink igényeihez rugalmasan alkalmazkodó szokás- és szabályrendszerünk, napi- és heti rendünk betartása. - Érzelmi biztonságot nyújtó, nyugodt, családias légkörben, élményekben gazdag környezeti feltételek megteremtésével a közösség kialakítása, magatartás formálása, a szocializáció támogatása. - A napi életritmusba a sokmozgásos tevékenységek elemeinek beépítése, az egészséges, edzett fejlett és igényes mozgáskultúra kialakítása. - A szülők aktív bevonása az óvodai életbe a nevelési gyakorlatunk megvalósítása érdekében. Szülői szemlélet formálása az egészséges életmód, életvitel kialakításában. - A gyermekek életre való felkészítése, nevelése a tevékenységek által, együttműködési és kommunikációs képességeinek fejlesztése. 14

15 4.3. A célmeghatározásból eredő feladatok Terület Hosszútávú feladatok 4-5 év Középtávú feladatok 2-3 év Rövidtávú feladatok 1-2 év A PEDAGÓGIAI PROGRAM TEVÉKENYSÉGI TERÜLETEI Nevelési feladatok Óvodánk jövőképének megvalósítása a helyi nevelési gyakorlat cél, feladat és tevékenységrendszere alapján - A Tevékenységközpontú Nevelési Programban megfogalmazott célok, feladatok magas szintű megvalósítása - A kialakult szokásrendszerek váljanak belsővé, épüljenek be a gyermek személyiségébe - Alakuljon ki a csoportok egyéni arculata a formai és tartalmi elemek karakteresebb megjelenésébe - Érzelmi nevelés és szocializáció szerepének erősítése - Értelmi fejlesztés-nevelés eredményességének növelése, mérés-értékelés rendszerének hatékony működtetése - Néphagyományok, szokások további ápolása (Szüret, Karácsony, Farsang, Húsvét, Gyermekhét, Anyák napja, Nemzeti ünnepeink) - A tanköteles gyermekek rendelkezzenek az iskolakészültséghez szükséges képességekkel, ismeretekkel - A szabad játék fontossága, melyen keresztül a gyermek megtanulja a körülötte lévő világ sokszínűségét - Egyéni képességfejlesztés A szabad játék túlsúlyának érvényesítése - Környezettudatos életmód - Nevelésközpontúság - A tevékenységeken alapuló nevelés - Udvari tevékenység gondos, változatos szervezése - Az óvodában megismert illemszabályok épüljenek be a gyermekek tevékenységébe, viselkedésébe - A hazai táj, a külföld szeretetére nevelés, a környezeti és természeti értékek megőrzése - A gyermekek mozgásigényének kielégítése, mozgásszükségletük fenntartása - A gyermekek mérés-értékelés rendszerének alkalmazása, tökéletesítése - A gyermekek játékának elsődlegessége - A játék-játékosság kiemelt szerepe, a játék szabadsága - Mindennapi mozgás tervezése, szabad levegőn minél több szervezése - Udvari mozgásos játék szervezésének koordinálása, gyakoribb mozgásfejlesztő eszközök használata - A gyermeki személyiség fejlesztése a rendszeres, stabil szokásrendszer kialakítása - Egyéni bánásmód, differenciálás megvalósulása a fejlesztések során - A gyermekek fejlődésének dokumentálása, egyéni fejlesztés csoporton belül és fejlesztő pedagógiai foglalkozásokon - Mikrocsoportos és egyéni foglalkozások a szabad játékban a fejlesztésekre 15

