VEZETŐI PROGRAM 3. VEZETŐI KONCEPCIÓ ÉVRE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VEZETŐI PROGRAM 3. VEZETŐI KONCEPCIÓ 2013-2017. ÉVRE"

Átírás

1 VEZETŐI PROGRAM 3. VEZETŐI KONCEPCIÓ ÉVRE Az elkövetkező évek óvodai gyakorlatát alapjaiban meghatározó új köznevelési törvény végrehajtására vonatkozó rendeletek, a pályázat írásakor már megjelentek. A lépcsőzetes bevezetés 2013-tól jelentős változásokat hoz, ugyanakkor vannak új elvárások, melyek már szeptemberétől hatályba léptek. A vezetőre vonatkozó felelősségi kör kiegészül, a vezetői kompetencia bővül. Az áttekintés, tájékozódás időszakát éljük, melyben jól látható, hogy az óvodai nevelés kiemelt figyelmet kap, szakmai és tanügy-igazgatási vonatkozásban. is. Várhatóan az Országos Óvodai Nevelési Program is változni fog. Jelen helyzet némileg nehezíti konkrét vezetői koncepcióm felállítását. Célom - Olyan feltételrendszer biztosítása, mely lehetővé teszi a köznevelés új kihívásainak, valamint jogszabályi változásoknak megfelelő eredményes, sikeres gyakorlatot. - Olyan intézmény vezetése, ahol az intézmény stratégiájának fókuszában a közösség által képviselt értékek állnak, melyek meghatározzák önálló arculatát. - Olyan közösség, csapat kialakítása, amely a múlt hagyományaira, eredményeire építve, magasabb színvonalat képvisel, nyitott, innovatív, együttműködő, elkötelezett. - Olyan eredményes intézmény működtetése, mellyel a gyermekek, szülők a munkatársak, a fenntartó és egyéb partnerek egyaránt elégedettek. Feladatomnak tekintem - Rugalmas alkalmazkodással, feladathoz igazított szervezeti forma működtetését. - Munkatársak személyiségének ismeretére alapozott, a szervezet képességeihez, szokásaihoz igazított vezetői szereppel, az eredményes működés megvalósítását. - A vezetői döntések tudatosságát, szerepvállalásának növelését, kiemelten a szervezet jelene és jövője szempontjából. - Motiváció területén, nemcsak a hagyományos értelemben vett elismerési, megbecsülési módok alkalmazását, hanem új formák közös kidolgozását. Az elismeréshez nyílt, tényeken alapuló értékelés kapcsolását. Vezetőként hozzásegítem kollégáimat, hogy a kitűzött célok és feladatok megvalósítása során személyes érdeklődésüknek, szakmai elkötelezettségüknek megfelelő irányba fejlődhessenek, folyamatosan képezzék magukat s módjuk nyíljon képességeik és tehetségeik kibontakoztatására. Rendszeres, pontos információnyújtással hozzájárulok eredményes munkavégzésükhöz. Az óvodapedagógusok számára biztosítom a Pedagógiai Program alapján az ismeretek, a tapasztalatszerzés, a nevelés-oktatás módszereinek megválasztását. 1

2 3.1. A törvényes és jogszerű működés biztosítása A köznevelési törvény által kibővült felelősségi kör és vezetői kompetenciák hangsúlyozása mellett feladatomnak tekintem: - A pedagógiai program jóváhagyását. - A pedagógus etikai normáinak betartását, az azért való felelősségvállalást. - A köznevelési törvény megismerését, megismertetését, betartását és betartatását. Az ebből adódó módosítások elvégzését, elvégeztetését a nevelőtestület bevonásával. - A pedagógus életpálya-modell követését, az abban foglaltak alkalmazását. - A köznevelési törvényben előírt személyi feltételteremtést. - Az alapdokumentumok hozzáférhetőségének biztosítását. - Következetes ellenőrzési, mérési, értékelési rendszer, munkamegosztáson alapuló működtetését. - A várhatóan bevezetésre kerülő külső ellenőrzési rendszer megismerését. Feladat az alkalmazás jogszerűsége területén - A közalkalmazotti foglalkoztatást, a jogszabályi előírások érvényesítésével. - A közalkalmazotti pályáztatást az előírt munkakörökben. - Az intézmény alapdokumentumaiban, belső szabályzataiban rögzítettek szerinti munkavégzést, teljesítést. - A KIR program alkalmazását. - A dolgozók személyi anyagának pontos vezetését. - A havi jelentések határidőre történő elkészítését. - A gyakornoki szabályzatban foglaltak alkalmazást Vezetői célmeghatározás, a célmeghatározásból eredő feladatok A Homokkerti Pitypang Óvoda törvényes működési feltételeinek folyamatos biztosítása: - a pedagógiai munka - a tanügyigazgatás - a munkáltatói jogkör gyakorlása során - és a költségvetés hatékony gazdálkodás vonatkozásában. 2

3 Pedagógiai, szakmai munka - A helyi pedagógiai program és vezetői program következetes végrehajtása - Szakmai feladatok irányítása - Gyermekvédelmi munka irányítása - Szervezeti kultúra fejlesztése - Értékteremtő tevékenységek biztosítása Tanügyigazgatási feladatok - Naprakész dokumentáció vezetése - Törvényesség betartása, betartatása - Tanügyigazgatási feladatok ellátása Munkáltatói jogkör gyakorlása - A munkáltatói jogokat az intézmény vezetője gyakorolja - A törvényes alkalmazás jogszerűségének betartása Gazdasági feladatok - Költségvetés tervezése, betartása - Hatékony gazdálkodásra törekvés, takarékosságra ösztönzés - Önálló gazdálkodás hatékony működtetése - Napi ügyviteli, és üzemeltetési feltételrendszer biztosítása Az óvoda Én-képének struktúráját a következő modell ábrázolja 1. Vezetés 2. Intézményi célkitűzések 3. Humán erőforrásgazdálkodás 5. Az értékteremtő folyamat 6. Szülők elégedettsége 7. Az óvoda dolgozóinak elégedettsége 9. Az óvoda eredményei 4. Források felhasználása 8. Részvétel a település életében 3

