SZAKMAI PROGRAM 2010.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKMAI PROGRAM 2010."

Átírás

1 Szabolcs Szatmár Bereg Megyei Önkormányzat Ápoló Gondozó Otthona 4234 Szakoly, Hunyadi u. 2. Telefon, fax: 42/ Honlap: SZAKMAI PROGRAM 2010.

2 Tartalomjegyzék 1. A szolgáltatás célja, feladata 2. Az ellátottak köre, demográfiai mutatói, szociális jellemzői, ellátási szükségletei 3. Az ápolási, gondozási, rehabilitációs és fejlesztési feladatok jellege, tartalma. A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatás formái, köre, rendszeressége Az ápolási, gondozási, rehabilitációs és fejlesztési feladatok jellege, tartalma Akut történésekkel járó feladatok Krónikus betegségben szenvedők ellátása Szűrő és kontroll vizsgálatok biztosítása A haldokló ápolása Teendők a fertőző megbetegedések esetén Gyógyszerelés, gyógyszerrendelés Veszélyes hulladékok kezelése, tárolása Táplálkozás körüli gondozói tevékenységek Testi higiénia biztosítása Ruházat biztosítása Textília és tisztálkodási szerek biztosítása Költőpénz osztás módja, szabályai Korlátozó intézkedések Mentálhigiénés tevékenység az ellátórendszerben betöltött szerepének, hatásának ismertetése Egyéni gyógypedagógiai fejlesztés Társadalmi integráció elősegítése érdekében tett intézkedések Támogató szolgálat működtetése Szabadidős, kulturális és sport programok szervezése Képzés, oktatás Foglalkoztatás 4. Az ellátás igénybevételének módja 5. A gondozottak tájékoztatási kötelezettsége 6. Az ellátottak és a szociális szolgáltatást végzők jogainak védelmével kapcsolatos szabályok 7. Az intézmény szervezeti egységei, feladatkörei Mellékletek: 1. sz. Megállapodás 2. sz. Az intézmény bevételeinek, kiadásainak tárgyévi tervezett alakulása 3. sz. Házirend 4. sz. Szervezeti és működési szabályzat 2

3 1. A szolgáltatás célja, feladata Az intézményünk feladatkörében ellátja azoknak a 18 éven felüli, enyhe- vagy középsúlyos értelmi fogyatékos személyek ápolását, gondozását és terápiás célú foglalkoztatását 130 engedélyezett férőhelyen, akik nem, vagy csak részben oktathatók, képezhetők és ellátásukra, foglalkoztatásukra csak bentlakásos intézményi keretek között van lehetőség. Otthont nyújt családias jellegű ellátást, ápolást, gondozást és terápiás célú foglalkoztatást biztosít 18 éven felüli gyógypedagógiai vagy egyéb iskolarendszerű oktatás, nevelés körébe nem vonható enyhe- vagy középsúlyos értelmi fogyatékos személyek részére 2 x 10 engedélyezett férőhelyen. Intézményünk ápoló gondozó egységének a célja, hogy ezen ellátottak számára a legmagasabb szintű egyénre szabott, akadálymentesített környezetet, kliens centrikus ellátást biztosítson. Intézményünk a teljes körű ellátás biztosításának keretében gondoskodik a lakók étkeztetéséről, egészségügyi ellátásáról, lakhatási feltételeik optimális szintű biztosításáról, mentálhigiénés ellátásáról, szocioterápiás foglalkozás keretén belül terápiás készségfejlesztő foglalkozások szervezéséről, munkajellegű foglalkoztatásáról, egyéni és kiscsoportos gyógypedagógiai fejlesztő, illetve szintentartó foglalkoztatásáról, valamint társadalmi integrációjuk megteremtése érdekében programok, rendezvények szervezéséről, illetve a társadalmi élet szinterein való részvétel biztosításáról. Nem elhanyagolandó a szakmai professzionalizmus mellett az intézeti takarítási rend megalkotása, mely komplexitás eredményezheti az ellátottak és munkatársak által elvárható jó komfort érzetet. Az ápoló gondozó otthon a fenti célok elérése érdekében a toleráns intézmény valamennyi kritériumának megfelel, ennek értelmében nyitottak vagyunk a társadalmi élet szociális szereplői felé. Biztosítjuk a személyiség kibontakoztatásának lehetőségeit. Tevékenységünk kontrollálható és nyomon követhető. A jelenleg működő szociális ellátórendszeren belül jogszabályok és szakmapolitikai definíciók alapján jól körülhatárolt és egyéni szolgáltatási filozófiával is rendelkező intézményt működtetünk. Programok, tevékenységek bemutatása: Legfontosabb céljaink az ápolás gondozás területén: Az ellátottak részére személyre szabott, az egyéni szükségletekhez igazodó teljes körű ápolás gondozás biztosítása, A hagyományos paternalista gondozás helyébe lépő segítő gondozási modell gyakorlati alkalmazása, Önálló életvitelre, életmódra nevelés, Érdekképviselet, érdekérvényesítés, panasztétel és panaszgyakorlás lehetőségének biztosítása, Deviáns életviteli formák kialakulását megelőző prevenciós célú egészségügyi programok biztosítása, Adekvát adminisztrációs rendszer működtetése és naprakész vezetése, Szűrővizsgálati ütemterv készítése, gyakorlati megvalósítása, Szoros együttműködés más szakmai csoportok szakembereivel, Esetmegbeszélő csoportokon és belső továbbképzéseken való részvétel, Szakmai továbbképzéseken való részvétel és közreműködés. 3

4 Legfontosabb céljaink a mentálhigiénés ellátás területén: A Rogersi klienscentrikus terápia alapján, a segítő beszélgetés technikáját alkalmazva segíteni az ellátottak egyéni problémáinak definiálását, megoldását, Rehabilitációs program keretében: - Célorientált egyéni és kiscsoportos foglalkozások alkalmával segíteni az ellátottak beilleszkedését és együttélési folyamatai, - A fejlesztő csoporttal szorosan együttműködve feltérképezni az önellátás maximális határait az egyes területeken és az önálló életvitel és életmód elérése érdekében egyéni programok alapján segíteni az ellátottakat a minél teljesebb életminőség elérése érdekében, - Társadalmi integráció megteremtése érdekében programok, rendezvények felkutatása, szervezése, a részvétel biztosítása, - Aktív életvitel-, sport-, zene-, tánckultúra fejlesztése. Családi kapcsolatok felkutatása, erősítése, Kérelmezők esetén az előgondozás elvégzése, új ellátott esetében az ellátott fogadása, intézményi beilleszkedésének nyomonkövetése, támogatása, Adekvát adminisztrációs rendszer kiépítése és folyamatos aktualizálása, Az ellátottat érintő legfontosabb információkhoz, adatokhoz való hozzáférés biztosítása. Legfontosabb céljaink a gyógypedagógiai fejlesztés területén: Egyéni fejlesztési tervek készítése és felülvizsgálatuk ütemezett, határidőn belüli megvalósítása, Elővizsgálati tesztek felvétele, komplex iratanyag összeállítása a szakértői bizottságok részére, Élettörténeti naplók vezetése, aktualizálása közösen az ellátottakkal, Egyéni és kiscsoportos keretek között a fejleszteni kívánt területek szintentartása érdekében foglalkozások szervezése, Gyógypedagógiai terv készítése Adekvát adminisztrációs rendszer kiépítése és folyamatos aktualizálása. Legfontosabb céljaink a szociális foglalkoztatás és szocioterápia területén: Az ellátott képességét, készségét, teherbírását, egészségügyi, fizikális és mentális állapotát figyelembe véve, részére a legadekvátabb munkaforma, munkavégzés biztosítása, A munkavégzés tárgyi és személyi feltételeinek optimális biztosítása, Szociális foglalkoztatás keretében a fejlesztő felkészítő foglalkoztatáshoz és munka-rehabilitációs foglalkoztatáshoz, valamint a szocioterápiás munkaterápia- foglalkoztatáshoz a személyi és tárgyi feltételek biztosítása (korongozás, gyertyaöntés, növényház működtetés, kertgazdálkodás, kézműves műhelyek működtetéséhez), Munkajellegű foglalkoztatás biztosítása az intézménnyel kapcsolatban álló célszervezeteken keresztül, A foglalkoztatás lehetőséget biztosít a jövedelemszerzésen túl az egyéni kreativitás kiaknázására, a társadalmilag elfogadott és fontosnak ítélt értékrendnek való megfelelés, a hasznosság érzésének biztosításához. 4

5 Az intézmény kapcsolatrendszere Az intézmény az alábbiakban felsorolt szervekkel működik együtt: Az együttműködés személyes kapcsolat felvétellel, elektronikus, vagy postai levelezés útján valósul meg. A kapcsolattartás célja a lent felsorolt szervezettekkel többnyire pályázatírás pl.: intézményi működésre, fenntartásra vagy konzorciumi együttműködések. Ágazati Minisztérium és kapcsolódó intézetei Észak-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Önkormányzat Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet Foglalkoztatási és Szociális Hivatal ÉFOÉSZ (Értelmi Fogyatékosok Országos Érdekvédelmi Szervezete) Érdekképviseleti szervezetek (vakok- és csökkentlátók, siketek- és nagyothallók, mozgássérültek stb.) Speciális Művészeti Műhely Egyesület Szociális Intézmények Országos Szövetsége Speciális Olimpiai Egyesület Közép és felsőfokú szociális, illetve pedagógiai szakképesítést nyújtó oktatási intézmények SZOCIO EAST Egyesület Regionális Forrásközpont Megyében működő állami, non-profit és profitorientált szociális alapszolgáltatást és szakosított ellátást biztosító intézmények Regionális Módszertani Központok Egészségügyi ellátást nyújtó intézmények, kórházak 2. Az ellátottak köre, demográfiai mutatói, szociális jellemzői, ellátási szükségletei 150 fő 18 éven felüli enyhe vagy középsúlyos értelmi fogyatékos személy. Intézményünk koedukált, női és férfi ellátottakat egyaránt fogad, élettársak elhelyezésére lehetőség nyílik. Többnyire olyan halmozottan hátrányos helyzetű (cigány kisebbséghez tartozó vagy állami gondoskodásból érkezett, családi kapcsolatokkal nem rendelkező, értelmi és halmozottan sérült fogyatékos személy) csoportokhoz tartozó egyének ellátásáról gondoskodunk, ahol a jól szervezett és adekvát foglalkoztatás az egyetlen lehetőség az ellátottak életminőségének alapvető fejlesztésére, javítására. 3. Az ápolási, gondozási, rehabilitációs és fejlesztési feladatok jellege, tartalma. A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatás formái, köre, rendszeressége Az ápolási, gondozási, rehabilitációs és fejlesztési feladatok jellege, tartalma: Az ápolás-gondozás során cél az egészség megőrzése, a betegség megelőzése, a beteg állapotromlásának megakadályozása, egészségének és munkaképességének helyreállítása, a gyógyíthatatlan beteg panaszainak enyhítése. 5