16 Terület Hosszútávú feladatok 4-5 év Középtávú feladatok 2-3 év Rövidtávú feladatok 1-2 év GYERMEKVÉDELEM HÁTRÁNYOS HELYZETŰ, HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ, SNI, BTM GYERMEKEK FEJLESZTÉSE A köznevelés kiemelt feladata az iskolát megelőző kisgyermekkori fejlesztés, további az SNI, és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek speciális igényeinek figyelembe vétele, egyéni képességeikhez igazodó legeredményesebb fejlődésük elősegítése, a társadalmi beilleszkedés lehetőségeinek megteremtése - Elkötelezett gyermekvédelmi felelős hatáskör kialakítása, továbbképzési lehetőség biztosításával - Hátrányt csökkentő pedagógus attitűd elvárása, a gyermekek érdekeinek képviselete, esélyegyenlőség biztosítása - A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek (SNI-s, BTM-es) különleges bánásmódot igénylők fejlesztése, másság elfogadása, elfogadó, megértő szemlélet erősítése - Integrációs nevelés biztosítása (a fejlesztéshez szükséges eszközök folyamatos beszerzése pályázati lehetőségek) - Folyamatos, hatékony kapcsolat működtetés a fejlesztő szakemberekkel, szakszolgálatokkal - Egységes óvodai szintű adminisztráció kidolgozása - Segítő szakemberekkel való kapcsolattartás - Szakszerű korai felzárkóztatás, a fejlesztőpedagógus munkájának támogatása - Hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása a folyamatos fejlesztés eszközeivel - Hatékonyabb kapcsolat kiépítése a szakszolgálatokkal a prevenció és a fejlesztések érdekében - SNI-s, BTM-s gyermekek beilleszkedésének, integrálásának segítése - Folyamatos dokumentáció vezetése, a fejlődés, fejlesztés nyomon követése - Éves munkaterv, félévenkénti beszámoló elkészítése adatszolgáltatásra - Nevelőtestület rendszeres tájékoztatása - A csoportok gyermekvédelmi munkájának koordinálása - Az intézmény képviselete (kerületi munkaközösség, konferenciákon, fórumokon) - A gyermekvédelmi feladatokat a törvényi előírásnak megfelelően végezzük - Felzárkóztató tevékenységet személyre tervezzük - Végrehajtási rendelet megismerése 16

17 Terület Hosszútávú feladatok 4-5 év Középtávú feladatok 2-3 év Rövidtávú feladatok 1-2 év TEHETSÉGGONDOZÁS - A tehetséggondozás folyamatának megvalósítása tehetséggondozó óvodapedagógus szakképesítés megszerzésének támogatása Tehetséggondozási rendszer kiépítése - Óvodapedagógusok körében a tehetséggondozásra, a gyermeki kompetenciák fejlesztésére való felkészülés támogatása - A tehetségígéretek fejlesztése a már hagyományokkal rendelkező zeneóvoda, rajztanoda, ficánkológyermektorna, vers-és mesemondó, énekversenyeken - A tehetséggondozás helyi gyakorlatának és dokumentációjának kialakítása (tehetséggondozás szervezeti keretei) - Tehetségígéretek kiszűrése, tehetség felismerése Az új köznevelési törvény kiemelt hangsúlyt fektet a tehetséges gyermekek gondozására, fejlesztésére - Tehetségműhelyek kialakítása - Esélyteremtő, tehetséggondozó nevelés szerepének érvényesítése - Óvodás gyermekeink rajzversenyen, ének-zenei-versmondó versenyen, sport és környezettudatos versenyen való részvételének támogatása - Kerületi Tehetségpontokkal való kapcsolat felvétele - A tehetséges, kiemelkedő képességű gyermekek speciális szükségleteinek, feltételeinek megteremtése, kreativitásuk ösztönzések, szülők segítése a tehetséges gyermekek nevelésében - Egyéni fejlődés nyomon követése, az erősségekre épített differenciált feladatadás - Kiemelkedő képességű gyermekek, tehetségek gondozás - A tehetségfejlesztést segítő továbbképzések támogatása - Szülők tájékoztatása gyermekük kiemelkedő teljesítményéről, javaslat a további képességfejlesztésre 17

18 Terület Hosszútávú feladatok 4-5 év Középtávú feladatok 2-3 év Rövidtávú feladatok 1-2 év SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉG - Hatékony, jól működő munkaközösségek működtetése - Az intézmény képviselete (kerületi munkaközösségben, előadásokon, szakmai továbbképzéseken) - A törvényi változások miatt az érintett dokumentumok módosítása (SZMSZ, Pedagógiai Program, Házirend) A köznevelési törvény bővíti a szakmai munkaközösség kompetenciáját: szakmai munka tervezése, irányítása, szervezése, ellenőrzése, összegző vélemény kialakítása a minősítési eljárásban - Szakmai bemutatók szervezése - Szakmai tapasztalatcserék társintézményekkel - A szakmai munkaközösségek színvonalának elemzése, autonómiájának szélesítése - Alkotó szakmai együttműködés az iskolákkal, szakmai szolgáltatóval, Családsegítő Szolgálattal - Munkacsoportok, teamek irányítása, koordinálása - A munkaközösségek tapasztalatainak beépítése a napi gyakorlati munkába - Érdeklődési körnek megfelelő 2 szakmai munkaközösség folyamatos működtetése Kiemelt feladat: az együttgondolkodás fontossága - A köznevelési törvény változásainak beépítése az óvodai gyakorlatba - A nevelőtestület felkészítése az új elvárásoknak, kihívásoknak való megfelelésre - Szakmai ellenőrzések, értékelések - Gyakorlati bemutatók szervezése - Tapasztalatok átadása, az egymástól tanulás lehetőségének megteremtése 18