4 Szervezetfejlesztés Cél - A szervezeti működés hatékonyabbá tétele, munkahelyi légkörrel való elégedettség folyamatos javítása. - Az intézmény további működésének biztosítása, a már kidolgozott szervezeti kultúra alapján, jog, hatáskör és illetékesség szerint történik. - Az intézményen belül működő szervezetek tevékenységének hatékonyabbá tétele. Feladat - A szervezeti kultúra fejlesztésében nagy szerepet játszik a csapatépítés, a közösen vállalt feladatok teljesítése, az egymás iránti bizalom megerősítése, a szakmai nyitás egymás munkája felé, a vitakultúra, a saját vélemény megfelelő stílusban és elfogadással közvetítve. - A szervezeti kultúra fejlesztése érdekében, a szervezeti értékrend és a dolgozók magatartása közötti összhangra kiemelt figyelmet fordítok. - Kiemelt feladatnak tekintem, hogy az óvodapedagógusoknak a munkájuk jelentsen perspektívát, érezzék hogy a követelmények reálisak és szakmai kihívást jelentsenek. Hasznosnak, fontosnak tartsák tevékenységüket, érezzék, hogy munkájukkal hozzájárulnak az eredményes nevelőmunkához. Elveim a szervezetfejlesztéshez: o Világos célok mindenki számára érthetőek o Megfelelő szervezettség ki, mikor, mit csinál o Megbízható kommunikáció szervezett információáramlás o Elfogadott normák melyet a tagok önmaga számára alakítottak ki o Jó munkahelyi légkör tartósan a jó közérzet biztosítására o Erős összetartozás a MI TUDAT erősítése, jóban-rosszban együtt vagyunk - Az intézményi normákat, követelményeket már kialakítottuk, meghatároztuk, melynek betartása mindenki számára kötelező. Ezeknek az erkölcsi és etikai normáknak továbbra is meg kell jelenniük a helyi szokásainkban, megjelenésünkben, beszédstílusunkban, öltözködésünkben, ünnepeink megélésében. - Támogatom a fejlesztő javaslatokat, irányítom a megoldás közös keresését, új ötletek bevezetését, megvalósítását. - Igyekszem meglátni és hasznosítani az aktív erőket. Személyre szabott feladatadásra törekszem. A meglévő erőforrásokat hatékonyabban szeretném felhasználni, hasznosítani kollégáink tehetségét. 4

5 - A technikai dolgozók dajkák, egyéb munkakörben dolgozók egyenrangúnak, az eredményes intézményi munkát hatékonyan elősegítő társaknak tekintem. Fontos számomra, hogy szeretettel bánjak a gyermekekkel, igényük legyen a tisztaságra, példamutató viselkedéssel, munkával tevékenyen vegyenek részt az óvoda életében. - Valamennyi munkatársam tisztelete, megbecsülése végzettségtől, beosztástól, életkortól függetlenül fontos számomra. A szervezetépítés alappillérei - Kölcsönös tisztelet Mind a vezetőnek, mind az alkalmazottaknak el kell fogadni a kölcsönös függőséget egymás iránt annak érdekében, hogy mindkét fél sikeres legyen. - Támogató környezet Ha már van tisztelet, abból következik, hogy a munkakörnyezet is támogató lesz. Az ellentéte igaz, ahol bizalmatlanság, vagy konfliktus van. - Bizalom Ahol félelem van, ott nem lehet bizalom. A munkahelynek a bizalom atmoszféráját kell ösztönöznie, erősítenie, mely magába foglalja az őszinteséget és a hibák elfogadását. Menedzsmentszemlélet Az óvoda számára azt jelenti, hogy hírnevet szerezzünk s ez által anyagi támogatást is szerezzünk a hatékony működés érdekében. Meg kell mutatni értékeinket, sikereinket, önálló arculatunkat, miben vagyunk sikeresek. Láttassuk meg a szülőkkel, miért érdemes minket választani. Az óvoda keresettsége, ismertsége közvetve is hasznot hozhat: megmarad a kihasználtság, gyarapodhat a szülői támogatottság, felajánlás. - Óvodaújság - Hírmondó bemutató óvodaismertető kiadvány - Közös programok rendezvények - Bemutatkozási lehetőségek: rajzpályázatok, vers- mesemondó verseny, ének verseny, fellépés gyermekműsorokkal - Szülők számára nyílt napok, rendezvények A humán erőforrás területén is alkalmazni kívánom a menedzsmentszemléletet: Találjuk meg a legjobb embereket, képezzük ki őket, lássuk el világos utasításokkal, engedjük meg nekik a pedagógiai szabadságot az általuk ítélt legjobb módszerekkel végezzék munkájukat. Megfelelő embert, a megfelelő feladatra elvének érvényesítése. 5

6 Menedzseri feladataim - Az intézmény menedzselése a szülők illetve partnerek körében. - Innovációs tevékenységek, az új keresése, támogatása. - A szülőkkel a jó harmonikus kapcsolat erősítése, az együttműködés koordinálása. - Szakmai igényesség megtartása. - A munkára való motiváltság Humán erőforrás fejlesztése Nevelőtestületre vonatkozó fejlesztési elképzelések - Humánus, demokratikus, alkotó munkahelyi légkör megszilárdítása. - Az emberi erőforrások menedzselése érdekében kidolgozott kiválasztási és betanulási rend alkalmazásával, szakmailag jól képzett testület biztosítása, vezető utánpótlás kinevelése. - A személyes felelősség és szerepvállalás, valamint a csapatmunka összhangjának biztosítása. - Az egymástól való tanulás lehetőségének biztosítása és igényének erősítése. - Módszertani kultúra fejlesztésével a szakmai autonómia kiszélesítése. - Még hatékonyabb szervezeti kommunikáció kiépítése. - A nevelőtestületet bevonom a döntéselőkészítő és a döntést megvalósító tevékenységbe. - Észreveszem és elismerem beosztottjaim erőforrásait, törekvéseiket a mindennapi munka során. - Óvodánk legyen átlátható, egyenletes teljesítményt mutató, kiszámítható. - Segíteni kívánom, hogy a munkatársak együttműködése fokozódjon, szervezeti kultúránk folyamatosan fejlődjön. Maradjon óvodánkban a derűs, demokratikus légkör, a teljesítmény tisztelete, betartása. - A pedagógus életpálya modell folyamatos figyelemmel kísérése, előkészítése, bevezetése. 6