6 A szociális gondozás során a gondozott korának, egészségi állapotának, fogyatékosságának megfelelő fizikai és egészségügyi ellátást, a pszichés gondozással, a gyógypedagógiai fejlesztéssel, és a foglalkoztatással szorosan együttműködve kell alkalmazni. Az ápolás gondozás több szakmai team hatékony együttműködésével valósulhat meg, amely csoportok munkájukat tekintve mellérendelt szakmai kapcsolatban állnak és kötelesek hatékonyan együtt tevékenykedni egy egy lakó fejlesztése, szintentartása érdekében. Az ápolás gondozás során fontos a rendszerszemlélet, az ellátott komplex státuszát tekintve kell az egyénre szabott fejlesztő programokat összeállítani. Az ápolás gondozás során meg kell vizsgálni, hogy melyek azok a külső illetve belső erőforrások, amelyet az ellátott érdekében mobilizálni lehet annak fenntartásáról pedig folyamatosan gondoskodni kell. A gondozás ápolás lényege, hogy a szűken vett egészségügyi ellátáson kívül támogató, megerősítő jelleggel segítse az ellátottat kritikus élethelyzetei, krízisei, kiélezett döntési szituációi feloldásában. Az ápolás során a beteg fogyatékos ember ellátása, segítése történik mindazon tevékenységek elvégzésében, melyek egészsége visszanyeréséhez, felépüléséhez (vagy békés halálához) hozzájárulnak. Az ápolónak fel kell ismernie a fennálló, vagy lehetséges betegségek, rendellenességek jeleit, az ápolt személy szükségleteit. Az egészségügyi ellátás szerves részét képezi a különböző prevenciós célú tevékenységek végzése, pl. az egészséges életmódra, életvitelre nevelés érdekében felvilágosító célú programok szervezése. A gondozottak részére biztosítani kell a szakszerű orvosi ellátást, panaszaik kivizsgálásával biztonságérzetük nő. Akut megbetegedések esetén az azonnali ellátás és általános vizsgálat elvégzését biztosítjuk, krónikus betegségek esetén a folyamatos kontroll lehetősége adott. Az egészségügyi ellátás keretében intézményünk gondoskodik az ellátottak egészségmegőrzését szolgáló felvilágosításáról, széleskörű szűrővizsgálatok szervezéséről, rendszeres orvosi felügyeletéről, szükség szerinti ápolásáról, szakorvosi ellátáshoz való hozzájutásáról, kórházi kezeléshez való hozzájutásáról, gyógyszer ellátásáról, gyógyászati segédeszközeinek biztosításáról. A rendszeres orvosi ellátás keretében biztosítjuk az ellátott egészségügyi állapotának folyamatos ellenőrzését, az egészségügyi tanácsadást, a szűrést, az orvos által elrendelt vizsgálatok elvégzését, gyógykezelését. Intézményünk orvosa egyben házorvosa is gondozottjainknak. A házirend a jogszabályoknak megfelelően szabályozza az orvosi rendelés idejét. Mind a rendelési idő, mind a házirend tartalma az ellátottak számára ismert, ezen információk jól látható és elérhető helyen lett közzé téve az intézményben. 6

7 Intézményünk orvosi-kezelő szobával rendelkezik, amelybe vizsgálóasztal, kézmosó, zárható gyógyszeres szekrények, az ellátáshoz szükséges orvosi, ápolási segédeszközök találhatóak. Ha az ellátott egészségi állapota indokolja kórházba szállításáról, illetve kórházi ellátásának biztosításáról gondoskodunk. Fontos, hogy az ellátott állapotának megfelelő szakszerű gyógykezelésben, ápolásban és terápiás jellegű beavatkozásban részesüljön. Kórházi beutalásról kizárólag az intézmény orvosa, illetve szakorvos rendelkezhet. A beutalás akkor indokolt, ha a megfelelő ellátást, ápolást, gyógykezelést intézményünkben és a szakellátás keretében működő járó beteg ellátás területén nem lehet biztosítani. Az ápoló gondozó otthonban elhelyezett ellátott személyre szabott, szükségleteik jellegéhez és mértékéhez igazodó ápolást gondozást biztosítunk. Ellátottjaink jelentős többsége aktívkorú, egészséges felnőtt, akiknek foglalkoztatása, gyógypedagógiai fejlesztése és mentálhigiénés segítségnyújtása legalább olyan mértékben indokolt, mint egészségi állapotának folyamatos nyomonkövetése. Fel kell készülnünk arra, hogy ellátottjaink jelentős része egy időben fog megöregedni, így az ápoló gondozó tevékenységre folyamatosan nő az igény. Leggyakrabban végzett ápolási tevékenységek köre: Mosdatás, testi higiénia biztosítása, Ágyazás, ágyhuzatcsere, Etetés, táplálás, Hőmérőzés, Vérnyomásmérés, Vérvétel, vércukorszint ellenőrzés, Testsúly, testméretek mérése, Injekciózás, Gyógyszerelés, Haldokló ápolása, halott ellátása, Kezelések, pl. sebellátás, Akut történésekkel járó feladatok: Előre nem látható veszélyeztető körülmények fennállása, balesetek, traumák okozta sérülések, vagy egyéb történések esetén az ellátottat a lehető legrövidebb időn belül szakavatott segítőhöz kell juttatni. A szolgálatban lévő bármilyen szakember köteles meggyőződni a tényleges helyzetről, elsősegélyt nyújtani, orvosi segítséget hívni. Legfontosabb a gyors és hatékony segítés, illetve az ellátottak körében a pánikhelyzet kialakulásának megakadályozása esetlegesen annak kezelése Krónikus betegségben szenvedők ellátása: A krónikus betegségben szenvedő ellátottal el kell fogadtatni betegsége tényét, arról őt részletesen tájékoztatni szükséges. Az ellátott napirendjébe be kell építeni a gyógyszereléssel vagy egyéb beavatkozásokkal, ápolási műveletekkel járó feladatok elvégzését. Tudatosítani kell az ellátottban, hogy mindez az ő érdekében történik, meg kell ismertetni vele a rizikófaktorokat és az elkerülésükre kidolgozott technikákat. 7

8 A vezető ápoló szervezi és kontrollálja az ápolók ez irányú munkáját, egyben tájékoztatja a gondozottal foglalkozó egyéb szakembereket a krónikus beteg személyéről és a vele kapcsolatos feladatokról Szűrő és kontroll vizsgálatok biztosítása: A betegségek mielőbbi felfedezése, az adekvát terápia meghatározása és az ellátott szövődménymentes mielőbbi gyógyulása érdekében szűrővizsgálatokon való részvételt biztosítunk. A szűrővizsgálati ütemtervet az intézményvezető ápoló állítja össze az intézményi igények ismertének függvényében. A szűrővizsgálati ütemterv lehetővé teszi a hatékonyan szervezett szűrővizsgálatok lebonyolítását, hogy minden ellátott az életkora és állapota alapján indokolt szűrővizsgálaton részt vegyen A haldokló ápolása: A haldokló személy gondozása során a holisztikus szemléletet gyakoroljuk: betegségben szenvedő személy testi, lelki ápolása, szenvedésének enyhítése és emberi méltóságának haláláig való megőrzése a cél. Az önrendelkezés elve figyelembe vételével a lakónak halálát követően megfelelő végtisztességet valamint az örökléssel, hagyatékkal kapcsolatos szakszerű és szabályszerű eljárást biztosítunk. A haldokló fájdalmának, testi tüneteinek és lelki szenvedéseinek enyhítése mellett törekedni kell arra, hogy lehetőség szerint hozzátartozói és a vele szoros érzelmi kapcsolatban álló személyek mellette tartózkodhassanak. A haldokló nyugalmának biztosítása 1 ágyas betegszobában történik. A haldoklás folyamatában is köteles biztosítani az intézmény az emberi, állampolgári és ellátotti jogokat. A személyzet gondoskodik a végtisztességre való felkészítésről, a haldoklóhoz kérésére vallási meggyőződésének megfelelő papot, lelki segítőt kell hívni. Az elhalálozást követően a vezető ápoló a halál bekövetkeztének előzményeiről és körülményeiről, a temetési szertartással kapcsolatos intézkedésekről részletes feljegyzést készít. A halott gondozott hagyatékáról leltárt készítünk, ingóságairól jegyzőkönyvet kell felvenni. Valamennyi ellátott lelki gyászmunkáját segíteni szükséges a mentálhigiénés csoport aktív bevonásával Teendők a fertőző megbetegedések esetén: Fertőző megbetegedések észlelése esetén, a fertőzés terjedésének magakadályozása és a fertőzés terjedésének megakadályozása és a gondozott mielőbbi szövődmény mentes gyógyulása érdekében, a megfelelő terápia biztosítása és az elkülönítés megoldása a feladat. Fertőző betegség gyanújának észlelésekor értesíteni kell az orvost, aki8 rendelési időn kívül azonnal megvizsgálja a gondozottat. Az orvos megérkezéséig a beteget el kell különíteni, meg kell nyugtatni, felügyeletét biztosítani kell. Az orvos meghatározza a diagnózist, intézkedik a kórházba szállításról, vagy az intézményen belüli további elkülönítésről. A vezető ápoló feladata a gondozottak megnyugtatása, tájékoztatása, szükség esetén védőoltások rendelése az ÁNTSZ tájékoztatása. 8