19 Terület Hosszútávú feladatok 4-5 év Középtávú feladatok 2-3 év Rövidtávú feladatok 1-2 év CSALÁD ÉS AZ ÓVODA KAPCSOLATRENDSZERE A megváltozott társadalmi hatások következtében egyre több a különböző élethelyzetekkel küzdő család. A gyermekek nevelése csak akkor hatékony, ha a pedagógusok jól ismerik a családjukat, és képesek mozgósítani a szükséges erőforrásokat. - A pedagógusban erősödjön a családbevonó és családsegítő szerep. Az empatikus szemlélet érvényesüljön a szülőkkel való kapcsolattartásban - Új szemlélet a család és óvoda kapcsolatában - Olyan pedagógiai kompetenciák fejlesztése, melyek a különböző családokkal való hatékony együttműködést segítik - Család-óvoda kapcsolatának erősítése - Nevelési programunk, nevelési hitvallásunk óvodai életünk tevékenységrendszerének, házirendjének megismertetése a szülőkkel - Gyarapodjanak az óvodapedagógusok családpedagógiai módszertani ismereteik, továbbképzéseken sajátítsák el a családlátogatás és a fogadóóra (családi beszélgetés) vezetésének ismeretét - Partneri igény és elégedettségvizsgálatok, az eredmény ismertetése - A szülők együttműködési készségének, felelősségérzetének fokozása a szakmai nevelőmunka iránt (előadások, fórumok) - A szülők folyamatos tájékoztatása gyermekük fejlődéséről - Az óvoda családsegítő funkciójának erősítése, szociális területre kiterjedő érzékenység kialakítása - A szülők fokozottabb bevonása az óvodai életbe (közös óvodai programok, kirándulások, rendezvények) - Családlátogatások, fogadóórák szervezése szükség, illetve igény szerint - Évente két alaklommal szülői értekezletek tartása - Aktuálisan szülői fórumok szervezése, útmutatók, kiadványok ajánlása 19

20 Terület Hosszútávú feladatok 4-5 év Középtávú feladatok 2-3 év Rövidtávú feladatok 1-2 év KAPCSOLATRENDSZEREK PARTNERI ELÉGEDETTSÉG SZERVEZETFEJLESZTÉS - A változó körülményeknek való megfelelés: Fenntartói, szülői, gyermek igény; Változó gazdasági helyzet; Változó szakmai kihívások - Partneri elégedettségmutatók növelése - Közművelődési intézményekkel való kapcsolattartás hagyományainak megőrzése, új lehetőségek keresése - Az óvoda jó hírnevének menedzselése. - Tettek és szavak egysége. Jó intézményi klíma fenntartása, csapatépítő programok szervezése. - Stabil, képzett óvodapedagógusok, dajkák. Az óvónői és dajkai kompetenciák fejlesztése, tökéletesítése. - A pedagógusok presztizsének helyreállítása. - A partnerkapcsolatok hatékony működtetése - Óvodán kívüli programokon való részvétel (versenyek, pályázatok, rendezvények ) - Jó együttműködés a szociális és egészségügyi szervekkel - Harmonikus munkahelyi légkör, óvodánk új arculatának kialakítása - Munkanormák erősítése - Az ellenőrzési-értékelési rendszer hatékonyabb végrehajtásával az eredményesebb nevelőmunka elősegítése - Szakmai innovációk menedzselése - Hagyományaink ápolása - Partneri elégedettségmérés, vizsgálatok - Kapcsolattartás a város iskoláival, közművelődési intézményeivel - Jó munkakapcsolat fenntartása a nevelést segítő szakemberekkel (logopédus, pszichológus stb.). Az együttműködési tervek szerinti gyakorlat megvalósítása. - Az intézmény értékeinek az alapvető szabályainak erősítése - Intézményen belüli kommunikáció fejlesztése 20

M á k v i r á g Ó v o d a

M á k v i r á g Ó v o d a Ó V O D A V E Z E T Ő I P Á L Y Á Z A T M á k v i r á g Ó v o d a Budapest, 1173 Újlak u. 108. Óvodavezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére 2011. A pályázó adatai: Horváth Mária Budapest Kővágó u.