7 Fejlesztési terveim Óvodapedagógusaink folyamatos önképzéssel, intézményes továbbképzéssel tartsák továbbra is naprakész állapotban szakmai műveltségüket. Az intézményi továbbképzéseiket a következők figyelembevételével válasszák meg: - Intézményi céloknak alárendelve - Képességfejlesztést, felzárkóztatást segítő képzések - Szakdiplomát adó képzések (fejlesztő pedagógus, közoktatási vezető, mérési szakember) - Óvodamenedzser - Pedagógiai asszisztens - Rajzelemzés - Tehetséggondozó óvodapedagógus - Idegen nyelvet oktató óvodapedagógus A mai világban fontos a több lábon állás több terület szakértelme - mely a karrierépítés szempontjainak elve. A technikai és nevelőmunkát segítő alkalmazottakra vonatkozó fejlesztési elképzeléseim - A nevelési célkitűzések ismeretén alapuló szoros együttműködés az óvodapedagógusokkal. - A nevelőmunka szempontjából elengedhetetlen a feltétel teremtő és kisegítő szerepük fontosságának tudatosítása, érvényre juttatása. - A kollégális kapcsolat erősítése, őszinte, szabad véleményalkotás a működés feltételeinek jobbítása érdekében. - Önképzés, továbbképzés támogatása, ösztönzése szükségszerű lenne egy pedagógiai asszisztens segítő munkája, dajkai képzettség minden dajkának, konyhai dolgozó minimum tanfolyami végzettsége. - Értékes tulajdonságokon keresztül erősíteni és fejleszteni kívánom a dolgozók önérvényesülését. Adminisztratív dolgozóra vonatkozó fejlesztési elképzeléseim: - Továbbképzés támogatása informatikai ügyviteli munkával kapcsolatosan. Munkája fontosságának és sokrétűségének kihangsúlyozása, mely továbbra is garantálja az intézménynek, hogy bizalmi munkája precíz, kiszámítható és megbízható. 7

8 Feladatomnak tartom - A megüresedő álláshelyek körültekintő óvodai céloknak megfelelő betöltését. - Az új dolgozók mellé mentorok jelölését. - A KIR munkaügyi programok pontos megismerését, alkalmazását. - Személyi dossziék, alapnyilvántartások pontos vezetését. - Próbaidő kitűzését, lejártakor a dolgozó korrekt értékelését. - Törvényi előírásoknak megfelelő számú pedagógiai munkát segítők alkalmazását (dajka, pedagógiai asszisztens, óvodapszichológus, fejlesztőpedagógus), erre a kérelmek benyújtását. - Az arányos és egyenletes feladat elosztás biztosításra törekszem. - Külső és belső továbbképzési lehetőségek, belső szakmai napok szervezése óvodapedagógusi, technikai körben egyaránt. - Az óvodapedagógusok módszertani gazdagságának növelését Gazdasági erőforrások fejlesztése Célok - A tervszerű, tudatos és költséghatékony gazdálkodás továbbfolytatása, az óvoda eredményes működése és esztétikus környezetének megteremtése érdekében. - A pedagógiai munka feltételrendszerének további javítása. - A dolgozók folyamatos tájékoztatása a felújítások évenkénti ütemezéséről, karbantartási feladatok elvégzéséről. Feladataim A munkafeltételek és munkakörülmények folyamatos javítása - esztétikus felnőtt öltözők kialakítása, a folyosó csúszásmentes burkolása, 3 gyermeköltöző burkolása, informatikai és irodatechnikai eszközök fejlesztése, folyamatos karbantartása. Felújítási igények prioritási sorrendben történő ütemezése és megigénylése. - Udvari játékos és tároló kamra teljes felújítása, átépítése - Járdaszakaszok felújítása, balesetmentessé tétele - Csoportszobák parkettáinak lecserélése - Kerítés felújítása - Kazánfelújítás Eszközbeszerzés: porszívók, hűtőszekrény, dajkai öltözőszekrények, gyermekasztalok Az intézményi karbantartási munkák időbeni elvégzése - Csoportszobák, öltözők festése, - Udvari játékok folyamatos karbantartása, újak beszerzése. - Fűtőtestek karbantartása, átmosatása. 8

9 Beruházási igény: Tornaterem építése. (Tornaszoba kialakítására nincs lehetőség.) Pályázati lehetőség figyelemmel kísérése a forrás előteremtésére fenntartói segítséggel. Az alapfeladat ellátásához szükséges szakmai anyagok biztosítása. - Saját bevételek növelésével, egyéb erőforrások felkutatásával a pedagógiai munka feltételrendszerének további javítása. - A gyermeki tapasztalást, fejlődést, fejlesztést biztosító udvari és csoportszobai mozgásos- és játékeszközök bővítése. Fontosnak tartom a hiánylista rendszerének működtetését, mely segítségével információt szerezhetünk a különböző területen felmerülő hiányokról, igényekről, szükségletekről Az óvoda kapcsolatrendszerének továbbfejlesztése területén az elképzeléseim Cél - Továbbiakban is a partnerközpontú működés biztosítása a meglévő folyamatszabályozásnak megfelelően. - Intézményünk eredményes munkájával a fenntartói, szülői, és társintézmények elégedettségének növelése. - A már meglévő, kialakult szakmai kapcsolatok további mélyítése, az összedolgozás, együttgondolkodás egyéb lehetőségeinek felkutatása. Feladataim - A közvetlen partnerlistán szereplők vélemények kikérése, kielemzése. - A szülői szervezet hatékonyabb bevonása az intézményt érintő kérdésekre, véleményük hangsúlyosabbá tétele. - További szoros együttműködés a közvetlen lakókörnyezetünk társintézményeivel, a megfelelő munkakapcsolat ápolása: o Homokkerti Közösségi Ház o Homokkerti Gondozó Szolgálat Szabó - Kálmán Utcai Idősek Klubja o Homokkerti Vöröskereszt Egyesület o Körzetes Általános Iskolákkal - Szorosabb kapcsolat kialakítása a Pedagógiai Szakszolgálattal, Tehetséggondozó Központtal, igénybe vesszük szolgáltatásaikat, segítségüket. - Nyílt programjaink meghirdetési módjának kiszélesítése (szórólapok, plakátok, rádió-televízió). - Jó munkakapcsolat kialakítása, fenntartása a nevelést segítő szakemberekkel (logopédus, pszichológus, szociális-egészségügyi szervekkel). 9

10 - Partnerközpontú működés a szülőkkel. Kiemelt fontossággal bír a szülői házzal való kapcsolattartás, a folyamatos együttműködés keresésének lehetősége, szülői igények megismerése, mérlegelése. A felgyorsult életritmus és a külvilágból érkező számtalan információhalmaz a gyermek életében tartós stressz tényező. Körültekintően, támogatóan közelítünk a gyermekekhez, szülőkhöz, az együttnevelés hatékonysága érdekében. Tapasztalatunk, hogy erőfeszítéseink következtében óvodásaink szívesen járnak intézményünkbe, felszabadultan játszanak, mindennapi életüket tevékenységek rendszerében élik, így alkalmassá válnak az iskolai életre. Feladatok - Félévente a szülők tájékoztatása szülői értekezleten az óvodában folyó munka eredményeiről, az elkövetkezendő feladatokról. - A szülői igények figyelembe vétele, lehetőség szerint beépíteni az óvoda működésébe.. - Együttműködő tevékenységünket folyamatosan javítani, elvárjuk a külső értékelést, folyamatosan vizsgáljuk a szülői elégedettséget. - Időben tájékoztatást nyújtani az óvoda programjairól, a szülőket érintő kérdésekről. - A Szülő Szervezet munkájának igénybe vétele, segítség kérése, a segítség elismerése. - A szülők elégedettségének megtartása pedagógiai munkánk színvonalával, programjainkkal, a környezet- és kapcsolattartás minőségével. - Az óvoda-család kapcsolattartási formáiban a bizalmi viszony erősítése, a családlátogatások, fogadóórák hatékonyságának növelése. A fenntartóval meglévő jó kapcsolatot ápolom. Igényeiket elvárásaikat beépítem mindennapi munkámba. 10