9 Gyógyszerelés, gyógyszerrendelés: Valamennyi akut illetve krónikus beteg részére biztosítani szükséges a gyógyulásához, állapotromlásának megelőzéséhez szükséges gyógyszereket, gyógyászati segédeszközöket. Biztosítani szükséges a női ellátottak fogamzásgátló eszközeit, a gyenge ellenálló képességű gondozottak részére roboráló készítményeket, vitaminokat és ásványi sókat, nyomelemek pótlását célzó injekciókat, tablettákat. Az intézmény orvosa az alapgyógyszerek körét rendszeresen felülvizsgálja, aktualizálja. Az intézmény rendelkezik az ellátásban részesülők rendszeres, illetve eseti gyógyszer szükségletéhez igazodó megfelelő mennyiségű gyógyszerkészlettel. Az alap gyógyszerkör összeállításánál figyelemmel kell lenni a lakók egészségi állapotára, szükségletire, valamint az esetleg előforduló sürgős ellátás esetére. A gyógyszerek rendelésével, nyomon követésével, kiosztásával és adminisztrációs rendszerének vezetésével kapcsolatos feladatokat az ápoló/gyógyszeres nővér munkaköri leírása tartalmazza Veszélyes hulladékok kezelése, tárolása: Azon anyagok szabályszerű kezelése érdekében, amelyek anyagi tulajdonságuk, fizikai kémiai jellemzőjük fertőző voltuk miatt a gondozottaknak szűkebb és tágabb életterükre káros hatást fejtenek ki, megfelelő belső szabályokat kell előírni, illetve foganatosítani. Intézményünk az ápolás gondozás során keletkezett veszélyes hulladékok rendszeres elszállítása, megsemmisítése érdekében szerződéses viszonyban áll a feladat ellátására alkalmas szolgáltatóval. A hulladékok szakszerű tárolásáért, gyűjtéséért valamennyi szakdolgozó felelős, a folyamat kontrollálása a vezetőápoló feladata Táplálkozás körüli gondozói tevékenységek: A táplálék kalóriaértékét, élvezeti értékét, egészségre gyakorolt hatását tekintve az ellátott korához, szükségleteihez alkalmazkodó, az egészséges táplálkozás szabályainak megfelelőnek kell lennie. Gyakran kell biztosítani zöldség és gyümölcs, valamint rostdús ételek fogyasztását. Ügyelni kell a megfelelő vitamin, ásványi anyag és nyomelemek folyamatos bevitelére, pótlására. Az ellátottak részére napi háromszori főétkezés biztosított, amelyet az intézmény központi ebédlőjében fogyaszthatnak el. Ebédlőnk önkiszolgáló jellegű, gondozói segítség és jelenlét biztosított az építkezések alkalmával. Hetente egy - két alkalommal hidegvacsora van, délben és másnapokon az ebédre is és vacsorára is meleg ételt biztosítunk. A folyadék pótlására teát adunk az ellátottaknak. Beteg, ágyban fekvő gondozott számára az ételt a szobájában kell felszolgálni, az ápoló szükség szerint segédkezik az étkezésben. A gondozási feladat az étkezések alkalmával megtanítani az ellátottat a helyes táplálkozási szokásokra és kultúrára. Intézményünk tápanyag kimutatást vezet a készített ételekről. Az intézményünkben étkezők, vendég ebédet fogyasztókat is beleértve A és B - közül választhatnak ebédet. Heti rendszerességgel az étlaptanács felméri az ellátottak étel menüjével kapcsolatos igényeit és javaslatait, majd a tervet eljuttatja az élelmezésvezető felé, aki a heti étrend összeállításánál figyelembe veszi azt. 9

10 Testi higiénia biztosítása: A lakó részére biztosítani szükséges azt a szocializációs közeget, amelyben alapvető érték, norma a testápolás rendszeres gyakorlása. Az ápoló gondozó csoport egyik legfontosabb feladata a lakók tisztálkodásra nevelése. A rendszeres mosakodás, zuhanyzás, megfelelő és célszerű megvalósításának ellenőrzése és segítése napi feladat. A szakdolgozó nyomon követi az ellátott körmeinek, frizurájának állapotát, fogápolási szokásait. Segíteni kell az ellátottat az olyan napirend kialakításában, amelynek szerves részét képezi a napi tisztálkodás és testápolás Ruházat biztosítása: Cél, hogy a ruházat mindig tiszta, rendezett, ízléses és az évszaknak megfelelő legyen. A gondozó személyzet feladata, hogy a gondozottakat segítse mindennapi ruházkodással járó feladatai elvégzésében. Meg kell tanítani az ellátottakat az évszaknak megfelelő ruhanemű kiválasztására, a réteges öltözködésre, az egyéni stílus és ízlés megjelenítésére, a ruhadarabok rendeltetésszerű használatára. A lakók önálló életvitelre nevelési programja keretébe illeszthető a ruházat tisztántartásával kapcsolatos feladatok elvégzésére való felkészítés. Az ellátottak többsége saját ruházattal rendelkezik, szükség esetén az egyéni ruhatárat intézményi raktárból egészítjük ki. A ruházat mosása az intézmény mosodájában történik Textília és tisztálkodási szerek biztosítása: Az ellátottak döntő többsége saját ágyneművel és ágyhuzattal rendelkezik, ennek hiányában az intézmény biztosítja azokat. Az ellátottak jelentős többsége maga kívánja megvásárolni tisztítószereit, illetve tisztálkodási szereit saját ízlésének megfelelően. A jövedelemmel rendelkező ellátottak esetében, illetve igény szerint heti rendszerességgel biztosít az intézmény mosóport és tisztálkodási szereket (WC papír, szappan, sampon, cipőpaszta, fogkrém). A gazdasági felelős (szociális gondozó), felmérve az igényeket a gazdasági osztályról dokumentált keretek között átvételezi a tisztálkodási szereket, majd az igényeknek megfelelően szétosztja azokat. A szétosztásról nem készül dokumentáció, mivel gazdaságossági szempontokból intézményünk a nagy kiszerelésű tisztálkodási szereket vásárolja meg. A felhasználás a mindennapi igények alapján történik. Ellátottaink készpénzzel rendelkeznek, melyet saját belátásuk szerint használhatnak fel. Fontos számukra, hogy szükség esetén önállóan döntve, egyéni igényeiket realizálni tudják. Az ellátottak költőpénzükből elsősorban olyan árucikkeket vásárolnak, amelyeket intézményi költségvetésből biztosítani nem tudunk. A gondozók szükség esetén segítséget nyújtanak a költőpénz felhasználásában, beosztásában. Az ellátottak részére havi két alkalommal költőpénzt fizetünk ki. Akik a pénz felvételét személyesen igazolják két tanú jelenlétében, annak a felvételét aláírásukkal hitelesítik. A rendszeres költőpénzen kívül az ellátott vásárlásra, hazautazásra, vagy egyéb költségeinek fedezésére, előzetes egyeztetés alapján pénzt vesz fel. 10

11 Költőpénz osztás módja, szabályai: Az ellátottak készpénzzel rendelkeznek, melyet saját belátásuk szerint használhatnak fel. Fontos számukra, hogy szükség esetén önállóan döntve, egyéni igényeiket realizálni tudják. Az ellátottak költőpénzükből elsősorban olyan árucikkeket vásárolnak, amelyeket intézményi költségvetésből biztosítani nem tudunk. A gondozók szükség esetén segítséget nyújtanak a költőpénz felhasználásában, beosztásában. Az ellátottak részére havi két alkalommal költőpénzt fizetünk ki. Az ellátottak a pénz felvételét személyesen igazolják két tanú jelenlétében, akik a felvételt aláírásukkal igazolják, akik nem tudnak írni tintás kézujj lenyomattal igazolják a pénz átvételét. Az írni nem tudó ellátottak részére a helyi önkormányzat jegyzője ún. Hatósági igazolás -t adott ki, amellyel a két keresztes aláírásuk is elfogadható. A rendszeres költőpénzen kívül az ellátott vásárlásra, hazautazásra, kirándulásra vagy egyéb költségeinek fedezésére, előzetes egyeztetés alapján pénzt igényel a mentálhigiénikus kollégán keresztül a folyószámlájáról Korlátozó intézkedések az 1/2000. (I. 07.) SZCSM rendelet 101/A és a 1997/CLIV Eü. tv. rendelkezései alapján: Korlátozó intézkedések foganatosítására kerülhet sor, amennyiben a lakó önmaga, vagy környezetére veszélyeztető magatartást tanúsít. Tájékoztatási kötelezettségünk ellátása során az intézménybe történő felvételkor erről részletesen tájékoztatni kell a lakót és törvényes képviselőjét. Az orvos és a vezető ápoló távollétében kritikus, veszélyeztető élethelyzet esetén a szakdolgozó önként hoz döntést a korlátozó intézkedés bevezetése, foganatosítása érdekében. Az intézkedés célja a lakó, a többi lakó és a személyzet testi épségének érdekében preventív jellegű beavatkozás. A szakdolgozó azonnal eleget tesz tájékoztatási, értesítési kötelezettségének és elvégzi adminisztratív feladatait. A korlátozó intézkedésről igazgatói utasítás és a házirend is rendelkezik Mentálhigiénés tevékenység az ellátórendszerben betöltött szerepének, hatásának ismertetése: Valamennyi személyes gondoskodást végző személy végez mentálhigiénés tevékenységet a gondozottal való kommunikáció útján. A legtudatosabban és legcélirányosabban a szociális és mentálhigiénés csoport szakemberei gyakorolják a lelki gondozást, mivel munkakörük lényegét jelenti a fenti tevékenység. Mentálhigiénés ellátás körébe tartozik minden olyan tevékenység, amelynek segítségével az ellátott lelki egyensúlya fennmarad, illetve visszaáll, interperszonális kapcsolatukkal elégedettek, harmonikusan, a közösségbe beilleszkedve, békésen és nyugodtan élik intézményi keretek közötti életüket. Klienseink körében végzett mentálhigiénés tevékenység specifikumát az értelmi fogyatékosságukból eredő jellegzetességek adják. A fogyatékos emberrel való foglalkoztatás során törekednünk kell a Maslowi szükségletpiramisban megjelenő szükségletek kielégítésére, illetve arra, hogy azokat ők maguk minél magasabb szinten képesek legyenek kielégíteni (fiziológiás szükséglete, biztonság szükséglete, társadalmi szükséglete, megbecsülés szükséglete, önmegvalósítás szükséglete). 11

12 Mentálhigiéné keretén belül biztosítjuk: Személyre szabott bánásmódot, A konfliktushelyzetek kialakulása, megelőzése érdekében az egyéni, csoportos megbeszélést, A szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit, A szükség szerinti pszichoterápiás foglalkozást, Az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatai fenntartásának feltételeit, A gondozási, illetve rehabilitációs tervek megvalósítását, A hitélet gyakorlásának feltételeit, Segíti, támogatja az intézményen belüli kis közösségek, társas kapcsolatok kialakulását és működését. A bentlakásos intézménynek mindent meg kell tennie fentiek mellett rekreálódásáért, az ellátást igénybe vevő test lelki aktivitása fenntartásának, megőrzésének érdekében. Az ellátást igénybe vevő korának, egészségi állapotának, képességeinek és egyéni adottságainak figyelembe vételével szükséges szervezni: Az aktivitást segítő fizikai tevékenységeket (séta, sporttevékenység, fekvőbetegek levegőztetése, ágytorna stb.), A szellemi és szórakoztató tevékenységeket (pl. előadások, olvasás, felolvasás, rádióhallgatás, tévénézés, kártya- és társasjátékok, vetélkedők, zenehallgatás stb.), A kulturális tevékenységeket (pl. rendezvényeken, ünnepségek, névnapok, színház-, mozi-, múzeumlátogatások, kirándulások, kiállítások stb.) Egyéni gyógypedagógiai fejlesztés: Az értelmi fogyatékos ember figyelmének terjedelme szűk, nem tartós, fáradékony, csapongó, szétszórt, hullámzó, a mennyiségi teljesítménnyel együtt nő a hibaszám viszont, amikor a teljesítmény minőségileg jobb, mennyisége csökken. A fogyatékosság súlyosságával párhuzamosan romlik a figyelmi teljesítmény, gyakori a hibás és kevés eredmény. Hiányzik a figyelem megosztására való képesség, azonban az értelmi fogyatékosság egy részének figyelme nem gyengébb az ép értelműeknél. Az emlékezet terjedelme a fogyatékosság súlyosbodásával párhuzamosan romlik, a súlyos fogyatékosoknál az akaratlagos felidézésre való képesség nincs meg, míg az enyhe értelmi fogyatékosok törekszenek a felidézésre. Az értelmi fogyatékos embereknek az átlagos képességével meggyőző eredmények eléréséhez nagyobb számú ismétlésére van szükség, azonos számú ismétlés esetén teljesítményszintjük jóval alul marad. Igazolható az emléknyom gyengesége, olykor a közvetlen emlékezet sérülése. A fogyatékos személyek iskolarendszerű oktatásból kikerülve, meglévő képességeik folyamatos szinten tartását igényelnék. Intézményünkben fejlesztőpedagógusok látják el a fogyatékos személyek egyénre szabott fejlesztését, illetve szinten tartását. Munkájukat segítik a mentálhigiénés csoport gyógypedagógiai asszisztens végzettségű tagjai. A gyógypedagógiai fejlesztés céljai egyénenként változnak. A célok elérése érdekében tett lépések hasonlóan egyénre szabottak. 12