Részletesebben

PÁLYÁZAT. A Szivárvány Óvoda Óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

PÁLYÁZAT. A Szivárvány Óvoda Óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására PÁLYÁZAT A Szivárvány Óvoda Óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Készítette: Pinczés Katalin Klára óvodavezető 4024.Debrecen, Iparkamara u.2. II./2. Tartalomjegyzék 1. SZAKMAI, PEDAGÓGIAI

Részletesebben

Gondolatok a minőségről

Gondolatok a minőségről Gondolatok a minőségről A minőség fogalma nem állandó, csak egyedi, helyi lehet, mindig változik, folytonos újraértelmezést igényel, és amely a helyi nevelési program célkitűzésein alapul. Társadalmi,

Részletesebben

ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT

ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 1113 Budapest, Bocskai út 39-41. ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT Készítette: Lövey Zsuzsanna Budapest, 2015. május 26. Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros

Részletesebben

Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. OM azonosító: 037373

Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. OM azonosító: 037373 Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM OM azonosító: 037373 Készítette: Elfogadta: A fenntartóhoz benyújtva: Jóváhagyta: Jóváhagyás határozati

Részletesebben

Óvodavezetői Pályázata Újbudai Ezüstfenyő Óvoda

Óvodavezetői Pályázata Újbudai Ezüstfenyő Óvoda Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 1113 Budapest, Bocskai út 39-41. Óvodavezetői Pályázata Újbudai Ezüstfenyő Óvoda Készítette: Marton Csilla Óvodapedagógus Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

VEZETŐI PROGRAM 2013-2018

VEZETŐI PROGRAM 2013-2018 VEZETŐI PROGRAM 2013-2018 Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.törvény 67 (7) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt, hogy pályázat mellőzésével

Részletesebben

ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT. az Oktatási és Kulturális Közlöny 2011. év III. évfolyam 2. számában meghirdetett:

ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT. az Oktatási és Kulturális Közlöny 2011. év III. évfolyam 2. számában meghirdetett: Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc Pestszentimre Önkormányzat Jegyzője részére 1184. Budapest, Üllői út 400. ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT az Oktatási és Kulturális Közlöny 2011. év III. évfolyam 2. számában

Részletesebben

Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz)

Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz) Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz) 0 H 3291 Vámosgyörk, Kossuth út 10. Tel.: 36 - /37/ 361-617 E-mail: tuli2007@freemail.hu ADATLAP Intézmény neve: Tulipán Napköziotthonos

Részletesebben

DEBRECEN VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT DÍJAS ÓVODA BA-BAR OVI PÁLYÁZAT

DEBRECEN VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT DÍJAS ÓVODA BA-BAR OVI PÁLYÁZAT DEBRECEN VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT DÍJAS ÓVODA BA-BAR OVI PÁLYÁZAT A DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL MEGHIRDETETT BARTÓK-BABITS UTCAI ÓVODA ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA 2013-2018. Készítette: Illés Jánosné

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. OM azonosító: 028500 NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tiszaújváros, 2013. 08.30. Micskiné Bodó Erzsébet óvodavezető 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja

Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja Jóváhagyta: Barcza Béláné óvodavezető 1 Tartalom Bevezetés... 4 Törvényi háttér... 5 Az intézmény jellemző adatai... 5 Helyzetelemzés: Óvodánk sajátos arculata...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:... Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:... Fenntartói jóváhagyás dátuma:... Hatálybalépés dátuma:...

Részletesebben

A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja

A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja OM azonosító: 030854 Készült: Hajdúböszörmény, Kölcsey Ferenc u. 1. 2013. Tartalom Bevezető gondolatok... 5 Törvényi előírások figyelembe vétele... 6 1 Óvodánk adatai...