11 Feladatom a Homokkerti Szabó Kálmán Utcai Óvodáért Alapítvány működésében - Az óvoda alapítványáért végzett munka megújítása, frissítése. - A kuratórium megújítása az aktuális helyzetnek megfelelően. - A munkatársak ösztönzése az alapítvány bevételeinek növelésére. - Az alapítvány munkájának támogatása a felelős döntéshozatalban, a pénzeszközök felhasználásában. - Tájékoztatási lehetőség biztosítása a kuratórium, a dolgozók és szülők számára, a személyi jövedelemadó 1%-os és egyéb bevételeinek felhasználásáról. - A már kialakult, jól működő támogatói kapcsolatok, rendezvények megőrzése, új szponzori lehetőségek szorgalmazása Ellenőrzési rendszer A belső ellenőrzés az Intézmény Szervezeti- és Működési Szabályzatában és az Intézményi Minőségirányítási Programban kidolgozott ellenőrzési és értékelési rendben kidolgozott elvek és szempontok alapján történik. A munkaköri leírások tartalmazzák azokat az elvárásokat, melyek alapul szolgálnak az ellenőrzésnek és értékelésnek. Az éves munkatervek tartalmazzák a belső ellenőrzés és értékelés ütemtervét, rendjét. A nevelőmunkát ellenőrzési terv alapján ellenőrzöm és értékelem. Ellenőrző funkciók - Áttekintés: o leltározás o selejtezés o felvételi- és mulasztási naplók o csoportnaplók o szabadságolás terv, szabadság kimutatása o iktatókönyv, irattár naprakészsége o jelenléti ívek 11

12 - Szakmai pedagógiai munka ellenőrzése kiterjed: o Pedagógiai Program és az éves munkaterv végrehajtásának ellenőrzése o Csoportnaplók tervezőmunkája a Pedagógiai Program koherenciája o Munkaközösség munkájának ellenőrzése, munkaközösségi beszámolók o Gyermekvédelmi munka ellenőrzése o A gyermekek képességeinek fejlettségi szintjére: a gyermekek egyéni vizsgálata, csoportlátogatások - A nem pedagógus alkalmazotti kör munkájának ellenőrzése: o A munkaköri leírásnak megfelelő feladatellátás minőségének betartása o Munkaidő, munkarend betartása Fontos feladat A bevezetésre kerülő külső ellenőrzési rendszer megismerése, a nevelőtestület felkészítése. Értékelés A tevékenységek komplex értékelése annak érdekében, hogy láthatóvá váljanak az erős és fejlesztendő területek. Konkrét visszajelzést kapjanak a teljesítményértékelésről, kijelölt legyen a fejlődési út, és teljesítményhez igazított elismerés valósuljon meg. Az egyén és a szervezet céljai összhangjának megteremtése. - A munkatársak erős és gyenge pontjainak megismerése. - A munkatárs szervezeten belüli helyének tisztázása. - Munkaköri leírások és a munkacélok rendszeres áttekintése és felülvizsgálata. - Egyéni képzési igények rendszerezett értékelése. - Egyéni erőfeszítés ösztönzése. 12

13 4. PEDAGÓGIAI KONCEPCIÓ 4.1. Pedagógiai célmeghatározás Osztani magad, hogy így sokasodjál, Kicsikhez hajolni, hogy magasodjál, Hallgatni őket, hogy tudd a világot, Róluk beszélni, ha szólsz a világhoz. (Váci Mihály) - Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának szellemiségét tükröző egységes alapelvek érvényesítése a nevelés folyamatában. - Az óvodai nevelésének az emberi személyiség teljes kibontakoztatására, az emberi jogok és az alapvető szabadságok tiszteletben tartásának megerősítésére kell irányulnia. - A gyermekeket mint fejlődő személyiségeket különleges védelem illesse meg. - A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége s ebben az óvoda kiegészítő szerepet játsszon. - Az óvodapedagógusok és segítőik sikeres munkájának eredményeként a társadalmilag hasznos és egyénileg értékes neveltséget, készséget, jártasságot és tudást birtokló gyermekek iskolába léptetése. Óvodánk Helyi Pedagógiai Programjának céljai - Komplex személyiségfejlesztés, integrált nevelés megvalósítása, biztosítása, a sokszínű tevékenységek pedagógiai eszközeivel. - Érzelmi biztonságot nyújtó légkörben az interperszonális kapcsolatok kialakítása, elmélyítése, az énkép, önismeret fejlesztése, új attitűdök, erkölcsi normák (tolerancia, a másság elfogadása, együttérzés, befogadás, segítségnyújtás, önzetlenség) kialakítása. - Olyan kreatív, megfelelő nyelvi kommunikációs és önértékeléssel rendelkező gyermekek nevelése, akik az óvodai élet végére rendelkeznek az iskolai élet megkezdéséhez szükséges készségekkel és képességekkel. - Az egészséges életmód és életvitel megalapozása, a mozgás megszerettetése. 13

14 4.2. Óvodánk Helyi Pedagógiai Programjának kiemelt feladatai - A kreatív gondolkodást, az alkotó képzelőerőt és fantáziát megmozgató, sokoldalú tevékenykedtetés kibontakoztatása, tehetségfejlesztés. - Komplex fejlesztő eljárásokkal, foglalkozásokkal a harmonikus személyiség kibontakoztatásának, fejlődésének elősegítése a gyermekek saját adottságaihoz mérten és módon. - Az egyéni- és életkori sajátosságokat figyelembe vevő, gyermekeink igényeihez rugalmasan alkalmazkodó szokás- és szabályrendszerünk, napi- és heti rendünk betartása. - Érzelmi biztonságot nyújtó, nyugodt, családias légkörben, élményekben gazdag környezeti feltételek megteremtésével a közösség kialakítása, magatartás formálása, a szocializáció támogatása. - A napi életritmusba a sokmozgásos tevékenységek elemeinek beépítése, az egészséges, edzett fejlett és igényes mozgáskultúra kialakítása. - A szülők aktív bevonása az óvodai életbe a nevelési gyakorlatunk megvalósítása érdekében. Szülői szemlélet formálása az egészséges életmód, életvitel kialakításában. - A gyermekek életre való felkészítése, nevelése a tevékenységek által, együttműködési és kommunikációs képességeinek fejlesztése. 14

15 4.3. A célmeghatározásból eredő feladatok Terület Hosszútávú feladatok 4-5 év Középtávú feladatok 2-3 év Rövidtávú feladatok 1-2 év A PEDAGÓGIAI PROGRAM TEVÉKENYSÉGI TERÜLETEI Nevelési feladatok Óvodánk jövőképének megvalósítása a helyi nevelési gyakorlat cél, feladat és tevékenységrendszere alapján - A Tevékenységközpontú Nevelési Programban megfogalmazott célok, feladatok magas szintű megvalósítása - A kialakult szokásrendszerek váljanak belsővé, épüljenek be a gyermek személyiségébe - Alakuljon ki a csoportok egyéni arculata a formai és tartalmi elemek karakteresebb megjelenésébe - Érzelmi nevelés és szocializáció szerepének erősítése - Értelmi fejlesztés-nevelés eredményességének növelése, mérés-értékelés rendszerének hatékony működtetése - Néphagyományok, szokások további ápolása (Szüret, Karácsony, Farsang, Húsvét, Gyermekhét, Anyák napja, Nemzeti ünnepeink) - A tanköteles gyermekek rendelkezzenek az iskolakészültséghez szükséges képességekkel, ismeretekkel - A szabad játék fontossága, melyen keresztül a gyermek megtanulja a körülötte lévő világ sokszínűségét - Egyéni képességfejlesztés A szabad játék túlsúlyának érvényesítése - Környezettudatos életmód - Nevelésközpontúság - A tevékenységeken alapuló nevelés - Udvari tevékenység gondos, változatos szervezése - Az óvodában megismert illemszabályok épüljenek be a gyermekek tevékenységébe, viselkedésébe - A hazai táj, a külföld szeretetére nevelés, a környezeti és természeti értékek megőrzése - A gyermekek mozgásigényének kielégítése, mozgásszükségletük fenntartása - A gyermekek mérés-értékelés rendszerének alkalmazása, tökéletesítése - A gyermekek játékának elsődlegessége - A játék-játékosság kiemelt szerepe, a játék szabadsága - Mindennapi mozgás tervezése, szabad levegőn minél több szervezése - Udvari mozgásos játék szervezésének koordinálása, gyakoribb mozgásfejlesztő eszközök használata - A gyermeki személyiség fejlesztése a rendszeres, stabil szokásrendszer kialakítása - Egyéni bánásmód, differenciálás megvalósulása a fejlesztések során - A gyermekek fejlődésének dokumentálása, egyéni fejlesztés csoporton belül és fejlesztő pedagógiai foglalkozásokon - Mikrocsoportos és egyéni foglalkozások a szabad játékban a fejlesztésekre 15

16 Terület Hosszútávú feladatok 4-5 év Középtávú feladatok 2-3 év Rövidtávú feladatok 1-2 év GYERMEKVÉDELEM HÁTRÁNYOS HELYZETŰ, HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ, SNI, BTM GYERMEKEK FEJLESZTÉSE A köznevelés kiemelt feladata az iskolát megelőző kisgyermekkori fejlesztés, további az SNI, és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek speciális igényeinek figyelembe vétele, egyéni képességeikhez igazodó legeredményesebb fejlődésük elősegítése, a társadalmi beilleszkedés lehetőségeinek megteremtése - Elkötelezett gyermekvédelmi felelős hatáskör kialakítása, továbbképzési lehetőség biztosításával - Hátrányt csökkentő pedagógus attitűd elvárása, a gyermekek érdekeinek képviselete, esélyegyenlőség biztosítása - A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek (SNI-s, BTM-es) különleges bánásmódot igénylők fejlesztése, másság elfogadása, elfogadó, megértő szemlélet erősítése - Integrációs nevelés biztosítása (a fejlesztéshez szükséges eszközök folyamatos beszerzése pályázati lehetőségek) - Folyamatos, hatékony kapcsolat működtetés a fejlesztő szakemberekkel, szakszolgálatokkal - Egységes óvodai szintű adminisztráció kidolgozása - Segítő szakemberekkel való kapcsolattartás - Szakszerű korai felzárkóztatás, a fejlesztőpedagógus munkájának támogatása - Hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása a folyamatos fejlesztés eszközeivel - Hatékonyabb kapcsolat kiépítése a szakszolgálatokkal a prevenció és a fejlesztések érdekében - SNI-s, BTM-s gyermekek beilleszkedésének, integrálásának segítése - Folyamatos dokumentáció vezetése, a fejlődés, fejlesztés nyomon követése - Éves munkaterv, félévenkénti beszámoló elkészítése adatszolgáltatásra - Nevelőtestület rendszeres tájékoztatása - A csoportok gyermekvédelmi munkájának koordinálása - Az intézmény képviselete (kerületi munkaközösség, konferenciákon, fórumokon) - A gyermekvédelmi feladatokat a törvényi előírásnak megfelelően végezzük - Felzárkóztató tevékenységet személyre tervezzük - Végrehajtási rendelet megismerése 16

17 Terület Hosszútávú feladatok 4-5 év Középtávú feladatok 2-3 év Rövidtávú feladatok 1-2 év TEHETSÉGGONDOZÁS - A tehetséggondozás folyamatának megvalósítása tehetséggondozó óvodapedagógus szakképesítés megszerzésének támogatása Tehetséggondozási rendszer kiépítése - Óvodapedagógusok körében a tehetséggondozásra, a gyermeki kompetenciák fejlesztésére való felkészülés támogatása - A tehetségígéretek fejlesztése a már hagyományokkal rendelkező zeneóvoda, rajztanoda, ficánkológyermektorna, vers-és mesemondó, énekversenyeken - A tehetséggondozás helyi gyakorlatának és dokumentációjának kialakítása (tehetséggondozás szervezeti keretei) - Tehetségígéretek kiszűrése, tehetség felismerése Az új köznevelési törvény kiemelt hangsúlyt fektet a tehetséges gyermekek gondozására, fejlesztésére - Tehetségműhelyek kialakítása - Esélyteremtő, tehetséggondozó nevelés szerepének érvényesítése - Óvodás gyermekeink rajzversenyen, ének-zenei-versmondó versenyen, sport és környezettudatos versenyen való részvételének támogatása - Kerületi Tehetségpontokkal való kapcsolat felvétele - A tehetséges, kiemelkedő képességű gyermekek speciális szükségleteinek, feltételeinek megteremtése, kreativitásuk ösztönzések, szülők segítése a tehetséges gyermekek nevelésében - Egyéni fejlődés nyomon követése, az erősségekre épített differenciált feladatadás - Kiemelkedő képességű gyermekek, tehetségek gondozás - A tehetségfejlesztést segítő továbbképzések támogatása - Szülők tájékoztatása gyermekük kiemelkedő teljesítményéről, javaslat a további képességfejlesztésre 17

18 Terület Hosszútávú feladatok 4-5 év Középtávú feladatok 2-3 év Rövidtávú feladatok 1-2 év SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉG - Hatékony, jól működő munkaközösségek működtetése - Az intézmény képviselete (kerületi munkaközösségben, előadásokon, szakmai továbbképzéseken) - A törvényi változások miatt az érintett dokumentumok módosítása (SZMSZ, Pedagógiai Program, Házirend) A köznevelési törvény bővíti a szakmai munkaközösség kompetenciáját: szakmai munka tervezése, irányítása, szervezése, ellenőrzése, összegző vélemény kialakítása a minősítési eljárásban - Szakmai bemutatók szervezése - Szakmai tapasztalatcserék társintézményekkel - A szakmai munkaközösségek színvonalának elemzése, autonómiájának szélesítése - Alkotó szakmai együttműködés az iskolákkal, szakmai szolgáltatóval, Családsegítő Szolgálattal - Munkacsoportok, teamek irányítása, koordinálása - A munkaközösségek tapasztalatainak beépítése a napi gyakorlati munkába - Érdeklődési körnek megfelelő 2 szakmai munkaközösség folyamatos működtetése Kiemelt feladat: az együttgondolkodás fontossága - A köznevelési törvény változásainak beépítése az óvodai gyakorlatba - A nevelőtestület felkészítése az új elvárásoknak, kihívásoknak való megfelelésre - Szakmai ellenőrzések, értékelések - Gyakorlati bemutatók szervezése - Tapasztalatok átadása, az egymástól tanulás lehetőségének megteremtése 18

19 Terület Hosszútávú feladatok 4-5 év Középtávú feladatok 2-3 év Rövidtávú feladatok 1-2 év CSALÁD ÉS AZ ÓVODA KAPCSOLATRENDSZERE A megváltozott társadalmi hatások következtében egyre több a különböző élethelyzetekkel küzdő család. A gyermekek nevelése csak akkor hatékony, ha a pedagógusok jól ismerik a családjukat, és képesek mozgósítani a szükséges erőforrásokat. - A pedagógusban erősödjön a családbevonó és családsegítő szerep. Az empatikus szemlélet érvényesüljön a szülőkkel való kapcsolattartásban - Új szemlélet a család és óvoda kapcsolatában - Olyan pedagógiai kompetenciák fejlesztése, melyek a különböző családokkal való hatékony együttműködést segítik - Család-óvoda kapcsolatának erősítése - Nevelési programunk, nevelési hitvallásunk óvodai életünk tevékenységrendszerének, házirendjének megismertetése a szülőkkel - Gyarapodjanak az óvodapedagógusok családpedagógiai módszertani ismereteik, továbbképzéseken sajátítsák el a családlátogatás és a fogadóóra (családi beszélgetés) vezetésének ismeretét - Partneri igény és elégedettségvizsgálatok, az eredmény ismertetése - A szülők együttműködési készségének, felelősségérzetének fokozása a szakmai nevelőmunka iránt (előadások, fórumok) - A szülők folyamatos tájékoztatása gyermekük fejlődéséről - Az óvoda családsegítő funkciójának erősítése, szociális területre kiterjedő érzékenység kialakítása - A szülők fokozottabb bevonása az óvodai életbe (közös óvodai programok, kirándulások, rendezvények) - Családlátogatások, fogadóórák szervezése szükség, illetve igény szerint - Évente két alaklommal szülői értekezletek tartása - Aktuálisan szülői fórumok szervezése, útmutatók, kiadványok ajánlása 19

20 Terület Hosszútávú feladatok 4-5 év Középtávú feladatok 2-3 év Rövidtávú feladatok 1-2 év KAPCSOLATRENDSZEREK PARTNERI ELÉGEDETTSÉG SZERVEZETFEJLESZTÉS - A változó körülményeknek való megfelelés: Fenntartói, szülői, gyermek igény; Változó gazdasági helyzet; Változó szakmai kihívások - Partneri elégedettségmutatók növelése - Közművelődési intézményekkel való kapcsolattartás hagyományainak megőrzése, új lehetőségek keresése - Az óvoda jó hírnevének menedzselése. - Tettek és szavak egysége. Jó intézményi klíma fenntartása, csapatépítő programok szervezése. - Stabil, képzett óvodapedagógusok, dajkák. Az óvónői és dajkai kompetenciák fejlesztése, tökéletesítése. - A pedagógusok presztizsének helyreállítása. - A partnerkapcsolatok hatékony működtetése - Óvodán kívüli programokon való részvétel (versenyek, pályázatok, rendezvények ) - Jó együttműködés a szociális és egészségügyi szervekkel - Harmonikus munkahelyi légkör, óvodánk új arculatának kialakítása - Munkanormák erősítése - Az ellenőrzési-értékelési rendszer hatékonyabb végrehajtásával az eredményesebb nevelőmunka elősegítése - Szakmai innovációk menedzselése - Hagyományaink ápolása - Partneri elégedettségmérés, vizsgálatok - Kapcsolattartás a város iskoláival, közművelődési intézményeivel - Jó munkakapcsolat fenntartása a nevelést segítő szakemberekkel (logopédus, pszichológus stb.). Az együttműködési tervek szerinti gyakorlat megvalósítása. - Az intézmény értékeinek az alapvető szabályainak erősítése - Intézményen belüli kommunikáció fejlesztése 20

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ :

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ : Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/541-434 :37/541-433 : polgarmester@kerekharaszt.hu /2016. Előkészítésben közreműködött: Ludányi Brigitta köznevelési referens

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról 2440 SZÁZHALOMBATTA Csokonai u. 50. Tel.: 06-23-354-465, Fax.: 06-23-354-475 E-mail: napsugar@mail.battanet.hu OM azonosító: 032790 Minőségi Nevelési - Oktatási Intézmény Beszámoló a 2013-2014-es nevelési

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL. KAPOSVÁR 2009 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Hivatalos elnevezés: Petőfi Sándor Központi Óvoda Az intézmény címe: 7400. Kaposvár, Petőfi u.20 OM azonosító: 033759

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s 1 O vodai Belso O ne rte kele s Inte zme nyi o ne rte kele s TARTALOMJEGYZÉK 1. Intézményi alapdokumentumok alapján történő önértékelés... 3 1. Alapító okirat... 3 2 2. Pedagógiai program:... 7 3. SZMSZ...

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 2/2012 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben

VEZETŐI PROGRAMOM AZ ELKÖVETKEZŐ 5 ÉVRE

VEZETŐI PROGRAMOM AZ ELKÖVETKEZŐ 5 ÉVRE SZABÓ ILDIKÓ VEZETŐI PROGRAMOM AZ ELKÖVETKEZŐ 5 ÉVRE Azt amit már tudsz, próbáld meg jól felhasználni a gyakorlatban, s ha így teszel, idővel fölfeded majd a rejtett dolgokat, amelyekre kíváncsi vagy.

Részletesebben

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda nevelőtestülete /2016/. iktatószámú jegyzőkönyve

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Az intézmény nevelő oktató munkája a pedagógiai program alapelveinek megfelelő napi pedagógiai gyakorlatot tükrözi.

Az intézmény nevelő oktató munkája a pedagógiai program alapelveinek megfelelő napi pedagógiai gyakorlatot tükrözi. 38 válasz Összes válasz megtekintése Elemzések közzététele carinosamadre@gmail.com Űrlap szerkesztése Összegzés Az intézmény nevelő oktató munkája a pedagógiai program alapelveinek megfelelő napi pedagógiai

Részletesebben

G Y Á L I L I L I O M Ó V O D A. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993. Készült: Gyál, 2015. augusztus 31.

G Y Á L I L I L I O M Ó V O D A. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993. Készült: Gyál, 2015. augusztus 31. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993 Készült: Gyál, 2015. augusztus 31. A Gyáli Liliom Óvoda gyakornoki szabályzata. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 21. -a és a 326/2013.

Részletesebben

Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról

Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról Alapos, részletes, jól megszerkesztett pályázatot ismertünk meg. A pályázat szövegezésében könnyen értelmezhető, szerkezete áttekinthető.

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN Petránné Képes Gizella Óvodavezető, közoktatási szakértő, tréner Miskolci Batsányi János Óvoda Kisgyermekkori nevelés támogatása

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. Életfa Napközi Otthonos Székhely Óvoda

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. Életfa Napközi Otthonos Székhely Óvoda Munkavállaló Munkáltató Személyi anyag 1. Intézmény megnevezése: 2. Az intézmény küldetése MUNKAKÖRI LEÍRÁS Életfa Napközi Otthonos Székhely Óvoda Minőségpolitikai nyilatkozat: Keszthely város óvodáinak

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC Martin János Szakképző Iskola A Martin János Szakképző Iskola felvállalta a sajátos nevelési igényű fiatalok speciális képzését és számtalan új ötlettel, differenciált

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

Változás és állandóság. Szolnok Városi Óvodák

Változás és állandóság. Szolnok Városi Óvodák Változás és állandóság Pályázat szakmai igazgató helyettesi megbízás elnyerésére Feltételek: Legalább 10 év szakmai gyakorlat Széleskörű elméleti tájékozottság az óvodapedagógiában Tájékozottság a köznevelési

Részletesebben

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 Pápa, Fő tér 6. (fax): 06-89/324-852 E-mail: sztistvan@sztistvan-papa.sulinet.hu Bankszámlaszám: OTP 11748045-20018896 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2014-2015. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

Magasabb vezetői pályázatok szakmai - nevelőtestületi véleményezése

Magasabb vezetői pályázatok szakmai - nevelőtestületi véleményezése Magasabb vezetői pályázatok szakmai - nevelőtestületi véleményezése Deméné Tóth Ágnes A pályázat általános célokat fogalmaz meg. Intézményünkre vonatkozó konkrét cél- és feladatrendszert számunkra nem

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201172 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Nagymágocs, 2016. szeptember 19. Reményi Ferencné intézményvezető ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 1. Jelen szabályzat a Nagymágocsi Hunyadi

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

Ferencvárosi Napfény Óvoda 2016/17 évi munkaterv függeléke FÜGGELÉK

Ferencvárosi Napfény Óvoda 2016/17 évi munkaterv függeléke FÜGGELÉK FÜGGELÉK Gyermekvédelmi feladatok ellátásának terve Gyermekvédelmi felelős: 2 Az óvodában a gyermekvédelmi feladatok koordinálására gyermekvédelmi felelős tevékenykedik, aki munkáját a gyermekvédelmi törvényben

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

A Kézműves munkaközösség. 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve. Mottónk: Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás.

A Kézműves munkaközösség. 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve. Mottónk: Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. A Kézműves munkaközösség 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve Mottónk: Összejönni - jó kezdés Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. - Henry Ford - 2014 08 29.-én az érdeklődő kolleganők

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak)

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) CSÁMIÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Óvodánk a Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Óbudai Almáskert Óvoda Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától Az Óbudai Almáskert Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

Eljárásrend a TÁMOP / számú pályázathoz

Eljárásrend a TÁMOP / számú pályázathoz Eljárásrend a TÁMOP-3.3.8-2/12-2012-0092 számú pályázathoz Tartalom: I. Az eljárásrend hatálya II. A projekt általános jellemzői III. A projektmenedzsment tagjai, feladatai, felelősségek, IV. A projektben

Részletesebben

Önértékelés Pedagógiai módszertani felkészültség Elvárások. Alkalmazott módszerei a tanítás-tanulás eredményességét segítetik.

Önértékelés Pedagógiai módszertani felkészültség Elvárások. Alkalmazott módszerei a tanítás-tanulás eredményességét segítetik. I. Pedagógusra vonatkozó elvárások 1. Pedagógiai módszertani felkészültség Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő,

Részletesebben

Éves Önértékelési Terv os nevelési év

Éves Önértékelési Terv os nevelési év Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14 Tel: 52/273-180, e-mail: ovodavezeto@egyovig.hu www.egyovig.hu OM azonosító: 200463 Éves Önértékelési Terv 2015-16-os nevelési év 1 2

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Rendkívüli alkalmazotti értekezlet jegyzőkönyv részlete és mellékletei

Rendkívüli alkalmazotti értekezlet jegyzőkönyv részlete és mellékletei Rendkívüli alkalmazotti értekezlet jegyzőkönyv részlete és mellékletei Gulyás Sándorné megállapította, hogy az alkalmazotti közösség szavazásra jogosult 32 fős létszámából jelen van 32 fő, tehát az alkalmazotti

Részletesebben

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015)

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015) Szülők és pedagógusok körében végzett vezetői értékelés (2015) A közoktatási intézmények vezetőinek munkáját a megbízatásuk során két alaklommal kell az intézmény pedagógusainak és a tanulók szüleinek

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör Esélyegyenlőségi Terv Mátyás Király Általános Iskola Csömör 2 Amit az esélyegyenlőségről tudni kell Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta az Európai Unió és a hazai társadalom elvárásait tükröző 2003. évi

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában. 2017.04.05. ha találkozol egy autista gyerekkel vagy emberrel,ne feledd ők egy kicsit másképp

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája hat éves időtávban (2014-2020) fogalmazza meg az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájával kapcsolatos célokat és az ezekhez kapcsolódó

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Képviselő Testület! Vezetői Pályázat Napsugár Óvoda Tisztelt Képviselő Testület! Horváth Zsoltné s^akvksgázott óvodapedagógus a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK 2014. 04. 04. Játék, élményszerzésen alapuló tanulásszervezés - 2012/2013-tól Tanulás elméletek OECD PISA vizsgálatok A kompetencia- és fejlődésének szintjei: új anyag, megértés,

Részletesebben

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018 A TEHETSÉG Vegyétek észre, ha egy gyermek különleges. Nem azért különleges, mert különb akar lenni, hanem azért, mert nem tud más lenni! (Szabó Magda) A tehetség nem mindig jelentkezik láthatóan, sokszor

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület:

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: A referencia-intézményi szolgáltatói szerep ellátásához szükséges fejlesztéseket

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei:

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Miért kistérségi? Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Pedagógiai szakmai szolgáltatás (1997-2012) Tiszaújváros Közoktatási Ellátási Körzet (1997-2005) Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás (2005-2012)

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT BIATORBÁGYI BENEDEK ELEK ÓVODA 2051 Biatorbágy, Fő u. 61. ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak értékelésére

Részletesebben

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE CO&CO COMMUNICATION - ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV - 1.oldal A Co&Co Communication Kft esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI 2014. február 15. HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2013-2018. Összeállította Geisztné Gogolák Éva igazgató Jóváhagyta: az iskola tantestülete 1. Jogszabályi háttér A 93/2009. (IV. 24.)

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat

Helyi értékelési szabályzat SZÁZHALOMBATTAI ÖNKORMÁNYZAT SZÁZHALOMBATTAI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA OM: 032791 2440 Százhalombatta Posta köz.4. 1 Helyi értékelési szabályzat Hatályos: 2016. október 1. 2 A Százhalombattai Százszorszép Óvoda

Részletesebben

REFERENCIA INTÉZMÉNYI CÉLJAI

REFERENCIA INTÉZMÉNYI CÉLJAI (96) 516-050 Fax: (96) 516-054 E-mail: vuksuli@vuksuli.sulinet.hu Weblap: http://www.vuksuli.sulinet.hu Németh Péter projektmenedzser REFERENCIA INTÉZMÉNYI CÉLJAI CÉLJAINK SIKERKRITÉRIUM ÉRTÉKELÉS PERIÓDUSA

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

Söjtöri Óvoda. helyi értékelési szabályzata

Söjtöri Óvoda. helyi értékelési szabályzata Söjtöri Óvoda helyi értékelési szabályzata Készítette: Csányiné Rácz Eszter óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1. A helyi értékelési szabályzat készítése, elfogadása, hatályba lépése... 3 2. Értelmező rendelkezések...

Részletesebben

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS)

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) ŐRISZENTPÉTER 2008 Készítette: Pátiné Horváth Ilona Szemerics Antalné Szépné László Valéria Anduska

Részletesebben

Tehetséggondozó munka a szakszolgálati működésben Dr. Nochtáné Bakonyi Erika tehetséggondozó koordinátor 2015.05.28.

Tehetséggondozó munka a szakszolgálati működésben Dr. Nochtáné Bakonyi Erika tehetséggondozó koordinátor 2015.05.28. Tehetséggondozó munka a szakszolgálati működésben Dr. Nochtáné Bakonyi Erika tehetséggondozó koordinátor 2015.05.28. BEMUTATÁS A szekció megbeszélés tartalma: - Törvényi szabályzók: - szakszolgálat - tehetséggondozó

Részletesebben

Szakértői vélemény az

Szakértői vélemény az Szakértői vélemény az EGYÜTT-ÉRTÜK ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL Az intézmény székhelye: 5510 Dévaványa, Vörösmarty ú. 6-8. Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási

Részletesebben

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN 1 1. A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógiai munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelésének szemjai és az értékelés rendje

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

Javaslat a 2014/2015. nevelési év értékelésének szempontjaira

Javaslat a 2014/2015. nevelési év értékelésének szempontjaira Javaslat a 2014/2015. nevelési év értékelésének szempontjaira Tisztelt Humán Bizottság! A korábbi évekhez hasonlóan készült el az az értékelési szempontsor, illetve néhány, az összehasonlítást segítő táblázat,

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására A '''' felkészülésének JÓ GYAKORLAT LEÍRÁSA A '''' felkészülésének AZ INTÉZMÉNY JÓ GYAKORLATÁNAK BEMUTATÁSA Szülőkkel való kapcsolattartás módjai A "Jó gyakorlat" célja (folyamatban és eredményben) A szülőkkel

Részletesebben

Múlt, jelen, jövő. A múltban már ott a jelen és csírázik a jövő. A jelenben még él a múlt és belép a jövő. A jövő gyökere a múltból, jelenből szívja életét. Mácz István Kora gyermekkori tehetséggondozás

Részletesebben

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (módosításokkal!) Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

Kölyöksziget Óvoda. Értékelési szabályzat október 1.

Kölyöksziget Óvoda. Értékelési szabályzat október 1. Kölyöksziget Óvoda Értékelési szabályzat 2016.október 1. 1. A értékelési szabályzat készítése, elfogadása, hatálybalépése Intézményünk helyi értékelési szabályzata a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendeletnek

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban Bozsóné Jakus Tünde 2014.11.17. Nekünk minden gyermek fontos Szeretem, vagy nem szeretem?? A portfólió értékelése nem magára a gyűjtemény

Részletesebben

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit A Zöld Titkok Kastélyóvodája Minõségirányítási Programja végrehajtásának értékelése 2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit óvodavezetõ 2 Az 1993. évi LXXIX.törvény a közoktatásról 40. (11) alapján

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

Kérdőívek, interjúk az intézményi önértékeléshez

Kérdőívek, interjúk az intézményi önértékeléshez Kérdőívek, interjúk az intézményi önértékeléshez 3.6.1. Az óra-/foglalkozáslátogatás megfigyelési szempontjai (Az Oktatási Hivatal által kiadott Országos Tanfelügyelet c. kézikönyv 1. számú melléklete)

Részletesebben

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat.

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. MARGIT TÉR 20. TELEFON/FAX: (52) 498-565 BEVEZETŐ GONDOLATOK A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. Mint korábban,

Részletesebben