13 Az egyéni gyógypedagógiai fejlesztésről lapot vezet a munkahelyi csoporttag, tevékenysége időbeni ütemezése óratervben dokumentált. A gyógypedagógiai tevékenység végzésével megbízott mentálhigiénés csoporttag szakmai kontrollját a fejlesztő pedagógus látja el Társadalmi integráció elősegítése érdekében tett intézkedések: A fogyatékos ellátott izoláltságának megszüntetése, a szűkebb és tágabb környezet előítéletes attitűdjének oldása érdekében, a fogyatékkal élő emberek helyzetének, lehetőségeinek bemutatása közösségi programok szervezésén keresztül valósulhat meg. Lakóinkat a segítő gondozási modell folyamatos bevezetése és alkalmazása révén minél önállóbb életvitelre ösztönözzük, próbáljuk megtanítani, bevezetni az átlagos népesség által tisztelt és elfogadott norma értékrendszert. Részt veszünk lakóinkkal minden olyan rendezvénye, kulturális programon, ahol megmutathatjuk tudásunka, értékeinket, elért eredményeinket. Részt veszünk a szakolyi napok eseménysorozatán, és nyílt napot szervezünk a falu lakói számára Támogató szolgálat működtetése A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása révén. Feladatai: Az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása (speciális személyi szállítás, szállító szolgálat működtetése). Az általános egészségi állapotnak és a fogyatékosság jellegének megfelelő egészségügyi szociális ellátásokhoz, valamint a fejlesztő tevékenységhez való hozzájutás személyi és eszközfeltételeinek biztosítása. Információnyújtás, ügyintézés, tanácsadás, a tanácsadást követően a társadalmi beilleszkedést segítő szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása. A jelnyelvi tolmácsszolgálat elérhetőségének biztosítása. Segítségnyújtás a fogyatékos személyek kapcsolatkészségének javításához, családi kapcsolatainak erősítéséhez speciális, önsegítő csoportokban való részvételükhöz. Egyes szociális alapszolgáltatási részfeladatok biztosítása a fogyatékos személyek speciális szükségleteihez igazodóan. Segítségnyújtás a fogyatékos emberek társadalmi integrációjának megvalósulásához, valamint a családi, a közösségi, a kulturális, a szabadidős kapcsolatokban való egyenrangú részvételhez szükséges feltételek biztosítása. A fogyatékos személy munkavégzését, munkavállalását segítő szolgáltatások elérhetőségének, igénybevételének elősegítése. 13

14 Szabadidős, kulturális és sport programok szervezése: Az intézmény jellegénél fogva közösségi életteret biztosít a lakóknak és csak bizonyos mértékig nyújt zártabb, személyesebb életteret. Ez nagyfokú alkalmazkodást kíván a lakóktól, számtalan feszültségbeli helyzetet teremt, amely agressziót szül. E feszültségek kezelésében a közösségi programoknak igen fontos szerepe van. A közösség alakítása jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy valamennyi tagja definiálhassa önmaga szerepét a közösségben, egyéni képességeit kibontakoztathassa, emberi kapcsolatait gazdagíthassa. Közösségi együttélést segítő programok: - nagycsoport (gondozási egységenként): intézményi szintű problémák, feszültségek feldolgozásának színtere, a középpontban az intézményi élet közös alapítása áll, a problémák felszínre hozása, konfliktusok feldolgozása, - támogató jellegű tematikus kiscsoportok: 8 12 fős csoportok részvételével adott problémák állnak a középpontban, - átfogó közösségi programok: ünnepekhez kötött kulturális, illetve hagyományteremtő programok, szórakoztató programok, (otthonon kívüli, vagy otthonon belüli szórakoztató programok), közös kirándulások, üdülések, - A rekreációs jellegű csoportfoglalkozások: heti rendszerességgel fő részvételével kerül megszervezésre, célja a szabadidő hasznos eltöltése, az aktivitás megőrzése, a közösségi kapcsolatok erősítése Képzés, oktatás: Egyéni és intézményi képzési terv: A személyes gondoskodást végző szakdolgozók hatékony és magas színvonalú munkájának alapvető feltétele, hogy folyamatosan tájékozottak legyenek az új szakmai modellkísérleti programokról, módszerekről, szociálpolitikai fejlesztési irányvonalakról, jogszabályi változásokról és a segítő személyiségét karbantartó módszerekről. Ennek érdekében intézményünkben egyéni és intézményi képzési tervet készítettünk. Intézményünkben az ápolási gondozási egység, valamint a szociális és mentálhigiénés csoport között az ideális feedbacknek köszönhetően akkreditált, a szakmai szükségletekhez adaptálható képzési, továbbképzési programok folyamatosak Foglalkoztatás: A fogyatékos személyek kedvezőtlen munka erőpiaci helyzetét tényleges mentális és fizikai állapotukon kívül számos olyan tényező is befolyásolja, amelyen a megfelelő szintű társadalmi felelősségvállalással kívánunk változtatni. Megjegyezni kívánjuk, hogy a szociális foglalkoztatás terén közel 30 éves gyakorlati tapasztalattal rendelkezünk, mivel ápoló-gondozó otthonunk korábban Szociális Foglalkoztató Intézményként működött, nem kis eredményeket elérve. A törvény adta lehetőség biztosítja számunkra azt, hogy értelmes tevékenység végzésével teljenek az ellátottak mindennapjai. A különböző foglalkoztatási formák a fogyatékos ember számára a megmaradt képességeinek szintentartását, esetleg a hiányzó képességek részbeni pótlását, illetve fejlesztését szolgálják. 14

15 Napirend szerint élnek, a segítő személyzet folyamatos rendelkezésre állása és támogatása mellett. Ellátottaink életkoruknak, egészségi állapotuknak és gondnoksági státuszuknak megfelelően az alábbi két foglalkoztatási területen terápiás célú, képességfejlesztő foglalkoztatásban és munkavégzés célú foglalkoztatásban vesznek részt. Az intézményben belső szociális foglalkoztatás: munka-rehabilitáció, fejlesztő felkészítő foglalkoztatás és szocioterápiás foglalkoztatás: munkaterápia foglalkozások működnek. 1.) A KÉZMŰ NONPROFIT KFT. WINNER Gyáregysége biztosítja - intézményen belüli telephelyen 30 fő ellátottunk részére az alábbi fejlesztő-felkészítő tevékenységeket, mint: - labdavarrás - szőnyegszövés. 2.) Intézményünk korábbi pályázati lehetőségek útján (Phare program, ICsSzEM pályázati támogatás, FOKA pályázati támogatás) megteremtette a fejlesztő-felkészítő foglakoztatás tárgyi feltételrendszerének anyagi fedezetét, és kialakította a munkavégzés optimális tárgyi környezetét. Az ápoló-gondozó otthonunk a Kézmű Kft. mellett további 120 fő ellátottunk részére biztosít terápiás jellegű munka-rehabilitációs és fejlesztő felkészítő foglalkoztatást az alábbi területeken: - kézműves műhelyek: kerámiakészítő-, gyertyaöntő műhely és varróműhely - virágház, dupla borítású fóliaház, az intézmény parkja, és kertészet - barkácsműhely - fejlesztő szoba speciális eszközpark biztosításával az alábbi tevékenységi körökben: - kézműves műhelyeinkben: gyöngyfűzés, agyagozás, kerámiakészítés, mártott papírkészítés, kézimunkázás, gyertyaöntés történik - a fóliaházban, üvegházban melegházi növények szaporítását, nevelését, gondozását végezzük - parkgondozás, kertgazdálkodás - rekreációs céllal az alábbi programokba vehetnek részt ellátottaink: - kulturális körök (színjátszó kör, néptánc, zene) - sportkörök (testépítés, futball, asztalitenisz, atlétika) - életmódprogramok - finommotorikát fejlesztő különböző kreatív foglalkozások Jogszabályi háttér: 3/2006. (V.17.) ICsSzEM rendelet a szociális intézményen belüli foglalkoztatás szakmai követelményeiről, személyi és tárgyi feltételeiről és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet módosításáról. 112/2006. (V.12.) Korm. rendelet a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról 15

16 92/2008. (IV.23.) Korm. rendelet a fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról. Szociális foglalkoztatás célja: Ápoló-gondozó otthonunk Foglalkoztatási szakmai programja mutatja be részletesen az intézményen belül történő szociális foglalkoztatási tevékenységi formáit. A foglalkoztatási szakmai program az intézmény szakmai programjára épül, bemutatja az intézményben folyó összetett szakmai munkát, a multidiszciplináris team által végzett tevékenységeket. Célunk a szociális foglalkoztatáson belül, 36 fő ellátott részére munka-rehabilitációs, 84 fő részére fejlesztő-felkészítő foglakoztatás személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása, ezzel párhuzamosan integrált munkavégzésre való felkészítésük egyéni fejlesztési és foglakoztatási terv elkészítése alapján. Intézményünk támogatja azon innovatív foglalkoztatási témájú megközelítéseket, amelyek a társadalmi kirekesztés csökkentését, megszüntetését segítik elő. Az ösztönző erejű attitűdnek a segítők / munkavezetők részéről pozitív szerepe van az egyén önálló munkavégző képességének kialakításában. További céljainak a szociális foglalkoztatás megvalósításával: - a fogyatékos személyek társadalmi integrációjának elősegítése, - jövedelemforrás biztosítása az ellátottak részére, - hasznos tevékenység szervezése számukra, - képességeik fejlesztése, szinten tartása, - új munkavégzési technikák elsajátítása, - új ismeretek szerzése, - munkaerő- piaci alkalmasságuk fejlesztése, - végső cél az egyén nyílt munkaerő piacra való integrálás elősegítése. Szakembereink a szociális foglalkoztatásból származó tapasztalataikat évente kiértékelik, melynek eredménye a foglalkoztatási szakágak szükség és lehetőség szerinti módosítását eredményezheti. Szociális foglalkoztatás perspektívikus részét képezi az értékesítési terv, amely a fogyatékos személyek hátrányos helyzetén kíván pozitívan változtatni azáltal, hogy a társadalmi integráció jegyében kiállításokon veszünk részt pl.: falú-, és városnapokon, szakmai rendezvényeken művészeti jellegű alkotásokkal meghívásos alapon megjelenünk, ami értékesítéssel van egybekötve. 16

17 A szociális foglalkoztatás keretében végzett tevékenységeink szakágazati besorolása szerinti szám és megnevezések az alábbiak: A változó jogi és finanszírozási szabályozásnak megfelelően az alábbi tevékenységekkel valósul meg a munka-rehabilitációs és fejlesztő-felkészítő foglakoztatás: Szakágazati besorolás száma Szakágazati megnevezése TEÁOR SZÁM: Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése TEÁOR SZÁM: Egyéb, nem évelő növény termesztése TEÁOR SZÁM: Zöldterület kezelés TEÁOR SZÁM: Egyéb m.n.s. feldolgozóipari tevékenység TEÁOR SZÁM: Egyéb fa-, parafa termékek fonottárú gyártása TEÁOR SZÁM: Háztartási kerámia gyártása TEÁOR SZÁM: Általános épülettakarítás EÁOR SZÁM: Kefe és a seprő gyártása 4. Az ellátás igénybevételének módja A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet valamint a Szabolcs Szatmár Bereg Megyei Közgyűlés A megyei fenntartású személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális ellátásokról szóló 14/2008. (XI.30.) számú rendelet iránymutatása alapján az elhelyezési kérelemre vonatkozó eljárási szabályok a következők: A szociális ellátás igénybevételének kérelmezése önkéntes, cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló gondozott esetében a törvényes képviselő terjeszti elő a kérelmet, korlátozottan cselekvőképes személy gondnoka beleegyezésével nyújthatja be kérelmét. 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet 1. sz. melléklete szerinti kérelmet (A, B, és C, részből álló kérelem nyomtatvány) az intézmény igazgatójához kell benyújtani. A kérelmet az intézményvezető nyilvántartásba veszi 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet 5. számú melléklete szerinti nyilvántartó lapon. Az intézményvezető írásban értesíti a kérelmezőt és törvényes képviselőjét a kérelem nyilvántartásba vételéről és az előgondozás első szakaszának időpontjáról. A kérelmek megfelelő regisztrálása az előgondozást végző feladata. Az elhelyezésről szóló intézményvezetői döntést megelőzően előgondozást végzünk. Az előgondozással járó feladatokat az intézmény az ezzel a feladattal megbízott munkatársa látja el. Az előgondozás során tájékozódunk a kérelmező életkörülményeiről, egészségi állapotáról, szociális helyzetéről. Az előgondozás első szakaszában, a kérelem beérkezésétől számított 20 napon belül az előgondozást végző kolléga a helyszínen tájékozódik, megismeri a kérelmező helyzetét, megvizsgálja, hogy szükségleteinek és állapotának megfelel-e intézményünk szolgáltatása. 17

18 Tájékoztatást nyújt az intézményi életre való felkészülés érdekében, megvizsgálja továbbá, hogy a kérelmező jogosult-e az ellátásra, szociális, helyzete, életkora, egészségi állapota alapján. Véleményét, észrevételeit az előgondozási adatlap (I.) rögzíti. Az előgondozást végző személy adekvát és a kompetencia körébe tartozó tájékoztatást ad arról, hogy intézményünk megfelelő ellátást biztosítana-e a gondozottnak, javaslatot tesz az elhelyezési kérelem megerősítése vagy más elhelyezési hely választására. Ha a kolléga úgy ítéli meg, hogy a kérelemben szereplő egészségügyi státusz lényegesen eltér a tapasztalt állapottól, kezdeményezheti az intézmény orvosa által végzett vizsgálatot, illetve az intézményvezető kérheti a lakóhely szerinti szakrendelés szakorvosának vizsgálatát. Az előgondozást végző személy az előgondozás második szakaszában, az intézményi elhelyezést megelőző tíz napon belül, kitölti az előgondozási adatlap II. nyomtatványt, előkészíti a szolgáltatás biztosítását a fogadni szándékozott gondozott részére, felkészíti a gondozottakat és a kollégákat az új lakó fogadására. Amennyiben szociális intézményi áthelyezésről, egészségügyi, gyermekvédelmi és más egyéb intézményből történő átkerülésről van szó az előgondozást végző kolléga csak az előgondozás második szakaszában meghatározott feladatokat látja el. Az előgondozást végző kolléga az előgondozás során széleskörű kapcsolatrendszert működtet az információszerzés és a gondozott segítése érdekében. Jogviszony keletkezése: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára, ill.a már említett hatályos jogszabályokban foglalt eljárás szerint történik. A kérelmet a választott intézmény székhelyén az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani. Az intézménybe történő felvételről az intézményvezető dönt. Az intézményvezető az igénybevételi eljárást a hatályos jogszabályoknak megfelelően köteles lefolytatni. Azonos típusú intézmények igazgatói megfelelő dokumentáció mellett előzetes egyeztetés alapján- az ellátott vagy hozzátartozója (törvényes képviselője) kérelmére a szabadság időtartamára az ellátottak cseréjét engedélyezheti. Az intézményvezető az intézményi férőhely elfoglalásának időpontjáról, az előgondozás második szakaszának időpontjáról, valamint az elhelyezéssel kapcsolatos egyéb teendőkről értesíti a kérelmezőt. Leveléhez mellékeli a megállapodás tervezetét és a házirend egy példányát. A felvételre kerülő gondozottal az intézményvezető, A megyei fenntartású személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális ellátásokról szóló 14/2008. (XI.30.) számú rendelet 2. számú mellékletét képező megállapodást köti meg. A megállapodás törvényességi, valamint szakmai tartalmának vizsgálatát a Sz.-Sz.-B. Megyei Önkormányzati Hivatal illetékes szakosztálya végzi. Az intézményvezetője a megállapodást 15 napon belül köteles megküldeni a fenntartónak. Az intézményi ellátás igénybevételével kapcsolatos részletes szabályokat az intézmény házirendjében kell szabályozni. 18

19 A felvételt követően intézményünk háziorvosa megvizsgálja a gondozottat aki egy évnél nem régebbi tüdőszűrő lelettel érkezett valamint egy olyan tartalmú háziorvosi igazolással, mely szerint az illető személy, fertőző betegségben nem szenved. Azonnali elhelyezésről gondoskodik az intézményvezető, ha a kérelmező helyzete a soron kívüli elhelyezést indokolja. Ekkor az előgondozást, a kérelem beérkezését követő öt munkanapon belül kell elvégezni. Abban az esetben, ha az ellátás igénylésére vonatkozó kérelem az intézményvezető által elutasításra került a A megyei fenntartású személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális ellátásokról szóló 14/2008. (XI.30.) számú rendelet 3. számú mellékletével kell a kiértesítést megtenni. Nyilvántartás vezetése: Az ellátottak fontosabb személyi adatait, a gondozott érdekében történő ügyintézéshez szükséges nélkülözhetetlen információkat, egységes nyilvántartás szerint, számítógépes adathordozón és írott formában egyaránt összegyűjtjük és havonta, illetve szükség szerint aktualizáljuk. A módosított Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv a rendelkezik a személyes szociális gondoskodásban részesülő gondozottak adatainak nyilvántartásba vételéről. Az intézmény adminisztrátora elkészíti, és folyamatosan aktualizálja a Tv.-i előírásoknak megfelelő nyilvántartást. Gondoskodik az új gondozottak adatainak felvételéről és a megszűnt jogviszonyok bejegyzéséről. A nyilvántartás tartalmazza: A jogosult alapvető személyazonosító adatait, A jogosult, állampolgárságát, bevándorolt illetve menekült jogállását, A jogosult belföldi lakó- illetve tartózkodási helyét, A jogosult tartásra köteles személy alapvető személyazonosító adatait, A jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatokat, A szociális ellátás megállapítására, megváltoztatására és megszüntetésére vonatkozó döntést, A jogosultság és a térítési díj megállapításához szükséges jövedelmi adatokat, Az ellátás igénybevételének és megszűnésének időpontját, A térítési díj fizetési kötelezettség teljesítésére, annak elmaradására és a követelés behajtására, valamint elévülésére vonatkozó adatokat. Az adminisztrátor havonta köteles egyeztetni a középvezetőkkel, a nyilvántartást érintő változásokról, évente rendelkezésükre bocsátja annak nyomtatott változatát. A nyilvántartás vezetéséért és aktualizálásáért, az adminisztrátor a felelős. Munkája ellenőrzéséért, az előgondozással és a várólista vezetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásáért, az azt végző kollégát terheli a felelősség. 19

20 5. A gondozottak tájékoztatási kötelezettsége Az intézményben élő, illetve felvételre váró gondozottat kell tájékoztatni az intézmény működéséről, életéről, a nyújtott szolgáltatásokról és a bekerülés feltételeiről. Naprakész információt kapnak fogyatékos gondozottjaink az életüket érintő kérdésekben. Ismerjék az intézmény által róluk vezetett adminisztrációs rendszert. Az előgondozás során a kolléga a 9/1999.(XI. 24.) SZCSM rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről írtaknak megfelelően jár el. Az intézmény vezetője, vagy az általa megbízott középvezető tájékoztatja a felvételre váró, illetve az intézménybe bekerült gondozottat, és hozzátartozóját, törvényes képviselőjét a bekerülés feltételeiről, ismerteti a házirendet, és az alkalmazott adminisztrációs rendszert. Az intézményünkben törekszünk arra, hogy a naprakész, aktuális információk eljussanak gondozottjainkhoz, ezért rendszeresen lakógyűlést tartunk, ahol az intézmény vezetője tájékoztatja a lakókat az őket érintő kérdésekről. A tájékoztatási kötelezettség betartását az intézményvezető és az általa megjelölt középvezető felügyeli. 6. Az ellátottak és a szociális szolgáltatást végzők jogainak védelmével kapcsolatos szabályok Az ellátott panaszjogának gyakorlása során cél, hogy problémáját megfelelő helyen, időben, hitelesen és adekvátan kezeljék. Fontos, hogy az ellátottban tudatosítsuk, problémája esetén kihez fordulhat, melyek azok a fórumok, ahol jogait érvényesítheti. A lakó anonim panaszát írásban is közölheti, amelyet az intézmény területén lévő panaszládába helyezi el. A panaszládát az érdekképviseleti fórum tagjai havonta felbontják, tartalmáról feljegyzést készítenek. Az együttélés során keletkezett panaszok és sérelmek megoldásának elsődleges szintje a gondozók-ápolók, valamint a fejlesztő és mentálhigiénés csoporttagok köre. Valamennyi segítő szakember esetgazdaként van kijelölve az egyes lakók mellé. A problémák megoldása során azonban a fogyatékos lakó az éppen legközelebb álló és szolgálatban lévő személytől kér segítséget. A gyakorlat szerint segítő beszélgetéssel elérhető az a megnyugtató hatás, amellyel egyben a probléma is megoldódik. A panasz súlyossága esetén az intézményvezető és a vezetőápoló is kísérletet tesz a feszültségek oldására, az ügy megoldására. A gyakorlati tapasztalataink szerint intézményvezető szinten a problémák jelentős része megoldódik. Az ellátott a fenntartó önkormányzatnál élhet panasszal, az ellátás színvonalával a nyújtott szolgáltatásokkal, a bánásmóddal kapcsolatban. Az ellátott és hozzátartozóik sérelmeik esetén az intézményben működő Érdekképviseleti Fórumhoz is fordulhatnak. A Fórum összetétele: - 2 fő ellátott - 1 fő hozzátartozó 20

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Idősek Otthona

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Idősek Otthona Az intézmény neve: Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat Telephely: 5932 Gádoros, Fő utca 30. Idősek Otthona Szakmai Programja Az

Részletesebben

Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT Szépkorúak Háza Idősek Otthona 3526. Miskolc, Eperjesi u 5. sz. SZAKMAI PROGRAM 2012.

Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT Szépkorúak Háza Idősek Otthona 3526. Miskolc, Eperjesi u 5. sz. SZAKMAI PROGRAM 2012. Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT Szépkorúak Háza Idősek Otthona 3526. Miskolc, Eperjesi u 5. sz. SZAKMAI PROGRAM 2012. 06 készítette: Hanák Pálné ügyvezető 1. oldal, összesen: 17 Jelen Szakmai

Részletesebben

Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6

Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6 Intézmény neve: Szabályzat típusa: Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai program Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6 Intézmény OM-azonosítója: 032044 Intézmény fenntartója: Rétság Város Önkormányzata

Részletesebben

A SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK KOMMUNIKÁCIÓS IRÁNYELVEI. Kommunikáció a kliensekkel, hozzátartozókkal, a környezettel

A SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK KOMMUNIKÁCIÓS IRÁNYELVEI. Kommunikáció a kliensekkel, hozzátartozókkal, a környezettel A SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK KOMMUNIKÁCIÓS IRÁNYELVEI Kommunikáció a kliensekkel, hozzátartozókkal, a környezettel Összeállította: Dr. Bisztricsány Andrea és Dr. Kálmán Zsófia Szerkesztette: Dr. Horváth Attila

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJÁNAK ÉS HÁZIRENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSA

GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJÁNAK ÉS HÁZIRENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSA ELŐTERJESZTÉS MEDGYESEGYHÁZA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. MÁJUS 27-ÜLÉSÉNEK BEJELENTÉSEK NAPIRENDI PONTJÁHOZ GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJÁNAK ÉS HÁZIRENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSA Tisztelt

Részletesebben

Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Család- és gyermekjóléti Központ szakmai programjának

Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Család- és gyermekjóléti Központ szakmai programjának Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Család- és gyermekjóléti Központ szakmai programjának jóváhagyására Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Előkészítő:

Részletesebben

Előterjesztés. A Gondozási Központban folyó tevékenységet az alábbi főbb jogszabályok határozzák meg:

Előterjesztés. A Gondozási Központban folyó tevékenységet az alábbi főbb jogszabályok határozzák meg: Előterjesztés A Gádoros Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat munkájáról a Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

DR. MOSONYI ALBERT GONDOZÁSI KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM 2014. 10. 20.

DR. MOSONYI ALBERT GONDOZÁSI KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM 2014. 10. 20. DR. MOSONYI ALBERT GONDOZÁSI KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM 2014. 10. 20. 1 Tartalomjegyzék 1. A szolgáltatás célja, feladata a. A megvalósítani kívánt szakmai program bemutatása, a létrejövő kapacitások, a nyújtott

Részletesebben

Tartalom. 2. 3. A feladatellátás szakmai tartalma és módja a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége

Tartalom. 2. 3. A feladatellátás szakmai tartalma és módja a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége Tartalom 1. Általános rész 1. 1. 1. A Szorgoskert Nonprofit Kft. bemutatása 1. 1. 2. Főbb programjaink tevékenységeink bemutatása 2. Szolgáltatás 2. 1. A Szolgáltatás célja, feladatai 2.1.1. A megvalósítani

Részletesebben

Ásotthalom Község Önkormányzata Gondozási Központ V e z e t ő j é t ő l

Ásotthalom Község Önkormányzata Gondozási Központ V e z e t ő j é t ő l Ásotthalom Község Önkormányzata Gondozási Központ V e z e t ő j é t ő l 6783 Ásotthalom, Felszabadulás u. 2-6. Telefonközpont: 62/291-556; Telefon/Fax: 62/291-085 13/2008 Témafelelős: Dr. Csúcs Áron Ikt.

Részletesebben

Pedagógiai Program 2015

Pedagógiai Program 2015 Pedagógiai Program 2015 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 6 1.1.1. Pedagógiai alapelveink, értékeink,

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a Szociális Szolgáltató Központ Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye szociális ellátás létrehozására

Tárgy: Javaslat a Szociális Szolgáltató Központ Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye szociális ellátás létrehozására Előterjesztő: Szitka Péter Polgármester Készítette: Untenerné Márton Ágnes osztályvezető Tárgy: Javaslat a Szociális Szolgáltató Központ Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye szociális ellátás létrehozására

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat Váci Család - és Gyermekjóléti Központ SZAKMAI PROGRAM 2016.

Vác Város Önkormányzat Váci Család - és Gyermekjóléti Központ SZAKMAI PROGRAM 2016. Váci Család- és Gyermekjóléti Központ 2600 Vác, Deákvári fasor 2. Telefon: 06-27/306-882; 06-27/502-300; 06-27/502-301; 06-30/381-9113 E-mail: vacicsalgyejokozp@gmail.com Vác Város Önkormányzat Váci Család

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. április 30-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. április 30-i ülésére Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2007. évi értékelése Elıkészítette: Tárnok Lászlóné osztályvezetı Igazgatási osztály, Bimbó Mária Gyámhivatali csoportvezetı, Károlyi Szilvia gyámügyi ügyintézı,

Részletesebben

BGSZC Szent István Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma. Kollégiumi Pedagógiai Program 2015.

BGSZC Szent István Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma. Kollégiumi Pedagógiai Program 2015. BGSZC Szent István Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma Kollégiumi Pedagógiai Program 2015. Tartalom 1. Az intézmény meghatározása... 4 2. Bevezető... 4 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1.2 Értékeink...

Részletesebben

Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézménye

Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézménye szervezeti és működési szabályzata

Részletesebben

HÁZIREND. Pszichiátriai Betegek nappali ellátása. Cím: 2509 Esztergom-Kertváros, Dr. Niedermann Gyula út 1. Tel: 06-33/511-270 Fax: 06-33/511-277

HÁZIREND. Pszichiátriai Betegek nappali ellátása. Cím: 2509 Esztergom-Kertváros, Dr. Niedermann Gyula út 1. Tel: 06-33/511-270 Fax: 06-33/511-277 Cím: 2509 Esztergom-Kertváros, Dr. Niedermann Gyula út 1. Tel: 06-33/511-270 Fax: 06-33/511-277 o Esthajnal Időskorúak Otthona Pilismarót-Basaharc o Zöldfenyő Idősek Otthona Esztergom o Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. 2011. 05. 26-án tartandó Képviselő Testületi Ülésre

B E S Z Á M O L Ó. 2011. 05. 26-án tartandó Képviselő Testületi Ülésre Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 5510 Dévaványa, Jéggyár u 47 Tel/fax: 66/483-339,484-785 E-mail: margareta@vivamail.hu B E S Z Á M O L Ó 2011. 05. 26-án tartandó Képviselő

Részletesebben

Készítette: Waffenschmidt Ibolya igazgató. 1. Bevezetés. Gyönk, 2012. március 30.

Készítette: Waffenschmidt Ibolya igazgató. 1. Bevezetés. Gyönk, 2012. március 30. BESZÁMOLÓ A HEGYHÁT INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL Készítette: Waffenschmidt Ibolya igazgató Gyönk, 2012. március 30. 1. Bevezetés A fenntartó továbbra is a Tamási és Simontornya Városkörnyéki

Részletesebben

Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Szépkorúak Háza. Támogató Szolgálat. 3526. Miskolc, Eperjesi u 5. sz.

Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Szépkorúak Háza. Támogató Szolgálat. 3526. Miskolc, Eperjesi u 5. sz. Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Szépkorúak Háza Támogató Szolgálat 3526. Miskolc, Eperjesi u 5. sz. SZAKMAI PROGRAM Készítette: Futó Kálmán ügyvezetı igazgató,

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmény neve: Napraforgó Művészeti Óvoda 1039. Budapest, Pais Dezső u. 2. Hétszínvirág Művészeti Tagóvoda 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 1. Készítette: Somodiné Kiss

Részletesebben

Felelős szerkesztő: Erdős Zsuzsanna módszertani csoportvezető

Felelős szerkesztő: Erdős Zsuzsanna módszertani csoportvezető SZOCIONET D ÉÉ LL --DUNÁNTÚ LL II R EEG IIONÁ LL II SS MÓD SS ZZ EERTAN II HUMÁN S ZZO LL GÁ LL TATÓ K Ö ZZ PPONT SZOCIÁLIS KALAUZ 2010. DÉL-DUNÁNTÚLII RÉGIIÓ 1 Az információs kiadvány a SzocioNet Dél-Dunántúli

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-5256/2014. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-5256/2014. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-5256/2014. számú ügyben Előadó: dr. Csikós Tímea dr. Tóth Krisztina Az eljárás megindulása, előzményei 2014 őszén Baranya megye intézményi rendszerének alapjogi

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény 6724 Szeged, Kálvária sgt. 45. Tel.: 62/425-177, fax: 62/321-700 e-mail: egyszocint@int.ritek.hu Szervezeti és Mőködési Szabályzat Érvényes:

Részletesebben

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.2.Az SZMSZ hatálya... 4 1.3.Az SZMSZ felülvizsgálatának módja...

Részletesebben

Az ALISCA Agrárház Kft új növényvédőszer raktárának biztonsági jelentése Szekszárdi Ipari park

Az ALISCA Agrárház Kft új növényvédőszer raktárának biztonsági jelentése Szekszárdi Ipari park Az ALISCA Agrárház Kft új növényvédőszer raktárának biztonsági jelentése Szekszárdi Ipari park Nyilvános változat 2015.09.21 Készítette: HVESZ Kft ALISCA AGRÁRHÁZ Kft. BIZTONSÁGI JELENTÉS SZEKSZÁRD NYILVÁNOS

Részletesebben

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA módosítással egybeszerkesztett Hatályba lép:

Részletesebben

I R Á N Y E LV E K. 1.1. Az Óvodai nevelés országos alapprogramja a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésében

I R Á N Y E LV E K. 1.1. Az Óvodai nevelés országos alapprogramja a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésében I R Á N Y E LV E K 1. Általános elvek A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve 1.1. Az Óvodai nevelés országos alapprogramja a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésében

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2011. szeptember 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2011. szeptember 7-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke Szám: 638-3/2011. Melléklet: 1 db. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2011. szeptember 7-i ülésére Tárgy: Baranya

Részletesebben

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

Dózsa György Általános Iskola

Dózsa György Általános Iskola 037037 Dózsa György Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Megismerte, véleményezte és elfogadta a Dózsa György Általános Iskola Tantestülete, 2013. márc. 31. Készítette: Veszprém, 2013. márc.

Részletesebben

GYŐRI MOSOLYVÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GYŐRI MOSOLYVÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYŐRI MOSOLYVÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 LEHEL UTCAI TAGÓVODA... 7 I. BEVEZETÉS... 8 II. GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP... 9 III. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI... 10 IV. AZ ÓVODAI

Részletesebben

2014. évi beszámolója. Nagymaros

2014. évi beszámolója. Nagymaros Mosoly Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, Családi Napközi 2626 Nagymaros, Rákóczi utca 14. Tel/fax: 06-27-354-054 Mosoly Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, Családi Napközi 2014. évi beszámolója

Részletesebben

KROK KOMPLEX REHABILITÁCIÓS ÉS OKTATÓKÖZPONT Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 55.

KROK KOMPLEX REHABILITÁCIÓS ÉS OKTATÓKÖZPONT Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 55. KROK KOMPLEX REHABILITÁCIÓS ÉS OKTATÓKÖZPONT Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 55. Kapocs EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT KORAI FEJLESZTŐ és GONDOZÓ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONÁBAN 2010. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL

BESZÁMOLÓ A ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONÁBAN 2010. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONA 5052 Újszász, Akácfa út 90. Tel.: 56/366-533, 56/ 368-033 E-mail: szocigazgato@pr.hu, idosek@pr.hu BESZÁMOLÓ A ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONÁBAN 2010. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL Beszámolási

Részletesebben

ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai programja

ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai programja ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai programja A fenntartó a pedagógiai programot jóváhagyta:. Dr. Kecskésné Dudás Erzsébet fenntartó részéről Hatálybalépés dátuma:

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI

Nemzeti alaptanterv 2012 NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI 1. A KÖZNEVELÉS FELADATA ÉS ÉRTÉKEI A hazánk Alaptörvényében megfogalmazott feladatokat szem előtt

Részletesebben

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja 2014. év végi szakmai beszámoló

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja 2014. év végi szakmai beszámoló Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja 2014. év végi szakmai beszámoló Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 2 MISSZIÓNK... 2 SZOLGÁLTATÁSAINK... 2 INTÉZMÉNYI IRÁNYULTSÁG, ÁLTALÁNOS INTÉZMÉNYI CÉLOK MEGVALÓSULÁSA...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SOMOGY MEGYEI SZERETET SZOCIÁLIS OTTHON SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Általános és bevezető szabályok 1. A költségvetési szerv neve: Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon 2. A költségvetési

Részletesebben

Balkány Város Megalapozó Vizsgálat és Településfejlesztési Koncepció

Balkány Város Megalapozó Vizsgálat és Településfejlesztési Koncepció A szociális alapellátási feladatok mellett a tanyagondnoki szolgálatot is a Központ látja el. A lakosság szociális jellegű anyagi támogatással, kapcsolatos teendői azonban a Polgármesteri Hivatal feladatai

Részletesebben

Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat. Szervezeti és Működési Szabályzata

Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat. Szervezeti és Működési Szabályzata A Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata 1 1. Az intézmény alapítója és fenntartója: Alapító okirat: Az intézményt a 149/1998. (12.03.) Öh. sz. határozattal

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BARANGOLÓ ÓVODA 2017 PÓCSMEGYER, TÁNCSICS u. 26. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kelt: 2006. január 24. Készítette: Papp István Lőrincné Danyi Zsuzsánna óvodavezető A közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

BÓBITA ÓVODA Pedagógiai Programja Környezeti nevelés a fenntarthatóság jegyében

BÓBITA ÓVODA Pedagógiai Programja Környezeti nevelés a fenntarthatóság jegyében BÓBITA ÓVODA Pedagógiai Programja Környezeti nevelés a fenntarthatóság jegyében 1072 Budapest, Akácfa utca 32. Telefon/fax: 06 1 321-3675 Honlap: www.bobitaovoda.hu E-mail: bobitaovi@mail.datanet.hu Az

Részletesebben

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2007.

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2007. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2007. A Szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálatát a Képviselő-testület 138/2007./XI.ÖK/III.23./

Részletesebben

II. fejezet. Hajléktalanok Átmeneti Otthonának működtetése

II. fejezet. Hajléktalanok Átmeneti Otthonának működtetése 3. sz. melléklet II. fejezet Hajléktalanok Átmeneti Otthonának működtetése Jogszabályok és a fenntartó által előírt feladatok Az átmeneti otthon feladatai az 1993. évi III. tv., 1/2000 (I. 07.) SzCsM rendelet,

Részletesebben

SZAKMAI ALAPOZÁS AZ EGÉSZSÉGÜGY, SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK SZAKMACSOPORTRA,,B változat

SZAKMAI ALAPOZÁS AZ EGÉSZSÉGÜGY, SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK SZAKMACSOPORTRA,,B változat 550 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2001/28/II. szám SZAKMAI ALAPOZÁS AZ EGÉSZSÉGÜGY, SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK SZAKMACSOPORTRA,,B változat 10. évfolyam Egészségügy, szociális szolgáltatások szakmai alapozó ismeretek

Részletesebben

1/2014. (VI.11.) polgármesteri utasítás. Segesd Község Önkormányzata Védőnői Szolgálatának. Adatkezelési szabályzatáról

1/2014. (VI.11.) polgármesteri utasítás. Segesd Község Önkormányzata Védőnői Szolgálatának. Adatkezelési szabályzatáról 1/2014. (VI.11.) polgármesteri utasítás Segesd Község Önkormányzata Védőnői Szolgálatának Adatkezelési szabályzatáról Érvényes: 2014. július 1.-től Jóváhagyta: polgármester 1. Általános rendelkezés 1.1.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon Tömörkény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. Az intézmény szervezeti felépítésének leírása Az intézmény elnevezése:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 106/2016. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Értékelés Budapest Főváros IX.

Részletesebben

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. Mottó: ha az ifjak gondozása és nevelése a helyes úton halad, akkor az állam hajója biztosan halad előre, ha ellenben baj van a nevelés körül,

Részletesebben

MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 TARTALOMJEGYZÉK A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó jogszabályi előírások...

Részletesebben

Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék

Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék 1 I. Bevezetés II. Az iskola nevelési programja III. Az iskola helyi tanterve: - általános iskola - gimnázium - szakiskola - szakközépiskola IV.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ügyiratszám: I/248/2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1106 Budapest, Maglódi út 8. 2013 Készítette: Zsemlye Istvánné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Szolnok Városi Óvodák pedagógiai programjának Gézengúz Óvoda tagóvodai programrésze

Szolnok Városi Óvodák pedagógiai programjának Gézengúz Óvoda tagóvodai programrésze Nekünk minden gyermek fontos Szolnok Városi Óvodák pedagógiai programjának Gézengúz Óvoda tagóvodai programrésze SZOLNOK 2013. A helyi nevelési programot benyújtó intézmény: SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK GÉZENGÚZ

Részletesebben

NYITOTT KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ

NYITOTT KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ NYITOTT KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ Szakmai program Kapuvár 2015. 1 Tartalomjegyzék SZAKMAI PROGRAM... 1 TARTALOMJEGYZÉK... 2 1.) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, SZABÁLYOK:... 3 2.) A SZAKMAI

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. szeptember 20-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. szeptember 20-i ülésére 3. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. szeptember 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsılajos Gyermekjóléti és Szociális Feladatellátó Társulása társulási megállapodásának

Részletesebben

Beszámoló a családsegítő szolgálat 2014 évi munkájáról

Beszámoló a családsegítő szolgálat 2014 évi munkájáról Beszámoló a családsegítő szolgálat 2014 évi munkájáról Az Útkeresés Segítő Szolgálat az alapító okiratában foglaltaknak megfelelően a 85324-4 szakfeladat számon működteti a családsegítést, mint önálló

Részletesebben

2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám

2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám 2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám 7/2008. (XII. 19.) VIG sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt. üzembiztonsági ellenőrzéséről... 2 8/2008. (XII. 19.) VIG sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt.

Részletesebben

IV. Pillér ZÁRÓTANULMÁNY. Készítették: A miskolci DROGAMBULANCIA ALAPÍTVÁNY munkatársai Juhászné Ceglédi Tünde Koleszár Ágnes

IV. Pillér ZÁRÓTANULMÁNY. Készítették: A miskolci DROGAMBULANCIA ALAPÍTVÁNY munkatársai Juhászné Ceglédi Tünde Koleszár Ágnes SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK MODERNIZÁCIÓJA, KÖZPONTI ÉS TERÜLETI STRATÉGIAI TERVEZÉSI KAPACITÁSOK MEGERŐSÍTÉSE, SZOCIÁLPOLITIKAI DÖNTÉSEK MEGALAPOZÁSA TÁMOP 5.4.1. KIEMELT PROJEKT IV. Pillér Kábítószer probléma

Részletesebben

BUDAPESTI MÓDSZERTANI SZOCIÁLIS KÖZPONT ÉS INTÉZMÉNYEI. Kőbányai 22. Éjjeli Menedékhely és Lábadozó Szakmai beszámoló a 2015.

BUDAPESTI MÓDSZERTANI SZOCIÁLIS KÖZPONT ÉS INTÉZMÉNYEI. Kőbányai 22. Éjjeli Menedékhely és Lábadozó Szakmai beszámoló a 2015. BUDAPESTI MÓDSZERTANI SZOCIÁLIS KÖZPONT ÉS INTÉZMÉNYEI Kőbányai 22. Éjjeli Menedékhely és Lábadozó Szakmai beszámoló a 2015. évről A Kőbányai 22. Éjjeli menedékhely és lábadozó intézmény Budapest VIII.

Részletesebben

1. Általános információk Az intézmény hivatalos neve: Hétszínvirág, Óvoda, Bölcs de, Gyermekjóléti és Családsegít Szolgálat.

1. Általános információk Az intézmény hivatalos neve: Hétszínvirág, Óvoda, Bölcs de, Gyermekjóléti és Családsegít Szolgálat. A Házirend szabályozása óvodánk Pedagógiai Programjával összhangban, az intézmény Szervezeti és M ködési Szabályzatának mellékleteként, a nemzeti köznevelésr l szóló 2011. évi CXC. törvény és módosítása,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA . tel/fax: 229-2359 XXII. KERÜLETI EGYESÍTETT ÓVODA TÜNDÉRKERT TAGÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA T a r t a l o m j e g y z é k B EVEZETÉ S... 4 1. HELYZETKÉP... 5 1.1. Az intézmény adatai...5 1.2. Az Egyesített

Részletesebben

Értény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 31.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Értény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 31.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Értény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 31.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Értény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

A SZAKMAI-MÓDSZERTANI ELLEN RZÉS BEMUTATÁSA, VALAMINT A PROBLÉMÁK EXPONÁLÁSA

A SZAKMAI-MÓDSZERTANI ELLEN RZÉS BEMUTATÁSA, VALAMINT A PROBLÉMÁK EXPONÁLÁSA A SZAKMAI-MÓDSZERTANI ELLEN RZÉS BEMUTATÁSA, VALAMINT A PROBLÉMÁK EXPONÁLÁSA Oldal: 1 / 38 Tartalomjegyzék I. Jogszabályi kötelezettségek 3 I.1. A módszertani intézmények jogállása, szerepköre 3 II. A

Részletesebben

KOMLÓI EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4

KOMLÓI EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4 KOMLÓI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KOMLÓI EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4 Székhely: 7300 Komló, Tompa Mihály u. 14. Tagintézmény:

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja Javaslat települési és kistérségi szociális szolgáltatástervezési koncepciók jóváhagyására

Részletesebben

SZ04 TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZAT

SZ04 TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZAT 3200 Gyöngyös, Dózsa György út 20-22 SZ04 Térítési díj szabályzat Készítette: SZ04 TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZAT 8. Kiadás: 2015. október 01. ----------------------------------------------------- Dr. Magyar

Részletesebben

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: István Zsolt igazgató BESZÁMOLÓ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MŰKÖDÉSÉRŐL

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: István Zsolt igazgató BESZÁMOLÓ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MŰKÖDÉSÉRŐL Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: István Zsolt igazgató BESZÁMOLÓ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MŰKÖDÉSÉRŐL Tisztelt Képviselő-testület! Kazincbarcika Város Önkormányzata élve a jogszabályok

Részletesebben

A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata. A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja

A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata. A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja _ 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről _ 2012. évi CXXIV. törvény

Részletesebben

Az Alsóvárosi Óvoda Pedagógiai Programja

Az Alsóvárosi Óvoda Pedagógiai Programja Alsóvárosi Óvoda OM 032742 * 2600. Vác, Vám u. 11. ( /Fax: 06-27/317-092 E-mail: ovoda.alsovarosi@gmail.com Az Alsóvárosi Óvoda Pedagógiai Programja I. BEVEZETŐ Az óvodai nevelés országos alapprogramja

Részletesebben

SZAKMAI ALAPOZÁS AZ EGÉSZSÉGÜGY, SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK SZAKMACSOPORTRA,,A2 változat

SZAKMAI ALAPOZÁS AZ EGÉSZSÉGÜGY, SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK SZAKMACSOPORTRA,,A2 változat 390 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2001/28/II. szám SZAKMAI ALAPOZÁS AZ EGÉSZSÉGÜGY, SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK SZAKMACSOPORTRA,,A2 változat 10. évfolyam Egészségügy, szociális szolgáltatások szakmai alapozó

Részletesebben

PÁLYÁZAT OM 034501. A KIMBI ÓVODA (1121 Bp. Tállya u. 22.) ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA. Készítette: Gallina Ilona

PÁLYÁZAT OM 034501. A KIMBI ÓVODA (1121 Bp. Tállya u. 22.) ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA. Készítette: Gallina Ilona OM 034501 PÁLYÁZAT A KIMBI ÓVODA (1121 Bp. Tállya u. 22.) ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA Készítette: Gallina Ilona 1 2014. Alkossa meg a gyermek a tudást, ne készen kapja! A kész tudás szükségtelenné teszi, hogy

Részletesebben

Hatályos: 2014.05.06-tól

Hatályos: 2014.05.06-tól Hatályos: 2014.05.06-tól A Pedagógiai Program alapja a 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről és a 363/2012 (XII.17.) kormányrendelete az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjáról Kedves Olvasó!

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓSI KONDUKTÍV ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SZIGETSZENTMIKLÓSI KONDUKTÍV ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT SZIGETSZENTMIKLÓSI TANKERÜLET SZIGETSZENTMIKLÓSI KONDUKTÍV ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Somogyi Sándorné Szigetszentmiklós, 2013. augusztus 22. Egymás tisztelete

Részletesebben

RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA

RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA ELTE TANÍTÓ ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA 2004. TARTALOMJEGYZÉK Rendészeti és vagyonvédelmi szabályzat I. Általános rendelkezések 3. oldal II. Az ELTE Tanító-és Óvóképző

Részletesebben

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit

Részletesebben

J Á T É K V A R Á Z S

J Á T É K V A R Á Z S KÖLCSEY UTCAI ÉS LIGETI SORI ÓVODA J Á T É K V A R Á Z S PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Békéscsaba JÁTÉKVARÁZS Pedagógiai Program Tartalom Az Óvoda adatai 4. Törvényi szabályozások....6. Alapelveink....7. I.

Részletesebben

A SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA és HATÁLYA

A SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA és HATÁLYA Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd- Csárdaszállás-Hunya Szervezeti és Működési Szabályzata I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA és HATÁLYA 1. A

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Ikt. szám: 23469/2012. Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Tájékoztató Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

A RÓZSA MAGÁNÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM: 201404. Kelt: Budapesten, 2013. augusztus 27. Változatszám: 1.2

A RÓZSA MAGÁNÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM: 201404. Kelt: Budapesten, 2013. augusztus 27. Változatszám: 1.2 A RÓZSA MAGÁNÓVODA OM: 201404 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kelt: Budapesten, 2013. augusztus 27. Változatszám: 1.2 TARTALOMJEGYZÉK A Rózsa Magánóvoda adatai 4 A pedagógiai program alapjául szolgáló jogszabályok,

Részletesebben

ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA

ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA 1. HELYZETELEMZÉS ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA 1.1. A gyógypedagógiai ellátás területei Óvodánk a sajátos nevelési igényű (hallássérült, valamint súlyos beszéd- és nyelvfejlődési zavarral, részképesség zavarral

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 1. sz. melléklete) Elfogadva: 009. 04.07., hatályba lép: 01.05. Utolsó módosítás 013.

Részletesebben

Család - és. Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Programja

Család - és. Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Programja Alsózsolcai Gondozási Központ Alsózsolca, Kossuth L. út 104. Család - és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Programja 2016 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 1.1 Előszó...4 1.2 Az intézmény bemutatása...4 1.3

Részletesebben

MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI KOORDINÁTOROK RÉSZÉRE

MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI KOORDINÁTOROK RÉSZÉRE MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI KOORDINÁTOROK RÉSZÉRE MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI KOORDINÁTOROK RÉSZÉRE Budapest 2012 2 Írta: Harmat Anna Somogyi Gyula Lektorálta

Részletesebben

A szociális szolgáltatásokról

A szociális szolgáltatásokról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (II.03. ) rendelete A szociális szolgáltatásokról Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális

Részletesebben

A Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet személyes adatokra vonatkozó Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata

A Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet személyes adatokra vonatkozó Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata 1. számú melléklet a 30515-3/36/2015. sz. intézkedéshez A Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet személyes adatokra vonatkozó Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

HÉTKÖZNAPI VARÁZSLATOK

HÉTKÖZNAPI VARÁZSLATOK HÉTKÖZNAPI VARÁZSLATOK Helyi kiegészítı pedagógiai program az Országos Közoktatási Minisztérium által minısített Hétköznapi varázslatok (Óvodai nevelés Freinet-elemekkel) címő programhoz Budapest, 2013.

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2010 Családsegítő Szolgálat Hajléktalanok Nappali Melegedője Támogató Szolgálat. Esztergom, 2011. 01.26.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2010 Családsegítő Szolgálat Hajléktalanok Nappali Melegedője Támogató Szolgálat. Esztergom, 2011. 01.26. MMSZ GONDVISELÉS HÁZA - ESZTERGOM SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2010 Családsegítő Szolgálat Hajléktalanok Nappali Melegedője Támogató Szolgálat Esztergom, 2011. 01.26. I. Családsegítő Szolgálat A Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata VÁROSMAJORI ÓVODÁK Szervezeti és Működési Szabályzata Városmajori Óvodák 1122.Budapest, Városmajor út 59/b. OM: 034487 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető... 5 II. A közoktatási intézmény adatai... 7 1. A költségvetési

Részletesebben

Erdőkertes Szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2004-2007

Erdőkertes Szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2004-2007 1 "Ülj egy sarokba, vagy állj félre, nézz szét, Szemedben éles fény legyen a részvét, úgy közeledj a szenvedők felé, S ne a törtet tekintsd és csonka részét, de az egész nem osztható egészét; ki senkié

Részletesebben

AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MÚLTAT TISZTELD, S A JELENT VELE KÖSD A JÖVŐHÖZ Vörösmarty Mihály AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA EGER, KERTÉSZ ÚT 128. +36/36-312-166 OM AZONOSÍTÓ:

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 5. 8. OSZT.

OSZTÁLYFŐNÖKI 5. 8. OSZT. OSZTÁLYFŐNÖKI 5. 8. OSZT. A fejlesztési területek nevelési célok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai folyamatok egészét. E területek összhangban

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ az Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése a komplex programmal kezelendő

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet

Közhasznúsági melléklet Közhasznúsági melléklet név: 1. Közhasznú szervezet azonosító adatai Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Nonprofit Kft székhely: 9700 Szombathely, 11-es huszár út 116. bejegyzı határozat száma:

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. ÁPRILIS 17-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. ÁPRILIS 17-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. ÁPRILIS 17-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 293/2008. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A megyei gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK VII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJA 2007. BALATONKENESE

MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK VII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJA 2007. BALATONKENESE A MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK ORSZÁGOS EGYESÜLETE SZERVEZÉSÉBEN MEGRENDEZÉSRE KERÜLT MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK VII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJA 2007. BALATONKENESE 1 1,) Visszatérés

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010.

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010. 1 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010. T á j é k o z t a t ó Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

BIZTONSÁGI TERV Dunai Regatta 2016

BIZTONSÁGI TERV Dunai Regatta 2016 BIZTONSÁGI TERV Dunai Regatta 2016 Jellege: Budapest, XI. kerület Műegyetem rakpart területén kerül megrendezésre, a Dunai Regatta elnevezésű egyetemi sport- és kulturális rendezvény, színpadi aktivitásokkal

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 3533 Miskolc, Andrássy út 53/a

Nyitnikék Óvoda 3533 Miskolc, Andrássy út 53/a Nyitnikék Óvoda 3533 Miskolc, Andrássy út 53/a Szivárvány Tagóvoda 3534 Miskolc, Kacsóh P. út 8. Vadász úti Tagóvoda 3518 Miskolc, Vadász u. 2. Helyi Pedagógiai Programja Miskolc, 2013. augusztus 15. OM:

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2013.

H Á Z I R E N D 2013. Szeretettel üdvözöljük a Tarnaörsi Óvodában! Köszönjük, hogy gyermeke beíratásával megtisztelte óvodánkat. Az elkövetkezendő években a kölcsönös bizalomra építve, valódi partnerekként kívánunk együttműködni

Részletesebben