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M OM: 032015 Salgótarjáni Összevont Óvoda P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Salgótarján 2013. Nem az a feladatunk, hogy a felnövekvő generációnak meggyőződéseket közvetítsünk. Hozzá kell segítenünk, hogy

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a Kertvárosi Óvoda munkájáról Mell.: 2 db Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Tárgy: Beszámoló a Kertvárosi Óvoda munkájáról Mell.: 2 db Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Város Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: P-1570/2013 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Tárgy: Beszámoló a Kertvárosi Óvoda munkájáról Mell.: 2 db Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

MADÁCH IMRE KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM

MADÁCH IMRE KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM MADÁCH IMRE KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Tartalom Bevezetés... 4 A kollégium jövőképe és küldetésnyilatkozata... 5 I. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1. A tanulói közösség jellemzői... 7 1.2. A kollégium tárgyi

Részletesebben

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA ALBERTFALVAI ÓVODA Készítette: Khoórné Rápolthy Beáta Budapest, 2015.05.26. 1 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda

Részletesebben

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2747, Törtel Szt István tér 2. Tel: 06-53-376011, Fax:06-53-576509 Email: ts@tortelsuli.axelero.net SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítette: Minőségfejlesztési csoport

Részletesebben

/\ ;( k{ ?KEÍ:TT 2üiMÁi 2 2O1/ MÁJ 21. Kissné Wagné Mária. Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 5650 Mezőberény Kossuth tér L

/\ ;( k{ ?KEÍ:TT 2üiMÁi 2 2O1/ MÁJ 21. Kissné Wagné Mária. Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 5650 Mezőberény Kossuth tér L Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 5650 Mezőberény Kossuth tér L Siklosi Istvan Polgarmester Ur reszere Tárgy: pályázat benyújtása 2O1/ MÁJ 21 Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Polgármester

Részletesebben

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG Reményhír Középiskola, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 1 Tartalom 1. Iskolánk jövőképe- Az iskola küldetése...

Részletesebben

Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ

Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ 5052 Újszász, Bajcsy út16. OM 200626 56-552-064 ovoda@unk.hu V Á R O S I Ó V O D A I N T É Z M É N Y E G Y S É G M

Részletesebben

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 2015. PEDAGÓIAI PROGRAM Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 7100 Szekszárd, Wesselényi u. 19, Tel: 74/510 984; 510 982 E-mail: wunderland.ovi@freemail.hu wunderlandovoda7100@gmail.com

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM KÉSZÍTETTE: SZATHMÁRYNÉ PAPP MÁRIA Intézményvezető 2010. 1. BEVEZETÉS A Napsugár Óvoda működését helyi nevelési programja alapján végzi. A program mind a belső mind

Részletesebben

Pedagógiai Program. Készítette: Törő Krisztina Intézményvezető Elfogadta: Mesevár Óvoda és Bölcsőde Nevelőtestülete 2015.

Pedagógiai Program. Készítette: Törő Krisztina Intézményvezető Elfogadta: Mesevár Óvoda és Bölcsőde Nevelőtestülete 2015. Pedagógiai Program Készítette: Törő Krisztina Intézményvezető Elfogadta: Mesevár Óvoda és Bölcsőde Nevelőtestülete 2015. Mondd, mi sosem lehetünk egyidősek? Akkor se, ha nagyon akarjuk? Akkor se, ha én

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Kollégium Pedagógiai Program 1. Bevezetés:

Berzsenyi Dániel Kollégium Pedagógiai Program 1. Bevezetés: Berzsenyi Dániel Kollégium Pedagógiai Program 1. Bevezetés: Jogi alapok Pedagógiai Programunk jogi környezetét az alábbi törvények és rendelkezések különösen szabályozzák: a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

A gyereknevelés veszélyes dolog: Ha sikerül, rengeteg küzdelem és Gond az ára, ha nem sikerül Felülmúlhatatlan fájdalom.

A gyereknevelés veszélyes dolog: Ha sikerül, rengeteg küzdelem és Gond az ára, ha nem sikerül Felülmúlhatatlan fájdalom. A gyereknevelés veszélyes dolog: Ha sikerül, rengeteg küzdelem és Gond az ára, ha nem sikerül Felülmúlhatatlan fájdalom. /Demokreitosz/ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Sajóvárkonyi- Táblai Összevont Óvoda PROGRAM

Részletesebben

A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola. Pedagógiai Programja

A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola Pedagógiai Programja Készítette: Némethné Gerecs Judit igazgató TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ GONDOLATOK... 6 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 7 1.Az intézmény

Részletesebben

A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja

A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja Készítette: Olgyai Andrásné vezetésével Csőváriné Gurubi Judit és Forsthoffer Norbert Tartalomjegyzék 1. Az intézményi minőségirányítás alapjai

Részletesebben

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület Szerencs, 2013.03.25. Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben